PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu"

Transkript

1 PŘÍLOHA 1 Technické pdmínky prpjení, charakteristika prpjvacíh bdu 1. Úvd Tat Přílha č. 1 ppisuje technické parametry prpjvacích bdů, definuje základní technlgii přístupu a prpjení, prvzní pdmínky prpjení, resp. parametry prpjení sítí a pdmínky vzájemnéh testvání prpjení bu sítí. 2. Technické pdmínky prpjení Vzájemné prpjení veřejných kmunikačních sítí pr nárdní prvz je prveden na úrvni tků 2 Mbit/s Technické pdmínky prpjení Specifikace rzhraní pr přístup k veřejné telekmunikační síti (dále jen přístupvý bd neb Pint f Presence neb POP ) Umístění POP: BT POP2, 1. NP bjektu SITEL, Nad Elektrárnu 411, Praha 10, Česká republika Specifikace rzhraní pr prpjvání veřejných telekmunikačních sítí (dále jen prpjvací bd neb Pint f Intercnnect neb POI ) Tat část definuje technické a fyzické parametry rzhraní pr prpjení v prpjvacích bdech. Pr parametry prpjvacích bdů becně platí pžadavky dle aktuálních verzí mezinárdních dpručení. - G.703, dpručení ITU-T pr elektrické parametry rzhraní varianta 120 hm symetrické - ETSI :2002, dpručení pr technické a fyzické parametry hierarchickéh rzhraní dle dpručení ITU-T G.703, a t v rzsahu pr zařízení využívající 2048 kbit/s PDH neb SDH hierarchie - G.704, dpručení ITU-T pr časvý rámec - G.706, dpručení ITU-T pr CRC4 - G.823, dpručení ITU-T pr jitter PDH rzhraní - G.826, dpručení ITU-T pr vyhdncvání blkvé chybvsti digitálních cest POI představuje fyzické rzhraní mezi sítěmi elektrnických kmunikací BT a XXX. V případě vzájemné dhdy smluvních stran může být i vícenásbný Fyzické přensvé médium je metalické vedení Parametry POI dpvídají platným předpisům týkajícím se číslvacíh plánu veřejné sítě elektrnických kmunikací a míry splehlivsti služby v těcht typech sítí Prpjení sítě BT je prveden prstřednictvím busměrných tků 2 Mbit/s. Přenášený signál E1 (dle evrpské plesichrnní digitální hierarchie, DPH) pdpruje synchrnizační pstup s CRC4 pdle dpručení ITU-T G.706. Bit E rámce blku CRC4 je přenášen (umžňuje sledvat blkvu chybvst přenášenéh E1 signálu na vzdáleném přijímacím knci). POI je dále specifikván následujícími parametry: BT XXX identifikace Primary EXCHANGE SP/STP Stránka 1 z 12

2 umístění Czech Republic, Praha 10 Slatiny, Nad elektrárnu 411, 1. pdlaží L1 médium 120 Ohm cpper cabling system L1 knektr Crne DDF Mdule N/A identifikace bránvé ustředny BTCZ1 [-] Cdecs G.711a G.711a Dial pattern n leading zers n "+" signs n leading zers n "+" signs Prefix n prefix n prefix Specifikace bránvých ústředen BT a XXX identifikace Siemens EWSD [-] hw/sw vendr, typ umístění BT CP113C/V16 [-] BT POP2, 1. pdlaží, SITEL, Nad Elektrárnu 411, , Praha 10 OPID 211 [-] SS7 parametry Viz níže [-] [-] XXX 2.2. Specifikace zařízení Ústředna splečnsti BT Czech typu EWSD, výrbce SIEMENS AG je umístěna v 1. patře bjektu SITEL, Nad Elektrárnu 411, Praha 10. Každé jedntlivé rzhraní 2 Mbit/s je uknčen na digitálním rzvaděči DDF s mžnstí rzpjení Dimenzvání kapacit prpjvacích svazků Pčáteční kapacitu svazků dimenzuje BT na základě předpkládanéh bjemu prvzu. P zprvznění Služby prvádí BT kntinuální měření bjemu prvzu v HPH (hdina s největším průměrným zatížením v běžném pracvním dni) a ze získaných trendů navrhuje smluvní straně úpravu kapacity svazku, příp. i kapacity POI V případě, že prvz prpjení nedsáhne ve dvu p sbě následujících měsících minimálníh vytížení instalvané kapacity prpjení, může každá smluvní strana jednstranně snížit kapacitu prpjení (příslušný pčet hvrvých kanálů) tak, aby prvz prpjení dsáhl alespň tht minimálníh vytížení. Minimální vytížení prpjení je stanven na 16 hvrvých kanálů v každém směru vlání. Případné snížení kapacity musí smluvní strana, která h chce uplatnit, známit druhé straně minimálně jeden měsíc předem Kapacita BT je x 2 Mbit/s hvrvých kanálů. Knkrétní pčet hvrvých kanálů je předmětem vzájemné dhdy smluvních stran v přímé závislsti na bjemu prvzu Kapacita BT je datvých kanálů v režimech sft-switchver a lad-sharing s tím, že Prces dimenzvání kapacit prpjení k veřejné telekmunikační síti se skládá ze stanvení pčtu přístupů 2 Mbit/s bez signalizačních spjů a ze stanvení pčtu signalizačních spjů. Stránka 2 z 12

3 2.4. Síťvá hierarchie prpjení BTCZ1 EWSD kmbinvaná síťvá funkčnst jak Nárdní a Mezinárdní GW Samstatná párvá skupina pr CS/CPS Služby 2.5. Signalizace Pužitá signalizace v prpjvacím bdě bude vycházet z dpručení ITU-T a nrem ETSI pr signalizační systém č Detaily C7 signalizace: Signalizace kanálu Linkset: TS16 BASIC ERROR CORRECTIONS Signalizační Link Cde 0 Framing CRC4 ON Data link C7 MTP zalžen na ITU-T (n) Q.701-Q.704, Q.706 a Q.707 Numerický kód POI (5-4-5) Desetinný kód POI D 5377 Hex desetinný kód POI: H 1501 Uživatelská část C7 je zalžena na ESUP ETSI V2 Úrveň signalizační sítě NAT C7 ISUP bvdy: CIC alkace Režim signalizace Přadí výběru bvdu Kntrla nad duálními záchvaty Resetvací zařízení: BASED ON ITU T Q A ENBLOC SENDING OPAČNÉ POŘADÍ VOLBY (Q.763 D METODA 1) NEJVYŠŠÍ POINTCODE: SEKVENČNÍ SESTUPNĚ NEJNIŽŠÍ POINTCODE: SEKVENČNÍ VZESTUPNĚ HIGHEST SPC CONTROLS EVEN SPC (ITU-T Q A) CIRCUIT RESET GROUP RESET RANGE FIELD NOT EQUAL TO ZERO GROUP RESET RANGE FIELD NOT GREATER THAN 31 Kntrla kntinuity N/A Stránka 3 z 12

4 2.6. Testvání a testvací prvz Služby P aktivaci Služby může na základě vzájemné dhdy bu smluvních stran začít časvě mezený testvací prvz, jehž smyslem je věření splupráce sítí bu smluvních stran přes specifikvaný POI Účelem testvání je prvedení takvých testů, které jsu relevantní a nezbytné, aby se věřila vyhvující funkce a výknnst prpjení kmunikačních sítí, a t jak testváním vlastnstí POI, tak i testváním vlastnstí celéh síťvéh prpjení mezi kncvými bdy sítí. Předmětem testvání je zejména věření shdy s relevantními standardy včetně síťvých plánů Splečnst XXX je pvinna předat BT seznam testvacích čísel nejpzději jeden týden před plánvaným zahájením testvacíh prvzu Základním předpkladem pr zahájení testvacíh prvzu mezi sítí splečnsti XXX a sítí splečnsti BT je splnění pdmínek pdle 78 ZEK a zřízení prpjvacíh bdu, v kapacitě nutné pr testvací prvz Technická specifikace testů: - MTP testy dle dpručení ITU-T 781 pr úrveň 2 a 782 pr úrveň 3 - ISUP test dle dpručení ITU-T E2E test dle dpručení ITU-T Úspěšné prvedení testů bě smluvní strany ptvrdí pdpisem Testvacíh prtklu Služby, jehž vzr je uveden v čl. 4 tét Přílhy. Během testvání nebude předmět testvání kmerčně využíván Objednání Služby a zprvznění prpjení Služby uvedené v Přílze č. 2 Smluvy lze u BT bjednat na základě písemné bjednávky. BT prvná bjednávku s vlastní prgnózu kapacit a následně se s druhu smluvní stranu dhdne na přípravě, ddání, aktivaci a testvání příslušné Služby. Obě smluvní strany během tht prcesu splupracují tak, aby pžadvané Služby byly plně funkční a v dhdnuté kvalitě Níže jsu uvedené lhůty pr ddání jedntlivých Služeb, specifikvaných blíže v Přílze č. 2. Běh lhůt se pčítá d pdpisu Smluvy, případně ddatku ddání Služby. Služba Služba uknčení vlání (terminace) zákazníků pevné veřejné sítě BT pskytvaná BT Služba uknčení vlání BT VIP sítě pskytvaná BT Služba vlání na bezplatná čísla a virtuální karty pr vlání (VCC) Služba sdílených nákladů pskytvaná BT Služba univerzálních přístupvých čísel (UAN) pskytvaná BT Služba přístupu k neveřejným sítím a blastní síti s kódem 95x pskytvaná BT Maximální dba ddání 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců Stránka 4 z 12

5 K zajištění Služby je zřízen POI dle následujících ustanvení POI je zřízen na základě vzájemné dhdy bu smluvních stran. Zřízení a zprvznění POI bě smluvní strany ptvrdí pdpisem předávacíh prtklu, jehž vzr je uveden v čl. 4 tét Přílhy. V den pdpisu tht prtklu smluvní stranu dchází k aktivaci Služby Zařízení bu smluvních stran je umístěn ve stejném POP. In-huse zapjení kabelů a zprvznění zařízení může být vyknán běma smluvními stranami dle vzájemné dhdy. V případě, že bude zapjení prvádět BT také za XXX, bjednávka v písemné frmě na zapjení prpjení musí být pslána na adresu BT uvedenu v Přílze č Přístup k prpjení a jeh údržba POI je umístěn v zabezpečených prstrách BT a je zaměstnancům (příp. smluvním partnerům- ddavatelům) smluvní strany zpřístupněn na základě vzájemné dhdy POI vlastní a udržuje splečnst BT Okruhy a veškerá zařízení vybudvaná splečnstí BT tat splečnst vlastní, udržuje a je za ně zdpvědná Okruhy a veškerá zařízení vybudvaná splečnstí XXX tat splečnst vlastní, udržuje a je za ně zdpvědná Rzhraním údržby mezi sítí BT a sítí XXX je fyzické rzhraní prpjvacíh bdu specifikvanéh v čl. 3 tét Přílhy Řízení prvzu (NOC) bu smluvních stran si budu vzájemně pdávat zprávy plánvaném i neplánvaném přerušení Služeb dle pravidel specifikvaných v Přílze č. 2 Smluvy Směrvání prvzu Odchzí prvz ze sítě BT d sítě XXX bude v příslušném POI směrván na bránvu ústřednu XXX pdle předanéh číslvacíh plánu XXX a dhdnutých pravidel Odchzí prvz ze sítě smluvní strany d sítě BT bude v příslušném POI směrván na bránvu ústřednu BT pdle předanéh číslvacíh plánu BT a dhdnutých pravidel Prvz ze sítě XXX neb sítě BT d sítě druhé smluvní strany na služby, které nejsu smluvně šetřeny, může druhá strana ve své síti zablkvat Směrvání prvzu na účastnická čísla (prefixy) splečnsti XXX zajistí BT na základě žádsti, jejíž vzr je uveden v čl. 4 tét Přílhy BT nezajišťuje vlastní číselné rzsahy pr pužití jak účastnická čísla splečnsti XXX Směrvání služeb typu 1xx(x) BT bude směrvat vlání na zkrácená telefnní čísla 1xx(x) d sítě splečnsti O2 pdle vlenéh čísla, které splečnsti XXX upravila ještě před vysláním d POI v suladu s následujícími specifikacemi Vlba Služby ze sítě XXX bude směrvána d sítě BT ve frmátu: E ExID + čísl služby 1xx(x), kde E ExID = NRN (netwrk ruting number, síťvé směrvací čísl, které definuje příslušnu cílvu ústřednu v síti splečnsti O2, d které je připjen pracviště služby 1xx(x) v dpvídající gegrafické blasti) Směrvání těcht čísel (netýká se směru 10x, resp. 10xx) bude prveden v suladu s příslušnými ustanveními uvedenými v čl. 79 v Telekmunikačním věstníku Částka 5 Rčník 2002, resp. v čl. 12 a 13 v Telekmunikačním věstníku Částka 1 Rčník 2003 ve znění pzdějších změn. Stránka 5 z 12

6 Aktuální platné hdnty NRN pr směrvání na Služby na zkrácených telefnních číslech v příslušné gegrafické blasti jsu uvedeny ve směrvacích tabulkách dstupných na adrese _dkumenty.html, přičemž subr servisni_cisla_fl.xls definuje směrvání infrmačních služeb a subr tiv_fixni_l/tiv_fixni_l_ut.xls definuje směrvání linek tísňvéh vlání. Přístupvé hesl k bsahu těcht subrů předá BT na vyžádání splečnsti XXX Splečnst XXX je dpvědná za průběžné aktualizace svéh systému dle aktuálních NRN hdnt v uvedených XLS subrech Tarifikace a dúčtvání Pr veškerý dchzí prvz ze sítě XXX d sítě BT jsu tarifními bdy bránvé ústředny sítě BT. Pr veškerý dchzí prvz ze sítě BT d sítě XXX jsu tarifními bdy bránvé ústředny XXX Bránvé ústředny BT a XXX musí být vybaveny zařízením (hardware, sftware) pr vzájemné dúčtvání (minimálně pr příchzí prvz), které umžňuje minimálně měření celkvé dby hvru, pčtu úspěšných vlání, a t vše v rzdělení, které dpvídá jedntlivým Službám a příp. využívání časvě přepínanéh tarifu Bezpečnst a chrana sítí Obě smluvní strany jsu zdpvědné za bezpečný prvz vlastní sítě a budu všechny zásahy prvádět dpvídajícím způsbem tak, aby nehržvaly bezpečnst a zdraví zaměstnanců, smluvních partnerů a zákazníků druhé smluvní strany, a aby nezpůsbvaly narušvání neb zhršvání prvzu sítě druhé strany Obě smluvní strany nesmí zasahvat d užívání neb nastavení služeb elektrnických kmunikací pskytvaných druhu stranu. Tent princip by neměl zamezit běma stranám v nrmálním prvzu jejich sítí, pkud bude příslušná strana včas infrmvat druhu stranu plánvané akci a pkud zajistí takvá patření, které vedu k vyhnutí se neb minimalizaci efektu na pskytvané služby elektrnických kmunikací Každá strana pdnikne kamžité krky veducí k minimalizaci případných škd způsbených jakukliv závadu v síti, která by mhla mít vliv na přens hvrů a kvalitu pskytvaných služeb v síti druhé strany. 3. Předávání údajů vlajícím 3.1. BT je pvinna předávat bezdkladně a bezplatně pdnikateli zajišťujícímu připjení k veřejně pevné kmunikační síti subjektu, který prvzuje pracviště pr příjem vlání na čísla tísňvéh vlání (O2), sbní, identifikační a lkalizační údaje vlajícíh. Dále je BT pvinen tyt údaje průběžně aktualizvat Z důvdu řečenéh v předchzím dstavci se smluvní strana zavazuje bezdkladně a bezplatně předávat (aktualizvat) BT sbní, identifikační a lkalizační údaje vlajících ve veřejných pevných kmunikačních sítích, kteří užívají telefnní čísl z číselnéh rzsahu, který má přidělen účastník d smluvní strany (mim čísel s předčíslím 910). Tyt údaje jsu členěny takt: sbní údaje: pr fyzicku sbu příjmení, jmén a účastnické čísl, identifikační údaje: pr právnicku sbu bchdní firma pdnikající právnické sby neb název nepdnikající právnické sby a účastnické čísl, Stránka 6 z 12

7 lkalizační údaje: název ulice, čísl ppisné a čísl rientační dmu, PSČ, kód bce, kód části bce a kód základní sídelní jedntky, název bce, části bce ppřípadě základní sídelní jedntky, název kresu, vektrvé suřadnice umístění kncvéh bdu sítě, kód adresy umístění kncvéh bdu sítě dle Standardu infrmačníh systému veřejné správy k prstrvé identifikaci Údaje uvedené v předchzím bdu předává smluvní strana d BT ve frmě uvedené níže a v suladu s územně identifikačním registrem adres prstřednictvím kódů adres vedených v tmt registru, ppřípadě dále dplněné další údaje umžňující přímu lkalizaci vlajícíh. Frma předání příslušných údajů je následující: předávají se údaje týkající se fyzickéh umístění telefnních linek; předává se vždy kmplexní exprt údajů (nejde změnvé subry); data se předávají ve frmě datvéh subru frmátu CSV, ddělvač hdnt je znak ; (středník); subr je bez záhlaví; ddělvač řádků CRLF; znakvá sada předávaných dat je Win-1250; všechna znakvá ple jsu uzavřena mezi znaky " (uvzvky); jmenná knvence pr pjmenvání předávaných subrů: INFO35_<XXX>_<YYYYMMDD>.csv, kde XXX je dhdnutá zkratka názvu smluvní strany a YYYYMMDD je datum exprtu dat (rk, měsíc, den); mechanismus předávání: uplad na FTP server BT 3.4. Frmát datvéh subru je následující: Přadí Ple Typ Max.délka Pvinné Pznámka 1 Název/příjmení Znak 150 An V případě fyzických sb příjmení, u právnických sb bchdní firma 2 Jmén Znak 50 An/Ne Pvinné puze u fyzické sby, jinak prázdné 3 Titul Znak 30 An/Ne Pvinné puze u fyzické sby, jinak prázdné 4 Telefnní čísl Čísl 9 An Bez nár. předčíslí OpID Čísl 3 An 6 Název ulice Znak 50 An* 7 Čísl ppisné Znak 20 An* 8 Čísl rientační Znak 20 An* 9 Název bce Znak 50 An 10 Název části bce Znak 50 An* 11 PSČ Čísl 5 Ne Pštvní směrvací čísl (bez mezer) 12 Název kresu Znak 30 An 13 WSG84-lngitude Znak 20 An Zeměpisná délka 14 WSG84-latitude Znak 20 An Zeměpisná šířka 15 UIR - kód bjektu Čísl An 16 UIR - kód adresy Čísl An 17 UIR - kód ulice Čísl An 18 UIR - kód bce Čísl An 19 UIR - kód části bce Čísl An 20 UIR - kód základní sídelní jedntky Čísl An Stránka 7 z 12

8 3.5. Předávání údajů vlajícím se netýká kódů vlby a předvlby perátra (CS a CPS), zkrácených, negegrafických, servisních a překladvých čísel BT zajistí na žádst smluvní strany zveřejnění, pravu, výmaz neb nezveřejnění údajů dle předch. dst. v jedntném telefnním seznamu při jeh nejbližší redakční úpravě prstřednictvím pskytvatele univerzální služby. Smluvní strana předá nutné údaje na frmuláři pr zadání údajů d telefnníh seznamu, jehž vzr je uveden v čl. 4 tét přílhy. Vyplněný frmulář smluvní strana zasílá na kntakt uvedený v Kntaktních údajích smluvních stran. 4. Vzry frmulářů Stránka 8 z 12

9 4.1. Předávací prtkl Služby Identifikace služby: [-] Prtkl čísl: [-] Přílha ke smluvě čísl: [-] Pskytvatel: BT Limited, rganizační slžka Účastník: [-][-] (splečnst zapsaná v bchdním rejstříku [-][-]v ddíle [-][-], vlžka č. [-][-]) Jmén a funkce právněnéh zástupce: [-][-] Datum aktivace služby: [-][-] Parametry služby: Identifikace POI: [-][-]Kapacita POI: [-][-]Tarif: [-][-] Pznámky: [-] Míst, datum: Pdpis právněnéh zástupce pskytvatele: Pdpis právněnéh zástupce účastníka: Stránka 9 z 12

10 4.2. Testvací prtkl Služby Identifikace služby: Prtkl čísl: [-] Přílha ke smluvě čísl: [-] Pskytvatel: BT Limited, rganizační slžka Účastník: [-] (splečnst zapsaná v bchdním rejstříku [-] v ddíle [-], vlžka č. [-]) Jmén a funkce právněnéh zástupce: [-] Předmět testvání: Identifikace POI: [-] Identifikace bránvé ústředny pskytvatele: [-] Identifikace bránvé ústředny účastníka: [-] Datum začátku testvání: [-] Datum uknčení testvání: [-] Výsledky testů dúčtvání (billing): [-] Pznámky: [-] Míst, datum: Pdpis právněnéh zástupce pskytvatele: Pdpis právněnéh zástupce účastníka: Stránka 10 z 12

11 4.3. Žádst směrvání prvzu ze sítě třetí strany na účastnická čísla smluvní strany Splečnst BT Limited, rganizační slžka žádá směrvání níže uvedenéh prefixu (číselnéh rzsahu) d prpjvacích svazků splečnsti BT Limited, rganizační slžka ze sítě splečnsti(í): [-] Prefix: [-] Přidělený OPID: [-] Přidělení ČTÚ (MDS-ČTÚ): č.j. [-] ze dne [-] Níže uvedený zákazník (smluvní strana) suhlasí, že výše uvedená splečnst(i) bude(u) směrvat veškerá příchzí vlání na výše uvedený prefix d prpjvacích svazků splečnsti BT Limited, rganizační slžka. Níže uvedený zákazník (smluvní strana) a splečnst BT Limited, rganizační slžka sučasně prhlašují, že na základě jejich vzájemnéh smluvníh vztahu je níže uvedený zákazník (smluvní strana) uživatelem smluvníh čísla. BT Limited, rganizační slžka Datum: Pdpis: [-] zákazník (smluvní strana) (splečnst zapsaná v bchdním rejstříku [-] v ddíle [-], vlžka č. [-]) Sídl: [-] IČ: [-], DIČ: [-] Osba právněná k pdpisu: [-] Datum: Pdpis: Přílhy: Rzhdnutí ČTÚ přidělení prefixu [-] Stránka 11 z 12

12 4.4. Zadání údajů účastníka d telefnníh seznamu Údaje účastníka: Pvinné A/N Název ple Zpplatněn A/N Délka ple 1 A telefnní čísl (vyplňujte bez mezer) N 20 2 N název pdniku N N text 1. úrvně - rzvíjí název pdniku (např. spjvatelka; A 128 recepce apd.) (zpplatněný nepvinný zápis) 4 N ppis činnsti firmy (zpplatněný nepvinný zápis) A N ICO N 15 6 A bec - měst N 64 7 A čísl bvdu N 5 8 A část bce - část města N 64 9 A ulice N A čísl ppisné N 6 11 A čísl rientační N 4 12 N PBT N 5 13 N adresa N N www adresa = Internetvá stránka (zpplatněný nepvinný zápis) A 50 Vyúčtvání zpplatněných plí prvádí pskytvatel třetí strana, ceník je uveden v infrmační části Zlatých stránek. Pskytnuté údaje budu zveřejněny ve Zlatých stránkách (rční aktualizace) a v databázi inflinky 1180 (týdenní aktualizace). Stránka 12 z 12

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více