CC Luxe dotykový ovladač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CC Luxe dotykový ovladač"

Transkript

1 CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty:

2 Obsah 1 ÚVOD Předmluva Záruka Všeobecně Záruční ustanovení Ručení Bezpečnostní předpisy Použité symboly 1 2 PRO UŽIVATELE ComfoControl Používání ComfoControl Nastavení data a času Nastavení komfortní teploty Nastavení stupně ventilace Zapnutí a vypnutí odsávače par Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Nastavení programu ventilace Nastavení programu teploty Nastavení časové prodlevy Provedení úpravy teploty Nastavení displeje Nastavení jazyka Systémové údaje Hlášení poruchy na ComfoControl Hlášení o filtru na ComfoControl Stavové informace na ComfoControl Konec životnosti 10 3 PRO INSTALACI Předpoklady pro instalaci Instalace ComfoControl Transport a vybalování Kontrola rozsahu dodávky Montáž na stěnu Připojení k systému ventilace Připojení externího teplotního senzoru Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu 12

3 1 Úvod Tato kapitola obsahuje všeobecné údaje o ComfoControl. 1.1 Předmluva Tento návod k obsluze se skládá kromě této všeobecné kapitoly: - z části pro uživatele a - z části pro instalaci. Před používáním si tento návod k obsluze pečlivě prostudujte. - uživatelé kapitoly 1 až 2 - instalace kapitola 3 Tento návod obsahuje informace, které přispívají k bezpečné a optimální instalaci, nastavení a obsluze ComfoControl, kromě toho vám bude sloužit jako podklad při provádění servisních prací, abyste je mohli provádět odpovědně a správně. Zařízení prochází neustálým vývojem a zlepšováním. Proto se může vás ComfoControl lehce lišit od popisu v tomto návodu. Navíc: Tento návod byl vyhotoven s maximální pečlivostí. Nelze však z něj odvozovat jakákoli práva. Kromě toho si firma vyhrazuje právo obsah tohoto návodu k obsluze kdykoli změnit, a to bez předchozího oznámení. 1.2 Záruka Všeobecně Na ComfoControl se vztahují platná prodejní a záruční ustanovení pro kovodělné a technické podniky a podniky vyrábějící plasty, která byla dne 19. října 1998 uložena pod číslem 119/1998 v úřadovně soudu v Haagu, Nizozemsko Záruční ustanovení Výrobce poskytuje na ComfoControl záruku 24 měsíců od instalace až do maximálně 30 měsíců po datu výroby příslušného programu ComfoControl. Záruční nároky lze uplatňovat výhradně na vady materiálu nebo konstrukční vady, které se vyskytnou během záruční lhůty. V případě záručního nároku nesmí být ComfoControl demontován bez předchozího Stránka 3

4 písemného souhlasu výrobce. Na záruční díly poskytuje výrobce záruku pouze tehdy, pokud je instaloval pracovník schválený výrobcem. Záruka zaniká, pokud: vypršela záruční lhůta; byly namontovány díly, které nebyly dodány výrobcem; byly na zařízení provedeny neschválené změny nebo úpravy; Záruka ComfoControl byl koncipován a vyroben pro používání ve ventilačních a chladicích systémech. Jakékoli jiné použití se považuje za neodborné použití a může vést k poškození ComfoControl nebo škodám na zdraví, za něž výrobce nemůže nést odpovědnost. Výrobce neručí za škody, které vzniknou v důsledku následujících okolností: Nedodržení pokynů pro nastavení a obsluhu uvedených v tomto návodu; Montáž náhradních dílů, které nebyly dodány příp. předepsány výrobcem; Odpovědnost za používání takových náhradních dílů je kompletně v kompetenci pracovníka provádějícího instalaci. Běžné opotřebení. 1.3 Bezpečnostní předpisy Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy z tohoto návodu k obsluze. Nedodržení bezpečnostních předpisů, výstrah, pokynů a upozornění může vést k poškození zdraví nebo škodám na ComfoControl. Pouze uznaný pracovník provádějící instalaci je oprávněn k montáži, připojení, zprovoznění nebo nastavení zařízení ComfoControl odlišným způsobem, než stanoví tento návod k obsluze. Instalace ComfoControl musí být provedena podle obecných místních stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů dané obce nebo příslušné vodárny a elektrárny. Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstrahy, poznámky a pokyny popsané v tomto návodu. Tento návod uschovejte po celou dobu životnosti zařízení ComfoControl v blízkosti přístroje. Jakákoli úprava ComfoControl je zakázána Používané symboly V tomto návodu k obsluze se vyskytují následující symboly: Pozor. Stránka 4

5 Nebezpečí: - poškození přístroje nebo - zranění uživatele nebo - omezení funkce přístroje, pokud nejsou správně dodrženy pokyny. 2 Pokyny pro uživatele Tato kapitola popisuje, jak používat ComfoControl. Srdečně blahopřejeme, stal jste se majitelem zařízení ComfoControl, dotykového ovládacího panelu pro regulaci větracích a chladicích systémů. Přejeme Vám pohodu při jeho užívání. 2.1 ComfoControl ComfoControl reguluje váš větrací a chladicí systém. ComfoControl je namontován v obytné místnosti na stěně a komunikuje odsud s vaším větracím či chladicím systémem. V níže uvedeném přehledu najdete krátký popis, které údaje z něj lze odečítat. Stránka 5

6 Ovládací panel zařízení ComfoControl disponuje funkcí touchscreen. Veškerá nastavení lze vyvolávat, provádět a potvrzovat dotykem prstů. 2.2 Používání ComfoControl S programem ComfoControl máte následující možnosti: - Nastavení dne a času. - Nastavení komfortní teploty. - Nastavení ventilačního stupně. - Zapínání a vypínání odsávače par. - Zapínání a vypínání ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu. Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat. - Nastavení vlastního ventilačního programu. - Nastavení vlastního teplotního programu. - Nastavení časové prodlevy pro určité ventilační jednotky. - Provádění úpravy teploty. - Nastavení displeje. - Nastavení jazyka. V následujících odstavcích budou tyto funkce krátce popsány. Stránka 6

7 2.2.1 Nastavení data a času S programem ComfoControl můžete nastavit datum a čas. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte DEN A ČAS 2. Stiskněte nebo pro nastavení dne. 3. Stiskněte vlevo nebo pro nastavení hodin. 4. Stiskněte vpravo nebo pro nastavení minut. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 7

8 2.2.2 Nastavení komfortní teploty Postupujte následujícím způsobem: 1. Stiskněte KOMFORTNÍ TEPLOTA 2. Stiskněte nebo pro nastavení komfortní teploty. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Komfortní jednotka Komfortní teplota. Ventilační systém s komfortní jednotkou se neustále pokouší udržet teplotu v místnosti, v níž se nalézá ovládací panel, na nastavené hodnotě (komfortní teplotě). Systém může k tomuto účelu otevřít by-pass a zapojit aktivní větrání. Komfortní teplota se nastavuje mezi CHLADNO a TEPLO. V této oblasti můžete nastavit teploty 18 C až 24 C. Stránka 8

9 V nastavení CHLADNO se systém snaží udržet co nejnižší teplotu. Pokud to okolnosti umožňují, zapojí se aktivní ventilace. Toto nastavení používejte, pokud chcete obytné místnosti silně ochladit. V nastavení TEPLO se aktivní ventilace nikdy nespíná, by-pass zůstává uzavřen. Toto nastavení používejte, pokud topíte. Vaše jednotka na rekuperaci tepla je vybavena systémem, který rozpozná, zda je léto nebo zima. V létě lze zapnout aktivní ventilaci, zatímco v zimě to za normálních podmínek není žádoucí. Pokud chcete přesto v zimě použít aktivní chlazení, nastavte teplotu na CHLADNO. Aktivní chlazení lze vypnout. V menu pro nastavení komfortní teploty se k tomuto účelu nachází tlačítko nastavené na Artic Auto nebo Artic off. Zvolte Artic off, pokud nechcete, aby se zapínala ani tehdy, když teplota v místnosti překročí nastavenou komfortní teplotu. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 9

10 2.2.3 Nastavení stupně ventilace S programem ComfoControl můžete nastavit stupeň ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte STUPEŇ VENTILACE, nyní 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Můžete si vybrat ze 4 stupňů ventilace, a to: Stránka 10

11 stupeň Nepřítomnost. - použití v případě nepřítomnosti. Stupeň Nižší stupeň. - použití při potřebě menšího větrání. Stupeň Normální stupeň. - použití při normální potřebě větrání. Stupeň Vysoký stupeň. - použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Stupeň Vysoký stupeň s nastaveným zpožděním vypínání. Viz použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Při manuálně nastavené ventilaci se na displeji zařízení ComfoControl neobjeví, ale vždy. Pokud chcete automatickou ventilaci opět zapnout, postupujte takto: Stiskněte AUTO pro návrat k automatickému větrání Zapnutí a vypnutí odsávače par Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro zapnutí kuchyňského odsávače par. 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace U ODSÁVAČE PAR. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 11

12 Jakmile je kuchyňský odsávač par zapnutý, objeví se na přístroji ComfoControl symbol odsávače par 4. Stiskněte opět pro vypnutí kuchyňského odsávače par. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), nevypne se odsávač pak ihned, ale teprve po uplynutí doby nastavené pro prodlevu vypnutí. Symbol odsávače par zmizí z přístroje ComfoControl teprve po uplynutí nastavené doby pro prodlevu vypnutí odsávače. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), objeví se na klávese přístroje ComfoControl, na které lze obvykle nastavit stupeň ventilace, symbol pro prodlevu vypínání vypne po uplynutí nastavených minut.. Odsávač par se pak Kromě toho se na ComfoControl nezobrazuje žádný stupeň ventilace, dokud je odsávač par zapnutý. Namísto toho se zobrazuje nastavený stupeň ventilace odsávače par v symbolu odsávače, a to následovně: Stránka 12

13 pro stupeň ventilace 1 odsávače par. pro stupeň ventilace 2 odsávače par. pro stupeň ventilace 3 odsávače par. Při nastaveném odsávači par se nastavený stupeň ventilace zobrazuje v symbolu odsávače (např. ) Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 2. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol jako potvrzení, že byl ventilátor vypnut. 3. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 4. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Stránka 13

14 Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol příp. jako potvrzení, že jsou ventilátory opět zapnuté. Vezměte, prosím, na vědomí, že při vypnutí ventilátoru přívodu a odvodu vzduchu nemáte doma přechodně žádnou vyrovnávací ventilaci. Jakmile se ventilátor přívodu a odvodu vzduchu vypnutý, objeví se na přístroji ComfoControl nikoli, ale vždy. Stránka 14

15 Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat Nastavení programu ventilace Program ventilace můžete měnit/nastavovat následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program ventilace. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 15

16 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte stupeň ventilace, 2 nebo 3 pro jakékoli denní období pomocí a. Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). - Stiskněte ; zobrazení se změní na. Stránka 16

17 - Vyberte den, ke kterému se má tento program ventilace nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program ventilace funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 17

18 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení programu teploty S programem ComfoControl můžete nastavit program teploty. Při výrobě byl na zařízení ComfoControl nastaven standardní teplotní program. Na přání však můžete tento standardní teplotní program změnit a upravit podle vaší vlastní potřeby, například zvlášť program pro pracovní týden a zvlášť pro víkend. Program teploty můžete změnit/nastavit tímto způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program teploty. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 18

19 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte teplotu (12 až 28 C) pro jakékoli denní období pomocí a Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). Stránka 19

20 - Stiskněte ; zobrazení se změní na. - Vyberte den, ke kterému se má tento program teploty nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program teplot funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 20

21 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení časové prodlevy S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte Stránka 21

22 4. Stiskněte nebo pro volbu mezi: - časovou prodlevou vypínání v koupelně maximálně 120 minut - časovou prodlevou vypínání kuchyňského odsávače par maximálně 180 minut - potlačením hlášení znečištění filtru na displeji zařízení ComfoControl maximálně 26 týdnů Stránka 22

23 5. Stiskněte a pro nastavení minut (nebo týdnů). 6. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Minimální a maximální hodnoty časové prodlevy při úpravách (větrání) jsou stanoveny v softwaru. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Provedení úpravy teploty Pokud se ComfoControl používá ve spojení s termostatem pro topný systém, může být žádoucí sladit teploty uváděné na obou přístrojích. S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Stránka 23

24 Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte a pak 4. Stiskněte a pro úpravu hodnoty C. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 24

25 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení displeje S programem ComfoControl můžete nastavit jas a kontrast dotykových panelů. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte u BRIGHTNESS (jas) nebo pro nastavení jasu. 4. Stiskněte u CONTRAST (kontrast) nebo pro nastavení kontrastu. Stránka 25

26 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení jazyka S programem ComfoControl můžete nastavit jazyk. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte Stránka 26

27 3. Stiskněte. 4. Stiskněte nebo pro nastavení požadovaného jazyka. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. 2.3 Systémové údaje Na displeji přístroje ComfoControl můžete odečítat různá systémová data: - hlášení poruch - výstraha pro výměnu filtru - informace o stavu ventilačního či chladicího systému Hlášení poruchy na ComfoControl V případě poruchy se na displeji zařízení ComfoControl objeví kód poruchy. Kód poruchy se skládá z kódu A nebo E a číslice. Stránka 27

28 Co dělat v případě poruchy? Případnou poruchu můžete odstranit takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte E2). pro vymazání hlášení o poruše, příp. ERROR E2 (porucha Pokud došlo k několika poruchám najednou, zobrazí se pod sebou. V případě několika poruch se všechny zobrazí v okně SYSTEM STATUS. Zde se zabýváme poruchou ERROR E2. Pokud by se opakovaně vyskytovala stejná porucha, spojte se, prosím, s pracovníkem provádějícím instalaci. Zaznamenejte si typ vašeho ventilačního či chladicího zařízení. Stránka 28

29 Zaznamenejte si příslušný kód poruchy, který se objeví na displeji zařízení ComfoControl. Zástrčka musí být vždy v zásuvce, pokud nebylo třeba ventilační či chladicí systém odstavit z provozu v důsledku závažné závady, čištění nebo výměny filtru nebo z jiného nutného důvodu. Pokud byste zástrčku vytáhli ze zásuvky, nebude již byt mechanicky větrán a mohou se zde vyskytnout dlouhodobé problémy s vlhkostí a tvorbou plísní. Je tedy třeba zabránit dlouho trvajícímu odstavení vašeho ventilačního či chladicího systému z provozu Hlášení o filtru na ComfoControl Když je třeba vyměnit (nebo vyčistit) filtry ventilačního systému, objeví se na displeji přístroje ComfoControl hlášení FILTR VÝMĚNA. Bližší informace o výměně (nebo čištění) filtrů najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního systému. Po výměně (nebo vyčištění) filtrů ventilačního systému postupujte pro odstranění hlášení o filtru na displeji přístroje ComfoControl takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte pro vymazání hlášení FILTR VÝMĚNA Stavové informace na ComfoControl Pokud se nevyskytují žádná poruchová hlášení, objeví se na displeji přístroje ComfoControl zobrazení CHECK: OK. Stránka 29

30 Pak si můžete vyvolat informace o stavu ventilačního či chladicího systému. Postupujte následovně: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Na displeji přístroje ComfoControl se objeví okno SYSTEM STATUS se všemi systémovými údaji. Stiskněte pro přechod do hlavního menu. 2.4 Konec životnosti Projednejte se svým dodavatelem, co máte udělat na konci životního cyklu vašeho zařízení ComfoControl. Pokud je nemůžete přinést zpět, neodhazujte jej do běžného odpadu, ale informujte se ve svém bydlišti na možnosti opětovného využití komponentů nebo ekologické zpracování těchto materiálů. Stránka 30

31 3 Pokyny pro instalaci V této kapitole se popisuje instalace přístroje ComfoControl. 3.1 Předpoklady pro instalaci Při posuzování, zda je v určité místnosti možná instalace přístroje ComfoControl, je třeba zohlednit následující body. Přístroj ComfoControl musí být umístěn minimálně 1,5 metru nad úrovní podlahy. Přístroj ComfoControl musí být umístěn tak, aby byla kolem něj umožněna dostatečná cirkulace vzduchu. Tedy nikoli za skříní, v rohu atd. Přístroj ComfoControl se nesmí umisťovat v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, TV přístroje, lampy atd. Je třeba zabránit i přímému slunečnímu záření. Přístroj ComfoControl ne nesmí umisťovat v blízkosti chladných zdrojů, například vedení studené vody nebo nevytápěných stěn (v souvislosti s nevytápěnými pokoji na druhé straně stěny). V místnosti musí být k dispozici tato zařízení: - případná montážní krabice pro zařízení ComfoControl. - napájecí napětí 12Vdc ventilačního systému. - komunikační kabel A/B ventilačního systému. 3.2 Instalace ComfoControl Transport a vybalování Postupujte při transportu a vybalování přístroje ComfoControl opatrně. Zajistěte ekologickou likvidaci obalového materiálu Kontrola rozsahu dodávky Pokud u dodaného výrobku zjistíte poškození nebo chybějící části, spojte se ihned s dodavatelem. Do rozsahu dodávky patří: přístroj ComfoControl montážní závěs (upevněný na zadní straně přístroje ComfoControl) konektory (upevněné na desce na zadní straně přístroje ComfoControl) návod k obsluze. Stránka 31

32 3.3 Montáž na stěnu Upevněte montážní závěs na stěnu. Na montážním závěsu je předvrtáno 5 otvorů pro upevnění. Montážní závěs lze případně upevnit i do montážní krabice. Připojte přístroj ComfoControl k ventilačnímu systému, viz 3.4. Zavěste přístroj ComfoControl na montážní závěs. Upevněte přístroj ComfoControl na spodní straně šroubem. 3.4 Připojení k ventilačnímu systému Upevněte kabel 12Vdc ke konektoru. Upevněte komunikační kabel A/B ke konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod 12Vdc POWER na desce. Připojte konektor na vývod RS 485 COMM na desce. Stránka 32

33 Open (otevřeno) Comm (kom) Power (napětí) Relay (relé) Relay Temp. Sens (relé tepl. senzoru) Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * * * Specifikace pro kabel: 4 x 0,25 mm 2 odstíněný (twisted pair). 3.5 Připojení externího teplotního senzoru Upevněte kabel teplotního senzoru konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod TEMP.SENS na desce. Umístěte oba jumpery na pozici 1:2 (vlevo) na desce. Jumper vlevo: teplot. senzor Jumper vpravo: relé 2) Otevřeno Kom Napětí Relé Relé tepl. senzoru Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * - + Stránka 33

34 Specifikace pro teplotní senzor: NTC 10 KΩ (není součástí dodávky). Externí teplotní senzor je možné objednat na zvláštní objednávku. Obvykle se vnitřní teplota měří interním teplotním senzorem (v zařízení ComfoControl). Je však možné měřit vnitřní teplotu pomocí externího teplotního senzoru. To má smysl především tehdy, když není přístroj ComfoControl zavěšen v místnosti, kde se má měřit vnitřní teplota, ale například na chodbě. Kromě toho se může stát, že spolehlivé měření teploty ovlivňují okolní vlivy, například teplota stěn. Externí teplotní senzor v obytné místnosti, který musí být připojen na desku na zadní straně přístroje ComfoControl, je pak dobrým řešením. 3.6 Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu Po instalaci je nutné uvést ventilační a chladicí systém do provozu. Uvedení do provozu lze provést pomocí P-menu zařízení ComfoControl. V tomto P-menu lze vybírat různá nastavení (regulace) pro ventilační a chladicí systém. Níže vidíte přehled menu, která jsou k dispozici. Přehled všech možných nastavení v P-menu najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního a/nebo chladicího systému. Přístup k P-menu 1. Stiskněte Stránka 34

35 2. Stiskněte 3. Stiskněte, pak 4. Zadejte kód 3520, abyste se dostali do INSTALAČNÍHO MENU. 5. Stiskněte nebo, abyste se dostali: - do menu INSTALL VENTILATION (instalace větrání) nebo - do menu INSTALL ARTIC (instalace artic) Stránka 35

36 6. Stiskněte OK pro otevření vybraného menu. Nyní jsou dostupná P-menu. Pokud není zapojen chladicí systém Artic, nerozsvítí se klávesa OK na displeji. Příslušná P-menu pak nejsou k dispozici. 7. Vyberte pomocí nebo požadované P-menu, například P5 OPTIONEN (volby). Stránka 36

37 8. Stiskněte OK pro potvrzení P-menu. 9. Vyberte pomocí nebo požadované submenu, například P51 VORWÄRMER (předehřívací zařízení). 10. Stiskněte OK pro potvrzení submenu. Provedení nastavení v P-menu Stránka 37

38 Postupujte následovně: 11. Vyberte pomocí nebo hodnotu pro parametry. 12. Stiskněte pro potvrzení nového nastavení. 13. Stiskněte případně ještě jednou pro návrat do P-menu. Stránka 38

39 14. Opakujte kroky 7 až 13, pokud chcete nastavit více parametrů po sobě. Minimální a maximální hodnoty pro dostupné nastavované parametry jsou určeny v softwaru. Návrat do hlavního okna Postupujte následovně: 15. Stiskněte pro návrat do okna INSTALLATION MENU (instalační menu). 16. Stiskněte pro návrat do hlavního okna. Stránka 39

40 Přístroj ComfoControl se po 5 minutách automaticky vrátí do hlavního okna. Po ukončení nastavení v P-menu se vrátí přístroj ComfoControl téměř vždy přímo do hlavního okna. Po všeobecném resetu originálního nastavení (viz menu P7) však tento proces trvá poněkud déle, protože systém musí provést novou inicializaci. Veškerá práva vyhrazena. Tento návod k obsluze byl vytvořen velice pečlivě. Jeho vydavatel však přesto neručí za škody vzniklé v důsledku chybných či nesprávných údajů v tomto návodu. Stránka 40

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 316 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, kulatým grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, s proporcionální regulací,

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Proffé SWH-2 je určen k transferovým přenosům na

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Návod k obsluze + záruční list. Mobilní elektrické topidlo EL 9

Návod k obsluze + záruční list. Mobilní elektrické topidlo EL 9 Návod k obsluze + záruční list Mobilní elektrické topidlo EL 9 POZOR! Před zapojením přístroje si nejdříve přečtěte návod k obsluze a uchovejte ho pro další účely. OBSAH Popis produktu... 2 Technické parametry...

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 Návod k instalaci zařízení Installation instructions Leggeanvisning Asennusohjeet Installationsanleitung Instrucciones para la instalación Wytyczne o instalacji urządzenia

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE Úvod Digitální posuvné měřítko DIGI-MET je univerzální přesné měřidlo pro použití v náročných podmínkách výroby i kontrolní laboratoře. Před prvním použitím

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

MULTI V. LG klimatizační jednotka kanálového typu PRÍRUČKA UŽIVATELE

MULTI V. LG klimatizační jednotka kanálového typu PRÍRUČKA UŽIVATELE MULTI V LG klimatizační jednotka kanálového typu PRÍRUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací své vnitřní klimatizační jednotky a jejím uvedením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G

NÁVOD K POUŽITÍ. Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G NÁVOD K POUŽITÍ Otevřená gondolová mrazicí vana W15MR/G W20MR/G OBSAH : 1. Určení 2. Technická charakteristika 3. Instalace zařízení 4. Elektrická instalace 5. Způsob použití 6. Údržba 7. Bezpečnostní

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Popis dotykového displeje (Touch LCD Wall Controller) Dotykový LCD nástěnný ovladač je příslušenství adaptéru KKRP01A které

Více