Popis služby Modulární služby Dell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby Modulární služby Dell"

Transkript

1 Popis služby Modulární služby Dell Přehled termínů a podmínek Tato smlouva je uzavírána mezi zákazníkem (dále jako vy nebo zákazník ) a společností Dell za účelem poskytování a používání modulárních služeb na základě registrace. Zakoupením těchto modulárních služeb od společnosti Dell nebo využitím ukázkového, zkušebního nebo hodnotícího programu, včetně těchto modulárních služeb, zákazník souhlasí s tím, že bude vázán všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služeb, včetně příloh, rámcové smlouvy o poskytování služeb zákazníka, smlouvy o poskytnutí licence na služby Dell a zásad přijatelného použití služeb společnosti Dell a jakýchkoli jiných podmínek uvedených v tomto dokumentu (souhrnně nazvaném smlouva ). Pro účely této smlouvy bude označení Dell představovat právnickou entitu Dell, která je jako taková identifikována na faktuře zákazníka, potvrzení objednávky nebo objednávce. Počet systémů a koncových uživatelů, pro které zákazník zakoupil příslušný počet služeb podrobněji popsaných v přílohách tohoto popisu služeb (dále jako modulární služby ), sazba nebo cena a příslušný termín zaregistrované služby (ve znění definovaném v tomto dokumentu) pro každou z těchto služeb jsou uvedeny na faktuře zákazníka, potvrzení objednávky nebo na objednávce. Zákazník souhlasí s tím, že obnovení, úpravy, prodloužení nebo pokračování ve využívání modulárních služeb nad rámec původního termínu se řídí aktuálním popisem služeb, který je dostupný na adrese Zákazníkova rámcová smlouva o poskytování služeb Zákazníci se sídlem v oblasti Spojených států, Kanady, asijsko-pacifické oblasti a oblasti Japonska (dále jako oblast APJ ). Modulární služby, jež jsou zakoupeny od právnické osoby Dell ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo od právnické osoby Dell z oblasti APJ, budou poskytovány ve spojení a budou podléhat se společností Dell samostatně podepsané rámcové smlouvě o poskytování služeb, za předpokladu, že tato smlouva zákazníka výlučně a jednoznačně opravňuje ke zde uvedeným modulárním službám. Pakliže žádná taková smlouva neexistuje, platí v celém svém rozsahu zde uvedená standardní rámcová smlouva o poskytování služeb společností Dell, která je do tohoto dokumentu začleněna formou odkazu na adresu Zákazníci se sídlem mimo USA, Kanadu a oblast APJ. Modulární služby zakoupené od právnické osoby Dell mimo Spojené státy, Kanadu a oblast APJ, včetně, ne však výhradně, právnické osoby Dell působící v rámci Evropského hospodářského prostoru ( EEA ) budou poskytovány ve spojení a budou podléhat rámcové smlouvě o poskytování služeb společnosti Dell, která je v celém svém rozsahu do tohoto dokumentu začleněna formou odkazu na adresu Smlouva o poskytnutí licence na služby Dell a zásady přijatelného použití služeb společnosti Dell Používání předplacených modulárních služeb zákazníkem (včetně jakékoli osoby, která byla zákazníkem k používání modulárních služeb oprávněna), autorizovaným prodejcem společnosti Dell nebo poskytovatelem spravované služby v souvislosti s touto smlouvou je omezeno na termín zaregistrované služby zákazníka a podléhá licenční smlouvě o poskytování služby a zásadám přijatelného použití společnosti Dell, které jsou dostupné na adrese a do tohoto dokumentu jsou v celém svém rozsahu začleněny formou odkazu. Přílohy Mezi přílohy tohoto popisu služeb patří specifikace každé modulární služby aktuálně nabízené společností Dell. Na nákup ze strany zákazníka se vztahují výhradně přílohy pro konkrétní modulární služby uvedené na faktuře zákazníka, potvrzení objednávky nebo objednávce. Volitelné služby Další služby (včetně volitelných služeb nebo souvisejícího poradenství, spravované profesionální podpory nebo školení) mohou být zakoupeny samostatně (s definicí v samostatném soupisu prací nebo jiné smlouvě podepsané mezi stranami). *Adresa URL zákazníka odkáže na globální webovou stránku smluv o poskytování služeb Dell. Zde si zákazník vybere svou geografickou oblast, preferovaný jazyk (lze-li) a příslušný firemní segment, ze kterého si službu zakoupil (například. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 1 z 29

2 velká společnost, malá a střední společnost nebo státní správa). Poté bude mít zákazník možnost vybrat si a prohlédnout příslušnou smlouvu o poskytování služeb (například rámcovou smlouvu o poskytování služeb nebo popis služby). Potřebujete-li pomoci se získáním jakékoli smlouvy o poskytování služeb, můžete také kontaktovat svého obchodního zástupce společnosti Dell. Smluvní podmínky 1. Přijetí smluvních podmínek. Zákazník obdrží úvodní ovou zprávu. bude obsahovat internetový odkaz na tuto smlouvu. K dokončení požadavku na objednávku modulárních služeb je třeba, aby oprávněný zástupce zákazníka vybral v úvodním u tento internetový odkaz, seznámil se smluvními podmínkami této smlouvy a elektronicky je přijal. (V případě, že je vyžadován fyzický podpis, je třeba popis služby podepsat). V nezbytných případech bude také nutné identifikovat údaje kontaktních osob zákazníka, které umožní společnosti Dell poskytnout, distribuovat nebo nasadit modulární služby a související software (dále jako software umožňující používání služby ) do podporovaných zařízení v rámci infrastruktury IT zákazníka (dále jako systém ) a pro každého uživatele, který je zákazníkem k používání těchto služeb oprávněn (dále jako koncový zákazník ). 2. Ochrana dat zákazníka při operacích v oblasti EEA, APJ nebo v Kanadě. U zákazníků, kteří působí v oblasti EEA, APJ nebo v Kanadě, mohou být osobní údaje poskytnuté nebo zpřístupněné zákazníkem společnosti Dell v průběhu trvání ustanovení modulárních služeb přeneseny nebo k nim může být přistupováno z jiné země než země zákazníka nebo oblasti, v níž zákazník působí v zemi, která může nabízet úroveň ochrany dat, která se liší od úrovně ochrany dat země působnosti zákazníka. V takovém případě učiní společnost Dell příslušná bezpečnostní opatření s cílem zabezpečit vaše osobní údaje. Za obsah veškerých dat, která budou uložena nebo zpracovávána vaším jménem, nenese společnost Dell zodpovědnost. Osobní údaje bude společnost Dell zpracovávat v souladu se zákonnými nařízeními. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem společnost Dell údaje zpracovává, naleznete v příslušné příloze této smlouvy a v licenční smlouvě o poskytování služeb a zásadách přijatelného použití služeb společnosti Dell. Upozorňujeme, že byste tyto modulární služby neměli používat v oblastech, kde je vyžadováno zpracování citlivých soukromých údajů, mimo jiné zpracování údajů o rase nebo etnickém původu jedince, jeho zdravotním stavu nebo sexuální orientaci. V případě, že budete po společnosti Dell vyžadovat sběr nebo zpracování citlivých osobních údajů nebo pokud máte požadavek, který se vymyká rozsahu této smlouvy, neváhejte nás kontaktovat a můžeme si pohovořit o možných alternativních řešeních. U zákazníků, jež působí v oblasti EEA, se smluvní strany dohodly, že (i) pro účely zákonů na ochranu osobních údajů v rámci oblasti EEA, zavádějících směrnici 95/46/ES o ochraně osobních údajů, představuje zákazník správce údajů a společnost Dell zpracovatele údajů zákazníka a (ii) že budou smluvní strany jednat v souladu s na ně se vztahujícími právními závazky v rámci zákonů na ochranu osobních údajů zavádějících směrnici 95/46/EC v zemi působnosti zákazníka. U zákazníků, jež působí v oblasti APJ nebo v Kanadě, je soulad se všemi příslušnými právními požadavky na legitimní sběr a přenos osobních údajů v souvislosti s poskytnutím nebo zpřístupněním těchto dat společnosti Dell na zodpovědnosti zákazníka. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 2 z 29

3 3. Datum aktivace a termín zaregistrované služby. Po obdržení a přijetí objednávky odešle společnost Dell zákazníkovi em pokyny týkající se poskytování příslušné modulární služby. Datum doručení těchto pokynů bude představovat datum aktivace zakoupených modulárních služeb, pokud již nebylo zúčastněnými stranami datum aktivace písemně určeno dříve. Příslušný termín zaregistrované služby (například tři měsíce nebo tři roky) je uveden na faktuře zákazníka, potvrzení objednávky nebo objednávce. Společnost Dell umožní v souladu s touto smlouvou používání této služby zákazníkovi i všem koncovým uživatelům k datu aktivace nebo krátce poté. Pokud zákazník neposkytne oznámení o svém úmyslu tuto službu zrušit dříve, než vyprší zkušební období nebo období hodnotícího programu, a pokud není v podmínkách zkušebního období nebo hodnotícího programu uvedeno jinak, bude v souladu s touto smlouvou automaticky zapsán do měsíčního nebo ročního termínu zaregistrované služby (v závislosti na příslušném zkušebním nebo hodnotícím programu). 4. Zkušební období a hodnotící programy. Pokud zákazník neposkytne oznámení o svém úmyslu zrušit tuto službu dříve, než vyprší zkušební období nebo období hodnotícího programu, a pokud není v podmínkách zkušebního období nebo hodnotícího programu uvedeno jinak, bude v souladu s touto smlouvou automaticky zapsán do měsíčního nebo ročního termínu zaregistrované služby (v závislosti na příslušném zkušebním nebo hodnotícím programu, kterého se zákazník účastní). 5. Ukončení smlouvy. Ukončení smlouvy podléhá položkám o ukončení v rámcové smlouvě o poskytování služeb (CMSA), s výjimkou ustanovení příslušných národních/oblastních zákonů, které nelze smluvně změnit. Zákazník nesmí tuto službu ukončit před vypršením termínu zaregistrované služby. Další informace o způsobech zrušení služby zákazníkem lze najít v následující části o automatickém obnovení. Společnost Dell může tuto smlouvu kdykoli během trvání služby zrušit z některého z následujících důvodů: Zákazník se dostane do úmyslné nebo neúmyslné platební neschopnosti, účastní se jiného insolvenčního řízení, přestane se aktivně věnovat podnikání nebo nedokáže finančně dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy. Zákazník neuhradí celou částku za poskytovanou službu v souladu s fakturačními podmínkami. Zákazník odmítne spolupracovat s analytikem podpory nebo technikem na pracovišti. Zákazník se neřídí všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě. Pokud společnost Dell tuto službu zruší, odešle zákazníkovi písemné oznámení o zrušení na adresu uvedenou na faktuře zákazníka. V tomto oznámení bude uveden důvod zrušení a datum, kdy zrušení vchází v platnost, což bude nejméně deset (10) dní po datu, kdy společnost Dell odešle oznámení o zrušení služby zákazníkovi, pokud zákon státu nevyžaduje jiná ustanovení o zrušení služby, která nelze smluvně změnit. POKUD SPOLEČNOST DELL ZRUŠÍ SLUŽBU V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM, ZÁKAZNÍK NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ ANI POPLATKŮ UHRAZENÝCH ČI SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI DELL. 6. Automatické obnovení. Pokud zákazník automatické obnovení písemně neodmítne do 30 dnů před vypršením termínu zaregistrované služby, bude tato smlouva automaticky obnovena pro následující termín zaregistrované služby, který se bude shodovat s počátečním termínem. 7. Převod služby. Tato služba jakož i všechna práva, která byla zákazníkovi touto smlouvou udělena, nelze převádět na třetí stranu. Převody samoobslužných služeb společnosti Dell mezi koncovými uživateli (v rámci stejné země) a systémů v rámci infrastruktury IT zákazníka nevyžadujících další podporu od společnosti Dell jsou povoleny. Nicméně platí, že interní převody, importy nebo migrace služby vyžadující další podporu od společnosti Dell mimo standardní rozsah počátečního nasazení jsou možné jen v rámci samostatného nákupu (definovaného v samostatném soupisu prací nebo jiné smlouvě podepsané mezi stranami). 8. Partneři společnosti Dell. Společnost Dell může k zajišťování služeb využívat přidružené společnosti a subdodavatele. Služby mohou být zajišťovány mimo zemi, ve které se nachází zákazník a/nebo společnost Dell. Společnost Dell může příležitostně změnit místo poskytování služeb nebo sídlo strany zajišťující služby, avšak za předpokladu, že společnost Dell i nadále ponese odpovědnost za poskytování služeb zákazníkovi. 9. Podporované produkty. Seznam podporovaných zařízení a operačních systémů naleznete na adrese Produkty a verze produktů, které již nejsou podporovány výrobcem zařízení nebo vydavatelem softwaru, nebudou dále podporovány, bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty do publikovaného seznamu podporovaných zařízení a operačních systémů. 10. Data o konfiguraci systému získávaná společností Dell. V průběhu i po termínu zaregistrované služby bude jakýkoli nainstalovaný software umožňující službu shromažďovat konfigurační data získaná od zákazníka, systémů zákazníka a koncových uživatelů a bude je odesílat společnosti Dell. Společnost Dell má právo využívat tato data jen za účelem poskytování služeb zákazníkovi, informování zákazníka o produktech a službách a plnění objednávek a požadavků na služby od zákazníka. Bude-li chtít zákazník kdykoli shromažďování dat společností Dell o systémové konfiguraci vypnout, může software umožňující používání služby odinstalovat. Pokud ale zákazník software umožňující Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 3 z 29

4 používání služby odinstaluje v termínu zaregistrované služby, dojde k narušení služby, dokud nebude software umožňující používání služby obnoven. Po vypršení nebo ukončení termínu zaregistrované služby bude jakýkoli software umožňující používání služby, který zákazník neodinstaluje, i nadále shromažďovat, kompilovat i přenášet konfiguraci systému společnosti Dell. 11. Geografická dostupnost. Modulární služby nemusí být dostupné ve všech oblastech. Závazek společnosti Dell poskytovat modulární služby do přemístěných systémů podléhá místní dostupnosti a může být podmíněn dodatečnými poplatky. 12. Účtování započítaných zařízení. Počet systémů, jednotek (například ových schránek, příjemců, minut a podobně) a koncových uživatelů, pro které zákazník modulární služby zakoupil, a platný termín zaregistrované služby pro každý z nich je uveden na faktuře zákazníka, potvrzení objednávky a objednávce. Nadměrný počet používaných zařízení nebo období, které přesahuje termín zaregistrované služby, bude pro zákazníka představovat dodatečné náklady. Dodatečné náklady za účtovací období budou stanoveny tak, že se vynásobí nadměrné používání smluvním poplatkem za jednotlivé systémy, jednotku nebo koncového uživatele na původní faktuře zákazníka. Povinnosti zákazníka Zajistit odeslání úvodní ové zprávy a její elektronické přijetí (v případě podepisovaného popisu služeb připojením podpisu na podpis služeb) osobou (nebo oprávněnou osobou) v rámci organizace zákazníka, která má oprávnění vázat zákazníka na tuto smlouvu. Poskytnout společnosti Dell přístup k příslušným zaměstnancům zákazníka, kteří jsou nezbytní k podpoře nasazení modulárních služeb společností Dell; poskytnout jediný styčný bod, který bude fungovat jako primární strana pro jednání se zákazníkem za účelem koordinace služeb mezi koncovými uživateli nebo skupinami a k zajištění, že budou požadavky zákazníka na spuštění dodatečných nebo rozšířených modulárních služeb anebo dodatečných služeb určených pro systémy zákazníka autorizovány zákazníkem. Zajistit, aby systémy zákazníka splňovaly minimální hardwarové požadavky definované v příručkách k produktům a byly správně nakonfigurovány pro modulární služby a měly dostatečný přístup na Internet. Zajistit, aby zákazník měl aktivní registrace nebo licence pro libovolný software třetí strany, který je modulární službou používán nebo spravován. Nainstalovat nebo ve vhodných případech zajistit vzdálenou distribuci softwaru umožňujícího používání služby pro koncové uživatele a systémy. Současně má také povinnost software umožňující používání služby po vypršení termínu zaregistrované služby odinstalovat. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 4 z 29

5 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 1 Distribuovaná správa zařízení: Služba Dell Asset Management Přehled o službě Služba Dell Asset Management umožňuje zákazníkům monitorovat a získávat ze všech systémů informace týkající se konfigurace hardwaru a poskytuje zákazníkovi přístup k těmto informacím prostřednictvím konzoly správce. Služba Asset Management zákazníkům také umožňuje přiřazovat konkrétním koncovým uživatelům konkrétní zařízení a poskytovat koncovým uživatelům vzdálené služby prostřednictvím Internetu. Postupy podpory Aktivace služeb. Zákazník a společnost Dell společně vyhotoví následující posouzení: přehled platných technických a systémových požadavků a požadavků na infrastrukturu IT, posouzení prostředí/infrastruktury, přehled topologie sítě, identifikace umístění kanceláře nebo pracoviště, identifikace preferované metody distribuce softwaru umožňujícího používání služby. Společnost Dell po dokončení tohoto posouzení poskytne instalační program softwaru umožňujícího používání služby a zákazníkovi bude na ovou adresu technické kontaktní osoby zaslán aktivační společně s příručkou o nasazení softwaru umožňujícího používání služby, která bude obsahovat způsob aktivace služby a kontaktování společnosti Dell ohledně podpory implementace. Instalace softwaru umožňujícího používání služby. Zákazníkovi bude v rámci pomoci při nasazení softwaru umožňujícího používání služby poskytována následující telefonická a elektronická podpora: Společnost Dell ověří požadavky na prostředí a infrastrukturu a fyzické umístění kanceláří. Společnost Dell definuje zákazníka a povolí v konzole pro správu. Společnost Dell doručí kontaktní osobě IT zákazníka nakonfigurovaný instalační program a odpovídající instalační pokyny. Společnost Dell správcům IT zákazníka zpřístupní vzdálené online školení. Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Služby na zakázku. Následující volitelné zakázkové služby nasazení lze zakoupit samostatně (a jsou definovány v samostatném soupisu prací nebo jiné dohodě podepsané mezi stranami): Služby tovární integrace na míru společnosti Dell určené k instalaci softwaru umožňujícího používání služby do nového systému. Další úvodní pomoc, která přesahuje rámec školení zahrnutého do standardní nabídky. Týká se záležitostí, jako jsou změny na registrační stránce a obchodní konzultace. Je poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytování profesionálních služeb. Technické odpovědnosti a požadavky Za účelem možností nasazení a služeb vyžadujících doménu zákazník zajistí, že konkrétní doména bude existovat a že všechny počítače, které mají být spravovány, jsou členy této domény. Zákazník zajistí, aby síťový protokol UDP procházel přes prověřovanou síť. Zákazník zajistí, že zařízení, která mají být spravována, nebudou připojena pomocí sítí VPN. Zákazník zajistí, aby veškerá zařízení spravovaná pomocí aktivních softwarových bran firewall (např. softwaru Zone Alarm) byla nastavena tak, aby byly blokovány přenosy do a ze softwaru pro umožnění používání služby. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 5 z 29

6 Zákazník je zodpovědný za instalaci nebo (v příslušných případech) za zajištění vzdálené distribuce softwaru umožňujícího používání služby do systémů koncových uživatelů. Zákazník je zodpovědný za odinstalování softwaru umožňujícího používání služby za účelem vypnutí shromažďování údajů o konfiguraci systému po ukončení nebo vypršení termínu zaregistrované služby. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 6 z 29

7 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 2 Distribuovaná správa zařízení: Služba Software Distribution Přehled o službě Služba Software Distribution společnosti Dell umožňuje zákazníkovi z knihovny sad konzole pro správu nasazovat softwarové sady nebo upgrady systémů založených na systému Microsoft Windows (vytvořené zákazníkem, třetími stranami nebo společností Dell). Pomocí konzoly pro správu mohou správci IT zákazníka v rámci celého podniku nebo pouze u jednotlivých vybraných koncových uživatelů do systémů odesílat a distribuovat softwarové sady a získávat informace ohledně stavu nasazení. Postupy podpory Aktivace služeb. Zákazník a společnost Dell společně vyhotoví následující posouzení: přehled minimálních technických požadavků, posouzení prostředí/infrastruktury, přehled topologie sítě, identifikace umístění kanceláře nebo pracoviště, identifikace preferované metody distribuce softwaru umožňujícího používání služby. Společnost Dell po dokončení tohoto posouzení poskytne instalační program softwaru umožňujícího používání služby a zákazníkovi bude na ovou adresu technické kontaktní osoby zaslán aktivační společně s příručkou o nasazení softwaru umožňujícího používání služby, která bude obsahovat způsob aktivace služby a kontaktování společnosti Dell ohledně podpory implementace. Instalace softwaru umožňujícího používání služby. Zákazníkovi bude v rámci pomoci při nasazení softwaru umožňujícího používání služby poskytována následující telefonická a elektronická podpora: Společnost Dell ověří požadavky na prostředí a infrastrukturu a fyzické umístění kanceláří. Společnost Dell definuje zákazníka a povolí v konzole pro správu. Společnost Dell doručí kontaktní osobě IT zákazníka nakonfigurovaný instalační program a odpovídající instalační pokyny. Společnost Dell správcům IT zákazníka zpřístupní vzdálené online školení. Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Služby na zakázku. Následující volitelné zakázkové služby nasazení lze zakoupit samostatně (a jsou definovány v samostatném soupisu prací nebo jiné dohodě podepsané mezi stranami): Služby tovární integrace na míru společnosti Dell určené k instalaci softwaru umožňujícího používání služby do nového systému. Vývoj softwarových sad pro zákazníky za účelem podpory distribuce koncovým uživatelům a do systémů. Další úvodní pomoc, která přesahuje školení zahrnuté do standardní nabídky týkající se záležitostí, jako jsou nastavení a konfigurace synchronizačních serverů určených k distribuci softwaru, jakož i sestavení softwarových sad a testování na základě samostatné smlouvy o poskytování profesionálních služeb. Technické odpovědnosti a požadavky Za účelem možností nasazení a služeb vyžadujících doménu zákazník zajistí, že konkrétní doména bude existovat a že všechny počítače, které mají být spravovány, jsou členy této domény. Zákazník zajistí, aby síťový protokol UDP procházel přes prověřovanou síť. Zákazník zajistí, že zařízení, která mají být spravována, nebudou připojena pomocí sítí VPN. Zákazník zajistí, aby veškerá zařízení spravovaná pomocí aktivních softwarových bran firewall (např. softwaru Zone Alarm) byla nastavena tak, aby byly blokovány přenosy do a ze softwaru pro umožnění používání služby. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 7 z 29

8 Zákazník je zodpovědný za instalaci a, ve vhodných případech, i za zajištění vzdálené distribuce softwaru umožňujícího používání služby do systémů koncových uživatelů, jakož i za vývoj, testování, ozkoušení i za vrácení změn všech distribučních sad softwaru. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 8 z 29

9 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 3 Distribuovaná správa zařízení: Služba Patch Management Přehled o službě Společnost Dell v souvislosti se službou Patch Management sleduje a vyhodnocuje nově vydané bulletiny týkající se zabezpečení a související softwarové opravy, které jsou aplikovatelné na aktuálně podporované operační systémy a aplikace. Pomocí služby Patch Management může zákazník distribuovat opravy do systémů následujícími způsoby podle vlastního výběru: Automatická správa oprav. U správně nakonfigurovaných systémů zpřístupní společnost Dell opravy v katalogu oprav. Zákazník může zásadám, na základě kterých automatická distribuce oprav z katalogu oprav probíhá, přiřadit příslušné systémy. Správa více oprav současně. Společnost Dell zpřístupní opravy softwaru pomocí nasazení využívajících správu více oprav současně. Zákazník tak může do jednoho nebo více systémů nasadit prostřednictvím jedné distribuce více oprav současně. Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Služby na zakázku. Následující volitelné zakázkové služby nasazení lze zakoupit samostatně (a jsou definovány v samostatném soupisu prací nebo jiné dohodě podepsané mezi stranami): Služby Patch Administration společnosti Dell zajišťují na základě předem definovaného harmonogramu distribuci oprav ověřených a schválených zákazníkem do omezeného rozsahu systémů zákazníka. Služby tovární integrace na míru společnosti Dell určené k instalaci softwaru umožňujícího používání služby do nového systému. Další úvodní pomoc, která přesahuje školení zahrnuté do standardní nabídky, týkající se záležitostí, jako je analýza opravy softwaru na základě samostatné smlouvy o poskytování profesionálních služeb. Postupy podpory Aktivace služeb. Zákazník a společnost Dell společně vyhotoví následující posouzení: přehled minimálních technických požadavků, posouzení prostředí/infrastruktury, přehled topologie sítě, identifikace umístění kanceláře nebo pracoviště, identifikace preferované metody distribuce softwaru umožňujícího používání služby. Společnost Dell po dokončení tohoto posouzení poskytne instalační program softwaru umožňujícího používání služby a zákazníkovi bude na ovou adresu technické kontaktní osoby zaslán aktivační společně s příručkou o nasazení softwaru umožňujícího používání služby, která bude obsahovat způsob aktivace služby a kontaktování společnosti Dell ohledně podpory implementace. Povinnosti zákazníka Zákazník je zodpovědný za testování oprav softwaru před jejich nasazením do svého prostředí IT nebo do svých systémů. Ohledně správy oprav platí, že dříve než společnost Dell provede distribuci opravy, předloží zákazník písemné oznámení o schválení opravy. Zákazník bude mít prostřednictvím konzoly pro správu přístup k reportům o nasazení oprav. Zákazník přebírá veškerou zodpovědnost za konflikty operačního systému nebo softwarových aplikací, které jsou zapříčiněny distribucí prováděnou samotným zákazníkem nebo opravami vybranými zákazníkem. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 9 z 29

10 Veškerá distribuce oprav, na kterou se tato smlouva nevztahuje (například opravy pro jiné operační systémy než systémy od společnosti Microsoft a jiné sady než sady Microsoft Office Productivity Suite), započatá na základě požadavků koncových uživatelů nebo událostí započatých prostřednictvím informačních linek. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 10 z 29

11 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 4 Distribuovaná správa zařízení: Služba Anti-Malware & Virus Management Přehled o službě Služba Anti-Malware & Virus Management společnosti Dell poskytuje možnosti správy s cílem pomoci zákazníkovi zajistit, aby veškerý software na ochranu proti malwaru a antivirový software spuštěný v každém systému obsahoval aktuální definice virů. Pomáhá také monitorovat stav všech příslušných systémů vzhledem k poslední kontrole na přítomnost virů nebo malwaru. Služba Anti-Malware & Virus Management společnosti Dell poskytuje prostřednictvím konzoly pro správu následující funkce: spuštění a monitorování aktualizací veškerého softwaru na ochranu proti virům a malwaru a antivirových definic v příslušných systémech, spuštění úplné kontroly systému v systémech s nainstalovaným podporovaným antivirovým softwarem, poskytování reportů podle aktualizací definici virů a malwaru a historii úplné kontroly systému, správa a monitorování brány firewall operačního systému v systémech Windows, nástroje k opravě problematického antivirového softwaru. Zákazník může použít vlastní stávající licenci na antivirový software nebo může v rámci této služby společnost Dell zákazníkovi prodat antivirový software třetí strany. Tato softwarová sada bude zpřístupněna v konzole pro správu v knihovně sad zákazníka. Antivirový software třetí strany je zákazníkovi poskytnut v souladu s podmínkami použití a licenčními podmínkami této třetí strany, které jsou součástí tohoto softwaru. Antivirový software poskytnutý společností Dell bude vykonávat tyto funkce: automatická kontrola stahovaných souborů a příloh ových zpráv ve všech příslušných systémech, pravidelné aktualizace pomocí nejnovějších definic virů ve všech příslušných systémech s cílem chránit počítač proti virům. Software na ochranu proti virům a malwaru poskytnutý společností Dell, obdobně jako každý jiný software na ochranu proti virům a malwaru, poskytuje ochranu pouze proti známým virům a malwaru a podléhá obchodním podmínkám licenční smlouvy doprovázející nástroj nebo software. V každé poznámce k vydání jsou zdokumentovány verze produktů, které jsou podporovány (certifikovány) výrobci softwaru. Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Služby na zakázku Následující volitelné zakázkové služby nasazení lze zakoupit samostatně (a jsou definovány v samostatném soupisu prací nebo jiné dohodě podepsané mezi stranami): Služby Anti Malware & Virus Administration společnosti Dell zajišťující vzdálenou správu, reporting a aktualizace aplikací na ochranu proti malwaru a virům zákazníka. Služby tovární integrace na míru společnosti Dell určené k instalaci softwaru umožňujícího používání služby do nového systému. Postupy podpory Aktivace služeb Zákazník a společnost Dell společně vyhotoví následující posouzení: Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 11 z 29

12 přehled minimálních technických požadavků, posouzení prostředí/infrastruktury, přehled topologie sítě, identifikace umístění kanceláře nebo pracoviště, identifikace preferované metody distribuce softwaru umožňujícího používání služby. Společnost Dell po dokončení tohoto posouzení poskytne instalační program softwaru umožňujícího používání služby a zákazníkovi bude na ovou adresu technické kontaktní osoby zaslán aktivační společně s příručkou k nasazení softwaru umožňujícího používání služby, která bude obsahovat způsob aktivace služby a kontaktování společnosti Dell ohledně podpory implementace. Instalace softwaru umožňujícího používání služby Zákazníkovi bude v rámci pomoci při nasazení softwaru umožňujícího používání služby poskytována následující telefonická a elektronická podpora: Společnost Dell ověří požadavky na prostředí a infrastrukturu a fyzické umístění kanceláří. Společnost Dell definuje zákazníka a povolí v konzole pro správu. Společnost Dell doručí kontaktní osobě IT zákazníka nakonfigurovaný instalační program a odpovídající instalační pokyny. Společnost Dell poskytne antivirovou aplikaci v konzoli pro správu v knihovně sad zákazníka. Společnost Dell správcům IT zákazníka zpřístupní vzdálené školení online. Povinnosti zákazníka Odstraňování problémů a náprava virových infekcí a souvisejících záležitostí nebo chyb v zařízeních koncových uživatelů. Software umožňující používání služby dokáže odinstalovat běžný dříve existující antivirový software automaticky. Odstranění tohoto softwaru není ale zaručeno jako součást této služby. Konečná zodpovědnost za toto odstranění je na straně zákazníka. Společnost Dell může na vyžádání zákazníka tyto služby odstranění poskytnout ve formě nabídky dodatečné nebo volitelné spravované služby na základě samostatného soupisu prací. Když bude po vypršení nebo dřívějším ukončení smlouvy (nebo jejího harmonogramu) ze všech příslušných systémů software umožňující používání služby odinstalován, nebude společnost Dell znovu instalovat nebo obnovovat jakýkoli software na ochranu proti virům a malwaru, který byl v systémech nainstalován před instalací softwaru umožňujícího používání služby. Náklady na obnovení takového softwaru nebo získání alternativního řešení na ochranu proti virům a malwaru ponese samotný zákazník, který také za toto nese výhradní zodpovědnost. Bude spolupracovat se společností Dell na zajištění toho, že jakýkoli dříve existující antivirový software bude před nasazením této služby ze systémů odstraněn. Nasazení a instalace vybraných služeb Anti-Malware & Virus Management do systémů, jsou-li zajišťovány zákazníkem. Za účelem možností nasazení a služeb vyžadujících doménu zákazník zajistí, že konkrétní doména bude existovat a že všechny počítače, které mají být spravovány, jsou členy této domény. Zákazník zajistí, aby síťový protokol UDP procházel přes prověřovanou síť. Zákazník zajistí, že zařízení, která mají být spravována, nebudou připojena pomocí sítí VPN. Zákazník zajistí, aby veškerá zařízení spravovaná pomocí aktivních softwarových bran firewall (např. softwaru Zone Alarm) byla nastavena tak, aby byly blokovány přenosy do a ze softwaru pro umožnění používání služby. Zákazník je zodpovědný za instalaci nebo (v příslušných případech) za zajištění vzdálené distribuce softwaru umožňujícího používání služby do systémů koncových uživatelů. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 12 z 29

13 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 5 Distribuovaná správa zařízení: Služba Online Backup & Restore Přehled o službě Služba Online Backup & Restore společnosti Dell umožňuje plánované zálohování dat v každém oprávněném systému s cílem snížit pravděpodobnost trvalé ztráty dat za předpokladu, že tato data byla (1) uložena v systému, ve kterém je spuštěna služba Online Backup & Restore, a (2) že jsou tato data dostupná k obnovení na základě nastavení uchovávání dat služby Online Backup & Restore. Služba Online Backup & Restore společnosti Dell poskytuje následující funkce: automatické zálohování dat koncových uživatelů, která jsou uložena ve všech oprávněných systémech, přírůstkové zálohování dat umožňující kratší relace zálohování a snížení síťových přenosů, identifikace společných souborů v rámci systémů za účelem snížení provozu při odesílání duplicitních dat, samoobslužné obnovení maximálně deseti (10) posledních verzí zálohovaného souboru koncovým uživatelem, identifikace a reportování stavu zálohování každého systému a vzdálené spuštění zálohování ve spravovaném zařízení, poskytování nepřetržité (24/7/365) podpory správcům IT zákazníka za účelem pomoci s obnovením zálohovaných souborů a aktualizace nebo opravy záložního softwaru online nainstalovaného do systémů zákazníka. Nastavení uchovávání dat jsou následující: Zálohováno a uchováváno je více verzí každého souboru, maximálně 10. Je-li v datovém centru uloženo deset (10) nebo méně verzí, jsou starší verze ponechány po dobu devadesáti (90) dnů a poté jsou trvale odstraněny. Před trvalým odstraněním jsou soubory ze systému uchovávány po dobu 90 dnů. Soubory, které byly ze zálohování vyřazeny, jsou uchovávány po dobu třiceti jedna (31) dnů a poté jejich platnost vyprší. Soubory ze zrušených účtů vyprší po třiceti (30) dnech. Dojde-li v systému ke ztrátě dat, poskytne společnost Dell správcům IT zákazníka kdykoliv (24/7/365) šifrovací klíč, který je třeba k obnovení jakýchkoli dat zálohovaných z tohoto systému. Obnovení jakýchkoli zálohovaných dat bude na zodpovědnosti zákazníka. Společnost Dell si vyhrazuje právo omezit množství zálohovaných dat na jednotlivé systémy a jejich celkové množství. Postupy podpory Aktivace služeb Zákazník a společnost Dell společně vyhotoví následující posouzení: přehled minimálních technických požadavků, posouzení prostředí/infrastruktury, přehled topologie sítě, identifikace umístění kanceláře nebo pracoviště, identifikace preferované metody distribuce softwaru umožňujícího používání služby. Společnost Dell po dokončení tohoto posouzení poskytne instalační program softwaru umožňujícího používání služby a zákazníkovi bude na ovou adresu technické kontaktní osoby zaslán aktivační společně s příručkou o nasazení softwaru umožňujícího používání služby, která bude obsahovat způsob aktivace služby a kontaktování společnosti Dell ohledně podpory implementace. Instalace softwaru umožňujícího používání služby Zákazníkovi bude v rámci pomoci při nasazení softwaru umožňujícího používání služby poskytována následující telefonická a elektronická podpora: Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 13 z 29

14 Společnost Dell ověří požadavky na prostředí a infrastrukturu a fyzické umístění kanceláří. Společnost Dell definuje zákazníka a povolí v konzole pro správu. Společnost Dell doručí kontaktní osobě IT zákazníka nakonfigurovaný instalační program a odpovídající instalační pokyny. Společnost Dell správcům IT zákazníka zpřístupní vzdálené online školení. Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Služby na zakázku Následující volitelné zakázkové služby nasazení lze zakoupit samostatně (a mohou být definovány v samostatném soupisu prací nebo jiné dohodě podepsané mezi stranami): Služby tovární integrace na míru společnosti Dell určené k instalaci softwaru umožňujícího používání služby do nového systému. Služby tovární integrace na míru společnosti Dell určené k obnovení nebo migraci dat do nového systému. Distribuce sad záložního softwaru do systémů a koncovým uživatelům zákazníka. Vývoj sad nebo konfigurací záložního softwaru online společnost Dell vytvoří pro zákazníka komunitu pro oblast zálohování online s přizpůsobenými konfiguracemi a nastavením. Společnost Dell vysvětlí zákazníkovi prostřednictvím telefonické a ové komunikace dostupné konfigurační položky a vytvoří a bude spravovat instalační program pro zálohování online dle potřeb zákazníka. Export dat na disk DVD zálohy online společnost Dell vyexportuje data koncových uživatelů na disk DVD, který pak odešle určené kontaktní osobě zákazníka. Technické odpovědnosti a požadavky Za účelem možností nasazení a služeb vyžadujících doménu zákazník zajistí, že konkrétní doména bude existovat a že všechny počítače, které mají být spravovány, jsou členy této domény. Zákazník zajistí, aby síťový protokol UDP procházel přes prověřovanou síť. Zákazník zajistí, že zařízení, která mají být spravována, nebudou připojena pomocí sítí VPN. Zákazník zajistí, aby veškerá zařízení spravovaná pomocí aktivních softwarových bran firewall (např. softwaru Zone Alarm) byla nastavena tak, aby byly blokovány přenosy do a ze softwaru pro umožnění používání služby. Zákazník je zodpovědný za instalaci nebo (v příslušných případech) za zajištění vzdálené distribuce softwaru umožňujícího používání služby do systémů koncových uživatelů. Přiřazení účtům služby Online Backup & Restore koncovým uživatelům a systémům v konzoli pro správu. Po třiceti (30) dnech od vytvoření společnost Dell nepřiřazené účty zruší a zálohovaná data odstraní. Úplné zálohování dat systému dříve, než společnost Dell poskytne služby (včetně zálohování operačního systému nebo vytvoření obrazu operačního systému). Sdílení a spolupráce na souborech s dalšími uživateli. Reporty na zakázku nebo reporty, které se liší od standardních výsledků reportingu společnosti Dell. Zálohování souborů u sdílených systémů nebo systémů s více uživateli. Obnovení souborů, které nejsou zálohovány v rámci této služby. Musí zajistit, aby odchozí port každé podnikové brány firewall byl nakonfigurován tak, aby povoloval komunikaci mezi klientem a serverem. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 14 z 29

15 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 6 Distribuovaná správa zařízení: Služba Laptop Data Encryption Přehled o službě Služba Laptop Data Encryption společnosti Dell poskytuje centrální správu šifrování dat a přístup k datům ze systémů zákazníka. Tato služba poskytuje šifrování dat s cílem zajistit lepší zabezpečení dat uložených v zařízeních. Služba Laptop Data Encryption společnosti Dell obsahuje následující funkce: centrální správu šifrování pro místní i vzdálené počítače, automatické vylučování šifrovacích klíčů založené na zásadách, centrální správu a obnovení šifrovacích klíčů, sledování poslední známé adresy IP. Na základě požadavku zákazníka provede společnost Dell následující služby: Odstranění šifrovacího klíče. Reportuje-li oprávněná kontaktní osoba zákazníka ztrátu nebo zcizení systému s aktivovanou službou šifrování dat spustí společnost Dell proces, v rámci kterého dojde k odstranění šifrovacího klíče v systému, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k datům. K tomuto procesu dojde při příštím úspěšném připojení systému k Internetu. Obnovení šifrovacího klíče. Vyžaduje-li systém s aktivovanou službou Laptop Data Encryption obnovení šifrovacího klíče, ověří společnost Dell oprávněné kontaktní údaje a spustí proces, který při příštím připojení systému k Internetu v systému obnoví šifrovací klíč, a tím i povolí oprávněný přístup k datům. Prozrazení poslední známé adresy IP. Reportuje-li zákazník ztrátu nebo zcizení systému s aktivovanou službou Laptop Data Encryption, prozradí společnost Dell oprávněné kontaktní osobě zákazníka poslední známou adresu IP systému. Postupy podpory Aktivace služeb. Zákazník a společnost Dell společně vyhotoví následující posouzení: přehled minimálních technických požadavků, posouzení prostředí/infrastruktury, přehled topologie sítě, identifikace umístění kanceláře nebo pracoviště, identifikace preferované metody distribuce softwaru umožňujícího používání služby. Společnost Dell po dokončení tohoto posouzení poskytne instalační program softwaru umožňujícího používání služby a zákazníkovi bude na ovou adresu technické kontaktní osoby zaslán aktivační společně s příručkou k nasazení softwaru umožňujícího používání služby, která bude obsahovat způsob aktivace služby a kontaktování společnosti Dell ohledně podpory implementace. Instalace softwaru umožňujícího používání služby. Zákazníkovi bude v rámci pomoci při nasazení softwaru umožňujícího používání služby poskytována následující telefonická a elektronická podpora: Společnost Dell ověří požadavky na prostředí a infrastrukturu a fyzické umístění kanceláří. Společnost Dell definuje zákazníka a povolí v konzole pro správu. Společnost Dell doručí kontaktní osobě IT zákazníka nakonfigurovaný instalační program a odpovídající instalační pokyny. Společnost Dell správcům IT zákazníka zpřístupní vzdálené online školení. Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Služby na zakázku. Služby pro instalaci softwaru umožňujícího použití služeb do nového systému vyráběného společností Dell mohou být k dispozici k samostatnému zakoupení na základě popisu služeb tovární integrace na míru (CFI) pro přizpůsobení hardwaru společnosti Dell, samostatného soupisu prací nebo jiné dohody podepsané mezi stranami). Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 15 z 29

16 Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 16 z 29

17 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 7 Distribuovaná správa zařízení: Služba Software Inventory & Usage Management Přehled o službě Služba Software Inventory & Usage Management umožňuje zákazníkovi ve všech monitorovaných systémech v jeho prostředí identifikovat, sledovat a otevírat reporty týkající se softwarových zdrojů. Skladové informace lze automaticky porovnávat s informacemi o nákupu licencí na software pro licence softwaru získané prostřednictvím společnosti Dell. Software umožňující používání služby získává pomocí registrovaných softwarových agentů z místních pevných disků systémů data týkající se primárního souboru požadovaného ke spuštění a identifikaci softwarové aplikace ( spustitelné soubory ). Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Správa využívání softwaru Jako volitelnou doplňkovou službu k službě Software Inventory & Usage Management bude společnost Dell v pravidelných intervalech získávat a reportovat informace o využívání softwaru podle jednotlivých softwarových zdrojů a podle jednotlivých uživatelů. Zakoupí-li si zákazník tuto službu, budou podrobná data o využívání uchovávána v posuvném okně s 90denním intervalem. Počínaje datem aktivace služby nebo volitelných doplňkových služeb jsou dostupná souhrnná data za jeden rok. Školení. Školení až pro dvacet (20) osob na jednu lekci poskytnuté prostřednictvím webového vysílání a konferenčního hovoru (délka lekce je šedesát až devadesát minut). Témata školení (dostupná pouze u konkrétních implementací): Úvod do služby Software Inventory & Usage Management, Správa a vzorové postupy, Pokročilý reporting. Služby na zakázku Následující volitelné služby na zakázku jsou dostupné k zakoupení samostatně (jsou definovány samostatným soupisem prací nebo jinou smlouvou podepsanou oběma zúčastněnými stranami): služby nasazení na zakázku, reporty na zakázku nebo reporty, které se liší od standardních výsledků reportingu společnosti Dell, školení na zakázku, profesionální a konzultační služby, import informací o nákupu hardwaru nebo softwaru zákazníka (pro systémy a software zakoupené od prodejců třetích stran, dostupné pouze za určitých podmínek), zahrnutí informací o aplikacích pro interní aplikace zákazníka (dostupné pouze u některých implementací), zahrnutí neodhalitelných zdrojů, jež překračují více než o 10 % monitorovaná zařízení. Postupy podpory Instalace softwaru umožňujícího používání služby Součástí služby je telefonická i elektronická podpora nasazení pro zákazníky, kteří k nasazení softwaru umožňujícího používání služby užívají následujících způsobů: Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 17 z 29

18 zásady skupiny (dostupné pouze u některých implementací), přihlašovací skript, stažení z webové stránky společnosti Dell nebo z internetového distribučního portálu, služba Distributed Device Management Software Distribution (dostupná pouze u některých implementací). Zákazníkovi bude v rámci pomoci při nasazení softwaru umožňujícího používání služby poskytována následující telefonická a elektronická podpora: Společnost Dell ověří požadavky na prostředí a infrastrukturu a fyzické umístění kanceláře. Společnost Dell zákazníka nastaví v konzole služby. Společnost Dell poskytne kontaktní osobě IT zákazníka nakonfigurovaný instalační program a odpovídající instalační pokyny. Společnost Dell poskytne správcům IT zákazníka úvodní vzdálené školení online. Rozpoznání primárních názvů aplikací prostřednictvím služby Software Inventory & Usage Management bude provedeno jen v angličtině. Všechny názvy v místním jazyce budou uživatelům vypsány a k dispozici, podpora společnosti Dell však ponese odpovědnost jen za pomoc s aplikacemi s anglickými názvy. Společnost Dell může na vyžádání zákazníka udělit neanglickým aplikacím anglický název, takže lze aplikaci zahrnout k jiným reportovaným aplikacím. Povinnosti zákazníka Zajistit, aby ve všech zařízeních, která mají být monitorována, byl nainstalován software umožňující používání služby Software Inventory & Usage Management. Zákazník může vyžadovat, aby spravovaná zařízení nebyla připojena pomocí sítí VPN. Zákazník zajistí, aby veškerá zařízení spravovaná pomocí aktivních softwarových bran firewall (např. softwaru Zone Alarm) byla nastavena tak, aby byly blokovány přenosy do a ze softwaru pro umožnění používání služby. Zajistit, aby aplikace určené k inventarizaci byly spouštěny pomocí standardního spustitelného souboru (jak je definován operačním systémem systému) a nebyly spouštěny ze serveru nebo nefungovaly v rámci webového prohlížeče. Zaregistrovat veškerý software umožňující používání služby Software Inventory & Usage Management na webové stránce služby Software Inventory & Usage Management společnosti Dell. (Tato stránka bude uvedena v u s oznámením o aktivaci.) Společnost Dell poskytne služby pouze pro zařízení s registrovaným softwarem umožňujícím používání služby. Zákazník může registrovaný software umožňující používání služby kdykoli vypnout nebo znovu přiřadit. V žádném případě mu však nebudou vráceny již zaplacené poplatky. Poskytnout jediný styčný bod, který bude sloužit jako primární strana pro jednání se zákazníkem pro koordinaci služeb s koncovými uživateli nebo skupinami v rámci prostředí IT zákazníka. Služba Software Inventory & Usage Management k správnému rozpoznání a identifikaci charakteristik hardwaru intenzivně využívá specifikace SMBIOS (System Management BIOS) ve znění formulovaném organizací DMTF (Distributed Management Task Force) a dle služby WMI (Windows Management Instruction) (v příslušných případech). Zařízení, která specifikace SMBIOS nebo službu WMI nepodporují nebo tyto prvky implementovala nesprávně, nebudou aktuální a mohou zobrazovat neúplné informace nebo chybné informace o hardwaru. Společnost Dell neprohlašuje, že software umožňující používání služby dokáže nebo bude poskytovat podporu pro všechny typy hardwaru, aplikací nebo zařízení. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 18 z 29

19 Modulární služby společnosti Dell: Příloha 8 Služby správy ů: Služba EMS Continuity Přehled o službě Služba EMS Continuity představuje záložní ovou službu, kterou může zákazník aktivovat, dojde-li k neočekávanému výpadku primárního ového systému zákazníka. Tato služba podporuje ové schránky koncových uživatelů, jež zákazník k této službě zaregistroval (dále jako ové schránky kryté službou EMS Continuity ). U určitých verzí aplikace Microsoft Outlook podporuje služba EMS Continuity také integraci aplikace Microsoft Outlook pomocí nainstalovaného rozšíření EMS Outlook Extension pro aplikaci Microsoft Outlook. Služba EMS Continuity je určena pro dočasné použití během údržby běžného ového systému nebo při neplánovaných výpadcích primárního ového systému zákazníka. Součástí této služby jsou i pravidelné testovací aktivace služby EMS Continuity s cílem napomoci zákazníkovi při plánování a zajištění připravenosti na neočekávaný výpadek primárního ového systému zákazníka. Volitelné služby (dodatečně zpoplatněny) Služba EMS Wireless Continuity Služba EMS Wireless Continuity je volitelná rozšiřující služba pro službu EMS Continuity, jež zajišťuje podporu pro specifická zařízení spravovaná podnikovými servery RIM BlackBlerry Enterprise Server (BES). Tato služba umožňuje pokračovat v odesílání a přijímání ů během aktivace systému služby EMS Continuity. Nepřetržitá bezdrátová komunikace zařízení BlackBerry závisí na dostupnosti serveru BES zákazníka. Služba Archive Storage. Služba Archive Storage je volitelná rozšiřující služba ke službě EMS Continuity. Tato služba poskytuje přístup k roční historii ů pro všechny ové schránky kryté službami EMS Continuity, EMS Rapid Archive nebo EMS Enterprise Archive pro smluvně stanovený maximální počet gigabajtů (dále jako maximální archivní úložiště ). Umožňuje zákazníkům během aktivace přístup k historickým ům pro určené ové schránky kryté službou EMS Continuity. Když bude primární ový systém zákazníka fungovat normálně, bude systém zachycovat a ukládat kopie ových zpráv odesílaných a přijímaných ovými schránkami krytými službou EMS Continuity. Historické y jsou koncovým uživatelům během aktivace zpřístupněny podle zásad uchovávání dat určených zákazníkem. Velikost maximálního archivního úložiště bude společností Dell měsíčně přezkoumávána. Velikost maximálního archivního úložiště bude vypočtena tak, že se od celkového počtu gigabajtů ů, jež byly zkopírovány a uloženy do systému, odečte celkový počet gigabajtů ů, které byly ze systému odstraněny na základě zásad uchovávání dat zákazníka. Služba End-User Pack. Služba End-User Pack je volitelná rozšiřující služba ke službě Archive Storage, která koncovým uživatelům zákazníka, jejichž ové schránky jsou označeny jako ové schránky kryté službou EMS Continuity, umožňuje přístup k jednotlivým archivům odeslaných a přijatých ů z jejich ových schránek prostřednictvím webového rozhraní nebo pomocí rozšíření EMS Outlook Extension. Postupy podpory Poskytování služeb Zákazník obdrží uvítací , který bude obsahovat požadavek na poskytnutí informací. Po vyplnění informací budou zákazníkovi poskytovány služby na základě poskytnutých informací. V rámci poskytování služeb budou zákazníkovi poskytnuty úvodní vysvětlující informace ohledně správy dat. Bude mu také poskytnuto školení pro seznámení s funkcemi aplikace. Povinnosti zákazníka Určit, které ové schránky budou mít nárok na krytí službou EMS Continuity (dále jako ové schránky kryté službou EMS Continuity ). Pravidelně testovat postupy nepřerušeného fungování. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 19 z 29

20 Zajistit, aby aktivace nepřesáhly regulérní a odůvodněné použití záložního ového systému (určeného k řešení neočekávaného výpadku ového systému, který je jinak stabilní). Zajistit pro poskytování služby technické zdroje s oprávněním pro správu. Poskytnout a udržovat hardware a software potřebný k tomu, aby společnost Dell mohla zakoupené služby provozovat. Modulární služby společnosti Dell verze /2009 Strana 20 z 29

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Pravidla a postupy OBSAH Rozsah dokumentu... 3 1 Implementace Smlouvy... 3 2 Popisy metod komunikace... 4 2.1 B2B GW (SI)... 4 2.2 WEB Interface (WI)...

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Podmínky používání Služeb společnosti Perspia a.s. platné a účinné od 1. 3. 2011. 1. Váš vztah se společností Perspia a.s. 1.1

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb Smluvní strany se dohodly, že Objednatel, jakož i kterýkoli z Pověřujících zadavatelů,

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRIVATE CLOUD (PCC) Verze ze dne 8.6.2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRIVATE CLOUD (PCC) Verze ze dne 8.6.2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRIVATE CLOUD (PCC) Verze ze dne 8.6.2011 DEFINICE: Cloud: Technologie zaměřená na dálkové používání zdrojů pro provádění a ukládání. Virtuální datacentrum: Pomyslné datacentrum tvořené

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Smlouva č. NPMK/... / o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, státní příspěvkovou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO PŘEROV ŽERAVICE II.ETAPA, 1 a 2. SEKCE SKLÁDKY

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO PŘEROV ŽERAVICE II.ETAPA, 1 a 2. SEKCE SKLÁDKY ZADAVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce Zadavatel: Technické služby města Přerova s.r.o. Na hrázi 3165/17 750 02 Přerov IČ: 278 41 090 Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu

Více

Smluvní podmínky provozu portálu j4bporadce.cz

Smluvní podmínky provozu portálu j4bporadce.cz Smluvní podmínky provozu portálu j4bporadce.cz Platné do 11.11.2008 Smluvní podmínky provozu portálu j4bporadce.cz Platné do 11.11.2008. Tyto Smluvní podmínky provozu (dále jen Podmínky provozu) se vztahují

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600 OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Tomáš Hrdinka Drahy 212 687 32 Nezdenice E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618 Účet: 210379231/0600 (dále jen prodávající ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE dle ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 121/2000 Sb. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 1.1 Veškerá práva ve smyslu ust. 2358 a násl. zákona č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky )

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky ) VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK FIRSTPLANET.EU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ COOL GALAXY, S.R.O. (dále jen Podmínky ) 1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 1.1 Definice Pro účely těchto

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor

Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Účinné od 28. 3. 2016 Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Datový trezor (dále

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

SPECIFIKACE ZADÁNÍ. 1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu. 1.1. Základní údaje. 1.2. Oprávněné osoby zadavatele

SPECIFIKACE ZADÁNÍ. 1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu. 1.1. Základní údaje. 1.2. Oprávněné osoby zadavatele SPECIFIKACE ZADÁNÍ veřejné zakázky malého rozsahu Mobilní telekomunikační služby (dále jen zakázka ) V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Ev. č. dle Věstníku veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo Všeobecné obchodní podmínky dodávky a užívání ekonomického systému PREMIER system společnosti PREMIER system a.s. sídlem Praha, Uhříněves, Saturnova 1197/1, PSČ 10400 IČ 25820516 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby integrace IT, služby IMAC/D a další práce a služby podléhající převzetí

Všeobecné obchodní podmínky pro služby integrace IT, služby IMAC/D a další práce a služby podléhající převzetí Všeobecné obchodní podmínky pro služby integrace IT, služby IMAC/D a další práce a služby podléhající převzetí 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nabídky a dodávky služeb

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Článek 1 - Všeobecné informace 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky, tištěných katalogů a dalších publikací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) Všeobecné obchodní podmínky E-SHOPu Národního geoportálu INSPIRE (dále

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více