Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce"

Transkript

1 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana Krumlová

2 Prohla ují, e jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatn, a e jsem vyzna ila prameny, z nich jsem pro svou práci erpala zp sobem ve v decké práci obvyklým. Plze, duben 2013 Zuzana Krumlová

3 Pod kování Na tomto míst bych ráda pod kovala JUDr. Ing. Václavu koloutovi za jeho pomoc p i výb ru tématu diplomové práce a obzvlá t pak za jeho rady a cenné p ipomínky p i jejím zpracovávání. M j dík pat í také jeho hodinám, které byly v dy velmi zajímav vedeny, ím ve mn vzbudily zájem o tuto oblast práva.

4 Obsah ÚVOD PRVOTNÍ VE EJNÁ NABÍDKA AKCIÍ NEBOLI IPO Vymezení pojmu Stru n k procesu IPO P ípravná fáze Realiza ní fáze Úpis akcií Mo nosti d lení IPO D vody pro IPO, výhody a nevýhody PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE Základní principy EU a jednotný trh Lamfalussyho proces Právní rámec EU MiFID Sm rnice o zneu ívání trhu Sm rnice o Prospektu Sm rnice o transparentnosti Sm rnice o p ijetí CP Záv r PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V ESKÉ REPUBLICE Ve ejná nabídka akcií v eské republice P ípravná fáze IPO Realiza ní fáze IPO Mana er emise Valná hromada Due diligence a interní ocen ní spole nosti... 28

5 Prospekt ádost o p ijetí akcií k obchodování Marketing a stanovení emisního kurzu Úpis akcií (post-realiza ní fáze) Záv r KAPITÁLOVÉ TRHY A IPO VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH Úvod do princip fungování amerických kapitálových trh Pyramida regulátor Základní právní rámec pro IPO The Securities Act of The Securities and Exchange Act of The Sarbanes-Oxley Act of Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of Jumpstart Our Business Startups Act of P ípravná fáze Výb r mana era emise a dal ích poradc Finan ní výkaznictví, ve ejn obchodovaná spole nost Realiza ní fáze Organizational meeting Due diligence Drafting (registra ní formulá a Prospekt) Osv d ení o registraci a ve ejná nabídka ádost o p ijetí na NYSE Emise akcií Záv r ZÁV R... 60

6 RESUMÉ P ÍLOHY P íloha P íloha SEZNAM LITERATURY A PRAMEN... 68

7 ÚVOD Problematika prvotního ve ejného úpisu akcií je velmi rozsáhlá a zajímavá, obsahuje v sob hned n kolik d le itých podkapitol, díl ích problematik, jako je nap íklad téma kapitálového trhu, akciových spole ností a v p ípad eské republiky také problematiku práva Evropské unie. Prvotní ve ejný úpis akcií je fenoménem nejen právním, ale p edev ím ekonomickým, o em sv d í velké mno ství voln dostupné ekonomické literatury v nující se tomuto tématu. A to od prvotního rozhodnutí spole nosti vstoupit na burzu, p es upsání a vydání akcií, a po následné obchodování na burze. Pokud se spole nost rozhodne vstoupit na burzu, znamená to nejen zisk pom rn zna ných pen ních prost edk (tedy navý ení základního kapitálu) bez omezení ú elu jeho pou ití, ale také velké náklady s tím spojené. Spole nost musí být dostate n stabilní a známá, mít perspektivu r stu a ziskovosti pro investory, aby mohla úsp n podstoupit proces prvotní ve ejné nabídky akcií a vstoupit na burzu. Práv tyto ekonomické aspekty vstupu na burzu jsou nejspí e hlavním d vodem, pro se tomuto tématu v nuje p evá n ekonomická literatura. Z právního hlediska se jedná o proces p em ny z oby ejné spole nosti, na spole nost obchodovanou na burze. Tento proces s sebou nese n kolik nutných krok, od t ch obecn j ích, jako je p em na organiza ní struktury spole nosti, nebo spole nosti obchodované na burze musejí mít transparentní organiza ní strukturu a musí zde být jasný tok financí, po konkrétn j í, jako je vypracování Prospektu cenného papíru a spln ní podmínek p ijetí na konkrétní burzu. Existují samoz ejm i následné povinnosti, p edev ím informa ní, které jsou spojeny s obchodováním spole nosti na regulovaném trhu. Práv pro komplexnost tohoto tématu a pro jeho p esah do práva Evropské unie jsem si jej vybrala. V dy jsem tíhla k ekonomice, právu spole ností a problematice Evropské unie. Kdy jsem si téma diplomové práce volila, cht la jsem se v novat jen samotnému procesu prvotního ve ejného úpisu akcií v eské republice, p i bli ím zkoumání a pro ítání literatury jsem v ak zjistila, e kapitálové trhy jako celek jsou ve své podstat zcela upraveny unijním právem, p i em n které jeho aspekty jsou implementovány a dopln ny národním právem. Není se samoz ejm emu divit, volný pohyb kapitálu pat í mezi základní principy, svobody, Evropské unie. Jako dal í logický krok se pak jevilo porovnání 1

8 právní úpravy v Evropské unii s úpravou v USA, jeliko lze USA pova ovat za jakousi kolébku kapitálových trh a IPO. Vzato z historického hlediska, v Evrop spole nosti i dnes tíhnou spí e k obstarání finan ních prost edk pomocí p j ek a úv r od bankovních institucí, kde to v USA spole nosti navy ují sv j základní kapitál vstupem na kapitálový trh. Jak jsem ji poznamenala, problematice prvotního ve ejného úpisu akcií se v nuje p edev ím ekonomická literatura. V Evropském regionu lze najít jen velmi málo právní literatury zabývající se tímto tématem. O tom sv d í i skute nost, e komentá k Zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, který nabyl ú innosti se vstupem eské republiky do Evropské unie, byl sepsán teprve v lo ském roce. Situace v USA je vzhledem k popularit tohoto procesu a jeho historické tradici zcela opa ná. P esto, tato diplomová práce by se m la zam ovat p edev ím na právní úpravu IPO. Vzhledem k tomuto tedy nejd íve vysv tlím termín ve ejný úpis akcií, jaké výhody a nevýhody jsou s tímto postupem navý ení vlastního kapitálu spojeny, vysv tlím n které základní pojmy k n mu se vá ící. Dále se tato práce bude v novat úprav v Evropské unii, kde za nu trochu ob írn ji, nejd íve vysv tlením základní principy a fungování Evropské unie. Posléze navá u úpravou kapitálových trh a zakon ím rozborem jednotlivých právních akt vá ících se k prvotní ve ejné nabídce akcií. Následn uvedu konkrétní právní úpravu v eské republice, její vazby na unijní úpravu a postup p i proces prvotního úpisu akcií na pra ské burze. V poslední ásti diplomové práce se budu v novat právní úprav v USA a to p edev ím s ohledem na její historický vývoj a praxi. V záv ru práce se pokusím o zaujetí kritického postoje k uvedeným právním úpravám, odkrýt jejich nedostatky a p ednosti s navr ením mo ných zm n. Plze, duben 2013 Zuzana Krumlová 2

9 1. PRVOTNÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ NEBOLI IPO 1.1. Vymezení pojmu Pokud budeme vycházet z anglického pojmu IPO (Initial Public Offering), je na úvod nutné poznamenat, e v literatu e lze najít mnoho jeho definic. Tyto jsou r zn obsáhlé, i naopak velmi konkrétní, pouze pro názornost tak zde uvádím nap.: - definice Americké U. S. Security and Exchange Commission (dále jen SEC) 1, která IPO chápe jako okam ik, kdy spole nost prvn emituje své akcie na ve ejném tru 2 ; - universitní profesor Jay R. Ritter, který se na problematiku IPO dlouhodob zam uje, jej pak definuje jako okam ik, kdy jsou cenné papíry poprvé emitovány iroké ve ejnosti 3, Ritter tedy IPO chápe jako prvotní ve ejný úpis nejen majetkových cenných papír (akcií) ale i jako prvotní ve ejný úpis dluhových cenných papír (dluhopis ); - Burza cenných papír Praha, a.s. (dále jen BCPP) definuje IPO jako primární ve ejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh; 4 - V 34 odst. 1) zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen ZPKT) je pak IPO v podstat definováno jako ve ejná nabídka investi ních cenných papír. Z vý e uvedených definice lze tedy odvodit, e IPO je definováno jako úpis cenných papír, p edev ím pak akcií; tento úpis je provád n ve ejn, tedy na ve ejném regulovaném trhu cenných papír. Tímto ve ejným regulovaným trhem cenných papír je ve v t in zemí samoz ejm burza cenných papír. Tato práce, 1 U.S. Security and Exchange Commission je regulátorem Amerického trhu. SEC byl zalo en ji roku 1934 v reakci na události, které p edcházely tzv. ernému pátku na Wall Street a následné velké ekonomické krizi 30. let. Jeho pravomoci byly postupem asu zna n roz í eny, dnes se skládá ze 4 hlavních divizí: Divize podnikových financí (Division of Corporate Finance), Divize regulace trhu (Division of Market Regulation), Divize investi ního managementu (Division of Investment Management) a Divize vymáhání (Division of Enforcement). 2 Initial Public Offerings (IPO). In: U.S. Securities and Exchange Commission [online] [cit ]. Dostupné z: autorský p eklad 3 RITTER, Jay R. Initial Public Offerings. Contemporary Finance Digest. 1998,. 1, s Dostupné z: autorský p eklad 4 IPO: Co znamená zkratka IPO?. In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 3

10 jak ji vyplývá z jejího názvu, se bude zam ovat na prvotní ve ejnou nabídku akcií, tedy majetkových cenných papír, nikoliv dluhových cenných papír. 5 Je takté d le ité p ipomenout, e vstup spole nosti na ve ejný kapitálový trh je jedním z nejvýznamn j ích okam ik v ivot spole nosti. I pro samotný kapitálový trh je primární emise d le itá, p itáhne pozornost ve ejnosti, která pak v d sledku toho investuje peníze skrze kapitálový trh, ím dochází k alokaci zdroj v rámci národního i sv tového hospodá ství. Primární emise akcií jako zdroj financování spole nosti má nejdel í historii a je nejvíce vyu ívána p edev ím ve Spojených státech. IPO za ilo sv j nejv t í boom a rozvoj celosv tov p edev ím na p elomu 50. a 60. let, kdy banky zp ís ovaly podmínky pro poskytnutí úv ru. Banky se za aly zajímat o historii svých adatel, jejich dlouhodobou pozici na trhu, ú etní záv rky za uplynulá období a takté posuzovali solventnost svého p ípadného dlu níka s ohledem na sou asnou situaci. Pro mnoho inovativních spole ností a spole ností nov zalo ených tak bylo mnohdy nemo né dosáhnout na úv r, jedinou cestou tedy byl primární ve ejný úpis akcií Stru n k procesu IPO Proces IPO zahrnuje postup spole nosti od prvotního rozhodnutí vstoupit na burzu, a po její obchodování na trhu. Na tomto míst je vhodné poznamenat, e ve ejn obchodovatelnou se m e stát jak ji existující spole nost, tak tímto zp sobem m e vzniknout i spole nost zcela nová 7. Tento proces je v zásad rozd len do t í fází P ípravná fáze Tato fáze je nejdel í a standardn se nezahrnuje do asové osy IPO procesu, její délka je odvislá od ka dé spole nosti, m e proto trvat m síce i roky 9. Pokud se po zvá ení v ech rizik, výhod a nevýhod IPO spole nost rozhodne vstoupit na regulovaný trh, musí podstoupit ur itý proces transformace. 5 Jako jsou nap íklad dluhopisy, na které se takté vztahuje zákonná úprava o prvotní ve ejné nabídce investi ních cenných papír. 6 LI KA, Václav. IPO kmenové akcie a jejich primární emise. Vyd. 1. Praha: HZ, 2001, 169 s. ISBN X a násled. zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. In: Sbírka zákon. 5. listopad MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN Patria Online. IPO Mo nosti primárních emisí v R. In: Patria.cz [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 4

11 Jedná se o transformaci spole nosti tak, aby její organiza ní struktura a ízení vyhovovalo podmínkám daného kapitálového trhu. 10 V praxi to tedy nej ast ji znamená, e spole nost musí p ejít na principy ízení a správy OECD 11, tzv. Corporate Governance 12. Corporate Governance upravuje zp soby ízení spole nosti, rozd lení pravomocí a kompetencí, ale také vztahy mezi akcioná i a managementem spole nosti tak, aby struktura spole nosti byla co nejvíce transparentní. 13 N které z t chto princip mohou být inkorporovány do právních ád jednotlivých stát, jiné mohou mít spí e povahu doporu ení. Dal í d le itou zm nou pro spole nost je p echod na Mezinárodní ú etní standardy (IFRS). 14 Podle t chto standard jsou spole nosti obchodované na burze povinny ú tovat ve více ne zemích sv ta. Sjednocení t chto postup má slou it k v t í transparentnosti spole nosti a informovanosti investor na mezinárodním poli. Pokud tak emitent dosud neu inil, zvolí si nyní právní a finan ní poradce a p edev ím mana era emise (angl. underwriter), kterým pov t inou bývají investi ní banky. Mana er emise pom e emitentovi najít nejen vhodný trh k realizaci IPO, ale také pr b n hodnotí ve keré faktory a okolnosti, je mohou mít vliv na pr b h IPO a na jeho úsp nost. Emitent m e v podstat kdykoliv od svého zám ru vstoupit na regulovaný trh upustit, a to práv v závislosti na vhodnosti, p ínosnosti a ziskovosti IPO Realiza ní fáze Jakmile spole nost projde touto transformaci na mezinárodní standardy ízení a ú tování, zapo íná dal í fáze procesu IPO, která kon í a t sn p ed 10 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj, z angl. Organisation for Economic Cooperation and Development, je mezinárodní organizace zam ující se na ekonomicko-sociální spolupráci lenských stát, rozvoj ekonomiky, stabilizaci a rozvoj mezinárodních trh. 12 Více na 13 Více na ! Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1606/2002 o uplat ování mezinárodních ú etních standard. In: Ú ední v stník EU. 19. ervenec Viz také DUMONT, Chris. International Financial Reporting Standards: What You Need To Know. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 15 DUMONT, Chris. International Financial Reporting Standards: What You Need To Know. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 5

12 samotným vstupem na trh. Pro tuto fázi je nejd le it j í vzbudit v investorech zájem a zárove jistotu, e spole nost je transparentní, zisková, e má potenciál velkého r stu a stability. 16 Tyto informace samoz ejm musejí být zalo eny na ov itelných faktech. Spole nost tedy v této fázi prochází právní i finan ní due diligence, její záv ry pak budou tvo it podklady pro vypracování Prospektu cenného papíru (dále jen Prospekt). Tento Prospekt musí obsahovat ve keré relevantní údaje vá ící se k emitentovi a k cennému papíru tak, aby se investor mohl kvalifikovan rozhodnout, zda investuje do spole nosti, i nikoliv. 17 Prospekt schvaluje orgán dohledu daného státu. Pokud je Prospekt schválen, musí být zve ejn n spolu s ve ejnou nabídkou akcií a jeho obsah musí být dostupný pro potencionální investory. Do této fáze lze takté zahrnout tzv. roadshow a bookbuilding, co jsou aktivity emitenta, je mají slou it k propagaci jeho jména a p edev ím plánované emise. Zjednodu en e eno, roadshow je propagace a reklama samotné emise, p i které se zji uje zájem investor. Na vzájemných setkáních je jim p edstavena spole nost, její obchodní plán, zám ry a cíle, atd. V návaznosti na ní prob hne bookbuilding, co je n kolikadenní období, kdy investo i zasílají mana erovi emise nákupní p íkazy, pomocí nich je stanoven emisní kurz akcií Úpis akcií Pokud tedy emitent splní ve keré zákonné podmínky pro Prospekt a stanoví emisní kurs akcií, podá ádost o p ijetí k obchodování na ve ejném regulovaném trhu (v zásad tuto ádost m e podat i d íve a následn ji doplnit informacemi o emisním kurzu). Jestli e emitent vyhoví takté v em podmínkám organizátora ve ejného regulovaného trhu, prob hne prvotní emise akcií. Tato fáze v ak zahrnuje i následné obchodování akcií na trhu. Spole nost musí ud lat v e pro to, aby stabilizovala kurz svých akcií 18 a aby potvrdila, e je 16 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Srov. 36 zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve zn ní pozd j ích p edpis ; ctus.asp. 18 Patria Online. Stabilizace a podpora obchodování. In: Patria.cz [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 6

13 skute n prosperující a e investice do jejích akcií byla pro investora výhodná. 19 Spole nost obchodovaná na burze pak samoz ejm musí plnit pr b n ve keré podmínky stanovené zákonem a organizátorem trhu, aby mohla být i nadále obchodována (v t inou se jedná o informa ní povinnost v i orgánu dohledu, organizátorovi trhu a investor m) Mo nosti d lení IPO IPO lze dále d lit v závislosti na p vodu nabízených akcií: 1. IPO primárních akcií, kdy jsou na primárním trhu emitovány zcela nové akcie 2. IPO sekundárních akcií, kdy jsou emitovány akcie, se kterými se doposud obchodovalo pouze na neve ejném sekundárním trhu cenných papír 3. IPO kombinované, kdy se vydání primárních akcií dopl uje sekundárními 20 Z vý e uvedeného d lení je z ejmé, e pokud emitent emituje primární akcie, pak tím zvy uje sv j základní kapitál, nebo své akcie prodává rovnou investor m a taková emise je pro n j zdrojem financí. Pokud v ak emitent emituje sekundární akcie, fakticky se jedná o pouhé p eprodání akcií mezi investory, kte í akcie dr eli v rámci neve ejného trhu a nyní je p eprodávají investor m na ve ejném trhu. Emitentovi v ak tato emise nep iná í zvý ení základního kapitálu, ani jiné finan ní prost edky, ale pouze náklady s IPO spojené. Takté je d le ité rozli ovat, zda spole nost ji jednou pro la procesem prvotního ve ejného úpisu akcií a stala se ve ejn obchodovatelnou. Nebo zda ji tímto postupem jednou pro la a nyní pouze navy uje stávající ve ejn obchodovaný kapitál. Kroky spole nosti p i dal ím úpisu akcií na ve ejn regulovaném trhu toti nejsou stejné, n které fáze procesu jsou zcela vynechány. Anglická literatura proto rozli uje, i pojmov, zda spole nost prochází IPO, i zda navy uje sv j kapitál, který je ji ve ejn obchodován. Mezi zmín né rozdíly v nále itostech pat í nap íklad i skute nost, e s realizací IPO v t inou bývá spojena 19 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 20 MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN

14 i rozsáhlá zm na interního fungování spole nosti 21 spolu s jejím d kladným prov ením 22, spole nost také samoz ejm musí splnit ve keré nále itosti dané národním zákonem (p íp. organizátorem trhu), aby mohla být p ijata k obchodování na ve ejném regulovaném trhu. Pokud v ak spole nost je na trhu ji obchodována, ve keré tyto podmínky spl uje. Mezi dal í odli nosti pak pat í i skute nost, e p i IPO emitent musí stanovit emisní kurz sám v rámci svých poznatk b hem roadshow a následného bookbuildingu, p i dal í emisi v ak m e vycházet z tr ní ceny ji obchodovaných akcií. 23 V t chto p ípadech, kdy spole nost pouze zvy uje sv j stávající kapitál obchodovaný na ve ejném regulovaném trhu, hovo íme o tzv. dal í emisi akcií, Seasoned Equity Offering i pouze SEO, v anglické literatu e lze v ak nalézt i ozna ení Secondary Public Offering D vody pro IPO, výhody a nevýhody Mezi nejvýznamn j í a nejzákladn j í d vody, pro emitenti podstupují proces IPO, pat í p edev ím zvý ení, pota mo získání, vlastního kapitálu, který tak spole nosti pom e v rozvoji. Výhodou IPO oproti úv ru i p j ce, a ji od banky, soukromého investora i investor, je skute nost, e p i IPO emitent získá podstatn vy í objem finan ních prost edk, ne by získal v rámci p j ky a tato ástka není vázána na ádný ú el, jako tomu bývá v p ípad p j ek. Emitent m e získané finan ní prost edky pou ít prakticky na jakýkoliv ú el. 24 Takté je p i získání financí prost ednictvím IPO emitent opro t n od pravidelných splátek p j ky, 25 IPO tak vede k optimalizaci kapitálové struktury. 26 Na druhé stran, mezi nesporné zápory IPO pat í p edev ím jeho finan ní nákladnost v porovnání s p j kou, nicmén IPO p iná í v t í finan ní prost edky a jedná se pouze o jednorázový náklad, který v t inou nemívá tak zásadní dopad na cash flow Vedení ve ejn obchodované spole nosti musí mít transparentní strukturu, nej ast ji se doporu ují principy správy a ízení podle OECD (tzv. Corporate Governance), spole nost takté musí ú tovat dle mezinárodních ú etních standard (tzv. IFRS). 22 Právní a ú etní due diligence. 23 Definitions. In: IPO Underpricing.com [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 24 Motivy vstupu spole nosti na kapitálový trh formou IPO: Výhody ve ejné emise. In: MM Pr myslové spektrum [online] [cit ]. Dostupné z: 25 IPO: Pro je t nejsou va e akcie na burze? In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno. [cit ]. Dostupné z: 26 Pom r dluhu a vlastního kapitálu. 27 Cash flow je do e tiny p ekládán v t inou jako pen ní tok. Pen ní tok za ur ité období tvo í rozdíl pen ních p íjm a výdaj spole nosti. Cash flow tak v závislosti na tomto rozdílu m e být 8

15 spole nosti, jaký mívají pravidelné splátky p j ky. Tak e i kdy je IPO v po átcích podstatn nákladn j í ne p j ka, vyjde pro emitenta v d sledku výhodn ji. 28 Navý ení základního kapitálu s sebou v ak nese i zvý ení mno ství akcií v ob hu a tudí i více akcioná, nebo alespo zvý ení podíl stávajících akcioná. Emitent si ale v rámci IPO m e vybrat, 29 v jaké vý i bude akcie emitovat, v jakém mno ství a tudí i jak velkou ást základního kapitálu, tj. vlivu ve spole nosti bude emitovat, díky emu m e áste n ovlivnit míru vlivu na ízení spole nosti u nových akcioná. Nicmén, akcioná i mají v dy právo na informace o interním d ní ve spole nosti. P esto práv i zvý ení po tu akcioná m e být d vodem pro IPO, a to nap íklad v p ípad, e jediný i majoritní vlastník spole nosti chce dobrovoln sní it sv j podíl ve spole nosti, nebo v p ípadech rodinných podnik, jako prost edek e ení problému genera ní obm ny. 30 Dal ím d vodem pro IPO je pak zvý ení d v ryhodnosti spole nosti, nebo spole nost obchodovaná na ve ejném regulovaném trhu musí být transparentní a musí projít p ed svým vstupem na trh tzv. due diligence, tj. právním a finan ním auditem, navíc spole nost má také po celou dobu obchodovatelnosti akcií informa ní povinnost v i investor m, orgánu dohledu a organizátorovi trhu 31. Nicmén, informa ní povinnost, která je spojena jak s procesem IPO tak se samotnou obchodovatelností na burze, m e být i nevýhodou, 32 nebo emitent je mnohem kriti t ji sledován a ka dá událost s ním bu negativní, pokud tedy spole nost více pen z vydá, ne p ijme, nebo pozitivní, kdy spole nost více pen p ijme, ne vydá. Nejedná se ale o rozdíl mezi výnosy a náklady, tento rozdíl je vyjád en bu ziskem, nebo ztrátou. 28 MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN V souladu s danými burzovními pravidly a zákony. 30 Motivy vstupu spole nosti na kapitálový trh formou IPO: e ení i pro rodinné firmy. In: MM Pr myslové spektrum [online] [cit ]. Dostupné z: 31 Viz the Securities Exchange Act of 1934; Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS. 32 BALASUBRAMANIAM, Kesavan. What are the advantages and disadvantages for a company going public?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 9

16 spojená má vliv na tr ní cenu akcií. Spole nosti, které jsou citlivé na zve ej ování informací v rámci svého odv tví tak z tohoto d vodu mnohdy IPO nepodstoupí. 33 Proces vstupu na trh je také spojen se zviditeln ním spole nosti a její v t í presti í, nebo ji samotná p íprava na IPO vede ke zvý enému zájmu investor i iroké ve ejnosti o spole nost. IPO tedy slou í i jako ur itá reklama pro emitenta MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN IPO: Pro je t nejsou va e akcie na burze? In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno. [cit ]. Dostupné z: 10

17 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 2.1. Základní principy EU a jednotný trh Jak jsem ji nazna ila v úvodu, úprava prvotní ve ejné nabídky akcií v eské republice je v podstat kompletn odvislá od úpravy unijní, je to pochopiteln dáno lenstvím eské republiky v EU. Evropská unie stále více prosazuje princip maximální harmonizace, tedy ponechává v této oblasti stát m jen velmi malý prostor na vlastní úpravu. 35 I proto pova uji za d le ité na tomto míst nejd íve provést ur itý stru ný exkurz do práva Evropské unie, do základních princip fungování EU a historie vzniku jednotnosti úpravy trh s finan ními nástroji. Jedním z nejd le it j ích princip EU je p ímá závaznost a vynutitelnost akt EU 36, a takté jejich aplika ní p ednost p ed národním právem. 37 Tyto principy nejsou zakotveny v zakládacích smlouvách EU, ale byly vyvinuty p es rozhodovací pravomoc Soudního dvora EU. V t ina regulativních akt Evropské unie má tedy aplika ní p ednost a jsou ve v ech lenských státech p ímo závazné a vynutitelné. Tyto principy slou í p edev ím k zaji t ní harmonizace a jednotnosti unijního práva a k ochran ob an EU. Takté je d le ité zmínit, e jednotný vnit ní trh je jedním ze základních pilí Evropské unie. Byl ve své podstat dokon en a pojmenován Jednotným Evropským Aktem z roku P edstavuje vnit ní prostor bez hranic, kde se osoby, zbo í, slu by a kapitál mohou voln pohybovat bez jakýchkoliv finan ních nebo byrokratických hranic. Jednotlivé orgány EU neustále pracují na odstran ní p eká ek, které by v rámci národní právní úpravy jednotlivých lenských stát mohly bránit fungování jednotného trhu. Dochází tudí k harmonizaci právních p edpis jednotlivých lenských stát a to podle osnovy unijních akt. 38 Volný pohyb kapitálu byl za len n do jednotného trhu a Maastrichtskou dohodou v roce 1992 a vztahuje se na nej ir í okruh osob a stát, nebo unijní 35 HUSTÁK; a KOL. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentá. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1029 s. ISBN Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen, Case 26/62. Yvonne van Duyn v Home Office, Case Flaminio Costa v E.N.E.L., Case Vnit ní trh: obecný rámec. In: Evropská komise [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: _cs.htm. 11

18 úprava se aplikuje nejen na lenské státy a volný pohyb kapitálu mezi nimi, ale i na volný pohyb kapitálu mezi lenskými státy a t etími zem mi. 39 Volný pohyb kapitálu je zalo en na p eshrani ních transakcích mezi investory v jednom lenském stát a finan ními institucemi v druhém. Zahrnuje p ímé zahrani ní investice (v etn p evzetí spole nosti nebo zisku zásadního vlivu na rozhodování), nákup a investice do nemovitostí, nákup a prodej cenných papír, poskytování p j ek a úv r a dal í pen ní operace s finan ními institucemi (v etn osobních kapitálových operací jako je d dictví apod.) Lamfalussyho proces Rada ministr hospodá ství a financí (ECOFIN) jmenovala v ervenci roku 2000 odbornou komisi pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho. Tato komise byla ustanovena v rámci Ak ního plánu pro finan ní slu by, je m l za cíl omezení stávajících p eká ek integrace evropského finan ního trhu a jeho v t í harmonizaci. Záv rem zkoumání komise byla tzv. Lamfalussyho zpráva, která navrhovala mnoho reformních opat ení k odstran ní hlavních nedostatk stávajícího systému harmonizace práva lenských stát v oblasti finan ního trhu. Lamfalussyho zpráva ale p edev ím p edstavila ty úrov ový model tvorby právních p edpis pro celý finan ní trh. Tento model se nazývá Lamfalussyho proces, má za cíl zjednodu ení a zrychlení legislativního procesu v oblasti finan ních slu eb, který povede k v t í harmonizaci. 41 První úrove zahrnuje p ijímání legislativních akt (p evá n sm rnic) v rámci ádného legislativního postupu Radou EU a Evropským Parlamentem. Takto p ijaté legislativní akty stanoví základní principy a body právní úpravy d le ité pro implementaci. 42 Druhá úrove je p edstavována provád cími p edpisy, tedy pov t inou implementa ními akty (na ízení nebo sm rnice). Na této úrovni úzce spolupracuje Evropská komise se specializovanými výbory a Evropským Parlamentem. 39 The EU Single Market: Legal Framework. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 40 The EU Single Market: Overview. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 41 BRAUN, Judith Marion. Finan ní slu by: Lamfalussyho proces vznik a pou ití v praxi. In: Evropský Parlament [online]. 07/2008 [cit ]. Dostupné z: 42 FAULHAMEROVÁ a HERBOCZKOVÁ. Pravomoci evropských orgán dohledu nad finan ním trhem. Obchodn právní revue: odborný recenzovaný asopis pro obchodní právo a právo finan ních trh. Praha: C.H. Beck, 2010,. 9. ISSN

19 T etí úrove tvo í takzvaný evropský orgán dohledu, neboli ESMA (European Securities and Markets Authority, tedy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 43. Tento orgán má za úkol posilovat harmonizaci unijní úpravy v jednotlivých státech, k tomu vydává jednotlivé výkladové p íru ky 44, av ak také nejr zn j í zprávy a návrhy zm n právní úpravy. Ve keré úkony tohoto orgánu mají slou it k posílení harmonizace a zvý ení efektivity opat ení p ijatých na 1. a 2. úrovni. 45 Na tvrté úrovni pak Komise provádí kontrolu p ijatých opat ení v p edchozích úrovních. V p ípad, e zjistí jakékoliv nedostatky, podnikne konkrétní kroky k jejich náprav Právní rámec EU Na základ Lamfalussyho procesu byly p ijaty také tzv. Lamfalussyho sm rnice, tedy základní ty i sm rnice první úrovn. Tyto sm rnice tvo í zárove základ Ak ního plánu pro finan ní slu by. Jsou jimi: 47 - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS (dále jen MiFID); - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasv cených osob a manipulaci s trhem (zneu ívání trhu), (dále jen Sm rnice o zneu ívání trhu); - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zve ejn n p i ve ejné nabídce nebo p ijetí cenných papír k obchodování a o zm n sm rnice 2001/34/ES. Text s významem pro EHP (dále jen Sm rnice o Prospektu); 43 Více na 44 Viz 45 FAULHAMEROVÁ. Reforma uspo ádání dohledu nad finan ním trhem v EU. Obchodn právní revue: odborný recenzovaný asopis pro obchodní právo a právo finan ních trh. Praha: C.H. Beck, 2010,. 8. ISSN BRAUN, Judith Marion. Finan ní slu by: Lamfalussyho proces vznik a pou ití v praxi. In: Evropský Parlament [online]. 07/2008 [cit ]. Dostupné z: 47 Transposition of Lamfalussy Directives. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 13

20 - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci po adavk na pr hlednost týkajících se informací o emitentech, jejich cenné papíry jsou p ijaty k obchodování na regulovaném trhu a o zm n sm rnice 2001/34/ES (dále jen Sm rnice o transparentnosti) MiFID MiFID je v rámci 2. úrovn Lamfalussyho procesu rozvinut provád cími opat eními, p edev ím pak na ízením Komise (ES). 1287/ a dále sm rnicí Komise. 2006/73/ES 49. MiFID se zam uje p edev ím na zvý ení harmonizace tak, aby investor m byla nabízena vysoká úrove ochrany a zárove investi ní podniky mohly nabízet své slu by v rámci celé Unie. Zam uje se p edev ím na ochranu drobných investor, ob an, kte í se obchodování na kapitálových trzích p íli nev nují, zjednodu en e eno se dá íci, e tato sm rnice zaji uje ochranu spot ebitel v oblasti finan ních trh. Z tohoto d vodu MiFID za adil do seznamu finan ních nástroj i n které deriváty a dal í nástroje, se kterými se obchoduje obdobným zp sobem jako s tradi ními finan ními nástroji. Dále stanovuje ur itý jednotný rámec pro vypo ádací systémy obchod s finan ními nástroji tak, aby tento systém byl co nejvíce transparentní a probíhal na celém území EU jednotn. Takté roz í il definici okruhu osob, na které se vztahuje jeho p sobnost, tudí osob poskytujících investi ní slu by jako jednu ze svých hlavních inností. Zavádí také mo nost pro investi ní podniky poskytovat své slu by nap í celou Unií, ani by museli ádat o zvlá tní povolení p íslu ného národního orgánu. Za ú elem ochrany investor a transparentnosti trhu MiFID zvy uje po adavky na aktuálnost a p ístupnost informací Na ízení Komise (ES). 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o eviden ní povinnosti investi ních podnik, hlá ení obchod, transparentnost trhu, p ijímání finan ních nástroj k obchodování a o vymezení pojm pro ú ely zmín né sm rnice (Text s významem pro EHP) 49 Sm rnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organiza ní po adavky a provozní podmínky investi ních podnik a o vymezení pojm pro ú ely zmín né sm rnice (Text s významem pro EHP) 50 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS. In: Ú ední v stník EU. 21. dubna

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Í R O D O V D E C K Á F A K U L T A Ú E T N I C T V Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P E D M T U Úvod... 3 1. Význam

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více