29 54 H/01 CUKRÁŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, Kladno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29 54 H/01 CUKRÁŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno."

Transkript

1 ŠVP, obor Cukrář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: H/01 CUKRÁŘ Vydáno dne: Platnost: od Poslední aktualizace: Číslo jednací: listů: 154 1

2 ŠVP, obor Cukrář ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Garantem oboru Ing. Kateřina Hladíková 2

3 3 ŠVP, obor Cukrář OBSAH ŠVP I. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 II. PROFIL ABSOLVENTA 5 1. Název ŠVP, kód a název oboru vzdělávání identifikační údaje 5 2. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typic. pracov. činností, pozic či povolání) 5 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Odborné kompetence obecněji vyžadované 8 III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Stěžejní metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Informačně receptivní metoda Reproduktivní metoda Metoda problémového výkladu Heuristická metoda Výzkumná metoda Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Metodické přístupy při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Podmínky pro přijetí ke vzdělání Organizace teoretické výuky Organizace odborného výcviku Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace, stupeň dosaženého vzdělání, charakteristika závěrečné zkoušky Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy Hodnocení žáků Učební plán ŠVP Identifikační údaje Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Materiální zabezpečení výuky Materiální podmínky pro zabezpečení teoretické výuky Materiální podmínky pro zabezpečení odborného výcviku Personální zabezpečení výuky Personální podmínky pro zabezpečení teoretické výuky Personální podmínky pro zabezpečení odborného výcviku Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech BOZP při teoretické výuce BOZP na odborném výcviku 19 IV. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 21 V. SEZNAM ZPRACOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 22 VI. UČEBNÍ OSNOVY 23

4 ŠVP C, úvodní identifikační údaje I. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: SOŠ a SOU U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název školního vzdělávacího programu: Cukrář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Cukrář Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka studia: 3leté Forma vzdělávání: denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 2015 počínaje 1. ročníkem Kontakty pro komunikaci se školou Jméno ředitele: PaedDr. Marta Malcová Telefonní číslo: , Fax: ová adresa: Adresa webu: 4

5 ŠVP C, profil absolventa II. PROFIL ABSOLVENTA 1. Název školního vzdělávacího programu, kód a název oboru vzdělávání identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Cukrář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Cukrář Délka studia: tříleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od 1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 2. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typických pracovních činností, pozic či povolání) Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent, připravovaný na základě tohoto ŠVP, bude schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven a vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem. Absolvent se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském. 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa 3.1 Klíčové kompetence Kompetence k učení, tzn. aby absolvent: - měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - uplatňoval různé způsoby práce s textem a uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; - s porozuměním poslouchal mluvené projevy (výklad, přednášku, proslov aj.) a pořizoval si poznámky; - pořizoval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí; 5

6 ŠVP C, profil absolventa - znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Komunikativní kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - vyjadřovat se v projevech mluvených i psaných, formulovat své myšlenky a promluvy srozumitelně a souvisle; - vhodně se prezentovat při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech apod.; - formulovat a zdůvodnit své názory, postoje a návrhy, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat; - zpracovávat věcně správně a srozumitelně žádosti a podání na instituce, strukturovaný životopis, vyplňovat formuláře; - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální kompetence, tzn. aby absolvent byl připraven: - posuzovat reálně vlastní přednosti i nedostatky, své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - uplatňovat zásady duševní hygieny; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, přijímat radu i kritiku od druhých; - dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj. Sociální kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - pracovat samostatně i v týmu; - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, řešit své sociální i ekonomické záležitosti; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, odstraňovat diskriminaci. Občanské kompetence, tzn. že absolvent by měl: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném; - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii i diskriminaci; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování; - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě; - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních, být připraven řešit své osobní a sociální problémy; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu. 6

7 ŠVP C, profil absolventa Matematické kompetence, tzn. aby absolvent uměl: - správně používat a převádět běžné jednotky; - číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.); - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; - aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích; Kompetence k využití prostředků informačních a komunikačních technologií a k efektivní práci s informacemi, tzn. aby absolvent uměl: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace; - komunikovat s elektronickou poštou; - získávat informace z celosvětové sítě Internet; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný. Kompetence k řešení problémů, tzn. aby absolvent byl schopen: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Kompetence k pracovnímu uplatnění, tzn. aby absolvent: - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomoval si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně se rozhodoval o své budoucí profesní i vzdělávací dráze; - měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a uměl je srovnávat se svými představami a předpoklady; - uměl získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využíval poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; - komunikoval vhodně s potenciálními zaměstnavateli, uměl prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; - měl základní vědomosti, znalosti i dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit (právní, ekonomické, administrativní, osobnostní a etické aspekty soukromého podnikání); - dokázal vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. 7

8 ŠVP C, profil absolventa 3.2 Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Provádět cukrářské práce, tzn. aby absolvent: - byl seznámen se základními surovinami, pomocnými látkami a přísadami používaných v cukrářské výrobě, rozeznal složení těchto surovin, jejich vlastnosti a použití; - zvládl základní technologické procesy při cukrářské výrobě; - připravil a zpracoval potřebné suroviny, vyráběl standardní sortiment cukrářských výrobků a zhodnotil jejich kvalitu; - dokázal při zjištění běžných nedostatků upravit technologický postup výroby; - pochopil souvislosti mezi výživou a zdravím; - seznámil se s fyziologií výživy a s výživovými hodnotami potravin; - osvojil si hygienické předpisy v potravinářském provozu v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti potravin; - seznámil se s možnými hygienickými a ekologickými riziky potravinářských výrob, zejména pak cukrářské výroby; - osvojil si konkrétní technologické postupy při výrobě cukrářských výrobků a dokázal je využít při výrobě; - osvojil si konkrétní technologické postupy při kontrole jakosti surovin, polotovarů a hotových výrobků; - získal znalosti a dovednosti dekorativního umění a estetického cítění potřebného při výrobě cukrářských výrobků; - byl seznámen se stroji a zařízeními v cukrářské výrobě; - zvládal úkoly běžné údržby a seřizování strojů a zařízení v cukrářské výrobě; - orientoval se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; - sledoval a hodnotil množství a kvalitu vykonané práce. 3.3 Odborné kompetence obecněji vyžadované Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolvent: - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodržoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedených na pracovišti; - dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta či zákazníka. Jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat ekonomická hlediska v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn., aby absolvent: - znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí; - efektivně hospodařil se svými finančními prostředky. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: - chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků; - osvojil si a dodržoval pravidla hygieny a sanitace provozu, bezpečnosti práce a požární ochrany; - používal pracovní oděv podle platných předpisů; - rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik; - naučil se poskytovat první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění; 8

9 ŠVP C, profil absolventa - byl připraven spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbal na používání pracovních pomůcek a technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním normám; - uměl uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu. 9

10 ŠVP C, charakteristika ŠVP III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Cukrář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Cukrář Délka studia: tříleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od 1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 2. Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu a) splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky; b) splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů; c) splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru, které jsou stanoveny vládním nařízením. 3. Zdravotní způsobilost Do oboru vzdělávání může být přijat pouze uchazeč, jehož dobrý zdravotní stav posoudil a písemně potvrdil praktický lékař, který vystaví uchazeči zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství. Dobrý zdravotní stav uchazeče vylučuje alergická a chronická onemocnění dýchacích cest, kůže a spojivek; poruchy vidění; závažná onemocnění páteře; duševní poruchy; epilepsii a jiná záchvatová onemocnění; závažná nervová onemocnění; nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu; závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému. 4. Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu 4.1 Stěžejní metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Základem je interakce učitel žák, která je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových metod. Jde o vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické zvláštnosti jednotlivého žáka a žák se na základě svých osobních svobodných aktivit ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů oba subjekty společně pracují ve výuce na naplnění tohoto cíle. získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu učení. 10

11 ŠVP C, charakteristika ŠVP Informačně receptivní metoda Dosahuje svého cíle předáváním hotových informací žákům. Realizuje se formou výkladu, vysvětlováním, popisem pomocí demonstračních pokusů, sledováním videoprogramů. Hotové informace jsou prezentovány učitelem Reproduktivní metoda Jde o metodu organizovaného opakování způsobu činnosti. Učitel konstruuje systém učebních úloh pro činnost, která ve své podstatě je žákům již známá prostřednictvím informačně receptivní metody. Plnění učebních úloh lze realizovat ústní reprodukcí, opakovacím rozhovorem, čtením, psaním, řešením typových učebních úloh, napodobováním jazykových modelů a rýsováním schémat Metoda problémového výkladu Učitel vytyčuje problém a žáci si fixují algoritmus postupu = formulace problému analýza problému formulace postupu řešení výběr optimálního řešení verifikace vybraného řešení vlastní řešení problému. Kontrolu postupu řešení provádí učitel postupně. Cílem je postupné seznamování žáků s logikou jednotlivých fází řešení Heuristická metoda Jedná se o osvojování zkušeností z tvořivé činnosti prostřednictvím jednotlivých etap. U této metody učitel z okruhu učiva a zkušeností žáků konstruuje učební úlohy tak, aby pro žáky znamenaly určitý rozpor, určitou obtíž, aby od nich vyžadovaly samostatné řešení některých fází. Učitel vytyčuje dílčí problémy, formuluje protiklady, upozorňuje na konfliktní situace, sám nebo společně se žáky určuje jednotlivé kroky řešení problému Výzkumná metoda Vyžaduje od žáků samostatně hledat řešení pro celistvý problémový úkol. Činnost učitele spočívá ve výběru požadovaných učebních úloh, které by u žáků zajišťovaly komplexní tvořivou aplikaci vědomostí i získaných praktických zkušeností a dovedností. samostatně zkoumá a řeší nejprve snadné a později stále složitější problémy. Z prezentovaných metod jsou nejfrekventovanější první dvě uvedené, zajišťují osvojování hotových poznatků a činností. Zařazení jednotlivých metod je konkretizováno v jednotlivých vyučovacích předmětech. 4.2 Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby rozvoje klíčových kompetencí byly zpracovány v kapitole Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa. 11

12 ŠVP C, charakteristika ŠVP 4.3 Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Občan v demokratické společnosti, tzn. aby absolvent: - měl vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnost morálního úsudku, - byl připraven si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení, - hledal kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byl kriticky tolerantní, - dovedl se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit, optimálně využívat masová média pro své potřeby, ale zároveň byl schopen odolávat myšlenkové manipulaci, - dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy, - vážil si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu se předpokládá ve vytváření demokratického klimatu školy, např. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem, dále v náležitém rozvržení prvků průřezového tématu do jednotlivých částí školního vzdělávacího programu včetně plánované činnosti žáků mimo vyučování, která směřuje k poznání fungování demokracie v praxi, především na úrovni obcí a občanské společnosti, v cílevědomém úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, které jsou nezbytné a potřebné pro informované a odpovědné politické a jiné občanské rozhodování a konání, v promyšleném a funkčním používání aktivizujících metod a forem práce ve výuce, tj. problémové a projektové učení, rozvoj funkční gramotnosti žáků (schopnost číst textový materiál s porozuměním, interpretovat jej a hodnotit, využívat jej), diskusní a simulační metody a v realizaci mediální výchovy. Člověk a životní prostředí, tzn. aby absolvent: - pochopil souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, chápal postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, osvojil si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, - porozuměl souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji, respektoval principy udržitelného rozvoje, pochopil vlastní odpovědnost za své jednání a snažil se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů, - získal přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje, osvojil si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání, - poznával samostatně a aktivně okolní prostředí, získával informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů, dokázal esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu spočívá v integraci poznatků biologických, ekologických, životního prostředí člověka, ochrany přírody, prostředí a krajiny a ekologických aspektů pracovní činnosti v odvětvích a povoláních zahrnutých v daném oboru vzdělání. Cíle environmentální výchovy a vzdělávání je možné realizovat v rovinách: informativní, kdy jsou získávány potřebné znalosti a dovednosti, formativní, kdy jsou vytvářeny hodnoty a postoje ve vztahu k životnímu prostředí, a sociálně komunikativní, kdy jsou rozvíjeny dovednosti k vyjádření a zdůvodňování svých názorů, k zprostředkování informací, k obhájení řešení problematiky životního prostředí a k působení pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. Člověk a svět práce, tzn. aby absolvent: - byl motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, uvědomoval si zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, - uměl se zorientovat ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučil se hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými 12

13 ŠVP C, charakteristika ŠVP předpoklady, seznámil se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání, - uměl vyhledávat a posuzovat informace o pracovních příležitostech, orientoval se v nich a vytvářel si o nich základní představu z hlediska svých předpokladů a profesních cílů, orientoval se ve službách zaměstnanosti tak, aby účelně využíval jejich informačního zázemí, - prezentoval se písemně i verbálně při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formuloval svá očekávání a své priority, - znal základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučil se pracovat s příslušnými právními předpisy. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu spočívá v informovanosti o hlavní oblasti světa práce, trhu práce, o charakteristických znacích práce, o alternativách uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, ve znalosti písemné i verbální prezentace absolventa při vstupu na trh práce, ve znalosti rozdílů mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, v informovanosti o podpoře státu ve sféře zaměstnanosti, o využití poradenských a zprostředkovatelských služeb, v práci s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. Informační a komunikační technologie, tzn. aby absolvent: - byl schopen pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a využíval je jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravuje), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jeho osobního a občanského života, - používal základní a aplikační programové vybavení počítače nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání, naučil se pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Těžiště výuky informačních a komunikačních technologií je v provádění praktických úkolů. Při použití metody výkladu následuje praktické procvičení vyloženého učiva. 4.4 Metodické přístupy při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Stručná charakteristika specifických vývojových poruch učení: dyslexie porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně používanými výukovými metodami; dysgrafie projevuje se výraznými obtížemi osvojování psaní; dysortografie nápadné pravopisné chyby, chybí cit pro jazyk; dyskalkulie porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Konečná diagnóza přísluší odbornému pracovišti. Ve školství se jedná o pedagogickopsychologickou poradnu. ům, u kterých je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce píší tito žáci po předchozí přípravě. U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace jako jedna z forem hodnocení umožňuje snadnější srovnání výkonů. Je vhodné, aby klasifikace byla provázena i vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, doporučením, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost. Je dobré hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní. 13

14 ŠVP C, charakteristika ŠVP 4.5 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaný žák musí doložit vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře. Pro žáky mimořádně nadané vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo, nabízíme možnost uplatnění při soutěžích a reprezentaci školy, nabízíme výuku pomocí projektů, aby učení bylo zajímavé, aby žáci byli nuceni hledat cesty k řešení problémů, aby docházelo k rozvoji myšlení. 5. Organizace výuky Učební obor Cukrář je realizován ve tříleté denní formě vzdělávání. V každém ročníku jsou vždy 2 týdny teoretické výuky, 2 týdny odborného výcviku. Tato výuka se pravidelně střídá. 5.1 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Uchazeči o vzdělání musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti o vzdělávání v tomto oboru (viz. kapitola Zdravotní způsobilost ). Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb. 5.2 Organizace teoretické výuky Teoretické vyučování začíná v 8.00 a končí nejpozději v Nejvyšší počet vyučovacích povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8, bez polední přestávky 7. Po druhé vyučovací ě je zařazena přestávka v délce 15 minut. Po páté vyučovací ě je polední přestávka v délce 30 minut. Ostatní přestávky jsou pětiminutové. 5.3 Organizace odborného výcviku Odborný výcvik pro obor Cukrář je smluvně zajištěn na Středisku praktického vyučování SPV, s. r. o. Zde se jedná o zajištění OV v cukrárnách v blízkosti školy nebo ve výhodné dopravní vzdálenosti, na těchto pracovištích: Dánská 2373, Kladno; Sítenské náměstí 3113, Kladno. Na obou místech jsou nově zrekonstruovaná pracoviště, která jsou vybavena prostřednictvím evropského projektu ROP novými cukrářskými stroji. Odborný výcvik začíná ráno v 6 a končí podle ročníků, buď po 6ti nebo 7mi ách. Režim přestávek je v souladu s pravidly BOZP. Žáci pracují pod vedením zkušených učitelek/učitelů OV a za produktivní práci jsou finančně odměňováni. 14

15 ŠVP C, charakteristika ŠVP 5.4 Způsob ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace, stupeň dosaženého vzdělání, charakteristika závěrečné zkoušky Žáci ukončují vzdělání závěrečnou zkouškou dle platných předpisů. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. /žákyně může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Závěrečná zkouška je dána aktuálním jednotným celostátním zadáním a skládá se z písemné zkoušky, z praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Písemná zkouška se skládá z odborných předmětů z obsahového okruhu technická a technologická příprava, dále pak z předmětů Anglický/Německý jazyk a Ekonomika. /žákyně si vybírá ze tří variant. Při praktické zkoušce žák/žákyně zhotovuje zadané výrobky. U ústní zkoušky si pak vylosuje jedno téma, které obsahuje otázky z předmětů Technologie, Suroviny a obecné otázky ze světa práce. 5.5 Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy SOŠ a SOU organizuje pro žáky prvních ročníků seznamovací kurz, který je doplněný o primární prevenci a dále o environmentální vzdělávání. Cíle kurzu: - poznání nových spolužáků a pedagogických pracovníků; - formování vztahů v novém třídním kolektivu; - vytvoření kladného vztahu mezi učiteli a žáky; - rozvíjení sociálně-psychologických dovedností žáka, tzn. komunikace, sebereflexe, poznávání druhých, zvyšování sebevědomí; - formování chování při práci ve skupině; - naučit se asertivnímu chování; - protidrogová prevenci; - beseda o šikaně a záškoláctví, trestní zodpovědnost; - integrace přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí, rozvíjení aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání. Dále je pro žáky prvních ročníků (s možností účasti žáků napříč ročníky) organizován lyžařský kurz, kde se žáci mohou naučit lyžovat nebo jezdit na snowboardu či se zdokonalit v lyžařských a snowboardových technikách jízdy. Pro žáky všech ročníků je určen také sportovně turistický kurz. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsou do výuky zařazeny besedy a přednášky odborných lektorů. Škola spolupracuje s Centrem drogové prevence Kladno, Domem světla Praha, Policií ČR a Městskou policií Kladno. Ve spolupráci s Úřadem práce v Kladně jsou se žáky třetích ročníků uspořádávány besedy na téma: - možnosti žáků po ukončení školy; - náležitosti evidence na úřadu práce; - práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání; - nabídka služeb úřadu práce. Pro zvýšení kulturního rozvoje žáků jsou do výuky zařazeny 2x za školní rok filmová představení a 1x divadelní představení. Výběr pořadů je přizpůsoben problematice dospívání s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů. y seznamujeme také s činností Státní vědecké knihovny. Do výuky všech ročníků jsou zařazeny odborné exkurze. 15

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor textilnictví Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 31 41 M/01 TEXTILNICTVÍ Vydáno dne: 1. 9. 2009 Platnost: 1.

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/4/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ OBOR VZDĚLÁNÍ CUKRÁŘ 29-54-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně 569

Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně 569 Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně 569 Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Š V P obor 16-41-M/01

Š V P obor 16-41-M/01 Česká lesnická akademie Trutnov Š V P obor 16-1-M/01 Ekologie a životní prostředí Česká lesnická akademie v Trutnově - střední odborná škola a vyšší odborná škola Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Ošetřovatel Datum 8.11.2013 Název 53-41-H/01 Ošetřovatel Verze 1. Dosažené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více