Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce"

Transkript

1 Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Výroční zpráva za období říjen 2013 prosinec 2014 Žihobce, leden 2015 Mgr. Veronika Kočí

2 1. Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum existuje třetím rokem (slavnostní otevření ) a tedy uţ se postupně plnohodnotně zařazuje mezi ostatní turistické atraktivity v oblasti regionu Pošumaví. Současně se snaţí vystupovat jako zastřešující kulturní instituce v tomto regionu a reprezentant sdruţení Lamberská stezka, o. s. Muzeum nabízí tři místnosti stálé expozice a tři výstavní sály určené k sezónním výstavám. Infocentrum se úspěšně zařadilo do sítě infocenter v Pošumaví a na Šumavě a se všemi infocentry v okolí pravidelně spolupracuje a komunikuje. V říjnu 2013 nastoupila jako vedoucí muzea a infocentra nová pracovnice, Mgr. Veronika Kočí. Druhým pracovníkem zajišťujícím chod instituce je Libuše Kolářová. Infocentrum bylo začleněno do sítě certifikovaných infocenter v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky. V roce 2014 získalo muzeum i infocentrum certifikát pro I. stupeň Českého systému kvality sluţeb. Naším cílem do budoucnosti je vzhledem k cyklistickým trasám, které obcí prochází, získat certifikát Cyklisté vítáni. Naší snahou je propagovat Ţihobce a Ţihobecko jako turistický cíl se všemi jeho atraktivitami. Muzeum Lamberská stezka, Infocentrum, Naučná stezka Netopýřím parkem, Kulturní centrum Finska, galerie Netopýr a soustava nových cyklotras. 2. Muzeum - stálé expozice Expoziční část muzea se nachází v prvním patře a sestává se ze tří expozičních sálů. 2.1 Rekonstrukce zámeckého interiéru 19. století Expozice se snaţí přiblíţit, jak to na zámku mohlo vypadat v době, kdy byl trvale obydlen. Nábytek není původní, je zapůjčený ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Západočeského muzea v Plzni, Muzea Šumavy v Kašperských Horách a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Z doby biedermeieru ( ) pochází jídelní stůl a šest ţidlí s čalouněným sedákem. Typ této ţidle je analogický s biedermeierskými ţidlemi na Praţském hradě vyrobenými v 19. století praţskou firmou Feigl. Samostatně stojící prostorové zrcadlo zvané psyché vstoupilo do interiéru na začátku 19. století jako doplněk loţnice nebo dámského salonu. Dominantou expozice je osmiramenný závěsný lustr z bohatě řezaného, zlaceného dřeva. Další skupina zařízení pochází z doby empíru ( ), který biedermeieru bezprostředně předcházel. Vévodí mu kladívkový klavír značený Martin Kratochwill in Neuhaus. Martin Kratochvíl byl jedním z nejvýznamnějších výrobců hudebních nástrojů u nás v oné době. Rovněţ vystavený květinový stůl je velmi exkluzívní a poměrně neobvyklý, navrhl jej Josef Danhauser, akademický malíř a výrobce biedermeierského nábytku ve Vídni. Předchůdcem

3 empíru byl klasicismus ( ) ve výběru reprezentovaný komodou, toaletním stolkem a skříňovými hodinami. Autorem expozice je Mgr. Luboš Smolík. 2.2 Historie obcí lamberského panství V sále 202 se nachází expozice Historie obcí lamberského panství. Na nástěnných panelech je k vidění kopie mapy panství z roku 1775, dále je zde znázorněn rozsah tehdejšího panství na dnešní mapě a přiblíţena historie 5 nejvýznamnějších obcí bývalého lamberského panství Ţihobec, Ţichovic, Strašína, Nezamyslic a Rabí, vše doplněné bohatou fotografickou dokumentací. Jeden panel je věnován historii rodu Lamberg a rodové hrobce, která se nachází pod kaplí sv. Erazima v Nezamyslicích. Autorem textů o historii je PhDr. Vladimír Horpeniak, fotografie a grafické zpracování jsou dílem Jana Kavaleho. V roce 2014 byl do této místnosti instalován také originál obrazu Nezamyslický zázrak, který do té doby leţel na faře v Horaţďovicích. Obraz s laskavým svolením zapůjčil páter Ing. Koutský jako zástupce Českobudějovické diecéze. Obraz by potřeboval restauraci, na kterou se budeme snaţit získat finanční dotaci. 2.3 Flóra a fauna Pošumaví Poslední expoziční sál Flóra a fauna Pošumaví, sál 203, je věnován přírodě. Expozice je zaměřena především na vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), jelikoţ půda místního zámku je místem letní kolonie tohoto vzácného druhu a byla vyhlášena evropsky významnou lokalitou Natura Dále zde najdeme zmínku o utváření zdejší krajiny a o chráněných územích a druzích v blízkém okolí. Autorem expozice je Mgr. Pavel Hubený. Expozice muzea je koncipována jako dlouhodobá, v řádu následujích 2 let se neuvaţuje o její výměně. Vybavení expoziční části je jednak vlastní, jednak je zajištěno výpůjčkami od těchto institucí: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, ZUŠ Kličkova v Klatovech. Většina exponátů je zapůjčena do roku 2017, poté bychom měli uvaţovat o obměně stálé expozice v místnosti věnované rekonstrukci zámeckého interiéru 19. století.

4 3. Muzeum - výstavní činnost V přízemí muzea se nacházejí tři výstavní sály. Výstavní sál 101 slouţí zároveň jako sál multifunkční. Je zde umístěn laptop s napojením na projektor, případě širokoúhlou televizi. Sál má kapacitu 40 osob a slouţí pro pořádání besed, přednášek, setkání s občany. Po dohodě lze sál pronajmout i s moţností zajištění Coffe break. Sál 101 je vybaven 15 clip rámy 100*70 cm. Výstavní sál 102 je koncipován pouze pro výstavy, je vybaven závěsným systémem, na který je moţno osadit 35 clip rámů 100*70 cm. Výstavní sál 103 je rovněţ koncipován pouze pro výstavy, je vybaven závěsným systémem, na který je moţné umístit 17 clip rámů 100*70 cm. Koncem roku 2013 byly v rámci finanční dotace zakoupeny 2 vitríny pro potřeby infocentra, kaţdopádně vybavení muzea vitrínami je naprosto nedostačující a v budoucnu budeme usilovat o zakoupení dalších vitrín do prostor muzea. Díky absenci vitrín je omezena moţnost pořádání některých výstav, které jinak neţ ve vitríně být instalovány nemohou. Výstavy jsou koncipovány vţdy na 2 3 měsíce se snahou minimálních nákladů. Koncepce výstav je stanovena tak, aby vţdy v jeden okamţik byla nabídnuta výstava tzv. pro širokou veřejnost, pro děti, a současně pro náročnější návštěvníky. Díky třem expozicím toho lze snadno dosáhnout. Výstavy jsou koncipovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a tematicky nevylučovaly. Mnoho výstav je po dohodě s vystavovatelem zahajováno vernisáţí, při kterých většinou vybíráme dobrovolné vstupné. 3.1 Výstavní sál 101 Od října 2013 do prosince 2014 zde proběhly následující výstavy: říjen 2013: Výstava Malujeme rádi. Výstava prací ţáků ZŠ a MŠ Ţihobce : Ze ţihobeckých vzpomínek. Výstava dobových fotografií získaných od místních obyvatel : Historie lyţování na Šumavě. Výstava Emila Kintzla : Veronika Richterová: Srdeční záleţitost Česká republika. Unikátní časosběrný komplex fotografií zachycujících různé způsoby znázornění srdce v ČR : Simonetta: Na cestě obrazy známé české malířky : Miloslav Čelakovský: obrazy a kresby : Čtyři roční období. Fotografie Bety Cooper a batika Niny Klestilové. Výstavní plán pro rok 2015: : Emil Kintzl. Zaniklé vesnice na Šumavě.

5 : Kavale jinak: Extravagance šumavské krajiny : Obrazy Simonetty Šmídové. Prodejní výstava : Alice Kopečková: Aradekor Výstavní sál : Ţidovské komunity na Sušicku. Putovní výstava Západočeského muzea : České Vánoce aneb co o nich ještě nevíte. Výstava z rozsáhlé sbírky PhDr. Jiřiny Hánové z Rokycan : Vzpomínání jednoho ochotnického spolku. Výstava ke znovuobnovení ţihobeckého ochotnického spolku J. K. Tyla. Předměty, rekvizity, kostýmy, dobové plakáty : Velikonoční výstava nejen kraslic. Výstava ze soukromé sbírky PhDr. Jiřiny Hánové z Rokycan : Fauna a flora v hledáčku amatérských fotografů. Fotografie Ladislava Kratochvíla a Ladislava Siebera : Fotografická výstava: Albánie divoká příroda zapadlé země. Prezentace fotogafií z výzkumů společnosti ZOOGEOS : Václav Burle: Fotografická výstava hub : Betlémy Zdeňka Manna. Výstavní plán pro rok 2015: : Jaroslav Jedlička: Makrofotografie : Tamara Voldřichová: Výstava hracích karet, kvartet a stolních her : Vzpomínka na Jiřího Wintra Nepraktu. Průřezová výstava jeho díla Výstavní sál 103 říjen 2013: Karel Pecl: Na cestách : výstava Ze ţihobeckých vzpomínek (poté přestěhována do místnosti 101) : České Vánoce aneb co o nich ještě nevíte : Vzpomínání jednoho ochotnického spolku : Babiččiny kočárky. Výstava historických kočárků, panenek a hraček ze sbírky Aleny Balýové z Kutné Hory : Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovarnictví a sirkařství.

6 : Václav Burle: Fotografická výstava hub : Výstava Betlémy Zdeňka Manna. Výstavní plán pro rok 2015: : Petr Jána: Vše o mléku a mlékárenství : Tamara Voldřichová: Výstava hracích karet, kvartet a stolních her : Obnovená výstava historických kočárků a hraček. 4. Přednášková činnost a ostatní kulturní činnost v organizaci 4.1. Přednášková činnost Na podzim roku 2012 začalo Muzeum Lamberská stezka s přednáškovou činností v multifunkčním sále č Sále je vybaven laptopem s moţností připojení k dataprojektoru nebo k širokoúhlé televizi. Komfort přednášejících zvyšuje přenosný prezentér. Od října 2013 do prosince 2014 bylo uspořádáno celkem 11 přednášek. Přednášky se konají vţdy jednou za měsíc v období od října do dubna. Výjimkou byla červencová přednáška, která zahajovala stejnojmennou výstavu. Pro rok 2015 uvaţujeme sníţit počet přednášek na konání vţdy 1 x za dva měsíce s ohledem na určitou přesycenost. říjen 2013: František Šesták: Z Čech aţ na konec světa. listopad 2013: Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovarnictví. leden 2014: Pavel Šustr: Norsko únor 2014: Emil Kintzl: Historie lyţování na Šumavě. březen 2014: Miroslav Šobr: Příroda Patagonie Pavel Šustr: Sýrie Izrael Jordánsko. červenec 2014: Karel Pecl: Albánie. Tajemná příroda zapadlé země. říjen 2014: Václav Burle: O houbách a houbaření. František Šesták: Na kole po Route 66 listopad 2014: Vladislav Hošek: Nepál. Trek pro Mt. Everest a Cho-Oyu. prosinec 2014: Tomáš Cihlář: Historie šumavského sirkařství.

7 Pro první část roku 2015 připravujeme: leden 2015: Emil Kintzl: Zaniklé vesnice na Šumavě březen 2015: Japonsko očima Kateřiny Bruzlové Ostatní kulturní činnost v organizaci V roce 2013 jsme zahájili tradici rozsvěcování vánočního stromku v Ţihobcích ve spolupráci s dětmi ze ţihobeckého spolku hasičů. Koncem roku 2013 proběhlo v multifunkčním sále muzea slavnostní promítání nového filmu Putování krajem kněţny Káči aneb vyznání posledního Lamberka. Multifunkční sál jsme v následujícím roce vyuţili také k ukázce Vinutí perel technikou paní Jany Wudy, ke dvěma víkendům věnovaným tvoření, v létě se zde konal večer s písní a poezií v podání Přemysla Ruta a v září 2. ročník Setkání čtenářů časopisu Vítaný host s rekordní návštěvností. Kromě toho jsme zajišťovali Slavnostní otevření dětského hřiště a naučné stezky a taktéţ otevření Kulturního centra Finska V dubnu jsme uskutečnili představení pro děti v místním divadle a následnou prohlídku muzea (muzeum navštívilo 130 dětí). Naší snahou je podílet se na maximu kulturních akcí všeho druhu. V příštím roce jako novinku např. uvedeme módní přehlídku, rádi bychom uspořádali letní folkový festival v zámeckém parku, rozšířili expozici v kulturním centru Finska a v rámci přednáškových večerů se zaměřili na širší představení cizokrajných lokalit i např. s ukázkou místní gastronomie apod. 5. Spolupráce se školami, obcemi a sdělovacími prostředky, s muzei v zahraničí, různé 5.1 Spolupráce se školami Aktivně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Ţihobce. Škola pravidelně navštěvuje aktuální výstavy, jedenkrát ročně pro místní školu a okolní školy a školky připravujeme divadelní představení. 5.2 Spolupráce s obcemi Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Ţihobce je součástí Obce Ţihobce. Spolupracuje proto na všech akcích, které Obec pořádá. V rámci sdruţení Lamberská stezka se muzeum zasadilo o vytvoření nových webových stránek iniciovalo setkání pracovníků infocenter a turistických atraktivit a následné vytvoření hrací karty Lamberská stezka pro léto Cílem bylo v rámci meziobecní spolupráce posílat si mezi sebou turisty, kteří do oblasti přišli. Hrací karta obsahoval 5 políček (Ţihobce, Nezdice, Nezamyslice, Strašín a Ţichovice). Po získání všech pěti razítek získal návštěvník malý prezent. Muzeum a Infocentrum také zajišťuje výběr, propagaci a realizaci zájezdů v rámci sdruţení Lamberská stezka, o. s. V prosinci 2013 se uskutečnil zájezd do města Lamberků rakouského Steyru. Zájezd prováděla Veronika Kočí, ve Steyru prováděla místní průvodkyně

8 a naše spolupracovnice Silvie Somasgutner. V jarním období byl uspořádán zájezd za bavoskými pohádkovými zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau pod vedením paní Krousové. V prosinci 2014 se uskutečnil vyprodaný zájezd do Salzburgu a k jezeru Wolfgangsee. Přínosem těchto výletů je především to, ţe jde o nabídku určenou přímo lidem ţijícím v obcích ze sdruţení Lamberská stezka, o. s. Lze nastupovat v těchto obcích a tak mohou jet i lidé, kteří jinak mají problém dojet např. do Sušice, Klatov či Plzně. Pracovnice muzea Veronika Kočí je rovněţ pověřená správou webových stránek obce jejich aktualizací a doplňováním informací. Pro následující období navrhuji rozšíření stránek o samotný odkaz na Kulturní centrum Finska, které je dnes jiţ samostatně ţijící institucí. 5.3 Spolupráce se sdělovacími prostředky Muzeum a Infocentrum aktivně spolupracuje s regionálními periodiky. Všechny akce jsou pravidelně zveřejňovány na webu sumava.eu, na webu sumavanet.cz, kudyznudy.cz, zivehrady.cz, novinky.cz, sirkus.cz lamberskastezka.cz, zihobce,eu dále v Sušických novinách, Klatovském deníku, v novinách Doma v Pošumaví, v měsíčním kalendáři akcí sirkusu Současně vedeme stránky na fb, které navštěvuje v průměru 140 osob týdně. 5.5 Vydávání periodického tisku Muzeum a Infocentrum vydává 4 x ročně v nákladu 250 ks Ţihobecké listy. Noviny informují o aktuálním dění v obci a obcích přidruţených. Pracovnice muzea si zajišťují také jejich distribuci. Do novin pravidelně přispívají vedoucí místních spolků (TJ Ţihobce, SDH Ţihobce, Rozsedly, Ţihobecké divadlo), paní učitelky ze ZŠ a MŠ a další.

9 5.6 Tvorba celoročního Kalendáře akcí v Žihobcích a v okolí Pracovnice muzea a infocentra také zajišťují kaţdoroční vydání a pravidelnou aktualizaci Kalendáře akcí konaných v daném roce v obci a okolí. Kalendář obsahuje nejen akce pořádané muzeem a infocentrem, ale akce všech spolků a sloţek aktivně se podílejících na společenském, kulturním a sportovním vyţití v Ţihobcích a okolních obcích. 5.7 Spolupráce s Římskokatolickou farností Žihobce Muzeum a Infocentrum aktivně spolupracuje s římskokatolickou farností Ţihobce vedenou páterem Koutským. Kaţdoročně společně pořádáme několik koncertů v kostele Proměnění Páně v Ţihobcích. Do roku 2015 trvá tzv. Udrţitelnost projektu opravy kostela Proměnění Páně, v rámci které je garantováno vţdy alespoň 5 kulturních akcí v tomto svatostánku ročně. Od října 2013 do prosince 2014 proběhly v kostele Proměnění Páně tyto akce: adventní koncert Velkobor adventní koncert dětského pěveckého sboru motýlek z Vyškova Vánoční koncert dětí ze ZŠ Ţihobce a Sušice koncert skupiny Zebedeus Noc kostelů komentovaná prohlídka kostela a koncert sboru Velkobor Pellant Trio adventní koncert Bety, Nina a Batik Boys Vánoční koncert ZŠ a MŠ Ţihobce 5.8 Spolupráce s ostatními spolky v obci Aktivně spolupracujeme s ostatními spolky v obci. Pro TJ Ţihobce pravidelně zajišťujeme výrobu plakátů a propagaci jejich akcí, s dětmi z SDH připravujeme rozsvícení vánočního stromku v Ţihobcích, Po reorganizaci Ţihobeckého divadla opět naváţeme ve spolupráci s tímto spolkem. V plánu je organizace předprodeje na představení ochotnického spolku a propagace. 6. Návštěvnost muzea a infocentra 6.1 Statistika návštěvnosti muzea dle jednotlivých měsíců 6.2 Statistika návštěvnosti infocentra za rok 2014: celkový počet dotazů osobních (1 dotaz = 1 osoba) 373 celkový počet telefonických dotazů 239 celkový počet uživatelů internetu 114

10 6.3 Shrnutí návštěvnosti muzea za rok : Shrnutí návštěvnosti dle měsíců: leden únor březen duben květen červen červene c srpen září říjen listopad prosinec celkem počet osob akce příjem 5730,- 4680,- 8800, ,- 3380,- 1320,- 530,- 890, ,- počet osob akce akce Vít.host film 62 příjem 670,- 1035,- 1205,- 2645,- 4540,- 6406, , ,- 7296,- 4328,- 1817,- 2980, ,- počet osob akce akce tvoření 80 akce film Wudy vernisáž 30 nauč.stez.5 0 zaháj.mysl koncert 34 vernisáž 38 Vít.host ZŠ 20 tvoření MŠ 12 Senioři 57 příjem 2042,- 6271,- 5328,- 5073, ,- 8054, , ,- 4376,- 4857,- 6149,- 2635, , -

11

12 6.4 Počet otevíracích dnů Celkem otevřeno dnů od 1. října 2013 do 31. prosince 2014: Z toho soboty a neděle: 56 dní 380 dní Pro letní sezónu červenec a srpen byla přijata brigádnice Petra Vítovcová a mohl tak být zajištěn provoz 7 dní v týdnu. Přes prázdniny bylo otevřeno denně, čímţ došlo k více neţ 100% nárůstu návštěvnosti. Tento systém doporučujeme praktikovat i letech následujících. 7. Prodej upomínkových předmětů V infocentru zajišťujeme prodej upomínkových předmětů a suvenýrů. Suvenýry se vztahují především k pošumavskému tématu a k propagaci Ţihobec. 8. Závěr Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Ţihobce je sice stále novou turistickou institucí v oblasti Pošumaví, ale za tři roky existence jiţ velmi dobře etablovanou, coţ dokazuje neustálý vzestup návštěvnosti (viz tabulka Shrnutí návštěvnosti muzea za roky ). S nárůstem návštěvnosti souvisí samozřejmě i velký posun v oblasti příjmů. Naším cílem je v následujícím období pokračovat v nastaveném trendu, tedy snaţit se o stále širší povědomí o existenci muzea Lamberská stezka mezi širokou veřejností. V oblasti propagace se zaměřujeme jak na regionální média, tak na celostátní. Vyuţíváme propagaci prostřednictvím webových portálů, ale i sociálních sítí, kde jsme za rok získali více jak 130 fanoušků a tím se přibliţujeme i mladší věkové skupině. Dále bychom rádi dotáhli snahu o vytvoření malé kavárny v rámci Infocentra vzhledem k tomu, ţe v Ţihobcích není ţádná moţnost občerstvení. A tak bychom mohli alespoň uvařit návštěvníkům kávu a poskytnout malé občerstvení (voda, tatranky ). Moţnost vyuţití místnosti vedle infocentra. Ve výstavní činnosti a přípravě akcí se zaměřujeme především na to, aby se jednotlivé výstavy doplňovaly a aby si tady vţdy kaţdý návštěvník přišel na své (senioři, děti, dospělí ve středním věku). Co se týče nabídky kulturních akcí (především besedy apod.), rozhodli jsme se pro menší objem neţ v předchozím roce, aby nedocházelo k přesycenosti nabídky a vyčerpávání návštěvníků. Naší snahou je poskytovat zajímavou nabídku kulturních akcí v regionu Pošumaví a stát se centrem této nabídky. Současně se zapojujeme do projektu DCK West Klatovy záţitková kancelář, kde připravujeme kromě jednodenních výletů pro cyklisty i vícedenní varianty. Tím se naše instituce stává zajímavou i pro skupinu cyklistů, která je důleţitou návštěvnickou sloţkou. Na jaře proběhne k tématu taktéţ tisková konference v Plzni. Současně zajišťujeme 4 x do roka vydávání místních Ţihobeckých listů včetně jejich distribuce a vţdy do 31. ledna toho roku také kalendář akcí.

13 Věříme, ţe v nadcházejících letech dojde k dalšímu upevnění pozice Muzea a Infocentra mezi ostatními kulturními institucemi v regionu a bude pokračovat současný trend zvyšování návštěvnosti a příjmů. V Ţihobcích dne 12. ledna 2015 Mgr. Veronika Kočí

Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014.

Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014. Žihobecké listy Obsah vydání Informace z obce..1 Ze školy a školky..2-3 Z muzea a Infocentra...3-4 Myslivecký spolek Ţihobce. 4 Z divadla....4-5 Ze sportu. 5-8 Nad kronikou obce...8-9 Jubilanti..10 Zveme

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah: I. Základní charakteristika zařízení.. str. 3 II. Hlavní úkoly. str. 4 III. Personální

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2014 1. Úvod Příspěvková organizace Chvalský zámek vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 20 ze dne 5. září 2011, usnesením

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více