Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele o.s. MUM Sídlo Mezilesí 2058, Praha 9 Horní Počernice IČ / DIČ IČ: , DIČ: CZ Právní forma občanské sdružení 2. Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci Barbora Zálohová zakázky Kontaktní osoba Mgr. Olga Kyselová Kontaktní telefon O. Kyselová , B. Zálohová Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Kč celkem 5. Popis (specifikace) předmětu zakázky Obsahem zakázky je zajištění lektorů na výuku dvou akreditovaných kurzů Základů podnikání (ZP) pro začínající podnikatelky a jednoho akreditovaného kurzu Účetnictví a daňové evidence (ÚDE) pro samostatné účetní. Kurzy budou ukončeny závěrečnou zkouškou a úspěšným absolventům bude vydáno celostátně platné osvědčení MŠMT ČR. Každému účastníku kurzu bude poskytnuto individuální odborné poradenství, např. při přípravě vlastního podnikatelského záměru. Zadavatel bude konzultovat s obsahovou náplň vzdělávacích kurzů, organizaci a průběh vzdělávání. Zadavatel organizačně zajistí realizaci kurzu - učebnu, občerstvení, třídní knihy, prezenční listiny, péči o děti účastníků v době realizace kurzu. Dodavatel služeb zajistí obsahovou část kurzu, lektory, studijní materiály, prezentace, testy a závěrečné zkoušky písemné a praktické, osvědčení s celostátní platností. Všechny materiály budou opatřeny logy dle pravidel publicity OPPA. Délka každého kurzu: 4 měsíce, tj. 16 týdnů, 2 x 4 vyučovací (45 min.) hodiny týdně Organizace každého kurzu: celkem 128 hod. výuky + 36 hod. individuálních konzultací (3h./osoba), celkem 164 hodin (mimo svátky a školní volno) Počet účastníků na 1 kurzu: 12 Cílová skupina: osoby pečující o závislého člena rodiny (na RD, MD, nezaměstnané) Doprovodná aktivita: péče o děti účastníků kurzu (není předmětem zakázky) 1

2 Tématické okruhy kurzu Základy podnikání I. a II.: Služby, obchod, peněžnictví Právní aspekty podnikání a legislativa Podnikatelské minimum Marketing Mzdová agenda s využitím výpočetní techniky Personální agenda Projektově praktická část Tématické okruhy kurzu Účetnictví a daňové evidence: Úvod do účetnictví Základy účetnictví Účtování zásob Zúčtovací vztahy Účtování stálých aktiv Účtování na finančních účtech Účtování na kapitálových účtech Náklady a výnosy Účetní závěrka-hospodářský výsledek a jeho dělení Manažerské účetnictví Výpočetní technika v účetnictví Právní aspekty v účetnictví Úvod do daňové evidence Obsah a forma vedení daňové evidence Postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak Personalistika a mzdy Uzávěrka a závěrka Výpočetní technika pro vedení daňové evidence 6. Doba a místo plnění zakázky celkový počet kurzů Základů podnikání: 2 (realizace I. : září 2010 leden 2011, zahájení ) (realizace II.: září 2011 leden 2012, zahájení ) Doba plnění zakázky celkový počet kurzů Účetnictví a daňové evidence: 1 (realizace: únor červen 2011, zahájení ) výuka bude probíhat dvakrát týdně, v úterý a v pátek, 8:30 12:00 (mimo svátky a školní volno) Místo plnění zakázky učebna o.s. MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 Horní Počernice 7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky Povinné součásti nabídky: 1. Identifikace dodavatele (název, sídlo, IČ) 2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele (viz. část 10 - Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele) 3. Předmět nabídky (stručná charakteristika vzdělávacího programu včetně časové dotace jednotlivých témat, formy a metody výuky, technicko-organizační podmínky, 2

3 ukázky studijních materiálů a výukových pomůcek, metody a ukázky ověřování vědomostí klientů) 4. Nabídková cena 5. Profil a odborná způsobilost lektorů a zástupce dodavatele pro komunikaci se zadavatelem (stručné životopisy s uvedením praxe v oboru a dosaženým vzděláním) 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena za všechny tři kurzy nepřesáhne ,- Kč (slovy pětsetčtyřicettisíckorun) bez DPH. Celková cena bude dále rozdělena na cenu tří jednotlivých kurzů (dva Základy podnikání a jeden Účetnictví a daňová evidence) včetně studijních materiálů v Kč. Celoživotní vzdělávání je osvobozeno od DPH. Dodavatel také uvede cenu za hodinu výuky včetně studijních materiálů. 9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky do , 18:00 hod. Místo pro podání nabídky poštou na adresu: o.s. MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 Horní Počernice Způsob přeložení nabídky Jazyk zpracování nabídky čeština Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě (včetně přiloženého elektronického média) poštou, v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem Neotevírat, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele požadavku č. 1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, b) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, c) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. 3

4 požadavku č. 2 požadavku č. 3 požadavku č. 4 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Požadavek na předložení platných akreditací MŠMT ČR Dodavatel dokládá ověřenou kopii platných akreditací MŠMT ČR na kurzy Základy podnikání a Účetnictví. Požadavek na reference Dodavatel dokládá reference o podobných službách, počet a délku trvání realizovaných kurzů tohoto typu v posledních třech letech. 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. nabídková cena váha 40% 2. kvalita nabízených služeb váha 30% 3. kvalita realizačního týmu váha 30% Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 1: Nabídky v tomto kritériu získají od 2 do 6 bodů dle vymezených intervalů: Počet bodů Cena bez DPH 2 body 4 body 6 bodů nad 530 tis. Kč nad 500 tis. Kč a do 530 tis. Kč včetně do 500 tis. Kč včetně Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 2: Hodnocena bude stručná charakteristika vzdělávacího programu včetně časové dotace jednotlivých témat, formy a metody výuky, technicko-organizační podmínky, ukázky 4

5 studijních materiálů a výukových pomůcek, metody a ukázky ověřování vědomostí klientů. Nabídky v tomto kritériu získají od 2 do 6 bodů dle jejich posouzení v rámci vymezených parametrů: Počet bodů Charakteristika vzděl. programu + časová dotace Formy a metody výuky, technickoorgan. podmínky Ukázky studijních materiálů a pomůcek Metody a ukázky ověřování vědomostí klientů 0,5 bodu 1 bod 1,5 bodu Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 3: Hodnoceny budou stručné životopisy lektorů a osoby, která bude zastupovat dodavatele při komunikaci se zadavatelem. Životopisy lektorů musí obsahovat dosažené vzdělání, specifikaci délky zkušeností s výukou oborů základů podnikání (ZP) a účetnictví (ÚDE) a zkušenosti s výukou cílové skupiny (především ženy na rodičovské dovolené) v prostředí rodinného centra. Životopis osoby zastupující dodavatele musí obsahovat dosažené vzdělání a délku praxe s koordinací výše uvedených kurzů v prostředí zadavatele. Nabídky v tomto kritériu získají od 2 do 6 bodů dle jejich posouzení v rámci vymezených parametrů: Počet bodů Zkušenosti lektorů s výukou ZP/ÚDE u cílové skupiny v rodinných centrech Zkušenosti zástupce s koordinací kurzů a komunikací se zadavatelem 1 bod 2 body 3 body 12. Další požadavky zadavatele Požadavky na realizaci kurzů, evidenci dokumentů a jejich archivaci Dodavatel se zavazuje k: poskytnutí nezbytných informací pro monitorovací zprávy zadavatele, k písemné evidenci účastníků i lektorů a vzdělávacímu obsahu jednotlivých lekcí včetně dodání studijních materiálů, poskytnutí nezbytných informací orgánům provádějícím audit a kontrolu, uchování veškerých dokumentů a podkladů vztahujících se 5

6 k realizaci předmětu smlouvy po dobu 12 let od uskutečnění poslední dodávky. Dodavatel opatří veškeré učební materiály logem OPPA, hl. m. Prahy, EU a ESF dle pravidel publicity (viz stejně tak i případné elektronické prezentace zakázky. Formální požadavky na zpracování nabídky Dodavatel předloží nabídku v listinné podobě i na elektronickém médiu. Datum Místo Podpis Praha Barbora Zálohová 6

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Rekvalifikační kurzy Zadavatel: Sdružení pro rodinu a děti-český Krumlov Sídlo: Vlašský dvůr č.p. 32, Český Krumlov Kontaktní a poštovní adresa: U Cihelny 330, Český

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více