Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1."

Transkript

1 Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek byl označen značkou shody CE a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství. Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení. Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE) Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění. Používejte pouze přiložený napájecí adaptér. Se zařízením manipulujte opatrně. Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu. Neumísťujte přístroj do blízkosti vody nebo na místa v kontaktu s vodou. Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou. Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

2 Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí. Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy. Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu. Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v návodu a neručí za kompatibilitu této verze návodu s vyššími verzemi DVR. Obsah Čísla stran jsou vztažena k originálnímu manuálu, který je na CD přiložen k DVR. 1. Zvláštní upozornění Přední a zadní panel Přední panel Zadní panel Připojení a nastavení HDD Instalace Připojení kamer Volitelné připojení periferií Připojení napájecího adaptéru Nastavení data a času Nastavení hesla Nastavení záznamu Základní operace Živé sledování Záznam Přehrávání Vyhledávání záznamu Upgrade Firmware / OSD Další pokročilé operace Rychlé vyhledávání Záznam Rychlé nastavení záznamu Detailní nastavení záznamu Časovač Detekce Vzdálené zařízení Systém/Systémové informace Nastavení sítě Statická IP PPPOE DHCP Záloha Záloha USB Vzdálené ovládání Prohlížeč videa Instalace a Síťové připojení Ovládací panel Hlavní operace IE webový prohlížeč Quick Time přehrávač...27

3 Příloha 1: Poradce při potížích...29 Příloha 2: Seznam kompatibilních USB flash disků...30 Příloha 3: Seznam kompatibilních SATA harddisků...31 Příloha 4: Specifikace...32 Příloha 5: RS485 Protokol...34 Příloha 6: Orientační doba záznamu ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ VZDÁLENÝ DOHLED 1). Pokud během vzdáleného dohledu sledujete současně 4 nebo více kanálů, mohou být obrázky zpožděné. 2). Pokud stisknete tlačítko Sapshot, uložíte snímek na který se právě díváte. Každý kanál uloží jeden soubor obrázku. Snímek bude uložen v cestě specifikované v Record Setting (Nastavení záznamu) 3) Při přehrávání záznamu můžete vybrat jednotlivé kanály. NAPÁJENÍ Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu DVR doporučujeme použít UPS zálohový zdroj. Tento zdroj není součástí dodávky DVR. 2. Přední a zadní panel 2.1 Přední panel 1) Led diody: pokud nastane některá níže uvedená podmínka, příslušná LED se rozsvítí: POWER: DVR je zapnuto HDD: HDD je aktivní - probíhá zápis nebo čtení ALARM: Je-li spuštěn alarm TIMER: Pokud je časovač aktivován PLAY: Přehrávání 2) MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu. V podmenu slouží k potvrzení nastavení a k přesunu na vyšší úroveň 3) ENTER: Stiskem ENTER : potvrdíte nastavení zadaného parametru 4) LIST: pro rychlé vyhledávání v seznamu záznamů. Stiskem tlačítka se přepnete do módu vyhledávání. Vyhledat záznam můžete z následujících seznamů, jejich výběr potvrdíte stisknutím ENTER : ALARM seznam alarmových záznamů MANUAL seznam záznamů manuálně zapnutých MOTION seznam záznamů sepnutých při detekci pohybu v obraze SYSTEM seznam kontrolních záznamů DVR (při nepřetržitém záznamu udělá DVR každou hodinu systémový záznam o tom, že bylo v činnosti) TIMER seznam záznamů pořízených podle časového plánu 5) PLAY stiskem tlačítka spustíte přehrávání záznamů

4 6) SLOW: Stisknutím v módu přehrávání spustíte pomalé přehrávání záznamu 7) ZOOM: Stiskem ZOOM digitálně zvětšujete obraz na monitoru v živém módu i při přehrávání 8) SEQ Stiskem SEQ aktivujete funkci call monitor, dalším stisknutím ji zrušíte 9) slouží k zobrazení /4 kamer 10) POWER: Vypnutí / zapnutí DVR (Při záznamovém módu před vypnutím nejprve zastavte záznam). Upozornění: pokud je DVR v módu nahrávání vypněte nahrávání před vypnutím DVR. 11) 1~4: Stiskem zvoleného tlačítka zobrazíte příslušný kanál na výstupu. 12) (PAUSE / UP /+), (REW/LEFT), (FF/RIGHT), (STOP/DOWN/-) Stisk jednoho z těchto tlačítek slouží k posunu kursoru: nahoru, dolu, vlevo, vpravo Stisk jednoho z těchto tlačítek v módu přehrávání: pausa/stop/rychle zpět/rychle dopředu Stisk tlačítek UP/+ nebo DOWN/- v módu nastavení slouží ke změně nastavení v menu. 13) AUDIO (SLOW + ZOOM): Současným stiskem obou tlačítek vyberete zvuk (živě nebo ze záznamu) 13) PTZ ( - SEQ): Současným stiskem obou tlačítek vstoupíte/vystoupíte do/z módu PTZ ovládání. Stiskem + nebo - kamera zoomuje Stiskem tlačítek UP/DOWN/LEFT/ RIHGT směrujete kameru Pouze pro vybrané modely 15) USB port: pro rychlé zálohování záznamu nebo upgrade firmware lze použít kompatibilní USB flash pamět. Před použitím ji naformátujte na PC na FAT Zadní panel 1. VIDEO INPUT - Video vstup: (1 ~ 4CH): Připojení zdrojů videosignálu (kamery) s BNC konektorem 2. VIDEO OUTPUT video výstup - Připojení hlavního CRT monitoru 3. AUDIO IN audio vstup - pro připojení audiosignálu CINCH konektorem. Při záznamu je signál nahráván. Poznámka:.Toto DVR podporuje JEDEN audiokanál: Audio 1 Bude zaznamenán s videokanálem CH1. 4. AUDIO OUT: Připojení audia monitoru nebo reproduktoru. 1 audio výstup (konektor CINCH). 5. LAN: Pro připojení k síti (internetu) pomocí LAN kabelu. LINK/ACT LED: Pokud je síťové připojení aktivní, LED svítí. 6. DC19V: Konektor pro připojení napájecího kabelu DC 19V z napájecího adaptéru. 3. ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ

5 3.1. Instalace HDD HDD musí být nainstalován před spuštěním DVR. Krok 1: Odšroubujte šrouby vrchního krytu a sundejte kryt DVR. Krok 2: Vezměte kompatibilní HDD, připojte konektory napájení a datové sběrnice (ujistěte se že jsou konektory dobře a správně zapojeny). Krok 3: Přišroubujte HDD do držáku HDD. Krok 4: Přišroubujte zpět vrchní kryt DVR Připojení kamer Kamery musí být připojeny k napájení a k DVR PŘED zapnutím DVR! DVR po zapnutí automaticky detekuje normu videosignálu NTSC / PAL a samo se přepne do správné normy. 1) Připojení napájení: připojte kameru k doporučenému zdroji napájení. 2) Připojení video kabelů: připojte kamerový video výstup do DVR koaxialním kabelem nebo RCA linkou s BNC konektory do video vstupů DVR. 3) Připojení audio kabelů(pouze vybrané modely): připojte kamerový audio výstup do audio vstupu DVR koaxiálním kabelem nebo RCA linkou s CINCH konektory. 4) Nastavení kamer (Pouze PTZ kamery): Pro detailní nastavení viz kapitola 5.5: Vzdálený dohled. 3.3 Volitelné periferní připojení :V závislosti na modelu může DVR podporovat připojení dalších periferií (viz konkrétní návod připojovaného zařízení) Nastavení napájení: Toto zařízení by mělo používat pouze typ napájecího zdroje který je vyznačen na etiketě výrobce. Doba náběhu systému po zapnutí je přibližně 10 až 15 sec Nastavení času a data: - po prvním spuštěním DVR nastavte datum. V hlavním MENU zvolte DATE (DATUM) 1. DATE (DATUM) nastavte na DVR správný čas ROK/MĚSÍC/DEN/HODINA/MINUTY/SEKUNDY (YEAR/MONTH/ DAY/HOUR/MIN/SEC) 2. FORMAT (FORMAT) zvolte jeden ze 3 formátů R-M-D, M-D-R, D-M-R (Y-M-D, M-D-Y, D-M-R) 3. DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) pro zadání letního času a jeho periody (start/konec). Úprava se provede ručně. Vstupte do DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) menu módu a nastavte začátek, konec a posunutí letního času. Upozornění: Neměňte datum pokud byl spuštěn záznam a na disku jsou již nahraná data. Pokud změníte datum dojde k poškození datové souvislosti a nebude fungovat vyhledávání a zálohování podle času. Pokud dojde ke změně času a na HDD jsou již nahraná data doporučujeme vymazat všechna data na HDD Nastavení Hesla: V hlavním menu vyberte položku ADVANCE (Další nastavení)-> dále položku PASSWORD(HESLO) -> a potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Nastavte nové heslo. Továrně nastavené heslo je: Record Setting (Nastavení záznamu): V továrním nastavení je aktivován záznam, jakmile je DVR zapnuto a kamera připojena. Pro změnu nastavení záznamu, stiskněte MENU a zadejte heslo pro vstup do seznamu menu. Poté zvolte RECORD pro vstup do menu rozšířeného nastavení. Můžete nastavit velikost obrazu, kvalitu obrazu a počet snímků

6 za vteřinu behem nahrávání. Detaily viz kapitola 5.2. RECORD (Záznam). 4. ZÁKLADNÍ OPERACE BASIC OPERATION 4.1 Live Page (Živé sledování) - viz obrázek kapitola 4.1 v originálu manuálu. Vysvětlivky k popisu obrázku: System time - systémový čas Status display zobrazení stavu Available HDD capacity - dostupná kapacita HDD Recording záznam Motion detekce pohybu v obraze Channel title titulek kanálu Vysvětlivky významu ikon: Key lock (Zamknutí kláves) Key unlock (Odemknutí kláves) 1st live audio channel (1. Živý audiokanál) 1st playback audio channel (1. Přehrávaný audiokanál) Audio channel unselected (Audio kanál nebyl zvolen) Digital zoom mode (Mód dogitální zoom aktivován) Digital zoom unselected (Mód digitální zoom neaktivován) HDD overwrite (Přepisování HDD aktivováno) Timer recording (Záznam podle časového plánu aktivní) Motion (Detekce pohybu aktivní) Recording ( Záznam aktivní) Alarm (Alarm aktivní) 4.2. Recording (Záznam) Pokud je aktivován záznam a funkce pre-alarm, bude k aktuálnímu záznamu přidáno navíc 8MB záznamu předcházejícího alarmové události. 1) Manual Recording Icon (Ikona manuálního zaznamu): Pokud je v DVR nainstalován HDD, připojeny kamery a napájení DVR, tovární nastavení spustí záznam, na obrazovce je ikona: 2) Event Recording Icon (Ikona záznamu při události): Pokud je aktivní detekce pohybu / externí alarm, při pohybu před kamerou nebo spuštěném alarmu je na obrazovce ikona nebo. 3) Timer Recording Icon (Ikona časového záznamu): Pokud je aktivní záznam podle

7 časovaného plánu, je na obrazovce ikona: 4.3. Playback (Přehrávání) Pro spuštění přehrávání posledních záznamů stiskněte tlačítko PLAY. Poznámka: : Musí být nahráno nejméně 8192 snímků aby byl záznam přehrán. Pokud je počet nahraných snímků menší, bude přehrávání zastaveno. Například, pokud je IPS nastaveno na 30, doba záznamu by měla být nejméně 273 sec (8192 s/ 30 IPS) aby přehrávání fungovalo správně. 1) Fast Forward / Fast Rewind (Zrychlené přehrávání vpřed/vzad) Při přehrávání můžete zrychlit přehrávání 4x, 8x, 16x, 32x opětovným stiskem tlačítka FF/REW Poznámka: Během přehrávání bude zobrazeno rozlišení (FRAME, FIELD nebo CIF) na obrazovce. 2) Pause (Zastavení obrazu) Tlačítkem PAUSE lze záznam během přehrávání pozastavit. Pokud je záznam pozastaven můžete se posunout: Na další políčko záznamu stiskem tlačítka. Na předchozí políčko záznamu stiskem tlačítka 3) Stop K zastavení přehrávání slouží tlačítko STOP. Zobrazení se vrátí zpět do živého módu. 4) Slow Playback (Pomalé přehrávání): Stiskem tlačítka SLOW zpomalíte přehrávání na ¼ rychlosti, dvojím stisknutím na 1/8 rychlosti 5) Audio Playback (Přehrávání audia): Současným stiskem těchto dvou tlačítek vyberete mezi živým audiem, nebo audiem ze záznamu. Význam zobrazených ikon: Ikona : Živé audio 1. audio kanálu / Ikona : Přehrávaní záznamu 1. audiokanálu Poznámka: Pokud chcete udělat video zálohu včetně audia, ujistěte se, zda vaše DVR a připojené kamery podporují audio funkce. 4.3 Search (Vyhledávání záznamu) 1) Vyhledávání ze seznamu: Stiskněte tlačítko LIST pro zobrazení všech záznamů v seznamu. Vyberte typ záznamů který chcete vyhledat vyberte požadovaný záznam a stiskněte ENTER pro spuštění přehrávání Typy záznamů jsou: ALARM - seznam alarmových záznamů MANUAL seznam záznamů manuálně zapnutých MOTION seznam záznamů sepnutých při detekci pohybu v obraze SYSTEM seznam kontrolních záznamů DVR(při nepřetržitém záznamu udělá DVR každou hodinu systémový záznam o tom, že bylo v činnosti)

8 TIMER seznam záznamů pořízených podle plánu 2) Vyhledávání podle času přes DVR Stiskněte tlačítko MENU přesuňte se na položku ADVANCE -> EVENT LOG Přesuňte se na položku QUICK SEARCH a stiskněte ENTER pro vstup do menu vyhledávání podle času. Zadejte Year / Month / Day / Hour / Min (rok / měsíc / den / hodinu / minutu) pro vyhledání a přehrání záznamu. 3) Vyhledávání pomocí klientské aplikace Spusťte aplikaci a připojte se k DVR. Klikněte na (Miscelaneous control) - > vyberte volbu (Status list). Otevře se okno s výběrem typu záznamů: User / Motion / Alarm. Vyberte záznam a klikněte na tlačítko Play. 4.5 Firmware/OSD Upgrade( Aktualizace Firmware/OSD) - Aktualizace Aktualizace firmware a OSD menu 1) Aktualizace pomocí USB 1) Nejdříve naformátujte flash disk na formát FAT32 2) Nahrajte na něj soubor s aktualizací (neměňte název souboru) a připojte flash disk k DVR 3) V MENU najeďte na UPGRADE a potvrďte stiskem ENTER 4) Vyberte YES(ANO) a stiskněte ENTER 2) Aktualizace pomocí klientského sw. 1) Uložte aktualizované soubory do svého PC (neměňte název souboru) a spusťte klientskou aplikaci. 2) Klikněte na (Miscelaneous control) -> a dále na (Tools) pro vstup do nastavení aktualizace 3) Zadejte User name (Uživatelské jméno), Password(Heslo), IP adresu, a Port DVR 4) Vyberte záložku Firmware nebo Language(jazyk) a klikněte na tlačítko ADD(Přidat) pro otevření dialogu pro výběr aktualizačního souboru. 5) Klikněte na tlačítko Update firmware nebo Update language pro spuštění aktualizace. 5. ADVANCED OPERATION (Další pokročilé operace) 5.1. Quick Search (Rychlé hledaní) Můžete vyhledat jakoukoli specifickou událost podle času a přehrát nalezený soubor. Přesunte se na QUICK SEARCH, s stiskněte ENTER. Zobrazí se následující podmenu: 1) DATE (Datum): Zvolte (Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta) kterou si přejete nalézt. 2) SEARCH HDD (Vyber HDD): Vyberte HDD (máte-li v DVR více než 1 HDD). 3) START: Přesuňte se na START a stiskněte ENTER k vyhledání a přehrání zaznamenaných souborů RECORD (ZÁZNAM)

9 V tomto menu můžete změnit nastavení záznamu. Stiskněte tlačítko MENU. Továrně nastavené heslo administrátora je Zadejte defaultní heslo, a stisněte ENTER. (Uživatel může změnit heslo později). Přejděte na RECORD, a stiskněte ENTER. Na obrazovce se ukáže následující podmenu: Rychlé nastavení RECORD (ZÁZNAMU) 1) IMAGE SIZE (VELIKOST OBRAZU) Výběr SNÍMKU, POLE (Pouze vybrané modely) nebo CIF. 2) QUALITY (KVALITA) výběr kvality snímků :SUPER, BEST (NEJLEPŠÍ), HIGH (VYSOKÁ) NORMAL (NORMÁLNÍ) 3) IMAGE PER SECOND (POČET SNÍMKŮ ZA SEKUNDU) Zadejte počet snímků pro manuální záznam Detailní nastavení záznamu 1) MANUAL RECORD ENABLE (MANUÁLNÍ ZÁZNAM POVOLEN) ZAP / VYP funkce manuálního záznamu. 2) EVENT RECORD ENABLE (ZÁZNAM při UDÁLOSTI POVOLEN) ZAP / VYP funkce záznamu událostí. Je-li aktivován, bude záznam spuštěn každým pohybem nebo externím alarmem. 3) TIMER RECORD ENABLE (ZÁZNAM ČASOVAČE POVOLEN) ZAP / VYP záznamu podle časového plánu 4) MANUAL RECORD IPS (Rychlost záznamu manuální záznam) Vyberte počet snímků/sec pro MANUÁLNÍ ZÁZNAM. 5) EVENT RECORD IPS (Rychlost záznamu záznam událostí) Vyberte počet snímků/sec pro ZÁZNAM UDÁLOSTÍ 6) TIMER RECORD IPS (Rychlost záznamu záznam podle časového plánu) Vyberte počet snímků/sec pro ZÁZNAM PODLE ČASOVAČE. 7) PRE-ALARM RECORD (Pouze vybrané modely) Vyberte povolit či zakázat funkci pre-alarm. (ON / OFF). Pokud je funkce aktivní, DVR zaznamená 8MB dat uložených před spuštěním alarmu (nahrávání). 8) OWERWRITE (PŘEPISOVÁNÍ HDD) (Pouze vybrané modely) Pokud je HDD plný při zapnutém módu přepisovaní, DVR smaže vždy 8GB dat nejstaršího záznamu pro pokračování záznamu TIMER (ČASOVAČ) V tomto menu, můžete naplánovat rozdílná časová nastavení pro záznam a funkci detekce. Přesunte se na položku TIMER a stiskněte ENTER. Zvolte povolit (ON) nebo zakázat (OFF) záznam časovače a nebo detekce podle časovače. 1) RECORD TIMER (Záznam podle časovače) Použijte tlačítka UP/DOWN (NAHORU/DOLU) pro změnu nastavení (ON / OFF). Je-li nastaveno ON, stiskem ENTER vstoupíte do podmenu pro bližší nastavení. Viz obrázek kap. 5.3 v original manuálu

10 Osa X 0 ~ 24 hodin. Každý interval uvnitř čtverce je 2 hodiny (rozdělen po třiceti minutách). Osa Y Pondělí - Neděle. Nastavení Najeďte na startovací bod a stiskněte ENTER pro nastavení začátku (označeno červenou barvou). Poté tlačítky UP, DOWN, LEFT, RIGHT nastavte plánovaný časový záznam. Stiskněte ENTER pro označení konce času (označeno žlutou barvou) a stiskněte tlačítko MENU pro návrat. 2) DETECTION TIMER (Časovač detekce pohybu) Použijte tlačítka UP/DOWN (NAHORU/DOLU) pro změnu nastavení (ON / OFF). Je-li nastaveno ON, stiskem ENTER vstoupíte do podmenu pro bližší nastavení Viz obrázek kap. 5.3 v original manuálu Osa X 0 ~ 24 hodin. Každý interval uvnitř čtverce je 2 hodiny (rozdělen po třiceti minutách). Osa Y Pondělí - Neděle. Nastavení Najeďte na startovací bod a stiskněte ENTER pro nastavení začátku (označeno červenou barvou). Poté tlačítky UP, DOWN, LEFT, RIGHT nastavte plánovaný časový záznam. Stiskněte ENTER pro označení konce času (označeno žlutou barvou) a stiskněte tlačítko MENU pro návrat. Poznámka: Tato funkce je aktivní pouze při aktivované detekci pohybu DETECTION (Detekce pohybu). Nastavení funkcí detekce pohybu. Najeďte na položku DETECTION, a stiskněte ENTER. Na obrazovce se zobrazí: 1) TITLE (Název) Název kamery pro každý kanál. Nastavuje se v CAMERA. 2) DET (Detekce) Výběr aktivace detekce pohybu pro každý kanál ON/OFF (VYP/ZAP). 3) AREA (Oblast) Stisknutí ENTER pro nastavení oblasti detekce. Zobrazí se viz obrázky kap. 5.4 v originálu manuálu. Růžová políčka označují oblast, kde nebude detekován pohyb. Průhledná políčka označují oblast, kde bude detekován pohyb. Tlačítkem ENTER potvrdíte začátek masky. Tlačítky LEFT a RIGHT nastavíte šířku, UP a DOWN výšku masky. Potvrdíte opět ENTER. Multi-detected area = oblast s více zónami detekce. *Růžové bloky představují oblast bez detekce pohybu v obraze, průhledné bloky představují oblast s detekcí pohybu v obraze. 4) LS Stupeň porovnávání dvou snímků. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. 5) SS nastavení vzhledem k velikosti objektů na obrazovce (počet detekčních políček). Pokud je hodnota 3, pak po změně 3 políček bude spuštěn alarm. Hodnota SS musí být menší než počet políček zadaných pro detekci. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. 6) TS nastavení vzhledem k délce pohybu. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. 7) RE hodnota pro porovnávání snímků. Např. hodnota 10 znamená, že se bude najednou porovnávat 10 po sobě jdoucích snímků podle hodnot LS, SS a TS. Čím větší číslo, tím větší citlivost detekce. 8) ALARM Nastavte stupeň citlivosti alarmu: nízká / vypnuto / vysoká. Původní hodnota je nízká.

11 5) ALARM Výběr N.C. (Normally Closed) / N.O. (Normally open) / OFF pro polaritu externího alarmového výstupu.tovární nastavení je OFF REMOTE (Vzdálené zařízení) Nastavení správné funkce vzdáleného zařízení (PTZ kamery ). Najeďte na REMOTE a stiskněte ENTER. Zobrazí se podmenu: 1) TITLE (Název) Název kamery, na každém kanálu je nastaveno CAMERA. 2) DEVICE (Zařízení) Výběr zařízení (CAMERA / PTZ) podle připojené kamery pro každý kanál. 3) ID Nastavení ID číslo (0 ~ 255) pro PTZ kameru. Po správném připojení PTZ kamery bude továrně nastavené defaultní ID PTZ kamery zobrazeno na obrazovce. 4) PROTOCOL (Ovládací protokol) Podle protokolu kamery zvolte NORMAL (AVC protokol) pro kamery AV-TECH nebo P-D (PELCO-D). 5) RATE (Přenosová rychlost) Nastavení přenosové rychlosti každého kanálu (2400 / / 9600 / / / Baudů) v souladu s připojenou PTZ kamerou SYSTEM / SYSTEM INFO Umožňuje kontrolovat nebo měnit některá systémová nastavení. 1) SERIAL TYPE: Stiskněte tlačítko UP / DOWN pro nastavení typu seriového portu (RS485). 2) BAUD RATE (Přenosová rychlost): Nastavení přenosové rychlosti (2400 / 9600 / / / Baudů). 3) HOST ID: Nastavení ID DVR (0 ~ 254). 4) PASSWORD (Heslo): Stiskněte ENTER k přenastavení hesla pro přístup do DVR. Můžete nastavit heslo do 4 číslic. Poznámka: Uživatelé s heslem hosta (GUEST) mají přístup pouze k živému sledování, sekvenčnímu zobrazení, uzamykání kláves a přepínání kanálů 5) RESET DEFAULT (Vynulování do továrního nastavení): Stiskněte ENTER pro vrácení do továrního nastavení a vyberte YES pro potvrzení nebo NO pro zrušení. 6) CLEAR HDD (Vymazání HDD): Vyberte HDD který chcete vymazat, stiskněte ENTER. Zvolte YES k potvrzení nebo NO pro zrušení vymazání HDD. 7) UPGRADE (Aktualizace): Nejdříve naformátujte USB flash disk na PC na format FAT32. Poté uložte soubory pro aktualizaci na USB flash disk a vložte do USB portu DVR. Stiskněte ENTER a zvolte YES k potvrzení upgrade nebo NO pro zrušení. Poznámka: Pro použití této funkce uložte soubory pro upgrade na kompatibilní USB flash disk. Zasuňte jej do předního či zadního USB portu. Neodpojujte napájení vašeho DVR pokud probíhá aktualizace. Funkce DVR nebudou fungovat správně či budou nedostupné.

12 8) AUTO KEYLOCK (SEC) (Automatické zamknutí kláves): Nastavte čas v sekundách po kterém se funkce zamknutí kláves aktivuje (NEVER/10/30/60 / Nikdy / 10 / 30 / 60 (sekund)). 9) LANGUAGE (Jazyky) (Vícejazyčná podpora): V OSD menu vyberte jazyk. 10) VIDEO FORMAT: Zobrazí informaci o formátu videosignálu DVR (NTSC / PAL). 11) VERSION (Verze): Zobrazí informaci o o verzi nainstalovaného firmware NETWORK (Síť) V tomto menu můžete nastavovat síť. Přesuňte se NETWORK a stiskněte ENTER pro vstup do podmenu STATIC (Statická IP) 1) NETWORK TYPE (Typ sítě): Zvolte typ sítě jako STATIC a zadejte všechny potřebné Informace. 2) NETWORK INFORMATION (Síťové informace) (IP / GATEWAY / NETMASK) Všechny potřebné síťové informace získáte od vašeho poskytovatele připojení. 3) DNS (PRIMÁRNÍ DNS / SEKUNDÁRNÍ DNS): IP adresu, jméno domény serveru získáte od vašeho poskytovatele připojení. 4) PORT: Rozsah platných čísel je od 1 do Tovární hodnota je 80. Typicky, TCP port používán HTTP je 80. V některých případech je pro zvýšení flexibility nebo bezpečnosti lepší změnit číslo portu Příklad: STATIC NETWORK TYPE STATIC IP GATEWAY NETMASK PRIMARY DNS SECONDARY DNS PORT PPOE (Point to Point Protocol Over Ethernet) typ spojení. Pro tento typ spojení je nutno mít nainstalován potřebný software. Pokud máte PPPoE spojení již zařízené, nastavte v software tento typ. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které vám přidělil poskytovatel internetu. 1) NETWORK TYPE (Typ sítě): Zvolte typ sítě PPOE a zadejte všechny potřebné Informace. 2) USER NAME/PASSWORD (Uživatelské jméno/heslo): doplňte jméno a heslo přidělené vaším poskytovatelem připojení. 3) DNS (PRIMARNÍ DNS / SEKUNDÁRNÍ DNS): IP addresu, jméno domény serveru

13 získate od vašeho poskytovatele připojení. 4) PORT: Rozsah platných čísel je od 1 do Tovární hodnota je 80. Typicky, TCP port používán HTTP je 80. V některých případech je pro zvýšení flexibility nebo bezpečnosti lepší změnit číslo portu Příklad: PPOE NETWORK TYPE PPOE USER NAME EMPTY PASSWORD EMPTY IP GATEWAY NETMASK PRIMARY DNS SECONDARY DNS PORT 0080 EMPTY = Prázdný Poznámka: PPPoE připojení vyžaduje Hostname pod kterým je registrována vaše dynamická IP adresa. Více informací v nastavení DDNS DHCP - tato služba musí být podporována routerem nebo modemem který používáte pro připojení k internetu. 1) NETWORK TYPE (Typ sítě): Zvolte typ sítě DHCP. 2) DNS (PRIMÁRNÍ DNS / SEKUNDÁRNÍ DNS): IP addresu, jméno domény serveru získáte od vašeho poskytovatele připojení. 3) PORT: Rozsah platných čísel je od 1 do Tovární hodnota je 80. Typicky, TCP port používán HTTP je 80. V některých případech je pro zvýšení flexibility nebo bezpečnosti lepší změnit číslo portu Příklad: DHCP NETWORK TYPE DHCP IP GATEWAY NETMASK PRIMARY DNS SECONDARY DNS PORT 0080 Poznámka: DHCP připojení musí být podporováno routerem nebo síťovým Modemem. Vyžaduje Hostname pod kterým je registrována vaše dynamická IP adresa. Více informací v nastavení DDNS BACKUP (Záloha)

14 V této položce menu můžete zálohovat vybraný úsek záznamu na USB flash disk. Zálohované soubory můžou být přehrány na vašem PC prostřednictvím podporovaného SW Video Viewer. Pro detaily můžete nahlédnout do kapitoly Playback. Poznámka: Před uložením video zálohy se zvukem, se přesvědčte, zda je kamera s audiem připojena ke kanálům, podporujícím záznam audia zda je zaznamenán 1 zvuk USB ZÁLOHA (Pouze vybrané modely) Před zálohováním se přesvědčte, zda je váš USB Flash disk podporován DVR. Pokud není, zobrazí se na obrazovce chybové hlášení USB ERROR. Seznam kompatibilních USB flash disků viz: Příloha 3. Před použitím naformátujte v PC USB flash disk na formát FAT 32. Doporučuje se před zahájením zálohy vymazat všechna data. Vyberte BACKUP a stiskněte ENTER. Zobrazí se podmenu: 1) START TIME (Čas startu): Zvolte počáteční čas zálohy. 2) END TIME (Čas konce): Zvolte koncový čas zálohy. 3) AVAILABLE SIZE (Dostupná velikost): Zobrazí dostupnou kapacitu USB flash disku. 4) CHANNEL (Kanál): Stisknutím ENTER na symbolech před kanály zvolte kanály pro zálohování. Symbol: kanál je vybrán pro zálohování Symbol: kanál není vybrán pro zálohování 5) HDD NUM (Číslo HDD): Vyberte HDD který obsahuje vámi požadovaná data. 6) START: Stiskněte ENTER pro start kopírování vybraných dat na USB flash disk. Poznámka: Toto DVR podporuje1 audiokanál ( Audio 1). Audio bude zaznamenán současně s video daty z CH1. Poznámka: Podporované operační systémy jsou Windows 2000, Windows XP a Vista. EMOTE OPERATION 6. REMOTE OPERATION (Vzdálené ovládání) DVR lze vzdaleně ovládat pomocí podporovaného SW Video Viewer (dále nazýváno Video Viewer ), IE webového prohlížeče a Apple Quick Time playeru. Poznámka: Tlačítka a funkce popsáné níže se mohou lišit podle konkrétních modelů DVR. 6.1 VIDEO VIEVER (Software web server) Instalation and Network Connection (Instalace a síťové připojení) 1) Instalace software (Install the Software) Přiložené CD vložte do CD - mechaniky a instalujte na PC. Instalace se spustí automaticky Po úspěšné instalaci se na ploše objeví ikona 2) Síťové připojení (Video Viewer).

15 Local connection připojení v místní síti LAN a) Připojte DVR k vašemu PC pomocí RJ45 síťového kabelu. Defaultní IP adresa DVR je: b) Nastavte IP adresu svého PC na xxx, kde xxx je z rozsahu kromě 10 c) Dvojklikem na ikoně Video viewer spusťte aplikaci. Zobrazí se Address Book(adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace d) Klikněte na tlačítko a dále na tlačítko - a zadejte IP adresu, uživatelské jméno a heslo a port DVR. NEBO Klikněte na tlačítko Search (vyhledat) a poté na tlačítko Refresh(Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení. Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko Add into address book (Přidat do adresáře). e) Dvojklikem na IP adrese v adresáři se připojte. Remote connection připojení v internetu a) Dvojklikem na ikoně Video viewer spusťte aplikaci. Zobrazí se Address Book(adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace b) Klikněte na tlačítko Address book a poté na tlačítko Add into address book(přidat do adresáře) pro zadání IP adresy, uživatelského jména a hesla a čísla portu DVR ke kterému se chcete připojit Tovární hodnoty jsou: Položka Tovární hodnota IP adress (IP adresa) User name (Jméno) Admin Password (Heslo) Admin Port 80 NEBO Klikněte na tlačítko Search (vyhledat) a poté na tlačítko Refresh(Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení v té samé doméně, jako je vaše PC. Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko Add into address book (Přidat do adresáře). c) Dvojklikem na IP adrese v adresáři se připojte Control Panel (Ovládací panel) Po nastavení IP adresy, uživatelského jména a hesla a dvojkliku na na obrazovce objeví zobrazení - viz obr. na str. 20 originálu manuálu Vysvětlivky k popisu obrázku: 1 Image Display (Zobrazení) 2 Adress Book (Adresář) 3 Miscellaneous Control (Další nastavení) 4 Record (Záznam) 5 Snapshot (Momentka) 6 Information (Informace) 7 DVR Control (Ovládání DVR) Tlačítko Funkce Popis Video viewer se

16 Zobrazení Místo zobrazení obrazu z DVR Adresář (Address book) Další nastavení (Miscellaneous control) / Záznam (Rekord) Momentka (Snapshot) Informace (Information) Ovládání DVR (DVR Control) Miscellaneous Control (Další nastavení) Zobrazí uložené IP adresy zařízení. Umožní také IP adresy přidat, odebrat, nebo najít. Zobrazí funkce nastavení Ovládání hlasitosti, nastavení barev, zálohování, nastavení záznamu, nastavení serveru, upgrade a status log Spuštění a zastavení manuálního záznamu Uloží aktuální snímek. Nastavení cesty pro uložení snímku je popsáno v kap. 5.3 Nastavení záznamu Zobrazí informace o aktuálním síťovém připojení Otevře ovládací panel DVR Klikněte na Miscellaneous control (Další nastavení), zobrazí obrázek - viz kap v originálu manualu: Vysvětlivky ikon: Č. Button (Tlačítko) Function Description (Popis) 1 Audio Volume Nastavení hlasitosti audiokanálu Control (Nastavení hlasitosti) 2 Color Setting (Nastavení Vstup do nastavení Jasu/Kontrastu/Barevnosti a Sytosti barev pro každý kanál barev) 3 Backup Vstup do nastavení zálohování - umožňuje 4 (Zálohování) Record Setting (Nastavení nahrávání) 5 Server Setting (Nastavení serveru) zálohovat video do PC. Vstup do detailního nastavení parametrů nahrávání. Vstup do detailního nastavení DVR 6 Tools (Nástroje) Aktualizace firmware DVR 7 Status List Vstup do seznamu všech záznamů, přihlášení/odhlášení uživatelů General Operation (Hlavní operace) Record (Nahrávání) Pokud chcete nahrávat záznamy také lokálně na PC klikněte na ikonu Další nastavení Miscellaneous control a dále na ikonu Record setting - zobrazí se okno s nastavení záznamu viz obrázek kap v original manuálu V nastavení lokálního záznamu lze nastavit položky:

17 Record type typ záznamu Hard disk overwriting přepisování harddisku Pre / Post alarm recording nastavení záznamu před a po alarmu Record time setting nastavení záznamu podle časového plánu Record path cesta uložení záznamu Při manuálním záznamu zaškrtněte položku Manual. V hlavním ovládacím panelu klikněte na ikonu Record (Záznam) pro spuštění záznamu. Po spuštění manuálního záznamu je záznam spuštěn okamžitě a ukládán do zvoleného úložiště. V levém horním rohu je záznam signalizován blikající ikonou REC. Při záznamu na základě detekce pohybu nebo alarmu bude záznam uložen do zvoleného úložiště při každém alarmu nebo detekci. Playback (Přehrávání) Pro přehrání záznamu klikněte na Další nastavení Miscellaneous Control a Status list a vyberte tabulku Record Zobrazí se seznam všech záznamů, který můžete setřídit podle typu události, nebo vyhledat záznam podle času. Viz obrázek kap v originálu manuálu. Dvojklikem na požadovaném záznamu spustíte jeho okamžité přehrání. Přehrát ho můžete také tak, že v seznamu vyberete záznam a klikněte na Play tlačítko. V dolní části okna aplikace se zobrazí ovládací panel přehrávače viz obrázek kap v originálu manuálu. Network backup (Záloha po síti) Klikněte na ikonu Miscellaneous control (Další nastavení) - dále na ikonu Backup (Zálohování). Otevře se nabídka: Poznámka: Před aktivací síťového zálohování se přesvěčte, zda DVR není v režimu přehrávání záznamu, případně přehrávání vypněte. Viz obrázek kap v originál manuálu Vysvětlivky k obrázku: Ć. Funkce Popis 1 IP Address / Port / User Name / Password Zkontrolujte, zda jsou síťové informace o DVR, z něhož chcete zálohovat, správně zadány IP adresa / Port / Jméno / Heslo 2 HDD Number / Channel Ćíslo harddisku / Kanál Zadejte číslo harddisku a kanálu, ze kterého chcete data Zálohovat. 3 Download by Time Zadejte začátek a konec stahování do sloupců: Stahování podle času 4 Download by Event Stahování podle události 5 File Path (Cesta uložení souboru) 6 Simultaneous Playback (Souběžné přehrávání) 7 Download / Cancel Stahování / Ukončení Start Time (Začátek) a End Time (Konec). Vyberte požadovanou událost v seznamu událostí Podle typu události: System / Manual / Alarm /Motion Pro zobrazení novějších nebo starších událostí klikněte na Prev.Page (Předcházející) nebo Next Page (Další). Pro obnovení seznamu událostí klikněte na Reload Udává, kde je zálohovaný soubor uložen. Pro prohlížení záznamu souběžně s ukládáním do PC označte okénko Simultaneous Playback Pro jednoduché zálohování bez prohlížení záznamu okénko Simultaneous Playback neoznačujte. Zobrazí se pouze okénko, které ukazuje potřebnou dobu stahování, aktuální stav a místo uložení. Klikněte na Download pro začátek nebo na Cancel pro ukončení zálohování.

18 6.2 IE Web Browser (IE webový prohlížeč) Poznámka: Podporované operační systémy jsou Windows Vista / XP / 2000 Krok 1: Zadejte IP adresu DVR ke kterému se chcete připojit do Internet Explorer a stiskněte ENTER. Pokud jste nastavili port na jinou hodnotu než 80 zadejte IP adresu ve formátu: Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Krok 2: Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na OK. Pokud jste zadali vše správně zobrazí se viz obrázek na str.24 v original manuálu. Vysvětlivky k obrázku: Ć. Funkce Popis 1 Home (Domů) Klikněte na 2 Config. (Nastavení) Klikněte na 3 PTZ 4 Channel Selection (Výběr kanálů) 5 Selection(Výběr) 6. Display Mode (Mód zobrazení) 7. Tlačítko MENU a směrové šipky 8 Event(události) 9. Snapshot (Momentka) 10. Key Lock(zamčení klávesnice) 11. ENTER 12. Digital Zoom 13. Search(Vyhledávání) 14. Playback control (ovládací tlačítka přehrávání) 15. Web Transmission (Webový přenos) 16. Change duality(změna kvality obrazu) 17. Change resolution(změna rozlišení) 18. Repote independent Operation(Off / On) pro vstup do DVR pro detailní nastavení. Klikněte na pro vstup do PTZ módu. Klikněte na číslo kanálu pro jeho živé zobrazení. Kliknutím na nebo vyberete další / předcházející kanál. Kliknutím na vyberete zobrazení 4 kanálů. Kliknutím na zvolíte zobrazení jednotlivých kamer na celou obrazovku s přepínáním mezi kanály. Z tohoto módu vystoupíte kliknutím na libovolné tlačítko zobrazení kanálu. Klikněte na tlačítko menu pro vstup do hlavního menu. Pro posun na následující/předchozí položku menu a pro změnu hodnot v podmenu použijte šipek dolu/nahoru. Pro vstup do podmenu použijte šipek doleva/doprava Klikněte na tlačítko pro vstup do módu přehrávání a vyhledávání záznamů Kliknutím na uděláte momentku z aktuálního zobrazení a otevřete okno prohlížeče se zobrazením momentky. - kliknutím na tlačítko povolíte funkci zamčení kláves. Pro odemčení kláves zadejte kód a stiskněte slouží pro potvrzení změn 19. Audio channel selection Výběr audio kanálu slouží ke zvětšení/zmenšení obrazu vybrané kamery Pro vyhledávání klikněte na tlačítko Ve vyhledávání můžete také najít seznam událostí. (Stop) / (Přehrát) / (přetočit zpět) / (přetočit vpřed) / (Pauza) / (Zpomalené přehrávání) Pro zrychlené přehrávání 4x 32x stiskněte tlačítko přetočit zpět / přetočit vpřed Pro zpomalené přehrávání stiskněte tlačítko Zpomalené přehrávání jednou pro 4x pomalé a dvakrát pro 8x zpomalené MPEG4/MJPEG/QuickTime QuickTime je multimediální sw firmy Apple Inc. Pro jeho využití jej musíte mít nejprve nainstalovaný v PC. Pokud je vybrán QuickTime, musíte pro přístup k DVR zadat jméno a heslo. Klikněte pro změnu kvality obrazu: BEST / HIGH / NORMAL / BASIC(Nejlepší / vysoká / normální / základní) 4 CIF / CIF(704 x 480 / 352 x 240 ) Nezávislé vzdálené ovládání(zap / Vyp)

19 6.3. QuickTime Player Poznámka: Podporované operační systémy jsou Windows Vista / XP / 2000 a Apple Mac. QuickTime player lze použít pro vzdálené připojení k DVR pouze pro živé sledování. Poznámka: Pro prohlížení musí být Quick Time player nejdříve nainstalován Pokud jej máte nainstalován, přeskočte krok 1. Krok 1: jděte na a) klikněte na Download b) registrujte se pomocí ové adresy a klikněte na Free download Now c) Po ukončení stahování soubor spusťte Krok 2: Spusťte Quicktime Player a vyberte volbu File a dále volbu Open URL. Zadejte url adresu ve formátu: rtsp://ipadresa/live/mpeg4 Klikněte na OK pro přihlášení, zobrazí se viz obrázek kap. 6.3 v originálu manuálu. Krok 3: Objeví se okno pro zadání uživatelského jména a hesla. Zadejte správné údaje a potvrďte tlačítkem OK. Špatné zadání ukončete tlačítkem CANCEL Krok 4: Pokud jste zadali informace správně zobrazí se video. Příloha 1 - Možné problémy a jejich řešení (TroubleShooting) Pokud zjistíte nesprávnou funkci zařízení, nemusí se jednat o vážnou závadu, ale v mnoha případech je možná snadná náprava. V níže uvedené tabulce jsou popsány takové případy a jejich možná řešení. Prosíme proto, než-li budete kontaktovat Vašeho prodejce DVR, zkontrolujte jestli není závada popsána v následující tabulce: Závada Odstranění závady Bez napájení - Zkontrolujte přívodní kabel - Ověřte, že v zásuvce je síťové napětí Nepracuje pokud je stlačeno - Zkontrolujte, zda-li nemáte uzamčená tlačítka, pokud ano jakékoli tlačítko stisknutím některé klávesy a zadáním hesla je uvolníte Selhala detekce HDD - Zkontrolujte kabely HDD - Otestujte jiný HDD Nedetekuje USB flash paměť - Zformátujte paměť na systém FAT32 - Otestujte jinou paměť Není funkční živý obraz - Prověřte připojení video signálu kamery z jednotlivých kamer - Prověřte připojení monitoru - Zkontrolujte napájení kamery - Zkontrolujte nastavení objektivu kamery Není prováděn záznam - Zkontrolujte HDD a jeho správnou instalaci - Zkontrolujte zda je nastaven Manual Record Enable a v nastavení kamer je povolen záznam Nejsou pořizovány nahrávky - Zkontrolujte, zda-li máte nastaveno RECORD ENABLE na dle časového plánu Nefunguje nahrávání při detekci pohybu v obraze YES - Zkontrolujte zda je Event Rekord Enable nastavena na ON - Zkontrolujte zda je funkce DET nastavena na ON - Zkontrolujte zda je nastavena oblast detekce pohybu

20 Nelze přehrát nahraná data na DVR Nelze zálohovat video včetně audia Na webovém prohlížeči se nezobrazí DVR Chyba při zálohování do vzdáleného PC Chyba při aktualizaci firmvare/osd pomoci USB flash paměti. Nelze použít IR dálkové ovládání Na DVR musí být nahráno nejméně 8192 obrázků aby bylo možno záznam přehrát. Zkontrolujte, zda DVR podporuje audio funkce. Zkontrolujte zapojení audia k DVR. Audio 1 se automaticky nahrává k video1 Udělejte update programu JAVA a webového prohlížeče. Updatujte klientskou aplikaci na poslední verzi Zkontrolujte povolení ActiveX prvků v nastavení IE Zkontrolujte, zda je v pořádku síťové připojení Spávně zadejte číslo HDD a kanálu, odkud chcete data zálohovat. Zkontrolujte, zda je USB flash naformátována na FAT32 Zkontrolujte, zda jsou soubory firmware/osd v pořádku. Zkontrolujte, zsda DVR podporuje IR dálkové ovládání. Zkontrolujte baterie v ovladači Zaměřte ovladač na IR přijímač a zkuste funkci znovu. Příloha 2 Kompatibilní USB flash paměti

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem DVR 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem DVR 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem DVR 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 798A (16 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. DVR 4 + 19 LCD monitor s digitálním H.264 videorekordérem pro SATA harddisky, detekcí pohybu v obraze a webserverem (4 kanály) - Uživatelský manuál (V0.94) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze DVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.99 DD Technik tel: 380 331 830 Obsah Úvodní informace...

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Uživatelský manuál - Digitální H.264 DVR KPD 675H

Uživatelský manuál - Digitální H.264 DVR KPD 675H Uživatelský manuál - Digitální H.264 DVR KPD 675H Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod.

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod. Secutron 2CH DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 3. Popis ovladače www.spyobchod.cz Stránka 2

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

DD-HR131KFP. Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

DD-HR131KFP. Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. DD-HR131KFP 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění: Neotvírejte kryt kamery.

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více