UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )"

Transkript

1 UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta / Identifikační číslo uživatele Numer Umowy / Číslo smlouvy Data zawarcia Umowy / Datum uzavření smlouvy zawarta pomiędzy / uzavřená mezi: (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, Warszawa, Polska (dalej: GDDKiA ) reprezentowanym przez działającą w jego imieniu i na jego rzecz spółkę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , (dalej: Spółka ) / státním rozpočtem - Generálním ředitelstvím silnic a dálnic, ul. Wronia 53, Varšava, Polsko (dále jen GDDKiA ) zastoupeným společností Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Varšava, Polsko, zapsaná u Okresního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. Obchodní oddělení pod číslem KRS , DIČ: , (dále jen společnost ), která jedná jménem a ve prospěch GDDKiA a / a Użytkownikiem / Uživatelem: Przedsiębiorca lub konsument / Podnikatelský (společnost) nebo nepodnikatelský subjekt Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko konsumenta / Název (firma) společnosti nebo jméno a příjmení uživatele Forma prawna / Právní forma 1 Sąd rejestrowy, numer KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Registrační soud, číslo KRS nebo číslo v rejstříku podnikatelské činnosti 2 Numer i seria dokumentu tożsamości / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu 3 NIP/ DIČ (Daňové identifikační číslo) 4 Adres przedsiębiorcy lub konsumenta ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Adresa firmy nebo spotřebitele: ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město, stát Adres do korespondencji ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Korespondenční adresa: ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město, stát 1 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Týká se pouze podnikatelů. 2 Numer KRS numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego odpowiednik w zagranicznym rejestrze handlowym / číslo KRS - číslo v obchodním rejstříku vedeném Národním soudním rejstříkem nebo jeho obdoba v zahraničním obchodním rejstříku. 3 Dotyczy tylko osób fizycznych / Týká se pouze fyzických osob. 4 NIP dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, TIN dla przedsiębiorców zarejestrowanych poza granicami Polski / NIP pro podnikatele registrované v Polsku, DIČ pro podnikatele registrované v ČR. 1 z 5

2 Numer telefonu z numerem kierunkowym kraju i miasta / Číslo telefonu včetně mezinárodního směrového předčíslí Numer telefonu komórkowego z numerem kierunkowym / Číslo mobilního telefonu včetně včetně mezinárodního směrového předčíslí / ová adresa Numer fax z numerem kierunkowym / Číslo faxu včetně včetně mezinárodního směrového předčíslí Preferowany kanał kontaktu / Preferovaný způsob kontaktu 5 Osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika upoważniona do podpisania Umowy / Osoba jednající jménem a ve prospěch uživatele oprávněná k podpisu smlouvy Imię i nazwisko / Jméno a příjmení Numer i seria dokumentu tożsamości / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu (GDDKiA i Użytkownik są dalej w Umowie łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną / GDDKiA a uživatel jsou dále společně nazýváni jako strany a samostatně jako strana ) - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 13 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ha ust. 1 w związku z art. 13hb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem pobierania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, które to drogi określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 433) (dalej: Opłata elektroniczna ) / v souvislosti s ustanovením, které vyplývá z čl. 13, odst. 1, bod 3 v souvislosti s čl. 13 ha, odst. 1 v souvislosti s čl. 13hb zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985 (úplné znění Sb. zák. z r. 2007, č. 19, pol. 115 ve znění pozd. předp.) o zákonné povinnosti Generálního ředitelství silnic a dálnic vybírat elektronické mýtné za jízdu po státních silnicích nebo jejich úsecích, jenž byly uvedeny v nařízení rady ministrů ze dne 22. března 2011 o státních silnicích a jejich úsecích, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a výši sazeb elektronického mýtného (Sb. zák. z r. 2011, č. 80, pol. 433) (dále jen: elektronické mýtné); - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 37a w związku z art. 37c w związku z art. 37ga ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem zapewnienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad możliwości poboru opłaty za przejazd autostradami (dalej: Opłata za przejazd ) w systemie elektronicznym na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr. 19, poz. 115, z późn. zm.) / v souvislosti s ustanovením, které vyplývá z čl. 37a, v souvislosti s čl. 37c v souvislosti s čl. 37ga zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním silničním fondu ze dne 27. října 1994 (úplné znění Sb. zák. z r. 2004, č. 256, pol ve znění pozd. předp.), o zákonné povinnosti Generálního ředitelství silnic a dálnic zajistit možnost výběru mýtného za jízdu po dálnicích (dále jen mýtné za jízdu ) v elektronickém systému podle pravidel stanovených předpisy zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985 (úplné znění Sb. zák. z r. 2007, č. 19, pol. 115, ve znění pozd. předp.) 1. Przedmiot Umowy / Předmět smlouvy Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i sposobu pobierania przez Spółkę w imieniu i na rzecz GDDKiA od Użytkownika Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat za pomocą urządzenia viabox oraz dokonywania rozliczeń między Stronami przy wykorzystaniu wybranego przez Użytkownika typu konta. / Předmětem smlouvy je stanovení pravidel a způsobu výběru elektronického mýtného nebo mýtného za jízdu v elektronickém systému výběru mýtného ze strany společnosti, jménem a ve prospěch GDDKiA, od uživatele prostřednictvím palubní jednotky viabox a vyúčtování mezi stranami pomocí účtu, jehož typ si zvolí uživatel. Do Umowy znajdują zastosowanie Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem określonego typu konta (Załącznik 2), które stanowią jej integralną część. / Na smlouvu se vztahují Všeobecné smluvní podmínky pro stanovený typ účtu (příloha 2), které tvoří její nedílnou součást. 5 Preferowany sposób kontaktu wskazywany przez Użytkownika / Uživatelem preferovaný způsob kontaktu 2 z 5

3 Pobór Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat możliwy jest przy wykorzystaniu umieszczonego w pojeździe urządzenia viabox. Zasady i warunki udostępnienia Użytkownikowi przez Spółkę urządzenia viabox oraz sposób korzystania z viabox przez Użytkownika zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy z Użytkownikiem. / Výběr elektronického mýtného nebo mýtného za jízdu v elektronickém systému výběru mýtného je možný prostřednictvím palubní jednotky viabox, která je umístěna uvnitř vozidla. Pravidla a podmínky pro vydání palubní jednotky viabox uživateli jsou stanoveny ve Všeobecných smluvních podmínkách. 2. Metody płatności/ Platební metody 6 a) karta debetowa / debetní karta c) karta flotowa (paliwowa) / tankovací karta b) karta kredytowa / kreditní karta 7 d) gotówka, przelew / hotovost, převod 3. Dokumenty powiązane / Související dokumenty Kopia odpisu z KRS lub kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku 8 Dokument tożsamości (kopia) / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu (kopie) Dowód/ody rejestracyjny/e pojazdu/ów (kopia/e) / Technický/é průkaz/y motorového vozidla (kopie) Dokument/y potwierdzający/e poziom emisji spalin - EURO pojazdu/ów (kopia/e) / Dokumenty potvrzující emisní normu EURO vozidla/vozidel (kopie 9 Pełnomocnictwo (przedłożone) / Plná moc (předložená) Gwarancja / Záruka Doładowanie automatyczne / Automatické doplnění zůstatku Automatyczne doładowanie konta przedpłaconego / Automatické doplnění zůstatku na předplaceném účtu Próg doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 100 PLN) / Limit doplnění zůstatku pro jedno vozidlo (minimálně 100 PLN) Kwota doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 120 PLN a maksymalnie PLN)/ Částka doplnění zůstatku pro jedno vozidlo (minimálně 120 PLN a maximálně PLN) 6 Należy wskazać formy płatności poprzez umieszczenie znaku X przy wybranych polach a)-d); pierwszy wybór nie determinuje metod płatności, które mogą być używane przy kolejnych transakcjach / Vyberte platební metoru pomocí písmene X u zvoleného pole a)-d); první volba nevylučuje ostatní platební metody, které mohou být použity při dalších transakcích. 7 W tym karta przedpłacona / včetně předplacené karty. 8 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Týká se pouze podnikatelů. 9 Wpis poziomu emisji spalin - EURO na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2011 r., Nr 36, poz. 182) lub na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2009 r., Nr 54, poz. 443) dokonywany jest przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu. W przypadku braku stosownych dokumentów, określenie poziomu emisji spalin pojazdu należy dokonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku Nr 2a 1 pkt. 2 lit a e i pkt. 3 lit. a e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.) / Záznam hodnoty emisí výfukových plynů - EURO na základě vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 17. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška o zvláštních činnostech orgánů v záležitostech, které souvisejí se schválením technické způsobilosti vozidla k provozu, a vzorech souvisejících dokumentů (Sb. zák. r. 2011, č. 36, pol. 182) nebo na základě vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 31. března 2009 ve věci certifikátů, které potvrzují splnění příslušných bezpečnostní požadavků u vozidel nebo podmínek pro schválení technické způsobilosti k provozu (Sb. zák. r. 2009, č. 54, pol. 443) provádí výrobce nebo dovozce, který je oprávněným zástupcem výrobce vozidla. Pokud potřebné dokumenty nejsou k dispozici, určení hodnot emisí výfukových plynů vozidla musí být provedeny podle instrukcí uvedených v příloze č. 2a 1 bod 2, písm. a e a bod 3, písm. a e vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 27. září 2003 o zvláštních činnostech orgánů v záležitostech, které souvisejí se schválením technické způsobilosti vozidla k provozu, a vzorech souvisejících dokumentů (Sb. zák. z r. 2007, č. 137, pol. 968, ve znění pozd. předp.) 10 Dotyczy Użytkowników posiadających konto z odroczoną płatnością, z wyłączeniem Użytkowników korzystających z poręczenia ze strony dostawcy karty flotowej. / Týká se uživatelů, kteří mají otevřen účet s odloženou splatností, s výjimkou uživatelů, kteří využívají ručení ze strany dodavatele tankovací karty. 3 z 5

4 Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w Umowie są poprawne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Podpisując Umowę wyrażam zgodę, aby podmioty zaangażowane w funkcjonowanie i obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat, tj. GDDKiA, Spółka oraz podmioty przez każde z nich z osobna upoważnione, miały prawo do przetwarzania i przechowywania moich danych osobowych, w tym między innymi w formie elektronicznej, dla celów realizacji Umowy, obsługi i postępowania z ewentualnymi roszczeniami, a także dla celów statystycznych, zgodnie z obowiązującym prawem. / Prohlašuji, že všechny mnou uvedené informace v této smlouvě jsou správné, pravdivé a neuvádějí v omyl. Podpisem této smlouvy vyjadřuji souhlas s tím, aby subjekty provozující a zajišťující funkčnost státního systému výběru elektronického mýtného a manuálního systému výběru mýtného, tj. GDDKiA, společnost a jimi na sobě nezávisle zmocněné subjekty měly právo zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje, včetně jejich elektronické formy, za účelem realizace smlouvy, obsluhy, jednání s případnými nároky, a také ke statistickým účelům v souladu s platnými právními úpravami. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią aktów prawnych dotyczących obowiązku zapłaty Opłaty elektronicznej i Opłaty za przejazd, w tym dotyczących możliwości zapłaty Opłaty za przejazd w systemie elektronicznego poboru opłat, moimi prawami i obowiązkami w tym zakresie. Oświadczam, że treść tych aktów prawnych jest dla mnie w pełni zrozumiała. / Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obsahem právních dokumentů, které se týkají povinnosti uhradit elektronické mýtné a mýtné za jízdu, včetně možnosti úhrady mýtného za jízdu v systému elektronického výběru mýtného, se svými právy a povinnostmi v této oblasti. Prohlašuji, že obsah těchto právních dokumentů je pro mě zcela srozumitelný. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Ogólnych Waunków Umowy z Użytkownikiem stanowiących jej integralną część oraz akceptuję je i przyjmuję do stosowania / Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil s obsahem Všeobecných smluvních podmínek, které tvoří její nedílnou součást, souhlasím s nimi i s jejich uplatněním. Wyrażam zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie moich danych, w tym danych osobowych zawartych w Umowie dla celów marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej np. newslettera w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty , na adres wskazany w niniejszej Umowie. / Vyjadřuji souhlas se zpřístupněním a zpracováním mých údajů, včetně osobních údajů uvedených ve smlouvě pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, např. newsletteru v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v této smlouvě. Wyrażam zgodę / Souhlasím Nie wyrażam zgody / Nesouhlasím Umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowi wyłączne i kompletne porozumienie Stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie pisemne umowy Stron z nim związane. /Smlouva se všemi přílohami představuje výhradní a úplnou dohodu stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré dříve podepsané smlouvy stran, které s ní souvisejí. Umowa została sporządzona w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska. Umowa, której integralną część stanowią załączniki wymienione poniżej, została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. / Smlouva byla uzavřena ve dvou jazykových verzích: polské a anglické. V případě odlišnosti jazykových verzí má rozhodující platnost polská jazyková verze. Smlouva, jejíž nedílnou součást tvoří níže uvedené přílohy, byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 4 z 5

5 Załączniki / Přílohy: Lista zarejestrowanych pojazdów / Seznam registrovaných vozidel, Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem / Všeobecné smluvní podmínky, Instrukcja obsługi viabox / Návod k obsluze palubní jednotky viabox, Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia viabox / Formulář oznámení ztráty nebo poškození jednotky viabox, Aktualne stawki Opłaty elektronicznej oraz Opłaty za przejazd / Aktuální sazby elektronického mýtného a mýtného za jízdu po zpoplatněných silnicích, Formularz pełnomocnictwa / Formulář plné moci, Istotne postanowienia gwarancji bankowej / Základní podmínky pro bankovní záruku, Formularz reklamacji / Reklamační formulář Kopia odpisu z KRS/wypisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo inny odpowiadający dokument w przypadku przedsiębiorców niezarejstrowanych w Polsce / Kopie výpisu z Národního soudního rejstříku nebo Rejstříku podnikatelských subjektů nebo jiný obdobný dokument u podnikatelů neregistrovaných v Polsku, Kopia dokumentu tożsamości osoby podpisującej Umowę / Kopie dokladu totožnosti osoby oprávněné k podpisu smlouvy, Kopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu / Kopie technického průkazu/technických průkazů motorového vozidla, Kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych poziom emisji EURO pojazdu / Kopie dokumentu/ů potvrzujícího/ch emisní normu EURO vozidla/vozidel, Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. / Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Miejsce, data zawarcia Umowy / Místo a datum uzavření smlouvy Podpis osoby uprawnionej / Podpis oprávněné osoby Ratingen, Miejsce, data zawarcia Umowy / Místo a datum uzavření smlouvy Czytelny podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej / Čitelný podpis 5z5

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM. (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta / Identifikační

Více

Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s:

Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s: Všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky

Více

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání 3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

Více

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ A POLSKÉ REPUBLICE, PŘEDEVŠÍM TÉ DAŇOVÉ

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ A POLSKÉ REPUBLICE, PŘEDEVŠÍM TÉ DAŇOVÉ ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ A POLSKÉ REPUBLICE, PŘEDEVŠÍM TÉ DAŇOVÉ DAMIAN CZUDEK Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Česká republika Abstract

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Město Racibórz Jednostka organizacyjna (jeżeli dotyczy):..

Více

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Česká republika Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Podnikání v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Poděkování Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem studentům své třídy Provoz a ekonomika dopravy, kteří se v letech 2009-2010

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Vyúčtování mýta Aktualizované vydání 2010 www.toll-collect.de Tři cesty, různé možnosti vhodné pro každou příležitost >>> 1 Pro plnou flexibilitu Vyúčtování s

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Rekomendacje zmian w prawie krajowym

Rekomendacje zmian w prawie krajowym Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim Nová dimenze lokální spolupráce na polsko-českém pohraničí Rekomendacje zmian w prawie krajowym Doporučení změn ve vnitrostátních předpisech

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012 1 Všeobecná ustanovení 1. Předmětem této soutěže (dále jen Soutěž) je vybrat ze všech Účastnic 12 laureátek, jejichž fotografie bude zveřejněna v Kalendáři Fujifilm Ročník

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence.

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence. Přihláška k registraci vozidla do registru shničníeh vozidel VYPLNÍ ŽADATEL! A: Podepsaný vlastník žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence jméno a příjmení (nebo

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz.

Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz. Několik slov o službě Trvaly-pobyt.Cz. Komu poskytnete adresu trvalého pobytu? Pro koho je služba určena?... 3 Kde poskytujete adresu pro trvalý pobyt? Jste vlastník nemovitosti?... 3 Je to legální?...

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Daňový systém v Česku a Polsku. jednoduše a srozumitelně. Dapový systém v Česku a Polsku 1

Daňový systém v Česku a Polsku. jednoduše a srozumitelně. Dapový systém v Česku a Polsku 1 Daňový systém v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně Dapový systém v Česku a Polsku 1 Poděkování Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem studentům své třídy Provoz a ekonomika dopravy, kteří se v letech

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více