Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce"

Transkript

1 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana Krumlová

2 Prohla ují, e jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatn, a e jsem vyzna ila prameny, z nich jsem pro svou práci erpala zp sobem ve v decké práci obvyklým. Plze, duben 2013 Zuzana Krumlová

3 Pod kování Na tomto míst bych ráda pod kovala JUDr. Ing. Václavu koloutovi za jeho pomoc p i výb ru tématu diplomové práce a obzvlá t pak za jeho rady a cenné p ipomínky p i jejím zpracovávání. M j dík pat í také jeho hodinám, které byly v dy velmi zajímav vedeny, ím ve mn vzbudily zájem o tuto oblast práva.

4 Obsah ÚVOD PRVOTNÍ VE EJNÁ NABÍDKA AKCIÍ NEBOLI IPO Vymezení pojmu Stru n k procesu IPO P ípravná fáze Realiza ní fáze Úpis akcií Mo nosti d lení IPO D vody pro IPO, výhody a nevýhody PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE Základní principy EU a jednotný trh Lamfalussyho proces Právní rámec EU MiFID Sm rnice o zneu ívání trhu Sm rnice o Prospektu Sm rnice o transparentnosti Sm rnice o p ijetí CP Záv r PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V ESKÉ REPUBLICE Ve ejná nabídka akcií v eské republice P ípravná fáze IPO Realiza ní fáze IPO Mana er emise Valná hromada Due diligence a interní ocen ní spole nosti... 28

5 Prospekt ádost o p ijetí akcií k obchodování Marketing a stanovení emisního kurzu Úpis akcií (post-realiza ní fáze) Záv r KAPITÁLOVÉ TRHY A IPO VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH Úvod do princip fungování amerických kapitálových trh Pyramida regulátor Základní právní rámec pro IPO The Securities Act of The Securities and Exchange Act of The Sarbanes-Oxley Act of Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of Jumpstart Our Business Startups Act of P ípravná fáze Výb r mana era emise a dal ích poradc Finan ní výkaznictví, ve ejn obchodovaná spole nost Realiza ní fáze Organizational meeting Due diligence Drafting (registra ní formulá a Prospekt) Osv d ení o registraci a ve ejná nabídka ádost o p ijetí na NYSE Emise akcií Záv r ZÁV R... 60

6 RESUMÉ P ÍLOHY P íloha P íloha SEZNAM LITERATURY A PRAMEN... 68

7 ÚVOD Problematika prvotního ve ejného úpisu akcií je velmi rozsáhlá a zajímavá, obsahuje v sob hned n kolik d le itých podkapitol, díl ích problematik, jako je nap íklad téma kapitálového trhu, akciových spole ností a v p ípad eské republiky také problematiku práva Evropské unie. Prvotní ve ejný úpis akcií je fenoménem nejen právním, ale p edev ím ekonomickým, o em sv d í velké mno ství voln dostupné ekonomické literatury v nující se tomuto tématu. A to od prvotního rozhodnutí spole nosti vstoupit na burzu, p es upsání a vydání akcií, a po následné obchodování na burze. Pokud se spole nost rozhodne vstoupit na burzu, znamená to nejen zisk pom rn zna ných pen ních prost edk (tedy navý ení základního kapitálu) bez omezení ú elu jeho pou ití, ale také velké náklady s tím spojené. Spole nost musí být dostate n stabilní a známá, mít perspektivu r stu a ziskovosti pro investory, aby mohla úsp n podstoupit proces prvotní ve ejné nabídky akcií a vstoupit na burzu. Práv tyto ekonomické aspekty vstupu na burzu jsou nejspí e hlavním d vodem, pro se tomuto tématu v nuje p evá n ekonomická literatura. Z právního hlediska se jedná o proces p em ny z oby ejné spole nosti, na spole nost obchodovanou na burze. Tento proces s sebou nese n kolik nutných krok, od t ch obecn j ích, jako je p em na organiza ní struktury spole nosti, nebo spole nosti obchodované na burze musejí mít transparentní organiza ní strukturu a musí zde být jasný tok financí, po konkrétn j í, jako je vypracování Prospektu cenného papíru a spln ní podmínek p ijetí na konkrétní burzu. Existují samoz ejm i následné povinnosti, p edev ím informa ní, které jsou spojeny s obchodováním spole nosti na regulovaném trhu. Práv pro komplexnost tohoto tématu a pro jeho p esah do práva Evropské unie jsem si jej vybrala. V dy jsem tíhla k ekonomice, právu spole ností a problematice Evropské unie. Kdy jsem si téma diplomové práce volila, cht la jsem se v novat jen samotnému procesu prvotního ve ejného úpisu akcií v eské republice, p i bli ím zkoumání a pro ítání literatury jsem v ak zjistila, e kapitálové trhy jako celek jsou ve své podstat zcela upraveny unijním právem, p i em n které jeho aspekty jsou implementovány a dopln ny národním právem. Není se samoz ejm emu divit, volný pohyb kapitálu pat í mezi základní principy, svobody, Evropské unie. Jako dal í logický krok se pak jevilo porovnání 1

8 právní úpravy v Evropské unii s úpravou v USA, jeliko lze USA pova ovat za jakousi kolébku kapitálových trh a IPO. Vzato z historického hlediska, v Evrop spole nosti i dnes tíhnou spí e k obstarání finan ních prost edk pomocí p j ek a úv r od bankovních institucí, kde to v USA spole nosti navy ují sv j základní kapitál vstupem na kapitálový trh. Jak jsem ji poznamenala, problematice prvotního ve ejného úpisu akcií se v nuje p edev ím ekonomická literatura. V Evropském regionu lze najít jen velmi málo právní literatury zabývající se tímto tématem. O tom sv d í i skute nost, e komentá k Zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, který nabyl ú innosti se vstupem eské republiky do Evropské unie, byl sepsán teprve v lo ském roce. Situace v USA je vzhledem k popularit tohoto procesu a jeho historické tradici zcela opa ná. P esto, tato diplomová práce by se m la zam ovat p edev ím na právní úpravu IPO. Vzhledem k tomuto tedy nejd íve vysv tlím termín ve ejný úpis akcií, jaké výhody a nevýhody jsou s tímto postupem navý ení vlastního kapitálu spojeny, vysv tlím n které základní pojmy k n mu se vá ící. Dále se tato práce bude v novat úprav v Evropské unii, kde za nu trochu ob írn ji, nejd íve vysv tlením základní principy a fungování Evropské unie. Posléze navá u úpravou kapitálových trh a zakon ím rozborem jednotlivých právních akt vá ících se k prvotní ve ejné nabídce akcií. Následn uvedu konkrétní právní úpravu v eské republice, její vazby na unijní úpravu a postup p i proces prvotního úpisu akcií na pra ské burze. V poslední ásti diplomové práce se budu v novat právní úprav v USA a to p edev ím s ohledem na její historický vývoj a praxi. V záv ru práce se pokusím o zaujetí kritického postoje k uvedeným právním úpravám, odkrýt jejich nedostatky a p ednosti s navr ením mo ných zm n. Plze, duben 2013 Zuzana Krumlová 2

9 1. PRVOTNÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ NEBOLI IPO 1.1. Vymezení pojmu Pokud budeme vycházet z anglického pojmu IPO (Initial Public Offering), je na úvod nutné poznamenat, e v literatu e lze najít mnoho jeho definic. Tyto jsou r zn obsáhlé, i naopak velmi konkrétní, pouze pro názornost tak zde uvádím nap.: - definice Americké U. S. Security and Exchange Commission (dále jen SEC) 1, která IPO chápe jako okam ik, kdy spole nost prvn emituje své akcie na ve ejném tru 2 ; - universitní profesor Jay R. Ritter, který se na problematiku IPO dlouhodob zam uje, jej pak definuje jako okam ik, kdy jsou cenné papíry poprvé emitovány iroké ve ejnosti 3, Ritter tedy IPO chápe jako prvotní ve ejný úpis nejen majetkových cenných papír (akcií) ale i jako prvotní ve ejný úpis dluhových cenných papír (dluhopis ); - Burza cenných papír Praha, a.s. (dále jen BCPP) definuje IPO jako primární ve ejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh; 4 - V 34 odst. 1) zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen ZPKT) je pak IPO v podstat definováno jako ve ejná nabídka investi ních cenných papír. Z vý e uvedených definice lze tedy odvodit, e IPO je definováno jako úpis cenných papír, p edev ím pak akcií; tento úpis je provád n ve ejn, tedy na ve ejném regulovaném trhu cenných papír. Tímto ve ejným regulovaným trhem cenných papír je ve v t in zemí samoz ejm burza cenných papír. Tato práce, 1 U.S. Security and Exchange Commission je regulátorem Amerického trhu. SEC byl zalo en ji roku 1934 v reakci na události, které p edcházely tzv. ernému pátku na Wall Street a následné velké ekonomické krizi 30. let. Jeho pravomoci byly postupem asu zna n roz í eny, dnes se skládá ze 4 hlavních divizí: Divize podnikových financí (Division of Corporate Finance), Divize regulace trhu (Division of Market Regulation), Divize investi ního managementu (Division of Investment Management) a Divize vymáhání (Division of Enforcement). 2 Initial Public Offerings (IPO). In: U.S. Securities and Exchange Commission [online] [cit ]. Dostupné z: autorský p eklad 3 RITTER, Jay R. Initial Public Offerings. Contemporary Finance Digest. 1998,. 1, s Dostupné z: autorský p eklad 4 IPO: Co znamená zkratka IPO?. In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 3

10 jak ji vyplývá z jejího názvu, se bude zam ovat na prvotní ve ejnou nabídku akcií, tedy majetkových cenných papír, nikoliv dluhových cenných papír. 5 Je takté d le ité p ipomenout, e vstup spole nosti na ve ejný kapitálový trh je jedním z nejvýznamn j ích okam ik v ivot spole nosti. I pro samotný kapitálový trh je primární emise d le itá, p itáhne pozornost ve ejnosti, která pak v d sledku toho investuje peníze skrze kapitálový trh, ím dochází k alokaci zdroj v rámci národního i sv tového hospodá ství. Primární emise akcií jako zdroj financování spole nosti má nejdel í historii a je nejvíce vyu ívána p edev ím ve Spojených státech. IPO za ilo sv j nejv t í boom a rozvoj celosv tov p edev ím na p elomu 50. a 60. let, kdy banky zp ís ovaly podmínky pro poskytnutí úv ru. Banky se za aly zajímat o historii svých adatel, jejich dlouhodobou pozici na trhu, ú etní záv rky za uplynulá období a takté posuzovali solventnost svého p ípadného dlu níka s ohledem na sou asnou situaci. Pro mnoho inovativních spole ností a spole ností nov zalo ených tak bylo mnohdy nemo né dosáhnout na úv r, jedinou cestou tedy byl primární ve ejný úpis akcií Stru n k procesu IPO Proces IPO zahrnuje postup spole nosti od prvotního rozhodnutí vstoupit na burzu, a po její obchodování na trhu. Na tomto míst je vhodné poznamenat, e ve ejn obchodovatelnou se m e stát jak ji existující spole nost, tak tímto zp sobem m e vzniknout i spole nost zcela nová 7. Tento proces je v zásad rozd len do t í fází P ípravná fáze Tato fáze je nejdel í a standardn se nezahrnuje do asové osy IPO procesu, její délka je odvislá od ka dé spole nosti, m e proto trvat m síce i roky 9. Pokud se po zvá ení v ech rizik, výhod a nevýhod IPO spole nost rozhodne vstoupit na regulovaný trh, musí podstoupit ur itý proces transformace. 5 Jako jsou nap íklad dluhopisy, na které se takté vztahuje zákonná úprava o prvotní ve ejné nabídce investi ních cenných papír. 6 LI KA, Václav. IPO kmenové akcie a jejich primární emise. Vyd. 1. Praha: HZ, 2001, 169 s. ISBN X a násled. zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. In: Sbírka zákon. 5. listopad MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN Patria Online. IPO Mo nosti primárních emisí v R. In: Patria.cz [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 4

11 Jedná se o transformaci spole nosti tak, aby její organiza ní struktura a ízení vyhovovalo podmínkám daného kapitálového trhu. 10 V praxi to tedy nej ast ji znamená, e spole nost musí p ejít na principy ízení a správy OECD 11, tzv. Corporate Governance 12. Corporate Governance upravuje zp soby ízení spole nosti, rozd lení pravomocí a kompetencí, ale také vztahy mezi akcioná i a managementem spole nosti tak, aby struktura spole nosti byla co nejvíce transparentní. 13 N které z t chto princip mohou být inkorporovány do právních ád jednotlivých stát, jiné mohou mít spí e povahu doporu ení. Dal í d le itou zm nou pro spole nost je p echod na Mezinárodní ú etní standardy (IFRS). 14 Podle t chto standard jsou spole nosti obchodované na burze povinny ú tovat ve více ne zemích sv ta. Sjednocení t chto postup má slou it k v t í transparentnosti spole nosti a informovanosti investor na mezinárodním poli. Pokud tak emitent dosud neu inil, zvolí si nyní právní a finan ní poradce a p edev ím mana era emise (angl. underwriter), kterým pov t inou bývají investi ní banky. Mana er emise pom e emitentovi najít nejen vhodný trh k realizaci IPO, ale také pr b n hodnotí ve keré faktory a okolnosti, je mohou mít vliv na pr b h IPO a na jeho úsp nost. Emitent m e v podstat kdykoliv od svého zám ru vstoupit na regulovaný trh upustit, a to práv v závislosti na vhodnosti, p ínosnosti a ziskovosti IPO Realiza ní fáze Jakmile spole nost projde touto transformaci na mezinárodní standardy ízení a ú tování, zapo íná dal í fáze procesu IPO, která kon í a t sn p ed 10 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj, z angl. Organisation for Economic Cooperation and Development, je mezinárodní organizace zam ující se na ekonomicko-sociální spolupráci lenských stát, rozvoj ekonomiky, stabilizaci a rozvoj mezinárodních trh. 12 Více na 13 Více na ! Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1606/2002 o uplat ování mezinárodních ú etních standard. In: Ú ední v stník EU. 19. ervenec Viz také DUMONT, Chris. International Financial Reporting Standards: What You Need To Know. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 15 DUMONT, Chris. International Financial Reporting Standards: What You Need To Know. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 5

12 samotným vstupem na trh. Pro tuto fázi je nejd le it j í vzbudit v investorech zájem a zárove jistotu, e spole nost je transparentní, zisková, e má potenciál velkého r stu a stability. 16 Tyto informace samoz ejm musejí být zalo eny na ov itelných faktech. Spole nost tedy v této fázi prochází právní i finan ní due diligence, její záv ry pak budou tvo it podklady pro vypracování Prospektu cenného papíru (dále jen Prospekt). Tento Prospekt musí obsahovat ve keré relevantní údaje vá ící se k emitentovi a k cennému papíru tak, aby se investor mohl kvalifikovan rozhodnout, zda investuje do spole nosti, i nikoliv. 17 Prospekt schvaluje orgán dohledu daného státu. Pokud je Prospekt schválen, musí být zve ejn n spolu s ve ejnou nabídkou akcií a jeho obsah musí být dostupný pro potencionální investory. Do této fáze lze takté zahrnout tzv. roadshow a bookbuilding, co jsou aktivity emitenta, je mají slou it k propagaci jeho jména a p edev ím plánované emise. Zjednodu en e eno, roadshow je propagace a reklama samotné emise, p i které se zji uje zájem investor. Na vzájemných setkáních je jim p edstavena spole nost, její obchodní plán, zám ry a cíle, atd. V návaznosti na ní prob hne bookbuilding, co je n kolikadenní období, kdy investo i zasílají mana erovi emise nákupní p íkazy, pomocí nich je stanoven emisní kurz akcií Úpis akcií Pokud tedy emitent splní ve keré zákonné podmínky pro Prospekt a stanoví emisní kurs akcií, podá ádost o p ijetí k obchodování na ve ejném regulovaném trhu (v zásad tuto ádost m e podat i d íve a následn ji doplnit informacemi o emisním kurzu). Jestli e emitent vyhoví takté v em podmínkám organizátora ve ejného regulovaného trhu, prob hne prvotní emise akcií. Tato fáze v ak zahrnuje i následné obchodování akcií na trhu. Spole nost musí ud lat v e pro to, aby stabilizovala kurz svých akcií 18 a aby potvrdila, e je 16 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Srov. 36 zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve zn ní pozd j ích p edpis ; ctus.asp. 18 Patria Online. Stabilizace a podpora obchodování. In: Patria.cz [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 6

13 skute n prosperující a e investice do jejích akcií byla pro investora výhodná. 19 Spole nost obchodovaná na burze pak samoz ejm musí plnit pr b n ve keré podmínky stanovené zákonem a organizátorem trhu, aby mohla být i nadále obchodována (v t inou se jedná o informa ní povinnost v i orgánu dohledu, organizátorovi trhu a investor m) Mo nosti d lení IPO IPO lze dále d lit v závislosti na p vodu nabízených akcií: 1. IPO primárních akcií, kdy jsou na primárním trhu emitovány zcela nové akcie 2. IPO sekundárních akcií, kdy jsou emitovány akcie, se kterými se doposud obchodovalo pouze na neve ejném sekundárním trhu cenných papír 3. IPO kombinované, kdy se vydání primárních akcií dopl uje sekundárními 20 Z vý e uvedeného d lení je z ejmé, e pokud emitent emituje primární akcie, pak tím zvy uje sv j základní kapitál, nebo své akcie prodává rovnou investor m a taková emise je pro n j zdrojem financí. Pokud v ak emitent emituje sekundární akcie, fakticky se jedná o pouhé p eprodání akcií mezi investory, kte í akcie dr eli v rámci neve ejného trhu a nyní je p eprodávají investor m na ve ejném trhu. Emitentovi v ak tato emise nep iná í zvý ení základního kapitálu, ani jiné finan ní prost edky, ale pouze náklady s IPO spojené. Takté je d le ité rozli ovat, zda spole nost ji jednou pro la procesem prvotního ve ejného úpisu akcií a stala se ve ejn obchodovatelnou. Nebo zda ji tímto postupem jednou pro la a nyní pouze navy uje stávající ve ejn obchodovaný kapitál. Kroky spole nosti p i dal ím úpisu akcií na ve ejn regulovaném trhu toti nejsou stejné, n které fáze procesu jsou zcela vynechány. Anglická literatura proto rozli uje, i pojmov, zda spole nost prochází IPO, i zda navy uje sv j kapitál, který je ji ve ejn obchodován. Mezi zmín né rozdíly v nále itostech pat í nap íklad i skute nost, e s realizací IPO v t inou bývá spojena 19 PHUNG, Albert. What are the three phases of a completed initial public offering (IPO) transformation process?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 20 MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN

14 i rozsáhlá zm na interního fungování spole nosti 21 spolu s jejím d kladným prov ením 22, spole nost také samoz ejm musí splnit ve keré nále itosti dané národním zákonem (p íp. organizátorem trhu), aby mohla být p ijata k obchodování na ve ejném regulovaném trhu. Pokud v ak spole nost je na trhu ji obchodována, ve keré tyto podmínky spl uje. Mezi dal í odli nosti pak pat í i skute nost, e p i IPO emitent musí stanovit emisní kurz sám v rámci svých poznatk b hem roadshow a následného bookbuildingu, p i dal í emisi v ak m e vycházet z tr ní ceny ji obchodovaných akcií. 23 V t chto p ípadech, kdy spole nost pouze zvy uje sv j stávající kapitál obchodovaný na ve ejném regulovaném trhu, hovo íme o tzv. dal í emisi akcií, Seasoned Equity Offering i pouze SEO, v anglické literatu e lze v ak nalézt i ozna ení Secondary Public Offering D vody pro IPO, výhody a nevýhody Mezi nejvýznamn j í a nejzákladn j í d vody, pro emitenti podstupují proces IPO, pat í p edev ím zvý ení, pota mo získání, vlastního kapitálu, který tak spole nosti pom e v rozvoji. Výhodou IPO oproti úv ru i p j ce, a ji od banky, soukromého investora i investor, je skute nost, e p i IPO emitent získá podstatn vy í objem finan ních prost edk, ne by získal v rámci p j ky a tato ástka není vázána na ádný ú el, jako tomu bývá v p ípad p j ek. Emitent m e získané finan ní prost edky pou ít prakticky na jakýkoliv ú el. 24 Takté je p i získání financí prost ednictvím IPO emitent opro t n od pravidelných splátek p j ky, 25 IPO tak vede k optimalizaci kapitálové struktury. 26 Na druhé stran, mezi nesporné zápory IPO pat í p edev ím jeho finan ní nákladnost v porovnání s p j kou, nicmén IPO p iná í v t í finan ní prost edky a jedná se pouze o jednorázový náklad, který v t inou nemívá tak zásadní dopad na cash flow Vedení ve ejn obchodované spole nosti musí mít transparentní strukturu, nej ast ji se doporu ují principy správy a ízení podle OECD (tzv. Corporate Governance), spole nost takté musí ú tovat dle mezinárodních ú etních standard (tzv. IFRS). 22 Právní a ú etní due diligence. 23 Definitions. In: IPO Underpricing.com [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: 24 Motivy vstupu spole nosti na kapitálový trh formou IPO: Výhody ve ejné emise. In: MM Pr myslové spektrum [online] [cit ]. Dostupné z: 25 IPO: Pro je t nejsou va e akcie na burze? In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno. [cit ]. Dostupné z: 26 Pom r dluhu a vlastního kapitálu. 27 Cash flow je do e tiny p ekládán v t inou jako pen ní tok. Pen ní tok za ur ité období tvo í rozdíl pen ních p íjm a výdaj spole nosti. Cash flow tak v závislosti na tomto rozdílu m e být 8

15 spole nosti, jaký mívají pravidelné splátky p j ky. Tak e i kdy je IPO v po átcích podstatn nákladn j í ne p j ka, vyjde pro emitenta v d sledku výhodn ji. 28 Navý ení základního kapitálu s sebou v ak nese i zvý ení mno ství akcií v ob hu a tudí i více akcioná, nebo alespo zvý ení podíl stávajících akcioná. Emitent si ale v rámci IPO m e vybrat, 29 v jaké vý i bude akcie emitovat, v jakém mno ství a tudí i jak velkou ást základního kapitálu, tj. vlivu ve spole nosti bude emitovat, díky emu m e áste n ovlivnit míru vlivu na ízení spole nosti u nových akcioná. Nicmén, akcioná i mají v dy právo na informace o interním d ní ve spole nosti. P esto práv i zvý ení po tu akcioná m e být d vodem pro IPO, a to nap íklad v p ípad, e jediný i majoritní vlastník spole nosti chce dobrovoln sní it sv j podíl ve spole nosti, nebo v p ípadech rodinných podnik, jako prost edek e ení problému genera ní obm ny. 30 Dal ím d vodem pro IPO je pak zvý ení d v ryhodnosti spole nosti, nebo spole nost obchodovaná na ve ejném regulovaném trhu musí být transparentní a musí projít p ed svým vstupem na trh tzv. due diligence, tj. právním a finan ním auditem, navíc spole nost má také po celou dobu obchodovatelnosti akcií informa ní povinnost v i investor m, orgánu dohledu a organizátorovi trhu 31. Nicmén, informa ní povinnost, která je spojena jak s procesem IPO tak se samotnou obchodovatelností na burze, m e být i nevýhodou, 32 nebo emitent je mnohem kriti t ji sledován a ka dá událost s ním bu negativní, pokud tedy spole nost více pen z vydá, ne p ijme, nebo pozitivní, kdy spole nost více pen p ijme, ne vydá. Nejedná se ale o rozdíl mezi výnosy a náklady, tento rozdíl je vyjád en bu ziskem, nebo ztrátou. 28 MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN V souladu s danými burzovními pravidly a zákony. 30 Motivy vstupu spole nosti na kapitálový trh formou IPO: e ení i pro rodinné firmy. In: MM Pr myslové spektrum [online] [cit ]. Dostupné z: 31 Viz the Securities Exchange Act of 1934; Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS. 32 BALASUBRAMANIAM, Kesavan. What are the advantages and disadvantages for a company going public?. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Dostupné z: 9

16 spojená má vliv na tr ní cenu akcií. Spole nosti, které jsou citlivé na zve ej ování informací v rámci svého odv tví tak z tohoto d vodu mnohdy IPO nepodstoupí. 33 Proces vstupu na trh je také spojen se zviditeln ním spole nosti a její v t í presti í, nebo ji samotná p íprava na IPO vede ke zvý enému zájmu investor i iroké ve ejnosti o spole nost. IPO tedy slou í i jako ur itá reklama pro emitenta MELUZÍN, Tomá a Marek ZINECKER. IPO: prvotní ve ejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, xvi, 188 s. ISBN IPO: Pro je t nejsou va e akcie na burze? In: Burza cenných papír Praha, a.s. [online]. Neuvedeno. [cit ]. Dostupné z: 10

17 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA IPO V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 2.1. Základní principy EU a jednotný trh Jak jsem ji nazna ila v úvodu, úprava prvotní ve ejné nabídky akcií v eské republice je v podstat kompletn odvislá od úpravy unijní, je to pochopiteln dáno lenstvím eské republiky v EU. Evropská unie stále více prosazuje princip maximální harmonizace, tedy ponechává v této oblasti stát m jen velmi malý prostor na vlastní úpravu. 35 I proto pova uji za d le ité na tomto míst nejd íve provést ur itý stru ný exkurz do práva Evropské unie, do základních princip fungování EU a historie vzniku jednotnosti úpravy trh s finan ními nástroji. Jedním z nejd le it j ích princip EU je p ímá závaznost a vynutitelnost akt EU 36, a takté jejich aplika ní p ednost p ed národním právem. 37 Tyto principy nejsou zakotveny v zakládacích smlouvách EU, ale byly vyvinuty p es rozhodovací pravomoc Soudního dvora EU. V t ina regulativních akt Evropské unie má tedy aplika ní p ednost a jsou ve v ech lenských státech p ímo závazné a vynutitelné. Tyto principy slou í p edev ím k zaji t ní harmonizace a jednotnosti unijního práva a k ochran ob an EU. Takté je d le ité zmínit, e jednotný vnit ní trh je jedním ze základních pilí Evropské unie. Byl ve své podstat dokon en a pojmenován Jednotným Evropským Aktem z roku P edstavuje vnit ní prostor bez hranic, kde se osoby, zbo í, slu by a kapitál mohou voln pohybovat bez jakýchkoliv finan ních nebo byrokratických hranic. Jednotlivé orgány EU neustále pracují na odstran ní p eká ek, které by v rámci národní právní úpravy jednotlivých lenských stát mohly bránit fungování jednotného trhu. Dochází tudí k harmonizaci právních p edpis jednotlivých lenských stát a to podle osnovy unijních akt. 38 Volný pohyb kapitálu byl za len n do jednotného trhu a Maastrichtskou dohodou v roce 1992 a vztahuje se na nej ir í okruh osob a stát, nebo unijní 35 HUSTÁK; a KOL. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentá. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1029 s. ISBN Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen, Case 26/62. Yvonne van Duyn v Home Office, Case Flaminio Costa v E.N.E.L., Case Vnit ní trh: obecný rámec. In: Evropská komise [online]. Neuvedeno [cit ]. Dostupné z: _cs.htm. 11

18 úprava se aplikuje nejen na lenské státy a volný pohyb kapitálu mezi nimi, ale i na volný pohyb kapitálu mezi lenskými státy a t etími zem mi. 39 Volný pohyb kapitálu je zalo en na p eshrani ních transakcích mezi investory v jednom lenském stát a finan ními institucemi v druhém. Zahrnuje p ímé zahrani ní investice (v etn p evzetí spole nosti nebo zisku zásadního vlivu na rozhodování), nákup a investice do nemovitostí, nákup a prodej cenných papír, poskytování p j ek a úv r a dal í pen ní operace s finan ními institucemi (v etn osobních kapitálových operací jako je d dictví apod.) Lamfalussyho proces Rada ministr hospodá ství a financí (ECOFIN) jmenovala v ervenci roku 2000 odbornou komisi pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho. Tato komise byla ustanovena v rámci Ak ního plánu pro finan ní slu by, je m l za cíl omezení stávajících p eká ek integrace evropského finan ního trhu a jeho v t í harmonizaci. Záv rem zkoumání komise byla tzv. Lamfalussyho zpráva, která navrhovala mnoho reformních opat ení k odstran ní hlavních nedostatk stávajícího systému harmonizace práva lenských stát v oblasti finan ního trhu. Lamfalussyho zpráva ale p edev ím p edstavila ty úrov ový model tvorby právních p edpis pro celý finan ní trh. Tento model se nazývá Lamfalussyho proces, má za cíl zjednodu ení a zrychlení legislativního procesu v oblasti finan ních slu eb, který povede k v t í harmonizaci. 41 První úrove zahrnuje p ijímání legislativních akt (p evá n sm rnic) v rámci ádného legislativního postupu Radou EU a Evropským Parlamentem. Takto p ijaté legislativní akty stanoví základní principy a body právní úpravy d le ité pro implementaci. 42 Druhá úrove je p edstavována provád cími p edpisy, tedy pov t inou implementa ními akty (na ízení nebo sm rnice). Na této úrovni úzce spolupracuje Evropská komise se specializovanými výbory a Evropským Parlamentem. 39 The EU Single Market: Legal Framework. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 40 The EU Single Market: Overview. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 41 BRAUN, Judith Marion. Finan ní slu by: Lamfalussyho proces vznik a pou ití v praxi. In: Evropský Parlament [online]. 07/2008 [cit ]. Dostupné z: 42 FAULHAMEROVÁ a HERBOCZKOVÁ. Pravomoci evropských orgán dohledu nad finan ním trhem. Obchodn právní revue: odborný recenzovaný asopis pro obchodní právo a právo finan ních trh. Praha: C.H. Beck, 2010,. 9. ISSN

19 T etí úrove tvo í takzvaný evropský orgán dohledu, neboli ESMA (European Securities and Markets Authority, tedy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 43. Tento orgán má za úkol posilovat harmonizaci unijní úpravy v jednotlivých státech, k tomu vydává jednotlivé výkladové p íru ky 44, av ak také nejr zn j í zprávy a návrhy zm n právní úpravy. Ve keré úkony tohoto orgánu mají slou it k posílení harmonizace a zvý ení efektivity opat ení p ijatých na 1. a 2. úrovni. 45 Na tvrté úrovni pak Komise provádí kontrolu p ijatých opat ení v p edchozích úrovních. V p ípad, e zjistí jakékoliv nedostatky, podnikne konkrétní kroky k jejich náprav Právní rámec EU Na základ Lamfalussyho procesu byly p ijaty také tzv. Lamfalussyho sm rnice, tedy základní ty i sm rnice první úrovn. Tyto sm rnice tvo í zárove základ Ak ního plánu pro finan ní slu by. Jsou jimi: 47 - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS (dále jen MiFID); - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasv cených osob a manipulaci s trhem (zneu ívání trhu), (dále jen Sm rnice o zneu ívání trhu); - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zve ejn n p i ve ejné nabídce nebo p ijetí cenných papír k obchodování a o zm n sm rnice 2001/34/ES. Text s významem pro EHP (dále jen Sm rnice o Prospektu); 43 Více na 44 Viz 45 FAULHAMEROVÁ. Reforma uspo ádání dohledu nad finan ním trhem v EU. Obchodn právní revue: odborný recenzovaný asopis pro obchodní právo a právo finan ních trh. Praha: C.H. Beck, 2010,. 8. ISSN BRAUN, Judith Marion. Finan ní slu by: Lamfalussyho proces vznik a pou ití v praxi. In: Evropský Parlament [online]. 07/2008 [cit ]. Dostupné z: 47 Transposition of Lamfalussy Directives. In: European Commission [online] [cit ]. Dostupné z: 13

20 - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci po adavk na pr hlednost týkajících se informací o emitentech, jejich cenné papíry jsou p ijaty k obchodování na regulovaném trhu a o zm n sm rnice 2001/34/ES (dále jen Sm rnice o transparentnosti) MiFID MiFID je v rámci 2. úrovn Lamfalussyho procesu rozvinut provád cími opat eními, p edev ím pak na ízením Komise (ES). 1287/ a dále sm rnicí Komise. 2006/73/ES 49. MiFID se zam uje p edev ím na zvý ení harmonizace tak, aby investor m byla nabízena vysoká úrove ochrany a zárove investi ní podniky mohly nabízet své slu by v rámci celé Unie. Zam uje se p edev ím na ochranu drobných investor, ob an, kte í se obchodování na kapitálových trzích p íli nev nují, zjednodu en e eno se dá íci, e tato sm rnice zaji uje ochranu spot ebitel v oblasti finan ních trh. Z tohoto d vodu MiFID za adil do seznamu finan ních nástroj i n které deriváty a dal í nástroje, se kterými se obchoduje obdobným zp sobem jako s tradi ními finan ními nástroji. Dále stanovuje ur itý jednotný rámec pro vypo ádací systémy obchod s finan ními nástroji tak, aby tento systém byl co nejvíce transparentní a probíhal na celém území EU jednotn. Takté roz í il definici okruhu osob, na které se vztahuje jeho p sobnost, tudí osob poskytujících investi ní slu by jako jednu ze svých hlavních inností. Zavádí také mo nost pro investi ní podniky poskytovat své slu by nap í celou Unií, ani by museli ádat o zvlá tní povolení p íslu ného národního orgánu. Za ú elem ochrany investor a transparentnosti trhu MiFID zvy uje po adavky na aktuálnost a p ístupnost informací Na ízení Komise (ES). 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o eviden ní povinnosti investi ních podnik, hlá ení obchod, transparentnost trhu, p ijímání finan ních nástroj k obchodování a o vymezení pojm pro ú ely zmín né sm rnice (Text s významem pro EHP) 49 Sm rnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organiza ní po adavky a provozní podmínky investi ních podnik a o vymezení pojm pro ú ely zmín né sm rnice (Text s významem pro EHP) 50 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finan ních nástroj, o zm n sm rnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zru ení sm rnice Rady 93/22/EHS. In: Ú ední v stník EU. 21. dubna

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta 26. 28. dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více