Řezačka dlažby Sharks SH 110

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řezačka dlažby Sharks SH 110"

Transkript

1 INSTRUKČNÍ MANUÁL Řezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA! Upozornění: Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí. Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu. Návod je přeložen z originálu výrobce

2 VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO INSTRUKCE JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ Obecné bezpečnostní předpisy Nedodržení všech instrukcí uvedených dále může vyústit v elektrický zkrat, požár a/nebo vážné zranění osob. Proto si prosím tyto instrukce přečtěte a pečlivě uschovejte. Pracovní oblast Udržujte pracovní oblast čistou a dobře osvětlenou. Nepořádek a temné prostory jsou zdrojem nehod a úrazů. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, jako např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou takové materiály vznítit. Udržujte kolemstojící osoby, děti a návštěvníky v bezpečné vzdálenosti od provozovaného zařízení. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontrol. Elektrická bezpečnost Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory a lednice. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, když se vaše tělo takových povrchů dotkne. Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhkým podmínkám. Voda vniknuvší do nářadí zvyšuje riziko úrazu el. proudem. Nepoškozujte kabel. Nikdy kabel nepoužívejte k nesení nářadí nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Držte kabel dál od tepla, oleje, ostrých hran nebo hybných částí. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, poškozené kabely okamžitě vyměňte. Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí používejte vhodný prodlužovací kabel. Používání prodlužovacího kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud používáte elektrické nářadí ve vlhkém prostředí nezbytné použít proudový chránič chránící přívod. Používání proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Osobní bezpečnost Buďte ostražití, dávejte pozor na to, co děláte a při provozování elektrického nářadí používejte selský rozum. Nepoužívejte nářadí, když jste unavení nebo vlivem drog, alkoholu nebo léků.

3 Chvilka nepozornosti při používání nářadí může znamenat vážný úraz osoby. Správně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dlouhé vlasy si stáhněte dozadu. Držte váš oděv a rukavice dál od hybných částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny hybnými částmi zařízení. Zamezte náhodnému startu. Před zapnutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je spínač vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na ovládacím spínači nebo strčením zástrčky do zásuvky, když je nářadí zapnuto, vyvolává nehody. Před zapnutím zařízení demontujte montážní klíče a šroubováky. Klíč nebo šroubovák ponechaný nasazený na rotační součástce nářadí může způsobit úraz. Nepředklánějte se. Neustále udržujte pevný a stabilní postoj. Správný postoj a rovnováha umožňují lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích. Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranné brýle. Respirátor, protiskluzové boty, přilba nebo chrániče sluchu musí být použity adekvátně k pracovním podmínkám. Používání a péče o nářadí Na nářadí netlačte. Používejte správné nářadí pro vaši aplikaci. Správné nářadí, použité v rozsahu, pro který bylo navrženo, vám pomůže udělat práci lépe a bezpečněji. Nářadí nepoužívejte, pokud není spínač on/off funkční. Jakékoli nářadí, které není možné spínačem ovládat je nebezpečné a musí být opraveno. Před prováděním nastavení, výměny příslušenství, údržby nebo skladování nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Takováto preventivní bezpečnostní opatření snižují rizika náhodného spuštění zařízení. Nepožívané nářadí skladujte z dosahu dětí a ostatních neproškolených osob. Nářadí je v rukách dětí nebo neproškolených osob nebezpečné. Pečlivě se o nářadí starejte. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. U správně udržovaného nářadí, s ostrými řeznými hranami, je méně pravděpodobné sevření nástroje a je snazší nářadí ovládat. Zkontrolujte možné špatné nastavení nebo zatuhnutí hybných částí, poškození součástí a

4 další jiné stavy, které mohou ovlivnit provoz nářadí. Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před dalším použitím opravit. Nedostatečně udržované nářadí je příčinou mnoha nehod. Pro váš model používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Příslušenství vhodná pro jedno nářadí mohou být pro jiné nářadí nebezpečné. Servis Nechte vaše nářadí opravovat kvalifikovanou osobou, která používá k opravě pouze identické originální náhradní díly. Tím bude zaručen bezpečný provoz udržovaného nářadí. Specifická bezpečnostní nařízení Nářadí připojte ke zdroji el. napájení vždy za použití schváleného proudového chrániče. To je jedno z podstatných bezpečnostních opatření. K zajištění bezpečnosti a delší životnosti motoru zapínejte zařízení pouze před řezáním obkladaček a po ukončení používání zařízení okamžitě vypněte. Vždy řezejte pouze jednu obkladačku. Držte vodu mimo elektrické části nářadí a dál od lidí v pracovní oblasti. Používejte vždy správnou velikost a tvar ostří. Nože, které nejsou pro danou montáž uchycení vhodné (nesedí v držáku) se budou otáčet excentricky a způsobí ztrátu kontroly nad zařízením. K uchycení nožů nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky čí šrouby. Tyto podložky a šrouby jsou speciálně navrženy pro vaši pilu tak aby byl zajištěn optimální výkon a bezpečný provoz zařízení. Preventivní opatření při provozu zařízení Ujistěte se, že je zařízení zapnuto do napájení, které svými parametry odpovídá specifikacím vyznačeným na výrobním štítku nářadí. Při práci vždy používejte chrániče sluchu, bezpečnostní brýle a respirátor. Nikdy se během používání nářadí nedotýkejte hybných částí nebo nožů. Nikdy nestartujte zařízení, když jsou jeho rotační části v kontaktu s obráběným předmětem. Pečlivě před každým použitím nože zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo poškozené. Pokud ano, okamžitě je vyměňte. Držte kabel v bezpečné vzdálenosti od řezné plochy a umístěte jej tak, aby nemohl být zachycen obráběným dílem.

5 Vybalení Řezačka dlaždic přijde z přepravních důvodů částečně složena. Položte součástky na stůl a zkontrolujte je proti dodacímu listu. - 1ks x Řezné vodítko - 1ks x Úhlové řezné vodítko - 1Sada x Sestavení krytu kola (1ks x Kryt kola, 1ks x Kovová deska, 1ks x Pojistný šroub, 1ks x Matice) - 1ks x Diamantové kolo - 2ks x Klíče (přidržovací klíč Utahovací klíč) Jakmile bylo stanoveno, že jsou všechny části správně dodány, proveďte sestavení, viz níže. Instrukce sestavení Montáž diamantového kola A. Řezné Vodítko B. Úhlové vodítko C. Kryt kola D. Víko vodní nádrže E. Spínač On/Off F. Nosné madlo G. Prodlužovaní stůl H. Diamantové kolo I. Vnější příruba J. Utahovací matice K. Kryt proti rozstřiku (ochranný kryt) L. Držáky víka S. Utahovací klíč T. Přidržovací klíč Odpojte zařízení. Ohnutím dvou otočných madel zvedněte víko vodní nádrže (D). Odšroubováním šroubu a podložky demontujte ochranný kryt (K). Povolte upínací matici (J), použijte utahovací klíč (S) zatímco přídržným klíčem (T) současně držíte trn na svém místě. Demontujte upínací matici (J) a vnější přírubu (I).

6 Nasaďte diamantové kolo (H) do vnitřní příruby, dávejte pozor na směr otáčení diamantového kola. Šipky na diamantovém kole (H) musí směřovat stejným směrem jako šipky vyznačené na krytu kola. (C), nebo šipky vyznačené na vřetenu. Zajistěte, aby bylo diamantové kolo (H) správně nasazeno a vycentrováno Nasaďte vnější přírubu (I) a pevně dotáhněte upínací matici (J). Použijte klíče (S&T). Znovu nastavte ochranný kryt (K) a víko vodní nádrže (D). Nasazení krytu kola M. Pojistný šroub N. Matice O. Kovová deska P. Šroub C. Kryt kola Nasaďte kovovou desku krytu kola (C) do vybrání za diamantovým kolem (H) na řezném noži. Ujistěte se, že vertikální část kovové desky je nasazena (slícována) tak, že je v rovině s diamantovým kolem (H). Pomocí šroubu zajistěte kovovou desku k řeznému stolu. Zašroubujte jej od horní části řezacího stolu směrem dolů. Na kovovou desku (O) přimontujte kryt kola (C). Použijte pojistný šroub (M) a matici (N). Poznámka: Kryt kola byl navržen tak, aby byl neustále uvolněný a to vždy tak, že zůstane ležet na dlaždici nebo na řezacím stole. To je nezbytné k vyhovění posledním bezpečnostních požadavků. Montáž řezného vodítka Q. Upínací šrouby řezného vodítka R. Vodící pravítko Vpředu i vzadu řezacího stolu nasaďte řezné vodítko (A) na sedlo přes vodící pravítko (R). Nasaďte pojistní vodící šrouby (Q). Šrouby utáhněte (Q) tak, že na hraně řezacího stolu sevřete řezací vodítko (A).

7 Provozní instrukce Start Otočením dvou vodících madel zvedněte víko vodní nádrže (D). Naplňte vodní nádrž vodou na doporučenou úroveň. Nádrž nepřeplňte. Zapojte zařízení do zdroje el. proudu. Použijte proudový chránič. Pomocí ovládacího spínače on/off (E) zapněte zařízení. K zapnutí zařízení stiskněte zelené tlačítko On (1). K zastavení stiskněte červené tlačítko Off (0). POZNÁMKA: V případě poruchy napájení, když je zařízení v chodu. nedojde v případě obnovení napájení k restartování motoru, dokud nebude stlačeno zelené tlačítko. Přímé řezání Na obou koncích řezacího vodítka (A) uvolněte upínací šrouby vodící lišty (Q). Nastavte řezací lištu (A) na požadovanou velikost, pomocí vodícího pravítka (R). Dotáhněte upínací šrouby (Q). Proti řezacímu vodítku (A) položte řezanou dlaždici. Potom zatlačte řezanou dlaždicí směrem k diamantovému kolu (H). Diagonální řezání Na obou koncích řezacího vodítka (A) uvolněte upínací šrouby (Q). Vodící lištu (A) nastavte na požadovanou vzdálenost Upněte upínací šrouby (Q). Zahákněte úhlové vodítko (B) do řezacího vodítka (A). Zvolte požadovaný úhel a utáhněte šroub, abyste v kombinaci s řezacím vodítkem (A), úhlové vodítko (B) zajistili. Zatlačte na úhlové vodítko (B), které je společně s řezanou dlaždicí posouváno směrem k diamantovému kolu (H).

8 Pokosné řezání (22.5 a 45 ) Zvedněte víko vodní nádrže (D). Vytáhněte dvě podpěry víka (L) umístěné v zadní části víka nádrže (D). K řezání úhlu 22.5, umístěte dvě horní pokosné podpěry 22.5na nosnících víka (L) do dvou slotů umístěných uvnitř vodní nádrže. K řezání úhlu 45 umístěte dva spodní 45 o pokosné podpěry na nosnících víka (L) do dvou slotů umístěných uvnitř vodní nádrže. Položte kus dlaždice otočené směrem dolů na víko vodní nádrže (D), potom zatlačte řezaný kus směrem k diamantovému kolu (H). Používání prodlužovacího stolu Vysuňte prodlužovaní stůl (G) abyste dosáhli maximálně dlouhý pracovní stůl, který může tato řezačka poskytnout. Údržba VAROVÁNÍ! Při opravách používejte pouze identické náhradní díly. Používání jiných dílů může způsobit nebezpečí nebo poškození zařízení. Před prováděním nastavení nebo údržby se vždy přesvědčte, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení. Výměna zástrčky Pokud potřebujete vyměnit uchycenou zástrčku, postupujte podle instrukcí níže.

9 DŮLEŽITÉ: Dráty v hlavním vedení jsou barevně odlišené, a to následovně: Modrá Neutrál Hnědá Fáze Zelená & Žlutá Uzemnění Protože barvy drátů přívodního kabelu tohoto zařízení nemusí odpovídat vývodům vaší zástrčky, postupujte následovně: Modrý drát musí být připojen k vývodu označeném N nebo černé barvy. Hnědý drát musí být připojen k vývodu označeném L nebo červené barvy, Zeleno/žlutý drát musí být připojen k vývodu, který je označen E nebo zelenou barvou. VAROVÁNÍ: Nikdy nepřipojujte fázi nebo neutrální dráty k zemnícímu vývodu zástrčky. Připojte pouze schválenou 13 Amp BS 1363/A zástrčku a správnou jmenovitou pojistku. POZNÁMKA: Pokud je připojena profilovaná zástrčka a měla by být demontována, věnujte prosím zvláštní pozornost zničení zástrčky a kabelů. Musí být zlikvidovány, aby nedošlo k jejich zapnutí do zástrčky. Čištění: Udržujte ventilační otvory zařízení čisté, abyste zabránili přehřátí motoru. Pravidelně, pokud možno po každém použití čistěte kryt zařízení jemným hadrem. Udržujte ventilační otvory čisté, bez prachu a špíny. Pokud není možné špínu setřít, použijte jemný hadr namočený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavkový roztok apod. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části.

10 Technické specifikace Napětí / Frekvence V~ 50Hz Příkon motoru 450W Cyklus zatížení S2:30min Rychlost bez zatížení 5400/min Velikost noře ø110mm (D) - Bore ø22.23mm Max. řezná tloušťka Do 90 :23mm do 45 :16mm Ochrana proti vniknutí) IP23 Hladina akustického tlaku 92.6 db(a) Hladina akustického výkonu db(a) Velikost stolu (Neprodloužený~ 332 ~ 392mm (L) x 307mm (W) Prodloužený) Váha 3.7kg Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor. Používejte ochranné rukavice Používejte chrániče sluchu. Čtěte instrukční manuál Používejte ochrannou obuv. Varování. Používejte správnou velikost nožů. Pouze vodu při řezání. Nepoužívejte segmentový nůž. Pozor! Riziko úrazu! Nedržte ruce v otočném kotouči! Vyhovují příslušným bezpečnostním standardům.

11 Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu. Záruka zaniká v těchto případech : nebyl předložen originál záručního listu jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem) poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu Servisní středisko: Servis ČR : Servis Sharks, tel. č , Servis SK: Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : p. Šimčák Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu ( pouze v originálním balení! ). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

12 Záruční list Záručný list/karta garancvina Jótállási levél/garantieschein 1.oprava 2.oprava 3.oprava Výrobek Výrobok Typ/Serie Typ/Serie Razítko/podpis Pečiatka a podpis Datum Dátum Číslo výrobku

13 Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity vydané dle 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění Tímto prohlašujeme my(we hereby declare,) Steen QOS s.r.o.. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary IČ že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu. (That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.) V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost. Označení přístrojů (Machine description): Řezačka dlažby Sharks SH 110 Model výrobku(article no).: - SHK262 Příslušná nařízení vlády(applicable EC directive): nařízení vlády (směrnic): Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES - Nařízení vládyč.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES - Nařízení vládyč.18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS) - Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES) Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (ve znění dalších předpisů) Garantovaná hladina akustického výkonu - LWA 105,6 db(a) Naměřená hodnota Lpa 92,6 db Použité harmonizované normy(applicable harmonised standards): EN /A12:2003, EN :2006, EN /A1:2001,EN :2006, EN /A2:2005 Č. Certifikátu:Z1A ,M ,N Vydaný zkušebnou TUV Sud Germany CE2009 V Karlových Varech dne J. Beneš Jednatel společnosti

14 NÁVOD NA OBSLUHU Rezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA! Upozornenie: Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií. Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu. Návod je preložený z originálu výrobcu

15 VAROVANIE! STAROSTLIVO SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE EŠTE PRED POUŽITÍM ZARIADENIA Všeobecné bezpečnostné predpisy Nedodržanie všetkých inštrukcií uvedených ďalej môže vyústiť v elektrický skrat, požiar alebo vážne zranenie osôb. Preto si prosím tieto inštrukcie prečítajte a starostlivo uschovajte. Pracovná oblasť Udržujte pracovnú oblasť čistú a dobre osvetlenú. Neporiadok a tmavé priestory sú zdrojom nehôd a úrazov. Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, ako napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu takéto materiály vznietiť. Udržujte okolo stojace osoby, deti a návštevníkov v bezpečnej vzdialenosti od prevádzkovanéhoo zariadenia. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontrol. Elektrická bezpečnosť Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory a chladničky. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, keď sa vaše telo takýchto povrchov dotkne. Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhkým podmienkam. Voda vniknutá do náradia zvyšuje riziko úrazu el. prúdom. Nepoškodzujte kábel. Nikdy kábel nepoužívajte na nosenie náradia alebo vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Držte kábel ďalej od tepla, oleja, ostrých hrán alebo hybných častí. Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, poškodené káble okamžite vymeňte. Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte vhodný predlžovací kábel. Používanie predlžovacieho kábla pre vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Pokiaľ používate elektrické náradie vo vlhkom prostredí je nevyhnutné použiť prúdový chránič chrániaci prívod. Používanie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Osobná bezpečnosť Buďte ostražitý, dávajte pozor na to, čo robíte a pri prevádzkovaní elektrického náradia používajte sedliacky rozum. Nepoužívajte náradie, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri používaní náradia môže znamenať vážný úraz

16 osoby. Správne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dlhé vlasy si stiahnite dozadu. Držte váš odev a rukavice ďalej od hybných častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené hybnými časťami zariadenia. Zamedzte náhodnému štartu. Pred zapnutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že je spínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na ovládacom spínači alebo strčením zástrčky do zásuvky, keď je náradie zapnuté, vyvoláva nehody. Pred zapnutím zariadenia demontujte montážne kľúče a skrutkovače. Kľúč alebo skrutkovač ponechaný nasadený na rotačnej súčiastke náradia môže spôsobiť úraz. Nepredkláňajte sa. Neustále udržujte pevný a stabilný postoj. Správny postoj a rovnováha umožňujú lepšiu kontrolu nad náradím v neočakávaných situaciach. Používajte bezpečnostné vybavenie. Vždy používajte ochranné okuliare. Respirátor, protišmykové topánky, prilba alebo chrániče sluchu musia byť použité adekvátne k pracovným podmienkam. Používanie a starostlivosť o náradie Na náradie netlačte. Používajte správne náradie pre vašu aplikaciu. Správne náradie, použité v rozsahu, pre ktorý bolo navrhnuté, vám pomôže urobiť prácu lepšie a bezpečnejšie. Náradie nepoužívajte, pokiaľ nie je spínač on/off funkčný. Akékoľvek náradie, ktoré nie je možné spínačom ovládať je nebezpečné a musí byť opravené. Pred prevádzaním nastavenia, výmeny príslušenstva, údržby alebo skladovaním náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziká náhodného spustenia zariadenia. Nepožívané náradie skladujte z dosahu detí a ostatných nepreškolených osôb. Náradie je v rukách detí alebo nepreškolených osôb nebezpečné. Starostlivo sa o náradie starajte. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pri správne udržovanom náradí, s ostrými reznými hranami, je menej pravdepodobné zovretie nástroja a je jednoduchšie náradie ovládať.

17 Skontrolujte možné špatné nastavenie alebo zatuhnutie hybných častí, poškodenie súčastí a ďalšie iné stavy, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho pred ďalším použitím opraviť. Nedostatočne udržované náradie je príčinou mnohých nehôd. Pre váš model používajte iba príslušenstvo doporučené výrobcom. Príslušenstvo vhodné pre jedno náradie môže byť pre iné náradie nebezpečné. Servis Nechajte vaše náradie opravovať kvalifikovanou osobou, ktorá používa na opravu iba identické originálne náhradné diely. Tým bude zaručená bezpečná prevádzka udržovaného náradia. Špecifické bezpečnostné nariadenia Náradie pripojte ku zdroju el. napájania vždy za použitia schváleného prúdového chrániča. To je jedno z podstatných bezpečnostných opatrení. Na zaistenie bezpečnosti a dlhšej životnosti motora zapínajte zariadenie iba pred rezaním obkladačiek a po ukončení používania zariadenie okamžite vypnite. Vždy režte iba jednu obkladačku. Držte vodu mimo elektricke časti náradia a ďalej od ľudí v pracovne oblasti. Používajte vždy správnu veľkosť a tvar ostria. Nože, ktoré nie sú pre danú montáž uchytenia vhodné (nesedia v držiaku) sa budú otáčať excentricky a spôsobia stratu kontroly nad zariadením. Na uchytenie nožov nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky či skrutky. Tieto podložky a skrutky sú špeciálne navrhnuté pre vašu pílu tak aby bol zajstený optimálny výkon a bezpečná prevádzka zariadenia. Preventívne opatrenia pri prevádzke zariadenia Uistite sa, že je zariadenie zapnuté do napájania, ktoré svojimi parametrami odpovedá špecifikaciam vyznačeným na výrobnom štítku náradia. Pri práci vždy používajte chrániče sluchu, bezpečnostné okuiare a respirátor. Nikdy se behom používania náradia nedotýkajte hybných častí alebo nožov. Nikdy neštartujte zariadenie, keď sú jeho rotačné časti v kontakte s obrábaným predmetom. Starostlivo pred každým použitím noža skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo poškodené. Pokiaľ áno, okamžite ich vymeňte. Držte kábel v bezpečnej vzdialenosti od reznej plochy a umiestnite ho tak, aby nemohol byť zachytený obrábaným dielom.

18 Vybalenie Rezačka dlaždíc pride z prepravných dôvodov čiastočne zložená. Položte súčiastky na stôl a skontrolujte ich s dodacím listom. - 1ks x Rezné vodítko - 1ks x Uhlové rezné vodítko - 1Sada x Zostavenia krytu kolesa (1ks x Kryt kolesa, 1ks x Kovová doska, 1ks x Poistná skrutka, 1ks x Matica) - 1ks x Diamantové koleso - 2ks x Kľúče (pridržovací kľúč Uťahovací kľúč) Akonáhle bolo stanovené, že sú všetky časti správne dodané, preveďte zostavenia, viď nižšie. Inštrukcie zostavenia Montáž diamantového kola M. Rezné Vodítko N. Uhlové vodítko O. Kryt kola P. Víko vodnej nádrže Q. Spínač On/Off R. Nosné madlo S. Predlžovací stôl T. Diamantové kolo U. Vonkajšia príruba V. Uťahovacia matica W. Kryt proti rozstreku (ochranný kryt) X. Držiaky víka U. Uťahovací kľúč V. Pridržovací kľúč Odpojte zariadenie. Ohnutím dvoch otočných madiel zdvihnite viko vodnej nádrže (D). Odšrubovaním skrutky a podložky demontujte ochranný kryt (K). Povoľte upínaciu maticu (J), použijte uťahovací kľúč (S) zatiaľ čo prídržným kľúčom (T) súčasne držíte trň na svojom mieste.

19 Demontujte upínaciu maticu (J) a vonkajšiu prírubu (I). Nasaďte diamantové kolo (H) do vnútornej príruby, dávajte pozor na smer otáčania diamantového kola. Šipky na diamantovom kole (H) musia smerovať rovnakým smerom ako šipky vyznačené na kryte kola. (C), alebo šípky vyznačené na vretene. Zaistite, aby bolo diamantové kolo (H) správne nasadené a vycentrované Nasaďte vonkajšiu prírubu (I) a pevne dotiahnite upínaciu maticu (J). Použijte kľúče (S&T). Znovu nastavte ochranný kryt (K) a víko vodnej nádrže (D). Nasadenie krytu kola Q. Poistná skrutka R. Matica S. Kovová doska T. Skrutka D. Kryt kola Nasaďte kovovú dosku krytu kola (C) do vybrania za diamantovým kolom (H) na reznom noži. Uistite sa, že vertikálna časť kovovej dosky je nasadená (zlícovaná) tak, že je v rovine s diamantovým kolom (H). Pomocou skrutky zaistite kovovú dosku k reznému stolu. Zašrubujte ju od hornej časti rezacieho stola smerom dole. Na kovovú dosku (O) primontujte kryt kola (C). Použite poistnú skrutku (M) a maticu (N). Poznámka: Kryt kola bol navrhnutý tak, aby bol neustále uvolnený a to vždy tak, že zostane ležať na dlaždici alebo na rezacom stole. To je nevyhnutné pre vyhovenie posledných bezpečnostných požiadaviek. Montáž rezného vodítka S. Upínacie skrutky rezného vodítka T. Vodiace pravítko Vpredu i vzadu rezacieho stola nasaďte rezné vodítko (A) na sedlo cez vodiace pravítko (R). Nasaďte poistné vodiace skrutky (Q).

20 Skrutky utiahnite (Q) tak, že na hrane rezacieho stola zovrite rezacie vodítko (A). Prevádzkové inštrukcie Štart Otočením dvoch vodiacich madiel zdvihnite viko vodnej nádrže (D). Naplňte vodnú nádrž vodou na doporučenú úroveň. Nádrž nepreplňte. Zapojte zariadenie do zdroja el. prúdu. Použijte prúdový chránič. Pomocou ovládacieho spínača on/off (E) zapnite zariadenie. Na zapnutie zariadenia stlačte zelené tlačítko On (1). Na zastavenie stlačte červené tlačítko Off (0). POZNÁMKA: V prípade poruchy napájania, keď je zariadenie v chode. nedôjde v prípade obnovenia napájania k reštartovaniu motora, dokiaľ nebude stlačené zelené tlačítko. Priame rezanie Na oboch koncoch rezacieho vodítka (A) uvolnite upínacie skrutky vodiacej lišty (Q). Nastavte rezaciu lištu (A) na požadovanú veľkosť, pomocou vodiaceho pravítka (R). Dotiahnite upínacie skrutky (Q). Proti rezaciemu vodítku (A) položte rezanú dlaždicu. Potom zatlačte rezanú dlaždicu smerom k diamantovému kolu (H). Diagonálne rezanie Na oboch koncoch rezacieho vodítka (A) uvoľnite upínacie skrutky (Q). Vodiacu lištu (A) nastavte na požadovanú vzdialenosť Upnite upínacie skrutky (Q). Zaháknite uhlové vodítko (B) do rezacieho vodítka (A). Zvoľte požadovaný uhol a utiahnite skrutku, aby ste v kombinácii s rezacím vodítkom (A), uhlové vodítko (B) zaistili. Zatlačte na uhlové vodítko (B), ktoré je spoločne s rezanou dlaždicou posúvané smerom k diamantovému kolu (H).

21 Pokosné rezanie (22.5 a 45 ) Zdvihnite víko vodnej nádrže (D). Vytiahnite dve podpery víka (L) umiestnené v zadnej časti víka nádrže (D). Na rezanie uhla 22.5, umiestnite dve horné pokosn é podpery 22.5na nosníkoch víka (L) do dvoch slotov umiestnených vo vnútri vodnej nádrže. Na rezanie uhla 45 umiestnite dva spodné 45 o pokosné podpery na nosníkoch víka (L) do dvoch slotov umiestnených vo vnútri vodnej nádrže. Položte kus dlaždice otočenej smerom dole na víko vodnej nádrže (D), potom zatlačte rezaný kus smerom k diamantovému kolu (H). Používanie predlžovacieho stola Vysuňte predlžovací stôl (G) aby ste dosiahli maximálne dlhý pracovný stôl, ktorý môže táto rezačka poskytnúť. Údržba VAROVANIE! Pri opravách používajte len identické náhradné diely. Používanie iných dielov môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo poškodenie zariadenia. Pred prevádzaním nastavenia alebo údržby sa vždy presvečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Výmena zástrčky Pokiaľ potrebujete vymeniť uchytenú zástrčku, postupujte podľa inštrukcií nižšie uvedených.

22 DôLEŽITÉ: Dráty v hlavnom vedení sú farebne odlíšené, a to následovne: Modrá Neutrál Hnedá Fáza Zelená & Žltá Uzemnenie Pretože farvy drátov prívodného kábla tohoto zariadenia nemusia odpovedať vývodom vašej zástrčky, postupujte následovne: Modrý drát musí byť pripojený k vývodu označenom N alebo čiernej farvy. Hnedý drát musí byť pripojený k vývodu označenom L alebo červenej farby, Zeleno/žltý drát musí byť pripojený k vývodu, ktorý je označený E alebo zelenou farbou. VAROVANIE: Nikdy nepripojujte fázu alebo neutrálne dráty k zemniacemu vývodu zástrčky. Pripojte len schválenú 13 Amp BS 1363/A zástrčku a správnu menovitú poistku. POZNÁMKA: Pokiaľ je pripojená profilovaná zástrčka a mala by byť demontovaná, venujte prosím zvláštnu pozornosť zničeniu zástrčky a káblov. Musia byť zlikvidované, aby nedošlo k ich zapnutiu do zástrčky. Čistenie: Udržujte ventilačné otvory zariadenia čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora. Pravidelne, pokiaľ možno po každom použití čistite kryt zariadenia jemnou handrou. Udržujte ventilačné otvory čisté, bez prachu a špiny. Pokiaľ nie je možné špinu zotrieť, použijte jemnú handru namočenú v mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadla ako je benzín, alkohol, čpavkový roztok a pod. Tieto rozpúšťadla môžu poškodiť plastové časti.

23 Technické špecifikácie Napätie / Frekvencie V~ 50Hz Príkon motora 450W Cyklus zaťaženia S2:30min Rýchlosť bez zaťaženia 5400/min Veľkosť noža ø110mm (D) - Bore ø22.23mm Max. rezná hrúbka Do 90 :23mm do 45 :16mm Ochrana proti vniknutiu) IP23 Hladina akustického tlaku 92.6 db(a) Hladina akustického výkonu db(a) Veľkosť stola (Nepredlžený~ 332 ~ 392mm (L) x 307mm (W) Predlžený) Váha 3.7kg Používajte ochranné okuliare. Používajte respirátor. Používajte ochranné rukavice Používajte chrániče sluchu. Čítajte návod na obsluhu Používajte ochrannú obuv. Varovanie. Používajte správnu veľkosť nožov. Iba vodu pri rezaní. Nepoužívajte segmentový nôž. Pozor! Riziko úrazu! Nedržte ruky v otočnom kotúči! Vyhovujú príslušným bezpečnostným štandardám.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: 8174. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: 8174. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas 13-17 RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22 2 CZ

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k použití WAE 20463 BY

Návod k použití WAE 20463 BY Návod k použití WAE 20463 BY BM157-01 1 Vaše pračka Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoko hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více