Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Ve svém druhém funkčním roce (od posledně vydané výroční zprávy), tj. od října 2007 do konce srpna 2008, se výbor ČSNM sešel 3x, čtvrté jednání plánované na bylo odvoláno pro aktuální nedostatek témat k řešení. Mimo tato setkání výbor kontinuálně projednával veškeré došlé podněty elektronicky. Činnost výboru byla zaměřena na následující okruhy: I. Koncepce oboru, II. Spolupráce s orgány státní správy, III. Spolupráce s mezinárodními organizacemi, IV. Příprava odborných akcí, V. Různé I. Koncepce oboru V prvním roce funkčního období započatá spolupráce s Radiologickou společností ČLS JEP (dále jen RS) ohledně koncepčních otázek provozu hybridních přístrojů a kvalifikace personálu, která byla po první společné schůzce přerušena ze strany RS, nedoznala ani ve druhém roce funkčního období žádného pokroku. ČSNM tedy pokračovala v řešení koncepčních otázek autonomně. Výbor revidoval existující vzdělávací program v nukleární medicíně (NM) a postoupil jej předsedovi akreditační komise k vydání při nejbližší možné příležitosti. Jedinými změnami je nová povinnost absolvovat alespoň týdenní kurz v CT diagnostice a získat praktické dovednosti při hybridních vyšetřeních. Důvodem je, že hybridní skenery začínají postupně představovat základní přístrojové vybavení oddělení NM. II. Spolupráce s orgány státní správy, Zástupci výboru se účastnili přípravných jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZ) ohledně novelizace vyhl. 424/2004 Sb. Byli svědky kompetenčních bojů mezi různými skupinami nelékařských profesí. Výbor dosud neobdržel výzvu k připomínkovému řízení, čili specifikace činností nelékařských zdravotnických profesí v nukleární medicíně je zatím nejistá. Předběžně bylo ze strany MZ přislíbeno, že: a) Farmaceutiční asistenti se specializací v radiofarmacii budou moci pod odborným dohledem pracovat i v imunoanalytické laboratoři. b) Sestry se specializací v nukleární medicíně budou moci obsluhovat hybridní přístroje za předpokladu, že absolvují příslušný akreditovaný kurz (jednorázový kurz připravuje SRLA). c) Specializace z nukleární medicíny pro zdravotní laboranty není a nebude zakotvena ve vyhlášce. Nicméně existující zdravotní laboranti postaru specializovaní v nukleární medicíně mohou požádat Odbor vzdělávání a vědy MZ o "přiznání specializované způsobilosti zdravotní laborant pro nukleární 1

2 medicínu ve vyjmenovaných činnostech", čímž získají doklad o specializaci dle současných předpisů. d) Přes veškerou snahu drtivé většiny členů výboru není pravděpodobné, že by do budoucnosti byla umožněna příprava radiofarmak jiným profesím, než farmaceutickým asistentům a příslušným vysokoškolákům. Výbor ČSNM nebyl informován o probíhající přípravě novely zákona o léku a jeho prováděcí vyhlášky týkající se přípravy radiofarmak, tudíž se nemohl zapojit do přípravy předpisů. Informaci o již probíhajícím připomínkovém řízení k vyhlášce získal jen díky funkci člena výboru ČSNM doc. Komárka ve výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Řada připomínek ČSNM k vyhlášce byla akceptována a podařilo se tak rozšířit možnosti individuální přípravy radiofarmak. Výbor byl několikrát požádán ze strany MZ o delegování zástupce do výběrového řízení na poskytování lůžkové péče v některých krajích. Ve všech případech se zástupce ČSNM řízení zúčastnil. Z hlediska oboru NM se jednalo o formální záležitosti vzhledem k neexistenci konkurence lůžkových oddělení NM v jednotlivých krajích. Výbor navrhl modifikaci formuláře ÚZIS, který každoročně slouží pro výkaz činnosti pracovišť NM tak, aby shromažďovaná data byla kompatibilní s daty shromažďovanými mezinárodními odbornými asociacemi. Předseda se zúčastnil informativních schůzek na MZ a SÚJB týkajících se připravovaných rozsáhlých legislativních změn ve zdravotnictví, jejichž součástí by mělo být mj. zakotvení národních radiologických standardů do legislativy, upřesnění odpovědnosti za lékařské ozáření, zavedení rezidentského systému specializačního vzdělávání lékařů a redukce počtu specializačních oborů (NM by měla zůstat zachována). Výbor byl vyzván MZ k připomínkování připravované vyhlášky o minimálním vybavení pracovišť NM. III. Spolupráce s mezinárodními organizacemi Výbor nadále spolupracoval s EANM a UEMS/EBNM. Pro EANM vypracoval odpověď na každoroční dotazník o stavu NM v ČR a zprostředkoval vyplnění několika dalších mezinárodních dotazníků, zaslal komentáře k několika guidelines. Místopředseda pro zahraniční styky se zúčastnil mimořádného i řádného jednání národních delegátů. Výbor průběžně zajišťoval předávání informací z EANM členům ČSNM prostřednictvím ů. Podrobnější informace jsou v samostatné příloze. IV. Příprava odborných akcí Výbor zaštítil přípravu 45. DNM v Havlíčkově Brodě ( ) a doporučil statutárním zástupcům ČLS JEP podepsat smlouvu s organizátorem. Výbor rozhodl o pořádání 46. DNM v Olomouci ( ). Výbor ČSNM čelil společné snaze Společnosti radiologických asistentů a České asociace sester získat monopol pro vydávání souhlasného stanoviska s 2

3 pořádáním vzdělávacích akcí dle 2 odst. 1) písm. d) či e) vyhl. 423/2004 Sb. (pro nelékařské profese). Souhlasná stanoviska k akcím výbor ČSNM nadále vydává, takže je zajištěno přidělování kreditů pro nelékařské profese v NM. Výbor akceptoval návrh redukovat počet klinických dní na jeden ročně v jarním termínu a rozšířit obsah DNM o přehledné přednášky nahrazující podzimní klinický den. V nadcházejícím období ČSNM plánuje uspořádat: klinický den ( , Praha) - Celostátní konference pracovní den sekce NLP ČSNM ČLS JEP a ČAS ( , Praha) - XXXI. pracovní dny sekce radiofarmacie (první polovina června 2009, Hradec Králové) - Konference sekce fyziků, elektroniků a výpočetní techniky (Opava) - a další akce, které budou upřesněny později. V. Různé - Výbor vydal několik kladných stanovisek k žádostem o instalaci přístrojů. - Výbor potvrdil současnou praxi pořádání odborných konferencí, tj. veškerá odpovědnost za zorganizování akce leží na lokálním organizátorovi. Výbor fungující na principu dobrovolnosti není schopen zorganizovat výběrové řízení na profesionální kongresovou organizaci a tu pak kontrolovat a nést odpovědnost za průběh akce. Žádná akce nesmí skončit ve finančním deficitu. - Výbor schválil národní radiologický standard pro PET/CT vyšetření. - Průběžně byly aktualizovány webové stránky ČSNM (www.csnm.cz). - Ve výboru došlo k personálním změnám. Zástupce sekce RF Ing. Ivana Kleisnera, CSc. po jeho ukončení činnosti v oboru nahradil RNDr. Miroslav Linhart a zástupce sekce SZP pí. Jarmilu Brousilovou z důvodu onemocnění nahradila pí. Milena Matysová. Odstoupivším členů výboru patří poděkování za jejich dosavadní práci. - Výbor upozornil SEKK, s.r.o. na problematičnost vydávání osvědčení imunoanalytickým laboratořím, na kterých je oskenovaný podpis předchozího předsedy ČSNM a vyzval SEKK k předložení návrhu smlouvy na novou formu spolupráce. - Výbor zatím nereflektoval na návrh některých jiných odborných společností vytvořit funkce krajských konzultantů, především v základních oborech. V Praze doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. předseda ČSNM 1 příloha 3

4 Stručná zpráva o činnosti místopředsedy výboru ČSNM pro zahraniční styky a spolupráci za období od do pro potřeby výboru ČSNM a výroční zprávu 2007/8 1) účast na schůzích národních delegátů Mimořádná schůze národních delegátů EANM ve Vídni V uvedeném období se uskutečnila pouze mimořádná schůze národních delegátů. Podrobná písemná zpráva byla podána členům výboru ČSNM. Členové EANM mohou vyhledat příspěvky řečníků a diapozitivy ilustrující aktuální problematiku národních společností na uzavřených stránkách EANM. Prof. Cuocolo seznámil delegáty s novým způsobem komunikace výkonného výboru s členskou základnou, kterým je "newsletter" rozesílaný em a dostupný mj. také na Ve svém vystoupení dále komentoval činnost pracovních skupin a výborů (task groups/committees) a potřebu posílení komunikace s ESR a dalšími odbornými společnostmi. Společný podvýbor EANM/ESR připravil 2 dotazníky, (jeden pro národní společnosti a jeden pro individuální členy) s cílem zjištění současného stavu specializační průpravy v nukleární medicíně a radiologii a informací o jejích budoucích trendech a právních úpravách v jednotlivých evropských zemích. Prof. Bourguet přednesl zprávu o hospodaření EANM v roce 2007, ze které mimo jiné vyplývá pravděpodobné zvýšení členských příspěvků. Současné příspěvky údajně přestávají pokrývat výdaje (deklarované jako "increased services" členům EANM). Přitom cena časopisu klesla z 61 na 35 EUR (v důsledku překročení hranice pro množstevní slevu), zatímco náklady na provoz EANM vzrostly ze 36 na 62 EUR - obojí v rámci jednoho členského příspěvku. Část zvýšených nákladů jde na úhradu nákladů spojených s "public relations" EANM včetně profesionálního lobování v Bruselu, o čemž podrobně referoval prof. Knapp. Prof. Al-Nahhas referoval o komunikaci s národními společnostmi, pravidelném dotazníku EANM, potřebě aktualizovat seznamy národních odborných poradců, aj. Závěrem první části jednání bylo schváleno doporučení změny stanov - jeden národní delegát bude moci zastupovat národní odbornou společnost nejdéle po dobu 4 let. Ve druhé části jednání byly předneseny příspěvky národních delegátů. Ve svém příspěvku jsem komentoval diapozitiv s výčtem aktuálních problémů připravený výborem ČSNM - malý zájem mladých lékařů a fyziků o obor nukleární medicíny, malý zájem radiologů spolupracovat na přípravě vzdělávacích programů pro hybridní zobrazování, restriktivní legislativa, omezené úhrady, mizení tradiční interdisciplinární struktury nukleární medicíny v důsledku osamostatňování subspecializací (radiofarmacie, lékařská fyzika), které přináší nové typy "střetu zájmů" a oslabení integrující role lékařů, přebujelá administrativa a přetěžování aktivních profesionálů mnoha vedlejšími činnostmi. Pozitivním "problémem" a výzvou je příprava 14. mezinárodního sympozia "Radionuclides in Nephrourology" v České republice, které by se mělo uskutečnit v první polovině roku Obecnou stížností všech delegátů byl nedostatek mladých lékařů se zájmem o obor a úbytek stávajících. V některých zemích klesá i počet scintigrafických vyšetření včetně PET/CT. Jak rozumně poznamenal jeden z diskutujících, problém nemají jednotlivé země, ale nukleární medicína. To je potřeba si uvědomit a něco s tím udělat. Současná krize dodávek Tc generátorů ovšem problémy oboru dále prohlubuje. Nepomůže ani snaha o "řešení" či "mapování" problémů rozesíláním dalších dotazníků. Schůze jsem se zúčastnil na náklady ČSNM (dodatečně proplacená jízdenka) a EANM (nocleh, stravování). Příští schůze národních delegátů se uskuteční v rámci kongresu EANM 2008 v Mnichově. Členům ČSNM/EANM doporučuji zúčastnit se valného shromáždění a bedlivě sledovat případné zdůvodnění výše členských příspěvků.

5 2) dotazníkové akce Vzestupný trend vyžadovat informace pomocí různých dotazníků pokračoval i v období od listopadu 2007 do září Přes deklarované nejvíce 2 (!) dotazníky rozesílané EANM ročně byly uspořádány 4 velké dotazníkové akce (standardní dotazník o stavu národních společností, 2 dotazníky EANM/ESR o hybridním zobrazování, dotazník nukleární kardiologie) a několik menších akcí, včetně požadovaných hlášení o stavu dodávek Tc generátorů na začátku a v průběhu krize v září ) mezinárodní akce v České republice Na výše uvedené mimořádné schůzi národních delegátů ve Vídni byl opakovaně pochvalně zmiňován odborný a především finanční úspěch mezinárodní konference o nukleární kardiologii ICNC 2007 v Praze s přebytkem 80 keur, z nichž polovina byla uložena na účet EANM a polovina poskytnuta jako základ organizátorům ICNC 2009 v Barceloně. Z pohledu účastníků se ovšem jednalo o jednu z nejnákladnějších a nejméně dostupných odborných akcí celosvětově. Ve dnech se v Praze uskutečnila schůze mezinárodního vědeckého výboru o radionuklidech v nefrourologii (ISCORN) s cílem přípravy symposia Radionuclides in Nephrourology v České republice v roce 2010 (www.iscorn.org). Informace o ISCORN a pražském setkání byla publikována v srpnovém čísle EJNMMI. Ve dnech se v Praze uskutečnil úspěšný jubilejní 40. seminář Evropské školy nukleární medicíny (ESNM), který ve spolupráci s proděkanem ESNM prof. Szilvasim a sekretariátem EANM tradičně zorganizoval prim. MUDr. J. Kubinyi, Ph.D. se členy místního organizačního výboru. Tématy hlavních přednášek byla dozimetrie v radiofarmacii, nukleární kardiologie, PET v onkologii a zobrazování sentinelových uzlin pomocí SPECT/CT. 4) jiné Návrh na čestné členství prof. Dienstbiera v EANM nebyl výkonným výborem přes poměrně širokou mezinárodní podporu kandidatury přijat. Další činnost národního delegáta v průběhu období od listopadu 2007 do září 2008 spočívala v intenzivní ové korespondenci se sekretariátem EANM, distribuci zpráv a zprostředkování komunikace mezi sekretariátem EANM a národními odbornými kontakty pro jednotlivé pracovní skupiny, v koordinaci připomínek k novým evropským standardům ("procedure guidelines"), vyplňování dalších méně rozsáhlých dotazníků, atd. V Praze dne Martin Šámal

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Němeček,

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č.

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. 140 Přítomni: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., Mgr. Jiří Dienstbier,

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více