UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )"

Transkript

1 UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta / Identifikační číslo uživatele Numer Umowy / Číslo smlouvy Data zawarcia Umowy / Datum uzavření smlouvy zawarta pomiędzy / uzavřená mezi: (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, Warszawa, Polska (dalej: GDDKiA ) reprezentowanym przez działającą w jego imieniu i na jego rzecz spółkę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , (dalej: Spółka ) / státním rozpočtem - Generálním ředitelstvím silnic a dálnic, ul. Wronia 53, Varšava, Polsko (dále jen GDDKiA ) zastoupeným společností Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Varšava, Polsko, zapsaná u Okresního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. Obchodní oddělení pod číslem KRS , DIČ: , (dále jen společnost ), která jedná jménem a ve prospěch GDDKiA a / a Użytkownikiem / Uživatelem: Przedsiębiorca lub konsument / Podnikatelský (společnost) nebo nepodnikatelský subjekt Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko konsumenta / Název (firma) společnosti nebo jméno a příjmení uživatele Forma prawna / Právní forma 1 Sąd rejestrowy, numer KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Registrační soud, číslo KRS nebo číslo v rejstříku podnikatelské činnosti 2 Numer i seria dokumentu tożsamości / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu 3 NIP/ DIČ (Daňové identifikační číslo) 4 Adres przedsiębiorcy lub konsumenta ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Adresa firmy nebo spotřebitele: ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město, stát Adres do korespondencji ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Korespondenční adresa: ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město, stát 1 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Týká se pouze podnikatelů. 2 Numer KRS numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego odpowiednik w zagranicznym rejestrze handlowym / číslo KRS - číslo v obchodním rejstříku vedeném Národním soudním rejstříkem nebo jeho obdoba v zahraničním obchodním rejstříku. 3 Dotyczy tylko osób fizycznych / Týká se pouze fyzických osob. 4 NIP dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, TIN dla przedsiębiorców zarejestrowanych poza granicami Polski / NIP pro podnikatele registrované v Polsku, DIČ pro podnikatele registrované v ČR. 1 z 5

2 Numer telefonu z numerem kierunkowym kraju i miasta / Číslo telefonu včetně mezinárodního směrového předčíslí Numer telefonu komórkowego z numerem kierunkowym / Číslo mobilního telefonu včetně včetně mezinárodního směrového předčíslí / ová adresa Numer fax z numerem kierunkowym / Číslo faxu včetně včetně mezinárodního směrového předčíslí Preferowany kanał kontaktu / Preferovaný způsob kontaktu 5 Osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika upoważniona do podpisania Umowy / Osoba jednající jménem a ve prospěch uživatele oprávněná k podpisu smlouvy Imię i nazwisko / Jméno a příjmení Numer i seria dokumentu tożsamości / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu (GDDKiA i Użytkownik są dalej w Umowie łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną / GDDKiA a uživatel jsou dále společně nazýváni jako strany a samostatně jako strana ) - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 13 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ha ust. 1 w związku z art. 13hb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem pobierania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, które to drogi określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 433) (dalej: Opłata elektroniczna ) / v souvislosti s ustanovením, které vyplývá z čl. 13, odst. 1, bod 3 v souvislosti s čl. 13 ha, odst. 1 v souvislosti s čl. 13hb zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985 (úplné znění Sb. zák. z r. 2007, č. 19, pol. 115 ve znění pozd. předp.) o zákonné povinnosti Generálního ředitelství silnic a dálnic vybírat elektronické mýtné za jízdu po státních silnicích nebo jejich úsecích, jenž byly uvedeny v nařízení rady ministrů ze dne 22. března 2011 o státních silnicích a jejich úsecích, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a výši sazeb elektronického mýtného (Sb. zák. z r. 2011, č. 80, pol. 433) (dále jen: elektronické mýtné); - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 37a w związku z art. 37c w związku z art. 37ga ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem zapewnienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad możliwości poboru opłaty za przejazd autostradami (dalej: Opłata za przejazd ) w systemie elektronicznym na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr. 19, poz. 115, z późn. zm.) / v souvislosti s ustanovením, které vyplývá z čl. 37a, v souvislosti s čl. 37c v souvislosti s čl. 37ga zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním silničním fondu ze dne 27. října 1994 (úplné znění Sb. zák. z r. 2004, č. 256, pol ve znění pozd. předp.), o zákonné povinnosti Generálního ředitelství silnic a dálnic zajistit možnost výběru mýtného za jízdu po dálnicích (dále jen mýtné za jízdu ) v elektronickém systému podle pravidel stanovených předpisy zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985 (úplné znění Sb. zák. z r. 2007, č. 19, pol. 115, ve znění pozd. předp.) 1. Przedmiot Umowy / Předmět smlouvy Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i sposobu pobierania przez Spółkę w imieniu i na rzecz GDDKiA od Użytkownika Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat za pomocą urządzenia viabox oraz dokonywania rozliczeń między Stronami przy wykorzystaniu wybranego przez Użytkownika typu konta. / Předmětem smlouvy je stanovení pravidel a způsobu výběru elektronického mýtného nebo mýtného za jízdu v elektronickém systému výběru mýtného ze strany společnosti, jménem a ve prospěch GDDKiA, od uživatele prostřednictvím palubní jednotky viabox a vyúčtování mezi stranami pomocí účtu, jehož typ si zvolí uživatel. Do Umowy znajdują zastosowanie Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem określonego typu konta (Załącznik 2), które stanowią jej integralną część. / Na smlouvu se vztahují Všeobecné smluvní podmínky pro stanovený typ účtu (příloha 2), které tvoří její nedílnou součást. 5 Preferowany sposób kontaktu wskazywany przez Użytkownika / Uživatelem preferovaný způsob kontaktu 2 z 5

3 Pobór Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat możliwy jest przy wykorzystaniu umieszczonego w pojeździe urządzenia viabox. Zasady i warunki udostępnienia Użytkownikowi przez Spółkę urządzenia viabox oraz sposób korzystania z viabox przez Użytkownika zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy z Użytkownikiem. / Výběr elektronického mýtného nebo mýtného za jízdu v elektronickém systému výběru mýtného je možný prostřednictvím palubní jednotky viabox, která je umístěna uvnitř vozidla. Pravidla a podmínky pro vydání palubní jednotky viabox uživateli jsou stanoveny ve Všeobecných smluvních podmínkách. 2. Metody płatności/ Platební metody 6 a) karta debetowa / debetní karta c) karta flotowa (paliwowa) / tankovací karta b) karta kredytowa / kreditní karta 7 d) gotówka, przelew / hotovost, převod 3. Dokumenty powiązane / Související dokumenty Kopia odpisu z KRS lub kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku 8 Dokument tożsamości (kopia) / Číslo a série dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu (kopie) Dowód/ody rejestracyjny/e pojazdu/ów (kopia/e) / Technický/é průkaz/y motorového vozidla (kopie) Dokument/y potwierdzający/e poziom emisji spalin - EURO pojazdu/ów (kopia/e) / Dokumenty potvrzující emisní normu EURO vozidla/vozidel (kopie 9 Pełnomocnictwo (przedłożone) / Plná moc (předložená) Gwarancja / Záruka Doładowanie automatyczne / Automatické doplnění zůstatku Automatyczne doładowanie konta przedpłaconego / Automatické doplnění zůstatku na předplaceném účtu Próg doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 100 PLN) / Limit doplnění zůstatku pro jedno vozidlo (minimálně 100 PLN) Kwota doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 120 PLN a maksymalnie PLN)/ Částka doplnění zůstatku pro jedno vozidlo (minimálně 120 PLN a maximálně PLN) 6 Należy wskazać formy płatności poprzez umieszczenie znaku X przy wybranych polach a)-d); pierwszy wybór nie determinuje metod płatności, które mogą być używane przy kolejnych transakcjach / Vyberte platební metoru pomocí písmene X u zvoleného pole a)-d); první volba nevylučuje ostatní platební metody, které mohou být použity při dalších transakcích. 7 W tym karta przedpłacona / včetně předplacené karty. 8 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Týká se pouze podnikatelů. 9 Wpis poziomu emisji spalin - EURO na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2011 r., Nr 36, poz. 182) lub na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2009 r., Nr 54, poz. 443) dokonywany jest przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu. W przypadku braku stosownych dokumentów, określenie poziomu emisji spalin pojazdu należy dokonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku Nr 2a 1 pkt. 2 lit a e i pkt. 3 lit. a e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.) / Záznam hodnoty emisí výfukových plynů - EURO na základě vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 17. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška o zvláštních činnostech orgánů v záležitostech, které souvisejí se schválením technické způsobilosti vozidla k provozu, a vzorech souvisejících dokumentů (Sb. zák. r. 2011, č. 36, pol. 182) nebo na základě vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 31. března 2009 ve věci certifikátů, které potvrzují splnění příslušných bezpečnostní požadavků u vozidel nebo podmínek pro schválení technické způsobilosti k provozu (Sb. zák. r. 2009, č. 54, pol. 443) provádí výrobce nebo dovozce, který je oprávněným zástupcem výrobce vozidla. Pokud potřebné dokumenty nejsou k dispozici, určení hodnot emisí výfukových plynů vozidla musí být provedeny podle instrukcí uvedených v příloze č. 2a 1 bod 2, písm. a e a bod 3, písm. a e vyhlášky Ministerstva infrastruktury ze dne 27. září 2003 o zvláštních činnostech orgánů v záležitostech, které souvisejí se schválením technické způsobilosti vozidla k provozu, a vzorech souvisejících dokumentů (Sb. zák. z r. 2007, č. 137, pol. 968, ve znění pozd. předp.) 10 Dotyczy Użytkowników posiadających konto z odroczoną płatnością, z wyłączeniem Użytkowników korzystających z poręczenia ze strony dostawcy karty flotowej. / Týká se uživatelů, kteří mají otevřen účet s odloženou splatností, s výjimkou uživatelů, kteří využívají ručení ze strany dodavatele tankovací karty. 3 z 5

4 Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w Umowie są poprawne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Podpisując Umowę wyrażam zgodę, aby podmioty zaangażowane w funkcjonowanie i obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat, tj. GDDKiA, Spółka oraz podmioty przez każde z nich z osobna upoważnione, miały prawo do przetwarzania i przechowywania moich danych osobowych, w tym między innymi w formie elektronicznej, dla celów realizacji Umowy, obsługi i postępowania z ewentualnymi roszczeniami, a także dla celów statystycznych, zgodnie z obowiązującym prawem. / Prohlašuji, že všechny mnou uvedené informace v této smlouvě jsou správné, pravdivé a neuvádějí v omyl. Podpisem této smlouvy vyjadřuji souhlas s tím, aby subjekty provozující a zajišťující funkčnost státního systému výběru elektronického mýtného a manuálního systému výběru mýtného, tj. GDDKiA, společnost a jimi na sobě nezávisle zmocněné subjekty měly právo zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje, včetně jejich elektronické formy, za účelem realizace smlouvy, obsluhy, jednání s případnými nároky, a také ke statistickým účelům v souladu s platnými právními úpravami. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią aktów prawnych dotyczących obowiązku zapłaty Opłaty elektronicznej i Opłaty za przejazd, w tym dotyczących możliwości zapłaty Opłaty za przejazd w systemie elektronicznego poboru opłat, moimi prawami i obowiązkami w tym zakresie. Oświadczam, że treść tych aktów prawnych jest dla mnie w pełni zrozumiała. / Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obsahem právních dokumentů, které se týkají povinnosti uhradit elektronické mýtné a mýtné za jízdu, včetně možnosti úhrady mýtného za jízdu v systému elektronického výběru mýtného, se svými právy a povinnostmi v této oblasti. Prohlašuji, že obsah těchto právních dokumentů je pro mě zcela srozumitelný. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Ogólnych Waunków Umowy z Użytkownikiem stanowiących jej integralną część oraz akceptuję je i przyjmuję do stosowania / Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil s obsahem Všeobecných smluvních podmínek, které tvoří její nedílnou součást, souhlasím s nimi i s jejich uplatněním. Wyrażam zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie moich danych, w tym danych osobowych zawartych w Umowie dla celów marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej np. newslettera w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty , na adres wskazany w niniejszej Umowie. / Vyjadřuji souhlas se zpřístupněním a zpracováním mých údajů, včetně osobních údajů uvedených ve smlouvě pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, např. newsletteru v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v této smlouvě. Wyrażam zgodę / Souhlasím Nie wyrażam zgody / Nesouhlasím Umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowi wyłączne i kompletne porozumienie Stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie pisemne umowy Stron z nim związane. /Smlouva se všemi přílohami představuje výhradní a úplnou dohodu stran o jejím předmětu a nahrazuje veškeré dříve podepsané smlouvy stran, které s ní souvisejí. Umowa została sporządzona w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska. Umowa, której integralną część stanowią załączniki wymienione poniżej, została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. / Smlouva byla uzavřena ve dvou jazykových verzích: polské a anglické. V případě odlišnosti jazykových verzí má rozhodující platnost polská jazyková verze. Smlouva, jejíž nedílnou součást tvoří níže uvedené přílohy, byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 4 z 5

5 Załączniki / Přílohy: Lista zarejestrowanych pojazdów / Seznam registrovaných vozidel, Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem / Všeobecné smluvní podmínky, Instrukcja obsługi viabox / Návod k obsluze palubní jednotky viabox, Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia viabox / Formulář oznámení ztráty nebo poškození jednotky viabox, Aktualne stawki Opłaty elektronicznej oraz Opłaty za przejazd / Aktuální sazby elektronického mýtného a mýtného za jízdu po zpoplatněných silnicích, Formularz pełnomocnictwa / Formulář plné moci, Istotne postanowienia gwarancji bankowej / Základní podmínky pro bankovní záruku, Formularz reklamacji / Reklamační formulář Kopia odpisu z KRS/wypisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo inny odpowiadający dokument w przypadku przedsiębiorców niezarejstrowanych w Polsce / Kopie výpisu z Národního soudního rejstříku nebo Rejstříku podnikatelských subjektů nebo jiný obdobný dokument u podnikatelů neregistrovaných v Polsku, Kopia dokumentu tożsamości osoby podpisującej Umowę / Kopie dokladu totožnosti osoby oprávněné k podpisu smlouvy, Kopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu / Kopie technického průkazu/technických průkazů motorového vozidla, Kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych poziom emisji EURO pojazdu / Kopie dokumentu/ů potvrzujícího/ch emisní normu EURO vozidla/vozidel, Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. / Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Miejsce, data zawarcia Umowy / Místo a datum uzavření smlouvy Podpis osoby uprawnionej / Podpis oprávněné osoby Ratingen, Miejsce, data zawarcia Umowy / Místo a datum uzavření smlouvy Czytelny podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej / Čitelný podpis 5z5

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné

Více

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Podnikání v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Poděkování Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem studentům své třídy Provoz a ekonomika dopravy, kteří se v letech 2009-2010

Více

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita

Více

Daňový systém v Česku a Polsku. jednoduše a srozumitelně. Dapový systém v Česku a Polsku 1

Daňový systém v Česku a Polsku. jednoduše a srozumitelně. Dapový systém v Česku a Polsku 1 Daňový systém v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně Dapový systém v Česku a Polsku 1 Poděkování Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem studentům své třídy Provoz a ekonomika dopravy, kteří se v letech

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

(2006/C 150/05) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 150/05) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 28.6.2006 C 150/35 POMOC PAŃSTWA REPUBLIKA CZESKA Pomoc państwa nr C 12/2006 (ex N 132/2005) Program pomocy wspierający transport kombinowany Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL UOOUX0055UKB Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB Společnost X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ: 00 876, Polsko (dále jen XTB ) je oprávněna

Více