Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce"

Transkript

1 Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Výroční zpráva za období říjen 2013 prosinec 2014 Žihobce, leden 2015 Mgr. Veronika Kočí

2 1. Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum existuje třetím rokem (slavnostní otevření ) a tedy uţ se postupně plnohodnotně zařazuje mezi ostatní turistické atraktivity v oblasti regionu Pošumaví. Současně se snaţí vystupovat jako zastřešující kulturní instituce v tomto regionu a reprezentant sdruţení Lamberská stezka, o. s. Muzeum nabízí tři místnosti stálé expozice a tři výstavní sály určené k sezónním výstavám. Infocentrum se úspěšně zařadilo do sítě infocenter v Pošumaví a na Šumavě a se všemi infocentry v okolí pravidelně spolupracuje a komunikuje. V říjnu 2013 nastoupila jako vedoucí muzea a infocentra nová pracovnice, Mgr. Veronika Kočí. Druhým pracovníkem zajišťujícím chod instituce je Libuše Kolářová. Infocentrum bylo začleněno do sítě certifikovaných infocenter v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky. V roce 2014 získalo muzeum i infocentrum certifikát pro I. stupeň Českého systému kvality sluţeb. Naším cílem do budoucnosti je vzhledem k cyklistickým trasám, které obcí prochází, získat certifikát Cyklisté vítáni. Naší snahou je propagovat Ţihobce a Ţihobecko jako turistický cíl se všemi jeho atraktivitami. Muzeum Lamberská stezka, Infocentrum, Naučná stezka Netopýřím parkem, Kulturní centrum Finska, galerie Netopýr a soustava nových cyklotras. 2. Muzeum - stálé expozice Expoziční část muzea se nachází v prvním patře a sestává se ze tří expozičních sálů. 2.1 Rekonstrukce zámeckého interiéru 19. století Expozice se snaţí přiblíţit, jak to na zámku mohlo vypadat v době, kdy byl trvale obydlen. Nábytek není původní, je zapůjčený ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Západočeského muzea v Plzni, Muzea Šumavy v Kašperských Horách a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Z doby biedermeieru ( ) pochází jídelní stůl a šest ţidlí s čalouněným sedákem. Typ této ţidle je analogický s biedermeierskými ţidlemi na Praţském hradě vyrobenými v 19. století praţskou firmou Feigl. Samostatně stojící prostorové zrcadlo zvané psyché vstoupilo do interiéru na začátku 19. století jako doplněk loţnice nebo dámského salonu. Dominantou expozice je osmiramenný závěsný lustr z bohatě řezaného, zlaceného dřeva. Další skupina zařízení pochází z doby empíru ( ), který biedermeieru bezprostředně předcházel. Vévodí mu kladívkový klavír značený Martin Kratochwill in Neuhaus. Martin Kratochvíl byl jedním z nejvýznamnějších výrobců hudebních nástrojů u nás v oné době. Rovněţ vystavený květinový stůl je velmi exkluzívní a poměrně neobvyklý, navrhl jej Josef Danhauser, akademický malíř a výrobce biedermeierského nábytku ve Vídni. Předchůdcem

3 empíru byl klasicismus ( ) ve výběru reprezentovaný komodou, toaletním stolkem a skříňovými hodinami. Autorem expozice je Mgr. Luboš Smolík. 2.2 Historie obcí lamberského panství V sále 202 se nachází expozice Historie obcí lamberského panství. Na nástěnných panelech je k vidění kopie mapy panství z roku 1775, dále je zde znázorněn rozsah tehdejšího panství na dnešní mapě a přiblíţena historie 5 nejvýznamnějších obcí bývalého lamberského panství Ţihobec, Ţichovic, Strašína, Nezamyslic a Rabí, vše doplněné bohatou fotografickou dokumentací. Jeden panel je věnován historii rodu Lamberg a rodové hrobce, která se nachází pod kaplí sv. Erazima v Nezamyslicích. Autorem textů o historii je PhDr. Vladimír Horpeniak, fotografie a grafické zpracování jsou dílem Jana Kavaleho. V roce 2014 byl do této místnosti instalován také originál obrazu Nezamyslický zázrak, který do té doby leţel na faře v Horaţďovicích. Obraz s laskavým svolením zapůjčil páter Ing. Koutský jako zástupce Českobudějovické diecéze. Obraz by potřeboval restauraci, na kterou se budeme snaţit získat finanční dotaci. 2.3 Flóra a fauna Pošumaví Poslední expoziční sál Flóra a fauna Pošumaví, sál 203, je věnován přírodě. Expozice je zaměřena především na vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), jelikoţ půda místního zámku je místem letní kolonie tohoto vzácného druhu a byla vyhlášena evropsky významnou lokalitou Natura Dále zde najdeme zmínku o utváření zdejší krajiny a o chráněných územích a druzích v blízkém okolí. Autorem expozice je Mgr. Pavel Hubený. Expozice muzea je koncipována jako dlouhodobá, v řádu následujích 2 let se neuvaţuje o její výměně. Vybavení expoziční části je jednak vlastní, jednak je zajištěno výpůjčkami od těchto institucí: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, ZUŠ Kličkova v Klatovech. Většina exponátů je zapůjčena do roku 2017, poté bychom měli uvaţovat o obměně stálé expozice v místnosti věnované rekonstrukci zámeckého interiéru 19. století.

4 3. Muzeum - výstavní činnost V přízemí muzea se nacházejí tři výstavní sály. Výstavní sál 101 slouţí zároveň jako sál multifunkční. Je zde umístěn laptop s napojením na projektor, případě širokoúhlou televizi. Sál má kapacitu 40 osob a slouţí pro pořádání besed, přednášek, setkání s občany. Po dohodě lze sál pronajmout i s moţností zajištění Coffe break. Sál 101 je vybaven 15 clip rámy 100*70 cm. Výstavní sál 102 je koncipován pouze pro výstavy, je vybaven závěsným systémem, na který je moţno osadit 35 clip rámů 100*70 cm. Výstavní sál 103 je rovněţ koncipován pouze pro výstavy, je vybaven závěsným systémem, na který je moţné umístit 17 clip rámů 100*70 cm. Koncem roku 2013 byly v rámci finanční dotace zakoupeny 2 vitríny pro potřeby infocentra, kaţdopádně vybavení muzea vitrínami je naprosto nedostačující a v budoucnu budeme usilovat o zakoupení dalších vitrín do prostor muzea. Díky absenci vitrín je omezena moţnost pořádání některých výstav, které jinak neţ ve vitríně být instalovány nemohou. Výstavy jsou koncipovány vţdy na 2 3 měsíce se snahou minimálních nákladů. Koncepce výstav je stanovena tak, aby vţdy v jeden okamţik byla nabídnuta výstava tzv. pro širokou veřejnost, pro děti, a současně pro náročnější návštěvníky. Díky třem expozicím toho lze snadno dosáhnout. Výstavy jsou koncipovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a tematicky nevylučovaly. Mnoho výstav je po dohodě s vystavovatelem zahajováno vernisáţí, při kterých většinou vybíráme dobrovolné vstupné. 3.1 Výstavní sál 101 Od října 2013 do prosince 2014 zde proběhly následující výstavy: říjen 2013: Výstava Malujeme rádi. Výstava prací ţáků ZŠ a MŠ Ţihobce : Ze ţihobeckých vzpomínek. Výstava dobových fotografií získaných od místních obyvatel : Historie lyţování na Šumavě. Výstava Emila Kintzla : Veronika Richterová: Srdeční záleţitost Česká republika. Unikátní časosběrný komplex fotografií zachycujících různé způsoby znázornění srdce v ČR : Simonetta: Na cestě obrazy známé české malířky : Miloslav Čelakovský: obrazy a kresby : Čtyři roční období. Fotografie Bety Cooper a batika Niny Klestilové. Výstavní plán pro rok 2015: : Emil Kintzl. Zaniklé vesnice na Šumavě.

5 : Kavale jinak: Extravagance šumavské krajiny : Obrazy Simonetty Šmídové. Prodejní výstava : Alice Kopečková: Aradekor Výstavní sál : Ţidovské komunity na Sušicku. Putovní výstava Západočeského muzea : České Vánoce aneb co o nich ještě nevíte. Výstava z rozsáhlé sbírky PhDr. Jiřiny Hánové z Rokycan : Vzpomínání jednoho ochotnického spolku. Výstava ke znovuobnovení ţihobeckého ochotnického spolku J. K. Tyla. Předměty, rekvizity, kostýmy, dobové plakáty : Velikonoční výstava nejen kraslic. Výstava ze soukromé sbírky PhDr. Jiřiny Hánové z Rokycan : Fauna a flora v hledáčku amatérských fotografů. Fotografie Ladislava Kratochvíla a Ladislava Siebera : Fotografická výstava: Albánie divoká příroda zapadlé země. Prezentace fotogafií z výzkumů společnosti ZOOGEOS : Václav Burle: Fotografická výstava hub : Betlémy Zdeňka Manna. Výstavní plán pro rok 2015: : Jaroslav Jedlička: Makrofotografie : Tamara Voldřichová: Výstava hracích karet, kvartet a stolních her : Vzpomínka na Jiřího Wintra Nepraktu. Průřezová výstava jeho díla Výstavní sál 103 říjen 2013: Karel Pecl: Na cestách : výstava Ze ţihobeckých vzpomínek (poté přestěhována do místnosti 101) : České Vánoce aneb co o nich ještě nevíte : Vzpomínání jednoho ochotnického spolku : Babiččiny kočárky. Výstava historických kočárků, panenek a hraček ze sbírky Aleny Balýové z Kutné Hory : Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovarnictví a sirkařství.

6 : Václav Burle: Fotografická výstava hub : Výstava Betlémy Zdeňka Manna. Výstavní plán pro rok 2015: : Petr Jána: Vše o mléku a mlékárenství : Tamara Voldřichová: Výstava hracích karet, kvartet a stolních her : Obnovená výstava historických kočárků a hraček. 4. Přednášková činnost a ostatní kulturní činnost v organizaci 4.1. Přednášková činnost Na podzim roku 2012 začalo Muzeum Lamberská stezka s přednáškovou činností v multifunkčním sále č Sále je vybaven laptopem s moţností připojení k dataprojektoru nebo k širokoúhlé televizi. Komfort přednášejících zvyšuje přenosný prezentér. Od října 2013 do prosince 2014 bylo uspořádáno celkem 11 přednášek. Přednášky se konají vţdy jednou za měsíc v období od října do dubna. Výjimkou byla červencová přednáška, která zahajovala stejnojmennou výstavu. Pro rok 2015 uvaţujeme sníţit počet přednášek na konání vţdy 1 x za dva měsíce s ohledem na určitou přesycenost. říjen 2013: František Šesták: Z Čech aţ na konec světa. listopad 2013: Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovarnictví. leden 2014: Pavel Šustr: Norsko únor 2014: Emil Kintzl: Historie lyţování na Šumavě. březen 2014: Miroslav Šobr: Příroda Patagonie Pavel Šustr: Sýrie Izrael Jordánsko. červenec 2014: Karel Pecl: Albánie. Tajemná příroda zapadlé země. říjen 2014: Václav Burle: O houbách a houbaření. František Šesták: Na kole po Route 66 listopad 2014: Vladislav Hošek: Nepál. Trek pro Mt. Everest a Cho-Oyu. prosinec 2014: Tomáš Cihlář: Historie šumavského sirkařství.

7 Pro první část roku 2015 připravujeme: leden 2015: Emil Kintzl: Zaniklé vesnice na Šumavě březen 2015: Japonsko očima Kateřiny Bruzlové Ostatní kulturní činnost v organizaci V roce 2013 jsme zahájili tradici rozsvěcování vánočního stromku v Ţihobcích ve spolupráci s dětmi ze ţihobeckého spolku hasičů. Koncem roku 2013 proběhlo v multifunkčním sále muzea slavnostní promítání nového filmu Putování krajem kněţny Káči aneb vyznání posledního Lamberka. Multifunkční sál jsme v následujícím roce vyuţili také k ukázce Vinutí perel technikou paní Jany Wudy, ke dvěma víkendům věnovaným tvoření, v létě se zde konal večer s písní a poezií v podání Přemysla Ruta a v září 2. ročník Setkání čtenářů časopisu Vítaný host s rekordní návštěvností. Kromě toho jsme zajišťovali Slavnostní otevření dětského hřiště a naučné stezky a taktéţ otevření Kulturního centra Finska V dubnu jsme uskutečnili představení pro děti v místním divadle a následnou prohlídku muzea (muzeum navštívilo 130 dětí). Naší snahou je podílet se na maximu kulturních akcí všeho druhu. V příštím roce jako novinku např. uvedeme módní přehlídku, rádi bychom uspořádali letní folkový festival v zámeckém parku, rozšířili expozici v kulturním centru Finska a v rámci přednáškových večerů se zaměřili na širší představení cizokrajných lokalit i např. s ukázkou místní gastronomie apod. 5. Spolupráce se školami, obcemi a sdělovacími prostředky, s muzei v zahraničí, různé 5.1 Spolupráce se školami Aktivně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Ţihobce. Škola pravidelně navštěvuje aktuální výstavy, jedenkrát ročně pro místní školu a okolní školy a školky připravujeme divadelní představení. 5.2 Spolupráce s obcemi Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Ţihobce je součástí Obce Ţihobce. Spolupracuje proto na všech akcích, které Obec pořádá. V rámci sdruţení Lamberská stezka se muzeum zasadilo o vytvoření nových webových stránek iniciovalo setkání pracovníků infocenter a turistických atraktivit a následné vytvoření hrací karty Lamberská stezka pro léto Cílem bylo v rámci meziobecní spolupráce posílat si mezi sebou turisty, kteří do oblasti přišli. Hrací karta obsahoval 5 políček (Ţihobce, Nezdice, Nezamyslice, Strašín a Ţichovice). Po získání všech pěti razítek získal návštěvník malý prezent. Muzeum a Infocentrum také zajišťuje výběr, propagaci a realizaci zájezdů v rámci sdruţení Lamberská stezka, o. s. V prosinci 2013 se uskutečnil zájezd do města Lamberků rakouského Steyru. Zájezd prováděla Veronika Kočí, ve Steyru prováděla místní průvodkyně

8 a naše spolupracovnice Silvie Somasgutner. V jarním období byl uspořádán zájezd za bavoskými pohádkovými zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau pod vedením paní Krousové. V prosinci 2014 se uskutečnil vyprodaný zájezd do Salzburgu a k jezeru Wolfgangsee. Přínosem těchto výletů je především to, ţe jde o nabídku určenou přímo lidem ţijícím v obcích ze sdruţení Lamberská stezka, o. s. Lze nastupovat v těchto obcích a tak mohou jet i lidé, kteří jinak mají problém dojet např. do Sušice, Klatov či Plzně. Pracovnice muzea Veronika Kočí je rovněţ pověřená správou webových stránek obce jejich aktualizací a doplňováním informací. Pro následující období navrhuji rozšíření stránek o samotný odkaz na Kulturní centrum Finska, které je dnes jiţ samostatně ţijící institucí. 5.3 Spolupráce se sdělovacími prostředky Muzeum a Infocentrum aktivně spolupracuje s regionálními periodiky. Všechny akce jsou pravidelně zveřejňovány na webu sumava.eu, na webu sumavanet.cz, kudyznudy.cz, zivehrady.cz, novinky.cz, sirkus.cz lamberskastezka.cz, zihobce,eu dále v Sušických novinách, Klatovském deníku, v novinách Doma v Pošumaví, v měsíčním kalendáři akcí sirkusu Současně vedeme stránky na fb, které navštěvuje v průměru 140 osob týdně. 5.5 Vydávání periodického tisku Muzeum a Infocentrum vydává 4 x ročně v nákladu 250 ks Ţihobecké listy. Noviny informují o aktuálním dění v obci a obcích přidruţených. Pracovnice muzea si zajišťují také jejich distribuci. Do novin pravidelně přispívají vedoucí místních spolků (TJ Ţihobce, SDH Ţihobce, Rozsedly, Ţihobecké divadlo), paní učitelky ze ZŠ a MŠ a další.

9 5.6 Tvorba celoročního Kalendáře akcí v Žihobcích a v okolí Pracovnice muzea a infocentra také zajišťují kaţdoroční vydání a pravidelnou aktualizaci Kalendáře akcí konaných v daném roce v obci a okolí. Kalendář obsahuje nejen akce pořádané muzeem a infocentrem, ale akce všech spolků a sloţek aktivně se podílejících na společenském, kulturním a sportovním vyţití v Ţihobcích a okolních obcích. 5.7 Spolupráce s Římskokatolickou farností Žihobce Muzeum a Infocentrum aktivně spolupracuje s římskokatolickou farností Ţihobce vedenou páterem Koutským. Kaţdoročně společně pořádáme několik koncertů v kostele Proměnění Páně v Ţihobcích. Do roku 2015 trvá tzv. Udrţitelnost projektu opravy kostela Proměnění Páně, v rámci které je garantováno vţdy alespoň 5 kulturních akcí v tomto svatostánku ročně. Od října 2013 do prosince 2014 proběhly v kostele Proměnění Páně tyto akce: adventní koncert Velkobor adventní koncert dětského pěveckého sboru motýlek z Vyškova Vánoční koncert dětí ze ZŠ Ţihobce a Sušice koncert skupiny Zebedeus Noc kostelů komentovaná prohlídka kostela a koncert sboru Velkobor Pellant Trio adventní koncert Bety, Nina a Batik Boys Vánoční koncert ZŠ a MŠ Ţihobce 5.8 Spolupráce s ostatními spolky v obci Aktivně spolupracujeme s ostatními spolky v obci. Pro TJ Ţihobce pravidelně zajišťujeme výrobu plakátů a propagaci jejich akcí, s dětmi z SDH připravujeme rozsvícení vánočního stromku v Ţihobcích, Po reorganizaci Ţihobeckého divadla opět naváţeme ve spolupráci s tímto spolkem. V plánu je organizace předprodeje na představení ochotnického spolku a propagace. 6. Návštěvnost muzea a infocentra 6.1 Statistika návštěvnosti muzea dle jednotlivých měsíců 6.2 Statistika návštěvnosti infocentra za rok 2014: celkový počet dotazů osobních (1 dotaz = 1 osoba) 373 celkový počet telefonických dotazů 239 celkový počet uživatelů internetu 114

10 6.3 Shrnutí návštěvnosti muzea za rok : Shrnutí návštěvnosti dle měsíců: leden únor březen duben květen červen červene c srpen září říjen listopad prosinec celkem počet osob akce příjem 5730,- 4680,- 8800, ,- 3380,- 1320,- 530,- 890, ,- počet osob akce akce Vít.host film 62 příjem 670,- 1035,- 1205,- 2645,- 4540,- 6406, , ,- 7296,- 4328,- 1817,- 2980, ,- počet osob akce akce tvoření 80 akce film Wudy vernisáž 30 nauč.stez.5 0 zaháj.mysl koncert 34 vernisáž 38 Vít.host ZŠ 20 tvoření MŠ 12 Senioři 57 příjem 2042,- 6271,- 5328,- 5073, ,- 8054, , ,- 4376,- 4857,- 6149,- 2635, , -

11

12 6.4 Počet otevíracích dnů Celkem otevřeno dnů od 1. října 2013 do 31. prosince 2014: Z toho soboty a neděle: 56 dní 380 dní Pro letní sezónu červenec a srpen byla přijata brigádnice Petra Vítovcová a mohl tak být zajištěn provoz 7 dní v týdnu. Přes prázdniny bylo otevřeno denně, čímţ došlo k více neţ 100% nárůstu návštěvnosti. Tento systém doporučujeme praktikovat i letech následujících. 7. Prodej upomínkových předmětů V infocentru zajišťujeme prodej upomínkových předmětů a suvenýrů. Suvenýry se vztahují především k pošumavskému tématu a k propagaci Ţihobec. 8. Závěr Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Ţihobce je sice stále novou turistickou institucí v oblasti Pošumaví, ale za tři roky existence jiţ velmi dobře etablovanou, coţ dokazuje neustálý vzestup návštěvnosti (viz tabulka Shrnutí návštěvnosti muzea za roky ). S nárůstem návštěvnosti souvisí samozřejmě i velký posun v oblasti příjmů. Naším cílem je v následujícím období pokračovat v nastaveném trendu, tedy snaţit se o stále širší povědomí o existenci muzea Lamberská stezka mezi širokou veřejností. V oblasti propagace se zaměřujeme jak na regionální média, tak na celostátní. Vyuţíváme propagaci prostřednictvím webových portálů, ale i sociálních sítí, kde jsme za rok získali více jak 130 fanoušků a tím se přibliţujeme i mladší věkové skupině. Dále bychom rádi dotáhli snahu o vytvoření malé kavárny v rámci Infocentra vzhledem k tomu, ţe v Ţihobcích není ţádná moţnost občerstvení. A tak bychom mohli alespoň uvařit návštěvníkům kávu a poskytnout malé občerstvení (voda, tatranky ). Moţnost vyuţití místnosti vedle infocentra. Ve výstavní činnosti a přípravě akcí se zaměřujeme především na to, aby se jednotlivé výstavy doplňovaly a aby si tady vţdy kaţdý návštěvník přišel na své (senioři, děti, dospělí ve středním věku). Co se týče nabídky kulturních akcí (především besedy apod.), rozhodli jsme se pro menší objem neţ v předchozím roce, aby nedocházelo k přesycenosti nabídky a vyčerpávání návštěvníků. Naší snahou je poskytovat zajímavou nabídku kulturních akcí v regionu Pošumaví a stát se centrem této nabídky. Současně se zapojujeme do projektu DCK West Klatovy záţitková kancelář, kde připravujeme kromě jednodenních výletů pro cyklisty i vícedenní varianty. Tím se naše instituce stává zajímavou i pro skupinu cyklistů, která je důleţitou návštěvnickou sloţkou. Na jaře proběhne k tématu taktéţ tisková konference v Plzni. Současně zajišťujeme 4 x do roka vydávání místních Ţihobeckých listů včetně jejich distribuce a vţdy do 31. ledna toho roku také kalendář akcí.

13 Věříme, ţe v nadcházejících letech dojde k dalšímu upevnění pozice Muzea a Infocentra mezi ostatními kulturními institucemi v regionu a bude pokračovat současný trend zvyšování návštěvnosti a příjmů. V Ţihobcích dne 12. ledna 2015 Mgr. Veronika Kočí

Akce v Sušici a okolí březen 2014

Akce v Sušici a okolí březen 2014 Mlázovy 2.3. 4.3. 5.3. 5.3. 6.3., Informační středisko NP a CHKO Šumava, od 14:00 do 19:30 hodin Dokumentární film - Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného léčitele - film, který vypovídá o uzdraveních

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport.

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport. i 3 MAPA nejzajímavějších míst 12 13 POLABÍ 10 3 16 i 2 8 6 14 i 5 i 17 3 12 i Infocentra 4 Zajímavá místa Polabí Hrady a zámky 4 14 11 Muzea / Galerie / Expozice 15 16 1 1 i 2 Ubytování / Restaurace 5

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Ing. Bc. Fialová Dana STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Stáž proběhla ve firmě : Jiřina Regietová Dahlia Adresa: Vítězná 46 360

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Ztracené kobylky - Detailní informace pro sponzory 4. ročníku (13.6.2015)

Ztracené kobylky - Detailní informace pro sponzory 4. ročníku (13.6.2015) Ztracené kobylky - Detailní informace pro sponzory 4. ročníku (13.6.2015) OBSAH obecný Popis závodu...3 kdo jsou účastníci závodu...3 Profil pořadatele závodu...3 Místo konání závodu...4 termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI Stanislav Perkner Konference Marketing Management Žofín, Praha 14. 5. 2013 Soutěž marketérů v Train Invaders Hra z wi-fi palubního portálu ve vlacích SC Pendolino Pouze dnes

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW

ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW 25. října 2013 Parkhotel Plzeň GALAVEČER PLNÝ MÓDY A ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ CHOREOGRAFIE: PETR ČEJKA PŘEDSTAVENÍ SHOW Módní přehlídky luxusních značek v choreografii Petra

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 ROČNÍ STATISTIKA: Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2011 je 41, z toho registrační poplatek zaplatilo 38 čtenářů. Za celý rok

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Úvod. Informační centrum v Klatovech

Úvod. Informační centrum v Klatovech Úvod Informační centrum Klatovy, které již působí třetím rokem, prožilo rok, který byl pracovně velmi náročný. Díky odvedené práci a účastí se na akcích, se úroveň organizace posunula opět o krok dopředu.

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán Tematické zaměření Aktivity/ popis úkolu Úklid a úprava okolí Cílová skupina třída Kdo odpovídá Pč Termín realizace Místo okolí Poznámky způsob hodnocení,... Výzdoba dle ročních období

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více