ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou"

Transkript

1 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí Žamberk srpen 2015

2 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání Podle zákona č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501 / 2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Zpracovatel územně plánovací dokumentace: URBAPLAN s.r.o. zastoupená Ing. arch. Milanem Faltou, jednatelem společnosti Komenského Hradec Králové 1 tel.: IČO: datum: VIII zakázka č.: 0517_Žamberk ÚS, Pod Žirafou označení SoD: 01/15/UBN Odpovědný projektant: Ing. arch. Milan Falta autorizovaný architekt ČKA Vypracoval: Ing. arch. Milan Falta autorizovaný architekt ČKA Hana Martínková Pořizovatel územně plánovacího podkladu: Městský úřad Žamberk oddělení územního plánování Masarykovo náměstí Žamberk URBAPLAN s.r.o. 2

3 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍ STUDIE A. Úvod A.1. Výchozí informace A.2. Seznam vstupních podkladů B. Vymezení a specifikace území B.1. Širší vztahy B.2. Vymezení řešeného území B.3. Charakteristika řešeného území, základní hodnoty a limity využití B.4. Požadavky vyplývající z územního plánu C. Urbanistická koncepce C.1. Návrh urbanistické koncepce včetně prvků regulace C.2. Zásady regulace zástavby C.3. Návrh řešení dopravy C.4. Technická infrastruktura C.5. Řešení zeleně, ochrana životního prostředí C.6. Návrh etapizace realizace SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK KÚ KZ KZP PD RD ÚAP ÚP VPO VPS katastrální území koeficient zeleně koeficient zastavěné plochy podlažnost rodinný dům územně analytické podklady územní plán veřejně prospěšné opatření veřejně prospěšná stavba URBAPLAN s.r.o. 3

4 A. ÚVOD A.1. VÝCHOZÍ INFORMACE Územní studie je zpracována na základě objednávky Města Žamberk. Vypracování územní studie je uloženo územním plánem Žamberk, který byl Zastupitelstvem města Žamberk vydán 18. února 2014 a nabyl účinnosti 6. března Řešené území leží na jihovýchodním okraji města, poblíž hranice s obcí Lukavice. Tato studie detailně pojednává velkou zastavitelnou plochu ZB 1. Funkční využití této plochy je bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Zároveň bude řešena i zastavitelná plocha ZO 1, jejíž funkční využití je občanská vybavenost komerční zařízení malá a střední, a to včetně souvisejícího koridoru dopravní infrastruktury ZDk9. Výměra plochy ZB 1 je cca 8,8 ha, celková výměra řešeného území je cca 9,7 ha. A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Katastrální mapa; ortogonální fotografie; orientační výškopis; Územní plán Žamberk; ÚAP ORP Žamberk; Předběžné konzultace s některými správci sítí; B. VYMEZENÍ A SPECIFIKACE ÚZEMÍ B.1. ŠIRŠÍ VZTAHY Město Žamberk se nachází v severovýchodní části Pardubického kraje, poblíž hranice s Královéhradeckým a Olomouckým krajem. Městem prochází komunikace I. třídy č. 11. Žamberk leží vzdušnou čarou 50 km od Pardubic a 47 km od Hradce Králové. Žamberk plní roli obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) pro 12 okolních obcí a zároveň má funkci obce s rozšířenou působností (ORP) pro 27 měst a obcí. Žamberk je také sídelním městem pro Sdružení obcí Orlicko, které bylo založeno v roce 1992 jako Sdružení obcí a měst Orlice (dnešní název platí od roku 2001). Město je prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko členem Místní akční skupiny Orlicko a Euroregionu Glacensis. Trvalý pobyt na území města má hlášeno cca obyvatel. URBAPLAN s.r.o. 4

5 Žamberk leží na celostátní železniční trati č. 021 Týniště nad Orlicí Letohrad, která navazuje na trať č. 020 do Hradce Králové a Velkého Oseka a v Letohradě je propojena pomocí tratě č. 024 s hlavní koridorovou tratí č. 010 Česká Třebová Ústí nad Orlicí Choceň Pardubice Kolín. Z dopravně-geografického hlediska lze polohu Žamberka hodnotit jako vcelku exponovanou. Přítomnost komunikace I. třídy, hustá síť silnic nižších tříd, napojení na celostátní železnici, přítomnost veřejného vnitrostátního letiště a blízkost hierarchicky nadřazených i srovnatelných center osídlení posilují dobré předpoklady pro rozvoj města (širší nabídka pracovních příležitostí a služeb aj.). B.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území leží na jihovýchodním okraji města, poblíž hranice s obcí Lukavice. Má trojúhelníkový tvar vymezený zastavěným územím podél ulic Sokolovská a 28. října. Jižní hranici lokality tvoří plocha smíšená nezastavěného území přírodní, zemědělská a sportovně-rekreační. Tato studie podrobně řeší velkou zastavitelnou plochu ZB 1. Funkční využití této plochy je Bydlení v rodinných domech, městské a příměstské, a to včetně přilehlé zastavitelné plochy ZO 1, jejíž funkční využití je Občanská vybavenost komerční zařízení malá a střední. Součástí řešeného území je i koridor dopravní infrastruktury ZDk9. Výměra plochy ZB 1 je cca 8,8 ha, celková výměra řešeného území je cca 9,7 ha. B.3. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ HODNOTY A LIMITY VYUŽITÍ Předmětná lokalita je vklíněna mezi rodinné domy při ulicích 28. října a Sokolovská a objekt kotelny s komínem, který spolu s namalovanou 50m velkou žirafou tvoří dominantu celé oblasti. Území je v současné době nezastavěné, zemědělsky neobdělávané a má charakter kulturní krajiny, respektive louky a pastvin, a to prakticky bez vzrostlé zeleně. Celá oblast je mírně zvlněná tak, že terén spáduje od výše zmíněných ulic směrem do středu řešeného území, kde vytváří údolní nivu, kterou je kompaktní město propojeno s volnou krajinou. V severní části této údolnice se pod příkrým svahem s kompozicí stromů nachází prameniště (mokřad). Limitujícím faktorem pro využití území pro výstavbu rodinných domů je kromě ochrany přírodních hodnot také omezená možnost napojení na dopravní infrastrukturu, konfigurace terénu a přítomnost sítí technické infrastruktury. Obr. 01: Pohled na řešené území od jihozápadu Obr. 02: Pohled na řešené území od jihovýchodu URBAPLAN s.r.o. 5

6 B.4. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ - BI Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech Přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech - stávající objekty individuální rekreace - pozemky, stavby a zařízení OV veřejné infrastruktury městského významu - pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu - pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby - pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně - pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokalit - pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území - pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) Podmíněně přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech tam, kde to připouští podmínky využití jednotlivých zastavitelných ploch stanovených v kapitole 3 (ZB1, ZB3) - bytové domy ve stabilizovaných plochách za podmínky, že nebude zvyšována jejich podlažnost - pozemky, stavby a zařízení komerční občanské vybavenosti městského významu za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru - další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě Nepřípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu - pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, plochy pro odstavování nákladních vozidel, kapacitní stavby pro odstavování vozidel (s výjimkou stávajících řadových garáží jako dosavadní využití) - další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, či nejsou slučitelné s bydlením Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, výškovou hladinu okolní zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků; odborné odůvodnění návrhu bude požadováno u staveb výrazně se svým řešením odlišujících od okolní zástavby URBAPLAN s.r.o. 6

7 OBČANSKÁ VYBAVENOST KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - OM Hlavní využití: - občanské vybavení komerčního charakteru malého a středního rozsahu Přípustné využití: - pozemky staveb a zařízení občanské vybavenosti komerčního charakteru (nové stavby pro obchodní prodej s jednotlivou prodejní plochou nepřesahující 500 m 2 ) - pozemky staveb a zařízení občanské vybavenosti, která je součástí veřejné infrastruktury - pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně - pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území - pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) Podmíněně přípustné využití: - stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálu, služební byty, - resp. za podmínky přímé funkční a prostorové vazby na provoz areálu - nové stavby pro služby a obchodní prodej s jednotlivou prodejní plochou přesahující 500 m 2, pokud budou situovány v zastavitelných plochách ZO1, ZO2 - čerpací stanice pohonných hmot za podmínky situování v zastavitelných plochách ZO2 a za podmínky, že zóna havarijního plánování nezasáhne obytnou zástavbou Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti, které budou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, výškovou hladinu okolní zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků URBAPLAN s.r.o. 7

8 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - DS Hlavní využití: - plochy a koridory pozemních komunikací, pokud nejsou součástí jiných funkčních ploch, plochy dopravy v klidu a dalších zařízení dopravy neliniového charakteru Přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění komunikací, zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.) - pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí komunikací - pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy) - pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a jejich vybavení) - komunikace pro pěší a cyklisty - pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy včetně pozemků a staveb souvisejících - zeleň na dopravních plochách - pozemky, stavby a technické infrastruktury - pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) Podmíněně přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot - pouze zařízení stávající nebo umístěná v plochách dopravních koridorů silnic dle podrobnější dokumentace, a to až po definitivním umístění vlastní komunikace - pozemky, stavby a zařízení pro individuální garáže za podmínky jejich situování ve stabilizovaných plochách označených Plochy dopravní infrastruktury silniční garáže, DS1; v plochách DS1 je možné umístit zařízení drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby - pozemky, stavby a zařízení pro terminál autobusové dopravy včetně služeb pro cestující pouze ve stabilizované ploše DS v ulici Divišova - v rámci koridorů ZDk1, ZDk2, ZDk3 po stabilizaci trasy (tedy min. po vydání územního rozhodnutí) na příslušné komunikace je možno zbývající plochu koridoru využít shodně jako funkční plochu sousedící s vymezeným koridorem Nepřípustné využití: - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné URBAPLAN s.r.o. 8

9 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE C.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ PRVKŮ REGULACE Navrhovaná urbanistická koncepce vychází z tvaru a morfologie předmětné lokality a celkového charakteru prostředí, které vybízí k návrhu organičtější struktury zástavby s kompozičně svébytným pojetím. Studie navrhuje vytvoření části sídla mající svojí identitu, která se snaží navázat na celek města i sousední volnou krajinu. Hlavními zásadami územní studie je vytvoření urbanizovaného prostředí, které bude v rovnováze s přírodními hodnotami místa. Hlavní myšlenkou je definování základní uliční sítě, která plně reflektuje terénní rozmanitost lokality. Křivočaré obslužné komunikace budou propojeny lineárnějšími obytnými ulicemi, čímž dojde k vytvoření výchozí blokové struktury. Ta bude doplněna veřejným prostranstvím, které krom uliční sítě, sestává ze dvou prostorů s charakterem náměstí a jednoho parku s dětským hřištěm a odpočinkovými plochami, jenž je umístěn do rovinaté plochy v těsném kontaktu se stávající rodinnou zástavbou. Mezi nezastavitelné plochy je zařazena i údolní niva s mokřadem a vzrostlými stromy, navržená vodoteč a plochy doplňující zeleně. Zastavitelné plochy jsou navrženy v rámci jednotlivých vymezených bloků, přičemž typ navržených objektů a jejich funkční využití reflektuje návaznost na stávající zástavbu, popřípadě okolní krajinu. V rámci celého území je navrženo několik typů domů, kdy výchozím typem je přízemní dům se sedlovou střechou a využitelným podkrovím, respektive patrový dům s plochou střechou. Ve střední části území jsou na nadstandardních parcelách navrženy přízemní objekty se stanovou střechou bez možnosti využití podkroví (bungalovy). Při vstupu do území ze severozápadu (z ulice Školská) jsou navrženy dvojdomy tak, aby maximálně využili potenciál jižního svahu. Zde se předpokládá výstavba tři dvojdomů s plochou střechou tak, že uliční fasáda bude jednopatrová, zatímco fasáda východní (zahradní) bude dvoupatrová. V kontinuitě s trojicí dvojdomů a v návaznosti na veřejné prostranství se navrhuje umístění většího dvoupatrového domu s možností využití přízemí pro komerční služby. V rámci řešeného území se dále navrhuje trojice přízemních domů se sedlovou střechou, které budou orientovány (přístupné) z ulice 28. října. V rámci funkční plochy občanské vybavenosti (OM) jsou navrženy přízemní objekty pro občanské vybavení komerčního charakteru malého rozsahu s tím, že vzhledem k tvaru terénu bude západní fasáda patrová. Parkování vozidel bude v suterénu. C.2. ZÁSADY REGULACE ZÁSTAVBY Plošné a prostorové uspořádání: V grafické části je stanovena uliční čára (rozhraní soukromých pozemků a veřejných prostranství) a stavební čára (hranice zástavby), která vymezuje prostor zastavění udávající nepřekročitelnou hraniční polohu výstavby hlavního objektu RD. Před stavební čáru (hranici zástavby) smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy. Dokumentace vymezuje minimální odstupové vzdálenosti od sousedních parcel v hodnotě 5.0 m (s výjimkou bloku H, kde z důvodu stísněného území je hodnota 3,5 m), které zajišťují rovnocennou využitelnost všech navržených parcel. URBAPLAN s.r.o. 9

10 Struktura zástavby a výšková regulace: územní studie navrhuje dva základní typy rodinných domů, a to přízemní dům se šikmou střechou a patrový dům s rovnou střechou. Detailnější rozdělení domů a typů střech je popsáno výše a zakresleno v grafické části. Podlažnost (PD) udává maximální počet nadzemních podlaží. První číslice udává počet nadzemních podlaží (1 = přízemní objekt; 2 = jednopatrový objekt, 3 = dvoupatrový objekt) + P udává, zdali je přípustné podkroví; + 0 definuje plochou střechu. Číslo v závorce udává podlažnost ve vnitrobloku v případě, že objekty jsou situovány ve svahu. Objekty rodinných domů a garáží budou umístěny v rámci vymezených ploch zastavění. Vymezení veřejných prostranství: Územní studie vymezuje několik typů veřejných prostranství; liniové komunikace se stromořadími, ústřední náměstí s prvky drobné architektury a kompozicemi vzrostlé zeleně, park s dětským hřištěm a odpočinkovými plochami, plochu kulturní krajiny s navrženou vodotečí a doplňkové plochy zeleně. Navržené vjezdy na pozemky jsou informativní, ale budou vždy z přilehlé veřejně přístupné dopravní komunikace. Koeficient zastavění pozemků: Koeficient zastavěné plochy (KZP) udává maximální podíl zastavěné plochy (dle 3 odstavce (7) zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) pozemku v m 2. Koeficient zeleně (KZ) udává minimální podíl započitatelných ploch zeleně na ploše pozemku. Do ploch zeleně se započítávají zatravněné plochy a záhony (za stromy a keře se neuplatňuje žádné zvýhodnění). územní studie definuje pro bloky s rodinnými domy KZP = 0,5 a KZ = 0,4. Architektonické řešení: Barevnost a materiály: vyloučena jsou barevná řešení s převahou barev pastelových a křiklavých, Nepřípustné jsou celoroubené dřevěné stavby a mobilní domy. V území lze umisťovat rodinné domy, které nejsou v rozporu s územním plánem a stavebním zákonem včetně souvisejících předpisů. Přípustnost dalších staveb na pozemku, oplocení: Oplocení z uliční strany musí být alespoň z části průhledné, výška oplocení do 1,5 m, měřené směrem z ulice od výškové hladiny chodníku, s podezdívkou do výšky max. 45 cm. Plocha plotu nad soklem musí mít průhlednost minimálně 30% celkové plochy včetně sloupků a dalších konstrukcí při kolmém pohledu, vyjma "živých plotů" (ploty ze zeleně). Doplňkové stavby budou pouze přízemní. Na vlastním pozemku rodinného domu bude vyřešena plocha na tuhý komunální odpad přístupná pro odvoz, sousedící s elektrorozvodnou skříní (pokud je umístěna na hranici pozemku), případně sloupkem hlavního domovního uzávěru plynu. URBAPLAN s.r.o. 10

11 C.3. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY Figura dopravní infrastruktury tvoří páteř koncepce navrženého řešení. Území je dopravně napojeno třemi hlavními vstupními body. Dva se nacházejí v severní části a jejich propojením vznikne kromě napojení celku i možnost silničního propojení ulice 28. října a Školské. Třetí napojovací bod je navržen v jihovýchodní části území na ulici 28. října. Podružné dopravní napojení je možné i v jihozápadní části lokality, ale vzhledem k charakteru navazující úzké ulice je toto místo pouze v rámci obytné zóny (a uvažuje se pouze o jednosměrném provozu). Pro případ budoucího urbanistického rozvoje jižně od předmětné lokality je ponechána rezerva pro možné propojení daných sídelních celků. Trojice, respektive čtveřice vstupních / výstupních bodů je spojena obslužnými komunikacemi, které jsou vzhledem k morfologii terénu navrhnuty v křivočaré podobě. Navržené silnice jsou dále propojeny lineárními ulicemi s převážně obytnou funkcí. Na styku jednotlivých komunikací jsou vymezena veřejná prostranství. Uliční profil obslužných i obytných komunikací počítá s dopravním prostorem, vymezenými odstavnými plochami, chodníkem pro pěší a pásem zeleně se stromy. Územní studie dále vymezuje a navrhuje k ochraně významné pěší propojení řešeného celku s okolím. C.4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Významným limitem v rámci řešeného území je existence technické infrastruktury, respektive dvou tras nadzemních vedení vysokého napětí. Severojižní trasa spolu s odbočkou se v souladu s územním plánem navrhuje k přeložení mimo řešenou lokalitu. Pozice východozápadní trasy zůstane zachována, navrhuje se pouze změna nadzemního vedení za kabelové. Regulativy návrhu územní studie však počítají s možností ponechání nadzemního vedení ve stávající pozici. Koncepce tras odkanalizování a zásobování pitnou vodou bude reflektovat uliční síť a její přesná podoba bude doplněna na základě veřejného projednání. Odkanalizování celé lokality bude směřováno na čerpací stanici kalů 28. října (na pozemcích p.č.: 2046 a 2047). Likvidace dešťových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude u rodinných domů řešena na vlastních pozemcích. C.5. ŘEŠENÍ ZELENĚ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Celková koncepce řešeného území spočívá v řidší zástavbě rodinnými domy v zeleni s tím, že v ústředních urbanizovaných prostorech vzniknou dvě náměstí se vzrostlými stromy. Při styku nově navržené zástavby se stávajícím sídlem je navržen park s dětským hřištěm. Určujícím motivem celého návrhu je ponechání a ochrana údolní nivy s vodotečí, která se táhne od prameniště v severní části údolnicí směrem k jihu. Na přilehlých svazích se počítá se zachováním ploch přírodního charakteru s nízkou travní zelení a solitérními stromy a keři menší velikosti. Tato plocha může sloužit pro rekreační volnočasové aktivity. C.6. NÁVRH ETAPIZACE REALIZACE Územní studie nenavrhuje etapizaci výstavby, pokud z veřejného projednání nevzejde jiný požadavek. URBAPLAN s.r.o. 11

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor

Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče řešené území regulačního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Odpovědný projektant, Ing.arch. Miroslav Tůma I.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Všebořice Z3-21 a P3-24

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC AUA Agrourbanistický ateliér 162 00 Praha 6, Šumberova 8 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC POŘIZOVATEL: obecní úřad Rynholec, PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Únor 2012

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č.

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č. Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 6/2002 Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18. 12.

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z09b POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD ZBEČNO PROJEKTANT: ING. LENKA NOVÁKOVÁ LISTOPAD 2013 Identifikační údaje řešeného území: Obec : Zbečno Kraj: Středočeský ORP: Rakovník Katastrální území

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blatnice pod Svatým Antonínkem Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt ZMĚNA č. 01 územního plánu obce Blatnice pod Svatým Antonínkem BLOK I - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kniha A NÁVRH K PROJEDNÁNÍ BRNO únor 2009 stránka č. 2 Název zakázky:

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

Naše značka: C1553-14-0 Vyřizuje: Mgr. Jana Švábová Nezvalová, mail: nezvalova@amecfw.cz, tel. +420 725 607 975

Naše značka: C1553-14-0 Vyřizuje: Mgr. Jana Švábová Nezvalová, mail: nezvalova@amecfw.cz, tel. +420 725 607 975 Regio, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové Naše značka: C1553-14-0 Vyřizuje: Mgr. Jana Švábová Nezvalová, mail: nezvalova@amecfw.cz, tel. +420 725 607 975 V Brně dne 15. 9. 2015

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O NÁVRH PRO 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ CZ.1.06/5.3.00/0807461 SRPEN 2014 ZAKÁZKA: Územní plán Kladno ETAPA ZAKÁZKY: Návrh pro vydání dle 54 stavebního zákona POŘIZOVATEL: Magistrát

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 05/2008 06/2014

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN

HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více