CC Luxe dotykový ovladač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CC Luxe dotykový ovladač"

Transkript

1 CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty:

2 Obsah 1 ÚVOD Předmluva Záruka Všeobecně Záruční ustanovení Ručení Bezpečnostní předpisy Použité symboly 1 2 PRO UŽIVATELE ComfoControl Používání ComfoControl Nastavení data a času Nastavení komfortní teploty Nastavení stupně ventilace Zapnutí a vypnutí odsávače par Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Nastavení programu ventilace Nastavení programu teploty Nastavení časové prodlevy Provedení úpravy teploty Nastavení displeje Nastavení jazyka Systémové údaje Hlášení poruchy na ComfoControl Hlášení o filtru na ComfoControl Stavové informace na ComfoControl Konec životnosti 10 3 PRO INSTALACI Předpoklady pro instalaci Instalace ComfoControl Transport a vybalování Kontrola rozsahu dodávky Montáž na stěnu Připojení k systému ventilace Připojení externího teplotního senzoru Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu 12

3 1 Úvod Tato kapitola obsahuje všeobecné údaje o ComfoControl. 1.1 Předmluva Tento návod k obsluze se skládá kromě této všeobecné kapitoly: - z části pro uživatele a - z části pro instalaci. Před používáním si tento návod k obsluze pečlivě prostudujte. - uživatelé kapitoly 1 až 2 - instalace kapitola 3 Tento návod obsahuje informace, které přispívají k bezpečné a optimální instalaci, nastavení a obsluze ComfoControl, kromě toho vám bude sloužit jako podklad při provádění servisních prací, abyste je mohli provádět odpovědně a správně. Zařízení prochází neustálým vývojem a zlepšováním. Proto se může vás ComfoControl lehce lišit od popisu v tomto návodu. Navíc: Tento návod byl vyhotoven s maximální pečlivostí. Nelze však z něj odvozovat jakákoli práva. Kromě toho si firma vyhrazuje právo obsah tohoto návodu k obsluze kdykoli změnit, a to bez předchozího oznámení. 1.2 Záruka Všeobecně Na ComfoControl se vztahují platná prodejní a záruční ustanovení pro kovodělné a technické podniky a podniky vyrábějící plasty, která byla dne 19. října 1998 uložena pod číslem 119/1998 v úřadovně soudu v Haagu, Nizozemsko Záruční ustanovení Výrobce poskytuje na ComfoControl záruku 24 měsíců od instalace až do maximálně 30 měsíců po datu výroby příslušného programu ComfoControl. Záruční nároky lze uplatňovat výhradně na vady materiálu nebo konstrukční vady, které se vyskytnou během záruční lhůty. V případě záručního nároku nesmí být ComfoControl demontován bez předchozího Stránka 3

4 písemného souhlasu výrobce. Na záruční díly poskytuje výrobce záruku pouze tehdy, pokud je instaloval pracovník schválený výrobcem. Záruka zaniká, pokud: vypršela záruční lhůta; byly namontovány díly, které nebyly dodány výrobcem; byly na zařízení provedeny neschválené změny nebo úpravy; Záruka ComfoControl byl koncipován a vyroben pro používání ve ventilačních a chladicích systémech. Jakékoli jiné použití se považuje za neodborné použití a může vést k poškození ComfoControl nebo škodám na zdraví, za něž výrobce nemůže nést odpovědnost. Výrobce neručí za škody, které vzniknou v důsledku následujících okolností: Nedodržení pokynů pro nastavení a obsluhu uvedených v tomto návodu; Montáž náhradních dílů, které nebyly dodány příp. předepsány výrobcem; Odpovědnost za používání takových náhradních dílů je kompletně v kompetenci pracovníka provádějícího instalaci. Běžné opotřebení. 1.3 Bezpečnostní předpisy Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy z tohoto návodu k obsluze. Nedodržení bezpečnostních předpisů, výstrah, pokynů a upozornění může vést k poškození zdraví nebo škodám na ComfoControl. Pouze uznaný pracovník provádějící instalaci je oprávněn k montáži, připojení, zprovoznění nebo nastavení zařízení ComfoControl odlišným způsobem, než stanoví tento návod k obsluze. Instalace ComfoControl musí být provedena podle obecných místních stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů dané obce nebo příslušné vodárny a elektrárny. Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstrahy, poznámky a pokyny popsané v tomto návodu. Tento návod uschovejte po celou dobu životnosti zařízení ComfoControl v blízkosti přístroje. Jakákoli úprava ComfoControl je zakázána Používané symboly V tomto návodu k obsluze se vyskytují následující symboly: Pozor. Stránka 4

5 Nebezpečí: - poškození přístroje nebo - zranění uživatele nebo - omezení funkce přístroje, pokud nejsou správně dodrženy pokyny. 2 Pokyny pro uživatele Tato kapitola popisuje, jak používat ComfoControl. Srdečně blahopřejeme, stal jste se majitelem zařízení ComfoControl, dotykového ovládacího panelu pro regulaci větracích a chladicích systémů. Přejeme Vám pohodu při jeho užívání. 2.1 ComfoControl ComfoControl reguluje váš větrací a chladicí systém. ComfoControl je namontován v obytné místnosti na stěně a komunikuje odsud s vaším větracím či chladicím systémem. V níže uvedeném přehledu najdete krátký popis, které údaje z něj lze odečítat. Stránka 5

6 Ovládací panel zařízení ComfoControl disponuje funkcí touchscreen. Veškerá nastavení lze vyvolávat, provádět a potvrzovat dotykem prstů. 2.2 Používání ComfoControl S programem ComfoControl máte následující možnosti: - Nastavení dne a času. - Nastavení komfortní teploty. - Nastavení ventilačního stupně. - Zapínání a vypínání odsávače par. - Zapínání a vypínání ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu. Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat. - Nastavení vlastního ventilačního programu. - Nastavení vlastního teplotního programu. - Nastavení časové prodlevy pro určité ventilační jednotky. - Provádění úpravy teploty. - Nastavení displeje. - Nastavení jazyka. V následujících odstavcích budou tyto funkce krátce popsány. Stránka 6

7 2.2.1 Nastavení data a času S programem ComfoControl můžete nastavit datum a čas. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte DEN A ČAS 2. Stiskněte nebo pro nastavení dne. 3. Stiskněte vlevo nebo pro nastavení hodin. 4. Stiskněte vpravo nebo pro nastavení minut. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 7

8 2.2.2 Nastavení komfortní teploty Postupujte následujícím způsobem: 1. Stiskněte KOMFORTNÍ TEPLOTA 2. Stiskněte nebo pro nastavení komfortní teploty. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Komfortní jednotka Komfortní teplota. Ventilační systém s komfortní jednotkou se neustále pokouší udržet teplotu v místnosti, v níž se nalézá ovládací panel, na nastavené hodnotě (komfortní teplotě). Systém může k tomuto účelu otevřít by-pass a zapojit aktivní větrání. Komfortní teplota se nastavuje mezi CHLADNO a TEPLO. V této oblasti můžete nastavit teploty 18 C až 24 C. Stránka 8

9 V nastavení CHLADNO se systém snaží udržet co nejnižší teplotu. Pokud to okolnosti umožňují, zapojí se aktivní ventilace. Toto nastavení používejte, pokud chcete obytné místnosti silně ochladit. V nastavení TEPLO se aktivní ventilace nikdy nespíná, by-pass zůstává uzavřen. Toto nastavení používejte, pokud topíte. Vaše jednotka na rekuperaci tepla je vybavena systémem, který rozpozná, zda je léto nebo zima. V létě lze zapnout aktivní ventilaci, zatímco v zimě to za normálních podmínek není žádoucí. Pokud chcete přesto v zimě použít aktivní chlazení, nastavte teplotu na CHLADNO. Aktivní chlazení lze vypnout. V menu pro nastavení komfortní teploty se k tomuto účelu nachází tlačítko nastavené na Artic Auto nebo Artic off. Zvolte Artic off, pokud nechcete, aby se zapínala ani tehdy, když teplota v místnosti překročí nastavenou komfortní teplotu. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 9

10 2.2.3 Nastavení stupně ventilace S programem ComfoControl můžete nastavit stupeň ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte STUPEŇ VENTILACE, nyní 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Můžete si vybrat ze 4 stupňů ventilace, a to: Stránka 10

11 stupeň Nepřítomnost. - použití v případě nepřítomnosti. Stupeň Nižší stupeň. - použití při potřebě menšího větrání. Stupeň Normální stupeň. - použití při normální potřebě větrání. Stupeň Vysoký stupeň. - použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Stupeň Vysoký stupeň s nastaveným zpožděním vypínání. Viz použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Při manuálně nastavené ventilaci se na displeji zařízení ComfoControl neobjeví, ale vždy. Pokud chcete automatickou ventilaci opět zapnout, postupujte takto: Stiskněte AUTO pro návrat k automatickému větrání Zapnutí a vypnutí odsávače par Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro zapnutí kuchyňského odsávače par. 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace U ODSÁVAČE PAR. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 11

12 Jakmile je kuchyňský odsávač par zapnutý, objeví se na přístroji ComfoControl symbol odsávače par 4. Stiskněte opět pro vypnutí kuchyňského odsávače par. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), nevypne se odsávač pak ihned, ale teprve po uplynutí doby nastavené pro prodlevu vypnutí. Symbol odsávače par zmizí z přístroje ComfoControl teprve po uplynutí nastavené doby pro prodlevu vypnutí odsávače. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), objeví se na klávese přístroje ComfoControl, na které lze obvykle nastavit stupeň ventilace, symbol pro prodlevu vypínání vypne po uplynutí nastavených minut.. Odsávač par se pak Kromě toho se na ComfoControl nezobrazuje žádný stupeň ventilace, dokud je odsávač par zapnutý. Namísto toho se zobrazuje nastavený stupeň ventilace odsávače par v symbolu odsávače, a to následovně: Stránka 12

13 pro stupeň ventilace 1 odsávače par. pro stupeň ventilace 2 odsávače par. pro stupeň ventilace 3 odsávače par. Při nastaveném odsávači par se nastavený stupeň ventilace zobrazuje v symbolu odsávače (např. ) Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 2. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol jako potvrzení, že byl ventilátor vypnut. 3. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 4. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Stránka 13

14 Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol příp. jako potvrzení, že jsou ventilátory opět zapnuté. Vezměte, prosím, na vědomí, že při vypnutí ventilátoru přívodu a odvodu vzduchu nemáte doma přechodně žádnou vyrovnávací ventilaci. Jakmile se ventilátor přívodu a odvodu vzduchu vypnutý, objeví se na přístroji ComfoControl nikoli, ale vždy. Stránka 14

15 Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat Nastavení programu ventilace Program ventilace můžete měnit/nastavovat následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program ventilace. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 15

16 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte stupeň ventilace, 2 nebo 3 pro jakékoli denní období pomocí a. Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). - Stiskněte ; zobrazení se změní na. Stránka 16

17 - Vyberte den, ke kterému se má tento program ventilace nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program ventilace funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 17

18 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení programu teploty S programem ComfoControl můžete nastavit program teploty. Při výrobě byl na zařízení ComfoControl nastaven standardní teplotní program. Na přání však můžete tento standardní teplotní program změnit a upravit podle vaší vlastní potřeby, například zvlášť program pro pracovní týden a zvlášť pro víkend. Program teploty můžete změnit/nastavit tímto způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program teploty. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 18

19 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte teplotu (12 až 28 C) pro jakékoli denní období pomocí a Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). Stránka 19

20 - Stiskněte ; zobrazení se změní na. - Vyberte den, ke kterému se má tento program teploty nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program teplot funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 20

21 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení časové prodlevy S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte Stránka 21

22 4. Stiskněte nebo pro volbu mezi: - časovou prodlevou vypínání v koupelně maximálně 120 minut - časovou prodlevou vypínání kuchyňského odsávače par maximálně 180 minut - potlačením hlášení znečištění filtru na displeji zařízení ComfoControl maximálně 26 týdnů Stránka 22

23 5. Stiskněte a pro nastavení minut (nebo týdnů). 6. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Minimální a maximální hodnoty časové prodlevy při úpravách (větrání) jsou stanoveny v softwaru. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Provedení úpravy teploty Pokud se ComfoControl používá ve spojení s termostatem pro topný systém, může být žádoucí sladit teploty uváděné na obou přístrojích. S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Stránka 23

24 Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte a pak 4. Stiskněte a pro úpravu hodnoty C. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 24

25 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení displeje S programem ComfoControl můžete nastavit jas a kontrast dotykových panelů. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte u BRIGHTNESS (jas) nebo pro nastavení jasu. 4. Stiskněte u CONTRAST (kontrast) nebo pro nastavení kontrastu. Stránka 25

26 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení jazyka S programem ComfoControl můžete nastavit jazyk. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte Stránka 26

27 3. Stiskněte. 4. Stiskněte nebo pro nastavení požadovaného jazyka. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. 2.3 Systémové údaje Na displeji přístroje ComfoControl můžete odečítat různá systémová data: - hlášení poruch - výstraha pro výměnu filtru - informace o stavu ventilačního či chladicího systému Hlášení poruchy na ComfoControl V případě poruchy se na displeji zařízení ComfoControl objeví kód poruchy. Kód poruchy se skládá z kódu A nebo E a číslice. Stránka 27

28 Co dělat v případě poruchy? Případnou poruchu můžete odstranit takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte E2). pro vymazání hlášení o poruše, příp. ERROR E2 (porucha Pokud došlo k několika poruchám najednou, zobrazí se pod sebou. V případě několika poruch se všechny zobrazí v okně SYSTEM STATUS. Zde se zabýváme poruchou ERROR E2. Pokud by se opakovaně vyskytovala stejná porucha, spojte se, prosím, s pracovníkem provádějícím instalaci. Zaznamenejte si typ vašeho ventilačního či chladicího zařízení. Stránka 28

29 Zaznamenejte si příslušný kód poruchy, který se objeví na displeji zařízení ComfoControl. Zástrčka musí být vždy v zásuvce, pokud nebylo třeba ventilační či chladicí systém odstavit z provozu v důsledku závažné závady, čištění nebo výměny filtru nebo z jiného nutného důvodu. Pokud byste zástrčku vytáhli ze zásuvky, nebude již byt mechanicky větrán a mohou se zde vyskytnout dlouhodobé problémy s vlhkostí a tvorbou plísní. Je tedy třeba zabránit dlouho trvajícímu odstavení vašeho ventilačního či chladicího systému z provozu Hlášení o filtru na ComfoControl Když je třeba vyměnit (nebo vyčistit) filtry ventilačního systému, objeví se na displeji přístroje ComfoControl hlášení FILTR VÝMĚNA. Bližší informace o výměně (nebo čištění) filtrů najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního systému. Po výměně (nebo vyčištění) filtrů ventilačního systému postupujte pro odstranění hlášení o filtru na displeji přístroje ComfoControl takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte pro vymazání hlášení FILTR VÝMĚNA Stavové informace na ComfoControl Pokud se nevyskytují žádná poruchová hlášení, objeví se na displeji přístroje ComfoControl zobrazení CHECK: OK. Stránka 29

30 Pak si můžete vyvolat informace o stavu ventilačního či chladicího systému. Postupujte následovně: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Na displeji přístroje ComfoControl se objeví okno SYSTEM STATUS se všemi systémovými údaji. Stiskněte pro přechod do hlavního menu. 2.4 Konec životnosti Projednejte se svým dodavatelem, co máte udělat na konci životního cyklu vašeho zařízení ComfoControl. Pokud je nemůžete přinést zpět, neodhazujte jej do běžného odpadu, ale informujte se ve svém bydlišti na možnosti opětovného využití komponentů nebo ekologické zpracování těchto materiálů. Stránka 30

31 3 Pokyny pro instalaci V této kapitole se popisuje instalace přístroje ComfoControl. 3.1 Předpoklady pro instalaci Při posuzování, zda je v určité místnosti možná instalace přístroje ComfoControl, je třeba zohlednit následující body. Přístroj ComfoControl musí být umístěn minimálně 1,5 metru nad úrovní podlahy. Přístroj ComfoControl musí být umístěn tak, aby byla kolem něj umožněna dostatečná cirkulace vzduchu. Tedy nikoli za skříní, v rohu atd. Přístroj ComfoControl se nesmí umisťovat v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, TV přístroje, lampy atd. Je třeba zabránit i přímému slunečnímu záření. Přístroj ComfoControl ne nesmí umisťovat v blízkosti chladných zdrojů, například vedení studené vody nebo nevytápěných stěn (v souvislosti s nevytápěnými pokoji na druhé straně stěny). V místnosti musí být k dispozici tato zařízení: - případná montážní krabice pro zařízení ComfoControl. - napájecí napětí 12Vdc ventilačního systému. - komunikační kabel A/B ventilačního systému. 3.2 Instalace ComfoControl Transport a vybalování Postupujte při transportu a vybalování přístroje ComfoControl opatrně. Zajistěte ekologickou likvidaci obalového materiálu Kontrola rozsahu dodávky Pokud u dodaného výrobku zjistíte poškození nebo chybějící části, spojte se ihned s dodavatelem. Do rozsahu dodávky patří: přístroj ComfoControl montážní závěs (upevněný na zadní straně přístroje ComfoControl) konektory (upevněné na desce na zadní straně přístroje ComfoControl) návod k obsluze. Stránka 31

32 3.3 Montáž na stěnu Upevněte montážní závěs na stěnu. Na montážním závěsu je předvrtáno 5 otvorů pro upevnění. Montážní závěs lze případně upevnit i do montážní krabice. Připojte přístroj ComfoControl k ventilačnímu systému, viz 3.4. Zavěste přístroj ComfoControl na montážní závěs. Upevněte přístroj ComfoControl na spodní straně šroubem. 3.4 Připojení k ventilačnímu systému Upevněte kabel 12Vdc ke konektoru. Upevněte komunikační kabel A/B ke konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod 12Vdc POWER na desce. Připojte konektor na vývod RS 485 COMM na desce. Stránka 32

33 Open (otevřeno) Comm (kom) Power (napětí) Relay (relé) Relay Temp. Sens (relé tepl. senzoru) Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * * * Specifikace pro kabel: 4 x 0,25 mm 2 odstíněný (twisted pair). 3.5 Připojení externího teplotního senzoru Upevněte kabel teplotního senzoru konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod TEMP.SENS na desce. Umístěte oba jumpery na pozici 1:2 (vlevo) na desce. Jumper vlevo: teplot. senzor Jumper vpravo: relé 2) Otevřeno Kom Napětí Relé Relé tepl. senzoru Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * - + Stránka 33

34 Specifikace pro teplotní senzor: NTC 10 KΩ (není součástí dodávky). Externí teplotní senzor je možné objednat na zvláštní objednávku. Obvykle se vnitřní teplota měří interním teplotním senzorem (v zařízení ComfoControl). Je však možné měřit vnitřní teplotu pomocí externího teplotního senzoru. To má smysl především tehdy, když není přístroj ComfoControl zavěšen v místnosti, kde se má měřit vnitřní teplota, ale například na chodbě. Kromě toho se může stát, že spolehlivé měření teploty ovlivňují okolní vlivy, například teplota stěn. Externí teplotní senzor v obytné místnosti, který musí být připojen na desku na zadní straně přístroje ComfoControl, je pak dobrým řešením. 3.6 Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu Po instalaci je nutné uvést ventilační a chladicí systém do provozu. Uvedení do provozu lze provést pomocí P-menu zařízení ComfoControl. V tomto P-menu lze vybírat různá nastavení (regulace) pro ventilační a chladicí systém. Níže vidíte přehled menu, která jsou k dispozici. Přehled všech možných nastavení v P-menu najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního a/nebo chladicího systému. Přístup k P-menu 1. Stiskněte Stránka 34

35 2. Stiskněte 3. Stiskněte, pak 4. Zadejte kód 3520, abyste se dostali do INSTALAČNÍHO MENU. 5. Stiskněte nebo, abyste se dostali: - do menu INSTALL VENTILATION (instalace větrání) nebo - do menu INSTALL ARTIC (instalace artic) Stránka 35

36 6. Stiskněte OK pro otevření vybraného menu. Nyní jsou dostupná P-menu. Pokud není zapojen chladicí systém Artic, nerozsvítí se klávesa OK na displeji. Příslušná P-menu pak nejsou k dispozici. 7. Vyberte pomocí nebo požadované P-menu, například P5 OPTIONEN (volby). Stránka 36

37 8. Stiskněte OK pro potvrzení P-menu. 9. Vyberte pomocí nebo požadované submenu, například P51 VORWÄRMER (předehřívací zařízení). 10. Stiskněte OK pro potvrzení submenu. Provedení nastavení v P-menu Stránka 37

38 Postupujte následovně: 11. Vyberte pomocí nebo hodnotu pro parametry. 12. Stiskněte pro potvrzení nového nastavení. 13. Stiskněte případně ještě jednou pro návrat do P-menu. Stránka 38

39 14. Opakujte kroky 7 až 13, pokud chcete nastavit více parametrů po sobě. Minimální a maximální hodnoty pro dostupné nastavované parametry jsou určeny v softwaru. Návrat do hlavního okna Postupujte následovně: 15. Stiskněte pro návrat do okna INSTALLATION MENU (instalační menu). 16. Stiskněte pro návrat do hlavního okna. Stránka 39

40 Přístroj ComfoControl se po 5 minutách automaticky vrátí do hlavního okna. Po ukončení nastavení v P-menu se vrátí přístroj ComfoControl téměř vždy přímo do hlavního okna. Po všeobecném resetu originálního nastavení (viz menu P7) však tento proces trvá poněkud déle, protože systém musí provést novou inicializaci. Veškerá práva vyhrazena. Tento návod k obsluze byl vytvořen velice pečlivě. Jeho vydavatel však přesto neručí za škody vzniklé v důsledku chybných či nesprávných údajů v tomto návodu. Stránka 40

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat

Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat electricheating.danfoss.com Obsah Danfoss ECtemp Next Plus 1 Úvod.......................... 3 1.1 Technické údaje................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, kulatým grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, s proporcionální regulací,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 316 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Termostat programovatelný TP01

Termostat programovatelný TP01 Návod k použití Termostat programovatelný TP01 CZ verze 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Umožňuje nastavit 2 teplotní hladiny v rozsahu mezi 5 a 35 C (tj. komfortní

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 Návod k instalaci zařízení Installation instructions Leggeanvisning Asennusohjeet Installationsanleitung Instrucciones para la instalación Wytyczne o instalacji urządzenia

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Elektrické plotny na přípravu palačinek

Elektrické plotny na přípravu palačinek Návod k použití Elektrické plotny na přípravu palačinek Obsah Obsah..1 Úvod 2 Technická specifikace.2 Bezpečnostní pokyny..3 Transport a instalace 4 Ovládací panel.4 Údržba a použití..4 Pravidelná údržba

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Proffé SWH-2 je určen k transferovým přenosům na

Více

Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70

Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70 Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70-1- Ovladač má několik pracovních obrazovek: Základní zobrazuje se vždy. Uživatelské menu zobrazuje se dotykem na tlačítko Menu. Spořič displeje pokud je povolen,

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Návod k obsluze + záruční list. Mobilní elektrické topidlo EL 9

Návod k obsluze + záruční list. Mobilní elektrické topidlo EL 9 Návod k obsluze + záruční list Mobilní elektrické topidlo EL 9 POZOR! Před zapojením přístroje si nejdříve přečtěte návod k obsluze a uchovejte ho pro další účely. OBSAH Popis produktu... 2 Technické parametry...

Více

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 2 Funkce FrostGuard

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

Programovatelný regulátor FUJI PXG4

Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Návod k obsluze www.servispece.cz tel. 737 700 000 homola@servispece.cz Zobrazení a ovládání 1 Zobrazení a ovládání Kontrolka C1 Kontrolka C1 Zobrazuje stav topení.

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! OW GFE. Doplňující listy k návodu k obsluze.

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! OW GFE.  Doplňující listy k návodu k obsluze. Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW GFE Elektronická regulace množství plynu pro drive 4X (z výroby) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now and benefit! Jetzt Registrieren

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ 2.1 Montáž.

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ 2.1 Montáž. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ Chronis Smart UNO NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více