Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o."

Transkript

1 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o.

2 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 2

3 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 3

4 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 4 Co je GIS? Kdy a proč vznikla první mapa? Možná to bylo v době, kdy některý z našich prapředků načrtl pohyb zvířat krajinou do prachu cesty nebo plán lovu uhlem v jeskyni u ohně. Za nejstarší dochovaný projev kartografie je považována rytina na mamutím klu, která byla nalezena v Pavlovských vrších na Moravě a pravděpodobně znázorňuje meandry řeky Dyje. Její stáří je úctyhodné odhaduje se na 25 tisíc let. Člověk se odpradávna snaží graficky zachytit území a zájmové prvky či jevy v něm. K tomuto účelu si lidstvo v průběhu času založilo několik vědních oborů v čele s geografií, vědou o Zemi, a kartografií, jež zajiš uje srozumitelné výstupy mapování území. Tvorba map byla vždy velmi náročná, například území Čech, Moravy a Slezska bylo poprvé zmapováno až v 16. století. Mezi skvosty národní kartografie se právem řadí Müllerova mapa Čech z roku 1720, na níž v průběhu času navázala tři více či méně úspěšná vojenská mapování. Po vzniku ČSR provedl v 50. letech 20. století 1. československé mapování Vojenský topografický ústav v Dobrušce (nynější Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad), který dodnes vydává a aktualizuje mapové dílo v měřítku 1 : Správu Základní báze geografických dat České republiky a dalších státních mapových děl pak dnes zajiš uje Zeměměřický úřad; další státní instituce i privátní společnosti poskytují různé oborové mapy a specializované atlasy. Pro kartografa je mapa cílem jeho snahy o vytvoření kvalitního kartografického díla, pro uživatele představuje mapa důležitý zdroj informací. V počítačové terminologii bychom za mapu označili data nesoucí informace o území a jevech, které na něm probíhají. Mapa tak představuje důležitý nástroj lidské komunikace o geografii. Na počátku hromadného zpracování dat v polovině minulého století si výpočetní technika poradila pouze s alfanumerickými znaky, avšak převod map do digitální formy a jejich využití pro další zpracování v počítači na sebe nenechaly dlouho čekat. Na konci šedesátých let se začal vyvíjet i do té doby neznámý druh informačního systému geografický informační systém (GIS). Ačkoliv v tehdejším Československu to dobou vzniklo několik významných prací v této oblasti, jsou za kolébku GIS považovány Spojené státy americké a Kanada, kde se této problematice začalo věnovat několik výzkumných skupin. Na konci 60. let byl v Kalifornii založen malý výzkumný institut zaměřený na počítačové systémy pro životní prostředí, Environmental Systems Research Institute, Inc. V té době Jack Dangermond, který ústav spolu se svou ženou založil, nejspíše netušil, že právě jeho firma ESRI bude prvním poskytovatelem komerčně dostupného softwaru pro tvorbu GIS. Stalo se tak arcdata

5 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 5 v roce 1982, kdy na trh přišel produkt ARC/INFO. Další intenzivní vývoj a cílené zaměření na problematiku GIS přineslo v průběhu let několik generací softwarových produktů až po dnešní ArcGIS. Ale vra me se k tématu GIS. Geografický informační systém umožňuje pracovat s daty, která mají přímý nebo nepřímý vztah k území. Některé prameny uvádějí, že v reálném světě tuto definici splňuje % všech zaznamenaných dat. GIS umožňuje tato data s prostorovou složkou uchovávat, zpracovávat, analyzovat a srozumitelně prezentovat ve formě grafických výstupů. Na rozdíl od klasické papírové mapy však poskytuje větší množství informací, a již získaných na základě dotazování databáze nebo tzv. prostorové analýzy. Do takové analýzy je možné zahrnout veškeré dostupné informace o zkoumaném jevu, objektu či území. Zkoumat lze i vztahy k ostatním objektům a jevům, možné je rovněž modelovat jejich vývoj v čase a vytvářet např. prognózy šíření nakažlivé choroby nebo postup povodňové vlny. Výsledkem prostorové analýzy může být optimální umístění čističky odpadních vod s ohledem na vzdálenost zástavby, riziko zasažení povodní, územní plán, počet chráněných krajinných oblastí v okolí apod. GIS se v posledních letech stal nepostradatelným nástrojem pro podporu rozhodování nejen v oblasti veřejné správy, ale i v soukromých společnostech, kde šetří náklady a pomáhá optimalizovat pracovní procesy. Rozvoj výpočetní techniky a zejména počítačové grafiky dosáhl takového stupně, že mapa na monitoru počítače či vytištěná na plotter se stala samozřejmostí. Podobně jako se papírová mapa stala nástrojem mezilidské komunikace o území, komunikuje geografický informační systém se svým uživatelem prostřednictvím grafického výstupu ve formě mapy. A ačkoliv dokáže dnešní GIS vytvořit vysoce kvalitní kartografické dílo, stejně jako u většiny lidí není mapa cílem, ale nástrojem. Obdobně jako člověk v mapě hledá potřebné informace, zpracovává počítačový program GIS prostorová data a nabízí uživateli výsledky tohoto zpracování. A protože počítač pojme větší množství dat než člověk, dokáže geografický informační systém odpovídat na otázky, na které bez jeho pomoci člověk sám najít odpově nemůže. Doprava Využití území Sčítací obvody Budovy Směrovací čísla Letecký snímek GIS geografické informační systémy podporují rozhodování prostřednictvím modelování a mapování prvků, jevů a vlastností. GIS pracuje s tematicky zaměřenými daty ve vrstvách. V širším smyslu slova je GIS tvořen nejen potřebným softwarovým a hardwarovým vybavením, ale jeho pravou hodnotu mu dodávají data, jejich množství, kvalita a aktuálnost, a zejména lidé, kteří s tímto systémem dokáží pracovat. Možnosti využití GIS jsou pak omezeny pouze lidskou představivostí. Posu te sami. praha, s.r.o.

6 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 6 Možnosti využití GIS Veřejná správa CENIA, česká informační agentura životního prostředí, má mimo jiné na starosti implementaci směrnice INSPIRE v České republice, která spočívá ve vytvoření národní infrastruktury prostorových dat a vybudování národního geoportálu zejména k podpoře ochrany životního prostředí. Státní správa Kvalitní výkon státní správy moderní společnosti se neobejde bez odpovídajícího informačního zázemí. Činnost státních orgánů a organizací se bezprostředně dotýká spravovaného území, proto jeho znalost a na něm probíhajících jevů je pro každého pracovníka státní správy zásadní. Geografický informační systém se tak zákonitě stává nezbytnou součástí informačního zabezpečení výkonu státní správy. Doprava, zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, regionální rozvoj a územní plánování, obrana a bezpečnost obyvatelstva, všude tam a v dalších oblastech nalézá GIS své uplatnění. Data o území, především pak jejich kvalita a aktuálnost, jsou natolik důležitá, že stát zabezpečuje pro své potřeby a obyvatele tvorbu mapových děl a v poslední době i rámec pro sdílení digitálních geografických dat, který je odborné veřejnosti znám pod pojmem Národní infrastruktura prostorových dat. GIS je nejen výkonným nástrojem pro správu a analýzu prostorových dat, ale i integrujícím prvkem mezi jednotlivými resorty a organizacemi. Svou schopností kombinovat takřka jakékoli typy dat je významnou součástí rozhodovacích procesů na všech úrovních veřejné správy. Díky pokročilým vizualizačním funkcím slouží také jako jeden ze sdělovacích prostředků směrem k veřejnosti. Vedle některých ministerstev GIS úspěšně využívají organizace, jako jsou Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Zeměměřický úřad, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad a další. Samospráva krajské, městské a obecní úřady Úkoly samosprávy a přenesený výkon státní správy vyžadují, aby jednotlivé úřady byly co nejlépe informovány o aktuálních vlastnických vztazích a měly možnost přesně v území identifikovat, o čem, Mezi uživateli GIS ESRI najdeme jak krajské, tak městské a obecní úřady (zde ukázky z města Hradce Králové, internetové aplikace Plzeňského kraje Výletů ráj, města Brna, mapového výstupu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy vizualizace znečištění ovzduší a GIS Krajského úřadu Libereckého kraje Atlas životního prostředí Libereckého kraje. arcdata

7 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 7 proč a jak rozhodují. Správa veřejného majetku, zeleně, mobiliáře a veřejných prostranství přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Informovanost občanů a podnikatelské veřejnosti vede k větší transparentnosti rozhodování. Podpora cestovního ruchu je také nemalým přínosem pro regionální rozvoj. Analýzy a komplexní posuzování problémů v území posunují územní plánování na vyšší úroveň. Ve všech těchto oblastech se uplatňuje GIS a všechny kraje společně s většinou obcí s rozšířenou působností se v něm spoléhají na nasazení technologie ESRI. Obrana V armádě je GIS dlouhodobě využíván v oblastech vojenského mapování, zpravodajství, analýz terénu, plánování misí a správy zařízení. Po vstupu naší republiky do NATO se Geografická služba Armády ČR (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad) rychle stala důležitou složkou tvořící topografické a speciální mapy ČR a dalších zájmových území, k čemuž napomáhá nejen nejmodernější vybavení, ale zejména vysoká znalostní úroveň a profesionalita českých vojáků. Mobilní jednotka Geografické služby Armády ČR disponuje nejmodernějším softwarovým a hardwarovým vybavením. Boj s kriminalitou GIS je efektivním nástrojem pro boj s kriminalitou. Policejní analytici využívají GIS pro plánování a modelování akcí, pro taktické a strategické plánování, mapování a analýzu trestných činů, tvorbu map kriminality apod. praha, s.r.o.

8 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 8 Systémy rychlého zásahu hasičské záchranné sbory, zdravotnická záchranná služba, policie Možnosti GIS jsou s úspěchem využitelné nejen při řešení krizových situací, ale také v průběhu tvorby krizových plánů, a to na všech úrovních lokální, regionální i státní. GIS postupem doby pronikl do sjednocených operačních procedur zabezpečujících ochranu obyvatel v případě havárií či přírodních katastrof. GIS umožňuje plánovat pohotovostní zásahy, určovat priority, analyzovat historická data apod. GIS ESRI podporuje tísňovou linku 112, využívají jej hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů, Integrovaný systém krizového řízení či ostravské Centrum tísňového volání. Jednotná softwarová platforma pak umožňuje rychlou výměnu informací mezi všemi potřebnými složkami. Aplikace Krizové řízení, kterou provozuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, umožňuje modelovat krizový stav povodně. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je autorem Strategické hlukové mapy železnic (vlevo). Monitoring klíš at (přenašečů klíš ové encefalitidy) v Jihočeském kraji, který zabezpečuje Jihočeská univerzita ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Zdravotnictví GIS nachází široké uplatnění také v oblasti zdravotnictví. A již se jedná o tvorbu hlukových map, analýzy šíření nakažlivých chorob či jejich přenašečů, modelování dopadů nejrůznějších havárií na zdraví obyvatel nebo mapování a ochranu přírodních léčivých zdrojů a minerálních pramenů, nabídne geografický informační systém potřebné nástroje. V České republice využívá možnosti GIS ESRI například Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, Český inspektorát lázní a zřídel a další odbory Ministerstva zdravotnictví. Doprava Evidence dětských letních táborů je jednou z aplikací Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ze které plynou informace mj. do operačního střediska Centra tísňového volání. GIS umožňuje jak správu a modelování dopravní infrastruktury, tak například monitoring dopravních nehod, uzavírek či sjízdnosti vozovek. Pomáhá také při analýzách dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích, vhodný je i pro leteckou (letové mapy, sledování letadel apod.) a lodní dopravu pro tvorbu lodních map a staničení. GIS ESRI využívá Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní plavební správa, odbory dopravy jednotlivých krajů a další. Ředitelství silnic a dálnic ČR rozhodujícím podílem přispívá k budování Jednotného systému dopravních informací ČR zde ukázka Informačního systému majetek a pasport a webová stránka dopravních informací Národního dopravního informačního centra. arcdata

9 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 9 Inženýrské sítě Energetika Procesy trasování elektrické energie, evidence distribuční sítě, plánování údržby a správa majetku energetických společností si žádají geografický informační systém, který je dnes jednou z hlavních komponent informační infrastruktury těchto společností. V případě výpadku nebo havárie je nutné co nejrychleji zjistit dotčené domácnosti a podniky a závadu co nejdříve odstranit. GIS slouží nejen k monitoringu sítě, ale také k nejrůznějším analýzám na síti a modelování budoucích situací. GIS firmy ESRI využívají společnosti ze Skupiny ČEZ nebo Pražská energetika, a.s. Desktopová aplikace GIS Pražské energetiky, a.s. Zobrazena je sí nízkého a vysokého napětí nad podkladovými daty parcel, budov a ulic. Znázorněny jsou také trafostanice a přípojná místa. Plynárenství Distribuce plynu podobně jako elektrické energie probíhá prostřednictvím sítě umístěné v určitém území. Správu takové sítě a jednotlivých zařízení zabezpečí GIS. Geografický informační systém umožní také provádět analýzy na síti, rychle zjistit rozsah škod při haváriích nebo stavy zařízení, jež lze aktualizovat pomocí mobilních technologií přímo z terénu. GIS firmy ESRI je využíván v Pražské plynárenské, a.s. Vodárenství Stejně jako při správě ostatních inženýrských sítí se GIS výborně uplatňuje i ve vodárenství. A již se jedná o evidenci prvků na sítích, tvorbu nejrůznějších analýz a krizových plánů, nebo sběr a aktualizaci dat v terénu, jsou dnes geografické informační systémy nepostradatelné. GIS ESRI využívá pro správu a editaci sítí vodovodů a kanalizací skupina VEOLIA VODA Česká republika, a.s. Telekomunikace Ukázka evidence žádostí o připojení k odběru elektrické energie ČEZ Distribuce, a. s. (vlevo), uprostřed detail trafostanice. Pro evidenci a správu inženýrských sítí je využívána nadstavba ArcFM pro systémy ArcGIS. GIS poskytuje telekomunikačním společnostem mnoho možností využití, z nichž jmenujme analýzy pokrytí, diferenční analýzy, správu sítě, realizaci služeb zákazníkům a další. Z tuzemských telekomunikačních společností využívá software GIS ESRI Vodafone Czech Republic a.s. Prostředí aplikace ArcMap zobrazující polohopisná data a inženýrské sítě Pražské plynárenské, a.s., na území hl. města Prahy. Žlutě zvýrazněné popisky znázorňují nahlášené úniky na plynovodní síti. Desktopové řešení ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (člen skupiny VEOLIA VODA Česká republika, a.s.). Jako podkladová data lze využít i on-line data, například ortofoto snímek nabízený formou WMS služby z Magistrátu hlavního města Prahy. 3D data společnosti Vodafone Czech Republic a.s., která byla vytvořena na zakázku firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o. Výsledný model ukazuje šíření rádiového signálu. praha, s.r.o.

10 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 10 Obchod Jedním z nástrojů, jenž využívá DHL Express (Czech Republic) s.r.o., k návrhu a optimalizaci kurýrních tras, je aplikace ArcLogistics. Bankovnictví a pojiš ovnictví Finanční analytici využívají GIS k mapování potřeb klientů a s tím související lokalizaci trhů. Mnoho pojiš oven nasadilo GIS jako jednu z centrálních komponent svých informačních systémů, která jim slouží k zónování, analýzám rozložení rizik, vizualizacím apod. Software GIS ESRI využívá mimo jiné i Mezinárodní zajiš ovna Swiss Re. Logistika Logistika využívá GIS pro plánování směřující k optimálnímu využití vozového parku, vytváření nejvhodnějších tras a podrobných itinerářů či snadnému sledování vozidel. Pro tato dopravní řešení je vyvinut speciální software ArcLogistics a dále pak navigační software instalovaný do mobilních zařízení s GPS. Média GIS může být v médiích užitečný více způsoby pomáhá analyzovat oběh tisku, zaujmout inzerenty, v prostředí GIS jsou vytvářeny mapy a schémata otištěná v periodikách. Software GIS firmy ESRI používají pro rychlou a efektivní tvorbu map redakce National Geographic, USA TODAY a další. Webové stránky REALTOR.com jsou obohaceny o složku GIS. Vpravo webová služba znázorňující volné reality na podkladu Google Maps. Reality, obchodní činnost Využití GIS v realitách a obchodní činnosti se přímo nabízí. Existuje mnoho portálů realitních agentur, které implementovaly mapové služby zobrazující informace o nabízených nemovitostech včetně jejich umístění v mapě. Obchodním společnostem může GIS pomoci s vyhledáním optimálního umístění nové pobočky podle různých kritérií, analýzami zákazníků, logistikou apod. arcdata

11 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 11 Přírodní zdroje Zemědělství GIS je v oblasti zemědělství využíván například pro rajonizaci, monitoring škůdců a chorob, vymezení oblastí se zvýšeným rizikem eroze apod. V precizním zemědělství (precision farming) mohou pěstitelé provádět analýzy agronomických dat či prognózy sklizně založené na mnoha parametrech od typu půdy, svažitosti, orientace vůči světovým stranám až po aktuální množství živin v půdě. Možné je rovněž přesné dávkování hnojiv, které je žádoucí i z hlediska ochrany životního prostředí. Pro pěstování energetických plodin na biomasu je potřeba vymezit vhodné oblasti podle biologických nároků jednotlivých druhů. Na mapě je ukázka určení vhodných oblastí pro pěstování čiroku v Pardubickém kraji (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.). Zemědělská a vodohospodářská správa používá pro tvorbu srozumitelných výstupů GIS ukázka mapy vyhodnocení monitoringu dusičnanů. Lesnictví Funkcionalitu GIS mohou lesníci využít při analýzách těžby dřeva, vizualizacích zdravotního stavu a složení lesa, tvorbě cenových map lesní půdy apod. V těchto případech se rovněž osvědčilo využití dat dálkového průzkumu Země, tedy leteckých a družicových snímků. Těžba surovin Těžební společnosti pomocí GIS vytvářejí modely povrchových i podpovrchových ložisek surovin a efektivně tak mohou plánovat těžbu, vizualizovat budoucí i minulé stavy krajiny a rovněž modelovat potřebné kultivace a revitalizace území po ukončení těžby. Příkladem uživatele GIS ESRI v České republice jsou Severočeské doly, a.s., (jako součást Skupiny ČEZ) nebo Moravské naftové doly, a.s. Ostatní přírodní zdroje a principy trvale udržitelného rozvoje A již se jedná o jakýkoli zásah do životního prostředí, vždy je zapotřebí brát ohled na jeho důsledky a zachovávat přírodní zdroje i pro budoucí generace. Při výstavbě nového úseku dálnice, plánování těžby surovin, budování vodních děl, tam všude je geografický informační systém užitečným pomocníkem, který dokáže zobrazit nejen výchozí a budoucí stav, ale i odhalit a vizualizovat širší souvislosti zásahu do krajiny, a pomoci tak zhodnotit veškerá rizika, která s sebou realizace konkrétního záměru přináší. Tuto schopnost GIS lze využít nejen při tvorbě územních plánů, ale také při zpracování studií EIA (posuzování vlivů velkých staveb a záměrů na životní prostředí) a podobně. Ukázka modelu v aplikaci ArcScene (Moravské naftové doly, a.s.). Veřejně dostupný územní plán hlavního města Prahy, na obrázku je výřez výkresu Doprava. (Útvar rozvoje hl. m. Prahy praha, s.r.o.

12 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 12 Ochrana životního prostředí Vodní zdroje a ovzduší Správy povodí, výzkumné a další organizace využívají GIS jako nástroje, který dokáže integrovat široké spektrum dat a pomocí příslušných analytických funkcí z nich získat požadované informace. GIS tedy slouží jako modelovací nástroj pro sledování vývoje počasí a srážek, stavu vodních toků, sledování kvality ovzduší, předpovědí počasí a živelných pohrom. Software pro GIS firmy ESRI najdeme mj. v Českém hydrometeorologickém ústavu, na Povodí Moravy, s.p., ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., a v dalších organizacích. Mapový výstup monitoringu znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji (Český hydrometeorologický ústav). Státy v povodí Labe jeden z výstupů mezinárodní spolupráce na projektu Povodí Labe (Český hydrometeorologický ústav). Plošná digitalizace os ochranných protipovodňových hrází a objektů na nich ležících s využitím podkladů ZABAGED, barevných leteckých snímků a WMS služby katastru nemovitostí (Povodí Moravy, s.p.). Půda Přesné informace o geologickém složení půdy jsou nutné pro její ochranu i využití. Vznikají nejen geologické mapy, ale i mapy rozložení radonu v podloží nebo mapy základních charakteristik BPEJ, náchylnosti půd k vodní či větrné erozi a podobně. GIS ESRI již řadu let využívá Česká geologická služba, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., a další. Ukázky mapových výstupů a modelování České geologické služby; vlevo nahoře radonová mapa vygenerovaná aplikací Radon v podloží, vpravo výřez geologické mapy 1 : v kombinaci s datovými podklady ze serveru Mapy.cz, dole příklad využití specializovaných nadstaveb ArcGIS pro konstrukci 3D tělesa akviferu a výpočet jeho teoretické úložné kapacity z hlediska možného ukládání CO2 (roudnická pánev). arcdata

13 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 13 Vegetace Geografický informační systém je ideálním nástrojem pro mapování stavu vegetace, a to i na běžně nepřístupných místech. Uplatňuje se při modelování následků polomů (ve smyslu sukcese společenstev), mapování vegetačního pokryvu (Land Cover a Land Use), mapování společenstev (biotopů) a jejich monitoring a management. Využívány jsou často letecké nebo družicové snímky, které nabízejí kromě viditelného spektra také spektrum infračervené, citlivé vůči změnám ve vegetačním pokryvu. Jedním z tradičních uživatelů GIS ESRI je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Mapa zastoupení sečených luk na území Krkonošského národního parku. Mapa přijatelnosti lovu motáka obecného (EVERNIA s.r.o.). Fauna a flora K ochraně životního prostředí neodmyslitelně patří i ochrana volně žijících druhů. Geografický informační systém spolu se systémy GPS umožňuje sledovat pohyb (migraci) zvířat, tahy ptáků apod. V naší republice využívá GIS ESRI k těmto, ale i dalším účelům mj. společnost EVERNIA s.r.o. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR úspěšně využívá serverových technologií GIS ESRI (ArcIMS, ArcGIS Server) pro sběr a prohlížení terénních dat. praha, s.r.o.

14 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 14 Věda a výzkum Výzkum GIS je ideálním nástrojem pro modelování reálného světa, pro klasifikaci a sledování jevů, ale i pro predikci změn v čase. Na univerzitních pracovištích a ve výzkumných ústavech se tedy logicky uplatňuje v mnoha oborech, najdeme jej mj. v archeologii, demografii, etnografii, geologii, hydrologii, hydrometeorologii, politologii, sociologii a dalších. GIS ESRI napomáhá českým egyptologům při archeologickém výzkumu. Zobrazena je mapa vrstevnic a archeologických objektů v jižním Abúsíru (Český egyptologický ústav FF UK Praha, Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP). Etnologický ústav Akademie, v.v.i., věd využil prostředky GIS mj. při tvorbě 5. dílu Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska mapujícího židovské obyvatelstvo v Čechách v letech Jedním z důležitých úkolů oboru památkové péče Národního památkového ústavu je prostorová identifikace předmětu jeho zájmu (nemovitých i movitých kulturních památek, chráněných území i ochranných pásem). Knihovny, muzea a informační centra S pomocí geografického informačního systému se vytvářejí interaktivní mapy expozic, které návštěvníkům umožní snazší orientaci v budově muzea. Dobře se uplatní i ve městě, kde informační centrum spravuje kiosek s mapou obsahující informace o jednotlivých památkách, obchodech, lékařských zařízeních apod. Tyto a další služby nejčastěji zajiš ují krajské a městské úřady, turistická centra nebo Národní památkový ústav. Školství GIS hraje důležitou roli při výuce geografie či informatiky již na základních a středních školách. Standardní součástí výuky se stal na většině vysokých škol a univerzit. V rámci podpory vzdělanosti v oboru GIS nabízí společnost ESRI speciální balíčky software a služeb pro školy, mezi něž patří i licence s možností využití všech produktů ESRI v neomezeném počtu. 3D model budovy rektorátu Masarykovy univerzity vytvořený v prostředí ArcGIS z dat stavebního pasportu a exportovaný do prostředí Google Earth. arcdata

15 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 15 ArcGIS komplexní sada produktů pro GIS Systém ArcGIS Systém ArcGIS firmy ESRI tvoří škálovatelná řada produktů určených pro kompletní nasazení GIS na jakékoli úrovni. Nezáleží na tom, jak velké projekty potřebuje organizace v GIS řešit, produkty ESRI pokryjí aktuální potřeby a s jejich změnou v čase nabídnou další kompatibilní nástroje. Rozsáhlé možnosti datového modelu a správy dat spolu s výkonnými nástroji pro editaci, analýzu a modelování řadí ArcGIS k nejkomplexnějším produktům na současném světovém trhu. ArcGIS je otevřený systém založený na standardech jak v oblasti IT, tak GIS. Systém ArcGIS nabízí nástroje pro: Desktopový GIS produkty řady ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) umožňují pracovat s GIS na jakékoli úrovni v uživatelsky přátelském prostředí. Jejich možnosti umocňují volitelné specializované nadstavby, mezi které patří např. ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Data Interoperability, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst a další. Součástí ArcGIS Desktop je volně šiřitelný prohlížeč map ArcReader, který pracuje s mapovými dokumenty vytvořenými pomocí nadstavby ArcGIS Publisher. Serverový GIS ArcGIS Server nabízí úplný serverový GIS, který poskytuje řadu připravených aplikací a služeb pro koncové uživatele. Tyto aplikace mohou sloužit nejen k prohlížení a dotazování geografických dat, ale i pro jejich analýzu, shromaž ování, editaci a správu. Řešení je založené na standardech a poskytuje moderní vývojová rozhraní pro tvorbu uživatelsky přizpůsobených aplikací. Klienty ArcGIS Serveru mohou být desktopové aplikace, webové aplikace i aplikace připravené na míru mobilním zařízením. Možnosti ArcGIS Serveru lze rozšířit o řadu nadstaveb. Ukázka pracovního prostředí ArcGIS Desktop lokalizovaného do českého jazyka. GIS pro vývojáře ArcGIS Engine poskytuje sadu knihoven, s jejichž pomocí lze vytvářet uživatelské aplikace GIS. Produkt EDN (ESRI Developer Network) je určen pro společnosti vyvíjející vlastní řešení založená na technologii ESRI. K dispozici mají komplexní sadu vývojových nástrojů pro tvorbu specializovaných řešení založených na ArcGIS. Mobilní GIS ArcGIS Mobile umožňuje vytvářet řešení na míru nebo použít připravenou aplikaci pro využití služeb serverového GIS; ArcPad je jednoduchý produkt určený převážně pro sběr a aktualizaci dat v terénu. Datový formát geodatabáze Geodatabáze je základním způsobem ukládání dat v systému ArcGIS. Datový model geodatabáze umožňuje plně využít všechny možnosti, které ArcGIS pro tvorbu, správu, editaci, analýzu a kartografické výstupy nabízí. Geodatabáze se používá k ukládání a správě rozmanitých typů prostorových dat. praha, s.r.o.

16 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 16 ARCDATA PRAHA, s.r.o. více než dodavatel GIS ESRI v ČR Úspěšný GIS je více než jen software. Kromě dalších složek vyžaduje zejména odborníky, kteří dokážou systém vyvinout a spravovat. Cílem ARCDATA PRAHA, s.r.o., je nabídnout maximum pro zajištění úspěšného nasazení a využití GIS v organizaci, proto poskytuje kromě vyspělých softwarových nástrojů také další služby. Systémová a technická podpora software Roční systémová a technická podpora software (maintenance) je standardní součástí všech nových softwarových produktů ESRI. Zahrnuje mimo poskytování aktuálních verzí softwaru a hot-line servisu také další služby, například rozesílání časopisů s odbornou tématikou, knihovnu odborných publikací, volné vstupy na uživatelskou konferenci apod. Vývoj aplikací, návrhy datového modelu GIS Kromě softwarového vybavení společnost nabízí kompletní služby související s konkrétním nasazením GIS v organizaci od zpracování návrhu implementace, přes instalaci softwaru, až po vývoj funkcí na míru požadavků zákazníka. Konzultační služby Nabídka konzultačních služeb je velmi široká, pokrývá celý proces nasazení či modernizace GIS v organizaci, tedy návrh datového modelu a softwarového vybavení, otázky z oblasti vývoje nástrojů na míru či rozšíření stávajícího GIS tak, aby vyhovoval současným i budoucím požadavkům. Konzultační služby jsou zaměřeny zejména na systémovou architekturu, návrh GIS, databáze, programování, implementaci, systémovou integraci, pracovní postupy a metody a další. Školení ARCDATA PRAHA, s.r.o., poskytuje oficiální autorizovaná školení softwarových produktů firmy ESRI. V současné době nabízí přes 20 odborných kurzů a školení v různých úrovních i specializacích. Školení probíhají v moderně zařízených prostorách, vybrané kurzy jsou akreditovány u Ministerstva vnitra ČR. Publikace Knihovna odborných publikací je určena jednak pro uživatele software ESRI, jednak pro studenty a pracovníky univerzit. Obsahuje zejména publikace vydavatelství ESRI Press. ARCDATA PRAHA, s.r.o., dále poskytuje uživatelům časopisy ESRI, některé publikace překládá do českého jazyka a rovněž vydává oborový časopis ArcRevue, který si za dobu své existence získal řadu čtenářů. arcdata

17 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 17 O společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o., vznikla v prosinci roku Cílem založení společnosti bylo přinést na český trh nejlepší technologie z oblasti geografických informačních systémů (GIS) a poskytovat české uživatelské obci všechny související produkty a služby na profesionální úrovni. Firemní kultura je založena na seriózním jednání se všemi zákazníky, otevřenosti a nabídce profesionálních produktů a služeb, a to v dlouhodobé perspektivě. Stabilní pracovní kolektiv je tvořen odborníky na geografické informační systémy, databázové a operační systémy, počítačovou architekturu, programování, heterogenní počítačové sítě a dálkový průzkum Země. ARCDATA PRAHA, s.r.o., je autorizovaným distributorem produktů firmy ESRI, Inc., a některých souvisejících produktů pro GIS a dálkový průzkum Země (DPZ) dalších výrobců v České republice. Poskytuje kompletní nabídku software a služeb včetně dat DPZ. Konference GIS ESRI v ČR Pro uživatele GIS ESRI je každoročně pořádána jedna z největších GIS konferencí v republice. Této konference se pravidelně účastní kolem šesti set odborníků a zájemců o GIS ESRI. Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., podporuje i studenty formou soutěže Student GIS Projekt mohou na studentské konferenci předvést výsledky svých závěrečných prací v GIS a udělat tak první krok k úspěšné kariéře. Více informací Více informací a aktuální novinky jsou k dispozici na O společnosti ESRI, Inc. Společnost Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) byla založena v roce 1969 jako konzultační firma. V současné době je největším světovým výrobcem technologie GIS. ESRI se věnuje výhradně geografickým informačním systémům, její software používá více než organizací na celém světě. Úspěch ESRI je založen na důsledném uplatňování zásad GIS, silném programu výzkumu a vývoje, spolehlivých technologiích GIS a podpoře otevřených systémů. praha, s.r.o.

18 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 18

19 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 19

20 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 20 Poděkování V této publikaci byly s laskavým svolením použity obrazové materiály následujících společností: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Zeměměřický úřad Agentura ochrany přírody a krajiny ČR CENIA, česká informační agentura životního prostředí Česká geologická služba Český hydrometeorologický ústav ČEZ Distribuce, a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. EVERNIA s.r.o. GEOTRONICS Praha, s.r.o. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Jihočeská univerzita spolu se Státním zdravotním ústavem Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Masarykova univerzita Moravské naftové doly, a.s. Národní památkový ústav Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě Povodí Moravy, s. p. Pražská energetika, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Statutární město Brno Statutární město Hradec Králové Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vodafone Czech Republic a.s. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská a vodohospodářská správa V materiálu jsou dále uvedeny tyto organizace: Český statistický úřad GEODIS BRNO, spol. s r. o. Ministerstvo zdravotnictví, odbor Český inspektorát lázní a zřídel Severočeské doly, a.s. Skupina ČEZ Státní plavební správa VEOLIA VODA Česká republika, a.s. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Sociodemografická data v GIS

Sociodemografická data v GIS Sociodemografická data v GIS Ing. Sylva Vorlová ARCDATA PRAHA, s.r.o. O čem budu hovořit Kdo jsme Komponenty webového GIS Sociodemografická data Esri Geografická databáze ArcČR 500 Geoportál Open Data

Více

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor 16. 11. 2011 = světový den GIS V tento den specialisté na geografické informační systémy (GIS) představují tyto technologie široké veřejnosti Letos v ČR zapojeno

Více

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 4. 5. listopadu 2004 Kongresové centrum Praha čtvrtek 4.11. J I Ž N Í S Á L 10.00 Úvodní informace

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Geoportál a georeporty hl. m. Prahy Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Fáze rozvoje GIS hl. m. Prahy 1. Konsolidace datové základny stabilizace Digitální mapy Prahy vytvoření centrálního datového

Více

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky Bc. Jaromír Bok, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) Bc. Jaromír Bok, DiS. Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV 14. LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ doprovodný text kurzu Praktické použití počítačů ve výuce 22. až 24. srpna

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Desktopové aplikace Z dotazníků je patrná značná nejednotnost verzí ArcGIS, které využívají (9.2 10.2.2., Basic, Advance, ). Mimo to jsou často využívány obě verze aplikace

Více

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu Marek Knězů GIVS 2014 Praha, 15. - 16. 5. 2014 Představení společnosti GEPRO plně česká firma, na trhu od roku 1991 hlavní oblasti činnosti : systém pro geodety (KOKEŠ),

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s.

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály krajů RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály podle funkčnosti Funkční : Cykloportály podle funkčnosti Nefunkční : Cykloportály a Google Viditelné: Prvních 30 na Google: cykloportály

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti 7. ročník soutěže cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti Tři kategorie A Geoaplikace pro cestovní ruch Vyhlášeno na ISSS 2006 B - Komerční geoaplikace C Geoaplikace pro venkovské oblasti

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU Drahomíra Zedníčková dzednickova@geodis.cz 724013046 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI největší geodetickofotogrammetrická společnost v České republice založena v roce 1990

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Mapy kriminality v PČR

Mapy kriminality v PČR Agenda Historie policejních map Historie GIS u PČR Cíle GIS PČR Mapy kriminality Novodobá Historie Data PČR (prostorová i neprostorová) Identifikace problémů a jejich řešení rizika vize Ukázky 2 Historie

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

Aplikace pro prohlížení dat ÚAP. Karlovarský kraj

Aplikace pro prohlížení dat ÚAP. Karlovarský kraj Aplikace pro prohlížení dat ÚAP Karlovarský kraj Obsah: Uživatelé APLIKACE Využití aplikace Spuštění APLIKACE Struktura dat Zjednodušený katalog jevů a položek Příklad využití prohlížečky obec, parcela

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Brněnské komunikace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Mendelova

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test Požadavky Semestrální projekt - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení Zkouška - 55 bodů - písemný test Čím se liší GIS a IS Odlišnost od klasických informačních systémů spočívá v rozšíření báze informací

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více