Ve volbách VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve volbách 2008. VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník IV uvnitř tohoto vydání volby ze zastupitelstva 5 společenská rubrika 6 OÚ informuje 6 knihovna informuje 7 k zamyšlení 8 fotbal v obci 8-9 sociální rubrika nebojte se internetu poţární rubrika ţivotní prostředí 15 inzerce 16 Ve volbách 2008 do krajského zastupitelstva Středočeského kraje VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ Vážení spoluobčané, s ranními mlhami a nezvanými přízemními mrazíky se k nám, jak už to bývá, přiblížil podzim. Dalo by se říci, nu což, koloběh života v přírodě, zcela běžný posun času Ale letošní podzim je přesto poněkud jiný. V říjnu, přesněji řečeno, v pátek 17. a v sobotu 18. října se konají volby do krajského zastupitelstva Středočeského kraje. Už zase volby.., dají se slyšet někteří občané, k čemu to? vždyť ať je tam nahoře Petr či Pavel, pro nás to je stále stejné. Jenže ony ty letošní volby mají v sobě určité kouzlo, a to proto, že každý i Váš hlas může rozhodnout, zda-li i nadále o našich penězích budou rozhodovat politické strany nebo nezávislí starostové, hospodáři našich obci a měst, kteří dobře vědí, v čem spočívají palčivé problémy obcí a měst. Za Váš region kandidují: Ing. Pavel BARTOŠ, MBA starosta obce Libčice nad Vltavou Petr HOLEČEK - starosta města Kralupy nad Vltavou Marie TĚTHALOVÁ starostka obce Husinec Mgr. Ivan LOMNICKÝ místostarosta obce Vodochody Ivo KURHAJEC starosta města Klecany

2 Proč VOLIT ČÍSLO 9??? Proč volit NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ? Především proto, aby se nám všem ve Středočeském kraji žilo lépe aby se náš kraj stal jedním z nerozvinutějších krajů v ČR a odstranila se jeho dnešní zanedbanost v řadě oblastí Jako dobří hospodáři chceme udělat vše pro to, aby se do našich obcí a měst dostalo více peněz aby se evropské peníze dostaly i do těch nejmenších obcí abychom v kraji jezdili po kvalitních a udržovaných silnicích aby všichni naši občané měli dobrý přístup ke kvalitnímu zdravotnictví a školství aby se ozdravilo životní prostředí aby se potřebné peníze neztrácely ve zbytečných projektech aby se zprůhlednilo nakládání s finančními prostředky a zamezila realizace neprůhledných zakázek aby se krajský úřad stal obcím a městům partnerem spíše než zdrojem zbytečné administrativy aby se občané cítili v našem kraji bezpečně S Vaší podporou a následující pomocí se nám dozajista podaří naše záměry naplnit! ************************************************************** Svoji podporu kandidátům ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje můžete projevit v PÁTEK 17. října t.r. od 14:00 do 22:00 hodin a v SOBOTU 18. října t.r. od 8:00 do 14:00 hodin ve volební místnosti Obecního úřadu Vodochody. S T R Á N K A 2

3 S T R Á N K A 3

4 S T R Á N K A 4

5 Z e zast upitelstva Z jednání zastupitelstva obce SRPEN ZÁŘÍ 2008 Zastupitelstvo v průběhu SRPNA a ZÁŘÍ 2008 projednalo a schválilo: přesun projednávání smlouvy a činnosti TJ oddíl kopané na září t.r. základní náměty pro tvorbu rozpočtu obce na rok 2008 a uloţilo předsedům výborů, komisí a členům zastupitelstva poskytnout do říjnového zasedání podklady k sestavení návrhu rozpočtu návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) o rušení nočního klidu návrh OZV o podmínkách pro pořádání veřejně přístupných akcí návrh OZV o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci odkoupení pozemku p.č.42/2 vlastníka pí.l.králové v k.ú.hoštice u Vodochod za účelem vybudování chodníku podél místní komunikace v ul.k Pískovně a uloţilo stavební komisi hledat nejlevnější řešení výstavby opěrné zdi v místě záměr obce na výpůjčku pozemků obce potřebných pro opravu mostu ve Vodochodech vyvěšeno na Úřední desce OÚ do prodej nevyuţitelných obecních pozemků p.č.29/1 zájemcům pí.elizové a p.ţitkovi, za sjednanou cenu =160,-Kč/m² celkové náklady na bezpečnostní úpravy, nákup a opravy herních prvků na dětském hřišti ve Vodochodech ve výši =85.358,-Kč zakoupit a instalovat odpadkové koše na 5 místech v obci (ul.hlavní, Průběţná, U Potoka, Homolky a Dětské hřiště ve Vodochodech) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí: informaci starosty o zhodnocování financí obce jednání s bankovními domy ČSOB, KB, ČS a RB informaci o zařazení Mgr.Lomnického na kandidátku hnutí Nezávislí starostové pro kraj, pro říjnové volby do zastupitelstva kraje informaci o stavu přípravy oprav a výstavby opěrných zdí (u bývalé školy a U Studánky), včetně opravy schodů a chodníku Ke Kovárně čeká se na smluvní stanovení termínu zahájení prací ze strany dodavatelů informaci o postupu příprav na oslavy 1010 let od první písemné zmínky o obci Vodochody a úkoly související s účastí a prezentací obce Vodochody na Dni Svazku obcí Dolní Povltaví ve Vodochodech v r.2009 zahájení stavebního řízení k odvodnění silnice III.tř. ve Vodochodech (zatáčky) informaci starosty o situaci v získání dotace na výstavbu kanalizace výzva k podání ţádosti bude zveřejněna pravděpodobně v říjnu t.r. informaci starosty o stavu přípravy smlouvy s TJ oddíl kopané zatím nebyl podán protinávrh, dle dohody se započaly práce na úpravě terénu hřiště pro sezonu jaro 2009 postup organizace voleb 17. a 18. října t.r. ::: il ::: S T R Á N K A 5

6 S polečenská rubrika 85. narozeniny oslavil: pan Karel Bališ, Vodochody 80. narozeniny oslavila: paní Jiřina Čermáková, Vodochody Narodili se: David a Marek Musilovi 60. narozeniny oslavila: paní Dagmar Zedníková, Hoštice Blahopřejeme rodičům. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. OÚ informuje UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY OBČANY!!! V letošním roce pokračuje výměna OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (OP), která se vztahuje na OP bez bezpečnostních prvků, tzn. OP, které obsahují pouze lepenou fotografii a jejich datum vydání je do Občané, kteří mají OP staršího data, musí podat žádost o výměnu nejpozději do 30. listopadu tohoto roku, aby konečná etapa výměny OP probíhala bez problémů. Je tedy nejvyšší žádat o výměnu OP v tomto období. Výměna OP se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936, pokud nemají v OP vyznačenou dobu platnosti. Občané, kteří mají v OP dobu platnosti BEZ OMEZENÍ, jsou rovněž od výměny osvobozeni. Přesto je možné, a bez poplatku, zažádat o vydání nového OP, neboť původní fotografie pravděpodobně neodpovídá skutečné aktuální podobě, s čímž mohou být potíže při vyřizování na poštách nebo v bankách. Rovněž nelze se starým OP cestovat do států Evropské unie v rámci Schengenského prostoru. Nové OP odpovídají evropským standardům a mají kvalitativně vyšší bezpečnostní prvky zabraňující jejich zneužití. S T R Á N K A 6

7 Obecní knihovna informuje Od dochází ke změně otevírací doby knihovny. Knihovna bude po celý školní rok 2008/2009 otevřena v pondělí a ve čtvrtek vţdy od 15 do 18 hodin. V průběhu prázdnin jsme obdrţeli zásilku 200 nových knih z Knihovny města Mladá Boleslav. Jedná se o romány pro ţeny, historické knihy, naučné knihy z oblasti zahrady, domu, kuchyně, ručních prací, mezilidských vztahů, znalostí oblohy, posilování, dokumenty o druhé světové válce, ţivotopisy známých osobností atd. V měsíci říjnu zajedeme pro letošní novinky do Husovy knihovny do Říčan. Přijďte do knihovny a jistě i Vy si vyberete z bohaté nabídky! Základní výpůjční doba knih je 1 měsíc. Po dohodě s knihovnicí je moţné si knihu ponechat i déle ( pokud se jedná o knihu, po které není velká poptávka). Výpůjční dobu není moţné prodluţovat u novinek. Dále prosím všechny čtenáře o hezké zacházení s vypůjčenými knihami, aby mohly slouţit i dalším čtenářům. V říjnu také jiţ bude instalovaný nový počítač s barevnou tiskárnou, na který jsme získali dotaci od Středočeského kraje. V rámci otevírací doby knihovny je moţné vyhledávat informace na internetu a za úplatu si nalezené informace i vytisknout. Dále upozorňuji na vlastní www stránky knihovny. Adresa je: Zde je moţné dozvědět se základní informace o knihovně a také aktuality. Dále je zde uveřejněn seznam knih, které jsou uskladněny ve skladu v budově bývalé školy a které jsou Jitka Holoubková, knihovnice TVOŘENÍ Z KORÁLKŮ Tvoření z korálků se uskuteční kaţdý čtvrtek od 18 do 19 hodin v prostorách knihovny. Naučíme se různé techniky a vyrobíme si náramky, náhrdelníky a náušnice. Moţná Vám náplň kurzu bude i inspirací pro vánoční dárky pro Vaše blízké. Začínáme ve čtvrtek 2.října 2008 v 18 hodin. Zájemci hlaste se u paní Jitky Holoubkové v knihovně. Cena 20 Kč za návštěvu na korálky a spojovací materiál. Jitka Holoubková, knihovnice S T R Á N K A 7

8 K zamy šlení Slušný člověk udržuje čistotu nejen na svém dvoře... ale všude tam, kde se pohybuje. Zní to logicky a tak nějak samozřejmě, ale bohuţel opak je mnohdy pravdou. Proto se setkáváme při svých pochůzkách a procházkách obci a v jejím okolí s odpadky, které mají svoje místo v popelnicích, odpadkových koších nebo kontejnerech na tříděný odpad. Proto tráví pracovníci údrţby Obecního úřadu několik hodin týdně objíţděním uliček a místních lokalit a sbírají odpadky nebo přetřiďují tříděný odpad. Proto Obecní úřad, veden snahou být nápomocen těm, kteří nemají dosti sil k donesení odpadků do své popelnice nebo kontejneru, kteří i přes logiku věci nechávají svoje štěkající miláčky znečisťovat chodníky aniţ by pak odklidili jejich výtvory, učinil pokus o zahuštění sítě míst, kde je moţné odpadky vyhodit a instaloval, zatím 4 kusy, nových odpadkových košů. Tyto jsou v majetku obce a jejich obsah bude pravidelně likvidován. Využívejme je a uvidíme sami, jak naše vcelku čistá obec, ještě více prokoukne. A také nezapomínejme, že drobný ELEKTROODPAD, můţeme vyhodit, ne do popelnice, ale na Obecním úřadě do speciálního kontejneru. Jinými slovy, aţ nebudete vědět co s vybitými bateriemi, zašlými klávesnicemi PC či zastaralými mobilními telefony, aţ vám opět v dílně padne zrak na překáţející starou ruční vrtačku nebo AKU šroubovák, aţ, po kolikáté uţ, na vás ze skříně vypadne vyslouţilý holicí strojek nebo spálená ţehlička, pak si vzpomeňte na tyto řádky. Neváhejte a v úředních hodinách doneste drobný elektroodpad na Obecní úřad. Jeho likvidace se hradí z recyklačního poplatku, který spotřebitel platí při nákupech nových elektrospotřebičů. Konejme tak s vědomím, ţe všichni chceme, aby naše ZELENÁ OBEC, byla veskrze zelenou. Z novuzrození fot balu ve Vodochodech Po několika letech půstu, se do Vodochod vrátil fotbal. Parta erudovaných fotbalistů, původem ze všech koutů naší vlasti, vytvořila přes obtíţné a sloţité začátky, kvalitní tým, který hraje dobrý a slušný fotbal. Díky patří především pánům Petru Dvořákovi a Ladislavu Míkovi. S obrovským úsilím a snahou se jim podařilo dát vše do kupy, zpracovat hromady dokumentů a konečně přihlásit nově vybudovaný tým do soutěţe. A nejen to. V dohodě s majitelem hřiště ve Vodochodech (Obecní úřad) se pustili fotbalisté do komplexní úpravy budoucího travnatého povrchu s cílem, hrát jarní část soutěţe jiţ na vlastním hřišti. V současnosti, jako hosté, hrají vodochodští v Máslovicích. Mimochodem, řada máslovických nastupuje za fotbalový tým Vodochod. Aktivní prací jmenovaných a především vynaloţením vlastních prostředků, se fotbalistům podařilo do dnešního dne upravit plochu hřiště pro osetí novou travou a nyní očekávají, jak se zhostí své úlohy v budování zázemí vodochodským reprezentantům partneři Obecní úřad při dobudování hřiště a TJ SOKOL Vodochody při rekonstrukci a úpravě šaten. Jarní část soutěţe totiţ chtějí zahájit 22. března 2009 na domovském hřišti utkáním s týmem Měšice B. S T R Á N K A 8

9 JAK JSME DOSUD VÁLELI : 24. SRPNA 2008 MĚŠICE B VODOCHODY 2 : 3 Branky: Roman Dvorník 2, Michal Szegecs Utkání bylo velmi vyrovnané, ale vstup do sezony se nám vydařil. Rozhodčí KOTEK jej řídil korektně. Vítězství na hřišti kvalitního soupeře se velmi cení. 31. SRPNA 2008 VODOCHODY TOUŠEŇ 3 : 0 Branky: Roman Dvorník, Michal Szegecs, Martin Šlechta Utkání mělo jednoznačný průběh. Snad nás nebude mrzet při závěrečném hodnocení turnaje spousta promarněných a neproměněných šancí. 7. ZÁŘÍ 2008 BOŘANOVICE - VODOCHODY 0 : 5 Branky: Roman Dvorník, Michal Szegecs, Martin Šlechta, Daniel Krampera, Marek Valo Soupeře jsme nepustili do ţádné šance a s chutí jsme si zastříleli i zatrénovali. Rozhodčí měl oči a korektní píšťalku. 14. září 2008 VODOCHODY KLÍČANY 3 : 3 Branky. Roman Dvorník, Marek Valo 2 Výsledek je vlastně dílem pana rozhodčího Praţana. Jeho výkon byl politováníhodný, nebojím se říci, ţe ostudný. Brutální, vpravdě likvidační, zákroky klíčanských hráčů jsou nejen jejich ostudou. Na výkon pana rozhodčího jsme podali oficiální stíţnost na Svaz, a necháme se překvapit, pod kterým kobercem najdeme odpověď. Dle výkon pana Praţana a výkladu pravidel kopané se můţeme domnívat, ţe fotbalu buďto vůbec nerozumí nebo má rád rybolov. Jeho způsob vedení zápasu potvrdil, ţe i na tomto stupni fotbalových soutěţí lze vnímat působení vnějších vlivů zpoza pomezní čáry. 20. ZÁŘÍ 2008 MOCHOV B VODOCHODY 2 : 4 Branky: Roman Dvorník 2, Martin Šlechta, Michal Szegecs Začátek utkání, které se hrálo v poklidném duchu, byl sice o 15 minut opoţděn, ale i to tým Vodochod hrající ve výrazně pozměněné sestavě zvládl a vybojoval vítězství na hřiště soupeře. Petr Dvořák a oddíl kopané Vodochody S T R Á N K A 9

10 S ociální r ubrika Výchovné působení a komunikace rodičů s dětmi v období dospívání. Dospívání je období mezi dětstvím a dospělostí. Vstup do fáze adolescence je biologicky ohraničen reprodukčním dozráváním, tedy přibliţně 15-ti lety věku. Dokončení se vztahuje k dosaţení psychické a ekonomické nezávislosti. Názory na horní věkovou hranici se různí, nejčastěji se hovoří o věkovém rozmezí 20 aţ 22 let. Někdy se v této souvislosti hovoří o zniku nové životní fáze postadolescence, zvláštního období mezi mládím a dospělostí. V současnosti odborníci upouští od rozlišování mezi pubescencí / 11 aţ 15 let / a adolescencí / 15 aţ 20 někdy aţ 22 let/ a výraz adolescence pouţívají jednotně pro obě fáze. Adolescence či dospívání je poměrně nedávným pojmem asi z konce 19. a počátku 20.století. Jeho vytvoření souvisí s industrializací společnosti, kdy vzrůstala nutnost vzdělávání, a bylo potřeba vytvořit sociální prostor, který to umoţní. Koncem sedmdesátých let a počátkem osmdesátých let minulého století došlo k urychlení tělesného a psychického dospívání dětí ve srovnání s poválečným období. V současné době jiţ nepokračuje, avšak s postupným prodluţováním profesní přípravy dochází k oddalování sociální zralosti mladých dospělých. Dospívání se tak stále rozpíná oběma směry : zkracuje se doba dětství a zároveň se oddaluje nástup dospělosti. Toto období je velmi náročným krokem k dospělosti, na který někteří mladí lidé nemusejí být připraveni. V takovém případě dochází velmi často k jakémusi dočasnému odkladu zodpovědnosti. Momentální době vládne dle Říčana kult nezralosti, který chování adolescentů ovlivňuje. Adolescenti si v tomto období vytvářejí volnost, demonstrují nechuť k definitivním řešení situace. V tomto období mohou navazovat i partnerské vztahy v rámci skupin, které mohou zděšené rodiče uvádět do stavu kritického alarmu a kontroly. Jde o stádium jakési vývojové latence, které mladému člověku umoţňuje pozdrţet se v mládí, aby mohl experimentovat s novými rolemi, zkušenostmi a pocity, neţ definitivně vstoupí do světa dospělých. Mladí lidé vyuţívají různých moţností, prodluţují dobu studia na vysoké škole apod. Co pro dospívající znamená vztah? Důleţité je vědět, jakou funkci plní vztah pro naše dítě. Okamţik, kdy si dospívající hledá partnera, není z pohledu ţivotního vývoje vţdy stejný a v různém stádiu dospívání plní různé funkce. Je dobré učit se rozpoznat, zda hledání partnera opačného pohlaví je jen projevem sociálního tlaku a potřeby uchovat si prestiţ ve skupině vrstevníků, jako je tomu např. v pubertě, či se jiţ jedná o vztah lásky na úrovni psychické, sociální i tělesné. Tělesné i psychické dospívání nemusí probíhat ve stejném tempu. Pokud je tělesné zrání rychlejší neţ psychické, nemusí být schopen nezralý jedinec zvládnout sociální zátěţ, kterou to sebou přináší. V této době je vztah spíše cílem sám o sobě a není zralý k přijetí plné odpovědnosti. Partnerský vztah můţe přinášet uspokojení nejen v oblasti citové, ale můţe přispívat i k dosaţení určité sociální prestiţe. Dospívající předvádějí své partnery před vrstevníky, coţ slouţí k potvrzení vlastní atraktivity a sebejistoty.nejistý jedinec můţe mít potřebu opakovaně dokazovat svou schopnost prostřednictvím vztahu s atraktivním partnerem. Vztah se stává prostředkem, nikoliv cílem. Platonická láska Duševním projevem probouzející se sexuality je platonická láska. Od skutečné sexuality je však na hony vzdálená. Objevuje se na počátku dospívání, v období pubescence a nezahrnuje tělesnou, tedy pohlavní přitaţlivost. ::: jv ::: S T R Á N K A 10

11 Zamilovanost S postupující pubertou směrem k adolescenci se jiţ objevuje zamilovanost. Z počátku je to láska tajná, plachá plná obdivu, milujeme spíše očima. Ten, koho dospívající miluje, je idealizován a stylizován, zamilovaný do něj projektuje svá přání a objekt zájmu v té době můţe vypovídat mnohé o vnitřní stabilitě a zralosti dospívajícího. U 15letých nedochází ke konfrontaci s realitou, vztahy jsou takové, jaké si je vysní. Časem se však toto hluboké duševní okouzlení zamilovanosti postupně směřuje k tělesnému vyjádření.začíná nabývat podoby touhy po tělesném sblíţení. Romantická láska Jak krásné je být svatým v očích toho, koho milujeme tento citát vyjadřuje očekávání romantické lásky. Sám adolescent se vidí očima toho, který ho miluje, a poskytuje mu tak sebeúctu. Často dochází k idealizaci vztahu a přecenění jeho moţností. Láska má překonat všechny překáţky, iluze však většinou vydrţí po určitou dobu, pak se vztah rozpadá. Většina adolescenčních lásek je však stále velmi nejistých. Prochází potřebou mít zamilovaného jen pro sebe a ztráta této jistoty můţe ohrozit vlastní identitu, která je dosud velmi křehká. Trvalý vztah jiţ vyţaduje přijetí určité zodpovědnosti a ochotu omezení vlastních potřeb a identity ve prospěch partnera. Pokud je jiţ vztahem adolescentů dostatečně zralých a překoná nástrahy běţné reality, můţe vyrůst v kvalitní partnerství, postavené na vzácných základech. Mění se tak v lásku, která je aktem rozumu a vůle a projevuje se snahou o dobro toho druhého, zájmem o jeho štěstí. Ze své podstaty jde o vztah trvalý. Na co nebývá rodič dostatečně připravený? Pohlavní život Sexuální styk symbolizuje jednoznačný přechod do dospělosti, který je chápán jako důkaz vyrovnání se dospělým. Jeho podtext bývá jiný u dívek, kde je spojován spíše se završením vztahu, neboť méně často přináší pocit slasti, zatímco chlapce sex uspokojuje sám o sobě. Velmi často tlak vrstevníků vyvolává zvýšenou motivaci získat pohlavní zkušenost, a to kdyţ skutečná potřeba u dospívajícího nevznikla. Problémem spojeným s počátkem pohlavního ţivota je také neplánované rodičovství, které podporuje závislost na původní rodině, na místo samostatnosti posiluje tendence k úniku a rezistenci. Narušuje vztahy s rodiči, od nichţ je potřeba se separovat. Homosexualita Rodiče se často potýkají s pocity viny, zda není homosexualita jejich potomka zaviněna špatnou výchovou. Jindy naopak své rozčarování obrací proti dospívajícímu a viní jeho. Zejména u mladších homosexuálně orientovaných dospívajících je důleţitá podpora a pokračování ve výchovném působení rodičů. Období dospívání můţe vést pochybnostem o vytvořených hodnotových systémech a právě v této chvíli je podpora rodičů velmi důleţitá. Nevyrovnanost a společenské odsouzení, zejména odmítnutí těmi nejbliţšímu, můţe napomoci k negativním společenských jevům, jako je promiskuita, prostituce či uţívání drog. Vztahy mají v období dospívání velký význam. Jejich existence umoţňuje dokončit jeden z nejdůleţitějších úkolů dospívání, emancipaci od rodiny. Jakmile se dospívající odpoutává od rodiny, ztrácí do určité míry i citové zázemí. /Právo a rodina, literatura : Macek,P. Adolescence, Pšenička,O. Sexuální výchova v rodině, Říčan P. Cesta ţivotem, Vágnerová M. Vývojová psychologie/. ::: if::: S T R Á N K A 11

12 N ebojte se int ernetu! Tipy a triky pro MS Office 2007 V předchozím článku jsme se zaměřili na popis novinek v kancelářském balíku MS Office Obecně jsme se věnovali hlavním rysům aplikací a změnám oproti předchozím verzím. Co všechno vlastně v balíku MS Office najdeme? To je dobrá otázka, k jejímuţ zodpovězení je nutné vědět, jakou sadu MS Office pouţíváme. Sada MS Office Basic 2007 obsahuje Word, Excel a Outlook. Je to sada pro nejzákladnější kancelářskou práci. Vyuţije ji například samostatný ţivnostník, který potřebuje psát nabídky a další dokumenty v aplikaci MS Word, připravovat kalkulace v aplikaci MS Excel, pracovat velmi sofistikovaně s elektronickou poštou (vytváření pravidel, automatické formáty, třídění, rychlé vyhledávání ) a spravovat své kontakty a čas v aplikaci MS Outlook. Sada MS Office 2007 pro studenty a domácnosti obsahuje Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Jak napovídá název, je to sada za výrazně zvýhodněnou cenu, kterou uţivatelé mohou pouţívat pro nekomerční uţití. Cena je cca 1500 Kč, určitě si ale budete umět najít nejlepší eshop s nabídkou této sady (zkuste třeba Při nákupu dejte pozor, zda je sada určena na jeden nebo více počítačů. Aplikace MS PowerPoint umoţňuje vytvářet prezentace, které se obvykle vyuţívají při promítání datovým projektorem. Studenti je například pouţívají pro přípravu obhajoby diplomové práce nebo při zpracování studentských projektů, kdy potřebují přehledně předat posluchačům hlavní informace o projektu. Prezentace se také hodně vyuţívají při výuce, protoţe datové projektory se stávají běţnou výbavou škol. Zdá se, ţe doba ručně psaných fólií, které nám paní učitelka promítala pomocí Meotaru je opravdu pryč. Kdyby ale přece jenom někde neměli dostupný datový projektor, ale stále funkční zpětný projektor (například ten starý známý Meotar), tak se dá PowerPoint výborně pouţít k přípravě snímků, které se pak tisknou na běţné laserové nebo inkoustové tiskárně na průhledné fólie. A ještě máme v sadě aplikaci OneNote. Tak to je elektronický zápisník. Je to ohromně šikovná věc na sběr poznámek a nápadů. Snadno si můţete vystřihovat kousky stránek (uloţí se nejen výstřiţek, ale i datum a čas vystřiţení a adresa zdroje), zapisovat útrţkovité poznámky, členit si zápisník do sekcí, organizovat informace. Pro studenty naprosto ideální věc, ale ocení to například i při cenových průzkumech internetu. Sada MS Office Small Business 2007 obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Business Contact Manager a Publisher. Kromě základních aplikací zde přibyl Business Contact Manager a Publisher. První zmíněná aplikace je zaměřena na správu vztahů se zákazníky, je to totiţ doplněk aplikace Outlook a slouţí k lepšímu sledování kontaktních informací a dalších souvisejících obchodních aktivit. Tento program uţ vyuţije spíše menší firma nebo ţivnostník s velkým rozsahem zákazníků. Druhá zmíněná aplikace Publisher je vhodná pro vytváření tiskovin vlastními silami například vizitek, letáků, informačních materiálů, kalendářů Publisher obsahuje obrovské mnoţství šablon, takţe udělat si vlastní vizitky je otázkou minut. Pokud vám ţádná šablona nebude vyhovovat, máte širokou škálu moţností pro vlastní návrh. S T R Á N K A 12

13 Sada MS Office Standard 2007 obsahuje Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Je to sada, která existovala i v předchozích verzích a obsahuje programy, které původně tvořily balík MS Office. Sada MS Office Professional 2007 obsahuje totéţ co sada MS Office Small Business 2007, ale navíc je tam aplikace MS Access. Tato aplikace umoţňuje vytváření vlastních databází a je zcela vyhovující pro malé a střední firmy. Vlastní databázi většinou potřebují firmy nebo jednotlivci při evidenci údajů, kterou nejsou zcela běţné. Agendy, které řeší kaţdý podnikatel, jako jsou účetnictví, sklady, elektronické katalogy, můţe koupit ve formě hotového řešení. Při evidenci speciálních údajů například sbírek, výrobního systému zaloţeného na pevně daných pravidlech, - je obrovskou výhodou, ţe si lze naprosto podle potřeby naprogramovat celou aplikaci. Byť je Access z hlediska profesionálních programových prostředků malý nástroj, dají se s ním udělat skutečně velké věci. Další sady MS Office uţ jsou zaměřeny na sféru firemních uţivatelů, kde hlavní roli hraje například synchronizace souborů, elektronický oběh dokumentů, práce s čárovými kódy, práci s formuláři, podpora inteligentních dokumentů. Jsou to sady: MS Office Professional Plus 2007 MS Office Enterpise 2007 MS Office Ultimate 2007 Více podrobností o jednotlivých sadách najdete na adrese Zmíněný výčet není všechno, protoţe existují ještě programy rodiny MS Office. Tyto programy vypadají podobně (z hlediska ovládání), ale jsou zaměřené na speciální oblasti. P ožár ní pr evence Na co si dát pozor, než začnete topit ::: jv ::: Opět po roce tu máme začátek topné sezóny a tak s vědomím, že opakování jest matka moudrosti, bych rád připomněl několik povinností vyplývajících ze zákona: Kaţdý by měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Je důleţité kontrolovat skladování paliva, a to hlavně uhlí i zbytků dřevní hmoty např. pilin a kůry, kde hrozí nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí. Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5 m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protoţe např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vţdy zvlášť novou naváţku od staré. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva kaţdý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry, dýmu nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se teploty proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo přenesením na volné místo, kde se rozestře do vrstvy vysoké 0,25 0,5 m a nechá vychladnout. S T R Á N K A 13

14 Příprava topidel Máte před zimou vyčištěná kamna a seřízený kotel topení? Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště důleţité je to u uţivatelů plynového kotle, u nichţ je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. Topíte-li pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Poţárů sazí v komíně je kaţdoročně v ČR v řádu několik stovek. Zvláštní nároky jsou opět poţadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. A pozor! Odpovědnost za stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel objektu. Některé zásady bezpečného provozu topidel Kolem kaţdého topidla, podle druhu, je nutné dodrţovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněţ jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla na podlahové krytiny (PVC, plovoucí podlahy apod.). Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty. Kaţdý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen ochrannou nehořlavou podloţkou poţadovaných rozměrů, která přesahuje jeho půdorys. Kaţdý je povinen udrţovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepouţívat komíny, u nichţ byly zjištěny závady. Podmínky jsou uvedeny v ČSN EN Lhůty čištění komínů dle vyhlášky č. 111/1981 Sb. 1) Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kw šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kw čtyřikrát za rok. 2) Komíny se spotřebiči na plynná paliva do 50 kw, pokud jsou opatřeny komínovou vloţku dvakrát za rok, do výkonu 50 kw pokud nejsou opatřeny komínovou vloţkou šestkrát za rok. 3) Komíny se spotřebiči na plynná paliva s výkonem nad 50 kw čtyřikrát za rok 4) Jsou li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kw v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou uţívány celoročně, nejméně jednou za rok. ZDROJ: podklady kontrolorů požární prevence ::: pl ::: S T R Á N K A 14

15 Ž ivotní prostředí ovz ovz duší Vzduch obsahuje zhruba 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% vzácných plynů. V malé míře jsou zastoupeny oxid uhličitý, vodní pára, sloučeniny síry a dusíku, uhlovodíky a další látky. Navíc obsahuje vzduch jemně rozptýlené tuhé částice. Právě s těmi látkami, které se v ovzduší vyskytují v nepatrných koncentracích, máme největší potíţe a právě ty způsobují jeho znečištění. Následující tabulka uvádí co také dýcháme : Škodlivina Zdroj znečištění Vliv na zdraví a živ.prostředí SO 2 oxid siřičitý NO x oxidy dusíku O 3 ozon CO 2 oxid uhličitý CO oxid uhelnatý Prach.částice výroba energie, tavení rud, celulózky, papírny energetika, doprava výsledek fotochemické reakce NO x a těkavých organických látek energetika, doprava doprava, tavení rud doprava, tavení rud, elektrárny, plochy stavenišť, povrchová dráţdění dýchacích cest, kyselé deště devastace lesních porostů, okyselování jezer pálení očí, kašel, bolest na hrudníku, bolesti hlavy, nevolnost a dýchací potíţe skleníkový plyn, přispívá ke globálnímu oteplování vazba na hemoglobin vliv na srdeční, cévní a nervový systém dráţdění dýchacích cest, váţe na sebe další nebezpečnější látky H 2 S petrochemický průmysl, celulózky, chemičky způsobuje obtěţování zápachem, jedovatý při vysokých koncentracích syrvodík Uhlovodíky pouţívání ředidel, rafinerie, doprava, chemický průmysl Dioxiny spalovny odpadů, nelegální spa- RAKOVINOTVORNÉ!!! řada z nich je rakovinotvorných, způsobují genetické vady!!! Freony (CFC) výroba plastů, aerosolů, náplň chladících zařízení poškozují ozónovou vrstvu Země, která chrání před smrtelným UV zá- Aţ uvidíte někoho, kdo přikládá do kamen PET- lahve nebo jiné plastové obaly či odpady, dřevotřískové, lakované nebo nekvalitní dřevo, vţdy si představte Vaše děti či blízké, jak umírají na rakovinu a vysvětlete mu, co svým konáním způsobuje. Při spalování odpadu v kamnech za nízkých teplot totiţ vzniká několikanásobně více škodlivin, neţ v průměrné spalovně či průmyslovém podniku, které jsou navíc vybaveny filtry a technologiemi odstraňujícími škodliviny. Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těţké kovy a další smrtelně nebezpečné látky. Ty mohou zapříčinit krevní abnormality, poškození jater, rakovinu a vady při narození. Spalování odpadu je zakázané. Ze zákona o ochraně ovzduší (č.86/2002 Sb.) vyplývá, ţe nesmí docházet k obtěţování zápachem a nadměrně hustým kouřem z lokálních zdrojů. Nespalujte odpad a nekvalitní paliva doma!!! ::: pl ::: S T R Á N K A 15

16 Inz erce ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Mgr. Ivan Lomnický, Ing. Petr Lomnický Karla Staňková, Ivana Fialová, RNDr. Jana Vinšová Jitka Holoubková Jsme na webu, Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 4 26.9.2007 Ročník III. uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 společenská rubrika 2 informace OÚ 3 ze svazku obcí 4-6 jubileum 6 kulturní

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ Úvodem je třeba upřímně poděkovat všem občanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a předali OÚ Křičeň. Opravdu si toho velice vážíme! Vzhledem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Vytápění plynem využívá v ČR asi 32 % bytů, je to pohodlný způsob, jak si doma zajistit teplo. Plynové kotle mají ekologické spalování

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Požár v domácnosti vytápění

Požár v domácnosti vytápění Požár v domácnosti vytápění Jednou z častých příčin úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a Diecézní

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002)

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 3 /2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (úplné znění se změnami a doplňky provedenými

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 9 občanů Omluveni: p. Václav Kašák, p. Vlastislav

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Popis zařízení Regulace se pouţívá samostatně pro kaţdou místnost. Jedním termostatem lze ovládat i více topných panelů. Díky ukotvení drţáků v mramorové desce jen ze zadní strany

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více