Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Josef Gráf Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace Vedoucí: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Rok: 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace zpracoval samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 1. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 2. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Josef Gráf Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Absolventská práce popisuje okolnosti vydávávání a vývoj zájmu o knihu Adolfa Hitlera Mein Kampf od jejího prvního publikování aţ do současnosti. Cílem této mé absolventské práce je prověřit zájem a informovanost dnešní mládeţe o knize Mein Kampf. První část práce obsahuje ţivotopis Adolfa Hitlera do doby, kdy vydal svoji knihu, doplněný o události a myšlenky, které ovlivnily jeho vlastní názory. Dále tato část obsahuje stručný obsah a charakteristiku knihy Mein Kampf, historii jejího vydávání a vývoj zájmu o ní. Tato část také obsahuje popis překladů knihy Mein Kampf do češtiny doplněný o vývoj pravicového extremismu na území České republiky. Druhá část práce popisuje průběh a výsledky dotazníkového šetření provedeného na Střední průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol jehoţ úkolem bylo zjistit zájem a informovanost zdejších studentů o knize Mein Kampf. V závěru dokládám na základě výsledku dotazníkového šetření, ţe respondenti jsou o knize Mein Kampf dobře informováni a ţe o knihu projevili alespoň částečný zájem. Klíčová slova: Adolf Hitler, Mein Kampf, pravicový extremismus, rasismu, antisemitismus, mládeţ, adolescenti

4 Abstract This thesis analyses circumstances of publishing and the evolution of interest in Adolf Hitler s book Mein Kampf from its first publication till the present time. The major goal of this thesis is to check out the interest and knowledge of today s teen-agers of the book Mein Kampf. The first part of the thesis deals with Adolf Hitler s biography till the time of the publication of his book. Hitler s biography is accompanied by events and thoughts that influenced his own attitudes. Further this work contains short summary and the characteristics of the book Mein Kampf, the history of its publication and the evolution of interest in this book. This part also includes the description of translations of the book Mein Kampf into the Czech language and the evolution of right-wing extremism on the territory of the Czech Republic. The second part of the thesis analyses the course and results of the questionnaire survey carried out at Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol. The aim of this survey was to find out the interest and awareness of local students of the book Mein Kampf. In the closing part of the thesis author concludes on the ground of results of the survey that respondents are well informed of the book Mein Kampf and that they show at least partial interest in this book. Key words: Adolf Hitler, Mein Kampf, right-wing extremism, racism, anti-semitism, teenagers, adolescents

5 Poděkování Chtěl bych touto formou poděkovat antikváři Tomáši Duškovi, který mi pomohl vymyslet námět na tuto práci. Dále bych chtěl poděkovat antikváři Danielu Kurovcovi, který mi pomohl získat materiály a dokumenty, jenţ jsem vyuţil při psaní této práce a který mi také poskytl základní informace o jednotlivých vydáních Hitlerova Mein Kampfu a jejich přibliţných cenách.

6 Obsah ÚVOD HITLEROVA CESTA K NAPSÁNÍ MEIN KAMPFU MLÁDÍ POBYT VE VÍDNI PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA MNICHOVSKÝ PUČ OKOLNOSTI SEPSÁNÍ A PRVNÍHO VYDÁNÍ MEIN KAMPFU KNIHA MEIN KAMPF OBSAH KNIHY SLOH A STYLISTIKA MEIN KAMPFU VLIV KNIHY MEIN KAMPF NA MLÁDEŢ V OBDOBÍ VZRŮSTAJÍCÍ MOCI ADOLFA HITLERA ČESKÉ PŘEKLADY A OKOLNOSTI JEJICH VZNIKU KOMENTOVANÝ PŘEKLAD DR. BAUERA KOMENTOVANÝ PŘEKLAD DR. HÁJKA ÚPLNÝ PŘEKLAD SLAVOMÍRA MICHALČÍKA KOMENTOVANÝ PŘEKLAD LUISY MÜLLEROVÉ SOUPIS DŮLEŢITÝCH DAT MEIN KAMPF VČERA A DNES ŠETŘENÍ ZÁJMU SOUČASNÉ MLADÉ GENERACE O MEIN KAMPF ZADÁVÁNÍ A PRŮBĚH ŠETŘENÍ VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Jiţ celých pět let pracuji v antikvariátu, a měl jsem tudíţ moţnost nahlédnout i tam, kam většina lidí nemá přístup, do depozitu. Zde jsou vedle sebe vyrovnány knihy, jejichţ jména v lidech vyvolávají rozporuplné reakce a které se prakticky nedají sehnat. Člověk zde můţe najít kompletní pětisvazkové vydání Marxova Kapitálu či jediné české vydání Gobineaovy studie s názvem O nerovnosti ras z roku Přestoţe zde leţí tyto velmi vzácné a cenné knihy, téměř kaţdý příchozí, kterému je dovoleno prohlédnout si tento prostor, si vybere z regálu černou vázanou knihu s hákovým kříţem na přebalu nesoucí název Mein Kampf. Je to zvláštní, ale přesto, ţe jiţ uběhlo bezmála 70 let od konce druhé světové války, tato kniha stále vzbuzuje téměř stejný zájem a rozruch, jako v dobách Třetí říše. A čím je to vlastně způsobeno? Osobně si myslím, ţe jedním z hlavních důvodů je to, ţe tato kniha je v České republice v podstatě nelegální. Sehnat jediné úplné vydání Mein Kampfu v češtině je skoro nemoţné a kdyţ se to člověku povede, obvykle za to musí zaplatit velmi vysokou částku, kdyţ tedy nepočítám elektronickou verzi, která je dostupná i kdyţ ne zcela legálně na některých internetových warezových fórech. Naštěstí však existuje velké mnoţství komentovaných vydání, která navíc mají tu výhodu, ţe člověku pomohou myšlenky obsaţené v původním díle pochopit správně. Mnoţství těchto vydání, která vycházejí v mnohatisícových nákladech, jen potvrzuje, ţe zájem o tuto knihu je u široké veřejnosti stále veliký. Můţe však tato kniha oslovit dnešní mladou generaci? Můţe na ni mít nějaký vliv? V dobách Třetí říše měl Mein Kampf vliv na tehdejší německou mladou generaci, neboť se z něj stala povinná četba kaţdého správného Němce. I po druhé světové válce však tato kniha dále ovlivňuje ty, kteří svými myšlenkami tíhnou k idejím extrémní pravice. Jak mi dosvědčil pan Bc. David Lebeda, bývalý policista z protiextremisteckého oddělení Policie České republiky, který v současné době na Jaboku vyučuje předmět Politický extremismus, mezi zabavenými předměty z domovních prohlídek u pravicových extremistů se kniha Mein Kampf v minulosti i nyní často vyskytuje. Osloví tato kniha i dnešní mládeţ? Tuto otázku jsem se snaţil alespoň částečně zodpovědět pomocí dotazníku, který jsem rozdal na Střední - 1 -

8 průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 Motol, studentům ve věkovém rozmezí let. Tato otázka mě přivedla k tématu mé absolventské práce. Jejím cílem je zjistit zájem a informovanost dnešní mládeţe o knize Adolfa Hitlera s názvem Mein Kampf. Svojí absolventskou práci rozdělím do 6 kapitol. V této své práci budu pouţívat u knihy Adolfa Hitlera její původní německý název Mein Kampf, neboť její český překlad je všeobecně známý. Teoretická a praktická část nebude striktně rozdělena a obě části se budou vzájemně prolínat. Dá se však říci, ţe teoretická část se bude skládat z kapitol 1 aţ 5 a praktická část z kapitoly 6. První kapitola s názvem Hitlerova cesta k napsání Mein Kampfu je vlastně zjednodušeným ţivotopisem Adolfa Hitlera do doby, neţ byl kvůli Mnichovskému puči uvězněn ve věznici Landsberg, coţ je vlastně část jeho ţivota, kterou popisuje v první části své knihy. Tento Hitlerův ţivotopis však oproti Mein Kampfu doplním o okolnosti sepsání a vydání této části a také o události, setkání a myšlenky, které ovlivní jeho smýšlení a formují jeho vlastní názory. Pro správné pochopení Adolfa Hitlera a jeho knihy, povaţuji tuto část práce za velmi důleţitou. Druhá kapitola s názvem Kniha Mein Kampf shrnuje základní myšlenky obsaţené v Mein Kampfu a také pokus o vystihnutí Hitlerova literárního stylu. Dále tato kapitola bude obsahovat odůvodnění, proč a jak Mein Kampf oslovuje tehdejší německou společnost a jaký má vliv na mladou generaci. V kapitole nazvané České překlady a okolnosti jejich vzniku, která je třetí v pořadí, v úvodu popíši okolnosti vydávání překladů Mein Kampfu v zahraničí. Dále tato kapitola bude obsahovat souhrnný popis všech českých překladů Hitlerovy knihy doplněný o okolnosti jejich vzniku a charakteristiku doby, ve které byly vydávány. Kaţdému ze čtyř českých překladů Mein Kampfu věnuji jednu podkapitolu. Ve čtvrté kapitole označené Soupis důleţitých dat uvedu chronologicky seřazená nejdůleţitější data, týkající se Mein Kampfu a jejího autora

9 Pátá kapitola ponese název Mein Kampf včera a dnes a bude obsahovat soupis všech důleţitých informací, které se váţou k zásadním momentům ţivota Adolfa Hitlera a vydávání jeho knihy. Shrnu zde důvody, které mne vedou k vytvoření a uskutečnění dotazníkového šetření, a také popis toho, co zamýšlím pomocí šetření zjistit. Tato část je de facto shrnutím teoretické části a úvodem do části praktické. Na tuto kapitolu bude navazovat kapitola šestá a zároveň poslední, kterou nazvu Šetření zájmu současné mladé generace o Mein Kampf, a která bude obsahovat podrobný popis dotazníkového šetření. Tato kapitola bude rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola bude obsahovat popis zadávání a průběhu šetření, v druhé budou shrnuty výsledky. Ve třetí podkapitole, které uzavře celou práci, se pokusím získané výsledky vyhodnotit

10 1. Hitlerova cesta k napsání Mein Kampfu V této kapitole jsem se snaţil popsat Hitlerův ţivot do doby, kdy napsal své nejznámější dílo a charakterizovat dobu, ve které byla kniha napsána. Pokusil jsem se téţ vystihnout některé okolnosti, situace a osobnosti, které Adolfa Hitlera inspirují a ovlivňují jeho názory a smýšlení, coţ povaţuji za důleţité, kvůli správnému pochopení Mein Kampfu. 1.1 Mládí Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v městě Branau. Branau je malé rakouské městečko nedaleko hranic s Bavorskem. V populární literatuře jsem se mnohokrát setkal s tím, ţe Hitlerovu nenávist a odpor vůči ţidům a jiným rasám zapříčinil jeho ţidovský původ. Domněnky o jeho neárijském původu, které se objevily uţ během jeho ţivota, však byly mnoha jeho ţivotopisci vyvráceny. Nepodařilo se prokázat, ţe by mezi jeho příbuznými byl jediný člověk ţidovského původu. Jeho otec Alois Hitler byl celní úředník, který byl nucen často měnit místo výkonu své práce. Díky tomu se musela celá jeho rodina často stěhovat z místa na místo, coţ byl jeden z důvodů špatného prospěchu mladého Adolfa Hitlera. Mezi další důvody, které zapříčinily jeho téměř katastrofální prospěch, patří také jeho velmi chatrné zdraví. Celá rodina se nakonec usadila v městečku Leonding poblíţ Lince. S otcem neměl příliš dobrý vztah. Povaţoval ho za alkoholika a navíc se mu nelíbilo, ţe ho odrazoval od jeho uměleckých plánů a snaţil se ho vmanévrovat na dráhu úředníka. S matkou Klarou Hitlerovou, rozenou Pölzlovou si však rozuměl velmi dobře a matka ho dokonce v jeho plánech a snech podporovala, a to i finančně. Jiţ od útlého mládí měl o umění veliký zájem, a proto se rozhodl stát se akademickým malířem. Ze školních předmětů jevil zájem především o ty, které mu mohly pomoci k dosaţení jeho vysněného povolání. Především ho bavilo kreslení a dějepis, i kdyţ z těchto předmětů neměl nijak dobré známky. V knize Mein Kampf se zmiňuje o svém učiteli dějepisu dr. Leopoldu Pótschovi, který v něm vzbudil zájem o historii německého národa a germánskou mytologii

11 Ve školních létech se začal setkávat s názory, které ho později inspirovaly k napsání Mein Kampfu. Mnoho ţáků četlo noviny Linzer Fliegende Blatter, hlásající ideje všeněmeckého hnutí. V kruzích linecké mládeţe, ve kterých se během svého mládí Adolf Hitler také pohyboval, byl velmi populární časopis Der Scherer, propagující kult Germánů. 1 I mladý Adolf Hitler se s těmito časopisy musel seznámit. Velice rád četl dobrodruţné chlapecké romány. Odborné a populárně naučné knihy četl nejspíše také, neexistují však ţádné dochované Hitlerovy zápisky z mládí, a proto se historici pouze dohadují, o které tituly se zajímal. Sám Adolf Hitler se později ani nechtěl zmiňovat o tom, kteří autoři mu pomohli utvářet jeho názory. Domníval se totiţ, ţe pokud uvede jméno nějakého autora, který ho ovlivnil, popřel by originalitu svých vlastních názorů a koncepcí 2. Mezi osobnosti, které ho tehdy oslovili, a o nichţ se zmiňuje v Mein Kampfu patřil například Johann Palm z Branau, který na počátku 19. století protestoval proti francouzské nadvládě, za coţ byl později popraven. V Mein Kampfu o něm hovořil, jako o člověku, který byl ţivoucím příkladem a symbolem poslání, o které tolik usiloval, vytvoření Velkého Německa. Po ukončení základní školy nastoupil na střední školu. Nepodařilo se mu však sloţit maturitní zkoušku. V roce 1907 odchází do Vídně, která měla na jeho smýšlení a další ţivotní cestu nemalý vliv. 1.2 Pobyt ve Vídni Během svého pobytu ve Vídni se Adolf Hitler celkem dvakrát pokoušel dostat na Vídeňskou akademii výtvarných umění. Nebyl přijat, coţ v něm vzbudilo velký pocit křivdy a také touhu po odplatě za pociťovaný neúspěch. 3 Z počátku ho ţivila matka. Po její smrti pobíral ještě nějakou dobu sirotčí důchod. Později však byl mladý Adolf Hitler nucen sehnat si vlastní obţivu. Pokoušel se ţivit malováním obrázků pro turisty a také tvorbou reklamních plakátů. V Mein Kampfu hovořil o tom, ţe během svého pobytu 1 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

12 ve Vídni okusil bídu, jakou zaţívali němečtí dělníci. Bylo však prokázáno, ţe jako dělník, konkrétně zedník, pracoval pouze necelé dva týdny. Tehdejší Rakousko, které se snaţilo za kaţdou cenu zabránit rozpadu říše, značně ustupovalo jiným národům, které usilovaly o separaci, a zavedlo tak politiku tzv. kompromisů. Důsledkem této politiky bylo také přejmenování Rakouska na Rakousko- Uhersko. To se nelíbilo mnoha německým nacionalistům, kteří proti tomu protestovali a získávali veliký vliv mezi občany. Mnoho rakouských němců usilovalo o začlenění Rakouska do Velkoněmecké říše. 4 Podobné názory velmi ovlivnily také Adolfa Hitlera. Vídeň, jakoţto kulturní centrum Rakousko-Uherska sedmnáctiletého Adolfa Hitlera očarovalo. Fascinovala ho velkolepá, antikou inspirovaná architektura města, stejně jako kulturní ţivot. Navštěvoval různá muzea, galerie i koncertní síně. Během svého pobytu ve Vídni si velmi oblíbil dílo Richarda Wagnera, v němţ je značně patrná láska k německému národu a také jeho antisemitské smýšlení. Ve Wagnerových operách se také můţeme setkat s germánskými legendami a mytologií, coţ jsou témata Hitlerovi velmi blízká. Adolfa Hitlera však neoslovila pouze kultura, ale také silná antisemitská nálada, která v tehdejší Vídni panovala, a také silný odpor proti slovanským přistěhovalcům. Mnoha rakouským občanům Vídně se to nelíbilo. Někteří se dokonce snaţili proti zvyšujícímu se počtu přistěhovalců bojovat. Mezi ně patřil také tehdejší starosta Vídně Karel Lueger, který bojoval za omezení ţidovských přistěhovalců ještě před svým zvolením do úřadu, coţ mu mezi rakouskými němci vyneslo značnou popularitu. V roce 1913 Adolf Hitler odchází do Mnichova. O rok později začíná první světová válka. 1.3 První světová válka Pro odchod do Mnichova měl Adolf Hitler několik důvodů, cítil se být Němcem a nechtěl tudíţ nastoupit do vojenské sluţby v Rakousku, a zároveň se mu velmi nelíbilo vídeňské prostředí, které bylo dle jeho slov plné Ţidů, Slovanů a komunistů, kterými opovrhoval. V Mnichově se opět chvíli ţivil malováním reklamních plakátů 4 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

13 a štítů. Brzo však v roce 1914 dobrovolně nastoupil do německé armády, a účastnil se tak první světové války. Během celé války působil jako zpravodajská spojka mezi vojenským štábem a předsunutými pozicemi. Dosáhl hodnosti svobodníka a během bojů byl celkem dvakrát raněn. Byl dokonce dekorován Ţelezným kříţem II. třídy a později i I. třídy, čehoţ později během své politické kariéry hojně vyuţíval. Konec války, který znamenal pro vojensky i materiálně vyčerpané Německo prohru, byl pro Adolfa Hitlera silným zklamáním. Za viníky této poráţky povaţoval socialisty, liberály a Ţidy. 5 Po první světové válce se rozpoutaly prakticky v celém Německu pouliční nepokoje. Nastala revoluce. Rozpadla se monarchie a pod vedením sociálních demokratů, kteří se spojili s armádou, vznikla v roce 1918 nová tzv. Výmarská republika, která však mezi lidmi neměla příliš dobrou reputaci. Revoluce byla nejvýraznější v Bavorsku, kde na odpor proti nové republice byla komunisty vyhlášena Sovětská republika. V ulicích Mnichova se rozpoutal krvavý pouliční boj mezi komunisty a státem pověřenými vojáky, ve kterém zemřelo přibliţně 1000 lidí. Adolf Hitler byl v té době zpátky v Mnichově, ovšem ještě jako voják. Pouličních bojů se však neúčastnil. Vstoupil do Reichswehru, který spolu s Freikorpsem bojoval proti komunistickým povstalcům. Stal se osvětovým důstojníkem a prováděl protikomunistickou agitaci. 1.4 Mnichovský puč Po skončení revoluce dostal Adolf Hitler za úkol podávat informace o Německé dělnické straně (DAP), do které za tímto účelem vstoupil. Tato strana se mu však brzo velmi zalíbila, neboť prosazovala názory, které mu byly blízké. Později odešel z armády a stal se čelním představitelem této strany. Spolustraníci v něm totiţ objevili velmi nadaného a přesvědčivého řečníka. Strana se později přejmenovala na Národně socialistickou dělnickou stranu (NSDAP) a Adolf Hitler stanul v jejím čele. 5 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

14 V roce 1923 byla sepsána tzv. Versailleská smlouva, díky které Německo přišlo o velkou část území a bylo nuceno platit značnou sumu peněz vítězným mocnostem první světové války. Díky tomu se Německo dostalo do velkých finančních potíţí. To přirozeně popudilo prakticky celou veřejnost. Adolf Hitler došel k přesvědčení, ţe Výmarská republika je na konci svých sil. Rozhodl se proto, ţe po vzoru Mussoliniho pochodu na Řím svrhne vládu a sám se chopí moci. Se spřízněným císařským generálem Ludendorffem a nejvěrnějšími stoupenci strany, která jiţ tehdy měla více jak členů, se pokusí o převrat. Tomuto pokusu o převrat se říká Mnichovský puč nebo také tzv. Pivní puč. Převrat se však nevydařil a zemřelo při něm 16 lidí. Adolf Hitler byl zatčen, poslán před soud a uvězněn na pět let za velezradu. Díky své výřečnosti a velké podpoře nejen svých spolustraníků, ale i široké veřejnosti se mu podařilo vyhnout trestu smrti. Soudní proces vyuţil k vlastní propagaci a během svého pobytu ve vězení vytvořil své nejznámější dílo Mein Kampf. 1.5 Okolnosti sepsání a prvního vydání Mein Kampfu Hitlerův Mein Kampf se skládá ze dvou částí. První část Mein Kampfu vznikla v roce Tehdy byl Adolf Hitler ve vězení v pevnosti Landsberg, kde si odpykával trest za pokus o svrţení vlády v Mnichově v roce tzv. Pivní puč. Zde za necelé čtyři měsíce nadiktoval první část Mein Kampfu svému spolustraníkovi a příteli Rudolfu Hessovi, který se s ním nechal dobrovolně uvěznit. Kdyţ se to dozvěděli spolupracovníci Adolfa Hitlera, vyvolalo to u nich nadšení. Začali Adolfa Hitlera podporovat v práci a zásobovali ho potřebnou literaturou. Jiţ během psaní se snaţil sehnat vydavatele pro svoji knihu, která je jeho osobní výpovědí. Během svého pobytu ve vězení se choval vzorně, a proto byl necelý rok po odsouzení propuštěn na svobodu. O vydání Hitlerovy knihy se v extrémně pravicovém tisku se zájmem hovořilo ještě během Hitlerova pobytu ve vězení. Kdyţ se však rukopis dostal do ruky vydavatelům, bylo jasné, ţe se vydání knihy musí odloţit, neboť rukopis obsahoval mnoho stylistických chyb. Navíc se některé části opakovaly a v textu se také 6 HITLER, Adolf a HÁJEK, Jiří, ed. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka. 2. vyd. Liberec: Dialog, s. ISBN s

15 vyskytovaly četné nepřesnosti. Hitlerovi blízcí nebyli s textem spokojeni a konstatovali, ţe Adolf Hitler je lepší řečník neţ spisovatel a má větší talent mluvit, neţ psát. 7 První část Mein Kampfu vyšla 18. června 1925, tedy sedm měsíců po Hitlerově osvobození v nakladatelství NSDAP Eher Verlag. 8 Druhou část Adolf Hitler naspal v průběhu roku 1925 na své horské chatě v Berghofu ještě před vydáním první části a ta vyšla v prosinci 1926 ve stejném nakladatelství. O čtyři roky později, čili v roce 1930, vychází jiţ obě části v jednom svazku, a to jiţ v klasickém černém provedení, které je pro tuto knihu typické. 9 7 VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s Naskenovaná obálka této knihy viz. Příloha č. 1 9 Naskenovaná obálka této knihy viz. Příloha č

16 2. Kniha Mein Kampf Nedlouho po vydání se Hitlerova kniha stala velikým bestsellerem, kterého byly do roku 1945 prodány miliony výtisků a který se ve světě i nadále vydává, neboť mnoho lidí dodnes fascinuje. Dnešní generaci však fascinuje a oslovuje jinak, neţ v době, kdy byla kniha poprvé publikována. Pro tehdejší čtenáře byla shrnutím názorů, idejí a ideologie extrémní pravice. Svojí radikálností a útočností oslovovala odpůrce komunismu a marxismu, Výmarské republiky a Francie. Oslovovala také ty, kteří měli zájem o antisemitismus a rasové otázky. Přestoţe byla napsána velmi těţkopádným a neobratným způsobem, oslovovala velmi širokou část populace, neboť to byla aktuální výpověď doby a dávala odpovědi na oţehavé otázky, které pálily mnoho Němců. Pro současnou generaci je zajímavá spíš tím, ţe jejím autorem je Adolf Hitler, jeden z největších tyranů historie. Co však je obsahem knihy, to většina dnešních lidí neví. Jsem toho názoru, ţe pokud by se více lidí blíţe seznámilo s jejím obsahem, jistě by jejich zájem či dokonce fascinace touto knihou rázem opadla. Rozhodl jsem se proto, ţe v této práci alespoň stručně shrnu obsah obou částí Mein Kampfu. Myslím si, ţe pro pochopení nejen knihy, ale i osobnosti a názorů samotného Adolf Hitlera jsou informace obsaţené v Hitlerově knize zásadní. 2.1 Obsah knihy Na začátku knihy je věnování 16 padlým účastníkům Mnichovského neboli Pivního puče. Dále je text rozdělen, jak jiţ bylo řečeno v minulé kapitole, do dvou částí. V textu knihy se prolíná pásmo autobiografické a reflexivní. 10 První část je shrnutím Hitlerova dosavadního občanského a politického ţivota doplněná o jeho politické názory a myšlenky. V tomto díle převaţuje autobiografické pásmo. Obsahuje kapitoly: V rodném domě, Léta učení a strádání ve Vídni, Všeobecné politické úvahy z mé vídeňské doby, Mnichov, Světová válka, Válečná propaganda, 10 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

17 Revoluce, Počátek mé politické činnosti, Německá dělnická strana, Příčiny zhroucení, Národ a rasa a Počátky vývoje Německé národně-socialistické strany. 11 V druhé části jsou popsány jeho politické plány a záměry. V tomto díle převaţuje pásmo reflexivní. Obsahuje kapitoly: Světový názor a strana, Stát, Státní příslušník a státní občan, Osobnost a národní myšlenka, Světový názor a organizace, Boj v prvních dobách význam proslovu, Zápas s rudou frontou, Silný je nejmocnější sám, Základní myšlenka o organizaci SA 12, Federalismus jako maska, Propaganda a organizace, Otázka odborů, Německá politika smluv po válce, Orientace nebo východní politika a Nutná obrana jako právo. 13 Na následujících řádcích se pokusím shrnout a interpretovat základní myšlenky díla. Jak jsem jiţ naznačil v první kapitole popisující Hitlerovu cestu k napsání Mein Kampfu, Hitlerův předchozí ţivot plný neúspěchů byl pro něj zklamáním. Rostla v něm bolest a frustrace, která postupně přerostla v nenávist a zlobu vůči světu, ve kterém ţil. Nesouhlasil s uspořádáním tehdejšího světa, s demokracií a liberalizmem. Ze všech problémů moderní doby vinil socialisty, marxisty a především Ţidy. Rozhodl se, ţe proti tomuto světu bude bojovat, a své plány shrnul do knihy, jejíţ název v překladu znamená Můj boj a také tak učinil. Většina starověkých civilizací podle Adolfa Hitlera zanikla díky míšení krve a poklesu ras. 14 Adolf Hitler dospěl k závěru, ţe nejvyšší rasa je bílá a jejím naprostým vrcholem jsou plavovlasí Germáni zvaní Árijci, kteří jsou soustavně v ohroţení. Němce povaţoval za nadřazené bytosti, které musí povstat, spojit se v jeden celek a dobýt nepřátelská území, aby měli dostatek prostoru. Nabádal k válce s Ruskem a Francií. Jediný silný spojenec, se kterým byl ochoten se podělit o světovou nadvládu byla Velká Británie, popřípadě Itálie. Zásadně odmítal lidskost, kterou povaţoval za slabost. Místo toho kladl veliký důraz na pud sebezáchovy. Všechny instituce ve státě by měly podle 11 HITLER, Adolf. Můj boj. Nezkrác. vyd. [Praha]: Otakar II., s. ISBN s SA Sturmabteilung (v překladu úderné či útočné oddíly) byla paramilitární organizace zaloţená na počátku 20. let 20. století v Německu, která přináleţela k nacistické straně (NSDAP). Lidově se jim také říkalo hnědé košile podle typických uniforem. U zrodu této organizace stáli Ernst Röhm a Hermann Göring. 13 HITLER, Adolf. Můj boj. Nezkrác. vyd. [Praha]: Otakar II., s. ISBN s VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s

18 Adolfa Hitlera usilovat o rasovou čistotu a měly by přispět k zdárnému rozvoji árijské rasy. Takzvané ţidovské otázce věnuje Adolf Hitler podstatnou část své knihy. Jiţ při prvním prolistování kompletního vydání Mein Kampfu je patrné, ţe slova Ţid nebo ţidovský jsou nejfrekventovanější z celého textu. Za největšího nepřítele árijského národa povaţuje Adolf Hitler Ţidy. Ţidé podle něj nejvíce ohroţují čistotu árijské rasy. 15 Ţidé také dle jeho názoru mohou za většinu problémů moderního světa. Stvořili marxismus a jsou ţivoucím ztělesněním kapitalismu. O Ţidech mluví skoro, jako o nebezpečných zvířatech, které je třeba zničit. 2.2 Sloh a stylistika Mein Kampfu Co se týče slohu, není toto monstrózní dílo čítající v originále více jak 700 stran nijak výjimečné. Přes všechny úpravy a opravy vydavatelů se nepodařilo knihu zbavit všech stylistických chyb. Text je napsán zbytečně šroubovaně a těţkopádně. Větná stavba je velmi nelogická a improvizovaná. Argumenty jsou často špatně vystavěné a nelogické. V knize je také častým jevem, ţe se některé pasáţe opakují. Je vidět, ţe Adolf Hitler svá slova neměl zcela domyšlená. Dobrým příkladem, který uvádí doktor Hájek v úvodu ke svému komentovaném překladu 16, je Hitlerova řeč o chudobě. Metaforicky o ní mluví, jako o škrtičské zmiji s jedovatými zuby a spáry. Kaţdému, kdo se nad těmito slovy trochu zamyslí, je jasné, ţe jedovatý had nemůţe být zároveň škrtič a navíc ţe ţádný had přeci nemá spáry. Celá kniha je de facto jeden velký improvizovaný agresivní proslov, ve kterém se Adolf Hitler snaţil zachytit a shrnout svůj dosavadní ţivot, názory a záměry či plány do budoucna. 15 VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s HITLER, Adolf a HÁJEK, Jiří, ed. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka. 2. vyd. Liberec: Dialog, s. ISBN s

19 2.3 Vliv knihy Mein Kampf na mládeţ v období vzrůstající moci Adolfa Hitlera Nesmíme také zapomenout na rozhodující vliv knihy Mein Kampf na mládeţ v období 30. let, kdy vzrůstající moc Adolfa Hitlera začala ovlivňovat obyčejné lidi. Adolf Hitler se v duchu myšlenky Ten kdo má mládeţ, má i budoucnost začal cíleně zaměřovat především na získávání mladé generace, se kterou měl velké plány, o kterých se ostatně zmiňuje uţ ve své knize. Nový Němec měl být vychováván ve věku, kdy je ještě relativně tvárný. A jedním ze způsobů jak na něj působit, bylo zpočátku lákáním do Hitlerovy mládeţe nechvalně známé organizace sdruţující mládeţ Hitlerjugend. Zpočátku tato organizace fungovala jako dobrovolná, ale po roce 1938 je členství v ní povinné a tím se začíná stupňovat tlak na myšlení mladé generace, jejíţ metody měl Hitler ve své knize dobře rozpracovány. V této své knize rozebírá, do jaké míry se mu vzdělávání mladých lidí jeví jako zásadní věc, kde i detailně rozpracovává metody jak toho cíle dosáhnout. Je všeobecně známo, ţe se mladým Němcům v Hitlerjugend vtlouká do hlavy kromě otázky o čistotě německé krve také to, ţe jsou nositeli nového Německa. Při hledání nové symboliky pro mládeţ vyhlásili nacisté v čele s Hitlerem Landsberg za hlavní město říšské mládeţe a rozhodli, ţe sem budou přicházet tisíce mladých lidí jako do poutního místa. Na tomto místě jim bude slavnostně předávána jeho kniha Mein Kampf. Dělo se tak zpravidla ve městě na velkém náměstí, někdy před věznicí. Situace gradovala tak, ţe mladí lidé byli zavedeni aţ do samotné Führerovy cely. Tam pod Hitlerovou fotografií, nedaleko jeho postele a stolku, na němţ trůní psací stroj značky Remington, je jim kniha předána. Dokonce byl natočen i propagandistický film Pochod k Hitlerovi. 17 Nacistické úřady se začínají snaţit dostat knihu Mein Kampf do škol, coţ si jim podaří jiţ v roce 1934, kdy pruský ministr školství nařizuje uvádět knihu ve výkladu o dědičnosti a demografii. Nesmíme opomenout i snahu ovlivnit nejmladší generaci Němců za pomoci náhraţky Mein Kampfu se tisknou obrázkové kníţky pro děti, které z Mein Kampfu obsahují některé výňatky. Vychází i další knihy s cílem podpořit poţadavek na ţivotní prostor, či 17 VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s

20 vysvětlující Hitlerovy antisemitské teorie a také zidealizovaný ţivotopis Hitlera. Za zmínku stojí i broţura Výklad Mein Kampfu od Paula Somerse, která je určena speciálně pro školy. Domnívám se, ţe při získávání mladé generace pro svoje vize a myšlenky ve 30. letech Hitlerův Mein Kampf, sehrál u mládeţe asi jednu z klíčových rolí. Nadšení německé mládeţe pro Adolfa Hitlera dosáhlo takových rozměrů, ţe některé děti dokonce udávají svoje rodiče a dospívající mládeţ je na konci války ochotna obětovat i ţivot pro svého vůdce

Cesta Adolfa Hitlera k moci

Cesta Adolfa Hitlera k moci Cesta Adolfa Hitlera k moci 1908 smrt matky Narozen 1889 v rakouském Braunau 1906 Vídeň chce se stát malířem - MARNĚ živoří až do války 1914 již v Mnichově narukuje do německé armády získává železný kříž

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 2383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, třída Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/may2009/507213.jpg?13eb TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/national_fascist_party_logo.svg/1

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ Základní charakteristika Nacismus

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více