UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )"

Transkript

1 UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta / Identifikační číslo uživatele Numer Umowy / Číslo smlouvy Data zawarcia Umowy / Datum uzavření smlouvy zawarta pomiędzy / uzavřená mezi: (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, Warszawa, Polska (dalej: GDDKiA ) reprezentowanym przez działającą w jego imieniu i na jego rzecz spółkę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , (dalej: Spółka ) / státním rozpočtem - Generálním ředitelstvím silnic a dálnic, ul. Wronia 53, Varšava, Polsko (dále jen GDDKiA ) zastoupeným společností Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Varšava, Polsko, zapsaná u Okresního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. Obchodní oddělení pod číslem KRS , DIČ: , (dále jen společnost ), která jedná jménem a ve prospěch GDDKiA a / a Użytkownikiem / Uživatelem: Przedsiębiorca lub konsument / Podnikatelský (společnost) nebo nepodnikatelský subjekt Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko konsumenta / Název (firma) společnosti nebo jméno a příjmení uživatele Forma prawna / Právní forma 1 Sąd rejestrowy, numer KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Registrační soud, číslo KRS nebo číslo v rejstříku podnikatelské činnosti 2 Numer i seria dokumentu tożsamości / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu 3 NIP/ DIČ (Daňové identifikační číslo) 4 Adres przedsiębiorcy lub konsumenta ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Adresa firmy nebo spotřebitele: ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město, stát Adres do korespondencji ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Korespondenční adresa: ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město, stát 1 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Týká se pouze podnikatelů. 2 Numer KRS numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego odpowiednik w zagranicznym rejestrze handlowym / číslo KRS - číslo v obchodním rejstříku vedeném Národním soudním rejstříkem nebo jeho obdoba v zahraničním obchodním rejstříku. 3 Dotyczy tylko osób fizycznych / Týká se pouze fyzických osob. 4 NIP dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, TIN dla przedsiębiorców zarejestrowanych poza granicami Polski / NIP pro podnikatele registrované v Polsku, DIČ pro podnikatele registrované v ČR. 1 z 5

2 Numer telefonu z numerem kierunkowym kraju i miasta / Číslo telefonu včetně mezinárodního směrového předčíslí Numer telefonu komórkowego z numerem kierunkowym / Číslo mobilního telefonu včetně včetně mezinárodního směrového předčíslí / ová adresa Numer fax z numerem kierunkowym / Číslo faxu včetně včetně mezinárodního směrového předčíslí Preferowany kanał kontaktu / Preferovaný způsob kontaktu 5 Osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika upoważniona do podpisania Umowy / Osoba jednající jménem a ve prospěch uživatele oprávněná k podpisu smlouvy Imię i nazwisko / Jméno a příjmení Numer i seria dokumentu tożsamości / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu (GDDKiA i Użytkownik są dalej w Umowie łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną / GDDKiA a uživatel jsou dále společně nazýváni jako strany a samostatně jako strana ) - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 13 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ha ust. 1 w związku z art. 13hb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem pobierania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, które to drogi określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 433) (dalej: Opłata elektroniczna ) / v souvislosti s ustanovením, které vyplývá z čl. 13, odst. 1, bod 3 v souvislosti s čl. 13 ha, odst. 1 v souvislosti s čl. 13hb zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985 (úplné znění Sb. zák. z r. 2007, č. 19, pol. 115 ve znění pozd. předp.) o zákonné povinnosti Generálního ředitelství silnic a dálnic vybírat elektronické mýtné za jízdu po státních silnicích nebo jejich úsecích, jenž byly uvedeny v nařízení rady ministrů ze dne 22. března 2011 o státních silnicích a jejich úsecích, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a výši sazeb elektronického mýtného (Sb. zák. z r. 2011, č. 80, pol. 433) (dále jen: elektronické mýtné); - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 37a w związku z art. 37c w związku z art. 37ga ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem zapewnienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad możliwości poboru opłaty za przejazd autostradami (dalej: Opłata za przejazd ) w systemie elektronicznym na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr. 19, poz. 115, z późn. zm.) / v souvislosti s ustanovením, které vyplývá z čl. 37a, v souvislosti s čl. 37c v souvislosti s čl. 37ga zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním silničním fondu ze dne 27. října 1994 (úplné znění Sb. zák. z r. 2004, č. 256, pol ve znění pozd. předp.), o zákonné povinnosti Generálního ředitelství silnic a dálnic zajistit možnost výběru mýtného za jízdu po dálnicích (dále jen mýtné za jízdu ) v elektronickém systému podle pravidel stanovených předpisy zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985 (úplné znění Sb. zák. z r. 2007, č. 19, pol. 115, ve znění pozd. předp.) 1. Przedmiot Umowy / Předmět smlouvy Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i sposobu pobierania przez Spółkę w imieniu i na rzecz GDDKiA od Użytkownika Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat za pomocą urządzenia viabox oraz dokonywania rozliczeń między Stronami przy wykorzystaniu wybranego przez Użytkownika typu konta. / Předmětem smlouvy je stanovení pravidel a způsobu výběru elektronického mýtného nebo mýtného za jízdu v elektronickém systému výběru mýtného ze strany společnosti, jménem a ve prospěch GDDKiA, od uživatele prostřednictvím palubní jednotky viabox a vyúčtování mezi stranami pomocí účtu, jehož typ si zvolí uživatel. Do Umowy znajdują zastosowanie Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem określonego typu konta (Załącznik 2), które stanowią jej integralną część. / Na smlouvu se vztahují Všeobecné smluvní podmínky pro stanovený typ účtu (příloha 2), které tvoří její nedílnou součást. 5 Preferowany sposób kontaktu wskazywany przez Użytkownika / Uživatelem preferovaný způsob kontaktu 2 z 5

3 Pobór Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat możliwy jest przy wykorzystaniu umieszczonego w pojeździe urządzenia viabox. Zasady i warunki udostępnienia Użytkownikowi przez Spółkę urządzenia viabox oraz sposób korzystania z viabox przez Użytkownika zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy z Użytkownikiem. / Výběr elektronického mýtného nebo mýtného za jízdu v elektronickém systému výběru mýtného je možný prostřednictvím palubní jednotky viabox, která je umístěna uvnitř vozidla. Pravidla a podmínky pro vydání palubní jednotky viabox uživateli jsou stanoveny ve Všeobecných smluvních podmínkách. 2. Metody płatności/ Platební metody 6 a) karta debetowa / debetní karta c) karta flotowa (paliwowa) / tankovací karta b) karta kredytowa / kreditní karta 7 d) gotówka, przelew / hotovost, převod 3. Dokumenty powiązane / Související dokumenty Kopia odpisu z KRS lub kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku 8 Dokument tożsamości (kopia) / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu (kopie) Dowód/ody rejestracyjny/e pojazdu/ów (kopia/e) / Technický/é průkaz/y motorového vozidla (kopie) Dokument/y potwierdzający/e poziom emisji spalin - EURO pojazdu/ów (kopia/e) / Dokumenty potvrzující emisní normu EURO vozidla/vozidel (kopie 9 Pełnomocnictwo (przedłożone) / Plná moc (předložená) Gwarancja / Záruka Doładowanie automatyczne / Automatické doplnění zůstatku Automatyczne doładowanie konta przedpłaconego / Automatické doplnění zůstatku na předplaceném účtu Próg doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 100 PLN) / Limit doplnění zůstatku pro jedno vozidlo (minimálně 100 PLN) Kwota doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 120 PLN a maksymalnie PLN)/ Částka doplnění zůstatku pro jedno vozidlo (minimálně 120 PLN a maximálně PLN) 6 Należy wskazać formy płatności poprzez umieszczenie znaku X przy wybranych polach a)-d); pierwszy wybór nie determinuje metod płatności, które mogą być używane przy kolejnych transakcjach / Vyberte platební metoru pomocí písmene X u zvoleného pole a)-d); první volba nevylučuje ostatní platební metody, které mohou být použity při dalších transakcích. 7 W tym karta przedpłacona / včetně předplacené karty. 8 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Týká se pouze podnikatelů. 9 Wpis poziomu emisji spalin - EURO na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2011 r., Nr 36, poz. 182) lub na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2009 r., Nr 54, poz. 443) dokonywany jest przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu. W przypadku braku stosownych dokumentów, określenie poziomu emisji spalin pojazdu należy dokonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku Nr 2a 1 pkt. 2 lit a e i pkt. 3 lit. a e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.) / Záznam hodnoty emisí výfukových plynů - EURO na základě vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 17. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška o zvláštních činnostech orgánů v záležitostech, které souvisejí se schválením technické způsobilosti vozidla k provozu, a vzorech souvisejících dokumentů (Sb. zák. r. 2011, č. 36, pol. 182) nebo na základě vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 31. března 2009 ve věci certifikátů, které potvrzují splnění příslušných bezpečnostní požadavků u vozidel nebo podmínek pro schválení technické způsobilosti k provozu (Sb. zák. r. 2009, č. 54, pol. 443) provádí výrobce nebo dovozce, který je oprávněným zástupcem výrobce vozidla. Pokud potřebné dokumenty nejsou k dispozici, určení hodnot emisí výfukových plynů vozidla musí být provedeny podle instrukcí uvedených v příloze č. 2a 1 bod 2, písm. a e a bod 3, písm. a e vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 27. září 2003 o zvláštních činnostech orgánů v záležitostech, které souvisejí se schválením technické způsobilosti vozidla k provozu, a vzorech souvisejících dokumentů (Sb. zák. z r. 2007, č. 137, pol. 968, ve znění pozd. předp.) 10 Dotyczy Użytkowników posiadających konto z odroczoną płatnością, z wyłączeniem Użytkowników korzystających z poręczenia ze strony dostawcy karty flotowej. / Týká se uživatelů, kteří mají otevřen účet s odloženou splatností, s výjimkou uživatelů, kteří využívají ručení ze strany dodavatele tankovací karty. 3 z 5

4 Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w Umowie są poprawne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Podpisując Umowę wyrażam zgodę, aby podmioty zaangażowane w funkcjonowanie i obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat, tj. GDDKiA, Spółka oraz podmioty przez każde z nich z osobna upoważnione, miały prawo do przetwarzania i przechowywania moich danych osobowych, w tym między innymi w formie elektronicznej, dla celów realizacji Umowy, obsługi i postępowania z ewentualnymi roszczeniami, a także dla celów statystycznych, zgodnie z obowiązującym prawem. / Prohlašuji, že všechny mnou uvedené informace v této smlouvě jsou správné, pravdivé a neuvádějí v omyl. Podpisem této smlouvy vyjadřuji souhlas s tím, aby subjekty provozující a zajišťující funkčnost státního systému výběru elektronického mýtného a manuálního systému výběru mýtného, tj. GDDKiA, společnost a jimi na sobě nezávisle zmocněné subjekty měly právo zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje, včetně jejich elektronické formy, za účelem realizace smlouvy, obsluhy, jednání s případnými nároky, a také ke statistickým účelům v souladu s platnými právními úpravami. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią aktów prawnych dotyczących obowiązku zapłaty Opłaty elektronicznej i Opłaty za przejazd, w tym dotyczących możliwości zapłaty Opłaty za przejazd w systemie elektronicznego poboru opłat, moimi prawami i obowiązkami w tym zakresie. Oświadczam, że treść tych aktów prawnych jest dla mnie w pełni zrozumiała. / Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obsahem právních dokumentů, které se týkají povinnosti uhradit elektronické mýtné a mýtné za jízdu, včetně možnosti úhrady mýtného za jízdu v systému elektronického výběru mýtného, se svými právy a povinnostmi v této oblasti. Prohlašuji, že obsah těchto právních dokumentů je pro mě zcela srozumitelný. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Ogólnych Waunków Umowy z Użytkownikiem stanowiących jej integralną część oraz akceptuję je i przyjmuję do stosowania / Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil s obsahem Všeobecných smluvních podmínek, které tvoří její nedílnou součást, souhlasím s nimi i s jejich uplatněním. Wyrażam zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie moich danych, w tym danych osobowych zawartych w Umowie dla celów marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej np. newslettera w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty , na adres wskazany w niniejszej Umowie. / Vyjadřuji souhlas se zpřístupněním a zpracováním mých údajů, včetně osobních údajů uvedených ve smlouvě pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, např. newsletteru v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v této smlouvě. Wyrażam zgodę / Souhlasím Nie wyrażam zgody / Nesouhlasím Umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowi wyłączne i kompletne porozumienie Stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie pisemne umowy Stron z nim związane. /Smlouva se všemi přílohami představuje výhradní a úplnou dohodu stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré dříve podepsané smlouvy stran, které s ní souvisejí. Umowa została sporządzona w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska. Umowa, której integralną część stanowią załączniki wymienione poniżej, została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. / Smlouva byla uzavřena ve dvou jazykových verzích: polské a anglické. V případě odlišnosti jazykových verzí má rozhodující platnost polská jazyková verze. Smlouva, jejíž nedílnou součást tvoří níže uvedené přílohy, byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 4 z 5

5 Załączniki / Přílohy: Lista zarejestrowanych pojazdów / Seznam registrovaných vozidel, Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem / Všeobecné smluvní podmínky, Instrukcja obsługi viabox / Návod k obsluze palubní jednotky viabox, Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia viabox / Formulář oznámení ztráty nebo poškození jednotky viabox, Aktualne stawki Opłaty elektronicznej oraz Opłaty za przejazd / Aktuální sazby elektronického mýtného a mýtného za jízdu po zpoplatněných silnicích, Formularz pełnomocnictwa / Formulář plné moci, Istotne postanowienia gwarancji bankowej / Základní podmínky pro bankovní záruku, Formularz reklamacji / Reklamační formulář Kopia odpisu z KRS/wypisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo inny odpowiadający dokument w przypadku przedsiębiorców niezarejstrowanych w Polsce / Kopie výpisu z Národního soudního rejstříku nebo Rejstříku podnikatelských subjektů nebo jiný obdobný dokument u podnikatelů neregistrovaných v Polsku, Kopia dokumentu tożsamości osoby podpisującej Umowę / Kopie dokladu totožnosti osoby oprávněné k podpisu smlouvy, Kopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu / Kopie technického průkazu/technických průkazů motorového vozidla, Kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych poziom emisji EURO pojazdu / Kopie dokumentu/ů potvrzujícího/ch emisní normu EURO vozidla/vozidel, Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. / Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Miejsce, data zawarcia Umowy / Místo a datum uzavření smlouvy Podpis osoby uprawnionej / Podpis oprávněné osoby Ratingen, Miejsce, data zawarcia Umowy / Místo a datum uzavření smlouvy Czytelny podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej / Čitelný podpis 5z5

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM. (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta / Identifikační

Více

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( VSP ke Smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( VSP ke Smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky

Více

Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s:

Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s: Všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky

Více

Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP)

Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP) Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP) Identifikační údaje / Dane identyfikacyjne Číslo žádosti o platbu / Numer wniosku o płatność Pořadové číslo ŽoP/ Numer porządkowy WoP

Více

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné

Více

Společnost a Uživatel jsou dále v VSP ke smlouvě nazýváni Stranami, a každý zvlášť Stranou. V souvislosti s:

Společnost a Uživatel jsou dále v VSP ke smlouvě nazýváni Stranami, a každý zvlášť Stranou. V souvislosti s: Všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání 3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v

Více

Článek 1. 1) Data Change Form physical person; 2) Data Change Form legal person.

Článek 1. 1) Data Change Form physical person; 2) Data Change Form legal person. Nařízení č. 12/2016/CZ generálního ředitele společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, ze dne 27. července 2016 o změně smluvní dokumentace Order

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané

Více

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a PO 1 Orgány veřejné správy, jejich svazky a Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000 Sb. 49-53 Związek

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Strana 2938 Sbírka zákonů č. 240 / 2014 240 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle

Více

Úrokový lístek mbank (účinnost od )

Úrokový lístek mbank (účinnost od ) Úrokový lístek mbank (účinnost od 1. 12. 2014) Úrokový lístek č. 10 / 2014 Osobní účet mkonto 0 % p.a. Spořicí účet emax 0,05 % p.a. Spořicí účet emax Plus Kreditní zůstatek max. do 100 000 Kč v akci Váš

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva k předložení nabídky Předmět nabídky: Obnova vozového parku - 9 místný automobil PODMÍNKY

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Výběr mobilního operátora s využitím multikritérií Zastosowanie multikryteriów przy wyborze operatora sieci komórkowej

Výběr mobilního operátora s využitím multikritérií Zastosowanie multikryteriów przy wyborze operatora sieci komórkowej Výběr mobilního operátora s využitím multikritérií Zastosowanie multikryteriów przy wyborze operatora sieci komórkowej V roce 2014 proběhla aukce na výběr operátora mobilní sítě, který bude poskytovat

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou Prioritní osa 2 Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 7, Praha 1 IČ:

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 7, Praha 1 IČ: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12, odst. 6 zákona

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) obchodní firma / název *) právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část b) právní forma c) identifikační

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 1 písm. a) Vysvědčení pro základní školu

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 1 písm. a) Vysvědčení pro základní školu Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 1 písm. a) Vysvědčení pro základní školu 1.1 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) 1.2 Vysvědčení pro základní školu -

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Vzory tiskopisů podle 1 odst. 2 písm. a) Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy

Vzory tiskopisů podle 1 odst. 2 písm. a) Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy Vzory tiskopisů podle 1 odst. 2 písm. a) Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy Vysvědčení list A 1. stupeň - předměty - líc a rub Vysvědčení list A 1. stupeň - líc a rub Vysvědčení list B - líc a rub

Více

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

2015-12-4 SPIS TREŚCI OBSAH

2015-12-4 SPIS TREŚCI OBSAH SPIS TREŚCI OBSAH Zagadnienia wstępne... 2Úvod k problematice...2 Formy prowadzenia działalności... 4 Způsoby podnikání...4 Spółka cywilna... 5 Civilní společnost...5 Spółki handlowe... 5 Obchodní společnosti...5

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ERRATA DO INSTRUKCJI OBSŁUGI / KARTA PRODUKTU

ERRATA DO INSTRUKCJI OBSŁUGI / KARTA PRODUKTU ZIM 616 ZIM 416 ZZM 427 I ZZM 429 I ZIM 427 ZIM 429 ZIM 627 ZIM 629 ZZM 629 I ZWM 676 W ZWM 676 S ZWM 476 S ZWM 476 W ZIM 446E ZIM 646E ZWM 446 IE ZWM 446 WE ZWM 646 IE ZWM 646 WE ZWM 646 BE ZZM 636 I

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Dodatek č. 104/2014/4 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014

Dodatek č. 104/2014/4 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 Dodatek č. 104/2014/4 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Polityka prywatności...2. CZ (Česká republika) ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ...4. SK (Slovensko) ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA...6

Polityka prywatności...2. CZ (Česká republika) ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ...4. SK (Slovensko) ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA...6 PL (Polska) Polityka prywatności...2 CZ (Česká republika) ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ...4 SK (Slovensko) ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA...6 (PL) POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Uwagi na temat ochrony danych osobowych

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Odbor školství a kultury 1.4.

Odbor školství a kultury 1.4. Odbor školství a kultury 1.4. Pro mimořádné jednání zastupitelstva města dne: 20.1.2016 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Zahraniční spolupráce

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více