Ref CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ref. 5960. CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m"

Transkript

1 Ref CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál w w w. t e l e v e s. c o m

2 2

3 3 OBSAH Strana 1.- INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE NAPÁJENÍ EXTERNÍ NAPÁJENÍ BATERIE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE VLASTNOSTI POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE POUŢITÍ PŘÍSTROJE MENU LADÍCÍ REŢIMY FUNKCE KONFIGURACE MĚŘENÍ PŘEPÍNÁNÍ PÁSMA LNB AND PŘEDZESILOVAČE LNB EXTRA BURST DISEQC OVLÁDÁNÍ MOTORU SCR KANÁLY / STANDARDY STANDARD KANÁLOVÝ PLÁN VÝBĚR ZVUKOVÉ NOSNÉ PARAMETRYY MĚŘENÍ KVALITATIVNÍ PROFILY PAMĚŤ PAMĚŤ REKUPERACE ULOŢENÍ PAMĚTI VYMAZÁNÍ PAMĚTI ZMĚNA NÁZVU MAKROMĚŘENÍ SPUŠTĚNÍ MAKROMĚŘENÍ NOVÉ MAKROMĚŘENÍ MAZÁNÍ MAKROMĚŘENÍ ZMĚNA NÁZVU ÚPRAVY MAKROMĚŘENÍ ZOBRAZENÍ LOGU SMAZÁNÍ LOGŦ ÚPRAVA LOGŦ SCAN&LOG INSTANT LOG GRAFY ULOŢENÍ GRAFŦ MOŢNOSTI ZMĚNA NÁZVU SOUBORU ZMĚNA NÁZVU GRAFU SMAZÁNÍ GRAFU CZE

4 SD PŘENOS MAZÁNÍ INFO FORMÁTOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ ANTÉN KONFIGURACE PŘÍSTROJE RYCHLÝ PŘÍSTUP KLÁVESA F KLÁVESA F KLÁVESA F JAZYK SPRÁVA NAPÁJENÍ SPRÁVA NAPÁJENÍ ÚSPORNÝ REŢIM AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ MONITOR HLASITOST JAS KONTRAST BARVA VYSOKÝ KONTRAST OTOČNÝ VOLIČ HODINY VIDEO VSTUP/VÝSTUP INFORMACE O PŘÍSTROJI AKTUALIZACE VÝMĚNA BATERIE DALŠÍ INFORMACE TOVÁRNÍ NASTAVENÍ TV MÓD REŢIM ZOBRAZENÍ SYNCHRONIZAČNÍ PULS TV ŘÁDEK COMBO REŢIM TELETEXT MĚŘENÍ ANALOGOVÁ MĚŘENÍ ÚROVEŇ MĚŘENÍ V/A MĚŘENÍ C/N CN ŘÁDEK LINE CNLINE CTB/CSO BEZE SLUŢBY SE SLUŢBOU OFFSET CSO ŘÁDEK SE SLUŢBOU ŠUM ŠÍŘKA PÁSMA

5 DIGITÁL DVB-T PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGARAM ZOOM VÝBĚR NOSNÉ ECHO ANALÝZA CHYBNÉ PAKETY RESTART ČAS DVBT PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY DVB-C PARAMETRY BER MPEG KONSTEAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY DVB-S PARAMETRY BER MPEG CHYBNÉ PAKETY DVB-S PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY RF ÚTLUM NÁKLON AUTO A/D VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU DALŠÍ KANÁL PŘEDCHOZÍ KANÁL CZE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA REFERENČNÍ ÚROVEŇ ŠÍŘKA ROZMÍTÁNÍ MĚŘENÍ ANALOGOVÁ MĚŘENÍ ÚROVEŇ V/A C/N SÍLA POLE ŠÍŘKA PÁSMA

6 DIGITÁL MĚŘENÍ VÝKONU DIGITÁLNÍHO KANÁLU C/N BER DVB-T/T DVB-C DVB-S DVB-S ŠÍŘKA PÁSMA IDENTIFIKACE SATELITU POUŢITÍ ZNAČEK ZNAČKA A ZNAČKA B ZNAČKA C VYHLEDÁVÁNÍ MAXIMÁLNÍCH HODNOT MAXIMUM PEAK NEXT PEAK PREVIOUS PEAK UPPER PEAK LOWER PEAK MAXIMÁLNÍ HODNOTY (VYP/ZAP) MAXIMUM (VYP/ZAP) MINIMUM (VYP/ZAP) db / DIV ROZŠÍŘENÁ MĚŘENÍ RBW VBW ZOOM SWEEP TRIGGER MÓD ROZŠÍŘENÉ SPEKTRUM 3.3 GHz OPTICKÝ VSTUP RF OPTICKÝ ÚTLUM RF/ OPTICKÉ PARAMETRY CHYBOVÁ HLÁŠENÍ VSTUPY A VÝSTUPY RF VSTUP USB PORT Mini-DIN OPTICKÝ VSTUP HDMI ÚDRŢBA VÝMĚNA BATERIE INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ OPTICKÉHO VYBAVENÍ

7 7 1.- INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - Jiné pouţití přístroje, neţ je uvedeno v tomto návodu, nezajišťuje jeho bezpečnost. - Externí napájecí zdroj je zařízení třídy I, pro jeho bezpečné pouţití je nutné připojit jej na řádně uzemněnou síťovou zásuvku. CZE - Tento přístroj mŧţe být pouţit v prostředí s mírou znečištění 2. - Při pouţití příslušenství je nutné pouţívat pouze typy k určené k tomuto přístroji, z dŧvodu bezpečnosti to platí především pro baterie a externí napájecí zdroj. - Vţdy dodrţujte mezní parametry v hodnotách napájecího napětí a měřených hodnot. - Pamatujte, ţe napětí vyšší jak 60 V DC nebo 30 V AC jsou potenciálně nebezpečné. Vysoká úroveň signálu nebo její pouţití v instalacích podléhajících napětí mohou tento přístroj váţně poškodit. Pro ochranu přístroje doporučujeme pouţít DC blok. - Vţdy zkontrolujte specifikované maximální pracovní podmínky pro tento přístroj. - Jediným dovoleným servisním zásahem uţivatele je výměna baterie. - Kaţdý další zákrok musí být proveden specializovanou osobou. - Záporný pól napájecího napětí je spojen s kostrou přístroje. - Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. - Pouţívejte speciální kabely s nízkou úrovní vyzařování (např. TELEVES T100), zvláště při měření vysokých úrovní signálu. - Při čištění přístroje postupujte podle instrukcí v sekci Údrţba.

8 Obecně NAPÁJENÍ H60 mŧţe být napájen z vnitřní baterie nebo externího napájecího zdroje Externí napájení Externí napájecí zdroj je zařízení, které umoţňuje připojit přístroj k síťovému napětí. Externí napájecí zdroj slouţí k napájení přístroje a k nabíjení vnitřní baterie. Zdroj mŧţe být umístěn v kapse na ochranné brašně. Pro připojení přístroje do sítě připojte výstup externího napájecího zdroje do konektoru (13), umístěného na boční straně přístroje. Po připojení externího napájecího zdroje se rozsvítí LED Ext. Sup. (Viz obrázek). - Připojení k síti Baterie H60 je napájen z vnitřní lithiové baterie o nominálním napětí 7,2V a kapacitě 9 A/H. Tato baterie, při běţném pouţití a bez připojeného příslušenství, udrţí přístroj v provozu více jak čtyři hodiny. H60 je vybaven pokročilým řídicím systémem pro nabíjení a vybíjení baterie, který zajišťuje maximální dobu provozu a dlouhou ţivotnost baterie. Proto je moţné pouţívat obě moţnosti napájení dle potřeby a bez ohledu na ţivotnost a paměťový efekt baterie. Pro nabíjení baterie připojte přístroj k síťovému napětí pomocí externího napájecího zdroje (viz předchozí sekce). Automatický nabíjecí systém zahájí dobíjecí proces.. Nabíjení lze kdykoliv přerušit stiskem klávesy po dobu 3 sekund.

9 9 Pro znovuzahájení nabíjení stiskněte tu samou klávesu ještě jednou. Nabíjení se také restartuje, pokud je připojení k síti odpojeno a znovu připojeno nebo pokud je přístroj vypnut. Přístroj neustále monitoruje stav baterie a indikuje jej pomocí OSD ikony, LED a zvukového signálu. Ikona je tvořena symbolem baterie. Pokud je baterie zcela nabitá, je vnitřní část ikony celá oranţová. Postupné vybíjení baterie je indikováno ubývající oranţovou plochou uvnitř ikony aţ je ikona zcela prázdná. Ikona zobrazuje 5 stupňŧ odpovídajících určitému stupni vybití baterie: CZE => Baterie má kapacitu menší jak 5 % (ikona je zcela prázdná, bliká) => Kapacita 5% aţ 25% => Kapacita 25% aţ 50% => Kapacita 50% aţ 75% => Kapacita více neţ 75%. LED indikátor zobrazuje stav prŧběhu nabíjení. Jestliţe baterie jsou nabité na méně jak 25% tak LED indikátor bliká tak, ţe svítí 500 msec a nesvítí 2.5 sec. Při nabíjení, se čas svitu LED prodluţuje a čas zhasnutí zkracuje. Jestliţe baterie jsou nabité na více jak 75 %,tak LED indikátor bliká tak, ţe svítí 2.5 sec a je zhasnut na 500 msec. Jestliţe jsou baterie plně nabité, LED indikátor svítí trvale. Jestliţe jsou baterie vybité pod kritickou úroveň, indikuje přístroj tento stav akustickým signálem a textem LOW BATTERY na displeji. Jestliţe pokles napětí baterie pokračuje, indikuje toto přístroj kaţdých 10 sekund. Během této indikace je pro další provoz přístroje nutné připojit jej k externímu zdroji. Jestliţe nedojde k připojení zdroje, přístroj se po 30 sec vypne. Při úplném vyčerpání baterie trvá nabíjecí proces 8 hodin. Při nabíjení 3 hodiny bude mít baterie 75%

10 Obecně 10 Jestliţe je teplota příliš vysoká, nabíjecí proces nezačne. Jestliţe nabíjecí proces jiţ probíhá, tak se při zvýšení teploty nad kritickou úroveň nabíjení zastaví a pokračuje aţ po návratu teploty pod kritickou úroveň. Pro výměnu baterie postupujte následovně: => Odstraňte plastové víko na spodní straně přístroje. Odšroubujte 6 šroubŧ. => Vyměňte baterii a kabely. => Zase baterii zakryjte. => Připojte přístroj k síti a nechte nabíjet 8 hodin Výměna baterie -

11 11 Doporučení pro dobíjení baterie: => Kdykoli je to moţné, tak je doporučeno nevybíjet baterii aţ na minimální hodnotu. => Pokud nebude přístroj delší dobu pouţíván, neměla by být baterie příliš vybitá. Baterie se pomalu vybíjí i v případě, ţe přístroj není pouţíván, proto je vhodné aby byla baterie dobita kaţdé 2 aţ 3 měsíce je-li baterie uskladněna při teplotě do 25ºC. => Nabíjení baterie provádějte pouze v měřicím přístroji H60 s připojeným napájecím zdrojem s napětím v rozsahu 12 aţ 15V DC. CZE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE Pro zapnutí přístroje stiskněte klávesu ON. Po stisknutí se na chvíli rozsvítí všechny indikátory LED. Během toho se na displeji objeví logo Televés a verze softwaru přístroje. Po několika sekundách všechny LED indikátory kromě jednoho, který zobrazuje, ţe je přístroj v provozu, zmizí. Pokud je přístroj připojen k rozvodné síti, bude zeleně svítit také indikátor Ext. Sup., a pokud se nabíjí baterie, indikátor Battery (zelený) bude blikat. > 1 sec. > 3 sec. ON OFF - Zapnutí přístroje -

12 Obecně SPECIFIKACE Následuje list technických specifikací přístroje REFERENCE Jazyky Španělština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Portugalština, Polština, Ruština Pracovní pásma Zpětné (5-47 MHz) Měření a demodulace DVB-C/T & analog FM ( MHz) Měření a demodulace Pozemní ( MHz) Měření a demodulace DVB-T/T2/C/H & analog GSM ( MHz) Měření ve spektru Satelit (950 MHz MHz) Měření v analogu Měření a demodulace DVB-S/S2 WiFi ( MHz) Měření ve spektru Rozšířené spektrum (3.3 GHz) Měření ve spektru Dynamický rozsah Pozemní (50 db / 60 db) Satelitní (45 db / 55 db) Měření a aplikace Prohlíţení: Analyzér, TV, Combo (Analyzér, TV & simultánní měření) Standardní normy: PAL (B,G,D,K,I), SECAM (B,G,D,K,L) Jednotky: dbµv, dbmv, dbm, dbµv/m Standardní přesnost: ±1dB Pozemní, ±2dB Satelitní Značka kontroly kvality Napětí: 5, 13, 18, 24v ExtraBurst: 14, 19.5v Tón LNB 22 KHz Diseqc SCR Ovládání motoru Analog Úroveň ( dbµv) V/A C/N Automatický (do 52 db) C/N Linka (15-52 db) Síla pole CTB/CSO HUM

13 13 Úrovňová lišta Synchronizace Teletext Linka Digital Kapacita ( dbµv) C/N Automatický DVB-T CBER (9.9E-2 1.0E-6) DVB-T VBER (1.0E-3 1.0E-8) DVB-T MER DVB-T kapacita ( dbµv) DVB-T Echa DVB-T Konstelační diagram DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-T CAM DVB-T2 Rozpětí linky (-1-10 db) DVB-T2 LDPCBER (1.0E-2-1.0E-6) DVB-T2 BCHBER DVB-T2 MER DVB-T2 Napájení DVB-T2 Konstelační diagram DVB-T2 MPEG2/MPEG4 DVB-C BER (1.0E-2-1.0E-8) DVB-C MER DVB-C Kapacita ( dbµv) DVB-C Konstelační diagram DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-C CAM DVB-S CBER(1.0E-2-1.0E-6) DVB-S BER (1,0E-4-1,0E-8) DVB-S MER DVB-S Kapacita ( dbµv) DVB-S MPEG4/MPEG4 DVB-S CAM DVB-S2 Rozpětí linky (-1-10dB) DVB-S2 CBER (1,0E-2-1,0E-8) DVB-S2 BCH BER (5,0E-2-1,0E-8) DVB-S2 MER DVB-S2 Kapacita ( db) DVB-S2 Konstelační diagram DVB-S2 MPEG2/MPEG4 DVB-S2 CAM Útlum RF Náklon CZE

14 Obecně 14 Optika Lambda: 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm Jednotky: dbm, mw (µw), db Selektivní optické měření Programované měření Paměť Makroměření Scan&Log Ilog DataLogs Grafika Analyzér Pozemní SPAN: 1, 2 MHz,...1, 1.5 GHz, 2 GHz a Plný Satelitní SPAN: 200, 500 KHz, 1.2 MHz,...,1, 1.5 GHz, 2 GHz a Plný Pozemní RBW: 300, 600 Hz, 1, 5, 3, 6, 12, 24, 100, 200, 400, 800 KHz, 1.6, 3.2 MHz Satelitní RBW: 200, 400, 800KHz, 1.6, 3.2 MHz RBW Auto na základě SPAN Vertikální referenční úroveň: 1, 2, 5 y 10 db Rychlost sweepu v reálném čase <10 ms Rychlost aktualizace obrazovky <100 ms Maximum/Minimum Značky Trigger mód Zoom mód BER měření Identifikace satelitu Vstupy / Výstupy Obrazovka: 5,7 HD Mini-DIN HDMI SD Karta FC/APC Optický konektor RF konektor F/F Vyměnitelný CAM Reproduktor Externí zdroj USB Mechanické specifikace Váha (2.1 Kg bez baterie) Rozměry: 306 x 150 x 125 mm Výška: Do 2000 m Rozmezí teplot: 0-40 ºC Maximální vlhkost: 80% (Do 31 ºC) (Klesá lineárně na 50% při 40 ºC.) Maximální spotřeba: 42 W Ne

15 POPIS PŘÍSTROJE Na přední straně jsou následující části: CZE Přední panel - (1) Displej 5.7" barevný TFT obrazovka s vysokým rozlišením (2) Numerická klávesnice a klávesy rychlé volby Numerická klávesnice umoţňuje vkládání číselných hodnot (hodnoty frekvence, kanálu...). Tento symbol označuje parametry, jejichţ hodnoty lze vkládat numerickou klávesnicí. Kromě toho jsou některé numerické klávesy také klávesy rychlé volby pro rŧzné často pouţívané funkce. Odstavec níţe poskytuje detailní vysvětlení všech funkcí a klávesy rychlé volby budou označeny příslušným symbolem.

16 Obecně Numerická klávesnice - (3) (Otočný volič) V závislosti na tom, v jaké části menu se nacházíte, mŧţe mít otočný volič jiné funkce. Například při otevření okna výběru parametru umoţňuje vybrat si jednu z moţností. Také mŧţe být pouţit pro změnu kanálŧ nebo k přeladění na jinou frekvenci. V odstavcích dole, kde jsou detailně vysvětleny funkce měřiče, bude pro označení parametrŧ, které mohou být zvoleny otočným voličem, pouţit tento symbol: - Otočný volič - (4) Klávesa OK Klávesa potvrzuje zadání hodnoty do parametru. Pokud projíţdíme menu, dá nám také přístup k submenu. (5) Klávesa Volba frekvenčního reţimu. Pokud je otevřeno nějaké měřící okno a přístroj se nachází v kanálovém reţimu, stisknutí klávesy zmizí informace o naladěné frekvenci a jsou

17 17 nahrazeny informacemi o frekvenci nosné obrazu (analogový reţim) nebo středu kanálu (digitální obraz). Jestliţe je přístroj ve frekvenčním reţimu a klávesa je stisknuta opakovaně, je naladěná frekvence vymazána a je moţné ji zadat pomocí číselné klávesnice. Pro smazání nesprávně zadaného čísla stiskněte klávesu. Pro potvrzení zadané frekvence stiskněte klávesu. CZE Klávesa také slouţí k zadání desetinné čárky. (6) Klávesa Volba kanálového reţimu. Jestliţe je zobrazeno měřící okno, bude také současně zobrazen naladěný kanál. Jestliţe není ţádné okno otevřené,bude automaticky otevřeno. Jestliţe je přístroj v kanálovém reţimu a klávesa je stisknuta opakovaně, je naladěný kanál vymazán a je moţné jej zadat pomocí číselné klávesnice. Číslo kanálu zadané z číselné klávesnice se potvrzuje stisknutím klávesy V satelitním módu mŧţeme přidrţením klávesy přepínat mezi reálnou a IF frekvencí. (7) Klávesy ( Rychlá nápověda) Stisknutím klávesy funkcím. se nám otevře nápověda k rŧzným klávesám a jejich (8) Klávesa Stisknutím této klávesy se vrátíte do hlavního menu. Pokud se menu neobjeví, stiskněte klávesu znovu. Kaţdé stisknutí vás vrátí zpět. (9) (Indikační LED) (Ext. Supply): Napájení přístroje z externího zdroje. (Battery): Zobrazuje prŧběh nabíjení a stav baterie, při nabíjení bliká.

18 Obecně 18 (Load): Zapnuté napájení do vstupního RF IN konektoru. (ON): Zapnutý přístroj (A): Přístroj je v analogovém reţimu (měření a demodulace). (D): Přístroj je v digitálním reţimu (měření a demodulace). (Terrestrial): Přístroj pracuje v pozemním (terestrickém) pásmu. (Satellite): Přístroj pracuje v satelitním pásmu (10) Klávesa Zapínací klávesa. Pro vypnutí přístroje držte klávesu stisknutou na cca 3 sekundy. (11) Klávesa Tato klávesa zapíná a vypíná zobrazení menu na displeji. Také je pouţita k zavírání oken ve středu obrazovky (měřící okno, okno výběru parametrů, apod.) a pro mazání hodnot při zadávání číslic. (12) Klávesa Tato klávesa má dvojí funkci: jestliţe uţivatel zadává data z číselné klávesnice (frekvence nebo heslo), slouţí tato klávesa ke smazání poslední zadané pozice, nicméně ve všech jiných případech klávesa slouţí k návratu k předchozí nabídce. (13) Klávesy Klávesy slouţící pro pohyb v seznamech. (14) Klávesa Pouţívá se pro přístup k submenu.

19 19 (20) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: TV MÓD: Umoţňuje modifikovat typ OSD, který se objeví na displeji. DLOUHÉ STISKNUTÍ (Stiskněte a držte klávesu): REŽIM TV: V digitálním reţimu přepíná mezi zobrazením BER a MPEG. ANALYZÉR: Přepíná mezi normálním a přiblíţeným spektrem. CZE (21) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi satelitním a terestrickým pásmem. DLOUHÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi FM, terestrickým a satelitním pásmem. (22) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: REŽIM TV: Cyklicky přepíná mezi reţimem spektrální analýzy, Combo reţimem a TV reţimem. DLOUHÉ STISKNUTÍ: REŽIM TV: Přepíná totéţ ale v opačném směru. (23) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi analogem a digitálem. DLOUHÝ STISK: REŽIM TV: POZEMNÍ: Umoţňuje aktivovat reţim identifikace analogového/digitálního kanálu. SATELLITNÍ: V satelitním reţimu BER umoţňuje přepínat mezi DVB-S a DVB-S2. ANALYZÉR: Umoţňuje měřit BER v analyzéru.

20 Obecně 20 (24) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Otevírá seznam pamětí. Přímý přístup k makroměřením, Data loggeru a Graph loggeru. DLOUHÝ STISK Grafy a SD. GENERAL: Přímý přístup ke SCANLOGu. (25) Klávesa KRÁTKÝ STISK: REŽIM TV: Vyhledání dalšího kanálu. ANALYZÉR: Identifikace kanálu DLOUHÝ STISK: REŽIM TV: Vyhledání dalšího kanálu. (26) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Přístup k ovládání displeje DLOUHÝ STISK: OBECNĚ: Přístup k funkcím polohování satelitu. (27) Klávesa KRÁTKÝ STISK: REŽIM TV: Nahrání naměřených hodnot ILOG. Ve vizualizaci echo nahrává stopu. ANALYZÉR: Nahrává grafiku.

21 21 (28) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Napájení předzesilovače. Přístup k funkci Extra Burst, Diseqc, SCR. (29) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Správa napájení. CZE DLOUHÝ STISK: OBECNĚ: Zapnutí či vypnutí nabíjení baterie. Při zapojení externího napájecího zdroje se baterie začne nabíjet. Pokud přerušíme proces nabíjení baterie stisknutím následující klávesy na dobu delší než 3 sekundy, nabíjení se znovu nespustí, dokud tuto klávesu znovu nestiskneme na dobu delší než 3 sekundy, nerestartujeme přístroj nebo neodpojíme a znovu nepřipojíme napájení. Jestliţe je teplota příliš vysoká, nabíjecí proces nezačne. Jestliţe nabíjecí proces jiţ probíhá, tak se při zvýšení teploty nad kritickou úroveň nabíjení zastaví a pokračuje aţ po návratu teploty pod kritickou úroveň.

22 Obecně 22 Horní panel: - Konektory - (30) Tlačítko Reset Pokud uţivatel stiskne toto tlačítko, je přístroj restartován. Po stisku klávesy RESET bude přístroj nastaven do stavu, ve kterém byl před posledním korektním vypnutím. Pro aktivaci tohoto tlačítka pouţijte úzký a tupý předmět. (31) SD Karta Slot pro SD kartu. (32) FC/APC optický konektor (33) Mini-DIN (34) HDMI (35) CAM CAM slot.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA Návod k obsluze

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK Obsah: Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK 1. TESTER LANTEK 6 A LANTEK 7... 2 1.1. BALENÍ TESTERU

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více