Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce"

Transkript

1 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana Krumlová

2 Prohla ují, e jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatn, a e jsem vyzna ila prameny, z nich jsem pro svou práci erpala zp sobem ve v decké práci obvyklým. Plze, duben 2013 Zuzana Krumlová

3 Pod kování Na tomto míst bych ráda pod kovala JUDr. Ing. Václavu koloutovi za jeho pomoc p i výb ru tématu diplomové práce a obzvlá t pak za jeho rady a cenné p ipomínky p i jejím zpracovávání. M j dík pat í také jeho hodinám, které byly v dy velmi zajímav vedeny, ím ve mn vzbudily zájem o tuto oblast práva.

4 Obsah ÚVOD PRVOTNÍ VE EJNÁ NABÍDKA AKCIÍ NEBOLI IPO Vymezení pojmu Stru n k procesu IPO P ípravná fáze Realiza ní fáze Úpis akcií Mo nosti d lení IPO D vody pro IPO, výhody a nevýhody PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE Základní principy EU a jednotný trh Lamfalussyho proces Právní rámec EU MiFID Sm rnice o zneu ívání trhu Sm rnice o Prospektu Sm rnice o transparentnosti Sm rnice o p ijetí CP Záv r PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V ESKÉ REPUBLICE Ve ejná nabídka akcií v eské republice P ípravná fáze IPO Realiza ní fáze IPO Mana er emise Valná hromada Due diligence a interní ocen ní spole nosti... 28

5 Prospekt ádost o p ijetí akcií k obchodování Marketing a stanovení emisního kurzu Úpis akcií (post-realiza ní fáze) Záv r KAPITÁLOVÉ TRHY A IPO VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH Úvod do princip fungování amerických kapitálových trh Pyramida regulátor Základní právní rámec pro IPO The Securities Act of The Securities and Exchange Act of The Sarbanes-Oxley Act of Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of Jumpstart Our Business Startups Act of P ípravná fáze Výb r mana era emise a dal ích poradc Finan ní výkaznictví, ve ejn obchodovaná spole nost Realiza ní fáze Organizational meeting Due diligence Drafting (registra ní formulá a Prospekt) Osv d ení o registraci a ve ejná nabídka ádost o p ijetí na NYSE Emise akcií Záv r ZÁV R... 60

6 RESUMÉ P ÍLOHY P íloha P íloha SEZNAM LITERATURY A PRAMEN... 68

7 ÚVOD Problematika prvotního ve ejného úpisu akcií je velmi rozsáhlá a zajímavá, obsahuje v sob hned n kolik d le itých podkapitol, díl ích problematik, jako je nap íklad téma kapitálového trhu, akciových spole ností a v p ípad eské republiky také problematiku práva Evropské unie. Prvotní ve ejný úpis akcií je fenoménem nejen právním, ale p edev ím ekonomickým, o em sv d í velké mno ství voln dostupné ekonomické literatury v nující se tomuto tématu. A to od prvotního rozhodnutí spole nosti vstoupit na burzu, p es upsání a vydání akcií, a po následné obchodování na burze. Pokud se spole nost rozhodne vstoupit na burzu, znamená to nejen zisk pom rn zna ných pen ních prost edk (tedy navý ení základního kapitálu) bez omezení ú elu jeho pou ití, ale také velké náklady s tím spojené. Spole nost musí být dostate n stabilní a známá, mít perspektivu r stu a ziskovosti pro investory, aby mohla úsp n podstoupit proces prvotní ve ejné nabídky akcií a vstoupit na burzu. Práv tyto ekonomické aspekty vstupu na burzu jsou nejspí e hlavním d vodem, pro se tomuto tématu v nuje p evá n ekonomická literatura. Z právního hlediska se jedná o proces p em ny z oby ejné spole nosti, na spole nost obchodovanou na burze. Tento proces s sebou nese n kolik nutných krok, od t ch obecn j ích, jako je p em na organiza ní struktury spole nosti, nebo spole nosti obchodované na burze musejí mít transparentní organiza ní strukturu a musí zde být jasný tok financí, po konkrétn j í, jako je vypracování Prospektu cenného papíru a spln ní podmínek p ijetí na konkrétní burzu. Existují samoz ejm i následné povinnosti, p edev ím informa ní, které jsou spojeny s obchodováním spole nosti na regulovaném trhu. Práv pro komplexnost tohoto tématu a pro jeho p esah do práva Evropské unie jsem si jej vybrala. V dy jsem tíhla k ekonomice, právu spole ností a problematice Evropské unie. Kdy jsem si téma diplomové práce volila, cht la jsem se v novat jen samotnému procesu prvotního ve ejného úpisu akcií v eské republice, p i bli ím zkoumání a pro ítání literatury jsem v ak zjistila, e kapitálové trhy jako celek jsou ve své podstat zcela upraveny unijním právem, p i em n které jeho aspekty jsou implementovány a dopln ny národním právem. Není se samoz ejm emu divit, volný pohyb kapitálu pat í mezi základní principy, svobody, Evropské unie. Jako dal í logický krok se pak jevilo porovnání 1

8 právní úpravy v Evropské unii s úpravou v USA, jeliko lze USA pova ovat za jakousi kolébku kapitálových trh a IPO. Vzato z historického hlediska, v Evrop spole nosti i dnes tíhnou spí e k obstarání finan ních prost edk pomocí p j ek a úv r od bankovních institucí, kde to v USA spole nosti navy ují sv j základní kapitál vstupem na kapitálový trh. Jak jsem ji poznamenala, problematice prvotního ve ejného úpisu akcií se v nuje p edev ím ekonomická literatura. V Evropském regionu lze najít jen velmi málo právní literatury zabývající se tímto tématem. O tom sv d í i skute nost, e komentá k Zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, který nabyl ú innosti se vstupem eské republiky do Evropské unie, byl sepsán teprve v lo ském roce. Situace v USA je vzhledem k popularit tohoto procesu a jeho historické tradici zcela opa ná. P esto, tato diplomová práce by se m la zam ovat p edev ím na právní úpravu IPO. Vzhledem k tomuto tedy nejd íve vysv tlím termín ve ejný úpis akcií, jaké výhody a nevýhody jsou s tímto postupem navý ení vlastního kapitálu spojeny, vysv tlím n které základní pojmy k n mu se vá ící. Dále se tato práce bude v novat úprav v Evropské unii, kde za nu trochu ob írn ji, nejd íve vysv tlením základní principy a fungování Evropské unie. Posléze navá u úpravou kapitálových trh a zakon ím rozborem jednotlivých právních akt vá ících se k prvotní ve ejné nabídce akcií. Následn uvedu konkrétní právní úpravu v eské republice, její vazby na unijní úpravu a postup p i proces prvotního úpisu akcií na pra ské burze. V poslední ásti diplomové práce se budu v novat právní úprav v USA a to p edev ím s ohledem na její historický vývoj a praxi. V záv ru práce se pokusím o zaujetí kritického postoje k uvedeným právním úpravám, odkrýt jejich nedostatky a p ednosti s navr ením mo ných zm n. Plze, duben 2013 Zuzana Krumlová 2

9 1. PRVOTNÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ NEBOLI IPO 1.1. Vymezení pojmu Pokud budeme vycházet z anglického pojmu IPO (Initial Public Offering), je na úvod nutné poznamenat, e v literatu e lze najít mnoho jeho definic. Tyto jsou r zn obsáhlé, i naopak velmi konkrétní, pouze pro názornost tak zde uvádím nap.: - definice Americké U. S. Security and Exchange Commission (dále jen SEC) 1, která IPO chápe jako okam ik, kdy spole nost prvn emituje své akcie na ve ejném tru 2 ; - universitní profesor Jay R. Ritter, který se na problematiku IPO dlouhodob zam uje, jej pak definuje jako okam ik, kdy jsou cenné papíry poprvé emitovány iroké ve ejnosti 3, Ritter tedy IPO chápe jako prvotní ve ejný úpis nejen majetkových cenných papír (akcií) ale i jako prvotní ve ejný úpis dluhových cenných papír (dluhopis ); - Burza cenných papír Praha, a.s. (dále jen BCPP) definuje IPO jako primární ve ejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh; 4 - V 34 odst. 1) zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen ZPKT) je pak IPO v podstat definováno jako ve ejná nabídka investi ních cenných papír. Z vý e uvedených definice lze tedy odvodit, e IPO je definováno jako úpis cenných papír, p edev ím pak akcií; tento úpis je provád n ve ejn, tedy na ve ejném regulovaném trhu cenných papír. Tímto ve ejným regulovaným trhem cenných papír je ve v t in zemí samoz ejm burza cenných papír. Tato práce, 1 U.S. Security and Exchange Commission je regulátorem Amerického trhu. SEC byl zalo en ji roku 1934 v reakci na události, které p edcházely tzv. ernému pátku na Wall Street a následné velké ekonomické krizi 30. let. Jeho pravomoci byly postupem asu zna n roz í eny, dnes se skládá ze 4 hlavních divizí: Divize podnikových financí (Division of Corporate Finance), Divize regulace trhu (Division of Market Regulation), Divize investi ního managementu (Division of Investment Management) a Divize vymáhání (Division of Enforcement). 2 Initial Public Offerings (IPO). In: U.S. Securities and Exchange Commission [online] [cit ]. Dostupné z: autorský p eklad 3 RITTER, Jay R. Initial Public Offerings. Contemporary Finance Digest. 1998,. 1, s Dostupné z: autorský p eklad 4 IPO: Co znamená zkratka IPO?. In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 3

10 jak ji vyplývá z jejího názvu, se bude zam ovat na prvotní ve ejnou nabídku akcií, tedy majetkových cenných papír, nikoliv dluhových cenných papír. 5 Je takté d le ité p ipomenout, e vstup spole nosti na ve ejný kapitálový trh je jedním z nejvýznamn j ích okam ik v ivot spole nosti. I pro samotný kapitálový trh je primární emise d le itá, p itáhne pozornost ve ejnosti, která pak v d sledku toho investuje peníze skrze kapitálový trh, ím dochází k alokaci zdroj v rámci národního i sv tového hospodá ství. Primární emise akcií jako zdroj financování spole nosti má nejdel í historii a je nejvíce vyu ívána p edev ím ve Spojených státech. IPO za ilo sv j nejv t í boom a rozvoj celosv tov p edev ím na p elomu 50. a 60. let, kdy banky zp ís ovaly podmínky pro poskytnutí úv ru. Banky se za aly zajímat o historii svých adatel, jejich dlouhodobou pozici na trhu, ú etní záv rky za uplynulá období a takté posuzovali solventnost svého p ípadného dlu níka s ohledem na sou asnou situaci. Pro mnoho inovativních spole ností a spole ností nov zalo ených tak bylo mnohdy nemo né dosáhnout na úv r, jedinou cestou tedy byl primární ve ejný úpis akcií Stru n k procesu IPO Proces IPO zahrnuje postup spole nosti od prvotního rozhodnutí vstoupit na burzu, a po její obchodování na trhu. Na tomto míst je vhodné poznamenat, e ve ejn obchodovatelnou se m e stát jak ji existující spole nost, tak tímto zp sobem m e vzniknout i spole nost zcela nová 7. Tento proces je v zásad rozd len do t í fází P ípravná fáze Tato fáze je nejdel í a standardn se nezahrnuje do asové osy IPO procesu, její délka je odvislá od ka dé spole nosti, m e proto trvat m síce i roky 9. Pokud se po zvá ení v ech rizik, výhod a nevýhod IPO spole nost rozhodne vstoupit na regulovaný trh, musí podstoupit ur itý proces transformace. 5 Jako jsou nap íklad dluhopisy, na které se takté vztahuje zákonná úprava o prvotní ve ejné nabídce investi ních cenných papír. 6 LI KA, Václav. IPO kmenové akcie a jejich primární emise. Vyd. 1. Praha: HZ, 2001, 169 s. ISBN X a násled. zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. In: Sbírka zákon. 5. listopad MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN Patria Online. IPO Mo nosti primárních emisí v R. In: Patria.cz [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 4

11 Jedná se o transformaci spole nosti tak, aby její organiza ní struktura a ízení vyhovovalo podmínkám daného kapitálového trhu. 10 V praxi to tedy nej ast ji znamená, e spole nost musí p ejít na principy ízení a správy OECD 11, tzv. Corporate Governance 12. Corporate Governance upravuje zp soby ízení spole nosti, rozd lení pravomocí a kompetencí, ale také vztahy mezi akcioná i a managementem spole nosti tak, aby struktura spole nosti byla co nejvíce transparentní. 13 N které z t chto princip mohou být inkorporovány do právních ád jednotlivých stát, jiné mohou mít spí e povahu doporu ení. Dal í d le itou zm nou pro spole nost je p echod na Mezinárodní ú etní standardy (IFRS). 14 Podle t chto standard jsou spole nosti obchodované na burze povinny ú tovat ve více ne zemích sv ta. Sjednocení t chto postup má slou it k v t í transparentnosti spole nosti a informovanosti investor na mezinárodním poli. Pokud tak emitent dosud neu inil, zvolí si nyní právní a finan ní poradce a p edev ím mana era emise (angl. underwriter), kterým pov t inou bývají investi ní banky. Mana er emise pom e emitentovi najít nejen vhodný trh k realizaci IPO, ale také pr b n hodnotí ve keré faktory a okolnosti, je mohou mít vliv na pr b h IPO a na jeho úsp nost. Emitent m e v podstat kdykoliv od svého zám ru vstoupit na regulovaný trh upustit, a to práv v závislosti na vhodnosti, p ínosnosti a ziskovosti IPO Realiza ní fáze Jakmile spole nost projde touto transformaci na mezinárodní standardy ízení a ú tování, zapo íná dal í fáze procesu IPO, která kon í a t sn p ed 10 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj, z angl. Organisation for Economic Cooperation and Development, je mezinárodní organizace zam ující se na ekonomicko-sociální spolupráci lenských stát, rozvoj ekonomiky, stabilizaci a rozvoj mezinárodních trh. 12 Více na 13 Více na ! Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1606/2002 o uplat ování mezinárodních ú etních standard. In: Ú ední v stník EU. 19. ervenec Viz také DUMONT, Chris. International Financial Reporting Standards: What You Need To Know. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 15 DUMONT, Chris. International Financial Reporting Standards: What You Need To Know. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 5

12 samotným vstupem na trh. Pro tuto fázi je nejd le it j í vzbudit v investorech zájem a zárove jistotu, e spole nost je transparentní, zisková, e má potenciál velkého r stu a stability. 16 Tyto informace samoz ejm musejí být zalo eny na ov itelných faktech. Spole nost tedy v této fázi prochází právní i finan ní due diligence, její záv ry pak budou tvo it podklady pro vypracování Prospektu cenného papíru (dále jen Prospekt). Tento Prospekt musí obsahovat ve keré relevantní údaje vá ící se k emitentovi a k cennému papíru tak, aby se investor mohl kvalifikovan rozhodnout, zda investuje do spole nosti, i nikoliv. 17 Prospekt schvaluje orgán dohledu daného státu. Pokud je Prospekt schválen, musí být zve ejn n spolu s ve ejnou nabídkou akcií a jeho obsah musí být dostupný pro potencionální investory. Do této fáze lze takté zahrnout tzv. roadshow a bookbuilding, co jsou aktivity emitenta, je mají slou it k propagaci jeho jména a p edev ím plánované emise. Zjednodu en e eno, roadshow je propagace a reklama samotné emise, p i které se zji uje zájem investor. Na vzájemných setkáních je jim p edstavena spole nost, její obchodní plán, zám ry a cíle, atd. V návaznosti na ní prob hne bookbuilding, co je n kolikadenní období, kdy investo i zasílají mana erovi emise nákupní p íkazy, pomocí nich je stanoven emisní kurz akcií Úpis akcií Pokud tedy emitent splní ve keré zákonné podmínky pro Prospekt a stanoví emisní kurs akcií, podá ádost o p ijetí k obchodování na ve ejném regulovaném trhu (v zásad tuto ádost m e podat i d íve a následn ji doplnit informacemi o emisním kurzu). Jestli e emitent vyhoví takté v em podmínkám organizátora ve ejného regulovaného trhu, prob hne prvotní emise akcií. Tato fáze v ak zahrnuje i následné obchodování akcií na trhu. Spole nost musí ud lat v e pro to, aby stabilizovala kurz svých akcií 18 a aby potvrdila, e je 16 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Srov. 36 zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve zn ní pozd j ích p edpis ; ctus.asp. 18 Patria Online. Stabilizace a podpora obchodování. In: Patria.cz [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 6

13 skute n prosperující a e investice do jejích akcií byla pro investora výhodná. 19 Spole nost obchodovaná na burze pak samoz ejm musí plnit pr b n ve keré podmínky stanovené zákonem a organizátorem trhu, aby mohla být i nadále obchodována (v t inou se jedná o informa ní povinnost v i orgánu dohledu, organizátorovi trhu a investor m) Mo nosti d lení IPO IPO lze dále d lit v závislosti na p vodu nabízených akcií: 1. IPO primárních akcií, kdy jsou na primárním trhu emitovány zcela nové akcie 2. IPO sekundárních akcií, kdy jsou emitovány akcie, se kterými se doposud obchodovalo pouze na neve ejném sekundárním trhu cenných papír 3. IPO kombinované, kdy se vydání primárních akcií dopl uje sekundárními 20 Z vý e uvedeného d lení je z ejmé, e pokud emitent emituje primární akcie, pak tím zvy uje sv j základní kapitál, nebo své akcie prodává rovnou investor m a taková emise je pro n j zdrojem financí. Pokud v ak emitent emituje sekundární akcie, fakticky se jedná o pouhé p eprodání akcií mezi investory, kte í akcie dr eli v rámci neve ejného trhu a nyní je p eprodávají investor m na ve ejném trhu. Emitentovi v ak tato emise nep iná í zvý ení základního kapitálu, ani jiné finan ní prost edky, ale pouze náklady s IPO spojené. Takté je d le ité rozli ovat, zda spole nost ji jednou pro la procesem prvotního ve ejného úpisu akcií a stala se ve ejn obchodovatelnou. Nebo zda ji tímto postupem jednou pro la a nyní pouze navy uje stávající ve ejn obchodovaný kapitál. Kroky spole nosti p i dal ím úpisu akcií na ve ejn regulovaném trhu toti nejsou stejné, n které fáze procesu jsou zcela vynechány. Anglická literatura proto rozli uje, i pojmov, zda spole nost prochází IPO, i zda navy uje sv j kapitál, který je ji ve ejn obchodován. Mezi zmín né rozdíly v nále itostech pat í nap íklad i skute nost, e s realizací IPO v t inou bývá spojena 19 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 20 MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN

14 i rozsáhlá zm na interního fungování spole nosti 21 spolu s jejím d kladným prov ením 22, spole nost také samoz ejm musí splnit ve keré nále itosti dané národním zákonem (p íp. organizátorem trhu), aby mohla být p ijata k obchodování na ve ejném regulovaném trhu. Pokud v ak spole nost je na trhu ji obchodována, ve keré tyto podmínky spl uje. Mezi dal í odli nosti pak pat í i skute nost, e p i IPO emitent musí stanovit emisní kurz sám v rámci svých poznatk b hem roadshow a následného bookbuildingu, p i dal í emisi v ak m e vycházet z tr ní ceny ji obchodovaných akcií. 23 V t chto p ípadech, kdy spole nost pouze zvy uje sv j stávající kapitál obchodovaný na ve ejném regulovaném trhu, hovo íme o tzv. dal í emisi akcií, Seasoned Equity Offering i pouze SEO, v anglické literatu e lze v ak nalézt i ozna ení Secondary Public Offering D vody pro IPO, výhody a nevýhody Mezi nejvýznamn j í a nejzákladn j í d vody, pro emitenti podstupují proces IPO, pat í p edev ím zvý ení, pota mo získání, vlastního kapitálu, který tak spole nosti pom e v rozvoji. Výhodou IPO oproti úv ru i p j ce, a ji od banky, soukromého investora i investor, je skute nost, e p i IPO emitent získá podstatn vy í objem finan ních prost edk, ne by získal v rámci p j ky a tato ástka není vázána na ádný ú el, jako tomu bývá v p ípad p j ek. Emitent m e získané finan ní prost edky pou ít prakticky na jakýkoliv ú el. 24 Takté je p i získání financí prost ednictvím IPO emitent opro t n od pravidelných splátek p j ky, 25 IPO tak vede k optimalizaci kapitálové struktury. 26 Na druhé stran, mezi nesporné zápory IPO pat í p edev ím jeho finan ní nákladnost v porovnání s p j kou, nicmén IPO p iná í v t í finan ní prost edky a jedná se pouze o jednorázový náklad, který v t inou nemívá tak zásadní dopad na cash flow Vedení ve ejn obchodované spole nosti musí mít transparentní strukturu, nej ast ji se doporu ují principy správy a ízení podle OECD (tzv. Corporate Governance), spole nost takté musí ú tovat dle mezinárodních ú etních standard (tzv. IFRS). 22 Právní a ú etní due diligence. 23 Definitions. In: IPO Underpricing.com [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 24 Motivy vstupu spole nosti na kapitálový trh formou IPO: Výhody ve ejné emise. In: MM Pr myslové spektrum [online] [cit ]. Dostupné z: 25 IPO: Pro je t nejsou va e akcie na burze? In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno. [cit ]. Dostupné z: 26 Pom r dluhu a vlastního kapitálu. 27 Cash flow je do e tiny p ekládán v t inou jako pen ní tok. Pen ní tok za ur ité období tvo í rozdíl pen ních p íjm a výdaj spole nosti. Cash flow tak v závislosti na tomto rozdílu m e být 8

15 spole nosti, jaký mívají pravidelné splátky p j ky. Tak e i kdy je IPO v po átcích podstatn nákladn j í ne p j ka, vyjde pro emitenta v d sledku výhodn ji. 28 Navý ení základního kapitálu s sebou v ak nese i zvý ení mno ství akcií v ob hu a tudí i více akcioná, nebo alespo zvý ení podíl stávajících akcioná. Emitent si ale v rámci IPO m e vybrat, 29 v jaké vý i bude akcie emitovat, v jakém mno ství a tudí i jak velkou ást základního kapitálu, tj. vlivu ve spole nosti bude emitovat, díky emu m e áste n ovlivnit míru vlivu na ízení spole nosti u nových akcioná. Nicmén, akcioná i mají v dy právo na informace o interním d ní ve spole nosti. P esto práv i zvý ení po tu akcioná m e být d vodem pro IPO, a to nap íklad v p ípad, e jediný i majoritní vlastník spole nosti chce dobrovoln sní it sv j podíl ve spole nosti, nebo v p ípadech rodinných podnik, jako prost edek e ení problému genera ní obm ny. 30 Dal ím d vodem pro IPO je pak zvý ení d v ryhodnosti spole nosti, nebo spole nost obchodovaná na ve ejném regulovaném trhu musí být transparentní a musí projít p ed svým vstupem na trh tzv. due diligence, tj. právním a finan ním auditem, navíc spole nost má také po celou dobu obchodovatelnosti akcií informa ní povinnost v i investor m, orgánu dohledu a organizátorovi trhu 31. Nicmén, informa ní povinnost, která je spojena jak s procesem IPO tak se samotnou obchodovatelností na burze, m e být i nevýhodou, 32 nebo emitent je mnohem kriti t ji sledován a ka dá událost s ním bu negativní, pokud tedy spole nost více pen z vydá, ne p ijme, nebo pozitivní, kdy spole nost více pen p ijme, ne vydá. Nejedná se ale o rozdíl mezi výnosy a náklady, tento rozdíl je vyjád en bu ziskem, nebo ztrátou. 28 MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN V souladu s danými burzovními pravidly a zákony. 30 Motivy vstupu spole nosti na kapitálový trh formou IPO: e ení i pro rodinné firmy. In: MM Pr myslové spektrum [online] [cit ]. Dostupné z: 31 Viz the Securities Exchange Act of 1934; Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS. 32 BALASUBRAMANIAM, Kesavan. What are the advantages and disadvantages for a company going public?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 9

16 spojená má vliv na tr ní cenu akcií. Spole nosti, které jsou citlivé na zve ej ování informací v rámci svého odv tví tak z tohoto d vodu mnohdy IPO nepodstoupí. 33 Proces vstupu na trh je také spojen se zviditeln ním spole nosti a její v t í presti í, nebo ji samotná p íprava na IPO vede ke zvý enému zájmu investor i iroké ve ejnosti o spole nost. IPO tedy slou í i jako ur itá reklama pro emitenta MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN IPO: Pro je t nejsou va e akcie na burze? In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno. [cit ]. Dostupné z: 10

17 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 2.1. Základní principy EU a jednotný trh Jak jsem ji nazna ila v úvodu, úprava prvotní ve ejné nabídky akcií v eské republice je v podstat kompletn odvislá od úpravy unijní, je to pochopiteln dáno lenstvím eské republiky v EU. Evropská unie stále více prosazuje princip maximální harmonizace, tedy ponechává v této oblasti stát m jen velmi malý prostor na vlastní úpravu. 35 I proto pova uji za d le ité na tomto míst nejd íve provést ur itý stru ný exkurz do práva Evropské unie, do základních princip fungování EU a historie vzniku jednotnosti úpravy trh s finan ními nástroji. Jedním z nejd le it j ích princip EU je p ímá závaznost a vynutitelnost akt EU 36, a takté jejich aplika ní p ednost p ed národním právem. 37 Tyto principy nejsou zakotveny v zakládacích smlouvách EU, ale byly vyvinuty p es rozhodovací pravomoc Soudního dvora EU. V t ina regulativních akt Evropské unie má tedy aplika ní p ednost a jsou ve v ech lenských státech p ímo závazné a vynutitelné. Tyto principy slou í p edev ím k zaji t ní harmonizace a jednotnosti unijního práva a k ochran ob an EU. Takté je d le ité zmínit, e jednotný vnit ní trh je jedním ze základních pilí Evropské unie. Byl ve své podstat dokon en a pojmenován Jednotným Evropským Aktem z roku P edstavuje vnit ní prostor bez hranic, kde se osoby, zbo í, slu by a kapitál mohou voln pohybovat bez jakýchkoliv finan ních nebo byrokratických hranic. Jednotlivé orgány EU neustále pracují na odstran ní p eká ek, které by v rámci národní právní úpravy jednotlivých lenských stát mohly bránit fungování jednotného trhu. Dochází tudí k harmonizaci právních p edpis jednotlivých lenských stát a to podle osnovy unijních akt. 38 Volný pohyb kapitálu byl za len n do jednotného trhu a Maastrichtskou dohodou v roce 1992 a vztahuje se na nej ir í okruh osob a stát, nebo unijní 35 HUSTÁK; a KOL. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentá. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1029 s. ISBN Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen, Case 26/62. Yvonne van Duyn v Home Office, Case Flaminio Costa v E.N.E.L., Case Vnit ní trh: obecný rámec. In: Evropská komise [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: _cs.htm. 11

18 úprava se aplikuje nejen na lenské státy a volný pohyb kapitálu mezi nimi, ale i na volný pohyb kapitálu mezi lenskými státy a t etími zem mi. 39 Volný pohyb kapitálu je zalo en na p eshrani ních transakcích mezi investory v jednom lenském stát a finan ními institucemi v druhém. Zahrnuje p ímé zahrani ní investice (v etn p evzetí spole nosti nebo zisku zásadního vlivu na rozhodování), nákup a investice do nemovitostí, nákup a prodej cenných papír, poskytování p j ek a úv r a dal í pen ní operace s finan ními institucemi (v etn osobních kapitálových operací jako je d dictví apod.) Lamfalussyho proces Rada ministr hospodá ství a financí (ECOFIN) jmenovala v ervenci roku 2000 odbornou komisi pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho. Tato komise byla ustanovena v rámci Ak ního plánu pro finan ní slu by, je m l za cíl omezení stávajících p eká ek integrace evropského finan ního trhu a jeho v t í harmonizaci. Záv rem zkoumání komise byla tzv. Lamfalussyho zpráva, která navrhovala mnoho reformních opat ení k odstran ní hlavních nedostatk stávajícího systému harmonizace práva lenských stát v oblasti finan ního trhu. Lamfalussyho zpráva ale p edev ím p edstavila ty úrov ový model tvorby právních p edpis pro celý finan ní trh. Tento model se nazývá Lamfalussyho proces, má za cíl zjednodu ení a zrychlení legislativního procesu v oblasti finan ních slu eb, který povede k v t í harmonizaci. 41 První úrove zahrnuje p ijímání legislativních akt (p evá n sm rnic) v rámci ádného legislativního postupu Radou EU a Evropským Parlamentem. Takto p ijaté legislativní akty stanoví základní principy a body právní úpravy d le ité pro implementaci. 42 Druhá úrove je p edstavována provád cími p edpisy, tedy pov t inou implementa ními akty (na ízení nebo sm rnice). Na této úrovni úzce spolupracuje Evropská komise se specializovanými výbory a Evropským Parlamentem. 39 The EU Single Market: Legal Framework. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 40 The EU Single Market: Overview. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 41 BRAUN, Judith Marion. Finan ní slu by: Lamfalussyho proces vznik a pou ití v praxi. In: Evropský Parlament [online]. 07/2008 [cit ]. Dostupné z: 42 FAULHAMEROVÁ a HERBOCZKOVÁ. Pravomoci evropských orgán dohledu nad finan ním trhem. Obchodn právní revue: odborný recenzovaný asopis pro obchodní právo a právo finan ních trh. Praha: C.H. Beck, 2010,. 9. ISSN

19 T etí úrove tvo í takzvaný evropský orgán dohledu, neboli ESMA (European Securities and Markets Authority, tedy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 43. Tento orgán má za úkol posilovat harmonizaci unijní úpravy v jednotlivých státech, k tomu vydává jednotlivé výkladové p íru ky 44, av ak také nejr zn j í zprávy a návrhy zm n právní úpravy. Ve keré úkony tohoto orgánu mají slou it k posílení harmonizace a zvý ení efektivity opat ení p ijatých na 1. a 2. úrovni. 45 Na tvrté úrovni pak Komise provádí kontrolu p ijatých opat ení v p edchozích úrovních. V p ípad, e zjistí jakékoliv nedostatky, podnikne konkrétní kroky k jejich náprav Právní rámec EU Na základ Lamfalussyho procesu byly p ijaty také tzv. Lamfalussyho sm rnice, tedy základní ty i sm rnice první úrovn. Tyto sm rnice tvo í zárove základ Ak ního plánu pro finan ní slu by. Jsou jimi: 47 - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS (dále jen MiFID); - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasv cených osob a manipulaci s trhem (zneu ívání trhu), (dále jen Sm rnice o zneu ívání trhu); - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zve ejn n p i ve ejné nabídce nebo p ijetí cenných papír k obchodování a o zm n sm rnice 2001/34/ES. Text s významem pro EHP (dále jen Sm rnice o Prospektu); 43 Více na 44 Viz 45 FAULHAMEROVÁ. Reforma uspo ádání dohledu nad finan ním trhem v EU. Obchodn právní revue: odborný recenzovaný asopis pro obchodní právo a právo finan ních trh. Praha: C.H. Beck, 2010,. 8. ISSN BRAUN, Judith Marion. Finan ní slu by: Lamfalussyho proces vznik a pou ití v praxi. In: Evropský Parlament [online]. 07/2008 [cit ]. Dostupné z: 47 Transposition of Lamfalussy Directives. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 13

20 - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci po adavk na pr hlednost týkajících se informací o emitentech, jejich cenné papíry jsou p ijaty k obchodování na regulovaném trhu a o zm n sm rnice 2001/34/ES (dále jen Sm rnice o transparentnosti) MiFID MiFID je v rámci 2. úrovn Lamfalussyho procesu rozvinut provád cími opat eními, p edev ím pak na ízením Komise (ES). 1287/ a dále sm rnicí Komise. 2006/73/ES 49. MiFID se zam uje p edev ím na zvý ení harmonizace tak, aby investor m byla nabízena vysoká úrove ochrany a zárove investi ní podniky mohly nabízet své slu by v rámci celé Unie. Zam uje se p edev ím na ochranu drobných investor, ob an, kte í se obchodování na kapitálových trzích p íli nev nují, zjednodu en e eno se dá íci, e tato sm rnice zaji uje ochranu spot ebitel v oblasti finan ních trh. Z tohoto d vodu MiFID za adil do seznamu finan ních nástroj i n které deriváty a dal í nástroje, se kterými se obchoduje obdobným zp sobem jako s tradi ními finan ními nástroji. Dále stanovuje ur itý jednotný rámec pro vypo ádací systémy obchod s finan ními nástroji tak, aby tento systém byl co nejvíce transparentní a probíhal na celém území EU jednotn. Takté roz í il definici okruhu osob, na které se vztahuje jeho p sobnost, tudí osob poskytujících investi ní slu by jako jednu ze svých hlavních inností. Zavádí také mo nost pro investi ní podniky poskytovat své slu by nap í celou Unií, ani by museli ádat o zvlá tní povolení p íslu ného národního orgánu. Za ú elem ochrany investor a transparentnosti trhu MiFID zvy uje po adavky na aktuálnost a p ístupnost informací Na ízení Komise (ES). 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o eviden ní povinnosti investi ních podnik, hlá ení obchod, transparentnost trhu, p ijímání finan ních nástroj k obchodování a o vymezení pojm pro ú ely zmín né sm rnice (Text s významem pro EHP) 49 Sm rnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organiza ní po adavky a provozní podmínky investi ních podnik a o vymezení pojm pro ú ely zmín né sm rnice (Text s významem pro EHP) 50 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS. In: Ú ední v stník EU. 21. dubna

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obsah I. Definice pojmů II. Předmět Obchodních podmínek III. Služby IV. Třídění zákazníků V. Profesionální zákazník VI. Způsobilá protistrana VII. Volba kategorie

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV )

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV ) odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Obec: Bechlín (dále jen obec ) Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Legislativní úprava auditorské činnosti

Legislativní úprava auditorské činnosti Legislativní úprava auditorské činnosti Ing. Michaela Krechovská, Ph.D Zákonné normy Normy, které stanovují povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností: - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 ZE DNE 8. PROSINCE 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY ISAE 3420

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY ISAE 3420 MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY ISAE 3420 OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY NA VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY K SESTAVENÍ PRO FORMA FINANČNÍCH INFORMACÍ UVEDENÝCH V PROSPEKTU (Účinný pro ověřovací zprávy datované 31. března

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb (dále jen Podmínky ) upravují závazná pravidla při činnosti HV Private

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Z P R Á V A. Strana 1 (celkem 5)

Z P R Á V A. Strana 1 (celkem 5) Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na monitorování plnění povinností poskytovat informace o přítomnosti látek nebo produktů vyvolávajících

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

LEGAL UPDATE Červen - říjen 2009

LEGAL UPDATE Červen - říjen 2009 LEGAL UPDATE Červen - říjen 2009 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN V MĚSÍCÍCH ČERVEN AŽ ŘÍJEN 2009 Nový zákon Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Datum : 19.3.2009 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář Červenec 2008 březen 2009 Kontrolované zakázky : 138 Bez vyžádání dodatečné

Více

Doplněk dluhopisového programu

Doplněk dluhopisového programu efi Palace, s.r.o. Dluhopisový program dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč s dobou trvání programu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Activity Partner, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více