Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce"

Transkript

1 Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Výroční zpráva za období říjen 2013 prosinec 2014 Žihobce, leden 2015 Mgr. Veronika Kočí

2 1. Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum existuje třetím rokem (slavnostní otevření ) a tedy uţ se postupně plnohodnotně zařazuje mezi ostatní turistické atraktivity v oblasti regionu Pošumaví. Současně se snaţí vystupovat jako zastřešující kulturní instituce v tomto regionu a reprezentant sdruţení Lamberská stezka, o. s. Muzeum nabízí tři místnosti stálé expozice a tři výstavní sály určené k sezónním výstavám. Infocentrum se úspěšně zařadilo do sítě infocenter v Pošumaví a na Šumavě a se všemi infocentry v okolí pravidelně spolupracuje a komunikuje. V říjnu 2013 nastoupila jako vedoucí muzea a infocentra nová pracovnice, Mgr. Veronika Kočí. Druhým pracovníkem zajišťujícím chod instituce je Libuše Kolářová. Infocentrum bylo začleněno do sítě certifikovaných infocenter v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky. V roce 2014 získalo muzeum i infocentrum certifikát pro I. stupeň Českého systému kvality sluţeb. Naším cílem do budoucnosti je vzhledem k cyklistickým trasám, které obcí prochází, získat certifikát Cyklisté vítáni. Naší snahou je propagovat Ţihobce a Ţihobecko jako turistický cíl se všemi jeho atraktivitami. Muzeum Lamberská stezka, Infocentrum, Naučná stezka Netopýřím parkem, Kulturní centrum Finska, galerie Netopýr a soustava nových cyklotras. 2. Muzeum - stálé expozice Expoziční část muzea se nachází v prvním patře a sestává se ze tří expozičních sálů. 2.1 Rekonstrukce zámeckého interiéru 19. století Expozice se snaţí přiblíţit, jak to na zámku mohlo vypadat v době, kdy byl trvale obydlen. Nábytek není původní, je zapůjčený ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Západočeského muzea v Plzni, Muzea Šumavy v Kašperských Horách a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Z doby biedermeieru ( ) pochází jídelní stůl a šest ţidlí s čalouněným sedákem. Typ této ţidle je analogický s biedermeierskými ţidlemi na Praţském hradě vyrobenými v 19. století praţskou firmou Feigl. Samostatně stojící prostorové zrcadlo zvané psyché vstoupilo do interiéru na začátku 19. století jako doplněk loţnice nebo dámského salonu. Dominantou expozice je osmiramenný závěsný lustr z bohatě řezaného, zlaceného dřeva. Další skupina zařízení pochází z doby empíru ( ), který biedermeieru bezprostředně předcházel. Vévodí mu kladívkový klavír značený Martin Kratochwill in Neuhaus. Martin Kratochvíl byl jedním z nejvýznamnějších výrobců hudebních nástrojů u nás v oné době. Rovněţ vystavený květinový stůl je velmi exkluzívní a poměrně neobvyklý, navrhl jej Josef Danhauser, akademický malíř a výrobce biedermeierského nábytku ve Vídni. Předchůdcem

3 empíru byl klasicismus ( ) ve výběru reprezentovaný komodou, toaletním stolkem a skříňovými hodinami. Autorem expozice je Mgr. Luboš Smolík. 2.2 Historie obcí lamberského panství V sále 202 se nachází expozice Historie obcí lamberského panství. Na nástěnných panelech je k vidění kopie mapy panství z roku 1775, dále je zde znázorněn rozsah tehdejšího panství na dnešní mapě a přiblíţena historie 5 nejvýznamnějších obcí bývalého lamberského panství Ţihobec, Ţichovic, Strašína, Nezamyslic a Rabí, vše doplněné bohatou fotografickou dokumentací. Jeden panel je věnován historii rodu Lamberg a rodové hrobce, která se nachází pod kaplí sv. Erazima v Nezamyslicích. Autorem textů o historii je PhDr. Vladimír Horpeniak, fotografie a grafické zpracování jsou dílem Jana Kavaleho. V roce 2014 byl do této místnosti instalován také originál obrazu Nezamyslický zázrak, který do té doby leţel na faře v Horaţďovicích. Obraz s laskavým svolením zapůjčil páter Ing. Koutský jako zástupce Českobudějovické diecéze. Obraz by potřeboval restauraci, na kterou se budeme snaţit získat finanční dotaci. 2.3 Flóra a fauna Pošumaví Poslední expoziční sál Flóra a fauna Pošumaví, sál 203, je věnován přírodě. Expozice je zaměřena především na vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), jelikoţ půda místního zámku je místem letní kolonie tohoto vzácného druhu a byla vyhlášena evropsky významnou lokalitou Natura Dále zde najdeme zmínku o utváření zdejší krajiny a o chráněných územích a druzích v blízkém okolí. Autorem expozice je Mgr. Pavel Hubený. Expozice muzea je koncipována jako dlouhodobá, v řádu následujích 2 let se neuvaţuje o její výměně. Vybavení expoziční části je jednak vlastní, jednak je zajištěno výpůjčkami od těchto institucí: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, ZUŠ Kličkova v Klatovech. Většina exponátů je zapůjčena do roku 2017, poté bychom měli uvaţovat o obměně stálé expozice v místnosti věnované rekonstrukci zámeckého interiéru 19. století.

4 3. Muzeum - výstavní činnost V přízemí muzea se nacházejí tři výstavní sály. Výstavní sál 101 slouţí zároveň jako sál multifunkční. Je zde umístěn laptop s napojením na projektor, případě širokoúhlou televizi. Sál má kapacitu 40 osob a slouţí pro pořádání besed, přednášek, setkání s občany. Po dohodě lze sál pronajmout i s moţností zajištění Coffe break. Sál 101 je vybaven 15 clip rámy 100*70 cm. Výstavní sál 102 je koncipován pouze pro výstavy, je vybaven závěsným systémem, na který je moţno osadit 35 clip rámů 100*70 cm. Výstavní sál 103 je rovněţ koncipován pouze pro výstavy, je vybaven závěsným systémem, na který je moţné umístit 17 clip rámů 100*70 cm. Koncem roku 2013 byly v rámci finanční dotace zakoupeny 2 vitríny pro potřeby infocentra, kaţdopádně vybavení muzea vitrínami je naprosto nedostačující a v budoucnu budeme usilovat o zakoupení dalších vitrín do prostor muzea. Díky absenci vitrín je omezena moţnost pořádání některých výstav, které jinak neţ ve vitríně být instalovány nemohou. Výstavy jsou koncipovány vţdy na 2 3 měsíce se snahou minimálních nákladů. Koncepce výstav je stanovena tak, aby vţdy v jeden okamţik byla nabídnuta výstava tzv. pro širokou veřejnost, pro děti, a současně pro náročnější návštěvníky. Díky třem expozicím toho lze snadno dosáhnout. Výstavy jsou koncipovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a tematicky nevylučovaly. Mnoho výstav je po dohodě s vystavovatelem zahajováno vernisáţí, při kterých většinou vybíráme dobrovolné vstupné. 3.1 Výstavní sál 101 Od října 2013 do prosince 2014 zde proběhly následující výstavy: říjen 2013: Výstava Malujeme rádi. Výstava prací ţáků ZŠ a MŠ Ţihobce : Ze ţihobeckých vzpomínek. Výstava dobových fotografií získaných od místních obyvatel : Historie lyţování na Šumavě. Výstava Emila Kintzla : Veronika Richterová: Srdeční záleţitost Česká republika. Unikátní časosběrný komplex fotografií zachycujících různé způsoby znázornění srdce v ČR : Simonetta: Na cestě obrazy známé české malířky : Miloslav Čelakovský: obrazy a kresby : Čtyři roční období. Fotografie Bety Cooper a batika Niny Klestilové. Výstavní plán pro rok 2015: : Emil Kintzl. Zaniklé vesnice na Šumavě.

5 : Kavale jinak: Extravagance šumavské krajiny : Obrazy Simonetty Šmídové. Prodejní výstava : Alice Kopečková: Aradekor Výstavní sál : Ţidovské komunity na Sušicku. Putovní výstava Západočeského muzea : České Vánoce aneb co o nich ještě nevíte. Výstava z rozsáhlé sbírky PhDr. Jiřiny Hánové z Rokycan : Vzpomínání jednoho ochotnického spolku. Výstava ke znovuobnovení ţihobeckého ochotnického spolku J. K. Tyla. Předměty, rekvizity, kostýmy, dobové plakáty : Velikonoční výstava nejen kraslic. Výstava ze soukromé sbírky PhDr. Jiřiny Hánové z Rokycan : Fauna a flora v hledáčku amatérských fotografů. Fotografie Ladislava Kratochvíla a Ladislava Siebera : Fotografická výstava: Albánie divoká příroda zapadlé země. Prezentace fotogafií z výzkumů společnosti ZOOGEOS : Václav Burle: Fotografická výstava hub : Betlémy Zdeňka Manna. Výstavní plán pro rok 2015: : Jaroslav Jedlička: Makrofotografie : Tamara Voldřichová: Výstava hracích karet, kvartet a stolních her : Vzpomínka na Jiřího Wintra Nepraktu. Průřezová výstava jeho díla Výstavní sál 103 říjen 2013: Karel Pecl: Na cestách : výstava Ze ţihobeckých vzpomínek (poté přestěhována do místnosti 101) : České Vánoce aneb co o nich ještě nevíte : Vzpomínání jednoho ochotnického spolku : Babiččiny kočárky. Výstava historických kočárků, panenek a hraček ze sbírky Aleny Balýové z Kutné Hory : Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovarnictví a sirkařství.

6 : Václav Burle: Fotografická výstava hub : Výstava Betlémy Zdeňka Manna. Výstavní plán pro rok 2015: : Petr Jána: Vše o mléku a mlékárenství : Tamara Voldřichová: Výstava hracích karet, kvartet a stolních her : Obnovená výstava historických kočárků a hraček. 4. Přednášková činnost a ostatní kulturní činnost v organizaci 4.1. Přednášková činnost Na podzim roku 2012 začalo Muzeum Lamberská stezka s přednáškovou činností v multifunkčním sále č Sále je vybaven laptopem s moţností připojení k dataprojektoru nebo k širokoúhlé televizi. Komfort přednášejících zvyšuje přenosný prezentér. Od října 2013 do prosince 2014 bylo uspořádáno celkem 11 přednášek. Přednášky se konají vţdy jednou za měsíc v období od října do dubna. Výjimkou byla červencová přednáška, která zahajovala stejnojmennou výstavu. Pro rok 2015 uvaţujeme sníţit počet přednášek na konání vţdy 1 x za dva měsíce s ohledem na určitou přesycenost. říjen 2013: František Šesták: Z Čech aţ na konec světa. listopad 2013: Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovarnictví. leden 2014: Pavel Šustr: Norsko únor 2014: Emil Kintzl: Historie lyţování na Šumavě. březen 2014: Miroslav Šobr: Příroda Patagonie Pavel Šustr: Sýrie Izrael Jordánsko. červenec 2014: Karel Pecl: Albánie. Tajemná příroda zapadlé země. říjen 2014: Václav Burle: O houbách a houbaření. František Šesták: Na kole po Route 66 listopad 2014: Vladislav Hošek: Nepál. Trek pro Mt. Everest a Cho-Oyu. prosinec 2014: Tomáš Cihlář: Historie šumavského sirkařství.

7 Pro první část roku 2015 připravujeme: leden 2015: Emil Kintzl: Zaniklé vesnice na Šumavě březen 2015: Japonsko očima Kateřiny Bruzlové Ostatní kulturní činnost v organizaci V roce 2013 jsme zahájili tradici rozsvěcování vánočního stromku v Ţihobcích ve spolupráci s dětmi ze ţihobeckého spolku hasičů. Koncem roku 2013 proběhlo v multifunkčním sále muzea slavnostní promítání nového filmu Putování krajem kněţny Káči aneb vyznání posledního Lamberka. Multifunkční sál jsme v následujícím roce vyuţili také k ukázce Vinutí perel technikou paní Jany Wudy, ke dvěma víkendům věnovaným tvoření, v létě se zde konal večer s písní a poezií v podání Přemysla Ruta a v září 2. ročník Setkání čtenářů časopisu Vítaný host s rekordní návštěvností. Kromě toho jsme zajišťovali Slavnostní otevření dětského hřiště a naučné stezky a taktéţ otevření Kulturního centra Finska V dubnu jsme uskutečnili představení pro děti v místním divadle a následnou prohlídku muzea (muzeum navštívilo 130 dětí). Naší snahou je podílet se na maximu kulturních akcí všeho druhu. V příštím roce jako novinku např. uvedeme módní přehlídku, rádi bychom uspořádali letní folkový festival v zámeckém parku, rozšířili expozici v kulturním centru Finska a v rámci přednáškových večerů se zaměřili na širší představení cizokrajných lokalit i např. s ukázkou místní gastronomie apod. 5. Spolupráce se školami, obcemi a sdělovacími prostředky, s muzei v zahraničí, různé 5.1 Spolupráce se školami Aktivně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Ţihobce. Škola pravidelně navštěvuje aktuální výstavy, jedenkrát ročně pro místní školu a okolní školy a školky připravujeme divadelní představení. 5.2 Spolupráce s obcemi Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Ţihobce je součástí Obce Ţihobce. Spolupracuje proto na všech akcích, které Obec pořádá. V rámci sdruţení Lamberská stezka se muzeum zasadilo o vytvoření nových webových stránek iniciovalo setkání pracovníků infocenter a turistických atraktivit a následné vytvoření hrací karty Lamberská stezka pro léto Cílem bylo v rámci meziobecní spolupráce posílat si mezi sebou turisty, kteří do oblasti přišli. Hrací karta obsahoval 5 políček (Ţihobce, Nezdice, Nezamyslice, Strašín a Ţichovice). Po získání všech pěti razítek získal návštěvník malý prezent. Muzeum a Infocentrum také zajišťuje výběr, propagaci a realizaci zájezdů v rámci sdruţení Lamberská stezka, o. s. V prosinci 2013 se uskutečnil zájezd do města Lamberků rakouského Steyru. Zájezd prováděla Veronika Kočí, ve Steyru prováděla místní průvodkyně

8 a naše spolupracovnice Silvie Somasgutner. V jarním období byl uspořádán zájezd za bavoskými pohádkovými zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau pod vedením paní Krousové. V prosinci 2014 se uskutečnil vyprodaný zájezd do Salzburgu a k jezeru Wolfgangsee. Přínosem těchto výletů je především to, ţe jde o nabídku určenou přímo lidem ţijícím v obcích ze sdruţení Lamberská stezka, o. s. Lze nastupovat v těchto obcích a tak mohou jet i lidé, kteří jinak mají problém dojet např. do Sušice, Klatov či Plzně. Pracovnice muzea Veronika Kočí je rovněţ pověřená správou webových stránek obce jejich aktualizací a doplňováním informací. Pro následující období navrhuji rozšíření stránek o samotný odkaz na Kulturní centrum Finska, které je dnes jiţ samostatně ţijící institucí. 5.3 Spolupráce se sdělovacími prostředky Muzeum a Infocentrum aktivně spolupracuje s regionálními periodiky. Všechny akce jsou pravidelně zveřejňovány na webu sumava.eu, na webu sumavanet.cz, kudyznudy.cz, zivehrady.cz, novinky.cz, sirkus.cz lamberskastezka.cz, zihobce,eu dále v Sušických novinách, Klatovském deníku, v novinách Doma v Pošumaví, v měsíčním kalendáři akcí sirkusu Současně vedeme stránky na fb, které navštěvuje v průměru 140 osob týdně. 5.5 Vydávání periodického tisku Muzeum a Infocentrum vydává 4 x ročně v nákladu 250 ks Ţihobecké listy. Noviny informují o aktuálním dění v obci a obcích přidruţených. Pracovnice muzea si zajišťují také jejich distribuci. Do novin pravidelně přispívají vedoucí místních spolků (TJ Ţihobce, SDH Ţihobce, Rozsedly, Ţihobecké divadlo), paní učitelky ze ZŠ a MŠ a další.

9 5.6 Tvorba celoročního Kalendáře akcí v Žihobcích a v okolí Pracovnice muzea a infocentra také zajišťují kaţdoroční vydání a pravidelnou aktualizaci Kalendáře akcí konaných v daném roce v obci a okolí. Kalendář obsahuje nejen akce pořádané muzeem a infocentrem, ale akce všech spolků a sloţek aktivně se podílejících na společenském, kulturním a sportovním vyţití v Ţihobcích a okolních obcích. 5.7 Spolupráce s Římskokatolickou farností Žihobce Muzeum a Infocentrum aktivně spolupracuje s římskokatolickou farností Ţihobce vedenou páterem Koutským. Kaţdoročně společně pořádáme několik koncertů v kostele Proměnění Páně v Ţihobcích. Do roku 2015 trvá tzv. Udrţitelnost projektu opravy kostela Proměnění Páně, v rámci které je garantováno vţdy alespoň 5 kulturních akcí v tomto svatostánku ročně. Od října 2013 do prosince 2014 proběhly v kostele Proměnění Páně tyto akce: adventní koncert Velkobor adventní koncert dětského pěveckého sboru motýlek z Vyškova Vánoční koncert dětí ze ZŠ Ţihobce a Sušice koncert skupiny Zebedeus Noc kostelů komentovaná prohlídka kostela a koncert sboru Velkobor Pellant Trio adventní koncert Bety, Nina a Batik Boys Vánoční koncert ZŠ a MŠ Ţihobce 5.8 Spolupráce s ostatními spolky v obci Aktivně spolupracujeme s ostatními spolky v obci. Pro TJ Ţihobce pravidelně zajišťujeme výrobu plakátů a propagaci jejich akcí, s dětmi z SDH připravujeme rozsvícení vánočního stromku v Ţihobcích, Po reorganizaci Ţihobeckého divadla opět naváţeme ve spolupráci s tímto spolkem. V plánu je organizace předprodeje na představení ochotnického spolku a propagace. 6. Návštěvnost muzea a infocentra 6.1 Statistika návštěvnosti muzea dle jednotlivých měsíců 6.2 Statistika návštěvnosti infocentra za rok 2014: celkový počet dotazů osobních (1 dotaz = 1 osoba) 373 celkový počet telefonických dotazů 239 celkový počet uživatelů internetu 114

10 6.3 Shrnutí návštěvnosti muzea za rok : Shrnutí návštěvnosti dle měsíců: leden únor březen duben květen červen červene c srpen září říjen listopad prosinec celkem počet osob akce příjem 5730,- 4680,- 8800, ,- 3380,- 1320,- 530,- 890, ,- počet osob akce akce Vít.host film 62 příjem 670,- 1035,- 1205,- 2645,- 4540,- 6406, , ,- 7296,- 4328,- 1817,- 2980, ,- počet osob akce akce tvoření 80 akce film Wudy vernisáž 30 nauč.stez.5 0 zaháj.mysl koncert 34 vernisáž 38 Vít.host ZŠ 20 tvoření MŠ 12 Senioři 57 příjem 2042,- 6271,- 5328,- 5073, ,- 8054, , ,- 4376,- 4857,- 6149,- 2635, , -

11

12 6.4 Počet otevíracích dnů Celkem otevřeno dnů od 1. října 2013 do 31. prosince 2014: Z toho soboty a neděle: 56 dní 380 dní Pro letní sezónu červenec a srpen byla přijata brigádnice Petra Vítovcová a mohl tak být zajištěn provoz 7 dní v týdnu. Přes prázdniny bylo otevřeno denně, čímţ došlo k více neţ 100% nárůstu návštěvnosti. Tento systém doporučujeme praktikovat i letech následujících. 7. Prodej upomínkových předmětů V infocentru zajišťujeme prodej upomínkových předmětů a suvenýrů. Suvenýry se vztahují především k pošumavskému tématu a k propagaci Ţihobec. 8. Závěr Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Ţihobce je sice stále novou turistickou institucí v oblasti Pošumaví, ale za tři roky existence jiţ velmi dobře etablovanou, coţ dokazuje neustálý vzestup návštěvnosti (viz tabulka Shrnutí návštěvnosti muzea za roky ). S nárůstem návštěvnosti souvisí samozřejmě i velký posun v oblasti příjmů. Naším cílem je v následujícím období pokračovat v nastaveném trendu, tedy snaţit se o stále širší povědomí o existenci muzea Lamberská stezka mezi širokou veřejností. V oblasti propagace se zaměřujeme jak na regionální média, tak na celostátní. Vyuţíváme propagaci prostřednictvím webových portálů, ale i sociálních sítí, kde jsme za rok získali více jak 130 fanoušků a tím se přibliţujeme i mladší věkové skupině. Dále bychom rádi dotáhli snahu o vytvoření malé kavárny v rámci Infocentra vzhledem k tomu, ţe v Ţihobcích není ţádná moţnost občerstvení. A tak bychom mohli alespoň uvařit návštěvníkům kávu a poskytnout malé občerstvení (voda, tatranky ). Moţnost vyuţití místnosti vedle infocentra. Ve výstavní činnosti a přípravě akcí se zaměřujeme především na to, aby se jednotlivé výstavy doplňovaly a aby si tady vţdy kaţdý návštěvník přišel na své (senioři, děti, dospělí ve středním věku). Co se týče nabídky kulturních akcí (především besedy apod.), rozhodli jsme se pro menší objem neţ v předchozím roce, aby nedocházelo k přesycenosti nabídky a vyčerpávání návštěvníků. Naší snahou je poskytovat zajímavou nabídku kulturních akcí v regionu Pošumaví a stát se centrem této nabídky. Současně se zapojujeme do projektu DCK West Klatovy záţitková kancelář, kde připravujeme kromě jednodenních výletů pro cyklisty i vícedenní varianty. Tím se naše instituce stává zajímavou i pro skupinu cyklistů, která je důleţitou návštěvnickou sloţkou. Na jaře proběhne k tématu taktéţ tisková konference v Plzni. Současně zajišťujeme 4 x do roka vydávání místních Ţihobeckých listů včetně jejich distribuce a vţdy do 31. ledna toho roku také kalendář akcí.

13 Věříme, ţe v nadcházejících letech dojde k dalšímu upevnění pozice Muzea a Infocentra mezi ostatními kulturními institucemi v regionu a bude pokračovat současný trend zvyšování návštěvnosti a příjmů. V Ţihobcích dne 12. ledna 2015 Mgr. Veronika Kočí

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum NOVÝ KLÁŠTER Knihovna Boženy Benešové Informační centrum Expozice Hřiště hraček Expozice Fatra v čase Expozice Slavia příběh továrny Depozitář sbírkových předmětů Muzeum Napajedla Muzeum Napajedla Expozice

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ OBCE LIBHOŠŤ NA ROK 2012 ÚNOR 17.2.2012 Cestopisné povídání výstup na nejvyšší vrchol světa - začátek v 18 hod. v klubovně vedle Vinárny - vstup dobrovolný 18.2.2012 Vodění medvěda

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Zámek Klášterec nad Ohří je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Klášterec nad Ohří. Organizace vznikla k 1. 5. 1993. Druhým významným mezníkem

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Tipy na výlety okolí Salcburku

Tipy na výlety okolí Salcburku Tipy na výlety okolí Salcburku Doporučujeme k zakoupení Salcburskou kartu: Salcburská karta (SalzburgerLand Card) je all inclusive kartou, se kterou můžete navštívit více než 190 zajímavostí v rakouské

Více

SALON METROPOLIS listopad 2010

SALON METROPOLIS listopad 2010 SALON METROPOLIS listopad 2010 Nabídka účasti v měsíčníku vydavatelství Metropolis live gourmet sport / wellness styl Měsíčník SALON Metropolis je novým, unikátním projektem vydavatelství Metropolislive,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Akce v Sušici a okolí březen 2014

Akce v Sušici a okolí březen 2014 Mlázovy 2.3. 4.3. 5.3. 5.3. 6.3., Informační středisko NP a CHKO Šumava, od 14:00 do 19:30 hodin Dokumentární film - Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného léčitele - film, který vypovídá o uzdraveních

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 v Polici nad Metují, Tyršova 341, 549 54 www.facebook.com/muzeumpapirovychmodelu Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy se pan Ladislav Badalec seznámil s

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Ing. Bc. Fialová Dana STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Stáž proběhla ve firmě : Jiřina Regietová Dahlia Adresa: Vítězná 46 360

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 Rekonstrukce stálé expozice zlata z 80. let minulého století byla zahájena v roce 2011 celkovou rekonstrukcí místnosti věnované

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MĚSTO ŽDÁNICE. (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa

MĚSTO ŽDÁNICE. (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa MĚSTO ŽDÁNICE (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa CO STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU VE ŽDÁNICÍCH? Renesanční zámek z roku 1569 s barokizovaným

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více