Rozvojový projekt na rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový projekt na rok 2009"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Na podporu odstraňování slabých stránek vysoké školy Podprogram: podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy Název projektu: Rozvoj kabinetu interkulturních studií, inovace, restrukturalizace a rozšíření výuky (inter)kulturně orientovaných kurzů na FF UP Období řešení projektu: Od: Do: Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční prostředky: Z toho kapitálové finanční prostředky: Požadavek Čerpáno ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní řešitel Kontaktní osoba Jméno: Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D. dtto Podpis: Fakulta/Součást Adresa/Web: Telefon: FF UP, Katedra sociologie a andragogika Wurmova 7, Olomouc Jméno rektora: Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Podpis: Datum: Razítko školy:

2 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Předem stanovené cíle byly plně realizovány. 1) Restrukturalizace a inovace výuky kurzů zaměřených na interdisciplinární studium kultury na FF UP v rámci oborů sociologie, kulturní antropologie, mediální studia, bohemistika. - Na základě zakoupené odborné literatury byly vypracována a inovována kurikula následujících kurzů - genderová studia, interkulturní komunikace, sociologie kultury, vizuální studia, teorie migrace, kulturální naratologie - v rámci výše uvedených studijních oborů na FF UP v Olomouci a byla zajištěna studijní opora prostřednictvím nákupu zahraniční a domácí odborné literatury. V rámci přípravy výukových materiálů byly zřízeny webové stránky (http://interkulturstudia.upol.cz/) a knihovna Kabinetu interkulturních studií při KSA FF UP. 2) Realizace nových sociálně-vědných a kulturálně zaměřených kurzů (jmenovitě: kulturální studia, migrační studia, vizuální studia, interkulturní komunikace, genderová studia, kulturní naratologie) - Uvedené kurzy byly v průběhu letního semestru 2009 připraveny jednotlivými garanty, zařazeny do výukové nabídky relevantních kateder a realizovány v průběhu zimního semestru 2009 v rámci studijních oborů sociologie, andragogika, kulturální studia, mediální studia, kulturní antropologie, bohemistika. Inovovaná výuková nabídka byla v ZS 2009 doplněna realizací přednáškového cyklu Principy soužití s pozvanými experty zabývajícími se problematikou sociální práce a migrace. 3) Navazování oborové spolupráce se zahraničními pracovišti a prezentace badatelských výstupů kabinetu interkulturních studií na domácí i mezinárodní úrovni - Výsledkem navázání oborové domácí i zahraniční spolupráce a prezentace badatelských výsledků Kabinetu interkulturních studií byla: a) realizace hostujících přednášek zahraničních odborníků z oblasti kulturálních a komunikačních studií na FF UP v zimním semestru 2009: Prof. Wolfgang Müller-Funk (Universität Wien), Prof. Rainer Gries (Universität Jena), Mag. Moritz Gekeler (Staatliche Hochschule für Gestaltung v Karlsruhe); b) účast a přednášková činnost členů kabinetu na domácích i zahraničních konferenčních fórech: Kulturanalyse im zentraleuropäischen Kontext (Universität Wien), Filozofickoestetické reflexe posthistorického umění (Prešovská univerzita), Konference o české kultuře a umění ve 20. století (UP Olomouc), Masmediální komunikace a realita (Trnavská univerzita), hostující přednáška v rámci doktorandského semináře (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe), spoluúčast na založení sekce Sociologie náboženství (Masarykova česká sociologická společnost při AV ČR), vystoupení na konferenci Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice (FF ZČU v Plzni); c) vypracování grantových žádostí o podporu badatelských projektů s domácími i zahraničními partnery viz bod 6. 4) Uspořádání konference - Kabinet interkulturních studií při KSA na FF UP uspořádal ve středu 14. října 2009 mezioborovou konferenci na téma kultura moc identita. Účelem konference bylo vytvoření platformy pro veřejnou prezentaci výsledků bádání v oblasti humanitních a sociálních věd zabývajících se uvedenou problematikou z teoreticky i metodologicky odlišných hledisek. Dalším záměrem pořadatelů konference bylo vytvořit prostor sloužící k vzájemnému setkání a diskusi badatelů a studentů doktorských a magisterských studijních programů na FF UP. Oba uvedené cíle konference byly úspěšně naplněny. Konference se zúčastnili převážně mladí badatelé s příspěvky z oblasti migračních, genderových, vizuálních a mediálních studií. Konference se rovněž těšila velkému zájmu studentů. Podrobnější informace viz Žurnál UP č.7, r. 19 (2009) nebo webové stránky Kabinetu: 5) Sestavení, redakce a vydání konferenčního sborníku - Vybrané konferenční příspěvky byly zredigovány, zrecenzovány (Prof. Gerlinda Šmausová, Doc. Dušan Lužný) a publikovány v recenzovaném sborníku Identita, vyprávění, diference viz Daniel Topinka, Pavel Zahrádka (eds.) Identita, vyprávění, diference. Olomouc: UP Olomouc, Sborník tematizuje vybrané problémy z oblasti zkoumání genderových studií, migračních studií a kulturální naratologie. 6) Hledání a vypracovávání dalších grantů, které mohou zajistit fungování kabinetu a výzkum v budoucnu - V průběhu roku 2009 členové Kabinetu vypracovali a podali několik grantových žádostí o podporu následujících badatelských aktivit:. Strategie integrace a bariéry inkluze Ukrajinců a Vietnamců do české společnosti (GAČR společně s MU Brno a Západočeskou univerzitou v Plzni), Akademická platforma pro inkluzi cizinců a příslušníků národnostních menšin v terciárním vzdělávání (OPVK společně s MU Brno a Západočeskou univerzitou v Plzni), Vytvoření pedagogicko-badatelské platformy pro spolupráci FF UP s aplikační sférou (RP 2010), LUBICA: Ludwig Boltzmann Institute for Cultural Analysis in Central Europe (Ludwig Boltzmann Gesellschaft), Reklamní komunikace a problém důvěryhodnosti (Studentská grantová soutěž na UP Olomouc), Teorie formování evropských států (Studentská grantová soutěž na UP

3 v Olomouci), Badatelský pobyt pro vysokoškolské učitele na Universität Münster (DAAD), Vydaní kolektivní monografie Estetika nového milénia (Podpora excelence odborných publikačních výstupů pracovníků FF UP), Překlad odborné studie o estetické legitimitě rozdílu mezi vysokým a populárním uměním a její publikace v recenzovaném zahraničním časopise (Podpora individuálního rozvoje mladých akademických pracovníků FF UP). Kontrolovatelné výstupy Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. Kontrolovatelné výstupy byly plně realizovaný a jsou k nahlédnutí na požádání. 1) Podrobná kurikula jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí na požádání, ve Stidijním informačním systému ( STAG) nebo na webových stránkách KIS: 2) Prezenční listiny realizovaných kurzů a evaluační dotazníky - jsou k nahlédnutí na požádání. 3) Účast na domácích a mezinárodních konferencích a konzultace se zahraničními odborníky v oboru (inter)kulturálních studií viz anotace a plán konferencí, publikované příspěvky v konferenčních sbornících a přednášková činnost pozvaných expertů na FF UP. 4) Příruční knihovna kabinetu obsahuje cca 70 zahraničních a 20 domácích odborných titulů z oblasti migračních studií, genderových studií, vizuálních studií, kulturální naratologie, interkulturní komunikace a sociologie spotřební kultury. Knihovna KIS je studentům volně přístupná a seznam zakoupených knih je zveřejněn na stránkách Kabinetu: 5) Konference bližší informace o realizované konferenci (14. říjen 2009) KIS Kultura moc identita viz Žurnál UP č.7, r. 19 (2009), webové stránky Kabinetu (http://interkulturstudia.upol.cz/?page_id=572) a konferenční sborník viz bod 6. 6) Sborník Daniel Topinka, Pavel Zahrádka (eds.) Identita, vyprávění, diference. Olomouc: UP Olomouc, ) Grantové žádosti jsou k nahlédnutí na požádání. Změny v řešení Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na č. potřeby) MŠMT) Přehled o pokračujícím projektu Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. Rok realizace Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

4 Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) Čerpání dotace (v tis. Kč) 1. Kapitálové finanční prostředky celkem Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné věci movité (stroje, zařízení) Běžné finanční prostředky celkem Mzdové náklady: 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu Ostatní: 88 88, Materiální náklady (včetně drobného majetku) 70 76, Služby a náklady nevýrobní , Cestovní náhrady 30 26, Stipendia Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

5 Číslo položky (viz předchozí tab.) Název výdaje Odměny spoluřešitelů a dalších pracovníků projektu za vypracování podkladů a kurikulí, výuku kurzů a realizaci dalších jednotlivých cílů (nákup knih, zřízení knihovny a webových stránek KIS, zajištění domácích i zahraničních přednášejících, administrace, organizace a odborná garance konference, redakce a editace sborníku atd.), a to formou odměn k řádné tarifní mzdě. Výše odměny byla stanovena dle zapojení do projektu a povinností vyplývajících z přidělených úkolů. Částka zahrnuje odměnu pro pracovníky projektu nevázané na UP úvazkem za vypracování recenzních posudků, odborných studií, evaluačních dotazníků, přednáškovou činnost, externí výuku přizvaných expertů a další činnosti dle cílů projektu. Zbývající částka byla přesunuta do položky 2.1. Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu Náklady na nákup vybavení pro přípravu a realizaci projektu především nákup knih, kancelářských potřeb KIS, zálohovacích médií, kancelářských a materiálních potřeb nutných pro realizaci konference. Částka zahrnuje výdaje na propagaci kabinetu (tvorba webových stránek), náklady spojené s přípravou a realizací odborné konference a pokrytí nákladů spojených s vydáním (DTP, tisk) konferenčního sborníku a přípravou dalších publikačních aktivit KIS. Zbývající částka byla přesunuta do položky 2.4. Částku tvoří výdaje spojené jednak s pracovními cestami členů kabinetu (účast na konferencích, konzultace a kontakty s partnery), a jednak s cestovními výlohami externích přednášejících a spolupracovníků. Zbývající částka byla použita na dokoupení odborné literatury viz položka 2.4. Částka ( v tis. Kč) ,068 76,957 98,408 26, Částka na odměny ve formě stipendií pro participující studenty a doktorandy. 10

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA CHEMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu 4. Program na

Více

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol Podprogram na

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje dále uvedená témata rozvojových

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 JIHOČ ESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 Zvýšení atraktivnosti studia nových studijních oborů na vybraných fakultách Jihočeské

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více