Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Aleš Vaněk Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Rigorózní práce Praha 2004

2 Konzultant rigorózní práce: PhDr. Richard Papík, Ph.D. Oponent rigorózní práce: Datum obhajoby: Hodnocení: 2

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem rigorózní práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje. V Praze, 15. dubna podpis diplomanta 3

4 Identifikační záznam VANĚK, Aleš. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven. Praha, s., 23 listů obr. příloh. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Konzultant rigorózní práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Abstrakt Ústředním tématem rigorózní práce, která aktualizuje a doplňuje diplomovou práci autora, je charakteristika dosavadního vývoje elektronického obchodování a příbuzných obchodních a neobchodních aktivit a koncepcí v knihovnách. Velký důraz je zde kladen na využití virtuálních služeb veřejných knihoven, kde internet jako moderní technologický nástroj hraje klíčovou roli při uskutečňování rozsáhlého spektra činností elektronického obchodování. Autor popisuje vliv informační revoluce 2.poloviny 20.století na jednotlivé koncepce různých typů společností a nástup nového technologického fenoménu - internetu a důsledky jeho následné komercionalizace odrážející se v podobě globálního elektronického obchodování. Práce se věnuje teoretickým aspektům vztahu elektronického obchodování a elektronického publikování, zásadám internetové etiky, problematice narušování soukromí internetového uživatele a otázkám důvěry v informační bezpečnost při elektronických transakcích. Důraz je kladen na vysvětlení možných koncepcí komunikace informací mezi jednotlivými subjekty elektronického trhu, především pak modelů B2B a B2C a úlohu veřejné knihovny v této oblasti. Jsou zde popsány základní principy známých podnikatelských modelů e-obchodování. Autor porovnává a analyzuje možnosti moderních knihoven, které dokáží využívat výhod internetu a nových informačně-komunikačních technologií a trendů pro navyšování finančního fondu knihoven, ke zdokonalení virtuálních referenčních služeb a realizaci nového způsobu komunikace s uživateli, obchodními partnery a ostatními subjekty, kteří společně působí na trhu s informačními produkty a službami. V závěru práce je zvláštní pozornost věnována možné úloze veřejných knihoven při aplikování koncepce e-governmentu, a to jako způsobu elektronické komunikace veřejné správy s občany a obchodními subjekty. Knihovna zde hraje důležitou roli informačního prostředníka a bránu" k informacím a znalostem. Klíčová slova Elektronické obchodování. Internet. Vize budoucích společností. Podnikatelské modely. B2B. B2C. G2C. Internetová etika. Digitální rozdělení. Globalizace. Finanční zdroje knihoven (Fundraising). Virtuální referenční služby. E-government. Autorské právo. Elektronické publikování. Anonymita uživatele. Informační soukromí. Informační bezpečnost. Elektronický podpis. MDT: : (043.2) 4

5 PŘEDMLUVA Dokonale popsat problematiku elektronického obchodování jako jednu z funkcí knihoven je pro svůj široký tematický záběr, existenci sice relevantní, avšak v důsledku často rozporuplné odborné literatury, dynamických změn v informačních a telekomunikačních technologiích a množství neustále se vyvíjejících informačních produktů a služeb, velice obtížný úkol. V odborné činnosti výzkumu elektronického obchodování se v jeho širším smyslu střetávají vědecké poznatky z několika vědních oborů a disciplín, především pak ekonomie a managementu, počítačové, informační a knihovní vědy, sociologie, psychologie, politické vědy, antropologie, historie, internetové etiky a počítačového práva. Jednotlivé aktivity elektronického podnikání jsou pevně spojené s informačním a komunikačním médiem a technologickým fenoménem dnešní doby - internetem. Úkolem této práce proto není a ani to v této chvíli není teoreticky možné, dokonale popsat jednoznačnou úlohu elektronického obchodování v knihovnách, ale spíše se jedná o ambiciózní pokus shrnout, vyložit nebo interpretovat hlavní trendy této problematiky nejenom v teoretické rovině, ale také z perspektivy dosavadního praktického využití v knihovnicko-informačním prostředí. Jedním z nejdůležitějších cílů všech typů knihoven v nové digitální budoucnosti je poskytování kvalitních informačních produktů a služeb všem, kdo o ně mají zájem. Elektronické obchodování je v tomto kontextu nutné chápat jako nový způsob komunikace se všemi účastníky komunikačního procesu, nový způsob podnikání v prostředí elektronických sítí a jako významnou změnu v procesu přetváření dat na informace a znalosti. Elektronické obchodování dává knihovnám reálnou příležitost k navyšování finančního fondu a možnost aktivně se podílet na budování trhu s informačními produkty a službami. K výběru a rozpracování tematiky předchozí diplomové práce 1) mě především motivovaly kontroverzní názory odborníků posuzující nově nastupující fenomén - elektronické obchodování z mnoha úhlu pohledů a různých koncepcí a také profesionální zájem rozpracovat jednotlivé aktivity a trendy aplikací elektronického obchodování v knihovnách, především v těch s veřejným působením. Cílem této práce však bylo nejenom popsat nové aktivity v oblasti elektronického obchodování, ale také zaměřit pozornost na problematiku informační bezpečnosti, která je klíčovým faktorem dalšího úspěšného rozvoje elektronického obchodování a základem pro nastolení důvěry uživatelů internetu. Domnívám se, že tato práce je svým obsahem a zaměřením určena nejen studentům informačních studií a knihovnictví, ale pro svůj široký tematický záběr také jako informační zdroj všem těm, kteří se zabývají sociálním, ekonomickým nebo kulturním dopadem 1) VANĚK, Aleš. Elektronické obchodování a jeho úloha ve znalostní společnosti. Praha, s., 24 listů příloh. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Vedoucí diplomové práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. 5

6 elektronického obchodování na současný nebo nejbližší budoucí charakter společnosti, kde jsou knihovny důležitou informační institucí demokratického státu. Základní informační a bibliografickou přípravou této rigorózní práce bylo zpracování diplomové práce na téma Elektronické obchodování a jeho úloha ve znalostní společnosti, která byla na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze úspěšně obhájena v září Za hlavní metodu práce jsem zvolil studium odborné literatury a rozbor informačního obsahu webových stránek řady veřejných knihoven, které provozují nějakou formu elektronického obchodování. Protože více než devadesát procent použité literatury tvoří zahraniční informační zdroje, a to převážně anglosaského původu, byly některé, v češtině nepříliš vžité nebo frekventované odborné výrazy konzultovány s jazykovou poradnou Ústavu pro jazyk český nebo upraveny dle České terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (projekt TDKIV), online přístupné na webu Národní knihovny ČR. Protože tato práce vznikla v Nizozemí, ke zpracování jednotlivých témat práce jsem kromě dostupných online informačních zdrojů, použil informační zdroje z dokumentového fondu Nizozemské královské knihovny a veřejné knihovny v Den Haagu. Formální struktura této rigorózní práce byla zpracována na základě požadavků ÚISK FF ÚK a také doporučení pro zpracování vysokoškolských prácí od Dušana Katuščáka. 2) Použité informační prameny jsou zde citovány v souladu s doporučeními ISO 690 a ISO Za vedení rigorózní práce děkuji PhDr. Richardu Papíkovi, PhD. Můj dík za prodiskutování a hodnocení textu druhé kapitoly popisující možné koncepce nastupující společnosti patří Prof. PhDr. Jiřímu Cejpkovi, CSc. Za podnětné připomínky k problematice informační bezpečnosti děkuji Ing. Martinu Součkovi. Autor 2) KATUŠČÁK, Dušan Ako písat' vysokoškolské a kvalifikačné práce : ako písat' seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava : Stimul, s. ISBN

7 Obsah 0 Úvod Vznik e-obchodování a jeho přidružených aktivit Základní vymezení pojmu e-obchodování Základní koncepce e-obchodování Webové podnikatelské modely a jejich typologie Brokerský podnikatelský model Reklamní podnikatelský model Informačně-zprostředkovatelský podnikatelský model Velkoobchodní a maloobchodní model Manufakturní podnikatelský model Asociační (přidružený) podnikatelský model Komunitně-příspěvkový podnikatelský model Předplatitelský podnikatelský model Podnikatelský model poskytovatelů internetových a datových služeb Elektronické publikování jako forma e-obchodování Evoluční fáze publikování Současné trendy elektronického publikování Globální úloha e-obchodování ve směru uplatňování vize znalostní společnosti Pochopení e-obchodování z hlediska historické perspektivy Vliv informačních technologií na vznik nových typů společností Znalost jako klíčový produkt globální ekonomiky Knihovny jako nedílná součást konceptu znalostní společnosti Problematika vztahu e-obchodování a informačních služeb knihoven Realizace e-obchodování v knihovnách Uplatnění koncepce a trendů e-obchodování B2C v prostředí knihoven Uplatnění koncepce e-obchodování B2B v online prostředí knihoven Pojetí webové prezentace knihovny a virtuálních referenčních služeb Virtuální referenční služby knihoven Stanovení nejvhodnější strategie e-obchodování v knihovnách Příklady uplatnění e-obchodování v knihovnách Budoucnost e-obchodování ve veřejných knihovnách

8 4 Důvěra uživatelů v e-obchodování Důvěra uživatele ve virtuální prostředí webu Bariéry důvěry uživatele v online transakce Bariéry důvěry v e-obchodování koncepcí B2B a B2C Bariéry e-obchodování podle názoru koncových uživatelů Problematika zajištění informační bezpečnosti e-obchodování Význam informační etiky v procesu e-obchodování Problematika existence a potřeby anonymity na internetu Problematika zajištění informačního soukromí online uživatele internetu Možnosti obrany proti narušení soukromí uživatele internetu Problematika bezpečnosti online uložených dat Možnosti ohrožení osobních dat na internetu Problematika SPAMU Možnosti obrany uživatelů při porušení bezpečnosti online uložených informací Dynamický vývoj síťové informační bezpečnosti Významné online nástroje omezující uživatelské soukromí na internetu Internet Cookies Etika online vyhledávacích nástrojů Problematika vztahu práva a internetu České autorské právo a internet Český autorský zákon a počítačové programy Autorské právo na internetu Patentové právo na internetu Ochranné obchodní známky na internetu Problematika názvů domén E-obchodování a veřejná správa Koncepce e-governmentu jako forma e-obchodování Možná účast českých veřejných knihoven na koncepci e-governmentu Závěr Seznam použité literatury Přílohy A-D

9 SEZNAM VYOBRAZENÍ A TABULEK Obr. 1: Historický růst e-obchodování Obr. 2: Srovnání popularizace internetu s ostatními komunikačními médii 20. století 18 Obr. 3: Základní struktura e-obchodování Obr. 4: Schéma konvenčního publikování Obr. 5: Schéma elektronicky zdokonaleného konvenčního publikování Obr. 6: Pyramida moudrosti Obr. 7: Knihovna jako brána k infor. a znalostem v jednotl. koncepcích e-obchodování Obr. 8 Obecný model virtuální referenční služby Obr. 9: Schéma informačních úrovní nizozemské online referenční služby 63 Obr. 10: Inovace katalogu OPAC v Tacoma Public Library Obr. 11: Vyhledávácí formulář Barnes&Noble umístěný na webu NY veřejné knihovny Obr. 12: Komerčně ztvárněné logo virtuálního obchodu newyorské veřejné knihovny Obr. 13: Potencionální hrozby informační bezpečnosti z hlediska uživatele Obr. 14: Infrastruktura a komponenty systému veřejného klíče v USA Obr. 15: Princip šifrování a rozšifrování ové zprávy Tab. 1: Základní rozděl. koncepcí e-obchodování podle zúčastněných stran e-komunikace 22 Tab. 2: Názorová různorodost v pojmenování nových typů společností 20.století Tab. 3: Získaný finanční podíl z prodaných produktů Tab. 4: Deset nejzávažnějších bariér e-obchodování Tab. 5: Deset nejzávažnějších bariér e-obchodování v perspektivě koncepce B2B Tab. 6: Deset nejzávažnějších bariér e-obchodování v perspektivě koncepce B2C Tab. 7: Nejvýznamnější faktory ovlivňující uživatele internetu při výběru webu 84 Tab. 8: Možná řešení potencionálních hrozeb informační bezpečnosti Tab. 9: Evoluční vývoj síťové bezpečnosti (zdroj Lancaster et al., 2003, s. 440) Tab. 10: Průzkum bezpečného poskytování osobních informací vládě po internetu

10 PŘÍLOHA A Obr. A1: Počítačové jevy, které nejvíce znepokojují severoam. uživat internetu Obr. A2: Názory amer. uživ. internetu a uživatelů na problém ochrany soukr.údajů Obr. A3: Oborové zaměření společ., které se staly obětí alespoň jednoho kyber.útoku Obr. A4: Obavy amer. uživat. ze zneužití vlastních osob. dat při online finan.transakcí Obr. A5: Počet obdržených spamů na jednoho uživatele v USA Obr. A6: Počet denně obdržených spamů na jednoho uživatele (období ) Obr. A7: Odhad celosvětových tržb e-obchodování B2B za období Obr. A8: Odhad celosvětového růstu online nákupů a bankovních transakcí Obr. A9: Typ online uživatelů internetu (ne)využívající služby e-governmentu Obr. A10: Porovnání návštěvnosti amerického vládního webu Obr. A11: Důvěra amerických online uživatelů v organizace a instituce Tab. A1: Finanční náklady způsobené poč. viry v amer. a evrop. akciových společnos. Tab. A2: Odhad celkového počtu evropských uživatelů internetu za období Tab. A3: Nákup online produktů nebo služeb ve vybraných zemích PŘÍLOHA B Obr. B1: Shop for the Library - Woodland Public Library Obr. B2: Buy a Book - The Millennium Library ve Winnipegu Tab. B1: Příklady finančních provizí veřejné knihovny z online asociačních programů PŘÍLOHA C Obr. C1: Ukázka personalizovaného knihovnického portálu Obr. C2: Ukázka personalizovaného portálu MyLibrary s možností editace nabídek Obr. C3: Ukázka chatu" v reálném čase s knihovníkem Wright State University Obr. C4: Nabídka virtuální ref. služby typu Ask a librarian

11 SEZNAM POUŽITÝCH ANGLICKÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ A2A Administration To Administration A2B Administration To Business A2C Administration To Citizen Bank2C Bank To Consumer B2A Business To Administration B2B Business To Business B2C Business To Consumer B2E Business To Employees B2G Business To Government CA Certification Authority C2A Citizen To Administration C2B Consumer To Business C2C Consumer To Consumer C2G Citizen To Government CD-ROM Compact Disc Read Only Memory e- Electronic e-business Electronic Business e-commerce Electronic Commerce EDI Electronic Data Interchange EDS Electronic Document System DDS Document Delivery System DES Data Encryption Standard G2B Government To Business G2C Government To Citizen G2G Government To Government HCI Human-Computer Interaction ICT Information and Communications Technologies IDS Intrusion Detection System IFLA International Federation of Library Associations and Institutions IT Information Technology MIME Multi-purpose Internet Mail Extensions NII National Information Infrastructure OCLC Online Computer Library Center OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OPAC Online Public Access Catalogue 11

12 PDF Portable Document Format PGP Pretty Good Privacy RDF Resource Description Framework RSA R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman SET Secure Electronic Transaction SGML Standard Generalized Markup Language SSL Secure Socket Layer TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol VRS Virtual Reference Service W3C World Wide Web Consortium WWW World Wide Web XML extensible Markup Language Z39.50 Information retrieval protocol (ISO 23950) Pozn.: Příloha D obsahuje vysvětlení základních pojmů spojených s e-obchodováním. 12

13 0 Úvod Elektronické obchodování je pojem nový a z tohoto důvodu odborníky zatím ne zcela jasně a přesvědčivě definovaný. Použití správné terminologie je proto v této práci věnována náležitá pozornost. Odborná i neodborná veřejnost si stále zvyká na nové pojmy, spojené s nástupem elektronických médií a na záplavu nových slov a slovních spojení začínající na e- (znam. elektronické) a převzatých z anglického jazyka, který je již od vzniku výpočetní techniky dominantním jazykem internetu a zcela logicky také celé množiny činností elektronického obchodování. Ústředním tématem této práce je elektronické obchodování, které je zde chápáno a používáno jako ekvivalent anglického termínu e-commerce, a to v širším smyslu, které plně vystihuje veškeré elektronické obchodní i neobchodní aktivity a činnosti. Problematice definicí elektronického obchodování a popisu základních koncepcí se věnuji v první kapitole. V předchozí diplomové práci jsem se ve druhé kapitole věnoval problematice úlohy elektronického obchodování v uplatňování vizí budoucích společností. Jsem si samozřejmě vědom toho, že správné pojmenování a vize současného nebo nastupujícího typu společnosti je předmětem sporu odborníků zabývající se touto kontroverzní problematikou. Proto se domnívám, že je třeba toto téma v rigorózní práci ponechat. Věřím, že knihovny stále budou důvěryhodným a respektovaným informačním prostředníkem k informacím a znalostem a potvrdí tak úlohu klíčového informačního centra společnosti. Pro pojmenování vizí současné nebo nastupující společnosti upřednostňuji v této práci název společnost znalostní, jejíž základní charakteristikou jsou z informačního hlediska transformace informací na znalosti. Jádro této práce tvoří třetí kapitola, ve které se věnuji problematice využívání jednotlivých koncepcí elektronického obchodování v knihovnách. Základ úspěchu jednotlivých činností elektronického obchodování v praxi tvoří pojem důvěry zákazníka-uživatele informačních produktů a služeb v informační bezpečnost. Této problematice a dalším subtématům jako jsou internetová etika, autorské právo, existence anonymity, ochrana soukromí apod. se věnuji ve čtvrté a páté kapitole. V poslední, šesté kapitole se věnuji aktuální problematice koncepce e-governmentu a možné úloze veřejných knihoven v jejím postupném zavádění do praxe. Jednotlivé aktivity elektronického obchodování lze využívat k obousměrné elektronické komunikaci státní správy a veřejné samosprávy s občanem, obchodními subjekty a institucemi. Knihovny jako klíčové informační instituce 3) by ve vizích znalostní společnosti měly tvořit důležitý článek státní informační politiky při prosazování cílů vlády. Nedílnou součást této tematiky tvoří problém digitálního rozdělení ve společnosti a úloha knihoven při jeho potlačování. 3) Mezi další představitele informačních institucí lze kromě všech typů knihoven zařadit archívy, muzea, databázová centra, vydavatelství a také vzdělávací instituce. 13

14 14

15 1 Vznik e-obchodování a jeho přidružených aktivit Na skutečné počátky elektronického obchodování (dále jen e-obchodování) existuje několik pohledů. Lze za počátek e-obchodování považovat uskutečnění první obchodní transakce pomocí telefonu nebo faxu? To by znamenalo, že první obchody s použitím elektronických zařízení existovaly již v 70.letech 19.století ( Bellův vynález telefonu). Pravděpodobnějším a skutečnějším počátkem e-obchodování se však zdají být 60.léta 20.století, kdy se výpočetní technika dostala do nové fáze obrovského rozvoje. Větší obchodní a průmyslové společnosti hledaly způsob, jak vzájemně vyměňovat informace (informační zboží a služby) elektronickou cestou. 4) Nastupujícím problémem byla existence více operačních systému, než je tomu v dnešní době. V roce 1969 byl agenturou ARPA dokončen vývoj systém elektronického mailu a odeslán první (Shapiro, 1999, s. 13). V té době vývojáři jistě netušili, že se stane nejpopulárnější aplikací, která na internet dokáže přilákat nejvíce uživatelů. Vznik e-obchodování je pevně spojen s existencí internetu. V roce 1969 vzniká pod záštitou Ministerstva obrany USA první výzkumná počítačová síť ARPANET 5) - předchůdce dnešního internetu. Tato síť od svého vzniku v 60.letech prošla velmi složitým technickým a technologickým vývojem. Z obchodního nebo ekonomického pohledu uběhlo několik desítek let, než mohlo dojít ke komerčnímu využití této počítačové sítě. Na konci 70.let 20.století vzniká standard pro sdílení dat - Electronic Data Interchange (dále jen EDI), který se i dnes používá v e-obchodování, a to především v koncepci B2B (více viz kap.1.1.1, tab. 1). Systém EDI (později EDIFACT) se používal k výměně obchodních informací v prostředí sítí VAN a v soukromých datových sítích. V knihovnách našel uplatnění v poskytování tzv. služeb s přidanou hodnotou. 6) Pro provoz služeb EDI byla charakteristická vysoká cena provozu a omezená možnost připojení. 7) V roce 1991 stojí počítačový odborník Tim-Berners Lee z Evropského střediska pro nukleární výzkum (CERN) a vynálezce World Wide Web (dále jen WWW), společně s americkou agenturou NSF u zrodu komerčního zprovoznění Internetu. 8) V letech 1993 a 1994 bylo poprvé možné použít internet k online elektronickému obchodování. V roce 1993 byl představen první grafický webový prohlížeč - Mosaic. Kombinace obrazového a textového prohlížení WWW a odstartování nové etapy komerčního využití Internetu započal skutečný zrod e-obchodování. Lidé obchodují po tisíce let a základní obchodní model dvou stran dokázal doposud jeden druhého uspokojit. Příchod komerčního 4) V této rigorózní práci je pojem informace použit v širším kontextu pro vše, co může být digitalizováno. 5) Experimentální vědecká síť financována agenturou DARPA, která byla podřízena Amer.min.obrany. 6) Zde se může jednat například o upozorňování na nabídku nových knižních titulů. 7) Náklady na provoz EDI a přihlášení se do sítě VAN byly v průměru $150 za hodinu; připojení na Internet lze získat za $1 (Ratnasingam, 2001, s. 28). 15

16 provozu internetu však započal revoluci nového způsobu obchodování, která je symbolizována novou (elektronickou) ekonomikou, novými obchodními a podnikatelskými modely, strategiemi a koncepcemi, strukturálními změnami, růstem globalizace nebo regulacemi. Obr. 1: Historický růst e-obchodování První internetová obchodní transakce proběhla ) V říjnu 1994 oznámila společnost Netscape dokončení vývoje nového internetového prohlížeče Netscape Navigator. Beta verze tohoto produktu byla zdarma (resp. pro osobní použití) k dispozici k downloadu ze sítě. Tento produkt se po několik dalších let stal nejpoužívanějším internetovským prohlížečem. 10) Tento stav trval až do okamžiku, kdy společnost Microsoft vyvinula (resp. inovovala od NCSA licencovaný Mosaic) novou verzi operačního systému MS Windows 95, která v sobě obsahovala vlastní internetovský prohlížeč MS Internet Explorer. 8) Organizace spravující civilní civilní výzkum v USA. Síť NSFnet - nástupce Arpanetu, byla zrušena v roce ) Více o historii internetu lze nalézt na 10) V roce 1995 používá Netscape 80% uživatelů (Langford, 2000, 34). 16

17 Nové, tzv. síťové organizace se soustřeďují na budování IOS 11), zavádění komerčních obchodních aplikací (včetně využití komunikace) nebo webových podnikatelských modelů (více viz kap. 1.2),, které dokáží efektivně využívat výhody World Wide Web (resp. internetu, extranetu nebo intranetu). Především o extranetu lze hovořit jako o síti zajišťující bezpečnou a spolehlivou interní i externí komunikaci mezi obchodními partnery. V říjnu 1994 byl časopisem Wired zpřístupněn první komerční web s názvem Hot Wired (viz a na jeho webové stránky umístěn první elektronický inzertní banner (Langford, 2000, s.33). Ještě téhož roku byl k dispozici komerční serverový produkt vyvinutý společností Netscape, který umožňoval online nakupování, tedy především listování v online katalozích a výběr položek do nákupního koše. Společnost Netscape se tak v prvních letech komerčního zprovoznění internetu stala významným vývojářem elektronického obchodování. Krátce nato se objevuje problém potřeby identifikace uživatele-zákazníka. To se stalo podnětem pro vznik kontroverzní technologie cookies (více viz a 5.7.1). Potřeba bezhotovostních plateb kreditními kartami byla impulsem pro vývoj technologií bezpečného přenosu dat a šifrování dat. Mezi nejvýznamnější společnosti, které se v období zapsaly do historie internetu jako průkopníci e-obchodování, patří především společnosti Amazon.com (zal. 7/1995), Geocities.com (zal. 5/1995, v roce 2001 zakoupen Yahoo.com), Dell.com (zal. 1996), Hotmail.com (zal.1995) a CNN.com (zal. 1995). Prvenství prvního komerčního vyhledávacího nástroje webových stránek patří společnosti Lycos (zal.7/1995). Vývoj informačních a komunikačních technologií postupuje vpřed ve zběsivém tempu a stále více pracovních, výzkumných, obchodních a komunikačních aktivit je na nich založeno. Z obr. 2 lze vidět, že internet svou popularizací zjevně předčil ostatní komunikační média 20. století. Přístup k informačním zdrojům a znalostem prostřednictvím internetu se ve vyspělých zemích stává denní nutností. Informační instituce jako jsou knihovny, archívy, muzea, vydavatelství, školy a univerzity začínají stále více těžit z výhod elektronického publikování, které se stává stále důležitější aktivitou. V oblasti elektronického publikování se také očekávají podstatné změny mající zásadní vliv na komunikační vztahy mezi těmito informačními institucemi. Přestože se pravděpodobně autoři, čtenáři nebo uživatelé budou stávat stále méně závislými na svých vydavatelích, očekává se, že informační instituce budou i nadále hrát klíčovou roli brán k informacím. 11) Meziorganizační automatizované systémy zajišťující efektivní výměnu obchodních transakcí mezi dvěmi nebo více organizacemi. 17

18 Obr. 2: Srovnání popularizace internetu s ostatními komunikačními médii 20. století (v mil. amer.uživatelů, zdroj Fellenstein et al., 2000, s. 20) Z výše uvedeného vyobrazení (obr. 2) lze vidět, že internetu stačilo přibližně pouze 5 let na to, aby jako komunikační médium dosáhl hranice 120 mil. uživatelů. 1.1 Základní vymezení pojmu e-obchodování Pojem e-obchodování nelze chápat jako pouhé uskutečnění online obchodních transakcí, ale lze do něho zařadit takové elektronické aktivity jako jsou marketingový výzkum, identifikace obchodních příležitostí a obchodních partnrerů, zdokonalování vztahů s obchodními dodavateli a zákazníky, elektronickou výměnu dokumentů a další. Dnešní e- obchodování není, přestože to z jeho názvu tak vypadá, plně automatizovaný proces, ale jednotlivé aktivity stále vyžadují lidskou intervenci. Pojmu elektronického obchodování (dále e-obchodování) a s ním spojených modelům, koncepcím nebo strategiím, se v posledních letech věnuje velká pozornost. Lze tvrdit, že tento jev je zapříčiněn obrovským rozvojem technologického fenoménu dnešních dnů - internetu a jeho využitím pro účely obchodování nebo podnikání. Jeho globální existence zasahuje do povědomí stále většího počtu uživatelů této celosvětové počítačové sítě. Nový fenomén e-obchodování lze obecně chápat jako množinu online obchodních aktivit, kde elektronické médium hraje ústřední roli (Heng, 2000, s.1). Mezi obchodní aktivity se řadí takové aktivity jako jsou komunikace informací, platební a finanční mechanismy, logistika dopravy apod. S Hengem lze rozhodně souhlasit, když tvrdí, že v ekonomických aktivitách reprezentuje e-obchodování oblast, ve které se vzájemně setkávají: fyzické zdroje (přírodní zdroje, technologická a fyzická infrastruktura), lidské zdroje (pracovní síla, znalosti a dovednosti), sociální zdroje (morální a etické systémy a zásady, kultura, jazyk). 18

19 Anglický termín e-commerce byl prvně použit firmou IBM až v roce 1997 a charakterizoval spojení termínů elektronická pošta (dále jen ) a elektronický obchod. Různé pohledy odborníků na nově objevující se fenomén jsou charakterizovány různorodostí a odlišností jeho správného chápání. Problematiku jeho správného definování navíc zjevně zkomplikoval výskyt novějšího pojmu e-business. V českých médiích se často termín e- obchodování objevuje ve verzích e-commerce, e-komerce, ale i tam, kde by měl být použit název e-business nebo e-podnikání, případně e-byznys. Pojem e-commerce se poměrně často a nesprávně vyskytuje pouze v souvislosti s provozováním elektronického obchodu a obchodních transakcí realizovaných elektronickými prostředky. 12) Tato interpretace původního anglického významu e-commerce je podle mého názoru nedostatečná, neboť zdaleka nevystihuje další významné elektronické aktivity, pevně spojené s e-obchodováním, jako jsou např. elektronické publikování, elektronický marketing nebo elektronické bankovnictví. Sladký (2000) vysvětluje e-commerci jako jev vyjadřující vše, co je spojeno s obchodními elektronickými transakcemi prováděnými na dálku pomocí telekomunikačních sítí a internetu a sdílenými jednotlivými účastníky komunikačního procesu.. Tento pojem vyjadřuje nejenom smysl obchodování online, ale i vztahy mezi jednotlivými účastníky této komunikace. Clarke (1998) ve své definici e-commerce klade důraz na realizaci nebo vedení elektronického obchodování se zbožím nebo službami, s asistencí telekomunikačních sítí nebo telekomunikačně založených nástrojů. Norris (2000, s. 2) naopak chápe anglické pojmy e-business (český ekvivalent e-podnikání), e-commerce nebo méně používaný e-trade jako synonyma symbolizující elektronickou bránu k uskutečnění obchodních aktivit. V množině činností e-obchodování se nejedná pouze o přímý prodej zboží pomocí komunikačních sítí (tzv. e-tailing, electronic retailing), ale zahrnuto je široké spektrum služeb, které jsou v principu založené na elektronické výměně informací a tedy elektronické komunikaci. Pojem e-commerce chápe McLaren (2000, s. 11) jako proces, kdy obchodní společnost využívá internet jak za účelem nabídky svých výrobků a služeb, tak pro obecnou elektronickou výměnu informaci sloužící k obchodním účelům, a to v rámci internetové sítě. Podle mého názoru je nejblíže správnému definování pojmu e-obchodování Hurst (2000, s. 11), která cituje definici britského Ministerstva obchodu a průmyslu (DTI): Elektronické obchodování je proces, při kterém dochází k výměně obchodních i neobchodních, placených i neplacených informací prostřednictvím elektronických sítí (internet, intranet, extranet), a to buď mezi jednotlivými obchodními partnery nebo mezi obchodníkem a 12) Např. v definicích uvedených na internetových stránkách časopisu e-komerce.cz. 19

20 jeho zákazníkem, organizací a jednotlivcem, uvnitř organizace, případně mezi reprezentanty veřejného a soukromého sektoru. Domnívám se, že tato definice dostatečně vystihuje šíři velké množiny elektronických aktivit probíhající v rámci e-obchodování a respektuje všechny reprezentanty a koncepce e- obchodování probíhající prostřednictvím elektronických sítí (srovnejte s tab. 1). Internet se již dnes stal nejvýznamnějším komunikačním médiem obchodu. E-obchodování umožňuje participujícím uživatelům sdílet informace o jednotlivých produktech nebo službách. 13) Elektronické obchodování je obecně chápáno jako výdělečná činnost z finančních transakcí uskutečněných na webu. Ve skutečnosti je však web, ve své existující podstatě k této činnosti využíván (Hurst, 2000, s. 13). Jak správně tvrdí Smith (2002, s. 2), je v oblasti elektronického obchodování nutné rozlišit mezi termíny e-podnikání a e-obchodování. E-podnikání je širší koncept pro elektronickou správu a výměnu informací v elektronické podobě v meziorganizační sféře, zatímco pojem e- obchodování (nebo e-komerce) je velmi používaný v literatuře a v médiích. E-obchodování je založeno na různých koncepcích a klasifikováno podle počtu zúčastěných stran. Jak dále poznamenává Smith, lze mnoho z těchto koncepcí aplikovat na činnost knihovny. Z výše uvedených důvodů budu v této práci pro původní význam anglického termínu e- commerce používat zásadně jediný správný český ekvivalent - elektronické obchodování (zkr. e-obchodování). Pro činnosti spojené s původním anglickým termínem e-business, český ekvivalent elektronické podnikání (zkr. e-podnikání). E-obchodování rozděluje Harris (2000a, s. 129) do tří základních kategorií: 1. Nepřímé e-obchodování Dovoluje používat web k výdělečné činnosti bez realizovaných plateb uskutečněných na vlastním webu. Příkladem je webová propagace služeb knihovny, která má za cíl přilákat více uživatelů do fyzické knihovny. 2. Přímé e-obchodování Vlastní web je původcem uskutečněných finančních transakcí za účelem prodeje produktů a služeb. Jedná se především o online platby kreditními kartami, případně o uživatelem vyplněný a odeslaný elektronický formulář, na základě kterého může instituce provést finanční transakci. 13) Například na webových stránkách nejúspěšnějšího elektronického knihkupectví Amazon.com, mohou čtenáři napsat kladné i záporné recenze na nabízené knižní tituly. 20

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 7 Světové informační služby Lucie Vavříková Určeno pro projekt: Název: Studium informační vědy

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní

Více

Univerzita Karlova v Praze. Modul č. 2. Rešeršní činnost. Richard Papík

Univerzita Karlova v Praze. Modul č. 2. Rešeršní činnost. Richard Papík I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 2 Rešeršní činnost Richard Papík Určeno pro projekt: Název: Studium informační

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Nakupování přes Internet. Denisa Gregorová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Nakupování přes Internet. Denisa Gregorová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Nakupování přes Internet Denisa Gregorová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 9 Ekonomika podniku Ekonomika podniku v éře informační společnosti Ing.

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky E-business (E-commerce) a jazyk XML Bakalářská práce Autor: Zdeněk Vlk Vedoucí diplomové práce:

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace vybrané organizace Web presentation of chosen organisation rating Miroslav Prokůpek Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více