VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro uživatele 2.1 Rejstřík Rovnotlaké větrání Zpětné získávání tepla Obtok volného chlazení Ochrana proti namrzání Zařízení pro zajištění komínového tahu 2.2 Přístroje k ovládání jednotky EHR Displej jednotky polohový spínač Koupelnový spínač 2.3 Údržba prováděná uživatelem Čištění a výměna filtrů Čištění přívodních a odvodních ventilů NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.4 Závady Hlášení poruchy na digitálním ovládacím zařízení polohový spínač s hlášením poruchy Jak postupovat v případě závady 2.5 Životnost jednotky 3. Schéma zapojení EHR 350

2 1 Úvod 1.1 Úvodní informace - Mimo úvodní kapitolu obsahuje návod k obsluze ještě tyto části: - Instrukce pro uživatele - Technické údaje - Instrukce pro montážní firmu Před použitím jednotky si přečtěte pozorně tento návod. - Uživatel: Kapitoly 1 a 2 - Montážní firma: Kapitoly 1 a 3 Tento návod obsahuje veškeré informace potřebné pro bezpečnou a správnou montáž, provoz a údržbu jednotky EHR 350. Může též sloužit jako montážní příručka, podle které lze řádně provádět údržbu jednotky. Zařízení je předmětem trvalého vývoje a zlepšování. Je možné, že skutečné provedení jednotky EHR 350 se může od zde uvedeného popisu mírně lišit. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit bez předchozího upozornění obsah tohoto návodu. EHR 350 je rovnotlaký větrací systém se zpětným získáváním tepla, určený pro rovnotlaké větrání rodinných domů s úsporou energie. 1.2 Záruka a odpovědnost Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: - nevhodným použitím a projektem - nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození) - při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce) - chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním - nesprávnou obsluhou - neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje - použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem - opotřebením způsobeným běžným používáním - zásahem třetí osoby - vlivem živelní pohromy Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje: - údaje o reklamující firmě - datum a číslo prodejního dokladu - přesnou specifikaci závady - schéma zapojení a údaje o jištění - při spuštění zařízení naměřené hodnoty: - napětí - proudu - teploty vzduchu Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana. 1.3 Záruční podmínky Zařízení musí být namontováno odbornou montážní firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu, který je nutno spolu se záznamem výchozí revize předložit při případné reklamaci. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení. Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenost zařízení, dále jestli dodané zařízení přesně souhlasí s objednávkou. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje, nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatel před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel EHR 350

3 1.4 Odpovědnost Jednotka EHR 350 byla navržena a vyrobena pro použití v rovnotlakém větracím systému. Jakékoli jiné použití je nevhodné a může zapříčinit poškození jednotky EHR 350 nebo úraz, za který výrobce nemůže nést odpovědnost. Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle obchodního nebo občanského zákoníku. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje. 1.5 Bezpečnost Vždy se řiďte bezpečnostními nařízeními uvedenými v tomto návodu. Pokud se nebudete řídit uvedenými bezpečnostními nařízeními, upozorněními, poznámkami a instrukcemi, může to vést ke zranění osob nebo poškození přístroje EHR EHR 350 smí být instalován, připojen, uveden do provozu a udržován pouze odbornou montážní firmou, pokud není v návodu uvedeno jinak. - Instalace přístroje EHR 350 musí být provedena v souladu s všeobecnými i místními konstrukčními, bezpečnostními předpisy. - Přečtěte si bezpečnostní opatření, upozornění, poznámky a instrukce z tohoto návodu při každé manipulaci s přístrojem - Umístěte návod k obsluze tak, aby byl k dispozici po celou dobu životnosti přístroje - Postupujte přesně podle instrukcí týkajících se čištění nebo výměny filtrů přívodních či odvodních ventilů - Specifikace zařízení uvedená v tomto návodu nesmí být měněna - Není povoleno provádět jakékoli úpravy zařízení EHR EHR 350 není možno připojit k třífázovému rozvodu - Doporučuje se uzavřít servisní smlouvu, která zaručí pravidelnou údržbu zařízení. Bezpečnostní opatření a ustanovení - EHR 350 lze otevřít bez použití nářadí - aby se zabránilo kontaktu ruky a oběžného kola ventilátoru, musí být EHR 350 připojen k potrubí. Minimální délka potrubí je 900 mm. Elektrická instalace a bezpečnost Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno přístroj odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN , ČSN , ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č /1978 Sb. 1.6 Použité symboly V návodu jsou použity následující symboly: Upozornění Riziko -poškození přístroje -zranění uživatele -snížení výkonu zařízení pokud nejsou dané instrukce dodržovány 2 Informace pro uživatele Tato kapitole uvádí jak správně provozovat přístroj EHR Vysvětlivky EHR 350 se vyznačuje: - Rovnotlakým větráním - Zpětným získáváním tepla - Obtokem pro volné chlazení - Ochranou proti zamrznutí - Zařízením pro zajištění komínového tahu - Předehřívačem (Na zvláštní objednávku) Přesný popis jednotlivých prvků uveden v dalším textu: EHR 350

4 2.1.1 Rovnotlaké větrání EHR 350 je zařízení pro rovnotlaké větrání. To znamená, že znečistěný vzduch z objektu je odváděn, zatímco do objektu je přiváděno stejné množství čerstvého upraveného vzduchu. Mezery pod dveřmi zajišťují dobrý průtok vzduchu v objektu. Vzduchová bilance objektu je v rovnováze.!! Zajistěte, aby tyto mezery nebyly nikdy uzavřeny, zařízení pak nemůže pracovat optimálně. Rovnotlaký systém větrání se skládá z: - Z jednotky EHR 350 (A) - Potrubního rozvodu pro přívod venkovního vzduchu do objektu (B) - Odvod vnitřního vzduchu (C) - Přívodních talířových ventilů v obývacím pokoji a ložnicích (D) - Odvodními ventily v koupelně, WC případně ze skladu (E) Zpětné získávání tepla Vedle zajištění zdravé rovnováhy mezi přívodním a odvodním vzduchem, EHR 350 také poskytuje výhodu zpětného získávání tepla. Zpětné získávání tepla znamená, že teplo odebrané odvodnímu vzduchu se předává čerstvému, a obvykle chladnějšímu přívodnímu vzduchu Obtok pro volné chlazení Obtok se často využívá během horkých letních dnů. Zajištěním přívodu chladnějšího vzduchu během noci umožňuje udržet nízkou vnitřní teplotu vzduchu během horkých dnů. Obtok pracuje automaticky. Jediné co musíte udělat je nastavit požadovanou vnitřní teplotu Ochrana proti namrzání Jednotka EHR 350 je také vybavena zařízením proti namrzání. Jedná se o automatický ochranný systém, který občas snižuje (či dokonce zastavuje ) přívod čerstvého vzduchu do jednotky EHR 350, hrozí-li zamrzání výměníku jednotky. K tomu může dojít v průběhu mírných i větších mrazů během zimních měsíců Zařízení pro zajištění komínového tahu. Jednotka EHR 350 je opatřena zařízením pro zajištění komínového tahu. Toto zřízení se využívá u domů, které mají otevřené krbové ohniště, neboť hrozí nasátí kouře zpět do místnosti. Toto zařízení pracuje automaticky, vyžaduje však aktivaci odbornou montážní firmou. Toto zařízení je zakázáno používat mimo území Holandska!!!! 2.2 Přístroje k ovládání jednotky EHR 350 K ovládání jednotky EHR 350 mohou být použity tyto řídící prvky: - Displej jednotky - 3polohový spínač - bezdrátový 3polohový spínač - 3polohový spínač s hlášením poruchy - koupelnový spínač k dočasnému spuštění maximálního průtoku vzduchu Detailní popis těchto prvků naleznete v následujících odstavcích EHR 350

5 2.2.1 Displej jednotky Jednotka EHR 350 může být ovládána pomocí displeje, který je součástí jednotky. Větrací režim není nastaven Nízké otáčky ventilátoru Střední otáčky ventilátoru Vysoké otáčky ventilátoru Označení menu Kód závady (bliká) Obtok Přístupy do menu: Sekvence Stiskni Displej Popis 1 MENU P2 Časová prodleva 2 Šipka nahoru P9 Status 3 Šipka nahoru P1 Status Příklad: Nastavení časové prodlevy koupelnového spínače Sekvence Stiskni Displej Popis 1 MENU P2 Časová prodleva 2 OK P21 Časová prodleva do spuštění 3 Šipka nahoru P22 Zvolte 22 4 OK 30 Aktuální nastavení 5 Šipka dolů (10x nebo stisknout a podržet) 20 Zvolte 20 6 OK P22 Nastaví hodnotu na 20 7 MENU P2 8 MENU 1 Nastavení otáček ventilátoru polohový spínač 3polohový spínač může být použit k nastavení otáček ventilátorů jednotky EHR 350. Jednoduchý nebo dvojitý 3polohový spínač může být umístěn v domě (např. v kuchyni). Mohou být použity následující typy spínačů: - Typ 1 Standardní 3polohový spínač - Typ 2 3polohový spínač s LED signalizací poruchy a signalizací zanesení filtrů - Typ 3 Bezdrátový 3polohový spínač s LED signalizací poruchy a indikaci filtrů Pokud je v domě instalováno několik vícerychlostních spínačů, jednotka EHR 350 bude pracovat podle nejvyššího zvoleného nastavení, a to až do doby než budou otáčky změněny automatizovaným sotwarovým programem. Nastavení větracího režimu při použití 3polohového spínače (spínačů) 3polohový spínač může být použit pro nastavení 3 různých větracích režimů: - Poloha 1 Nízké otáčky. Používá se pro malou výměnu větracího vzduchu. - Poloha 2 Normální. Používá se v režimu normálního větrání - Poloha 3 Vysoké otáčky. Použití pro větrání při vaření, sprchování a v případech požadavku na vyšší intenzitu větrání Koupelnový spínač Koupelnový spínač může být použit pro dočasné nastavení jednotky EHR 350 na maximální otáčky ventilátoru. Tento spínač se nejčastěji umísťuje v koupelně pro zajištění co nejrychlejšího odvodu zvýšené vlhkosti při sprchování. Koupelnové spínače se u jednotlivých typů liší a nejsou zde proto zobrazeny. Pokud je požadováno, koupelnový spínač může být zapnut či vypnut pomocí časového spínače při použití digitální řídící jednotky EHR 350

6 Aktivace časového spínače (prodlevy). Aktivace časové prodlevy zajistí, že se nenastaví maximální otáčky ihned po jejich aktivaci, ale s jejich spuštěním zařízení čeká po dobu nastavené časové prodlevy. Pokud je koupelnový spínač deaktivován v průběhu časové prodlevy, EHR 350 zůstane nastaven na dané otáčky ventilátoru a nepřepne se do maximálních otáček.!! Nastavení prodlevy nefunguje u všech typů koupelnových spínačů (např. pulsních spínačů). V takovém případě ponechte při aktivaci prodlevy nastavení na hodnotě 0. Deaktivace prodlevy To zajišťuje, že EHR 350 nepřepne zpět na předprogramované nastavení, pokud je deaktivované, ale nejprve čeká na ukončení deaktivační prodlevy. Jakmile se naprogramovaná deaktivační perioda ukončí, vrátí se EHR 350 zpět do předprogramovaného nastavení otáček ventilátoru. Vypínač světla. Pokud je koupelnový spínač vypnut během naprogramované časové prodlevy, pak deaktivační funkce bude ukončena. Funkce koupelnového spínače může být také integrována do vypínače světla. Menu P1 Stav programů Větrací programy Sub-menu Popis Aktivovány P11 Je menu 21 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P12 Je menu 22 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P13 Je menu 23 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P14 Je menu 24 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P15 Je menu 25 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P16 Je menu 26 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) Menu P2 Nastavení časových prodlev Hodnoty časové prodlevy Sub-menu Popis Min. Max. Předvolba P21 (Volitelné) Poznámka: Platí pouze pro Nízkonapěťový vstup Aktivace prodlevy pro koupelnový vypínač (k zapnutí max. otáček) 0 min 15 min 0 min systémy s ovladačem s kabelem - x min po sepnutí koupelnového spínače přepne EHR 350 na max. otáčky. a druhým spínačem v koupelně P22 (Volitelné) Poznámka: Platí pouze pro systémy s ovladačem s kabelem a druhým spínačem v koupelně P23 (Volitelné) Platí pouze pro systémy s ovladačem s kabelem P24 Nízkonapěťový vstup Deaktivace prodlevy pro koupelnový vypínač (k návratu do normálních otáček) - x min po sepnutí koupelnového spínače přepne EHR 350 na normální otáčky. Deaktivace prodlevy pro pozici 3. - Pokud je větrací režim 3 (vysoké otáčky) spuštěn krátce (<3sec) EHR 350 zůstane ve větracím režimu 3 po dobu nastavenou v tomto menu. - Pokud polohový spínač nebo RF dálkový ovladač je aktivován v průběhu této doby, EHR 350 se okamžitě vrátí do nastavené větrací pozice. Signalizace zanesení filtru - Zde může uživatel zvolit kdy se má hlášení Zanesený filtr objevit 0min 120 min 30min 0min 120min 0min 10 týdnů 26 týdnů 16 týdnů EHR 350

7 Hodnoty časové prodlevy Sub-menu Popis Min. Max. Předvolba P25 Deaktivace prodlevy pro větrací režim 3 (použitím tlačítka ). 1min 20min 10min Poznámka: - Krátkým (<2sec) stiskem tlačítka EHR 350 přepne na Vztahuje se vysoké otáčky a automaticky přepne na nastavený pouze režim po x minutách na systémy s RF spínačem P26 Poznámka: Vztahuje se pouze na systémy s RF spínačem P27 (Volitelný) Deaktivace prodlevy pro větrací režim 3 (použitím tlačítka ). - Krátkým (<2sec) stiskem a přidržením tlačítka EHR 350 přepne na vysoké otáčky a automaticky přepne na nastavený režim po x minutách 1min 120min 30min Není k dispozici 0min 120min 30min. Menu P9 Stav programů (z menu P5) Větrací programy Sub-menu Popis Aktivováno P90 Kontrola komínového tahu aktivní? Ano(1) / Ne (0) P91 Klapka obtoku otevřená(=ano/zavřená(=ne)? Ano(1) / Ne (0) P94 Analogový program 0-10V aktivní? Ano(1) / Ne (0) P95 Ochrana proti zamrznutí aktivní? Ano(1) / Ne (0) P97 Program přenosu vlhkosti aktivní? Ano(1) / Ne (0) 2.3 Údržba prováděná uživatelem Jakožto uživatel jednotky EHR 350, musíte vykonávat následující údržbu: - Čištění a výměnu filtrů - Čištění přívodních a odvodních ventilů (v domě) Podrobný popis údržby je uveden dále. Zanedbáním (pravidelné) údržby jednotky EHR 350 vede nevyhnutelně ke snížení výkonu větracího zařízení Čištění nebo výměna filtrů Pokud to ohlásí signalizace na řídící jednotce, je nutno vyčistit nebo vyměnit filtry. Na displeji se bude střídavě objevovat údaj FiL a ter. Výměna Pokud filtry potřebují výměnu, postupujte podle těchto kroků: - Stiskněte tlačítko na displeji po dobu alespoň 4 vteřin dokud hlášení výměny filtru nezmizí. - Odpojte EHR 350 od sítě. - Odstraňte madla (A) jednotky EHR Vyjměte staré filtry (B) z jednotky EHR Vložte nové filtry do jednotky EHR Přimontujte k jednotce zpět madla - Připojte EHR 350 k síti Čištění Vysajte filtry (B) vysavačem namísto jejich výměny za nové filtry EHR 350

8 Při prvním spuštění jednotky EHR 350 se doporučuje nejprve vyčistit filtry (a ventily), neboť během výstavby může být větrací systém zanesen stavebním prachem. Vyměňte filtry (alespoň) jednou za rok Čištění ventilů (v domě) Větrací systém může být vybaven níže uvedenými ventily: odvodní ventily přívodní ventil Ventily je nutno čistit (alespoň) jednou za rok: - Sejměte ventil ze stěny nebo ze stropu. - Umyjte ventil v teplé mýdlové vodě. - Nechte ventil okapat a vytřete jej do sucha - Vraťte ventil zpět na své místo (se stejným nastavením a do stejného otvoru) - Proveďte stejný postup s ostatními ventily. Nastavení ventilů Montážní firma nastavuje všechny ventily pro zajištění optimálního výkonu větracího systému. Proto nastavení ventilů neměňte. Po vyčištění ventilů se vždy ujistěte, že ventily byly vráceny na svá místa se stejným nastavením. Jinak může dojít ke snížení výkonu větracího systému. Větrací vzduch je přiváděn a odváděn pomocí ventilů, Mezery pode dveřmi v obydlí umožňují, aby vzduch proudil správným směrem. Pro zajištění správného množství větracího vzduchu v místnostech je třeba dodržet následující: - Neutěsňujte mezery pode dveřmi - Neměňte nastavení ventilů - Nezaměňujte ventily mezi sebou 2.4 Závady Závady jednotky EHR 350 jsou hlášeny následovně: - Zpráva o poruše se objeví na displeji - Signalizace poruchy se objeví na kontrolce 3polohového spínače Přesný popis údržby je popsán dále Hlášení poruchy na digitální řídící jednotce V případě poruchy, odpovídající kód poruchy bude zobrazen na digitální řídící jednotce. Digitální řídící jednotka zobrazí vždy písmeno A nebo E s číselným indexem. Typ závady zjistíte v seznamu poruch polohový spínač se signalizací poruchy 3polohové spínače, které jsou vybaveny hlášením poruchy, signalizují, že nastala porucha. Podle typu 3polohového spínače je toto hlášení provedeno jedním ze dvou možných způsobů. - 3polohový spínač s indikací poruchy. V případě poruchy (nebo zanesení filtru) se indikátor rozsvítí. - Bezdrátový 3polohový spínač s indikací poruchy. Jeden indikátor se rozsvítí zeleně, aby signalizoval navázání komunikace. Následně, v případě, že nastane porucha (a též v případě zanesených filtrů) oba indikátory budou třikrát červeně blikat. Poté se oba indikátory rozsvítí zeleně. Hlášení poruchy na 3polohovém spínači nastane nejen v případě poruchy jednotky ale také v případě zanesených filtrů Jak postupovat v případě poruchy EHR 350

9 V případě poruchy objednejte servis. Poznamenejte si chybový kód zobrazený na digitální řídící jednotce. Poznamenejte si typ vaší jednotky EHR 350, který je zobrazen na štítku nahoře na jednotce. Systém by neměl být odpojen od napájení, přívod elektrické energie odpojte pouze tehdy, je-li jednotku nutno odvézt do servisu kvůli poruše či z důvodu výměny nebo čištění filtrů či jiných příčin, kdy je nutno systém odpojit. Když se jednotka odpojí, dům není mechanicky větraný, což může vést k problémům s vlhkostí a plísní. Zabraňte proto dlouhodobému vyřazení jednotky EHR 350 z provozu. 2.5 Konec životnosti zařízení Obraťte se na vašeho dodavatele, jak máte naložit s jednotkou EHR 350 po skončení její životnosti. Pokud nemůže být jednotka vrácena dodavateli, neodkládejte jednotku do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte ji do sběrného dvora, aby materiál mohl být využit k dalšímu zpracování. Stejně tak odevzdejte baterie z dálkových bezdrátových ovladačů. 3. Schéma zapojení EHR 350 Basic LEVÉ PROVEDENÍ Frost free element = Předehřívač EHR 350

10 EHR 350 Basic PRAVÉ PROVEDENÍ Frost free element = Předehřívač EHR 350

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu MIXVENT TD SILENT jsou diagonální ventilátory, určené k montáži do kruhového potrubí. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu TGT/..EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "e", použitelné k montáži do

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov. Podle druhu použitých clon a podle celkových instalačních

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 105 V 130 V 145 V 160 V 230 V 140 V 180 V 230 V 280 V 400 V. šířka [mm] výška [mm]

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 105 V 130 V 145 V 160 V 230 V 140 V 180 V 230 V 280 V 400 V. šířka [mm] výška [mm] TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x A (N), RDV x A(N) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz Model: REV x A RDV x A Napětí: 1+N+PE 230V

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF-HW DN 125 150 200 8/2008 Popis JUDO ochranný filtr se zpětným

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax 241001090 VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Výrobky ENEX umožňují uskutečnit energeticky účinnou ventilaci na toaletách,

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax 241001090 POPIS DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

DVEŘNÍ CLONY S UBT 3 E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY S UBT 3 E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ CLONY S UBT 3 E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov. Podle druhu použitých clon a podle celkových instalačních

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Sítový filtr HECTRON Neptune 05/2014 (01/2014) Popis Automatický

Více

VENTILÁTOR ANECO NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

VENTILÁTOR ANECO NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VENTILÁTOR ANECO NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Obsah 1 Technické údaje... 4 2 Informace k instalaci... 7 3 Bezpečnostní pokyny... 8 4 Uvedení do provozu:... 8 5 Údržba... 10 Záruční list / Záručný list...

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY REE S0 Plynulý regulátor otáček, ovládaný 0-10V, 230V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Plynulý elektronický regulátor je určen pro ventilátory na 230V s napěťově regulovatelnými motory.

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

METIS. Příručka uživatele

METIS. Příručka uživatele METIS Příručka uživatele 1. Popis METIS jsou moderní a vysoce kvalitní zrcadla s hliníkovým rámem, obvodovým LED svícením a nastavitelnou úrovní jasu. Jsou dodávány v provedení: - integrované kosmetické

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 41001010, fax 41001090 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Potrubní axiální ventilátory modelové řady TTT s řemenovým náhonem pro zvláštní použití

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Dávkovací čerpadla JUDO JULIA 06/2014 (11/2012) Průmyslová dávkovací

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 12.1.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RAINtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Nádržové filtry BIOVITOR 03/2015 Princip funkce 100% jímané dešťové

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Instalační a uživatelský návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Instalační a uživatelský návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Instalační a uživatelský návod Danfoss Heating Solutions 2 living connect Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Danfoss Danfoss Heating Solutions 3 Obsah

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

NATORI. Zrcadla na desce s hliníkovou hranou. Návod k montáži, obsluze a údržbě

NATORI. Zrcadla na desce s hliníkovou hranou. Návod k montáži, obsluze a údržbě NATORI Zrcadla na desce s hliníkovou hranou Návod k montáži, obsluze a údržbě Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku NATORI zrcadla na desce s hliníkovou hranou, dle typu s horním

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x C, RDV x C NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x C, RDV x C NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x C, RDV x C NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x C RDV x C Napětí : 1+N+PE 230V 3+N+PE 400V/230V 50 Hz (+- 10%) Proud : x= 1,5-3-5-7-10A 1,2-2,5-5-7-10A Výstupní napětí:

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, kulatým grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, s proporcionální regulací,

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ ÚVODNÍ POZNÁMKY Před instalací stroje naléhavě doporučujeme, abyste si přečetli tento návod. Výbušné prostředí představuje

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 129 8/2007 MELTRONIC MONO 120/129 Popis Souprava je

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použití si pečlivě přečtěte návod k použití ZÁRUČNÍ LIST Typ zboží (dále též zařízení ): Výrobní

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více