Ref CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ref. 5960. CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m"

Transkript

1 Ref CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál w w w. t e l e v e s. c o m

2 2

3 3 OBSAH Strana 1.- INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE NAPÁJENÍ EXTERNÍ NAPÁJENÍ BATERIE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE VLASTNOSTI POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE POUŢITÍ PŘÍSTROJE MENU LADÍCÍ REŢIMY FUNKCE KONFIGURACE MĚŘENÍ PŘEPÍNÁNÍ PÁSMA LNB AND PŘEDZESILOVAČE LNB EXTRA BURST DISEQC OVLÁDÁNÍ MOTORU SCR KANÁLY / STANDARDY STANDARD KANÁLOVÝ PLÁN VÝBĚR ZVUKOVÉ NOSNÉ PARAMETRYY MĚŘENÍ KVALITATIVNÍ PROFILY PAMĚŤ PAMĚŤ REKUPERACE ULOŢENÍ PAMĚTI VYMAZÁNÍ PAMĚTI ZMĚNA NÁZVU MAKROMĚŘENÍ SPUŠTĚNÍ MAKROMĚŘENÍ NOVÉ MAKROMĚŘENÍ MAZÁNÍ MAKROMĚŘENÍ ZMĚNA NÁZVU ÚPRAVY MAKROMĚŘENÍ ZOBRAZENÍ LOGU SMAZÁNÍ LOGŦ ÚPRAVA LOGŦ SCAN&LOG INSTANT LOG GRAFY ULOŢENÍ GRAFŦ MOŢNOSTI ZMĚNA NÁZVU SOUBORU ZMĚNA NÁZVU GRAFU SMAZÁNÍ GRAFU CZE

4 SD PŘENOS MAZÁNÍ INFO FORMÁTOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ ANTÉN KONFIGURACE PŘÍSTROJE RYCHLÝ PŘÍSTUP KLÁVESA F KLÁVESA F KLÁVESA F JAZYK SPRÁVA NAPÁJENÍ SPRÁVA NAPÁJENÍ ÚSPORNÝ REŢIM AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ MONITOR HLASITOST JAS KONTRAST BARVA VYSOKÝ KONTRAST OTOČNÝ VOLIČ HODINY VIDEO VSTUP/VÝSTUP INFORMACE O PŘÍSTROJI AKTUALIZACE VÝMĚNA BATERIE DALŠÍ INFORMACE TOVÁRNÍ NASTAVENÍ TV MÓD REŢIM ZOBRAZENÍ SYNCHRONIZAČNÍ PULS TV ŘÁDEK COMBO REŢIM TELETEXT MĚŘENÍ ANALOGOVÁ MĚŘENÍ ÚROVEŇ MĚŘENÍ V/A MĚŘENÍ C/N CN ŘÁDEK LINE CNLINE CTB/CSO BEZE SLUŢBY SE SLUŢBOU OFFSET CSO ŘÁDEK SE SLUŢBOU ŠUM ŠÍŘKA PÁSMA

5 DIGITÁL DVB-T PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGARAM ZOOM VÝBĚR NOSNÉ ECHO ANALÝZA CHYBNÉ PAKETY RESTART ČAS DVBT PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY DVB-C PARAMETRY BER MPEG KONSTEAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY DVB-S PARAMETRY BER MPEG CHYBNÉ PAKETY DVB-S PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY RF ÚTLUM NÁKLON AUTO A/D VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU DALŠÍ KANÁL PŘEDCHOZÍ KANÁL CZE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA REFERENČNÍ ÚROVEŇ ŠÍŘKA ROZMÍTÁNÍ MĚŘENÍ ANALOGOVÁ MĚŘENÍ ÚROVEŇ V/A C/N SÍLA POLE ŠÍŘKA PÁSMA

6 DIGITÁL MĚŘENÍ VÝKONU DIGITÁLNÍHO KANÁLU C/N BER DVB-T/T DVB-C DVB-S DVB-S ŠÍŘKA PÁSMA IDENTIFIKACE SATELITU POUŢITÍ ZNAČEK ZNAČKA A ZNAČKA B ZNAČKA C VYHLEDÁVÁNÍ MAXIMÁLNÍCH HODNOT MAXIMUM PEAK NEXT PEAK PREVIOUS PEAK UPPER PEAK LOWER PEAK MAXIMÁLNÍ HODNOTY (VYP/ZAP) MAXIMUM (VYP/ZAP) MINIMUM (VYP/ZAP) db / DIV ROZŠÍŘENÁ MĚŘENÍ RBW VBW ZOOM SWEEP TRIGGER MÓD ROZŠÍŘENÉ SPEKTRUM 3.3 GHz OPTICKÝ VSTUP RF OPTICKÝ ÚTLUM RF/ OPTICKÉ PARAMETRY CHYBOVÁ HLÁŠENÍ VSTUPY A VÝSTUPY RF VSTUP USB PORT Mini-DIN OPTICKÝ VSTUP HDMI ÚDRŢBA VÝMĚNA BATERIE INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ OPTICKÉHO VYBAVENÍ

7 7 1.- INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - Jiné pouţití přístroje, neţ je uvedeno v tomto návodu, nezajišťuje jeho bezpečnost. - Externí napájecí zdroj je zařízení třídy I, pro jeho bezpečné pouţití je nutné připojit jej na řádně uzemněnou síťovou zásuvku. CZE - Tento přístroj mŧţe být pouţit v prostředí s mírou znečištění 2. - Při pouţití příslušenství je nutné pouţívat pouze typy k určené k tomuto přístroji, z dŧvodu bezpečnosti to platí především pro baterie a externí napájecí zdroj. - Vţdy dodrţujte mezní parametry v hodnotách napájecího napětí a měřených hodnot. - Pamatujte, ţe napětí vyšší jak 60 V DC nebo 30 V AC jsou potenciálně nebezpečné. Vysoká úroveň signálu nebo její pouţití v instalacích podléhajících napětí mohou tento přístroj váţně poškodit. Pro ochranu přístroje doporučujeme pouţít DC blok. - Vţdy zkontrolujte specifikované maximální pracovní podmínky pro tento přístroj. - Jediným dovoleným servisním zásahem uţivatele je výměna baterie. - Kaţdý další zákrok musí být proveden specializovanou osobou. - Záporný pól napájecího napětí je spojen s kostrou přístroje. - Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. - Pouţívejte speciální kabely s nízkou úrovní vyzařování (např. TELEVES T100), zvláště při měření vysokých úrovní signálu. - Při čištění přístroje postupujte podle instrukcí v sekci Údrţba.

8 Obecně NAPÁJENÍ H60 mŧţe být napájen z vnitřní baterie nebo externího napájecího zdroje Externí napájení Externí napájecí zdroj je zařízení, které umoţňuje připojit přístroj k síťovému napětí. Externí napájecí zdroj slouţí k napájení přístroje a k nabíjení vnitřní baterie. Zdroj mŧţe být umístěn v kapse na ochranné brašně. Pro připojení přístroje do sítě připojte výstup externího napájecího zdroje do konektoru (13), umístěného na boční straně přístroje. Po připojení externího napájecího zdroje se rozsvítí LED Ext. Sup. (Viz obrázek). - Připojení k síti Baterie H60 je napájen z vnitřní lithiové baterie o nominálním napětí 7,2V a kapacitě 9 A/H. Tato baterie, při běţném pouţití a bez připojeného příslušenství, udrţí přístroj v provozu více jak čtyři hodiny. H60 je vybaven pokročilým řídicím systémem pro nabíjení a vybíjení baterie, který zajišťuje maximální dobu provozu a dlouhou ţivotnost baterie. Proto je moţné pouţívat obě moţnosti napájení dle potřeby a bez ohledu na ţivotnost a paměťový efekt baterie. Pro nabíjení baterie připojte přístroj k síťovému napětí pomocí externího napájecího zdroje (viz předchozí sekce). Automatický nabíjecí systém zahájí dobíjecí proces.. Nabíjení lze kdykoliv přerušit stiskem klávesy po dobu 3 sekund.

9 9 Pro znovuzahájení nabíjení stiskněte tu samou klávesu ještě jednou. Nabíjení se také restartuje, pokud je připojení k síti odpojeno a znovu připojeno nebo pokud je přístroj vypnut. Přístroj neustále monitoruje stav baterie a indikuje jej pomocí OSD ikony, LED a zvukového signálu. Ikona je tvořena symbolem baterie. Pokud je baterie zcela nabitá, je vnitřní část ikony celá oranţová. Postupné vybíjení baterie je indikováno ubývající oranţovou plochou uvnitř ikony aţ je ikona zcela prázdná. Ikona zobrazuje 5 stupňŧ odpovídajících určitému stupni vybití baterie: CZE => Baterie má kapacitu menší jak 5 % (ikona je zcela prázdná, bliká) => Kapacita 5% aţ 25% => Kapacita 25% aţ 50% => Kapacita 50% aţ 75% => Kapacita více neţ 75%. LED indikátor zobrazuje stav prŧběhu nabíjení. Jestliţe baterie jsou nabité na méně jak 25% tak LED indikátor bliká tak, ţe svítí 500 msec a nesvítí 2.5 sec. Při nabíjení, se čas svitu LED prodluţuje a čas zhasnutí zkracuje. Jestliţe baterie jsou nabité na více jak 75 %,tak LED indikátor bliká tak, ţe svítí 2.5 sec a je zhasnut na 500 msec. Jestliţe jsou baterie plně nabité, LED indikátor svítí trvale. Jestliţe jsou baterie vybité pod kritickou úroveň, indikuje přístroj tento stav akustickým signálem a textem LOW BATTERY na displeji. Jestliţe pokles napětí baterie pokračuje, indikuje toto přístroj kaţdých 10 sekund. Během této indikace je pro další provoz přístroje nutné připojit jej k externímu zdroji. Jestliţe nedojde k připojení zdroje, přístroj se po 30 sec vypne. Při úplném vyčerpání baterie trvá nabíjecí proces 8 hodin. Při nabíjení 3 hodiny bude mít baterie 75%

10 Obecně 10 Jestliţe je teplota příliš vysoká, nabíjecí proces nezačne. Jestliţe nabíjecí proces jiţ probíhá, tak se při zvýšení teploty nad kritickou úroveň nabíjení zastaví a pokračuje aţ po návratu teploty pod kritickou úroveň. Pro výměnu baterie postupujte následovně: => Odstraňte plastové víko na spodní straně přístroje. Odšroubujte 6 šroubŧ. => Vyměňte baterii a kabely. => Zase baterii zakryjte. => Připojte přístroj k síti a nechte nabíjet 8 hodin Výměna baterie -

11 11 Doporučení pro dobíjení baterie: => Kdykoli je to moţné, tak je doporučeno nevybíjet baterii aţ na minimální hodnotu. => Pokud nebude přístroj delší dobu pouţíván, neměla by být baterie příliš vybitá. Baterie se pomalu vybíjí i v případě, ţe přístroj není pouţíván, proto je vhodné aby byla baterie dobita kaţdé 2 aţ 3 měsíce je-li baterie uskladněna při teplotě do 25ºC. => Nabíjení baterie provádějte pouze v měřicím přístroji H60 s připojeným napájecím zdrojem s napětím v rozsahu 12 aţ 15V DC. CZE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE Pro zapnutí přístroje stiskněte klávesu ON. Po stisknutí se na chvíli rozsvítí všechny indikátory LED. Během toho se na displeji objeví logo Televés a verze softwaru přístroje. Po několika sekundách všechny LED indikátory kromě jednoho, který zobrazuje, ţe je přístroj v provozu, zmizí. Pokud je přístroj připojen k rozvodné síti, bude zeleně svítit také indikátor Ext. Sup., a pokud se nabíjí baterie, indikátor Battery (zelený) bude blikat. > 1 sec. > 3 sec. ON OFF - Zapnutí přístroje -

12 Obecně SPECIFIKACE Následuje list technických specifikací přístroje REFERENCE Jazyky Španělština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Portugalština, Polština, Ruština Pracovní pásma Zpětné (5-47 MHz) Měření a demodulace DVB-C/T & analog FM ( MHz) Měření a demodulace Pozemní ( MHz) Měření a demodulace DVB-T/T2/C/H & analog GSM ( MHz) Měření ve spektru Satelit (950 MHz MHz) Měření v analogu Měření a demodulace DVB-S/S2 WiFi ( MHz) Měření ve spektru Rozšířené spektrum (3.3 GHz) Měření ve spektru Dynamický rozsah Pozemní (50 db / 60 db) Satelitní (45 db / 55 db) Měření a aplikace Prohlíţení: Analyzér, TV, Combo (Analyzér, TV & simultánní měření) Standardní normy: PAL (B,G,D,K,I), SECAM (B,G,D,K,L) Jednotky: dbµv, dbmv, dbm, dbµv/m Standardní přesnost: ±1dB Pozemní, ±2dB Satelitní Značka kontroly kvality Napětí: 5, 13, 18, 24v ExtraBurst: 14, 19.5v Tón LNB 22 KHz Diseqc SCR Ovládání motoru Analog Úroveň ( dbµv) V/A C/N Automatický (do 52 db) C/N Linka (15-52 db) Síla pole CTB/CSO HUM

13 13 Úrovňová lišta Synchronizace Teletext Linka Digital Kapacita ( dbµv) C/N Automatický DVB-T CBER (9.9E-2 1.0E-6) DVB-T VBER (1.0E-3 1.0E-8) DVB-T MER DVB-T kapacita ( dbµv) DVB-T Echa DVB-T Konstelační diagram DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-T CAM DVB-T2 Rozpětí linky (-1-10 db) DVB-T2 LDPCBER (1.0E-2-1.0E-6) DVB-T2 BCHBER DVB-T2 MER DVB-T2 Napájení DVB-T2 Konstelační diagram DVB-T2 MPEG2/MPEG4 DVB-C BER (1.0E-2-1.0E-8) DVB-C MER DVB-C Kapacita ( dbµv) DVB-C Konstelační diagram DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-C CAM DVB-S CBER(1.0E-2-1.0E-6) DVB-S BER (1,0E-4-1,0E-8) DVB-S MER DVB-S Kapacita ( dbµv) DVB-S MPEG4/MPEG4 DVB-S CAM DVB-S2 Rozpětí linky (-1-10dB) DVB-S2 CBER (1,0E-2-1,0E-8) DVB-S2 BCH BER (5,0E-2-1,0E-8) DVB-S2 MER DVB-S2 Kapacita ( db) DVB-S2 Konstelační diagram DVB-S2 MPEG2/MPEG4 DVB-S2 CAM Útlum RF Náklon CZE

14 Obecně 14 Optika Lambda: 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm Jednotky: dbm, mw (µw), db Selektivní optické měření Programované měření Paměť Makroměření Scan&Log Ilog DataLogs Grafika Analyzér Pozemní SPAN: 1, 2 MHz,...1, 1.5 GHz, 2 GHz a Plný Satelitní SPAN: 200, 500 KHz, 1.2 MHz,...,1, 1.5 GHz, 2 GHz a Plný Pozemní RBW: 300, 600 Hz, 1, 5, 3, 6, 12, 24, 100, 200, 400, 800 KHz, 1.6, 3.2 MHz Satelitní RBW: 200, 400, 800KHz, 1.6, 3.2 MHz RBW Auto na základě SPAN Vertikální referenční úroveň: 1, 2, 5 y 10 db Rychlost sweepu v reálném čase <10 ms Rychlost aktualizace obrazovky <100 ms Maximum/Minimum Značky Trigger mód Zoom mód BER měření Identifikace satelitu Vstupy / Výstupy Obrazovka: 5,7 HD Mini-DIN HDMI SD Karta FC/APC Optický konektor RF konektor F/F Vyměnitelný CAM Reproduktor Externí zdroj USB Mechanické specifikace Váha (2.1 Kg bez baterie) Rozměry: 306 x 150 x 125 mm Výška: Do 2000 m Rozmezí teplot: 0-40 ºC Maximální vlhkost: 80% (Do 31 ºC) (Klesá lineárně na 50% při 40 ºC.) Maximální spotřeba: 42 W Ne

15 POPIS PŘÍSTROJE Na přední straně jsou následující části: CZE Přední panel - (1) Displej 5.7" barevný TFT obrazovka s vysokým rozlišením (2) Numerická klávesnice a klávesy rychlé volby Numerická klávesnice umoţňuje vkládání číselných hodnot (hodnoty frekvence, kanálu...). Tento symbol označuje parametry, jejichţ hodnoty lze vkládat numerickou klávesnicí. Kromě toho jsou některé numerické klávesy také klávesy rychlé volby pro rŧzné často pouţívané funkce. Odstavec níţe poskytuje detailní vysvětlení všech funkcí a klávesy rychlé volby budou označeny příslušným symbolem.

16 Obecně Numerická klávesnice - (3) (Otočný volič) V závislosti na tom, v jaké části menu se nacházíte, mŧţe mít otočný volič jiné funkce. Například při otevření okna výběru parametru umoţňuje vybrat si jednu z moţností. Také mŧţe být pouţit pro změnu kanálŧ nebo k přeladění na jinou frekvenci. V odstavcích dole, kde jsou detailně vysvětleny funkce měřiče, bude pro označení parametrŧ, které mohou být zvoleny otočným voličem, pouţit tento symbol: - Otočný volič - (4) Klávesa OK Klávesa potvrzuje zadání hodnoty do parametru. Pokud projíţdíme menu, dá nám také přístup k submenu. (5) Klávesa Volba frekvenčního reţimu. Pokud je otevřeno nějaké měřící okno a přístroj se nachází v kanálovém reţimu, stisknutí klávesy zmizí informace o naladěné frekvenci a jsou

17 17 nahrazeny informacemi o frekvenci nosné obrazu (analogový reţim) nebo středu kanálu (digitální obraz). Jestliţe je přístroj ve frekvenčním reţimu a klávesa je stisknuta opakovaně, je naladěná frekvence vymazána a je moţné ji zadat pomocí číselné klávesnice. Pro smazání nesprávně zadaného čísla stiskněte klávesu. Pro potvrzení zadané frekvence stiskněte klávesu. CZE Klávesa také slouţí k zadání desetinné čárky. (6) Klávesa Volba kanálového reţimu. Jestliţe je zobrazeno měřící okno, bude také současně zobrazen naladěný kanál. Jestliţe není ţádné okno otevřené,bude automaticky otevřeno. Jestliţe je přístroj v kanálovém reţimu a klávesa je stisknuta opakovaně, je naladěný kanál vymazán a je moţné jej zadat pomocí číselné klávesnice. Číslo kanálu zadané z číselné klávesnice se potvrzuje stisknutím klávesy V satelitním módu mŧţeme přidrţením klávesy přepínat mezi reálnou a IF frekvencí. (7) Klávesy ( Rychlá nápověda) Stisknutím klávesy funkcím. se nám otevře nápověda k rŧzným klávesám a jejich (8) Klávesa Stisknutím této klávesy se vrátíte do hlavního menu. Pokud se menu neobjeví, stiskněte klávesu znovu. Kaţdé stisknutí vás vrátí zpět. (9) (Indikační LED) (Ext. Supply): Napájení přístroje z externího zdroje. (Battery): Zobrazuje prŧběh nabíjení a stav baterie, při nabíjení bliká.

18 Obecně 18 (Load): Zapnuté napájení do vstupního RF IN konektoru. (ON): Zapnutý přístroj (A): Přístroj je v analogovém reţimu (měření a demodulace). (D): Přístroj je v digitálním reţimu (měření a demodulace). (Terrestrial): Přístroj pracuje v pozemním (terestrickém) pásmu. (Satellite): Přístroj pracuje v satelitním pásmu (10) Klávesa Zapínací klávesa. Pro vypnutí přístroje držte klávesu stisknutou na cca 3 sekundy. (11) Klávesa Tato klávesa zapíná a vypíná zobrazení menu na displeji. Také je pouţita k zavírání oken ve středu obrazovky (měřící okno, okno výběru parametrů, apod.) a pro mazání hodnot při zadávání číslic. (12) Klávesa Tato klávesa má dvojí funkci: jestliţe uţivatel zadává data z číselné klávesnice (frekvence nebo heslo), slouţí tato klávesa ke smazání poslední zadané pozice, nicméně ve všech jiných případech klávesa slouţí k návratu k předchozí nabídce. (13) Klávesy Klávesy slouţící pro pohyb v seznamech. (14) Klávesa Pouţívá se pro přístup k submenu.

19 19 (20) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: TV MÓD: Umoţňuje modifikovat typ OSD, který se objeví na displeji. DLOUHÉ STISKNUTÍ (Stiskněte a držte klávesu): REŽIM TV: V digitálním reţimu přepíná mezi zobrazením BER a MPEG. ANALYZÉR: Přepíná mezi normálním a přiblíţeným spektrem. CZE (21) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi satelitním a terestrickým pásmem. DLOUHÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi FM, terestrickým a satelitním pásmem. (22) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: REŽIM TV: Cyklicky přepíná mezi reţimem spektrální analýzy, Combo reţimem a TV reţimem. DLOUHÉ STISKNUTÍ: REŽIM TV: Přepíná totéţ ale v opačném směru. (23) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi analogem a digitálem. DLOUHÝ STISK: REŽIM TV: POZEMNÍ: Umoţňuje aktivovat reţim identifikace analogového/digitálního kanálu. SATELLITNÍ: V satelitním reţimu BER umoţňuje přepínat mezi DVB-S a DVB-S2. ANALYZÉR: Umoţňuje měřit BER v analyzéru.

20 Obecně 20 (24) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Otevírá seznam pamětí. Přímý přístup k makroměřením, Data loggeru a Graph loggeru. DLOUHÝ STISK Grafy a SD. GENERAL: Přímý přístup ke SCANLOGu. (25) Klávesa KRÁTKÝ STISK: REŽIM TV: Vyhledání dalšího kanálu. ANALYZÉR: Identifikace kanálu DLOUHÝ STISK: REŽIM TV: Vyhledání dalšího kanálu. (26) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Přístup k ovládání displeje DLOUHÝ STISK: OBECNĚ: Přístup k funkcím polohování satelitu. (27) Klávesa KRÁTKÝ STISK: REŽIM TV: Nahrání naměřených hodnot ILOG. Ve vizualizaci echo nahrává stopu. ANALYZÉR: Nahrává grafiku.

21 21 (28) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Napájení předzesilovače. Přístup k funkci Extra Burst, Diseqc, SCR. (29) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Správa napájení. CZE DLOUHÝ STISK: OBECNĚ: Zapnutí či vypnutí nabíjení baterie. Při zapojení externího napájecího zdroje se baterie začne nabíjet. Pokud přerušíme proces nabíjení baterie stisknutím následující klávesy na dobu delší než 3 sekundy, nabíjení se znovu nespustí, dokud tuto klávesu znovu nestiskneme na dobu delší než 3 sekundy, nerestartujeme přístroj nebo neodpojíme a znovu nepřipojíme napájení. Jestliţe je teplota příliš vysoká, nabíjecí proces nezačne. Jestliţe nabíjecí proces jiţ probíhá, tak se při zvýšení teploty nad kritickou úroveň nabíjení zastaví a pokračuje aţ po návratu teploty pod kritickou úroveň.

22 Obecně 22 Horní panel: - Konektory - (30) Tlačítko Reset Pokud uţivatel stiskne toto tlačítko, je přístroj restartován. Po stisku klávesy RESET bude přístroj nastaven do stavu, ve kterém byl před posledním korektním vypnutím. Pro aktivaci tohoto tlačítka pouţijte úzký a tupý předmět. (31) SD Karta Slot pro SD kartu. (32) FC/APC optický konektor (33) Mini-DIN (34) HDMI (35) CAM CAM slot.

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

M ě ř í c í p ř i j í m a č

M ě ř í c í p ř i j í m a č M ě ř í c í p ř i j í m a č U ž i v a t e l s k ý m a n u á l w w w. a n t e c h. c z OBSAH: 1 Instalace 3 1.1. Bezpečnostní instrukce. 3 1.2. Napájení 3 1.3. Zapnutí přístroje 6 2. Specifikace.. 7 2.1.

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Avant HD ref. 5328. Programovatelný domovní zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce

Avant HD ref. 5328. Programovatelný domovní zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce Programovatelný domovní zesilovač Avant HD ref. 5328 Programovatelný zesilovač Avant HD ref. 5328 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

HTT-102 DVB-T HD modulátor

HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-101 slouží k převodu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu připojeného na rozhraní HDMI na komprimovaný transportní tok MPEG-4 HD (H.264) a

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) podle tabulky sítí (NIT) 2. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) ručním zadáním

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

SAT-Finder plus SF 9000

SAT-Finder plus SF 9000 NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍHO VYHLEDÁVAČE SAT-Finder plus SF 9000 2 Obsah: 1. Před zapojením 1.1 Obsah balení 1.2 Bezpečnostní instrukce 1.3 Propojení SAT-Finderu Plus 1.4 Zapnutí 2. Vyhledávání a určení

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Černobílé a barevné jednotky Kitchen Minder 1 se změnily na Kitchen Minder 2 s barevným dotykovým displejem, novým vzhledem a několika změnami interních součástí,

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Popis EKU 825. Příklady konfigurace: Funkce:

Popis EKU 825. Příklady konfigurace: Funkce: Popis EKU 825 EKU 825 slouží pro příjem televizních a rozhlasových programů prostřednictvím satelitního přijímače. Nahrazuje běžný domovní hvězdicový kabelový rozvod jednokabelovým propojením podobným

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_43_měření DVB-S s

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 QPSK/PAL TP-521

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 QPSK/PAL TP-521 TP-521 je modul skupinového satelitního přijímače pro příjem satelitních digitálních programů QPSK (FTA). Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí infračerveného programátoru

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více