VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro uživatele 2.1 Rejstřík Rovnotlaké větrání Zpětné získávání tepla Obtok volného chlazení Ochrana proti namrzání Zařízení pro zajištění komínového tahu 2.2 Přístroje k ovládání jednotky EHR Displej jednotky polohový spínač Koupelnový spínač 2.3 Údržba prováděná uživatelem Čištění a výměna filtrů Čištění přívodních a odvodních ventilů NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.4 Závady Hlášení poruchy na digitálním ovládacím zařízení polohový spínač s hlášením poruchy Jak postupovat v případě závady 2.5 Životnost jednotky 3. Schéma zapojení EHR 350

2 1 Úvod 1.1 Úvodní informace - Mimo úvodní kapitolu obsahuje návod k obsluze ještě tyto části: - Instrukce pro uživatele - Technické údaje - Instrukce pro montážní firmu Před použitím jednotky si přečtěte pozorně tento návod. - Uživatel: Kapitoly 1 a 2 - Montážní firma: Kapitoly 1 a 3 Tento návod obsahuje veškeré informace potřebné pro bezpečnou a správnou montáž, provoz a údržbu jednotky EHR 350. Může též sloužit jako montážní příručka, podle které lze řádně provádět údržbu jednotky. Zařízení je předmětem trvalého vývoje a zlepšování. Je možné, že skutečné provedení jednotky EHR 350 se může od zde uvedeného popisu mírně lišit. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit bez předchozího upozornění obsah tohoto návodu. EHR 350 je rovnotlaký větrací systém se zpětným získáváním tepla, určený pro rovnotlaké větrání rodinných domů s úsporou energie. 1.2 Záruka a odpovědnost Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: - nevhodným použitím a projektem - nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození) - při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce) - chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním - nesprávnou obsluhou - neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje - použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem - opotřebením způsobeným běžným používáním - zásahem třetí osoby - vlivem živelní pohromy Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje: - údaje o reklamující firmě - datum a číslo prodejního dokladu - přesnou specifikaci závady - schéma zapojení a údaje o jištění - při spuštění zařízení naměřené hodnoty: - napětí - proudu - teploty vzduchu Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana. 1.3 Záruční podmínky Zařízení musí být namontováno odbornou montážní firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu, který je nutno spolu se záznamem výchozí revize předložit při případné reklamaci. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení. Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenost zařízení, dále jestli dodané zařízení přesně souhlasí s objednávkou. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje, nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatel před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel EHR 350

3 1.4 Odpovědnost Jednotka EHR 350 byla navržena a vyrobena pro použití v rovnotlakém větracím systému. Jakékoli jiné použití je nevhodné a může zapříčinit poškození jednotky EHR 350 nebo úraz, za který výrobce nemůže nést odpovědnost. Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle obchodního nebo občanského zákoníku. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje. 1.5 Bezpečnost Vždy se řiďte bezpečnostními nařízeními uvedenými v tomto návodu. Pokud se nebudete řídit uvedenými bezpečnostními nařízeními, upozorněními, poznámkami a instrukcemi, může to vést ke zranění osob nebo poškození přístroje EHR EHR 350 smí být instalován, připojen, uveden do provozu a udržován pouze odbornou montážní firmou, pokud není v návodu uvedeno jinak. - Instalace přístroje EHR 350 musí být provedena v souladu s všeobecnými i místními konstrukčními, bezpečnostními předpisy. - Přečtěte si bezpečnostní opatření, upozornění, poznámky a instrukce z tohoto návodu při každé manipulaci s přístrojem - Umístěte návod k obsluze tak, aby byl k dispozici po celou dobu životnosti přístroje - Postupujte přesně podle instrukcí týkajících se čištění nebo výměny filtrů přívodních či odvodních ventilů - Specifikace zařízení uvedená v tomto návodu nesmí být měněna - Není povoleno provádět jakékoli úpravy zařízení EHR EHR 350 není možno připojit k třífázovému rozvodu - Doporučuje se uzavřít servisní smlouvu, která zaručí pravidelnou údržbu zařízení. Bezpečnostní opatření a ustanovení - EHR 350 lze otevřít bez použití nářadí - aby se zabránilo kontaktu ruky a oběžného kola ventilátoru, musí být EHR 350 připojen k potrubí. Minimální délka potrubí je 900 mm. Elektrická instalace a bezpečnost Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno přístroj odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN , ČSN , ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č /1978 Sb. 1.6 Použité symboly V návodu jsou použity následující symboly: Upozornění Riziko -poškození přístroje -zranění uživatele -snížení výkonu zařízení pokud nejsou dané instrukce dodržovány 2 Informace pro uživatele Tato kapitole uvádí jak správně provozovat přístroj EHR Vysvětlivky EHR 350 se vyznačuje: - Rovnotlakým větráním - Zpětným získáváním tepla - Obtokem pro volné chlazení - Ochranou proti zamrznutí - Zařízením pro zajištění komínového tahu - Předehřívačem (Na zvláštní objednávku) Přesný popis jednotlivých prvků uveden v dalším textu: EHR 350

4 2.1.1 Rovnotlaké větrání EHR 350 je zařízení pro rovnotlaké větrání. To znamená, že znečistěný vzduch z objektu je odváděn, zatímco do objektu je přiváděno stejné množství čerstvého upraveného vzduchu. Mezery pod dveřmi zajišťují dobrý průtok vzduchu v objektu. Vzduchová bilance objektu je v rovnováze.!! Zajistěte, aby tyto mezery nebyly nikdy uzavřeny, zařízení pak nemůže pracovat optimálně. Rovnotlaký systém větrání se skládá z: - Z jednotky EHR 350 (A) - Potrubního rozvodu pro přívod venkovního vzduchu do objektu (B) - Odvod vnitřního vzduchu (C) - Přívodních talířových ventilů v obývacím pokoji a ložnicích (D) - Odvodními ventily v koupelně, WC případně ze skladu (E) Zpětné získávání tepla Vedle zajištění zdravé rovnováhy mezi přívodním a odvodním vzduchem, EHR 350 také poskytuje výhodu zpětného získávání tepla. Zpětné získávání tepla znamená, že teplo odebrané odvodnímu vzduchu se předává čerstvému, a obvykle chladnějšímu přívodnímu vzduchu Obtok pro volné chlazení Obtok se často využívá během horkých letních dnů. Zajištěním přívodu chladnějšího vzduchu během noci umožňuje udržet nízkou vnitřní teplotu vzduchu během horkých dnů. Obtok pracuje automaticky. Jediné co musíte udělat je nastavit požadovanou vnitřní teplotu Ochrana proti namrzání Jednotka EHR 350 je také vybavena zařízením proti namrzání. Jedná se o automatický ochranný systém, který občas snižuje (či dokonce zastavuje ) přívod čerstvého vzduchu do jednotky EHR 350, hrozí-li zamrzání výměníku jednotky. K tomu může dojít v průběhu mírných i větších mrazů během zimních měsíců Zařízení pro zajištění komínového tahu. Jednotka EHR 350 je opatřena zařízením pro zajištění komínového tahu. Toto zřízení se využívá u domů, které mají otevřené krbové ohniště, neboť hrozí nasátí kouře zpět do místnosti. Toto zařízení pracuje automaticky, vyžaduje však aktivaci odbornou montážní firmou. Toto zařízení je zakázáno používat mimo území Holandska!!!! 2.2 Přístroje k ovládání jednotky EHR 350 K ovládání jednotky EHR 350 mohou být použity tyto řídící prvky: - Displej jednotky - 3polohový spínač - bezdrátový 3polohový spínač - 3polohový spínač s hlášením poruchy - koupelnový spínač k dočasnému spuštění maximálního průtoku vzduchu Detailní popis těchto prvků naleznete v následujících odstavcích EHR 350

5 2.2.1 Displej jednotky Jednotka EHR 350 může být ovládána pomocí displeje, který je součástí jednotky. Větrací režim není nastaven Nízké otáčky ventilátoru Střední otáčky ventilátoru Vysoké otáčky ventilátoru Označení menu Kód závady (bliká) Obtok Přístupy do menu: Sekvence Stiskni Displej Popis 1 MENU P2 Časová prodleva 2 Šipka nahoru P9 Status 3 Šipka nahoru P1 Status Příklad: Nastavení časové prodlevy koupelnového spínače Sekvence Stiskni Displej Popis 1 MENU P2 Časová prodleva 2 OK P21 Časová prodleva do spuštění 3 Šipka nahoru P22 Zvolte 22 4 OK 30 Aktuální nastavení 5 Šipka dolů (10x nebo stisknout a podržet) 20 Zvolte 20 6 OK P22 Nastaví hodnotu na 20 7 MENU P2 8 MENU 1 Nastavení otáček ventilátoru polohový spínač 3polohový spínač může být použit k nastavení otáček ventilátorů jednotky EHR 350. Jednoduchý nebo dvojitý 3polohový spínač může být umístěn v domě (např. v kuchyni). Mohou být použity následující typy spínačů: - Typ 1 Standardní 3polohový spínač - Typ 2 3polohový spínač s LED signalizací poruchy a signalizací zanesení filtrů - Typ 3 Bezdrátový 3polohový spínač s LED signalizací poruchy a indikaci filtrů Pokud je v domě instalováno několik vícerychlostních spínačů, jednotka EHR 350 bude pracovat podle nejvyššího zvoleného nastavení, a to až do doby než budou otáčky změněny automatizovaným sotwarovým programem. Nastavení větracího režimu při použití 3polohového spínače (spínačů) 3polohový spínač může být použit pro nastavení 3 různých větracích režimů: - Poloha 1 Nízké otáčky. Používá se pro malou výměnu větracího vzduchu. - Poloha 2 Normální. Používá se v režimu normálního větrání - Poloha 3 Vysoké otáčky. Použití pro větrání při vaření, sprchování a v případech požadavku na vyšší intenzitu větrání Koupelnový spínač Koupelnový spínač může být použit pro dočasné nastavení jednotky EHR 350 na maximální otáčky ventilátoru. Tento spínač se nejčastěji umísťuje v koupelně pro zajištění co nejrychlejšího odvodu zvýšené vlhkosti při sprchování. Koupelnové spínače se u jednotlivých typů liší a nejsou zde proto zobrazeny. Pokud je požadováno, koupelnový spínač může být zapnut či vypnut pomocí časového spínače při použití digitální řídící jednotky EHR 350

6 Aktivace časového spínače (prodlevy). Aktivace časové prodlevy zajistí, že se nenastaví maximální otáčky ihned po jejich aktivaci, ale s jejich spuštěním zařízení čeká po dobu nastavené časové prodlevy. Pokud je koupelnový spínač deaktivován v průběhu časové prodlevy, EHR 350 zůstane nastaven na dané otáčky ventilátoru a nepřepne se do maximálních otáček.!! Nastavení prodlevy nefunguje u všech typů koupelnových spínačů (např. pulsních spínačů). V takovém případě ponechte při aktivaci prodlevy nastavení na hodnotě 0. Deaktivace prodlevy To zajišťuje, že EHR 350 nepřepne zpět na předprogramované nastavení, pokud je deaktivované, ale nejprve čeká na ukončení deaktivační prodlevy. Jakmile se naprogramovaná deaktivační perioda ukončí, vrátí se EHR 350 zpět do předprogramovaného nastavení otáček ventilátoru. Vypínač světla. Pokud je koupelnový spínač vypnut během naprogramované časové prodlevy, pak deaktivační funkce bude ukončena. Funkce koupelnového spínače může být také integrována do vypínače světla. Menu P1 Stav programů Větrací programy Sub-menu Popis Aktivovány P11 Je menu 21 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P12 Je menu 22 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P13 Je menu 23 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P14 Je menu 24 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P15 Je menu 25 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P16 Je menu 26 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) Menu P2 Nastavení časových prodlev Hodnoty časové prodlevy Sub-menu Popis Min. Max. Předvolba P21 (Volitelné) Poznámka: Platí pouze pro Nízkonapěťový vstup Aktivace prodlevy pro koupelnový vypínač (k zapnutí max. otáček) 0 min 15 min 0 min systémy s ovladačem s kabelem - x min po sepnutí koupelnového spínače přepne EHR 350 na max. otáčky. a druhým spínačem v koupelně P22 (Volitelné) Poznámka: Platí pouze pro systémy s ovladačem s kabelem a druhým spínačem v koupelně P23 (Volitelné) Platí pouze pro systémy s ovladačem s kabelem P24 Nízkonapěťový vstup Deaktivace prodlevy pro koupelnový vypínač (k návratu do normálních otáček) - x min po sepnutí koupelnového spínače přepne EHR 350 na normální otáčky. Deaktivace prodlevy pro pozici 3. - Pokud je větrací režim 3 (vysoké otáčky) spuštěn krátce (<3sec) EHR 350 zůstane ve větracím režimu 3 po dobu nastavenou v tomto menu. - Pokud polohový spínač nebo RF dálkový ovladač je aktivován v průběhu této doby, EHR 350 se okamžitě vrátí do nastavené větrací pozice. Signalizace zanesení filtru - Zde může uživatel zvolit kdy se má hlášení Zanesený filtr objevit 0min 120 min 30min 0min 120min 0min 10 týdnů 26 týdnů 16 týdnů EHR 350

7 Hodnoty časové prodlevy Sub-menu Popis Min. Max. Předvolba P25 Deaktivace prodlevy pro větrací režim 3 (použitím tlačítka ). 1min 20min 10min Poznámka: - Krátkým (<2sec) stiskem tlačítka EHR 350 přepne na Vztahuje se vysoké otáčky a automaticky přepne na nastavený pouze režim po x minutách na systémy s RF spínačem P26 Poznámka: Vztahuje se pouze na systémy s RF spínačem P27 (Volitelný) Deaktivace prodlevy pro větrací režim 3 (použitím tlačítka ). - Krátkým (<2sec) stiskem a přidržením tlačítka EHR 350 přepne na vysoké otáčky a automaticky přepne na nastavený režim po x minutách 1min 120min 30min Není k dispozici 0min 120min 30min. Menu P9 Stav programů (z menu P5) Větrací programy Sub-menu Popis Aktivováno P90 Kontrola komínového tahu aktivní? Ano(1) / Ne (0) P91 Klapka obtoku otevřená(=ano/zavřená(=ne)? Ano(1) / Ne (0) P94 Analogový program 0-10V aktivní? Ano(1) / Ne (0) P95 Ochrana proti zamrznutí aktivní? Ano(1) / Ne (0) P97 Program přenosu vlhkosti aktivní? Ano(1) / Ne (0) 2.3 Údržba prováděná uživatelem Jakožto uživatel jednotky EHR 350, musíte vykonávat následující údržbu: - Čištění a výměnu filtrů - Čištění přívodních a odvodních ventilů (v domě) Podrobný popis údržby je uveden dále. Zanedbáním (pravidelné) údržby jednotky EHR 350 vede nevyhnutelně ke snížení výkonu větracího zařízení Čištění nebo výměna filtrů Pokud to ohlásí signalizace na řídící jednotce, je nutno vyčistit nebo vyměnit filtry. Na displeji se bude střídavě objevovat údaj FiL a ter. Výměna Pokud filtry potřebují výměnu, postupujte podle těchto kroků: - Stiskněte tlačítko na displeji po dobu alespoň 4 vteřin dokud hlášení výměny filtru nezmizí. - Odpojte EHR 350 od sítě. - Odstraňte madla (A) jednotky EHR Vyjměte staré filtry (B) z jednotky EHR Vložte nové filtry do jednotky EHR Přimontujte k jednotce zpět madla - Připojte EHR 350 k síti Čištění Vysajte filtry (B) vysavačem namísto jejich výměny za nové filtry EHR 350

8 Při prvním spuštění jednotky EHR 350 se doporučuje nejprve vyčistit filtry (a ventily), neboť během výstavby může být větrací systém zanesen stavebním prachem. Vyměňte filtry (alespoň) jednou za rok Čištění ventilů (v domě) Větrací systém může být vybaven níže uvedenými ventily: odvodní ventily přívodní ventil Ventily je nutno čistit (alespoň) jednou za rok: - Sejměte ventil ze stěny nebo ze stropu. - Umyjte ventil v teplé mýdlové vodě. - Nechte ventil okapat a vytřete jej do sucha - Vraťte ventil zpět na své místo (se stejným nastavením a do stejného otvoru) - Proveďte stejný postup s ostatními ventily. Nastavení ventilů Montážní firma nastavuje všechny ventily pro zajištění optimálního výkonu větracího systému. Proto nastavení ventilů neměňte. Po vyčištění ventilů se vždy ujistěte, že ventily byly vráceny na svá místa se stejným nastavením. Jinak může dojít ke snížení výkonu větracího systému. Větrací vzduch je přiváděn a odváděn pomocí ventilů, Mezery pode dveřmi v obydlí umožňují, aby vzduch proudil správným směrem. Pro zajištění správného množství větracího vzduchu v místnostech je třeba dodržet následující: - Neutěsňujte mezery pode dveřmi - Neměňte nastavení ventilů - Nezaměňujte ventily mezi sebou 2.4 Závady Závady jednotky EHR 350 jsou hlášeny následovně: - Zpráva o poruše se objeví na displeji - Signalizace poruchy se objeví na kontrolce 3polohového spínače Přesný popis údržby je popsán dále Hlášení poruchy na digitální řídící jednotce V případě poruchy, odpovídající kód poruchy bude zobrazen na digitální řídící jednotce. Digitální řídící jednotka zobrazí vždy písmeno A nebo E s číselným indexem. Typ závady zjistíte v seznamu poruch polohový spínač se signalizací poruchy 3polohové spínače, které jsou vybaveny hlášením poruchy, signalizují, že nastala porucha. Podle typu 3polohového spínače je toto hlášení provedeno jedním ze dvou možných způsobů. - 3polohový spínač s indikací poruchy. V případě poruchy (nebo zanesení filtru) se indikátor rozsvítí. - Bezdrátový 3polohový spínač s indikací poruchy. Jeden indikátor se rozsvítí zeleně, aby signalizoval navázání komunikace. Následně, v případě, že nastane porucha (a též v případě zanesených filtrů) oba indikátory budou třikrát červeně blikat. Poté se oba indikátory rozsvítí zeleně. Hlášení poruchy na 3polohovém spínači nastane nejen v případě poruchy jednotky ale také v případě zanesených filtrů Jak postupovat v případě poruchy EHR 350

9 V případě poruchy objednejte servis. Poznamenejte si chybový kód zobrazený na digitální řídící jednotce. Poznamenejte si typ vaší jednotky EHR 350, který je zobrazen na štítku nahoře na jednotce. Systém by neměl být odpojen od napájení, přívod elektrické energie odpojte pouze tehdy, je-li jednotku nutno odvézt do servisu kvůli poruše či z důvodu výměny nebo čištění filtrů či jiných příčin, kdy je nutno systém odpojit. Když se jednotka odpojí, dům není mechanicky větraný, což může vést k problémům s vlhkostí a plísní. Zabraňte proto dlouhodobému vyřazení jednotky EHR 350 z provozu. 2.5 Konec životnosti zařízení Obraťte se na vašeho dodavatele, jak máte naložit s jednotkou EHR 350 po skončení její životnosti. Pokud nemůže být jednotka vrácena dodavateli, neodkládejte jednotku do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte ji do sběrného dvora, aby materiál mohl být využit k dalšímu zpracování. Stejně tak odevzdejte baterie z dálkových bezdrátových ovladačů. 3. Schéma zapojení EHR 350 Basic LEVÉ PROVEDENÍ Frost free element = Předehřívač EHR 350

10 EHR 350 Basic PRAVÉ PROVEDENÍ Frost free element = Předehřívač EHR 350

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více