VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5, IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953"

Transkript

1 Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: fax: Trhové Sviny datum: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 106/ Praha 5 prostřednictvím Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zátkovo nábřeží České Budějovice Č.j.: OŽP 9252/11/SP/Žoh Věc: Povolení ke stavbě vodního díla a k odstranění stavby vodního díla pro akci Stropnice, Tomkův mlýn Nové Hrady, Revitalizace, I. etapa v k.ú. Byňov, Štiptoň, č.h.p , , a VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad Trhové Sviny obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a ustanovení 15 odst. 4 vodního zákona, účastníkovi řízení ( 27 odst.1 správního řádu), kterým je: Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5, IČ: I. u d ě l u j e s t a v e b n í p o v o l e n í k provedení stavby vodního díla pro akci Stropnice, Tomkův mlýn Nové Hrady, Revitalizace, I. etapa, situovanému na pozemcích parc.č. KN 970/2, 970/12, 970/17, 970/18, 970/19, 970/20, 1339, 1909, 1913, 2487, 2488, 2490, 2491, 2492, 2506, 2510, 2521, 2522, 2523, 2528, 2529, 2530, 2542, 2543, 2601, 2602, 2603, 2608, 2610, 2611, 2613 v k.ú. Byňov, KN 429/1, 429/2, 429/3, 555/3, 555/4, 502/1, 567/1, 555/1, PK 503/1, 563, 564, 565, 1507/1 a GP 508, 512 d2, 566, 555/1, 555/3, 555/4 v k.ú. Štiptoň, kraj Jihočeský, obec Nové Hrady, hydrogeologický rajón 2140, č.h.p , , a , podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu podle 15 odst.2 stavebního zákona. Údaje o povolené stavbě vodního díla: Členění vodního díla na stavební objekty (SO): SO 01 Revitalizace toku. ř.km 38,53 41,18 SO 02 Obnovení původního koryta, ř.km 38,05 38,19 SO 03 Obnova morfologických charakteristik toku, ř.km 37,43 38,05

2 SO 01 Revitalizace toku. V údolní nivě v délce 2,65 km bude vytvořen průleh o kapacitě Q 1 Q 20 s meandrující kynetou o kapacitě cca Q 30d. Průleh bude mít šířku m a hloubku oproti stávajícímu terénu cm. V průlehu je navrženo 8 zahloubených lagun, o jednotlivé ploše do 500 m 2, zahloubených o 1,3 1,5 m pod povrch bermy. Kyneta je navržena jako zemní koryto bez opevnění. Podél vodního toku bude provedena výsadba stromů. V rámci stavby bude provedena úprava 7 přítoků. Stávající koryto bude v rozsahu SO 01 odstraněno (parc.č. KN 429/1 k.ú. Štiptoň, KN 2608 k.ú. Byňov), budou odstraněny opevňovací prvky a koryto bude zasypáno místním materiálem a zhutněno. Zachovány zůstanou úseky u mostních objektů v délce 10 m pod a 5 m nad mostem (v ř.km 39,137 a 41,182). SO 02 - Obnovení původního koryta. Staré koryto bude v původní trase pročištěno, stávající koryto bývalého náhonu bude zachováno. Průtoky budou do původního koryta usměrňovány migračně průchodným rozdělovacím objektem z říčních valounů. Pod mostem budou z původního koryta odstraněny trouby převádějící vodu do náhonu. SO 03 Obnova morfologických charakteristik toku. Staré koryto bude pročištěno, budou odstraněny překážky v proudění. Účel vodního díla: revitalizace a obnova vodního toku řeky Stropnice za účelem co největšího možného přiblížení se původním poměrům v krajině. Druh vodního díla: stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků 55 odst. 1 písm.b). II. u d ě l u j e p o v o l e n í k odstranění stavby vodního díla pro akci Stropnice, Tomkův mlýn Nové Hrady, Revitalizace, I. etapa, situovanému na pozemcích parc.č. KN 429/1 k.ú. Štiptoň, KN 2608 k.ú. Byňov kraj Jihočeský, obec Nové Hrady, hydrogeologický rajón 2140, č.h.p , , a , podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona. Údaje o odstraňované stavbě vodního díla: Stávající umělé koryto vodního toku řeky Stropnice bude v rozsahu SO 01 odstraněno (parc.č. KN 429/1 k.ú. Štiptoň, KN 2608 k.ú. Byňov), budou odstraněny opevňovací prvky a koryto bude zasypáno místním materiálem a zhutněno. Zachovány zůstanou úseky u mostních objektů v délce 10 m pod a 5 m nad mostem (v ř.km 39,137 a 41,182). Toto povolení se v souladu s ustanovením 15 odst. 3 vodního zákona, uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek a povinností: 1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem nejpozději do , případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Stavba bude provedena dodavatelsky, právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací, dle schválené projektové dokumentace Stropnice, Tomkův mlýn Nové Hrady, Revitalizace I. etapa, z května 2010, kterou zpracoval Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT , Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a termín zahájení stavby. 3. Před zahájením stavby bude zajištěno geodetické vytýčení stavby oprávněnou osobou. 4. Před zahájením prací budou vytýčeny trasy podzemních vedení (vodovod, kabely a pod.). Budou dodrženy podmínky správců sítí uvedené ve vyjádření popřípadě stanovisku, a to: - E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne zn.: D8583- Z ČEVAK a.s., ze dne č.j.: O Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. ze dne č.j.: 7025/11 5. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží investor stavby, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla. Strana 2 OŽP 9252/11/SP/Zoh

3 6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před započetím stavebních prací fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby. Termíny vlastních prohlídek stavby budou upřesněny investorem stavby v min. 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby, s oznámením konkrétního termínu vodoprávnímu úřadu. Investor stavby si zajistí účast dozoru stavby, zástupce prováděcí firmy, provozovatele a investora. Ke kontrolním prohlídkám, které bezprostředně souvisí s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí, či správci vodních toků, budou k dílčí kontrolní prohlídce přizváni i zástupci těchto orgánů. 7. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení a veden stavební deník. 8. Při provádění a užívání stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky a povinnosti stanovené ve vyjádřeních, souhlasech a stanoviscích dotčených orgánů. Odkazy na vyjádření a stanoviska jsou uvedeny v části odůvodnění tohoto rozhodnutí a tyto vyjádření a stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. A/ Budou dodrženy podmínky MěÚ Trhové Sviny, odboru životního prostředí: a) uvedené v souhrnném vyjádření č.j.:ožp/sv9078/23179/09/rou ze dne : - z hlediska odpadového hospodářství: Souhlasíme s předloženým záměrem s tím, že s odpady musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Akreditovaná laboratoř provedla rozbory směsných vzorků zemin odebraných dne Oba odebrané vzorky s předmětné lokality SO 02 č. 3773/09 a SO 01 č. 3774/09 vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k terénním úpravám stanoveným v příloze č. 9 zákona o odpadech. - z hlediska ochrany ovzduší: Bez připomínek. - z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb, ve znění zákona č. 231/1999 Sb.: Pokud použijete sedimenty z čištění vodního toku na pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, je nutno postupovat dle ustanovení 3 odst. 6 a 7) zákona č. 334/1992 Sb. včetně podání žádosti o souhlas s použitím sedimentů. b) uvedené v závazném stanovisku MěÚ Trhové Sviny, odboru životního prostředí, oddělení státní správy lesů a myslivosti: č.j.: 24826/09/Bal, Szn.: OŽP/3453/09/Bal ze dne , a to: - 1. Realizace stavby bude provedena podle zákresu do projektu předloženého se žádostí Při provádění stavebních prací nedojde k narušení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k případnému poškození stromů na těchto parcelách rostoucích Vlastník stavby nebude požadovat odkácení lesního porostu, nebude nikterak omezena hospodářská činnost v přilehlých lesních porostech a nepovoluje se skládkování materiálů a výkopové zeminy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Na těchto pozemcích nebude umístěno žádné zařízení, ani dočasná stavba, související s vlastní stavbou Při realizaci stavby je nutno mj. dodržovat ustanovení 13 a 20 lesního zákona Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné protipožární předpisy V případě vzniku škod pádem stromů nebo větví nebudou tyto uplatňovány na vlastníkovi či uživateli lesa, ale půjdou k tíži investora V případě poškození jednotlivých stromů nebo jejich částí, lesních porostů nebo lesních pozemků při realizaci stavby, je investor povinen nahradit vzniklé škody Nárok vlastníka pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení 21 odst. 2 a 3 lesního zákona není vydáním tohoto stanoviska dotčen. c) uvedené v závazném stanovisku odd. ochrany přírody a krajiny a ZPF č.j.: OŽP/23867/09/Pos a s.zn.: OŽP/3516/09/Pos ze dne bylo uděleno souhlasné závazné stanovisko bez připomínek. Strana 3 OŽP 9252/11/SP/Zoh

4 B/ Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný Krajským úřadem Jčk, odborem životního prostředí, zem. a lesnictví ze dne pod čj.: KUJCK/36638/2009/OZZL/2/St.: 1. Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme opatření k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací. 2. Skrývka kulturních vrstev zeminy z ploch trvale odňatých ze ZPF bude provedena dle přiložené bilance skrývky. Objem skryté kulturní vrstvy půdy (ornice) z plochy 9,0359 ha činí cca m 3. Skrytá ornice bude dočasně uložena na meziskládky v Nových Hradech (5000 m 3 na p.č. 863/5 k.ú. Nové Hrady) a v Horní Stropnici (8000 m 3 na p.č. 372, 373 k.ú. Horní Stropnice) a bude následně využita na terénní úpravy v obcích. Podorniční vrstva m 3 bude dočasně uložena na meziskládky v Nových Hradech (10000 m 3 na p.č. 863/5 k.ú. Nové Hrady) a v Horní Stropnici (15000 m 3 na p.č. 372, 373 k.ú. Horní Stropnice) a bude využita při budování infrastruktury a k rekultivaci bývalé skládky. Odvoz zeminy na určité pozemky provede investor na vlastní náklady ( 8 odst.1 písm.a zákona). Deponovaná ornice a podorniční vrstva budou zajištěny před znehodnocením a ztrátami. 3. O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením 10 odst. 2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 4. Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt. 5. Dojde-li vlivem realizace rekultivačních prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích či negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu. 6. Po skončení činností bude na dotčených pozemcích provedena rekultivace ve smyslu předloženého plánu rekultivace. C/ Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne č.j.: MZDR 4302/2011-2/OZS-ČIL-V: 1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnosti, jakož i jejich zásob a vydatnost v souladu s 23 zák. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon a aby byla zabezpečena ochrana vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Stabilní mechanizmy budou podloženy záchytnými nepropustnými vanami. 2. Po skončení I. etapy revitalizace musí být vypracována závěrečná zpráva, která bude předložena ČIL ihned po vyhotovení, nejpozději však do června roku Použitá mechanizace bude zabezpečena záchytnými nepropustnými vanami proti úniku ropných látek do terénu. 4. Pro případnou likvidaci úniků ropných látek musí být pracoviště vybaveno sanačními prostředky. Na stavbě bude trvale k dispozici vapex (nebo jiná sorpční hmota) a hmotnosti nejméně 50 kg. Dále zde budou k dispozici další prostředky k likvidaci úniku ropných látek (lopaty apod.). 5. Nebudou používány stavební stroje s pohonem na tekutá paliva, která nejsou chráněny proti únikům paliva do terénu. Při nutném použití těchto mechanizmů je třeba stroje včetně zásobních pohonných hmot podložit záchytnými vanami o obsahu, který zaručí zachycení nejen úkapů, ale i paliva uniklého při případné havárii zásobní nebo provozní nádrže. 6. Na stavbě nesmí být skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Strana 4 OŽP 9252/11/SP/Zoh

5 7. Na stavbě nesmí být používány materiály a technologie, které by mohly produkovat látky škodlivé vodám. 8. Stavební mechanizace nesmí parkovat na staveništi mimo pracovní dobu. 9. V případě úniku ropných látek musí být neprodleně informováno Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel. Zpráva o úniku a likvidaci musí být neprodleně předložena ČIL. 10. Veškeré změny oproti předloženému projektu budou předány ČIL k posouzení. 11. Vydávaná rozhodnutí v uvedené věci požaduje ČIL předložit. D/ Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném stanovisku Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice uvedené ve stanovisku ze dne čj CBO ÚP/ /PracČB bylo vydáno souhlasné stanovisko bez námitek. 9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Rybářství Nové Hrady s.r.o. ze dne : - správce vodního toku bude pravidelně čistit dva přítoky z rybníků (Horní velký a Horní malý) spol. Rybářství Nové Hrady s.r.o. do řeky Stropnice, a to úseky kde bude dlouhodobě stát vodní hladina ovlivněná průtoky v řece. 10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku spol. Poděbradka a.s. ze dne : 1. Jelikož podél celé stavby (revitalizace) bude vybudována dočasná komunikace, která bude umístěna nad kanalizačním přivaděčem, kterého součástí jsou označené a zajištěné plastové odvzdušňovací a odkalovací šachty, nesmí dojít během celé stavby k jakémukoli poškození kanalizačního přivaděče a jeho součástí. 2. Tam, kde bude stavba zasahovat svou činností do bezprostřední blízkosti vlastního potrubí a šachet kanalizačního přivaděče, např. opravy přítoků, musí toto investor písemně ohlásit společnosti Poděbradka, a.s. závod Dobrá Voda minimálně 1 kalendářní týden před započetím vlastních prací v dané lokalitě. 3. V případě jakéhokoli poškození tlakového přivaděče nebo jeho součástí musí investor okamžitě informovat společnost Poděbradka, a.s. a do 24 hod zajistit opravu poškozeného místa na vlastní náklady. Pokud by došlo poškozením přivaděče k omezení nebo znemožnění čerpání odpadních vod z výrobního závodu na ČOV, investor na vlastní náklady zajistí odvoz a likvidaci odpadních vod z výrobního areálu v Byňově do té doby, než bude kanalizační přivaděč plně funkční. Dále souhlasíme s provedením prací na sousedním pozemku parc.č pouze v tom případě, kdy budou prokazatelně dodržena doporučení daná v hydrotechnickém posouzení této etapy revitalizace RNDr. Marcelem Homolkou (viz. Stropnice Tomkův mlýn Nové Hrady revitalizace I. etapa, RNDr. Marcel Homolka, Hydroprůzkum Č. Budějovice s.r.o., červen 2009). Dále souhlasíme se vstupem na pozemky 970/12 KN, 970/14 KN, 970/15 KN, 970/20 KN a 1339 KN, všechny v katastrálním území Byňově, uvedené na LV 776. Souhlasíme s umístěním zařízení staveniště na pozemku parc.č. 970/12 KN. Pozemky budou dotčeny pouze z důvodů uvedených v tomto stanovisku a pouze v nezbytné míře a po nezbytně nutnou dobu s tím, že pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět k užívání. 11. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případně vzniklé škody budou na náklad investora majitelům uhrazeny podle příslušných hospodářských či občansko - právních předpisů. 12. Pokud dojde při realizaci stavby k zachycení náhodného archeologického nálezu je stavebník povinen podle 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů podat neprodleně oznámení nejbližšímu archeologickému pracovišti a do doby zajištění provedení archeologického výzkumu dotčené lokality, nález ponechat beze změny. 13. Před dokončením stavby podá stavebník vodoprávnímu úřadu žádost na vydání kolaudačního souhlasu, spolu s potřebnými doklady ke kolaudaci stavby viz. vyhláška č. 432/2001 Sb., (protokol o předání a převzetí stavby, dokumentace skutečného Strana 5 OŽP 9252/11/SP/Zoh

6 provedení stavby /došlo-li k odchylkám proti ověřené projektové dokumentaci/, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a schválené projektové dokumentace, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK, geometrický plán, kopii stavebního deníku, seznam pozemků s uvedením vlastníků, na kterém je provedená stavba umístěna a případné další předávací protokoly se správci sítí, správci vodního toku, dotčenými orgány aj.). Námitky a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů předložené s žádostí jsou zohledněny ve výroku tohoto rozhodnutí. Dle 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů byly informovány o vedení řízení občanská sdružení Calla a Jihočeské matky, které se však do řízení nepřihlásily. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny připomínky účastníků řízení. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí obdržel dne žádost, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, (IČ ), v zastoupení na základě plné moci ze dne , společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, (IČ ), s adresou pro doručování Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice, o stavební povolení k vodnímu dílu a k odstranění stavby vodního díla pro akci Stropnice, Tomkův mlýn Nové Hrady, Revitalizace, I. etapa, situovanou na pozemcích parc.č. KN 970/2, 970/12, 970/17, 970/18, 970/19, 970/20, 1339, 1909, 1913, 2487, 2488, 2490, 2491, 2492, 2506, 2510, 2521, 2522, 2523, 2528, 2529, 2530, 2542, 2543, 2601, 2602, 2603, 2608, 2610, 2611, 2613 v k.ú. Byňov, KN 429/1, 429/2, 429/3, 555/3, 555/4, 502/1, 567/1, 555/1, PK 503/1, 563, 564, 565, 1507/1 a GP 508, 512 d2, 566, 555/1, 555/3, 555/4 v k.ú. Štiptoň, kraj Jihočeský, obec Nové Hrady, hydrogeologický rajón 2140, č.h.p , , a Pozemky KN 970/17, 18, 19 a 20 v k.ú. Byňov vznikly (po vydání územního rozhodnutí) přečíslováním parcel pozemků KN 970/2 a ZE 1312/1 díl 3. Předložená projektová dokumentace stavby vodního díla Stropnice, Tomkův mlýn Nové Hrady, Revitalizace, I. etapa, řeší návrh nově vytvořeného koryta tak, aby nově vytvořené koryto odpovídalo místnímu charakteru toku a údolní nivy, účelem je co největší možné přiblížení se původním poměrům v krajině. Zájmový úsek toku se nachází v ř. km 37,43 41,18 mezi Štiptoní a Tomkovým mlýnem. Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 01 Revitalizace toku. ř.km 38,53 41,18, SO 02 Obnovení původního koryta, ř.km 38,05 38,19 a SO 03 Obnova morfologických charakteristik toku, ř.km 37,43 38,05. SO 01 Revitalizace toku. V údolní nivě v délce 2,65 km bude vytvořen průleh o kapacitě Q 1 Q 20 s meandrující kynetou o kapacitě cca Q 30d. Průleh bude mít šířku m a hloubku oproti stávajícímu terénu cm. V průlehu je navrženo 8 zahloubených lagun, o jednotlivé ploše do 500 m 2, zahloubených o 1,3 1,5 m pod povrch bermy. Kyneta je navržena jako zemní koryto bez opevnění. Podél vodního toku bude provedena výsadba stromů. V rámci stavby bude provedena úprava 7 přítoků. Stávající koryto bude v rozsahu SO 01 odstraněno (parc.č. KN 429/1 k.ú. Štiptoň, KN 2608 k.ú. Byňov), budou odstraněny opevňovací prvky a koryto bude zasypáno místním materiálem a zhutněno. Zachovány zůstanou úseky u mostních objektů (v ř.km 39,137 a 41,182). SO 02 - Obnovení původního koryta. Staré koryto bude v původní trase pročištěno, stávající koryto bývalého náhonu bude zachováno. Průtoky budou do původního koryta usměrňovány migračně průchodným rozdělovacím objektem z říčních valounů. Pod mostem budou z původního koryta odstraněny trouby převádějící vodu do náhonu. SO 03 Obnova morfologických charakteristik toku. Staré koryto bude pročištěno, budou odstraněny překážky v proudění. Strana 6 OŽP 9252/11/SP/Zoh

7 Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanovením 106 vodního zákona, přezkoumal výše uvedenou žádost doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry. Vodoprávní řízení bylo zahájeno doručením žádosti na Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovením 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení vodoprávního řízení a stanovil k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 16. května 2011, účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že své námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy, mohou uplatnit podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Městský úřad Nové Hrady - stavební úřad vydal územní rozhodnutí dne pod č.j. Výst. SÚ-1746/09-596/09/330/Pr (právní moc ). Stavebník předložil smlouvy o právu k provedení stavby, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, souhlasu se stavbou a se vstupem na pozemky, nájemní smlouvy. Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí v průběhu zpracování projektové dokumentace a vodoprávního řízení: MěÚ Nové Hrady, stavební úřad, souhlas č.j. Výst.: SÚ /09-596/09/330/Pr ze dne MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP/SV9078/23179/09/Rou ze dne MěÚ Trhové Sviny, ožp, č.j.: OŽP/23867/09/Pos, S.zn.: OŽP/3516/09/Pos ze dne MěÚ Trhové Sviny, ožp, č.j.: 24826/09/Bal, Szn.: OŽP/3453/09/Bal ze dne KÚ Jihočeský kraj, ozzl, č.j.: KUJCK/36638/2009/OZZL/2/St ze dne KÚ Jihočeský kraj, ozzl, č.j.: KUJCK 29974/2009 OZZL/8-Sm ze dne Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, č.j.: 00027/CBD/2011/AOPK ze dne Poděbradka, a.s. Závod Dobrá voda ze dne Technické služby Města Nové Hrady ze dne Ministerstvo zdravotnictví České republiky, č.j.: MZDR 4302/2011-2/OZS-ČIL-V ze dne Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, č.j.: 7463 CBO ÚP/ /PracČB ze dne Rybářství Nové Hrady s.r.o., ze dne E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, zn.: D8583-Z ze dne (el.zařízení) a zn.: 4607/10 ze dne (plyn). NET4GAS, zn.: 174/11/OVP/N ze dne ČEVAK, a.s., č.j.: O ze dne Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,č.j.: 7025/11 ze dne MERO ČR a.s., č.j.: 2008/12/88-2 ze dne ČEPRO, č.j.: 240/PŘ/11 ze dne Povodí Vltavy, s.p. zn.: 2009/41868/142Le ze dne Hydrogeologické posouzení Hydroprůzkum Č. Budějovice z června Vlastnické vztahy byly ověřeny. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny připomínky účastníků řízení. Dle 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů byly informovány o vedení řízení občanská sdružení Calla a Jihočeské matky, které se však do řízení nepřihlásily. K bodu 4. stanoviska spol. Poděbradka a.s. ohledně stanovení minimálního průtoku v náhonu uvedl projektant do protokolu ze dne následující: rozdělovací objekt zajistí svou konstrukcí migrační prostupnost, z čehož vyplývá i zachování průtoku vody pro migraci vodních živočichů. Strana 7 OŽP 9252/11/SP/Zoh

8 Na základě předložených podkladů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a podle výsledku vodoprávního řízení rozhodl vodoprávní úřad o žádosti navrhovatele tak, jak je uvedeno ve výroku. Okruh známých účastníků řízení viz. rozdělovník. Oznámení a rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou. P o u č e n í ú č a s t n í k ů : Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení 83 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu v Trhových Svinech. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Ing. Zuzana Žohová oprávněná úřední osoba referent odd. vodního hospodářství a rybářství Správní poplatek za vydání rozhodnutí podle položky 17 bod 1. písm. i) a podle položky 19 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění v celkové výši 3100,- Kč byl zaplacen dne Toto rozhodnutí bude doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena v souladu s ustanovení 25 odst.2 správního řádu po dobu 15 dnů ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: MěÚ Trhové Sviny MěÚ Nové Hrady Vyvěšeno dne:... Sňato dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Strana 8 OŽP 9252/11/SP/Zoh

9 Rozdělovník: Doručí se 115 odst. 5 stavebního zákona: a) účastníci vodoprávního řízení 27 odst. 1 správního řádu (doručeno do vl.rukou): 1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5 prostřednictvím zplnomocněného zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 5, Praha 5, s doručovací adresou: Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice b) účastníci vodoprávního řízení 27 odst. 2, 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou) vlastníci dotčených nemovitostí: 2. Město Nové Hrady, náměstí Republiky 46, Nové Hrady 3. Poděbradka a.s., Nymburská 239, Poděbrady 4. Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 5. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5 6. Novohradské hory spol. s r.o., Zahradní 137, Nové Hrady 7. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 9. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 10. Rybářství Nové Hrady s.r.o., Štiptoň 78, Trhové Sviny ostatní účastníci řízeni: 11. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha Šiller Václav, Budovatelská 966, Trhové Sviny 13. LINTNER Bohemia spol. s r.o., 5. května 205, Nové Hrady 14. Oppolzerová Jaroslava, Husova 114, Nové Hrady 15. Tuscher Richard, Vitorazská 33, České Velenice 16. Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice 17. Lesy ČR s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Nové Hrady 18. Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz České Budějovice, Rybářská 237, Boršov nad Vltavou c) Dále obdrží dotčené úřady (dodejkou): 1. MěÚ Trhové Sviny odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny a ZPF zde 2. MěÚ Trhové Sviny odbor živ. prostředí, odd. odpad. hosp. zde 3. MěÚ Trhové Sviny odbor živ. prostředí, lesní hospodářství a myslivost - zde 4. MěÚ Trhové Sviny odbor výstavby a kult.památek zde 5. MěÚ Nové Hrady stavební úřad, náměstí Republiky 46, Nové Hrady 6. MěÚ Nové Hrady odbor životního prostředí, náměstí Republiky 46, Nové Hrady 7. Krajský úřad Jihočeského kraje, ožp, zem. a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 8. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, Praha 1 9. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, Pardubice d) Do vlastních rukou dále obdrží: 1. MěÚ Trhové Sviny - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů na úřední desce a jeho vrácení zpět 2. MěÚ Nové Hrady - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů na úřední desce a jeho vrácení zpět Vypraveno dne: Strana 9 OŽP 9252/11/SP/Zoh

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy. s t a n o v u j e. OŽP 19689/14/OP/Žoh

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy. s t a n o v u j e. OŽP 19689/14/OP/Žoh Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í Městský úřad Borovany stavební úřad Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12 Vyřizuje : Ing. Tamara Hlávková Tel : 387 001 343 E-mail : stavebni@borovany-cb.cz Fax : 387 981 550 Datum : 25.6. 2012 Č.j. : S

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úad Trhové Sviny odbor životního prostedí oddělení vodního hospodáství a rybáství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví N á m. P ř e mys l a Otaka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního hospodářství

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/6255/2010/HÁ V Jindřichově

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/793/11 ŽP/4724/11/Šp Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1357/2015-4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 15.2.2016 Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 2241/13/Kr/roz Zliv, dne 6.3.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. :738/08/V/23/Šp V Kunštátě dne 21.8.2008 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / 10.04.2013 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 359/2009-910-IPK/10 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyřizuje: Ing. Podhájecký tel.: 225 131 410 Rozhodnutí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 22373/2014 OZZL Sp.zn.: OZZL 12602/2014/2 datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/4008/2010/HÁ V Jindřichově

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 1 Magistrát města České Budějovice odbor ochrany životního

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého 25787/2015/OŽP číslo jednací: MUSLANY 25787/2015/OŽP dokumentu: vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 25.11.2009 VÚP 328.3-1847/2651/09 PN-33 Petr Nový

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 735/2016-OÚPaSŘ Ze dne: 16.02.2016 Naše čj.: 1697/2016-FrPa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

*S00FX00W9X4G* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí. povolení. Čsl. armády 2689 390 03 Tábor

*S00FX00W9X4G* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí. povolení. Čsl. armády 2689 390 03 Tábor MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00W9X4G* S00FX00W9X4G Radek Vašíček Radka Vašíčková Čsl. armády 2689 390 03 Tábor Spis.značka S-META 30864/2014 OŽP/VFiř

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 17372/12-KLI-925/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 27.8.2012

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1613/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 5.9.2012

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel Č.j: DMOL 429/2012

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 21025/10-944/10-NOV-328.3/330 Obdrží: Vyřizuje: Petr Nový - dle rozdělovníku (příloha č. 1)

Více

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Vaše žádost ze dne: 29. května.2008 Číslo jednací: VÚP 328.3-1186/1634/08

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1013/12/Kr/roz Zliv, dne 10.8.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1210/12/VYS/ V Sušici dne: 28.5. 2012 Č.j.: 8948/12

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5552/2008-1266/PJ Rousínov, dne 3. října 2008 Oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 961/2012/ÚPSÚ/PI/ÚRSÚ - 5/PI/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 6171/2012 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie Janoušková

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie Janoušková Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne: 28.11.2008 VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad

Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 149/201-F/2012/Sy Trhové Sviny, dne 28.2.2012 Vyřizuje : Jaroslav Sýkora 4073/12/Syk Telefon : 386 301 425 407312syk

Více