Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s."

Transkript

1 Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl vytvořen jako standardní podílový fond, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65 / ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci zákonů, jiných právních předpisů a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP ) v platném znění. Fond patří do kategorie dluhopisové fondy Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí Národní banky Slovenska o udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu ze dne č. OPK-710/2007-PLP, které nabylo právní moci dne na dobu neurčitou a nemá právní subjektivitu Statut Fondu je součástí tohoto prodejního prospektu (dále jen "PP"). Statut jakož i výroční zpráva a pololetní zpráva o hospodaření s majetkem ve Fondu jsou v písemné formě bezplatně přístupné v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře a zveřejněny na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech Na majetek Fondu se vztahují ustanovení zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z příjmů") a ustanovení konkrétních mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění Předmětem daně z příjmů fyzických a právnických osob jsou i příjmy z podílových listů dosažené z jejich vyplacení (vrácení). Daň je vybírána srážkou, přičemž plátcem daně je Společnost. Společnost však neprovede srážku daně, jestliže příjemcem výnosu z vyplacení podílového listu je podílový fond, obchodník s cennými papíry nebo zahraniční obchodník s cennými papíry držící podílové listy svým jménem pro své klienty v rámci poskytování investiční služby na území Slovenské republiky prostřednictvím své pobočky nebo bez zřízení pobočky. Daňový režim investory, kteří nejsou daňovými rezidenty Slovenské republiky, se řídí především ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Slovenskou republikou a jejich rezidenční krajinou. Zdanění příjmů z investování do podílového fondu se může měnit v souvislosti s legislativními změnami v oblasti daně z příjmů Společnost přiznává podílníkům výnos z hospodaření s majetkem v podílovém fondu. Přiznané výnosy a ostatní výnosy se zahrnují každý Pracovní den do aktuální ceny již vydaných podílových listů. Výnosy Společnost podílníkem nerozděluje, jsou součástí majetku v podílovém fondu. Výnosy z majetku ve Fondu ve výši výnosů z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladových účtů vyplacených Společnosti za příslušný kalendářní rok včetně výnosů podle bodu 6.3. Statutu Společnost průběžně denně zahrnuje do čisté hodnoty majetku ve Fondu, to znamená i do aktuální ceny již vydaných podílových listů Zdanění příjmů plynoucích z investice ve Fondu uvedené v bodě 1.4. tohoto PP může být modifikovány novelami daňových předpisů Účetní závěrky se sestavují ke a příslušného kalendářního roku. Průběžná účetní závěrka bez poznámek se sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí Auditorem podílového fondu je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č / B Údaje o podílových listech, zejména práva spojená s podílovým listem, podoba podílového listu a forma podílového listu jsou uvedeny v bodě 9. Statutu, způsob evidence podílových listů je uveden v bodě 2.4. Statutu Ke zrušení Fondu může dojít v souladu se Zákonem pouze na základě rozhodnutí Národní banky Slovenska (dále jen "NBS") o odnětí povolení k vytvoření Fondu, nebo na základě rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení povolení k vytvoření Fondu po předchozím souhlasu NBS na vrácení povolení na vytvoření Fondu nebo pokud povolení k vytvoření Fondu zaniklo. Společnost po vzniku skutečností podle předchozí věty okamžitě ukončí vydávání a vyplácení podílových listů a uzavře hospodaření s majetkem ve Fondu a do šesti měsíců provede mimořádnou účetní závěrku Fondu, prodá majetek ve Fondu, zajistí splacení pohledávek ve prospěch majetku ve Fondu, vyrovná všechny závazky z hospodaření s majetkem ve Fondu a vyplatí podílníkům jejich podíl na majetku ve Fondu. Podílník není oprávněn žádat zrušení Fondu Způsob a podmínky vydávání podílových listů jsou uvedeny v bodě 10. Statutu Pokyn k nákupu je platný na dobu neurčitou. Pro účely uskutečnění následných investic do Fondu je dostačující vyplnit a podepsat počáteční Pokyn na nákup pro Fond, přičemž ostatní investice do tohoto Fondu je možné posílat bez vyplnění a podepsání nového Pokynu na nákup, avšak se

2 správně uvedeným variabilním symbolem, kterým je číslo počátečního Pokynu na nákup pro Fond a specifickým symbolem, kterým je rodné číslo majitele podílového listu. V příkazu k úhradě je investor povinen uvést variabilní symbol (číslo Pokynu na nákup pro Fond) a specifický symbol (rodné číslo). Rozhodujícím dnem je den připsání peněžních prostředků na běžný účet Fondu Způsob a podmínky Redemace jsou uvedeny v bodě 11. Statutu. Okolnosti, za kterých může být pozastaveno právo na redemácie jsou uvedeny v bodě 14. Statutu Způsob a podmínky přestupu mezi podílovými fondy Společnosti jsou uvedeny v bodě 13. Statutu přičemž Rozhodujícím dnem pro určení aktuální ceny podílových listů při jejich vyplacení je den doručení Pokynu k redemáci. Rozhodujícím dnem pro vydání podílových listů jiného podílového fondu spravovaného Společností je den připsání peněžních prostředků na běžný účet tohoto jiného podílového fondu spravovaného Společností. Společnost v době mezi Rozhodujícím dnem na vyplacení podílového listu a Rozhodným dnem pro vydání podílového listu vede účet majitele podílových listů s nulovou hodnotou. Při takovém typu vydávání podílových listů společnost uplatňuje vstupní poplatek ve výši 0,2% z aktuální ceny podílového listu Popis pravidel pro výpočet a použití výnosů je uveden v bodě 6.3. a 6.4. Statutu Popis investičních cílů s majetkem ve Fondu je uveden v bodě 4.1. Statutu Popis investiční politiky Fondu je uveden v bodě 4.1. a 4.2.Statútu Přehled omezení investiční politiky je uveden v bodě 4. až 6. Statutu Údaje o postupech a nástrojích a úvěrech, které lze využít při správě majetku ve Fondu jsou uvedeny v bodě 4. a 5. Statutu Fond nemá stanoven benchmark Společnost může investovat peněžní prostředky ve Fondu i do finančních derivátů, pokud je to v souladu s investiční politikou a rizikovým profilem Fondu. S investováním do finančních derivátů je spojeno riziko ztráty prostřednictvím vyšší volatility jejich cen v porovnání s cennými papíry, finanční deriváty však obvykle umožňují Společnosti efektivněji realizovat investiční politiku a řídit investiční rizika ve Fondu Pravidla pro oceňování majetku ve Fondu jsou uvedeny v bodě 7. Statutu Aktuální hodnota podílu se určí denně kromě soboty, neděle, státního svátku, dne pracovního klidu, případně jiného dne, o kterém tak Společnost rozhodne a takovou skutečnost investorům oznámí jejím zveřejněním v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře a na webovém sídle Společnosti a to nejpozději 14 dnů před tímto dnem. Způsob určení aktuální hodnoty podílu je uveden v bodě 7.4. Statutu. Aktuální hodnota podílu se rovná aktuální ceně podílového listu Vstupní poplatek je 1,5% z aktuální ceny podílového listu. Vstupní poplatek není součástí majetku ve Fondu, ale je určen na úhradu nákladů Společnosti spojených s vydáváním podílových listů a je příjmem Společnosti. Při Redemácii Společnost nepožaduje od podílníka žádný výstupní poplatek. Nákupní cena podílového listu se proto rovná aktuální ceně podílového listu. Společnost stanovuje uvedené ceny na šest desetinných míst Společnost zveřejňuje údaje o aktuální hodnotě podílu, prodejní ceně podílu, nákupní ceně podílu, o čisté hodnotě majetku ve Fondu jednou za týden v periodickém tisku s celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy Odplata Společnosti za správu Fondu činí maximálně 0,60% z průměrné roční čisté hodnoty majetku ve Fondu, způsob jejího výpočtu je uveden v bodě 2. statutu. Výše úplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitáře sjednána v depozitářské smlouvě představuje 0,120% z průměrné roční čisté hodnoty majetku ve Fondu. Odplata za výkon činnosti Depozitáře se účtuje jako závazek Fondu v každý Pracovní den a hradí se způsobem a ve lhůtách dohodnutých v depozitářské smlouvě. Odplata za výkon činnosti Depozitáře za jeden kalendářní rok se vypočítává denně podle aktuální čisté hodnoty majetku ve Fondu před zúčtováním odplaty za správu Fondu a odměny za výkon činnosti depozitáře. Odplata za výkon činnosti Depozitáře se hradí měsíčně do třiceti dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který byla odplata vypočítaná. Výška odplaty za výkon činnosti Depozitáře za jeden den se vypočítává podle následujícího vzorce: Výše odměny za výkon činnosti Depozitáře za jeden den = aktuální NAV vypočítané podle bodu 7.3. Statutu před zúčtováním odplaty za správu Fondu a odměny za výkon činnosti Depozitáře x (výška úplaty Depozitáři za jeden rok výkonu činnosti v% / 365). Údaje o nákladech spojených se správou Fondu hrazených z majetku Fondu Depozitáři nebo jiným osobám jsou uvedeny v bodech 6.9. Statutu. 2. INFORMACE O SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI 2.1. IAD Investments, správ. spol., a. s., se sídlem Malý trh 2 / A, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 182 / B (v celém textu jen jako "Společnost"). Společnost má právní formu akciové společnosti.

3 2.2. Společnost vznikla 18. října Podílové fondy spravované Společností: 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; EURO Cash dlhopisový o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; EURO Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a podílové fondy v nucené správě SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otevřený podílový fond - SLOVENSKÝ MAJETKOVÝ FOND, Bratislava; SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otevřený podílový fond - VŠEOBECNÝ INVESTIČNÝ FOND, Bratislava; SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otevřený podílový fond - SPOROFOND, Bratislava Předsedou představenstva správcovské společnosti je Ing. Vladimír Bencz, který je předsedou představenstva CR Invest, a.s. a RF Invest, a.s., členem představenstva LOGIS Invest, a.s. a ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Česká republika, předsedou dozorčí rady MT Invest, a.s. a STAVEBNÍ HOLDING, a.s. a SOLTEX obchodní, a.s. Česká republika, členem dozorčí rady AQ Invest, a.s., jednatelem společnosti Bevix, s.r.o. a Riga Office West s.r.o. Česká republika. Členem představenstva je Peter Lukáč, MBA, který je členem představenstva CR Invest, a.s., jednatelem PR Pohoda, s.r.o., Bevix, s.r.o., SPDO, s.r.o., Riga Office West s.r.o. Česká republika, Florenc Office Center s.r.o. Česká republika a Logis R s.r.o. Česká republika, místopředsedou představenstva ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Česká republika, členem dozorčí rady SOLTEX obchodní, a.s. Česká republika. Dalším členem představenstva je Borut Gorjup, který je zároveň předsedou představenstva MT Invest, a.s., předsedou dozorčí rady AQ Invest, a.s., RF Invest, a.s., CR Invest, a.s. a LOGIS Invest, a.s., jednatelem Sunny Sky sro, společníkem a jednatelem MCGA Premium, s.r.o. a členem dozorčí rady Wellness Invest, a.s., členem představenstva SOLTEX obchodní, a.s. Česká republika. Předsedou dozorčí rady je Ing. Róbert Bartek, který je zároveň členem představenstva Pro Partners Holding, a.s. a Pro Partners Bohemia a.s. Česká republika, předsedou dozorčí rady SIBAREAL, s.r.o., Pro Diagnostic Group, a.s., místopředsedou dozorčí rady ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Česká republika, a členem dozorčí rady Pro Ski, a.s., NR Invest, a.s. a Nová Nitra I, a.s. a UMD a.s. Česká republika. Druhým členem dozorčí rady je Ing. Vanda Vránska, která je členem představenstva společnosti Pro Partners Asset Management, a.s.. Třetím členem dozorčí rady je Aleksander Sekavčnik, který je člen představenstva společnosti KD Group a společnosti KD d.d., členem dozorčí rady společnosti AS b.d., společníkem ve společnostech PM&A FA d.o.o. a PM&A IP d.o.o. a společníkem a jednatelem společnosti Sekavčnik in družbenik d.n.o..čtvrtým členem dozorčí rady je JUDr. Róbert Pružinský, který je jednatelem ve společnostech ROYAS spol. s r.o. a Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. a společníkem POWER LIFE ENERGY SK, s.r.o. a INPRES, s.r.o., členem představenstva ATROPA a.s. Česká republika, společníkem POHYB spol. s r.o. Česká republika a OCESA s.r.o. Česká republika, členem dozorčí rady Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. Česká republika, jednatelem FPS INVEST s.r.o. Česká republika, Previdi s.r.o. Česká republika, Vincent Hgedüs, spol. s r.o. Česká republika Základní kapitál Společnosti je ,00 EUR a byl splacen v plné výši. 3. INFORMACE O DEPOZITÁŘI 3.1. Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Michalská 18, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 4314 / B (v celém textu jen jako "Depozitář "). Depozitář má právní formu akciové společnosti Hlavní předmět činnosti Depozitáře je uveden v bodě 3.1. Statutu. 4. INFORMACE O OSOBÁCH, KTERÉ POSKYTUJÍ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI PORADENSTVÍ PŘI INVESTOVÁNÍ MAJETKU V PODÍLOVÉM FONDU 4.1. Společnost nevyužívá poradenství třetích osob při investování majetku ve Fondu.

4 5. INFORMACE O VÝPLATU VÝNOSŮ A VÝPLATU PODÍLOVÝCH LISTŮ A PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 5.1. Informace o vyplácení výnosů jsou uvedeny v bodě 6.4. Statutu. Postup a způsob zajištění Redemace je uveden v bodě 11. statutu Informace o Fondu lze zdarma získat v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na Prodejních místech tak na webovém sídle Společnosti 6. JINÉ INFORMACE O INVESTOVÁNÍ 6.1. Vývoj hodnoty majetku a výnosů z hospodaření s majetkem v podílovém fondu od jeho vytvoření k příslušného roku: Rok Čistá hodnota majetku fondu v EUR Ročná výkonnosť fondu , ,24-8,4% ,82 3,9% ,91 6,3% ,88-2,6% ,58 4,5% ,86-8,9% ,81-1,4% Výnosy z investice do Fondu dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Údaje o vývoji hodnoty majetku ve Fondu a výnosů z hospodaření s majetkem ve Fondu nepředpovídají vývoj těchto ukazatelů v budoucnosti. S investicí do podílových fondů je spojena různá míra rizika, která závisí na konkrétní investiční politiky podílového fondu. Hodnota investice do Fondu jakož i výnos z ní může stoupat nebo se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky a podílník nemusí dostat zpět celou investovanou částku. Cíl investiční politiky se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Společnost žádným způsobem negarantuje dosažení cíle investiční politiky Profil typického investora, pro kterého je určen Fond: Fond je vhodný pro konzervativní investory, kteří mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v české koruně v horizontu jednoho až dvou let. Fond představuje vhodnou alternativu k běžným účtům a dlouhodobým termínovaným vkladem ve české koruně Majetek v podílovém fondu je vystaven zejména následujícím rizikům: Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb. Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěruschopnosti emitenta. Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje. Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn. Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových sazeb. Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem Seznam činností spojených se správou podílových fondů, které Společnost může svěřit jiným osobám je uvedený v bodě 2.6. Statutu. 7. EKONOMICKÉ INFORMACE 7.1. Poplatky hrazené z majetku ve Fondu jsou uvedeny v bodě 6.9. Statutu. S nakládáním s podílovými listy Fondu jsou spojeny i následující náklady za služby spojené s účtem majitele, resp. doplňkové služby, které hradí podílník:

5 Typ služby Přechod podílových listů Převod podílových listů Mimořádný výpis z konta podílníka Vygenerování nových přístupových údajů nebo opětovné zaslání přístupových údajů k využívání služby zabezpečeného přístupu k údajům IAD-ONLINE Registrace pozastavení práva nakládat Zánik registrace pozastavení práva nakládat Výše poplatku Zdarma Zdarma 1,60 EUR včetně DPH 1,60 EUR včetně DPH Zdarma Zdarma Výplata nákupní ceny podílových listů poštovní poukázkou je možná pouze na území Slovenské republiky, přičemž správcovská společnost za to účtuje podílníkovi poplatek, jehož výše je uvedena v následující tabulce: Nákupná cena podielového listu v EUR Poplatok Do sumy 30,00 EUR 1,00 EUR Do sumy 150,00 EUR 1,20 EUR Do sumy 300,00 EUR 1,70 EUR Do sumy 1.500,00 EUR 3,50 EUR Do sumy 5.000,00 EUR 7,00 EUR Do sumy ,00 EUR 14,00 EUR 7.2. Minimální hodnoty investice Minimální hodnoty investice Minimální výška vstupní investice Minimální výška následné investice Minimální zůstatek ve Fondu Částka 150 EUR, 5 000,- CZK resp ,- HUF 15,- EUR, 500,- CZK resp ,- HUF 150 EUR, 5 000,-CZK, ,- HUF 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Tento PP nabyl platnosti a účinnosti dne jeho schválením představenstvem Společnosti Změny tohoto prodejního prospektu během trvání smluvního vztahu mezi Společností a podílníky je Společnost oprávněna provést v závislosti na změnách příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky V případě pojmových nebo významových nesrovnalostí nebo pochybností při zněních jakýchkoliv dokumentů vztahujících se k Fondu nebo k podílovým listům Fondu i v jiném než slovenském jazyce má přednost znění těchto dokumentů ve slovenském jazyce Představenstvo Společnosti prohlašuje, že odpovídá za to, že skutečnosti uvedené v tomto PP jsou úplné a pravdivé. Bratislava Ing. Vladimír Bencz předseda představenstva Borut Gorjup člen představenstva

6 Statut podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní Statut podílového fondu se může během trvání smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit, a to způsobem podle bodu 15. tohoto statutu. Definování pojmů Fond Společnost Depozitář Členský stát Finanční instituce PP KII NAV NBS Aktuální hodnota podílu Aktuální cena podílového listu Pracovní den Redemácie Pokyn k nákupu Pokyn k redemácie Rozhodující den Rozhodný den PSO Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl ytvořen v roce 2007 na dobu neurčitou jako standardní podílový fond, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65 / ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci zákonů, jiných právních předpisů a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) v platném znění. Zkrácená verze názvu podílového fondu je "Český konzervativní" nebo "IAD ČK". Fond patří do kategorie dluhopisové fondy. Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí Národní banky Slovenska o udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu ze dne č. OPK-710/2007-PLP, které nabylo právní moci dne IAD Investments, správ. spol., a. s., se sídlem Malý trh 2 / A, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 182 / B; Společnost má právní formu akciové společnosti a vznikla dne Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Michalská 18, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 4314 / B. Depozitář má právní formu akciové společnosti. Členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Obchodník s cennými papíry, pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, banka, pobočka zahraniční banky, pojišťovna, pobočka zahraniční pojišťovny, zajišťovna, pobočka zahraniční zajišťovny, centrální depozitář cenných papírů, burza cenných papírů, důchodová správcovská společnost, doplňková důchodová společnost ve smyslu ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, které upravují podnikání těchto subjektů na území Slovenské republiky, a subjekty se sídlem mimo území Slovenské republiky s obdobným předmětem činnosti, které podléhají dohledu orgánu dohledu ve státě, ve kterém mají sídlo. Prodejní prospekt Fondu. Klíčové informace pro investory Fondu. Čistá hodnota majetku ve Fondu. Národní banka Slovenska NAV na jeden podíl. Aktuální cena podílového listu se rovná aktuální hodnotě podílu. Každý den kromě soboty, neděle, státního svátku a/nebo dne pracovního klidu, případně jiného dne, o kterém tak Společnost rozhodne a způsobem uvedeným v PP oznámí tuto skutečnost investorům, nejpozději 14 dnů před tímto dnem. Vyplacení podílového listu Fondu na žádost podílníka. Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů. Žádost o vyplacení podílových listů. Den na určení Aktuální ceny podílového listu; Pracovní den, v němž Společnost obdržela úplný a oprávněnou osobou podepsaný písemný Pokyn k nákupu a současně jsou peněžní prostředky tohoto investora ve výši prodejní ceny podílového listu připsány na běžný účet Fondu vedeného u Depozitáře nebo Společnost obdržela úplný písemný Pokyn k redemácie. Den na určení Aktuální ceny podílového listu doplňkové služby "Pravidelný odkup"; Pracovní den, v němž Společnost obdržela úplnou a oprávněnou osobou podepsanou Žádost o pravidelný odkup podílových listů a následně nastal den určený podílníkem v Žádosti o pravidelný odkup podílových listů na redemácie podílových listů.

7 Prodejní místo Zákon Osoba oprávněná poskytovat finanční zprostředkování podle zákona č. 186/2009 Sb. o finančním zprostředkování a finančním poradenství a změně některých zákonů v platném znění, u které je možno podat Pokyn na nákup, nebo Pokyn k redemácie. Seznam Prodejních míst je zveřejněn na webovém sídle Společnosti Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 1. Preambule Tento statut je nedílnou součástí smlouvy podílníka se Společností. Podílník nabytím podílového listu akceptuje ustanovení tohoto statutu. 2. Zpráva Fondu a odplata Společnosti za správu Fondu 2.1. Fond spravuje Společnost způsobem a za podmínek stanovených v tomto statutu, v PP, v KII a podle ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména podle Zákona. Za správu Fondu náleží Společnosti odplata Společnost má právo na úplatu, přičemž úplata Společnosti za jeden rok správy Fondu činí 0,6% z průměrné roční čisté hodnoty majetku ve Fondu. Aktuální výše úplaty za správu Fondu je uvedena v PP. Odplata za správu Fondu se vypočítává a účtuje jako závazek Fondu v každý pracovní den, přičemž je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce. Nedodržením této lhůty splatnosti nárok Společnosti na úplatu za správu Fondu nezaniká Výše úplaty za správu Fondu k Pracovnímu dni se vypočte podle následujícího vzorce: Výše úplaty za správu Fondu k Pracovnímu dni = [aktuální NAV vypočítané podle bodu 7.3. tohoto statutu před zúčtováním odplaty za správu Fondu a odměny za výkon činnosti Depozitáře x (výška úplaty Společnosti za jeden rok správy Fondu v% / 365)] x počet kalendářních dnů od posledního certifikáty Fondu Společnost vede v rámci samostatné evidence zaknihovaných podílových listů podílového fondu (dále jen "Samostatná evidence") ve smyslu Zákona účty majitelů zaknihovaných podílových listů, rejstřík zástavních práv k podílovým listům v Samostatné evidenci a rejstřík zabezpečovacích převodů k podílovým listům v Samostatné evidenci Společnost nesvěří všechny činnosti spojené se správou Fondu a ani jejich nesvěří v takovém rozsahu, aby přestala plnit účel, pro který jí bylo uděleno povolení k činnosti správcovské společnosti Společnost může za účelem efektivnějšího výkonu jejího předmětu podnikání svěřit na základě smlouvy v souladu se Zákonem jiné osobě, která je oprávněna k výkonu svěřených činností, tyto činnosti: a) administraci, kterou se rozumí: - Vedení účetnictví Fondu, - Určování hodnoty majetku ve Fondu a určení hodnoty podílu Fondu, - Zajišťování plnění daňových povinností spojených s majetkem ve Fondu, - Vedení seznamu podílníků a účtů majitelů zaknihovaných podílových listů vedených v Samostatné evidenci, - Rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem ve Fondu, - Vydávání a vyplácení podílových listů Fondu, - Uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo o vyplacení podílových listů Fondu a jejich vyrovnávání, - Vedení obchodní dokumentace, - Informování investorů a vyřizování jejich stížností, - Výkon funkce dodržování, - Zajišťování právních služeb pro Fond a/nebo b) distribuci podílových listů a propagaci Fondu a/nebo c) řízení investic. 3. Depozitář 3.1. Základní povinnosti a činnosti Depozitáře podle depozitářské smlouvy jsou zejména vedení běžného účtu Fondu v určené měně, přes který procházejí všechny platby, výplaty a převody peněžních prostředků, které tvoří majetek ve Fondu, kontrolní činnosti ve smyslu Zákona a tím související činnosti a depozitářské úschova. Depozitář rovněž vykonává pro Fond vedení registru emitenta Fondu v rámci Samostatné evidence.

8 3.2. Depozitář má právo na úplatu za výkon činnosti depozitáře, přičemž výše úplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitáře sjednána v depozitářské smlouvě představuje nejvýše 0,120% z průměrné roční čisté hodnoty majetku ve Fondu. Aktuální výše odměny za výkon činnosti depozitáře je uvedena v PP. Odplata za výkon činnosti Depozitáře se účtuje jako závazek Fondu v každý Pracovní den a hradí se způsobem a ve lhůtách dohodnutých v depozitářské smlouvě Výše úplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitáře uvedená v PP zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Depozitář je oprávněn požádat Společnost o prokázání splnění Zákonem a tímto statutem stanovených podmínek pro vykonání pokynu, přičemž pokyny týkající se nakládání s majetkem ve Fondu (pokyny pro finanční a majetkové vypořádání obchodů s majetkem ve Fondu a pokyny na převody peněžních prostředků z účtů a na účty Fondu) musí obsahovat jednoznačné a srozumitelné informace potřebné pro jejich správné provedení, především musí být z těchto pokynů zřejmé, že se vztahují k nakládání s majetkem ve Fondu. Pokud na žádost Depozitáře Společnost neprokáže splnění těchto podmínek, Depozitář pokyn neprovede Pokud depozitář při výkonu své činnosti zjistí, že Společnost porušila zákon nebo statut Fondu, neprodleně informuje o této skutečnosti NBS a Společnost. Depozitář je povinen bez zbytečného odkladu informovat NBS o překročení limitů podle zákona, i když k nim došlo v souladu se zákonem a každé skutečnosti, která může významně ovlivnit Aktuální cenu podílových listů. Za významné ovlivnění Aktuální ceny podílových listů s ohledem na rizikový profil Fondu se považuje změna Aktuální hodnoty podílu v daný den oproti předchozímu Pracovnímu dni o více než 5%. 4.Zameranie a cíle investiční politiky Společnosti s majetkem ve Fondu 4.1 Společnost investuje peněžní prostředky ve Fondu do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, a to v souladu s rizikovým profilem Fondu, s cílem dosahovat úrokový výnos z finančních nástrojů, jakož i ze zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu (uvedeném v PP a KII ). 4.2 Fond má regionální zaměření na Českou republiku. Společnost investuje majetek ve Fondu do dluhových cenných papírů, které jsou emitovány subjekty usazenými v České republice i subjekty nesídliacimi v České republice pokud jsou denominovány v CZK, a to zejména státních dluhopisů České republiky. Fond nemá odvětvové zaměření. Cílem fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, použije se aktivní přístup k investicím. 5. Vymezení aktiv a omezení a rozložení rizika 5.1. Podíl převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu představuje minimálně 80% hodnoty majetku ve Fondu Majetek ve Fondu může být investován i do vkladů na běžných účtech a na vkladových účtech se splatností do jednoho roku v bankách se sídlem na území Slovenské republiky nebo v zahraničních bankách se sídlem v členském státě. Celková hodnota vkladů v bankách v rámci investiční strategie může dosáhnout maximálně 20% hodnoty majetku ve Fondu Společnost může investovat až 100% hodnoty majetku ve Fondu do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených Českou republikou, přičemž bude zaručena stejná úroveň ochrany investorů jako u standardních podílových fondech, které dodržují pravidla omezení a rozložení rizika podle Zákona. Majetek ve Fondu tvoří nejméně šest emisí převoditelných cenných papírů podle první věty tohoto bodu a hodnota jedné emise podle první věty tohoto bodu netvoří více než 30% hodnoty majetku ve Fondu V souladu se zájmy podílníků je možné za účelem zajištění plynulého vyplácení podílníků Fondu přijmout ve prospěch majetku ve Fondu peněžní půjčky nebo úvěry v délce nutné pro splnění účelu jejich přijetí a ne déle než se splatností do jednoho roku od vzniku práva čerpat úvěr nebo půjčku. Protistranou může být pouze komerční banka se sídlem na území Slovenské republiky nebo banka v zahraničí se sídlem v členském státě. Takový postup je možný pouze v případě mimořádných okolností, pokud vynucený prodej aktiv ve Fondu se nedá zrealizovat vzhledem k tržní podmínky resp. by takový prodej měl výrazně negativní dopad na výkonnost Fondu Majetek ve Fondu může být investován do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých k obchodování na trhu kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu v nečlenském státě, pokud se na této zahraniční burze cenných papírů nebo na tomto jiném regulovaném trhu v smyslu Zákona pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a činnost burzy nebo regulovaného trhu je povolena příslušným orgánem dohledu ve státě, ve kterém má sídlo. Obchodní jméno této burzy nebo jiného regulovaného trhu ve smyslu Zákona je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto statutu.

9 5.5. Majetek ve Fondu může být investován do převoditelných cenných papírů z nových emisí cenných papírů, jejichž emisní podmínky obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí těchto cenných papírů k obchodování na regulovaný trh ve smyslu Zákona nebo na trh kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo jiný regulovaný trh ve smyslu Zákona a je ze všech okolností zřejmé, že toto přijetí cenného papíru podle tohoto bodu se uskuteční do jednoho roku od data vydání emise. Obchodní jméno této burzy nebo jiného regulovaného trhu ve smyslu Zákona je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto statutu. 6. Zásady hospodaření s majetkem ve Fondu 6.1. Správu majetku ve Fondu vykonává Společnost samostatně, svým jménem a zájmu podílníků Fondu podle Zákona Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok Výnosy z majetku ve Fondu jsou tvořeny především z kapitálových zisků z cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, úrokových výnosů z dluhových cenných papírů, úroky z běžných a vkladových účtů, jakož i z dalších výnosů účtovaných ve Fondu v souladu se zákonem č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví") a přímo souvisejících s nakládáním s majetkem ve Fondu. Jejich výši Společnost zjišťuje z účetních dokladů a účetních výkazů Výnosy z majetku ve Fondu ve výši výnosů z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladových účtů vyplacených Společnosti za příslušný kalendářní rok včetně výnosů podle bodu 6.3. tohoto statutu zahrnuje Společnost v souladu se Zákonem průběžně denně do NAV, to znamená i do Aktuální ceny již vydaných podílových listů Při správě majetku ve Fondu Společnost postupuje v souladu se Zákonem a cílem investiční politiky Fondu. Taktická rozhodnutí při správě majetku Fondu provádí investiční výbor Společnosti v souladu s limity rozložení majetku ve Fondu, které jsou stanoveny tímto statutem, obecně závaznými právními předpisy. Investiční výbor Společnosti, jehož členy jsou zejména pracovníci odpovědní za řízení investic, tak na svých pravidelných setkáních především posuzuje aktuální strukturu portfolia Fondu a určuje novou investiční strategii na základě dosavadního a očekávaného vývoje finančních trhů. Nákup resp. prodej konkrétního finančního nástroje je realizován po provedení analýz jeho výhodnosti, které zahrnují zejména celkovou tržní situaci, analýzu charakteristiky a cen daného finančního nástroje, úvěrovou kvalitu dluhového cenného papíru (ratingové hodnocení od společností S & P, Moody'sa Fitch a interní ratingové hodnocení), stavu portfolia a likvidity Fondu jakož i očekávaného dopadu tohoto obchodu na strukturu a výkonnost portfolia Fondu. Po provedení analýzy výhodnosti musí samotnému nákupu resp. prodeji finančního nástroje ještě předcházet ověření souladu obchodu s platnou legislativou Popis strategie uplatňování hlasovacích práv, které jsou spojeny s cennými papíry v majetku ve Fondu je bezplatně přístupný v sídle Společnosti a na webovém sídle Podrobné informace o opatřeních přijatých na základě této strategie může podílník bezplatně získat na základě písemné žádosti doručené do sídla Společnosti Společnost nepoužije majetek ve Fondu na krytí nebo úhradě závazků, které bezprostředně nesouvisejí s činností spojenou se správou tohoto majetku Společnost může nabývat do vlastního majetku podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností. Společnost nemůže nabývat do majetku ve Fondu podílové listy jiných podílových fondů obhospodařovaných Společností Do nákladů, které souvisejí se správou majetku ve Fondu se kromě úplaty za správu Fondu podle bodu 2.2. tohoto statutu a odměny za výkon činnosti depozitáře podle bodu 3.2. tohoto statutu započítávají: i) náklady účtované ve Fondu v souladu se zákonem o účetnictví a ii) poplatky: - Bance nebo pobočce zahraniční banky (poplatky za vedení účtu, za výpisy z účtu, za transakce na účtech, úroky z přijatých úvěrů a půjček) - Depozitáři (poplatky za obstarání a vypořádání obchodů s cennými papíry: prodej a nákup cenných papírů, poplatky za depozitářské úschovu, poplatky za vedení registru emitenta Fondu v rámci Samostatné evidence), - Poplatky regulovanému trhu ve smyslu Zákona, - Subjektu zajišťujícímu vypořádání obchodů s cennými papíry (poplatky za vypořádání obchodů), - Auditorovi za ověření účetní závěrky Fondu. 7. Oceňování majetku ve Fondu

10 7.1. Při určení hodnoty cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů v majetku ve Fondu postupuje Společnost v souladu se Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Hodnotu majetku ve Fondu určí s odbornou péčí Společnost ve spolupráci s Depozitářem, zejména na základě kurzů a cen cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů dosažených na regulovaném trhu ve smyslu Zákona Společnost je povinna vypočítat NAV, hodnotu majetku ve Fondu a Aktuální hodnotu podílu Fondu zpravidla ke každému Pracovnímu dni, pokud nenastanou ze strany Společnosti neovlivnitelné a neočekávané skutečnosti, minimálně však jednou týdně NAV k Pracovnímu dni T se vypočte podle následujícího vzorce: NAV k Pracovnímu dni T = hodnota majetku ve Fondu k Pracovnímu dni T - závazky ve Fondu k Pracovnímu dni T 7.4. Aktuální hodnota podílu k Pracovnímu dni T se vypočte podle následujícího vzorce: Aktuální hodnota podílu k Pracovnímu dni T = NAV k Pracovnímu dni T / (počet vydaných podílů k Pracovnímu dni T - počet vrácených podílů k Pracovnímu dni T) 7.5. Podílník může získat informace o aktuální hodnotě podílu prostřednictvím periodického tisku s celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy alespoň jednou za týden Společnost stanovuje Aktuální hodnotu podílu na šest desetinných míst Postupy při zjištění chyb při ocenění majetku a závazků ve Fondu nebo při výpočtu Aktuální hodnoty podílového listu: - V případě, že Společnost dodatečně zjistí chybu při ocenění majetku a závazků ve Fondu nebo nesrovnalost při výpočtu Aktuální hodnoty podílu vypočítá ve spolupráci s Depozitářem správnou Aktuální hodnotu podílu a Společnost bezodkladně rozhodne o postupu odškodnění podílníků. Společnost odškodní podílníků z peněžních prostředků Společnosti, - Pokud vznikne při vydání podílových listů nesrovnalost v neprospěch podílníka, Společnost odškodní podílníka vydáním podílových listů bez vstupního poplatku v hodnotě této nesrovnalosti, - Pokud vznikne při vyplacení podílových listů nesrovnalost v neprospěch podílníka, Společnost odškodní podílníka finančním vyrovnáním v hodnotě této nesrovnalosti, - Pokud při vyplacení podílových listů vznikl rozdíl ve prospěch podílníka, Společnost písemně požádá podílníka o vrácení rozdílu, přičemž Společnost vloží z vlastního majetku do majetku Fondu peněžní prostředky chybějící v důsledku této nesrovnalosti, - Pokud Společnost dodatečně zjistí nesrovnalost ve stanovení Aktuální hodnoty podílu a celková škoda podílníka není větší než 1, není povinna podílníkovi rozdíl vzniklý z nesrovnalosti ve stanovení Aktuální hodnoty podílu zohlednit. 8. Způsob zveřejnění roční a pololetní zprávy o hospodaření s majetkem ve Fondu a informace o tom, kde lze tyto zprávy získat 8.1. Společnost zveřejňuje zprávu o hospodaření s majetkem ve Fondu za kalendářní rok nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku ("roční zpráva") a zprávu o hospodaření s majetkem ve Fondu za prvních šest měsíců kalendářního roku nejpozději do dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců kalendářního roku ("pololetní zpráva") Výroční zpráva a pololetní zpráva o hospodaření s majetkem ve Fondu jsou v písemné formě bezplatně přístupné v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře a na každém prodejním místě a zveřejněny na webovém sídle Společnosti 9. Podílový list 9.1. Podílový list je cenný papír, který zní na jeden podíl podílníka na majetku ve Fondu. S podílovým listem je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl na majetku ve Fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku. Podílový list zní na jméno podílníka a je vydáván v zaknihované podobě. Hodnota podílu je vyjádřena v měně EUR. Seznam podílníků vede Společnost Počáteční hodnota podílu při vytvoření Fondu činila 1,- CZK.

11 9.3. Podílové listy Fondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a ani nejsou zařazeny do seznamu mnohostranného obchodního systému Podílové listy jsou evidovány v rámci Samostatné evidence ve smyslu Zákona. Postup a způsob vedení Samostatné evidence je uveden ve společném provozním řádu Společnosti a Depozitáře, který je zveřejněn v sídle Společnosti, na webovém sídle Společnosti v sídle Depozitáře a na webovém sídle Depozitáře 10. Vydání podílového listu Podílový list vydává Společnost na základě úplného písemného a oprávněnou osobou podepsané Pokynu na nákup doručeného do sídla Společnosti. Informace týkající se určení hodiny, do níž se Pokyn na nákup považuje v daný Pracovní den za doručený do sídla Společnosti je uvedena v PP. Pokud den doručení Pokynu na nákup do Společnosti není Pracovním dnem, Pokyn na nákup se považuje za doručený do Společnosti v nejbližší následující Pracovní den. Počet vydaných podílových listů určí Společnost jako podíl připsaných peněžních prostředků investora na běžný účet Fondu snížených o vstupní poplatek podle bodu tohoto statutu a Aktuální ceny podílového listu k rozhodnému dni. Počet podílových listů se zaokrouhluje na celé číslo dolů a rozdíl ze zaokrouhlování se stává součástí majetku ve Fondu. Společnost vydává podílový list za prodejní cenu podílového listu neprodleně Pokyn k nákupu může investor doručit Společnosti osobně nebo prostřednictvím subjektu oprávněného doručovat zásilky. Na základě Pokynu na nákup investor poukáže peněžní prostředky v příslušné výši na běžný účet Fondu vedeného u Depozitáře Společnost před vydáním podílového listu může požadovat od investora vstupní poplatek, nejvíce však ve výši 5% z investované částky (dále jen "Vstupní poplatek"). Vstupní poplatek je příjmem Společnosti. Společnost má právo, při uplatnění principu rovného zacházení s investory Vstupní poplatek investorovi snížit s přihlédnutím k Prodejní místo podílového fondu. Aktuální výše Vstupního poplatku je uvedena v PP. Výše Vstupního poplatku je účtována k rozhodnému dni Součet Aktuální ceny podílového listu k rozhodnému dni a Vstupního poplatku představuje prodejní cenu podílového listu. Prodejní cena podílového listu se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Úhradu prodejní ceny podílového listu může investor uskutečnit pouze připsáním peněžních prostředků na běžný účet Fondu vedeného Depozitářem (formou bezhotovostního převodu, hotovostního vkladu nebo poštovní poukázkou), jehož číslo je uvedeno v Pokynu na nákup. Podílový list může být vydán až po úplném uhrazení prodejní ceny podílového listu. V případě, že prodejní cena podílového listu nebude připsána na běžný účet Fondu do 90 dnů ode dne doručení úplného písemného Pokynu na nákup do sídla Společnosti, Společnost si vyhrazuje právo tento pokyn neakceptovat. Minimální výška vstupní investice do Fondu je uvedena v PP Společnost může odmítnout vydat podílový list zejména v případě, jde-li o neobvykle vysokou sumu nebo pokud je podezření, že peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti a financování terorismu Společnost si vyhrazuje právo neakceptovat investici v případě, že neobsahuje vůbec, nebo obsahuje nesprávné nebo neúplně vyplněný variabilní a/nebo specifický symbol, jakož i v případě, že výška poukázaných peněžních prostředků je nižší než stanovená minimální výše investice. V takovém případě Společnost neprodleně vrátí peněžní prostředky na peněžní účet, ze kterého byly poukázány. 11. Redemace podílového listu Podílník má právo, aby mu byl na základě úplného písemného a oprávněnou osobou podepsané Pokynu k redemácie vyplacený podílový list z majetku ve Fondu, s výjimkou případů uvedených v Zákoně (tj případů pozastavení vyplácení podílových listů, postupu při zrušení podílového fondu a podobně). Společnost je povinna vyplatit podílový list podílníkovi bez zbytečného odkladu po doručení úplného písemného Pokynu na redemácie za nákupní cenu podílového listu podle bodu tohoto statutu. Pokud den doručení Pokynu k redemácie do Společnosti není Pracovním dnem, Pokyn k redemácie se považuje za doručený do Společnosti v nejbližší následující Pracovní den Pokud se Pokyn k redemácie zasílá Společnosti, podpis podílníka na Pokynu na redemácie musí být úředně osvědčený. V případě, že Pokyn k redemácie předloží podílník osobně, je třeba vždy předložit za účelem identifikace podílníka doklad totožnosti, nebo pokud je podílníkem právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii), případně jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání ne starší než 3 měsíce. Podílové listy fyzické osoby, která není plnoletá, mohou být vyplaceny pouze na základě úplně a správně vyplněného a podepsaného Pokynu k redemácie, na kterém bude úředně ověřený podpis zákonného zástupce nezletilého.

12 11.2. Vyplacením podílového listu za nákupní cenu podílového listu podle bodu tohoto statutu na jakýkoliv peněžní účet podílníka, který je Společnosti znám nebo poštovním poukazem na adresu bydliště nebo sídla podílníka, která je Společnosti známa, podílový list zaniká. Částka nákupní ceny podílového listu podle bodu tohoto statutu se zaokrouhluje na dvě desetinná místa a případný peněžní rozdíl vyplývající ze zaokrouhlení bude připsán ve prospěch majetku ve Fondu Při Redemácii podílového listu Společnost může požadovat od podílníka tzv. výstupní poplatek spojený s Redemáciou podílového listu, nejvíce však ve výši 5% z aktuální ceny podílového listu (dále jen "Výstupní poplatek"). Rozdíl Aktuální ceny podílového listu k rozhodnému dni a Výstupního poplatku představuje nákupní cenu podílového listu. Výstupní poplatek je příjmem Společnosti. Aktuální výše Výstupního poplatku je uvedena v PP. Výše Výstupního poplatku je účtována k rozhodnému dni. Výstupní poplatek se nebude účtovat, pokud by jeho součet s poplatkem vyúčtovaným podílníkovi za vydání podílového listu překročil 5% z aktuální ceny podílového listu v době jeho vyplacení. Společnost má právo, při uplatnění principu rovného zacházení s podílníky Výstupní poplatek podílníkovi snížit s přihlédnutím k Prodejní místo podílového fondu Pokud podílník žádá pouze o vyplacení části podílových listů Fondu, Aktuální cena zbývajících podílových listů podílníka ve Fondu musí být vyšší než minimální zůstatek uvedený v PP Společnost si vyhrazuje právo nevyplatit podílové listy v případě, že Pokyn k redemácie není úplný a správný a není-li v souladu s bodem tohoto statutu. 12. Doplňková služba "Pravidelný odkup" Podílník Fondu má právo na základě Žádosti o pravidelný odkup podílového listů (Dále jen "Žádost o pravidelný SO") požadovat Společnost o pravidelnou redemácie podílového listů Fondu podle pokynu uvedených v Žádosti o pravidelný SO. Společnost provede pravidelnou redemácie podílového listů Fondu k rozhodnému dni PSO Podílník v Žádosti o pravidelný SO určí datum první redemácie podílového listů Fondu, částka, která má být vyplacena a frekvenci, se kterým se budou podílového listy Fondu opakovaně vyplácet, jakož i číslo peněžního účtu ve prospěch kterého se mají finanční prostředky zašili. Případný Peněžní Rozdíl vyplývající ze zaokrouhlení vyplacené částky bude připsána ve prospěch majetku Fondu. Rozhodný den PSO se opakuje podle frekvence určené podílníkům v Žádosti o pravidelný SO V případě, že Žádost o pravidelný SO nebude doručena do sídla Společnosti nejpozději v den určený podílníkem t. j. den první redemácie podílového listů tohoto Fondu, redemácie podílového listů bude realizována až následovat v dalším termínu po uplynutí lhůty podle frekvence určené podílníkům v Žádosti o pravidelný SO Úplným vyplacením všech podílových listů Fondu služba Pravidelného zpětného odkupu zaniká. 13. Přestup mezi podílovými fondy Společnosti Přestupem mezi podílovými fondy Společnosti má podílník právo na výplatu podílových listů podílového fondu a současný nákup podílových jednotek jiného podílového fondu spravovaného Společností. Společnost je povinna provést tento pokyn na základě úplného písemného a oprávněnou osobou podepsané Pokynu k redemácie. V Pokynu na redemácie podílník určí podílový fond, jehož podílové listy chce vyplatit a také podílový fond, jehož podílové listy chce nakoupit Přestup mezi podílovými fondy se provede přiměřeně podle bodů 10. a 11. tohoto statutu, jakož i podmínek uvedených v PP. 14. Pozastavení Redemace podílových listů V mimořádných případech může Společnost, ve smyslu Zákona, nejdéle na dobu tří měsíců, pozastavit redemácie podílových listů Fondu, a to jen pokud je to v zájmu podílníků. O pozastavení Redemace podílových listů rozhoduje představenstvo Společnosti Takové pozastavení Redemace podílových listů je platné od okamžiku uvedeném v rozhodnutí představenstva až do okamžiku, kdy je Společností prohlášeno za ukončené. Ode dne pozastavení Redemace podílových listů na základě rozhodnutí představenstva, Společnost nesmí vyplácet ani vydávat podílové listy Fondu, a to se vztahuje i na redemácie a vydávání podílových listů Fondu, o kterých redemácie nebo vydání bylo požádáno do doby pozastavení Redemace podílových listů Fondu, při kterých ještě nedošlo k jejich Redemácii nebo nebyl podán pokyn na připsání podílových listů na účet majitele zaknihovaných podílových listů. Po obnovení vydávání a Redemace podílových listů Fondu Společnost vydá nebo vyplatí podílové listy Fondu, jejichž vydávání nebo redemácie bylo pozastaveno, a to za Aktuální cenu podílového listu Fondu ke dni obnovení Redemace podílových listů Fondu.

13 14.3. Společnost neprodleně informuje NBS o rozhodnutí Společnosti o pozastavení Redemace podílových listů Fondu. NBS může rozhodnutí Společnosti o pozastavení Redemace podílových listů Fondu zrušit, jestliže zjistí, že toto pozastavení je v rozporu se zájmy podílníků Společnost informuje podílníky bez zbytečného odkladu o důvodech a době pozastavení Redemace podílových listů a obnovení vydávání a Redemace podílových listů ve svém sídle a na webovém sídle Společnosti 15. Postup při změně tohoto statutu Změny tohoto statutu během trvání smluvního vztahu mezi Společností a podílníky je Společnost oprávněna provést v závislosti na změnách příslušných právních předpisů nebo své strategie. Změny statutu schvaluje představenstvo Společnosti Změny tohoto statutu nabývají platnosti a účinnosti v den stanovený rozhodnutím představenstva Společnosti, přičemž změny tohoto statutu nemohou nabýt platnosti a účinnosti před nabytím právní moci příslušného rozhodnutí NBS o udělení předchozího souhlasu na změnu tohoto statutu nebo rozhodnutí NBS, kterým byly nařízeny změny tohoto statutu podle Zákona Informace o změnách tohoto statutu včetně plného změněného znění tohoto statutu bude zveřejněna v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech spolu s uvedením jejich vstupu platnosti a účinnosti, a to nejpozději v den, který vstoupí v platnost. Nabytím platnosti a účinnosti změněného znění tohoto statutu pozbývá platnosti a účinnosti jeho předchozí znění S aktuálním platným a účinným zněním tohoto statutu je možno se seznámit v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech. 16. Postup při změně prodejního prospektu a klíčových informací pro investory Společnost má právo provést změny PP a KII během trvání smluvního vztahu mezi Společností a podílníky, a to z důvodu změn příslušných právních předpisů, a/nebo své strategie a/nebo na základě rozhodnutí představenstva Společnosti. Změny PP a KII schvaluje představenstvo Společnosti Informace o změnách PP a KII včetně úplného změněného znění PP a KII bude zveřejněna v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech spolu s určením jejich platnosti a účinnosti, a to nejpozději v den, který vstoupí v platnost. Nabytím platnosti a účinnosti změněného znění PP a KII pozbývá platnosti a účinnosti jejich předchozí znění S aktuálním platným a účinným zněním PP a KII je možno se seznámit v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech. 17. Odpovědnost Společnosti za škodu Společnost odpovídá podílníkem, jejichž majetek ve Fondu spravuje, za škody vzniklé v důsledku neplnění nebo nedostatečného plnění povinností vyplývajících ze Zákona nebo ze statutu Fondu. Pokud byla škoda způsobena zaviněním nebo opomenutím povinnosti podílníka, nese ji sám Společnost přezkoumá, zda písemnosti, které na základě vztahu s podílníkem je povinna převzít, odpovídají obsahu smlouvy podílníka se Společností. Společnost však neodpovídá za pravost, platnost a/nebo překlad písemností ani za obsahovou shodu předkládaných písemností se skutkovým právním vztahem Společnost neodpovídá za škody způsobené zejména, ale nejenom: a) falšováním nebo nesprávným vyplněním pokynů, žádostí a/nebo jiných dokladů, b) předložením padělání nebo pozměňování dokladů a/nebo listin. 18. Závěrečná ustanovení V případě pojmových nebe významových nesrovnalostí nebe pochybností při zněních jakýchkoliv dokumentů vztahujících se k Fondu nebo k podílového listům Fondu v jiném než slovenském jazyce má přednost znění těchto dokumentů ve slovenském jazyce V případě převodu správy Fondu na jinou správcovskou společnost, Společnost informuje podílníka způsobem uvedeným v bodě 8.2. tohoto statutu V případě sloučení Fondu s jiným podílovým fondem, Společnost informuje podílníka způsobem uvedeným v bodě 8.2. tohoto statutu Představenstvo Společnosti prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto statutu jsou aktuální, úplné a pravdivé.

14 18.5. Tento statut schválilo představenstvo Společnosti dne s účinností od v souladu s pravomocným rozhodnutím NBS číslo ODT / o udělení předchozího souhlasu na změnu tohoto statutu ze dne , které nabylo právní moci dne Bratislava, Ing. Vladimír Bencz předseda představenstva Borut Gorjup člen představenstva Příloha č. 1 Seznam zahraničních burz cenných papírů a jiných regulovaných trhů ve státě, který není členským státem 1. Istanbul Stock Exchange 2. Swiss Exchange 3. Australian Stock Exchange Ltd. 4. New Zealand Stock Exchange 5. Korea Stock Exchange 6. Osaka Securities Exchange 7. Tokyo Stock Exchange 8. Bourse de Montreal 9. The Toronto Stock Exchange 10. Vancouver Stock Exchange 11. American Stock Exchange Inc. 12. Chicago Board Options Exchange Inc. 13. Chicago Stock Exchange Inc. 14. National Association of Securities Dealers, Inc. 15. New York Stock Exchange Inc. 16. Bolsa Mexicana de Valores 17. Stock Exchange of Hong Kong Příloha č. 2 Seznam zahraničních burz cenných papírů a jiných regulovaných trhů pro nové emise převoditelných cenných papírů 1. Istanbul Stock Exchange 2. Australian Stock Exchange Ltd. 3. New Zealand Stock Exchange 4. Korea Stock Exchange 5. Osaka Securities Exchanges 6. Tokyo Stock Exchange 7. Bourse de Montreal 8. Tel-Aviv Stock Exchange 9. The Toronto Stock Exchanges 10. American Stock Exchange Inc. 11. New York Stock Exchange Inc. 12. Bolsa Mexicana de Valores 13. Chicago Board Options Exchanges Inc. 14. Chicago Stock Exchange Inc. 15. Tokyo Futures Exchange 16. The Nasdaq Stock Market 17. New Europe Exchange (NEWEX) Börse AG 18. Stock Exchange of Hong Kong

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem měnit,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více