S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva"

Transkript

1 S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti obchodu. Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Obchodní jméno družstva zní : J I P O, družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlem družstva je Jihlava, Fritzova 4, PSČ : Čl. 2 Předmět podnikání družstva 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 2. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby.

2 Čl. 3 Doba trvání družstva Družstvo je zakládáno na dobu neurčitou. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Čl. 4 Účast ve družstvu Členem družstva mohou být fyzické a právnické osoby, mající sídlo na území České republiky. Čl. 5 Vklady družstva Vklady družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení družstva. se zavázali členové Část II. Členství v družstvu Čl. 1 Členské vklady 1. Podmínkou vzniku členství je splacení celého členského vkladu ve výši, určené těmito stanovami. 2. Členský vklad se uhrazuje v penězích a činí : pro subjekty fyzické a pro subjekty právnické ,- Kč. 3. Člen družstva se může na činnosti družstva podílet další majetkovou účastí. Tato účast musí mít peněžní podobu. 4. Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je možné, určují-li tak stanovy. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. 5. Při snížení základního členského vkladu představenstvo zveřejní rozhodnutí členské schůze o snížení základního členského vkladu a jeho výši do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů.

3 Čl. 2 Vznik členství v družstvu 1. Členem družstva se mohou stát fyzické i právnické osoby, které spňují následující podmínky: a/ podnikají v oblasti zemědělské výroby, b/ předloží písemnou přihlášku představenstvu družstva o přijetí za člena družstva. Představenstvo může přijetí za člena družstva odmítnout. Toto odmítnutí nemusí zdůvodňovat. c/ Fyzická osoba se může stát členem družstva, pokud dosáhla věku 18 let, podala písemnou přihlášku za člena družstva a složila členský vklad ve výši 3000,- Kč (slovy třitisícekorun českých) d/ Právnická osoba se může stát členem družstva, pokud podala písemnou přihlášku za člena družstva a složila členský vklad ve výši 3 000,- Kč, (slovy třitisícekorun českých) 2. Členství v družstvu vzniká dnem, který byl stanoven představenstvem družstva v rozhodnutí o přijetí za člena družstva, je-li k tomuto dni složen celý členský vklad. 3. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. 4. Členství v družstvu může dále vzniknout: a/ za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky b/ převodem členství c/ dědictvím 5. Členství v družstvu nemůže vzniknout před zaplacením celého členského vkladu. 6. Členství v družstvu není vázáno na pracovní vztah člena družstva. Práce, které nemůže družstvo zabezpečit prostřednictvím svých členů, zajišťuje svými zaměstnanci, nebo je objedná u jiných podnikatelských subjektů. 7. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů, spoluvlastnictví se vylučuje Čl. 3 Práva a povinnosti členů družstva 1. Člen družstva má tato základní práva : a/ zúčastnit se na řízení družstva a kontrolovat jeho činnost na členské schůzi a prostřednictvím volených orgánů družstva,

4 b/ volit a být volen do orgánů družstva, c/ právo na vypořádací podíl při zániku jeho účasti v družstvu za dobu trvání družstva, d/ právo na vyplácení podílu ze zisku po schválení roční účetní uzávěrky z této části zisku, určeného členskou schůzí k vyplácení podílu členům družstva, e/ právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva likvidací f/ právo na vydání stejnopisu roční účetní uzávěrky, jakož i právo nahlížet do obchodních knih, účetních a jiných dokladů družstva, g/ právo požadovat od členů představenstva informace o záležitostech družstva, h/ prodávat zemědělské produkty nebo jiné výrobky družstvu nebo prostřednictvím družstva v množství a kvalitě, stanovené ve smlouvě ch/ podílet se na výhodách poskytovaných družstvem i/ jestliže stanovy nebo usnesení členské schůze určí, že se práva člena nebo některá z nich určují podle délky jeho členství v družstvu, počítá se délka členství každého člena od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců, jehož členství vzniklo nejdříve j/ družstvo vede seznam svých členů, členové mají právo do seznamu členů nahlížet, na základě písemné žádosti člena družstvo poskytne opis tohoto seznamu. Zneužití tohoto seznamu členů v neprospěch družstva je důvodem pro vyloučení člena. Dále v případě zneužití tohoto seznamu může být členu uložena a vyčíslena sankce za vzniklou ztrátu 2. Členové družstva mají tyto základní povinnosti : a/ členové družstva jsou povinni podle svých možností a schopností přispívat k činnosti a rozvojí družstva, chránit jeho dobré jméno, starat se o rozmnožování jeho majetku a zdržet se každého jednání, které by mohlo družstvu způsobit újmu, b/ povinnost prodávat družstvu ty zemědělské produkty o nichž to stanoví členská schůze, v množství a kvalitě stanovené ve smlouvě, c/ dodržovat tyto stanovy a ostatní vnitřní normy družstva, pokud je družstvo vydá a řídit se rozhodnutím orgánů družstva, d/ zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly být v hospodářské soutěži nebo jinak zneužity proti družstvu nebo jeho členům. 3. Členové družstva mají i další práva a povinnosti, stanovené zákonem a těmito stanovami.

5 Čl. 4 Podíl na zisku 1. Člen družstva má právo na podíl na zisku, který členská schůze podle výsledků roční účetní uzávěrky určí k rozdělení. Podíl člena na zisku se vymezuje poměrem množství mléka prodaného družstvu k množství mléka prodaného družstvu všemi členy. 2. Usnesením členské schůze může být stanoven jiný způsob vymezení podílu člena družstva na zisku, který se má rozdělit mezi členy. 3. Termín výplaty podílu na zisku stanoví členská schůze. 4. Vyplatit členům družstva podíl na zisku na úkor základního vkladu, nedělitelného fondu družstva nebo prostředků, které mají být použity k doplnění nedělitelného fondu, není přípustné. 5. Podíl na zisku, který nebyl členem vybrán do tří let ode dne jeho splatnosti, se stává majetkem družstva. Čl. 5 Převod členských práv a povinností, dědění 1. Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva nebo na jinou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov. Dohoda o převodu členských práv a povinností na jiného člena družstva nebo jinou osobu podléhá souhlasu představenstva družstva. 2. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva družstva o převodu členských práv a povinností se může člen odvolat k členské schůzi a to do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí představenstva. 3. Rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a povinností se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena. 4. Dědic dědických práv a povinností může požádat představenstvo družstva o přijetí za člena družstva. Nestane-li se dědic členem družstva, má nárok na vypořádací podíl, výpovědní doba o vystoupení dědictvím činí 3 měsíce a po dobu výpovědi není dědic oprávněn podílet se na činnosti družstva. 1. Členství v družstvu zaniká : a/ písemnou dohodou, Čl. 6 Zánik členství

6 b/ vystoupením, c/ vyloučením, d/ zánikem družstva, e/ úmrtím fyzické osoby - člena družstva f/ zánikem právnické osoby, člena družstva bez právního nástupce g/ porušením podmínek Čl. 3 písm.j. stanov h/ prohlášením konkurzu na majetek člena 2. Člen družstva může ukončit své členství v družstvu písemnou výpovědí, doručenou představenstvu družstva s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci v němž byla doručena výpověď. 3. Člen družstva může být z družstva vyloučen, jestliže : a/ opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách b/ fyzická osoba může být vyloučena, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestní čin, který spáchala proti družstvu nebo jeho členu. c/ rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Čl. 7 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trváni družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se rovná maximálně výši složeného členského vkladu a bude uhrazen do dvou let po ukončení členství a to v penězích. 3. Ve stejné výši a lhůtě bude vypořádací podíl uhrazen dědici, který se nestal členem družstva. Část III. Způsob řízení, složení a působnost orgánů družstva Čl. 1 Orgány družstva 1. Záležitosti družstva řídí členové prostřednictvím volených orgánů družstva v souladu s obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitrodružstevními pravidly. 2. Orgány družstva jsou : a) členská schůze,

7 b) představenstvo, c) kontrolní komise. 3. Členy představenstva, kontrolní komise, nebo členy případně jiných orgánů družstva mohou být pouze občané, způsobilí k řádnému plnění jim svěřených úkolů na základě svých znalostí, zkušeností a plnící podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona. 4. Do orgánů družstva mohou být voleni a volit jen členové družstva starší 18ti let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva. 5. Funkční období volených orgánů družstva podle těchto stanov činí 5 let. Členové orgánu družstva mohou být voleni i opětovně. 6. Členové prvních orgánů družstva po jeho založení byli zvoleni na dobu 2 let. 7. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Člen družstva, který je do funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit své odstoupení orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná orgán, který jej do funkce zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 8. Členská schůze může zvolit náhradníky členů orgánů družstva, kteří nastupují na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí. 9. Na jednáních představenstva a kontrolní komise není přípustná účast zástupců členů těchto orgánů. 10. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila. Čl. 2 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do výlučné působnosti členské schůze náleží : a) schvalování změn stanov, b) rozhodování o zvyšování nebo snižování zapisovaného základního jmění družstva a vydávání dluhopisů, c) volba a odvolávání členů představenstva a kontrolní komise, d) schválení roční účetní uzávěrky a rozhodování o rozdělení zisku, případně o způsobu úhrady ztrát,

8 e) rozhodování o zrušení družstva, f) zřizování a rušení fondů družstva a stanovení pravidel jejich tvorby a užití, g) schvalování vnitrodružstevních předpisů a norem, h) stanovení výše provize při uzavírání smluv o obchodním zastoupení. 3. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech, týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy, popř. pokud si rozhodování o některých věcech vyhradila. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva nejméně jednou ročně. V případě potřeby lze členskou schůzi svolat kdykoliv. Řádná členská schůze se svolává nejdéle do konce šestého měsíce po ukončení každého kalendářního roku. 5. Představenstvo družstva je povinno svolat členskou schůzi : a) požádá - li o to alespoň jedna třetina členů družstva, tito členové mohou požadovat : svolání členské schůze jen k projednání záležitostí, které jsou na základě zákona a těchto stanov v kompetenci členské schůze družstva, s odůvodněním, návrhem pořadu jednání takové členské schůze a s uvedením jaké návrhy hodlají členové schůze předložit, nebo b) jestliže se na tom usnesla předchozí členská schůze, nebo c) vyžadují - li to vážné zájmy družstva 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. 7. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů 8. Představenstvo svolává členskou schůzi pozvánkou, zaslanou doporučeným dopisem všem členům družstva. Pozvánka musí být zaslaná nejméně 15 dnů před dnem konání členské schůze. V pozvánce musí být uveden program jednání, místo a dobu zahájení členské schůze. Pozvánka bude zveřejněna do doby konání členské schůze na informační tabuli a internetových stránkách. 9. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 10. Zasedání členské schůze je neveřejné, mohou se jej zúčastnit kromě členů družstva jen pozvaní hosté.

9 11. Členská schůze je schopna se usnášet, byla - li řádně svolána a je- li přítomna nadpoloviční většina členů. Přičemž se pro platnost usnesení členské schůze vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů. Zákon nebo stanovy určují pro která usnesení je zapotřebí kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů. 12. Kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů je zapotřebí k platnosti usnesení v těchto případech : a) zrušení družstva, b) návrh družstva jako dlužníka na vyhlášení konkurzu na vyrovnání, c) rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, nebo rozhodnutí o přeměně družstva na jiný právní subjekt. Čl. 3 Volba orgánů družstva Při hlasování o členech orgánů družstva se hlasuje o každém členu zvlášť. Nepodaří-li se v prvním kole zvolit všechny členy orgánů, opakuje se doplňující volba. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou, dala-li navrhovatelům písemný souhlas, že v případě zvolení funkci přijme a bude ji vykonávat. Čl. 4 Představenstvo družstva 1. Představenstvo družstva je statutárním orgánem, jenž řídí činnost družstva a jedná jeho jménem 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze. Představenstvo zastupuje družstvo vůči třetím osobám. Řídí družstvo tak, jak to vyžadují zájmy družstva při dodržování obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Představenstvo vykonává zaměstnavatelská práva a povinnostti vyplývající z pracovněprávních předpisů. 3. V rámci své působnosti, vymezené těmito stanovami, přísluší představenstvu, mimo jiných úkolů, stanovených zákonem a těmito stanovami, zejména : a) realizování rozhodnutí členské schůze, b) zajišťování řádného vedení účetnictví a obchodních knih družstva, c) určování a měnění organizační struktury družstva, pokud k tomu není zapotřebí změny stanov, d) určuje počet pracovníků (zaměstnanců) družstva, jejich platy a odměny, e) stanovuje program hospodářské činnosti družstva

10 f) vykonává práva a povinnosti, stanovených právními předpisy vedoucímu organizace, g) předkládá členské schůzi : návrhy změny stanov, zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku apod., roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku, návrh na zrušení družstva a zahájení likvidačního nebo konkurzního řízení. 4. Členové představenstva, kteří zastupují družstvo a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku. 5. Představenstvo družstva je 5ti členné. Členská schůze při volbě představenstva může zvolit i náhradní členy tohoto orgánu, kteří nastupují na místo případných odstoupivších členů dle stanoveného pořadí. 6. Představenstvo volí členská schůze z řad členů družstva. 7. Představenstvo volí se svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Místopředseda jedná s působností předsedy, není-li předseda přítomen. 8. Předseda představenstva řídí běžnou činnost družstva, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. Tato opatření musí však předložit představenstvu na jeho nejbližším zasedání. 9. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, vyplývající z řízení družstva, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva. Pozvánka na zasedání představenstva musí být zaslána sedm dní přede dnem zasedání. 10. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy představenstva. 11. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání a to písemným hlasováním, nebo hlasováním pomocí dálnopisu nebo telefaxu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Na nejbližším zasedání představenstva musí být toto usnesení zapsáno do zápisu. 12. Představenstvo může podle své úvahy přizvat k jednání představenstva i osoby, které nejsou jeho členy. 13. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný a nemůže být vykonáván zástupcem. 14. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. 15. Členové představenstva jsou za svou činnost odměňováni ve výši a způsobem, který schválí členská schůze na návrh představenstva.

11 16. Ze své činnosti se odpovídá představenstvo členské schůzi. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a dbát oprávněných zájmů družstva. Čl. 5 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. Za podmínek, stanovených v těchto stanovách, svolává členskou schůzi. 4. Kontrolní komise má 3 členy. Ze svých členů volí kontrolní komise předsedu, který řídí její činnost. 5. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání svolává její předseda. O průběhu zasedání se pořizuje zápis. V zápise se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí kontrolní komise, jestliže o to požádá. 6. Kontrolní komise rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy kontrolní komise. 7. Kontrolní komise musí zajistit svolání členské schůze, když to vyžaduje činnost družstva, zvláště pak, když kontrolní komise zjistí závažné porušení povinnosti představenstva družstva. Při tom postupuje odborně podle příslušných ustanovení těchto stanov a svolání členské schůze. Takto svolané členské schůzi musí kontrolní komise předložit návrh potřebných opatření. 8. Kontrolní komisi nesmějí být svěřovány hospodářské nebo finanční úkoly družstva. 9. Kontrolní komise může vykonávat svá práva společně, nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může kontrolní komise natrvalo rozdělit mezi své členy. 10. Členové kontrolní komise jsou za svou činnost pro družstvo odměňováni ve výši a způsobem, který schválí členská schůze na návrh představenstva. Čl. 6 Zastupování družstva a jednání za družstvo Za družstvo je oprávněn jednat navenek předseda nebo místopředseda družstva ve všech věcech, týkajících se družstva, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny členské schůzi. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a jednoho člena představenstva.

12 Část IV. Hospodaření družstva Čl. 1 Roční účetní uzávěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní uzávěrku, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku, popříp. krytí ztrát, předloží k přezkoumání kontrolní komisi družstva a ke schválení členské schůzi. 2. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku a krytí ztrát k nahlédnutí v sídle družstva. 3. Určí-li tak členská schůze, zabezpečí představenstvo vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodních činností v uplynulém roce a předpoklady dalšího vývoje v oblasti podnikání, jakož i další skutečnosti, určené členskou schůzí. Výroční zprávu předkládá představenstvo družstva spolu s účetní uzávěrkou k projednání členské schůzi. Čl Družstvo vytváří nedělitelný fond Nedělitelný fond 2. Každý člen družstva je povinen při vzniku členství vedle členského vkladu uhradit ve prospěch nedělitelného fondu částku v penězích ve výši, rovnající se 10% členského vkladu. 3. Způsob hospodaření s případnými dalšími fondy družstva upravují jeho vnitřní organizační normy tak, aby odpovídal zájmům družstva a jeho členům a nebyl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 4. Další plnění do nedělitelného fondu závisí na rozhodnutí členské schůze 1. Družstvo rozděluje zisk v tomto pořadí : Čl. 3 Použití zisku, úhrada ztráty zákonem stanovené odvody a daně, příděly do ostatních fondů družstva, jsou-li zřízeny, k vyplácení odměn členů orgánů družstva, k jiným účelům, stanovených členskou schůzí.

13 2. O rozdělení zisku rozhoduje členská schůze při projednávání roční účetní uzávěrky. Současně může stanovit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má mezi členy rozdělit. 3. Družstvo může tvořit rezervní fond, dále vytvářet další fondy. Čl. 4 Odpovědnost za závazky družstva 1. Za závazky odpovídá družstvo celým svým majetkem. 2. Členové družstva neručí za závazky družstva. Čl. 5 Odpovědnost za škodu a nároky družstva 1. Členové představenstva odpovídají družstvu za škodu, způsobenou porušením povinností člena v plné výši. 2. Nároky družstva z odpovědnosti členů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Vůči členům kontrolní komise uplatňuje své nároky členská schůze prostřednictvím určeného člena. 3. Nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze. Členská schůze schvaluje i narovnání v téže věci. Část V. Zrušení a zánik družstva 1. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 2. Zániku družstva předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 3. Družstvo se zrušuje : a) rozhodnutím členské schůze o zrušení družstva, b) rozhodnutím soudu, c) rozhodnutím členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, nebo jeho přeměně na jiný právní subjekt, d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 4. Návrh družstva, jakožto dlužníka na prohlášení konkursu nebo návrh na vyrovnání, může být podán jen na základě usnesení členské schůze.

14 5. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. Část VI Likvidace družstva 1. Nepřejde-li při zrušení družstva celé jmění na jeho právního nástupce, provede se jeho likvidace. 2. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodního jména družstva s dovětkem v likvidaci. 3. Zápisem likvidace družstva do obchodního rejstříku přechází působnost statutárního orgánu družstva jednat jménem družstva na likvidátora, zapsaného v obchodním rejstříku. 4. Likvidátora jmenuje členská schůze a to před zahájením likvidace. 5. Likvidátor činí jménem družstva jen úkony, směřující k likvidaci družstva. Při výkonu této působnosti plní závazky družstva, uplatňuje pohledávky, přijímá plnění, zastupuje družstvo před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. 6. Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména : a) dokončit běžné záležitosti družstva, b) vypořádat daně a odvody, c) vypořádat závazky a pohledávky, d) zpeněžit majetek družstva nejhospodárnějším způsobem, e) podávat členům družstva informace o průběhu likvidace. 7. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní uzávěrku a předloží ji členské schůzi ke schválení, spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a s návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace, mezi členy družstva. Čl. 2 Podíl na likvidačním zůstatku 1. Je-li se zrušením družstva spojena likvidace a skončí-li tato likvidace a likvidním přebytkem, mají členové družstva právo na podíl na likvidačním zůstatku. 2. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru, jakým se člen družstva po celou dobu existence družstva podílel další majetkovou účastí na činnosti družstva k poměru dalších majetkových účastí všech ostatních členů za dobu existence družstva, vyjádřených v korunách.

15 Část VII. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy, neupravené těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o korporacích. 2. Stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí, jejíž průběh je osvědčen notářským zápisem. Stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí, konanou a změněny členskou schůzí, konanou Ing. Miroslav Nosek předseda JIPO, družstva

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1 HLAVA VI DRUŽSTVO Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu Oddíl 1 Základní ustanovení (1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy Platné od 12. listopadu 2007 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy. akciové společnosti. Teplárna Liberec

Stanovy. akciové společnosti. Teplárna Liberec Stanovy akciové společnosti Teplárna Liberec Datum vyhotovení úplného znění stanov představenstvem: [ ] 2014 Obsah 1. Obchodní jméno, sídlo, vznik a doba trvání společnosti (3) 2. Předmět podnikání společnosti

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

S T A N O V Y. I. Preambule

S T A N O V Y. I. Preambule S T A N O V Y akciové společnosti Liberecká IS, a. s. Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice...2014 Strana 1 (celkem 16) I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 Preambule Bytové družstvo Bytové družstvo Výškovická 174 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Bytové družstvo občanů, se sídlem Dubečská 1767/14, 100 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr., vložka 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Tyto stanovy byly

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, a to pořizováním či výstavbou

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

STANOVY Animalco a.s.

STANOVY Animalco a.s. STANOVY Animalco a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti 1. Obchodní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu.

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu. Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V akciové společnosti IČ: 48172898 Pro jednání valné hromady konané dne 08.06.2016. Za správnost: Ing. Iva Škopová 2 O B S A H

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název Ústřední automotoklub České republiky z. s., dále jen ÚAMK. Symboly ÚAMK jsou znak a vlajka. Článek 2 Symbolika

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení, vznik a vnitřní struktura Společnosti Akciová společnost BAK stavební společnost,

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Stavoka Kosice, a.s. se sídlem Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 252 75 119, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B 1689

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.

Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. (dále jen stanovy ) Preambule: Založení Inovačního centra Ústeckého kraje vychází z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené zastupitelstvem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství STANOVY Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Název: Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. 2) Sídlo: Matěje Kopeckého 483, Ostrava-Poruba,

Více