CC Luxe dotykový ovladač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CC Luxe dotykový ovladač"

Transkript

1 CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty:

2 Obsah 1 ÚVOD Předmluva Záruka Všeobecně Záruční ustanovení Ručení Bezpečnostní předpisy Použité symboly 1 2 PRO UŽIVATELE ComfoControl Používání ComfoControl Nastavení data a času Nastavení komfortní teploty Nastavení stupně ventilace Zapnutí a vypnutí odsávače par Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Nastavení programu ventilace Nastavení programu teploty Nastavení časové prodlevy Provedení úpravy teploty Nastavení displeje Nastavení jazyka Systémové údaje Hlášení poruchy na ComfoControl Hlášení o filtru na ComfoControl Stavové informace na ComfoControl Konec životnosti 10 3 PRO INSTALACI Předpoklady pro instalaci Instalace ComfoControl Transport a vybalování Kontrola rozsahu dodávky Montáž na stěnu Připojení k systému ventilace Připojení externího teplotního senzoru Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu 12

3 1 Úvod Tato kapitola obsahuje všeobecné údaje o ComfoControl. 1.1 Předmluva Tento návod k obsluze se skládá kromě této všeobecné kapitoly: - z části pro uživatele a - z části pro instalaci. Před používáním si tento návod k obsluze pečlivě prostudujte. - uživatelé kapitoly 1 až 2 - instalace kapitola 3 Tento návod obsahuje informace, které přispívají k bezpečné a optimální instalaci, nastavení a obsluze ComfoControl, kromě toho vám bude sloužit jako podklad při provádění servisních prací, abyste je mohli provádět odpovědně a správně. Zařízení prochází neustálým vývojem a zlepšováním. Proto se může vás ComfoControl lehce lišit od popisu v tomto návodu. Navíc: Tento návod byl vyhotoven s maximální pečlivostí. Nelze však z něj odvozovat jakákoli práva. Kromě toho si firma vyhrazuje právo obsah tohoto návodu k obsluze kdykoli změnit, a to bez předchozího oznámení. 1.2 Záruka Všeobecně Na ComfoControl se vztahují platná prodejní a záruční ustanovení pro kovodělné a technické podniky a podniky vyrábějící plasty, která byla dne 19. října 1998 uložena pod číslem 119/1998 v úřadovně soudu v Haagu, Nizozemsko Záruční ustanovení Výrobce poskytuje na ComfoControl záruku 24 měsíců od instalace až do maximálně 30 měsíců po datu výroby příslušného programu ComfoControl. Záruční nároky lze uplatňovat výhradně na vady materiálu nebo konstrukční vady, které se vyskytnou během záruční lhůty. V případě záručního nároku nesmí být ComfoControl demontován bez předchozího Stránka 3

4 písemného souhlasu výrobce. Na záruční díly poskytuje výrobce záruku pouze tehdy, pokud je instaloval pracovník schválený výrobcem. Záruka zaniká, pokud: vypršela záruční lhůta; byly namontovány díly, které nebyly dodány výrobcem; byly na zařízení provedeny neschválené změny nebo úpravy; Záruka ComfoControl byl koncipován a vyroben pro používání ve ventilačních a chladicích systémech. Jakékoli jiné použití se považuje za neodborné použití a může vést k poškození ComfoControl nebo škodám na zdraví, za něž výrobce nemůže nést odpovědnost. Výrobce neručí za škody, které vzniknou v důsledku následujících okolností: Nedodržení pokynů pro nastavení a obsluhu uvedených v tomto návodu; Montáž náhradních dílů, které nebyly dodány příp. předepsány výrobcem; Odpovědnost za používání takových náhradních dílů je kompletně v kompetenci pracovníka provádějícího instalaci. Běžné opotřebení. 1.3 Bezpečnostní předpisy Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy z tohoto návodu k obsluze. Nedodržení bezpečnostních předpisů, výstrah, pokynů a upozornění může vést k poškození zdraví nebo škodám na ComfoControl. Pouze uznaný pracovník provádějící instalaci je oprávněn k montáži, připojení, zprovoznění nebo nastavení zařízení ComfoControl odlišným způsobem, než stanoví tento návod k obsluze. Instalace ComfoControl musí být provedena podle obecných místních stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů dané obce nebo příslušné vodárny a elektrárny. Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstrahy, poznámky a pokyny popsané v tomto návodu. Tento návod uschovejte po celou dobu životnosti zařízení ComfoControl v blízkosti přístroje. Jakákoli úprava ComfoControl je zakázána Používané symboly V tomto návodu k obsluze se vyskytují následující symboly: Pozor. Stránka 4

5 Nebezpečí: - poškození přístroje nebo - zranění uživatele nebo - omezení funkce přístroje, pokud nejsou správně dodrženy pokyny. 2 Pokyny pro uživatele Tato kapitola popisuje, jak používat ComfoControl. Srdečně blahopřejeme, stal jste se majitelem zařízení ComfoControl, dotykového ovládacího panelu pro regulaci větracích a chladicích systémů. Přejeme Vám pohodu při jeho užívání. 2.1 ComfoControl ComfoControl reguluje váš větrací a chladicí systém. ComfoControl je namontován v obytné místnosti na stěně a komunikuje odsud s vaším větracím či chladicím systémem. V níže uvedeném přehledu najdete krátký popis, které údaje z něj lze odečítat. Stránka 5

6 Ovládací panel zařízení ComfoControl disponuje funkcí touchscreen. Veškerá nastavení lze vyvolávat, provádět a potvrzovat dotykem prstů. 2.2 Používání ComfoControl S programem ComfoControl máte následující možnosti: - Nastavení dne a času. - Nastavení komfortní teploty. - Nastavení ventilačního stupně. - Zapínání a vypínání odsávače par. - Zapínání a vypínání ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu. Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat. - Nastavení vlastního ventilačního programu. - Nastavení vlastního teplotního programu. - Nastavení časové prodlevy pro určité ventilační jednotky. - Provádění úpravy teploty. - Nastavení displeje. - Nastavení jazyka. V následujících odstavcích budou tyto funkce krátce popsány. Stránka 6

7 2.2.1 Nastavení data a času S programem ComfoControl můžete nastavit datum a čas. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte DEN A ČAS 2. Stiskněte nebo pro nastavení dne. 3. Stiskněte vlevo nebo pro nastavení hodin. 4. Stiskněte vpravo nebo pro nastavení minut. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 7

8 2.2.2 Nastavení komfortní teploty Postupujte následujícím způsobem: 1. Stiskněte KOMFORTNÍ TEPLOTA 2. Stiskněte nebo pro nastavení komfortní teploty. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Komfortní jednotka Komfortní teplota. Ventilační systém s komfortní jednotkou se neustále pokouší udržet teplotu v místnosti, v níž se nalézá ovládací panel, na nastavené hodnotě (komfortní teplotě). Systém může k tomuto účelu otevřít by-pass a zapojit aktivní větrání. Komfortní teplota se nastavuje mezi CHLADNO a TEPLO. V této oblasti můžete nastavit teploty 18 C až 24 C. Stránka 8

9 V nastavení CHLADNO se systém snaží udržet co nejnižší teplotu. Pokud to okolnosti umožňují, zapojí se aktivní ventilace. Toto nastavení používejte, pokud chcete obytné místnosti silně ochladit. V nastavení TEPLO se aktivní ventilace nikdy nespíná, by-pass zůstává uzavřen. Toto nastavení používejte, pokud topíte. Vaše jednotka na rekuperaci tepla je vybavena systémem, který rozpozná, zda je léto nebo zima. V létě lze zapnout aktivní ventilaci, zatímco v zimě to za normálních podmínek není žádoucí. Pokud chcete přesto v zimě použít aktivní chlazení, nastavte teplotu na CHLADNO. Aktivní chlazení lze vypnout. V menu pro nastavení komfortní teploty se k tomuto účelu nachází tlačítko nastavené na Artic Auto nebo Artic off. Zvolte Artic off, pokud nechcete, aby se zapínala ani tehdy, když teplota v místnosti překročí nastavenou komfortní teplotu. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 9

10 2.2.3 Nastavení stupně ventilace S programem ComfoControl můžete nastavit stupeň ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte STUPEŇ VENTILACE, nyní 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Můžete si vybrat ze 4 stupňů ventilace, a to: Stránka 10

11 stupeň Nepřítomnost. - použití v případě nepřítomnosti. Stupeň Nižší stupeň. - použití při potřebě menšího větrání. Stupeň Normální stupeň. - použití při normální potřebě větrání. Stupeň Vysoký stupeň. - použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Stupeň Vysoký stupeň s nastaveným zpožděním vypínání. Viz použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Při manuálně nastavené ventilaci se na displeji zařízení ComfoControl neobjeví, ale vždy. Pokud chcete automatickou ventilaci opět zapnout, postupujte takto: Stiskněte AUTO pro návrat k automatickému větrání Zapnutí a vypnutí odsávače par Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro zapnutí kuchyňského odsávače par. 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace U ODSÁVAČE PAR. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 11

12 Jakmile je kuchyňský odsávač par zapnutý, objeví se na přístroji ComfoControl symbol odsávače par 4. Stiskněte opět pro vypnutí kuchyňského odsávače par. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), nevypne se odsávač pak ihned, ale teprve po uplynutí doby nastavené pro prodlevu vypnutí. Symbol odsávače par zmizí z přístroje ComfoControl teprve po uplynutí nastavené doby pro prodlevu vypnutí odsávače. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), objeví se na klávese přístroje ComfoControl, na které lze obvykle nastavit stupeň ventilace, symbol pro prodlevu vypínání vypne po uplynutí nastavených minut.. Odsávač par se pak Kromě toho se na ComfoControl nezobrazuje žádný stupeň ventilace, dokud je odsávač par zapnutý. Namísto toho se zobrazuje nastavený stupeň ventilace odsávače par v symbolu odsávače, a to následovně: Stránka 12

13 pro stupeň ventilace 1 odsávače par. pro stupeň ventilace 2 odsávače par. pro stupeň ventilace 3 odsávače par. Při nastaveném odsávači par se nastavený stupeň ventilace zobrazuje v symbolu odsávače (např. ) Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 2. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol jako potvrzení, že byl ventilátor vypnut. 3. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 4. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Stránka 13

14 Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol příp. jako potvrzení, že jsou ventilátory opět zapnuté. Vezměte, prosím, na vědomí, že při vypnutí ventilátoru přívodu a odvodu vzduchu nemáte doma přechodně žádnou vyrovnávací ventilaci. Jakmile se ventilátor přívodu a odvodu vzduchu vypnutý, objeví se na přístroji ComfoControl nikoli, ale vždy. Stránka 14

15 Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat Nastavení programu ventilace Program ventilace můžete měnit/nastavovat následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program ventilace. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 15

16 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte stupeň ventilace, 2 nebo 3 pro jakékoli denní období pomocí a. Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). - Stiskněte ; zobrazení se změní na. Stránka 16

17 - Vyberte den, ke kterému se má tento program ventilace nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program ventilace funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 17

18 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení programu teploty S programem ComfoControl můžete nastavit program teploty. Při výrobě byl na zařízení ComfoControl nastaven standardní teplotní program. Na přání však můžete tento standardní teplotní program změnit a upravit podle vaší vlastní potřeby, například zvlášť program pro pracovní týden a zvlášť pro víkend. Program teploty můžete změnit/nastavit tímto způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program teploty. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 18

19 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte teplotu (12 až 28 C) pro jakékoli denní období pomocí a Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). Stránka 19

20 - Stiskněte ; zobrazení se změní na. - Vyberte den, ke kterému se má tento program teploty nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program teplot funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 20

21 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení časové prodlevy S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte Stránka 21

22 4. Stiskněte nebo pro volbu mezi: - časovou prodlevou vypínání v koupelně maximálně 120 minut - časovou prodlevou vypínání kuchyňského odsávače par maximálně 180 minut - potlačením hlášení znečištění filtru na displeji zařízení ComfoControl maximálně 26 týdnů Stránka 22

23 5. Stiskněte a pro nastavení minut (nebo týdnů). 6. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Minimální a maximální hodnoty časové prodlevy při úpravách (větrání) jsou stanoveny v softwaru. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Provedení úpravy teploty Pokud se ComfoControl používá ve spojení s termostatem pro topný systém, může být žádoucí sladit teploty uváděné na obou přístrojích. S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Stránka 23

24 Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte a pak 4. Stiskněte a pro úpravu hodnoty C. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 24

25 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení displeje S programem ComfoControl můžete nastavit jas a kontrast dotykových panelů. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte u BRIGHTNESS (jas) nebo pro nastavení jasu. 4. Stiskněte u CONTRAST (kontrast) nebo pro nastavení kontrastu. Stránka 25

26 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení jazyka S programem ComfoControl můžete nastavit jazyk. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte Stránka 26

27 3. Stiskněte. 4. Stiskněte nebo pro nastavení požadovaného jazyka. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. 2.3 Systémové údaje Na displeji přístroje ComfoControl můžete odečítat různá systémová data: - hlášení poruch - výstraha pro výměnu filtru - informace o stavu ventilačního či chladicího systému Hlášení poruchy na ComfoControl V případě poruchy se na displeji zařízení ComfoControl objeví kód poruchy. Kód poruchy se skládá z kódu A nebo E a číslice. Stránka 27

28 Co dělat v případě poruchy? Případnou poruchu můžete odstranit takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte E2). pro vymazání hlášení o poruše, příp. ERROR E2 (porucha Pokud došlo k několika poruchám najednou, zobrazí se pod sebou. V případě několika poruch se všechny zobrazí v okně SYSTEM STATUS. Zde se zabýváme poruchou ERROR E2. Pokud by se opakovaně vyskytovala stejná porucha, spojte se, prosím, s pracovníkem provádějícím instalaci. Zaznamenejte si typ vašeho ventilačního či chladicího zařízení. Stránka 28

29 Zaznamenejte si příslušný kód poruchy, který se objeví na displeji zařízení ComfoControl. Zástrčka musí být vždy v zásuvce, pokud nebylo třeba ventilační či chladicí systém odstavit z provozu v důsledku závažné závady, čištění nebo výměny filtru nebo z jiného nutného důvodu. Pokud byste zástrčku vytáhli ze zásuvky, nebude již byt mechanicky větrán a mohou se zde vyskytnout dlouhodobé problémy s vlhkostí a tvorbou plísní. Je tedy třeba zabránit dlouho trvajícímu odstavení vašeho ventilačního či chladicího systému z provozu Hlášení o filtru na ComfoControl Když je třeba vyměnit (nebo vyčistit) filtry ventilačního systému, objeví se na displeji přístroje ComfoControl hlášení FILTR VÝMĚNA. Bližší informace o výměně (nebo čištění) filtrů najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního systému. Po výměně (nebo vyčištění) filtrů ventilačního systému postupujte pro odstranění hlášení o filtru na displeji přístroje ComfoControl takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte pro vymazání hlášení FILTR VÝMĚNA Stavové informace na ComfoControl Pokud se nevyskytují žádná poruchová hlášení, objeví se na displeji přístroje ComfoControl zobrazení CHECK: OK. Stránka 29

30 Pak si můžete vyvolat informace o stavu ventilačního či chladicího systému. Postupujte následovně: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Na displeji přístroje ComfoControl se objeví okno SYSTEM STATUS se všemi systémovými údaji. Stiskněte pro přechod do hlavního menu. 2.4 Konec životnosti Projednejte se svým dodavatelem, co máte udělat na konci životního cyklu vašeho zařízení ComfoControl. Pokud je nemůžete přinést zpět, neodhazujte jej do běžného odpadu, ale informujte se ve svém bydlišti na možnosti opětovného využití komponentů nebo ekologické zpracování těchto materiálů. Stránka 30

31 3 Pokyny pro instalaci V této kapitole se popisuje instalace přístroje ComfoControl. 3.1 Předpoklady pro instalaci Při posuzování, zda je v určité místnosti možná instalace přístroje ComfoControl, je třeba zohlednit následující body. Přístroj ComfoControl musí být umístěn minimálně 1,5 metru nad úrovní podlahy. Přístroj ComfoControl musí být umístěn tak, aby byla kolem něj umožněna dostatečná cirkulace vzduchu. Tedy nikoli za skříní, v rohu atd. Přístroj ComfoControl se nesmí umisťovat v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, TV přístroje, lampy atd. Je třeba zabránit i přímému slunečnímu záření. Přístroj ComfoControl ne nesmí umisťovat v blízkosti chladných zdrojů, například vedení studené vody nebo nevytápěných stěn (v souvislosti s nevytápěnými pokoji na druhé straně stěny). V místnosti musí být k dispozici tato zařízení: - případná montážní krabice pro zařízení ComfoControl. - napájecí napětí 12Vdc ventilačního systému. - komunikační kabel A/B ventilačního systému. 3.2 Instalace ComfoControl Transport a vybalování Postupujte při transportu a vybalování přístroje ComfoControl opatrně. Zajistěte ekologickou likvidaci obalového materiálu Kontrola rozsahu dodávky Pokud u dodaného výrobku zjistíte poškození nebo chybějící části, spojte se ihned s dodavatelem. Do rozsahu dodávky patří: přístroj ComfoControl montážní závěs (upevněný na zadní straně přístroje ComfoControl) konektory (upevněné na desce na zadní straně přístroje ComfoControl) návod k obsluze. Stránka 31

32 3.3 Montáž na stěnu Upevněte montážní závěs na stěnu. Na montážním závěsu je předvrtáno 5 otvorů pro upevnění. Montážní závěs lze případně upevnit i do montážní krabice. Připojte přístroj ComfoControl k ventilačnímu systému, viz 3.4. Zavěste přístroj ComfoControl na montážní závěs. Upevněte přístroj ComfoControl na spodní straně šroubem. 3.4 Připojení k ventilačnímu systému Upevněte kabel 12Vdc ke konektoru. Upevněte komunikační kabel A/B ke konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod 12Vdc POWER na desce. Připojte konektor na vývod RS 485 COMM na desce. Stránka 32

33 Open (otevřeno) Comm (kom) Power (napětí) Relay (relé) Relay Temp. Sens (relé tepl. senzoru) Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * * * Specifikace pro kabel: 4 x 0,25 mm 2 odstíněný (twisted pair). 3.5 Připojení externího teplotního senzoru Upevněte kabel teplotního senzoru konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod TEMP.SENS na desce. Umístěte oba jumpery na pozici 1:2 (vlevo) na desce. Jumper vlevo: teplot. senzor Jumper vpravo: relé 2) Otevřeno Kom Napětí Relé Relé tepl. senzoru Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * - + Stránka 33

34 Specifikace pro teplotní senzor: NTC 10 KΩ (není součástí dodávky). Externí teplotní senzor je možné objednat na zvláštní objednávku. Obvykle se vnitřní teplota měří interním teplotním senzorem (v zařízení ComfoControl). Je však možné měřit vnitřní teplotu pomocí externího teplotního senzoru. To má smysl především tehdy, když není přístroj ComfoControl zavěšen v místnosti, kde se má měřit vnitřní teplota, ale například na chodbě. Kromě toho se může stát, že spolehlivé měření teploty ovlivňují okolní vlivy, například teplota stěn. Externí teplotní senzor v obytné místnosti, který musí být připojen na desku na zadní straně přístroje ComfoControl, je pak dobrým řešením. 3.6 Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu Po instalaci je nutné uvést ventilační a chladicí systém do provozu. Uvedení do provozu lze provést pomocí P-menu zařízení ComfoControl. V tomto P-menu lze vybírat různá nastavení (regulace) pro ventilační a chladicí systém. Níže vidíte přehled menu, která jsou k dispozici. Přehled všech možných nastavení v P-menu najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního a/nebo chladicího systému. Přístup k P-menu 1. Stiskněte Stránka 34

35 2. Stiskněte 3. Stiskněte, pak 4. Zadejte kód 3520, abyste se dostali do INSTALAČNÍHO MENU. 5. Stiskněte nebo, abyste se dostali: - do menu INSTALL VENTILATION (instalace větrání) nebo - do menu INSTALL ARTIC (instalace artic) Stránka 35

36 6. Stiskněte OK pro otevření vybraného menu. Nyní jsou dostupná P-menu. Pokud není zapojen chladicí systém Artic, nerozsvítí se klávesa OK na displeji. Příslušná P-menu pak nejsou k dispozici. 7. Vyberte pomocí nebo požadované P-menu, například P5 OPTIONEN (volby). Stránka 36

37 8. Stiskněte OK pro potvrzení P-menu. 9. Vyberte pomocí nebo požadované submenu, například P51 VORWÄRMER (předehřívací zařízení). 10. Stiskněte OK pro potvrzení submenu. Provedení nastavení v P-menu Stránka 37

38 Postupujte následovně: 11. Vyberte pomocí nebo hodnotu pro parametry. 12. Stiskněte pro potvrzení nového nastavení. 13. Stiskněte případně ještě jednou pro návrat do P-menu. Stránka 38

39 14. Opakujte kroky 7 až 13, pokud chcete nastavit více parametrů po sobě. Minimální a maximální hodnoty pro dostupné nastavované parametry jsou určeny v softwaru. Návrat do hlavního okna Postupujte následovně: 15. Stiskněte pro návrat do okna INSTALLATION MENU (instalační menu). 16. Stiskněte pro návrat do hlavního okna. Stránka 39

40 Přístroj ComfoControl se po 5 minutách automaticky vrátí do hlavního okna. Po ukončení nastavení v P-menu se vrátí přístroj ComfoControl téměř vždy přímo do hlavního okna. Po všeobecném resetu originálního nastavení (viz menu P7) však tento proces trvá poněkud déle, protože systém musí provést novou inicializaci. Veškerá práva vyhrazena. Tento návod k obsluze byl vytvořen velice pečlivě. Jeho vydavatel však přesto neručí za škody vzniklé v důsledku chybných či nesprávných údajů v tomto návodu. Stránka 40

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více