Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz"

Transkript

1 ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a 11 vyhlášky č. 500/2006., Sb o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). Pořizovatel : Vypracovala : Spolupráce : Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta Věra Petráková Petr Švasta - určený zastupitel Obce Dolní Přím Datum : listopad 2012 Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Dolní Přím č... ze dne... Ladislava Rajnltová místostarosta obce Petr Švasta starosta obce

2 Základní charakteristika Schválení pořízení územního plánu Zastupitelstvem obce Dolní Přím O pořízení Územního plánu Dolní Přím pro administrativní území své obce rozhodlo Zastupitelstvo obce Dolní Přím usnesením č. 12/2010 na svém zasedání dne Pořizovatel územního plánu Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s 6 odst. 1 stavebního zákona úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Ve smyslu ustanovení 6 odst. 1 písm. c) a 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na ţádost obce Dolní Přím ze dne Územní plán Dolní Přím. Určený zastupitel Pan Petr Švasta byl určen pro spolupráci s pořizovatelem dle 47 a dalších stavebního zákona usnesením Zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne Chrakteristika území Katastrální výměra Dolní Přím 1083 ha, první zmínka o obci r. 1378, počet obyvatel k , průměrná nadmořská výška 280 m n.m. Důvody pro pořízení územního plánu Obec Dolní Přím má pro své území platný Územní plán obce Dolní Přím, který byl schválen usnesením zastupitelstva č.12 dne , změněn Změnou č.1, která byla vydána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne s nabytím účinnosti a Změnou č.2, která byla vydána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne s nabytím účinnosti Vzhledem k tomu, ţe v roce 2007 došlo ke změně legislativy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení nového územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními předpisy. Podklady pro zpracování zadání územního plánu - Politika územního rozvoje České republiky Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - doplňující průzkumy a rozbory pořizovatele - dosud platná územně plánovací dokumentace obce Dolní Přím 2

3 Použité zkratky : BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka ČOV čistírna odpadních vod DP dobývací prostor EVL evropsky významná lokalita CHLÚ chráněné loţiskové území k.ú. katastrální území ORP obec s rozšířenou působností PRVK plán rozvoje vodovodu a kanalizací PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa PÚR ČR politika územního rozvoje České republiky RURÚ rozbor udrţitelného rozvoje území STL / VTL středotlaký / vysokotlaký plynovod ÚAP územně analytické podklady ÚP územní plán ÚPD územně plánovací dokumentace ÚPP územně plánovací podklad ÚSES územní systém ekologické stability VN vysoké napětí ZPF zemědělský půdní fond ZÚR zásady územního rozvoje Obsah zadání Územního plánu Dolní Přím ( v souladu s přílohou č.6 vyhlášky): A. Poţadavky vyplývající z PÚR, ÚPD vydané krajem a dalších širších územních vztahů B. Poţadavky na řešení vyplývající z ÚAP C. Poţadavky na rozvoj území obce D. Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území E. Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury F. Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území G. Poţadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace H. Poţadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů I. Poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území J. Poţadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose K. Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno prověření změn jejich vyuţití územní studií L. Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodovaní o změnách jejich vyuţití stanoveny regulačním plánem M. Poţadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj území N. Poţadavky na zpracování konceptu, včetně poţadavků na zpracování variant O. Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Příloha zadání územního plánu - grafická část (převzatá z ÚAP ORP Hradec Králové a z doplňujících průzkumů) je samostatně umístěna na 3

4 Zadání územního plánu Dolní Přím Zastupitelstvo obce Dolní Přím schvaluje pro zpracování územního plánu (dále jen ÚP ) následující poţadavky: A. Požadavky vyplývající z PÚR ČR, ÚPD vydané krajem a dalších širších územních vztahů A.1 Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR ), schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009 vyplývají pro Územní plán Dolní Přím tyto poţadavky: - Zohlednit dotčení řešeného území polohou v rozvojové oblasti OB4 (Hradec Králové / Pardubice - ORP Hradec Králové, čl.43 PÚR ČR), jedná se o silnou dvojjadernou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichţ značná část má mezinárodní význam. Územím obce Dolní Přím neprochází ţádný navrhovaný koridor a plocha dopravní a technické infrastruktury, vymezený PÚR ČR. Dokumentem PÚR ČR jsou stanoveny úkoly pro územní plánování mimo jiné: Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury - z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udrţitelného rozvoje území stanovených Politikou územního rozvoje se v řešení územního plánu promítnou zejména následující body: - (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. - (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudrţnost obyvatel. - (16) Při stanovování způsobu vyuţití území v územně plánovací dokumentaci upřednostnit komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a poţadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také poţadavky na zvyšování kvality ţivota obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uţivateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. - (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizaci zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příleţitostí, zejména v regionech strukturálně postiţených a hospodářsky slabých a napomoci tak k řešení problémů v těchto územích. - (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-schopnost - (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční vyuţívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně vyuţívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, vč. minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné vyuţívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 4

5 rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udrţitelný rozvoj území. - (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to moţné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality ţivotního prostředí, zde zejména formou důsledné ochrany mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udrţování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udrţování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro vyuţití přírodních zdrojů. - (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichţ území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s vyuţitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. - (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a vyuţití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umoţňují celoroční vyuţití pro různé formy turistiky např. pěší, cyklo, hipo.. - (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběţně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. - (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence sráţkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. - (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné vyuţívání v rámci sídelní struktury. - (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala poţadavky na vysokou kvalitu ţivota v současnosti i v budoucnosti. A.2. Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) Královéhradeckého kraje byly vydány na základě usnesení zastupitelstva kraje č.22/1564/2011 ze dne 8.září 2011 a nabyly účinnosti 16.listopadu Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanoví k dosaţení vyváţeného vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území priority územního plánování na území Královéhradeckého kraje, které se promítnou do řešení územního plánu a které vycházejí z priorit stanovených Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR ). Z priorit územního plánování kraje, které jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a poţadavků na udrţitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, 5

6 se v řešeném územním plánu promítnou zejména následující podmínky pro změny v konkrétních plochách: - (1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os, - (5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících poţadavky na vysokou kvalitu ţivota v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury, - (6) navrhování územních řešení směřujících k prevenci neţádoucí míry prostorové sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudrţnost obyvatel, - (7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních sluţeb), - (8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství, - (9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální dopravní obsluţnosti s cílem zajištění dostupnosti pracovních příleţitostí a občanského vybavení včetně rekreace, - (10) přednostní nové vyuţití nevyuţívaných výrobních a skladových areálů, míst opuštěných armádou a ploch vyţadujících asanaci a rekultivaci (brownfields), - (11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu vyuţívání odpadů jako surovin, - (14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich vyuţití v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech, - (15) stanovování poţadavků na budoucí vyuţití území s ohledem na preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní, - (16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence sráţkových vod v území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření, - (17) péče o zemědělský půdní fond (dále jen ZPF ) a pozemky určené pro funkci lesa (dále jen PUPFL ) jako jednu z hlavních sloţek ţivotního prostředí, - (18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého optimálního zásobování území kraje, - (19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras ţivočichů, - (20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek. Pro obec Dolní Přím z platných ZÚR Královéhradeckého kraje při zpracování územního plánu vyplývá poţadavek na respektování polohy obce v rozvojové oblasti OB4 - vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely přednostně nově vyuţívat území ploch přestavby. Dále poţadavek na zpřesnění vymezení regionálních prvků ÚSES RK 1259 a regionálního biocentra 1775 Dubina u Popovic. ZÚR na území obce nevymezují ţádný další záměr nadmístního významu ani dopravní, a technické infrastruktury. 6

7 A.3. V rámci návaznosti širších vztahů koordinovat ÚP Dolní Přím se stávající i rozpracovanou ÚPD sousedních obcí (zejména z pohledu provázanosti dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a prvků ÚSES). A.4. V řešeném území se nenachází nadregionální prvky ÚSES. A.5 Prověřit vyuţitelné poţadavky z platné ÚPD obce Dolní Přím: Územní plán obce Dolní Přím, který byl schválen usnesením zastupitelstva č.12 dne , změněn Změnou č.1, která byla vydána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne s nabytím účinnosti a Změnou č.2, která byla vydána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne s nabytím účinnosti B. Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP Z územně analytických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Hradec Králové, které byly aktualizovány k pro řešení ÚP vyplývá následující. B.1 Respektovat limity vyuţití území (viz. grafická příloha): dopravní infrastruktura silnice II/324, III/32429, III/32430, III/32431, III/32432, III/32433, III/ ochranné pásmo silnic II. a III.třídy 15 m od osy vozovky technická infrastruktura - ochranné pásmo nadzemního vedení VN el. energie 35 kv - ochranné pásmo el. stanice s transformací VN/NN - ochranné pásmo komunikačního vedení - ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu - vodojemy Probluz a Horní Přím - ochranné pásmo vodovodních řadů - čistírna odpadních vod - ochranné pásmo produktovodu územní zájmy Armády ČR - koridor radiové směrové spoje ve správě VUSS - ochranné pásmo radiolokačního prostředku letiště Pardubice - ochranné pásmo radiolokačního prostředku Nepolisy vodní toky - nezastavitelný pás v šířce 6 m od břehové čáry u drobného vodního toku ochrana památek - část správního území obce Dolní Přím leţí v krajinné památkové zóně Území bojiště u Hradce Králové vyhláška 208/1996 Sb. Ministerstva kultury ČR - nemovité kulturní památky (Dolní Přím: socha sv.jana Nepomuckého č.10263/6-5733, zámek č.32716/6-599, Horní Přím: výšinné opevněné sídliště slovanské-na valech č.35366/6-612, venkovská usedlost, z toho jen stodola č.32509/6-611, Probluz: fara č.10517/6-5849) - celé správní území obce Dolní Přím je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění ochrana přírody a krajiny - památné stromy buk lesní (101640), 4 duby letní (101663, , , ), javor babyka (101633) - ÚSES RK 1259, RC 1775 Dubina u Popovic, LK K Jehlici, LK Přímský les, LK Horní Přím, LK Borek, LK Svodnice Levý Dvorský, LK Radostovský potok, LK Radostovský potok, Bříza, Přím, LK Rosnice, LK Bor, LK Břízský les sever, LC Bor, LC Břízský les, LC V osičkách, LC K Zádušníku, LC Nový rybník, LC Nad Jehlicí, LC Přímská baţantnice, LC Levý Dvorský vrba, LC Na soutoku, LC U hájku, LC Myslivecký remíz. 7

8 - ochrana významných krajinných prvků lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy ochrana PUPFL, ZPF - pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - zemědělský půdní fond I.a II. třída ochrany půdy - investice do půdy meliorace, závlahy ochrana podzemních a povrchových vod - vodní zdroj podzemní vody areál NIVA s.r.o. - celé území se nachází ve zranitelné oblasti vymezené zóny havarijního plánování - zóna havarijního plánování NIVA s.r.o. odstraňování odpadů - zařízení na odstraňování odpadů ekologické zátěţe (informativní prvek) - kontaminované místo původní skládky Probluz B.2. Respektovat rozbor udrţitelného rozvoje území, tj.: v návrhu zohlednit silné stránky územních podmínek a příleţitosti: - poloha sídla ve významné rozvojové oblasti - rostoucí počet obyvatel - dobré podmínky pro turistiku a cykloturistiku příleţitost pro rozvoj vybavenosti ve vazbě na turistický ruch - blízkost významnějších středisek osídlení a dobrá dopravní dostupnost - zájem o stavební parcely pro výstavbu rodinných domů - realizovaná technická infrastruktura (plynofikace, veřejný vodovod, kanalizace) - opravená průjezdná komunikace II. třídy, doplněná o bezpečnostní prvky vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: - průměrná věková skladba obyvatelstva - niţší stupeň ekologické stability - špatný stav komunikací 3.třídy - nedostatečné parametry komunikací 3.třídy - orientace na nové formy podnikání ekologické zemědělství, agroturistika - malé zastoupení vodních ploch v území - území mírně ohroţené větrnou erozí problémy k řešení: - vyhodnotit podmínky pro vyuţívání ploch s rozdílným způsobem vyuţití za účelem ochrany kulturních a přírodních hodnot území, s ohledem na polohu obce v krajinné památkové zóně Území bojiště u Hradce Králové - řešit opatření ke zvýšení retence v území - prověřit moţnosti revitalizace vodních toků, případně návrh nových vodních ploch - řešit moţnosti územní eliminace negativních vlivů kolizních ploch s rozdílným způsobem vyuţití - zajistit územní podmínky pro omezení vyuţívání tuhých paliv v lokálních zdrojích energie, vč. zvyšování podílů vyuţívání obnovitelných zdrojů energie - řešit opatření na zvýšení ekologické stability území, upřesnění rozsahu a polohy prvků ÚSES v ÚPD obce - podpořit způsoby zemědělství vytvářející podmínky pro obnovu a rozšiřování ekostabilizační funkce krajiny - identifikovat sklonité orné půdy a řešit opatření k eliminaci jejich erodibility - chránit půdní fond (ZPF a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním - vytvořit podmínky pro podporu zemědělské výroby zaměřené na tvorbu a ochranu krajiny 8

9 - vyhodnotit a doplnit koncepci kanalizačního systému a ČOV - řešit odpovídající rozvoj technické a dopravní infrastruktury v nových lokalitách - podpořit rozvoj a propojení cyklistických stezek a tras - zvyšování atraktivity území pro potenciální trvale bydlící - řešit a podporovat rozvoj jiţ navrţených lokalit pro kvalitní bydlení včetně dílčí občanské vybavenosti - vytvořit podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit včetně nových forem zemědělského podnikání - posoudit vyváţenost poměru bydlení k ostatním funkcím - posoudit moţný rozvoj rekreace v dané obci Další poţadavky vyplývající z ÚAP jsou uvedeny v následujících kapitolách zadání. Z hlediska vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj území má obec příznivé podmínky v oblasti ţivotního prostředí a soudrţnosti společenství obyvatel, méně příznivé jsou podmínky v oblasti hospodářského rozvoje. C. Požadavky na rozvoj území obce C. 1 V územním plánu budou vymezeny plochy pro: - bydlení úměrně s ohledem na velikost a potřeby sídla v takovém rozsahu, aby byly pokryty poţadavky pro naplnění předpokládaného přírůstku obyvatel a zohledněna výhodná poloha v blízkosti krajského města, případně plochy smíšené obytné - veřejná prostranství - budou respektovány stávající plochy a vymezeny nové plochy, zejména jako součást navrhovaných lokalit - občanskou vybavenost veřejné infrastruktury prověřit jejich dostatečnost - občanskou vybavenost pro komerční vyuţití malého rozsahu případně v rámci ploch smíšených obytných - občanskou vybavenost pro sport prověřit kapacity stávajících ploch, případně řešit rozšíření - výrobu a skladování - prověřit vyuţití stávajícího areálu a vyuţití lokalit navrhovaných platnou ÚPD, stanovit regulaci, která umoţní umístit výrobu bez vlivu na okolní plochy bydlení - zemědělskou výrobu prověřit stávající areály - dopravní a technickou infrastrukturu, jejíţ potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy, včetně dostatečných ploch pro parkování obyvatel - řešení nezastavěného území koncepci krajiny, vodní plochy a toky - chránit a navrhnout obnovu krajinné zeleně a dalších přírodních prvků v území - prověřit moţnost revitalizace vodních toků C.2 Projektant prověří a vymezí zastavěné území s ohledem na vyuţívání ploch a v souladu s 2 odst. 1 a 58 stavebního zákona. C.3 V zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím. D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území Území bude ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem vyuţití. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší neţ m2. Plochy s rozdílným způsobem vyuţití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. V případě vymezení plochy s rozdílným způsobem vyuţití, která není specifikována touto vyhláškou, je třeba její pouţití vysvětlit v odůvodnění územního plánu. 9

10 Urbanistická koncepce D.1 Stávající urbanistická koncepce bude zachována bude respektováno a posíleno centrum obce, respektovány dominanty zámku v Dolním Přímu a kostela na Probluzi, stávající charakter sídla a hladina zástavby s ohledem na polohu obce v krajinné památkové zóně Území bojiště u Hradce Králové D.2 Zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly, minimalizovaly tím zábor krajiny a v návaznosti na zastavěné území řešením neumoţnit vznik izolovaných částí zastavěného území (i během realizace zástavby uvnitř zastavitelných ploch). D.3. Při vymezování zastavitelných ploch v maximální míře respektovat morfologii terénu a historicky vytvořenou urbanistickou strukturu sídla tak, aby budoucí výstavba přispívala k vytváření nové a soudobé identity prostoru při respektování prostorových vazeb s původní zástavbou. D.4 ÚP stanoví podmínky pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití (hlavní vyuţití, pokud je moţné jej stanovit, přípustné vyuţití, nepřípustné vyuţití, popřípadě podmíněně přípustné vyuţití). Dále ÚP stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity vyuţití pozemků v plochách). D.5 Podle účelnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit moţnost budoucího vyuţití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) bude stanoveno pořadí změn v území - etapizace. D.6 Zastavitelné plochy vymezovat především v lokalitách, kde lze vyloučit znehodnocení chráněných tříd zemědělské půdy. Koncepce uspořádání krajiny D.7 Respektovat veškeré přírodní hodnoty území zejména limity významné krajinné prvky, krajinný ráz, významné pohledové osy s ohledem na místa dálkových výhledů. D.8 Bude prověřena síť účelových komunikací a navrţeno jejich doplnění zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky, pěší turistiky a hipoturistiky. D.9 Posilovat polyfunkční vyuţití krajiny: rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinných ploch a prostorovou diverzitu, zvyšovat prostupnost krajiny. D.10 Budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách tak, aby nebyl narušen krajinný ráz. D.11 Bude upřesněna lokalizace řešení regionálního ÚSES dle ZÚR Královéhradeckého kraje a místního ÚSES, vycházejícího z Územní studie ÚSES pro ORP Hradec Králové a návazně z aktualizace ÚAP ORP Hradec Králové - koordinovat vzájemné návaznosti prvků ÚSES na hranicích řešeného území. D.12 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb či opatření určených k řízeným rozlivům povodní. D.13 Vytvořit podmínky pro zvyšování podílu rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině navrhnout revitalizační opatření v krajině k zabránění případného ohroţení vodními a větrnými erozemi. D.14 S ohledem na krajinný ráz a další hodnoty území nebudou v území vymezovány plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny. 10

11 E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury E.1 Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území (její rozvoj) a lepší dostupnost území - tím podporovat její účelné vyuţívání v rámci sídelní struktury. E.2 Umoţnit rozvoj technické infrastruktury i uvnitř zastavitelných ploch, které nebudou graficky podrobněji řešeny, pokud nebude tímto řešením potřeba vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně prospěšnou stavbu : - pro nové zastavitelné plochy, které budou vyţadovat vybudování dopravní nebo technické infrastruktury, budou vyznačeny body napojení dopravní a technické infrastruktury (inţenýrské sítě budou pro tyto potřeby graficky znázorněny včetně uličních sítí), - pro moţnost posouzení kapacity technické infrastruktury bude u zastavitelných ploch uvaţováno s velikostí pozemku 1000 m 2 na 1 rodinný dům (3,6 osoby / 1RD). Dopravní infrastruktura E.3 ÚP prověří stávající koncepci dopravy, navrhne řešení dopravních závad na silnicích. E.4 Nově navrţené zastavitelné plochy budou navazovat na stávající a prodlouţené místní komunikace. E.5 Bude prověřena potřeba dostatečných parkovacích ploch pro potřeby obyvatel obce. E.6 Budou vytvořeny územní podmínky pro realizaci účelových cest, cyklostezek za účelem zvyšování rekreační i biologické prostupnosti krajiny v návaznosti na okolní obce. Technická infrastruktura E.7 Zásobování vodou bude respektována koncepce zásobování obce vodou ze stávajícího veřejného vodovodu, který je realizován v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy (dále jen VSVČ) v souladu s PRVK Královéhradeckého kraje. Uvaţovat v souladu s aktualizací PKVK s napojením vodovodu do Jehlice. Bude vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na návrh zastavitelných ploch. E.8 Odvádění a čištění odpadních vod bude řešena koncepce odvádění a čištění odpadních vod v souladu PRVK Královéhradeckého kraje, svedením splaškové kanalizace na ČOV Dolní Přím. E.9 Dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální moţné míře zdrţovat na pozemku a uvádět do vsaku. E.10 Zásobování elektrickou energií bude vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch a dle potřeby navrţeny plochy pro umístění nových trafostanic. U nových elektroenergetických zařízení budou stanovena ochranná pásma, vycházející ze zvláštních právních předpisů. Pro provedení NN rozvodů bude doporučeno řešení kabelovým rozvodem. E.11 Zásobování plynem řešit napojení nových lokalit. U nových plynárenských zařízení budou stanovena ochranná pásma, vycházející ze zvláštních právních předpisů. E.12 Veřejná komunikační síť základní telekomunikační síť bude zachována. E.13 Nakládání s odpady nebudou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Bude respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem komunálního odpadu, organizovaným odvozem nebezpečného odpadu a separovaným sběrem. 11

12 Občanské vybavení E.14 Koncepce občanského vybavení (veřejné infrastruktury) se nemění. Objekt zámku v obci slouţící potřebám obecního úřadu i kulturním aktivitám občanů. V budově základní školy na Probluzi je také mateřská škola. Veřejná prostranství E.15 Respektovat stávající a stanovit vymezení poţadovaných ploch veřejných prostranství zejména v souvislosti se zastavitelnými plochami tak, aby členila uliční koridory a umoţňovala výsadbu sídelní zeleně, výstavbu dětských hřišť, umísťování městského mobiliáře apod. (pro kaţdé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné se vymezuje s touto plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m 2 mimo pozemních komunikací) F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich (viz. kapitola B.1), se za hodnoty území povaţují: Přírodní hodnoty území F.1 Význačné solitérní stromy, skupiny stromů, stromořadí a ostatní prvky krajinné zeleně. F.2 Charakter přírodních horizontů. F.3 Prvky původního krajinného rázu budou vytvořeny podmínky pro zachování a ochranu přírodních a krajinných hodnot, které se v řešeném území nacházejí F.4 Volná krajina - neumoţnit umisťování budov, vyjma staveb veřejné infrastruktury (zejm. dopravní a technické). Stanovit podmínky v nezastavěném území s ohledem na ustanovení 18 odst.5 stavebního zákona F.5 Plochy systému ekologické stability - vymezit jako přírodní plochy se specifickými podmínkami vyuţití, které budou zaručovat jejich ochranu před neţádoucími zásahy. Kulturní hodnoty území F.6 Návrhem řešení budou identifikovány a respektovány památkově hodnotné či architektonicky cenné stávající objekty, vč. jejich urbanistické situace, a při návrhu změn ve vyuţití území bude zohledněna existence drobných sakrálních staveb. Mezi objekty s místním památnou hodnotou patří zejména 42 pomníků z války r.1866 na celém území obce, dále roubené domy (Dolní a Horní Přím), Socha s. Aloise (Horní Přím), socha sv.kristiny, Ukřiţování (Jehlice), kostel Všech svatých, kaple sv.františka z Assisi a budova školy (Probluz). F.7 Vzhledem k prokázanému výskytu archeologických nalezišť v celém řešeném území, je nutno zahrnout do textové i grafické části odůvodnění územního plánu informace o kulturně historické hodnotě řešeného území, tedy informace o tom, ţe jde o území s archeologickými nálezy, které jako takové splňuje všechny podmínky pro to, aby mohlo být povaţováno za archeologické dědictví ve smyslu mezinárodních úmluv a je rovněţ chráněno zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, neboť tento fakt do značné míry limituje vyuţití daného území. Dále v odůvodnění textové části uvést, ţe vzhledem k prokázané přítomnosti archeologického dědictví v území je nutné, aby v souladu s platnými právními předpisy vlastníci nemovitostí, resp. stavebníci, tuto skutečnost zohlednili jiţ ve fázi záměru a nejpozději však ve fázi přípravy projektu, oznámili záměr zemních prací Archeologickému ústavu a umoţnili jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. 12

13 F.8 Návrhem ÚP bude prověřena potřeba vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které můţe vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Pokud to bude z hlediska veřejných zájmů potřebné, budou vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst.1 stavebního zákona. G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. G.1 Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit případně pro které lze uplatnit předkupní právo budou označeny stavby dopravní. G.2 Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit budou vymezeny stavby technické infrastruktury. G.3 Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit bude případně označeno zaloţení územního systému ekologické stability a opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny. G.4 Asanační zásahy se nepředpokládají podle výsledku projednání návrhu zadání ÚP Dolní Přím budou následně upřesněny. G:5 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území nepředpokládají - nebudou navrhovány. G.6 Výčet konkrétních pozemků pro VPS a VPO pro předkupní právo provede projektant podle mapy pozemkového katastru ve fázi návrhu ÚP před společným jednáním. Tento soupis parcel bude projektantem před vydáním ÚP Dolní Přím aktualizován dle v té době platných údajů katastru nemovitostí. H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Ochrana veřejného zdraví. H.1 V řešeném území nepřipustit umísťování zařízení a činností, které mohou narušit kvalitu ţivotního prostředí jako celku. H.2 Zastavitelné plochy pro bydlení umístit mimo území, u nichţ bude předpoklad zasaţení nadlimitními hladinami hluku, případně v těchto územích stanovit podmínečně přípustné vyuţití ploch, které bude zaručovat dosaţení přijatelných hladin hluku v chráněných venkovních prostorech. Ochrana obyvatelstva. H.3 Z hlediska ochrany obyvatelstva se poţaduje respektovat poţadavky vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a poţadavky dle platné vyhlášky o civilní ochraně. Ve smyslu ustanovení 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, budou v územním plánu po prověření a na základě poţadavků vyplývajících z havarijního a krizového plánu stanoveny plochy pro: - ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, - zónu havarijního plánování, - ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, - evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování, - skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, - vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelné území obce, 13

14 - záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo sníţení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, - ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, - nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií. H.4 Problematiku zásobování poţární vody a dopravní dostupnosti území vozidly HZS řešit dle stávající koncepce. U nově navrhovaných lokalit bude zajištěno dostatečné zásobení poţární vodou a dopravní napojení umoţňující přístup hasičské techniky. Obrana a bezpečnost státu H.5 Z hlediska obrany státu se poţaduje respektovat zájmy Armády ČR ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku letiště Pardubice, radiolokačního prostředku Nepolisy a koridor radiové směrové spoje ve správě VUSS H.6. V řešeném území se zařízení a plochy slouţící k obraně státu nenacházejí. Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. H.7 Navrţené změny nesmí zhoršovat odtokové poměry v území ani sniţovat retenční schopnosti krajiny. H.8 Prověřit podmínky a moţnosti provedení revitalizace vodních toků, případně navrhnout nové vodní plochy a realizace opatření zvyšující retenční schopnost krajiny. Ochrana ložisek nerostných surovin a geologické stavby území H.9 V řešeném území se nenachází loţiska nerostných surovin ani chráněné loţiskové území. Ochrana ZPF a PUPFL H.10 Při návrhu zastavitelných ploch zabezpečujících nutný rozvoj obce v souladu s ustanoveními 4 a 5 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, maximálně zohlednit ochranu zemědělské půdy. Je nezbytné pro nezemědělské účely přednostně vyuţívat nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně vyuţité pozemky v zastavěném území, nezastavěné plochy stavebních pozemků mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přeţilých budov a zařízení. H.11 V případech nezbytného odnětí ZPF je nutné nenarušovat organizaci a obhospodařování zemědělského půdního fondu a pro záměry odnímat jen nejnutnější plochu zemědělské půdy. V případě záboru zemědělské půdy v nejvyšších třídách ochrany je podle zákona ZPF nutné provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným moţným řešením. Je nezbytné navrhnout a zdůvodnit, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným moţným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů. H.12 V návrhu územního plánu je nutné vyhodnotit a zdůvodnit jak zastavitelné plochy nově navrhované, tak i plochy přebírané (dosud nerealizované lokality) ze stávající územně plánovací dokumentace. Pokud bude zařazení přebíraných lokalit, ke kterým jiţ byl v současné územně plánovací dokumentaci udělen souhlas dle 5 zákona ZPF, upřednostňováno před plochami nově navrhovanými, je třeba tento poţadavek v územně plánovací dokumentaci zvýraznit a odůvodnit, zejména pokud jde o plochy s nejvyšší třídou ochrany zemědělské půdy. H.13 V případě návrhu ploch pro zalesnění nutno prokázat agronomickou nevhodnost odnímaných půd pro zemědělské vyuţití a zdůvodnit potřebu zvýšení lesnatosti daného území. 14

15 I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. V územním plánu je třeba vyřešit následující urbanistické, dopravní a hygienické závady v území, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity vyuţití území, ohroţení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy záměr ploch pro bydlení, případně ploch smíšených obytných - prověřit moţnosti ploch pro bydlení dle platné ÚPD případně vymezení nových zastavitelných ploch - řešit střety s trasami technické infrastruktury - maximálně zohlednit ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy. prověřit a posoudit individuální poţadavky vlastníků pozemků (nové plochy pro bydlení) uplatněné při projednáváním návrhu zadání - prověřit moţnosti realizace těchto záměrů - vyhodnotit účelné zastavění území a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch záměr na prověření plochy výroby stávající i vymezené dosud platnou ÚPD - prověřit moţnosti polyfunkčního vyuţití výrobních areálů - prověřit moţnosti vyuţití bez negativních vlivů na okolní zástavbu - řešit střety s trasami technické infrastruktury záměr na prověření ploch zemědělské výroby stávající - prověřit moţnosti polyfunkčního vyuţití výrobních areálů - prověřit moţnosti vyuţití bez negativních vlivů na okolní zástavbu - řešit střety s trasami technické infrastruktury záměr rozšíření plochy pro sport navrhovaný platnou ÚPD - prověřit moţnosti realizace tohoto záměru - doplnit plochou veřejné zeleně vytvořit podmínky pro funkční provázanost řešení na sousední katastrální území ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci řešit ohroţení zastavěného území vlivem eroze - řešit revitalizační opatření maximální podpora ekologické stability, vymezit prostor vhodný pro zakládání trvalých travních porostů a lesů stanovit nepřípustné vyuţití ploch v nezastavěném území s ohledem na ustanovení 18 odst.5 stavebního zákona prověřit moţnosti revitalizace regulovaného vodního toku se sníţenou ekologicko stabilizační funkcí, případně návrhem nových vodních ploch nedostatečná prostupnost krajiny - řešit návrhem cyklostezek, účelových komunikací a místních turistických tras, návrhem max. zohlednit a vyuţít původní cestní síť upřesnit řešení ploch ÚSES regionálního a lokálního významu v návaznosti na sousední katastrální území dále je třeba řešit střety záměrů s ochrannými a bezpečnostními pásmy technické infrastruktury - při navrhování rozvojových lokalit je třeba tato pásma respektovat, nebo zváţit moţnost přeloţení tras technické infrastruktury při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) neohrozit prostupnost krajiny - ponechat dostatečný průchod volnou krajinou z hlediska ekologické funkčnosti i rekreační vyuţitelnosti. 15

16 J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. J.1. Obec leţí v rozvojové oblasti OB4 (čl.43 PÚR ČR 2008), jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradec Králové a Pardubice. J.2 S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury se předpokládá vymezení zastavitelných ploch (blíţe specifikovaných v kap. C, E a I), zejména pro bydlení a dle potřeby ploch přestavby. K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. K.1. Poţadavek není v této fázi stanoven. V průběhu zpracování ÚP Dolní Přím zváţí projektant v závislosti na míře podrobnosti návrhu územního plánu a velikosti navrhovaných lokalit, zda zástavbu na rozvojových plochách podmínit zpracováním územní studie. Ta prověří změny vyuţití území a bude podmínkou pro rozhodování. K.2 ÚP bude obsahovat lhůtu pro pořízení územní studie, její posouzení pořizovatelem a vloţení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti. L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodovaní o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. L.1. Nepředpokládá se - poţadavek na vymezení těchto ploch a koridoru bude upřesněn po projednání návrhu zadání ÚP Dolní Přím. Pokud bude na základě vydaného ÚP poţadováno zpracování regulačního plánu, ÚP bude obsahovat zadání regulačního plánu. M. Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast M.1. S ohledem na moţnost vymezení navrhovaných ploch výroby a občanské vybavenosti pro sport bude doplněno na základě zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě stanoviska odboru ţivotního prostředí a zemědělství krajského úřadu Královéhradeckého kraje - pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní poţadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí. M.2 Evropsky významné lokality (uvedené ve sdělení MŢP č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu a nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona se v řešeném území nenacházejí z toho důvodu lze vyloučit významný vliv řešení Územního plánu Dolní Přím na evropsky významné lokality. N. Požadavky na zpracování konceptu, včetně požadavku na zpracování variant. N.1. Zpracovávání ÚP Dolní Přím nepředpokládá variantní řešení, proto bude zpracován územní plán bez konceptu. 16

17 O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. O.1 Bude dodrţen obsah členění ÚP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění. O.2 ÚP bude zpracován digitálně nad aktuální katastrální mapou měřítka 1:2880 (1:2000) dle poţadavků stanovených případným poskytovatelem dotace v dotační smlouvě s Obcí Dolní Přím. Podmínky dodá projektantovi obec. Tištěné vyhotovení v měřítku 1:5000. O.3 Návrh ÚP bude pro účely společného jednání odevzdán ve třech vyhotoveních. O.4 Upravený návrh ÚP podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a krajským úřadem bude odevzdán pro účely veřejného projednání odevzdán ve dvou vyhotoveních. O.5 Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu upravit, bude odevzdáno výsledné řešení ÚP ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyţadována na základě veřejného projednání úprava návrhu, budou dotištěna další dvě vyhotovení výsledného znění. Výsledné znění bude odevzdáno spolu s datovým nosičem. O.6 Součástí kompletního tištěného vyhotovení ÚP Dolní Přím bude vţdy CD s elektronickou formou ÚP ve formátu PDF pro účely umístění na webových stránkách. Výsledné znění bude navíc obsahovat i souřadnicová orientovaná výkresová data (S-JTSK) ve formátu ESRI-SHP, která budou odevzdána obci i pořizovateli pro účely aktualizace ÚAP. O.7 Textová a grafická část územního plánu (bez odůvodnění) bude obsahovat jen zásady a pokyny bez popisných a zdůvodňujících částí. Nemůţe obsahovat části, o kterých nemá zastupitelstvo obce pravomoc rozhodnout (seznam památek, chráněných území, záplavových území, stávající ochranná pásma - patří do odůvodnění) O.8 Obsah ÚP a Odůvodnění ÚP (textových i grafických částí) je dán vyhláškou stavebního zákona v platném znění. Pro upřesnění uvádíme: část ÚP Koncepce uspořádání krajiny, resp. vymezení ÚSES, zpracuje projektant specialista autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability v souladu s metodickým pokynem MŢP ČR vyhodnocení vlivů ÚP na ţivotní prostředí, autorizovaná osoba s oprávněním SEA části odůvodnění, týkající se - Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území. - Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování. - Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu. - Komplexního zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejm. ve vztahu k rozboru udrţitelného rozvoje, tzn. vč. vyhodnocení účelného vyuţití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. - Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. zpracuje projektant, ostatní části doplní pořizovatel podle výsledků projednání. O.9 Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část můţe být doplněna schématy. V textové části ÚP bude uveden údaj o počtu listů textové části ÚP a počtu výkresů ÚP. O.10 Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ne znění pozdějších předpisů, při vymezování ploch budou řádně zdůvodněny. 17

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JEVIŠOVKA

ÚZEMNÍ PLÁN JEVIŠOVKA ÚZEMNÍ PLÁN JEVIŠOVKA návrh ZADÁNÍ PROSINEC 2014 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování Náměstí 1, 692

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012 ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE ZADÁNÍ leden 2012 Určený zastupitel: p. Marie Bartková, starostka obce Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Obsah Úvod A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BANTICE Ú Z E M N Í P L Á N B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail:ciznerova@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Náchod in objednatel: Obec Žďárky Ing. arch. K. Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Listopad 2015 O pořízení územního plánu Křivsoudov rozhodlo Zastupitelstvo městyse Křivsoudov na

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Ladislav Horák určený zastupitel

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Zadání Územního plánu Kroměříž 1 Příloha č. 1: ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Kroměříže Určený člen zastupitelstva: Mgr. Jaroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ POŘIZOVATEL Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a životní prostředí Úřad územního plánování Palackého 359, 468 41 Tanvald ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ 1 Obsah : 1. Textová část dle Přílohy č. 6 Vyhlášky

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNOR 2016. Pořizovatel: Určený zastupitel: Ing. Radovan Necid

VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNOR 2016. Pořizovatel: Určený zastupitel: Ing. Radovan Necid ÚNOR 2016 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ MEZIŘÍČÍ Návrh zadání, zpracovaný v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Datum zpracování: 16.5.2012 OBSAH Úvod TEXTOVÁ ČÁST a) Požadavky

Více

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ZADÁNÍ územního plánu ODROVICE červen 2015 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice Obsah 2 A. Požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování HOBŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, Úřad územního plánování Datum: Březen 2013 OBSAH NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE Úvod 2 a) Požadavky na

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování zastupitel určený pro spolupráci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více