Ve volbách VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve volbách 2008. VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník IV uvnitř tohoto vydání volby ze zastupitelstva 5 společenská rubrika 6 OÚ informuje 6 knihovna informuje 7 k zamyšlení 8 fotbal v obci 8-9 sociální rubrika nebojte se internetu poţární rubrika ţivotní prostředí 15 inzerce 16 Ve volbách 2008 do krajského zastupitelstva Středočeského kraje VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ Vážení spoluobčané, s ranními mlhami a nezvanými přízemními mrazíky se k nám, jak už to bývá, přiblížil podzim. Dalo by se říci, nu což, koloběh života v přírodě, zcela běžný posun času Ale letošní podzim je přesto poněkud jiný. V říjnu, přesněji řečeno, v pátek 17. a v sobotu 18. října se konají volby do krajského zastupitelstva Středočeského kraje. Už zase volby.., dají se slyšet někteří občané, k čemu to? vždyť ať je tam nahoře Petr či Pavel, pro nás to je stále stejné. Jenže ony ty letošní volby mají v sobě určité kouzlo, a to proto, že každý i Váš hlas může rozhodnout, zda-li i nadále o našich penězích budou rozhodovat politické strany nebo nezávislí starostové, hospodáři našich obci a měst, kteří dobře vědí, v čem spočívají palčivé problémy obcí a měst. Za Váš region kandidují: Ing. Pavel BARTOŠ, MBA starosta obce Libčice nad Vltavou Petr HOLEČEK - starosta města Kralupy nad Vltavou Marie TĚTHALOVÁ starostka obce Husinec Mgr. Ivan LOMNICKÝ místostarosta obce Vodochody Ivo KURHAJEC starosta města Klecany

2 Proč VOLIT ČÍSLO 9??? Proč volit NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ? Především proto, aby se nám všem ve Středočeském kraji žilo lépe aby se náš kraj stal jedním z nerozvinutějších krajů v ČR a odstranila se jeho dnešní zanedbanost v řadě oblastí Jako dobří hospodáři chceme udělat vše pro to, aby se do našich obcí a měst dostalo více peněz aby se evropské peníze dostaly i do těch nejmenších obcí abychom v kraji jezdili po kvalitních a udržovaných silnicích aby všichni naši občané měli dobrý přístup ke kvalitnímu zdravotnictví a školství aby se ozdravilo životní prostředí aby se potřebné peníze neztrácely ve zbytečných projektech aby se zprůhlednilo nakládání s finančními prostředky a zamezila realizace neprůhledných zakázek aby se krajský úřad stal obcím a městům partnerem spíše než zdrojem zbytečné administrativy aby se občané cítili v našem kraji bezpečně S Vaší podporou a následující pomocí se nám dozajista podaří naše záměry naplnit! ************************************************************** Svoji podporu kandidátům ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje můžete projevit v PÁTEK 17. října t.r. od 14:00 do 22:00 hodin a v SOBOTU 18. října t.r. od 8:00 do 14:00 hodin ve volební místnosti Obecního úřadu Vodochody. S T R Á N K A 2

3 S T R Á N K A 3

4 S T R Á N K A 4

5 Z e zast upitelstva Z jednání zastupitelstva obce SRPEN ZÁŘÍ 2008 Zastupitelstvo v průběhu SRPNA a ZÁŘÍ 2008 projednalo a schválilo: přesun projednávání smlouvy a činnosti TJ oddíl kopané na září t.r. základní náměty pro tvorbu rozpočtu obce na rok 2008 a uloţilo předsedům výborů, komisí a členům zastupitelstva poskytnout do říjnového zasedání podklady k sestavení návrhu rozpočtu návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) o rušení nočního klidu návrh OZV o podmínkách pro pořádání veřejně přístupných akcí návrh OZV o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci odkoupení pozemku p.č.42/2 vlastníka pí.l.králové v k.ú.hoštice u Vodochod za účelem vybudování chodníku podél místní komunikace v ul.k Pískovně a uloţilo stavební komisi hledat nejlevnější řešení výstavby opěrné zdi v místě záměr obce na výpůjčku pozemků obce potřebných pro opravu mostu ve Vodochodech vyvěšeno na Úřední desce OÚ do prodej nevyuţitelných obecních pozemků p.č.29/1 zájemcům pí.elizové a p.ţitkovi, za sjednanou cenu =160,-Kč/m² celkové náklady na bezpečnostní úpravy, nákup a opravy herních prvků na dětském hřišti ve Vodochodech ve výši =85.358,-Kč zakoupit a instalovat odpadkové koše na 5 místech v obci (ul.hlavní, Průběţná, U Potoka, Homolky a Dětské hřiště ve Vodochodech) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí: informaci starosty o zhodnocování financí obce jednání s bankovními domy ČSOB, KB, ČS a RB informaci o zařazení Mgr.Lomnického na kandidátku hnutí Nezávislí starostové pro kraj, pro říjnové volby do zastupitelstva kraje informaci o stavu přípravy oprav a výstavby opěrných zdí (u bývalé školy a U Studánky), včetně opravy schodů a chodníku Ke Kovárně čeká se na smluvní stanovení termínu zahájení prací ze strany dodavatelů informaci o postupu příprav na oslavy 1010 let od první písemné zmínky o obci Vodochody a úkoly související s účastí a prezentací obce Vodochody na Dni Svazku obcí Dolní Povltaví ve Vodochodech v r.2009 zahájení stavebního řízení k odvodnění silnice III.tř. ve Vodochodech (zatáčky) informaci starosty o situaci v získání dotace na výstavbu kanalizace výzva k podání ţádosti bude zveřejněna pravděpodobně v říjnu t.r. informaci starosty o stavu přípravy smlouvy s TJ oddíl kopané zatím nebyl podán protinávrh, dle dohody se započaly práce na úpravě terénu hřiště pro sezonu jaro 2009 postup organizace voleb 17. a 18. října t.r. ::: il ::: S T R Á N K A 5

6 S polečenská rubrika 85. narozeniny oslavil: pan Karel Bališ, Vodochody 80. narozeniny oslavila: paní Jiřina Čermáková, Vodochody Narodili se: David a Marek Musilovi 60. narozeniny oslavila: paní Dagmar Zedníková, Hoštice Blahopřejeme rodičům. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. OÚ informuje UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY OBČANY!!! V letošním roce pokračuje výměna OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (OP), která se vztahuje na OP bez bezpečnostních prvků, tzn. OP, které obsahují pouze lepenou fotografii a jejich datum vydání je do Občané, kteří mají OP staršího data, musí podat žádost o výměnu nejpozději do 30. listopadu tohoto roku, aby konečná etapa výměny OP probíhala bez problémů. Je tedy nejvyšší žádat o výměnu OP v tomto období. Výměna OP se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936, pokud nemají v OP vyznačenou dobu platnosti. Občané, kteří mají v OP dobu platnosti BEZ OMEZENÍ, jsou rovněž od výměny osvobozeni. Přesto je možné, a bez poplatku, zažádat o vydání nového OP, neboť původní fotografie pravděpodobně neodpovídá skutečné aktuální podobě, s čímž mohou být potíže při vyřizování na poštách nebo v bankách. Rovněž nelze se starým OP cestovat do států Evropské unie v rámci Schengenského prostoru. Nové OP odpovídají evropským standardům a mají kvalitativně vyšší bezpečnostní prvky zabraňující jejich zneužití. S T R Á N K A 6

7 Obecní knihovna informuje Od dochází ke změně otevírací doby knihovny. Knihovna bude po celý školní rok 2008/2009 otevřena v pondělí a ve čtvrtek vţdy od 15 do 18 hodin. V průběhu prázdnin jsme obdrţeli zásilku 200 nových knih z Knihovny města Mladá Boleslav. Jedná se o romány pro ţeny, historické knihy, naučné knihy z oblasti zahrady, domu, kuchyně, ručních prací, mezilidských vztahů, znalostí oblohy, posilování, dokumenty o druhé světové válce, ţivotopisy známých osobností atd. V měsíci říjnu zajedeme pro letošní novinky do Husovy knihovny do Říčan. Přijďte do knihovny a jistě i Vy si vyberete z bohaté nabídky! Základní výpůjční doba knih je 1 měsíc. Po dohodě s knihovnicí je moţné si knihu ponechat i déle ( pokud se jedná o knihu, po které není velká poptávka). Výpůjční dobu není moţné prodluţovat u novinek. Dále prosím všechny čtenáře o hezké zacházení s vypůjčenými knihami, aby mohly slouţit i dalším čtenářům. V říjnu také jiţ bude instalovaný nový počítač s barevnou tiskárnou, na který jsme získali dotaci od Středočeského kraje. V rámci otevírací doby knihovny je moţné vyhledávat informace na internetu a za úplatu si nalezené informace i vytisknout. Dále upozorňuji na vlastní www stránky knihovny. Adresa je: Zde je moţné dozvědět se základní informace o knihovně a také aktuality. Dále je zde uveřejněn seznam knih, které jsou uskladněny ve skladu v budově bývalé školy a které jsou Jitka Holoubková, knihovnice TVOŘENÍ Z KORÁLKŮ Tvoření z korálků se uskuteční kaţdý čtvrtek od 18 do 19 hodin v prostorách knihovny. Naučíme se různé techniky a vyrobíme si náramky, náhrdelníky a náušnice. Moţná Vám náplň kurzu bude i inspirací pro vánoční dárky pro Vaše blízké. Začínáme ve čtvrtek 2.října 2008 v 18 hodin. Zájemci hlaste se u paní Jitky Holoubkové v knihovně. Cena 20 Kč za návštěvu na korálky a spojovací materiál. Jitka Holoubková, knihovnice S T R Á N K A 7

8 K zamy šlení Slušný člověk udržuje čistotu nejen na svém dvoře... ale všude tam, kde se pohybuje. Zní to logicky a tak nějak samozřejmě, ale bohuţel opak je mnohdy pravdou. Proto se setkáváme při svých pochůzkách a procházkách obci a v jejím okolí s odpadky, které mají svoje místo v popelnicích, odpadkových koších nebo kontejnerech na tříděný odpad. Proto tráví pracovníci údrţby Obecního úřadu několik hodin týdně objíţděním uliček a místních lokalit a sbírají odpadky nebo přetřiďují tříděný odpad. Proto Obecní úřad, veden snahou být nápomocen těm, kteří nemají dosti sil k donesení odpadků do své popelnice nebo kontejneru, kteří i přes logiku věci nechávají svoje štěkající miláčky znečisťovat chodníky aniţ by pak odklidili jejich výtvory, učinil pokus o zahuštění sítě míst, kde je moţné odpadky vyhodit a instaloval, zatím 4 kusy, nových odpadkových košů. Tyto jsou v majetku obce a jejich obsah bude pravidelně likvidován. Využívejme je a uvidíme sami, jak naše vcelku čistá obec, ještě více prokoukne. A také nezapomínejme, že drobný ELEKTROODPAD, můţeme vyhodit, ne do popelnice, ale na Obecním úřadě do speciálního kontejneru. Jinými slovy, aţ nebudete vědět co s vybitými bateriemi, zašlými klávesnicemi PC či zastaralými mobilními telefony, aţ vám opět v dílně padne zrak na překáţející starou ruční vrtačku nebo AKU šroubovák, aţ, po kolikáté uţ, na vás ze skříně vypadne vyslouţilý holicí strojek nebo spálená ţehlička, pak si vzpomeňte na tyto řádky. Neváhejte a v úředních hodinách doneste drobný elektroodpad na Obecní úřad. Jeho likvidace se hradí z recyklačního poplatku, který spotřebitel platí při nákupech nových elektrospotřebičů. Konejme tak s vědomím, ţe všichni chceme, aby naše ZELENÁ OBEC, byla veskrze zelenou. Z novuzrození fot balu ve Vodochodech Po několika letech půstu, se do Vodochod vrátil fotbal. Parta erudovaných fotbalistů, původem ze všech koutů naší vlasti, vytvořila přes obtíţné a sloţité začátky, kvalitní tým, který hraje dobrý a slušný fotbal. Díky patří především pánům Petru Dvořákovi a Ladislavu Míkovi. S obrovským úsilím a snahou se jim podařilo dát vše do kupy, zpracovat hromady dokumentů a konečně přihlásit nově vybudovaný tým do soutěţe. A nejen to. V dohodě s majitelem hřiště ve Vodochodech (Obecní úřad) se pustili fotbalisté do komplexní úpravy budoucího travnatého povrchu s cílem, hrát jarní část soutěţe jiţ na vlastním hřišti. V současnosti, jako hosté, hrají vodochodští v Máslovicích. Mimochodem, řada máslovických nastupuje za fotbalový tým Vodochod. Aktivní prací jmenovaných a především vynaloţením vlastních prostředků, se fotbalistům podařilo do dnešního dne upravit plochu hřiště pro osetí novou travou a nyní očekávají, jak se zhostí své úlohy v budování zázemí vodochodským reprezentantům partneři Obecní úřad při dobudování hřiště a TJ SOKOL Vodochody při rekonstrukci a úpravě šaten. Jarní část soutěţe totiţ chtějí zahájit 22. března 2009 na domovském hřišti utkáním s týmem Měšice B. S T R Á N K A 8

9 JAK JSME DOSUD VÁLELI : 24. SRPNA 2008 MĚŠICE B VODOCHODY 2 : 3 Branky: Roman Dvorník 2, Michal Szegecs Utkání bylo velmi vyrovnané, ale vstup do sezony se nám vydařil. Rozhodčí KOTEK jej řídil korektně. Vítězství na hřišti kvalitního soupeře se velmi cení. 31. SRPNA 2008 VODOCHODY TOUŠEŇ 3 : 0 Branky: Roman Dvorník, Michal Szegecs, Martin Šlechta Utkání mělo jednoznačný průběh. Snad nás nebude mrzet při závěrečném hodnocení turnaje spousta promarněných a neproměněných šancí. 7. ZÁŘÍ 2008 BOŘANOVICE - VODOCHODY 0 : 5 Branky: Roman Dvorník, Michal Szegecs, Martin Šlechta, Daniel Krampera, Marek Valo Soupeře jsme nepustili do ţádné šance a s chutí jsme si zastříleli i zatrénovali. Rozhodčí měl oči a korektní píšťalku. 14. září 2008 VODOCHODY KLÍČANY 3 : 3 Branky. Roman Dvorník, Marek Valo 2 Výsledek je vlastně dílem pana rozhodčího Praţana. Jeho výkon byl politováníhodný, nebojím se říci, ţe ostudný. Brutální, vpravdě likvidační, zákroky klíčanských hráčů jsou nejen jejich ostudou. Na výkon pana rozhodčího jsme podali oficiální stíţnost na Svaz, a necháme se překvapit, pod kterým kobercem najdeme odpověď. Dle výkon pana Praţana a výkladu pravidel kopané se můţeme domnívat, ţe fotbalu buďto vůbec nerozumí nebo má rád rybolov. Jeho způsob vedení zápasu potvrdil, ţe i na tomto stupni fotbalových soutěţí lze vnímat působení vnějších vlivů zpoza pomezní čáry. 20. ZÁŘÍ 2008 MOCHOV B VODOCHODY 2 : 4 Branky: Roman Dvorník 2, Martin Šlechta, Michal Szegecs Začátek utkání, které se hrálo v poklidném duchu, byl sice o 15 minut opoţděn, ale i to tým Vodochod hrající ve výrazně pozměněné sestavě zvládl a vybojoval vítězství na hřiště soupeře. Petr Dvořák a oddíl kopané Vodochody S T R Á N K A 9

10 S ociální r ubrika Výchovné působení a komunikace rodičů s dětmi v období dospívání. Dospívání je období mezi dětstvím a dospělostí. Vstup do fáze adolescence je biologicky ohraničen reprodukčním dozráváním, tedy přibliţně 15-ti lety věku. Dokončení se vztahuje k dosaţení psychické a ekonomické nezávislosti. Názory na horní věkovou hranici se různí, nejčastěji se hovoří o věkovém rozmezí 20 aţ 22 let. Někdy se v této souvislosti hovoří o zniku nové životní fáze postadolescence, zvláštního období mezi mládím a dospělostí. V současnosti odborníci upouští od rozlišování mezi pubescencí / 11 aţ 15 let / a adolescencí / 15 aţ 20 někdy aţ 22 let/ a výraz adolescence pouţívají jednotně pro obě fáze. Adolescence či dospívání je poměrně nedávným pojmem asi z konce 19. a počátku 20.století. Jeho vytvoření souvisí s industrializací společnosti, kdy vzrůstala nutnost vzdělávání, a bylo potřeba vytvořit sociální prostor, který to umoţní. Koncem sedmdesátých let a počátkem osmdesátých let minulého století došlo k urychlení tělesného a psychického dospívání dětí ve srovnání s poválečným období. V současné době jiţ nepokračuje, avšak s postupným prodluţováním profesní přípravy dochází k oddalování sociální zralosti mladých dospělých. Dospívání se tak stále rozpíná oběma směry : zkracuje se doba dětství a zároveň se oddaluje nástup dospělosti. Toto období je velmi náročným krokem k dospělosti, na který někteří mladí lidé nemusejí být připraveni. V takovém případě dochází velmi často k jakémusi dočasnému odkladu zodpovědnosti. Momentální době vládne dle Říčana kult nezralosti, který chování adolescentů ovlivňuje. Adolescenti si v tomto období vytvářejí volnost, demonstrují nechuť k definitivním řešení situace. V tomto období mohou navazovat i partnerské vztahy v rámci skupin, které mohou zděšené rodiče uvádět do stavu kritického alarmu a kontroly. Jde o stádium jakési vývojové latence, které mladému člověku umoţňuje pozdrţet se v mládí, aby mohl experimentovat s novými rolemi, zkušenostmi a pocity, neţ definitivně vstoupí do světa dospělých. Mladí lidé vyuţívají různých moţností, prodluţují dobu studia na vysoké škole apod. Co pro dospívající znamená vztah? Důleţité je vědět, jakou funkci plní vztah pro naše dítě. Okamţik, kdy si dospívající hledá partnera, není z pohledu ţivotního vývoje vţdy stejný a v různém stádiu dospívání plní různé funkce. Je dobré učit se rozpoznat, zda hledání partnera opačného pohlaví je jen projevem sociálního tlaku a potřeby uchovat si prestiţ ve skupině vrstevníků, jako je tomu např. v pubertě, či se jiţ jedná o vztah lásky na úrovni psychické, sociální i tělesné. Tělesné i psychické dospívání nemusí probíhat ve stejném tempu. Pokud je tělesné zrání rychlejší neţ psychické, nemusí být schopen nezralý jedinec zvládnout sociální zátěţ, kterou to sebou přináší. V této době je vztah spíše cílem sám o sobě a není zralý k přijetí plné odpovědnosti. Partnerský vztah můţe přinášet uspokojení nejen v oblasti citové, ale můţe přispívat i k dosaţení určité sociální prestiţe. Dospívající předvádějí své partnery před vrstevníky, coţ slouţí k potvrzení vlastní atraktivity a sebejistoty.nejistý jedinec můţe mít potřebu opakovaně dokazovat svou schopnost prostřednictvím vztahu s atraktivním partnerem. Vztah se stává prostředkem, nikoliv cílem. Platonická láska Duševním projevem probouzející se sexuality je platonická láska. Od skutečné sexuality je však na hony vzdálená. Objevuje se na počátku dospívání, v období pubescence a nezahrnuje tělesnou, tedy pohlavní přitaţlivost. ::: jv ::: S T R Á N K A 10

11 Zamilovanost S postupující pubertou směrem k adolescenci se jiţ objevuje zamilovanost. Z počátku je to láska tajná, plachá plná obdivu, milujeme spíše očima. Ten, koho dospívající miluje, je idealizován a stylizován, zamilovaný do něj projektuje svá přání a objekt zájmu v té době můţe vypovídat mnohé o vnitřní stabilitě a zralosti dospívajícího. U 15letých nedochází ke konfrontaci s realitou, vztahy jsou takové, jaké si je vysní. Časem se však toto hluboké duševní okouzlení zamilovanosti postupně směřuje k tělesnému vyjádření.začíná nabývat podoby touhy po tělesném sblíţení. Romantická láska Jak krásné je být svatým v očích toho, koho milujeme tento citát vyjadřuje očekávání romantické lásky. Sám adolescent se vidí očima toho, který ho miluje, a poskytuje mu tak sebeúctu. Často dochází k idealizaci vztahu a přecenění jeho moţností. Láska má překonat všechny překáţky, iluze však většinou vydrţí po určitou dobu, pak se vztah rozpadá. Většina adolescenčních lásek je však stále velmi nejistých. Prochází potřebou mít zamilovaného jen pro sebe a ztráta této jistoty můţe ohrozit vlastní identitu, která je dosud velmi křehká. Trvalý vztah jiţ vyţaduje přijetí určité zodpovědnosti a ochotu omezení vlastních potřeb a identity ve prospěch partnera. Pokud je jiţ vztahem adolescentů dostatečně zralých a překoná nástrahy běţné reality, můţe vyrůst v kvalitní partnerství, postavené na vzácných základech. Mění se tak v lásku, která je aktem rozumu a vůle a projevuje se snahou o dobro toho druhého, zájmem o jeho štěstí. Ze své podstaty jde o vztah trvalý. Na co nebývá rodič dostatečně připravený? Pohlavní život Sexuální styk symbolizuje jednoznačný přechod do dospělosti, který je chápán jako důkaz vyrovnání se dospělým. Jeho podtext bývá jiný u dívek, kde je spojován spíše se završením vztahu, neboť méně často přináší pocit slasti, zatímco chlapce sex uspokojuje sám o sobě. Velmi často tlak vrstevníků vyvolává zvýšenou motivaci získat pohlavní zkušenost, a to kdyţ skutečná potřeba u dospívajícího nevznikla. Problémem spojeným s počátkem pohlavního ţivota je také neplánované rodičovství, které podporuje závislost na původní rodině, na místo samostatnosti posiluje tendence k úniku a rezistenci. Narušuje vztahy s rodiči, od nichţ je potřeba se separovat. Homosexualita Rodiče se často potýkají s pocity viny, zda není homosexualita jejich potomka zaviněna špatnou výchovou. Jindy naopak své rozčarování obrací proti dospívajícímu a viní jeho. Zejména u mladších homosexuálně orientovaných dospívajících je důleţitá podpora a pokračování ve výchovném působení rodičů. Období dospívání můţe vést pochybnostem o vytvořených hodnotových systémech a právě v této chvíli je podpora rodičů velmi důleţitá. Nevyrovnanost a společenské odsouzení, zejména odmítnutí těmi nejbliţšímu, můţe napomoci k negativním společenských jevům, jako je promiskuita, prostituce či uţívání drog. Vztahy mají v období dospívání velký význam. Jejich existence umoţňuje dokončit jeden z nejdůleţitějších úkolů dospívání, emancipaci od rodiny. Jakmile se dospívající odpoutává od rodiny, ztrácí do určité míry i citové zázemí. /Právo a rodina, literatura : Macek,P. Adolescence, Pšenička,O. Sexuální výchova v rodině, Říčan P. Cesta ţivotem, Vágnerová M. Vývojová psychologie/. ::: if::: S T R Á N K A 11

12 N ebojte se int ernetu! Tipy a triky pro MS Office 2007 V předchozím článku jsme se zaměřili na popis novinek v kancelářském balíku MS Office Obecně jsme se věnovali hlavním rysům aplikací a změnám oproti předchozím verzím. Co všechno vlastně v balíku MS Office najdeme? To je dobrá otázka, k jejímuţ zodpovězení je nutné vědět, jakou sadu MS Office pouţíváme. Sada MS Office Basic 2007 obsahuje Word, Excel a Outlook. Je to sada pro nejzákladnější kancelářskou práci. Vyuţije ji například samostatný ţivnostník, který potřebuje psát nabídky a další dokumenty v aplikaci MS Word, připravovat kalkulace v aplikaci MS Excel, pracovat velmi sofistikovaně s elektronickou poštou (vytváření pravidel, automatické formáty, třídění, rychlé vyhledávání ) a spravovat své kontakty a čas v aplikaci MS Outlook. Sada MS Office 2007 pro studenty a domácnosti obsahuje Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Jak napovídá název, je to sada za výrazně zvýhodněnou cenu, kterou uţivatelé mohou pouţívat pro nekomerční uţití. Cena je cca 1500 Kč, určitě si ale budete umět najít nejlepší eshop s nabídkou této sady (zkuste třeba Při nákupu dejte pozor, zda je sada určena na jeden nebo více počítačů. Aplikace MS PowerPoint umoţňuje vytvářet prezentace, které se obvykle vyuţívají při promítání datovým projektorem. Studenti je například pouţívají pro přípravu obhajoby diplomové práce nebo při zpracování studentských projektů, kdy potřebují přehledně předat posluchačům hlavní informace o projektu. Prezentace se také hodně vyuţívají při výuce, protoţe datové projektory se stávají běţnou výbavou škol. Zdá se, ţe doba ručně psaných fólií, které nám paní učitelka promítala pomocí Meotaru je opravdu pryč. Kdyby ale přece jenom někde neměli dostupný datový projektor, ale stále funkční zpětný projektor (například ten starý známý Meotar), tak se dá PowerPoint výborně pouţít k přípravě snímků, které se pak tisknou na běţné laserové nebo inkoustové tiskárně na průhledné fólie. A ještě máme v sadě aplikaci OneNote. Tak to je elektronický zápisník. Je to ohromně šikovná věc na sběr poznámek a nápadů. Snadno si můţete vystřihovat kousky stránek (uloţí se nejen výstřiţek, ale i datum a čas vystřiţení a adresa zdroje), zapisovat útrţkovité poznámky, členit si zápisník do sekcí, organizovat informace. Pro studenty naprosto ideální věc, ale ocení to například i při cenových průzkumech internetu. Sada MS Office Small Business 2007 obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Business Contact Manager a Publisher. Kromě základních aplikací zde přibyl Business Contact Manager a Publisher. První zmíněná aplikace je zaměřena na správu vztahů se zákazníky, je to totiţ doplněk aplikace Outlook a slouţí k lepšímu sledování kontaktních informací a dalších souvisejících obchodních aktivit. Tento program uţ vyuţije spíše menší firma nebo ţivnostník s velkým rozsahem zákazníků. Druhá zmíněná aplikace Publisher je vhodná pro vytváření tiskovin vlastními silami například vizitek, letáků, informačních materiálů, kalendářů Publisher obsahuje obrovské mnoţství šablon, takţe udělat si vlastní vizitky je otázkou minut. Pokud vám ţádná šablona nebude vyhovovat, máte širokou škálu moţností pro vlastní návrh. S T R Á N K A 12

13 Sada MS Office Standard 2007 obsahuje Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Je to sada, která existovala i v předchozích verzích a obsahuje programy, které původně tvořily balík MS Office. Sada MS Office Professional 2007 obsahuje totéţ co sada MS Office Small Business 2007, ale navíc je tam aplikace MS Access. Tato aplikace umoţňuje vytváření vlastních databází a je zcela vyhovující pro malé a střední firmy. Vlastní databázi většinou potřebují firmy nebo jednotlivci při evidenci údajů, kterou nejsou zcela běţné. Agendy, které řeší kaţdý podnikatel, jako jsou účetnictví, sklady, elektronické katalogy, můţe koupit ve formě hotového řešení. Při evidenci speciálních údajů například sbírek, výrobního systému zaloţeného na pevně daných pravidlech, - je obrovskou výhodou, ţe si lze naprosto podle potřeby naprogramovat celou aplikaci. Byť je Access z hlediska profesionálních programových prostředků malý nástroj, dají se s ním udělat skutečně velké věci. Další sady MS Office uţ jsou zaměřeny na sféru firemních uţivatelů, kde hlavní roli hraje například synchronizace souborů, elektronický oběh dokumentů, práce s čárovými kódy, práci s formuláři, podpora inteligentních dokumentů. Jsou to sady: MS Office Professional Plus 2007 MS Office Enterpise 2007 MS Office Ultimate 2007 Více podrobností o jednotlivých sadách najdete na adrese Zmíněný výčet není všechno, protoţe existují ještě programy rodiny MS Office. Tyto programy vypadají podobně (z hlediska ovládání), ale jsou zaměřené na speciální oblasti. P ožár ní pr evence Na co si dát pozor, než začnete topit ::: jv ::: Opět po roce tu máme začátek topné sezóny a tak s vědomím, že opakování jest matka moudrosti, bych rád připomněl několik povinností vyplývajících ze zákona: Kaţdý by měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Je důleţité kontrolovat skladování paliva, a to hlavně uhlí i zbytků dřevní hmoty např. pilin a kůry, kde hrozí nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí. Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5 m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protoţe např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vţdy zvlášť novou naváţku od staré. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva kaţdý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry, dýmu nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se teploty proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo přenesením na volné místo, kde se rozestře do vrstvy vysoké 0,25 0,5 m a nechá vychladnout. S T R Á N K A 13

14 Příprava topidel Máte před zimou vyčištěná kamna a seřízený kotel topení? Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště důleţité je to u uţivatelů plynového kotle, u nichţ je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Topíte-li pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Poţárů sazí v komíně je kaţdoročně v ČR v řádu několik stovek. Zvláštní nároky jsou opět poţadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. A pozor! Odpovědnost za stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel objektu. Některé zásady bezpečného provozu topidel Kolem kaţdého topidla, podle druhu, je nutné dodrţovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněţ jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla na podlahové krytiny (PVC, plovoucí podlahy apod.). Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty. Kaţdý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen ochrannou nehořlavou podloţkou poţadovaných rozměrů, která přesahuje jeho půdorys. Kaţdý je povinen udrţovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepouţívat komíny, u nichţ byly zjištěny závady. Podmínky jsou uvedeny v ČSN EN Lhůty čištění komínů dle vyhlášky č. 111/1981 Sb. 1) Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kw šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kw čtyřikrát za rok. 2) Komíny se spotřebiči na plynná paliva do 50 kw, pokud jsou opatřeny komínovou vloţku dvakrát za rok, do výkonu 50 kw pokud nejsou opatřeny komínovou vloţkou šestkrát za rok. 3) Komíny se spotřebiči na plynná paliva s výkonem nad 50 kw čtyřikrát za rok 4) Jsou li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kw v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou uţívány celoročně, nejméně jednou za rok. ZDROJ: podklady kontrolorů požární prevence ::: pl ::: S T R Á N K A 14

15 Ž ivotní prostředí ovz ovz duší Vzduch obsahuje zhruba 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% vzácných plynů. V malé míře jsou zastoupeny oxid uhličitý, vodní pára, sloučeniny síry a dusíku, uhlovodíky a další látky. Navíc obsahuje vzduch jemně rozptýlené tuhé částice. Právě s těmi látkami, které se v ovzduší vyskytují v nepatrných koncentracích, máme největší potíţe a právě ty způsobují jeho znečištění. Následující tabulka uvádí co také dýcháme : Škodlivina Zdroj znečištění Vliv na zdraví a živ.prostředí SO 2 oxid siřičitý NO x oxidy dusíku O 3 ozon CO 2 oxid uhličitý CO oxid uhelnatý Prach.částice výroba energie, tavení rud, celulózky, papírny energetika, doprava výsledek fotochemické reakce NO x a těkavých organických látek energetika, doprava doprava, tavení rud doprava, tavení rud, elektrárny, plochy stavenišť, povrchová dráţdění dýchacích cest, kyselé deště devastace lesních porostů, okyselování jezer pálení očí, kašel, bolest na hrudníku, bolesti hlavy, nevolnost a dýchací potíţe skleníkový plyn, přispívá ke globálnímu oteplování vazba na hemoglobin vliv na srdeční, cévní a nervový systém dráţdění dýchacích cest, váţe na sebe další nebezpečnější látky H 2 S petrochemický průmysl, celulózky, chemičky způsobuje obtěţování zápachem, jedovatý při vysokých koncentracích syrvodík Uhlovodíky pouţívání ředidel, rafinerie, doprava, chemický průmysl Dioxiny spalovny odpadů, nelegální spa- RAKOVINOTVORNÉ!!! řada z nich je rakovinotvorných, způsobují genetické vady!!! Freony (CFC) výroba plastů, aerosolů, náplň chladících zařízení poškozují ozónovou vrstvu Země, která chrání před smrtelným UV zá- Aţ uvidíte někoho, kdo přikládá do kamen PET- lahve nebo jiné plastové obaly či odpady, dřevotřískové, lakované nebo nekvalitní dřevo, vţdy si představte Vaše děti či blízké, jak umírají na rakovinu a vysvětlete mu, co svým konáním způsobuje. Při spalování odpadu v kamnech za nízkých teplot totiţ vzniká několikanásobně více škodlivin, neţ v průměrné spalovně či průmyslovém podniku, které jsou navíc vybaveny filtry a technologiemi odstraňujícími škodliviny. Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těţké kovy a další smrtelně nebezpečné látky. Ty mohou zapříčinit krevní abnormality, poškození jater, rakovinu a vady při narození. Spalování odpadu je zakázané. Ze zákona o ochraně ovzduší (č.86/2002 Sb.) vyplývá, ţe nesmí docházet k obtěţování zápachem a nadměrně hustým kouřem z lokálních zdrojů. Nespalujte odpad a nekvalitní paliva doma!!! ::: pl ::: S T R Á N K A 15

16 Inz erce ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Mgr. Ivan Lomnický, Ing. Petr Lomnický Karla Staňková, Ivana Fialová, RNDr. Jana Vinšová Jitka Holoubková Jsme na webu, Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Pohled starosty na rok 2012

Pohled starosty na rok 2012 Pohled starosty na rok 2012 Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: CO SE STALO V ROCE 2012 ČIŠTĚNÍ MORAVY VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE KAPELA VINNÝ STŘIK POZVÁNKY A PROGRAMY symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 ÚDAJE O ŠKOLE, okres Uherské Hradiště,

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Kladenská

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

Zahraniční adopce Foreign Adoption

Zahraniční adopce Foreign Adoption Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

Studie evaluace 10/2010

Studie evaluace 10/2010 Studie evaluace 10/2010 Projekt: Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0006 OBSAH Úvod...3 1. Výchozí situace. 4 2. Kriminalita dětí z ústavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05 Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ Učební texty k tématu 05 Hlavní vedoucí zotavovací akce specifikum stanových táborů bez pevného objektu Zpracovali

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více