MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, ČÁSLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV"

Transkript

1 Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: Datum: VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací dokumentací pro uvedenou veřejnou zakázku. (dále jen: výzva ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU S NÁZVEM: Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní majetek města Kutná Hora (dále veřejná zakázka nebo VZ ) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. Se sídlem: Opatovice I, č.p. 43, Čáslav Zastoupený: Ing. Stanislavem Peroutkou, jednatelem společnosti IČ zadavatele: Způsob zadání veřejné zakázky: v souladu 12 odst. (3) a dle ustanovení 18 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: zákon ). Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem: Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní majetek města Kutná Hora, zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona, Vás tímto vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě, která je současně i zadávací dokumentací. Strana 1 (celkem 15)

2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato výzva je podkladem pro zpracování a podání nabídek uchazečů v rámci poptávkového řízení zahájeného odesláním výzvy zadavatelem předem vybraným zájemcům, kteří byli vybráni k oslovení na základě jejich dosavadních zkušeností a rozsahu provedených zakázek se stejným předmětem plnění-vyhotovení lesních hospodářských plánů Při nesouladu uvedení údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení nabídky použijí údaje uvedené v prioritě následně uvedeného pořadí: 1. údaje uvedené v návrhu smlouvy 2. údaje uvedené na Krycím listu nabídky 3. údaje uvedené v dalších částech nabídky Výzva obsahuje požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídkové ceny a nabídky, obchodní podmínky, technické podmínky, způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kriterií, požadavky na způsob prokázání splnění kvalifikace uchazečů a další podmínky, požadavky a vyhrazená práva zadavatele, které jsou pro uchazeče závazné Použité pojmy Pro účely tohoto zadávacího řízení jsou využívány tyto následující pojmy: Pojem dodavatel zájemce uchazeč kvalifikace dodavatele zadávací podmínky nabídka zadávací lhůta Vysvětlení pojmu fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat požadované zboží, je schopna poskytnout požadovanou službu dodavatel vyzvaný zadavatelem k prokázání kvalifikace a k podání jeho nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky zájemce, který ve stanovené době podal nabídku způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kterou dodavatel prokazuje způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele veškeré požadavky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k sestavení nabídky, k průběhu poptávky nebo k sestavení návrhu smlouvy v širším slova smyslu je souborem dokumentů, listin a údajů sestaveným uchazečem dle zadávacích podmínek obsahujících zejména vlastní nabídku uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky a případně prokázání splnění kvalifikace doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky 1.5. Pověřená osoba zadavatele Zadavatel pověřil výkonem činností a úkonů spojených s průběhem tohoto poptávkového řízení Ing. Josefa Bártu, referenta odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Kutné Hoře, Havlíčkovo nám. 552, kancelář Václavské nám. 182, Kutná Hora, tel.: , Pokud dodavatel má v úmyslu podat svou nabídku na základě zveřejnění výzvy na internetových stránkách, bezodkladně doručí pověřené osobě zadavatele uvedené v článku 1.5. výzvy své identifikační údaje v rozsahu: název, adresa sídla, IČ, kontaktní údaje dodavatele pro účely případného zaslání dodatečných informací či změn zadávacích podmínek. Strana 2 (celkem 15)

3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Základní identifikace zadavatele Název zadavatele: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. Adresa sídla zadavatele: Opatovice I, č.p. 43, Čáslav IČ: Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Peroutka, jednatel společnosti Kontaktní osoby zadavatele I. Kontaktní osoba Jméno a příjmení-pracovní pozice: Martin Mrňák-zástupce jednatele Organizace, adresa sídla: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., Opatovice I, č.p. 43, Čáslav Telefon: , Fax: II. Kontaktní osoba (v době nepřítomnosti I. kontaktní osoby) Jméno a příjmení-pracovní pozice: Ing. Stanislav Peroutka-jednatel společnosti Organizace, adresa sídla: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., Opatovice I, č.p. 43, Čáslav Telefon: , Fax: Adresa pro doručování nabídek a jiných zásilek v průběhu poptávkového řízení: 2.2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám Kutná Hora Předmětem VZ je zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní majetek města Kutná Hora (LHP). Lesní majetek města Kutná Hora, pro než má být zpracován lesní hospodářský plán s platností od do v souladu se zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, zahrnuje LHC Městské lesy Kutná Hora. Základní údaje o lesním majetku zadavatele: Výměra lesního majetku pro zpracování LHP je orientačně 2370 ha. Organizační struktura zadavatele - sestává ze 3 lesnických úseků 2.3. DALŠÍ SDĚLENÍ ZADAVATELE K PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dodavatel při vyhotovení LHP je ovlivněn a musí zohlednit rozsah větrné kalamity v lednu 2007 a v červnu 2008 s rozsahem cca m 3 dřeva. Lesní hospodářský plán bude vyhotoven v rozsahu dosud platného LHP. Informace o dosud platném LHP, případně možnost nahlédnout do dosud platného LHP, poskytuje zadavatel po dohodnutém termínu s kontaktní osobou pro veřejnou zakázku v pracovních dnech od 8 do hodin do Strana 3 (celkem 15)

4 2.4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Místo plnění/realizace: Území lesního majetku Města Kutná Hora, sídlo zadavatele, sídlo dodavatele a další místa plnění dle dohody smluvních stran Předpokládaný termín realizace: únor 2009 únor 2010 Limitní termín dokončení díla: Pod pojmem limitní termín dokončení díla=lhp se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato zadavatelem (objednatelem díla) v předloženém rozsahu a obsahu ke schválení LHP. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den ale nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla počíná běžet dnem podpisu smlouvy o dílo pokud nebude stanoveno jinak a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla po odstranění poslední vady a nedodělku za předpokladu, že v díle se nevyskytnou vady bránící schválení LHP, které byly způsobeny vinou a prací dodavatele díla. Termín předání všech zadaných výstupů (čistopisů LHP) bude předmětem smlouvy o dílo. Předpokládá se maximálně do 30 dnů ode dne schválení, nebo protokolárním zápisu k vyhotovení čistopisů Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky následující podmínky: - Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením poptávkového řízení a podepsáním příslušné smlouvy. - Termín podpisu smlouvy zadavatelem se předpokládá maximálně do za předpokladu zdárného ukončení poptávkového řízení a standardní součinnosti dodavatele při uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění VZ DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná (lze učinit formou u) a musí být zadavateli doručena nejpozději do do 11:00 hodin Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli a všem ostatním známým zájemcům dodatečné informace do do 11:00 hodin Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu kontaktní osoby- viz článek 2.1. této výzvy PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vzhledem k charakteru předmětu VZ zadavatel prohlídku místa plnění nepředpokládá. Strana 4 (celkem 15)

5 3. TECHNICKÉ PODMÍNKY Technické podmínky pro rozsah a obsah LHP jsou dány a vymezeny zákonem č.289/1995 /Sb., o lesích, ve znění pozd. předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Nezbytným podmínkou převzetí díla je naplnění datového standardu (ISHÚL) jako předpokladu pro udělení příslušných dotací na zpracování LHP v digitální podobě. 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel požaduje pro plnění předmětu této VZ tyto dále uvedené obchodní podmínky, které musí být uchazečem respektovány a zapracovány v nezměněném stavu do návrhu smlouvy v jeho nabídce. Uchazeč není oprávněn tyto obchodní podmínky měnit. Uchazeč nesmí v návrhu smlouvy uvést takové podmínky, které by upravovaly uvedené obchodní podmínky v neprospěch zadavatele či by byly s těmito podmínkami v rozporu. Zadavatel stanovuje tyto závazně obchodní podmínky: Předmět díla Předmětem díla je vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní majetek města Kutná Hora (LHP). Lesní majetek města Kutná Hora, pro než má být zpracován lesní hospodářský plán s platností od do zahrnuje LHC Městské lesy Kutná Hora. Obsah a rozsah LHP je dán a vymezen dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, ve znění prováděcí vyhlášky č.84/1996 Sb. a ostatními normami, vyhláškami, směrnicemi a nařízeními vztahujícími se k předmětu plnění díla, dále zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy a zhotovitel-uchazeč byl vybrán objednatelem-zadavatelem jako uchazeč s nejvhodnější nabídkou pro zadavatele. Výsledný produkt Lesní hospodářský plán bude objednateli předán v 5ti paré vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě. Digitální vyhotovení LHP bude obsahovat numerickou část včetně tabulek, exportovanou Hospodářskou knihu do formátu MS Excel, dále grafickou část ve formátu TopoL a Textovou část LHP včetně tabulek ve formátu MS WORD. Součástí digitálního vyhotovení LHP bude i datový soubor ve standardu IS HÚL k roku schválení ve formátu XML Doba plnění díla Termín zahájení realizace díla je stanoven na maximálně 10. den po dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami nebo dne podpisu poslední smluvní strany. Do této doby předá zástupce objednatele zástupci zhotovitele tyto podklady a údaje nutné k provedení díla: (doplní uchazeč-zhotovitel) Termín ukončení díla je stanoven na Strana 5 (celkem 15)

6 Cena díla Cena díla je stanovena v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: cena bez DPH celkem DPH cena celkem včetně DPH... Cena díla zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele díla v celém průběhu zpracování a vyhotovení LHP ( jako např.: stravné, cestovné, poštovné, náklady na reprodukci materiálů, služby a dodávky subdodavatelů poradců a specialistů, náklady za telefon a komunikace, přepravu a zaměření atd.) Změna (překročení) výše smluvní ceny je možná pouze v případě těchto objektivních podmínek.: - V průběhu realizace předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena dosud neprovedených prací upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. - Objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výzvě zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy majících vliv na výši smluvní ceny. Jiné podmínky pro překročení smluvní ceny nejsou přípustné. Tyto změny budou následně řešeny v souladu se zákonem a smluvně sjednány ve formě písemného dodatku smlouvy na základě oboustranného souhlasu obou smluvních stran. V případě, že se vyskytnou dodatečné práce nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky, bude jejich zadání řešeno na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku smlouvy. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí díla nebo jeho částí. Platební podmínky Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem a doručen objednateli do 30ti dnů po dokončení díla zhotovitelem a převzetí díla zástupcem objednatele oproti předávacímu protokolu nebo soupisu provedených prací.. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory. Strana 6 (celkem 15)

7 Záruka za jakost díla Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu 48 měsíců od data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle platných norem, zákonů, vyhlášek, nařízení či směrnic vztahujících se k předmětu díla.. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat.. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21- ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. Odstoupení od smlouvy Od smlouvy lze odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran, pakliže není dále uvedeno jinak. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje: - jestliže zhotovitel jeho zaviněním nedodrží termín ukončení díla - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Strana 7 (celkem 15)

8 Smluvní pokuty a úrok z prodlení V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele uhradí tento objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý kalendářní den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovuje se smluvní pokuta ve výši 0,05 % částky za každý den prodlení. Součinnost objednatele při provádění díla Objednatel díla bude v součinnosti se zhotovitelem díla ke zdárnému provedení díla v těchto úkonech a pracích: 1. Poskytne všechny dostupné podklady pro zjištění vlastnických vztahů na území, kde se zpracovává LHP, zejména mapové a evidenční (katastrální) podklady a upozorní na případné nesoulady nebo změny, k nimž oproti minulému plánu došlo nebo dochází. 2. Poskytne důležité informace související s hospodařením na daném území, zejména v souvislosti s prováděnou kalamitní těžbou a její evidencí ke dni zpracování příslušného území. 3. Bude zhotovitele informovat o svých konkrétních záměrech a představách o hospodaření, a to zejména tam, kde se to projeví v popisu porostů a plánování budoucích opatření nebo tam, kde lze hospodaření plánovat ve více alternativách. 4. Poskytne stávající LHP v digitální podobě nebo zajistí předání příslušných dat formou žádosti vlastníka na ÚHUL Strana 8 (celkem 15)

9 5. POŽADAVKY K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Dle požadavků zadavatele uchazeč prokáže splnění své kvalifikace k plnění této VZ takto: 5.1. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán v kopii ne starší 90dnů - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v kopii ne starší 90dnů -kopie dokladu prokazující, že uchazeč je držitelem licence vydané na základě zvláštního předpisu, opravňujícího uchazeče k vypracování LHP s dobou platnosti alespoň do Prokázání technických kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením: - seznamu významných zakázek stejného charakteru plnění (vyhotovení LHP) realizovaných uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; Uchazeč splňuje toto kvalifikační kriterium, pokud za poslední 3 roky (od prosince 2005 doposud) realizoval (ukončil a předal objednateli) minimálně 3 zakázky se stejným předmětem plnění-(vyhotovení LHP) s minimální hodnotou rozsahu řešeného území 3000 ha každé této zakázky a součet všech realizovaných zakázek za tyto tři roky přesáhl objem min ha.. Seznam významných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech předloží uchazeč ve formátu tabulky (přehledu) s tímto členěním: Název a finanční rozsah VZ Objednatel VZ Doba ukončení VZ Kontaktní osoba objednatele s jeho kontakt. údaji Z těchto přehledů předložených uchazečem musí být prokazatelně zadavatelem zjištěny parametry a hodnoty jím požadovaných kvalifikačních ukazatelů a uchazeč jasně a zřetelně vyznačí v tomto přehledu referenční zakázky, jimiž prokazuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením:.-prohlášení uchazeče podepsaného osobou oprávněnou k tomuto podpisu o splnění výše jeho průměrného obratu z projektové činnosti v minimální výši 5 mil. Kč /jedno účetní období dosaženého a spočítaného za poslední dvě uzavřená účetní období (rok 2006 a 2007) dle vzorce: obrat z projekt.č. za rok obrat z projekt.č. za rok 2007 průměrný obrat z projekt.č..= 2 Strana 9 (celkem 15)

10 6. POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 6.1. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude zpracována souhrnně jako celková cena uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez daně z přidané hodnoty ( dále jen DPH ), výši DPH zvlášť a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky -viz příloha č.1 této výzvy. Při nesouladu uvedení údaje celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro hodnocení nabídky použijí údaje uvedené v návrhu smlouvy Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky (např.:mzdy, pohonné hmoty, spotřební materiál atd.) včetně nákladů souvisejících (např.:poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika apod.) PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU Změna-překročení výše nabídkové ceny je možná pouze v případě těchto objektivních podmínek.: - V průběhu realizace předmětu VZ dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena dosud neprovedených prací upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. - Objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výzvě zadávacího řízení předcházejícího uzavření smlouvy majících vliv na výši smluvní ceny. Jiné podmínky pro překročení smluvní ceny nejsou přípustné. Výše uvedené podmínky platí adekvátně i pro snížení nabídkové ceny. Tyto změny budou následně řešeny v souladu se zákonem a smluvně sjednány ve formě písemného dodatku smlouvy na základě souhlasu obou smluvních stran POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě. Elektronické podání nabídky není možné. Nabídka bude vyhotovena a podána ve dvojím vyhotovení (v jednom originále a v jedné kopii, označené zřetelně zvlášť jako ORIGINÁL a KOPIE ) Nabídka ( včetně dokladů a údajů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče a dalších dokladů a údajů dle požadavků zadavatele) bude vložena do uzavřené obálky a zabezpečena tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek. Tato obálka bude jasně a viditelně označena SOUTĚŽ NEOTVÍRAT! - Vyhotovení LHP Kutná Hora a bude opatřena obchodním názvem a adresou uchazeče a na přelepu podepsaná zástupcem uchazeče. Tato obálka bude po jejím podání uchazečem zaevidována a očíslována. Strana 10 (celkem 15)

11 Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. Pro zajištění bezpečnosti nabídky doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou (listem č.1 je Krycí list nabídky). Listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé přílohy nabídky číslovány být nemusí POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny (pozn. případné jiné než požadované údaje nejsou porušením podmínek zadání, požadované údaje však musí být doloženy vždy). Část I. nabídky - Základní údaje k nabídce Tato část nabídky musí obsahovat: I.1. Vyplněný formulář Krycí list nabídky, dle přílohy č. 1 této výzvy, opatřený datem podepsání, podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky) a případně otiskem razítka. I.2. Pověřovací listiny Při pověření jiných fyzických osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem soutěže, budou uchazečem v této části předloženy originály nebo úředně ověřené kopie listin s tímto pověřením. Tyto listiny budou minimálně obsahovat: - jména, příjmení a funkce pověřující osoby (osob) - jména, příjmení a funkce pověřené osoby (osob) - přesně definovaný a vymezený předmět pověření - doba účinnosti-platnosti pověření - podpis a datum pověřující osoby (osob) - souhlas s pověřením, podpis a datum pověřené osoby (osob) Data podpisů pověřujících a pověřených osob nesmí být starší než datum zahájení tohoto zadávacího řízení. Část II. nabídky - Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace Tato část nabídky musí obsahovat doklady a údaje prokazující kvalifikaci, které budou vloženy v tomto pořadí: II.1. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů II.2 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů II.3 Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů Část III. nabídky - Návrh smlouvy Tato část nabídky musí obsahovat Návrh smlouvy vypracovaný dle obchodních podmínek této výzvy, který bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče jednat za nebo jménem Strana 11 (celkem 15)

12 uchazeče a případně otiskem razítka uchazeče. (Při zmocnění osoby k podpisu návrhu smlouvy musí být v této části nabídky uchazečem doložena i listina dokládající toto zmocnění.) Nabídka uchazeče, která bude obsahovat návrh smlouvy v nesouladu s obchodními podmínkami uvedenými v této výzvě, bude hodnotící komisí vyřazena. Zadavatel doporučuje uchazečům přiložit návrh smlouvy v elektronické podobě, nejlépe na CD nosiči. Část IV. nabídky Technické specifikace V této části nabídky uchazeč popíše postup a personální a technické zabezpečení průběhu realizace zakázky včetně časového harmonogramu prací PODÁNÍ NABÍDEK Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí Lhůta pro podání nabídky je pátek do 11:00 hodin. Adresa pro doručení nabídek je uvedena v čl.2.1. Místem osobního doručení nabídky je podatelna Městského úřadu v místě uvedené adresy (ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře) v pracovní době Městského úřadu v Kutné Hoře. Doručením nabídky se rozumí okamžik převzetí nabídky touto podatelnou Pokud bude nabídka předložena dodavatelem na základě zveřejnění výzvy na internetových stránkách zadavatele či Městského úřadu Kutná Hora, dodavatel v co nejkratší době písemně nahlásí své identifikační a kontaktní údaje kontaktní osobě zadavatele tak, aby zadavatel mohl zaslat tomuto dodavateli odpovědi na případné dotazy k zadávacím podmínkám či vyrozumět dodavatele o případných změnách zadávacích podmínek ve lhůtách dle výzvy Pro posouzení a hodnocení nabídek bude využito originální vyhotovení nabídky OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami uchazečů a následně další úkony hodnotící komise se uskuteční neveřejně Uchazeči mají právo nahlédnout do pořízených protokolů z průběhu poptávkového řízení na tuto VZ ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nebude uplatněno. Strana 12 (celkem 15)

13 6.8. VARIANTNÍ PLNĚNÍ Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky ZADÁVACÍ LHŮTA Zadavatel stanovil zadávací lhůtu do HODNOCENÍ NABÍDEK 7.1. HODNOTÍCÍ KRITERIUM Hodnocení nabídek provede hodnotící komise dle základního hodnotícího kriteria nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč včetně DPH Pro hodnocení nabídek budou hodnotící komisí využity tyto části, údaje a informace nabídek uchazečů: Pro hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH bude hodnotící komisí využita část I.1.Krycí list nabídky a část III. Nabídky-Návrh smlouvy o dílo. 8. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 8.1. OSTATNÍ PODMÍNKY Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení. Zadavatel nehradí dodavatelům, zájemcům nebo uchazečům jakékoliv jejich finanční a další náklady spojené s tímto poptávkovým řízením, včetně případu zrušení soutěže či nevybrání žádné nabídky Uchazeč podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami vymezenými výzvou, případně upřesňujícími informacemi, které byly zadavatelem zájemcům sděleny jako odpovědi na jejich dotazy k zadávacím podmínkám Změnu obsahu výzvy-zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem známým zájemcům Vzhledem k finančním možnostem zadavatele, k předpokládanému rozsahu prací, přiměřenému zisku zhotovitele i aktuálním cenám za obdobné zakázky, zadavatel stanovuje maximální možnou hranici výše nabídkové ceny v částce 1,5 mil. Kč včetně DPH. Pokud uchazeč nabídne nabídkovou cenu vyšší, než je tato zadavatelem stanovena hranice, takováto nabídka bude zadavatelem vyřazena a uchazeč, který podal nabídku s takovou to nabídkou bude z dalšího průběhu poptávkového řízení vyloučen Na vyžádání zájemce elektronickou formou ( em) adresované pověřené osobě zadavatele- Ing. Josefu Bártovi budou zájemci zaslány uvedené obchodní podmínky a krycí list nabídky elektronickou cestou ( em). Strana 13 (celkem 15)

14 8.2. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si pro toto zadávací řízení vyhrazuje tato níže uvedená práva: v průběhu poptávkového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky, ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a ověřit si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace, z důvodu archivace dokumentace o průběhu zadávání soutěže nevracet uchazečům jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci, zrušit kdykoliv zadání veřejné zakázky, nevybrat žádného z uchazečů, neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, odmítnout veškeré předložené nabídky, s vybraným uchazečem dále o návrhu smlouvy jednat a upřesnit si její konečnou podobu. 8.3.DALŠÍ SDĚLENÍ ZADAVATELE Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické podmínky nebo předložené částečně vyplněné nebo neúplně předepsané vzory příloh budou z poptávkového řízení vyřazeny. Vybraný uchazeč bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k jednání o uzavření smlouvy. Podáním nabídky uchazeče nevznikají žádná práva uchazečů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či požadavky VYUŽITÍ PŘÍLOH VÝZVY POVINNÉ VYUŽITÍ PŘÍLOH K SESTAVENÍ NABÍDKY Zadavatel požaduje povinné využití těchto příloh k sestavení nabídky uchazeče: Příloha č. 1 Krycí list nabídky V Opatovicích dne Ing. Stanislav Peroutka jednatel Strana 14 (celkem 15)

15 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY S NÁZVEM: Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní majetek města Kutná Hora ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. Se sídlem: Opatovice I, č.p. 43, Čáslav Zastoupený: Ing. Stanislavem Peroutkou, jednatelem společnosti IČ zadavatele: Způsob zadání veřejné zakázky: v souladu 12 odst. (3) a dle ustanovení 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UCHAZEČ Obchodní název a právní forma: Sídlo a adresa:.. IČ: Tel:.. Fax: Bankovní spojení:.. Statutární zástupce uchazeče: Jméno a příjmení:. Funkce:.. Adresa:... Tel:.. Fax: Jiné fyzické osoby pověřené k dalšímu jednání a úkonům v průběhu soutěže: Jméno a příjmení:. Funkce:.. Adresa:... Tel:.. Fax: Kontaktní osoba uchazeče pro průběh soutěže: Jméno a příjmení:. Funkce:.. Adresa:... Tel:.. Fax: CENA BEZ DPH:... samostatně DPH (.%):... NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH:. V.. dne.. razítko a podpis.. Strana 15 (celkem 15)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12, 18 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017

Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017 zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Sudkov Dolní Studénky Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

B-04-6135/2012 SMLOUVA O DÍLO

B-04-6135/2012 SMLOUVA O DÍLO B-04-6135/2012 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUDO/../2015 - UCHAZEČ VYŘIZUJE: Václav Rejnart TELEFON: 487 882 422 734 233 041 E-MAIL: rejnart@doksy.com

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou Škola spolupracující s Pedagogickou fakultou UP Olomouc tel.: 581 773 766 mob. : 733 171 806 www.zslipnik.cz email: zvspslipnik@email.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Podlimitní

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky: Komplexní služba nakládání s komunálními odpady pro obec Kateřinice zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka kuchyňských

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 91246/2014 MUCL/169261 /2014 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více