Právo a podnikání. Úvod do práva a podnikání teorie a základy práva. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo a podnikání. Úvod do práva a podnikání teorie a základy práva. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. david.sehnalek@gmail.com"

Transkript

1 Právo a podnikání Úvod do práva a podnikání teorie a základy práva JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

2 ÚVODNÍ INFORMACE Sylabus: 1. Představení předmětu, úvodní informace, Základy práva 2. Úvod do práva a podnikání, přehled základních pojmů a pramenů; Obecné podmínky podnikání a jeho subjekty 3. Živnostenské podnikání 4. Obchodní společnosti I a.s.; Obchodní společnosti II s.r.o.; Obchodní společnosti III v.o.s. a k.s. a družstva 5. Závazkové vztahy OZ a ObZ obecný úvod 6. Obchodní závazkové vztahy vybrané smluvní typy 7. Vybrané smluvní typy OZ 8. Hospodářská soutěž 9. Insolvence 10. Pracovní právo 11. Daňové právo (DPH, daň z příjmu, silniční daň) 12. Další právní předpisy (stavební zákon, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor apod.)

3 UKONČENÍ PŘEDMĚTU Rozsah předmětu: 2/0 Bez seminářů, jen přednášky (účast není povinná) Kredity 3 Ukončení: Zápočet formou samostatné práce, která bude zadána na 3. přednášce a odevzdána bude nejpozději do Zkouška písemná dvě části: Formulační Testová

4 Doporučená literatura Kučera R. Základy práva, Brno: Masarykova univerzita EsF 2004; JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2006; ŠEDOVÁ, J. Obchodní právo I, Brno: Masarykova univerzita EsF 2005; ÚZ Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) ÚZ Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) ÚZ Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb)

5 Informační zdroje Státní správa Zákony Rejstřík ekonomických subjektů (ARES) JUSTICE (Soudy, OR, úpadci, StZ ) Katastr nemovitostí

6 Proč regulace chování lidí nezbytná? Dvě protichůdné vlastnosti člověka sobeckost vs. družnost Vytvoření pravidel chování norem, kt. umožní existenci a reprodukci společnosti (zajištění mírového soužití mezi lidmi, pokojnou výměnu ekonomických statků (smluvní právo) a jejich užívání (vlastnické právo))

7 Co je to norma? norma = pravidlo chování normativní systém = vnitřně strukturovaný a provázaný soubor norem určitého druhu příklady normativních systémů právo náboženství Morálka právní norma = právní pravidlo chování vynutitelné státní mocí stát právo vytváří a mocensky prosazuje

8 Právní předpis Právní předpis = dokument vydaný jednostranně z pozice moci, který zpravidla obsahuje jednu nebo více právních norem Platnost předpisu = publikace ve Sb. Účinnost předpisu = od kdy již normy působí Druhy PP Ústava + Listina základních práv a svobod ústavní zákon zákon vyhláška (ústředního orgánu státní správy nebo jiného úřadu zmocněného k jejich vydávání, obce nebo kraje) nařízení (vlády, obce nebo kraje) + některé mezinárodní smlouvy

9 Právní norma adresována předem neurčitému počtu adresátů pro předem neurčitý počet případů nese adresátovi povinnost / oprávnění dodržování normy stát vynucuje Lze se od právní normy odchýlit?

10 Kogentní právní norma pevně stanoví práva a povinnosti odchýlení od ní je protiprávní obvykle základní ustanovení právního institutu předepsaná forma úkonu dále podle kontextu zákona Př. 133/2 OZ Převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. význam?

11 Dispozitivní právní norma stanoví práva a povinnosti pro případ, že není dohodnuto něco jiného odchýlení od ní je dovoleno Pozn. v ObZ: nelze se však odchýlit v neprospěch spotřebitele (= nepodnikatel) návěstí není-li dohodnuto jinak, Př. 133/1 OZ Převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví převzetím věci, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

12 Dvojí smysl pojmu práva Právo v objektivním smyslu = systém právních norem Právo v subjektivním smyslu = oprávnění (míra dovoleného chování) Význam se musí odvodit z kontextu

13 Prameny práva obecně Kontinentální tradice psané předpisy (viz dřívější slide) kontinentální Evropa a bývalé kolonie Angloamerická tradice soudní precedenty Velká Britanie, USA a jejich bývalé kolonie Historická tradice knihy znalců práva dříve i v Evropě (do osvícenectví) dnes zejména islámské právo Šaría

14 Sbírky práva v ČR Úřední věstník Evropské unie (nařízení, směrnice, rozhodnutí) Sbírka zákonů (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/69 9/place) (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx) Sbírka mezinárodních smluv Věstník právních předpisů krajů Obecní předpisy jen úřední deska

15 Sbírka zákonů ústavní zákony zákony zákonná opatření Senátu PČR nařízení vlády lze vydat i bez zmocnění vyhlášky nelze vydat bez zmocnění České národní banky ministerstev ostatních ústředních úřadů

16 Sbírka mezinárodních smluv jen smlouvy, které jsou pro ČR závazné publikace v originálním jazyku (preferována angličtina) a vedle toho též v českém překladu

17 Nepsané právo pomůcka k interpretaci psaného práva výjimečně psané právo doplňuje (zejm. při mezerách v zákonech ) prameny nepsaného práva judikatura právní věda právní principy neprávní normativní soubory

18 Judikatura Judikatura = rozhodnutí vyšších soudů v dané kauze závazná v dalších kauzách závažná (interpretace ústavní povinnost v obdobném obdobně ) Ústavní soud negativní zákonodárce ruší neústavní předpisy v dané kauze závazná v dalších kauzách závažná (nerespektování názoru ÚS znamená vážné narušení ústavnosti)

19 Právní věda Názory právní vědy ovlivňují tvorbu předpisů i soudních rozhodnutí (citace v odůvodnění)

20 Právní principy zobecněné teze z různých disciplín práva, oborová i obecná platnost často latinsky (pacta sunt servanda) principy často protichůdné nutno je principy často protichůdné nutno je vyvažovat (např. smlouvy se mají dodržovat x nemožné neváže )

21 Neprávní normativní systémy Dobré mravy ( 3 odst. 1, 39 OZ, 7 odst. 2 ZP) korektiv pozitivního práva Zásada poctivého obchodního styku ( 265 ObZ) - nikdo nesmí při prosazování svých zájmů zneužít práv, která mu na základě zákona vznikla Obchodní zvyklosti ( 264 odst. 2 ObZ) - ravidla stranami hospodářského styku fakticky dodržovaná, aniž by tato pravidla byla zakotvena v právním předpise.

22 Systém práva vnitrostátní vs. mezinárodní právo veřejné vs. soukromé práva metoda regulace (nadřízenost podřízenost vs. rovnost) odvětví práva soukromo vs. veřejnoprávní ústavní, správní, trestní, občanské, obchodní, pracovní, rodinné hierarchie právních norem alternativní systematika práva dopravní právo, ale i právo a podnikání

23 Osoby Osoby: fyzické osoby = lidé právnické osoby (nejčastěji obchodní společnosti) právní subjektivita = způsobilost mít Pr a Po způsobilost k právním úkonům = způsobilost nabývat Pr a zavazovat se vlastním jednáním způsobilost k protiprávním úkonům = způsobilost nést následky chování, které je v rozporu s právním řádem (deliktní způsobilost)

24 Subjektivita FO: PO Vznik subjektivity narozením Pozn. možno i dříve, pokud se počaté dítě narodí živé! Zánik subjektivity prohlášením za mrtvého Odvozená Vznik Zánik společně se vznikem (registrace) společně se zánikem (výmazem)

25 Způsobilost k úkonům složka rozumová + složka volní FO postupné nabývání v plném rozsahu 18 (16) let PO vznikem

26 Zbavení/omezení Zp. k PÚ Způsobilost k PÚ: není-li vůbec způsobilá k právním úkonům pro trvalou duševní poruchu je schopna činit jen některé právní úkony pro trvalou duševní poruchu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů omezení i zbavení vyznačeno v obč. průkazu ustanoven opatrovník činící pr. úkony za ně

27 Právní vztahy = vztah mezi oprávněným a zavázaným subjektem existují mezi osobami na základě zákona samého zákona a právních skutečností obsahem vztahů jsou vzájemná práva povinnosti

28 Právní skutečnosti I. skutečnosti, s nimiž zákon spojuje vznik změnu zánik práv a povinností př. uzavření smlouvy, výpověď, podání žaloby k soudu 1. právní úkony právně relevantní jednání 2. protiprávní jednání 3. právní události a protiprávní stavy

29 Právní skutečnosti II. v souladu s právem v rozporu s právem závisí na vůli jednajícího právní úkony protiprávní úkony nezávisí na vůli jednajícího právní události protiprávní stavy

30 Právní skutečnosti III. právní událost plynutí času narození, smrt (i u vraždy) protiprávní stav nezaviněné škody (katastrofy, kalamity, dopravní škody apod.) objektivní odpovědnost za dopravní prostředek

31 Právní skutečnosti IV. protiprávní úkony (delikty) následuje odpovědnost za škodu (viz. 420/1 OZ Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. právní úkony jednostranné závěť, výpověď smlouvy dvoustranné smlouvy (párový pojem dohoda) vícestranné společenské smlouvy

32 Forma právního úkonu I. písemná ( 40 OZ) v listinné podobě telegraficky, dálnopisem elektronickými prostředky zachycení obsahu úkonu a určení jednající osoby písemná povinně, stanoví-li to zákon či dohoda stran, pod sankcí neplatnosti podpis vlastnoruční, mech. prostředky (je-li to obvyklé), elektronický

33 Forma právního úkonu II. ústní slovy (mezi přítomnými i po telefonu) konkludentní faktickým chováním pokývání hlavou potřesení rukou dodání objednaného zboží apod. NEPLATÍ doložky typu pokud zboží nevrátíte do, máme za to, že ho kupujete spotřebitel není povinen nechtěné zboží vracet ( 53 odst. 8 OZ)

34 Nepísemné smlouvy není nutno znát totožnost protistrany práva a povinnosti obvykle není nutno uvádět (popsány v zákoně jako kogentní a dispozitivní ustanovení) nutno jen dohodnout nezbytnosti, např. v trafice: jaké noviny u ševce: jak opravit a do kdy

35 Písemné smlouvy - účastníci Vymezení účastníků (účastníků může být na téže smluvní straně více např. spoluobjednatelé díla) jméno a příjmení (FO), název nebo obchodní firma (PO) datum narození / IČ adresa a další kontakty bankovní spojení vymezení toho, kdo účastníka zastupuje a jakou má funkci (ředitel, jednatel apod.)

36 Vymezení předmětu smlouvy tak, aby byly srozumitelně a určitě stanoveny práva a povinnosti (jinak je smlouva neplatná) vymezení věci dle druhu množství, váha nebo jakost (kvalita) vymezení věci individuálně výrobní číslo, registrační značka (SPZ) apod. parcelní číslo, číslo popisné popis kvality a vad podobně vymezení činností

37 Práva a povinnosti stran je vhodné odkázat na číslo zákona a prvního paragrafu smluvního typu není nutno opakovat ustanovení zákona čas a místo plnění dluhu

38 Čas plnění je vhodné dohodnout podrobně vč. hodiny (např. v běžné otevírací době) dispozitivní norma: po výzvě věřitele podle OZ den poté, co byl požádán ( 563) podle ObZ se plní bezodkladně ( 340 odst. 2) u peněz až připsáním na účet věřitele ( 567 odst. 2 OZ, 339 odst. 2 ObZ)

39 Místo plnění je vhodné dohodnout dispozitivní zákonná norma: u dlužníka ( 567 odst. 1 OZ) u dlužníka ( 336 ObZ) peníze u věřitele ( 337 ObZ)

40 Závěr smlouvy prohlášení typu smluvní strany podepsaly smlouvu na znamení svobodné a vážné vůle, prosty tísně a omylu datace smlouvy, podpis zástupce k jeho předtištěnému jménu, funkci a názvu právnické osoby

41 Uzavírání smlouvy smlouva je uzavřena, jakmile se smluvní strany shodnou na obsahu přijetí nabídky musí být bezvýhradné, lze však jinými slovy říci totéž přijetí s výhradou je novou nabídkou, protinávrhem

42 Nabídka a výzva k jednání nabídka musí být určitá tak, že ke vzniku smlouvy stačí ji jen odsouhlasit nabídkou není reklama, inzerát, poutač u benzínové stanice apod. jde jen o právně nezávaznou výzvu k jednání (chybí obvykle bližší specifikace věci) nutno se přesvědčit o výsledné ceně, kvalitě a množství, zda odpovídá výzvě

43 Trvání nabídky nabídka mezi přítomnými vyprší ihned nabídka mezi nepřítomnými (učiněná dopisem apod.) je závazná do doby v ní stanovené (v tom případě ji po tu dobu nelze odvolat) jejího odmítnutí jejího odvolání uplynutí doby přiměřené podle okolností

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO Obsah Obsah Obsah... 2 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu... 3 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 7. cvičení: Pojmové znaky právního vztahu Pojmové znaky právního vztahu, subjekty, objekty a obsah právního vztahu. a. Subjekty právních vztahů b. Objekty právních

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základy práva JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity VUT, březen 2010, Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 155/2010 Sb. Preambule zrušena Zrušeno Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI Čl.VII Čl.VIII Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem nebytových prostor Tomáš Ožana Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Rozhodčí řízení v praxi

Rozhodčí řízení v praxi Rozhodčí řízení v praxi Vypracoval: Vladimír Syruček Duben 2006 OBSAH 1) Úvod 6 2) Historie 7 3) Právní úprava mezinárodní arbitráže 8 4) Tuzemské rozhodčí řízení po roce 1948 16 5) Současná právní úprava

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více