Ref CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ref. 5960. CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m"

Transkript

1 Ref CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál w w w. t e l e v e s. c o m

2 2

3 3 OBSAH Strana 1.- INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE NAPÁJENÍ EXTERNÍ NAPÁJENÍ BATERIE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE VLASTNOSTI POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE POUŢITÍ PŘÍSTROJE MENU LADÍCÍ REŢIMY FUNKCE KONFIGURACE MĚŘENÍ PŘEPÍNÁNÍ PÁSMA LNB AND PŘEDZESILOVAČE LNB EXTRA BURST DISEQC OVLÁDÁNÍ MOTORU SCR KANÁLY / STANDARDY STANDARD KANÁLOVÝ PLÁN VÝBĚR ZVUKOVÉ NOSNÉ PARAMETRYY MĚŘENÍ KVALITATIVNÍ PROFILY PAMĚŤ PAMĚŤ REKUPERACE ULOŢENÍ PAMĚTI VYMAZÁNÍ PAMĚTI ZMĚNA NÁZVU MAKROMĚŘENÍ SPUŠTĚNÍ MAKROMĚŘENÍ NOVÉ MAKROMĚŘENÍ MAZÁNÍ MAKROMĚŘENÍ ZMĚNA NÁZVU ÚPRAVY MAKROMĚŘENÍ ZOBRAZENÍ LOGU SMAZÁNÍ LOGŦ ÚPRAVA LOGŦ SCAN&LOG INSTANT LOG GRAFY ULOŢENÍ GRAFŦ MOŢNOSTI ZMĚNA NÁZVU SOUBORU ZMĚNA NÁZVU GRAFU SMAZÁNÍ GRAFU CZE

4 SD PŘENOS MAZÁNÍ INFO FORMÁTOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ ANTÉN KONFIGURACE PŘÍSTROJE RYCHLÝ PŘÍSTUP KLÁVESA F KLÁVESA F KLÁVESA F JAZYK SPRÁVA NAPÁJENÍ SPRÁVA NAPÁJENÍ ÚSPORNÝ REŢIM AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ MONITOR HLASITOST JAS KONTRAST BARVA VYSOKÝ KONTRAST OTOČNÝ VOLIČ HODINY VIDEO VSTUP/VÝSTUP INFORMACE O PŘÍSTROJI AKTUALIZACE VÝMĚNA BATERIE DALŠÍ INFORMACE TOVÁRNÍ NASTAVENÍ TV MÓD REŢIM ZOBRAZENÍ SYNCHRONIZAČNÍ PULS TV ŘÁDEK COMBO REŢIM TELETEXT MĚŘENÍ ANALOGOVÁ MĚŘENÍ ÚROVEŇ MĚŘENÍ V/A MĚŘENÍ C/N CN ŘÁDEK LINE CNLINE CTB/CSO BEZE SLUŢBY SE SLUŢBOU OFFSET CSO ŘÁDEK SE SLUŢBOU ŠUM ŠÍŘKA PÁSMA

5 DIGITÁL DVB-T PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGARAM ZOOM VÝBĚR NOSNÉ ECHO ANALÝZA CHYBNÉ PAKETY RESTART ČAS DVBT PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY DVB-C PARAMETRY BER MPEG KONSTEAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY DVB-S PARAMETRY BER MPEG CHYBNÉ PAKETY DVB-S PARAMETRY BER MPEG KONSTELAČNÍ DIAGRAM ZOOM CHYBNÉ PAKETY RF ÚTLUM NÁKLON AUTO A/D VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLU DALŠÍ KANÁL PŘEDCHOZÍ KANÁL CZE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA REFERENČNÍ ÚROVEŇ ŠÍŘKA ROZMÍTÁNÍ MĚŘENÍ ANALOGOVÁ MĚŘENÍ ÚROVEŇ V/A C/N SÍLA POLE ŠÍŘKA PÁSMA

6 DIGITÁL MĚŘENÍ VÝKONU DIGITÁLNÍHO KANÁLU C/N BER DVB-T/T DVB-C DVB-S DVB-S ŠÍŘKA PÁSMA IDENTIFIKACE SATELITU POUŢITÍ ZNAČEK ZNAČKA A ZNAČKA B ZNAČKA C VYHLEDÁVÁNÍ MAXIMÁLNÍCH HODNOT MAXIMUM PEAK NEXT PEAK PREVIOUS PEAK UPPER PEAK LOWER PEAK MAXIMÁLNÍ HODNOTY (VYP/ZAP) MAXIMUM (VYP/ZAP) MINIMUM (VYP/ZAP) db / DIV ROZŠÍŘENÁ MĚŘENÍ RBW VBW ZOOM SWEEP TRIGGER MÓD ROZŠÍŘENÉ SPEKTRUM 3.3 GHz OPTICKÝ VSTUP RF OPTICKÝ ÚTLUM RF/ OPTICKÉ PARAMETRY CHYBOVÁ HLÁŠENÍ VSTUPY A VÝSTUPY RF VSTUP USB PORT Mini-DIN OPTICKÝ VSTUP HDMI ÚDRŢBA VÝMĚNA BATERIE INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ OPTICKÉHO VYBAVENÍ

7 7 1.- INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - Jiné pouţití přístroje, neţ je uvedeno v tomto návodu, nezajišťuje jeho bezpečnost. - Externí napájecí zdroj je zařízení třídy I, pro jeho bezpečné pouţití je nutné připojit jej na řádně uzemněnou síťovou zásuvku. CZE - Tento přístroj mŧţe být pouţit v prostředí s mírou znečištění 2. - Při pouţití příslušenství je nutné pouţívat pouze typy k určené k tomuto přístroji, z dŧvodu bezpečnosti to platí především pro baterie a externí napájecí zdroj. - Vţdy dodrţujte mezní parametry v hodnotách napájecího napětí a měřených hodnot. - Pamatujte, ţe napětí vyšší jak 60 V DC nebo 30 V AC jsou potenciálně nebezpečné. Vysoká úroveň signálu nebo její pouţití v instalacích podléhajících napětí mohou tento přístroj váţně poškodit. Pro ochranu přístroje doporučujeme pouţít DC blok. - Vţdy zkontrolujte specifikované maximální pracovní podmínky pro tento přístroj. - Jediným dovoleným servisním zásahem uţivatele je výměna baterie. - Kaţdý další zákrok musí být proveden specializovanou osobou. - Záporný pól napájecího napětí je spojen s kostrou přístroje. - Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. - Pouţívejte speciální kabely s nízkou úrovní vyzařování (např. TELEVES T100), zvláště při měření vysokých úrovní signálu. - Při čištění přístroje postupujte podle instrukcí v sekci Údrţba.

8 Obecně NAPÁJENÍ H60 mŧţe být napájen z vnitřní baterie nebo externího napájecího zdroje Externí napájení Externí napájecí zdroj je zařízení, které umoţňuje připojit přístroj k síťovému napětí. Externí napájecí zdroj slouţí k napájení přístroje a k nabíjení vnitřní baterie. Zdroj mŧţe být umístěn v kapse na ochranné brašně. Pro připojení přístroje do sítě připojte výstup externího napájecího zdroje do konektoru (13), umístěného na boční straně přístroje. Po připojení externího napájecího zdroje se rozsvítí LED Ext. Sup. (Viz obrázek). - Připojení k síti Baterie H60 je napájen z vnitřní lithiové baterie o nominálním napětí 7,2V a kapacitě 9 A/H. Tato baterie, při běţném pouţití a bez připojeného příslušenství, udrţí přístroj v provozu více jak čtyři hodiny. H60 je vybaven pokročilým řídicím systémem pro nabíjení a vybíjení baterie, který zajišťuje maximální dobu provozu a dlouhou ţivotnost baterie. Proto je moţné pouţívat obě moţnosti napájení dle potřeby a bez ohledu na ţivotnost a paměťový efekt baterie. Pro nabíjení baterie připojte přístroj k síťovému napětí pomocí externího napájecího zdroje (viz předchozí sekce). Automatický nabíjecí systém zahájí dobíjecí proces.. Nabíjení lze kdykoliv přerušit stiskem klávesy po dobu 3 sekund.

9 9 Pro znovuzahájení nabíjení stiskněte tu samou klávesu ještě jednou. Nabíjení se také restartuje, pokud je připojení k síti odpojeno a znovu připojeno nebo pokud je přístroj vypnut. Přístroj neustále monitoruje stav baterie a indikuje jej pomocí OSD ikony, LED a zvukového signálu. Ikona je tvořena symbolem baterie. Pokud je baterie zcela nabitá, je vnitřní část ikony celá oranţová. Postupné vybíjení baterie je indikováno ubývající oranţovou plochou uvnitř ikony aţ je ikona zcela prázdná. Ikona zobrazuje 5 stupňŧ odpovídajících určitému stupni vybití baterie: CZE => Baterie má kapacitu menší jak 5 % (ikona je zcela prázdná, bliká) => Kapacita 5% aţ 25% => Kapacita 25% aţ 50% => Kapacita 50% aţ 75% => Kapacita více neţ 75%. LED indikátor zobrazuje stav prŧběhu nabíjení. Jestliţe baterie jsou nabité na méně jak 25% tak LED indikátor bliká tak, ţe svítí 500 msec a nesvítí 2.5 sec. Při nabíjení, se čas svitu LED prodluţuje a čas zhasnutí zkracuje. Jestliţe baterie jsou nabité na více jak 75 %,tak LED indikátor bliká tak, ţe svítí 2.5 sec a je zhasnut na 500 msec. Jestliţe jsou baterie plně nabité, LED indikátor svítí trvale. Jestliţe jsou baterie vybité pod kritickou úroveň, indikuje přístroj tento stav akustickým signálem a textem LOW BATTERY na displeji. Jestliţe pokles napětí baterie pokračuje, indikuje toto přístroj kaţdých 10 sekund. Během této indikace je pro další provoz přístroje nutné připojit jej k externímu zdroji. Jestliţe nedojde k připojení zdroje, přístroj se po 30 sec vypne. Při úplném vyčerpání baterie trvá nabíjecí proces 8 hodin. Při nabíjení 3 hodiny bude mít baterie 75%

10 Obecně 10 Jestliţe je teplota příliš vysoká, nabíjecí proces nezačne. Jestliţe nabíjecí proces jiţ probíhá, tak se při zvýšení teploty nad kritickou úroveň nabíjení zastaví a pokračuje aţ po návratu teploty pod kritickou úroveň. Pro výměnu baterie postupujte následovně: => Odstraňte plastové víko na spodní straně přístroje. Odšroubujte 6 šroubŧ. => Vyměňte baterii a kabely. => Zase baterii zakryjte. => Připojte přístroj k síti a nechte nabíjet 8 hodin Výměna baterie -

11 11 Doporučení pro dobíjení baterie: => Kdykoli je to moţné, tak je doporučeno nevybíjet baterii aţ na minimální hodnotu. => Pokud nebude přístroj delší dobu pouţíván, neměla by být baterie příliš vybitá. Baterie se pomalu vybíjí i v případě, ţe přístroj není pouţíván, proto je vhodné aby byla baterie dobita kaţdé 2 aţ 3 měsíce je-li baterie uskladněna při teplotě do 25ºC. => Nabíjení baterie provádějte pouze v měřicím přístroji H60 s připojeným napájecím zdrojem s napětím v rozsahu 12 aţ 15V DC. CZE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE Pro zapnutí přístroje stiskněte klávesu ON. Po stisknutí se na chvíli rozsvítí všechny indikátory LED. Během toho se na displeji objeví logo Televés a verze softwaru přístroje. Po několika sekundách všechny LED indikátory kromě jednoho, který zobrazuje, ţe je přístroj v provozu, zmizí. Pokud je přístroj připojen k rozvodné síti, bude zeleně svítit také indikátor Ext. Sup., a pokud se nabíjí baterie, indikátor Battery (zelený) bude blikat. > 1 sec. > 3 sec. ON OFF - Zapnutí přístroje -

12 Obecně SPECIFIKACE Následuje list technických specifikací přístroje REFERENCE Jazyky Španělština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Portugalština, Polština, Ruština Pracovní pásma Zpětné (5-47 MHz) Měření a demodulace DVB-C/T & analog FM ( MHz) Měření a demodulace Pozemní ( MHz) Měření a demodulace DVB-T/T2/C/H & analog GSM ( MHz) Měření ve spektru Satelit (950 MHz MHz) Měření v analogu Měření a demodulace DVB-S/S2 WiFi ( MHz) Měření ve spektru Rozšířené spektrum (3.3 GHz) Měření ve spektru Dynamický rozsah Pozemní (50 db / 60 db) Satelitní (45 db / 55 db) Měření a aplikace Prohlíţení: Analyzér, TV, Combo (Analyzér, TV & simultánní měření) Standardní normy: PAL (B,G,D,K,I), SECAM (B,G,D,K,L) Jednotky: dbµv, dbmv, dbm, dbµv/m Standardní přesnost: ±1dB Pozemní, ±2dB Satelitní Značka kontroly kvality Napětí: 5, 13, 18, 24v ExtraBurst: 14, 19.5v Tón LNB 22 KHz Diseqc SCR Ovládání motoru Analog Úroveň ( dbµv) V/A C/N Automatický (do 52 db) C/N Linka (15-52 db) Síla pole CTB/CSO HUM

13 13 Úrovňová lišta Synchronizace Teletext Linka Digital Kapacita ( dbµv) C/N Automatický DVB-T CBER (9.9E-2 1.0E-6) DVB-T VBER (1.0E-3 1.0E-8) DVB-T MER DVB-T kapacita ( dbµv) DVB-T Echa DVB-T Konstelační diagram DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-T CAM DVB-T2 Rozpětí linky (-1-10 db) DVB-T2 LDPCBER (1.0E-2-1.0E-6) DVB-T2 BCHBER DVB-T2 MER DVB-T2 Napájení DVB-T2 Konstelační diagram DVB-T2 MPEG2/MPEG4 DVB-C BER (1.0E-2-1.0E-8) DVB-C MER DVB-C Kapacita ( dbµv) DVB-C Konstelační diagram DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-C CAM DVB-S CBER(1.0E-2-1.0E-6) DVB-S BER (1,0E-4-1,0E-8) DVB-S MER DVB-S Kapacita ( dbµv) DVB-S MPEG4/MPEG4 DVB-S CAM DVB-S2 Rozpětí linky (-1-10dB) DVB-S2 CBER (1,0E-2-1,0E-8) DVB-S2 BCH BER (5,0E-2-1,0E-8) DVB-S2 MER DVB-S2 Kapacita ( db) DVB-S2 Konstelační diagram DVB-S2 MPEG2/MPEG4 DVB-S2 CAM Útlum RF Náklon CZE

14 Obecně 14 Optika Lambda: 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm Jednotky: dbm, mw (µw), db Selektivní optické měření Programované měření Paměť Makroměření Scan&Log Ilog DataLogs Grafika Analyzér Pozemní SPAN: 1, 2 MHz,...1, 1.5 GHz, 2 GHz a Plný Satelitní SPAN: 200, 500 KHz, 1.2 MHz,...,1, 1.5 GHz, 2 GHz a Plný Pozemní RBW: 300, 600 Hz, 1, 5, 3, 6, 12, 24, 100, 200, 400, 800 KHz, 1.6, 3.2 MHz Satelitní RBW: 200, 400, 800KHz, 1.6, 3.2 MHz RBW Auto na základě SPAN Vertikální referenční úroveň: 1, 2, 5 y 10 db Rychlost sweepu v reálném čase <10 ms Rychlost aktualizace obrazovky <100 ms Maximum/Minimum Značky Trigger mód Zoom mód BER měření Identifikace satelitu Vstupy / Výstupy Obrazovka: 5,7 HD Mini-DIN HDMI SD Karta FC/APC Optický konektor RF konektor F/F Vyměnitelný CAM Reproduktor Externí zdroj USB Mechanické specifikace Váha (2.1 Kg bez baterie) Rozměry: 306 x 150 x 125 mm Výška: Do 2000 m Rozmezí teplot: 0-40 ºC Maximální vlhkost: 80% (Do 31 ºC) (Klesá lineárně na 50% při 40 ºC.) Maximální spotřeba: 42 W Ne

15 POPIS PŘÍSTROJE Na přední straně jsou následující části: CZE Přední panel - (1) Displej 5.7" barevný TFT obrazovka s vysokým rozlišením (2) Numerická klávesnice a klávesy rychlé volby Numerická klávesnice umoţňuje vkládání číselných hodnot (hodnoty frekvence, kanálu...). Tento symbol označuje parametry, jejichţ hodnoty lze vkládat numerickou klávesnicí. Kromě toho jsou některé numerické klávesy také klávesy rychlé volby pro rŧzné často pouţívané funkce. Odstavec níţe poskytuje detailní vysvětlení všech funkcí a klávesy rychlé volby budou označeny příslušným symbolem.

16 Obecně Numerická klávesnice - (3) (Otočný volič) V závislosti na tom, v jaké části menu se nacházíte, mŧţe mít otočný volič jiné funkce. Například při otevření okna výběru parametru umoţňuje vybrat si jednu z moţností. Také mŧţe být pouţit pro změnu kanálŧ nebo k přeladění na jinou frekvenci. V odstavcích dole, kde jsou detailně vysvětleny funkce měřiče, bude pro označení parametrŧ, které mohou být zvoleny otočným voličem, pouţit tento symbol: - Otočný volič - (4) Klávesa OK Klávesa potvrzuje zadání hodnoty do parametru. Pokud projíţdíme menu, dá nám také přístup k submenu. (5) Klávesa Volba frekvenčního reţimu. Pokud je otevřeno nějaké měřící okno a přístroj se nachází v kanálovém reţimu, stisknutí klávesy zmizí informace o naladěné frekvenci a jsou

17 17 nahrazeny informacemi o frekvenci nosné obrazu (analogový reţim) nebo středu kanálu (digitální obraz). Jestliţe je přístroj ve frekvenčním reţimu a klávesa je stisknuta opakovaně, je naladěná frekvence vymazána a je moţné ji zadat pomocí číselné klávesnice. Pro smazání nesprávně zadaného čísla stiskněte klávesu. Pro potvrzení zadané frekvence stiskněte klávesu. CZE Klávesa také slouţí k zadání desetinné čárky. (6) Klávesa Volba kanálového reţimu. Jestliţe je zobrazeno měřící okno, bude také současně zobrazen naladěný kanál. Jestliţe není ţádné okno otevřené,bude automaticky otevřeno. Jestliţe je přístroj v kanálovém reţimu a klávesa je stisknuta opakovaně, je naladěný kanál vymazán a je moţné jej zadat pomocí číselné klávesnice. Číslo kanálu zadané z číselné klávesnice se potvrzuje stisknutím klávesy V satelitním módu mŧţeme přidrţením klávesy přepínat mezi reálnou a IF frekvencí. (7) Klávesy ( Rychlá nápověda) Stisknutím klávesy funkcím. se nám otevře nápověda k rŧzným klávesám a jejich (8) Klávesa Stisknutím této klávesy se vrátíte do hlavního menu. Pokud se menu neobjeví, stiskněte klávesu znovu. Kaţdé stisknutí vás vrátí zpět. (9) (Indikační LED) (Ext. Supply): Napájení přístroje z externího zdroje. (Battery): Zobrazuje prŧběh nabíjení a stav baterie, při nabíjení bliká.

18 Obecně 18 (Load): Zapnuté napájení do vstupního RF IN konektoru. (ON): Zapnutý přístroj (A): Přístroj je v analogovém reţimu (měření a demodulace). (D): Přístroj je v digitálním reţimu (měření a demodulace). (Terrestrial): Přístroj pracuje v pozemním (terestrickém) pásmu. (Satellite): Přístroj pracuje v satelitním pásmu (10) Klávesa Zapínací klávesa. Pro vypnutí přístroje držte klávesu stisknutou na cca 3 sekundy. (11) Klávesa Tato klávesa zapíná a vypíná zobrazení menu na displeji. Také je pouţita k zavírání oken ve středu obrazovky (měřící okno, okno výběru parametrů, apod.) a pro mazání hodnot při zadávání číslic. (12) Klávesa Tato klávesa má dvojí funkci: jestliţe uţivatel zadává data z číselné klávesnice (frekvence nebo heslo), slouţí tato klávesa ke smazání poslední zadané pozice, nicméně ve všech jiných případech klávesa slouţí k návratu k předchozí nabídce. (13) Klávesy Klávesy slouţící pro pohyb v seznamech. (14) Klávesa Pouţívá se pro přístup k submenu.

19 19 (20) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: TV MÓD: Umoţňuje modifikovat typ OSD, který se objeví na displeji. DLOUHÉ STISKNUTÍ (Stiskněte a držte klávesu): REŽIM TV: V digitálním reţimu přepíná mezi zobrazením BER a MPEG. ANALYZÉR: Přepíná mezi normálním a přiblíţeným spektrem. CZE (21) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi satelitním a terestrickým pásmem. DLOUHÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi FM, terestrickým a satelitním pásmem. (22) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: REŽIM TV: Cyklicky přepíná mezi reţimem spektrální analýzy, Combo reţimem a TV reţimem. DLOUHÉ STISKNUTÍ: REŽIM TV: Přepíná totéţ ale v opačném směru. (23) Klávesa KRÁTKÉ STISKNUTÍ: OBECNĚ: Přepíná mezi analogem a digitálem. DLOUHÝ STISK: REŽIM TV: POZEMNÍ: Umoţňuje aktivovat reţim identifikace analogového/digitálního kanálu. SATELLITNÍ: V satelitním reţimu BER umoţňuje přepínat mezi DVB-S a DVB-S2. ANALYZÉR: Umoţňuje měřit BER v analyzéru.

20 Obecně 20 (24) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Otevírá seznam pamětí. Přímý přístup k makroměřením, Data loggeru a Graph loggeru. DLOUHÝ STISK Grafy a SD. GENERAL: Přímý přístup ke SCANLOGu. (25) Klávesa KRÁTKÝ STISK: REŽIM TV: Vyhledání dalšího kanálu. ANALYZÉR: Identifikace kanálu DLOUHÝ STISK: REŽIM TV: Vyhledání dalšího kanálu. (26) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Přístup k ovládání displeje DLOUHÝ STISK: OBECNĚ: Přístup k funkcím polohování satelitu. (27) Klávesa KRÁTKÝ STISK: REŽIM TV: Nahrání naměřených hodnot ILOG. Ve vizualizaci echo nahrává stopu. ANALYZÉR: Nahrává grafiku.

21 21 (28) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Napájení předzesilovače. Přístup k funkci Extra Burst, Diseqc, SCR. (29) Klávesa KRÁTKÝ STISK: OBECNĚ: Správa napájení. CZE DLOUHÝ STISK: OBECNĚ: Zapnutí či vypnutí nabíjení baterie. Při zapojení externího napájecího zdroje se baterie začne nabíjet. Pokud přerušíme proces nabíjení baterie stisknutím následující klávesy na dobu delší než 3 sekundy, nabíjení se znovu nespustí, dokud tuto klávesu znovu nestiskneme na dobu delší než 3 sekundy, nerestartujeme přístroj nebo neodpojíme a znovu nepřipojíme napájení. Jestliţe je teplota příliš vysoká, nabíjecí proces nezačne. Jestliţe nabíjecí proces jiţ probíhá, tak se při zvýšení teploty nad kritickou úroveň nabíjení zastaví a pokračuje aţ po návratu teploty pod kritickou úroveň.

22 Obecně 22 Horní panel: - Konektory - (30) Tlačítko Reset Pokud uţivatel stiskne toto tlačítko, je přístroj restartován. Po stisku klávesy RESET bude přístroj nastaven do stavu, ve kterém byl před posledním korektním vypnutím. Pro aktivaci tohoto tlačítka pouţijte úzký a tupý předmět. (31) SD Karta Slot pro SD kartu. (32) FC/APC optický konektor (33) Mini-DIN (34) HDMI (35) CAM CAM slot.

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod pro instalacji satelitních kanálů

Návod pro instalacji satelitních kanálů ČESKY Návod pro instalacji satelitních kanálů Aktualizováno: březen 2011 Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 LE812E / LE822E / LE814E / LE824E / LE924E

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_48_měření DVB-S s

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

1 Všeobecné informace

1 Všeobecné informace 2 Obsah 1 Všeobecné informace 3 Příklady konfigurace 3 2 Funkce 4 3 Příklady použití 5 3.1 Typická konfigurace zařízení 5 3.2 Možnosti rozšíření zařízení 5 4 Programování EKU 825 6 5 Vytvoření konfiguračního

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č.

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č. Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD Ref. č.: 708891 OBSAH ZAČÍNÁME... Str. 3 POPIS... Str. 4 a) Přední strana... Str.

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více