Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014"

Transkript

1 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15

2

3 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok Legislativa Výkon regionálních funkcí je v uvedeném roce vázán následující legislativou: Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon); Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2005; Koncepce výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji na léta ; Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, schválená usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 s účinností ode dne ; Písemné smlouvy uzavřené mezi krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami s platností od r Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ; Písemné smlouvy uzavřené mezi pověřenými a obsluhovanými knihovnami s platností od r Smlouvy o poskytování regionálních funkcí ; Každoroční usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o přidělení neinvestiční dotace obcím na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven na úrovni kraje; 2. Počty a typy knihoven V Plzeňském kraji v roce 2014 vykazovalo činnost spjatou s výkonem regionálních funkcí celkem 491 knihoven, evidovaných u Ministerstva kultury ČR. V tomto počtu jsou zahrnuty 1 krajská knihovna, 16 smluvně pověřených profesionálních knihoven, 474 obsluhovaných knihoven, z nichž je 46 menších profesionálních. V celkovém počtu nejsou zahrnuty vlastní pobočky pověřených knihoven, které vykonávají knihovnickou činnost přímo v územním obvodu těchto pověřených knihoven a na něž se dle ujednání nevztahuje příjem krajské dotace na výkon regionálních funkcí. V celokrajském měřítku zůstalo v roce 2014 v platnosti celkem 16 smluv o přenesení regionálních služeb mezi krajskou a pověřenými knihovnami či jejich zřizovateli. Uzavřené smlouvy zakládají nárok a jsou podmínkou pro každoroční poskytování krajské dotace na zajišťování regionálních funkcí knihoven. V závěru roku 2013 přestaly pracovat knihovny Šimanov (region Sušice), Dožice (v regionu Nepomuk) a Újezd sv. Kříže (v regionu Domažlice). Nově zahájila činnost knihovna Kovčín (v regionu Horažďovice), Červený Hrádek a Újezd (region KmP) byly opět zahrnuty do stavu obsluhovaných knihoven. V konečném důsledku změny v počtech knihoven ovlivňovaly rozdělení objemu finančních prostředků jednotlivým pověřeným knihovnám na rok

4 Počty obsluhovaných knihoven v oblastech působnosti pověřených knihoven v Plzeňském kraji 3. Výkon a financování regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách Městské kulturní středisko Blovice - knihovna Poskytovala služby 26 veřejným knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně ve Spáleném Poříčí. Na výkon regionálních funkcí (dále jen RF) obdržela dotaci ve výši Kč. Úvazek metodika činil 0,75. Na nákup výměnného fondu bylo vynaloženo Kč, z těchto prostředků bylo nakoupeno 411 svazků knih. V průběhu roku byly uspořádány 3 pracovní porady knihovníků, v rámci porady se konal seminář s názvem Knihovní systémy v České republice. Pro knihovnu ve Šťáhlavech byl vypracován návrh projektu do programu VISK 3 za účelem získání dalších modulů AKS Clavius. Revize knihovního fondu proběhly s pomocí metodičky v knihovnách Hořehledy, Chocenice, Kbelnice, Zdemyslice, Únětice a Nezvěstice. Celkem bylo zrevidováno svazků. Knihovna ve Střížovicích uskutečnila revizi bez asistence pověřené knihovny. Ze strany pověřené knihovny byla poskytována poradenská a konzultační činnost, bylo vyexpedováno 71 souborů knih o 2849 svazcích. Větší neprofesionální knihovny, jako jsou Šťáhlavy, Šťáhlavice, Nezvěstice a Tymákov si nakupují knihy do vlastního fondu a využívají meziknihovní výpůjční službu. Knihovny ve Spáleném Poříčí, Šťáhlavech, Zdemyslicích, Nezvěsticích a Milínově používají knihovní systém Clavius včetně modulu Výpůjční protokol a půjčují knihy již elektronicky. Městská knihovna Dobřany V roce 2014 obsluhovala 22 veřejných knihoven, z nichž 2 knihovny jsou profesionální Stod a Štěnovice. Úvazek metodika činil 0,58. Dotaci pro tento rok pověřená knihovna obdržela ve výši Kč, na nákup výměnného fondu bylo 4

5 vynaloženo Kč. Z těchto prostředků bylo celkem nakoupeno 608 knihovních jednotek. Pověřená knihovna získala též 14 svazků z projektu Česká knihovna. V průběhu roku proběhly 2 porady a 2 semináře. Semináře se týkaly témat podpory čtenářství a problematiky výkaznictví. Do obsluhovaných knihoven bylo distribuováno 64 výměnných souborů o počtu 5119 svazků. Knihovna v Útušicích byla přemístěna do nových samostatných prostor, v Mantově byla provedena výměna oken, oprava vnějších omítek a vybudováno sociální zařízení určené pouze knihovně. Knihovna Chotěšov uvažuje o pořízení automatizovaného knihovního systému. Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích Vykonávala regionální činnost v 84 knihovnách, z toho v 7 profesionálních Bělá nad Radbuzou, Holýšov, Horšovský Týn, Kdyně, Klenčí pod Čechovem, Poběžovice a Staňkov. V tomto roce již nepracovala knihovna Újezd sv. Kříže. V počtu knihoven byla zahrnuta a nad dotační rámec obsluhována i knihovna v Rybníku. Úvazek metodiček byl snížen na 1,75. Celková výše poskytnuté dotace pro rok 2014 činila celkem Kč. Výměnný fond byl pořízen za částku Kč a bylo nakoupeno svazků knih. Dalších 36 svazků získala knihovna z projektu Česká knihovna. Kromě poradenské a konzultační činnosti, které byly především zaměřeny na předávání informací z knihovnické oblasti, pověřená knihovna uspořádala 2 porady pro knihovníky z profesionálních a neprofesionálních knihoven včetně seminářů. Porada pro profesionální knihovníky proběhla v nových prostorách knihovny ve Kdyni. V její návaznosti byl uspořádán i seminář na téma Význam knihovny v našem městě pod vedením starosty Kdyně p. Jana Löffelmanna. Všem knihovnám s profesionálními pracovníky jsou elektronicky přeposílány informace získávané prostřednictvím konferencí VVSKIP, Region, Knihovna a Andersen. Mimořádné požadavky čtenářů z těchto knihoven jsou vyřizovány prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. V rámci porady pro dobrovolné knihovníky byla uspořádána přednáška PhDr. Věry Závacké na téma Co přinesl pobyt Boženy Němcové Domažlicím a Chodsku. Obsluhovaným knihovnám je periodicky nabízena možnost proškolování práce na počítači. Revize a aktualizace fondu zároveň s výměnou knihovníka proběhly v knihovnách Hlohová, Všeruby, Prapořiště, další revize pak v knihovnách Otov a Černíkov. Rozvoz výměnných souborů provádí metodička, která má k dispozici služební auto. Celkem bylo rozvezeno 165 souborů v rozsahu svazků. Pověřená knihovna zajišťuje pro své obsluhované knihovny distribuci knih z projektu MK Česká knihovna a časopisů Český les a IRIS. Městská knihovna Horažďovice Obsluhovala celkem 23 knihovny, z toho 2 profesionální knihovny Nalžovské Hory a Pačejov. Nově pracuje knihovna v Kovčíně. Úvazek metodičky činil 0,62. Pověřená knihovna obdržela dotační částku ve výši Kč, z toho na nákup výměnného fondu vynaložila Kč. Roční přírůstek výměnného fondu pořízený z těchto prostředků činil 365 knih, z příspěvku obce 11 svazků. V průběhu roku byla standardně poskytována poradenská činnost včetně konzultací telefonicky, em i při osobním kontaktu. Knihovníci mohou většinu informací najít na webových stránkách knihovny. Proběhly celkem 2 porady pro obsluhované knihovny, z toho jedna porada zvlášť pro střediskové knihovny Nalžovské Hory, Pačejov a Chanovice. Uskutečnily se semináře s tématy Webové stránky knihoven a Nové weby knihoven s navazující přednáškou p. Kateřiny Nekolové Knihovny jižní Ameriky Vzhledem k časovým možnostem knihovnic bylo zavedeno individuální školení v informačních technologiích v jejich volném čase. Knihovna Hejná byla rekonstruována a začala plnit roli komunitního centra, došlo zde i ke změně 5

6 knihovnice. Knihovna Třebomyslice byla delší dobu uzavřena, v listopadu proběhla personální změna, v Nalžovských Horách došlo na přechodnou dobu ke zkrácení provozní doby. Nedlouho zřízená knihovna v Kovčíně pracuje jako klasické komunitní centrum. Během roku uspořádala 14 kulturních a vzdělávacích akcí, v červenci zde byl instalován AKVS REKS. V současné době probíhá zpracování vlastního fondu knihovny. Na základě plánu revizí tato proběhla v knihovně Kvášňovice. Další probíhaly ve Svéradicích a Chanovicích. U 11 knihoven proběhla změna šablony webových stránek. Žádost o dotaci MK ČR z programu VISK 3 na podporu automatizovaných systémů podaly knihovny v Chanovicích a Hejné za pomoci pracovnic pověřené knihovny. Doprava výměnných souborů je zajišťována služebním autem, vlakem, autobusem, popř. soukromým automobilem. Je řešena i prostřednictvím knihovníků z obsluhovaných knihoven či přímo starostů obcí. Celkem bylo dodáno obsluhovaným knihovnám 82 souborů s svazkem, včetně 16 souborů vyřazených časopisů. Městská knihovna Klatovy Poskytovala služby 45 knihovnám, z toho 9 profesionálním Chudenice, Janovice, Kolinec, Měčín, Nýrsko, Plánice, Strážov, Švihov, Železná Ruda. Úvazek metodika a ostatních zainteresovaných pracovníků činí 1,24. Knihovna obdržela dotaci na výkon regionálních funkcí ve výši Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo Kč. Celkem bylo z dotační částky do výměnného fondu nakoupeno 988 svazků knih. Z prostředků obce bylo pořízeno 13 svazků. Kromě konzultací je poskytován rozsáhlý informační servis úřadům i knihovnám v pověřené oblasti prostřednictvím elektronické pošty, metodických materiálů, nabídek školení, pokynů a informací z knihovnické oblasti apod. Témata školení byla zaměřena na možnosti získávání financí z dotací, vydaný informační materiál k tomuto tématu byl zaslán i na obecní a městské úřady. Nově byly pořádány kurzy Trénování paměti. Během roku proběhly celkem 3 porady pro knihovníky, z toho jedna výjezdní do Městské knihovny v Plánici. Aktualizace vlastního fondu probíhá průběžně v Městské knihovně Nýrsko, probírka regionálního fondu byla provedena v knihovnách Poleň, Vícenice a Bezděkov. Revize za spolupráce metodičky proběhla v knihovnách Švihov a uzavřeny byly revize z roku 2013 v Janovicích, Plánici a Železné Rudě. Pověřená knihovna Klatovy působí jako distribuční místo pro knihy z projektu Česká knihovna a zprostředkovává předávání knih vyřazených z fondů knihovnám, které o ně projevily zájem nebo domovům pro seniory v Klatovech a okolí. Obsluhovaným knihovnám bylo rozvezeno 172 souborů s celkovým počtem svazků. K dopravě souborů je používáno služební auto. Městská knihovna Kralovice V roce 2014 vykonávala regionální činnost celkem ve 20 knihovnách, z toho ve dvou profesionálních knihovnách v Kožlanech a Žihli. Úvazek metodika 0,3 je rozdělen mezi pracovnice knihovny, které se podílely na chodu regionálního oddělení. Celková výše dotace činila Kč, na nákup knihovního fondu bylo vyčleněno Kč. Z této částky byly pořízeny 704 knihovní jednotky. Dalších 82 svazků bylo nakoupeno z prostředků obcí a z jiných zdrojů. Poradenská a konzultační činnost probíhala standardně podle aktuální potřeby knihovníků, dané knihovny či požadavků obcí. V průběhu roku se konala porada profesionálních i neprofesionálních knihovníků s programem hodnocení celkové činnosti, včetně přehledu hospodaření. Její součástí byla přednáška Dr. Věry Kubové s názvem Frantova práva. Do vlastních fondů obsluhovaných knihoven z prostředků svých zřizovatelů si někteří knihovníci nakupují sami. Na nákupu knih do výměnného 6

7 fondu se podíleli zřizovatelé obcí Dolní Hradiště a Kozojedy. Do knihoven bylo v průběhu roku expedováno 77 souborů v počtu svazků. Rozvoz knih probíhal služebním autem Města Kralovice. Městská knihovna Manětín Regionální knihovna Manětín obsluhovala i nadále 10 neprofesionálních knihoven. Výše dotace činila Kč. Z vynaložené částky Kč bylo do výměnného fondu nakoupeno 197 svazků knih, zvlášť z příspěvků zřizovatelů bylo pořízeno 115 knihovních jednotek. Úvazek metodické pracovnice činí 0,3. Výměnné soubory byly dováženy devíti knihovnám, knihovna Vlkošov standardně požadovala osobní odběr a knihovnice se sama podílela na složení svých souborů. Obsluhované knihovny obecně preferují menší počet svazků, ale častější výměnu. Celkem bylo předáno 30 souborů v počtu svazků. V průběhu roku se uskutečnila porada v knihovně Štichovice za přítomnosti starosty Manětína. Součástí porady byl seminář pro knihovníky na téma Využívání elektronických knih a čteček. Knihovnice si v jeho průběhu mohly čtečku prakticky vyzkoušet a seznámit se s výhodami i nevýhodami oproti knize. V knihovně Mladotice došlo k personální změně a za pomoci metodičky zde stále probíhá aktualizace a samotné zpracování darovaného fondu. Metodička též zažádala pro knihovny Nečtiny a Bezvěrov o grant Kniha pro prvňáčka a v návaznosti zde proběhly akce Pasování čtenářů. Obce Bezvěrov a Mladotice se podílely na nákupu knih do výměnného fondu. Městská knihovna Nepomuk Pověřená knihovna poskytovala služby 34 neprofesionálním knihovnám. V tomto roce již nepracovala knihovna v Dožicích. Ve svém obvodu působnosti má uzavřeny smlouvy pouze s neprofesionálními knihovnami. Dotace pověřené knihovně byla poskytnuta ve výši Kč. Za částku Kč bylo nakoupeno do výměnného fondu 673 svazků knih. Pracovní úvazek metodika činí 0,85. Poradenská a metodická činnost byla zaměřena na průběžné poskytování informací týkajících se způsobu provádění revizí a aktualizací knihovního fondu, vedení písemné dokumentace přírůstkového a úbytkového seznamu knihovny, nabídky školení, poskytování MVS apod. V průběhu roku proběhla porada knihovníků neprofesionálních knihoven a seminář zabývajícími se knihovnickou tématikou, standardy a pokyny Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí. V knihovnách Nová Ves a Třebčice proběhly revize knihovního fondu, na sklonku roku byla zahájena v knihovně Vrčeň. Do většiny obsluhovaných knihoven byl zakoupen nový nábytek a proběhla úprava prostorů pro čtenáře. V knihovně Kasejovice bylo dokončeno zadávání fondu do systému Clavius, zároveň byl spuštěn výpůjční protokol. Tato knihovna organizovala řadu kulturních akcí pro děti i dospělé, např. spaní v knihovně o vánočních prázdninách vyplněné řadou tematických her, cestopisné přednášky apod. Knihovna Železný Újezd byla přestěhována do rekonstruovaných prostor, došlo k personální změně, probíhaly zde časté besedy, výstavy a promítání filmů. Ze strany pověřené knihovny bylo obsluhovaným knihovnám poskytnuto 90 souborů o velikosti svazků. K rozvozu souborů bylo využíváno služební auto MěÚ Nepomuk. Městská knihovna Planá Knihovna pracovala druhým rokem v režimu pověřené knihovny, obsluhovala 6 knihoven. Na výkon RF obdržela dotační částku ve výši Kč, z toho na nákup knih bylo vynaloženo Kč. Do výměnného fondu bylo z těchto prostředků nakoupeno 156 svazků knih. Úvazek metodické pracovnice činil 0,2. Zřizovatelé 7

8 obsluhovaných knihoven přispívají na nákup knih do výměnného fondu částkou 15 Kč na 1 obyvatele obce. Z těchto prostředků bylo nakoupeno 389 svazků. V průběhu roku byla knihovnám standardně poskytována poradenská činnost ohledně knihovnické problematiky a předávány materiály týkající se knihovnických akcí. Knihovna v Bezdružicích byla přestěhována do nových prostor. Knihovny Černošín a Konstantinovy Lázně disponují svým vlastním fondem, o pomoc při revizi nežádaly. Byla svolána porada i připraven seminář pro knihovníky na téma Práce se čtenářem, který se však pro neúčast knihovníků nakonec nemohl uskutečnit. Problémem obcí v této lokalitě je velmi špatná dopravní obslužnost a vysoký věk knihovníků v neprofesionálních knihovnách. Z tohoto důvodu jsou využívány především osobní konzultace v rámci metodických návštěv. Obsluhované knihovny obdržely 13 souborů s celkovým počtem svazků, náklady na dopravu hradí Město Planá. Městská knihovna Plasy Pověřená knihovna obsluhovala 57 knihoven, z toho 10 profesionálních Chrást, Heřmanova Huť, Horní Bříza, Kaznějov, Líně, Nýřany, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, Zruč-Senec. Dotace na výkon regionálních funkcí byla poskytnuta ve výši Kč. Částka na nákup knihovního fondu činila Kč a bylo nakoupeno knihovních jednotek. Úvazek pracovníků na výkon regionálních funkcí byl oproti předcházejícímu roku opět snížen na 1,3. V průběhu roku se uskutečnily 2 porady pro profesionální i neprofesionální knihovníky, na programu bylo předávání zkušeností z knihovnické práce, další vzdělávání knihovníků, tvorba webových stránek, doporučení na nakladatelství poskytující slevy i aktuální problémy týkající se knihovnictví apod. Porady byly doplněny o 2 vzdělávací semináře na téma Trénování paměti. Byla uspořádána exkurze do nově zrekonstruovaných prostor centra stavitelského dědictví v Plasích. Revize knihovního fondu proběhla za pomoci metodiček v Hromnici, Všerubech a Loze. Pokračuje projekt na podporu čtenářství u nejmenších dětí s názvem Do knihovny za knížkou, hračkou, vědou, písničkou. V tomto roce se projektu účastnily knihovny v Rybnici, Oboře, Dolní Bělé, Pernarci, v Žilově a v České Bříze. Celkem bylo rozvezeno 159 výměnných souborů s 8934 svazky. Doprava byla zajišťována služebním autem. Knihovna města Plzně, p.o. Pověřená Knihovna města Plzně obsluhovala v rámci výkonu regionálních funkcí celkem 14 knihoven, z toho 1 profesionální ve Starém Plzenci. V tomto roce již byly knihovny v Červeném Hrádku i Újezdu zahrnuty do dotačního režimu. Výše přidělené částky činila Kč, na nákup knihovního fondu bylo vyčerpáno Kč. Do výměnného fondu bylo z těchto prostředků nakoupeno 214 svazků. Dalších knihovních jednotek do výměnného fondu bylo pořízeno z finančních prostředků zřizovatele Knihovny města Plzně. Pracovní úvazek činil 0,75, na výkonu RF se podílelo několik pracovníků pověřené knihovny. Do stálých fondů, trvale umístěných v obsluhovaných knihovnách, bylo nakoupeno a zpracováno z prostředků obcí 110 svazků, další velkou část nákupu tvořila periodika. Byla uspořádána jedna porada pro knihovníky obsluhovaných knihoven a jedna vzdělávací akce pod vedením Mgr. Konečného na téma Komunikace s konfliktním klientem. Konzultace a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení knihovnické problematiky, např. pomoc při hodnocení činnosti, práce s výpůjčním protokolem, aktualizace knihovního fondu, řešení předžalobních upomínek, skartace písemností apod. V knihovnách Božkov, Červený Hrádek a Bílá Hora byla za pomoci metodiček provedena revize knihovního fondu, a knihovně Černice se podařilo rozšířit otevírací 8

9 dobu. Kromě knihovny v Letkově jsou ostatní knihovny vybaveny automatizovaným systémem Clavius. Knihovna v Letkově prozatím není automatizovaná, pro evidenci výpůjček používá databázi v tabulkovém editoru Excel. Celkově byly distribuovány 133 výměnné soubory o počtu svazků. Knihy byly rozváženy služebním autem KmP, k cestám na metodické návštěvy využívaly pracovnice městskou hromadnou dopravu. Městská knihovna Přeštice Knihovna obsluhovala 26 neprofesionálních knihoven, v obvodu její působnosti nevykonává činnost žádná profesionální knihovna. Dotace byla přidělena ve výši Kč, na nákup knih do výměnného fondu bylo vyčleněno Kč. Z této částky bylo pořízeno 586 svazků. Úvazek metodika činil 0,78. V závěru roku byla svolána porada knihovníků, kde byla projednávána obvyklá knihovnická tématika především s důrazem na způsob zpracovávání statistických výkazů a zároveň proběhla přednáška na téma Práce s dětským čtenářem pod vedením bývalého knihovníka p. Pouzy Informace v podobě konzultací jsou poskytovány průběžně elektronicky, písemně nebo telefonicky. Knihovna Lužany byla přestěhována do nového prostoru v budově bývalé pošty, který byl vybaven odpovídajícím nábytkem. V knihovně Buková stále probíhá rekonstrukce knihovny. Během roku bylo do knihoven distribuováno 46 souborů o velikosti svazků. K dopravě je využíváno auto Městského úřadu Přeštice. Městská knihovna Rokycany Ve svém obvodu působnosti poskytovala služby celkem 57 základním knihovnám, z toho 7 profesionálním Holoubkov, Hrádek, Mirošov, Radnice, Strašice, Stupno, Zbiroh. V průběhu roku 2014 zahájila činnost Obecní knihovna Lhotka, která byla obsluhována mimo rámec dotační činnosti. Přidělená dotační částka na výkon regionálních funkcí činila Kč. Na nákup knihovního fondu bylo vydáno Kč, z těchto prostředků byl pořízen knihovní fond ve výši 729 svazků. V rámci projektu Česká knihovna bylo získáno darem 48 knih. Přepočtený roční průměr úvazků pro výkon RF činil 1,2, na činnosti se zároveň podílelo několik pracovnic. Pro knihovníky obsluhovaných knihoven bylo uspořádáno 13 pravidelných porad, v jejichž rámci byly jednoduchou formou vysvětleny správné knihovnické postupy. Byla uspořádána prezentace Stavění knihovního fondu a knihovníci se seznámili s používáním programu Clavius v souvislosti s novými katalogizačními pravidly RDA. Kromě standardní konzultační knihovnické činnosti byla věnována pozornost evidenci a vykazování statistických údajů. Metodická činnost zahrnovala opakované instruktáže v souvislosti s nově zavedenou automatizací neprofesionálních knihoven, byly prováděny jednoduché úpravy a kontroly nastavení programů včetně návrhů odborných aktualizací u firmy LANius. Zřizovatel Místní knihovny v Oseku přispěl určitou částkou na nákup knih do stálého fondu své vlastní knihovny, který pracovníci pověřené knihovny odborně zpracovali. Revizní práce za pomoci metodičky proběhly v knihovnách Kamenec a Holoubkov. Knihovnám bylo distribuováno v rámci výměnného fondu celkem 117 souborů o velikosti svazků. Knihovna nedisponuje služebním autem. Automobil sloužící k rozvozu souborů po knihovnách je nutno objednávat u zřizovatele knihovny a pro rozvoz jsou vyhrazené pouze 2 dny v týdnu. Městská knihovna Stříbro Knihovna vykonávala regionální činnost v 10 obsluhovaných knihovnách. Přidělená dotace činila Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo Kč. 9

10 Celkem bylo z těchto prostředků nakoupeno 362 svazků. Z příspěvků obcí bylo do výměnného fondu pořízeno 182 knih. Úvazek pracovnice zajišťující regionální funkci činil 0,25. Na sklonku roku byla pro knihovníky obsluhovaných knihoven uspořádána porada, která byla věnována každoročnímu hodnocení činnosti střediska, zabývala se problematikou regionu a přípravě statistiky. Součástí porady byl seminář v knihovně Záchlumí s názvem Problematika kulturně výchovných akcí v malých knihovnách, který byl doplněn ukázkou akce Dopoledne s pohádkou, věnovaný dětem z mateřské školy. Knihovníci využili možnosti prohlídky nové knihovny a multifunkční budovy OÚ Záchlumí. Místní knihovna Kostelec získala nové knižní regály, výhledově jsou slíbeny nové prostory pro knihovnu v Erpužicích. Revize proběhly za pomoci metodičky v knihovnách Cebiv a Záchlumí. Výměnné soubory byly již pro všechny knihovny vytvářeny prostřednictvím modulu AKS Clavius. Distribuce je standardně zajišťována služebním autem MěÚ, bylo rozvezeno celkem 36 souborů s svazky knih. Městská knihovna Sušice Obsluhovala 25 knihoven, z toho 4 profesionální knihovny Hartmanice, Kašperské Hory, Velhartice a Žichovice. Výše úvazku metodika RF činila 0,8. V tomto roce již nepracovala knihovna v Šimanově. Pověřená knihovna obdržela dotaci ve výši Kč. Na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo Kč a bylo nakoupeno 377 svazků. V průběhu roku se uskutečnily 2 porady, z toho jedna výjezdní. Knihovníci z profesionálních i neprofesionálních knihoven se seznámili s knihovnami v Prachaticích a Vimperku. Mohli si vyměnit zkušenosti, nové poznatky i načerpat novou inspiraci. Porady byly zaměřeny na výsledky knihoven, stav automatizace, připojení k internetu, revize fondu, aktualizace, plnění standardů i práci se čtenářem. V rámci porady byl uskutečněn seminář na téma Změny katalogizačních pravidel. Většina knihoven v regionu je připojena k internetu. V Obecní knihovně Bukovník došlo ke změně knihovníka, nová pracovnice byla podrobně proškolena metodičkou pověřené knihovny, seznámena s provozem knihovny, byla jí poskytnuta metodická pomoc při vedení dokumentace knihovny a při práci se čtenářem. Revize tento rok neprobíhaly v žádné z knihoven. V průběhu roku bylo na obsluhované knihovny služebním autem MěÚ Sušice expedováno 91 souborů v počtu svazků. Městské kulturní středisko Tachov - knihovna Poskytovala služby 17 knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně v Boru. Pověřená knihovna hospodařila s dotační částkou Kč, na nákup regionálního knihovního fondu vynaložila Kč. Z těchto prostředků bylo do výměnného fondu nakoupeno 355 svazků. Kromě této částky přispívají navíc i zřizovatelé obsluhovaných knihoven na nákup knih významnou částkou 16 Kč na 1 obyvatele obce, z níž bylo kromě knihovnických pomůcek nakoupeno 834 svazků. Z dalších zdrojů, tj. darů a z projektu Česká knihovna bylo pořízeno dalších 202 knihovních jednotek. Regionální činnost vykonávala 1 pracovnice na plný úvazek. Při metodických návštěvách se pravidelně řešila problematika týkající se obsahu výměnných souborů, dotazů knihovníků či čtenářů, kontrolovaly se deníky knihoven, výpůjční sáčky, seznamy čtenářů, řazení fondů apod. Konzultace a poradenská činnost probíhaly na základě potřeb a požadavků knihovnic. Pro pracovníky obsluhovaných knihoven byla uspořádána porada a autorské čtení Mgr. Karla Johany. Regionální autor představil svoji knihu s názvem Co se do elegií nevešlo. Revize v tomto roce neprobíhaly. V místní knihovně Dlouhý Újezd byl nově upraven prostor pro čtenáře včetně vymalování, výměny oken a regálů, knihovna 10

11 v Chodském Újezdě byla nově a přehledněji uspořádána. Ze strany pověřené knihovny bylo v průběhu roku distribuováno do knihoven 56 souborů s celkovým počtem knihovních jednotek. Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK Pracovnice oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví (dále jen OVOK) vykonávaly metodickou i poradenskou činnost a organizačně připravovaly vzdělávací akce pro knihovníky v regionu. Počátkem roku 2014 byla provedena kontrola výkonu a vyúčtování finančních prostředků na poskytování regionálních funkcí za jednotlivé pověřené knihovny a z poskytnutých údajů byla zpracována komplexní Roční zpráva o výkonu RF v Plzeňském kraji za rok Zpráva byla zveřejněna na webových stránkách SVK PK. Byla aktualizována a kontrolována data v materiálu Strategie rozvoje SVK PK a koncepce výkonu RF s výhledem do roku V průběhu roku 2014 bylo uskutečněno 10 metodických návštěv v pověřených a obsluhovaných knihovnách Planá, Blovice, Horažďovice, Přeštice (2x), Sušice, Dobřany, Domažlice, Stupno a Klatovy. Návštěvy byly zaměřeny na výkon regionálních služeb ze strany pověřených knihoven a plnění parametrů standardů veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS), a na posouzení stavu knihovny před její nominací na ocenění Knihovna roku. Poradenství se týkalo především vyúčtování krajské dotace na výkon RF knihoven, výkaznictví pro NIPOS MK ČR, kurzů informační gramotnosti, revizí knihovního fondu, zpracovávání grantů v programu VISK 3. Na oddělení OVOK se s dotazy obraceli nejen knihovníci, ale i zástupci obcí. Část výkonu RF je smluvně převedena ze strany SVK PK na 16 pověřených knihoven, které zabezpečovaly ve sledovaném roce činnost celkem 474 obsluhovaných knihoven. V průběhu roku se uskutečnily 4 společné koordinační porady OVOK s řediteli a vedoucími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje. Hlavními tématy těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji, zvýšení jejich efektivnosti a hospodárnosti, poskytování regionálních služeb ze strany jednotlivých pověřených knihoven, vzdělávání knihovníků, účast knihoven v celonárodních projektech, projednání novely metodického pokynu k výkonu RF, distribuce materiálů pro knihovny a aktuální úkoly knihovnické praxe. Samotný výkon RF upravují Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, která byla s účinností od aktualizována. Na základě metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky byla provedena analýza aktuálního stavu naplňování standardů VKIS v kraji. Celý materiál je zveřejněn na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Oddělení podalo jednu žádost o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky na projekt Kurzy informační gramotnosti. V roce 2014 se uskutečnilo 9 kurzů na rozvoj počítačových dovedností, osvědčení obdrželo celkem 145 účastníků. Kurzy informační gramotnosti běží už od r. 2001, každoročně zařazovány doplňující a rozšiřující nadstavbové kurzy, např. Elektronické ankety a jejich vyhodnocení, Sociální sítě, Digitální knihovna ZČU, Úvod do neviditelného webu a vyhledávání v EIZ, to jsou kurzy, které se těšily největšímu zájmu. Pro pracovníky veřejných knihoven byly připraveny 4 odborné přednášky - Současná americká literatura, Vybrané kapitoly z NOZ, Bohumil Hrabal méně známý, Čtenářství a dyslexie, dále 4 workshopy na téma Řečnické umění, Trénování paměti, Přátelská pracoviště, Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému, a setkání se zástupci firmy LANius k softwarové podpoře přechodu na nová katalogizační pravidla RDA. Byly shromažďovány, sledovány 11

12 a vyhodnocovány statistické údaje o činnosti knihoven v Plzeňském kraji KULT (MK) Výsledky posloužily mj. jako podklad pro vydání přehledného materiálu Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce Všechny statistické údaje byly po celý rok k dispozici a sloužily jako podklad pro další práci oddělení, např. k porovnávání výkonů v projektu Benchmarking knihoven a k analytické činnosti. 4. Hodnocení výkonu regionálních funkcí v pověřených knihovnách Stěžejní činností regionálních oddělení jednotlivých pověřených knihoven je nákup knihovního fondu, zpracování, tvorba výměnných souborů a jejich pravidelná distribuce do obsluhovaných knihoven. Celkový stav výměnného fondu k v Plzeňském kraji činil knihovních jednotek, odrážel přírůstek fondu i roční odpisy u jednotlivých knihoven. Celkový roční přírůstek výměnného fondu, zakoupený z prostředků kraje, obcí a jiných zdrojů včetně darů, činil svazků, což je o 830 svazků méně ve srovnání s rokem Roční přírůstek zakoupený z finančních prostředků kraje činil knihovních jednotek, to je pokles o knihovní jednotky. Projevila se zde jednak snížená dotační částka z minulého období i změna pravidel ve stávajícím roce, kdy bylo na nákup knihovního fondu vyčleněno 25% dotace namísto původních 30%. Vzrostla i průměrná cena nakoupeného titulu do výměnného fondu ze 180 Kč na 185 Kč. Naopak z příspěvku obcí a z jiných zdrojů bylo zakoupeno knihovních jednotek, tj. o 504 knihovních jednotek více ve srovnání s předchozím rokem. Nárůst fondu z jiných zdrojů je z grafu patrný ve velké míře především u Plzně, Tachova a Plané, v menší míře pak i v ostatních knihovnách. Roční přírůstek do knihovního výměnného fondu z finančních prostředků Plzeňského kraje a z prostředků obcí a jiných zdrojů (např. dary) Počet expedovaných výměnných souborů do neprofesionálních knihoven dosáhl v celokrajském měřítku 1 402, to je v celokrajském měřítku o 22 souborů více 12

13 než v roce Z grafu vykazují zvýšení knihovny Blovice, Dobřany, Horažďovice, Klatovy, Kralovice, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stříbro a Tachov. Počty expedovaných výměnných souborů do obsluhovaných knihoven meziroční srovnání Počet svazků poskytnutých v souborech činí , což je o knihovních jednotek méně než v předchozím roce. V souvislosti s vykazovaným počtem souborů je tedy zřejmé, že obsluhované knihovny požadovaly větší množství souborů s nižším zastoupením počtu svazků, probíhala tedy častější obměna knih. Všechny profesionální a i některé neprofesionální knihovny disponují navíc vlastním knihovním fondem. Meziroční srovnání počtu dodaných svazků v souborech 13

14 Speciální požadavky čtenářů řeší pověřené knihovny většinou formou vyžádaných menších souborů z pověřených knihoven i využíváním meziknihovní výpůjční služby. Většina neprofesionálních malých knihoven však nemá svůj vlastní fond, je tedy plně závislá pouze na obměně výměnných souborů. V dodávaných knihovních souborech jsou zpravidla zastoupeny všechny druhy literatury pro všechny věkové kategorie čtenářů, jak beletrie, tak i naučná literatura. Kromě uvedeného jsou do celé řady knihoven distribuovány i knihy a časopisy nejen z výměnného fondu, ale dle potřeby samozřejmě i z vlastního fondu pověřených knihoven. Srovnání počtu expedovaných souborů v návaznosti na počet obsluhovaných knihoven v jednotlivých regionech Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí je nutno rozlišovat nákup do výměnného fondu pověřené knihovny a nákup do vlastního fondu obsluhovaných knihoven od jejich zřizovatelů. Jednotliví zřizovatelé přispívali svým vlastním profesionálním a často i neprofesionálním knihovnám nákupem časopisů a knih. Tento fond zpracovávaly svým obsluhovaným knihovnám i pověřené knihovny Domažlice, Horažďovice, Manětín, Plzeň a Rokycany. Do celkového výměnného fondu pověřených knihoven přispívalo celkem 34 obcí v regionech Kralovice, Planá, Manětín, Plzeň, Stříbro a Tachov. Doprava v regionu v roce 2014 vykazovala větší objem z hlediska počtu 452 obsloužených knihoven. Bylo vykázáno ujetých km, což bylo o km více ve srovnání s rokem Údaje jsou v relaci s vyšším počtem dodaných souborů. Doprava na obsluhované knihovny byla zajišťována v převážné míře služebními vozidly zřizovatelů. Jednalo se především o dodávky výměnných souborů, revize a aktualizace fondu na knihovnách, metodické návštěvy, individuální poradenskou činnost apod. Revizní práce byly prováděny v pravidelných intervalech, souběžně s aktualizací fondu. Revize byla provedena v 22 knihovnách a fond byl aktualizován v 1 knihovně. 14

15 Tato činnost probíhala ve spolupráci s pracovnicemi pověřených knihoven v obsluhovaných knihovnách v regionech Blovice, Domažlice, Horažďovice, Klatovy, Plasy, Plzeň, Rokycany a Stříbro. Celkem bylo obslouženo 23 knihoven a zrevidováno svazků. Pracovní úvazky metodiků regionálních oddělení v Plzeňském kraji doznaly opět určitých změn. K významnému snížení došlo v knihovně Domažlice, kde nově činnost metodika pokrývá pouze 1,75 úvazku z původních 2 celých úvazků. Snížení o 0,3 úvazku vykazuje i knihovna v Plasích. Vzhledem k tomu, že se jedná o knihovny s nejvyšším počtem obsluhovaných knihoven v kraji, je tento stav velmi nepříznivý. Další úpravy doznaly knihovny v Kralovicích a hlavně v Plzni, kde naopak byly úvazky mírně zvýšeny. V celokrajském měřítku tak souhrn úvazků metodiků u pověřených knihoven činil 12,68, což znamená nárůst o nepatrnou část 0,05 úvazku. Statistické údaje vykazované v celostátním výkazu Kult (MK) se týkaly všech evidovaných knihoven v Plzeňském kraji. Každá pověřená knihovna zkontrolovala a zavedla do elektronických formulářů NIPOS jednotlivé statistické údaje svých obsluhovaných profesionálních i neprofesionálních knihoven za svůj region. Sumarizace dat proběhla elektronickou formou a veškeré údaje byly předávány již pouze elektronickou cestou k celostátnímu zpracování NIPOS. V roce 2014 bylo zpracováno a zkontrolováno celkem 529 statistických výkazů knihoven v elektronické podobě za rok Tento údaj zahrnoval formuláře za každou jednotlivou knihovnu evidovanou u Ministerstva kultury ČR a celkový součet sumářů za neprofesionální knihovny, sumáře za profesionální knihovny, sumáře za knihovny pověřené regionální funkcí a souhrnný celkový krajský sumář. Z výsledných údajů byl podrobně vypracován Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje za rok 2013 a distribuován všem profesionálním knihovnám v kraji a vybraným knihovnám v České republice. 15

16 5. Financování regionálních funkcí Pověřeným knihovnám byly na výkon regionálních funkcí rozhodnutím Zastupitelstva Plzeňského kraje přerozděleny pro rok 2014 celkové finanční prostředky ve výši Kč, částka je na stejné úrovni jako v předchozím roce. Suma byla přerozdělena metodou proporcionálního financování, která zohledňuje počet základních knihoven zřizovaných obcemi v Plzeňském kraji v okruhu působnosti pověřených knihoven. Poměrová částka při čerpání dotace byla na základě změny Pravidel poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji nově stanovena na max. 65% určených na osobní náklady a minimálně 25% na nákup knihovního fondu. Ustanovení se týkalo všech pověřených knihoven v Plzeňském kraji. Rozložení objemu finančních prostředků v Plzeňském kraji na výkon regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách Z předložených údajů statistických výkazů knihoven a ze zpracovaného sumáře výkonu a financování regionálních funkcí za rok 2014 je zřejmé, že všechny knihovny v maximální míře využily přidělenou dotaci a zároveň nepřekročily limit stanovený pro celkové osobní náklady. Maximální částka (65% z dotace), kterou bylo možno použít, nebyla v žádné knihovně překročena. Tato zahrnuje mzdové náklady stálých zaměstnanců na plné či částečné úvazky, zákonné sociální pojištění a sociální náklady. Celková suma osobních nákladů v roce 2014 činila u pracovníků vykonávajících regionální funkce Kč, tj. o Kč více v porovnání s předchozím rokem. Spotřeba materiálu byla vyčíslena na Kč. Z toho částka vynaložená na nákup knihovního fondu činila Kč, což bylo o Kč méně 16

17 než v předchozím roce. Zde došlo opět poklesu, způsobenému změnou a snížením procentuálního limitu na nákup fondu (po aktualizaci Pravidel nově 25% z dotace) i vzrůstající cenou knih, která v průměru činila 185 Kč za titul. U všech knihoven byla dodržena stanovená minimální hranice nákupu knih do výměnného fondu. Do celkové spotřeby materiálu bylo dále započítáno nákup pohonných hmot, tiskopisy pro knihovny, knižní lístky, kancelářské potřeby, fólie na obalování knih, knihovnické kalendáře, rozřaďovače, tonery do tiskáren a kopírek. Kromě těchto drobných nákupů knihovny v Domažlicích a Nepomuku pořizovaly i výpočetní techniku - tiskárnu, notebook a PC sestavu, které jsou zaneseny v položce Ostatní provozní náklady v souhrnné částce Kč. Další položku značí finanční příspěvky obcí na nákup knih do výměnných souborů pověřených knihoven. Aktivně bylo zapojeno 34 obcí, nejvíce v obvodu působnosti pověřené knihovny Tachov, Stříbro a Planá. Zde přispívalo do výměnného fondu celkem 29 obcí částkou 15 až 16 Kč na obyvatele obce, dále Kralovice, Manětín a Plzeň. Celková suma činila (včetně Plzně), tj. o Kč více než v roce Meziroční srovnání výše vynaložených prostředků na nákup knihovního fondu z prostředků krajské dotace v Kč Finanční náklady na spotřebu energie jsou vykázány ve výši Kč, o Kč méně než v předchozím roce. Položka nebyla sledována u knihoven Dobřany, Domažlice, Klatovy, Kralovice, Manětín, Nepomuk, Planá, Přeštice, Stříbro, Sušice a Tachov, protože se na úhradě podílí vlastní zřizovatel knihoven. Jedná se o podíly na vodném, stočném, na spotřebě elektrické energie a plynu. Položku opravy a udržování v roce 2014 v návaznosti na znění platných Pravidel (č. 844/13) nevykazovala žádná z knihoven. 17

18 Cestovné činilo Kč a vykazuje opět znatelný pokles, zahrnovalo cestovní náhrady v rámci metodických návštěv pracovníků pověřených knihoven, cestovné na pracovní porady a semináře. Cestovné nevykazuje 9 knihoven, protože služba byla opět financována z vlastních prostředků zřizovatele. Ostatní služby zahrnovaly položky jako je doprava, servis výpočetní techniky, náklady na telefonní poplatky, poplatky spojené s využitím internetových služeb. Položky ostatní služby byly finančně vyjádřeny souhrnnou částkou Kč, což znamenalo nepatrné snížení ve srovnání s předchozím rokem. Jmenované služby jsou též financovány z vlastních zdrojů zřizovatele a u knihoven Dobřany, Manětín, Nepomuk, Planá, Plzeň, Přeštice, Stříbro a Tachov zcela. Z toho náklady na dopravu vykazovaly knihovny Horažďovice, Klatovy, Kralovice, Rokycany a Sušice v částce Kč a servis výpočetní techniky uváděly knihovny Domažlice, Horažďovice, Klatovy, Kralovice, Plasy a Sušice ve výši Kč. Pokrýval poplatky za užívání programových servisů Clavius, údržbu webových stránek i správu serverů a počítačových sítí v návaznosti na výkon regionálních funkcí. Nákup knihovnických služeb na základě objednávky neprobíhal v žádné pověřené knihovně, tento způsob výkonu regionálních služeb byl zrušen. Jiné ostatní a provozní náklady tvořily poplatky za členství v organizaci SKIP a SKAT, a zákonné pojištění odpovědnosti. Sumárně jsou vyčísleny ve výši Kč a vykazovaly je pouze knihovny Blovice, Horažďovice a Rokycany. Na rok 2014 byla pověřeným knihovnám Plzeňského kraje přidělena na výkon regionálních funkcí celková dotace ve výši Kč. Částka byla poskytnuta ve stejné výši jako v předchozím roce. Dle nově schválených Pravidel se změnily poměrové procentuální podmínky čerpání dotace, tak jak je patrné z výše uvedeného. Z výsledku doložených údajů ze všech výkazů a přiložených souvisejících komentářů vypracovaných pověřenými knihovnami je patrno, že přidělená dotace z Plzeňského kraje byla plně vyčerpána a v závislosti na různorodých místních podmínkách i dle možností jednotlivých pověřených knihoven účelně využita. Velkou měrou přispívali i zřizovatelé pověřených knihoven na chod regionálních oddělení a zároveň na zabezpečení výkonu regionálních služeb. Celkově se jednalo o nemalou částku finančních prostředků, která v celkovém objemu není nijak sledována a ani vyčíslena, jako jsou např. příspěvky na mzdy, provozní prostředky, náklady na dopravu výměnných souborů, hrazení energií a údržba knihovních prostorů. Stejně tak zřizovatelé smluvně vázaných obsluhovaných knihoven mají zájem na chodu a zvelebování svých knihoven, jejich zaměstnanci často poskytují neocenitelné služby svým čtenářům z řad obyvatelstva obcí. Sestavil: Oddělení vzdělávání a knihovnictví SVK PK,

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j: SVKPlzeň/327/16 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 Plzeň 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2013 Studijní

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2012

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2012 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2012 1. Legislativa Výkon regionálních funkcí je v současnosti vázán následující legislativou: Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 1993 / 1994 M U Ž I DOROST Divize 1 Divize 0 Oblastní přebor 3 Oblastní přebor st. 2 1.A třída 3 Oblastní přebor ml. 0 1. B třída 5 Oblastní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2002/2003 M U Ž I DOROST Divize 1 Divize 0 Krajský přebor 3 Krajský přebor star. 4 1.A třída 2 Krajský přebor mlad. 4 1. B třída 8 Krajská

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADECH V I. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1989-1990

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1989-1990 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1989-1990 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 1989 / 1990 M U Ž I DOROST ČNFL, Divize 3 Divize 0 Krajský přebor 3 Oblastní přebor st. 1 1.A třída 3 Oblastní přebor ml. 0 1. B třída 3

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

číslo vlaku chybí* chybí* chybí* 7806 7810 7834 chybí* chybí* chybí*

číslo vlaku chybí* chybí* chybí* 7806 7810 7834 chybí* chybí* chybí* číslo vlaku 7806 7810 7834 7862 7801 7843 7805 7325 7327 7821 7869 7834 7322 7332 7302 7334 7331 7303 7323 7325 7335 změna oproti návrhu Trať 160 Plzeň hl. n. (12:18) - Plasy (13:06), Plasy (14:51) - Plzeň

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Eva Svobodová, Jana Benešová, Kateřina Hubertová Královéhradecký kraj 5 okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod,Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 1 krajská

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2004 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje za

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Výroční zpráva 2014 Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Trutnov, leden 2015 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....-

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2012 a knihovny v Královéhradeckém kraji Hradec Králové 31. ledna 2013 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji Ústí nad Labem 2015 odbor kultury a památkové péče ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX

Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX Zkušenosti z KUK Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu MU Asociace knihoven vysokých škol České republiky Brno, VUT, 20. 2. 2014 Evidence-based

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Historie automatizace

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více