Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Aleš Vaněk Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Rigorózní práce Praha 2004

2 Konzultant rigorózní práce: PhDr. Richard Papík, Ph.D. Oponent rigorózní práce: Datum obhajoby: Hodnocení: 2

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem rigorózní práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje. V Praze, 15. dubna podpis diplomanta 3

4 Identifikační záznam VANĚK, Aleš. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven. Praha, s., 23 listů obr. příloh. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Konzultant rigorózní práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Abstrakt Ústředním tématem rigorózní práce, která aktualizuje a doplňuje diplomovou práci autora, je charakteristika dosavadního vývoje elektronického obchodování a příbuzných obchodních a neobchodních aktivit a koncepcí v knihovnách. Velký důraz je zde kladen na využití virtuálních služeb veřejných knihoven, kde internet jako moderní technologický nástroj hraje klíčovou roli při uskutečňování rozsáhlého spektra činností elektronického obchodování. Autor popisuje vliv informační revoluce 2.poloviny 20.století na jednotlivé koncepce různých typů společností a nástup nového technologického fenoménu - internetu a důsledky jeho následné komercionalizace odrážející se v podobě globálního elektronického obchodování. Práce se věnuje teoretickým aspektům vztahu elektronického obchodování a elektronického publikování, zásadám internetové etiky, problematice narušování soukromí internetového uživatele a otázkám důvěry v informační bezpečnost při elektronických transakcích. Důraz je kladen na vysvětlení možných koncepcí komunikace informací mezi jednotlivými subjekty elektronického trhu, především pak modelů B2B a B2C a úlohu veřejné knihovny v této oblasti. Jsou zde popsány základní principy známých podnikatelských modelů e-obchodování. Autor porovnává a analyzuje možnosti moderních knihoven, které dokáží využívat výhod internetu a nových informačně-komunikačních technologií a trendů pro navyšování finančního fondu knihoven, ke zdokonalení virtuálních referenčních služeb a realizaci nového způsobu komunikace s uživateli, obchodními partnery a ostatními subjekty, kteří společně působí na trhu s informačními produkty a službami. V závěru práce je zvláštní pozornost věnována možné úloze veřejných knihoven při aplikování koncepce e-governmentu, a to jako způsobu elektronické komunikace veřejné správy s občany a obchodními subjekty. Knihovna zde hraje důležitou roli informačního prostředníka a bránu" k informacím a znalostem. Klíčová slova Elektronické obchodování. Internet. Vize budoucích společností. Podnikatelské modely. B2B. B2C. G2C. Internetová etika. Digitální rozdělení. Globalizace. Finanční zdroje knihoven (Fundraising). Virtuální referenční služby. E-government. Autorské právo. Elektronické publikování. Anonymita uživatele. Informační soukromí. Informační bezpečnost. Elektronický podpis. MDT: : (043.2) 4

5 PŘEDMLUVA Dokonale popsat problematiku elektronického obchodování jako jednu z funkcí knihoven je pro svůj široký tematický záběr, existenci sice relevantní, avšak v důsledku často rozporuplné odborné literatury, dynamických změn v informačních a telekomunikačních technologiích a množství neustále se vyvíjejících informačních produktů a služeb, velice obtížný úkol. V odborné činnosti výzkumu elektronického obchodování se v jeho širším smyslu střetávají vědecké poznatky z několika vědních oborů a disciplín, především pak ekonomie a managementu, počítačové, informační a knihovní vědy, sociologie, psychologie, politické vědy, antropologie, historie, internetové etiky a počítačového práva. Jednotlivé aktivity elektronického podnikání jsou pevně spojené s informačním a komunikačním médiem a technologickým fenoménem dnešní doby - internetem. Úkolem této práce proto není a ani to v této chvíli není teoreticky možné, dokonale popsat jednoznačnou úlohu elektronického obchodování v knihovnách, ale spíše se jedná o ambiciózní pokus shrnout, vyložit nebo interpretovat hlavní trendy této problematiky nejenom v teoretické rovině, ale také z perspektivy dosavadního praktického využití v knihovnicko-informačním prostředí. Jedním z nejdůležitějších cílů všech typů knihoven v nové digitální budoucnosti je poskytování kvalitních informačních produktů a služeb všem, kdo o ně mají zájem. Elektronické obchodování je v tomto kontextu nutné chápat jako nový způsob komunikace se všemi účastníky komunikačního procesu, nový způsob podnikání v prostředí elektronických sítí a jako významnou změnu v procesu přetváření dat na informace a znalosti. Elektronické obchodování dává knihovnám reálnou příležitost k navyšování finančního fondu a možnost aktivně se podílet na budování trhu s informačními produkty a službami. K výběru a rozpracování tematiky předchozí diplomové práce 1) mě především motivovaly kontroverzní názory odborníků posuzující nově nastupující fenomén - elektronické obchodování z mnoha úhlu pohledů a různých koncepcí a také profesionální zájem rozpracovat jednotlivé aktivity a trendy aplikací elektronického obchodování v knihovnách, především v těch s veřejným působením. Cílem této práce však bylo nejenom popsat nové aktivity v oblasti elektronického obchodování, ale také zaměřit pozornost na problematiku informační bezpečnosti, která je klíčovým faktorem dalšího úspěšného rozvoje elektronického obchodování a základem pro nastolení důvěry uživatelů internetu. Domnívám se, že tato práce je svým obsahem a zaměřením určena nejen studentům informačních studií a knihovnictví, ale pro svůj široký tematický záběr také jako informační zdroj všem těm, kteří se zabývají sociálním, ekonomickým nebo kulturním dopadem 1) VANĚK, Aleš. Elektronické obchodování a jeho úloha ve znalostní společnosti. Praha, s., 24 listů příloh. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Vedoucí diplomové práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. 5

6 elektronického obchodování na současný nebo nejbližší budoucí charakter společnosti, kde jsou knihovny důležitou informační institucí demokratického státu. Základní informační a bibliografickou přípravou této rigorózní práce bylo zpracování diplomové práce na téma Elektronické obchodování a jeho úloha ve znalostní společnosti, která byla na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze úspěšně obhájena v září Za hlavní metodu práce jsem zvolil studium odborné literatury a rozbor informačního obsahu webových stránek řady veřejných knihoven, které provozují nějakou formu elektronického obchodování. Protože více než devadesát procent použité literatury tvoří zahraniční informační zdroje, a to převážně anglosaského původu, byly některé, v češtině nepříliš vžité nebo frekventované odborné výrazy konzultovány s jazykovou poradnou Ústavu pro jazyk český nebo upraveny dle České terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (projekt TDKIV), online přístupné na webu Národní knihovny ČR. Protože tato práce vznikla v Nizozemí, ke zpracování jednotlivých témat práce jsem kromě dostupných online informačních zdrojů, použil informační zdroje z dokumentového fondu Nizozemské královské knihovny a veřejné knihovny v Den Haagu. Formální struktura této rigorózní práce byla zpracována na základě požadavků ÚISK FF ÚK a také doporučení pro zpracování vysokoškolských prácí od Dušana Katuščáka. 2) Použité informační prameny jsou zde citovány v souladu s doporučeními ISO 690 a ISO Za vedení rigorózní práce děkuji PhDr. Richardu Papíkovi, PhD. Můj dík za prodiskutování a hodnocení textu druhé kapitoly popisující možné koncepce nastupující společnosti patří Prof. PhDr. Jiřímu Cejpkovi, CSc. Za podnětné připomínky k problematice informační bezpečnosti děkuji Ing. Martinu Součkovi. Autor 2) KATUŠČÁK, Dušan Ako písat' vysokoškolské a kvalifikačné práce : ako písat' seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava : Stimul, s. ISBN

7 Obsah 0 Úvod Vznik e-obchodování a jeho přidružených aktivit Základní vymezení pojmu e-obchodování Základní koncepce e-obchodování Webové podnikatelské modely a jejich typologie Brokerský podnikatelský model Reklamní podnikatelský model Informačně-zprostředkovatelský podnikatelský model Velkoobchodní a maloobchodní model Manufakturní podnikatelský model Asociační (přidružený) podnikatelský model Komunitně-příspěvkový podnikatelský model Předplatitelský podnikatelský model Podnikatelský model poskytovatelů internetových a datových služeb Elektronické publikování jako forma e-obchodování Evoluční fáze publikování Současné trendy elektronického publikování Globální úloha e-obchodování ve směru uplatňování vize znalostní společnosti Pochopení e-obchodování z hlediska historické perspektivy Vliv informačních technologií na vznik nových typů společností Znalost jako klíčový produkt globální ekonomiky Knihovny jako nedílná součást konceptu znalostní společnosti Problematika vztahu e-obchodování a informačních služeb knihoven Realizace e-obchodování v knihovnách Uplatnění koncepce a trendů e-obchodování B2C v prostředí knihoven Uplatnění koncepce e-obchodování B2B v online prostředí knihoven Pojetí webové prezentace knihovny a virtuálních referenčních služeb Virtuální referenční služby knihoven Stanovení nejvhodnější strategie e-obchodování v knihovnách Příklady uplatnění e-obchodování v knihovnách Budoucnost e-obchodování ve veřejných knihovnách

8 4 Důvěra uživatelů v e-obchodování Důvěra uživatele ve virtuální prostředí webu Bariéry důvěry uživatele v online transakce Bariéry důvěry v e-obchodování koncepcí B2B a B2C Bariéry e-obchodování podle názoru koncových uživatelů Problematika zajištění informační bezpečnosti e-obchodování Význam informační etiky v procesu e-obchodování Problematika existence a potřeby anonymity na internetu Problematika zajištění informačního soukromí online uživatele internetu Možnosti obrany proti narušení soukromí uživatele internetu Problematika bezpečnosti online uložených dat Možnosti ohrožení osobních dat na internetu Problematika SPAMU Možnosti obrany uživatelů při porušení bezpečnosti online uložených informací Dynamický vývoj síťové informační bezpečnosti Významné online nástroje omezující uživatelské soukromí na internetu Internet Cookies Etika online vyhledávacích nástrojů Problematika vztahu práva a internetu České autorské právo a internet Český autorský zákon a počítačové programy Autorské právo na internetu Patentové právo na internetu Ochranné obchodní známky na internetu Problematika názvů domén E-obchodování a veřejná správa Koncepce e-governmentu jako forma e-obchodování Možná účast českých veřejných knihoven na koncepci e-governmentu Závěr Seznam použité literatury Přílohy A-D

9 SEZNAM VYOBRAZENÍ A TABULEK Obr. 1: Historický růst e-obchodování Obr. 2: Srovnání popularizace internetu s ostatními komunikačními médii 20. století 18 Obr. 3: Základní struktura e-obchodování Obr. 4: Schéma konvenčního publikování Obr. 5: Schéma elektronicky zdokonaleného konvenčního publikování Obr. 6: Pyramida moudrosti Obr. 7: Knihovna jako brána k infor. a znalostem v jednotl. koncepcích e-obchodování Obr. 8 Obecný model virtuální referenční služby Obr. 9: Schéma informačních úrovní nizozemské online referenční služby 63 Obr. 10: Inovace katalogu OPAC v Tacoma Public Library Obr. 11: Vyhledávácí formulář Barnes&Noble umístěný na webu NY veřejné knihovny Obr. 12: Komerčně ztvárněné logo virtuálního obchodu newyorské veřejné knihovny Obr. 13: Potencionální hrozby informační bezpečnosti z hlediska uživatele Obr. 14: Infrastruktura a komponenty systému veřejného klíče v USA Obr. 15: Princip šifrování a rozšifrování ové zprávy Tab. 1: Základní rozděl. koncepcí e-obchodování podle zúčastněných stran e-komunikace 22 Tab. 2: Názorová různorodost v pojmenování nových typů společností 20.století Tab. 3: Získaný finanční podíl z prodaných produktů Tab. 4: Deset nejzávažnějších bariér e-obchodování Tab. 5: Deset nejzávažnějších bariér e-obchodování v perspektivě koncepce B2B Tab. 6: Deset nejzávažnějších bariér e-obchodování v perspektivě koncepce B2C Tab. 7: Nejvýznamnější faktory ovlivňující uživatele internetu při výběru webu 84 Tab. 8: Možná řešení potencionálních hrozeb informační bezpečnosti Tab. 9: Evoluční vývoj síťové bezpečnosti (zdroj Lancaster et al., 2003, s. 440) Tab. 10: Průzkum bezpečného poskytování osobních informací vládě po internetu

10 PŘÍLOHA A Obr. A1: Počítačové jevy, které nejvíce znepokojují severoam. uživat internetu Obr. A2: Názory amer. uživ. internetu a uživatelů na problém ochrany soukr.údajů Obr. A3: Oborové zaměření společ., které se staly obětí alespoň jednoho kyber.útoku Obr. A4: Obavy amer. uživat. ze zneužití vlastních osob. dat při online finan.transakcí Obr. A5: Počet obdržených spamů na jednoho uživatele v USA Obr. A6: Počet denně obdržených spamů na jednoho uživatele (období ) Obr. A7: Odhad celosvětových tržb e-obchodování B2B za období Obr. A8: Odhad celosvětového růstu online nákupů a bankovních transakcí Obr. A9: Typ online uživatelů internetu (ne)využívající služby e-governmentu Obr. A10: Porovnání návštěvnosti amerického vládního webu Obr. A11: Důvěra amerických online uživatelů v organizace a instituce Tab. A1: Finanční náklady způsobené poč. viry v amer. a evrop. akciových společnos. Tab. A2: Odhad celkového počtu evropských uživatelů internetu za období Tab. A3: Nákup online produktů nebo služeb ve vybraných zemích PŘÍLOHA B Obr. B1: Shop for the Library - Woodland Public Library Obr. B2: Buy a Book - The Millennium Library ve Winnipegu Tab. B1: Příklady finančních provizí veřejné knihovny z online asociačních programů PŘÍLOHA C Obr. C1: Ukázka personalizovaného knihovnického portálu Obr. C2: Ukázka personalizovaného portálu MyLibrary s možností editace nabídek Obr. C3: Ukázka chatu" v reálném čase s knihovníkem Wright State University Obr. C4: Nabídka virtuální ref. služby typu Ask a librarian

11 SEZNAM POUŽITÝCH ANGLICKÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ A2A Administration To Administration A2B Administration To Business A2C Administration To Citizen Bank2C Bank To Consumer B2A Business To Administration B2B Business To Business B2C Business To Consumer B2E Business To Employees B2G Business To Government CA Certification Authority C2A Citizen To Administration C2B Consumer To Business C2C Consumer To Consumer C2G Citizen To Government CD-ROM Compact Disc Read Only Memory e- Electronic e-business Electronic Business e-commerce Electronic Commerce EDI Electronic Data Interchange EDS Electronic Document System DDS Document Delivery System DES Data Encryption Standard G2B Government To Business G2C Government To Citizen G2G Government To Government HCI Human-Computer Interaction ICT Information and Communications Technologies IDS Intrusion Detection System IFLA International Federation of Library Associations and Institutions IT Information Technology MIME Multi-purpose Internet Mail Extensions NII National Information Infrastructure OCLC Online Computer Library Center OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OPAC Online Public Access Catalogue 11

12 PDF Portable Document Format PGP Pretty Good Privacy RDF Resource Description Framework RSA R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman SET Secure Electronic Transaction SGML Standard Generalized Markup Language SSL Secure Socket Layer TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol VRS Virtual Reference Service W3C World Wide Web Consortium WWW World Wide Web XML extensible Markup Language Z39.50 Information retrieval protocol (ISO 23950) Pozn.: Příloha D obsahuje vysvětlení základních pojmů spojených s e-obchodováním. 12

13 0 Úvod Elektronické obchodování je pojem nový a z tohoto důvodu odborníky zatím ne zcela jasně a přesvědčivě definovaný. Použití správné terminologie je proto v této práci věnována náležitá pozornost. Odborná i neodborná veřejnost si stále zvyká na nové pojmy, spojené s nástupem elektronických médií a na záplavu nových slov a slovních spojení začínající na e- (znam. elektronické) a převzatých z anglického jazyka, který je již od vzniku výpočetní techniky dominantním jazykem internetu a zcela logicky také celé množiny činností elektronického obchodování. Ústředním tématem této práce je elektronické obchodování, které je zde chápáno a používáno jako ekvivalent anglického termínu e-commerce, a to v širším smyslu, které plně vystihuje veškeré elektronické obchodní i neobchodní aktivity a činnosti. Problematice definicí elektronického obchodování a popisu základních koncepcí se věnuji v první kapitole. V předchozí diplomové práci jsem se ve druhé kapitole věnoval problematice úlohy elektronického obchodování v uplatňování vizí budoucích společností. Jsem si samozřejmě vědom toho, že správné pojmenování a vize současného nebo nastupujícího typu společnosti je předmětem sporu odborníků zabývající se touto kontroverzní problematikou. Proto se domnívám, že je třeba toto téma v rigorózní práci ponechat. Věřím, že knihovny stále budou důvěryhodným a respektovaným informačním prostředníkem k informacím a znalostem a potvrdí tak úlohu klíčového informačního centra společnosti. Pro pojmenování vizí současné nebo nastupující společnosti upřednostňuji v této práci název společnost znalostní, jejíž základní charakteristikou jsou z informačního hlediska transformace informací na znalosti. Jádro této práce tvoří třetí kapitola, ve které se věnuji problematice využívání jednotlivých koncepcí elektronického obchodování v knihovnách. Základ úspěchu jednotlivých činností elektronického obchodování v praxi tvoří pojem důvěry zákazníka-uživatele informačních produktů a služeb v informační bezpečnost. Této problematice a dalším subtématům jako jsou internetová etika, autorské právo, existence anonymity, ochrana soukromí apod. se věnuji ve čtvrté a páté kapitole. V poslední, šesté kapitole se věnuji aktuální problematice koncepce e-governmentu a možné úloze veřejných knihoven v jejím postupném zavádění do praxe. Jednotlivé aktivity elektronického obchodování lze využívat k obousměrné elektronické komunikaci státní správy a veřejné samosprávy s občanem, obchodními subjekty a institucemi. Knihovny jako klíčové informační instituce 3) by ve vizích znalostní společnosti měly tvořit důležitý článek státní informační politiky při prosazování cílů vlády. Nedílnou součást této tematiky tvoří problém digitálního rozdělení ve společnosti a úloha knihoven při jeho potlačování. 3) Mezi další představitele informačních institucí lze kromě všech typů knihoven zařadit archívy, muzea, databázová centra, vydavatelství a také vzdělávací instituce. 13

14 14

15 1 Vznik e-obchodování a jeho přidružených aktivit Na skutečné počátky elektronického obchodování (dále jen e-obchodování) existuje několik pohledů. Lze za počátek e-obchodování považovat uskutečnění první obchodní transakce pomocí telefonu nebo faxu? To by znamenalo, že první obchody s použitím elektronických zařízení existovaly již v 70.letech 19.století ( Bellův vynález telefonu). Pravděpodobnějším a skutečnějším počátkem e-obchodování se však zdají být 60.léta 20.století, kdy se výpočetní technika dostala do nové fáze obrovského rozvoje. Větší obchodní a průmyslové společnosti hledaly způsob, jak vzájemně vyměňovat informace (informační zboží a služby) elektronickou cestou. 4) Nastupujícím problémem byla existence více operačních systému, než je tomu v dnešní době. V roce 1969 byl agenturou ARPA dokončen vývoj systém elektronického mailu a odeslán první (Shapiro, 1999, s. 13). V té době vývojáři jistě netušili, že se stane nejpopulárnější aplikací, která na internet dokáže přilákat nejvíce uživatelů. Vznik e-obchodování je pevně spojen s existencí internetu. V roce 1969 vzniká pod záštitou Ministerstva obrany USA první výzkumná počítačová síť ARPANET 5) - předchůdce dnešního internetu. Tato síť od svého vzniku v 60.letech prošla velmi složitým technickým a technologickým vývojem. Z obchodního nebo ekonomického pohledu uběhlo několik desítek let, než mohlo dojít ke komerčnímu využití této počítačové sítě. Na konci 70.let 20.století vzniká standard pro sdílení dat - Electronic Data Interchange (dále jen EDI), který se i dnes používá v e-obchodování, a to především v koncepci B2B (více viz kap.1.1.1, tab. 1). Systém EDI (později EDIFACT) se používal k výměně obchodních informací v prostředí sítí VAN a v soukromých datových sítích. V knihovnách našel uplatnění v poskytování tzv. služeb s přidanou hodnotou. 6) Pro provoz služeb EDI byla charakteristická vysoká cena provozu a omezená možnost připojení. 7) V roce 1991 stojí počítačový odborník Tim-Berners Lee z Evropského střediska pro nukleární výzkum (CERN) a vynálezce World Wide Web (dále jen WWW), společně s americkou agenturou NSF u zrodu komerčního zprovoznění Internetu. 8) V letech 1993 a 1994 bylo poprvé možné použít internet k online elektronickému obchodování. V roce 1993 byl představen první grafický webový prohlížeč - Mosaic. Kombinace obrazového a textového prohlížení WWW a odstartování nové etapy komerčního využití Internetu započal skutečný zrod e-obchodování. Lidé obchodují po tisíce let a základní obchodní model dvou stran dokázal doposud jeden druhého uspokojit. Příchod komerčního 4) V této rigorózní práci je pojem informace použit v širším kontextu pro vše, co může být digitalizováno. 5) Experimentální vědecká síť financována agenturou DARPA, která byla podřízena Amer.min.obrany. 6) Zde se může jednat například o upozorňování na nabídku nových knižních titulů. 7) Náklady na provoz EDI a přihlášení se do sítě VAN byly v průměru $150 za hodinu; připojení na Internet lze získat za $1 (Ratnasingam, 2001, s. 28). 15

16 provozu internetu však započal revoluci nového způsobu obchodování, která je symbolizována novou (elektronickou) ekonomikou, novými obchodními a podnikatelskými modely, strategiemi a koncepcemi, strukturálními změnami, růstem globalizace nebo regulacemi. Obr. 1: Historický růst e-obchodování První internetová obchodní transakce proběhla ) V říjnu 1994 oznámila společnost Netscape dokončení vývoje nového internetového prohlížeče Netscape Navigator. Beta verze tohoto produktu byla zdarma (resp. pro osobní použití) k dispozici k downloadu ze sítě. Tento produkt se po několik dalších let stal nejpoužívanějším internetovským prohlížečem. 10) Tento stav trval až do okamžiku, kdy společnost Microsoft vyvinula (resp. inovovala od NCSA licencovaný Mosaic) novou verzi operačního systému MS Windows 95, která v sobě obsahovala vlastní internetovský prohlížeč MS Internet Explorer. 8) Organizace spravující civilní civilní výzkum v USA. Síť NSFnet - nástupce Arpanetu, byla zrušena v roce ) Více o historii internetu lze nalézt na 10) V roce 1995 používá Netscape 80% uživatelů (Langford, 2000, 34). 16

17 Nové, tzv. síťové organizace se soustřeďují na budování IOS 11), zavádění komerčních obchodních aplikací (včetně využití komunikace) nebo webových podnikatelských modelů (více viz kap. 1.2),, které dokáží efektivně využívat výhody World Wide Web (resp. internetu, extranetu nebo intranetu). Především o extranetu lze hovořit jako o síti zajišťující bezpečnou a spolehlivou interní i externí komunikaci mezi obchodními partnery. V říjnu 1994 byl časopisem Wired zpřístupněn první komerční web s názvem Hot Wired (viz a na jeho webové stránky umístěn první elektronický inzertní banner (Langford, 2000, s.33). Ještě téhož roku byl k dispozici komerční serverový produkt vyvinutý společností Netscape, který umožňoval online nakupování, tedy především listování v online katalozích a výběr položek do nákupního koše. Společnost Netscape se tak v prvních letech komerčního zprovoznění internetu stala významným vývojářem elektronického obchodování. Krátce nato se objevuje problém potřeby identifikace uživatele-zákazníka. To se stalo podnětem pro vznik kontroverzní technologie cookies (více viz a 5.7.1). Potřeba bezhotovostních plateb kreditními kartami byla impulsem pro vývoj technologií bezpečného přenosu dat a šifrování dat. Mezi nejvýznamnější společnosti, které se v období zapsaly do historie internetu jako průkopníci e-obchodování, patří především společnosti Amazon.com (zal. 7/1995), Geocities.com (zal. 5/1995, v roce 2001 zakoupen Yahoo.com), Dell.com (zal. 1996), Hotmail.com (zal.1995) a CNN.com (zal. 1995). Prvenství prvního komerčního vyhledávacího nástroje webových stránek patří společnosti Lycos (zal.7/1995). Vývoj informačních a komunikačních technologií postupuje vpřed ve zběsivém tempu a stále více pracovních, výzkumných, obchodních a komunikačních aktivit je na nich založeno. Z obr. 2 lze vidět, že internet svou popularizací zjevně předčil ostatní komunikační média 20. století. Přístup k informačním zdrojům a znalostem prostřednictvím internetu se ve vyspělých zemích stává denní nutností. Informační instituce jako jsou knihovny, archívy, muzea, vydavatelství, školy a univerzity začínají stále více těžit z výhod elektronického publikování, které se stává stále důležitější aktivitou. V oblasti elektronického publikování se také očekávají podstatné změny mající zásadní vliv na komunikační vztahy mezi těmito informačními institucemi. Přestože se pravděpodobně autoři, čtenáři nebo uživatelé budou stávat stále méně závislými na svých vydavatelích, očekává se, že informační instituce budou i nadále hrát klíčovou roli brán k informacím. 11) Meziorganizační automatizované systémy zajišťující efektivní výměnu obchodních transakcí mezi dvěmi nebo více organizacemi. 17

18 Obr. 2: Srovnání popularizace internetu s ostatními komunikačními médii 20. století (v mil. amer.uživatelů, zdroj Fellenstein et al., 2000, s. 20) Z výše uvedeného vyobrazení (obr. 2) lze vidět, že internetu stačilo přibližně pouze 5 let na to, aby jako komunikační médium dosáhl hranice 120 mil. uživatelů. 1.1 Základní vymezení pojmu e-obchodování Pojem e-obchodování nelze chápat jako pouhé uskutečnění online obchodních transakcí, ale lze do něho zařadit takové elektronické aktivity jako jsou marketingový výzkum, identifikace obchodních příležitostí a obchodních partnrerů, zdokonalování vztahů s obchodními dodavateli a zákazníky, elektronickou výměnu dokumentů a další. Dnešní e- obchodování není, přestože to z jeho názvu tak vypadá, plně automatizovaný proces, ale jednotlivé aktivity stále vyžadují lidskou intervenci. Pojmu elektronického obchodování (dále e-obchodování) a s ním spojených modelům, koncepcím nebo strategiím, se v posledních letech věnuje velká pozornost. Lze tvrdit, že tento jev je zapříčiněn obrovským rozvojem technologického fenoménu dnešních dnů - internetu a jeho využitím pro účely obchodování nebo podnikání. Jeho globální existence zasahuje do povědomí stále většího počtu uživatelů této celosvětové počítačové sítě. Nový fenomén e-obchodování lze obecně chápat jako množinu online obchodních aktivit, kde elektronické médium hraje ústřední roli (Heng, 2000, s.1). Mezi obchodní aktivity se řadí takové aktivity jako jsou komunikace informací, platební a finanční mechanismy, logistika dopravy apod. S Hengem lze rozhodně souhlasit, když tvrdí, že v ekonomických aktivitách reprezentuje e-obchodování oblast, ve které se vzájemně setkávají: fyzické zdroje (přírodní zdroje, technologická a fyzická infrastruktura), lidské zdroje (pracovní síla, znalosti a dovednosti), sociální zdroje (morální a etické systémy a zásady, kultura, jazyk). 18

19 Anglický termín e-commerce byl prvně použit firmou IBM až v roce 1997 a charakterizoval spojení termínů elektronická pošta (dále jen ) a elektronický obchod. Různé pohledy odborníků na nově objevující se fenomén jsou charakterizovány různorodostí a odlišností jeho správného chápání. Problematiku jeho správného definování navíc zjevně zkomplikoval výskyt novějšího pojmu e-business. V českých médiích se často termín e- obchodování objevuje ve verzích e-commerce, e-komerce, ale i tam, kde by měl být použit název e-business nebo e-podnikání, případně e-byznys. Pojem e-commerce se poměrně často a nesprávně vyskytuje pouze v souvislosti s provozováním elektronického obchodu a obchodních transakcí realizovaných elektronickými prostředky. 12) Tato interpretace původního anglického významu e-commerce je podle mého názoru nedostatečná, neboť zdaleka nevystihuje další významné elektronické aktivity, pevně spojené s e-obchodováním, jako jsou např. elektronické publikování, elektronický marketing nebo elektronické bankovnictví. Sladký (2000) vysvětluje e-commerci jako jev vyjadřující vše, co je spojeno s obchodními elektronickými transakcemi prováděnými na dálku pomocí telekomunikačních sítí a internetu a sdílenými jednotlivými účastníky komunikačního procesu.. Tento pojem vyjadřuje nejenom smysl obchodování online, ale i vztahy mezi jednotlivými účastníky této komunikace. Clarke (1998) ve své definici e-commerce klade důraz na realizaci nebo vedení elektronického obchodování se zbožím nebo službami, s asistencí telekomunikačních sítí nebo telekomunikačně založených nástrojů. Norris (2000, s. 2) naopak chápe anglické pojmy e-business (český ekvivalent e-podnikání), e-commerce nebo méně používaný e-trade jako synonyma symbolizující elektronickou bránu k uskutečnění obchodních aktivit. V množině činností e-obchodování se nejedná pouze o přímý prodej zboží pomocí komunikačních sítí (tzv. e-tailing, electronic retailing), ale zahrnuto je široké spektrum služeb, které jsou v principu založené na elektronické výměně informací a tedy elektronické komunikaci. Pojem e-commerce chápe McLaren (2000, s. 11) jako proces, kdy obchodní společnost využívá internet jak za účelem nabídky svých výrobků a služeb, tak pro obecnou elektronickou výměnu informaci sloužící k obchodním účelům, a to v rámci internetové sítě. Podle mého názoru je nejblíže správnému definování pojmu e-obchodování Hurst (2000, s. 11), která cituje definici britského Ministerstva obchodu a průmyslu (DTI): Elektronické obchodování je proces, při kterém dochází k výměně obchodních i neobchodních, placených i neplacených informací prostřednictvím elektronických sítí (internet, intranet, extranet), a to buď mezi jednotlivými obchodními partnery nebo mezi obchodníkem a 12) Např. v definicích uvedených na internetových stránkách časopisu e-komerce.cz. 19

20 jeho zákazníkem, organizací a jednotlivcem, uvnitř organizace, případně mezi reprezentanty veřejného a soukromého sektoru. Domnívám se, že tato definice dostatečně vystihuje šíři velké množiny elektronických aktivit probíhající v rámci e-obchodování a respektuje všechny reprezentanty a koncepce e- obchodování probíhající prostřednictvím elektronických sítí (srovnejte s tab. 1). Internet se již dnes stal nejvýznamnějším komunikačním médiem obchodu. E-obchodování umožňuje participujícím uživatelům sdílet informace o jednotlivých produktech nebo službách. 13) Elektronické obchodování je obecně chápáno jako výdělečná činnost z finančních transakcí uskutečněných na webu. Ve skutečnosti je však web, ve své existující podstatě k této činnosti využíván (Hurst, 2000, s. 13). Jak správně tvrdí Smith (2002, s. 2), je v oblasti elektronického obchodování nutné rozlišit mezi termíny e-podnikání a e-obchodování. E-podnikání je širší koncept pro elektronickou správu a výměnu informací v elektronické podobě v meziorganizační sféře, zatímco pojem e- obchodování (nebo e-komerce) je velmi používaný v literatuře a v médiích. E-obchodování je založeno na různých koncepcích a klasifikováno podle počtu zúčastěných stran. Jak dále poznamenává Smith, lze mnoho z těchto koncepcí aplikovat na činnost knihovny. Z výše uvedených důvodů budu v této práci pro původní význam anglického termínu e- commerce používat zásadně jediný správný český ekvivalent - elektronické obchodování (zkr. e-obchodování). Pro činnosti spojené s původním anglickým termínem e-business, český ekvivalent elektronické podnikání (zkr. e-podnikání). E-obchodování rozděluje Harris (2000a, s. 129) do tří základních kategorií: 1. Nepřímé e-obchodování Dovoluje používat web k výdělečné činnosti bez realizovaných plateb uskutečněných na vlastním webu. Příkladem je webová propagace služeb knihovny, která má za cíl přilákat více uživatelů do fyzické knihovny. 2. Přímé e-obchodování Vlastní web je původcem uskutečněných finančních transakcí za účelem prodeje produktů a služeb. Jedná se především o online platby kreditními kartami, případně o uživatelem vyplněný a odeslaný elektronický formulář, na základě kterého může instituce provést finanční transakci. 13) Například na webových stránkách nejúspěšnějšího elektronického knihkupectví Amazon.com, mohou čtenáři napsat kladné i záporné recenze na nabízené knižní tituly. 20

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce)

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce) Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské činnosti. Elektronický obchod Electronic Commerce (E-

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING E-commerce - a competitive way for retailing NTERNETOVÝ OBCHOD- KONKURENČNÍ FORMA PRO RETAILING Úvod do problematiky Obchodní činnost zaznamenává v poslední době v České republice značných proměn Relativní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Oborová brána TECH tech.jib.cz

Oborová brána TECH tech.jib.cz Oborová brána TECH tech.jib.cz Seminář Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK? Praha, NTK 2.12.2014 PhDr. Lenka Hvězdová Příběh oborové brány TECH, tech.jib.cz - * 2008,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Modely elektronického podnikání

Modely elektronického podnikání Elektronické obchodování Modely elektronického podnikání Každá transakce vedená za účelem prodeje nebo nakupování zboží a/nebo služeb a/nebo informací, při které jednání mezi partnery se vede převážně

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Úvodní slovo k tématu Informačný obsah, jeho zdroje, koordinácia a využívanie, back office verejnej správy

Úvodní slovo k tématu Informačný obsah, jeho zdroje, koordinácia a využívanie, back office verejnej správy Úvodní slovo k tématu Informačný obsah, jeho zdroje, koordinácia a využívanie, back office verejnej správy PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Témata Soustava registrů, jako základu veřejných informačních systémů,

Více

12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce

12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce 12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce Cíle výuky modulu Definovat B2B obchodování a vysvětlit jeho význam a historii. Vysvětlit procesu nákupu, dodavatelského řetězce a

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Internet zdroj informací

Internet zdroj informací Internet zdroj informací vybírání a hodnocení kvality internetových zdrojů Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Úvod internet jako zdroj informací Mgr. Jitka Krajíčková - prezentace Základy

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008

Na počátku bylo slovo. Efektivita práce s dokumenty, Océ-Česká republika, s.r.o. 10.6.2008 Na počátku bylo slovo 1 a zvuková komunikace 2 o něco později papír 3 a jediný logický další krok byl 4 Efektivita a profesionalita tvorby a správy dokumentů ve státní správě a samosprávě Tomáš Kovařík

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1460 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1460 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1460 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více