Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014"

Transkript

1 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014

2 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty Výzkum a vývoj, odborné vzdělávání (odčitatelná položka) 2

3 Daňový odpočet na vývoj a výzkum 3

4 Daňový odpočet na vývoj a výzkum Princip úspory Odčitatelná položka na vývoj a výzkum: Možnosti Výdaje (náklady) splňující podmínky mohou být v jednom období odečtené dvakrát (nebo více od 2014): (i) v účetnictví jako běžný provozní výdaj a (ii) v daňovém přiznání jako položka odčitatelná od základu daně SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE NENÍ NUTNÉ Příklady uznatelných výdajů (nákladů) splňujících podmínky výzkumu a vývoje Osobní výdaje na zaměstnance (mzdy, pohyblivé části mzdy, odměny, včetně povinných odvodů) Daňové odpisy majetku Další provozní výdaje (výdaje na materiál, drobný majetek, energie, vodné, telekomunikační poplatky, cestovní náhrady) 4

5 Legislativa Legislativa 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Metodický pokyn D-288 Experimentální vývoj Definice je získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 5

6 Příklady Lze uplatnit Využití poznatků výzkumu a vývoje (i od jiných společností a výzkumných ústavů, popř. mateřské společnosti apod.) k navržení nebo zavedení nových či zlepšených výrobků nebo technologií Výroba prototypu výrobku nebo technologie s prvořadým cílem ověřit navržené řešení Projekční a konstruktérské práce, výpočty nebo návrhy technologií sloužící k vývoji výrobků nebo technologií Zkoušky nových nebo zlepšených výrobků Zkušební provozy a zkušební výroba za účelem vyhodnocení hypotéz Nelze uplatnit Služby poskytované třetími stranami (vyjma služeb univerzit a výzkumných organizací od 2014) Nehmotné výsledky VaV pořízené od jiných osob (vyjma výsledků univerzit a výzkumných organizací od 2014) Výdaje (náklady), na které byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů Vzdělávání a výcvik pracovníků Výzkum trhu, apod. 6

7 Investiční pobídky 7

8 Budoucnost investičních pobídek 8

9 Plánované změny Snížení maximální možné výše veřejné podpory ze stávajících 40 % na 25 % z vhodných nákladů Záměry získat investiční pobídku pro rozšíření stávající výroby/služby budou posuzovány Evropskou komisí Záměry získat investiční pobídku pro nově založené společnosti budou procházet stávajícím schvalovacím procesem (CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu) Platnost navrhovaného usnesení: Nové usnesení by mělo být platné pro všechna rozhodnutí investičních pobídek od 1. července 2014 Příprava novely Zákona o investičních pobídkách Připravuje se novela Zákona o investičních pobídkách, která by měla být platná pro všechna rozhodnutí investičních pobídek od 1. ledna

10 Současnost investičních pobídek 10

11 Současné formy investičních pobídek Výše podpory max. 40% způsobilých nákladů v závislosti na oboru a regionu Způsobilé náklady jsou tvořeny hodnotou majetku (u technologických center a center strategických služeb hodnotou majetku nebo mzdových prostředků) V rámci veřejné podpory je poskytována: 1. Sleva na dani z příjmů právnických osob 2. Převod pozemku za zvýhodněnou cenu 3. Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst (ve státem podporovaných regionech typu A) 4. V případě strategické investiční akce hmotná podpora na pořízení majetku Mimo veřejnou podporu je poskytována: Hmotná podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců (ve státem podporovaných regionech typu A) 11

12 Granty na pracovní místa, školení a rekvalifikaci Pracovní místa Rekvalifikace Regiony A 200,000 CZK 25 % / 35 %/ 45 % velké / střední / malé 12

13 Formy investičních pobídek Sleva na dani Doba čerpání slevy na dani až 10 let Dva druhy slevy na dani dle typu investice, a to: 1. Zavedení nové výroby/služby (dle 35a ZDP) nově založená společnost Absolutní sleva na dani, za předpokladu splnění všeobecných a zvláštních podmínek stanovených zákonem Zjednodušeně zdaněny pouze úrokové příjmy 2. Rozšíření stávající výroby/služby (dle 35b ZDP) existující společnost Částečná sleva na dani, za předpokladu splnění všeobecných a zvláštních podmínek stanovených zákonem Sleva vypočtená jako daňová povinnost roku, za který bude sleva uplatňována mínus daňová povinnost jednoho ze 2 období, které předcházely období, za které lze slevu poprvé uplatnit (splnění všeobecných a zvl. podmínek), a to ta, která je vyšší 13

14 Zpracovatelský průmysl Vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu sekce C dle CZ NACE (10 33), ostatní odvětví nejsou podpořená Minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 100 mil. Kč (50 mil. Kč pro Regiony typu I) Minimálně 50% investice, tedy minimálně 50 mil. Kč (25 mil. Kč pro Regiony typu I) musí být investováno do strojního zařízení pro výrobní účely Způsobilé náklady strojní zařízení pro výrobní účely musí činit alespoň 50% hodnoty podpořené investice Lze zahrnout např. jen část budovy, a to až do výše strojního zařízení Minimálně 50 mil. Kč musí být financováno z vlastního kapitálu (např. nerozdělený zisk minulých let, vklad do ZK) Strojní zařízení nesmí být vyrobeno dříve než 2 roky před pořízením a společnost musí být jeho prvním vlastníkem 14

15 Minimální investice Dle regionů 15

16 Nejvýznamnější zvláštní podmínky pro uplatnění slevy na dani Společnost využije v max. možné míře ustanovení zákona o daních z příjmů ke snížení základu daně prostřednictvím: Daňových odpisů Opravných položek k pohledávkám Uplatněním odčitatelných položek daňové ztráty, výdaje na výzkum a vývoj Porušení těchto podmínek vede ke snížení slevy na dani v daném zdaňovacím období Společnost je omezena v operacích s podnikem, např. v období, ve kterém uplatňuje slevu na dani se nesmí sloučit s jinou společností Společnost nezvýší svůj základ pro výpočet slevy na dani obchodními operacemi se spojenými osobami, které neodpovídají běžným obchodním transakcím nebo převodem majetku spojených osob, který povede ke snížení základu daně spojené osoby Porušení těchto podmínek vede k odebrání investičních pobídek a penalizaci 16

17 Granty 17

18 Příležitosti a trendy pro období Národní fondy: zejména podpora projektů výzkumu a vývoje. Strukturální fondy: v roce 2014 budou vyhlášeny nové operační programy, které budou zaměřeny zejména na: Nákup strojů a vybavení pro výrobu Rekonstrukci výrobních hal Výdaje na rekonstrukci objektů, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti provozu Nákup hardwarového a softwarového vybavení pro výzkumné, vývojové a testovací laboratoře Redukci emisí (energetické zdroje, výrobní postupy apod.) Výzvy do jednotlivých programů budou zahájeny na přelomu 2014/

19 Kombinace podpor 19

20 Efektivní kombinace odčitatelné položky, grantů a investičních pobídek Lze souběžně kombinovat/optimalizovat všechny tři typy podpor Obecná pravidla pro souběh podpory: Společnost v režimu investičních pobídek je povinna uplatňovat odčitatelnou položku na R&D, pokud je ve společnosti uskutečňován a až následně si uplatnit slevu na dani Každý náklad může být podpořen pouze jednou Je potřeba řešit případ od případu Legislativa: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje Metodický pokyn D

21 Kontaktní osoby v našem týmu v ostravské kanceláři Marian Martynek Tel.: Patrik Filusz Tel.:

22 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než zaměstnanců ze 34 pracovišť v 17 zemích.

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006)

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (Schváleno

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU Česká i Slovenská republika se snaží motivovat tuzemské i zahraniční investory k investicím do nových i expandujících podniků formou veřejné podpory v podobě

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více