Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011"

Transkript

1 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Leden 2012 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové a energetické statistiky

2 Obsah 1. Úvod - základní definice, vymezení a zásady Evidence čerpacích stanic 3 2. Celkový rozsah Evidence čerpacích stanic pohonných hmot, počty a rozdělení ČS Celkový přehled Bilance aktualizace Evidence ČS za rok Přehled o vývoji počtu evidovaných ČS v pětileté časové řadě let Sektor veřejných čerpacích stanic Celkový přehled o počtu veřejných čerpacích stanic v členění podle druhu ČS Komentář k tendencím a vývoji počtu evidovaných veřejných ČS podle druhu ČS: standardní, areálové jednodruhové: motorová nafta, LPG, CNG Struktura sítě veřejných ČS v počtech ČS jejich vlastníků a provozovatelů Orientační přehled o počtu veřejných čerpacích stanic pohonných hmot s nabídkou paliv s vyšším obsahem biosložek 8 4. Sektor ČS s vymezeným přístupem a prodejem 8 5. Sektor neveřejných čerpacích stanic 9 6. Zpracování databáze Evidence podle krajů a okresů Přehled o všech evidovaných ČS pohonných hmot podle krajů a okresů v členění: ČS veřejné, s vymezeným přístupem a prodejem, neveřejné Přehled o evidovaných veřejných ČS pohonných hmot podle krajů a okresů v členění ČS celkem, standardní vícedruhové, jednodruhové a ostatní veřejné 13 Zpracovali: Ing. Luděk Dušek, tel.: , Ing. Milan Purnoch, tel.: , Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor surovinové a energetické bezpečnosti oddělení surovinové a energetické statistiky Na Františku Praha 1 Elektronická verze zprávy: Energetika a suroviny Statistiky Statistika čerpacích stanic pohonných hmot 2

3 1. ÚVOD Předmětem této zprávy je informace o stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR, (dále jen Evidence ČS), vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a aktualizované ke dni V následujících odstavcích jsou pro úplnost stručně připomenuty základní definice a zásady, se kterými je Evidence ČS spojena: do Evidence ČS zahrnované čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČS) jsou v souladu s výše uvedeným zákonem definovány jako stavby nebo zařízení, z nichž se pohonné hmoty prodávají nebo vydávají zpravidla do palivových nádrží vozidel, ve stavu Evidence ČS, resp. v její databázi jsou zahrnuty a specifikovány ČS v provozu, jednak ČS s prodejem pohonných hmot (tj. veřejné ČS a ČS s vymezeným přístupem a prodejem) a dále do Evidence přihlášené neveřejné ČS, jako výdejní místa pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu provozovatelů, pohonnou hmotou se zde rozumí motorové benziny (AUBI), motorové nafty (MONA), zkapalněné ropné plyny (LPG), bionafta (B100), směsná motorová nafta (B30), stlačený zemní plyn (CNG), a ethanol E85 (E85), v Evidenci ČS jsou v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb. dále rozlišovány ČS, které: - jsou stavbami, splňujícími požadavky zvláštních právních předpisů, českých technických norem, byly zkolaudovány nebo povoleny k užívání jako stavby, - nejsou stavbami, a příslušná ČS je klasifikována jako zařízení sloužící pro prodej nebo výdej pohonných hmot, v Evidenci ČS jsou u každé ČS zapsány kromě věcných charakteristik ČS rovněž identifikační údaje o vlastníkovi a dále o provozovateli ČS, není li vlastník zároveň provozovatelem, podklady pro Evidenci ČS a její aktualizaci poskytují vlastníci ČS, případně provozovatelé pověření vlastníky, anebo jiné třetí osoby pověřené vlastníky provozovatelem ČS je vlastník pohonných hmot prodávaných/vydávaných na ČS, každá evidovaná ČS je vedena na vlastníka ČS a je místně určena adresou obec, ulice, č.p. a přiděleným specifickým evidenčním číslem (osmimístným číselným kódem EVCS MPO); v případech nejednoznačné adresy ČS (např. umístění ČS na silničních komunikacích nebo jejich uzlech, umístění více ČS na jedné komunikaci nebo místě bez č.p. atd.), může být umístění ČS zpřesněno v Evidenci dalšími doplňujícími údaji, případně souřadnicemi GPS, Evidence ČS je podle současného znění zákona č. 311/2006 Sb. neveřejná, je vedena v elektronické podobě a údaje z ní se v plném rozsahu zpřístupňují pouze ostatním správním orgánům. Novela tohoto zákona z roku 2011 umožnila uveřejnit z Evidence ČS základní seznam veřejných čerpacích stanic, zatím bez údajů o vlastnících a provozovatelích. Tento seznam je dostupný na internetových stránkách MPO ČR Evidence ČS nezahrnuje ČS, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb. Evidenci ČS je nutno chápat jako neustále a dynamicky se měnící databázi s častými změnami údajů o majitelích, provozovatelích a čerpacích stanicích (výstavba nových, rekonstrukce a rozšiřování, zastavování nebo rušení provozu aj.), s nutností průběžné 3

4 aktualizace, periodického zpracovávání a prezentace formou Ročních, příp. Pololetních zpráv o aktualizaci a stavu Evidence. Aktualizace Evidence ČS zejména zahrnuje: provádění veškerých ohlášených změn údajů u evidovaných ČS (např. změn vlastnictví, sortimentu, statusu, charakteristik ČS, aj.), zařazování nově zřízených, do Evidence přihlašovaných ČS, vyřazování ČS, u kterých bylo ohlášeno jejich zrušení, kontrolu úplnosti a správnosti údajů zjišťování dosud neevidovaných provozovaných ČS, Případná porovnání aktuálních údajů stavu Evidence podle této Zprávy jsou vztažena k roční Zprávě o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR za rok 2010, případně i v časové řadě let 2007 až Celkový rozsah Evidence čerpacích stanicčs 2.1. Celkový přehled Předmětná aktualizace Evidence ČS probíhala na základě: hlášení a zpráv majitelů, případně provozovatelů již evidovaných ČS o změnách údajů, v převážné míře se týkající změn vlastníků a provozovatelů hlášení a podkladů k zařazení nových, resp. nově zřízených ČS, hlášení o zrušení ČS a žádosti vlastníků o vyřazení z Evidence, hlášení a informací o pozastavení provozu ČS ověření a zpřesnění údajů o čerpacích stanicích prostřednictvím přímé komunikace s vlastníky, případně provozovateli ČS. Ze zpracování takto aktualizované databáze Evidence ČS bylo zjištěno, že zahrnuje ke konci roku 2011: ČS celkem v provozu, z toho je: ČS s prodejem, (v tom: ČS veřejných a 397 ČS s vymezeným přístupem a prodejem, ČS neveřejných, s výdejem pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu. Přehled o celkovém počtu evidovaných ČS ke konci roku 2011 v rozdělení na veřejné, neveřejné, s vymezeným přístupem a prodejem a zároveň v členění na stavby a zařízení je uveden v následující tabulce: č.ř. počet ČS % počet ČS % % celkem podílu stavby stavby zařízení 1. ČS celkem (ř.2 +ř.3 +ř.5) , ,2 15,8 2. ČS veřejné , ,8 2,2 3. ČS s vymezeným přístupem a prodejem 397 5, ,1 17,9 4. ČS s prodejem (ř.2 + ř,3) , ,3 3,7 5. ČS neveřejné , ,9 35,1 Oproti stavu ke konci roku 2010 se celkový počet evidovaných ČS ke konci roku 2011 zvýšil o 99 ČS. 4

5 2.2. Celková bilance aktualizace Evidence čerpacích stanic za rok 2011 Celková bilance aktualizace Evidence čerpacích stanic za rok 2011 (přírůstky +, úbytky -) je uvedena v následující tabulce: počet ČS celkem k úbytek v Evidenci za rok 2011: zrušené ČS -41 zrušené chybné záznamy ČS (duplicity) -7 ČS vyjmuté z Evidence (nejsou ČS podle zák.č. 311/2006 Sb.) -29 celkem snížení počtu ČS v Evidenci za rok přírůstek v Evidenci za rok 2011: nové ČS uvedené do provozu v roce dodatečně přihlášené již dříve provozované ČS 135 celkem zvýšení počtu ČS do Evidence za rok počet ČS celkem k Na snížení počtu ČS v Evidenci ČS za rok 2011 (úbytek -77 ČS) se podílely především zrušené nebo z Evidence důvodně vyřazené neveřejné areálové ČS. Jejich podíl u přímo zrušených (41 ČS) činí 90%. Z Evidence ČS byly vyjmuty ČS, u kterých bylo zjištěno, že neodpovídají definici čerpací stanice ve smyslu zákona č. 311/2006 Sb., např. ČS LPG sloužící výhradně pro pohon vysokozdvižných vozíků a dále ČS u kterých se ukázalo, že fungují pouze jako provozních nádrže. Na zvýšení počtu ČS v Evidenci ČS za rok 2011 (přírůstek +176 ČS) se v podstatné míře podílely do Evidence dodatečně přihlašované, již dříve provozované ČS (+135 ČS). Dále do Evidence přibylo 41 řádně přihlášených nových ČS, uvedených do provozu v roce Z tohoto počtu je 31 ČS s prodejem pohonných hmot, ostatní jsou neveřejné Přehled o vývoji počtu evidovaných čerpacích stanic v základním členění, v pětileté časové řadě let 2007 až 2011 č.ř. rozdíl index % / /10 1. ČS celkem (ř.2 +ř.3 + ř.5) ,5 2. v tom: veřejné ,2 3. s vymezeným přístupem ,5 4. ČS s prodejem (ř.2 +ř.3) ,8 5. neveřejné ,1 Výrazný meziroční nárůst počtu ČS v roce 2011 oproti 2010 v kategorii ČS s vymezeným přístupem a prodejem, (+104 ČS, 135,5 %), je především zapříčiněn vlastníky ohlášenými změnami statusu ČS, evidovaných doposud jako neveřejné ČS. Jde pravděpodobně také o důsledek kontrol prováděných v roce 2011 finančními a celními úřady na čerpacích stanicích. V souvislosti s tím, dochází za rok 2011 k většímu nárůstu celkového počtu evidovaných ČS s prodejem pohonných hmot (103,8 %). 5

6 3. Sektor veřejných ČS 3.1. Celkový přehled o počtu veřejných čerpacích stanic v členění podle druhu ČS V Evidenci ČS, bylo vedeno ke konci roku 2011, celkem veřejných ČS, což představuje 55, 6% celkového počtu všech evidovaných ČS. Veřejné ČS jsou zde členěny: standardní vícedruhové ČS s prodejem běžných kapalných pohonných hmot (motorové benziny a motorová nafta), kapalných pohonných hmot s vyšším obsahem biosložek (směsná motorová nafta B30, bionafta B100, bioetanol E85) a plynných paliv (LPG, CNG) jednodruhové ČS s prodejem pouze motorové nafty (včetně prodeje směsných motorových naft a bionafty) jednodruhové ČS s prodejem pouze LPG, jednodruhové ČS s prodejem pouze CNG ostatní ČS s nabídkou specifického a ne běžného sortimentu, (pouze motorový benzin, motorová nafta a LPG, LPG a CNG, motorový benzin a LPG, aj.) Následující tabulka podává přehled o aktualizovaném počtu veřejných ČS ke konci roku 2011, ve výše uvedeném podrobném členění: Sektor veřejné čerpací stanice počet ČS % počet ČS % % celkem podílu stavby Stavby zařízení Celkem veřejné čerpací stanice ,8 2,2 v tom: standardní vícedruhové ČS , ,3 0,7 jednodruhové ČS MONA , ,4 10,6 ČS LPG , ,3 0,7 ČS CNG 23 0, ,0 0,0 ostatní veřejné ČS 8 0,2 7 87,5 12, Komentář k tendencím a vývoji počtu evidovaných veřejných ČS podle druhu ČS Standardní vícedruhové veřejné ČS ( standardní jako pracovní označení), představují v sektoru veřejných ČS největší skupinu ČS z hlediska počtu i objemů výtočí. Počet těchto ČS se v Evidenci oproti roku 2010 celkově zvýšil o 38 ČS. V této skupině ČS se ve srovnání s rokem 2010 rovněž rozšířila nabídka pohonných hmot s vyšším obsahem biosložek: směsná motorová nafta B30 91 ČS (+17), bionafta B ČS (+8 ČS), ethanol E85 53 ČS (+16) a CNG 4 ČS (+1). Počet standardních ČS s rozšířenou nabídkou pohonných hmot s vyšším obsahem biosložek bude ve skutečnosti pravděpodobně vyšší. Zavádění těchto paliv na trh pohonných hmot v síti čerpacích stanic nebývá vlastníky ČS do Evidence vždy včas nebo vůbec oznamováno. Jednodruhové veřejné areálové ČS s prodejem motorové nafty (528 ČS) představují nezanedbatelný podíl (14,2 %) z celkového počtu veřejných ČS. Obvykle jsou umístěny v areálech stávajících nebo bývalých podniků např. zemědělských, dopravních, stavebních aj. V této skupině jsou zařazeny i ČS, které vedle motorové nafty nabízejí zároveň produkty s vyšším obsahem biosložky: B30 (20 ČS), B100 (3 ČS). 6

7 Ve srovnání s rokem 2010 se počet evidovaných ČS v této kategorii snížil o 22 ČS. Prodej motorové nafty se v menší míře uskutečňuje rovněž u jednodruhových ČS, evidovaných v kategorii ČS s vymezeným přístupem a prodejem (348 ČS), sloužících zároveň a především pro vlastní potřebu vlastníka nebo provozovatele. Aktualizace Evidence ČS zaznamenala v roce 2011 v této kategorii větší počet (u 86 ČS) změn statusu z veřejná ČS na ČS s vymezeným přístupem a prodejem. Celkově se počet všech areálových ČS s prodejem motorové nafty (veřejných a ČS s vymezeným přístupem a prodejem) zvýšil o 41 ČS na celkem 853 ČS. Jednodruhové veřejné ČS LPG (463 ČS LPG) jsou evidovány jako: samostatné ČS LPG, umístěné mimo areály veřejných standardních ČS (305 ČS), samostatné ČS LPG, místně přidružené v areálech veřejných standardních ČS, majetkově i provozně od nich oddělené (158 ČS). Vedle těchto ČS LPG je dále evidováno 349 veřejných standardních ČS, které mají ve svém prodejním sortimentu LPG, vedle dalších běžných pohonných hmot. Počet všech evidovaných ČS, resp. míst s veřejným prodejem LPG, včetně několika případů společného prodeje LPG ještě s další pohonnou hmotou (7 ČS), činil ke konci roku 2011 celkem 819 ČS LPG Oproti stavu Evidence ke konci roku 2010 (812 ČS) činil nárůst počtu ČS s veřejným prodejem LPG pro pohon vozidel ke konci roku 2011celkem 7 ČS. Jednodruhové veřejné ČS (plnící stanice) CNG (27 ČS CNG) jsou evidovány jako: samostatné ČS, resp. plnící stanice CNG (23 ČS) místně přidružené ČS, resp. plnící stanice CNG v areálech veřejných standardních ČS, majetkově od nich oddělené (4 ČS) Vedle těchto ČS je evidováno 13 areálových ČS, resp. plnících stanic CNG s vymezeným přístupem a prodejem. Celkový počet všech evidovaných ČS, resp. plnících stanic CNG s prodejem, (veřejných a ČS s vymezeným přístupem a prodejem) činil ke konci roku 2011 celkem 40 ČS CNG. Ostatní samostatné veřejné ČS (8 ČS), představují malé areálové ČS se specifickým sortimentem, buď jednodruhové nebo i v kombinaci s dalším palivem (pouze motorový benzin, motorový benzina a LPG, motorová nafta a LPG). 7

8 3.3. Struktura sítě veřejných čerpacích stanic v počtech ČS jejich vlastníků a provozovatelů. Ke konci roku 2011 bylo k Evidenci ČS v sektoru veřejných ČS vázáno celkem 1609 společností, případně fyzických osob evidovaných jako vlastníci ČS a 1422 evidovaných jako provozovatelé ČS. Následující tabulky jsou orientačním přehledem sítí evidovaných veřejných ČS v počtech ČS k počtu vlastníků/provozovatelů, ve vhodně zvolených intervalech počtu ČS: intervaly počtu ČS v síti počty vlastníků intervaly počtu ČS v síti počty provozovatelů < < < < < < < < < < ČS ČS 1133 celkem 1609 celkem Orientační přehled o počtu veřejných čerpacích stanic pohonných hmot s nabídkou motorových paliv s vyšším obsahem biosložek (k ): Směsná motorová nafta B30 V Evidenci ČS bylo vedeno celkem 111 veřejných, převážně standardních čerpacích stanic s nabídkou paliva B30, oproti roku 2010 nárůst o +18 ČS. Bionafta B100 V Evidenci ČS bylo vedeno celkem 43 veřejných převážně standardních čerpacích stanic s nabídkou paliva B100, oproti roku 2010 nárůst o +10 ČS. Ethanol E85 V Evidenci ČS bylo vedeno celkem 53 veřejných standardních čerpacích stanic s nabídkou paliva E85, oproti roku 2010 nárůst o +16 ČS. Jiné, veřejně přístupné zdroje, uvádějí pro možnost tankování paliva E85 celkem 99 ČS. 4. Sektor ČS s vymezeným přístupem a prodejem V Evidenci ČS bylo ke konci roku 2011 vedeno celkem 397 ČS s vymezeným přístupem a prodejem pohonných hmot. Jde o ČS, kde se pohonné hmoty vydávají nejen pro vlastní spotřebu, ale zároveň se zde omezeně uskutečňuje i jejich prodej, zpravidla na základě specifických smluvních vztahů. Tyto ČS jsou provozovány většinou v různých uzavřených podnikových areálech, jako jsou např. lomy, pily, zemědělské farmy, dopravní areály, stavební dvory aj. Oproti stavu ke konci roku 2010 se u této skupiny ČS projevil výrazný nárůst počtu ČS (+105 ČS, 135 %), který je však především výsledkem zaevidovaných oznámení změn statusu z neveřejná ČS na status ČS s vymezeným přístupem a prodejem. Lze předpokládat, že se podíl ČS tohoto druhu bude v Evidenci při jejím dalším upřesňování na úkor neveřejných ČS dále zvyšovat. 8

9 Přehled o počtu evidovaných ČS s vymezeným přístupem a prodejem ke konci roku 2011 je uveden v následující tabulce: Čerpací stanice s vymezeným přístupem počet ČS % počet ČS % % a prodejem celkem podílu stavby stavby zařízení Celkový počet ,1 17,9 v tom: pouze MONA a bionafty , ,0 19,0 pouze CNG 13 3, ,0 0,0 vícedruhové ČS (AUBI, MONA) 32 8, ,8 6,3 ostatní ČS 4 1,0 1 25,0 75,0 5. Sektor neveřejných ČS Ke konci roku 2011 bylo evidováno celkem neveřejných ČS, což představuje 38,5 % celkového počtu všech evidovaných ČS. Oproti roku 2010 se počet evidovaných neveřejných ČS snížil ( 50 ČS). V tomto sektoru se na tom podílelo jednak rušení ČS jako takových a jednak změna statusu z ČS neveřejná na ČS s vymezeným přístupem a prodejem. Přehled o počtu evidovaných neveřejných ČS ke konci roku 2011 je uveden v následující tabulce: Neveřejné čerpací stanice počet ČS % počet ČS % % celkem podílu stavby stavby zařízení Celkový počet , ,9 35,1 v tom: pouze MONA a bionafty , ,3 35,7 vícedruhové ČS (AUBI, MONA) 45 1, ,8 2,2 pouze LPG 7 0, ,0 0,0 ostatní jednodruhové ČS 11 0,4 5 45,5 54,5 Neveřejné ČS zde představují v naprosto převažující míře (96,5 %) jednodruhové areálové ČS s výdejem pouze motorové nafty a případně také produktů s vyšším obsahem biosložky (B100, B30). Tyto ČS jsou umístěny téměř výhradně v areálech podniků, jako jsou např. zemědělské farmy, střediska automobilové nákladní i osobní dopravy, lomy, pískovny, areály technických služeb měst, obalovny asfaltových směsí, stavební areály aj. Ostatní neveřejné jednodruhové ČS jsou evidovány s výdejem pouze LPG (7), CNG (3) a motorové benziny (5). Problémem Evidence ČS zůstává evidování neveřejných ČS a zjištění jejich skutečného počtu, vzhledem k legislativním neurčitostem a nejasnostem výkladu zákona č. 311/2006Sb., které přetrvávají. 9

10 6. Zpracování databáze Evidence ČS podle krajů a okresů Při zpracování údajů Evidence ČS podle krajů a okresů byl použit číselník ČSÚ LAU1 (NUTS4), který představuje rozdělení ČR do 14 krajů a 91 okresů Přehled o počtu ČS v ČR podle krajů a okresů, v rozdělení na ČS veřejné, ČS s vymezeným přístupem a prodejem (VPP) a ČS neveřejné kód počty čerpacích stanic kraj LAU1 okres ČS ČS (NUTS4) ČS celkem veřejné ČS VPP neveřejné Hl. m. Praha 0100 Hl. m. Praha Středočeský 0201 Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ A Praha-západ B Příbram C Rakovník Celkem Středočeský Jihočeský 0311 České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem Jihočeský Plzeňský 0321 Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem Plzeňský Karlovarský 0411 Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem Karlovarský

11 kraj kód LAU1 (NUTS4) okres ČS celkem počty čerpacích stanic ČS veřejné ČS VPP ČS neveřejné Ústecký 0421 Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem Ústecký Liberecký 0511 Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem Liberecký Královéhradecký 0521 Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Celkem Královéhradecký Pardubický 0531 Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem Pardubický Vysočina 0631 Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem Vysočina Jihomoravský 0641 Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem Jihomoravský

12 kraj kód počty čerpacích stanic LAU1 okres ČS (NUTS4) ČS celkem veřejné ČS VPP Olomoucký 0711 Jeseník Olomouc Prostějov Přerov ČS neveřejné 0715 Šumperk Celkem Olomoucký Zlínský 0721 Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem Zlínský Moravskoslezský 0801 Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava - město Celkem Moravskoslezský ČS celkem

13 6.2. Přehled o počtu veřejných ČS v ČR podle krajů a okresů, v rozdělení na ČS: standardní, pouze motorová nafta a bionafty, pouze LPG, pouze CNG kraj kód LAU1 (NUTS4) okres počty veřejných čerpacích stanic podle druhu pouze MONA ČS a pouze standardní bionafty LPG CNG ostatní veřejné celkem Hl. m. Praha 0100 Hl. m. Praha Středočeský 0201 Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ A Praha-západ B Příbram C Rakovník Celkem Středočeský Jihočeský 0311 České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem Jihočeský Plzeňský 0321 Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem Plzeňský Karlovarský 0411 Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem Karlovarský

14 kraj kód LAU1 (NUTS4) okres počty veřejných čerpacích stanic podle druhu pouze MONA ČS a pouze standardní bionafty LPG CNG ostatní veřejné celkem Ústecký 0421 Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem Ústecký Liberecký 0511 Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem Liberecký Královéhradecký 0521 Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Celkem Královéhradecký Pardubický 0531 Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem Pardubický Vysočina 0631 Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem Vysočina Jihomoravský 0641 Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem Jihomoravský

15 kraj kód LAU1 (NUTS4) okres počty veřejných čerpacích stanic podle druhu pouze MONA ČS a pouze standardní bionafty LPG CNG ostatní veřejné celkem Olomoucký 0711 Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem Olomoucký Zlínský 0721 Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem Zlínský Moravskoslezský 0801 Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava - město Celkem Moravskoslezský ČS celkem

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2012 Leden 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2013 Únor 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové podpory

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.8.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Krajská pobočka v Ostravě Zahradní 368/12 701 10 Ostrava IČ: 72 496 991 Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2010 Leden 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2016 Leden 2017 Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Oddělení

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2015 Leden 2016 Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Oddělení

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy Seznam příloh číslo název přílohy strana počet stran Česká republika 01 Hrubý domácí produkt a obchod 2 1 02 Přehledy o živnostenském podnikání 3 12 03 Podnikatelské struktury podle RES a jednotlivých

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Změny a doplňky předpisu: vyhláškou č. 111/2012 Sb. s účinností dnem 5. 4. 2012 Za tímto zněním je uvedena příloha, která byla doplněna vyhláškou č.

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností... 2

Více

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.)

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTA PI.1 strana 1 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PM.25 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA PM.27 strana 3 PROSPĚŠNÁ PROSPĚŠNÁ ŠKODLIVÁ ŠKODLIVÁ KARTA EU.16 strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010)

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010) Praha (tis.) Benešov u Prahy (tis.) Kutná Hora (tis.) Evropa 2 266 Rádio Blaník 50 Rádio Blaník 19 ČRo 1 - Radiožurnál 211 Evropa 2 31 Frekvence 1 16 Rádio Impuls 178 ČRo 1 - Radiožurnál 22 Evropa 2 14

Více

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky půjčky bez registru online nový jičín nemocnice kladno. Cena: 10 000 Kč zobrazit detaily 10 inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie Rychlá SMS půjčka Půjčky ihned na půjčky bez registru

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni půjčky na směnku vysočina region. Dle produktu i omezená administrativa a jednoduché s prověřování bonity klienta. BEZ POPLATKU PŘEDEM A ZAJIŠTĚNI NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

přehledně a na jednom místě. Váchal PRO Mládež NA Sezónu DEN Jan N. Doba splatnosti 1 den - 84 měsíců. 2015 22:13 Nebankovní

přehledně a na jednom místě. Váchal PRO Mládež NA Sezónu DEN Jan N. Doba splatnosti 1 den - 84 měsíců. 2015 22:13 Nebankovní půjčka na směnku česke budějovice jihočeský kraj. 2014 13:49 Jsem podnikatel a půjčím Do trvám na pravidelném příjmu. 2013Metro je nejčtenější deník v Praze půjčka na směnku česke budějovice jihočeský

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte dluhová poradna, Praha soukroma půjčka na směnku ihned ostrava

rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte dluhová poradna, Praha soukroma půjčka na směnku ihned ostrava soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Více informaci o půjčkách jako je RPSN na naších web. Úvěry jsou flexibilní a vyřízení je velmi rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte

Více

na vyplaceni exekuce praha hlavní. inzerce bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Půjčky SnadnoRychle inzerce

na vyplaceni exekuce praha hlavní. inzerce bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Půjčky SnadnoRychle inzerce nebankovní půjčka na vyplaceni exekuce praha hlavní. 17:33 135 000 Kč schváleno Michal vyplaceni exekuce praha hlavní. Po odoslání žádosti budete kontaktováni. Během krátké chvíle Vám bude volat vyškolený

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Závěrečná práce Ing. Jiří Pokorný

Závěrečná práce Ing. Jiří Pokorný Závěrečná práce Ing. Jiří Pokorný Téma: Využití statistické analýzy vícerozměrných dat k hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících prodejnost dětské školní fotografie Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo potřeba udělat půjčky na op ihned okres znojmo vinobraní mělník

nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo potřeba udělat půjčky na op ihned okres znojmo vinobraní mělník online půjčky bez registru bojkovice ubytování znojmo. spořící účet pujcky inzerce Úvod Ne nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo jsou nebankovní půjčky:půjčky se prakticky dělí

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více