INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové podob pes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 1. Die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit autistischer Wahrnehmung im Wiener Regelschulwesen - Schwerpunkt Sekundarstufe I / [Integrace dtí a mládeže s autistickým vnímáním do vídeských bžných škol - s drazem na 2. stupe základních škol] / Rainer Grubich, Ernst Berger -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 31 In: Behindertenpädagogik [Tištný text] : Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integration Behinderter -- ISSN Ro. 48,. 1 (2009), s Výzkum integrace postižených žák na druhém stupni základní školy, provádný v roce 2001 poprvé ve Vídni, se stal každoroním pravidlem. Draz klade na vývoj a zaznamenávání didaktiky výuky nejvhodnjší pro autistické dti. Studie je rozdlena na dv základní ásti: první se zabývá hodnocením výsledk vzdlávání integrovaných autistických dtí, a to jak na prvním, tak na druhém stupni základní školy. Spolupráce základní školy ve Vídni s píbuznými výchovn sociálními organizacemi a s lékai. pedagogický výzkum ; integrace žáka ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; didaktika ; autistický jedinec ; výuka ; model ; spolupráce ve výchov ; Víde (Rakousko) ;

2 2. Gemeinsamer Unterricht für Erziehungshilfeschüler / [Spolené vyuování pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami] / Volkmar Baulig -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13 In: Behindertenpädagogik [Tištný text] : Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integration Behinderter -- ISSN Ro. 48,. 1 (2009), s Pi integraci dtí se speciálními vzdlávacími potebami do bžné školy je nejdíve nutné nauit se vnímat; pstovat schopnost empatie (uitelé k žákm, žáci ke spolužákm) k pocitm druhých a získat empatii pro atmosféru tídy. Integrace postižených žák je jedním z inovaních trend souasnosti. Názory nmeckých uitel a speciálních pedagog na pínos integrace obecn a na nepíznivé jevy související s integrací (od roku 1984 do souasné doby). Výpovdi integrovaných žák i uitel k této problematice. Zlepšení uení i nápadného chování žák pomocí sportovní innosti, osvtou rodi a spoluprací s nimi, individuálním pístupem; krátké pípadové studie. integrace žáka ; základní škola ; speciální vzdlávací poteby ; vcítní ; postižený ; žák ; postoj uitele ; historické hledisko ; speciální pedagog ; postoj žáka ; chování žáka ; zlepšení ; pomoc ; sport ; spolupráce ve výchov ; rodiovská úast ; individuální pístup 3. Marketisation of education : [Marketizace vzdlávání: marketink, rétorika a realita] / marketing, rhetoric and reality / Stephen Newman, Khosro Jahdi -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 43 In: Journal of Further and Higher Education [Tištný text] -- ISSN X, -- Ro. 33,. 1 (2009), s. [1]-11. Studie vystihuje základní trendy v postgraduálním vzdlávání v Anglii; draz na institucionální marketink. Vliv marketizace na práci vysokoškolského uitele a student. Aspekty marketinku a dsledky jeho uplatování v praxi: nepostižitelnost, neoddlitelnost, heterogenita, doasnost jako atributy vysokoškolského vzdlávání. Za souasných spoleensko-ekonomických podmínek je marketizace vysokoškolského a postgraduálního vzdlávání nutná. Metody marketizace ve vzdlávání. smr ; postgraduální studium ; vysokoškolské studium ; psobení ; vysokoškolský pedagog ; marketing ; Velká Británie ; práce uitele 2

3 4. A preliminary investigation and analysis of student learning style preferences in further and higher education / [Základní výzkum a analýza styl uení, jemuž studenti dávají pednost v dalším a vysokoškolském vzdlávání] / Katherine Mary Ann Rogers -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 27 In: Journal of Further and Higher Education [Tištný text] -- ISSN X, -- Ro. 33,. 1 (2009), s. [13]-21. Spoleenský tlak na objem vdomostí a zpracování informací bhem procesu uení nutí vysokoškolské studenty, aby užívali co nejefektivnjších metod osvojování uiva. Zajišování kvality výuky na vysokých školách ve Velké Británii, seznamování student s metodami kvalitní výuky a efektivního samostudia. Výzkumná studie o metodách uení a možnostech vzdlavatel, jak studentm pomoci tyto metody zlepšit. Skupina student z rzných kurz (ve vysokoškolském a postgraduálním vzdlávání) se vyjaduje k tomu, jakému uebnímu stylu dává pednost na zaátku semestru (vizuální, audio, tení, psaní, kinestetika). Odpovdi student byly analyzovány a oblíbené techniky uení vlenny do kurz. Dále bylo zjištno, že studenti mají zájem o zlepšení techniky studia i svého prospchu v kurzech. efektivnost vzdlávání ; vysokoškolské studium ; postgraduální studium ; kvalita vzdlání ; vyuovací metoda ; sebevzdlávání ; zlepšení ; pedagogický výzkum ; kurs ; strategie uení ; Velká Británie 5. Subjekty pedagogickej praxe študentov uitestva / [Participants in student teachers' teaching practice] / Silvia Kontírová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Academia [Tištný text] -- ISSN Ro. 20,. 2 (2009), s Informace o empirickém výzkumu zameném na zjišování vlivu kvality pedagogické praxe na rozvoj didaktických schopností kandidát uitelství (Fakulta pírodních vd UMB v Banské Bystrici, Pírodovdná fakulta UPJŠ v Košicích). Anonymní dotazníky vyplovali studenti - budoucí uitelé, fakultní uitelé a metodici. Výsledky v piložených tabulkách a grafech. Z výzkumu také vyplynuly závry smující k metodikm, kteí na fakultách vedou ped. praxi a fakultním uitelm. student uitelství ; pedagogická praxe ; vysoká škola ; vzdlávání uitel ; didaktika ; cviná škola ; empirický výzkum ; vysokoškolský pedagog ; uvádjící uitel ; pedagogická dovednost ; rozvíjení schopností ; Univerzita Mateja Bela. ; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ; Slovensko ;

4 6. Exploring the effects of gender and learning styles on computer programming performance : [Zkoumání vlivu genderu a styl uení na výkon v poítaovém programování: implikace pro pedagogiku programování] / implications for programming pedagogy / Wilfred W. F. Lau, Allan H. K. Yuen -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: British Journal of Educational Technology [Tištný text] -- ISSN , - - Ro. 40,. 4 (2009), s. [696]-712. Pestože výuka poítaového programování na stedních školách probíhá více než 20 let, je málo známo o tom, jakým zpsobem se studenti uí programovat, co jejich uení ovlivuje a jak je pizpsobit individuálním potebám a schopnostem student. Hongkongský výzkum mezi letými studenty se proto zabýval psobením genderu a stylu uení na výkon v programování. Vliv genderu se neprojevil, vliv individuálního stylu uení na výsledky uení výzkum prokázal. Možné implikace zjištných poznatk do pedagogiky programování. programování ; výuka ; uení ; stední škola ; pedagogika ; psobení ; výkon ; gender ; strategie uení ; výzkum ; Hongkong ; styl uení 7. Asistent uitea pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami / [Teacher assistant at the education of children and pupils with special educational needs] / Janka Farkašová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Efeta - otvor sa : asopis pre postihnutých a udí, ktorí im chcu pomáha -- ISSN Ro. 19,. 1 (2009), s Postavení a nápl práce asistenta uitele podle platné slovenské legislativy. Statistické údaje o rostoucích potech asistent na slovenských školách (mateských, základních i speciálních). Jejich pracovní úvazky. asistent ; žák ; speciální vzdlávací poteby ; legislativa ; školská legislativa ; profesní profil ; pracovní požadavky ; statistická data ; Slovensko 4

5 8. Education quality in the Middle East / [Kvalita vzdlávání na Blízkém východ] / David W. Chapman, Suzanne L. Miric -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: International Review of Education -- ISSN Ro. 55,. 4 (july) (2009), s. [311]-344. Lepší podmínky pro poskytování základního a stedního vzdlávání v zemích Blízkého východu a severní Afriky. Hodnocení student však není nijak vysoké. Jejich výsledky zaostávají za výsledky žák v ostatních ástech svta. Výzva pro politiky a pracovníky ve školství k vytvoení dobe fungující školské politiky. Poet uitel, jejich platové podmínky a požadavky na jejich vzdlání v tabulkách. systém výchovy a vzdlávání ; školství ; základní školství ; stední školství ; hodnocení žáka ; školní úspšnost ; srovnatelný výkon ; školská politika ; vzdlávání ; kvalita vzdlání ; Blízký východ ; severní Afrika 9. Quality of alternatives, institutional preference, and institutional commitment among first-year college students / [Kvalita alternativ, institucionální preference a institucionální angažovanost u vysokoškolských student v prvním roníku] / Morris Alan Okun, Brian Goegan, Natasha Mitric -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Educational Psychology [Tištný text] : An international journal of experimental educational psychology -- ISSN , -- Ro. 29,. 4 (2009), s. [371]-383. Za pedasným ukonením vysoké školy stojí faktory, které ovlivují angažovanost studenta ve vzdlávacích cílech a jeho vztah ke škole jako k instituci. Výzkum na vzorku více než 1000 student v prvních ronících jedné velké státní univerzity potvrdil, že pokud pevládala preference jiné školy, angažovanost studenta klesala, pokud student studoval na škole, kterou si sám vybral, jeho angažovanost stoupala. Preference školy a angažovanost v ní se ukázaly být hlavními determinanty v rozhodování student, zda na škole zstat nebo ji pedasn opustit. student ; vysoká škola ; alternativa ; selekce ; spokojenost ; nedokonení studia ; participace ; rozhodování ; volba školy ; postoj studenta ; výzkum ; USA 10. Special education teachers under stress : [Stres u uitel ve speciálním vzdlávání: údaje z ecké národní studie] / evidence from a Greek national study / 5

6 Constantinos M. Kokkinos, Aggeliki M. Davazoglou -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 29 In: Educational Psychology [Tištný text] : An international journal of experimental educational psychology -- ISSN , -- Ro. 29,. 4 (2009), s. [407]-424. Výzkum na vzorku 373 eckých uitel ve speciálním vzdlávání formou dotazník. Stres v zamstnání, jeho zdroje, jeho profesionální a demografická charakteristika. Nejvtším zdrojem stresu se ukázalo být samotné kurikulum speciálních škol a sociální a akademický pokrok žák. Z rzných druh postižení je podle respondent nejobtížnjší uit autistické dti. speciální vzdlávací poteby ; uitel ; stres ; kurikulum ; prospch ; žák ; postižený ; handicap ; autismus ; speciální škola ; speciální pedagog ; výzkum ; ecko 11. Is Alignment Enough? : [Staí jen sladní?: zkoumání psobení státní politiky a odborného rozvoje na implementaci pírodovdného kurikula] / Investigating the Effects of State Policies and Professional Development on Science Curriculum Implementation / William Penuel, Barry J. Fishman, Lawrence P. Gallagher, Christine Korbak, Bladimir Lopez-Prado -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Science Education -- ISSN , -- Ro. 93,. 4 (2009), s. [656]-677. Tvrci školské politiky asto zdrazují, že úspch reformy pírodovdné výuky v amerických školách závisí na sladní kurikulárních materiál, standard a hodnocení. lánek však upozoruje na to, že úspch také závisí na zpsobu, jakým uitelé pistupují k implementaci a jak porozumí vztahm mezi standardy a kurikulárními materiály a jak je interpretují. Uitelé musí být na reformu pipravováni a musí mít na její zvládnutí as. Výsledky studie realizované v americkém stát Alabama, která se zamila na tento aspekt úspšnosti reformy pírodovdné výuky. reforma ; pírodovdný pedmt ; výuka ; inovace ve vzdlávání ; vzdlávací standard ; hodnocení ; postoj uitele ; výzkum ; USA Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více