Řezačka dlažby Sharks SH 110

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řezačka dlažby Sharks SH 110"

Transkript

1 INSTRUKČNÍ MANUÁL Řezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA! Upozornění: Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí. Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu. Návod je přeložen z originálu výrobce

2 VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO INSTRUKCE JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ Obecné bezpečnostní předpisy Nedodržení všech instrukcí uvedených dále může vyústit v elektrický zkrat, požár a/nebo vážné zranění osob. Proto si prosím tyto instrukce přečtěte a pečlivě uschovejte. Pracovní oblast Udržujte pracovní oblast čistou a dobře osvětlenou. Nepořádek a temné prostory jsou zdrojem nehod a úrazů. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, jako např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou takové materiály vznítit. Udržujte kolemstojící osoby, děti a návštěvníky v bezpečné vzdálenosti od provozovaného zařízení. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontrol. Elektrická bezpečnost Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory a lednice. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, když se vaše tělo takových povrchů dotkne. Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhkým podmínkám. Voda vniknuvší do nářadí zvyšuje riziko úrazu el. proudem. Nepoškozujte kabel. Nikdy kabel nepoužívejte k nesení nářadí nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Držte kabel dál od tepla, oleje, ostrých hran nebo hybných částí. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, poškozené kabely okamžitě vyměňte. Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí používejte vhodný prodlužovací kabel. Používání prodlužovacího kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud používáte elektrické nářadí ve vlhkém prostředí nezbytné použít proudový chránič chránící přívod. Používání proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Osobní bezpečnost Buďte ostražití, dávejte pozor na to, co děláte a při provozování elektrického nářadí používejte selský rozum. Nepoužívejte nářadí, když jste unavení nebo vlivem drog, alkoholu nebo léků.

3 Chvilka nepozornosti při používání nářadí může znamenat vážný úraz osoby. Správně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dlouhé vlasy si stáhněte dozadu. Držte váš oděv a rukavice dál od hybných částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny hybnými částmi zařízení. Zamezte náhodnému startu. Před zapnutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je spínač vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na ovládacím spínači nebo strčením zástrčky do zásuvky, když je nářadí zapnuto, vyvolává nehody. Před zapnutím zařízení demontujte montážní klíče a šroubováky. Klíč nebo šroubovák ponechaný nasazený na rotační součástce nářadí může způsobit úraz. Nepředklánějte se. Neustále udržujte pevný a stabilní postoj. Správný postoj a rovnováha umožňují lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích. Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranné brýle. Respirátor, protiskluzové boty, přilba nebo chrániče sluchu musí být použity adekvátně k pracovním podmínkám. Používání a péče o nářadí Na nářadí netlačte. Používejte správné nářadí pro vaši aplikaci. Správné nářadí, použité v rozsahu, pro který bylo navrženo, vám pomůže udělat práci lépe a bezpečněji. Nářadí nepoužívejte, pokud není spínač on/off funkční. Jakékoli nářadí, které není možné spínačem ovládat je nebezpečné a musí být opraveno. Před prováděním nastavení, výměny příslušenství, údržby nebo skladování nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Takováto preventivní bezpečnostní opatření snižují rizika náhodného spuštění zařízení. Nepožívané nářadí skladujte z dosahu dětí a ostatních neproškolených osob. Nářadí je v rukách dětí nebo neproškolených osob nebezpečné. Pečlivě se o nářadí starejte. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. U správně udržovaného nářadí, s ostrými řeznými hranami, je méně pravděpodobné sevření nástroje a je snazší nářadí ovládat. Zkontrolujte možné špatné nastavení nebo zatuhnutí hybných částí, poškození součástí a

4 další jiné stavy, které mohou ovlivnit provoz nářadí. Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před dalším použitím opravit. Nedostatečně udržované nářadí je příčinou mnoha nehod. Pro váš model používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Příslušenství vhodná pro jedno nářadí mohou být pro jiné nářadí nebezpečné. Servis Nechte vaše nářadí opravovat kvalifikovanou osobou, která používá k opravě pouze identické originální náhradní díly. Tím bude zaručen bezpečný provoz udržovaného nářadí. Specifická bezpečnostní nařízení Nářadí připojte ke zdroji el. napájení vždy za použití schváleného proudového chrániče. To je jedno z podstatných bezpečnostních opatření. K zajištění bezpečnosti a delší životnosti motoru zapínejte zařízení pouze před řezáním obkladaček a po ukončení používání zařízení okamžitě vypněte. Vždy řezejte pouze jednu obkladačku. Držte vodu mimo elektrické části nářadí a dál od lidí v pracovní oblasti. Používejte vždy správnou velikost a tvar ostří. Nože, které nejsou pro danou montáž uchycení vhodné (nesedí v držáku) se budou otáčet excentricky a způsobí ztrátu kontroly nad zařízením. K uchycení nožů nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky čí šrouby. Tyto podložky a šrouby jsou speciálně navrženy pro vaši pilu tak aby byl zajištěn optimální výkon a bezpečný provoz zařízení. Preventivní opatření při provozu zařízení Ujistěte se, že je zařízení zapnuto do napájení, které svými parametry odpovídá specifikacím vyznačeným na výrobním štítku nářadí. Při práci vždy používejte chrániče sluchu, bezpečnostní brýle a respirátor. Nikdy se během používání nářadí nedotýkejte hybných částí nebo nožů. Nikdy nestartujte zařízení, když jsou jeho rotační části v kontaktu s obráběným předmětem. Pečlivě před každým použitím nože zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo poškozené. Pokud ano, okamžitě je vyměňte. Držte kabel v bezpečné vzdálenosti od řezné plochy a umístěte jej tak, aby nemohl být zachycen obráběným dílem.

5 Vybalení Řezačka dlaždic přijde z přepravních důvodů částečně složena. Položte součástky na stůl a zkontrolujte je proti dodacímu listu. - 1ks x Řezné vodítko - 1ks x Úhlové řezné vodítko - 1Sada x Sestavení krytu kola (1ks x Kryt kola, 1ks x Kovová deska, 1ks x Pojistný šroub, 1ks x Matice) - 1ks x Diamantové kolo - 2ks x Klíče (přidržovací klíč Utahovací klíč) Jakmile bylo stanoveno, že jsou všechny části správně dodány, proveďte sestavení, viz níže. Instrukce sestavení Montáž diamantového kola A. Řezné Vodítko B. Úhlové vodítko C. Kryt kola D. Víko vodní nádrže E. Spínač On/Off F. Nosné madlo G. Prodlužovaní stůl H. Diamantové kolo I. Vnější příruba J. Utahovací matice K. Kryt proti rozstřiku (ochranný kryt) L. Držáky víka S. Utahovací klíč T. Přidržovací klíč Odpojte zařízení. Ohnutím dvou otočných madel zvedněte víko vodní nádrže (D). Odšroubováním šroubu a podložky demontujte ochranný kryt (K). Povolte upínací matici (J), použijte utahovací klíč (S) zatímco přídržným klíčem (T) současně držíte trn na svém místě. Demontujte upínací matici (J) a vnější přírubu (I).

6 Nasaďte diamantové kolo (H) do vnitřní příruby, dávejte pozor na směr otáčení diamantového kola. Šipky na diamantovém kole (H) musí směřovat stejným směrem jako šipky vyznačené na krytu kola. (C), nebo šipky vyznačené na vřetenu. Zajistěte, aby bylo diamantové kolo (H) správně nasazeno a vycentrováno Nasaďte vnější přírubu (I) a pevně dotáhněte upínací matici (J). Použijte klíče (S&T). Znovu nastavte ochranný kryt (K) a víko vodní nádrže (D). Nasazení krytu kola M. Pojistný šroub N. Matice O. Kovová deska P. Šroub C. Kryt kola Nasaďte kovovou desku krytu kola (C) do vybrání za diamantovým kolem (H) na řezném noži. Ujistěte se, že vertikální část kovové desky je nasazena (slícována) tak, že je v rovině s diamantovým kolem (H). Pomocí šroubu zajistěte kovovou desku k řeznému stolu. Zašroubujte jej od horní části řezacího stolu směrem dolů. Na kovovou desku (O) přimontujte kryt kola (C). Použijte pojistný šroub (M) a matici (N). Poznámka: Kryt kola byl navržen tak, aby byl neustále uvolněný a to vždy tak, že zůstane ležet na dlaždici nebo na řezacím stole. To je nezbytné k vyhovění posledním bezpečnostních požadavků. Montáž řezného vodítka Q. Upínací šrouby řezného vodítka R. Vodící pravítko Vpředu i vzadu řezacího stolu nasaďte řezné vodítko (A) na sedlo přes vodící pravítko (R). Nasaďte pojistní vodící šrouby (Q). Šrouby utáhněte (Q) tak, že na hraně řezacího stolu sevřete řezací vodítko (A).

7 Provozní instrukce Start Otočením dvou vodících madel zvedněte víko vodní nádrže (D). Naplňte vodní nádrž vodou na doporučenou úroveň. Nádrž nepřeplňte. Zapojte zařízení do zdroje el. proudu. Použijte proudový chránič. Pomocí ovládacího spínače on/off (E) zapněte zařízení. K zapnutí zařízení stiskněte zelené tlačítko On (1). K zastavení stiskněte červené tlačítko Off (0). POZNÁMKA: V případě poruchy napájení, když je zařízení v chodu. nedojde v případě obnovení napájení k restartování motoru, dokud nebude stlačeno zelené tlačítko. Přímé řezání Na obou koncích řezacího vodítka (A) uvolněte upínací šrouby vodící lišty (Q). Nastavte řezací lištu (A) na požadovanou velikost, pomocí vodícího pravítka (R). Dotáhněte upínací šrouby (Q). Proti řezacímu vodítku (A) položte řezanou dlaždici. Potom zatlačte řezanou dlaždicí směrem k diamantovému kolu (H). Diagonální řezání Na obou koncích řezacího vodítka (A) uvolněte upínací šrouby (Q). Vodící lištu (A) nastavte na požadovanou vzdálenost Upněte upínací šrouby (Q). Zahákněte úhlové vodítko (B) do řezacího vodítka (A). Zvolte požadovaný úhel a utáhněte šroub, abyste v kombinaci s řezacím vodítkem (A), úhlové vodítko (B) zajistili. Zatlačte na úhlové vodítko (B), které je společně s řezanou dlaždicí posouváno směrem k diamantovému kolu (H).

8 Pokosné řezání (22.5 a 45 ) Zvedněte víko vodní nádrže (D). Vytáhněte dvě podpěry víka (L) umístěné v zadní části víka nádrže (D). K řezání úhlu 22.5, umístěte dvě horní pokosné podpěry 22.5na nosnících víka (L) do dvou slotů umístěných uvnitř vodní nádrže. K řezání úhlu 45 umístěte dva spodní 45 o pokosné podpěry na nosnících víka (L) do dvou slotů umístěných uvnitř vodní nádrže. Položte kus dlaždice otočené směrem dolů na víko vodní nádrže (D), potom zatlačte řezaný kus směrem k diamantovému kolu (H). Používání prodlužovacího stolu Vysuňte prodlužovaní stůl (G) abyste dosáhli maximálně dlouhý pracovní stůl, který může tato řezačka poskytnout. Údržba VAROVÁNÍ! Při opravách používejte pouze identické náhradní díly. Používání jiných dílů může způsobit nebezpečí nebo poškození zařízení. Před prováděním nastavení nebo údržby se vždy přesvědčte, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení. Výměna zástrčky Pokud potřebujete vyměnit uchycenou zástrčku, postupujte podle instrukcí níže.

9 DŮLEŽITÉ: Dráty v hlavním vedení jsou barevně odlišené, a to následovně: Modrá Neutrál Hnědá Fáze Zelená & Žlutá Uzemnění Protože barvy drátů přívodního kabelu tohoto zařízení nemusí odpovídat vývodům vaší zástrčky, postupujte následovně: Modrý drát musí být připojen k vývodu označeném N nebo černé barvy. Hnědý drát musí být připojen k vývodu označeném L nebo červené barvy, Zeleno/žlutý drát musí být připojen k vývodu, který je označen E nebo zelenou barvou. VAROVÁNÍ: Nikdy nepřipojujte fázi nebo neutrální dráty k zemnícímu vývodu zástrčky. Připojte pouze schválenou 13 Amp BS 1363/A zástrčku a správnou jmenovitou pojistku. POZNÁMKA: Pokud je připojena profilovaná zástrčka a měla by být demontována, věnujte prosím zvláštní pozornost zničení zástrčky a kabelů. Musí být zlikvidovány, aby nedošlo k jejich zapnutí do zástrčky. Čištění: Udržujte ventilační otvory zařízení čisté, abyste zabránili přehřátí motoru. Pravidelně, pokud možno po každém použití čistěte kryt zařízení jemným hadrem. Udržujte ventilační otvory čisté, bez prachu a špíny. Pokud není možné špínu setřít, použijte jemný hadr namočený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavkový roztok apod. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části.

10 Technické specifikace Napětí / Frekvence V~ 50Hz Příkon motoru 450W Cyklus zatížení S2:30min Rychlost bez zatížení 5400/min Velikost noře ø110mm (D) - Bore ø22.23mm Max. řezná tloušťka Do 90 :23mm do 45 :16mm Ochrana proti vniknutí) IP23 Hladina akustického tlaku 92.6 db(a) Hladina akustického výkonu db(a) Velikost stolu (Neprodloužený~ 332 ~ 392mm (L) x 307mm (W) Prodloužený) Váha 3.7kg Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor. Používejte ochranné rukavice Používejte chrániče sluchu. Čtěte instrukční manuál Používejte ochrannou obuv. Varování. Používejte správnou velikost nožů. Pouze vodu při řezání. Nepoužívejte segmentový nůž. Pozor! Riziko úrazu! Nedržte ruce v otočném kotouči! Vyhovují příslušným bezpečnostním standardům.

11 Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu. Záruka zaniká v těchto případech : nebyl předložen originál záručního listu jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem) poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu Servisní středisko: Servis ČR : Servis Sharks, tel. č , Servis SK: Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : p. Šimčák Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu ( pouze v originálním balení! ). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

12 Záruční list Záručný list/karta garancvina Jótállási levél/garantieschein 1.oprava 2.oprava 3.oprava Výrobek Výrobok Typ/Serie Typ/Serie Razítko/podpis Pečiatka a podpis Datum Dátum Číslo výrobku

13 Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity vydané dle 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění Tímto prohlašujeme my(we hereby declare,) Steen QOS s.r.o.. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary IČ že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu. (That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.) V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost. Označení přístrojů (Machine description): Řezačka dlažby Sharks SH 110 Model výrobku(article no).: - SHK262 Příslušná nařízení vlády(applicable EC directive): nařízení vlády (směrnic): Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES - Nařízení vládyč.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES - Nařízení vládyč.18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS) - Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES) Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (ve znění dalších předpisů) Garantovaná hladina akustického výkonu - LWA 105,6 db(a) Naměřená hodnota Lpa 92,6 db Použité harmonizované normy(applicable harmonised standards): EN /A12:2003, EN :2006, EN /A1:2001,EN :2006, EN /A2:2005 Č. Certifikátu:Z1A ,M ,N Vydaný zkušebnou TUV Sud Germany CE2009 V Karlových Varech dne J. Beneš Jednatel společnosti

14 NÁVOD NA OBSLUHU Rezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA! Upozornenie: Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií. Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu. Návod je preložený z originálu výrobcu

15 VAROVANIE! STAROSTLIVO SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE EŠTE PRED POUŽITÍM ZARIADENIA Všeobecné bezpečnostné predpisy Nedodržanie všetkých inštrukcií uvedených ďalej môže vyústiť v elektrický skrat, požiar alebo vážne zranenie osôb. Preto si prosím tieto inštrukcie prečítajte a starostlivo uschovajte. Pracovná oblasť Udržujte pracovnú oblasť čistú a dobre osvetlenú. Neporiadok a tmavé priestory sú zdrojom nehôd a úrazov. Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, ako napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu takéto materiály vznietiť. Udržujte okolo stojace osoby, deti a návštevníkov v bezpečnej vzdialenosti od prevádzkovanéhoo zariadenia. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontrol. Elektrická bezpečnosť Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory a chladničky. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, keď sa vaše telo takýchto povrchov dotkne. Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhkým podmienkam. Voda vniknutá do náradia zvyšuje riziko úrazu el. prúdom. Nepoškodzujte kábel. Nikdy kábel nepoužívajte na nosenie náradia alebo vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Držte kábel ďalej od tepla, oleja, ostrých hrán alebo hybných častí. Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, poškodené káble okamžite vymeňte. Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte vhodný predlžovací kábel. Používanie predlžovacieho kábla pre vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Pokiaľ používate elektrické náradie vo vlhkom prostredí je nevyhnutné použiť prúdový chránič chrániaci prívod. Používanie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Osobná bezpečnosť Buďte ostražitý, dávajte pozor na to, čo robíte a pri prevádzkovaní elektrického náradia používajte sedliacky rozum. Nepoužívajte náradie, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri používaní náradia môže znamenať vážný úraz

16 osoby. Správne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dlhé vlasy si stiahnite dozadu. Držte váš odev a rukavice ďalej od hybných častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené hybnými časťami zariadenia. Zamedzte náhodnému štartu. Pred zapnutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že je spínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na ovládacom spínači alebo strčením zástrčky do zásuvky, keď je náradie zapnuté, vyvoláva nehody. Pred zapnutím zariadenia demontujte montážne kľúče a skrutkovače. Kľúč alebo skrutkovač ponechaný nasadený na rotačnej súčiastke náradia môže spôsobiť úraz. Nepredkláňajte sa. Neustále udržujte pevný a stabilný postoj. Správny postoj a rovnováha umožňujú lepšiu kontrolu nad náradím v neočakávaných situaciach. Používajte bezpečnostné vybavenie. Vždy používajte ochranné okuliare. Respirátor, protišmykové topánky, prilba alebo chrániče sluchu musia byť použité adekvátne k pracovným podmienkam. Používanie a starostlivosť o náradie Na náradie netlačte. Používajte správne náradie pre vašu aplikaciu. Správne náradie, použité v rozsahu, pre ktorý bolo navrhnuté, vám pomôže urobiť prácu lepšie a bezpečnejšie. Náradie nepoužívajte, pokiaľ nie je spínač on/off funkčný. Akékoľvek náradie, ktoré nie je možné spínačom ovládať je nebezpečné a musí byť opravené. Pred prevádzaním nastavenia, výmeny príslušenstva, údržby alebo skladovaním náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziká náhodného spustenia zariadenia. Nepožívané náradie skladujte z dosahu detí a ostatných nepreškolených osôb. Náradie je v rukách detí alebo nepreškolených osôb nebezpečné. Starostlivo sa o náradie starajte. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pri správne udržovanom náradí, s ostrými reznými hranami, je menej pravdepodobné zovretie nástroja a je jednoduchšie náradie ovládať.

17 Skontrolujte možné špatné nastavenie alebo zatuhnutie hybných častí, poškodenie súčastí a ďalšie iné stavy, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho pred ďalším použitím opraviť. Nedostatočne udržované náradie je príčinou mnohých nehôd. Pre váš model používajte iba príslušenstvo doporučené výrobcom. Príslušenstvo vhodné pre jedno náradie môže byť pre iné náradie nebezpečné. Servis Nechajte vaše náradie opravovať kvalifikovanou osobou, ktorá používa na opravu iba identické originálne náhradné diely. Tým bude zaručená bezpečná prevádzka udržovaného náradia. Špecifické bezpečnostné nariadenia Náradie pripojte ku zdroju el. napájania vždy za použitia schváleného prúdového chrániča. To je jedno z podstatných bezpečnostných opatrení. Na zaistenie bezpečnosti a dlhšej životnosti motora zapínajte zariadenie iba pred rezaním obkladačiek a po ukončení používania zariadenie okamžite vypnite. Vždy režte iba jednu obkladačku. Držte vodu mimo elektricke časti náradia a ďalej od ľudí v pracovne oblasti. Používajte vždy správnu veľkosť a tvar ostria. Nože, ktoré nie sú pre danú montáž uchytenia vhodné (nesedia v držiaku) sa budú otáčať excentricky a spôsobia stratu kontroly nad zariadením. Na uchytenie nožov nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky či skrutky. Tieto podložky a skrutky sú špeciálne navrhnuté pre vašu pílu tak aby bol zajstený optimálny výkon a bezpečná prevádzka zariadenia. Preventívne opatrenia pri prevádzke zariadenia Uistite sa, že je zariadenie zapnuté do napájania, ktoré svojimi parametrami odpovedá špecifikaciam vyznačeným na výrobnom štítku náradia. Pri práci vždy používajte chrániče sluchu, bezpečnostné okuiare a respirátor. Nikdy se behom používania náradia nedotýkajte hybných častí alebo nožov. Nikdy neštartujte zariadenie, keď sú jeho rotačné časti v kontakte s obrábaným predmetom. Starostlivo pred každým použitím noža skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo poškodené. Pokiaľ áno, okamžite ich vymeňte. Držte kábel v bezpečnej vzdialenosti od reznej plochy a umiestnite ho tak, aby nemohol byť zachytený obrábaným dielom.

18 Vybalenie Rezačka dlaždíc pride z prepravných dôvodov čiastočne zložená. Položte súčiastky na stôl a skontrolujte ich s dodacím listom. - 1ks x Rezné vodítko - 1ks x Uhlové rezné vodítko - 1Sada x Zostavenia krytu kolesa (1ks x Kryt kolesa, 1ks x Kovová doska, 1ks x Poistná skrutka, 1ks x Matica) - 1ks x Diamantové koleso - 2ks x Kľúče (pridržovací kľúč Uťahovací kľúč) Akonáhle bolo stanovené, že sú všetky časti správne dodané, preveďte zostavenia, viď nižšie. Inštrukcie zostavenia Montáž diamantového kola M. Rezné Vodítko N. Uhlové vodítko O. Kryt kola P. Víko vodnej nádrže Q. Spínač On/Off R. Nosné madlo S. Predlžovací stôl T. Diamantové kolo U. Vonkajšia príruba V. Uťahovacia matica W. Kryt proti rozstreku (ochranný kryt) X. Držiaky víka U. Uťahovací kľúč V. Pridržovací kľúč Odpojte zariadenie. Ohnutím dvoch otočných madiel zdvihnite viko vodnej nádrže (D). Odšrubovaním skrutky a podložky demontujte ochranný kryt (K). Povoľte upínaciu maticu (J), použijte uťahovací kľúč (S) zatiaľ čo prídržným kľúčom (T) súčasne držíte trň na svojom mieste.

19 Demontujte upínaciu maticu (J) a vonkajšiu prírubu (I). Nasaďte diamantové kolo (H) do vnútornej príruby, dávajte pozor na smer otáčania diamantového kola. Šipky na diamantovom kole (H) musia smerovať rovnakým smerom ako šipky vyznačené na kryte kola. (C), alebo šípky vyznačené na vretene. Zaistite, aby bolo diamantové kolo (H) správne nasadené a vycentrované Nasaďte vonkajšiu prírubu (I) a pevne dotiahnite upínaciu maticu (J). Použijte kľúče (S&T). Znovu nastavte ochranný kryt (K) a víko vodnej nádrže (D). Nasadenie krytu kola Q. Poistná skrutka R. Matica S. Kovová doska T. Skrutka D. Kryt kola Nasaďte kovovú dosku krytu kola (C) do vybrania za diamantovým kolom (H) na reznom noži. Uistite sa, že vertikálna časť kovovej dosky je nasadená (zlícovaná) tak, že je v rovine s diamantovým kolom (H). Pomocou skrutky zaistite kovovú dosku k reznému stolu. Zašrubujte ju od hornej časti rezacieho stola smerom dole. Na kovovú dosku (O) primontujte kryt kola (C). Použite poistnú skrutku (M) a maticu (N). Poznámka: Kryt kola bol navrhnutý tak, aby bol neustále uvolnený a to vždy tak, že zostane ležať na dlaždici alebo na rezacom stole. To je nevyhnutné pre vyhovenie posledných bezpečnostných požiadaviek. Montáž rezného vodítka S. Upínacie skrutky rezného vodítka T. Vodiace pravítko Vpredu i vzadu rezacieho stola nasaďte rezné vodítko (A) na sedlo cez vodiace pravítko (R). Nasaďte poistné vodiace skrutky (Q).

20 Skrutky utiahnite (Q) tak, že na hrane rezacieho stola zovrite rezacie vodítko (A). Prevádzkové inštrukcie Štart Otočením dvoch vodiacich madiel zdvihnite viko vodnej nádrže (D). Naplňte vodnú nádrž vodou na doporučenú úroveň. Nádrž nepreplňte. Zapojte zariadenie do zdroja el. prúdu. Použijte prúdový chránič. Pomocou ovládacieho spínača on/off (E) zapnite zariadenie. Na zapnutie zariadenia stlačte zelené tlačítko On (1). Na zastavenie stlačte červené tlačítko Off (0). POZNÁMKA: V prípade poruchy napájania, keď je zariadenie v chode. nedôjde v prípade obnovenia napájania k reštartovaniu motora, dokiaľ nebude stlačené zelené tlačítko. Priame rezanie Na oboch koncoch rezacieho vodítka (A) uvolnite upínacie skrutky vodiacej lišty (Q). Nastavte rezaciu lištu (A) na požadovanú veľkosť, pomocou vodiaceho pravítka (R). Dotiahnite upínacie skrutky (Q). Proti rezaciemu vodítku (A) položte rezanú dlaždicu. Potom zatlačte rezanú dlaždicu smerom k diamantovému kolu (H). Diagonálne rezanie Na oboch koncoch rezacieho vodítka (A) uvoľnite upínacie skrutky (Q). Vodiacu lištu (A) nastavte na požadovanú vzdialenosť Upnite upínacie skrutky (Q). Zaháknite uhlové vodítko (B) do rezacieho vodítka (A). Zvoľte požadovaný uhol a utiahnite skrutku, aby ste v kombinácii s rezacím vodítkom (A), uhlové vodítko (B) zaistili. Zatlačte na uhlové vodítko (B), ktoré je spoločne s rezanou dlaždicou posúvané smerom k diamantovému kolu (H).

21 Pokosné rezanie (22.5 a 45 ) Zdvihnite víko vodnej nádrže (D). Vytiahnite dve podpery víka (L) umiestnené v zadnej časti víka nádrže (D). Na rezanie uhla 22.5, umiestnite dve horné pokosn é podpery 22.5na nosníkoch víka (L) do dvoch slotov umiestnených vo vnútri vodnej nádrže. Na rezanie uhla 45 umiestnite dva spodné 45 o pokosné podpery na nosníkoch víka (L) do dvoch slotov umiestnených vo vnútri vodnej nádrže. Položte kus dlaždice otočenej smerom dole na víko vodnej nádrže (D), potom zatlačte rezaný kus smerom k diamantovému kolu (H). Používanie predlžovacieho stola Vysuňte predlžovací stôl (G) aby ste dosiahli maximálne dlhý pracovný stôl, ktorý môže táto rezačka poskytnúť. Údržba VAROVANIE! Pri opravách používajte len identické náhradné diely. Používanie iných dielov môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo poškodenie zariadenia. Pred prevádzaním nastavenia alebo údržby sa vždy presvečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Výmena zástrčky Pokiaľ potrebujete vymeniť uchytenú zástrčku, postupujte podľa inštrukcií nižšie uvedených.

22 DôLEŽITÉ: Dráty v hlavnom vedení sú farebne odlíšené, a to následovne: Modrá Neutrál Hnedá Fáza Zelená & Žltá Uzemnenie Pretože farvy drátov prívodného kábla tohoto zariadenia nemusia odpovedať vývodom vašej zástrčky, postupujte následovne: Modrý drát musí byť pripojený k vývodu označenom N alebo čiernej farvy. Hnedý drát musí byť pripojený k vývodu označenom L alebo červenej farby, Zeleno/žltý drát musí byť pripojený k vývodu, ktorý je označený E alebo zelenou farbou. VAROVANIE: Nikdy nepripojujte fázu alebo neutrálne dráty k zemniacemu vývodu zástrčky. Pripojte len schválenú 13 Amp BS 1363/A zástrčku a správnu menovitú poistku. POZNÁMKA: Pokiaľ je pripojená profilovaná zástrčka a mala by byť demontovaná, venujte prosím zvláštnu pozornosť zničeniu zástrčky a káblov. Musia byť zlikvidované, aby nedošlo k ich zapnutiu do zástrčky. Čistenie: Udržujte ventilačné otvory zariadenia čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora. Pravidelne, pokiaľ možno po každom použití čistite kryt zariadenia jemnou handrou. Udržujte ventilačné otvory čisté, bez prachu a špiny. Pokiaľ nie je možné špinu zotrieť, použijte jemnú handru namočenú v mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadla ako je benzín, alkohol, čpavkový roztok a pod. Tieto rozpúšťadla môžu poškodiť plastové časti.

23 Technické špecifikácie Napätie / Frekvencie V~ 50Hz Príkon motora 450W Cyklus zaťaženia S2:30min Rýchlosť bez zaťaženia 5400/min Veľkosť noža ø110mm (D) - Bore ø22.23mm Max. rezná hrúbka Do 90 :23mm do 45 :16mm Ochrana proti vniknutiu) IP23 Hladina akustického tlaku 92.6 db(a) Hladina akustického výkonu db(a) Veľkosť stola (Nepredlžený~ 332 ~ 392mm (L) x 307mm (W) Predlžený) Váha 3.7kg Používajte ochranné okuliare. Používajte respirátor. Používajte ochranné rukavice Používajte chrániče sluchu. Čítajte návod na obsluhu Používajte ochrannú obuv. Varovanie. Používajte správnu veľkosť nožov. Iba vodu pri rezaní. Nepoužívajte segmentový nôž. Pozor! Riziko úrazu! Nedržte ruky v otočnom kotúči! Vyhovujú príslušným bezpečnostným štandardám.

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Návod k obsluze Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260 Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK 260 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Instrukční manuál Elektrická přímočará pila Sharks SH 80Laser Obj.číslo SHK327

Instrukční manuál Elektrická přímočará pila Sharks SH 80Laser Obj.číslo SHK327 Instrukční manuál Elektrická přímočará pila Sharks SH 80Laser Obj.číslo SHK327 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Instrukční manuál SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W

Instrukční manuál SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W Instrukční manuál SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o.,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Vysokotlaká myčka Sharks SH 1600W

Vysokotlaká myčka Sharks SH 1600W INSTRUKČNÍ MANUÁL Vysokotlaká myčka Sharks SH 1600W Obj.č. SHK268 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Instrukční manuál Kemping Gril BBQ + chladící taška obj.číslo SA005

Instrukční manuál Kemping Gril BBQ + chladící taška obj.číslo SA005 Instrukční manuál Kemping Gril BBQ + chladící taška obj.číslo SA005 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

NÁVOD Pokyny k sestavení Skleník s polykarbonátem SH 3150 Obj. č. SA017

NÁVOD Pokyny k sestavení Skleník s polykarbonátem SH 3150 Obj. č. SA017 NÁVOD Pokyny k sestavení Skleník s polykarbonátem SH 3150 Obj. č. SA017 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ OBAL

Více

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ.

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek Typ Datum Výrobní číslo Číslo výrobku ÚKLIDOVÁ TECHNIKA Elektrická sněhová fréza ST 350 obj. číslo / product No.: 8159 Odpad z elektrických výrobků nemůže být vyhazován

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Domácí vodárna PHW 800 P. Domáca vodárnička PHW 800 P. obj. číslo / product No.: 8311. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Domácí vodárna PHW 800 P. Domáca vodárnička PHW 800 P. obj. číslo / product No.: 8311. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

Instrukční manuál Hydrocontroler Sharks obj.číslo SHK324

Instrukční manuál Hydrocontroler Sharks obj.číslo SHK324 Instrukční manuál Hydrocontroler Sharks obj.číslo SHK324 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Instrukční manuál. Ostřička pilových kotoučů Sharks SH400. obj.číslo SHK305

Instrukční manuál. Ostřička pilových kotoučů Sharks SH400. obj.číslo SHK305 Instrukční manuál Ostřička pilových kotoučů Sharks SH400 obj.číslo SHK305 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016

Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016 Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č. p. 3, Karlovy Vary (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

Elektrický separátor Sharks SH20L INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK291

Elektrický separátor Sharks SH20L INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK291 Elektrický separátor Sharks SH20L INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK29 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 62, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Instrukční manuál Lapač hmyzu UV BANG 97 Obj.číslo SA004

Instrukční manuál Lapač hmyzu UV BANG 97 Obj.číslo SA004 Instrukční manuál Lapač hmyzu UV BANG 97 Obj.číslo SA004 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Stolní kotoučová pila Sharks SH 600W

Stolní kotoučová pila Sharks SH 600W INSTRUKČNÍ MANUÁL Stolní kotoučová pila Sharks SH 600W Obj.č. SHK270 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Polyfúzní svářečka Sharks SH 800W

INSTRUKČNÍ MANUÁL Polyfúzní svářečka Sharks SH 800W INSTRUKČNÍ MANUÁL Polyfúzní svářečka Sharks SH 800W Obj.č. SHK283 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Návod na obsluhu a údržbu Vysokotlaká myčka Sharks Water Gun Obj. číslo SHK367

Návod na obsluhu a údržbu Vysokotlaká myčka Sharks Water Gun Obj. číslo SHK367 Návod na obsluhu a údržbu Vysokotlaká myčka Sharks Water Gun Obj. číslo SHK367 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

Instrukční manuál Kukla svářecí samostmívací Sharks SH1305 obj.číslo SHK321

Instrukční manuál Kukla svářecí samostmívací Sharks SH1305 obj.číslo SHK321 Instrukční manuál Kukla svářecí samostmívací Sharks SH1305 obj.číslo SHK321 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._48 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SILENT SH1109. Obj. číslo SHK382

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SILENT SH1109. Obj. číslo SHK382 INSTRUKČNÍ MANUÁL Vysavač popela Sharks SILENT SH1109 Obj. číslo SHK382 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary, Česká republika Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Horkovzdušná pistole Sharks SH 2020 Instrukční manuál Obj.číslo SHK341

Horkovzdušná pistole Sharks SH 2020 Instrukční manuál Obj.číslo SHK341 Horkovzdušná pistole Sharks SH 2020 Instrukční manuál Obj.číslo SHK341 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Instrukční manuál Frézka horní Sharks SH1020 obj.číslo SHK326

Instrukční manuál Frézka horní Sharks SH1020 obj.číslo SHK326 Instrukční manuál Frézka horní Sharks SH1020 obj.číslo SHK326 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Instrukční manuál Elektrická okružní pila SH 1150 Obj.číslo SHK 335

Instrukční manuál Elektrická okružní pila SH 1150 Obj.číslo SHK 335 Instrukční manuál Elektrická okružní pila SH 1150 Obj.číslo SHK 335 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Instrukční manuál Membránové hlubinné čerpadlo Sharks SH300W obj.číslo SHK310

Instrukční manuál Membránové hlubinné čerpadlo Sharks SH300W obj.číslo SHK310 Instrukční manuál Membránové hlubinné čerpadlo Sharks SH300W obj.číslo SHK310 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Pokosová pila Sharks SH 210

Pokosová pila Sharks SH 210 INSTRUKČNÍ MANUÁL Pokosová pila Sharks SH 210 Obj.č. SHK261 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Instrukční manuál Elektrická okružní pila SH 1350 Obj.číslo SHK336

Instrukční manuál Elektrická okružní pila SH 1350 Obj.číslo SHK336 Instrukční manuál Elektrická okružní pila SH 1350 Obj.číslo SHK336 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Návod na obsluhu a údržbu Domácí vodárna Sharks SH 800W Obj. číslo SHK368

Návod na obsluhu a údržbu Domácí vodárna Sharks SH 800W Obj. číslo SHK368 Návod na obsluhu a údržbu Domácí vodárna Sharks SH 800W Obj. číslo SHK368 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

GS 130 E Set # 58052 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc

GS 130 E Set # 58052 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc GS 130 E Set D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 58052 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers Güde Czech, s.r.o. Počernická 120 CZ-36017

Více

Instrukční manuál Gril zahradní Family obj.číslo SA007

Instrukční manuál Gril zahradní Family obj.číslo SA007 Instrukční manuál Gril zahradní Family obj.číslo SA007 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Instrukční manuál Kolébková pila Sharks SH 400M Obj.číslo SHK300

Instrukční manuál Kolébková pila Sharks SH 400M Obj.číslo SHK300 Instrukční manuál Kolébková pila Sharks SH 400M Obj.číslo SHK300 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

BX 710 # 58020 # 58520 # 58520 (CH) D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

BX 710 # 58020 # 58520 # 58520 (CH) D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen BX 710 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 58020 # 58520 # 58520 (CH) Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o.

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vrchní frézka PMF 1020 Vrchná frézka PMF 1020. obj. číslo / product No.: 8355. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vrchní frézka PMF 1020 Vrchná frézka PMF 1020. obj. číslo / product No.: 8355. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

Instrukční manuál Gril zahradní kulatý s kolečky obj.číslo SA006

Instrukční manuál Gril zahradní kulatý s kolečky obj.číslo SA006 Instrukční manuál Gril zahradní kulatý s kolečky obj.číslo SA006 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

GMK 350 T # 40532. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GMK 350 T # 40532. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GMK 350 T D GB F DK SK NL I NOR S # 40532 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE ECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary

Více

Instrukční manuál. www.sharks-cz.cz. OSTŘIČKA ŘETĚZŮ SH 230 PRO Obj.č. SHK 253

Instrukční manuál. www.sharks-cz.cz. OSTŘIČKA ŘETĚZŮ SH 230 PRO Obj.č. SHK 253 OSTŘIČKA ŘETĚZŮ SH 230 PRO Obj.č. SHK 253 Instrukční manuál Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Instrukční manuál 12 V Stejnosměrný proud Tlak 250 PSI Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

Více

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ Děkujeme, že jste si tento výrobek zakoupili u našeho e-shopu. Prosíme o pečlivé prostudování následujícího manuálu. Seznam dílů: UPOZORNĚNÍ: - Nepoužívejte

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

www.sharks-cz.cz Příklepová VRTAČKA SHARKS SH 1010 INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.č. SHK 248

www.sharks-cz.cz Příklepová VRTAČKA SHARKS SH 1010 INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.č. SHK 248 Příklepová VRTAČKA SHARKS SH 1010 Obj.č. SHK 248 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

M1B-YH6-82X3 NÁVOD K POUŽITÍ

M1B-YH6-82X3 NÁVOD K POUŽITÍ KSTPL1002A ELEKRICKÝ HOBLÍK CZ M1B-YH6-82X3 NÁVOD K POUŽITÍ CZ VAROVÁNÍ Pro Vaši osobní bezpečnost si prosím před použitím zařízení pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ! Čtěte

Více

Návod na obsluhu a údržbu Aku multifunkční bruska Sharks KM523 Obj. číslo SHK418

Návod na obsluhu a údržbu Aku multifunkční bruska Sharks KM523 Obj. číslo SHK418 Návod na obsluhu a údržbu Aku multifunkční bruska Sharks KM523 Obj. číslo SHK418 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Bruska na sádrokarton Sharks Obj. číslo SHK380

Návod na obsluhu a údržbu Bruska na sádrokarton Sharks Obj. číslo SHK380 Návod na obsluhu a údržbu Bruska na sádrokarton Sharks Obj. číslo SHK380 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Instrukční manuál Bruska pásová Sharks SH 533 obj.číslo SHK325

Instrukční manuál Bruska pásová Sharks SH 533 obj.číslo SHK325 Instrukční manuál Bruska pásová Sharks SH 533 obj.číslo SHK325 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012 Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou ENERGIESPAR-ARBEITSLEUCHTE Lampa stojanová dvojitá 2x36W 52.02-012 CZ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. A G C I B H D F

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW120. obj. číslo / product No.: 8312. Záručný list. Návod na obsluhu. Výrobek / Výrobok.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW120. obj. číslo / product No.: 8312. Záručný list. Návod na obsluhu. Výrobek / Výrobok. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1620

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1620 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1620 Obj.č. SHK338 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Instrukční manuál Elektrický šroubovák Sharks SH 450 Obj.číslo SHK303

Instrukční manuál Elektrický šroubovák Sharks SH 450 Obj.číslo SHK303 Instrukční manuál Elektrický šroubovák Sharks SH 450 Obj.číslo SHK303 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Přímočará pila Sharks SH 480 INSTRUKČNÍ MANUÁL

Přímočará pila Sharks SH 480 INSTRUKČNÍ MANUÁL Přímočará pila Sharks SH 480 Obj.č. SHK246 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

VYBAVENÍ DÍLEN. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Dílenský jeřáb 2T Dielenský žeriav 2T ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. obj. číslo / product No.

VYBAVENÍ DÍLEN. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Dílenský jeřáb 2T Dielenský žeriav 2T ČESKY SLOVENSKY. Záručný list. obj. číslo / product No. Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

(155) POOL LED LIGHT CZECH TRANSLATION. Návod k instalaci. Stěnové světlo na bazény. Stěnové světlo Intex 2010 TYTO INFORMACE USCHOVEJTE.

(155) POOL LED LIGHT CZECH TRANSLATION. Návod k instalaci. Stěnové světlo na bazény. Stěnové světlo Intex 2010 TYTO INFORMACE USCHOVEJTE. Stěnové světlo na bazény Návod k instalaci Stěnové světlo Intex 2010 Strana 1 Obsah: 1. Důležité bezpečnostní zásady str.3 2. Seznam dílů str.4 3. Montáž..str.4 4. Dlouhodobé uskladnění str.6 5. Průvodce

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

HADEX P444 AKU ŠROUBOVÁK 7.2V. Návod k obsluze

HADEX P444 AKU ŠROUBOVÁK 7.2V. Návod k obsluze P444 AKU ŠROUBOVÁK 7.2V Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím stroje důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní bezpečnostní opatření

Více

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Dvoukotoučová stolní bruska PDS 150 SLOVENSKY. Dvojkotúčová stolná brúska PDS 150

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Dvoukotoučová stolní bruska PDS 150 SLOVENSKY. Dvojkotúčová stolná brúska PDS 150 Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

500500-15 CZ. Přeloženo z původního návodu D26430

500500-15 CZ. Přeloženo z původního návodu D26430 500500-15 CZ Přeloženo z původního návodu D26430 1 2 4 xxxx xx xx 19 3 A 5 3 B 2 9 7 8 3 C 2 D 3 11 10 4 E 4 18 12 F 4 13 15 14 17 12 16 G xxxx xx xx H 5 DELTA BRUSKA D26430 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více