Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1 IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 IČ: 60457856"

Transkript

1 V Praze dne Č. j.: 00006/12/AV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Název zakázky: Nákup 5 ks osobních automobilů a 1 ks mikrobusu 1. Zadavatel Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1 IČ: DIČ: CZ Jednající: JUDr. Jiří Malý, ředitel Kontaktní osoba: Jan Pícha Tel.: , Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 2.1 Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky. 2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč 2.3 Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení. 2.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV Osobní vozidla Stránka 1 z 22

2 2.5 Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 4 ks osobních automobilů střední třídy, 1 ks osobního automobilu vyšší střední třídy a 1 ks mikrobusu, realizovaný podle specifikací, tj. zadavatelem požadovaných parametrů a výbavy, které jsou přílohou č. 1 až 3 této výzvy. 2.6 Zadavatel rozdělil tuto veřejnou zakázku na tři části a pro jednotlivé části veřejné zakázky je vymezen předmět takto: 1. část veřejné zakázky s názvem Nákup 4 kusů osobních automobilů střední třídy, 2. část veřejné zakázky s názvem Nákup 1 kusu osobního automobilu vyšší střední třídy, 3. část veřejné zakázky s názvem Nákup 1 kusu mikrobusu. 2.7 Uchazeč může podat samostatnou nabídku na jednu či všechny nebo jen některou část veřejné zakázky, podmínkou však je, aby na každou část veřejné zakázky byla podána samostatná nabídka. 3. Místo a doba plnění veřejné zakázky 3.1 Místem plnění veřejné zakázky je provozovna dodavatele. 3.2 Doba plnění veřejné zakázky: Zadavatel požaduje dodat zboží, které je předmětem této veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy na dodávku každé části veřejné zakázky. 4. Kvalifikace uchazečů 4.1. Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53, odst. 1, písm. a) h) a písm. k) m) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (v tomto případě je nezbytná plná moc pro podepisujícího), z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační požadavky v plném rozsahu Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 ZVZ prokáže uchazeč, který předloží: a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; Stránka 2 z 22

3 b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 4.3 Základní a profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu zapisovaných skutečností, může uchazeč také prokázat výpisem, jeho kopií, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni podání nabídky starší než 3 měsíce a doplnit čestným prohlášením o skutečnostech, které nejsou předmětem zápisu Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje seznam zakázek vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, finančního objemu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) čestné prohlášení dodavatele, že pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů na straně této osoby. 5. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty jednotlivých nabídek ve smyslu ust. 70 ZVZ. 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 6.1 Nabídková cena musí být zpracována pro každou část veřejné zakázky samostatně v členění: - nabídková cena za 1 ks bez DPH, - nabídková cena za 1 ks s DPH a - nabídková cena celkem pro každou část veřejné zakázky. a) část veřejné zakázky s názvem Nákup 4 kusů osobních automobilů střední třídy, 1 ks vozidla (značka) 1 ks vozidla (značka) 2 ks vozidla (značka) cena bez DPH cena s DPH cena celkem Stránka 3 z 22

4 b) část veřejné zakázky s názvem Nákup 1 kusu osobního automobilu vyšší střední třídy 1 ks vozidla (značka) cena bez DPH cena s DPH c) část veřejné zakázky s názvem Nákup 1 kusu mikrobusu. 1 ks vozidla (značka) cena bez DPH cena s DPH 6.2 Cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná. Cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky, její části. Součástí cenové kalkulace musí být rekapitulace ceny dle specifikace uvedené v přílohách pro jednotlivé části veřejné zakázky. Všechny ceny musí být uváděny v Kč. 7. Návrh smlouvy 7.1 Uchazeč je povinen předložit v nabídce ke každé části veřejné zakázky návrh kupní smlouvy, který je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 4 s doplněnými chybějícími údaji, a to podle jednotlivých částí veřejné zakázky. 7.2 Obchodní podmínky pro každou část veřejné zakázky jsou součástí přiloženého návrhu smlouvy. 7.3 Návrh kupní smlouvy pro každou část veřejné zakázky musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (v tomto případě je nezbytná plná moc pro podepisujícího jako součást smlouvy). 8. Nabídka 8.1 Nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky nebo všechny části veřejné zakázky budou zpracovány v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno na titulní straně jako originál a bude obsahovat doklady a prohlášení v originále nebo kopii podle požadavku zadavatele a druhé vyhotovení bude označeno na titulním listě jako kopie a bude přesnou a úplnou kopií originálu nabídky. Pokud uchazeč podá nabídky na všechny tři části veřejné zakázky, platí, že nabídka musí obsahovat samostatnou nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky a samostatný návrh smlouvy pro každou část veřejné zakázky, který bude splňovat požadavky zadavatele dle čl. 7. této výzvy. 8.2 Nabídku/y podá uchazeč v písemné formě v členění uvedeném níže. Nabídka/y, včetně požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním orgánem Stránka 4 z 22

5 uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče, na krycím listě nabídky. V případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc nebo jiný dokument jemu na roveň postavený. 8.3 Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou řadou čísel a spojeny tak, aby bylo zabráněno nežádoucí manipulaci s nimi a přiloženo prohlášení uchazeče o počtu listů nabídky Nabídka na zadání každé ze tří částí veřejné zakázky musí obsahovat: - identifikační údaje uchazeče, - obsah svazku nabídky, - doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 4 této výzvy, - smlouva o společné nabídce nebo prokázání kvalifikačních předpokladů, - nabídková cena zpracovaná podle požadavků zadavatele uvedených v této výzvě; nabídková cena bude zpracována pouze pro tu část veřejné zakázky, na kterou podává uchazeč svou nabídku; pokud podává uchazeč svou nabídku na všechny tři části veřejné nabídky, zpracuje pro každou část samostatnou nabídku s nabídkovou cenou a zřetelně označí, ke které části veřejné zakázky se nabídková cena vztahuje. - návrh smlouvy, který je přiložen jako příloha č. 4 této výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (v tomto případě musí být nedílnou součástí také plná moc), včetně příloh, - věcné a formální připomínky uchazeče k návrhu smlouvy, 8.5 Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené nápisem NEOTEVÍRAT, opatřena názvem zakázky Nákup 5 ks osobních automobilů a 1 ks mikrobusu s uvedením na kterou část je nabídka podávána a identifikačními údaji uchazeče. 9. Lhůta pro podání nabídek a prokázání kvalifikace 9.1 Nabídku doručí uchazeč nejpozději do do 12 hod., do podatelny Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na adrese Národní 1009/3, Praha 1. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem NEOTEVÍRAT a názvem zakázky: Nákup 5 ks osobních automobilů a 1 ks mikrobusu a identifikačními údaji uchazeče. 9.2 Nabídka, která bude zadavateli doručena po skončení lhůty pro podání nabídek, nebude komisí otevřena a zadavatel neprodleně oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Stránka 5 z 22

6 9.3 Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem, a to 50 dnů od data skončení lhůty pro podání nabídek. 10. Otvírání obálek 10.1 Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 10. hod. na adrese: Národní 1009/3, Praha 1, m. č. 129/VZT (zasedačka DSMS) 10.2 Otvírání obálek se mohou účastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou osobu, která se prokáže oprávněním jednat jménem uchazeče nebo plnou mocí k zastupování uchazeče. 11. Hodnotící kritéria 11.1 Zadavatel stanovuje ve smyslu 78 ZVZ jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, a to pro každou část veřejné nabídky Při nesplnění některého z kvalifikačních předpokladů uvedených v čl. 4 této výzvy bude uchazeč vyloučen z další účasti na zadání veřejné zakázky Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně U nabídek uchazečů na jednotlivé části veřejné zakázky, kteří nebyli vyloučeni, bude proveden výběr nejvhodnější nabídky podle základního hodnotícího kritéria, nejnižší nabídková cena. 12. Závěrečná ustanovení 12.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v souladu s ust. 84 ZVZ Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě. Změnu zadávacích podmínek je zadavatel povinen oznámit všem uchazečům o veřejnou zakázku, její jednotlivé části. Změna musí být provedena písemnou formou a v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Žádný uchazeč nemá právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v tomto zadávacím řízení. Stránka 6 z 22

7 Stránka 7 z 22

8 Příloha č. 1 technická specifikace 1. části veřejné zakázky Minimální zadavatelem požadované parametry a výbava osobního automobilu střední třídy. Počet 4, nové vozy Karosérie Počet vozů: 2 kusy liftback Karosérie Počet vozů: 2 kusy combi Barva vozu: (2 kusy liftback, 1 kus combi) Tmavě modrá metalíza č. barvy 8D8D 9462 (nebo jí nejbližší) Barva vozu: (1 kus combi) Černá, metalický lak Společné požadavky na vozy střední třídy Délka vozu Rozvor náprav Objem zavazadlového prostoru šířka kabiny prostor nad sedadlem Palivo Min mm Min mm Min. 550 l min mm min 950 mm (vzdálenost ke stropu) benzín Objem motoru Min cm 3 Výkon Min. 115,00 kw Exhalační norma Euro 5 Převodovka mechanická 6 stupňová Boční a zadní okna tónovaná Boční směrová světla ve vnějších zrcátkách Centrální zamykání s dálkovým ovládáním Stránka 8 z 22

9 Dvě vnitřní světla, kontaktní spínače ve dveřích El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka El. ovládání oken vpředu ESP včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA a DSR Halogenové světlomety s DE-modulem Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu, airbag řidiče a spolujezdce, deaktivace airbagu spol. Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy Indikátor vnější teploty Intervalový spínač stěračů Automatická dvou zónová klimatizace Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu Kontrola funkce světel Kotoučové brzdy na všech kolech Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel Osvětlení zavazadlového prostoru Palubní počítač Potah sedadel - látka Prodloužený servisní interval Přední mlhové světlomety Přídavné upevnění dětské sedačky Autorádio s Bluetooth a MP3 Dálková regulace polohy světlometu S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu min. u řidiče Stránka 9 z 22

10 Střešní anténa Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed Varovná světla (dveře) Vnitřní zpětné zrcátko Víčko palivové nádrže s el. odblokováním Zadní sedadlo dělené, sklopné Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné Čelní sklo tónované Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Boční ochranné lišty lakované v barvě vozu Chromové lišty Disky kol z lehké slitiny Nárazníky lakované v barvě vozu Pneumatiky 195/65 R15 V Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu Vnější zpětné zrcátko vlevo, asférické Zpětné zrcátko vpravo, konvexní Plnohodnotné rezervní kolo, zvedák, klíč na kola Náhradní 4 ks zimních kompletních kol (ocel disk) Prodloužení záruky na 4 roky Denní svícení 2 světla na čtení vpředu 3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu Stránka 10 z 22

11 Min. 4 reproduktory Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná Povinná výbava Gumové koberečky, kompletní sada Mechanické uzamykání řadicí páky Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel Stránka 11 z 22

12 Příloha č. 2 technická specifikace 2. části veřejné zakázky Vůz vyšší střední třídy Počet 1, nový vůz Karosérie Sedan, liftback Barva karosérie Tmavě modrá metalíza č. barvy 8D8D 9462 (nebo jí nejbližší) Délka Min mm Rozvor náprav Objem zavazadlového prostoru. šířka kabiny prostor nad sedadlem Palivo Min mm Min. 550 l min mm min. 950 mm benzín Objem motoru Min cm 3 Výkon Min. 115,00 kw Exhalační norma Euro 5 Převodovka mechanická 6 stupňová Automatická dvou zónová klimatizace s el. regulací Světelný asistent pro volbu režimů vnějšího osvětlení vozu 3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu Min. 8 reproduktorů Adaptivní světlometový systém Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná Bezpečnostní světla na výplních předních a zadních dveří, osvětlené kličky dveří Stránka 12 z 22

13 Bi-xenon. světlomety Boční a zadní okna tónovaná Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu, airbag řidiče a spolujezdce, deaktivace airbagu spol. Boční parkovací světla s dodatečnými směrovými světly ve vnějších zrcátkách Centrální zamykání s dálkovým ovládáním Chlazená schránka Dešťový senzor Diversitní anténa ve skle Držák nápojů Dálkové otevírání víčka palivové nádrže Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí Elektronický program stability ESP Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy Imobilizér elektronický Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu Kolenní airbag řidiče s deaktivací airbagu spolujezdce Kotoučové brzdy na všech kolech Loketní opěra vpředu Mlhové přední světlomety s funkcí Corner licht Nekuřácké provedení Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky) Odkládací schránka v kufru Ovladač pro rádio Stránka 13 z 22

14 Potah sedadel - tkanina Prodloužený servisní interval Autorádio s navigačním systémem a Bluetooth s integrovaným CD měničem (6CD), MP3, navigační mapy - Evropa S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením S ukazatelem vnější teploty Schránka na brýle Signalizace vzdálenosti při parkování (senzory vpředu a vzadu) Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce Střední konzola Tempomat Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s automatickým stmíváním, elektricky sklopná/nastavitelná/vyhřívaná Vrstvené čelní sklo tónované Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla Vyhřívání předních a zadních sedadel Zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Plnohodnotné rezervní kolo, zvedák, klíč na kola Disky z lehké slitiny Stránka 14 z 22

15 Nárazníky lakované v barvě vozu (s chromovou lištou) Ochranné boční lišty dveří, chromované Pneumatiky 225/45 R17 94W/Y Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické Zpětné zrcátko vpravo, konvexní Náhradní 4 ks zimních kompletních kol (ocel disk) Hlavice řadicí páky z kůže Madlo ruční brzdy z kůže Multifunkční volant Prahové nástupní lišty Povinná výbava Gumové koberečky, kompletní sada Mechanické uzamykání řadicí páky Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel Stránka 15 z 22

16 Příloha č. 3 technická specifikace 3. části veřejné zakázky Mikrobus pro 8 osob včetně řidiče (ŘP skupina B) Karosérie Velkoprostorová Barva karosérie Modrá, včetně nárazníků a ochranných lišt Délka vozidla (mm) Min Objem nákladového prostoru (m³) Min 0.90 Rozvor Min výkon (kw) Min. 120 Palivo Nafta Objem palivové nádrže (l) Min. 75 pohon 4x4 Standartní výbava dle modelu sedadla řidiče a spolujezdce, samostatná, seřiditelná s loketní opěrkou první řada za řidičem - trojsedadlo s polohovatelnými opěradly a loketní opěrkou, sedadlo vpravo u dveří sklopné druha řada za řidičem - trojsedadlo s nastavitelnými opěradly a loketní opěrkou Disky z lehké slitiny, plnohodnotné rezervní kolo, zvedák, klíč na kola, sada kompletních zimních kol (ocelový disk) ABS, BAS, ASR, EBV, ESP, airbag řidiče a spolujezdce Bi-xenonové světlomety, denní svícení, elektricky ovládaná přední okna, vyhřívaná zpětná zrcátka, dálkově ovládané centrální zamykání, determální prosklení, autorádio s vestavěnou navigací (mapy Evropa) a připojením Bluetooth, celoprostorová automatická klimatizace, výškově nastavitelný volant, kompletní obložení stěn i stropu interiéru, stropní madla vzadu, přídavný výměník topení, povinná výbava. Přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel, prodloužená záruka min. na 4 roky Stránka 16 z 22

17 Příloha č. 4 závazný návrh kupní smlouvy pro všechny a každou část veřejné zakázky Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: Počet listů: Počet příloh: Kupní smlouva Čl. 1 Smluvní strany 1.1 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1 zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu: /5500 jednající: JUDr. Jiřím Malým, ředitelem Kontaktní osoba: Jan Pícha Telefon: Mobilní telefon: na straně jedné (dále jen kupující ), a 1.2 Sídlo: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Provozovna: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zastoupená: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Telefon: Fax: na straně druhé (dále jen prodávající ) Stránka 17 z 22

18 uzavírají tuto kupní smlouvu dle ustanovení 262 odst. 1 a 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: Čl. 2 Předmět smlouvy 2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu... ks osobních/ho automobilů/u tovární zn.., typ.. a. dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě. 1.2 Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje se za plnění specifikované v odstavci 2.1 tohoto článku uhradit cenu ve výši a způsobem dohodnutým v čl. 3. a čl. 5. této smlouvy. Čl. 3 Kupní cena 3.1 Kupní cena byla sjednána dohodou dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě nabídky prodávajícího v rámci zadávacího řízení č. j.: 00006/12/AV mezi prodávajícím a kupujícím jako cena maximální a konečná a pro předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1. této smlouvy, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady související s prodejem předmětu smlouvy. 3.2 Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných ke dni zdanitelného plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3.3 Kupní cena včetně výbavy a příslušenství činí Kč bez DPH k tomu DPH činí 20% Kč cena celkem vč. DPH Kč (slovy. korun českých). Čl. 4 Dodací podmínky 4.1 Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 90 dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy, jejíž nedílnou součástí je příloha č. se specifikací předmětu plnění a specifikací ceny. Termín předání a převzetí je povinen oznámit kupujícímu minimálně 3 pracovní dny předem. 4.2 Místem plnění bude provozovna prodávajícího na adrese Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužívané, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně dokladů pro bezpečný provoz a Stránka 18 z 22

19 údržbu, tj. zejména technický průkaz, servisní knížka, manuál a veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání automobilů, a to v českém jazyce. 4.4 Kupující po výzvě prodávajícího je povinen převzít, v místě plnění, prostřednictvím přejímatele, předmět plnění, zboží, s doklady vztahujícími se k užívání zboží a potvrdit prodávajícímu předání dodávky včetně těchto dokladů:. 4.5 Prodávající a kupující prostřednictvím přejímatele vyhotoví přejímací zápis o předání a převzetí plnění dle této smlouvy, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží. 4.6 Přejímatelem kupujícího se rozumí kontaktní osoba za kupujícího uvedená v této smlouvě. 4.7 Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad a prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby. Čl. 5 Platební podmínky 5.1 Kupující nebude hradit zálohy na dodávku specifikovanou v čl. 2 této smlouvy. 5.2 Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě plnění vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, doplněna o číslo této smlouvy a kopii předávacího protokolu. 5.3 Fakturu, kde jako kupující bude uvedeno: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha 1 zašle prodávající ve dvou vyhotoveních s potvrzením o převzetí zboží (dodacím listem, přejímacím zápisem, apod.) na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostně, bankovním převodem do 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. 5.4 Daňový doklad/faktura bude vystaven prodávajícím nejdříve po protokolárním předání a převzetí předmětu specifikovaného v čl.. 1 této smlouvy. Veškeré platby a cenové údaje budou výhradně v Kč. 5.5 Kupující je oprávněn bez zaplacení vrátit fakturu před uplynutím lhůty její s platnosti, neobsahuje-li náležitosti dle platných právních předpisů nebo této smlouvy nebo má jiné vady v obsahu. Ve vrácené faktuře kupující musí vyznačit důvod vrácení faktury a v případě oprávněného vrácení, prodávající vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Stránka 19 z 22

20 Čl. 6 Záruka a reklamační podmínky 6.1 Záruka se řídí záručními podmínkami vydanými výrobcem a prodávajícím, se kterými byl kupující seznámen při předání a převzetí plnění. 6.2 Prodávající poskytuje na předmět plnění záruku v délce 48 měsíců ode dne řádného předání a převzetí plnění dle předávacího protokolu bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití a k účelu, ke kterému je určeno a že si po celou dobu zachová dohodnuté a obvyklé vlastnosti. 6.3 Kupující má vůči prodávajícímu tato práva a nároky: a) Právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Reklamovaná vady musí být odstraněna do 10 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace. V případě, že není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo jiného důvodu, má kupující právo požadovat nové bezvadné plnění v termínu do 40 dnů od uplatnění reklamace. b) Právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady dodávky, včetně práva na vrácení uhrazené ceny dodávky. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům. 6.4 Dodané zboží, které je při převzetí vadné tj. poškozené, nebo jinak vykazuje závady, není povinen přejímatel převzít. O této skutečnosti smluvní strany při převzetí zboží vyhotoví zápis, který potvrdí podpisy. 6.5 Zjištěné vady bude kupující neprodleně uplatňovat u kupujícího, a to telefonicky, faxem nebo em na adrese: Telefonická reklamace vady musí neprodleně být potvrzena písemně, faxem nebo em. Čl. 7 Sankce 7.1 V případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou specifikovanou v čl. 2 této smlouvy, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení. 7.2 V případě, že bude prodávající v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení., v každém jednotlivém případě prodlení. 7.3 Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne. 7.3 Sankce dohodnuté v této smlouvě budou uhrazeny na základě vyúčtování oprávněné smluvní strany doručeného straně povinné se splatností do 21 dnů od doručení. Stránka 20 z 22

21 Čl. 8 Odstoupení od smlouvy 8.1 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 2 měsíce ode dne splatnosti, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno. Současně uhradí prodávajícímu rozdíl mezi kupní cenou a cenou po opotřebení zboží ke dni jeho vrácení. Tento cenový rozdíl musí být doložen znaleckým posudkem na náklady kupujícího. 8.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění posledních předpisů. 8.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je prodávající v prodlení s odstraňováním reklamované vady a tuto neodstraní ani v dodatečně stanovené lhůtě k odstranění vady, nebo při opakujících se vadách dodávky, nebo byl vyhlášen konkurz na majetek prodávajícího nebo řízení o vyrovnání. 8.4 Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží podle článku IV. odst. 1. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy. Čl. 9 Závěrečná ustanovení 9.1 Smluvní strany se, podle ust. 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dohodly, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se bude řídit obchodním zákoníkem. 9.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, kdy každý má platnost originálu. Kupující obdrží dva a prodávající jeden výtisk této kupní smlouvy. 9.3 Tato kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými oboustranně dohodnutými a postupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 9.4 Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů. 9.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 9.6 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují pod ní své podpisy. 9.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č. 1 specifikace plnění č. 2 výpis z OR nebo jiné evidence Stránka 21 z 22

22 V Praze dne Kupující V Praze dne... Prodávající Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. JUDr. Jiří Malý ředitel Barevně označená místa jsou určena k doplnění uchazečem Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. Příloha č. 2 výpis z OR nebo jiné evidence Stránka 22 z 22

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. sídlo: Olbrichova 632/5, Předměstí, 746 01 Opava

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. Olbrichova 632/5,746 01 Opava zastoupená Ing. Vladimírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor hospodářské správy Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 22. února 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Zadávací dokumentace pro zpracování nabídek k realizaci podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Technická specifikace automobilů pro část E

Technická specifikace automobilů pro část E Technická specifikace automobilů pro část E Kategorie E1.BA.0 Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan 1, kategorie

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2249/2013 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 8.11.2013 Dle rozdělovníku

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů.

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů. V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í Číslo jednací zadavatele: 1 333/2009-42 R O Z V O J A S T Á T N Í M R O Z P O Č T

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) vyplní uchazeč instrukce pro vyplnění sloupce C vznětový obsah max. 2200-2500 cm 3 výkon min. 110 kw Motor maximální

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) vznětový obsah do 2000 cm 3 výkon min. 135 kw Motor maximální točivý moment min. 380 Nm kombinovaná spotřeba

Více

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. " KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb.

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2.  KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb. KUMSP00QFZP8 Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. V:0R JZfy\Z^ZIZ'fl r JÍ RAJ " KR AJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění)

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) KUPNÍ SMLOUVA (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely Obec Kamenné Žehrovice IČ 234508 sídlem Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem Pořízení osobního automobilu pro domácí hospicovou péči (dále také jen zakázka ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, KONTAKTNÍ

Více

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA IMOKAV^;ÍSJ 144l : v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ I lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., re \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 pi KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Nákup služebních automobilů

Nákup služebních automobilů Nákup služebních automobilů Identifikační údaje zadavatele: Město Rumburk Tř.9.května 1366/48 408 01 Rumburk IČ:00261602 DIČ: CZ 00261602 zastoupeno: Jaroslavem Trégrem, starostou města Rumburk tel.: 412

Více

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

Cenová nabídka předváděcí vůz

Cenová nabídka předváděcí vůz Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka předváděcí vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700

Více

Cenová nabídka skladový vůz

Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé.

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. Kupní smlouva Kupující : Název firmy: Sídlo: Registrační číslo prodávajícího:... Město Manětín Manětín 89, 331 62 Manětín IČ: 00258091 DIČ: CZ00258091 Bankovní spojení: 246820690/0300 Tel.: +420 373 392

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. JAMU Nákup osobního automobiluʺ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. JAMU Nákup osobního automobiluʺ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER Vysvětlivky k ceníku: Základní výbava Mimořádná výbava, platí pouze pro montáž z výrobního závodu. Uvedené ceny jsou vždy za 1 druh výbavy. U předepsaných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666, 76711 Kroměříž, si Vás

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power

Více

Nový Touareg Masaj V6 3,0 TDI SCR

Nový Touareg Masaj V6 3,0 TDI SCR Nový Touareg Masaj V6 3,0 TDI SCR Informativní zobrazení Celková cena 7P62RJMA Nový Touareg Masaj V6 3,0 TDI SCR Celkem: Kč 1 567 500 Motor 2 967ccm Pohon všech kol Tiptronic 8st. autom Výkon: 193 kw /

Více

ŠkodaOctavia, Octavia Combi CENÍK SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia, Octavia Combi CENÍK SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia, Octavia Combi CENÍK SIMPLY CLEVER OCTAVIA Výbavová verze Motor Výkon Cena modelu v základní výbavě Classic 1,4 MPI 55 kw/75 k 424 900,- 1,6 MPI 75 kw/102 k 459 900,- 1,6 MPI (A) 75 kw/102

Více

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k)

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k) Ceník Beetle Cabrio Zdvihový objem (l) Manuální 6 st. pr./manuální 5 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 1,2 TSI BMT 5.5 77 (105) 521 900 549 900 549 900 1,4 TSI BMT 5.8 110 (150) 599 900

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Nový Tiguan. Ceník. Manuální 6 st. pr. Aut. DSG7 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900

Nový Tiguan. Ceník. Manuální 6 st. pr. Aut. DSG7 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900 Ceník Nový Tiguan Zdvihový objem (l) Manuální 6 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900 Aut. DSG7 2,0 TSI BMT 4MOTION 8.6 132 (180) 838 900 2,0 TDI

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Nákup 3 autobusů pro příměstskou dopravu Zadavatel: Znojemská dopravní společnost -

Více

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení CENÍK LEXUS IS 1 STANDARDNÍ VÝBAVA Bezpečnost a zabezpečení Vybavení exteriéru ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly) TRC (systém řízení trakční síly) VSC (řízení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné zakázky malého rozsahu Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné zakázky malého rozsahu Osobní automobil pro CSS Kojetín 1. Identifikační

Více

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k)

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k) Ceník Golf Sportsvan Zdvihový objem (l) Manuální 6 st. pr./manuální 5 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) Comfortline 3.6 81 (110) 527 900 1,2 TSI BMT 5.1 81 (110) 467 900 496 900 1,2 TSI

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 k č.j. KRPP-89077-2/ČJ-2016-0300VZ-VZ Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku NIPEZ: 1 ks automobil nákladní, speciální ostatní pro kynologii,

Více

Ceník Platný od 1. dubna 2009. Užitkové vozy. Caddy Maxi

Ceník Platný od 1. dubna 2009. Užitkové vozy. Caddy Maxi Ceník Platný od 1. dubna 2009 Užitkové vozy Caddy Maxi 1 Ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami (vyvolanými např. technickými

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE NOVÉ KANGOO BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE AKTUÁLNÍ AKCE OOKlimatizace, rádio s MP3 a Bluetooth, dvoje posuvné dveře a bohatá standardní výbava OODodatečná sleva ve výši 20 000 Kč při financování

Více

Golf Sportsvan. Ceník. Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Aut. DSG7/Aut. DSG6

Golf Sportsvan. Ceník. Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Aut. DSG7/Aut. DSG6 Ceník Golf Sportsvan Zdvihový objem (l) Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Převodovka Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 1,2 TSI BMT Manuální 5 st. pr. 5.2 63 (85) 447 900 1,2 TSI BMT Manuální

Více

Č.j. PPR-6066-71/ČJ-2014-990640

Č.j. PPR-6066-71/ČJ-2014-990640 Kupní smlouva počet listů: 13 Kupující: Č.j. PPR-6066-71/ČJ-2014-990640 ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

Cenová nabídka skladový vůz

Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

www.volkswagen.cz Volkswagen Golf Comfort Edition Výkon kw (k)

www.volkswagen.cz Volkswagen Golf Comfort Edition Výkon kw (k) www.volkswagen.cz Volkswagen Golf ceník Zdvihový objem (l) Výkon kw (k) Převodovka Comfort Edition 1,2 TSI 63 (85) 5stupňová 329 900 1,2 TSI 63 (85) 7st. DSG 387 900 1,2 TSI 77 (105) 6stupňová 353 900

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG

Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG Informativní zobrazení Celková cena 3G245Y10 Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG Celkem: Kč 934 401 Motor 1 968ccm Přední pohon Aut. DSG6 Výkon: 110 kw / 150 k Normovaná spotřeba

Více

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva CITROËN C-ELYSÉE AKTUÁLNÍ AKCE Sleva až 47 600 Kč Prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 80 000 km* Exkluzivní financování s Citroën Financial Services s dodatečnou slevou 40 000 Kč na

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje Technické podmínky Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY (dále jen smlouva ) dle 409 470 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY (dále jen smlouva ) dle 409 470 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY (dále jen smlouva ) dle 409 470 zákona č. 53/99 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany Střední odborná škola a Střední odborné

Více

VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012

VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 197 900 Kč 194900 Kč 252 900 Kč 262 900 Kč 217900 Kč 227900 Kč 177900 Kč 187900 Kč 239 900 Kč 162900 Kč 212 900 Kč 232 900 Kč

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce na dodávku meziměstských nízkopodlažních autobusů pro společnost PROBO BUS a.s. pro projekt reg. č. CZ.1.15/1.2.00/87.01940 Moderní autobusy společnosti PROBO BUS - 2014

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE KANGOO EXPRESS A KANGOO EXPRESS MAXI již od 253 900 Kč* 10 3% FINANCOVÁNÍ 16 LET Č. V EVROPĚ 1) OOVÝHODNé PODMÍNKy PRO FIREMNÍ KLIENTELU již OD PRVNÍHO VOzU NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-22315-7/ČJ-2011-0099EC Počet listů:6 Přílohy: 4/13 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) CENÍK KE KAŽDÉ VERZI KOMPLETNÍ SERVIS OPTIWAY NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA EURO6 Typ Motor POLOCOMBI (poloprosklené) 5-6 míst COMBI (prosklené) 5-6 / 8-9

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG

Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Informativní zobrazení Celková cena 3G5C9T10 Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Celkem: Kč 1 243 600 Motor 1 968ccm Pohon všech kol Aut. DSG7 Výkon: 176 kw / 240

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Číslo řízení Název řízení Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) Druh výběrového řízení Datum vyhlášení zakázky Zadavatel: 122/15/OCN Nákup kolového

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

1. Technické podmínky dle 45 zákona

1. Technické podmínky dle 45 zákona Příloha č.1. Charakteristika zakázky + + ilustrační foto č.1- foto sanitní zástavby + ilustrační foto č.2 - foto exteriéru vozidla + ilustrační foto č.3 - foto umístění boxu krizové připravenosti + ilustrační

Více

Kupní smlouva CZ699002678

Kupní smlouva CZ699002678 Kupní smlouva uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany Kupující: Město Lanškroun

Více

Dostupné také ve verzi King Cab (2 nebo 4 sedadla) s delší ložnou plochou. VYBERTE SI ZE 3 JÍZDNÍCH REŽIMŮ

Dostupné také ve verzi King Cab (2 nebo 4 sedadla) s delší ložnou plochou. VYBERTE SI ZE 3 JÍZDNÍCH REŽIMŮ Partner pro práci i pro zábavu Již od 495 225 Kč bez DPH 29% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu PRO PRÁCI I PRO ZÁBAVU Užitečná hmotnost: 910 Max. hmotnost přívěsu: 3 000 Dieselové motory o výkonu 140

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I) ZADAVATEL 1) Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, DIČ CZ00000205,

Více

Prodej a servis vozů G S 4 6 0. Vybudovali jsme pro Vás 5ti hvězdičkový servis, který si tato značka zaslouží.

Prodej a servis vozů G S 4 6 0. Vybudovali jsme pro Vás 5ti hvězdičkový servis, který si tato značka zaslouží. CENÍK Lexus G S 4 6 0 který si tato značka zaslouží. Standardní výbava AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA ABS (protiblokovací brzdový systém) AVS (adaptivní odpružení s režimy normal/sport) BAS (brzdový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K čj :438-3/2013/DP - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V Praze dne: 3.9.2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 pro otevřené zadávací řízení, nadlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Nový RAV4 Ceník Za 12 045 Kč = Úrok 0 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Kombinace paketů se zvýhodněním až 50 000 Kč! Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Power 2,0 Valvematic 111 kw 6 M/T

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA CENÍK 2015 Ceny VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč 1 Pakety PAKET OBSAH CENA LEATHER Čalounění sedadel v kombinaci přírodní

Více

10 3% nový valník Od 449 900 Kč FINANCOVÁNÍ. ENERGY 2,3 dci 135 k S&S

10 3% nový valník Od 449 900 Kč FINANCOVÁNÍ. ENERGY 2,3 dci 135 k S&S nový valník Od 449 900 Kč 10 3% FINANCOVÁNÍ 17 LET Č. V EVROPĚ 1) PŘEDNÍ POHON ZADNÍ POHON ROZMĚRY BUSInESS 2,3 dci 125 k 2,3 dci 125 k ENERGY 2,3 dci 135 k COOL 2,3 dci 150 k Quickshift ENERGY 2,3 dci

Více

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr.

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Ceník Nový Sharan Zdvihový objem (l) 2,0 TDI BMT 2,0 TDI BMT 4MOTION 2,0 TDI BMT Převodovka Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 5.0 110 (150) 910 900 940 900 5.6 110 (150) 970 900 1 000 900 5.3

Více

VÝBAVY A CENY NOVÉ AVEO 4DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY NOVÉ AVEO 4DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY NOVÉ AVEO 4DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.72013 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA EMISE CO2 1.2 70k 1.2 86k 1.3D 75k 276800 Kč 283800 Kč 328800 Kč 1.2 86k AT 1.3D 75k 235 300 Kč 242 300 Kč 287 300

Více

Město Strakonice odbor informatiky a provozu

Město Strakonice odbor informatiky a provozu Město Strakonice odbor informatiky a provozu Naše značka: Vyřizuje: Datum: Švihálková 383 700 221 20.6.2016 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení 1 ks služebního osobního

Více

VITO 113CDI/K KB START

VITO 113CDI/K KB START VITO 113CDI KB START Cena základního modelu VITO 113CDI/K KB START Cena s DPH (Kč) Cena bez DPH (Kč) 598 800,- 499 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 113CDI Typ Počet válců Vznětový

Více

Seznam výbav. Cenová nabídka vozu. Auftrag: 04-576-30134 Výroba: leden 2014 stav k: 13. duben 2015

Seznam výbav. Cenová nabídka vozu. Auftrag: 04-576-30134 Výroba: leden 2014 stav k: 13. duben 2015 Cenová nabídka vozu Auftrag: 04-576-30134 Výroba: leden 2014 stav k: 13. duben 2015 přihlášeno: 9.10.2014 najeto (o aktuálnímu stavu km vás bude kontaktovat prodejce): 16 000 NABÍZENÁ PRODEJNÍ CENA VČ.

Více