Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Josef Gráf Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace Vedoucí: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Rok: 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Hitlerův Mein Kampf a současná mladá generace zpracoval samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 1. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 2. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Josef Gráf Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Absolventská práce popisuje okolnosti vydávávání a vývoj zájmu o knihu Adolfa Hitlera Mein Kampf od jejího prvního publikování aţ do současnosti. Cílem této mé absolventské práce je prověřit zájem a informovanost dnešní mládeţe o knize Mein Kampf. První část práce obsahuje ţivotopis Adolfa Hitlera do doby, kdy vydal svoji knihu, doplněný o události a myšlenky, které ovlivnily jeho vlastní názory. Dále tato část obsahuje stručný obsah a charakteristiku knihy Mein Kampf, historii jejího vydávání a vývoj zájmu o ní. Tato část také obsahuje popis překladů knihy Mein Kampf do češtiny doplněný o vývoj pravicového extremismu na území České republiky. Druhá část práce popisuje průběh a výsledky dotazníkového šetření provedeného na Střední průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol jehoţ úkolem bylo zjistit zájem a informovanost zdejších studentů o knize Mein Kampf. V závěru dokládám na základě výsledku dotazníkového šetření, ţe respondenti jsou o knize Mein Kampf dobře informováni a ţe o knihu projevili alespoň částečný zájem. Klíčová slova: Adolf Hitler, Mein Kampf, pravicový extremismus, rasismu, antisemitismus, mládeţ, adolescenti

4 Abstract This thesis analyses circumstances of publishing and the evolution of interest in Adolf Hitler s book Mein Kampf from its first publication till the present time. The major goal of this thesis is to check out the interest and knowledge of today s teen-agers of the book Mein Kampf. The first part of the thesis deals with Adolf Hitler s biography till the time of the publication of his book. Hitler s biography is accompanied by events and thoughts that influenced his own attitudes. Further this work contains short summary and the characteristics of the book Mein Kampf, the history of its publication and the evolution of interest in this book. This part also includes the description of translations of the book Mein Kampf into the Czech language and the evolution of right-wing extremism on the territory of the Czech Republic. The second part of the thesis analyses the course and results of the questionnaire survey carried out at Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol. The aim of this survey was to find out the interest and awareness of local students of the book Mein Kampf. In the closing part of the thesis author concludes on the ground of results of the survey that respondents are well informed of the book Mein Kampf and that they show at least partial interest in this book. Key words: Adolf Hitler, Mein Kampf, right-wing extremism, racism, anti-semitism, teenagers, adolescents

5 Poděkování Chtěl bych touto formou poděkovat antikváři Tomáši Duškovi, který mi pomohl vymyslet námět na tuto práci. Dále bych chtěl poděkovat antikváři Danielu Kurovcovi, který mi pomohl získat materiály a dokumenty, jenţ jsem vyuţil při psaní této práce a který mi také poskytl základní informace o jednotlivých vydáních Hitlerova Mein Kampfu a jejich přibliţných cenách.

6 Obsah ÚVOD HITLEROVA CESTA K NAPSÁNÍ MEIN KAMPFU MLÁDÍ POBYT VE VÍDNI PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA MNICHOVSKÝ PUČ OKOLNOSTI SEPSÁNÍ A PRVNÍHO VYDÁNÍ MEIN KAMPFU KNIHA MEIN KAMPF OBSAH KNIHY SLOH A STYLISTIKA MEIN KAMPFU VLIV KNIHY MEIN KAMPF NA MLÁDEŢ V OBDOBÍ VZRŮSTAJÍCÍ MOCI ADOLFA HITLERA ČESKÉ PŘEKLADY A OKOLNOSTI JEJICH VZNIKU KOMENTOVANÝ PŘEKLAD DR. BAUERA KOMENTOVANÝ PŘEKLAD DR. HÁJKA ÚPLNÝ PŘEKLAD SLAVOMÍRA MICHALČÍKA KOMENTOVANÝ PŘEKLAD LUISY MÜLLEROVÉ SOUPIS DŮLEŢITÝCH DAT MEIN KAMPF VČERA A DNES ŠETŘENÍ ZÁJMU SOUČASNÉ MLADÉ GENERACE O MEIN KAMPF ZADÁVÁNÍ A PRŮBĚH ŠETŘENÍ VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Jiţ celých pět let pracuji v antikvariátu, a měl jsem tudíţ moţnost nahlédnout i tam, kam většina lidí nemá přístup, do depozitu. Zde jsou vedle sebe vyrovnány knihy, jejichţ jména v lidech vyvolávají rozporuplné reakce a které se prakticky nedají sehnat. Člověk zde můţe najít kompletní pětisvazkové vydání Marxova Kapitálu či jediné české vydání Gobineaovy studie s názvem O nerovnosti ras z roku Přestoţe zde leţí tyto velmi vzácné a cenné knihy, téměř kaţdý příchozí, kterému je dovoleno prohlédnout si tento prostor, si vybere z regálu černou vázanou knihu s hákovým kříţem na přebalu nesoucí název Mein Kampf. Je to zvláštní, ale přesto, ţe jiţ uběhlo bezmála 70 let od konce druhé světové války, tato kniha stále vzbuzuje téměř stejný zájem a rozruch, jako v dobách Třetí říše. A čím je to vlastně způsobeno? Osobně si myslím, ţe jedním z hlavních důvodů je to, ţe tato kniha je v České republice v podstatě nelegální. Sehnat jediné úplné vydání Mein Kampfu v češtině je skoro nemoţné a kdyţ se to člověku povede, obvykle za to musí zaplatit velmi vysokou částku, kdyţ tedy nepočítám elektronickou verzi, která je dostupná i kdyţ ne zcela legálně na některých internetových warezových fórech. Naštěstí však existuje velké mnoţství komentovaných vydání, která navíc mají tu výhodu, ţe člověku pomohou myšlenky obsaţené v původním díle pochopit správně. Mnoţství těchto vydání, která vycházejí v mnohatisícových nákladech, jen potvrzuje, ţe zájem o tuto knihu je u široké veřejnosti stále veliký. Můţe však tato kniha oslovit dnešní mladou generaci? Můţe na ni mít nějaký vliv? V dobách Třetí říše měl Mein Kampf vliv na tehdejší německou mladou generaci, neboť se z něj stala povinná četba kaţdého správného Němce. I po druhé světové válce však tato kniha dále ovlivňuje ty, kteří svými myšlenkami tíhnou k idejím extrémní pravice. Jak mi dosvědčil pan Bc. David Lebeda, bývalý policista z protiextremisteckého oddělení Policie České republiky, který v současné době na Jaboku vyučuje předmět Politický extremismus, mezi zabavenými předměty z domovních prohlídek u pravicových extremistů se kniha Mein Kampf v minulosti i nyní často vyskytuje. Osloví tato kniha i dnešní mládeţ? Tuto otázku jsem se snaţil alespoň částečně zodpovědět pomocí dotazníku, který jsem rozdal na Střední - 1 -

8 průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 Motol, studentům ve věkovém rozmezí let. Tato otázka mě přivedla k tématu mé absolventské práce. Jejím cílem je zjistit zájem a informovanost dnešní mládeţe o knize Adolfa Hitlera s názvem Mein Kampf. Svojí absolventskou práci rozdělím do 6 kapitol. V této své práci budu pouţívat u knihy Adolfa Hitlera její původní německý název Mein Kampf, neboť její český překlad je všeobecně známý. Teoretická a praktická část nebude striktně rozdělena a obě části se budou vzájemně prolínat. Dá se však říci, ţe teoretická část se bude skládat z kapitol 1 aţ 5 a praktická část z kapitoly 6. První kapitola s názvem Hitlerova cesta k napsání Mein Kampfu je vlastně zjednodušeným ţivotopisem Adolfa Hitlera do doby, neţ byl kvůli Mnichovskému puči uvězněn ve věznici Landsberg, coţ je vlastně část jeho ţivota, kterou popisuje v první části své knihy. Tento Hitlerův ţivotopis však oproti Mein Kampfu doplním o okolnosti sepsání a vydání této části a také o události, setkání a myšlenky, které ovlivní jeho smýšlení a formují jeho vlastní názory. Pro správné pochopení Adolfa Hitlera a jeho knihy, povaţuji tuto část práce za velmi důleţitou. Druhá kapitola s názvem Kniha Mein Kampf shrnuje základní myšlenky obsaţené v Mein Kampfu a také pokus o vystihnutí Hitlerova literárního stylu. Dále tato kapitola bude obsahovat odůvodnění, proč a jak Mein Kampf oslovuje tehdejší německou společnost a jaký má vliv na mladou generaci. V kapitole nazvané České překlady a okolnosti jejich vzniku, která je třetí v pořadí, v úvodu popíši okolnosti vydávání překladů Mein Kampfu v zahraničí. Dále tato kapitola bude obsahovat souhrnný popis všech českých překladů Hitlerovy knihy doplněný o okolnosti jejich vzniku a charakteristiku doby, ve které byly vydávány. Kaţdému ze čtyř českých překladů Mein Kampfu věnuji jednu podkapitolu. Ve čtvrté kapitole označené Soupis důleţitých dat uvedu chronologicky seřazená nejdůleţitější data, týkající se Mein Kampfu a jejího autora

9 Pátá kapitola ponese název Mein Kampf včera a dnes a bude obsahovat soupis všech důleţitých informací, které se váţou k zásadním momentům ţivota Adolfa Hitlera a vydávání jeho knihy. Shrnu zde důvody, které mne vedou k vytvoření a uskutečnění dotazníkového šetření, a také popis toho, co zamýšlím pomocí šetření zjistit. Tato část je de facto shrnutím teoretické části a úvodem do části praktické. Na tuto kapitolu bude navazovat kapitola šestá a zároveň poslední, kterou nazvu Šetření zájmu současné mladé generace o Mein Kampf, a která bude obsahovat podrobný popis dotazníkového šetření. Tato kapitola bude rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola bude obsahovat popis zadávání a průběhu šetření, v druhé budou shrnuty výsledky. Ve třetí podkapitole, které uzavře celou práci, se pokusím získané výsledky vyhodnotit

10 1. Hitlerova cesta k napsání Mein Kampfu V této kapitole jsem se snaţil popsat Hitlerův ţivot do doby, kdy napsal své nejznámější dílo a charakterizovat dobu, ve které byla kniha napsána. Pokusil jsem se téţ vystihnout některé okolnosti, situace a osobnosti, které Adolfa Hitlera inspirují a ovlivňují jeho názory a smýšlení, coţ povaţuji za důleţité, kvůli správnému pochopení Mein Kampfu. 1.1 Mládí Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v městě Branau. Branau je malé rakouské městečko nedaleko hranic s Bavorskem. V populární literatuře jsem se mnohokrát setkal s tím, ţe Hitlerovu nenávist a odpor vůči ţidům a jiným rasám zapříčinil jeho ţidovský původ. Domněnky o jeho neárijském původu, které se objevily uţ během jeho ţivota, však byly mnoha jeho ţivotopisci vyvráceny. Nepodařilo se prokázat, ţe by mezi jeho příbuznými byl jediný člověk ţidovského původu. Jeho otec Alois Hitler byl celní úředník, který byl nucen často měnit místo výkonu své práce. Díky tomu se musela celá jeho rodina často stěhovat z místa na místo, coţ byl jeden z důvodů špatného prospěchu mladého Adolfa Hitlera. Mezi další důvody, které zapříčinily jeho téměř katastrofální prospěch, patří také jeho velmi chatrné zdraví. Celá rodina se nakonec usadila v městečku Leonding poblíţ Lince. S otcem neměl příliš dobrý vztah. Povaţoval ho za alkoholika a navíc se mu nelíbilo, ţe ho odrazoval od jeho uměleckých plánů a snaţil se ho vmanévrovat na dráhu úředníka. S matkou Klarou Hitlerovou, rozenou Pölzlovou si však rozuměl velmi dobře a matka ho dokonce v jeho plánech a snech podporovala, a to i finančně. Jiţ od útlého mládí měl o umění veliký zájem, a proto se rozhodl stát se akademickým malířem. Ze školních předmětů jevil zájem především o ty, které mu mohly pomoci k dosaţení jeho vysněného povolání. Především ho bavilo kreslení a dějepis, i kdyţ z těchto předmětů neměl nijak dobré známky. V knize Mein Kampf se zmiňuje o svém učiteli dějepisu dr. Leopoldu Pótschovi, který v něm vzbudil zájem o historii německého národa a germánskou mytologii

11 Ve školních létech se začal setkávat s názory, které ho později inspirovaly k napsání Mein Kampfu. Mnoho ţáků četlo noviny Linzer Fliegende Blatter, hlásající ideje všeněmeckého hnutí. V kruzích linecké mládeţe, ve kterých se během svého mládí Adolf Hitler také pohyboval, byl velmi populární časopis Der Scherer, propagující kult Germánů. 1 I mladý Adolf Hitler se s těmito časopisy musel seznámit. Velice rád četl dobrodruţné chlapecké romány. Odborné a populárně naučné knihy četl nejspíše také, neexistují však ţádné dochované Hitlerovy zápisky z mládí, a proto se historici pouze dohadují, o které tituly se zajímal. Sám Adolf Hitler se později ani nechtěl zmiňovat o tom, kteří autoři mu pomohli utvářet jeho názory. Domníval se totiţ, ţe pokud uvede jméno nějakého autora, který ho ovlivnil, popřel by originalitu svých vlastních názorů a koncepcí 2. Mezi osobnosti, které ho tehdy oslovili, a o nichţ se zmiňuje v Mein Kampfu patřil například Johann Palm z Branau, který na počátku 19. století protestoval proti francouzské nadvládě, za coţ byl později popraven. V Mein Kampfu o něm hovořil, jako o člověku, který byl ţivoucím příkladem a symbolem poslání, o které tolik usiloval, vytvoření Velkého Německa. Po ukončení základní školy nastoupil na střední školu. Nepodařilo se mu však sloţit maturitní zkoušku. V roce 1907 odchází do Vídně, která měla na jeho smýšlení a další ţivotní cestu nemalý vliv. 1.2 Pobyt ve Vídni Během svého pobytu ve Vídni se Adolf Hitler celkem dvakrát pokoušel dostat na Vídeňskou akademii výtvarných umění. Nebyl přijat, coţ v něm vzbudilo velký pocit křivdy a také touhu po odplatě za pociťovaný neúspěch. 3 Z počátku ho ţivila matka. Po její smrti pobíral ještě nějakou dobu sirotčí důchod. Později však byl mladý Adolf Hitler nucen sehnat si vlastní obţivu. Pokoušel se ţivit malováním obrázků pro turisty a také tvorbou reklamních plakátů. V Mein Kampfu hovořil o tom, ţe během svého pobytu 1 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

12 ve Vídni okusil bídu, jakou zaţívali němečtí dělníci. Bylo však prokázáno, ţe jako dělník, konkrétně zedník, pracoval pouze necelé dva týdny. Tehdejší Rakousko, které se snaţilo za kaţdou cenu zabránit rozpadu říše, značně ustupovalo jiným národům, které usilovaly o separaci, a zavedlo tak politiku tzv. kompromisů. Důsledkem této politiky bylo také přejmenování Rakouska na Rakousko- Uhersko. To se nelíbilo mnoha německým nacionalistům, kteří proti tomu protestovali a získávali veliký vliv mezi občany. Mnoho rakouských němců usilovalo o začlenění Rakouska do Velkoněmecké říše. 4 Podobné názory velmi ovlivnily také Adolfa Hitlera. Vídeň, jakoţto kulturní centrum Rakousko-Uherska sedmnáctiletého Adolfa Hitlera očarovalo. Fascinovala ho velkolepá, antikou inspirovaná architektura města, stejně jako kulturní ţivot. Navštěvoval různá muzea, galerie i koncertní síně. Během svého pobytu ve Vídni si velmi oblíbil dílo Richarda Wagnera, v němţ je značně patrná láska k německému národu a také jeho antisemitské smýšlení. Ve Wagnerových operách se také můţeme setkat s germánskými legendami a mytologií, coţ jsou témata Hitlerovi velmi blízká. Adolfa Hitlera však neoslovila pouze kultura, ale také silná antisemitská nálada, která v tehdejší Vídni panovala, a také silný odpor proti slovanským přistěhovalcům. Mnoha rakouským občanům Vídně se to nelíbilo. Někteří se dokonce snaţili proti zvyšujícímu se počtu přistěhovalců bojovat. Mezi ně patřil také tehdejší starosta Vídně Karel Lueger, který bojoval za omezení ţidovských přistěhovalců ještě před svým zvolením do úřadu, coţ mu mezi rakouskými němci vyneslo značnou popularitu. V roce 1913 Adolf Hitler odchází do Mnichova. O rok později začíná první světová válka. 1.3 První světová válka Pro odchod do Mnichova měl Adolf Hitler několik důvodů, cítil se být Němcem a nechtěl tudíţ nastoupit do vojenské sluţby v Rakousku, a zároveň se mu velmi nelíbilo vídeňské prostředí, které bylo dle jeho slov plné Ţidů, Slovanů a komunistů, kterými opovrhoval. V Mnichově se opět chvíli ţivil malováním reklamních plakátů 4 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

13 a štítů. Brzo však v roce 1914 dobrovolně nastoupil do německé armády, a účastnil se tak první světové války. Během celé války působil jako zpravodajská spojka mezi vojenským štábem a předsunutými pozicemi. Dosáhl hodnosti svobodníka a během bojů byl celkem dvakrát raněn. Byl dokonce dekorován Ţelezným kříţem II. třídy a později i I. třídy, čehoţ později během své politické kariéry hojně vyuţíval. Konec války, který znamenal pro vojensky i materiálně vyčerpané Německo prohru, byl pro Adolfa Hitlera silným zklamáním. Za viníky této poráţky povaţoval socialisty, liberály a Ţidy. 5 Po první světové válce se rozpoutaly prakticky v celém Německu pouliční nepokoje. Nastala revoluce. Rozpadla se monarchie a pod vedením sociálních demokratů, kteří se spojili s armádou, vznikla v roce 1918 nová tzv. Výmarská republika, která však mezi lidmi neměla příliš dobrou reputaci. Revoluce byla nejvýraznější v Bavorsku, kde na odpor proti nové republice byla komunisty vyhlášena Sovětská republika. V ulicích Mnichova se rozpoutal krvavý pouliční boj mezi komunisty a státem pověřenými vojáky, ve kterém zemřelo přibliţně 1000 lidí. Adolf Hitler byl v té době zpátky v Mnichově, ovšem ještě jako voják. Pouličních bojů se však neúčastnil. Vstoupil do Reichswehru, který spolu s Freikorpsem bojoval proti komunistickým povstalcům. Stal se osvětovým důstojníkem a prováděl protikomunistickou agitaci. 1.4 Mnichovský puč Po skončení revoluce dostal Adolf Hitler za úkol podávat informace o Německé dělnické straně (DAP), do které za tímto účelem vstoupil. Tato strana se mu však brzo velmi zalíbila, neboť prosazovala názory, které mu byly blízké. Později odešel z armády a stal se čelním představitelem této strany. Spolustraníci v něm totiţ objevili velmi nadaného a přesvědčivého řečníka. Strana se později přejmenovala na Národně socialistickou dělnickou stranu (NSDAP) a Adolf Hitler stanul v jejím čele. 5 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

14 V roce 1923 byla sepsána tzv. Versailleská smlouva, díky které Německo přišlo o velkou část území a bylo nuceno platit značnou sumu peněz vítězným mocnostem první světové války. Díky tomu se Německo dostalo do velkých finančních potíţí. To přirozeně popudilo prakticky celou veřejnost. Adolf Hitler došel k přesvědčení, ţe Výmarská republika je na konci svých sil. Rozhodl se proto, ţe po vzoru Mussoliniho pochodu na Řím svrhne vládu a sám se chopí moci. Se spřízněným císařským generálem Ludendorffem a nejvěrnějšími stoupenci strany, která jiţ tehdy měla více jak členů, se pokusí o převrat. Tomuto pokusu o převrat se říká Mnichovský puč nebo také tzv. Pivní puč. Převrat se však nevydařil a zemřelo při něm 16 lidí. Adolf Hitler byl zatčen, poslán před soud a uvězněn na pět let za velezradu. Díky své výřečnosti a velké podpoře nejen svých spolustraníků, ale i široké veřejnosti se mu podařilo vyhnout trestu smrti. Soudní proces vyuţil k vlastní propagaci a během svého pobytu ve vězení vytvořil své nejznámější dílo Mein Kampf. 1.5 Okolnosti sepsání a prvního vydání Mein Kampfu Hitlerův Mein Kampf se skládá ze dvou částí. První část Mein Kampfu vznikla v roce Tehdy byl Adolf Hitler ve vězení v pevnosti Landsberg, kde si odpykával trest za pokus o svrţení vlády v Mnichově v roce tzv. Pivní puč. Zde za necelé čtyři měsíce nadiktoval první část Mein Kampfu svému spolustraníkovi a příteli Rudolfu Hessovi, který se s ním nechal dobrovolně uvěznit. Kdyţ se to dozvěděli spolupracovníci Adolfa Hitlera, vyvolalo to u nich nadšení. Začali Adolfa Hitlera podporovat v práci a zásobovali ho potřebnou literaturou. Jiţ během psaní se snaţil sehnat vydavatele pro svoji knihu, která je jeho osobní výpovědí. Během svého pobytu ve vězení se choval vzorně, a proto byl necelý rok po odsouzení propuštěn na svobodu. O vydání Hitlerovy knihy se v extrémně pravicovém tisku se zájmem hovořilo ještě během Hitlerova pobytu ve vězení. Kdyţ se však rukopis dostal do ruky vydavatelům, bylo jasné, ţe se vydání knihy musí odloţit, neboť rukopis obsahoval mnoho stylistických chyb. Navíc se některé části opakovaly a v textu se také 6 HITLER, Adolf a HÁJEK, Jiří, ed. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka. 2. vyd. Liberec: Dialog, s. ISBN s

15 vyskytovaly četné nepřesnosti. Hitlerovi blízcí nebyli s textem spokojeni a konstatovali, ţe Adolf Hitler je lepší řečník neţ spisovatel a má větší talent mluvit, neţ psát. 7 První část Mein Kampfu vyšla 18. června 1925, tedy sedm měsíců po Hitlerově osvobození v nakladatelství NSDAP Eher Verlag. 8 Druhou část Adolf Hitler naspal v průběhu roku 1925 na své horské chatě v Berghofu ještě před vydáním první části a ta vyšla v prosinci 1926 ve stejném nakladatelství. O čtyři roky později, čili v roce 1930, vychází jiţ obě části v jednom svazku, a to jiţ v klasickém černém provedení, které je pro tuto knihu typické. 9 7 VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s Naskenovaná obálka této knihy viz. Příloha č. 1 9 Naskenovaná obálka této knihy viz. Příloha č

16 2. Kniha Mein Kampf Nedlouho po vydání se Hitlerova kniha stala velikým bestsellerem, kterého byly do roku 1945 prodány miliony výtisků a který se ve světě i nadále vydává, neboť mnoho lidí dodnes fascinuje. Dnešní generaci však fascinuje a oslovuje jinak, neţ v době, kdy byla kniha poprvé publikována. Pro tehdejší čtenáře byla shrnutím názorů, idejí a ideologie extrémní pravice. Svojí radikálností a útočností oslovovala odpůrce komunismu a marxismu, Výmarské republiky a Francie. Oslovovala také ty, kteří měli zájem o antisemitismus a rasové otázky. Přestoţe byla napsána velmi těţkopádným a neobratným způsobem, oslovovala velmi širokou část populace, neboť to byla aktuální výpověď doby a dávala odpovědi na oţehavé otázky, které pálily mnoho Němců. Pro současnou generaci je zajímavá spíš tím, ţe jejím autorem je Adolf Hitler, jeden z největších tyranů historie. Co však je obsahem knihy, to většina dnešních lidí neví. Jsem toho názoru, ţe pokud by se více lidí blíţe seznámilo s jejím obsahem, jistě by jejich zájem či dokonce fascinace touto knihou rázem opadla. Rozhodl jsem se proto, ţe v této práci alespoň stručně shrnu obsah obou částí Mein Kampfu. Myslím si, ţe pro pochopení nejen knihy, ale i osobnosti a názorů samotného Adolf Hitlera jsou informace obsaţené v Hitlerově knize zásadní. 2.1 Obsah knihy Na začátku knihy je věnování 16 padlým účastníkům Mnichovského neboli Pivního puče. Dále je text rozdělen, jak jiţ bylo řečeno v minulé kapitole, do dvou částí. V textu knihy se prolíná pásmo autobiografické a reflexivní. 10 První část je shrnutím Hitlerova dosavadního občanského a politického ţivota doplněná o jeho politické názory a myšlenky. V tomto díle převaţuje autobiografické pásmo. Obsahuje kapitoly: V rodném domě, Léta učení a strádání ve Vídni, Všeobecné politické úvahy z mé vídeňské doby, Mnichov, Světová válka, Válečná propaganda, 10 GRÜNDBERG, Karol. Adolf Hitler : Životopis Führera. 1. vyd. Liberec: Dialog, 1994, 350 s. ISBN s

17 Revoluce, Počátek mé politické činnosti, Německá dělnická strana, Příčiny zhroucení, Národ a rasa a Počátky vývoje Německé národně-socialistické strany. 11 V druhé části jsou popsány jeho politické plány a záměry. V tomto díle převaţuje pásmo reflexivní. Obsahuje kapitoly: Světový názor a strana, Stát, Státní příslušník a státní občan, Osobnost a národní myšlenka, Světový názor a organizace, Boj v prvních dobách význam proslovu, Zápas s rudou frontou, Silný je nejmocnější sám, Základní myšlenka o organizaci SA 12, Federalismus jako maska, Propaganda a organizace, Otázka odborů, Německá politika smluv po válce, Orientace nebo východní politika a Nutná obrana jako právo. 13 Na následujících řádcích se pokusím shrnout a interpretovat základní myšlenky díla. Jak jsem jiţ naznačil v první kapitole popisující Hitlerovu cestu k napsání Mein Kampfu, Hitlerův předchozí ţivot plný neúspěchů byl pro něj zklamáním. Rostla v něm bolest a frustrace, která postupně přerostla v nenávist a zlobu vůči světu, ve kterém ţil. Nesouhlasil s uspořádáním tehdejšího světa, s demokracií a liberalizmem. Ze všech problémů moderní doby vinil socialisty, marxisty a především Ţidy. Rozhodl se, ţe proti tomuto světu bude bojovat, a své plány shrnul do knihy, jejíţ název v překladu znamená Můj boj a také tak učinil. Většina starověkých civilizací podle Adolfa Hitlera zanikla díky míšení krve a poklesu ras. 14 Adolf Hitler dospěl k závěru, ţe nejvyšší rasa je bílá a jejím naprostým vrcholem jsou plavovlasí Germáni zvaní Árijci, kteří jsou soustavně v ohroţení. Němce povaţoval za nadřazené bytosti, které musí povstat, spojit se v jeden celek a dobýt nepřátelská území, aby měli dostatek prostoru. Nabádal k válce s Ruskem a Francií. Jediný silný spojenec, se kterým byl ochoten se podělit o světovou nadvládu byla Velká Británie, popřípadě Itálie. Zásadně odmítal lidskost, kterou povaţoval za slabost. Místo toho kladl veliký důraz na pud sebezáchovy. Všechny instituce ve státě by měly podle 11 HITLER, Adolf. Můj boj. Nezkrác. vyd. [Praha]: Otakar II., s. ISBN s SA Sturmabteilung (v překladu úderné či útočné oddíly) byla paramilitární organizace zaloţená na počátku 20. let 20. století v Německu, která přináleţela k nacistické straně (NSDAP). Lidově se jim také říkalo hnědé košile podle typických uniforem. U zrodu této organizace stáli Ernst Röhm a Hermann Göring. 13 HITLER, Adolf. Můj boj. Nezkrác. vyd. [Praha]: Otakar II., s. ISBN s VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s

18 Adolfa Hitlera usilovat o rasovou čistotu a měly by přispět k zdárnému rozvoji árijské rasy. Takzvané ţidovské otázce věnuje Adolf Hitler podstatnou část své knihy. Jiţ při prvním prolistování kompletního vydání Mein Kampfu je patrné, ţe slova Ţid nebo ţidovský jsou nejfrekventovanější z celého textu. Za největšího nepřítele árijského národa povaţuje Adolf Hitler Ţidy. Ţidé podle něj nejvíce ohroţují čistotu árijské rasy. 15 Ţidé také dle jeho názoru mohou za většinu problémů moderního světa. Stvořili marxismus a jsou ţivoucím ztělesněním kapitalismu. O Ţidech mluví skoro, jako o nebezpečných zvířatech, které je třeba zničit. 2.2 Sloh a stylistika Mein Kampfu Co se týče slohu, není toto monstrózní dílo čítající v originále více jak 700 stran nijak výjimečné. Přes všechny úpravy a opravy vydavatelů se nepodařilo knihu zbavit všech stylistických chyb. Text je napsán zbytečně šroubovaně a těţkopádně. Větná stavba je velmi nelogická a improvizovaná. Argumenty jsou často špatně vystavěné a nelogické. V knize je také častým jevem, ţe se některé pasáţe opakují. Je vidět, ţe Adolf Hitler svá slova neměl zcela domyšlená. Dobrým příkladem, který uvádí doktor Hájek v úvodu ke svému komentovaném překladu 16, je Hitlerova řeč o chudobě. Metaforicky o ní mluví, jako o škrtičské zmiji s jedovatými zuby a spáry. Kaţdému, kdo se nad těmito slovy trochu zamyslí, je jasné, ţe jedovatý had nemůţe být zároveň škrtič a navíc ţe ţádný had přeci nemá spáry. Celá kniha je de facto jeden velký improvizovaný agresivní proslov, ve kterém se Adolf Hitler snaţil zachytit a shrnout svůj dosavadní ţivot, názory a záměry či plány do budoucna. 15 VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s HITLER, Adolf a HÁJEK, Jiří, ed. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka. 2. vyd. Liberec: Dialog, s. ISBN s

19 2.3 Vliv knihy Mein Kampf na mládeţ v období vzrůstající moci Adolfa Hitlera Nesmíme také zapomenout na rozhodující vliv knihy Mein Kampf na mládeţ v období 30. let, kdy vzrůstající moc Adolfa Hitlera začala ovlivňovat obyčejné lidi. Adolf Hitler se v duchu myšlenky Ten kdo má mládeţ, má i budoucnost začal cíleně zaměřovat především na získávání mladé generace, se kterou měl velké plány, o kterých se ostatně zmiňuje uţ ve své knize. Nový Němec měl být vychováván ve věku, kdy je ještě relativně tvárný. A jedním ze způsobů jak na něj působit, bylo zpočátku lákáním do Hitlerovy mládeţe nechvalně známé organizace sdruţující mládeţ Hitlerjugend. Zpočátku tato organizace fungovala jako dobrovolná, ale po roce 1938 je členství v ní povinné a tím se začíná stupňovat tlak na myšlení mladé generace, jejíţ metody měl Hitler ve své knize dobře rozpracovány. V této své knize rozebírá, do jaké míry se mu vzdělávání mladých lidí jeví jako zásadní věc, kde i detailně rozpracovává metody jak toho cíle dosáhnout. Je všeobecně známo, ţe se mladým Němcům v Hitlerjugend vtlouká do hlavy kromě otázky o čistotě německé krve také to, ţe jsou nositeli nového Německa. Při hledání nové symboliky pro mládeţ vyhlásili nacisté v čele s Hitlerem Landsberg za hlavní město říšské mládeţe a rozhodli, ţe sem budou přicházet tisíce mladých lidí jako do poutního místa. Na tomto místě jim bude slavnostně předávána jeho kniha Mein Kampf. Dělo se tak zpravidla ve městě na velkém náměstí, někdy před věznicí. Situace gradovala tak, ţe mladí lidé byli zavedeni aţ do samotné Führerovy cely. Tam pod Hitlerovou fotografií, nedaleko jeho postele a stolku, na němţ trůní psací stroj značky Remington, je jim kniha předána. Dokonce byl natočen i propagandistický film Pochod k Hitlerovi. 17 Nacistické úřady se začínají snaţit dostat knihu Mein Kampf do škol, coţ si jim podaří jiţ v roce 1934, kdy pruský ministr školství nařizuje uvádět knihu ve výkladu o dědičnosti a demografii. Nesmíme opomenout i snahu ovlivnit nejmladší generaci Němců za pomoci náhraţky Mein Kampfu se tisknou obrázkové kníţky pro děti, které z Mein Kampfu obsahují některé výňatky. Vychází i další knihy s cílem podpořit poţadavek na ţivotní prostor, či 17 VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. 1. vyd. Praha: Paseka, s. ISBN s

20 vysvětlující Hitlerovy antisemitské teorie a také zidealizovaný ţivotopis Hitlera. Za zmínku stojí i broţura Výklad Mein Kampfu od Paula Somerse, která je určena speciálně pro školy. Domnívám se, ţe při získávání mladé generace pro svoje vize a myšlenky ve 30. letech Hitlerův Mein Kampf, sehrál u mládeţe asi jednu z klíčových rolí. Nadšení německé mládeţe pro Adolfa Hitlera dosáhlo takových rozměrů, ţe některé děti dokonce udávají svoje rodiče a dospívající mládeţ je na konci války ochotna obětovat i ţivot pro svého vůdce

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Bc. Gabriela Literová

Bc. Gabriela Literová Bc. Gabriela Literová Edvard Beneš ve veřejném diskursu na přelomu 20. a 21. století (příklad historické osobnosti při utváření národní identity) (Vydání první) I. ÚVOD Osobnost Edvarda Beneše byla v dramatickém

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Rasismus a antisemitismus

Rasismus a antisemitismus Bankovní institut vysoká škola Praha Veřejná správa a Evropská unie Rasismus a antisemitismus Bakalářská práce Autor: David Limport Veřejná správa, Evropská unie Vedoucí práce: doc. Ing. Dr. Štefan Danics,

Více

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Diplomová práce Autor: Dobromil Přib Finance Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D.

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bankovní institut vysoká škola Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Kornelie Komjatiová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Komparace lidských práv na

Více

Druhá světová válka v současných německých učebnicích na druhém stupni základních škol a niţších stupních gymnázií

Druhá světová válka v současných německých učebnicích na druhém stupni základních škol a niţších stupních gymnázií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Druhá světová válka v současných německých učebnicích na druhém stupni základních škol a niţších

Více

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy Vladan Krásný Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy se zabývá problematikou

Více

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor: Dějepis Anglický jazyk POLITICKÉ PROCESY

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filozofie Studijní program: Filozofie Studijní obor: Filozofie humanitních věd Nacismus jako totalitní systém u Hany

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH DIVADEL HL. M. PRAHY diplomová práce Autor: Jana Švubová Vedoucí práce: Doc.

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Historie se zaměřením na vzdělávání

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra dějin a didaktiky dějepisu Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více