Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o."

Transkript

1 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o.

2 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 2

3 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 3

4 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 4 Co je GIS? Kdy a proč vznikla první mapa? Možná to bylo v době, kdy některý z našich prapředků načrtl pohyb zvířat krajinou do prachu cesty nebo plán lovu uhlem v jeskyni u ohně. Za nejstarší dochovaný projev kartografie je považována rytina na mamutím klu, která byla nalezena v Pavlovských vrších na Moravě a pravděpodobně znázorňuje meandry řeky Dyje. Její stáří je úctyhodné odhaduje se na 25 tisíc let. Člověk se odpradávna snaží graficky zachytit území a zájmové prvky či jevy v něm. K tomuto účelu si lidstvo v průběhu času založilo několik vědních oborů v čele s geografií, vědou o Zemi, a kartografií, jež zajiš uje srozumitelné výstupy mapování území. Tvorba map byla vždy velmi náročná, například území Čech, Moravy a Slezska bylo poprvé zmapováno až v 16. století. Mezi skvosty národní kartografie se právem řadí Müllerova mapa Čech z roku 1720, na níž v průběhu času navázala tři více či méně úspěšná vojenská mapování. Po vzniku ČSR provedl v 50. letech 20. století 1. československé mapování Vojenský topografický ústav v Dobrušce (nynější Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad), který dodnes vydává a aktualizuje mapové dílo v měřítku 1 : Správu Základní báze geografických dat České republiky a dalších státních mapových děl pak dnes zajiš uje Zeměměřický úřad; další státní instituce i privátní společnosti poskytují různé oborové mapy a specializované atlasy. Pro kartografa je mapa cílem jeho snahy o vytvoření kvalitního kartografického díla, pro uživatele představuje mapa důležitý zdroj informací. V počítačové terminologii bychom za mapu označili data nesoucí informace o území a jevech, které na něm probíhají. Mapa tak představuje důležitý nástroj lidské komunikace o geografii. Na počátku hromadného zpracování dat v polovině minulého století si výpočetní technika poradila pouze s alfanumerickými znaky, avšak převod map do digitální formy a jejich využití pro další zpracování v počítači na sebe nenechaly dlouho čekat. Na konci šedesátých let se začal vyvíjet i do té doby neznámý druh informačního systému geografický informační systém (GIS). Ačkoliv v tehdejším Československu to dobou vzniklo několik významných prací v této oblasti, jsou za kolébku GIS považovány Spojené státy americké a Kanada, kde se této problematice začalo věnovat několik výzkumných skupin. Na konci 60. let byl v Kalifornii založen malý výzkumný institut zaměřený na počítačové systémy pro životní prostředí, Environmental Systems Research Institute, Inc. V té době Jack Dangermond, který ústav spolu se svou ženou založil, nejspíše netušil, že právě jeho firma ESRI bude prvním poskytovatelem komerčně dostupného softwaru pro tvorbu GIS. Stalo se tak arcdata

5 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 5 v roce 1982, kdy na trh přišel produkt ARC/INFO. Další intenzivní vývoj a cílené zaměření na problematiku GIS přineslo v průběhu let několik generací softwarových produktů až po dnešní ArcGIS. Ale vra me se k tématu GIS. Geografický informační systém umožňuje pracovat s daty, která mají přímý nebo nepřímý vztah k území. Některé prameny uvádějí, že v reálném světě tuto definici splňuje % všech zaznamenaných dat. GIS umožňuje tato data s prostorovou složkou uchovávat, zpracovávat, analyzovat a srozumitelně prezentovat ve formě grafických výstupů. Na rozdíl od klasické papírové mapy však poskytuje větší množství informací, a již získaných na základě dotazování databáze nebo tzv. prostorové analýzy. Do takové analýzy je možné zahrnout veškeré dostupné informace o zkoumaném jevu, objektu či území. Zkoumat lze i vztahy k ostatním objektům a jevům, možné je rovněž modelovat jejich vývoj v čase a vytvářet např. prognózy šíření nakažlivé choroby nebo postup povodňové vlny. Výsledkem prostorové analýzy může být optimální umístění čističky odpadních vod s ohledem na vzdálenost zástavby, riziko zasažení povodní, územní plán, počet chráněných krajinných oblastí v okolí apod. GIS se v posledních letech stal nepostradatelným nástrojem pro podporu rozhodování nejen v oblasti veřejné správy, ale i v soukromých společnostech, kde šetří náklady a pomáhá optimalizovat pracovní procesy. Rozvoj výpočetní techniky a zejména počítačové grafiky dosáhl takového stupně, že mapa na monitoru počítače či vytištěná na plotter se stala samozřejmostí. Podobně jako se papírová mapa stala nástrojem mezilidské komunikace o území, komunikuje geografický informační systém se svým uživatelem prostřednictvím grafického výstupu ve formě mapy. A ačkoliv dokáže dnešní GIS vytvořit vysoce kvalitní kartografické dílo, stejně jako u většiny lidí není mapa cílem, ale nástrojem. Obdobně jako člověk v mapě hledá potřebné informace, zpracovává počítačový program GIS prostorová data a nabízí uživateli výsledky tohoto zpracování. A protože počítač pojme větší množství dat než člověk, dokáže geografický informační systém odpovídat na otázky, na které bez jeho pomoci člověk sám najít odpově nemůže. Doprava Využití území Sčítací obvody Budovy Směrovací čísla Letecký snímek GIS geografické informační systémy podporují rozhodování prostřednictvím modelování a mapování prvků, jevů a vlastností. GIS pracuje s tematicky zaměřenými daty ve vrstvách. V širším smyslu slova je GIS tvořen nejen potřebným softwarovým a hardwarovým vybavením, ale jeho pravou hodnotu mu dodávají data, jejich množství, kvalita a aktuálnost, a zejména lidé, kteří s tímto systémem dokáží pracovat. Možnosti využití GIS jsou pak omezeny pouze lidskou představivostí. Posu te sami. praha, s.r.o.

6 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 6 Možnosti využití GIS Veřejná správa CENIA, česká informační agentura životního prostředí, má mimo jiné na starosti implementaci směrnice INSPIRE v České republice, která spočívá ve vytvoření národní infrastruktury prostorových dat a vybudování národního geoportálu zejména k podpoře ochrany životního prostředí. Státní správa Kvalitní výkon státní správy moderní společnosti se neobejde bez odpovídajícího informačního zázemí. Činnost státních orgánů a organizací se bezprostředně dotýká spravovaného území, proto jeho znalost a na něm probíhajících jevů je pro každého pracovníka státní správy zásadní. Geografický informační systém se tak zákonitě stává nezbytnou součástí informačního zabezpečení výkonu státní správy. Doprava, zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, regionální rozvoj a územní plánování, obrana a bezpečnost obyvatelstva, všude tam a v dalších oblastech nalézá GIS své uplatnění. Data o území, především pak jejich kvalita a aktuálnost, jsou natolik důležitá, že stát zabezpečuje pro své potřeby a obyvatele tvorbu mapových děl a v poslední době i rámec pro sdílení digitálních geografických dat, který je odborné veřejnosti znám pod pojmem Národní infrastruktura prostorových dat. GIS je nejen výkonným nástrojem pro správu a analýzu prostorových dat, ale i integrujícím prvkem mezi jednotlivými resorty a organizacemi. Svou schopností kombinovat takřka jakékoli typy dat je významnou součástí rozhodovacích procesů na všech úrovních veřejné správy. Díky pokročilým vizualizačním funkcím slouží také jako jeden ze sdělovacích prostředků směrem k veřejnosti. Vedle některých ministerstev GIS úspěšně využívají organizace, jako jsou Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Zeměměřický úřad, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad a další. Samospráva krajské, městské a obecní úřady Úkoly samosprávy a přenesený výkon státní správy vyžadují, aby jednotlivé úřady byly co nejlépe informovány o aktuálních vlastnických vztazích a měly možnost přesně v území identifikovat, o čem, Mezi uživateli GIS ESRI najdeme jak krajské, tak městské a obecní úřady (zde ukázky z města Hradce Králové, internetové aplikace Plzeňského kraje Výletů ráj, města Brna, mapového výstupu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy vizualizace znečištění ovzduší a GIS Krajského úřadu Libereckého kraje Atlas životního prostředí Libereckého kraje. arcdata

7 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 7 proč a jak rozhodují. Správa veřejného majetku, zeleně, mobiliáře a veřejných prostranství přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Informovanost občanů a podnikatelské veřejnosti vede k větší transparentnosti rozhodování. Podpora cestovního ruchu je také nemalým přínosem pro regionální rozvoj. Analýzy a komplexní posuzování problémů v území posunují územní plánování na vyšší úroveň. Ve všech těchto oblastech se uplatňuje GIS a všechny kraje společně s většinou obcí s rozšířenou působností se v něm spoléhají na nasazení technologie ESRI. Obrana V armádě je GIS dlouhodobě využíván v oblastech vojenského mapování, zpravodajství, analýz terénu, plánování misí a správy zařízení. Po vstupu naší republiky do NATO se Geografická služba Armády ČR (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad) rychle stala důležitou složkou tvořící topografické a speciální mapy ČR a dalších zájmových území, k čemuž napomáhá nejen nejmodernější vybavení, ale zejména vysoká znalostní úroveň a profesionalita českých vojáků. Mobilní jednotka Geografické služby Armády ČR disponuje nejmodernějším softwarovým a hardwarovým vybavením. Boj s kriminalitou GIS je efektivním nástrojem pro boj s kriminalitou. Policejní analytici využívají GIS pro plánování a modelování akcí, pro taktické a strategické plánování, mapování a analýzu trestných činů, tvorbu map kriminality apod. praha, s.r.o.

8 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 8 Systémy rychlého zásahu hasičské záchranné sbory, zdravotnická záchranná služba, policie Možnosti GIS jsou s úspěchem využitelné nejen při řešení krizových situací, ale také v průběhu tvorby krizových plánů, a to na všech úrovních lokální, regionální i státní. GIS postupem doby pronikl do sjednocených operačních procedur zabezpečujících ochranu obyvatel v případě havárií či přírodních katastrof. GIS umožňuje plánovat pohotovostní zásahy, určovat priority, analyzovat historická data apod. GIS ESRI podporuje tísňovou linku 112, využívají jej hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů, Integrovaný systém krizového řízení či ostravské Centrum tísňového volání. Jednotná softwarová platforma pak umožňuje rychlou výměnu informací mezi všemi potřebnými složkami. Aplikace Krizové řízení, kterou provozuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, umožňuje modelovat krizový stav povodně. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je autorem Strategické hlukové mapy železnic (vlevo). Monitoring klíš at (přenašečů klíš ové encefalitidy) v Jihočeském kraji, který zabezpečuje Jihočeská univerzita ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Zdravotnictví GIS nachází široké uplatnění také v oblasti zdravotnictví. A již se jedná o tvorbu hlukových map, analýzy šíření nakažlivých chorob či jejich přenašečů, modelování dopadů nejrůznějších havárií na zdraví obyvatel nebo mapování a ochranu přírodních léčivých zdrojů a minerálních pramenů, nabídne geografický informační systém potřebné nástroje. V České republice využívá možnosti GIS ESRI například Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, Český inspektorát lázní a zřídel a další odbory Ministerstva zdravotnictví. Doprava Evidence dětských letních táborů je jednou z aplikací Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ze které plynou informace mj. do operačního střediska Centra tísňového volání. GIS umožňuje jak správu a modelování dopravní infrastruktury, tak například monitoring dopravních nehod, uzavírek či sjízdnosti vozovek. Pomáhá také při analýzách dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích, vhodný je i pro leteckou (letové mapy, sledování letadel apod.) a lodní dopravu pro tvorbu lodních map a staničení. GIS ESRI využívá Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní plavební správa, odbory dopravy jednotlivých krajů a další. Ředitelství silnic a dálnic ČR rozhodujícím podílem přispívá k budování Jednotného systému dopravních informací ČR zde ukázka Informačního systému majetek a pasport a webová stránka dopravních informací Národního dopravního informačního centra. arcdata

9 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 9 Inženýrské sítě Energetika Procesy trasování elektrické energie, evidence distribuční sítě, plánování údržby a správa majetku energetických společností si žádají geografický informační systém, který je dnes jednou z hlavních komponent informační infrastruktury těchto společností. V případě výpadku nebo havárie je nutné co nejrychleji zjistit dotčené domácnosti a podniky a závadu co nejdříve odstranit. GIS slouží nejen k monitoringu sítě, ale také k nejrůznějším analýzám na síti a modelování budoucích situací. GIS firmy ESRI využívají společnosti ze Skupiny ČEZ nebo Pražská energetika, a.s. Desktopová aplikace GIS Pražské energetiky, a.s. Zobrazena je sí nízkého a vysokého napětí nad podkladovými daty parcel, budov a ulic. Znázorněny jsou také trafostanice a přípojná místa. Plynárenství Distribuce plynu podobně jako elektrické energie probíhá prostřednictvím sítě umístěné v určitém území. Správu takové sítě a jednotlivých zařízení zabezpečí GIS. Geografický informační systém umožní také provádět analýzy na síti, rychle zjistit rozsah škod při haváriích nebo stavy zařízení, jež lze aktualizovat pomocí mobilních technologií přímo z terénu. GIS firmy ESRI je využíván v Pražské plynárenské, a.s. Vodárenství Stejně jako při správě ostatních inženýrských sítí se GIS výborně uplatňuje i ve vodárenství. A již se jedná o evidenci prvků na sítích, tvorbu nejrůznějších analýz a krizových plánů, nebo sběr a aktualizaci dat v terénu, jsou dnes geografické informační systémy nepostradatelné. GIS ESRI využívá pro správu a editaci sítí vodovodů a kanalizací skupina VEOLIA VODA Česká republika, a.s. Telekomunikace Ukázka evidence žádostí o připojení k odběru elektrické energie ČEZ Distribuce, a. s. (vlevo), uprostřed detail trafostanice. Pro evidenci a správu inženýrských sítí je využívána nadstavba ArcFM pro systémy ArcGIS. GIS poskytuje telekomunikačním společnostem mnoho možností využití, z nichž jmenujme analýzy pokrytí, diferenční analýzy, správu sítě, realizaci služeb zákazníkům a další. Z tuzemských telekomunikačních společností využívá software GIS ESRI Vodafone Czech Republic a.s. Prostředí aplikace ArcMap zobrazující polohopisná data a inženýrské sítě Pražské plynárenské, a.s., na území hl. města Prahy. Žlutě zvýrazněné popisky znázorňují nahlášené úniky na plynovodní síti. Desktopové řešení ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (člen skupiny VEOLIA VODA Česká republika, a.s.). Jako podkladová data lze využít i on-line data, například ortofoto snímek nabízený formou WMS služby z Magistrátu hlavního města Prahy. 3D data společnosti Vodafone Czech Republic a.s., která byla vytvořena na zakázku firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o. Výsledný model ukazuje šíření rádiového signálu. praha, s.r.o.

10 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 10 Obchod Jedním z nástrojů, jenž využívá DHL Express (Czech Republic) s.r.o., k návrhu a optimalizaci kurýrních tras, je aplikace ArcLogistics. Bankovnictví a pojiš ovnictví Finanční analytici využívají GIS k mapování potřeb klientů a s tím související lokalizaci trhů. Mnoho pojiš oven nasadilo GIS jako jednu z centrálních komponent svých informačních systémů, která jim slouží k zónování, analýzám rozložení rizik, vizualizacím apod. Software GIS ESRI využívá mimo jiné i Mezinárodní zajiš ovna Swiss Re. Logistika Logistika využívá GIS pro plánování směřující k optimálnímu využití vozového parku, vytváření nejvhodnějších tras a podrobných itinerářů či snadnému sledování vozidel. Pro tato dopravní řešení je vyvinut speciální software ArcLogistics a dále pak navigační software instalovaný do mobilních zařízení s GPS. Média GIS může být v médiích užitečný více způsoby pomáhá analyzovat oběh tisku, zaujmout inzerenty, v prostředí GIS jsou vytvářeny mapy a schémata otištěná v periodikách. Software GIS firmy ESRI používají pro rychlou a efektivní tvorbu map redakce National Geographic, USA TODAY a další. Webové stránky REALTOR.com jsou obohaceny o složku GIS. Vpravo webová služba znázorňující volné reality na podkladu Google Maps. Reality, obchodní činnost Využití GIS v realitách a obchodní činnosti se přímo nabízí. Existuje mnoho portálů realitních agentur, které implementovaly mapové služby zobrazující informace o nabízených nemovitostech včetně jejich umístění v mapě. Obchodním společnostem může GIS pomoci s vyhledáním optimálního umístění nové pobočky podle různých kritérií, analýzami zákazníků, logistikou apod. arcdata

11 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 11 Přírodní zdroje Zemědělství GIS je v oblasti zemědělství využíván například pro rajonizaci, monitoring škůdců a chorob, vymezení oblastí se zvýšeným rizikem eroze apod. V precizním zemědělství (precision farming) mohou pěstitelé provádět analýzy agronomických dat či prognózy sklizně založené na mnoha parametrech od typu půdy, svažitosti, orientace vůči světovým stranám až po aktuální množství živin v půdě. Možné je rovněž přesné dávkování hnojiv, které je žádoucí i z hlediska ochrany životního prostředí. Pro pěstování energetických plodin na biomasu je potřeba vymezit vhodné oblasti podle biologických nároků jednotlivých druhů. Na mapě je ukázka určení vhodných oblastí pro pěstování čiroku v Pardubickém kraji (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.). Zemědělská a vodohospodářská správa používá pro tvorbu srozumitelných výstupů GIS ukázka mapy vyhodnocení monitoringu dusičnanů. Lesnictví Funkcionalitu GIS mohou lesníci využít při analýzách těžby dřeva, vizualizacích zdravotního stavu a složení lesa, tvorbě cenových map lesní půdy apod. V těchto případech se rovněž osvědčilo využití dat dálkového průzkumu Země, tedy leteckých a družicových snímků. Těžba surovin Těžební společnosti pomocí GIS vytvářejí modely povrchových i podpovrchových ložisek surovin a efektivně tak mohou plánovat těžbu, vizualizovat budoucí i minulé stavy krajiny a rovněž modelovat potřebné kultivace a revitalizace území po ukončení těžby. Příkladem uživatele GIS ESRI v České republice jsou Severočeské doly, a.s., (jako součást Skupiny ČEZ) nebo Moravské naftové doly, a.s. Ostatní přírodní zdroje a principy trvale udržitelného rozvoje A již se jedná o jakýkoli zásah do životního prostředí, vždy je zapotřebí brát ohled na jeho důsledky a zachovávat přírodní zdroje i pro budoucí generace. Při výstavbě nového úseku dálnice, plánování těžby surovin, budování vodních děl, tam všude je geografický informační systém užitečným pomocníkem, který dokáže zobrazit nejen výchozí a budoucí stav, ale i odhalit a vizualizovat širší souvislosti zásahu do krajiny, a pomoci tak zhodnotit veškerá rizika, která s sebou realizace konkrétního záměru přináší. Tuto schopnost GIS lze využít nejen při tvorbě územních plánů, ale také při zpracování studií EIA (posuzování vlivů velkých staveb a záměrů na životní prostředí) a podobně. Ukázka modelu v aplikaci ArcScene (Moravské naftové doly, a.s.). Veřejně dostupný územní plán hlavního města Prahy, na obrázku je výřez výkresu Doprava. (Útvar rozvoje hl. m. Prahy praha, s.r.o.

12 Firemni profil.qxd :23 StrÆnka 12 Ochrana životního prostředí Vodní zdroje a ovzduší Správy povodí, výzkumné a další organizace využívají GIS jako nástroje, který dokáže integrovat široké spektrum dat a pomocí příslušných analytických funkcí z nich získat požadované informace. GIS tedy slouží jako modelovací nástroj pro sledování vývoje počasí a srážek, stavu vodních toků, sledování kvality ovzduší, předpovědí počasí a živelných pohrom. Software pro GIS firmy ESRI najdeme mj. v Českém hydrometeorologickém ústavu, na Povodí Moravy, s.p., ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., a v dalších organizacích. Mapový výstup monitoringu znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji (Český hydrometeorologický ústav). Státy v povodí Labe jeden z výstupů mezinárodní spolupráce na projektu Povodí Labe (Český hydrometeorologický ústav). Plošná digitalizace os ochranných protipovodňových hrází a objektů na nich ležících s využitím podkladů ZABAGED, barevných leteckých snímků a WMS služby katastru nemovitostí (Povodí Moravy, s.p.). Půda Přesné informace o geologickém složení půdy jsou nutné pro její ochranu i využití. Vznikají nejen geologické mapy, ale i mapy rozložení radonu v podloží nebo mapy základních charakteristik BPEJ, náchylnosti půd k vodní či větrné erozi a podobně. GIS ESRI již řadu let využívá Česká geologická služba, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., a další. Ukázky mapových výstupů a modelování České geologické služby; vlevo nahoře radonová mapa vygenerovaná aplikací Radon v podloží, vpravo výřez geologické mapy 1 : v kombinaci s datovými podklady ze serveru Mapy.cz, dole příklad využití specializovaných nadstaveb ArcGIS pro konstrukci 3D tělesa akviferu a výpočet jeho teoretické úložné kapacity z hlediska možného ukládání CO2 (roudnická pánev). arcdata

13 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 13 Vegetace Geografický informační systém je ideálním nástrojem pro mapování stavu vegetace, a to i na běžně nepřístupných místech. Uplatňuje se při modelování následků polomů (ve smyslu sukcese společenstev), mapování vegetačního pokryvu (Land Cover a Land Use), mapování společenstev (biotopů) a jejich monitoring a management. Využívány jsou často letecké nebo družicové snímky, které nabízejí kromě viditelného spektra také spektrum infračervené, citlivé vůči změnám ve vegetačním pokryvu. Jedním z tradičních uživatelů GIS ESRI je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Mapa zastoupení sečených luk na území Krkonošského národního parku. Mapa přijatelnosti lovu motáka obecného (EVERNIA s.r.o.). Fauna a flora K ochraně životního prostředí neodmyslitelně patří i ochrana volně žijících druhů. Geografický informační systém spolu se systémy GPS umožňuje sledovat pohyb (migraci) zvířat, tahy ptáků apod. V naší republice využívá GIS ESRI k těmto, ale i dalším účelům mj. společnost EVERNIA s.r.o. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR úspěšně využívá serverových technologií GIS ESRI (ArcIMS, ArcGIS Server) pro sběr a prohlížení terénních dat. praha, s.r.o.

14 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 14 Věda a výzkum Výzkum GIS je ideálním nástrojem pro modelování reálného světa, pro klasifikaci a sledování jevů, ale i pro predikci změn v čase. Na univerzitních pracovištích a ve výzkumných ústavech se tedy logicky uplatňuje v mnoha oborech, najdeme jej mj. v archeologii, demografii, etnografii, geologii, hydrologii, hydrometeorologii, politologii, sociologii a dalších. GIS ESRI napomáhá českým egyptologům při archeologickém výzkumu. Zobrazena je mapa vrstevnic a archeologických objektů v jižním Abúsíru (Český egyptologický ústav FF UK Praha, Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP). Etnologický ústav Akademie, v.v.i., věd využil prostředky GIS mj. při tvorbě 5. dílu Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska mapujícího židovské obyvatelstvo v Čechách v letech Jedním z důležitých úkolů oboru památkové péče Národního památkového ústavu je prostorová identifikace předmětu jeho zájmu (nemovitých i movitých kulturních památek, chráněných území i ochranných pásem). Knihovny, muzea a informační centra S pomocí geografického informačního systému se vytvářejí interaktivní mapy expozic, které návštěvníkům umožní snazší orientaci v budově muzea. Dobře se uplatní i ve městě, kde informační centrum spravuje kiosek s mapou obsahující informace o jednotlivých památkách, obchodech, lékařských zařízeních apod. Tyto a další služby nejčastěji zajiš ují krajské a městské úřady, turistická centra nebo Národní památkový ústav. Školství GIS hraje důležitou roli při výuce geografie či informatiky již na základních a středních školách. Standardní součástí výuky se stal na většině vysokých škol a univerzit. V rámci podpory vzdělanosti v oboru GIS nabízí společnost ESRI speciální balíčky software a služeb pro školy, mezi něž patří i licence s možností využití všech produktů ESRI v neomezeném počtu. 3D model budovy rektorátu Masarykovy univerzity vytvořený v prostředí ArcGIS z dat stavebního pasportu a exportovaný do prostředí Google Earth. arcdata

15 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 15 ArcGIS komplexní sada produktů pro GIS Systém ArcGIS Systém ArcGIS firmy ESRI tvoří škálovatelná řada produktů určených pro kompletní nasazení GIS na jakékoli úrovni. Nezáleží na tom, jak velké projekty potřebuje organizace v GIS řešit, produkty ESRI pokryjí aktuální potřeby a s jejich změnou v čase nabídnou další kompatibilní nástroje. Rozsáhlé možnosti datového modelu a správy dat spolu s výkonnými nástroji pro editaci, analýzu a modelování řadí ArcGIS k nejkomplexnějším produktům na současném světovém trhu. ArcGIS je otevřený systém založený na standardech jak v oblasti IT, tak GIS. Systém ArcGIS nabízí nástroje pro: Desktopový GIS produkty řady ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) umožňují pracovat s GIS na jakékoli úrovni v uživatelsky přátelském prostředí. Jejich možnosti umocňují volitelné specializované nadstavby, mezi které patří např. ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Data Interoperability, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst a další. Součástí ArcGIS Desktop je volně šiřitelný prohlížeč map ArcReader, který pracuje s mapovými dokumenty vytvořenými pomocí nadstavby ArcGIS Publisher. Serverový GIS ArcGIS Server nabízí úplný serverový GIS, který poskytuje řadu připravených aplikací a služeb pro koncové uživatele. Tyto aplikace mohou sloužit nejen k prohlížení a dotazování geografických dat, ale i pro jejich analýzu, shromaž ování, editaci a správu. Řešení je založené na standardech a poskytuje moderní vývojová rozhraní pro tvorbu uživatelsky přizpůsobených aplikací. Klienty ArcGIS Serveru mohou být desktopové aplikace, webové aplikace i aplikace připravené na míru mobilním zařízením. Možnosti ArcGIS Serveru lze rozšířit o řadu nadstaveb. Ukázka pracovního prostředí ArcGIS Desktop lokalizovaného do českého jazyka. GIS pro vývojáře ArcGIS Engine poskytuje sadu knihoven, s jejichž pomocí lze vytvářet uživatelské aplikace GIS. Produkt EDN (ESRI Developer Network) je určen pro společnosti vyvíjející vlastní řešení založená na technologii ESRI. K dispozici mají komplexní sadu vývojových nástrojů pro tvorbu specializovaných řešení založených na ArcGIS. Mobilní GIS ArcGIS Mobile umožňuje vytvářet řešení na míru nebo použít připravenou aplikaci pro využití služeb serverového GIS; ArcPad je jednoduchý produkt určený převážně pro sběr a aktualizaci dat v terénu. Datový formát geodatabáze Geodatabáze je základním způsobem ukládání dat v systému ArcGIS. Datový model geodatabáze umožňuje plně využít všechny možnosti, které ArcGIS pro tvorbu, správu, editaci, analýzu a kartografické výstupy nabízí. Geodatabáze se používá k ukládání a správě rozmanitých typů prostorových dat. praha, s.r.o.

16 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 16 ARCDATA PRAHA, s.r.o. více než dodavatel GIS ESRI v ČR Úspěšný GIS je více než jen software. Kromě dalších složek vyžaduje zejména odborníky, kteří dokážou systém vyvinout a spravovat. Cílem ARCDATA PRAHA, s.r.o., je nabídnout maximum pro zajištění úspěšného nasazení a využití GIS v organizaci, proto poskytuje kromě vyspělých softwarových nástrojů také další služby. Systémová a technická podpora software Roční systémová a technická podpora software (maintenance) je standardní součástí všech nových softwarových produktů ESRI. Zahrnuje mimo poskytování aktuálních verzí softwaru a hot-line servisu také další služby, například rozesílání časopisů s odbornou tématikou, knihovnu odborných publikací, volné vstupy na uživatelskou konferenci apod. Vývoj aplikací, návrhy datového modelu GIS Kromě softwarového vybavení společnost nabízí kompletní služby související s konkrétním nasazením GIS v organizaci od zpracování návrhu implementace, přes instalaci softwaru, až po vývoj funkcí na míru požadavků zákazníka. Konzultační služby Nabídka konzultačních služeb je velmi široká, pokrývá celý proces nasazení či modernizace GIS v organizaci, tedy návrh datového modelu a softwarového vybavení, otázky z oblasti vývoje nástrojů na míru či rozšíření stávajícího GIS tak, aby vyhovoval současným i budoucím požadavkům. Konzultační služby jsou zaměřeny zejména na systémovou architekturu, návrh GIS, databáze, programování, implementaci, systémovou integraci, pracovní postupy a metody a další. Školení ARCDATA PRAHA, s.r.o., poskytuje oficiální autorizovaná školení softwarových produktů firmy ESRI. V současné době nabízí přes 20 odborných kurzů a školení v různých úrovních i specializacích. Školení probíhají v moderně zařízených prostorách, vybrané kurzy jsou akreditovány u Ministerstva vnitra ČR. Publikace Knihovna odborných publikací je určena jednak pro uživatele software ESRI, jednak pro studenty a pracovníky univerzit. Obsahuje zejména publikace vydavatelství ESRI Press. ARCDATA PRAHA, s.r.o., dále poskytuje uživatelům časopisy ESRI, některé publikace překládá do českého jazyka a rovněž vydává oborový časopis ArcRevue, který si za dobu své existence získal řadu čtenářů. arcdata

17 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 17 O společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o., vznikla v prosinci roku Cílem založení společnosti bylo přinést na český trh nejlepší technologie z oblasti geografických informačních systémů (GIS) a poskytovat české uživatelské obci všechny související produkty a služby na profesionální úrovni. Firemní kultura je založena na seriózním jednání se všemi zákazníky, otevřenosti a nabídce profesionálních produktů a služeb, a to v dlouhodobé perspektivě. Stabilní pracovní kolektiv je tvořen odborníky na geografické informační systémy, databázové a operační systémy, počítačovou architekturu, programování, heterogenní počítačové sítě a dálkový průzkum Země. ARCDATA PRAHA, s.r.o., je autorizovaným distributorem produktů firmy ESRI, Inc., a některých souvisejících produktů pro GIS a dálkový průzkum Země (DPZ) dalších výrobců v České republice. Poskytuje kompletní nabídku software a služeb včetně dat DPZ. Konference GIS ESRI v ČR Pro uživatele GIS ESRI je každoročně pořádána jedna z největších GIS konferencí v republice. Této konference se pravidelně účastní kolem šesti set odborníků a zájemců o GIS ESRI. Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., podporuje i studenty formou soutěže Student GIS Projekt mohou na studentské konferenci předvést výsledky svých závěrečných prací v GIS a udělat tak první krok k úspěšné kariéře. Více informací Více informací a aktuální novinky jsou k dispozici na O společnosti ESRI, Inc. Společnost Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) byla založena v roce 1969 jako konzultační firma. V současné době je největším světovým výrobcem technologie GIS. ESRI se věnuje výhradně geografickým informačním systémům, její software používá více než organizací na celém světě. Úspěch ESRI je založen na důsledném uplatňování zásad GIS, silném programu výzkumu a vývoje, spolehlivých technologiích GIS a podpoře otevřených systémů. praha, s.r.o.

18 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 18

19 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 19

20 Firemni profil.qxd :24 StrÆnka 20 Poděkování V této publikaci byly s laskavým svolením použity obrazové materiály následujících společností: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Zeměměřický úřad Agentura ochrany přírody a krajiny ČR CENIA, česká informační agentura životního prostředí Česká geologická služba Český hydrometeorologický ústav ČEZ Distribuce, a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. EVERNIA s.r.o. GEOTRONICS Praha, s.r.o. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Jihočeská univerzita spolu se Státním zdravotním ústavem Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Masarykova univerzita Moravské naftové doly, a.s. Národní památkový ústav Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě Povodí Moravy, s. p. Pražská energetika, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Statutární město Brno Statutární město Hradec Králové Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vodafone Czech Republic a.s. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská a vodohospodářská správa V materiálu jsou dále uvedeny tyto organizace: Český statistický úřad GEODIS BRNO, spol. s r. o. Ministerstvo zdravotnictví, odbor Český inspektorát lázní a zřídel Severočeské doly, a.s. Skupina ČEZ Státní plavební správa VEOLIA VODA Česká republika, a.s. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014 Internetové aplikace Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript www.praha8.cz/mapovy-portal-mestske-casti-praha-8.html Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ing. arch. Jiří Palacký GIS A INVENTARIZACE VÝROBNÍCH ÚZEMÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH MĚST ČR PO ROCE 1990 GIS AND AN INVENTORY OF TRADITIONAL INDUSTRIAL

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více