Zlepší pro podnikání. fotovoltaické energetiky. lní volby Praha, 7. října 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlepší pro podnikání. fotovoltaické energetiky. lní volby 2010. Praha, 7. října 2010"

Transkript

1 Zlepší šíme podmínky pro podnikání Řešení dopadů rozvoje fotovoltaické energetiky Senátn tní a komunáln lní volby 2010

2 Nová pracovní místa vytváří podnikatelský sektor Obnovení ekonomického růstu je klíčovou podmínkou pro další rozvoj české společnosti. Ekonomické oživení přinese nová trvalá pracovní místa, která budou vznikat především v podnikatelském sektoru. Úlohou státu je vytvářet rovné podmínky pro podnikání, snižovat regulaci a administrativní zátěž podnikatelů. To jsou faktory, kterými může stát aktivně podpořit oživení ekonomiky a zvýšit zaměstnanost.

3 Omezení byrokracie uvolní ruce podnikatelům Finanční hodnota administrativní zátěže podnikatelů byla v roce 2005 vyčíslena na 86,4 mld. Kč za rok. Celkem bylo identifikováno 2168 informačních povinností definovaných v 245 právních předpisech. Systematické snižování státní regulace a administrativní zátěže bude firmy motivovat k rozvoji, a tím mimo jiné i k vytváření nových pracovních míst. Díky opatřením prosazeným ODS se administrativní zátěž do konce roku 2009 podařilo snížit o 9,6 mld. Kč.

4 Co jsme prosadili do koaličního programu? Nezvýšíme daňové odvody pro živnostníky. Zavedeme test hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky. Provedeme přeměření administrativní zátěže podnikatelů, které identifikuje nejvíce zatěžující regulaci. Budeme zjednodušovat vstup do podnikání a jeho ukončení tím, že veřejná správa nebude požadovat znovu údaje, které má k dispozici.

5 Co jsme prosadili do koaličního programu? Zlepšíme funkcionalitu živnostenského rejstříku a jeho propojení na základní registry veřejné správy. Při ukončení živnosti nebudou živnostníci platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti. Splatnost faktur ve veřejném sektoru nepřesáhne 30 dnů. DPH se bude platit pouze z faktur, které byly uhrazeny.

6 Důsledky solárn rního boomu Kvůli vysokým dotovaným výkupním cenám, které fotovoltaickým elektrárnám zaručuje platná legislativa, hrozí v příštím roce zdražení elektřiny. V celkovém součtu mohou domácnosti i firmy na "solární dani" v příštím roce zaplatit desítky miliard korun. Za tuto finanční katastrofu je odpovědná bývalá vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU, která s pomocí KSČM v roce 2005 hlasovala pro zákon o podpoře obnovitelných zdrojů. Celá ODS byla proti a upozorňovala, že podpora obnovitelných zdrojů způsobí výrazné zdražení elektřiny.

7 Co hrozí při i vysokém m růstu r ceny elektřiny Propad v daňových příjmech státu, neboť řada podniků skončí ve ztrátě místo v zisku. Okamžité propouštění v řádech desítek tisíc zaměstnanců s následným nárokem na podporu v nezaměstnanosti. Ukončení podnikatelských aktivit řady velkých podniků na území ČR a přesun výroby do jiné země. Negativní dopad na domácnosti, přičemž část z nich může přivést do existenčních problémů.

8 Jak jsme reagovali? Ze závěrů jednání PEM a vlády ČR vyplynul následující postup: Vláda pracuje se dvěma základními scénáři: absorpčním a extenzivním, mezi nimiž je hranice 10% nárůstu cen elektřiny v roce 2010 vlivem navýšení podpor obnovitelných zdrojů (OZE), zejména podpor fotovoltaických elektráren. Byl zřízen Koordinační monitorovací výbor pro vývoj cen elektřiny (KMVE), který má za úkol monitorovat a odhadovat vývoj cen elektřiny v roce 2011 a navrhovat vládě opatření ke zmírnění dopadů vlivu zvýšených podpor OZE na ceny elektřiny.

9 Co se podařilo vládě prosadit? Národní akční plán na podporu obnovitelných zdrojů, který zejména: Reflektuje náš závazek vůči EU mít na spotřebě energií v ČR v roce % podíl obnovitelných zdrojů (OZE). Stanovuje stropy pro podpory jednotlivých druhů OZE.

10 Co se podařilo vládě prosadit? Rychlou novelu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, která: Stanovuje, že od budou podporovány fotovoltaické elektrárny, které budou umístěny na budovách, a do maximálního výkonu 30 kw. Podpora fotovoltaických elektráren na volných plochách již nebude od poskytována. Nebude též poskytována podpora tzv. ostrovním provozům fotovoltaických elektráren (výroba pro vlastní spotřebu).

11 Co se podařilo vládě prosadit? Zrušení daňových prázdnin pro obnovitelné zdroje a lineární odpisy nákladů na pořízení OZE. Výše zmíněnými opatřeními se podařilo dosáhnout toho, že v roce 2010 tak nebudou realizovány fotovoltaické elektrárny o výkonu cca 700 MW, z čehož plyne úspora na podporách pro OZE cca 7,8 mld. Kč, což představuje úsporu cca 137 Kč/MWh.

12 Prověř ěřili jsme regulační zátěž u desítek legislativních předpisp edpisů Do této doby Ministerstvo průmyslu a obchodu prověřilo více než 40 legislativních předpisů, které regulují různé povinnosti firem. Identifikovali jsme cca 50 případů regulace, která zatěžuje podnikatelský sektor. Jedná se o legislativu regulující vstup do podnikání, uvádění výrobků na trh, sdílení dat, statistická zjišťování, daňové povinnosti, environmentální povinnosti, poštovní služby apod.

13 Firmy ušetu etří minimáln lně 8 miliard korun Uvedená legislativa je zčásti v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, zčásti spadá do kompetence dalších resortů. Prověřili jsme mj. dopady environmentální politiky, která je v gesci Ministerstva životního prostředí. Pokud se nám podaří odstranit nadbytečnou regulaci, ušetří firmy celkově minimálně 8 mld. Kč za rok na nákladech spojených s administrativou.

14 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 1. Zákon č. 348/205 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích Podnikatel platí poplatek za každou televizi nebo rádio, třeba i v autě. Navrhujeme poplatky u fyzických osob podnikatelů vybírat stejně jako u nepodnikatelů jen za jeden přístroj. Zrušení této povinnosti sníží náklady podnikatelů o cca 50 mil. Kč ročně.

15 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 2. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském Autorské poplatky platí každý, kdo ve své provozovně pustí hudbu nebo televizi. Navrhujeme tuto povinnost zrušit, protože například televize v kadeřnictví není veřejná produkce. Zrušením se náklady podnikatelů sníží cca o 200 mil. Kč ročně.

16 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 3. Připravovaná novela zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském Ovlivnění podoby novely připravované MK ČR s cílem snížení autorských poplatků. Autorský poplatek se platí jak za kopírku, tak za kopie. Navrhujeme zrušit dvojité zpoplatnění téhož. Změna sníží dopady na podnikatele a spotřebitele až o 150 mil. Kč ročně.

17 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 4. Zákon o zaměstnanosti ( 118, odst. 2, písm. b) Podnikatel musí dát potvrzení o bezdlužnosti vedle zdravotních pojišťoven také FÚ, ČSSZ. Navrhujeme povinnost zrušit, protože tyto informace už má státní správa k dispozici. Administrativní náklady podnikatelů se sníží o cca 40 mil. Kč/rok.

18 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 5. Zákon o základních registrech (č. 111/2009 Sb.) Podnikatelé mají povinnost hlásit změny ve svém podnikání různým úřadům. Pracujeme na sjednocení registrů tak, aby stačilo údaje ohlásit jen jednou. Od roku 2012, kdy projekt skončí, čekáme snížení nákladů o 136,8 mil. Kč ročně.

19 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 6. Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.) V současnosti může podnikatel prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit změny údajů své živnosti dalším úřadům (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, úřad práce, zdravotní pojišťovna). Tuto možnost může využít pouze v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona. Navrhujeme, aby mohl prostřednictvím živnostenského úřadu hlásit změny dalším úřadům kdykoli, nejen v souvislosti s povinnostmi podle živnostenského zákona.

20 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 7. Čistička vod pro malou firmu i velký podnik vyžaduje stejnou byrokracii Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách klade nesmyslně přísná kriteria na malé firmy při výstavbě malých čističek. Musí projít stejnou byrokracií jako největší investor. Musí obstarat náročnou dokumentaci pro územní rozhodnutí, které trvá zhruba 10 týdnů. Další tři měsíce trvá vydání povolení pro nakládání s vodami a stavební povolení k vodním dílům. Navrhujeme zjednodušit úřední proceduru pro malé čističky tak, aby netrvala více než 2 měsíce.

21 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 8. Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě resp. úprava vyhlášky č. 476/2006 Sb. Firmy musí vyplňovat speciální roční odvětvové výkazy pro ČSÚ, stejná data však uvádí v rozvaze a výsledovce. Navrhujeme ČSÚ posílat rozvahu a výsledovku a ne vytvářet další formulář. Zrušením se sníží administrativní náklady podnikatelů cca o 300 mil. Kč ročně.

22 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 9. Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Podnikatelé musejí vymalovat své provozovny v pravidelných intervalech (2 roky), které nařizuje vláda (na návrh Ministerstva zdravotnictví). Navrhujeme zrušit závazné lhůty pro vymalování, protože firma by měla malovat podle toho, kdy potřebuje, ne podle úředních lhůt. Malá firma do 20 zaměstnanců ušetří za malování až 250 tisíc korun.

23 Příklady snížen ení byrokratické zátěže 10. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., stanovující požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., stanovující požadavky na stavební výrobky označované CE Stanovuje požadavky, které sama EU ruší. Navrhujeme normy upravit nebo zrušit, protože je EU bude sama omezovat. Změna přinese výrazné omezení nákladů podnikatelů na administrativu.

24 Co dále d navrhujeme? Stát t si musí udělat pořádek nejprve sám s m u sebe Různé státní instituce po podnikatelích často požadují informace, které již podnikatel nahlásil do jiného registru státní správy. Navrhujeme zřídit centrální registr oznamovacích povinností pro podniky. Půjde o databázi informací, které lze nalézt v různých registrech orgánů veřejné správy. Jeho cílem bude odstranit nadbytečné sbírání dat a jejich opakované zadávání, a to především u malých a středních firem. Úřady spolu budou muset spolupracovat tak, aby na jeden dotaz ze strany státní správy odpovídal podnikatel pouze jednou.

25 Norský příklad: p Registr oznamovacích ch povinností pro podniky Centrální registr byl založen v roce Jde o neustále aktualizovanou databázi informačních povinností, které ukládá norská legislativa podnikatelům a průmyslovým podnikům. Neobsahuje informace o podnicích, ale vykazuje, v jakých registrech státní správy lze informace nalézt. Registr také obsahuje aktuální přehled povolení, které norský stát vyžaduje pro podnikání v různých odvětvích. Poskytuje návod, jak dané povolení získat. Obsahuje soubor více než 660 informačních povinností a 225 různých povolení.

26 Co dále d navrhujeme? Mezi úřady budou obíhat data, nikoli podnikatelé Stát požaduje po podnikatelích informace, které má již k dispozici, například při vyúčtování daně z příjmů fyzických osob. Správce daně požaduje informaci o počtu zaměstnanců k 1. prosinci zdaňovacího období. Tuto informaci však již má k dispozici ČSSZ. Zrušení této povinnosti přinese úsporu cca 56 mil.kč/rok. Stejně tak si může ČSSZ od daňové správy a zdravotních pojišťoven zjistit informaci o bezdlužnosti podnikatele, kterou vyžaduje pro vyřízení žádosti o příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti.

27 Co dále d navrhujeme? Dny právn vní účinnosti zjednoduší orientaci v nové legislativě Podnikatelé se obtížně orientují se v nové legislativě a v termínech její účinnosti. Proto navrhujeme zavést dny právní účinnosti. Nová legislativa s dopadem na podnikatelský sektor bude nabývat účinnosti jen k dopředu obecně známým termínům. Na základě zahraničních zkušeností (Velká Británie) se jeví jako nejvhodnější stanovit účinnost nové legislativy vždy na jedno pololetí (např. počátek 2. a 4. kvartálu). Součástí bude také příprava metodických pokynů, které malým a středním firmám pomohou porozumět novým předpisům.

28 V prověrce rce nadbytečné byrokracie budeme pokračovat ovat Cílem je ročně zrušit 30 zbytečných regulací podnikání v České republice. Návrhy na deregulaci budou vycházet ze spolupráce státní správy, podnikatelských svazů sdružených v Podnikatelské radě MPO a veřejnosti. Vyhodnocení zátěže proběhne na základě zpřesněného standardního nákladového modelu. Veřejnost oslovíme formou on-line dotazníkového šetření. Dotazník bude respektovat metodiku měření administrativní zátěže.

29 Děkujeme za pozornost

30

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele

Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele Souhrnné stanovisko ke snižování byrokracie pro podnikatele Stav: srpen 2013 Vypracoval: Pracovní skupina Právo a daně Odborné vedení: Lucie Vorlíčková Obsah I. Úvod 3 II. Statistika, komunikace se státními

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více