MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování"

Transkript

1 MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží jako směrnice pro naše zaměstnance pro plnění etických norem uvedených v Kodexu. Jako výraz základních principů, ke kterým se zavazujeme našim investorům, náš Kodex doplňuje naši podnikovou ústavu, která tvoří součást našich Stanov (dokumentů Charty), naši Chartu zaměstnanců i další firemní postupy včetně těch, které se týkají nezákonného využívání informací, zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, nemocí z povolání a pracovní bezpečnosti, i postupů stanovených v příručkách pro zaměstnance, které jsou čas od času pozměňovány. Jelikož má tento Kodex sloužit jako průvodce pro naše zaměstnance, nemůže se zabývat každou situací, která vyvstane. Je-li zaměstnanec na pochybách, jak se ve které situaci zachovat, nejdříve by měl zvážit, je-li jeho čin zákonný, etický, čestný a férový. Dále může zvážit, zda by mohl postup bez váhání a ostychu prodiskutovat s přítelem, členem rodiny nebo spolupracovníkem. Pokud ne, je dost možné, že tento postup porušuje Kodex. Pokud si ještě zaměstnanec stále není jistý, může věc probrat s nadřízeným, což je smyslem naší politiky otevřených dveří, nebo anonymně zavolat na naši linku dobrých obchodních postupů (Magna s Good Business Line). Zaměstnanci nebudou trestáni, propuštěni, přeloženi na nižší pozici ani diskriminováni, když v dobré víře vznesou dotazy týkající se činů, které by mohly porušovat tento Kodex. Kodex se vztahuje na všechny naše zaměstnance, včetně zástupců a ředitelů. Neřízení se tímto Kodexem povede k disciplinárním krokům úměrným míře porušení. V případě vážného porušení může být zaměstnanec oprávněně propuštěn. Od našich poradců, nezávislých dodavatelů, agentů a dalších zástupců se budou požadovat stejné etické normy jako od našich zaměstnanců a tito budou čelit stejným následkům, které mohou znamenat i ukončení konzultační služby, smlouvy, zastoupení anebo jiného obchodního vztahu s námi. Výjimky z Kodexu lze ve výjimečných situacích udělit ředitelům, vyšším zástupcům a zaměstnancům. Ředitel nebo zástupce, který vyžaduje podobné zproštění, si musí zažádat písemně u našeho firemního revizního výboru (Audit Committee). Takovéto zproštění bude zveřejněno v souladu s platnými zákony a nařízeními. Zaměstnanec, který není zástupcem a potřebuje výjimku z Kodexu, si ho může písemně vyžádat od hlavního právního zástupce, od firemního sekretariátu nebo zástupce vedoucího hlavního osobního oddělení (Executive Vice-President, Global Human Resources). Občas se stane, že zaměstnanec ví o porušení Kodexu v rámci Magna Family. Jakákoli porušení se mají nahlásit na naší lince Good Business Line, kterou jsme zřídili, nebo přímo našemu reviznímu výboru. V obou případech to lze učinit anonymně. Dohlédneme na to, aby zaměstnanec nebyl trestán, propuštěn, přeložen na nižší pozici, ani diskriminován za to, že v dobré víře poukázal na porušování Kodexu. Vybudovali jsme si dobrou pověst tím, že vyrábíme lepší produkt za lepší cenu a poskytujeme inovační řešení zákazníkům, zajišťujeme stálé finanční výnosy akcionářům, že se zaměstnanci jednáme čestně a ohleduplně a prokazujeme náš závazek všem našim investorům. Náš úspěch je založen na oddanosti a píli našich zaměstnanců, na podnikavosti našich provozních vedoucích a na schopném vedení našeho managementu. Naše dobrá pověst ani náš úspěch by nebyly možné bez našeho závazku k podnikové kultuře, založené na férovosti, bezúhonnosti, čestnosti a starosti o naše lidi. Věříme, že tento Kodex přispěje k posílení těchto zásad a umožní nám stavět na našem předešlém úspěchu.

2 Podniková ústava Přijali jsme Podnikovou ústavu a zavazujeme se, že se jí budeme řídit. Tvoří součást našich stanov (dokumentů Charty). Naše Podniková ústava definuje určitá práva našich klíčových investorů a klade na naše vedení disciplinovanost. Principy obsažené v naší Podnikové ústavě se týkají následujícího: rovnoprávnost zaměstnanců a jejich účast na ziscích; účast akcionářů na ziscích; účast managementu na ziscích; výzkum a rozvoj; sociální zodpovědnost; minimální ziskovost; představenstvo, jehož většina nesestává ze členů managementu Úplný popis naší Podnikové ústavy lze najít na naší webové stránce. Postupy při zaměstnávání Zavazujeme se, že se při provozu budeme řídit zásadami férovosti a starosti o naše lidi. Tato filosofie patří do naší kultury čestného podnikání, kdy zaměstnanci i vedení sdílejí zodpovědnost za náš úspěch. Tato filosofie je obsažena v naší Chartě zaměstnanců, která odráží tyto zásady: pracovní jistota; bezpečné a zdravé pracoviště; spravedlivé zacházení; konkurenční mzda a výhody; rovnoprávnost zaměstnanců a jejich účast na ziscích; komunikace a informace; horká linka pro zaměstnance; a poradní výbor pro zaměstnanecké vztahy Celý text naší Charty zaměstnanců lze najít na naší webové stránce.

3 Ochrana osobních informací Dále se zavazujeme k tomu, že budeme chránit osobní informace týkající se našich zaměstnanců a jiných zúčastněných stran. Tyto informace budou použity a sdíleny pouze pro zákonné obchodní účely a správu pracovního poměru, jako jsou výplaty a zaměstnanecké výhody, disciplinární kroky nebo jiné účely tak, jak vyžaduje nebo povoluje příslušný zákon. Budeme se řídit všemi platnými zákony o ochraně soukromí a osobních údajů. Další informace týkající se našich postupů pro ochranu údajů našich zaměstnanců jsou uvedeny v postupech týkajících se osobních údajů (Policy on Personal Information), které lze najít v příručkách pro zaměstnance a na naší webové stránce. Ohled na lidská práva Budeme usilovat o to, abychom našim zaměstnancům poskytli pracoviště bez diskriminace a obtěžování. Obzvláště máme za to, že všichni naši zaměstnanci mají mít stejné pracovní příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasovou příslušnost, národnostní původ, vyznání, tělesné postižení nebo jakoukoli jinou osobní charakteristiku chráněnou zákony. Dále v naší výrobě zakazujeme jakékoliv používání nucených prací nebo dětské pracovní síly a budeme se řídit příslušnými zákony na ochranu lidských práv, která spadají do jurisdikcí zemí, ve kterých působíme. Naši zaměstnanci nebudou diskriminovat ani obtěžovat spolupracovníky ani jiné osoby, se kterými přijdou během zaměstnání do styku, kvůli pohlaví, rasové příslušnosti, národnostnímu původu, vyznání, tělesnému postižení nebo jakékoliv jiné osobní charakteristiky chráněné zákony. Soulad se zákony Věříme v jednání v souladu s literou i duchem příslušných zákonů, pravidel a nařízení v zemích, ve kterých působíme. Naši zaměstnanci nebudou používat neférové ani nezákonné obchodní postupy ani porušovat zákony zemí, ve kterých působíme. Jak podnikat čestně, férově a slušně Pevně věříme tomu, že podnikáme čestně, férově a slušně ve všech zemích, ve kterých soutěžíme. Naši zaměstnanci budou respektovat a chovat se ohleduplně vůči kulturám a zvyklostem v zemích, ve kterých působíme a komunitám a prostředím, ve kterých podnikáme. Férové jednání Budeme usilovat o získávání obchodních zakázek od zákazníků na základě toho, že máme lepší produkt za lepší cenu. Naši zaměstnanci nebudou nabízet úplatky, nezákonné provize a podobné platby, ani přímo či nepřímo. Nebudou slibovat nepatřičné výhody za účelem ovlivnění zákazníka, dodavatele, státního úředníka nebo kterékoli jiné osoby, za předpokladu, že povolené zákonné platby jsou v souladu s tímto Kodexem. Podobně nebudou přijímány úplatky přímo či nepřímo, nezákonné provize a podobné platby a nepatřičné výhody, které by mohly ovlivnit nebo budit zdání, že ovlivnily výkon jejich povinností, v případě, že jakékoli platby, které povoluje platný zákon, nepovoluje tento Kodex. Pohoštění v rozumné míře, dárky v nominální hodnotě jako pozornost nebo takové, které se hodí za daných okolností, nebudou považovány za porušování našeho závazku k férovému jednání, pokud jsou tato pohoštění a pozornosti v souladu s obchodní praxí a nemají sloužit jako pobídka, pokud nejsou v rozporu s platnými zákony a neuvedou nás nebo naše zaměstnance do rozpaků v případě jejich zveřejnění. Finanční zprávy Budeme vést finanční, účetní a obchodní záznamy tak, aby plně a správně odrážely všechny transakce a obchody, které uzavřeme v souladu s platnými účetními zásadami a postupy.

4 Žádný zaměstnanec, ani nikdo jednající na popud kteréhokoli jiného zaměstnance, nepodnikne kroky, aby porušil naši politiku finančních zpráv anebo aby obešel náš systém interních kontrol. Naši zaměstnanci budou provádět transakce v souladu se směrnicemi, které poskytne naše vedení a naše představenstvo. Jednání vedoucích pracovníků Od našich vedoucích pracovníků očekáváme čestné a etické jednání, včetně plnění norem stanovených pro všechny naše zaměstnance v tomto Kodexu. Tito vedoucí pracovníci by měli okamžitě oznámit jakákoli porušení Kodexu našemu reviznímu výboru, obzvláště pak existenci jakékoli transakce nebo vztahu, které by mohly vést ke střetu zájmů. Neoprávněné obchodování s cennými papíry Přijali jsme zásadu, kterou budeme stále udržovat a přísně vymáhat a která má zamezit tomu, aby naši ředitelé, zástupci a další interní zasvěcené osoby nenakupovali nebo neprodávali naše všeobecné akcie nebo jiné cenné papíry, po stanovená období před zveřejněním našich finančních výsledků a/nebo v případě, kdy jsou si tyto osoby vědomy jakékoli zásadní nezveřejněné informace s ohledem na náš podnik. Dále mají tyto zasvěcené osoby zakázány určité další činnosti, které by jim dovolily nezákonně těžit ze změn v cenách našich akcií, a to i prostřednictvím opčních prodejů a opčních nákupů, kontremin a nezákonného načasování. Naši zaměstnanci nebudou nelegálně obchodovat s cennými papíry včetně obchodování založeného na nezveřejněných znalostech a informacích o naší firmě.. Dále naši zaměstnanci mají zákaz prozrazovat nezveřejněné zásadní informace třetí osobě. Zpřístupňování zásadních informací Jako veřejná společnost jsme povinni: včas a správně zveřejňovat zásadní informace veřejnosti; a vyhnout se selektivnímu zpřístupňování zásadních neveřejných informací. Zavazujeme se, že budeme přísně dodržovat všechny platné zákonné požadavky ohledně zpřístupňování zásadních informací. Přijali jsme politiku zpřístupňování obchodních informací, kterou budeme přísně dodržovat a která řídí všechna zpřístupnění neveřejných zásadních informací. Někteří z našich zaměstnanců jsou pravidelně obeznamováni se zásadními informacemi. Každému takovému zaměstnanci bylo dáno na vědomí, že platný zákony o cenných papírech vyžadují včasné zveřejnění zásadních informací týkajících se našeho obchodu, činností a finančního postavení. Každý zaměstnanec zodpovědný za zveřejňování informací se musí řídit platnými zákony o cenných papírech a naší politikou zpřístupňování obchodních informací (Corporate Disclosure Policy) a že bude i poskytovat úplné, pravdivé a jasné zásadní informace týkající se našeho obchodu, činností a finančního postavení. Plný text naší politiky týkající se obchodů a oznamování lze najít na naší webové stránce. Soulad s antimonopolními zákony a soutěžními zákony V zemích, ve kterých se účastníme soutěží, budeme dodržovat platné antimonopolní zákony a soutěžní zákony. Na základě tohoto nebudeme žádným způsobem jednat ve shodě s žádným konkurentem za účelem: stanovení cen, slev nebo podmínek prodeje; nebo rozdělování si trhů, podílů trhu, zákazníků nebo oblastí

5 Životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zavazujeme se k zodpovědnosti za životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podle toho jsme přijali politiku, kterou budeme přísně dodržovat: Zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Tato politika od nás vyžaduje, abychom mimo jiné plnili nebo i překračovali požadavky dané platnými zákony o životním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Celý text naší politiky zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (Health, Safety and Environmental Policy) lze najít na naší webové stránce a konkrétní směrnice týkající se propagace zdravého a bezpečného pracoviště i ochrany životního prostředí jsou uvedeny v naší příručce pro zaměstnance. Jak se vyhnout střetu zájmů Od zaměstnanců očekáváme, že budou plnit svou povinnost jednat v dobré víře a loajálně a že budou svoje povinnosti vykonávat způsobem, který klade naše zájmy před jejich vlastní. Dále očekáváme, že nikdo z nich: nezneužije žádné obchodní příležitosti, kterou objeví prostřednictvím své funkce nebo použitím našeho majetku/objektu nebo informací; nevyužije svého postavení nebo našeho majetku nebo informací pro osobní zisk; nebude nám konkurovat; nepodnikne kroky, které by zahrnovaly nebo budily zdání střetu zájmů Užívání důvěrných informací Od zaměstnanců vyžadujeme, že budou držet v tajnosti všechna obchodní tajemství a majetkové informace týkající se nás i našich zákazníků a dodavatelů. Dále od zaměstnanců očekáváme, že zabrání zneužívání nebo neoprávněnému sdělování důvěrných informací týkajících se jiných zaměstnanců. Firemní politika Mimo firemních postupů popsaných v tomto Kodexu máme řadu dalších postupů, které se týkající různých záležitostí. Od zaměstnanců vyžadujeme aby se jimi řídili. Odkazy pro zaměstnance Magna Website: Good Business Line: Canada and the United States Mexico Čína all other countries Corporate Secretary: Telephone: (905) Fax: (905) , Chairman, Corporate Governance and Compensation Committee: Mr. Michael Harris, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1. Chairman, Audit Committee: Mr. Donald Resnick, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1. Revidováno:

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti Visteon

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti Visteon Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti Visteon Obsah Vize a poslání společnosti Visteon... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí...

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více