Vyuºití prediktivního trhu v podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyuºití prediktivního trhu v podniku"

Transkript

1 Vyuºití prediktivního trhu v podniku Úvod Mikulá² Gangur Elektronické virtuální trhy se pouºívají jiº více neº dv desetiletí ke sb ru informací, které jsou rozprost eny mezi více experty v dané oblasti. Tyto trhy jsou chápany jako alternativní nástroje sb ru informací a dopl ují klasické statistické metody dotazníkových ²et ení a zpracování dat. Elektronické virtuální trhy se pouºívají pro hodnocení úsp ²nosti zadaných p edpov dí - predikcí. Proto se také lze setkat s termínem prediktivní trh (PM). V p ípad t chto prediktivních trh se jedná o spekulativní trh simulující innost burzy, na kterém jsou obchodované tituly svázané s p edpov dí konkrétní události (nap. Strana XYZ se dostane do parlamentu ƒr po mimo ádných volbách 2013) nebo s hodnotou odhadovaného parametru (nap. procento získaných hlas voli v parlamentních volbách pro danou stranu). Hodnota titul je dána velikostí d v ry prodávajících a kupujících v danou událost i hodnotu parametru. Aktuální trºní cenu titulu je moºné interpretovat jako odhad (p edpov ) pravd podobnosti události i o ekávané hodnoty parametr. Tento trh je také ozna ován jako informa ní trh (information market), rozhodovací trh (decision market), virtuální trh (virtual market). Prediktivní trhy vyuºívají mechanism klasické akciové burzy pro obchodování na základ informací sdílených jednotlivými ú astníky burzy prost ednictvím ceny akcií. Proces obchodování na PM zji² uje a agreguje informace, kterými ú astníci trhu hodnotí, zda daná událost nastane i nikoliv. Toto hodnocení se odráºí v cen akcie. Tato schopnost PM je zaloºena na hypotéze efektivních trh, kdy v²echny dostupné informace se v kterémkoliv okamºiku pln odráºí v cen akcie (Fama, 1991). Vzhledem k této hypotéze je trºní mechanismus na kompetitivních trzích nejefektivn j²ím nástrojem k agregaci asymetricky rozloºené informace mezi ú astníky trhu [9]. Pokud je trh efektivní, umoº uje agregovat individuální hodnocení obchodník. V takovém p ípad cena konkrétní akcie odhaluje v²echny informace i s ohledem na budoucí ceny akcií na trhu a proto m ºe slouºit jako p edpov. PM umoº ují propojení velkého mnoºství expert (manaºer i spot ebitel ), kte í p es vzniklou virtuální sí interagují a obchodují se svými informacemi a o ekáváními. Zatímco jednotlivý obchodník m ºe být zaujatý, pop. m ºe u init nesprávný záv r, agregace zaloºena na trºním mechanismu je schopna detekovat takové chyby a stanovit "správnou"cenu. Základní my²lenkou PM je propojit skupinu ú astník (expert ) p es sí a nechat je obchodovat s akciemi na virtuální burze. Akcie reprezentují "sázku"na výsledný stav vybrané události v budoucnu a hodnota akcie závisí na realizaci (napln ní) dané události. Jakmile je z ejmý výsledný stav dané události, kaºdá akcie obdrºí odpovídající platbu s ohledem na spln ní i nespln ní události. Základní idea virtuální akciové burzy je korespondence ceny akcie události s agregovaným o ekáváním celého trhu s ohledem na danou událost. Ú astníci trhu pouºívají individuální o ekávání napln ní dané události k odvození individuálního odhadu (o ekávání) ceny akcie, svázané s danou událostí. Ú astníci trhu, kte í nakupují na niº²í cenu a prodávají za vy²²í, jsou "odm n ni"ziskem za svou d v ru v danou p edpov, jejíº hodnota na trhu roste. Ti, kte í nakupují za vy²²í cenu a prodávají za niº²í, doplácí za pokles d v ry v danou p edpov a tím klesající cenu na trhu. Je moºné íci, ºe výsledky prediktivního virtuálního trhu jsou stejn p esné jako pr zkumy ostatních institucí vzhledem k dané události a podobnému vzorku ú astník. 1 Ve ejné prediktivní trhy P íkladem prediktivních trh jsou: IntradeTradeSports [14], The Iowa Electronic Markets [12], NewsFutures [15], Hollywood Stock Exchange [11], The simexchange [24], Popular Science Pedictions Exchange [21], Inkling Markets [13]. Hollywood Stock Exchange je virtuální trºní hra zaloºená v roce 1996, ve které hrá i nakupují a prodávají akcie lm, herc, reºisér a ostatních událostí svázaných s lmem. Ú astníci tohoto trhu

2 správn p edpov d li 32 ze 40 nominací v hlavních Oskarových kategorií pro rok 2006 a 7 z 8 vít z Oskar v hlavních kategoriích. Pro je prediktivní trh tak úsp ²ný? Je velmi efektivní p i sb ru a agregaci informací ze skupiny obchodujících. Vychází také z hypotézy, ºe skupina je chyt ej²í neº její nejchyt ej²í len [29]. Obchodníci vyhledávají nejkvalitn j²í informace. Také absence jakékoliv hierarchie (trhy nemají více-prezidenty) zaji² uje, ºe ºádná jednotlivá osoba nemá p íli² mnoho vlivu. Velký význam pro rozvoj prediktivních trh m l v roce 2008 lánek [1] v asopisu Science, ve kterém skupina prominentních ekonom obhajuje PM jako slibný nástroj agregace informací a poºaduje zru²ení n kterých restrikcí, bránících ²ir²ímu a efektivn j²ímu vyuºití t chto trh. Hlavní p ekáºkou v t²ímu rozvoji a pouºití je krom zákon o hazardu (gambling laws) zejména velká moºnost manipulace s cenami na t chto trzích. Bylo v²ak ukázáno, ºe pokusy ovlivnit cenu manipulací ve sv j prosp ch skon ily neúsp ²n a ceny se vrátily k p edchozím hodnotám [32], [33], pop. pokusy ovlivnit ceny akcií na politických trzích, predikujícími výsledky voleb [22]. Mezi ekonomy a nan ními odborníky panuje obecné p esv d ení, ºe prediktivní trhy zaloºené na ktivních pen zích nejsou schopny generovat hodnotné p edpov di. Na druhou stranu shromáºd ná data toto vyvrací (viz [19]). Analýza dat z Hollywood Stock Exchange a Foresight Exchange ukázala, ºe trºní cena p edpovídá události v reálném sv t. Srovnání výsledk prediktivního trhu s výsledky NFL News- Futures' s ekvivalentním trhem TradeSports, ve kterém se obchodovalo s reálnými pen zi, ukázalo shodné výsledky na obou trzích. V tomto p ípad pouºití reálných pen z nevedlo k p esn j²ím p edpov dím (viz [23]). Stejn tak srovnání výsledk prediktivních trh a dotazníkových ²et ení a anketních výzkum ukazuje, ºe PM jsou p inejmen²ím stejn tak p esné a v mnoha p ípadech p esn j²í (viz [2], [6]). 2 Struktura prediktivního trhu Návrh univerzální struktury PM lze nalézt nap íklad v [25]. Tv rci prediktivních trh musí rozhodnout o náplni poloºek v následujících t ech oblastech: volba cíle p edpov di (p edpov ; výplatní funkce; termíny obchodování; p ístup: otev ený x uzav ený ve ejnosti); struktura nan ního trhu (typ aukce; as obchodování; obchody na krátko: Ano nebo Ne; typ p íkaz ; poplatky za obchodování; omezení pozic, omezení ceny); motiva ní systém ú asti na trhu a pobídky k poskytnutí relevantní informace (struktura startovního portfolia / dotace; poskytnutí p j ek; systém pobídek; nepen ºní ocen ní; pouºití reálných pen z nebo hracích pen z; asový interval; závislost ocen ní na aktivit ú astníka) D leºitou roli v innosti správn fungujícího trhu hraje druhá oblast tj. motiva ní systém a schéma pobídek ú astník m trhu. Jedna z hlavních funkcí PM, agregace informací a predikce, je podmín na dostate ným po tem aktivních ú astník trhu. Ukazuje se, ºe oproti "klasickým"statistickým metodám výzkumu posta uje men²í mnoºství respondent. P esto je v²ak mnoºství hrá a jejich aktivita klí ovým faktorem pro relevantnost, aktuálnost a správnost získaných informací stejn tak jako pro p esnost zkoumaných predikcí. V t²í skupina hrá znamená ²ir²í záb r s ohledem na poskytnuté informace, stejn tak jako malá aktivita ú astník m ºe nesprávn ovlivnit predikce, o kterých tak rozhoduje pouze malá skupina s omezenými informacemi. 3 Prediktivní trhy v podniku My²lenka pouºití prediktivních trh jako podpory rozhodovacích proces v podniku (Decision Support System - DSS), jako sou ásti informa ního systému podniku a jeho knowledge managementu se za íná objevovat v posledních 2-3 létech. Tato idea v²ak není ni ím novým a v literatu e lze nalézt více prací, které popisují konkrétní aplikace v podnicích. Pouºití prediktivních trh jako predik ního nástroje v pr myslovém podniku Siemens, Rakousko, je popsáno v [17] a [18]. V [20] popisuje C. Plott pouºití PM pro p edpov objemu prodeje nového produktu

3 i v [25] B. Skiera a M. Spann pro p edpov úsp chu nového produktu na trhu. Problematice vyuºití prediktivních trh pro ekonomické prognózy se v nuje nap. [26]. V [3] je popsáno vyuºití PM ve rm Hewllet Packard Corporation, kdy zam stnanc rmy v oblasti marketingu a nancí odhadovalo budoucí vývoj m sí ního prodeje remních produkt v dolarech, pop. v mnoºství prodaných produkt na 3 m síce dop edu. Dal²í rmou, která otev ela pro své zam stnance vnitropodnikový prediktivní trh je Intel. Firma uvádí, ºe jeho PM je p inejmen²ím stejn tak p esný jako ociální prognoza a dokonce o 20% p esn j²í [10]. Prediktivní trh pro své zam stnance z ídila i rma Google. Zam stnanci rmy obchodovali na trhu s um lou m nou "Goobles". Obsahem p edpov dí byl odhad data p edstavení nového produktu, data otev ení nové kancelá e a dal²í. Tento vnitropodnikový trh m l sklon k optimismu, který stoupal ve dnech, kdy stoupala i cena akcií Google na ociální burze [4]. 3.1 Rozdíly mezi vnitropodnikovými a otev enými ve ejnými PM Vnitropodnikový prediktivní trh (VPM) je dopl kem pop. i sou ástí informa ního systému (IS) a knowledge managementu systému podniku. Práv v podniku je asto velmi d leºité získání t ºko popsatelných (tacit) informací a jejich p evod na znalosti explicitní, viditelné a uloºitelné. Tyto nevyslovitelné a nepopsatelné zku²enosti expert jsou vloºeny do VPM prost ednictvím volby i sázky na danou p edpov a zku²enost se tak agreguje v explicitní znalost v podob ceny daného aktiva neboli pravd podobnosti dané události. Vzhledem k organiza ní struktu e podniku se n které informace 'nahoru' k managementu nedostanou. N které informace mohou být na dané úrovni manaºery zám rn zadrºovány, nebo odporují dosud získaným, ociáln p ijatým informacím. Vy²²í management a jeho okolí tak mohou být 'od íznuti' od reálného d ní v podniku. V této situaci je potom VPM uºite ný nástroj ke zji²t ní skute nosti, poºadované informace agreguje a prezentuje v podob kone né ceny akcie, reprezentující predikci události. Toto p edpokládá ú ast i 'dolních' vrstev v podnikové hierarchii. VPM se v mnoha ohledech li²í od otev eného ve ejného i experimentálního PM. V lánku [16] autor uvádí následující hlavní rozdíly mezi t mito trhy. Odm na ú astník VPM má na jejich aktivity men²í vliv neº zájem o vlastní obsah VPM, který je úzce svázán s jejich prací a výsledky této prácem, na nichº jsou existen n závislí. Manipulace s trhem je tedy pro ú astníky trhu aº druho adým zájmem. Ú astníkem VPM jsou pouze zam stnanci podniku a proto je omezena hloubka obecných znalostí a diversita ú astník. VPM jsou závislé aspo áste n na informacích z podnikového IS a knowledge management systému. Proto jsou ovliv ovány podnikem, který provozuje VPM Provoz a výstupy VPM mají vliv na manaºery podniku a jejich reakce mohou být rozdílné. Proto je velmi d leºité zohlednit p edpokládané reakce manaºer p i vývoji a nasazení VPM. Podnik má v rukou pobídkový systém a volí nejvhodn j²í z motiva ních p ístup. Je nutný dal²í výzkum objas ující vliv r zných p ístup VPM je provozován v konkrétním prost edí podniku a proto m ºe být ovliv ován specickými faktory, které se v experimentálních VPM neobjevují. Tyto faktory jsou dány také podnikovou kulturou. Na rozdíl od klasické burzy, kde je zakázáno vyuºívání vnit ních informací k obchodování (insider trading), v VPM jsou tyto informace d leºité a jejích sdílení a agregace v cenách vypsaných titul je hlavní funkcí takového VPM. VPM je moºné pouºít v r zných oblastech fungování podniku jako nap. projektový management ("Poda í se daný projekt spustit v termínu?", "Implementa ní práce jsou kritickým bodem projektu"), volba investice, p edpov prodeje, p edpov zisk sluºeb, zacílení reklamní kampan, nance a ú etnictví apod.

4 3.2 Motivace ú astník vnitropodnikového prediktivního trhu Problém pobídkového systému, který motivuje ú astníky nejen k v t²í aktivit v obchodování, ale také k poskytování pravdivých informací, je v jakémkoliv PM klí ová. V literatu e je tato otázka, která ovliv uje aktivitu ú astník a tím i likviditu trhu ²iroce diskutována a e²ena r znými zp soby (viz nap. [7], [8], [31], [27]). Pro pot eby VPM je moºné pouºít jeden i kombinaci následujících pobídek Pouºití vlastní herních pen z na konci sm nitelných za skute né peníze Finan ní odm na pro t i nejlep²í Loterijní poukázky na základ získaných bod Uznání nejlep²ích obchodník Zve ejn ní top ve nebo top ten nejlep²ích obchodník Kaºdá z uvedených pobídek má své výhody a nevýhody. Nejvhodn j²í systém je t eba zvolit s ohledem na znalost prost edí a zam stnanc konkrétního podniku. P íli²ná motivace v podob p evodu na skute né peníze m ºe vést ke zvý²ené mí e pokus manipulace s trhem a ztrát hlavního ú elu trhu tj. sb ru relevantních informací. Pouºití skute ných pen z k obchodování na trhu jako v p ípad n kterých ve ejných PM není moºné, bu s ohledem na zákony dané zem, nebo s ohledem na niº²í aktivní ú ast n kterých expert s averzí v i riziku. Na druhé stran obchodování pouze s virtuálními pen zi bez moºnosti p evodu na skute né peníze podporuje aktivitu na trhu stejn tak jako peníze reálné. Studie ukazují na to, ºe není statisticky prokazatelný rozdíl mezi výsledky trhu s virtuální a reálnou m nou [23]. 3.3 Výb r expert D leºitou je také otázka, zda pro knowledge management podniku je nutné vybrat jako ú astníky VPM pouze experty. V t²ina manaºer, která by m la t ºit z výsledk p edpov dí, v této otázce volí pouze ú ast expert. To v²ak m ºe znamenat potla ení získání informací z d leºitého obecného pov domí mezi zam stnanci ("wisdom of the crowd"- viz [28]) a také potla ení d leºitosti rozmanitosti (diversity) názor a znalostí. Selekci expert, pop. posílení jejich vlivu na tvorbu ceny, e²í auto i r znými zp soby. N které VPM jsou otev ené v²em zam stnanc m [4], n které jsou ur eny pouze pro vybranou skupinu expert [10]. V jiných p ípadech auto i navrhují posteriorní výb r expert aº na základ výsledk na trhu [27]. V [30] navrhují posílit kupní sílu expert a tím i jejich vliv na utvá ení ceny p edpov di. V navrºeném systému auto i nepouºívají apriorní selekci expert a tyto vybírají ze v²ech ú astník trhu aº na základ p esnosti p edpov dí v pr b hu obchodování s daným titulem. Zatím neexistují ºádné výzkumy v této oblasti. Je otázkou návrhu experimentu s ohledem na kontrolní skupiny uºivatel. P i odd leném obchodování zkoumané a kontrolní skupiny potla íme základní funkci trhu, tj. agregaci informací, a tím neºádoucím zp sobem siln ovliv ujeme výslednou p edpov, zkoumanou p esnost p edpov dí a tím i výsledek takového pokusu. 3.4 Omezení vnitropodnikového prediktivního trhu Vzhledem ke specickým podmínkám v podniku mají VPM i svá omezení a problémy, z nichº ada je p edm tem dal²ích výzkum. V mnoha p ípadech jde o to, zda se jedná o obecná omezení i problémy VPM nebo jde o projev konkrétního VPM s ohledem na prost edí podniku. D.E. O'Leary uvádí v [16] následující moºné problémy VPM: Ovliv ování alokace zdroj a interference s aktuálními událostmi. Ceny aktiv a dal²í výstupy ze systému mohou ovliv ovat jednání ú astník, rozhodování manaºer v daném projektu a tím i zp tn ovliv ovat ceny aktiva. V otázce motivace a zapojení ú astník byl zatím proveden omezený výzkum, analyzující úsp ²nost r zných pobídkových systém

5 Problém citlivých informací. Moºné omezení skupiny ú astník, kte í mají p ístup k takto citlivým informacím. Manipulace s cenou, pokud ú astníci trhu mají p ímý zájem na výsledku obchodování tj. zájem na výsledku rozhodnutí u in ného na základ ceny a uº s ohledem na provizi z vybraného produktu, koup systému apod. Otázkou je, zda mohou skute n ovlivnit cenu na trhu. Na rozdíl od experimentálních PM se v VPM obchoduje mén a je zde mén zdroj. Problém velikosti trhu s ohledem na mnoºství p edpov dí a událostí, tak aby to nebylo kontraproduktivní. Jak dalece jsou simultánní trhy odpovídající a jak koordinovat po adí zkoumaných témat. Cht jí manaºe i VPM? Systém m ºe ukázat, ºe jejich rozhodnutí a jejich informace jsou ²patné. VPM m ºe svými výsledky monitorovat, kontrolovat a kritizovat práci manaºera. Manaºer tak m ºe být hodnocen jakýmkoliv virtuálním ú astníkem trhu. VPM se m ºe stát nástrojem odplaty mana- ºerovi za p edchozí újmu na zam stnancovi. A pokud VPM potvrdí manaºerovo rozhodnutí, nemá pro n j moc smysl. Na druhou stranu, pokud VPM odhalí nedostatky v manaºerov odpov dnosti, je pro ostatní uºite ný. Pro manaºery provozování takového systému není ºádoucí. Pro by manaºe i m li chtít VPM? Vºdy to záleºí na tom, zda se manaºer rozhodne dle VPM a zda nakonec je rozhodnutí správné. V n kterých p ípadech m ºe nerespektování doporu ení trhu vést k demotivaci ú astník, kte í se ptají, zda je v bec n kdo poslouchá. Pokud se ukáºe doporu ení VPM správné, manaºer bude provoz takového systému podporovat. Je d leºité, aby ú astnící nezískali pocit zbyte nosti. Potom PM zdegeneruje na hru a výstupy jsou pouze virtuální. Pokud management nebude respektovat podloºené výstupy z VPM, je lep²í se ú astník na nic neptat. VPM m ºe také podkopávat úsilí managementu. N kdy je nakonec takový VPM uzav en. Dal²í d vod pro management neprovozovat VPM. N kte í zam stnanci, zejména nov p íchozí, mohou být nezdrav optimisti tí ve v cech, které jsou pro rmu pozitivní, a tím dochází k nadhodnocení titulu. Ú astníci mají tendenci podhodnocovat extrémní události - a uº dobré nebo ²patné. Z nabízených moºností si nej ast ji vybírají tu nejhor²í nebo nejlep²í. V otázce ovliv ování alokace zdroj a interference se zkoumanými událostmi je nutné rozli²ovat dva p ístupy. Na jedné stran m ºe p ístup n kterých manaºer vést k v ²t ní a pod dojmem negativního vývoje ceny daného projektu aº k jeho p ed asnému ukon ení. Obecn pod vlivem cen na trhu m ºe docházet ke ²patným rozhodnutím. Stejn tak m ºe negativní vývoj n kterého z indikátor sjednotit ú astníky trhu k sentimentální podpo e daného titulu. Výsledkem je op t nep esný výsledek, který neodpovídá znalostem a zku²enosti racionálních ú astník. Pozitivní vývoj v²ak m ºe manaºery ukolébat ke spokojenosti, k p esunutí zdroj jinam a tím danému projektu u²kodit. Ukazuje se, ºe VPM m ºe a také ovliv uje pr b h událostí, jejichº akcie jsou na trhu obchodovány. Na druhé stran dle [31] mnoho VPM není funk ních, protoºe nena²ly své místo v rozhodovacím systému podniku (DSS). Poºadavkem DSS je, aby VPM poskytoval rychle a operativn dal²í relevantní informace a dával tak signály managementu upravovat sledované operace a p izp sobovat je dle dal²ích obdrºených signál z VPM. Jinými slovy podkladem rozhodnutí je nejen nální cena akcie p edpov di, ale i samotný pr b h vývoje ceny dané p edpov di, který by m l ovliv ovat pr b ºná rozhodnutí o dané v ci. Jde o nový pohled na vyuºití VPM nejen jako jinou metodu pr zkumu mín ní ú astník, která m ºe nahradit tradi ní metody t chto pr zkum, ale také jako kontinuální sou ást DSS podniku. 4 Experimentální prediktivní trh Na Fakult ekonomické Západo eské univerzity v Plzni je od listopadu 2007 implementován a aktivn provozován experimentální elektronický virtuální prediktivní trh pod jménem FreeMarket [5]. Do sou- asnosti se do systému registrovalo kolem 1200 uºivatel, z nichº cca 446 ú astník nan ních kurz

6 se registrovalo v zimním semestru akademického roku 2009/2010, 326 ú astník v roce 2010/2011, 209 v roce 2011/2012 a 126 v roce 2012/2013. V tomto akademickém roce 2013/2014 se dosud do systému zapsalo 63 ú astník. Portfolio kaºdého ú astníka v systému FreeMarket je zaloºeno po áte ní dotací bod (pen ºních jednotek) p i jeho registraci. Hlavním motiva ním faktorem pro ú ast na trhu byla pro studenty moºnost p evodu získaných virtuálních pen z (bod ) na kredity, které byly bonusem k celkovému hodnocení studenta v kurzu. Dále jsou p edstaveny konkrétní výstupy ze systému FreeMarket v dané oblasti. Cílem pr zkumu byla predikce procentuální úsp ²nosti student, zapsaných na kurz Finan ních a pojistných výpo t v akademickém roce 2012/2013. Úsp ²nost je zde reprezentována získáním/nezískáním zápo tu v daném kurzu. V této p edpov di studenti hodnotili sami sebe jako celek. Tato situace se blíºí popsanému prost edí VPM, kdy ú astníci trhu svým chováním mohou ovliv ovat zkoumané události a dle pr b ºného vývoje cen své chování upravovat. Takto nastavený experiment spolu s dal²ími p edpov mi chování celku i ásti ú astník je p edm tem výzkumu i v tomto akademickém roce 2013/2014. Bylo vypsáno n kolik titul s r zným procentem úsp ²nosti. Nap. 'Zápo et získá 10-20% student ' nebo 'Zápo et získá % student '. Nejvíce obchod bylo realizováno s p edpov dí 'Zápo et získá 60-70% student ' a 'Zápo et získá 80-90% student '. Obrázky 1(a)-1(f) ukazují vývoj ceny daných titul v rozmezí (a) Zápo et získá 10-20% student (b) Zápo et získá 50-60% student (c) Zápo et získá 60-70% student (d) Zápo et získá 70-80% student (e) Zápo et získá 80-90% student (f) Zápo et získá % student Obrázek 1: Ceny vybraných událostí úsp ²nosti zápo tu Zápo et získalo nakonec 89,29% student. Jako termín ukon ení obchodování je moºné reáln vzít období za átku druhého týdne v lednu, tj. kolem 8. ledna 2013, kdy se uskute nily opravné zápo tové testy jako poslední bodovaná aktivita k získání zápo tu. Obrázky 1(d) a 1(e) ukazují, ºe k tomuto termínu studenti nejvíce predikovali práv úsp ²nost kolem 80% s tím, ºe v t²í d v ru (vy²²í cena akcií, svázaných s touto predikcí o úsp ²nosti) si zaslouºil interval úsp ²nosti 80-90%. Lze tedy konstatovat, ºe celkov studenti úsp ²nost zápo t odhadli. Z obrázk je patrné n kolik zajímavostí. Po prvním termínu zápo tových test byla zve ejn ná úsp ²nost 67,41%. D v ra student v kone ný výsledek tímto p esto nebyla výrazn ot esena, jak ukazují obrázky 1(c), 1(d) a 1(e). Ve t etím a tvrtém prosincovém týdnu, kdy byly zve ejn ny výsledky 1. zápo tových test, sice do²lo ke zvý²ení obchod titulu 60-70% úsp ²nost a k mírnému zvý²ení ceny daného titulu, stejn tak jako k mírnému poklesu ceny dvou diskutovaných titul na obrázcích 1(d) a 1(e), ale tyto zm ny nebyly tak výrazné, aby ovlivnily záv re ný odhad. Podobn se projevilo zve ejn ní záv re ných výsledk opravného zápo tového testu ve druhém lednovém týdnu nár stem optimismu student v

7 p ekro ení 90% úsp ²nosti a zvý²ením d v ry v úsp ²nost %. Druhou zajímavostí je propad ceny na obrázku e po zve ejn ní záv re ných výsledk opravných test a také celkové úsp ²nosti, kdy uº bylo celkem snadné odhadnout interval kone né úsp ²nosti bez ohledu na jednotlivce, kte í je²t mohli opravný test absolvovat pozd ji. V tento moment za ali n kte í studenti, kte í jiº nepot ebovali bonusové body k získání zápo tu i p ilep²ení ke zkou²ce, prodávat tento titul za nulovou hodnotu svým koleg m, kte í po jeho uzav ení získali za kaºdý kus 100 bod. Uvedené " erné obchody"otevírají dal²í diskusi k vylep²ení motiva ního systému a eliminaci t chto neºádoucích aktivit. Záv r Prediktivní trhy se vyvinuly v uºite ný nástroj agregace informací, rozprost ených mezi ú astníky trhu. Staly se tak plnohodnotným nástrojem pro sb r a vyhodnocení informací, který ve srovnání s ostatními statistickými metodami dotazníkových ²et ení dosahuje stejn p esné a n kdy i p esn j²í výsledky. V posledních létech se tyto trhy stávají uºite ným dopl kem podnikových informa ních systému v oblasti podpory rozhodovacích proces managementu podniku. D leºitá jsou specika vnitropodnikových prediktivních trh a zejména rozdíly, kterými se odli²ují od experimentálních i ve ejných prediktivních trh. V této oblasti z stává celá ada omezení a otev ených otázek. Do jaké míry by m li být ú astníci trhu experty ve zkoumaných oblastech a je moºné získat p esn j²í p edpov di p id lením v t²í platební síly expert m, vybraným v aprior i posterior procesech? Je vliv interference ú astník trhu a zkoumaných událostí p ekáºkou pro kvalikovaná rozhodnutí managementu nebo je sledování vývoje ceny zkoumaných titul dal²í uºite nou funkcí trhu a umoº uje exibilní ºádoucí rozhodnutí v dané v ci? Napomáhá trh k ²í ení informací ve vertikálním sm ru hierarchie ízení a umoº uje zji²t ní "zaseklých"informací? Jak dalece brání citlivost informací sdílení záv r z nich plynoucích a ú asti jejich nositel na trhu? Jaké faktory ovliv ují úsp ²nost i neúsp ²nost vnitropodnikového prediktivního systému a jedná se o obecný vliv na v²ech trzích nebo jde o specické podmínky konkrétních prediktivních trh? A nakonec nikdy nekon ící diskuse ke konstrukci pobídkových a motiva ních systém a k jejich vlivu na p esnost výstup z prediktivního trhu. V²echny uvedené problémy, omezení a otázky jsou p edm tem dal²ích probíhajících i budoucích výzkum. Literatura [1] Arrow, K.; Forsythe, R.; Gorham, M.; aj.: Economics - The promise of prediction markets. Science, ro ník 320, 2008: s [2] Chen, Y.; Chu, C.; T.Mullen; aj.: Information markets vs. opinion polls: an empirical comparison. In Proceedings of 6th ACM Conference on Electronic Commerce, Vancouver, BC, Canada, ACM, New York, NY, 2005, ISBN , s [3] Chen, Y.; Plott, C.: Information aggregation mechanisms: Concept, design and implementation for a sales forecasting problem. Social science working paper no. 1131, California Institute of Technology, [4] Cowgill, B.; Wolfers, J.; Zitzewitz, E.: Using prediction markets to track information ows: Evidence from Google. [online], URL <http://bocowgill.com/googlepredictionmarketpaper.pdf> [5] Gangur, M.: FreeMarket - Prediktivní trh Fakulty ekonomické. [online], URL <https://freemarket.zcu.cz> [6] Gruca, T.; Berg, J.; Cipriano, M.: Consensus and dierences of opinion in electronic - prediction markets. Electronic Markets, ro ník 15, 2005: s [7] Hanson, R.: Combinatorial information market design. Information Systems Frontiers, ro ník 5, 2003: s

8 [8] Hanson, R.: Logarithmic market scoring rules for modular combinatorial information aggregation. The Journal of Prediction Markets, ro ník 1, 2007: s [9] Hayek, F.: The use of knowledge in society. American Economic Review, ro ník 35, 2007: s [10] Hopman, J.: Using forecasting markets to manage demand risks. Intel Technology Journal, ro ník 11, 2007: s [11] HSX: Hollywood Stock Exchange. [online], URL <http://www.hsx.com/> [12] IEM: Iowa Electronic Markets. [online], URL <http://tippie.uiowa.edu/iem/> [13] Inkling: Inkling Markets. [online], URL <http://inklingmarkets.com/> [14] Intrade: Intrade TradeSports. [online], URL <http://www.intrade.com/v4/home/> [15] NF: NewsFutures. [online], URL <http://www.newsfutures.com/> [16] O'Leary, D.: Internal corporate prediction markets:"from each according to his bet". International Journal of Accounting Information Systems, ro ník 14, 2013: s [17] Ortner, G.: Forecasting Markets - an Industrial Application, Part I. Working paper, Technical University of Vienna, [18] Ortner, G.: Forecasting Markets - an Industrial Application, Part II. Working paper, Technical University of Vienna, [19] Pennock, D.; Lawrence, S.; Gilda, C.; aj.: The real power of articial markets. Science, ro ník 291, 2001: s [20] Plott, C.: Markets as information gathering tools. Southern Economic Journal, ro ník 67, 2000: s [21] PPX: Popular Science Pedictions Exchange. [online], URL <http://ppx.popsci.com/> [22] Rhode, P.; Strumph, K.: Historical presidential betting markets. Journal of Economic Perspectives, ro ník 18, 2009: s [23] Servan-Schreiber, E.; Wolfers, J.; Pennock, D.; aj.: Prediction markets: Does Moeny Matter? Electronic Markets, ro ník 14, 2004: s [24] SimEx: The SimExchange. [online], URL <http://www.simexchange.com/frontpage.php/> [25] Skiera, B.; Spann, M.: Opportunities of Virtual Stock Markets to Support New Product Development. Wiesbaden, Verlag Gabler, 2004, ISBN [26] Snowberg, E.; Wolfers, J.; Zitzewitz, E.: Chapter 11 - Prediction Markets for Economic Forecasting, ro ník 2, kapitola 11. Elsevier B.V., 2013, ISBN , s [27] Spann, M.; Skiera, B.: Internet-based virtual stock markets for business forecasting. Management Science, ro ník 49, 2003: s [28] Surowiecki, J.: The Wisdom of crowds. Doubleday, New York, 2004, ISBN [29] Surowiecki, J.: Decisions, decisions. The New Yorker, March 24, 2003.

9 [30] Velacso, M.; Jukic, N.: A framework for in-house prediction markets. In Networked Digital Technologies - Part 1. Communications in Computer and Information Science Series, ro ník 87, Springer- Verlag, 2010, ISBN , s [31] Velacso, M.; Jukic, N.: Increasing actionability of in-house corporate prediction markets. In Proceedings of the ITI th international conference on information technology interfaces (ITI) Book Series: ITI, IEEE, 345 E 47th St, New York, NY USA, 2012, ISBN , s [32] Wolfers, J.; Leigh, A.: Three tools for forecasting federal elections: Lessons from Australian Journal Of Political Science, ro ník 37, 2002: s [33] Wolfers, J.; Zitzewitz, E.: Prediction markets. Journal of Economic Perspectives, ro ník 18, 2004: s Adresa autora: RNDr. Mikulá² Gangur, Ph.D. Fakulta ekonomická, Západo eská univerzita Husova 11, Plze, ƒeská republika The Use of Prediction Market in Enterprise Abstract The contribution introduces the prediction markets as one of modern tools for the aggregation of information spreading among the participants of these markets and consecutive determination of the predictions of future vague events on the basis of these information without additional statistical processing. The brief overview from the history of prediction markets development is stated as introduction, the areas of their application and some practical applications from selected areas are presented. Next the use of the prediction market as a part of enterprise information system for decision system support is introduced. The dierences between in-house prediction markets and experimental or public prediction markets are discussed. Finally the concrete implementation of prediction market on the Faculty of Economics of University of West Bohemia is demonstrated, the examples of predictions are showed and the development of shares price are discussed. Key words: Prediction market. Information aggregation. Knowledge management. JEL Classication: C53

1.1 Veřejné prediktivní trhy

1.1 Veřejné prediktivní trhy 1 Prediktivní trhy V literatuře není dosud jednotná a ustálená definice termínu prediktivní trh. Dle (Berg & Rietz, 2003) jsou prediktivní trhy definovány jako trhy určené primárně k agregaci informací

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

VYUŽITÍ PREDIKTIVNÍHO TRHU PRO AGREGACI INFORMACÍ

VYUŽITÍ PREDIKTIVNÍHO TRHU PRO AGREGACI INFORMACÍ VYUŽITÍ PREDIKTIVNÍHO TRHU PRO AGREGACI INFORMACÍ Gangur Mikuláš Katedra ekonomie a kvantitativních metod, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, Hradební 22, Cheb,Česká republika gangur@kem.zcu.cz

Více

Veřejná analýza 2016 UPDATE KVĚTEN. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018

Veřejná analýza 2016 UPDATE KVĚTEN. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 Veřejná analýza 2016 ROPA LONG UPDATE KVĚTEN Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 WTI ropa na dostřel hladiny 50 USD za barel Poté, co v průběhu včerejšího dne po sedmi měsících pokořila

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obsah I. Definice pojmů II. Předmět Obchodních podmínek III. Služby IV. Třídění zákazníků V. Profesionální zákazník VI. Způsobilá protistrana VII. Volba kategorie

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích NOSACQ-50- Czech Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích Ú elem tohoto dotazníku je získat Vá názor na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na Va em pracovi ti. Va e odpov

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 7. srpna 2013 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádám o text analýzy finanční náročnosti zveřejňování smluv na Internetu podle zákona z dílny Jana

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Dražební vyhláška (aukční řád)

Dražební vyhláška (aukční řád) Strana 1 (aukční řád) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010. Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010. Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010 Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 5D OPF Korporátn.dluh. 5,63% OPF Nemovitostních

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie)

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie) Otázka: Marketingový plán a reklama Předmět: Ekonomie Přidal(a): stepa-eko MARKETING = nauka o trhu - základem marketingu je poznání trhu a práce s ním - provádí se zde činnosti označované jako průzkum

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu Zpracovali: Marek Bubelíny Martin Martin Balcárek Datum prezentace: 21. dubna 2004 V Brně dne...... P o d p i s Obsah 1. ÚVOD...3

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 29.8.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4 449,- Kč

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2014 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 19. září 2014

Více