4.1 lenící (interpunkní) znaménka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 lenící (interpunkní) znaménka"

Transkript

1 4.1 lenící (interpunkní) znaménka Teka, árka, dvojteka, stedník, vykiník, otazník Všechna interpunkní znaménka se pipojují k pedcházejícímu slovu, zkratce, znace nebo íslu bez mezery. Za každé interpunkní znaménko však náleží mezera krom výjimek uvedených dále. (Viz též odstavec 11.5 Mezery) alouníme nábytek. Chcete si vybrat látku? Obrate se na nás! Následuje-li více interpunkních znamének za sebou, patí mezera za poslední z nich. KAKTUS, spol. s r. o., tel.: 02/ Teka za zkratkou na konci vty platí také jako teka za vtou. Inzertní rubriky se týkají výmny byt, nabídky služeb apod Ti teky Ti teky mohou znamenat vynechaný text nebo pokraování výtu. TE Pro ti teky se používá zvláštní znak (výpustek). Od kmene pítomného se tvoí jednoduché slovesné tvary urité, nap. dlám, dláš, dlá, ; dlej, Spojovací árka (spojovník), pomlka Spojovník Spojovník spojuje dv ásti slova nebo dva výrazy bez mezer. Koní-li pedcházející ádek spojovníkem, opakuje se spojovník na zaátku následujícího ádku. Pi dlení slov se spojovník pipojuje bez mezery.

2 esko-polský slovník, zemdlsko-lesnické otázky, okres Plze-sever, Frýdek-Místek, Klára Suková-Rovenská, budete-li Pomlka Pomlka se oddluje za obou stran mezerami. První pomlka se nepíše na konec ádku pedcházejícího, druhá pomlka se neklade na zaátek ádku následujícího. Interpunkní znaménka, nap. teka, árka, dvojteka, se pipojují za druhou pomlku bez mezery. Nabízíme polygrafické služby zhotovujeme podklady pro tisk provádíme grafickou úpravu text. Pomlka mže nahrazovat výrazy až, až do nebo proti (versus). Obchod bude uzaven ervna. Zápas Sparta Slávia Závorky a uvozovky Závorky a uvozovky piléhají bez mezer na zaátku a konci výrazu, který dáváme do závorky nebo do uvozovek. Je-li závorkami nebo uvozovkami vymezena ást vty, pimykají se závorky nebo uvozovky jen k této ásti. Jestliže je v závorce nebo v uvozovkách celá vta, koncová závorka nebo uvozovka se umístí za interpunkní znaménko, které ukonuje vtu Závorky Pednostn se používají závorky okrouhlé. Pro dti od šesti do deseti let jsou vhodné stolní hry (fotbal, kuleník). (Nkteré hraky si kupují dosplí sami pro sebe.) PS Pokud nejsou v psacím stroji okrouhlé závorky, nahrazují se lomítkem. Stejným zpsobem lze v nkterých pípadech nahradit hranaté závorky. V hranatých závorkách uvádjí jazykové píruky výslovnost slov, nap. laser [lejzr].

3 V odborných pracích, které jsou opateny íslovaným seznamem použité literatury, se citáty z této literatury mohou v textu oznait íslem citované publikace podle pipojeného seznamu uvedeným v hranaté závorce. Slovní zásoba se neustále mní, protože jazyk jako nástroj dorozumní se petváí zárove s vývojem spolenosti. 5 Hranaté a jiné závorky se používají v matematických výrazech. a + b. c : q Uvozovky PS Pro pední a zadní uvozovky se používá stejn umístný znak. Miloš Ondráek, loský vítz ankety o nejkrásnjší eskou známku, napsal: Rytcv projev musí souznít s výtvarníkovým. TE Pední a zadní uvozovky se vyznaují rzn umístnými znaky. editelka mateské školy íká: Dtem nechybjí vci, ale vztahy. Správná hraka má podporovat pirozenou touhu dítte picházet vcem na kloub Odsuvník (apostrof) Odsuvník nahrazuje vynechané písmeno. Sáh` si do kapsy. Upad` do bezvdomí. Paul`s dog. PS Odsuvník lze nahradit diakritickou árkou. (Za ní je nutno udlat mezeru.) Snd, lek se, leh si; John s, don t; l espace.

4 4.2 Zkratky Zpsob psaní zkratek stanoví Pravidla eského pravopisu Zkratky astých slov Za zkratkami, které se tvoí zaátkem slova, se píše teka. p. (pan, pánové), pop. (popípad), r. (rok), zvl. (zvlášt) jestliže se slovo krátí zaátkem a koncem, teka za zkratku nepatí. fa (firma, faktura), fy, fu, fou, pí (paní), ca, cca (circa) Uvnit zkratek dvou nebo více slov náleží za každou teku mezera. a. s., t. r., v. r., Ústí n. Orl. Nkteré zkratky dvou nebo více slov se píší dohromady (event. je možný dvojí zpsob psaní). tj. (to je), atp, atpod. (a tak podobn),. j., j. (íslo jednací),. p., p. (íslo popisné) Za iniciálovými zkratkami (utvoenými z velkých poáteních písmen) se teka nepíše. R, AV R, MF R, NG, SAD, UNICEF, OSN Zkratky akademických titul, vojenských a vdeckých hodností Zkratky akademických titul, vojenských hodností apod. uvedené ped jménem se árkou neoddlují. PaedDr. Karla Pechová, akad. arch. David Brzobohatý pplk. Michal Vondráek, mjr. Vojtch Koubek Zkratky vdeckých hodností uvedené za jménem se oddlují árkou. PhDr. Martin Suchý, CSc.

5 MUDr. Jaroslav Paderta, DrSc., eské Budjovice Zkratky právního oznaení firem Zkratka právního oznaení uvedená ped názvem firmy se árkou neoddluje. s. Kormorán;, v. o. a. LAGUNA Právní oznaení uvedené za názvem firmy se oddluje árkou. Slunenice, a. s. RENA, spol. s r. o, Pelhimov 4.3 Znaky Znaka a píslušná íselná hodnota musí být napsány na témž ádku. TE Mezi íslo a znaku se vkládá neoddlitelná mezera. PS Pokud znaka není obsažena v klávesnici psacího stroje, lze kombinovat znaky nebo je nutno ji vypsat slovem nebo dopsat run. TE Pro psaní znaek, které nejsou obsaženy v klávesnici, lze využít zásobu znak nebo kód ASCII [aski,], American Standard Code for Information Interchange Znaky mrných jednotek Znaky mrných jednotek se píší bez teky, od íselné hodnoty se oddlují mezerou. 10 cm; 6 V; 8,78 kg; 0,25 l; 7 x 5 m; 10:00 h; 12 min; 30 s Tvoí-li znaku dva nebo více znak, následují za sebou bez mezery. +10 C; 300 kw; 100 kwh; 15 ma; 500 kpa

6 jestliže se íslicí a znakou vyjaduje pídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery. 6V baterie = 6voltová = šestivoltová baterie 100 km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová rychlost Znaky mn V sestavách se znaky mn píší ped penžní ástkou. V textech je lze uvádt na ní i ped ní. K 220,--; Ft 120,15; Din 250,50. Nabízíme Vám slevu 2500 K. PS Není-li nkterá mnová znaka v klávesnici stroje, nahrazuje se kombinací znak nebo se vypisuje. 420 kanadských dolar V bankovní praxi se mnové jednotky vyjadují típísmennými kódy. CZK 24,20; ATS 500,00; CHF 105,15; NLG 115, Matematické znaky ísla se od matematických znaek oddlují mezerami = = 30 a + b = c = : 12 = 5 a b = x 5 x 16 = 80 Pokud znaky plus a minus vyjadují hodnotu ísla, pedsazují se bez mezery. +5 C; 10 C V textu se matematické znaky vypisují slovn. Celkové množství minus 5 kus vadných. Uvedená cena plus 645 K DPH.

7 4.3.4 Zlomky Obyejné zlomky Zlomky se šikmou zlomkovou arou se píší bez mezery. Ve smíšeném ísle se zlomek od celého ísla oddluje mezerou. 1/2; 3/4; 10 3/4 kg; 7 1 m; 8 11/12 ha Složená pídavná jména se píší bez mezery. 3 1/2procentní úrok Vodorovná zlomková ára zaíná pod prvním a koní pod posledním znakem zlomku. Vyznauje se spojovníkem nebo podtrhávací arou. TE Pi psaní zlomk a složitjších matematických výraz se využívají speciální funkce Desetinné zlomky Desetinné zlomky se od jednotek oddlují desetinnou árkou. Ped ní ani za ní se nevynechává mezera. desetinné zlomky psané za sebou se oddlují stedníkem 12,76; 98,50; 45,67; 100,006; 19, Procento, promile Procento se píše znakou, která je v klávesnici stroje. Promile se na PS vyznauje pomocí malých o a šikmé zlomkové áry.

8 TE Využívá se zásoba znak nebo kód ASCII. Úrok 5 %, 3 1/2 % slevy; 5 alkoholu; spád 8 Složená pídavná jména se píší bez mezery mezi íslem a znakou. 15 % penále = 15procentní penále Mezní úchylky PS Znaménko minus je teba napsat o pl ádku níže. TE Využívá se zásoba znak nebo kód ASCII. 20 ±1; (50 ±5) oc; (16 ±3) mm Mítko ísla se od dvojteky oddlují mezerami. Nákres pozemku byl zhotoven v mítku 1 : Prmr PS Znaka pro prmr se píše kombinací nuly a lomítka. TE používá se zásoba znak. Hadice O 1/2" (palce)

9 4.3.9 Exponenty, indexy Exponenty a indexy se pipojují k íslici nebo k písmenu bez mezery na následující znakovou rozte. PS Pi psaní exponent se válec pootoí o pl ádku níže, pi psaní index o pl ádku výše. TE Využívá se funkce horní index a dolní index. (a + b)2; 10-5 ; 300 m 3 ; 12 m 2 ; H 2 SO 4 ; CaSO 3 ; HNO Úhlový stupe, minuta, vteina Mezi íslem a následující znakou se nevynechává mezera. PS Pokud není znaka pro stupe v klávesnici psacího stroje, používá se malého o umístného o pl ádku výše. Úhlové minuty se vyjadují diakritickou árkou nebo odsuvníkem (apostrofem). Úhlové vteiny se vyznaují uvozovkami. Úhel 15 o; 35o TE Pokud nejsou potebné znaky v klávesnici, používá se zásoba znak nebo kód ASCII. spád 15o; 65o12 10 (Tyto znaky se používají pi zápisu pesných údaj smru, zempisných souadnic apod., nikoli pi asových údajích. vyjadování teplotních stup viz 7.1.) Paragraf Znaka pro paragraf se píše jen ve spojení s íslem. 23; 121; podle 29 odst. 1 písm. a) zákona. 98/1991 Sb.

10 Znaka & (et) Tato znaka se uplatuje pi psaní firemních názv. Klemens & Müller, Thomas Brown & Co PS Pokud tato znaka není v klávesnici stroje, nahrazuje se spojkou a ; v názvech zahraniních firem se pekládá do píslušného jazyka. TE Používá se zásoba znak (symboly) Znaka # (dvojitý kíž) Tato znaka se používá jen ve spojení s následujícím íslem (nahrazuje slovo íslo ). Pokrývky # 215 již nevyrábíme Stejnítka V sestavách je možné opakovaný výraz na dalším ádku nahradit stejnítky (uvozovkami), které se píší pod první písmeno opakovaného slova. Opakovaná ísla stejnítky nahradit nelze.- K 222,50 10 vagon stolních brambor " 10,00 10 " krmných " " 112,00 4 " " "

11 K344,50 POZNÁMKA V textu se znaky, pokud nejsou použity s íslem, vypisují. Bude teba nkolik metr látky. Vyteklo mnoho litr vody. Bylo rozhodnuto podle uvedeného paragrafu. Schze se zúastnilo jen malé procento voli. 5.1 Desetinná ísla Desetinná místa se oddlují od jednotek desetinnou árkou. ísla, která mají více než ti místa vlevo nebo vpravo od desetinné árky, se lení do skupin o tech místech jednou mezerou. tymístná ísla se mohou psát bez mezery ,8 m; obyvatel; 5,756 7 q; 2000 km 5.2 Penžní ástky Pi psaní penžních ástek se z bezpenostních dvod skupiny tí ísel mohou oddlovat tekou. K ,--; Ft 1.543,78 Zaokrouhlená ísla nebo pibližné ástky lze uvádt bez desetinných míst. Píjem nad K; cena cca 4700K

12 5.3 Sestavy ísel V sestavách se píší jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd.; vychází se od desetinné árky. Za desetinnou árkou se uvádí vždy stejný poet míst. Pokud nejsou udány desetinné hodnoty, píší se nuly. Sloupce se pod posledním ádkem podtrhávají spojovníkem (po zaádkování) nebo podtrhávací arou (tsné). Podtržení zaíná pod (nad) prvním místem sloupce a koní pod posledním místem. Poetní znaky +, ped ástkami nebo ped ísly se podtrhávají spolu s ísly. Souty se podtrhávají rovnítkem (po zaádkování) nebo dvojitou arou (v TE). 256,10 kg 700,00 " 354,50 " ,50 kg ========= K 9,536,70 - K 3.792,00 K 5.744,70 Pi psaní sestav a pi podtrhávání se využívají automatické funkce elektronických PS a textových editor.

13 5.4 Kalendání data Pi íselném vyjádení msíce se podle SN EN Datové prvky a formáty výmny výmna informací prezentace data a asu píše datum v odvolacích údajích, pi vyplování rubrik apod. sestupn; jednotlivé údaje se spojují spojovníkem, msíc a den se vyznauje vždy dvoumístn V sestavách se kalendání data píší rovnž sestupn Pi slovním vyjádení msíce se datum píše vzestupn. Náchod 1. záí asové údaje asové údaje se píší sestupn, dvoumístn a oddlují se dvojtekami. Hodiny, minuty a sekundy lze krátit znakami h, min, s nebo vypsat slovy. 10:30:15; 03:25 h; 10 h 30 min 15 s; v 10 hodin 5.6 Telefonní a faxová ísla Telefonní a faxová ísla se lení po dvojicích poínaje zprava. Lichý poet íslic zaíná trojíslím ; ;

14 5.7 Ostatní ísla Rodná ísla, ísla obanských a idiských prkaz, evidenní ísla cestovních doklad, ísla bankovních út, SPZ motorových vozidel, ísla norem, IO, DI atd. se lení v souladu s píslušnými pedpisy. Poštovní smrovací ísla viz Elektronické PS Pi vyplování ísel do rubrik formulá, rámek pro PS apod. se doporuuje nastavit úzké znakové roztee (12 nebo 15 znak na palec). 5.8 Spojení ísel se slovy, písmeny nebo znakami Mezera se nedlá tam, kde se spojuje íslo se slovem, s písmenem nebo znakou v jedno slovo nebo v jednu znaku. 10násobek, 4násobný, 5krát; odd. IIb; Alšova 15a; formát A4 5.9 ímské íslice ímské íslice se píší velkými písmeny abecedy. I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000; menší íslo ped vtším se odeítá (XL = 40), menší íslo za vtším se piítá (CX = 110). V sestavách se ímské íslice adí od levé svislice. I. II. II. IV. V.

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ ČSN 01 6910 ÚPRAVA PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; ZÁSADY FORMÁLN LNÍHO USPOŘÁDÁNÍ OBCHODNÍCH A ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ duben 2007 PEVNÁ MEZERA mezera o konstantní šířce ce,, která

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky. 1 Typografie Typografie je umělecko-technický

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 OBSAH ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 1. PRAVIDLA ZÁVAZNÁ, DOPORUČENÁ A ZVYKOVÁ... 8 2. VZTAHY MEZI KATEGORIEMI PRAVIDEL... 8 X II. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE...11 1. PRAVIDLA

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ Tato spíše prakticky zaměřená kapitola je pokusem o přehled, který by měl přispět nejen k ujasnění motivace a funkce každého uvedeného grafému, ale samozřejmě i k ustavení

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více