Základní pravidla pro psaní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní pravidla pro psaní"

Transkript

1 Zákldní prvidl pro psní 1. Zákldní principy Je nutné volit typ písm který je vhodný pro příslušný druh dokumentu. Celý dokument by měl být pokud možno sáen jednoho typu popř. jedné rodiny písm nebo lespoň s kombincí co nejmenšího počtu typů písm. Kdyby bylo nutné kombinovt některé typy písm je třeb dodržet i ásdy tohoto kombinování tk by použitá písm spolu tvořil hrmonický celek. Počet růných typů písm v jednom dokumentu by všk v žádném přípdě neměl přesáhnout dv ž tři. tyly všech ndpisů stejné úrovně volené nčení symboly td. dodržujeme v celém dokumentu. Při pořdové úprvě se doporučuje používt mimálně tři ž čtyři úrovně. Odstvec je část tetu ukončená tk že se vloží nk konce odstvce (klávesou Enter. Důsledně dodržujeme prvidl prvopisná rolišujeme tvrdou (nedělitelnou meeru hift+ctrl+meerník úženou meeru. Přitom používáme nky které do tetu ptří neměňujeme npř. spojovník pomlčku či minus. Používáme buď klávesové krtky nebo vložíme příslušný ymbol nebo použijeme funkci Njdi Změň. Jestliže chceme v odstvci nový řádek použijeme hift+enter jestliže chceme povinnou (pevnou stránku pk dáme Ctrl+Enter.. Dělení slov Dělení slov se řídí prvidly prvopisnými prvidly typogrfickými. Jednohláskové předložky neslbičné (k K s v V Z i slbičné (o O u U spojky (i I nesmíme ponecht n konci řádku. Jedinou výjimku tvoří spojk. Můžeme dělit poue třikrát pod sebou. Do počtu tří dělení se počítávjí i interpunkční nménk n konci řádků dokonce i řádky východové. Toto prvidlo nemusíme dodržet při úké sbě do 3 písmen (novinové sloupce. Dělení dvouslbičných slov: Dvouslbičné slovo je možné rodělit poue v přípdě že první část slov má více než jedno písmeno druhá část slov která se převádí n následující řádek lespoň tři písmen. Z písmeno se počítá i interpunkční nménko slovem. Z toho vyplývá že čsto nemůžeme rodělit slovo uvnitř věty le pokud stojí n konci věty nebo před interpunkcí tk můžeme. Víceslbičná slov: Zde dělíme podle slbik se řetelem n stvbu podle schémtu: předponákld-slbičná přípon. Pokud je uprostřed slov skupin souhlásek dělíme tk že jednu souhlásku necháváme n prvním řádku osttní převádíme n následující řádek (ses-tr. ložená slov: Přednost dáváme dělení v místě spojení (Česko-morvská vrchovin pokud jsou složené výry se spojovníkem dělíme je tk že spojovník opkujeme i n novém řádku (lovník česko-německý. pojení slov nebo krtek číslic: Pokud je nebytné rodělit spojení číslic nčky nebo krtky měrné jednotky číná n následujícím řádku jednotk vypsná celým slovem (1-kilometrů. Pokud je náev před číslem je možné ho ponecht n předcháejícím řádku poue v přípdě že číselný údj je lespoň dvoumístný (obr.-11. Dtum je možné rodělit poue tk že den měsíc oddělíme od letopočtu (3. srpn lov se nesmí dělit: pokud by ůstlo n konci řádku jedno písmeno (-nbáe pokud by n následující řádek byl přenesen poue dvě písmen (nbá-e pokud by rodělením slov vniklo slovo nevhodného výnmu nebo vulgrismus (spisov-tele ná-držk dále se nesmí dělit do dvou řádků titul jméno krácené jméno příjmení (MUDr.-Novák J.- Novák čísl číslovky se krtkmi jednotek dtumy vysáené číslicemi (1-1-m 5-Kč srpn 1956 tké není možné dělit krtky (t.-č. -p.

2 3. Interpunkční nménk Interpunkční nménk jsou ve většině přípdů povžován nky rovnocenné s písmeny číslicemi. Zrovnávjí se tedy v tetu stejně jko jiné nky. Někdy se sáejí jko věšená pk přeshují okrje odstvce. V titulkové sbě le sáet menšená interpunkční nménk o jeden přípdně dv stupně než je sáený titulek. 4. Znménk Tečk čárk sáí se těsně slovo po ní následuje meer. Pokud tečkou nebo čárkou následuje dlší interpunkční nménko přisují se k sobě. Dvojtečk středník otník vykřičník tyto čtyři nky se od slov oddělují úženou meerou (ončit sousední písmen Formát Písmo Proložení nků meer úžená. V šířkové definici nků n to bývá pmtováno proto není povžován sb be oddělování meermi chybu. V tetovém editoru Word 8. je úžená meer součástí nku. Tři tečky N čátku nebo n konci věty nhrují nevyslovený tet. V definici fontů je již budovná úžená meer před tímto nkem proto se sáí be meer. V přípdě že tři tečky ončují neúplný výčet sáí se s meerou. Mám Tě rád le ; nákup by velký: ovoce elenin mso Pokud je sáíme tečkmi je nutné poslední písmeno vkládt úženou meeru. Můžeme použít i nk písmového fontu levé lt+133. postrof (odsuvník lt+146 Nhruje písmeno sáí se vždy nkem postrofu nikoli obrácenou čárkou. postrof se přisuje těsně ke slovu pokud je uprostřed slov sáí se be meer použitý n konci slov se od následujícího odděluje úženou meerou. V letopočtu nebo uvnitř slov je be meer. pojovník (divis Používá se buď k dělení slov nebo ke spojování slov při složených výrech. áí se be meer. Pokud výr se spojovníkem bude rodělen do dvou řádků je nutné spojovník n novém řádku opkovt. Pomlčk lt+15 Pomlčk je delší než spojovník jestliže slouží pro nnčení přestávky v tetu je vždy oddělen meermi. mí ůstt n konci řádku le nový řádek jí čínt nesmí. Při ončení celých měnových hodnot se klde těsně desetinnou čárku (5 Kč. Při použití pomlčky místo spojovníku ve výnmu ž od do versus se neodděluje od slov meermi proto jí nesmí řádk končit ni čínt. Pokud není možné tuto ásdu dodržet je nutné nhrdit pomlčku slovním výrem. Jestliže použijeme pomlčku ve výnmu opkovcího nménk ve slovnících rejstřících pk je sáen n čátku řádku od slov se neodděluje meerou. Pomlčk jko uvedení přímé řeči výčtu se odděluje od následujícího nku pevnou meerou. V tomto výnmu je smořejmě n čátku řádku. Uvoovky kulté ávorky hrnté ávorky svorky uvoovky i ávorky se přisují vždy ke slovu jejich používání se řídí prvopisnými prvidly. Hvědičk křížek Tyto dv nky se používjí jko symboly nroení úmrtí nebo pro odvolávky v tetu. Ve spojení s číslicí nebo jménem se oddělují od následujícího prvního nku úženou meerou. Hvědičk je n klávese křížek vyvoláte lt+134. Prgrf Znčk pro prgrf se užívá jen v souvislosti s čísly jež následují sáí se be tečky od čísl je oddělen úženou meerou. Jink se vypisuje slovem. mpersnd & používá se mei dvěm slovy čsto jmény ve výnmu v ončení firem. Od obou slov je oddělen úženou meerou. Puntík používá se ke výrnění důležité části tetu nebo nového odstvce. 5. Čísl krtky Číselné hodnoty pokud se vyskytují v tetu sáíme je slovně. Výjimku tvoří sb dtumů letopočtů dt spojení čísel s měrnými jednotkmi. Zde se oddělení číslice dlšího tetu provede úženou meerou. Vyjde-li číslo n čátku řádku není to možné měnit vypíše se hodnot slovy. V technické sbě pro vyjádření číselné hodnoty používáme číslic. Tisíce miliony se oddělují meerou desetinná míst se oddělují čárkou be meery. Číslice od desetinné čárky nprvo se oddělují meerou po trojmístných skupinách podobně jko tisíce miliony. Při ření číslic do sloupců pod sebou se jednotky desítky stovky tisíce miliony desetinné čárky desetiny

3 sáejí přesně pod sebe. Celé peněžní hodnoty se v desetinném vyjádření sáejí s desetinnou čárkou pomlčkou tehdy se nčk měny klde před číselný údj. Jde-li o celé číslo nčk se klde číselnou hodnotu Kč 155; 15 Kč; Kč 15. Při desetinném vyjádření jiných celých hodnot (míry váhy p. se nepoužívá pomlčk le desetinná čárk s nulmi (15 m; l; 15 t. Řdové číslovky vyjádřené rbskými číslicemi se sáejí s tečkou be oddělení meerou. Římské číslice se používjí k ončení měsíců století kpitol knih p. Řdová číslovk vyjádřená římskou číslicí se sáí s tečkou sloupce římským čísel se vyrovnávjí podle prvého okrje nebo podle tečky nimi. Číslice spojená s výrem do jednoho slov nebo nčky se sáí be meery (ve slovenštině se spojovníkem (5krát 5násobek. V odborné litertuře se proměnné vysují proloženě (itlikou vektory se nejčstěji vynčují tučně (bold. Přepínání mei klávesnicí CZ U se provede součsným stiskem hift+hift nebo lt+hift. Dtum Den sáíme rbskými číslicemi s tečkou měsíc rbskými nebo římskými číslicemi s tečkou nebo slovně letopočet nekráceně rbskými číslicemi be oddělování čísel meerou po skupinách. Zkrácení letopočtu o první dvě číslice je možné poue při dvou letopočtech spojených spojovníkem nebo lomkovou čárou nebo ve vláštních spojeních npř. INVEX 94 nebo v přípdě výtvrného áměru (novoročenk p.. Jednotlivé údje oddělujeme meerou. Píšeme-li dt v sestvě potom se pisují dny měsíce i roky tk by byly ve směru pod sebou vždy tečky jež nimi následují. V dopisech které by se mohly stát pro důležitost svého obshu důkním mteriálem se vypisuje měsíc vždy slovem. Z dtem v dopisech se tečk nedělá. Píšeme-li kromě dt též místo odeslání pk mei nimi neděláme čárku (Hvířov 6. ledn dresu píšeme od téže svislice včetně PČ pokud není předtisk dresu odesíltele do levého horního rohu. Čsové údje Tečk nebo čárk oddělují hodiny od minut sáí se be meer sekundy od minut se oddělují dvojtečkou jejich desetiny desetinnou čárkou. Při sbě sportovních výsledků se hodiny minuty i sekundy oddělují dvojtečkou be meer. Čsové údje se nesmí dělit do dvou řádků. Telefonní čísl áíme je ve skupinách po dvou ž třech číslech oddělených úženou meerou. Telefonní čísl nedělte do dvou řádků. Poštovní směrovcí čísl sáejí se v úprvě 88 oddělené úženou meerou. Procento promile Znčk % má svoji klávesu nčku promile vyvoláte lt+137. Obě nčky se oddělují od předcháejícího čísl úženou meerou. Těsně se přisují pokud je složený nk sáen jko přídvné jméno (odborník n 1 % le 1% odborník. tupeň lt+176 při ončení áporné teploty se nménko minus číslice sáí be meery nčk stupeň se odděluje od číslice úženou meerou. Kldná teplot se sáí be plus. pojení stupeň Celsi je jeden výr tkže nčk stupeň se od krtky C neodděluje. Pokud budete sáet hodnoty ve stupních Kelvin sáí se be nčky stupeň krtk se odděluje meerou ( 5 5 C 5 K. Ončení stupně lkoholu: podobně jko u procent se de jedná o přídvné jméno nčk se tedy k číslici přisuje be meery (1 pivo. Údje o velikosti úhlu vyjádřené ve stupních minutách vteřinách se sáejí be meery. Přibyl dlší dvě nménk pro ončení minut lt+18 vteřin lt+189 ( Lomítko používá se při lomcích sáených v tetu při ončení čísl domu letopočtů telefonních čísel p. Zkrtky používáme jen u skutečně běžně používných všeobecně sroumitelných výrů slovních spojení. áejí se s tečkou nesmí se použít n čátku řádku. Zkrtková tečk se sáí těsně výr po ní následuje úžená meer. Zkrtky měrových jednotek peněžních hodnot dlší krtky sáíme tk jk jsou definovány. Zkrtky kdemických titulů jsou tké končeny tečkou psní mlých velkých písmen se řídí prvopisnými prvidly. Pokud krtkovou tečkou následuje dlší interpunkční nménko přisuje se be meery. Be teček velkými písmeny se sáejí krtky institucí úřdů firem států. Npříkld JUDr. MUDr. PhDr. Ing. ing. doc. prof. ing.rch. pplk. 1W žárovk (desetiwttová příkon žárovky je 1 W (deset wttů. 6. Psní odborného článku Fyik fyikální veličiny se v tetu i v rovnicích pisují kurívou vektorové tučně kurívou nebo s šipkou nd jejím symbolem. Hodnoty fyikálních veličin se pisují kolmým písmem jsou

4 odděleny od hodnoty meerou. Násobky jednotek (kilo-k mili-m se sáí před symbolem be meery. ložené jednotky jsou odděleny (úženou meerou. Horní dolní indey se pisují kolmo (konstnt nebo kurívou (proměnné. K přiření hodnoty fyikální veličině se používjí růné nky (npř. =<> které jsou odděleny obou strn meerou. Mtemtické vorce prvidl se pisují jko smosttný odstvec. Typ i velikost písm musí být stejné jko doprovodný tet. Vorce bývjí prvidl utomticky číslovány se rovnáním vprvo. Proměnné se ve vorcích pisují kurívou nebo tučně kurívou konstnty operátory kolmým písmem. Zákldní mtemtické nčky ( ± + = < > / se sáejí s oboustrnnými (pokud možno úženými meermi. Je-li mtemtická nčk ve větě kde nhruje slovo odděluje se běžnými meermi. Chemické vorce u všech vorců sumárních i strukturních je třeb dbát npříkld n to by všechny vby byly stejně dlouhé nčky příslušného prvku nebo skupiny přiléhly těsně k vbě tedy be meer. Dolní indey tj. čísl udávjící počet tomů příslušného prvku nebo počet skupin prvků sáíme tké be meer [H C(OH ]. trukturní vorce které nemůžeme použít v sumárním tvru píšeme pomocí speciálního progrmu pro sbu chemických vorců to pltí nejen pro všechny obory orgnické chemie le ejmén biochemie biologie medicíny td. Tbulky se používjí k přehlednému uspořádání výsledků. Měly by obshovt áhlví (vlevo nebo nhoře ve kterém je specifikován obsh jednotlivých řádků sloupců. Pokud jsou v tbulce umístěn čísl (ve sloupci rovnávjí se n poici desetinné čárky tety se rovnávjí prvidl vlevo. trukturu tbulky le výrnit vhodnou volbou dělících čr. Obráky grfy musí mít tkovou velikost by byly přiměřené obklopujícímu tetu. Velikost obráků by měl být 1/4 ž 1/ strny podle jeho složitosti. Velikost typ písm v obrácích grfech musí být stejný jko v okolním tetu. Náev obráku bývá umístěn prvidl dole je utomticky číslován. enm litertury jednotlivé položky senmu litertury obshují u knih jméno utor náev díl nkldtele pořdí vydání místo vydání rok vydání. U článků čsopisů se uvádí jméno utor náev článku náev čsopisu ročník rok vydání číslo stránk (rosh. Psní dres podle Zprvodje pošty listopdu Umístění dresních údjů n dresní strně ásilky V prvé dolní čtvrtině dresní strny se umisťuje dres dresát příp.evidenční nky. U ásilek s potiskem je pole vymeeno linkovými růžky. V levé horní čtvrtině dresní strny se umisťuje dres odesiltele ponámky týkjící se působu doprvy poždovného cháení se ásilkou (npříkld Doporučeně Do vlstních rukou j. podcí osttní nálepky pošty. pisové nčky nčky inerátů ončení soutěží jiné podobné údje je dovoleno uvádět též v levé horní čtvrtině dresní strny; jsou umístěny prvidl nd dresou odesiltele. V prvé horní čtvrtině dresní strny se umisťuje výpltné (tj. npříkld poštovní námk ponámky vthující se k výpltnému.. Velikost druh písm Pro dresy tištěné se používá jednoduché stojcí písmo npř. písmo pscího stroje ril Helvetic Courier New pod. nepoužívt kurívu písm dobená kligrfická nebo lomená. Pro tisk návu ulice čísl domu PČ návu dodávcí pošty se doporučuje velikost písm 75 ž 375 mm pro náev firmy pod. je možno použít i větší písmo do velikosti 4 mm. Duktus písm le použít písm řeu polotučného nebo písm ákldního (obyčejného řeu. Minimální meer mei nky je 3 mm. Pokud je dres npsán rukou musí být čitelná číslice se nemjí dotýkt rámečků. 3. Vory dres Celá dres dresát se píše od jedné levé svislice. Poštovní směrovcí číslo nesmí být předseno. Jestliže jsou předtištěny obdélníčky pro PČ pk ho vepisujeme do nich.

5 ČN IO 8 - Veličiny jednotky Část : Mtemtické nky nčky užívné v přírodních vědách technice Tto norm je českou verí meinárodní normy IO 8 -:9. Meinárodní norm IO 8 -:9 má sttus české technické normy. Touto normou se nhruje ČN IO únor Proměnné funkce operátory Proměnné jko y td. průběžné indey jko i v Σ i se tisknou kursivními typy. Kursivně se tisknou i prmetry jko b td. které se mohou povžovt v dné souvislosti konstnty. Totéž pltí všeobecně pro funkce npř. f g. Eplicitně definovné funkce se všk tisknou stojtým písmem npř. sin ep ln. Mtemtické konstnty které jsou stálé se tisknou stojtě npř. e π i = 1. Přesně definovné operátory se tké tisknou stojtě npř. div δ v δ obě d v df/d. Čísl vyjádřená číslicemi se tké tisknou stojtě npř rgument funkce se nčkou funkce píše v ávorkách be meery mei nčkou funkce první ávorkou npř. f(. kládá-li se nčk funkce e dvou nebo více písmen rgument neobshuje žádné operční nky jko + nebo / le ávorky u rgumentu vynecht. V těchto přípdech má být mei nčkou funkce rgumentem mlá meer. Je-li nebepečí nedoroumění mjí se ávorky vždy použít. N příkld se píše cos( + y nebo (cos + y nepíše se cos + y což by se mohlo povžovt cos( +. Je-li třeb rodělit výr nebo rovnici n dv nebo více řádků rodělení by přednostně mělo následovt po některém e nků = + ± nebo nebo je-li to nutné po některém e nků nebo /. V tomto přípdě působí nk jko rodělovcí nménko n konci prvního řádku informuje čtenáře že bytek následuje n dlším řádu přípdně i n dlší stránce. N čátku dlšího řádku se nk neopkuje npříkld dv nky minus by mohly vést ke nménkovým chybám..3 kláry vektory tenory kláry vektory tenory se užívjí k ončení určitých fyikálních veličin. Jko tkové neávisí n volbě souřdnicové soustvy tím co složky vektoru nebo tenoru n této volbě ávisí. Místo bychom s kždou složkou prcovli jko s veličinou (tj. číselná hodnot jednotk můžeme pst vektor jko vektor číselné hodnoty násobený jednotkou. Všechny jednotky jsou skláry. Příkld F = (3 N N 5N = (3 5 N. Podle normy ČN IO jsou ve všech dokumentech používány tyto symboly: Množin všech reálných čísel R Krtéský součin R R = R Množin Uvřený intervl [ 3] Otevřený intervl ( 3 Polootevřené intervly [ 3 ( 3] Uspořádná dvojice ( b Násobení b Dělení b Druhá odmocnin Bod T v prostoru o souřdnicích y T = ( ; y; Funkce eponenciální e Logritmus při ákldu log Přiroený logritmus ln

6 Dekdický logritmus Funkce tngens Funkce kotngens Cyklometrické funkce ignum Imginární jednotk Mtice Mtice Norm mtice Determinnt Determinnt mtice Vektor Velikost vektoru Jednotkové vektory ve směrech krt. souř. os Krtéské souřdnice Polární souřdnice Cylindrické (válcové souřdnice férické (kulové souřdnice klární součin dvou vektorů Vektorový součin dvou vektorů První derivce funkce f ( První derivce funkce y = f ( podle v bodě Druhá derivce funkce f ( Druhá derivce funkce y = f ( podle v bodě lg tn cot rcsin rccos rctn rccot sgn i n. m1... mn 11. m1 det n mn i j k nebo e i y ρ ϕ ρ ϕ r ϕ ϑ b b f nebo f nebo y y y = podle ( f ( nebo ( y = podle f ( nebo f f ( nebo y ( ( N-tá derivce funkce y = f ( podle f n ( n ( nebo f f Prciální derivce (prvního řádu funkce = f ( ( f f ( y podle Prciální derivce (prvního řádu funkce = f ( podle y Prciální derivce funkce f ( v bodě ( y = podle ( f ( ( f y f nebo y nebo ( n y f ( y f ( y y f y ( y y y ( f ( y ( y ( Prciální derivce funkce f ( = podle f ( T f ( T y nebo nebo

7 v bodě T = ( y ( T ( T Prciální derivce druhého řádu funkce = f ( podle míšená prciální derivce druhého řádu funkce ( = f podle pk podle y f ( ( f ( ( lim f Limit ( Integrál f ( b d f f f f ( ( f ( y y Dvojný integrál f ( d dy f y ( y y Trojný integrál f ( y d dy d y klární pole f f : u = f ( y Vektorové pole = ( ( y y ( y ( y = ( y i + ( y j ( y k Operátor nbl (Hmiltonův operátor y + = i + j + k y Operátor delt (Lplceův operátor = + + Grdient sklárního pole f grd f Divergence vektorového pole div Rotce vektorového pole rot grd f M Grdient sklárního pole f v bodě M ( Divergence vektorového pole v bodě M div ( M Rotce vektorového pole v bodě M rot ( M Křivkový integrál I. druhu C f d s resp. C f d s Křivkový integrál II. druhu Plošný integrál I. druhu Plošný integrál II. druhu C dr resp. d r f d resp. d C f d resp. d

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

3.2. LOGARITMICKÁ FUNKCE

3.2. LOGARITMICKÁ FUNKCE .. LOGARITMICKÁ FUNKCE V této kpitole se dovíte: jk je definován ritmická funkce (ritmus) jké má ákldní vlstnosti; důležité vorce pro práci s ritmickou funkcí; co nmená ritmovt odritmovt výr. Klíčová slov

Více

M - Příprava na 3. zápočtový test pro třídu 2D

M - Příprava na 3. zápočtový test pro třídu 2D M - Příprv n. ápočtový test pro třídu D Autor: Mgr. Jromír JUŘEK Kopírování jkékoliv dlší využití výukového mteriálu je povoleno poue s uvedením odku n www.jrjurek.c. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

x + F F x F (x, f(x)).

x + F F x F (x, f(x)). I. Funkce dvou více reálných proměnných 8. Implicitně dné funkce. Budeme se zbývt úlohou, kdy funkce není zdná přímo předpisem, který vyjdřuje závislost její hodnoty n hodnotách proměnných. Jeden z možných

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra Definice: Soubor A ( i j ) Mtice 11 12 1n 21 22 2n m 1 m2 prvků z těles T (tímto tělesem T bude v nší prxi nejčstěji těleso reálných čísel R resp těleso rcionálních čísel Q či těleso komplexních čísel

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

POKYNY PRO TYPOGRAFICKOU ÚPRAVU TEXTU

POKYNY PRO TYPOGRAFICKOU ÚPRAVU TEXTU POKYNY PRO TYPOGRAICKOU ÚPRAVU TEXTU Většina typografických pravidel vychází z aktuálních pravidel českého pravopisu, která je nutno dodržovat. Uvozovky. V českých textech je třeba sázet české, tzn. typografické

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Matematika II: Testy

Matematika II: Testy Mtemtik II: Testy Petr Schreiberová Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Mtemtik II - testy 69. Řy 9 - Test Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzit

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.  Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce WORKBOOK http://agb.gymnaslo.cz Subject: Student: Computer science.. School year:../ Topic: Typography NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce na klávesnici - znak pro palcovou míru Skutečné

Více

Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmická rovnice

Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmická rovnice Logritmická funkce. 4 Logritmická funkce, ritmus, ritmická rovnice - získá se jko funkce inverzní k funkci eponenciální, má tvr f: = Pltí: > 0!! * * = = musí být > 0, > 0 Rozlišujeme dv zákldní tp: ) >

Více

PLANETOVÉ PŘEVODY. Pomůcka do cvičení z předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pavel Sedlák, CSc.

PLANETOVÉ PŘEVODY. Pomůcka do cvičení z předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pavel Sedlák, CSc. PLANETOVÉ PŘEVODY Pomůck do cvičení předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pvel Sedlák, CSc. Pro pochopení funkce plnetových převodů jejich kinemtiky je nutné se senámit se ákldy především kinemtikou

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

Typografická pravidla

Typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Typografická pravidla Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických pravidel v praxi. Pracuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací oblast:

Více

Logaritmická funkce teorie

Logaritmická funkce teorie Výukový mteriál pro předmět: MATEMATIKA reg. č. projektu CZ..07/..0/0.0007 Logritmická funkce teorie Eponenciální funkce je funkce prostá, proto k ní eistuje inverzní funkce. Tto inverzní funkce se nzývá

Více

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}?

( a, { } Intervaly. Předpoklady: , , , Problém zapíšeme snadno i výčtem: { 2;3; 4;5}? 1.3.8 Intervly Předpokldy: 010210, 010301, 010302, 010303 Problém Množinu A = { x Z;2 x 5} zpíšeme sndno i výčtem: { 2;3; 4;5} Jk zpst množinu B = { x R;2 x 5}? A =. Jde o nekonečně mnoho čísel (2, 5 všechno

Více

13. Soustava lineárních rovnic a matice

13. Soustava lineárních rovnic a matice @9. Soustv lineárních rovnic mtice Definice: Mtice je tbulk reálných čísel. U mtice rozlišujeme řádky (i=,..n), sloupce (j=,..m) říkáme, že mtice je typu (n x m). Oznčíme-li mtici písmenem A, její prvky

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Informatika pro ekonomy Typografie

Informatika pro ekonomy Typografie Tabulka znaků pro práci s textem ZNAK ALT+ Popis 0150 pomlčka 0151 dlouhá pomlčka 0132 české uvozovky dole 0147 české uvozovky nahoře, 0044 nebo 0130 české vložené uvozovky dole (používají se u textu,

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5 Typografie Typografie je vědní obor zabývající se sázením textu, hlavně jeho grafickou stránkou. S příchodem počítačů máme k dispozici různé DTP programy (DeskTop

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie 3. Dělení slov v sazbě do bloku www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 14. 9. 2012 Strana: 1/6 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Riemannův určitý integrál.

Riemannův určitý integrál. Riemnnův určitý integrál. Definice 1. Budiž

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

13. Exponenciální a logaritmická funkce

13. Exponenciální a logaritmická funkce @11 1. Eponenciální logritmická funkce Mocninná funkce je pro r libovolné nenulové reálné číslo dán předpisem f: y = r, r R, >0 Eponent r je konstnt je nezávisle proměnná. Definičním oborem jsou pouze

Více

26. listopadu a 10.prosince 2016

26. listopadu a 10.prosince 2016 Integrální počet Přednášk 4 5 26. listopdu 10.prosince 2016 Obsh 1 Neurčitý integrál Tbulkové integrály Substituční metod Metod per-prtes 2 Určitý integrál Geometrické plikce Fyzikální plikce K čemu integrální

Více

Základy teorie matic

Základy teorie matic Zákldy teorie mtic 1. Pojem mtice nd číselným tělesem In: Otkr Borůvk (uthor): Zákldy teorie mtic. (Czech). Prh: Acdemi, 1971. pp. 9--12. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/401328 Terms of use: Akdemie

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 (Souřdnicové výpočty) 1 ročník bklářského studi studijní progrm G studijní obor G doc Ing Jromír Procházk CSc listopd 2015 1 Geodézie 1 přednášk č7 VÝPOČET SOUŘADNIC JEDNOHO

Více

Definice limit I

Definice limit I 08 Definice limit I Předpokld: 006 Pedgogická poznámk: N úvod je třeb upozornit, že tto hodin je ze strn studentů snd nejvíce sbotovnou látkou z celé studium (podle rekcí 4B009) Jejich ochot brát n vědomí

Více

Základní pravidla sazby

Základní pravidla sazby Základní pravidla sazby V průběhu staletí se pro práci s textem a jeho úpravou na stránce utvářelo množství pravidel. Celá řada z nich zanikla, ale většina se jich používá dodnes. Není to pouze proto,

Více

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu Geometrické plikce určitého integrálu Osh rovinné olsti Je-li ploch ohrničen křivkou f () osou Při výpočtu oshu tkto omezených rovinných olstí mohou nstt následující zákldní přípd : Nechť funkce f () je

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

m n. Matice typu m n má

m n. Matice typu m n má MATE ZS KONZ B Mtice, hodnost mtice, Gussův tvr Mtice uspořádné schém reálných čísel: m m n n mn Toto schém se nzývá mtice typu m řádků n sloupců. m n. Mtice typu m n má Oznčujeme ji A, B,někdy používáme

Více

Výpočet obsahu rovinného obrazce

Výpočet obsahu rovinného obrazce Výpočet oshu rovinného orzce Pro výpočet oshu čtverce, odélník, trojúhelník, kružnice, dlších útvrů, se kterými se můžeme setkt v elementární geometrii, máme k dispozici vzorce Kdchom chtěli vpočítt osh

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia - - Konzultce z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studi ) Číselné obor ) Zákldní početní operce procentový počet ) Absolutní hodnot reálného čísl ) Intervl množinové operce ) Mocnin ) Odmocnin

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem 2. Funkční řd Studijní text 2. Funkční řd V předcházející kpitole jsme uvžovli řd, jejichž člen bl reálná čísl. Nní se budeme zbývt studiem obecnějšího přípdu, kd člen řd tvoří reálné funkce. Definice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Mgr. Jana Votavová Klášterec nad Ohří, 2011 Doplněno: Ing. M. Hánová, 2016 1. OBSAH 1. OBSAH 2 1.

Více

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY 1. Mezinárodní soustv jednotek SI Slovo fyzik je odvozeno z řeckého slov fysis, které znmená přírod. Abychom správně

Více

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0 Generted b Foit PDF Cretor Foit Softwre http://www.foitsoftwre.com For elution onl. Kuželosečk I. Kuželosečk zákldních polohách posunuté to prtie je opkoání látk obkle probírné n střední škole. Kružnice

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1 Přehled zákldních vzorců pro Mtemtiku 1 1. Limity funkcí definice Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, δ > 0 tk, že pro : ( δ, δ), pltí f() ( ɛ, ɛ) Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, c > 0 tk, že pro : > c,

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY. p, kde ČÍSELNÉ MNOŽINY (OBORY) N... množina všech přirozených čísel: 1, 2, 3,, n,

ZÁKLADNÍ POZNATKY. p, kde ČÍSELNÉ MNOŽINY (OBORY) N... množina všech přirozených čísel: 1, 2, 3,, n, ZÁKLADNÍ POZNATKY ČÍSELNÉ MNOŽINY (OBORY) N... množin všech přirozených čísel: 1, 2, 3,, n, N0... množin všech celých nezáporných čísel (přirozených čísel s nulou: 0,1, 2, 3,, n, Z... množin všech celých

Více

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Trnsformce 3D Sudijní cíl Teno blok je věnován rnsformcím 3D grfik. V eu budou popsán ákldní rnsformce v prosoru posunuí oočení kosení měn měřík používné při prcování 3D modelu. Jednolivé rnsformce budou

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Členicí interpunkční znaménka

Členicí interpunkční znaménka Členicí (interpunkční) znaménka Členicí interpunkční znaménka tečka. čínská tečka čárka, dvojtečka : středník ; vykřičník! otazník? tři tečky... dvojité tři tečky spojovník - pomlčka dlouhá pomlčka závorky

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 3. přednášk Vektorová lger Prvoúhlé souřdnice odu v prostoru Poloh odu v prostoru je vzhledem ke třem osám k soě kolmým určen třemi souřdnicemi, které tvoří uspořádnou trojici

Více

Neurčité výrazy

Neurčité výrazy .. Neurčité výrzy Předpokldy: Př. : Vypočti ity: ) d) ) d) neeistuje,, Zjímvé. Získli jsme čtyři nprosto rozdílné výsledky, přestože přímým doszením do všech výrzů získáme to smé: výrz může při výpočtu

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

1. LINEÁRNÍ ALGEBRA 1.1. Matice

1. LINEÁRNÍ ALGEBRA 1.1. Matice Lineární lgebr LINEÁRNÍ LGEBR Mtice Zákldní pojmy Mticí typu m/n nzýváme schém mn prvků, které jsou uspořádány do m řádků n sloupců: n n m/n = = = ( ij ) m m mn V tomto schémtu pro řádky sloupce užíváme

Více

Naprosté základy typografie

Naprosté základy typografie Naprosté základy typografie Typografie Umění práce s textem při jeho sazbě 500letá historie Nástup počítačů zjednodušení náročné práce, jedním z prvních byl TEX Donalda Knutha (1977) Typografická pravidla

Více

Ohýbaný nosník - napětí

Ohýbaný nosník - napětí Pružnost pevnost BD0 Ohýbný nosník - npětí Teorie Prostý ohb, rovinný ohb Při prostém ohbu je průřez nmáhán ohbovým momentem otáčejícím kolem jedné z hlvních os setrvčnosti průřezu, obvkle os. oment se

Více

NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA CENTRUM TECHNICKÉHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘI VŠCHT PRAHA NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA část 2 sazba číselných údajů pořadová sazba doporučené informační zdroje Číselné hodnoty v textu nesmíme číslem

Více

a a Posloupnost ( ) je totožná s posloupností: (A) 9 (B) 17 (C) 21 (D) 34 (E) 64 (B) (C) (E)

a a Posloupnost ( ) je totožná s posloupností: (A) 9 (B) 17 (C) 21 (D) 34 (E) 64 (B) (C) (E) . Když c + d + bc + bd = 68 c+ d = 4, je + b+ c+ d rovno: 9 7 34 64 4. Posloupnost ( ) =, n+ = 3 =, n+ n = 3 3 =, n+ = = 3, n+ = n + 3n + n je totožná s posloupností: n n =. n+ = 3, = n Povrch rotčního

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Výraz. podmínky (B) 1 (E) (A) 56 (B) 144 (C) 512 (D) 2 011 (E) Taková čísla neexistují. Počet všech přirozených čísel, která vyhovují

Výraz. podmínky (B) 1 (E) (A) 56 (B) 144 (C) 512 (D) 2 011 (E) Taková čísla neexistují. Počet všech přirozených čísel, která vyhovují . Posloupnost ( ) =, n+ = 3 =, n+ n = 3 3 =, n+ = = 3, n+ = n +. = = n+ 3, 3n + n je totožná s posloupností: n n n = Dvid hrje kždý všední den fotbl v sobotu i v neděli chodí do posilovny. Dnes se sportovně

Více

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál 7. Integrální počet 7.. Primitivní funkce, Neurčitý integrál Definice 7. Říkáme, že F (x) je v intervlu (, b) (přitom může být tké =, b = + ) primitivní funkcí k finkci f(x), jestliže pro všechn x (, b)

Více

II. kolo kategorie Z5

II. kolo kategorie Z5 II. kolo ktegorie Z5 Z5 II 1 Z prvé kpsy klhot jsem přendl 4 pětikoruny do levé kpsy z levé kpsy jsem přendl 16 dvoukorun do prvé kpsy. Teď mám v levé kpse o 13 korun méně než v prvé. Ve které kpse jsem

Více

Analytická geometrie v rovině

Analytická geometrie v rovině nltická geometrie v rovině Souřdnicová soustv v rovině Zvolme v rovině dvě nvájem kolmé přímk číselné os. růsečík O těchto přímek nveme počátek souřdnic. Vodorovnou přímku ončíme osou svislou ončíme osou

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování 1, zarovnat na střed zápatí.

Více

2. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

2. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ . INTEGRÁLNÍ POČET FUNKE JEDNÉ PROMĚNNÉ Při řešení technických prolémů, ve fyzice pod. je velmi čsto tře řešit orácenou úlohu k derivování. K zdné funkci f udeme hledt funkci F tkovou, y pltilo F f. Budeme

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34.

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34. I. Určete integrály proved te zkoušku. Určete intervl(y), kde integrál eistuje... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. e d substituce t = ln ln(ln ) d substituce t = ln(ln ), dt = ln 3 e 4 d substituce

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled řijímcí řízení k. r. / Kompletní znění testových otázek - mtemtický přehled Koš Znění otázky Odpověď ) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď. Které číslo doplníte místo otzníku? 8?. Které číslo

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Základní pojmy: Číselné obory a vztahy mezi nimi Zákony pro počítání s číselnými množinami

Základní pojmy: Číselné obory a vztahy mezi nimi Zákony pro počítání s číselnými množinami / Zákldní pojmy: Číselné obory vzthy mezi nimi ČÍSELNÉ MNOŽINY Zákony pro počítání s číselnými množinmi. Přirozená čísl vyjdřují počet prvků množiny N. Celá čísl změn počtu prvků dné množiny, přírůstky

Více