ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU"

Transkript

1 S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320 je Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Sídlo: Barvířská 738, Česká Lípa (dále jen družstvo) ČL Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, jehož hlavním posláním je zajišťování bytových potřeb svých členů, správa bytů v majetku členů, jakož i zajišťování správy dalších bytů a nebytových prostor na smluvním základě. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Statutárním orgánem je představenstvo družstva. ČÁST II. ČINNOSTI DRUŽSTVA ČL Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví (spoluvlastnictví) domů, bytů, bytových jednotek, garáží, objektů s nebytovými prostorami a na správě a provozu domů, bytů (jednotek), garáží a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Družstvo dále: uskutečňuje činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: - zabezpečení služeb spojených s bydlením a užíváním domů, správě společných částí domu, bytů i nebytových prostor - zabezpečení a případné provádění údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových i nebytových objektů - ve vedení a aktualizaci dokumentace k domům, bytům a nebytovým prostorám - uzavírání nájemních smluv nebo pronajímání bytů, garáží a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv provádí činnost za účelem podnikání spočívající především v: Stanovy OSBD Česká Lípa

2 - provádění popřípadě zajišťování správy, údržby, oprav, modernizace i rekonstrukce domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob - zajišťování plnění služeb spojených s užíváním domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob - pronajímání nebytových prostor členům i nečlenům družstva - získávání bytových objektů do vlastnictví družstva - organizování přípravy a provádění, popřípadě zabezpečování výstavby bytových domů a nebytových objektů - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná - ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - služby v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy - činnost pojišťovacích zprostředkovatelů Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené shromážděním delegátů, pokud k jejich vykonávání získá příslušné oprávnění. ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU ČL. 4 VZNIK ČLENSTVÍ Členem družstva může být občan České republiky a nebo plnoletý cizinec s trvalým pobytem na území ČR. Z důvodu dědění nebo výměny bytu se může stát členem družstva i osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt a rovněž osoba nezletilá. Čl Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 500,- Kč (bez DPH) a základního členského vkladu ve výši 1000,- Kč. 2. Na členství v družstvu není právní nárok. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doručena. Toto rozhodnutí musí být doručeno písemně na jím udanou adresu případně jiným prokazatelným způsobem. 3. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad občanu, kterého nepřijalo za člena, a to do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. 4. Představenstvo může po objektivním zjištění zamítnout přijetí za člena družstva zejména, pokud občan neskýtá záruku řádného užívání bytu, hospodaření s družstevním majetkem či dodržování zásad občanského soužití. 5. Za člena nemusí být přijat občan, jemuž členství v bytovém družstvu zaniklo již dříve vyloučením podle čl. 23 stanov. 6. Znovupřijetí za člena družstva po jeho předchozím vyloučení je podmíněno: a) podáním přihlášky za znovupřijetí člena družstva a prokázáním, že byly odstraněny důvodové příčiny pro jeho vyloučení z družstva b) projednáním přihlášky představenstvem družstva c) splněním podmínky, že žadatel zaplatí zápisné a základní členský vklad Stanovy OSBD Česká Lípa

3 ČL. 6 PŘECHOD A PŘEVOD ČLENSTVÍ 1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo garáži pouze s jedním dědicem (manželi), určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. 2. Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na fyzickou osobu, jsou-li splněny podmínky vzniku členství, stanovené v čl Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. 4. Členství přechází i jiným způsobem stanoveným zákonem. ČL. 7 SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 6 odst. 2, 3 a Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 4. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. 5. Nabytí členství děděním nebo darem jednoho z manželů za trvání manželství nevzniká společné členství manželů ani společný nájem. 6. Druh a družka se považují za osoby sobě navzájem blízké. V jejich případě nemůže vzniknout společné členství ani společný nájem. ČL Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 2. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. ČL. 9 SPLYNUTÍ ČLENSTVÍ 1. Jestliže člen získá v témže družstvu další členství, např. z důvodu převodu členských práv a povinností, sloučením družstev a převodu části majetku, provede některou z dispozic s členstvím podle čl. 17 a 18. Neprovede-li člen družstva takovou dispozici, nebo nevyzveli družstvo ve lhůtě do 3 měsíců od získání dalšího členství k jeho zachování, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Stanovy OSBD Česká Lípa

4 2. Z důvodů uvedených v odst. 1, splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. 3. Při splynutí členství podle odst. 1 a 2, platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachovány. ČL. 10 PŘEMĚNA ČLENSTVÍ K přeměně členství dochází v těchto případech: a) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z rozvedených manželů nebo na samostatné členství každého z nich v případě uvedeném v čl. 25 b) samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v čl. 22 mění na samostatné členství každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele c) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu se výměnou družstevního bytu mění na společné členství manželů d) samostatné členství nájemníka družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů e) společné členství manželů se převedením bytu do vlastnictví podle zvláštního zákona nemění a trvá kontinuálně dál. ČL. 11 ROZDĚLENÍ ČLENSTVÍ K rozdělení členství dochází v případech rozdělení družstva, jestliže člen nebo manželé-společní členové budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt ve vlastnictví jednoho družstva, či garáž ve vlastnictví jiného družstva. ČL. 12 ČLENSKÁ PRÁVA Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce vybaveného písemnou plnou mocí na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován e) Zrušeno. f) převést členská práva a povinnosti na jiného člena družstva g) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (garáže) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (garáže) vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu členských práv a povinností, na základě dohody o výměně bytu, na základě zdědění členského podílu a po zaplacení dodatečného členského vkladu h) řádně užívat byt jakož i společné prostory a zařízení domu Stanovy OSBD Česká Lípa

5 i) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených shromážděním delegátů j) na vypořádací podíl při zániku svého členství v družstvu k) na převod družstevního bytu nebo garáže v budově, které užívá na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy do vlastnictví i v případech podání písemné výzvy po termínu, uvedeném v zákoně o vlastnictví bytů. Družstvo převede byt nebo garáž v budově do vlastnictví člena postupem dle 23 a násl., zákona o vlastnictví bytů v platném znění. ČL. 13 ČLENSKÉ POVINNOSTI Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy, jakož i vnitrodružstevní směrnice schválené příslušnými orgány družstva a plnit usnesení orgánů družstva b) uhradit zálohový členský podíl, popřípadě doplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě podle čl. 15; uhradit případné další platby podle stanov, nebo ke kterým se zavázal smlouvou v souvislosti s přidělením bytu popřípadě garáže c) u bytů, které nebyly pořízeny v družstevní bytové výstavbě je člen povinen zaplatit další členský vklad dle čl. 14 odst. 3 písm. c) ve výši a lhůtě stanovené představenstvem d) platit nájemné a zálohy za užívání bytu a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve stanovených termínech. V případě, že člen bude v prodlení s placením, bude mu účtován poplatek z prodlení podle nařízení vlády e) hradit příspěvky na činnost družstva a hradit poplatky za úkony ve výši určené shromážděním delegátů a představenstvem družstva f) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně. V případě pojistné události související se vznikem škody toto neprodleně nahlásit na správu družstva. Řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu. Provádět úklid společných prostor jak domu, tak i bezprostředního okolí domu. Rovněž dočasná nepřítomnost v bytě jej nezbavuje povinnosti zajistit řádné provádění úklidu. V případě neprovedení úklidu má povinnost uhradit náklady vzniklé zajištěním úklidu dodavatelským způsobem g) převzít byt na základě smlouvy o nájmu bytu ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu h) zajistit, aby v bytě žil jenom takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Porušením této zásady se má za to, že hrubě porušil svoji povinnost. i) oznámit družstvu počet osob v bytě, jejich jména, příjmení a data narození. Změny těchto údajů oznámit v případě, že lze mít za to, že změna potrvá déle než 2 měsíce. Oznámit rovněž družstvu bez zbytečného odkladu uzavření manželství, přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se zato, že hrubě porušil svoji povinnost. j) informovat družstvo o skutečnosti, že bude v bytě dlouhodobě nepřítomen a obtížně dosažitelný, současně označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné; pokud takovou osobu neoznačí, je touto osobou družstvo. k) umožnit osobám pověřeným družstvem a členům samosprávy po předchozím písemném oznámení zjištění technického stavu bytu vč. užívaných prostor (sklep, půda apod.) a nebytového prostoru, jakož i provedení odečtu instalace, opravy nebo Stanovy OSBD Česká Lípa

6 výměny měřidel tepla, teplé a studené vody a oznámit neprodleně závady na těchto měřidlech; umožnit opravu a údržbu společných částí domu přístupných z bytu l) podílet se na úhradě ztráty vlastního střediska bytového hospodářství m) podílet se podle svých možností na plnění úkolů družstva, plnit usnesení přijaté členskou schůzí samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí, hospodárnosti bydlení a dodržování pravidel občanského soužití n) jako majitel, chovatel psů, koček a jiných domácích zvířat udržovat pořádek a čistotu v domě, zamezit volnému pohybu a pobíhání zvířat ve společných prostorách domu a zabezpečit je tak, aby nedocházelo k znečišťování společných prostor a veřejných prostranství náležejících k domu. Dále je povinen zabránit škodám na majetku, ohrožování osob, klidného občanského soužití, jakož i dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv a to i mimo dobu nočního klidu o) bez prodlení uklidit ze společných prostor domu jakož i z prostranství náležejících k domu znečištění způsobené psem, kočkou či jiným domácím zvířetem jehož je majitelem nebo chovatelem. Totéž se týká také znečištění způsobeného prováděním rekonstrukcí v bytě, stěhováním apod. p) pravidelně, nejméně jedenkrát za čtvrt roku, kontrolovat funkčnost měřidel tepla, teplé a studené vody. V případě zjištění nefunkčnosti těchto měřičů informuje bez zbytečného odkladu družstvo. ČL. 14 ČLENSKÉ VKLADY A ČLENSKÝ PODÍL 1. Členské vklady v družstvu tvoří základní členský vklad, další členský vklad, podle čl. 15 a čl. 16. Členským podílem ve smyslu 706 odst. 5 a 707 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí souhrn všech vkladů člena družstva vyjádřený v účetní hodnotě. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 1.000,- Kč. Po dobu trvání členství nesmí majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Na základě splynutí členství dle čl. 9 je družstvo povinno vyplatit přeplatek na ZČV ve lhůtě do 3 měsíců od výzvy učiněné členem. ČL. 15 DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD 1. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na družstevní výstavbě, technickém zhodnocení domu, příp. na pořízení pozemku příslušejícího k domu. Dalším členským vkladem je i vstupní vklad, který činí Kč. Je určen na krytí nákladů spojených s přípravou výstavby. 2. Zálohovou výši dalšího členského vkladu určí družstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na byt (garáž), který byl členovi přidělen, snížené o státní příspěvek poskytnutý na výstavbu, o úvěr poskytnutý peněžním ústavem na výstavbu, příp. o jiné zdroje financování družstevní výstavby. Zálohu na další členský vklad je člen povinen zaplatit ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. V případě nutnosti zvýšit zálohu na další členský vklad se postupuje obdobně. 3. Po dokončení výstavby vypořádá družstvo s financujícím peněžním ústavem finanční zdroje. Po finančním uzavření stavby rozdělí družstvo náklady a zdroje financování Stanovy OSBD Česká Lípa

7 objektu na jednotlivé byty (garáže) a představenstvo rozhodne o konečné výši členského podílu. 4. S rozdělením nákladů a zdrojů financování na byty (garáže) a s rozhodnutím o konečné výši členského podílu seznámí družstvo člena nejpozději do 6 měsíců od finančního uzavření stavby. 5. Rozhodnutí o konečné výši členského podílu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se může člen písemně odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Nedoplatek členského podílu je splatný do 30 dnů od doručení rozhodnutí (pokud představenstvo nerozhodne jinak), v této lhůtě je družstvo povinno uhradit případný přeplatek dalšího členského vkladu. 6. Doklad o rozdělení nákladů a zdrojů financování objektu na jednotlivé byty (garáže) zašle družstvo na vědomí také výboru samosprávy. 7. Obdobně jako v odstavcích 2 5 se postupuje při financování technického zhodnocení domu, příp. pořízení pozemku z dalšího členského vkladu. ČL. 16 DODATEČNÝ ČLENSKÝ VKLAD A NEPENĚŽITÝ ČLENSKÝ VKLAD 1. Přidělení uvolněného bytu (garáže) lze vedle úhrady dalšího členského vkladu podle čl. 15 podmínit splacením dodatečného členského vkladu. Dodatečný členský vklad stanoví svým usnesením představenstvo družstva. 2. Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího bytu (garáže), pokud by se týkalo společných prostor v domě nebo nástavby či vestavby v domě. 3. Další členský vklad podle čl. 15 může mít formu nepeněžitého vkladu, o jehož způsobu ocenění rozhodne představenstvo družstva. ČL. 17 PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. 3. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Při převodu musí být splněny podmínky členství podle čl S převodem členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, přecházejí na nového člena též veškeré závazky a pohledávky z titulu dlužného nájemného, nedoplatků za služby spojené s užíváním bytu, náhrady způsobené škody apod. 5. Doklady mající za následek převod členských práv a povinností nebo zakládající vznik práva na uzavření, změnu, zánik nájmu (nájemní smlouvy) musí být podepsány průkazným způsobem (ověřený podpis). Za trvání manželství musí být podepsány oběma manželi. 6. Nabyvatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 30-ti dnů ode dne, kdy na něho podle odst. 2. přešla členská práva a povinnosti. 7. Členská práva a povinnosti nelze převést na právnickou osobu. Stanovy OSBD Česká Lípa

8 ČL. 18 PŘEVOD ČÁSTI ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Člen může převést část svých členských práv a povinností za podmínek uvedených v čl. 17 na jiného člena téhož družstva v případech: a) kdy člen nájemce družstevního bytu z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodu části majetku družstva získal právo na přidělení jiného bytu v témže družstvu nebo právo takový byt užívat b) kdy člen nájemce družstevního bytu získal právo na přidělení jiného bytu v družstvu c) kdy člen nájemce družstevního bytu (garáže) převádí část členských práv a povinností týkající se bytu nebo garáže v případě, že mu svědčí právo nájmu k více předmětům užívání a převádí právo pouze k jednomu z nich ČL. 19 ZÁNIK ČLENSTVÍ 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice d) vyloučením e) zánikem družstva f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, prohlášením konkursu na majetek člena g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností, po právní moci usnesení o nařízení exekuce, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena h) jiným způsobem stanoveným zákonem 2. V případě zrušení konkursu na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, dále v případech pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu a pravomocného zastavení exekuce podle zvláštního předpisu, členství v družstvu se obnovuje. ČL. 20 DOHODA 1. Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Stanovy OSBD Česká Lípa

9 ČL. 21 VYSTOUPENÍ 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. ČL. 22 ÚMRTÍ ČLENA 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (garáže), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (garáže). Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. 2. Náležely-li zůstaviteli dva nebo více předmětů užívání v jednom a témže družstvu, mohou jednotlivé s nimi spjaté další členské vklady připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelovo členství ke dni jeho úmrtí přemění na dvě nebo více samostatných členství (popř. společných členství manželů) jednotlivých dědiců. 3. Členským podílem se pro účely dědění rozumí hodnota členského podílu a hodnota další majetkové účasti zůstavitele na nákladech výstavby nebo pořízení investičního majetku jiným způsobem. ČL. 23 VYLOUČENÍ 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva c) užívá družstevní byt tak, že družstvu vzniká větší škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo d) buď sám nebo ti co s ním v družstevním bytě bydlí porušují hrubě zásady slušnosti, zejména opětovně porušují pořádek a soužití v domě e) neplatí nájemné nebo úhrady za služby spojené s užíváním bytu po dobu delší než 3 měsíce f) nevznikl mu nájem podle čl. 30 odst. 2 písm. e) z důvodu nezaplacení dalšího členského vkladu O vyloučení podle odst. 1 písm. a), c), d) a e) může představenstvo rozhodnout, jen dostal-li člen výstrahu a člen upozornění ve výstraze nerespektoval. Jedná-li se o manžele společné členy, musí být výstraha zaslána každému z nich. 2. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jen do šesti měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 3. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 1 písm. b) předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta tří měsíců podle odst. 2 dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření. Stanovy OSBD Česká Lípa

10 4. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. Jedná-li se o manžele- společné členy, musí být doručeno každému z nich. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit; členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva o vyloučení členovi. 5. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo podat člen odvolání k shromáždění delegátů. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. 6. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromáždění delegátů o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nebo jestliže nebylo řádně svoláno, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nejpozději ale do jednoho roku od jeho konání, zaniká. 7. Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 6, že tvrzené rozhodnutí shromáždění delegátů nepřijalo proto, že o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromáždění delegátů přijalo, lze podat návrh do tří měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromáždění delegátů. ČL. 24 ZÁNIK ČLENSTVÍ LIKVIDACÍ DRUŽSTVA 1. Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 2. V případě likvidace družstva a jeho zrušení z jakýchkoliv důvodů je nejvyšší orgán družstva povinen nabídnout byty do vlastnictví všem členům - nájemcům a vyzvat je písemně k převzetí a podepsání smlouvy o převodu bytu. ČL. 25 ZÁNIK SPOLEČNÉHO ČLENSTVÍ MANŽELŮ 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) dohodou rozvedených manželů c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (garáže) rozvedenými manželi a zrušení společného členství d) smrtí jednoho z bývalých manželů e) na základě písemné dohody manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (garáže) pozůstalý manžel. 3. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (garáže) ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 4. Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé společní členové družstva, užívající společně družstevní byt i garáž, že jeden z nich bude jako člen družstva užívat družstevní byt a druhý z nich garáž nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavření dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. Stanovy OSBD Česká Lípa

11 5. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace, popř. jiným způsobem stanoveným zákonem. ČL. 26 VYPOŘÁDACÍ PODÍL 1. Zánikem členství podle čl. 19 vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná : a) u nebydlícího člena (člen, jemuž družstvo dosud nepřidělilo byt nebo garáž podle čl. 30) se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu (čl. 14 odst. 2) a dalšímu členskému vkladu (čl 15 odst.1) b) u nájemce (člen, jemuž družstvo přidělilo byt nebo garáž podle čl. 30) se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu (čl. 14 odst. 2), dalšímu členskému vkladu (čl. 15). c) u vlastníka (člen, jemuž družstvo převedlo byt nebo garáž podle zákona č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění) se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu (čl.14 odst. 2) 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3. Výplata vypořádacího podílu podle odst. 1 písm. b) je vázána vždy na vyklizení bytu (garáže) a jeho předání družstvu. 4. Zanikne-li nájemní poměr člena k bytu bez zániku členství, vznikne členovi nárok na výplatu dalšího členského vkladu a dodatečného členského vkladu uplynutím 3 měsíců od schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal byt užívat a vyklizený jej předal družstvu. 5. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 6. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. ČL. 27 ČLENSKÁ EVIDENCE 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla fyzické osoby (při společném členství rodná čísla obou, výše členských vkladů. Základní členskou evidenci tvoří kniha členů a členské spisy. Členský spis tvoří soubor dokladů a korespondence se členem vyplývajících z členského vztahu. Členská evidence je mimo knihy členů vedena i pomocí výpočetní techniky. V otázkách nakládání s osobními údaji členů družstva se družstvo řídí zvláštním zákonem a směrnicí představenstva družstva vydanou k tomuto zákonu. 2. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet na své údaje a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. Stanovy OSBD Česká Lípa

12 ČÁST IV. HOSPODAŘENÍ S BYTY ČL. 28 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY 1. Představenstvo zajišťuje účelné využití družstevních bytů (garáží), zejména příjímáním účinných opatření k včasnému uvolňování bytů členy družstva (garáží) a jinými jejich uživateli, kteří neplní řádně své povinnosti z nájmu bytu (garáž), jakož i včasným rozhodováním o přidělování bytů (garáží). Při svém rozhodování vychází ze své směrnice vydané k tomuto účelu. Vedle finančních hledisek a jiných zřetele hodných důvodů přihlíží při výběru vhodných uchazečů též k případné délce jejich členství v družstvu a naléhavosti jejich bytové potřeby. 2. Za účelem zvyšování možnosti nabídky volných bytů (garáží), jakož i za účelem plnění své zákonné povinnosti zajistit náhradní byt či náhradní ubytování organizuje představenstvo při dodržování zásad hospodárnosti postupy vedoucí k zajištění vhodných objektů, a bytových prostor (garáží). 3. V rozsahu, v kterém tyto úkoly představenstvo nezabezpečuje samo, je povinno jejich plnění pravidelně kontrolovat a podle potřeby přijímat opatření k nápravě nedostatků. ČL. 29 PŘENECHÁNÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU (GARÁŽE) DO NÁJMU NA DOBU URČITOU Představenstvo může na dobu určitou, po předchozím vyjádření výboru samosprávy smlouvou o nájmu, přenechat družstevní byt (garáž) občanovi popřípadě právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva. Stejně může představenstvo přenechat byt (garáž) tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu. V těchto případech nevzniká povinnost ke splacení členského podílu podle čl. 15. Výše nájemného a úhrady za plnění poskytované s užíváním bytu, doba nájmu a povinnosti nájemce spojené s užívání družstevního bytu se určí ve smlouvě. ČÁST V. NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (GARÁŽE) ČL. 30 VZNIK NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU (GARÁŽE) 1. Nájem družstevního bytu (garáže) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (garáž). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (garáže), vydaného příslušným orgánem družstva b) převodem členských práv a povinností podle čl. 17 nebo převodem části členských práv a povinností podle čl. 18 Stanovy OSBD Česká Lípa

13 c) na základě dohody o výměně bytu d) na základě zdědění členského podílu e) zaplacením dalšího členského vkladu f) na základě pravomocně zastaveného výkonu rozhodnutí o postižení členských práv a povinností, kterým členovi zaniklo členství 3. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (garáže), jeho příslušenství, rozsah jeho užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (garáže) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. ČL. 31 PRÁVA A POVINNOSTI Z NÁJMU BYTU 1. S nájemcem družstevního bytu a s manžely- společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen nájemce neprodleně oznámit družstvu. 2. Kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv. ČL. 32 OPRAVY HRAZENÉ V BYTĚ 1. Družstvo je povinno zajistit členu-nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V nájemní smlouvě lze dohodnout, že družstvo předá nájemci byt ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud se nájemce s družstvem dohodnul, že provede úpravy předávaného bytu. 2. Člen- nájemce si veškeré opravy v bytě, související s jeho užíváním včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s údržbou bytu, hradí sám, není-li dále uvedeno jinak. Z dlouhodobé zálohy na opravu společných částí domu se v bytě hradí opravy, výměny nebo pořízení: a) rozvodů topení včetně veškerých armatur a šroubení, radiátorových těles, kompenzátorů, rozdělovačů topných nákladů, odvzdušňovacích, uzavíracích a regulačních ventilů u centrálních, domovních nebo vchodových zdrojů tepla b) společných svislých a vodorovných stoupacích rozvodů studené a teplé vody včetně odboček do bytu před hlavní bytový uzávěr a bytových vodoměrů c) společných svislých rozvodů kanalizace d) rozvodů plynu k hlavnímu uzávěru plynového spotřebiče včetně tohoto uzávěru e) oken a balkónových (resp. lodžiových) dveří, vnějších parapetů a zábradlí včetně nátěrů f) rozvodů domácích telefonů včetně přístroje, zvonků a elektrických vrátných g) rozvodů společné televizní antény včetně všech aktivních a pasivních prvků (zásuvky, rozbočovače, filtry, zesilovače, apod.) h) rozvod centrálního odsávání par (kromě individuálních ventilátorů v bytě a jejich ovládání). Stanovy OSBD Česká Lípa

14 Výjimku z hrazení výše vyjmenovaných oprav tvoří pouze poškození, způsobená úmyslným jednáním, neodbornou manipulací nebo nečinností uživatele. Povinnost financovat opravy nebo výměny v bytě nelze zaměňovat za opravy svépomocí. I v případě vlastního financování je uživatel povinen dodržovat příslušné normy a vyhlášky, zejména u plynových spotřebičů a elektrické instalace tak, aby sobě nebo třetím osobám neohrozil životy ani majetek. Specifické druhy oprav musí provádět oprávněné firmy a to včetně příslušných revizí a zkoušek. 3. Povinnost vlastníků bytů při provádění oprav společných prostor a zařízení vyplývá ze zákona o vlastnictví bytů a je součástí smlouvy o převodu bytu do vlastnictví. 4. Orgán družstva může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu a domu. ČL. 32A OPRAVY HRAZENÉ UŽIVATELEM VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH DOMU Člen - nájemce je povinen hradit opravy a výměny hlavního bytového jističe a hlavního přívodu el. energie do bytu, umístěných ve společných prostorech domu. Opravy smí provádět pouze oprávněná osoba a musí být oznámeny družstvu. Vyžaduje- li to charakter opravy, je nutné předložit družstvu výchozí revizní zprávu. ČL Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena nájemce ohrožen, má člen právo po předchozím prokazatelném upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 2. Nepostará-li se člen nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 3. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci, zjištění technického stavu a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou umístěny v bytě a patří do společných částí domu. ČL. 34 Člen nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Stanovy OSBD Česká Lípa

15 ČL. 35 Člen nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. ČL. 36 Člen nájemce družstevního bytu (garáže) nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu společných částí domu nebo bytu (garáže) bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Tyto stavební úpravy jsou vždy prováděny na vlastní náklady nájemcem a nepodléhají finančnímu vypořádání, a to jak po dobu trvání nájmu tak i po jeho ukončení. Souhlas družstva nenahrazuje rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je-li k úpravě potřeba. ČL. 37 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena nájemce družstevního bytu. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. ČL. 38 NÁJEMNÉ A ÚHRADA ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU (GARÁŽE) 1. Člen nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytového prostoru) v poměrné výši nákladů na správu a provoz objektu za stanovené období včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 3 a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru). 2. Celkovou výši nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) stanoví představenstvo s přihlédnutím k předpokládaným nákladům. Způsob stanovení výše záloh a jejich rozúčtování je dán směrnicí družstva o nájemném a úhradách spojených s užíváním bytu. 3. Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Jeho výši stanoví představenstvo v souladu s předpokládanými náklady na opravy, příp. výdaji na dodatečné investice v domě. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku. 4. Nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná s užíváním bytu (garáže) se platí zálohově, a to měsíčně, nejpozději do 25. běžného měsíce. 5. Rozdíl mezi zálohou na nájemném a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu domu za kalendářní rok vyúčtuje družstvo členům - nájemcům nejpozději do 10. června následujícího roku. Stanovy OSBD Česká Lípa

16 6. Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu (garáže) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to v nejkratším termínu, kdy bude družstvu známa skutečná výše výdajů za tato plnění, nejpozději však do 10. června následujícího roku. 7. Vyúčtováním zjištěný přeplatek podle odst. 5 a 6 družstvo členu - nájemci bytu (garáže) vrátí nejpozději do 25. června následujícího roku. Pokud byly uplatněny reklamace, které družstvo uznalo, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do osmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Ve stejné lhůtě je člen - nájemce bytu (garáže) povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek. 8. Nezaplatí-li člen - nájemce družstevního bytu (garáže) zálohu na nájemném a zálohu na plnění poskytovaná s užíváním bytu (garáže) do posledního dne splatnosti, je povinen zaplatit poplatek z prodlení dle zvláštního předpisu od 1. dne následujícího měsíce po dnu splatnosti dle odst. 4 a odst. 7. ČL Člen - nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu prokazatelně zhoršuje jejich užívání. ČL. 40 Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit prokazatelným způsobem u družstva, a to bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců ode dne odstranění závad. ČL. 41 SPOLEČNÝ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU MANŽELI 1. Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manželi. 2. Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu. Jestliže se stal nájemcem bytu některý z manželů před uzavřením manželství, vznikne společný nájem bytu uzavřením manželství. 3. Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 4. Ustanovení odst. 2 a 3 neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí nebo členství v družstvu vzniklo darem nebo děděním jednomu z manželů za trvání manželství. ČL Běžné věci, týkající se společného nájmu družstevního bytu manželi, může vyřizovat každý z manželů. V případech podnájmu bytu či jeho části je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. 2. Z právních úkonů, týkajících se společného nájmu družstevního bytu, jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně. Stanovy OSBD Česká Lípa

17 ČL. 43 Právo společného nájmu družstevního bytu manželi zanikne: a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu b) dohodou rozvedených manželů společných členů družstva, popř. rozhodnutím soudu na návrh jednoho z nich c) smrtí jednoho z manželů d) zánikem nájmu družstevního bytu e) na základě písemné dohody o vypořádání majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství f) smrtí jednoho z bývalých manželů ČL Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva a byl nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství. 2. Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 3. Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, kterému připadl členský podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. 4. Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel. ČL. 45 PODNÁJEM BYTU (ČÁSTI BYTU) 1. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení po předchozím vyjádření samosprávy, jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti je kvalifikovaným důvodem výpovědi z nájmu bytu nebo k vyloučení z družstva. Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu. 2. Zrušeno. 3. Nájemce je povinen oznámit družstvu svou novou adresu. 4. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. ČL. 46 VÝMĚNA BYTU 1. Člen může uzavřít dohodu o výměně bytu převodem členských práv a povinností. Dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat ujednání účastníků o výměně a převodu členských práv a povinností. Stanovy OSBD Česká Lípa

18 2. Jestliže člen vyměňuje byt nebo garáž s občanem, který není členem družstva, orgán družstva dohodu neschválí, dokud se tento občan nestane členem družstva. 3. Jde-li o výměnu bytů v různých družstvech nebo o výměnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy poslední z vlastníků domů, v nichž se nachází vyměňované byty, udělí písemně svůj souhlas k výměně. 4. Převod členských práv a povinností na základě dohody o výměně bytů nastane dnem uskutečnění výměny bytů. ČL Právo na splnění dohody o výměně bytů musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zanikne. 2. Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k náhradě škody tím není dotčena. ČL. 48 ZÁNIK NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství nájemce družstevního bytu podle čl. 19 b) písemnou dohodou mezi družstvem a nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě c) písemnou výpovědí nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Tato lhůta činí nejméně 3 měsíce a končí ke konci příslušného kalendářního měsíce d) výpovědí nájmu družstevního bytu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění e) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, nedohodne-li se družstvo s nájemcem jinak; užívá-li nájemce byt i po skončení nájmu, neplatí postup stanovený v 676 odst. 2 Občanského zákoníku. f) převedením bytu do vlastnictví člena ČL. 49 NÁJEM GARÁŽE Zrušeno. ČL. 50 NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez finanční účasti členů upravuje příslušný zvláštní zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění. O nájmu a jeho podmínkách rozhoduje představenstvo družstva. 2. Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. Stanovy OSBD Česká Lípa

19 ČL. 51 ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO VYUŽITÍ BYTŮ 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům. 2. Byt nebo jeho část může nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem představenstva družstva. ČL. 52 SLOUČENÍ BYTŮ 1. Byt je možné sloučit se sousedním bytem (částí bytu nebo se společným prostorem) jen se souhlasem představenstva družstva. 2. Představenstvo družstva povolí sloučení zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru členy domácnosti. ČL. 53 ROZDĚLENÍ BYTU 1. Byt je možné rozdělit na dva nebo více samostatných bytů jen se souhlasem představenstva družstva. 2. Představenstvo družstva povolí rozdělení bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru. ČL Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů. 2. V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výši dalších členských vkladů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajících na příslušné byty. 3. Je-li dům rozdělen na jednotky, je třeba zároveň postupovat podle zvláštního zákona. Stanovy OSBD Česká Lípa

20 ČÁST VI. ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy ČL. 55 ČL Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, s plnou způsobilostí k právním úkonům. 2. Volby orgánů družstva se řídí volebním řádem schváleným shromážděním delegátů (dále jen SD). 3. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba splňující podmínky podle odst. 1 a která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání a jejíž majetková účast v družstvu musí činit nejméně Kč. ČL Funkční období členů orgánů družstva činí pět let. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. 2. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. ČL Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. 2. Každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Stanovy OSBD Česká Lípa

21 3. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. 4. Nároky na náhradu škody způsobené družstvu mohou být uplatněny u soudu. SD může schválit v této věci smír. ČL Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil. 2. Člen družstva, který je do funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané 3. Zvolení náhradníci členů orgánů družstva nastupují namísto odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí. 4. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 5. Ustanovení odst. 3, 4 platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí. 6. Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad ustanovených shromážděním delegátů a příslušné směrnice, popř. i poskytnuta náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce. 7. Odměny pro členy představenstva, kontrolní komise a ostatní volené funkcionáře jsou stanovovány podle směrnic představenstva. ČL Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 2. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli s obdobným předmětem činnosti jako má družstvo a rovněž nesmějí být členy statutárních a dozorčích orgánů takovýchto právnických osob; pokud jim k tomu nedá souhlas shromáždění delegátů. Předchozí ustanovení se vztahuje v plném rozsahu na ředitele i zaměstnance družstva ve vedoucích funkcích, výjimku může udělit představenstvo družstva. 3. Členové představenstva, kontrolní komise, ředitel a zaměstnanci družstva ve vedoucích funkcích mohou být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob, jejichž společníkem, zřizovatelem, členem, účastníkem apod. je družstvo. ČL. 61 JEDNÁNÍ ORGÁNŮ DRUŽSTVA 1. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti. 2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. 3. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, nestanoví-li stanovy jinak. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak. Stanovy OSBD Česká Lípa

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami SMLOUVA O NÁJMU BYTU uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami Bytové družstvo Babákova 2151-5, družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Čl. 1 Smluvní strany 1. Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí

Více