Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako nespecifická prevence. Na jejím uskutečňování se spolupodílejí třídní a netřídní učitelé, vedení školy, školní poradenské pracoviště i pracovníci jiných organizací. 1. Specifická prevence Žáky se snažíme o problematice primární prevence informovat především zařazováním příslušných témat do hodin výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, dějepisu a přírodopisu. Problematice rostoucí agresivity mezi dětmi na obou stupních a řešení počátečních stadií šikany v některých třídách jsme věnovali mimořádnou pozornost. Přibývá žáků s výraznými problémy v rodinném zázemí, které se projevuje závažnými poruchami chování ve vztahu k učitelům i spolužáků. Školní psycholožka má lví podíl na práci s takovými žáky, velká část řešení takových obtíží je ovšem každodenně na třídních učitelích. Primární prevence na 1. stupni byla tradičně zaměřena na zdraví, sportovní aktivity, pocit pohody ve všech oblastech školního života, zdravý životní styl, formování osobnosti, bezpečné chování ve škole i mimo ni a dodržování práv dítěte, posilování sebedůvěry, úcty a slušnosti k druhým. Evidence rizikového chování ve školním roce Počet žáků školy: 457 Druhy rizikového chování Kouření - reálná zjištění 16 podezření 23 počet řešení školou 1 Alkohol - reálná zjištění 10 podezření 9 počet řešení školou 2 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 3 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 18 podezření 19 počet řešení školou 18 Kyberšikana - reálná zjištění 1 podezření 2 počet řešení školou 1 Záškoláctví do 10 hodin 5 nad 10 hod. 2 počet řešení školou 7 Kriminalita - reálná zjištění 1 podezření 0 počet řešení školou 0 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 1 podezření 4 počet řešení školou 1 Vulgarismus - reálná zjištění 70 podezření 95 počet řešení školou 14 Jiné RCH - reálná zjištění 6 podezření 1 počet řešení školou 4 Ve školním roce 2014/15 se naše škola snažila zajistit specifickou primární prevenci využitím především vlastních zdrojů. Škola má Školní poradenské pracoviště (ŠPP) a školní psycholožka prováděla ve třídách na 1. i 2.stupni školy preventivní programy, na které sama získala akreditaci. Konkrétní témata programů: s žáky 6.tříd a 7. tříd téma Co je šikana a kyberšikana, jak se mohu bránit a se žáky 1. stupně téma Ten alkohol ve 3. a 4.ročníku. U ŠPP je funkční schránka na dotazy, aby žáci mohli služby pracoviště využívat i v době mimo konzultační hodiny stanovené pro jeho pracovnice. Školní psycholožka má velkou důvěru žáků i rodičů a je velmi vytížená. 1

2 V minulém školním roce jsme se při prevenci rizikového chování na 2.stupni zaměřili na peer program Velcí učí malé a Bezpečná škola, rozvoj sociálního cítění při realizaci projektu Světluška a při sběru víček z plastových lahví na zakoupení speciálního kočárku pro postižené dítě. Pod vedením třídních učitelů proběhl vrstevnický projekt Bezpečná škola pravidla bezpečného chování v jednotlivých obdobích školního roku vyučovali žáci 2.stupně školy ve třídách 1.stupně. Projekt byl v minulém školním roce rozšířený o výcvik jízdy na horských kolech pro 5. ročník. Na podzim proběhly nově upravené projektové dny ve všech ročnících na téma Zdravý životní styl jejich rozsah jsme zredukovali a změnili. Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách. Rodiče byli seznámeni s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, třídní učitelé získali písemný souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL. Metodička prevence zpracovala projekt Jak jsme na tom s kouřením. V hodinách přírodopisu spolu s žáky třídy 8.C, kteří prováděli a vyhodnocovali dotazníkové šetření ve třídách 2. stupně školy, jsme získali tyto výsledky: Ve škole je na 2.stupni celkem 16 kuřáků. V VI.A 2 dívky, v VII.A 1 chlapec, v VII.C 1 dívka, v VIII.B 1 dívka, v VIII.C 4 dívky a 1 chlapec, v IX.A 2 dívky a 2 chlapci, v IX.B 1 chlapec, v IX.C 2 dívky. Dívek je tedy celkem 11, chlapců 5. Dotazník vyplnilo 222 přítomných žáků 2.stupně z celkového počtu 243 žáků. Dotazník byl anonymní a šetření prováděli žáci VIII.C, aby odpovědi byly pokud možno pravdivé. V hodinách výchovy ke zdraví zpracovávali žáci 9.ročníku projekt Poruchy příjmu potravy. V první polovině září 2014 proběhl adaptační pobytový kurz pro žáky VI.C s třídní učitelkou v Hostýnských vrších ve skvělé pohodě a za dobrého počasí. Adaptační pobytové kurzy se staly dobrou tradicí a výrazně zlepšují sociální vztahy v nově vzniklých třídách. Třídní učitelé jednou měsíčně zpracovávali zprávu o třídě pro Školní poradenské pracoviště. Jejich zprávy byly probírány na pravidelných měsíčních schůzkách ŠPP s ředitelkou školy. Ve spolupráci s vedením školy vedli třídní učitelé, metodička prevence a výchovná poradkyně celkem 35krát písemnou korespondenci se soudy a s pracovníky OSPOD v Bystřici pod Host., Rýmařově a Šlapanicích. Při specifické prevenci jsme také spolupracovali s jinými organizacemi: Jednou za měsíc byla ve škole přítomna také pracovnice z SVP v Bystřici pod Host. a nabízela rodičům i pedagogům možnost konzultovat řešení problémů s chováním obtížných žáků. Proběhl projekt K-centra Kroměříž pro žáky 8. a 9. ročníku na téma Nebuď grogy z drogy (Legální a nelegální drogy), Droga kamarád nebo nepřítel v listopadu V prosinci proběhl program pro zlepšení vztahů ve třídě VI.A vedený pracovnicemi SVP v BpH, ale situace ve třídě se moc nezlepšila. Lektorka PIS v Kroměříži vedla besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku, pro 2.ročník besedu Policista, náš kamarád a pro 5.ročník besedu Bezpečné chování zaměřenou na nebezpečí internetu a mobilních telefonů. 2

3 Ve třetích třídách se uskutečnil dvouhodinový program s motivační scénkou, filmem a modely na téma Jak jsme přišli na svět? vedený lektorkou z Poradny pro ženy a dívky Zlín. Proběhly besedy doplněné motivačními aktivitami, řešením modelových situací, výtvarnou aktivitou na téma Nechej mne, ne - to nechci! pro žáky 4. a 5. ročníku s lektorkou z Poradny pro ženy a dívky Zlín. S dobrou odezvou se setkala beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě vedená lektorkou z firmy Promotion. Projekt České asociace školních metodiků prevence Drogy trochu jinak jsme v průběhu školního roku využívali v hodinách výchovy k občanství v 8.ročníku. Kurz poskytování první pomoci s pracovníkem IZS v hodinách výchovy ke zdraví Metodička prevence : Zpracovala hodnocení primární a sekundární prevence za školní rok Vypracovala a odeslala Minimální preventivní program na školní rok Zveřejnila MPP a hodnocení minulého na webových stránkách školy. Formou letáku ve sborovně seznámila kolegy s novou tísňovou linkou : Linka ztracené dítě non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké; možnost anonymní konzultace s odborníkem; Zúčastnila se VIII. konference prevence rizikového chování žáků ve Zlínském kraji v Kroměříži. Zúčastnila se schůzky metodiků prevence v Kroměříži. V závěru 1.pololetí zpracovala přehled žáků s absencí nad 100 hodin a následně proběhly výchovné komise a OSPOD v BpH byl informován o čtyřech žácích s problematickým omlouváním a vysokou absencí. Zpracovala evidenci rizikového chování žáků na naší škole ve škol. roce ve spolupráci s třídními učiteli pro Krajský úřad Zlínského kraje. V průběhu celého školního roku prováděla šetření ve spolupráci s třídními učiteli, školní psycholožkou a výchovnou poradkyní u celkem 44 žáků ze tříd IV.A, V.B, VI.A, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.B, VIII.C v případech kyberšikanování, nevhodného chování a napadení spolužáka, šikanování, zneužití alkoholu a záškoláctví. Proběhlo celkem 18 výchovných komisí a 5 jednání s rodiči, v 11 případech jsme spolupracovali s OSPODem v Bystřici pod Host. a Šlapanicích. Napsala článek do Zpravodaje o školní akademii. Zpracovala dotazníky pro žáky hodnocení programů. 3

4 Školní psycholožka V péči školní psycholožky bylo ve školním roce 2014_15 celkem 68 žáků, 48 v trvalé a opakované péči, u 20 žáků proběhl jen jeden kontakt. Konzultace byly orientovány na tyto druhy potíží: Vztahové potíže mezi žáky v rámci jedné třídy, agresivita, šikana, škádlení. Výchovné potíže a neukázněné chování ve výuce, neplnění si školních povinností, neposlušnost a odmítání respektovat pokyny a zadání vyučujících. Řešila potíže s prospěchem motivační plány zaměřené na prospěch, testování kognitivních dovedností pomocí psychodiagnostických metod, strategie efektivního učení. Dále řešila problematiku sebepoškozování, opakovaně, a to u 10 žáků. U 4 žáků potom sebevražedné myšlenky. Velmi často řešila rodinné potíže žáků. Následně neurotické potíže žáků a vážnější psychické stavy. Pět žáků bylo odesláno k jinému odborníkovi (klinický psycholog, psychiatr). Pracovala se žáky majícími asistenta pedagoga, se žáky s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření, se žáky sociokulturně znevýhodněnými. Krizové intervence proběhly v rámci jednotlivců ve 32 případech. V rámci třídy ve 3 případech. Řešila jeden případ poruchy příjmu potravy. U pěti žáků probíhal osobnostní nácvik a u osmi autogenní trénink zaměřený na odstranění psychosomatických potíží. Do konce roku 2014 musela MŠMT odevzdat tzv. Plán pedagogický podpory, na kterém pracovala čtyři měsíce. Plán se týkal čtyř žáků, klientů, kteří jsou v dlouhodobé péči psychologa. Plán zahrnoval charakteristiky žáka a jeho obtíží, podpůrná opatření ve škole, hodnocení žáka a požadavky na organizaci práce učitelů. Plán povinně vypracovávali školní psychologové po celé republice a údaje byly použity ke tvorbě Katalogu podpůrných opatření. V rámci skupinové práce v pracovně psychologa a skupinové práce se třídami: Pracovala se čtyřmi skupinami, tématicky zaměřenými, každý den v týdnu. Skupiny zahrnovaly žáky od první do deváté třídy. Probíhaly většinou o velkých přestávkách či po vyučování. Velmi četné byly skupinky s dívkami ze třídy VI. A a se žáky třídy V. A. V měsících říjnu, listopadu a prosinci vedla minimální preventivní programy pro žáky šestých tříd a sedmých tříd zaměřené na šikanu a kyberšikanu. V měsíci dubnu započaly programy, které byly zaměřeny na prevenci užívání alkoholu u žáků třetích a čtvrtých tříd. V měsíci květnu se orientovala na vyhledávání nadaných žáků na prvním stupni. Náslech byl proveden ve všech třídách prvního stupně, dále pak v VII. A. Od února do dubna probíhaly semináře pro žáky devátých tříd. Zúčastnila se mimořádné třídnické hodiny ve třídě VI. A, VII. A a V. B. Ve třídě I. B a V. B se žáky probírala žádoucí a nežádoucí chování ve škole, edukace žáků v rámci zlepšení klimatu třídy. V rámci práce s rodiči, asistenty a jinými spolupracujícími subjekty: Pravidelně konzultovala klienty a metodicky podporovala asistenty pedagoga. Pracovala s 12 rodinami. Pravidelně, nejméně jednou měsíčně, se scházela s pracovnicemi OSPODU, SVP či SPC. 3x proběhla konzultace s policisty. 4

5 V rámci našeho ŠPP: Pracovnice ŠPP se pravidelně jednou měsíčně scházely na konzultacích s ředitelkou školy. Případy šikany a kyberšikany řešily školní psycholožka s metodičkou prevence. Případy poruch chování, sebepoškozování či rodinných potíží konzultovala s výchovnou poradkyní, kdy jednou proběhla společná schůzka i s pracovnicí SPC a jednou se zákonným zástupcem žáka. 2. Nespecifická prevence a volnočasové aktivity Škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé ekologické projekty a projektové dny. Pracovali jsme v oblastech Voda, Energie, Odpady, Prostředí školy, Doprava. Vytvořili jsme si Ekokodex. Každoročně organizujeme školní akademii, kde žáci prezentují výsledky své práce. Akademie se zúčastnilo více než 180 žáků a setkala se s velkým ohlasem u rodičů i bystřické veřejnosti. Už od října si žáci ve skupinkách domlouvají, co předvedou a čím se blýsknou před zbytkem školy což je nejlepší a velmi efektivní prevence rizikového chování i u jinak problémových žáků. Další aktivity: pestrá paleta mimoškolních činností kroužky a nepovinné předměty prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících o BOZP spolupráce s žákovskou radou Dopravní hřiště 4.ročník Projekt Zdravé zuby prevence úrazů před prázdninami a exkurzemi poučení o BOZP Kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd v březnu a dubnu Profesní příprava žáků návštěva 8.ročníku v IPS ÚP Kroměříž Výcvik plavání pro žáky 3. a 4. ročníku V rámci programu environmentální výchovy proběhly tyto programy: Plníme mezinárodní projekt Ekoškola Jak jsme na tom s kouřením Hmotnost a životní styl míry a váhy žáků školy zjišťované v hodinách Tv Projektový den ke Dni Země Aktivity v rámci Evropského týdne mobility Ve škole pracovaly 4 nepovinné předměty a 15 kroužků ( ve 25 skupinách). 5

6 Žáci mají možnost navštěvovat počítačovou pracovnu přístup k internetu, vyhledávání informací. V odpoledních hodinách pracuje Klub domácích úkolů v žákovské studovně pod dohledem výchovné poradkyně. Ve škole velmi dobře pracuje žákovská rada hlášení školního rádia, pravidelné schůzky s výchovnou poradkyní, školní časopis Click, soutěž TOP-třída. Škola spolupracuje se Soukromou hudební školičkou Keyboard Music výuka hry na keyboard a s keramikem. Je plněn projekt Slunce do škol, což je celoroční vyhodnocování a měření výroby elektrické energie fotovoltaickým panelem. Realizovali jsme exkurze s ekologickým zaměřením. Ve škole je zavedeno třídění odpadu a je zajištěna jeho recyklace, celoročně organizujeme sběr starého papíru dozorem byl pověřen pan školník. Jako součást výchovy k udržitelnému rozvoji naše koordinátorka EVVO se žáky pravidelně připravovala hlášení do školního rozhlasu k významným ekologickým dnům. Akce ve školním roce společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli schránka důvěry třídní učitelé vysvětlí její funkci novým žákům zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení široká nabídka volnočasových aktivit, zahájení práce v kroužcích nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách a jak rozpoznat šikanování dítěte třídním učitelům pro třídní schůzky seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, písemný souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL Světluška organizace sbírky na nevidomé, dvojice žáků prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících Adaptační pobyt - třídní učitelky a nových žáků třídy VI.C prevence úrazů před podzimními prázdninami poučení o BOZP projektové dny Zdravý životní styl schůzka metodiků prevence v PPP Kroměříž beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě projekt Bezpečná škola seznámení rodičů s rámcovým plánem prevence rizikového chování a MPP na školní rok na webových stránkách školy VIII.krajská konference prevence rizikového chování žáků na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách beseda se školní psycholožkou s žáky 6.tříd na téma Co je šikana a kyberšikana, jak se mohu bránit Měsíc Září Říjen Listopad 6

7 projekt K-centra Kroměříž pro žáky 8. a 9. ročníku na téma Nebuď grogy z drogy (Legální a nelegální drogy), Droga kamarád nebo nepřítel prevence úrazů poučení o BOZP před zimními prázdninami vánoční jarmark ve spolupráci s žákovskou radou projekt Bezpečná škola beseda se školní psycholožkou s žáky 7.tříd na téma Co je šikana a kyberšikana, jak se mohu bránit projekt K-centra Kroměříž pro žáky 8. a 9. ročníku na téma Nebuď grogy z drogy (Legální a nelegální drogy), Droga kamarád nebo nepřítel Prosinec projekt Jak jsme na tom s kouřením 8.ročník v hodinách Př Leden Ochrana člověka za mimořádných událostí 1.stupeň beseda pro 2.ročník: Policista, náš kamarád beseda pro 5.ročník: Bezpečné chování besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku s pracovníky PIS ČR karneval pro žáky 1.stupně peer program žákovské rady kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd beseda se školní psycholožkou s žáky 2. ročníku o alkoholu profesní příprava žáků návštěva IPS ÚP Kroměříž projekt Bezpečná škola beseda se školní psycholožkou s žáky 2. ročníku o alkoholu beseda, motivační scénka, film na téma Jak jsme přišli na svět? pro žáky 3. ročníku nácvik školní akademie beseda doplněná motivačními aktivitami, řešení modelových situací, výtvarnou aktivitou na téma Nechej mne, ne - to nechci! pro žáky 4. a 5. ročníku školní akademie peer program : Velcí učí malé 9.ročníku pro žáky 1.stupně dotazník pro žáky hodnocení programů Únor Březen Duben Květen Červen Drogy trochu jinak v průběhu školního roku 3. Vzdělávání pedagogů v souvislosti s prevencí rizikového chování žáků VIII. krajská konference k primární prevenci, metodička prevence seminář na téma Práce s dlouhodobě selhávajícím žákem, všichni učitelé a dvě asistentky pedagoga seminář na téma Hodnocení a jeho účel u žáků, všichni učitelé 7

8 4. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků Ve Školním poradenském pracovišti si metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka rozdělily kompetence, ale úzce spolupracovaly nejen navzájem, ale především s třídními učiteli, vedením školy a ostatními pedagogy. Při programech na zlepšení vztahů ve třídách spolupracovaly metodička prevence a školní psycholožka s třídními učiteli, případně s jednotlivými vyučujícími. Ve třídě VI.A proběhl program vedený pracovnicemi SVP na mapování a zlepšení vztahů. Při realizaci projektu Zdravý životní styl, který je zaměřený na osobnostně sociální výcvik, spolupracovaly v jednotlivých třídách dvojice pedagogů třídní učitel byl jedním z nich. Mohl tak poznat své žáky mnohem blíž než v třídnických hodinách nebo ve výuce. Také pro žáky je zajímavé vidět své učitele jinak než v běžném vyučování. Podzimní projektový den v 8. ročníku neprobíhal po třídách, ale v dílnách, kdy v jedné pracovní dílně byla vždy skupina vytvořená losováním z žáků ze všech osmých tříd. Každou dílnu vedl jeden pedagog, takže v průběhu dne pracovaly jednotlivé skupiny celkem pod vedením pěti různých učitelů, mohly porovnávat a hodnotit. Peer program jsme v minulém školním roce zaměřili na bezpečnost. Žáci 6., 7., 8. ročníku spolu se svými třídními učiteli vypracovali a vedli program prevence bezpečného chování Bezpečná škola v různých situacích pro ročník, pro žáky 1.ročníku pak v červnu deváťáci projekt Velcí učí malé. Žákovká rada ve spolupráci s výchovnou poradkyní uspořádala Karneval pro spolužáky z 1.stupně školy. 5. Způsoby spolupráce s rodiči Pro rodiče s dětmi organizuje naše škola kromě třídních schůzek ještě dvakrát ročně konzultace rodičů a dětí s učiteli ( leden, červen) a dny otevřených dveří v říjnu a dubnu. V červnu v době konzultací organizujeme také seminář pro rodiče, na kterém podávají rodičům informace pracovnice Školního poradenského pracoviště. Rodiče jsou informováni tiskem a písemně zápisy v žákovských knížkách, formou letáků na nástěnkách v přízemí školy a ve třídách, na třídních schůzkách ( třikrát ročně) a na webových stránkách školy a v místním tisku. Také je organizována osvěta směřující k jejich orientaci v této problematice. Rodiče byli na první třídní schůzce seznámeni s plánem činnosti Školního poradenského pracoviště a svým podpisem udělili škole souhlas k provádění šetření ve třídách a u jednotlivých žáků. Současně byli třídními učiteli seznámeni se školním řádem, jehož součástí je také postup školy při zjištění návykové psychotropní látky, preventivní program proti šikaně a sankční řád školy. Při řešení šikany, kyberšikany a dalších projevů rizikového chování a kázeňských přestupků se schůzek s rodiči účastní metodička prevence, třídní učitel, případně výchovná komise, ve výjimečných případech pracovníci Policie ČR a kurátorky z OSPODu v Bystřici pod Host. Škola úzce spolupracuje s Klubem rodičů. 8

9 6. Dotazníková šetření Metodička formou dotazníků prováděla zpětnou vazbu po besedách a projektech, které se týkaly primární prevence a v žákovské radě dotazníkové hodnocení práce školy, výzdoby a projektových dnů. Dále zpracovala a vyhodnotila dotazníky pro žáky 2.stupně školy na téma Jak jsme na tom s kouřením, jehož vyhodnocení mnozí dychtivě očekávali. Projekty primární prevence hodnotili žáci vcelku kladně, ředevším práci lektora K-centra. Projekt Drogy trochu jinak hodnotili žáci jako náročný na udržení pozornosti, především část zaměřenou na chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost a rodinný systém. Více je zaujala část, která se týkala volného času a rekreace, školy, pracovní adaptace, vztahů k vrstevníkům a návykových látek. Nadšeného přijetí se tradičně dostalo lektorce PIS od žáků 2.ročníku při besedě Policista, můj kamarád a projektu Ten alkohol, který vedla školní psycholožka. 7. Evaluace MPP v návaznosti na nový MPP návaznost a provázanost Budeme spolupracovat se školní psycholožkou při realizaci preventivních projektů pro žáky 2.stupně školy na téma Šikana a kyberšikana pro žáky 6. a 7. ročníku a Ten alkohol pro žáky 1.stupně školy. Její spolupráce je však bohužel zatím jasná pouze do konce kalendářního roku Opakovaně budeme realizovat pozměněný projekt Zdravý životní styl. Práce Školního poradenského pracoviště naší školy se velmi osvědčila. Školní psycholožka bude pokračovat v práce na plný úvazek zatím do konce kalendářního roku 2015, výborně je hodnocena rodiči, žáky i pedagogy školy. I letos budeme používat námi vytvořenou žákovskou knížku pro potřeby naší školy, jejíž součástí je i nově upravený školní řád. Usnadníme tím rodičům možnost se s ním seznámit. Budeme pokračovat ve vedení výchovných deníků žáků ve třídách, ve kterých budeme průběžně sledovat jejich kázeňské a výukové problémy. Budeme pokračovat v projektu Velcí učí malé pro žáky 2. stupně a 1. stupeň v průběhu roku zaměřené na projekt Bezpečná škola koncipovaný jako peer program. V letošním školním roce obsáhne žáky od ročníku. Opět budeme spolupracovat s lektorkou MP-promotion, slíbila nám zajištění besedy na téma Co se to se mnou děje pro dívky 6.ročníku. Preventivní informační skupina Kroměříž přislíbila, že v letošní školním roce opět uskuteční besedu Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech pro 8.ročník, Policista, náš kamarád pro 2. ročník a Bezpečné chování pro 5.ročník, zaměřenou na nebezpečí internetu, mobilního telefonu a jak se nestát obětí protiprávního jednání. Opakovaně se zapojíme do projektu České asociace školních metodiků prevence s interaktivním výukovým programem Drogy trochu jinak v rámci výuky výchovy k občanství. V září zopakujeme víkendový adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, kteří přijdou do školy z okolních vesnic. V návaznosti na výuku na dopravním hříšti ve 4.ročníku plánujeme pro 5.ročník zvláštní Dopravní den, kdy by proběhla dopravní výchova v reálném provozu na křižovatkách města ve spolupráci a pod dohledem Policie ČR. 9

10 8. Žádosti o dotace formou projektů na preventivní aktivity školy V uplynulém školním roce jsme nepodali žádost o dotaci na preventivní aktivity školy, protože školní psycholožka absolvovala tři školení na téma Prevence užívání návykových látek a nelátkové závislosti, Problematika užívání PC a sociálních sítí orientovaná na téma kyberšikany a s tím souvisejících problémů a Přístupy k prevenci a práci s dětmi v této oblasti. Projekty ve třídách vedla sama. Na některé akce primární prevence hradili minimální poplatek na žáka rodiče, projekt K-centra hradil Klub rodičů. 9. Prezentace školy na veřejnosti Škola se veřejnosti prezentuje na svých webových stránkách s adresou Škola obhájila mezinárodní titul Ekoškola na období jde o mezinárodní projekt ekologického sdružení TEREZA, který koordinuje organizace FEE (Nadace pro environmentální výchovu) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Naše škola je do projektu zapojena již od roku Titul Ekoškola jsme letos jako jedna z mála škol ČR obhájili již počtvrté. Pouze 5 škol z celé ČR bylo již potřetí oceněno na půdě Parlamentu ČR a my patříme mezi ně. Škole byl Klubem ekologické výchovy opětovně udělen titul na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Škola je držitelkou certifikátu č. 7/2011 Mezinárodní bezpečná škola. Naplňuje tak podmínky pro zařazení do sítě Mezinárodních bezpečných škol, součásti programu Světové zdravotnické organizace Bezpečná komunita. Škola je držitelkou certifikátu Přírodní zahrada Sdružení přírodních zahrad. Škola je zařazena do sítě aktivních škol Rodiče vítáni. 10. Publikační činnost Moráčková, B., Mgr. 55. výročí zahájení výuky v Základní škole Bratrství. Týdeník Kroměřížska. roč. XIII, 2014, č. 36 Zicháčková, V., Mgr. Lyžařské kurzy už nejsou jako Sněženky a machři. Týdeník Kroměřížska. roč. XIV, 2015, č. 12 Zicháčková, V., Mgr. Lyžařské kurzy už nejsou jako Sněženky a machři. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015,č.4 Vašinová, J., Ing. ZŠ Bratrství v projektu Ekoškola. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015,č.6 Barotová, O., Mgr. Smím prosit v tělocvičně? Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015,č.6 Vašalovská, J., Mgr. Naše letošní diplomy a medaile. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015,č.6 Trefílková, D., RNDr. Školní akademie aneb co v nás dřímá. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015, č

11 Herman, O., Mgr. Cyklokurzy na ZŠ Bratrství už deset let. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015, č. 7-8 Vašinová, J., Ing. Školní Víkend otevřených zahrad. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015, č. 7-8 Napsali o nás: Koščak Jan. Školní zvonění pro dříve narozené. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLI, 2014,č.11 Hefková, L. Děti četly seniorům. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015,č.4 Procházková, P. Otevřené zahrady a parky zvou na komentované prohlídky. Mladá fronta dnes, čtvrtek Musichina, I., Mgr. Ocenění pro Blanku Moráčkovou. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, roč. XLII, 2015, č. 7-8 Vypracovala: RNDr. Dana Trefílková metodička prevence PhDr. Michal Zicháček, Ph.D. ředitel školy 11

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Jeseník, Fučíkova 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015/16 Vypracovala: Mgr. Alena Vrbová - školní metodik prevence - Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Bílek Charakteristika školy

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 1.Úkoly a cíle MPP pro školní rok 2008-2009 byly splněny. Vzhledem ke specifice naší školy se zaměřujeme především na bohatou nabídku volnočasových

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín Tým ŠPP Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá Metodik prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová Kontakty Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Identifikátor školy: 600 114 228 Termín konání inspekce: 31. březen 2006 a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008

Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008 Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Hornická 327, 261 01 Příbram 2 tel.: +420-318-623306, e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz, IČO:

Více

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Autor: Mgr. Magdaléna Steinerová Praha, červen 2015 Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: CZ.2.17/3.1.00/36357 FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní údaje: Název a adresa školy pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitelky

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Střední zemědělská škola v Písku Čelakovského 200, 397 01 Písek

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk na školní rok 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová,

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více