VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro uživatele 2.1 Rejstřík Rovnotlaké větrání Zpětné získávání tepla Obtok volného chlazení Ochrana proti namrzání Zařízení pro zajištění komínového tahu 2.2 Přístroje k ovládání jednotky EHR Displej jednotky polohový spínač Koupelnový spínač 2.3 Údržba prováděná uživatelem Čištění a výměna filtrů Čištění přívodních a odvodních ventilů NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.4 Závady Hlášení poruchy na digitálním ovládacím zařízení polohový spínač s hlášením poruchy Jak postupovat v případě závady 2.5 Životnost jednotky 3. Schéma zapojení EHR 350

2 1 Úvod 1.1 Úvodní informace - Mimo úvodní kapitolu obsahuje návod k obsluze ještě tyto části: - Instrukce pro uživatele - Technické údaje - Instrukce pro montážní firmu Před použitím jednotky si přečtěte pozorně tento návod. - Uživatel: Kapitoly 1 a 2 - Montážní firma: Kapitoly 1 a 3 Tento návod obsahuje veškeré informace potřebné pro bezpečnou a správnou montáž, provoz a údržbu jednotky EHR 350. Může též sloužit jako montážní příručka, podle které lze řádně provádět údržbu jednotky. Zařízení je předmětem trvalého vývoje a zlepšování. Je možné, že skutečné provedení jednotky EHR 350 se může od zde uvedeného popisu mírně lišit. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit bez předchozího upozornění obsah tohoto návodu. EHR 350 je rovnotlaký větrací systém se zpětným získáváním tepla, určený pro rovnotlaké větrání rodinných domů s úsporou energie. 1.2 Záruka a odpovědnost Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: - nevhodným použitím a projektem - nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození) - při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce) - chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním - nesprávnou obsluhou - neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje - použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem - opotřebením způsobeným běžným používáním - zásahem třetí osoby - vlivem živelní pohromy Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje: - údaje o reklamující firmě - datum a číslo prodejního dokladu - přesnou specifikaci závady - schéma zapojení a údaje o jištění - při spuštění zařízení naměřené hodnoty: - napětí - proudu - teploty vzduchu Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana. 1.3 Záruční podmínky Zařízení musí být namontováno odbornou montážní firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu, který je nutno spolu se záznamem výchozí revize předložit při případné reklamaci. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení. Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenost zařízení, dále jestli dodané zařízení přesně souhlasí s objednávkou. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje, nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatel před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel EHR 350

3 1.4 Odpovědnost Jednotka EHR 350 byla navržena a vyrobena pro použití v rovnotlakém větracím systému. Jakékoli jiné použití je nevhodné a může zapříčinit poškození jednotky EHR 350 nebo úraz, za který výrobce nemůže nést odpovědnost. Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle obchodního nebo občanského zákoníku. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje. 1.5 Bezpečnost Vždy se řiďte bezpečnostními nařízeními uvedenými v tomto návodu. Pokud se nebudete řídit uvedenými bezpečnostními nařízeními, upozorněními, poznámkami a instrukcemi, může to vést ke zranění osob nebo poškození přístroje EHR EHR 350 smí být instalován, připojen, uveden do provozu a udržován pouze odbornou montážní firmou, pokud není v návodu uvedeno jinak. - Instalace přístroje EHR 350 musí být provedena v souladu s všeobecnými i místními konstrukčními, bezpečnostními předpisy. - Přečtěte si bezpečnostní opatření, upozornění, poznámky a instrukce z tohoto návodu při každé manipulaci s přístrojem - Umístěte návod k obsluze tak, aby byl k dispozici po celou dobu životnosti přístroje - Postupujte přesně podle instrukcí týkajících se čištění nebo výměny filtrů přívodních či odvodních ventilů - Specifikace zařízení uvedená v tomto návodu nesmí být měněna - Není povoleno provádět jakékoli úpravy zařízení EHR EHR 350 není možno připojit k třífázovému rozvodu - Doporučuje se uzavřít servisní smlouvu, která zaručí pravidelnou údržbu zařízení. Bezpečnostní opatření a ustanovení - EHR 350 lze otevřít bez použití nářadí - aby se zabránilo kontaktu ruky a oběžného kola ventilátoru, musí být EHR 350 připojen k potrubí. Minimální délka potrubí je 900 mm. Elektrická instalace a bezpečnost Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno přístroj odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN , ČSN , ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č /1978 Sb. 1.6 Použité symboly V návodu jsou použity následující symboly: Upozornění Riziko -poškození přístroje -zranění uživatele -snížení výkonu zařízení pokud nejsou dané instrukce dodržovány 2 Informace pro uživatele Tato kapitole uvádí jak správně provozovat přístroj EHR Vysvětlivky EHR 350 se vyznačuje: - Rovnotlakým větráním - Zpětným získáváním tepla - Obtokem pro volné chlazení - Ochranou proti zamrznutí - Zařízením pro zajištění komínového tahu - Předehřívačem (Na zvláštní objednávku) Přesný popis jednotlivých prvků uveden v dalším textu: EHR 350

4 2.1.1 Rovnotlaké větrání EHR 350 je zařízení pro rovnotlaké větrání. To znamená, že znečistěný vzduch z objektu je odváděn, zatímco do objektu je přiváděno stejné množství čerstvého upraveného vzduchu. Mezery pod dveřmi zajišťují dobrý průtok vzduchu v objektu. Vzduchová bilance objektu je v rovnováze.!! Zajistěte, aby tyto mezery nebyly nikdy uzavřeny, zařízení pak nemůže pracovat optimálně. Rovnotlaký systém větrání se skládá z: - Z jednotky EHR 350 (A) - Potrubního rozvodu pro přívod venkovního vzduchu do objektu (B) - Odvod vnitřního vzduchu (C) - Přívodních talířových ventilů v obývacím pokoji a ložnicích (D) - Odvodními ventily v koupelně, WC případně ze skladu (E) Zpětné získávání tepla Vedle zajištění zdravé rovnováhy mezi přívodním a odvodním vzduchem, EHR 350 také poskytuje výhodu zpětného získávání tepla. Zpětné získávání tepla znamená, že teplo odebrané odvodnímu vzduchu se předává čerstvému, a obvykle chladnějšímu přívodnímu vzduchu Obtok pro volné chlazení Obtok se často využívá během horkých letních dnů. Zajištěním přívodu chladnějšího vzduchu během noci umožňuje udržet nízkou vnitřní teplotu vzduchu během horkých dnů. Obtok pracuje automaticky. Jediné co musíte udělat je nastavit požadovanou vnitřní teplotu Ochrana proti namrzání Jednotka EHR 350 je také vybavena zařízením proti namrzání. Jedná se o automatický ochranný systém, který občas snižuje (či dokonce zastavuje ) přívod čerstvého vzduchu do jednotky EHR 350, hrozí-li zamrzání výměníku jednotky. K tomu může dojít v průběhu mírných i větších mrazů během zimních měsíců Zařízení pro zajištění komínového tahu. Jednotka EHR 350 je opatřena zařízením pro zajištění komínového tahu. Toto zřízení se využívá u domů, které mají otevřené krbové ohniště, neboť hrozí nasátí kouře zpět do místnosti. Toto zařízení pracuje automaticky, vyžaduje však aktivaci odbornou montážní firmou. Toto zařízení je zakázáno používat mimo území Holandska!!!! 2.2 Přístroje k ovládání jednotky EHR 350 K ovládání jednotky EHR 350 mohou být použity tyto řídící prvky: - Displej jednotky - 3polohový spínač - bezdrátový 3polohový spínač - 3polohový spínač s hlášením poruchy - koupelnový spínač k dočasnému spuštění maximálního průtoku vzduchu Detailní popis těchto prvků naleznete v následujících odstavcích EHR 350

5 2.2.1 Displej jednotky Jednotka EHR 350 může být ovládána pomocí displeje, který je součástí jednotky. Větrací režim není nastaven Nízké otáčky ventilátoru Střední otáčky ventilátoru Vysoké otáčky ventilátoru Označení menu Kód závady (bliká) Obtok Přístupy do menu: Sekvence Stiskni Displej Popis 1 MENU P2 Časová prodleva 2 Šipka nahoru P9 Status 3 Šipka nahoru P1 Status Příklad: Nastavení časové prodlevy koupelnového spínače Sekvence Stiskni Displej Popis 1 MENU P2 Časová prodleva 2 OK P21 Časová prodleva do spuštění 3 Šipka nahoru P22 Zvolte 22 4 OK 30 Aktuální nastavení 5 Šipka dolů (10x nebo stisknout a podržet) 20 Zvolte 20 6 OK P22 Nastaví hodnotu na 20 7 MENU P2 8 MENU 1 Nastavení otáček ventilátoru polohový spínač 3polohový spínač může být použit k nastavení otáček ventilátorů jednotky EHR 350. Jednoduchý nebo dvojitý 3polohový spínač může být umístěn v domě (např. v kuchyni). Mohou být použity následující typy spínačů: - Typ 1 Standardní 3polohový spínač - Typ 2 3polohový spínač s LED signalizací poruchy a signalizací zanesení filtrů - Typ 3 Bezdrátový 3polohový spínač s LED signalizací poruchy a indikaci filtrů Pokud je v domě instalováno několik vícerychlostních spínačů, jednotka EHR 350 bude pracovat podle nejvyššího zvoleného nastavení, a to až do doby než budou otáčky změněny automatizovaným sotwarovým programem. Nastavení větracího režimu při použití 3polohového spínače (spínačů) 3polohový spínač může být použit pro nastavení 3 různých větracích režimů: - Poloha 1 Nízké otáčky. Používá se pro malou výměnu větracího vzduchu. - Poloha 2 Normální. Používá se v režimu normálního větrání - Poloha 3 Vysoké otáčky. Použití pro větrání při vaření, sprchování a v případech požadavku na vyšší intenzitu větrání Koupelnový spínač Koupelnový spínač může být použit pro dočasné nastavení jednotky EHR 350 na maximální otáčky ventilátoru. Tento spínač se nejčastěji umísťuje v koupelně pro zajištění co nejrychlejšího odvodu zvýšené vlhkosti při sprchování. Koupelnové spínače se u jednotlivých typů liší a nejsou zde proto zobrazeny. Pokud je požadováno, koupelnový spínač může být zapnut či vypnut pomocí časového spínače při použití digitální řídící jednotky EHR 350

6 Aktivace časového spínače (prodlevy). Aktivace časové prodlevy zajistí, že se nenastaví maximální otáčky ihned po jejich aktivaci, ale s jejich spuštěním zařízení čeká po dobu nastavené časové prodlevy. Pokud je koupelnový spínač deaktivován v průběhu časové prodlevy, EHR 350 zůstane nastaven na dané otáčky ventilátoru a nepřepne se do maximálních otáček.!! Nastavení prodlevy nefunguje u všech typů koupelnových spínačů (např. pulsních spínačů). V takovém případě ponechte při aktivaci prodlevy nastavení na hodnotě 0. Deaktivace prodlevy To zajišťuje, že EHR 350 nepřepne zpět na předprogramované nastavení, pokud je deaktivované, ale nejprve čeká na ukončení deaktivační prodlevy. Jakmile se naprogramovaná deaktivační perioda ukončí, vrátí se EHR 350 zpět do předprogramovaného nastavení otáček ventilátoru. Vypínač světla. Pokud je koupelnový spínač vypnut během naprogramované časové prodlevy, pak deaktivační funkce bude ukončena. Funkce koupelnového spínače může být také integrována do vypínače světla. Menu P1 Stav programů Větrací programy Sub-menu Popis Aktivovány P11 Je menu 21 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P12 Je menu 22 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P13 Je menu 23 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P14 Je menu 24 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P15 Je menu 25 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) P16 Je menu 26 v současnosti aktivní? Ano(1)/Ne (0) Menu P2 Nastavení časových prodlev Hodnoty časové prodlevy Sub-menu Popis Min. Max. Předvolba P21 (Volitelné) Poznámka: Platí pouze pro Nízkonapěťový vstup Aktivace prodlevy pro koupelnový vypínač (k zapnutí max. otáček) 0 min 15 min 0 min systémy s ovladačem s kabelem - x min po sepnutí koupelnového spínače přepne EHR 350 na max. otáčky. a druhým spínačem v koupelně P22 (Volitelné) Poznámka: Platí pouze pro systémy s ovladačem s kabelem a druhým spínačem v koupelně P23 (Volitelné) Platí pouze pro systémy s ovladačem s kabelem P24 Nízkonapěťový vstup Deaktivace prodlevy pro koupelnový vypínač (k návratu do normálních otáček) - x min po sepnutí koupelnového spínače přepne EHR 350 na normální otáčky. Deaktivace prodlevy pro pozici 3. - Pokud je větrací režim 3 (vysoké otáčky) spuštěn krátce (<3sec) EHR 350 zůstane ve větracím režimu 3 po dobu nastavenou v tomto menu. - Pokud polohový spínač nebo RF dálkový ovladač je aktivován v průběhu této doby, EHR 350 se okamžitě vrátí do nastavené větrací pozice. Signalizace zanesení filtru - Zde může uživatel zvolit kdy se má hlášení Zanesený filtr objevit 0min 120 min 30min 0min 120min 0min 10 týdnů 26 týdnů 16 týdnů EHR 350

7 Hodnoty časové prodlevy Sub-menu Popis Min. Max. Předvolba P25 Deaktivace prodlevy pro větrací režim 3 (použitím tlačítka ). 1min 20min 10min Poznámka: - Krátkým (<2sec) stiskem tlačítka EHR 350 přepne na Vztahuje se vysoké otáčky a automaticky přepne na nastavený pouze režim po x minutách na systémy s RF spínačem P26 Poznámka: Vztahuje se pouze na systémy s RF spínačem P27 (Volitelný) Deaktivace prodlevy pro větrací režim 3 (použitím tlačítka ). - Krátkým (<2sec) stiskem a přidržením tlačítka EHR 350 přepne na vysoké otáčky a automaticky přepne na nastavený režim po x minutách 1min 120min 30min Není k dispozici 0min 120min 30min. Menu P9 Stav programů (z menu P5) Větrací programy Sub-menu Popis Aktivováno P90 Kontrola komínového tahu aktivní? Ano(1) / Ne (0) P91 Klapka obtoku otevřená(=ano/zavřená(=ne)? Ano(1) / Ne (0) P94 Analogový program 0-10V aktivní? Ano(1) / Ne (0) P95 Ochrana proti zamrznutí aktivní? Ano(1) / Ne (0) P97 Program přenosu vlhkosti aktivní? Ano(1) / Ne (0) 2.3 Údržba prováděná uživatelem Jakožto uživatel jednotky EHR 350, musíte vykonávat následující údržbu: - Čištění a výměnu filtrů - Čištění přívodních a odvodních ventilů (v domě) Podrobný popis údržby je uveden dále. Zanedbáním (pravidelné) údržby jednotky EHR 350 vede nevyhnutelně ke snížení výkonu větracího zařízení Čištění nebo výměna filtrů Pokud to ohlásí signalizace na řídící jednotce, je nutno vyčistit nebo vyměnit filtry. Na displeji se bude střídavě objevovat údaj FiL a ter. Výměna Pokud filtry potřebují výměnu, postupujte podle těchto kroků: - Stiskněte tlačítko na displeji po dobu alespoň 4 vteřin dokud hlášení výměny filtru nezmizí. - Odpojte EHR 350 od sítě. - Odstraňte madla (A) jednotky EHR Vyjměte staré filtry (B) z jednotky EHR Vložte nové filtry do jednotky EHR Přimontujte k jednotce zpět madla - Připojte EHR 350 k síti Čištění Vysajte filtry (B) vysavačem namísto jejich výměny za nové filtry EHR 350

8 Při prvním spuštění jednotky EHR 350 se doporučuje nejprve vyčistit filtry (a ventily), neboť během výstavby může být větrací systém zanesen stavebním prachem. Vyměňte filtry (alespoň) jednou za rok Čištění ventilů (v domě) Větrací systém může být vybaven níže uvedenými ventily: odvodní ventily přívodní ventil Ventily je nutno čistit (alespoň) jednou za rok: - Sejměte ventil ze stěny nebo ze stropu. - Umyjte ventil v teplé mýdlové vodě. - Nechte ventil okapat a vytřete jej do sucha - Vraťte ventil zpět na své místo (se stejným nastavením a do stejného otvoru) - Proveďte stejný postup s ostatními ventily. Nastavení ventilů Montážní firma nastavuje všechny ventily pro zajištění optimálního výkonu větracího systému. Proto nastavení ventilů neměňte. Po vyčištění ventilů se vždy ujistěte, že ventily byly vráceny na svá místa se stejným nastavením. Jinak může dojít ke snížení výkonu větracího systému. Větrací vzduch je přiváděn a odváděn pomocí ventilů, Mezery pode dveřmi v obydlí umožňují, aby vzduch proudil správným směrem. Pro zajištění správného množství větracího vzduchu v místnostech je třeba dodržet následující: - Neutěsňujte mezery pode dveřmi - Neměňte nastavení ventilů - Nezaměňujte ventily mezi sebou 2.4 Závady Závady jednotky EHR 350 jsou hlášeny následovně: - Zpráva o poruše se objeví na displeji - Signalizace poruchy se objeví na kontrolce 3polohového spínače Přesný popis údržby je popsán dále Hlášení poruchy na digitální řídící jednotce V případě poruchy, odpovídající kód poruchy bude zobrazen na digitální řídící jednotce. Digitální řídící jednotka zobrazí vždy písmeno A nebo E s číselným indexem. Typ závady zjistíte v seznamu poruch polohový spínač se signalizací poruchy 3polohové spínače, které jsou vybaveny hlášením poruchy, signalizují, že nastala porucha. Podle typu 3polohového spínače je toto hlášení provedeno jedním ze dvou možných způsobů. - 3polohový spínač s indikací poruchy. V případě poruchy (nebo zanesení filtru) se indikátor rozsvítí. - Bezdrátový 3polohový spínač s indikací poruchy. Jeden indikátor se rozsvítí zeleně, aby signalizoval navázání komunikace. Následně, v případě, že nastane porucha (a též v případě zanesených filtrů) oba indikátory budou třikrát červeně blikat. Poté se oba indikátory rozsvítí zeleně. Hlášení poruchy na 3polohovém spínači nastane nejen v případě poruchy jednotky ale také v případě zanesených filtrů Jak postupovat v případě poruchy EHR 350

9 V případě poruchy objednejte servis. Poznamenejte si chybový kód zobrazený na digitální řídící jednotce. Poznamenejte si typ vaší jednotky EHR 350, který je zobrazen na štítku nahoře na jednotce. Systém by neměl být odpojen od napájení, přívod elektrické energie odpojte pouze tehdy, je-li jednotku nutno odvézt do servisu kvůli poruše či z důvodu výměny nebo čištění filtrů či jiných příčin, kdy je nutno systém odpojit. Když se jednotka odpojí, dům není mechanicky větraný, což může vést k problémům s vlhkostí a plísní. Zabraňte proto dlouhodobému vyřazení jednotky EHR 350 z provozu. 2.5 Konec životnosti zařízení Obraťte se na vašeho dodavatele, jak máte naložit s jednotkou EHR 350 po skončení její životnosti. Pokud nemůže být jednotka vrácena dodavateli, neodkládejte jednotku do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte ji do sběrného dvora, aby materiál mohl být využit k dalšímu zpracování. Stejně tak odevzdejte baterie z dálkových bezdrátových ovladačů. 3. Schéma zapojení EHR 350 Basic LEVÉ PROVEDENÍ Frost free element = Předehřívač EHR 350

10 EHR 350 Basic PRAVÉ PROVEDENÍ Frost free element = Předehřívač EHR 350

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

CC Luxe dotykový ovladač

CC Luxe dotykový ovladač CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty: Obsah 1 ÚVOD 1 1.1 Předmluva 1 1.2 Záruka 1 1.2.1 Všeobecně 1 1.2.2 Záruční ustanovení 1 1.2.3 Ručení 1 1.3 Bezpečnostní předpisy 1

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE by LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obsah 1. Úvod... 3 2. Obsah balení... 3 3. Bezpečnost... 4 4. Instalace... 5 4.1 Pokyny pro instalaci... 5 4.2 Instalace

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170)

TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Výkon a vlastnosti... 3 II. Schéma systému... 3 III. Výkonové parametry...

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více