Základní pravidla pro psaní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní pravidla pro psaní"

Transkript

1 Zákldní prvidl pro psní 1. Zákldní principy Je nutné volit typ písm který je vhodný pro příslušný druh dokumentu. Celý dokument by měl být pokud možno sáen jednoho typu popř. jedné rodiny písm nebo lespoň s kombincí co nejmenšího počtu typů písm. Kdyby bylo nutné kombinovt některé typy písm je třeb dodržet i ásdy tohoto kombinování tk by použitá písm spolu tvořil hrmonický celek. Počet růných typů písm v jednom dokumentu by všk v žádném přípdě neměl přesáhnout dv ž tři. tyly všech ndpisů stejné úrovně volené nčení symboly td. dodržujeme v celém dokumentu. Při pořdové úprvě se doporučuje používt mimálně tři ž čtyři úrovně. Odstvec je část tetu ukončená tk že se vloží nk konce odstvce (klávesou Enter. Důsledně dodržujeme prvidl prvopisná rolišujeme tvrdou (nedělitelnou meeru hift+ctrl+meerník úženou meeru. Přitom používáme nky které do tetu ptří neměňujeme npř. spojovník pomlčku či minus. Používáme buď klávesové krtky nebo vložíme příslušný ymbol nebo použijeme funkci Njdi Změň. Jestliže chceme v odstvci nový řádek použijeme hift+enter jestliže chceme povinnou (pevnou stránku pk dáme Ctrl+Enter.. Dělení slov Dělení slov se řídí prvidly prvopisnými prvidly typogrfickými. Jednohláskové předložky neslbičné (k K s v V Z i slbičné (o O u U spojky (i I nesmíme ponecht n konci řádku. Jedinou výjimku tvoří spojk. Můžeme dělit poue třikrát pod sebou. Do počtu tří dělení se počítávjí i interpunkční nménk n konci řádků dokonce i řádky východové. Toto prvidlo nemusíme dodržet při úké sbě do 3 písmen (novinové sloupce. Dělení dvouslbičných slov: Dvouslbičné slovo je možné rodělit poue v přípdě že první část slov má více než jedno písmeno druhá část slov která se převádí n následující řádek lespoň tři písmen. Z písmeno se počítá i interpunkční nménko slovem. Z toho vyplývá že čsto nemůžeme rodělit slovo uvnitř věty le pokud stojí n konci věty nebo před interpunkcí tk můžeme. Víceslbičná slov: Zde dělíme podle slbik se řetelem n stvbu podle schémtu: předponákld-slbičná přípon. Pokud je uprostřed slov skupin souhlásek dělíme tk že jednu souhlásku necháváme n prvním řádku osttní převádíme n následující řádek (ses-tr. ložená slov: Přednost dáváme dělení v místě spojení (Česko-morvská vrchovin pokud jsou složené výry se spojovníkem dělíme je tk že spojovník opkujeme i n novém řádku (lovník česko-německý. pojení slov nebo krtek číslic: Pokud je nebytné rodělit spojení číslic nčky nebo krtky měrné jednotky číná n následujícím řádku jednotk vypsná celým slovem (1-kilometrů. Pokud je náev před číslem je možné ho ponecht n předcháejícím řádku poue v přípdě že číselný údj je lespoň dvoumístný (obr.-11. Dtum je možné rodělit poue tk že den měsíc oddělíme od letopočtu (3. srpn lov se nesmí dělit: pokud by ůstlo n konci řádku jedno písmeno (-nbáe pokud by n následující řádek byl přenesen poue dvě písmen (nbá-e pokud by rodělením slov vniklo slovo nevhodného výnmu nebo vulgrismus (spisov-tele ná-držk dále se nesmí dělit do dvou řádků titul jméno krácené jméno příjmení (MUDr.-Novák J.- Novák čísl číslovky se krtkmi jednotek dtumy vysáené číslicemi (1-1-m 5-Kč srpn 1956 tké není možné dělit krtky (t.-č. -p.

2 3. Interpunkční nménk Interpunkční nménk jsou ve většině přípdů povžován nky rovnocenné s písmeny číslicemi. Zrovnávjí se tedy v tetu stejně jko jiné nky. Někdy se sáejí jko věšená pk přeshují okrje odstvce. V titulkové sbě le sáet menšená interpunkční nménk o jeden přípdně dv stupně než je sáený titulek. 4. Znménk Tečk čárk sáí se těsně slovo po ní následuje meer. Pokud tečkou nebo čárkou následuje dlší interpunkční nménko přisují se k sobě. Dvojtečk středník otník vykřičník tyto čtyři nky se od slov oddělují úženou meerou (ončit sousední písmen Formát Písmo Proložení nků meer úžená. V šířkové definici nků n to bývá pmtováno proto není povžován sb be oddělování meermi chybu. V tetovém editoru Word 8. je úžená meer součástí nku. Tři tečky N čátku nebo n konci věty nhrují nevyslovený tet. V definici fontů je již budovná úžená meer před tímto nkem proto se sáí be meer. V přípdě že tři tečky ončují neúplný výčet sáí se s meerou. Mám Tě rád le ; nákup by velký: ovoce elenin mso Pokud je sáíme tečkmi je nutné poslední písmeno vkládt úženou meeru. Můžeme použít i nk písmového fontu levé lt+133. postrof (odsuvník lt+146 Nhruje písmeno sáí se vždy nkem postrofu nikoli obrácenou čárkou. postrof se přisuje těsně ke slovu pokud je uprostřed slov sáí se be meer použitý n konci slov se od následujícího odděluje úženou meerou. V letopočtu nebo uvnitř slov je be meer. pojovník (divis Používá se buď k dělení slov nebo ke spojování slov při složených výrech. áí se be meer. Pokud výr se spojovníkem bude rodělen do dvou řádků je nutné spojovník n novém řádku opkovt. Pomlčk lt+15 Pomlčk je delší než spojovník jestliže slouží pro nnčení přestávky v tetu je vždy oddělen meermi. mí ůstt n konci řádku le nový řádek jí čínt nesmí. Při ončení celých měnových hodnot se klde těsně desetinnou čárku (5 Kč. Při použití pomlčky místo spojovníku ve výnmu ž od do versus se neodděluje od slov meermi proto jí nesmí řádk končit ni čínt. Pokud není možné tuto ásdu dodržet je nutné nhrdit pomlčku slovním výrem. Jestliže použijeme pomlčku ve výnmu opkovcího nménk ve slovnících rejstřících pk je sáen n čátku řádku od slov se neodděluje meerou. Pomlčk jko uvedení přímé řeči výčtu se odděluje od následujícího nku pevnou meerou. V tomto výnmu je smořejmě n čátku řádku. Uvoovky kulté ávorky hrnté ávorky svorky uvoovky i ávorky se přisují vždy ke slovu jejich používání se řídí prvopisnými prvidly. Hvědičk křížek Tyto dv nky se používjí jko symboly nroení úmrtí nebo pro odvolávky v tetu. Ve spojení s číslicí nebo jménem se oddělují od následujícího prvního nku úženou meerou. Hvědičk je n klávese křížek vyvoláte lt+134. Prgrf Znčk pro prgrf se užívá jen v souvislosti s čísly jež následují sáí se be tečky od čísl je oddělen úženou meerou. Jink se vypisuje slovem. mpersnd & používá se mei dvěm slovy čsto jmény ve výnmu v ončení firem. Od obou slov je oddělen úženou meerou. Puntík používá se ke výrnění důležité části tetu nebo nového odstvce. 5. Čísl krtky Číselné hodnoty pokud se vyskytují v tetu sáíme je slovně. Výjimku tvoří sb dtumů letopočtů dt spojení čísel s měrnými jednotkmi. Zde se oddělení číslice dlšího tetu provede úženou meerou. Vyjde-li číslo n čátku řádku není to možné měnit vypíše se hodnot slovy. V technické sbě pro vyjádření číselné hodnoty používáme číslic. Tisíce miliony se oddělují meerou desetinná míst se oddělují čárkou be meery. Číslice od desetinné čárky nprvo se oddělují meerou po trojmístných skupinách podobně jko tisíce miliony. Při ření číslic do sloupců pod sebou se jednotky desítky stovky tisíce miliony desetinné čárky desetiny

3 sáejí přesně pod sebe. Celé peněžní hodnoty se v desetinném vyjádření sáejí s desetinnou čárkou pomlčkou tehdy se nčk měny klde před číselný údj. Jde-li o celé číslo nčk se klde číselnou hodnotu Kč 155; 15 Kč; Kč 15. Při desetinném vyjádření jiných celých hodnot (míry váhy p. se nepoužívá pomlčk le desetinná čárk s nulmi (15 m; l; 15 t. Řdové číslovky vyjádřené rbskými číslicemi se sáejí s tečkou be oddělení meerou. Římské číslice se používjí k ončení měsíců století kpitol knih p. Řdová číslovk vyjádřená římskou číslicí se sáí s tečkou sloupce římským čísel se vyrovnávjí podle prvého okrje nebo podle tečky nimi. Číslice spojená s výrem do jednoho slov nebo nčky se sáí be meery (ve slovenštině se spojovníkem (5krát 5násobek. V odborné litertuře se proměnné vysují proloženě (itlikou vektory se nejčstěji vynčují tučně (bold. Přepínání mei klávesnicí CZ U se provede součsným stiskem hift+hift nebo lt+hift. Dtum Den sáíme rbskými číslicemi s tečkou měsíc rbskými nebo římskými číslicemi s tečkou nebo slovně letopočet nekráceně rbskými číslicemi be oddělování čísel meerou po skupinách. Zkrácení letopočtu o první dvě číslice je možné poue při dvou letopočtech spojených spojovníkem nebo lomkovou čárou nebo ve vláštních spojeních npř. INVEX 94 nebo v přípdě výtvrného áměru (novoročenk p.. Jednotlivé údje oddělujeme meerou. Píšeme-li dt v sestvě potom se pisují dny měsíce i roky tk by byly ve směru pod sebou vždy tečky jež nimi následují. V dopisech které by se mohly stát pro důležitost svého obshu důkním mteriálem se vypisuje měsíc vždy slovem. Z dtem v dopisech se tečk nedělá. Píšeme-li kromě dt též místo odeslání pk mei nimi neděláme čárku (Hvířov 6. ledn dresu píšeme od téže svislice včetně PČ pokud není předtisk dresu odesíltele do levého horního rohu. Čsové údje Tečk nebo čárk oddělují hodiny od minut sáí se be meer sekundy od minut se oddělují dvojtečkou jejich desetiny desetinnou čárkou. Při sbě sportovních výsledků se hodiny minuty i sekundy oddělují dvojtečkou be meer. Čsové údje se nesmí dělit do dvou řádků. Telefonní čísl áíme je ve skupinách po dvou ž třech číslech oddělených úženou meerou. Telefonní čísl nedělte do dvou řádků. Poštovní směrovcí čísl sáejí se v úprvě 88 oddělené úženou meerou. Procento promile Znčk % má svoji klávesu nčku promile vyvoláte lt+137. Obě nčky se oddělují od předcháejícího čísl úženou meerou. Těsně se přisují pokud je složený nk sáen jko přídvné jméno (odborník n 1 % le 1% odborník. tupeň lt+176 při ončení áporné teploty se nménko minus číslice sáí be meery nčk stupeň se odděluje od číslice úženou meerou. Kldná teplot se sáí be plus. pojení stupeň Celsi je jeden výr tkže nčk stupeň se od krtky C neodděluje. Pokud budete sáet hodnoty ve stupních Kelvin sáí se be nčky stupeň krtk se odděluje meerou ( 5 5 C 5 K. Ončení stupně lkoholu: podobně jko u procent se de jedná o přídvné jméno nčk se tedy k číslici přisuje be meery (1 pivo. Údje o velikosti úhlu vyjádřené ve stupních minutách vteřinách se sáejí be meery. Přibyl dlší dvě nménk pro ončení minut lt+18 vteřin lt+189 ( Lomítko používá se při lomcích sáených v tetu při ončení čísl domu letopočtů telefonních čísel p. Zkrtky používáme jen u skutečně běžně používných všeobecně sroumitelných výrů slovních spojení. áejí se s tečkou nesmí se použít n čátku řádku. Zkrtková tečk se sáí těsně výr po ní následuje úžená meer. Zkrtky měrových jednotek peněžních hodnot dlší krtky sáíme tk jk jsou definovány. Zkrtky kdemických titulů jsou tké končeny tečkou psní mlých velkých písmen se řídí prvopisnými prvidly. Pokud krtkovou tečkou následuje dlší interpunkční nménko přisuje se be meery. Be teček velkými písmeny se sáejí krtky institucí úřdů firem států. Npříkld JUDr. MUDr. PhDr. Ing. ing. doc. prof. ing.rch. pplk. 1W žárovk (desetiwttová příkon žárovky je 1 W (deset wttů. 6. Psní odborného článku Fyik fyikální veličiny se v tetu i v rovnicích pisují kurívou vektorové tučně kurívou nebo s šipkou nd jejím symbolem. Hodnoty fyikálních veličin se pisují kolmým písmem jsou

4 odděleny od hodnoty meerou. Násobky jednotek (kilo-k mili-m se sáí před symbolem be meery. ložené jednotky jsou odděleny (úženou meerou. Horní dolní indey se pisují kolmo (konstnt nebo kurívou (proměnné. K přiření hodnoty fyikální veličině se používjí růné nky (npř. =<> které jsou odděleny obou strn meerou. Mtemtické vorce prvidl se pisují jko smosttný odstvec. Typ i velikost písm musí být stejné jko doprovodný tet. Vorce bývjí prvidl utomticky číslovány se rovnáním vprvo. Proměnné se ve vorcích pisují kurívou nebo tučně kurívou konstnty operátory kolmým písmem. Zákldní mtemtické nčky ( ± + = < > / se sáejí s oboustrnnými (pokud možno úženými meermi. Je-li mtemtická nčk ve větě kde nhruje slovo odděluje se běžnými meermi. Chemické vorce u všech vorců sumárních i strukturních je třeb dbát npříkld n to by všechny vby byly stejně dlouhé nčky příslušného prvku nebo skupiny přiléhly těsně k vbě tedy be meer. Dolní indey tj. čísl udávjící počet tomů příslušného prvku nebo počet skupin prvků sáíme tké be meer [H C(OH ]. trukturní vorce které nemůžeme použít v sumárním tvru píšeme pomocí speciálního progrmu pro sbu chemických vorců to pltí nejen pro všechny obory orgnické chemie le ejmén biochemie biologie medicíny td. Tbulky se používjí k přehlednému uspořádání výsledků. Měly by obshovt áhlví (vlevo nebo nhoře ve kterém je specifikován obsh jednotlivých řádků sloupců. Pokud jsou v tbulce umístěn čísl (ve sloupci rovnávjí se n poici desetinné čárky tety se rovnávjí prvidl vlevo. trukturu tbulky le výrnit vhodnou volbou dělících čr. Obráky grfy musí mít tkovou velikost by byly přiměřené obklopujícímu tetu. Velikost obráků by měl být 1/4 ž 1/ strny podle jeho složitosti. Velikost typ písm v obrácích grfech musí být stejný jko v okolním tetu. Náev obráku bývá umístěn prvidl dole je utomticky číslován. enm litertury jednotlivé položky senmu litertury obshují u knih jméno utor náev díl nkldtele pořdí vydání místo vydání rok vydání. U článků čsopisů se uvádí jméno utor náev článku náev čsopisu ročník rok vydání číslo stránk (rosh. Psní dres podle Zprvodje pošty listopdu Umístění dresních údjů n dresní strně ásilky V prvé dolní čtvrtině dresní strny se umisťuje dres dresát příp.evidenční nky. U ásilek s potiskem je pole vymeeno linkovými růžky. V levé horní čtvrtině dresní strny se umisťuje dres odesiltele ponámky týkjící se působu doprvy poždovného cháení se ásilkou (npříkld Doporučeně Do vlstních rukou j. podcí osttní nálepky pošty. pisové nčky nčky inerátů ončení soutěží jiné podobné údje je dovoleno uvádět též v levé horní čtvrtině dresní strny; jsou umístěny prvidl nd dresou odesiltele. V prvé horní čtvrtině dresní strny se umisťuje výpltné (tj. npříkld poštovní námk ponámky vthující se k výpltnému.. Velikost druh písm Pro dresy tištěné se používá jednoduché stojcí písmo npř. písmo pscího stroje ril Helvetic Courier New pod. nepoužívt kurívu písm dobená kligrfická nebo lomená. Pro tisk návu ulice čísl domu PČ návu dodávcí pošty se doporučuje velikost písm 75 ž 375 mm pro náev firmy pod. je možno použít i větší písmo do velikosti 4 mm. Duktus písm le použít písm řeu polotučného nebo písm ákldního (obyčejného řeu. Minimální meer mei nky je 3 mm. Pokud je dres npsán rukou musí být čitelná číslice se nemjí dotýkt rámečků. 3. Vory dres Celá dres dresát se píše od jedné levé svislice. Poštovní směrovcí číslo nesmí být předseno. Jestliže jsou předtištěny obdélníčky pro PČ pk ho vepisujeme do nich.

5 ČN IO 8 - Veličiny jednotky Část : Mtemtické nky nčky užívné v přírodních vědách technice Tto norm je českou verí meinárodní normy IO 8 -:9. Meinárodní norm IO 8 -:9 má sttus české technické normy. Touto normou se nhruje ČN IO únor Proměnné funkce operátory Proměnné jko y td. průběžné indey jko i v Σ i se tisknou kursivními typy. Kursivně se tisknou i prmetry jko b td. které se mohou povžovt v dné souvislosti konstnty. Totéž pltí všeobecně pro funkce npř. f g. Eplicitně definovné funkce se všk tisknou stojtým písmem npř. sin ep ln. Mtemtické konstnty které jsou stálé se tisknou stojtě npř. e π i = 1. Přesně definovné operátory se tké tisknou stojtě npř. div δ v δ obě d v df/d. Čísl vyjádřená číslicemi se tké tisknou stojtě npř rgument funkce se nčkou funkce píše v ávorkách be meery mei nčkou funkce první ávorkou npř. f(. kládá-li se nčk funkce e dvou nebo více písmen rgument neobshuje žádné operční nky jko + nebo / le ávorky u rgumentu vynecht. V těchto přípdech má být mei nčkou funkce rgumentem mlá meer. Je-li nebepečí nedoroumění mjí se ávorky vždy použít. N příkld se píše cos( + y nebo (cos + y nepíše se cos + y což by se mohlo povžovt cos( +. Je-li třeb rodělit výr nebo rovnici n dv nebo více řádků rodělení by přednostně mělo následovt po některém e nků = + ± nebo nebo je-li to nutné po některém e nků nebo /. V tomto přípdě působí nk jko rodělovcí nménko n konci prvního řádku informuje čtenáře že bytek následuje n dlším řádu přípdně i n dlší stránce. N čátku dlšího řádku se nk neopkuje npříkld dv nky minus by mohly vést ke nménkovým chybám..3 kláry vektory tenory kláry vektory tenory se užívjí k ončení určitých fyikálních veličin. Jko tkové neávisí n volbě souřdnicové soustvy tím co složky vektoru nebo tenoru n této volbě ávisí. Místo bychom s kždou složkou prcovli jko s veličinou (tj. číselná hodnot jednotk můžeme pst vektor jko vektor číselné hodnoty násobený jednotkou. Všechny jednotky jsou skláry. Příkld F = (3 N N 5N = (3 5 N. Podle normy ČN IO jsou ve všech dokumentech používány tyto symboly: Množin všech reálných čísel R Krtéský součin R R = R Množin Uvřený intervl [ 3] Otevřený intervl ( 3 Polootevřené intervly [ 3 ( 3] Uspořádná dvojice ( b Násobení b Dělení b Druhá odmocnin Bod T v prostoru o souřdnicích y T = ( ; y; Funkce eponenciální e Logritmus při ákldu log Přiroený logritmus ln

6 Dekdický logritmus Funkce tngens Funkce kotngens Cyklometrické funkce ignum Imginární jednotk Mtice Mtice Norm mtice Determinnt Determinnt mtice Vektor Velikost vektoru Jednotkové vektory ve směrech krt. souř. os Krtéské souřdnice Polární souřdnice Cylindrické (válcové souřdnice férické (kulové souřdnice klární součin dvou vektorů Vektorový součin dvou vektorů První derivce funkce f ( První derivce funkce y = f ( podle v bodě Druhá derivce funkce f ( Druhá derivce funkce y = f ( podle v bodě lg tn cot rcsin rccos rctn rccot sgn i n. m1... mn 11. m1 det n mn i j k nebo e i y ρ ϕ ρ ϕ r ϕ ϑ b b f nebo f nebo y y y = podle ( f ( nebo ( y = podle f ( nebo f f ( nebo y ( ( N-tá derivce funkce y = f ( podle f n ( n ( nebo f f Prciální derivce (prvního řádu funkce = f ( ( f f ( y podle Prciální derivce (prvního řádu funkce = f ( podle y Prciální derivce funkce f ( v bodě ( y = podle ( f ( ( f y f nebo y nebo ( n y f ( y f ( y y f y ( y y y ( f ( y ( y ( Prciální derivce funkce f ( = podle f ( T f ( T y nebo nebo

7 v bodě T = ( y ( T ( T Prciální derivce druhého řádu funkce = f ( podle míšená prciální derivce druhého řádu funkce ( = f podle pk podle y f ( ( f ( ( lim f Limit ( Integrál f ( b d f f f f ( ( f ( y y Dvojný integrál f ( d dy f y ( y y Trojný integrál f ( y d dy d y klární pole f f : u = f ( y Vektorové pole = ( ( y y ( y ( y = ( y i + ( y j ( y k Operátor nbl (Hmiltonův operátor y + = i + j + k y Operátor delt (Lplceův operátor = + + Grdient sklárního pole f grd f Divergence vektorového pole div Rotce vektorového pole rot grd f M Grdient sklárního pole f v bodě M ( Divergence vektorového pole v bodě M div ( M Rotce vektorového pole v bodě M rot ( M Křivkový integrál I. druhu C f d s resp. C f d s Křivkový integrál II. druhu Plošný integrál I. druhu Plošný integrál II. druhu C dr resp. d r f d resp. d C f d resp. d

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie 3. Dělení slov v sazbě do bloku www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 14. 9. 2012 Strana: 1/6 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Věta (princip vnořených intervalů). Jestliže pro uzavřené intervaly I n (n N) platí I 1 I 2 I 3, pak

Věta (princip vnořených intervalů). Jestliže pro uzavřené intervaly I n (n N) platí I 1 I 2 I 3, pak Reálná čísl N přirozená čísl: {,, 3, } Z celá čísl: {, ±, ±, ±3, } Q rcionální čísl: { b : Z, b N} R reálná čísl C komplení čísl: { + jy :, y R}, j R \ Q ircionální čísl, π, e, ) Tvrzení Mezi kždými dvěm

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Pokyny pro autory odborné edice

Pokyny pro autory odborné edice Příloha 4a Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory odborné edice I. Harmonogram přípravy učebních textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK připravované v LaTeXu III. Poznámky k přípravě textu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou MATMATIKA (NJN) PRO KRAJINÁŘ A NÁBYTKÁŘ Robert Mřík 26. říjn 2012 KAT. MATMATIKY FAKULTA LSNICKÁ A DŘVAŘSKÁ MNDLOVA UNIVRZITA V BRNĚ -mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik ABSTRAKT. Předkládný

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 JAKÁ MUSÍ BÝT TABULKA věcně správná s srozumitelná jednoznačná úsporná přehledná musí mít pěkný vzhled

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Studijní materiál PASCAL

Studijní materiál PASCAL Obsh Studijní mteriál PASCAL /76 Obsh Obsh Algoritmus 5 Vlstnosti lgoritmu 5 Metod návrhu lgoritmu 5 3 Rekurzivní lgoritmy 5 4 Překldč jeho struktur 6 4 Druhy překldčů 6 4 Hlvní části překldče 6 Jzyk Pscl

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro přehlednost je potřeba text v jakémkoliv dokumentu upravovat. Používáme

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

Gaussovská prvočísla

Gaussovská prvočísla Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 01 mtemtik mtemtická informtik Gussovská rvočísl Autor: Jkub Oršl Gymnázium Brno, tř. Kt. Jroše 14, 658 70 Brno, 4.A Konzultnt ráce: Mgr. Viktor Ježek (Gymnázium

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Seznam - specifikace doplňkového materiálu

Seznam - specifikace doplňkového materiálu K LEMPÍŘSKÉ PRVKY K Klempířské prvky stndrd dle tbulek specifikce KA Klempířské prvky typické - nutno nkreslit okótovt PREFABRIKOVANÉ ŽLABOVÉ PRVKY L01 Prefbrikovné zteplené mezistřešní žlby - PUR L02

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více