ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009"

Transkript

1 ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE 1

2 OBSAH / CONTENT BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE... 4 TYPY OBCHODŮ / TYPES OF TRADES... 5 BURZOVNÍ TRHY / EXCHANGE MARKETS... 6 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA... 7 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES... 8 Burzovní indexy v roce 2009 / Exchange indices in Hodnoty indexu PX v roce 2009 / PX index in AKCIE / SHARES AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market review Struktura objemů obchodů v roce 2009 / Trade value structure in Meziroční porovnání / Year-to-year comparison V členění na KS a BO / Broken down by PS and BT Roční objemy v členění na KS a BO / Yearly values broken down by PS and BT Měsíční objemy v členění na KS a BO / Monthly values broken down by PS and BT Oborové objemy obchodů a jejich podíly na celku / Trade values by sector and as percentage of the total value Emise akcií s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues of shares with the highest total trade value in Emise s největšími objemy obchodů ve SPAD a v automatických obchodech (aukce + kontinuál) v roce 2009/ Issues with the highest trade value in SPAD and in automatic trades (auction + continual) in AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION Sumarizace tržních kapitalizací / Market capitalization summary Tržní kapitalizace oborů k / Market capitalization by sector at Dec. 31, Emise s největšími tržními kapitalizacemi k / Issues with the highest market capitalization at Dec. 31, AKCIE ZMĚNY KURZŮ / SHARES PRICE CHANGES Emise s největším růstem kurzů (objem KS nad Kč) / Issues with the highest price rise (PS Value above CZK 250,000) Emise s největším poklesem kurzů (objem KS nad Kč) / Issues with the highest price decline (PS Value above CZK 250,000) AKCIE INDIKÁTORY / SHARES INDICATORS: P/E, P/BV, dividendový výnos / P/E, P/BV, dividend yield DLUHOPISY / BONDS Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market 2009 review Objemy obchodů v členění podle druhu dluhopisu v roce 2009 (v mil. Kč) / Trade values broken down by the type of bonds in 2009 (CZKm) Roční objemy obchodů / Yearly trade values Měsíční objemy obchodů v roce 2009 / Monthly trade values in Emise s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues with the highest total trade value in DERIVÁTOVÝ TRH / DERIVATIVES MARKET INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY / INVESTMENT CERTIFICATES WARRANTY / WARRANTS

3 ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / DATA IN FOREIGN CURRENCIES Objemy obchodů (v mil.) / Trade Values (in mil.) Tržní kapitalizace (v mil.) / Market capitalization (in mil.) SEZNAM CENNÝCH PAPÍRŮ / LIST OF SECURITIES Emise akcií ke dni / Share issues at Dec. 31, Emise dluhopisů ke dni / Bond issues at Dec. 31, KONTAKTY / CONTACTS POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. / PXE PRODUKTY / PRODUCTS KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Počty kontraktů a objemy / Traded contracts, volumes and values Vývoj kurzu month ahead v roce 2009 / Month ahead PX prices Roční dodávka CZ BL CAL-10 / Czech base load year futures BL CAL PŘEHLED PRODUKTŮ / LIST OF PRODUCTS Produkty futures obchodované k / Futures products traded at Dec. 30, KONTAKTY / CONTACTS CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. / CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE VYPOŘÁDANÉ OBCHODY / SETTLED TRADES SPAD / SPAD Trades Automatické obchody (aukce + kontinuál) / Automatic Trades (Auction + Continual) Blokové obchody / Block Trades Vývoj vypořádaných burzovních obchodů / Settled Exchange Trades VYPOŘÁDANÉ PŘEVODY / SETTLED TRANSFERS Vypořádané mimoburzovní převody / Settled OTC Transfers Vývoj vypořádaných mimoburzovních převodů / Settled OTC Transfers VYPOŘÁDÁNÍ PRIMÁRNÍCH EMISÍ / SETTLEMENT OF PRIMARY ISSUES PŮJČOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ / SECURITIES LENDING AND BORROWING KONTAKTY / CONTACTS

4 ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 4

5 TYPY OBCHODŮ / TYPES OF TRADES Automatické obchody Aukční režim Obchodování v aukčním režimu je založeno na shromáždění objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů k jednomu časovému okamžiku. Výsledkem tohoto obchodování je stanovení aukční ceny. Úvodní aukce je kurzotvorný segment pro instrumenty zařazené do 2. obchodní skupiny (listinné akcie a dluhopisy). Závěrečná aukce je kurzotvorný segment pro instrumenty zařazené do 3. obchodní skupiny (vybrané akcie zařazené k obchodování ve SPAD). Automatické obchody Kontinuální režim Obchodování v kontinuálním režimu umožňuje uzavírání obchodů na základě průběžně zadávaných objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů. Na přijaté objednávky se uplatňuje princip cenové a následně časové priority. Tento režim je kurzotvorným segmentem pro instrumenty zařazené do 1. obchodní skupiny (všechny akcie a dluhopisy s výjimkou akcií obchodovaných ve SPAD a emisí listinných akcií a dluhopisů). Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) Ve SPAD mohou být realizovány pouze obchody s vybranými emisemi akcií. Nákupní a prodejní ceny jsou průběžně stanovovány tvůrci trhu, kteří mají za úkol zajišťovat dostatečnou likviditu. Blokové obchody Blokovým obchodem se rozumí obchod uzavřený mimo obchodní systém burzy, kde alespoň na jedné straně obchodu vystupuje člen burzy. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu. Obchody s účastí specialisty Obchody s účastí specialisty jsou určeny pro obchodování produktů, u kterých není možné zajistit dostatečný počet tvůrců trhu pro obchodování v režimu SPAD. Tento způsob obchodování je v současné době určen výhradně pro obchodování s investičními certifikáty a warranty. Futures obchody Obchodování futures probíhá na stejném principu jako SPAD obchody, tzn. že i v tomto případě je likvidita trhu zajišťována tvůrci trhu, jejichž úkolem je udržovat pro přidělené futures série nabídku a poptávku. Automatic Trades Auction Regime Trading in the auction regime is based on collecting buy and sell orders for investment instruments for a fixed time point. The result of such trading is the determination of an auction price. Opening Auction is the price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 2 (certificated shares and bonds). Closing Auction is the price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 3 (selected shares included in SPAD trading). Automatic Trades Continual Regime Trading in the continual regime enables conclusion of transactions based on continually filled buy and sell orders for investment instruments. Price and time priority apply to accepted orders. This regime is a price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 1 (all shares and bonds except for shares traded in the SPAD regime and issues of certificated shares and bonds). SPAD SPAD can only be used to realize trading with selected issues of shares. The purchase and sale prices are continually identified by the market makers, whose task is to provide for sufficient liquidity. Block Trades A block trade means a transaction concluded outside of the trading system of the Exchange, where at least one of the parties to the transaction is a member of the Exchange. The price of the concluded trade is not limited in any way or tied to the price of the investment instrument. Trades with the participation of a specialist Trading with the participation of a specialist is intended for trading of products where it is not possible to provide for a sufficient number of market makers when trading in SPAD. This method of trading is currently intended only for trading with investment certificates and warrants. Futures Trades Futures are traded on the same basis as SPAD trading, meaning that also in this case, market liquidity is ensured by market makers, whose task is to maintain supply and demand for assigned futures series. 5

6 BURZOVNÍ TRHY / EXCHANGE MARKETS Hlavní trh Hlavní trh je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu trhem regulovaným oficiálním. Hlavní trh je určen pro objemově velké emise společností, které jsou ochotny průběžně poskytovat informace o svém hospodaření. Umístění své emise na tyto trhy je pro emitenta prestižní záležitostí. Volný trh Volný trh je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu trhem regulovaným. Burza na tomto trhu neklade na emise a jejich emitenty vyšší nároky, než je určeno obecně platnými zákony týkajícími se kapitálového trhu. Trh MTF Mnohostranný obchodní systém zavedený s účinností od Trh MTF je neregulovaným trhem tzn., že veškeré podmínky přijetí, přístupu a obchodování stanovuje pouze burza. Main Market In accordance with Act 256/2004 Coll. on trading on the capital market, the main market is an official regulated market. The main market is meant for larger issues of companies that are prepared to supply information on their financial performance. The listing of a share issue on the main market has a significant positive impact on the reputation of the issuer. Free Market In accordance with Act 256/2004 Coll. on trading on the capital market, the free market is a regulated market. On this market, the Stock Exchange does not impose higher requirements on issues and their issuers than those specified in the generally valid laws relating to the capital market. MTF Market Multilateral Trading Facility running as of 1 December The MTF market is a nonregulated market, i.e. all conditions regarding acceptance, access and trading are defined exclusively by the Stock Exchange. 6

7 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA Počet burzovních dnů / Number of Trading Sessions TRH AKCIÍ / MARKET OF SHARES *) Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 163,46 264,15 128,80 197,40 257,44 479, ,17 848, ,02 852,04 463,86 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 136,62 213,72 109,83 174,68 231,95 440, ,61 829, ,62 847,17 458,67 Vedlejší trh / Secondary Market **) 21,55 45,85 14,23 6,60 6,16 9,76 0,92 0,51 0,00 Volný trh / Free Market 5,29 4,58 4,75 16,12 19,33 29,33 35,65 18,47 9,40 4,87 5,19 Průměrný denní objem (mil. Kč) / Average Daily Trade Value (CZKm) 643, ,82 515,20 789, , , , , , , ,44 Z toho: / Of which: Hlavní + vedlejší trh / Main + Secondary Markets 622, ,43 496,21 725,12 948, , , , , , ,67 Volný trh / Free Market 20,84 18,40 18,98 64,47 77,00 116,39 140,91 73,60 37,61 19,33 20,77 Počet zobchodovaných akcií / Trade Volume Celkem (mil. ks) / Total (mil. pieces) 772,66 822,91 546,54 804,11 830, , , ,10 983, ,63 967,80 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 703,82 746,22 516,46 781,25 807, , , ,22 982, ,60 966,94 Vedlejší trh / Secondary Market **) 56,24 71,33 27,77 20,19 21,49 21,72 0,79 0,36 0,01 Volný trh / Free Market 12,61 5,36 2,32 2,67 1,64 1,95 2,73 1,52 1,28 1,02 0,86 Tržní kapitalizace k / Market Capitalization at Dec. 31 Celkem (mld. Kč) / Total (CZKbn) 479,65 442,89 340,25 478,04 644,48 975, , , , , ,48 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 266,48 258,04 220,43 338,95 475,03 778, , , , , ,17 Vedlejší trh / Secondary Market **) 150,30 118,86 76,33 90,74 114,13 137,64 81,10 44,09 Volný trh / Free Market 62,87 65,99 43,49 48,35 55,33 59,80 41,85 27,69 22,24 29,81 51,31 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market **) Volný trh / Free Market Indexy k / Indices at Dec. 31 PX 489,7 478,5 394,6 460,7 659, , , , ,1 858, ,3 PX-GLOB 587,9 570,6 492,9 576,8 816, , , , , , ,4 TRH DLUHOPISŮ / MARKET OF BONDS Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 1 024,03 958, , , ,10 692,48 533,24 598,92 508,86 643,15 585,71 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 785,03 732, , , ,16 610,59 484,20 543,80 441,22 625,37 561,54 Vedlejší trh / Secondary Market **) 2,79 19,18 91,74 65,64 53,15 43,70 14,83 11,81 4,39 Volný trh / Free Market 236,21 207,28 124,76 77,00 29,79 38,19 34,21 43,30 63,25 17,78 24,17 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market **) Volný trh / Free Market *) Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 **) K došlo ke sloučení hlavního a vedlejšího trhu / The merger of the main and the secondary markets was taken effect on 1 July,

8 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES Burzovní indexy v roce 2009 / Exchange indices in 2009 Hodnota Hodnota Změna Roční Datum Roční Datum Index (%) maximum maxima minimum minima Value Value Change Annual Date of Annual Annual Date of Annual Dec. 31, 2008 Dec. 31, 2009 (%) Max. Max. Min. Min. PX 858, ,3 30, , , PX-GLOB 1 096, ,4 27, , , , , , , , , , , , ,0 PX 1 100, ,0 PX-GLOB 900,0 900,0 800,0 800,0 700,0 700,0 600,0 600,

9 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES Hodnoty indexu PX v roce 2009 / PX index in 2009 Měsíc / Month Den / Day I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 755,2 918,2 899, , , , ,1 763,9 636,7 802,9 927,9 886, , , , , ,6 631,0 823,7 923,7 875, , , , , ,4 646,4 903,7 932, , , , , ,9 729,1 639,7 935,1 951, , , , ,7 733,8 643,4 814,2 951, , , , ,6 786,9 982,7 880, , , , , ,5 813,5 940,5 882, , , , ,7 761,1 640,4 840,8 960,6 890, , , , , ,5 660,2 841,7 969,2 888, , , , , ,4 675,6 962,9 964, , , , , ,3 726,1 677,3 962,5 957, , , , ,5 723,7 692,3 902,5 907, , , , ,8 845,0 884,9 931, , , , , ,6 840,2 901,2 940,1 949, , , , ,1 699,0 692,8 849,6 932,3 948, , , , , ,5 693,3 845,3 922,2 944, , , , ,5 706,3 899,5 922, , , , , ,9 657,0 742,6 915,0 931, , , , ,9 648,2 730,0 827,9 947,3 962, , , , ,4 811,6 928,1 968, , , , , ,8 822,3 925,8 898,9 955, , , , ,0 645,1 764,9 824,1 885,9 957, , , , , ,9 778,8 834,1 904,7 980, , , , ,1 807,0 924,8 893, , , , ,9 642,8 810,7 914,7 894, , , , ,2 640,9 787,7 824,0 910,3 993, , , , ,4 818,3 901,5 986, , , ,9 847,6 864,6 891,9 994, , , , ,2 745,1 880,6 898, , , , , , , , ,2 Min. 751,0 628,5 631,0 755,2 864,6 885,9 875, , , , , ,9 Max. 904,7 763,9 810,7 880,6 982,7 969, , , , , , ,1 Průměr / Average 825,5 696,6 706,9 826,2 922,0 925,5 944, , , , , ,8 9

10 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market review Trh Objem Zobchodované CP Počet obchodů (tis. Kč) (ks) Market Value Volume Number of transactions (CZK 000s) (pieces) Hlavní trh KS / PS , Main Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Kurzotvorné segmenty, BO = Blokové obchody PS = Price-generating Segments, BT = Block Trades AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Struktura objemů obchodů v roce 2009 / Trade value structure in % 13% Aukce + kontinuál Auction + Continual SPAD Blokové obchody Block Trades 86% 10

11 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Meziroční porovnání / Year-to-year comparison Objem v r Objem v r Roční změna Průměr v seanci v r Průměr v seanci v r Roční změna Trh *) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) Market *) 2008 Value 2009 Value Change 2008 Session Average 2009 Session Average Change (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (CZKm) (%) Kurzotvorné segmenty Hlavní / Main , ,29-45, , ,33-45,03 Price-generating Segments Volný / Free 4 558, ,86 6,25 18,09 19,38 7,10 Celkem / Total , ,15-45, , ,70-44,74 Celkem Hlavní / Main , ,72-45, , ,67-45,43 Total Volný / Free 4 871, ,13 6,58 19,33 20,77 7,44 Celkem / Total , ,85-45, , ,44-45,12 *) K došlo ke sloučení hlavního a vedlejšího trhu / The merger of the main and the secondary markets was taken effect on 1 July

12 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES V členění na KS a BO / Broken down by PS and BT Kurzotvorné segmenty (KS) Price-generating Segments (PS) Blokové obchody (BO) Block Trades (BT) Celkový objem Objem Podíl Objem Podíl (mil.kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Total Value Value Value (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (%) , ,0 17, ,6 82, , ,3 36, ,6 63, , ,7 17, ,0 82, , ,5 11, ,7 88, , ,2 8, ,7 91, , ,9 41, ,1 58, , ,4 87, ,3 12, , ,8 93, ,5 6, , ,4 92, ,7 7, , ,2 71, ,4 28, , ,6 63, ,9 36, , ,8 65, ,8 34, , ,6 62, ,2 37, , ,1 94, ,5 5, , ,6 63, ,2 1, , ,2 98, ,3 1, , ,1 99, ,7 0,52 01/ , ,9 99,58 150,4 0,42 02/ , ,7 99,83 67,8 0,17 03/ , ,4 99,51 182,6 0,49 04/ , ,9 99,12 358,8 0,88 05/ , ,6 99,42 222,8 0,58 06/ , ,0 99,78 84,5 0,22 07/ , ,6 98,97 398,4 1,03 08/ , ,4 99,64 198,2 0,36 09/ , ,3 99,46 241,6 0,54 10/ , ,5 99,44 229,4 0,56 11/ , ,3 99,29 213,4 0,71 12/ , ,7 99,65 84,7 0,35 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until

13 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Roční objemy v členění na KS a BO / Yearly values broken down by PS and BT Blokové obchody / Block Trades Kurzotvorné segmenty / Price-generating S Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) Rok / Year Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Měsíční objemy v členění na KS a BO / Monthly values broken down by PS and BT Blokové obchody / Block Trades Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) /09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 Měsíc / Month 13

14 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Oborové objemy obchodů a jejich podíly na celku / Trade values by sector and as percentage of the total value Objem KS Podíl Objem BO Podíl Objem celkem Podíl Číslo Obor (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Number Sector PS Value BT Value Total Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) (CZKm) (%) 1 Zemědělství / Agriculture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Výroba potravin / Food Production 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Výroba nápojů a tabáku / Beverages and Tobacco Production 4 840,46 1,05 269,83 11, ,29 1,10 4 Těžba, zpracování nerostů a rud / Extraction and Processing of Minerals and Ores ,22 5,87 148,50 6, ,73 5,87 5 Textilní, oděvní, kožedělný / Production of Textiles, Wearing Apparel and Leather 2 804,95 0,61 123,03 5, ,98 0,63 6 Dřevařský, papírenský / Production of Wood, Paper and Products 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 7 Chemický, farmaceutický, guma / Production of Chemicals, Pharmaceuticals, Rubber ,75 4,06 195,70 8, ,45 4,08 8 Stavebnictví, stavební hmoty / Building, Building Materials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy, Metal Products 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Strojírenství / Engineerig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Energetika / Power Generation ,76 43,82 180,69 7, ,45 43,63 13 Doprava, spoje / Transport, Communications ,90 14,13 539,13 22, ,03 14,17 14 Obchod / Trade 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 15 Peněžnictví / Finance and Banking ,72 26,21 647,53 26, ,24 26,21 16 Služby / Services 2 701,43 0,59 92,46 3, ,89 0,60 17 Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Pottery and China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Investiční fondy / Investment Funds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Ostatní / Others ,58 3,67 235,83 9, ,41 3,70 CELKEM / TOTAL ,15 100, ,70 100, ,85 100,00 KS = Kurzotvorné segmenty BO = Blokové obchody PS = Price-generating Segments BT = Block Trades 14

15 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Emise akcií s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues of shares with the highest total trade value in 2009 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ČEZ A ,117 43,62% 43,62% 2. CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A ,027 14,17% 57,80% 3. CZ KOMERČNÍ BANKA A ,187 13,64% 71,43% 4. AT ERSTE BANK A ,508 12,28% 83,71% 5. NL NWR A ,726 5,87% 89,58% 6. BMG CETV A ,408 3,70% 93,28% 7. CZ UNIPETROL A ,729 2,97% 96,25% 8. NL ZENTIVA A 5 159,066 1,11% 97,36% 9. CS PHILIP MORRIS ČR C 5 110,291 1,10% 98,46% 10. LU PEGAS NONWOVENS A 2 927,978 0,63% 99,10% 1) A = Hlavní trh C = Volný trh / A = Main Market C = Free Market ,851 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů akcií / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of shares 15

16 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Emise s největšími objemy obchodů ve SPAD a v automatických obchodech (aukce + kontinuál) v roce 2009 / Issues with the highest trade value in SPAD and in automatic trades (auction + continual) in 2009 SPAD AUKCE + KONTINUÁL / AUCTION + CONTINUAL ISIN Název Objem Podíl Poř. ISIN Název Objem Podíl (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) ISIN Issuer Value Rank ISIN Issuer Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) CZ ČEZ ,70 45,01 1. CZ ČEZ ,73 36,14 CZ TELEFÓNICA O2 C.R ,11 14,05 2. AT ERSTE BANK ,90 16,13 CZ KOMERČNÍ BANKA ,83 13,84 3. CZ TELEFÓNICA O2 C.R ,79 14,64 AT ERSTE BANK ,96 11,68 4. CZ KOMERČNÍ BANKA 7 679,47 12,33 NL NWR ,62 5,67 5. NL NWR 4 450,60 7,14 BMG CETV ,49 3,53 6. BMG CETV 2 880,09 4,62 CZ UNIPETROL ,09 2,82 7. CZ UNIPETROL 2 361,33 3,79 NL ZENTIVA 4 435,53 1,11 8. NL ZENTIVA 694,14 1,11 CS PHILIP MORRIS ČR 4 194,02 1,05 9. LU ORCO 690,01 1,11 LU PEGAS NONWOVENS 2 196,83 0, CS PHILIP MORRIS ČR 646,44 1,04 LU ORCO 1 340,63 0, LU PEGAS NONWOVENS 608,12 0,98 AT VIG 1 021,87 0, AT VIG 375,68 0,60 LU ECM 380,48 0, LU ECM 167,42 0,27 NL AAA 64,21 0, NL AAA 58,52 0, ,37 100, ,24 99,99 CELKEM / TOTAL ,26 CELKEM / TOTAL ,64 16

17 AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION Sumarizace tržních kapitalizací / Market capitalization summary Trh Tržní kapitalizace Počet Tržní kapitalizace Počet (mil. Kč) emisí (mil. Kč) emisí Market Market Capitalization Number Market Capitalization Number (CZKm) of Issues (CZKm) of Issues Hlavní / Main , ,6 13 Volný / Free , ,7 12 CELKEM / TOTAL , ,4 25 Z toho: / Of which: Domácí emise / Domestic Issues , ,4 16 Zahraniční emise / Foreign Issues , ,0 9 AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION Tržní kapitalizace oborů k / Market capitalization by sector at Dec. 31, 2009 Obor Počet Tržní kapitalizace Podíl emisí (mil. Kč) (%) Sector Number Market Cap. of Issues (CZKm) (%) Zemědělství / Agriculture 0 0,0 0,00% Výroba potravin / Food Production 0 0,0 0,00% Výroba nápojů a tabáku / Beverages & Tobacco ,9 1,30% Těžba, zpracování nerostů a rud / Mining ,7 3,30% Textilní, oděvní, kožedělný / Textiles ,5 0,32% Dřevařský a papírenský / Wood and Paper 1 30,7 0,00% Chemický, farmaceut., guma / Chemicals, Pharmacy,Rubber ,0 2,02% Stavebnictví, stav. hmoty / Building 0 0,0 0,00% Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy 0 0,0 0,00% Strojírenství / Mechanical Engineering 0 0,0 0,00% Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0 0,0 0,00% Energetika / Energy ,3 38,26% Doprava a spoje / Transportation ,7 10,42% Obchod / Trade 1 884,1 0,07% Peněžnictví / Finance and Banking ,4 41,28% Služby / Services ,0 1,11% Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Ceramics 0 0,0 0,00% Investiční fondy / Investment Funds 0 0,0 0,00% Ostatní / Others ,0 1,94% CELKEM / TOTAL ,4 100,00% 17

18 AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION Emise s největšími tržními kapitalizacemi k / Issues with the highest market capitalization at Dec. 31, 2009 Poř. ISIN Název Trh 1) Kurz Tržní kapitalizace Podíl 2) Kumul. 2) (Kč) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Price Market Capitalization Cumul. 2) (CZK) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ČEZ A 864, ,2 35,94 35,94 2. AT ERSTE GROUP BANK A 698, ,7 20,41 56,34 3. CZ KOMERČNÍ BANKA A 3 929, ,7 11,55 67,89 4. CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A 418, ,6 10,41 78,30 5. AT VIG A 942, ,0 9,32 87,62 6. NL NWR A 161, ,7 3,30 90,92 7. CZ UNIPETROL A 139, ,2 1,96 92,88 8. BMG CETV A 446, ,0 1,94 94,81 9. CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA C 6 850, ,7 1,35 96, CS PHILIP MORRIS ČR C 8 796, ,9 1,30 97, CZ SM PLYNÁRENSKÁ C 5 444, ,1 0,62 98, BE VGP A 364, ,2 0,52 98, LU PEGAS NONWOVENS A 444, ,5 0,32 98, CZ VČ PLYNÁRENSKÁ C 5 500, ,0 0,27 99, LU ECM A 307, ,9 0,16 99, LU ORCO A 170, ,2 0,14 99, CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 817, ,4 0,10 99, CS ENERGOAQUA C 1 504, ,3 0,08 99, NL AAA A 13,50 914,7 0,07 99, CS RM-S HOLDING C 1 150,00 901,6 0,07 99,83 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market ,4 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují celkové tržní kapitalizaci akcií / Both percentage and cumulative percentage relate to the total market capitalization for shares 18

19 AKCIE ZMĚNY KURZŮ / SHARES PRICE CHANGES Emise s největším růstem kurzů (objem KS nad Kč) / Issues with the highest price rise (PS Value above CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2009 at Dec. 31, 2008 (%) (CZKm) (CZKm) (CZKm) 1. NL NWR 161,60 73,29 120, , , , LU PEGAS NONWOVENS 444,50 232,90 90, , , , CZ JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 12,57 7,20 74,58 0,336 0,000 0, AT ERSTE GROUP BANK 698,50 418,50 66, , , , NL AAA 13,50 9,09 48,51 122,731 0, , AT VIG 942,00 646,10 45, ,548 0, , CS PHILIP MORRIS ČR 8 796, ,00 45, , , , CZ KOMERČNÍ BANKA 3 929, ,00 32, , , , LU ECM 307,50 260,60 18,00 547,895 6, , BMG CETV 446,90 382,00 16, , , ,408 AKCIE ZMĚNY KURZŮ / SHARES PRICE CHANGES Emise s největším poklesem (objem KS nad Kč) / Issues with the highest price decline (PS Value above CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2009 at Dec. 31, 2008 (%) (CZKm) (CZKm) (CZKm) 1. CZ UNIPETROL 139,50 149,95-0, , , , LU ORCO 170,34 172,50-0, ,634 4, , CZ TELEFÓNICA O2 C.R. 418,00 424,10-0, , , ,028 19

20 AKCIE INDIKÁTORY / SHARES INDICATORS P/E, P/BV, dividendový výnos / P/E, P/BV, dividend yield Období P/E P/BV Div. výnos (%) P/E P/BV Div. výnos (%) Period P/E P/BV Divid. Yield (%) P/E P/BV Divid. Yield (%) 01 22,58 2,85 3,26 10,51 2,01 7, ,56 2,97 3,12 9,14 1,75 8, ,84 2,92 3,18 10,10 1,90 7, ,80 2,89 3,32 14,92 2,17 6, ,76 3,12 4,05 9,84 2,14 7, ,39 3,06 4,34 9,79 2,13 7, ,07 3,00 4,42 11,39 2,48 6, ,98 2,98 4,44 11,30 2,46 6, ,12 2,69 5,21 11,00 2,39 6, ,22 2,14 6,77 10,89 2,37 6, ,23 2,14 6,76 10,76 2,34 6, ,20 2,13 6,78 10,79 2,35 6,44 *) Zahrnuty domácí emise akcií z hlavního trhu *) Included domestic share issues from Main Market 20

21 DLUHOPISY / BONDS Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market 2009 review Trh Objem Zobchodované CP Počet obchodů (tis. Kč) (ks) Market Value Volume Number of transactions (CZK 000s) (pieces) Hlavní trh KS / PS 5 257, Main Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Obchody kurzotvorných segmentů, BO = Blokové obchody PS = Price-generating Segments, BT = Block Trades 21

22 DLUHOPISY / BONDS Objemy obchodů v členění podle druhu dluhopisu v roce 2009 (v mil. Kč) / Trade values broken down by the type of bonds in 2009 (CZKm) Druh dluhopisu / Type of bond Období Státní Komunální Podnikové Bankovní Zástavní listy Celkem Period Government Municipal Corporate Bank Mortgage Total ,79 0,00 578,94 67,79 0, , ,02 205, , ,36 0, , ,16 418, , ,78 0, , , , , ,04 28, , , , , ,43 427, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 293, , , , , ,06 81, , , , , ,07 748, , , , , ,16 194, , , , , ,07 32, , , , ,55 01/ ,16 0,00 288,14 883, , ,96 02/ ,69 0,00 267,03 408,56 97, ,52 03/ ,31 0, ,15 29, , ,02 04/ ,77 0,00 20,00 148, , ,03 05/ ,04 0,00 154,42 93,54 8, ,55 06/ ,76 0,00 813,03 456,38 68, ,13 07/ ,67 0,00 470,32 232,21 560, ,24 08/ ,88 0, ,06 36,87 9, ,78 09/ ,40 0, ,17 76,50 19, ,94 10/ ,83 0,00 602,35 102,35 123, ,53 11/ ,84 32,80 458,12 11,94 846, ,21 12/ ,73 0, , ,41 382, ,63 22

23 DLUHOPISY / BONDS Roční objemy obchodů / Yearly trade values Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) Rok / Year DLUHOPISY / BONDS Měsíční objemy obchodů v roce 2009 / Monthly trade values in Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) /09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 Měsíc / Month 23

24 DLUHOPISY / BONDS Emise s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues with the highest total trade value in 2009 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issue Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ ST.DLUHOP. 3,55/12 A ,427 10,74% 10,74% 2. CZ ST.DLUHOP. 4,10/11 A ,414 10,66% 21,40% 3. CZ ST.DLUHOP. 5,00/19 A ,406 9,44% 30,84% 4. CZ ST.DLUHOP. VAR/16 A ,150 9,18% 40,02% 5. CZ ST.DLUHOP. 4,70/22 A ,896 7,54% 47,56% 6. CZ ST.DLUHOP. VAR/12 A ,849 6,19% 53,74% 7. CZ ST.DLUHOP. 4,00/17 A ,304 6,01% 59,75% 8. CZ ST.DLUHOP. 3,70/13 A ,289 5,38% 65,14% 9. CZ ST.DLUHOP. 3,25/09 A ,857 4,78% 69,92% 10. CZ ST.DLUHOP. 3,75/20 A ,419 3,70% 73,62% 11. CZ ST.DLUHOP. 3,80/15 A ,049 3,68% 77,30% 12. CZ ST.DLUHOP. 3,80/09 A ,542 3,67% 80,97% 13. CZ ST.DLUHOP. 2,55/10 A ,768 3,56% 84,52% 14. CZ ST.DLUHOP. 5,70/24 A ,173 3,13% 87,66% 15. CZ ST.DLUHOP. 4,60/18 A ,812 2,55% 90,20% 16. CZ ST.DLUHOP. 6,40/10 A ,795 2,20% 92,40% 17. CZ HOME CR. BV VAR/12 C 8 571,598 1,46% 93,86% 18. CZ ST.DLUHOP. 6,95/16 A 6 620,691 1,13% 94,99% 19. CZ ČEZ 4,30/10 A 5 025,609 0,86% 95,85% 20. CZ ČS 3,50/12 C 4 719,000 0,81% 96,66% 21. CZ ST.DLUHOP. 6,55/11 A 4 177,446 0,71% 97,37% 22. CZ ST.DLUHOP. 4,20/36 A 3 195,041 0,55% 97,92% 23. CZ HZL KB VAR/15 C 2 289,826 0,39% 98,31% 24. CZ HZL HVB 4,50/15 C 1 086,574 0,19% 98,49% 25. CZ HZL HB VAR/37 C 940,239 0,16% 98,65% 1) A = Hlavní trh C = Volný trh / A = Main Market C = Free Market ,5454 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů dluhopisů / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of bonds 24

25 DERIVÁTOVÝ TRH / DERIVATIVES MARKET 2009 Finanční instrument Financial Instrument Podkladové aktivum Underlying Počet sérií Number of Series Dec.31 Zobchodované kontrakty Traded Contracts Objem (CZKm) Value (CZKm) Počet obchodů Number of Trades Futures Index / Indices , Akcie / Shares , INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY / INVESTMENT CERTIFICATES 2009 Finanční instrument Financial Instrument Druh certifikátu Type of Certificate Počet emisí Number of Issues Dec.31 Zobchod. kusy Traded Volume (pcs) Objem (CZKm) Value (CZKm) Počet obchodů Number of Trades Investiční certifikáty / Nepákové / Non Leverage , Investment certificates Pákové / Leverage , WARRANTY / WARRANTS 2009 Finanční instrument Financial Instrument Počet emisí Number of Issues Dec.31 Zobchod. kusy Traded Volume (pcs) Objem (CZKm) Value (CZKm) Počet obchodů Number of Trades Warranty / Warrants 2 0 0,

26 ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / DATA IN FOREIGN CURRENCIES Objemy obchodů (v mil.) / Trade Values (in mil.) Období Akcie 2) / Shares 2) Dluhopisy / Bonds Period CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD ,5 212,7 241, ,5 56,2 64, , , , ,3 568,0 684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 01/ , , , , , ,4 02/ , , , , , ,3 03/ , , , , , ,6 04/ , , , , , ,1 05/ , , , , , ,2 06/ , , , , , ,1 07/ , , , , , ,5 08/ , , , , , ,5 09/ , , , , , ,1 10/ , , , , , ,7 11/ , , , ,2 815, ,0 12/ ,3 933, , , , ,9 1) V období objem obchodů v XEU / In period trade value in XEU 2) Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until

27 ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / DATA IN FOREIGN CURRENCIES Tržní kapitalizace (v mil.) / Market capitalization (in mil.) Konec roku / měsíce Domácí akcie / Domestic shares Zahraniční akcie / Foreign shares Celkem / Total End of the year / month CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,3 0,0 0,0 0, , , , , , ,1 0,0 0,0 0, , , , , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , , , , ,9 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 01/ , , , , , , , , ,5 02/ , , , , , , , , ,9 03/ , , , , , , , , ,4 04/ , , , , , , , , ,5 05/ , , , , , , , , ,4 06/ , , , , , , , , ,1 07/ , , , , , , , , ,4 08/ , , , , , , , , ,0 09/ , , , , , , , , ,5 10/ , , , , , , , , ,4 11/ , , , , , , , , ,6 12/ , , , , , , , , ,0 1) V období tržní kapizalizace v XEU / 1) In period market capitalization in XEU 27

28 SEZNAM CENNÝCH PAPÍRŮ / LIST OF SECURITIES Emise akcií ke dni / Share issues at Dec. 31, 2009 ISIN Název Trh 1) Kurz Tržní kapitalizace Objem obchodů v r (Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Price Market Capitalization Trade Value in 2009 (CZK) (CZKm) (CZKm) NL AAA A 13,50 914,7 122,731 BMG CETV A 446, , ,408 CZ ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA C 491,90 92,1 0,000 CZ ČEZ A 864, , ,117 LU ECM A 307, ,9 554,519 CS ENERGOAQUA C 1 504, ,3 0,343 AT ERSTE GROUP BANK A 698, , ,508 CZ JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ C 12,57 30,7 0,336 CZ KOMERČNÍ BANKA A 3 929, , ,187 CS LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV C 1 130,00 472,9 0,003 NL NWR A 161, , ,726 LU ORCO A 170, , ,687 LU PEGAS NONWOVENS A 444, , ,978 CS PHILIP MORRIS ČR C 8 796, , ,291 CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA C 6 850, ,7 0,912 CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 817, ,4 0,000 CS RM-S HOLDING C 1 150,00 901,6 78,464 CZ SM PLYNÁRENSKÁ C 5 444, ,1 0,005 CZ SPOLEK CH.HUT.VÝR. C 200,00 775,8 0,007 CZ TELEFÓNICA O2 C.R. A 418, , ,027 CZ TOMA C 598,50 884,1 0,044 CZ UNIPETROL A 139, , ,729 CZ VČ PLYNÁRENSKÁ C 5 500, ,0 0,072 BE VGP A 364, ,2 3,491 AT VIG A 942, , ,548 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 28

29 SEZNAM CENNÝCH PAPÍRŮ / LIST OF SECURITIES Emise dluhopisů ke dni / Bond issues at Dec. 31, ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) XS CREST 7,79/22 C CZK ,000 CZ ČEB 6,95/10 A CZK ,037 CZ ČEZ 4,30/10 A CZK ,609 CZ ČEZ VAR/14 C CZK ,840 CZ ČKA 4,00/10 A CZK ,247 CZ ČP 5,10/12 C CZK 250 0,000 CZ ČS 3,49/12 C CZK ,372 CZ ČS 3,50/12 C CZK ,000 CZ ČS KOMB/13 C CZK 300 0,000 CZ ČS KOMB/17 C CZK 300 0,000 CZ ČS VAR/10 C CZK 370 0,000 CZ ČS VAR/12 C CZK ,002 CZ ČS VAR/14 C CZK 150 0,000 CZ ČS VAR/15 C CZK ,628 CZ ČS VAR/16 C CZK ,845 CZ ČSOB VAR/18 C CZK ,000 CZ DALKIA ČR 4,24/15 C CZK ,000 XS ECM 5,00/11 A EUR ,000 CZ ECM VAR/12 A CZK ,647 CZ EIB 0,00/23 A CZK ,000 CZ EIB 4,15/18 A CZK ,000 CZ EIB 6,50/15 A CZK ,476 CZ EIB VAR/13 A CZK 750 0,000 CZ EIB VAR/18 A CZK ,000 CZ EIB VAR/18 A CZK 500 0,000 CZ GREENVALE VAR/14 C CZK ,038 CZ HL.M.PRAHA 6,85/11 A CZK ,805 CZ HL.M.PRAHA VAR/11 A CZK ,000 CZ HOME CR. BV VAR/12 C CZK ,598 CZ HZL ČMHB 4,40/10 C CZK ,665 CZ HZL ČMHB 4,45/10 C CZK ,314 CZ HZL ČMHB VAR/15 C CZK ,000 CZ HZL ČS 3,65/14 C CZK 105 0,000

30 ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) CZ HZL ČS 4,00/10 C CZK 100 0,000 CZ HZL ČS 4,05/10 C CZK ,416 CZ HZL ČS 4,50/10 C CZK ,000 CZ HZL ČS 4,50/15 C CZK 375 0,000 CZ HZL ČS 4,75/15 C CZK ,023 CZ HZL ČS 4,80/16 C CZK ,000 CZ HZL ČS 5,85/17 C CZK 500 0,000 CZ HZL ČS 5,90/12 C CZK 100 0,000 CZ HZL ČS 5,90/17 C CZK 190 0,000 CZ HZL ČS 6,15/23 C CZK 40 0,000 CZ HZL ČS VAR/11 C CZK 110 0,000 CZ HZL ČS VAR/14 C CZK ,089 CZ HZL ČS VAR/14 C CZK ,197 CZ HZL ČS VAR/17 C CZK 300 0,000 CZ HZL ČS VAR/22 C CZK 400 0,000 CZ HZL ČS VAR/22 C CZK 200 0,000 CZ HZL EBANKA 4,50/10 C CZK ,000 CZ HZL EBANKA 5,30/14 C CZK ,000 CZ HZL EBANKA 6,00/17 C CZK ,000 CZ HZL HB 4,25/10 C CZK ,589 CZ HZL HB 4,60/11 C CZK ,110 CZ HZL HB 4,65/12 C CZK ,000 CZ HZL HB 4,70/11 C CZK ,872 CZ HZL HB 4,90/12 C CZK ,000 CZ HZL HB VAR/37 C CZK 200 0,000 CZ HZL HB VAR/37 C CZK 500 0,000 CZ HZL HB VAR/37 C CZK 500 0,000 CZ HZL HB VAR/37 C CZK ,239 CZ HZL HB VAR/37 C CZK ,388 CZ HZL HVB 3,50/10 C CZK ,765 CZ HZL HVB 4,50/15 C CZK ,574 CZ HZL HVB 5,00/25 C CZK ,000 CZ HZL KB 4,40/15 C CZK ,000 30

31 ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) CZ HZL KB VAR/15 C CZK ,826 CZ HZL RBCZ 4,10/14 C EUR ,000 CZ HZL RBCZ 4,30/13 C CZK ,783 CZ HZL RBCZ 4,40/11 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,45/11 C CZK ,617 CZ HZL RBCZ 4,50/10 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,60/10 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,70/11 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 4,80/12 C CZK ,315 CZ HZL RBCZ 4,90/12 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 5,00/12 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 5,10/17 C CZK ,000 CZ HZL RBCZ 5,50/17 C CZK ,000 CZ HZL UCB VAR/37 C CZK ,000 CZ HZL VB CZ 5,40/12 C CZK ,000 CZ HZL WHB 3,774/14 C EUR ,000 CZ HZL WHB 4,55/10 C CZK ,000 CZ HZL WHB 5,00/11 C CZK ,000 CZ HZL WHB 5,60/12 C CZK ,226 CZ HZL WHB 5,80/12 C CZK ,000 CZ HZL WHB VAR/12 C EUR ,000 CZ ING BANK 4,50/19 C CZK ,282 CZ MERO ČR 10,30/11 C CZK ,000 CZ OHL ŽS 4,80/10 C CZK ,492 CZ ORCO VAR/11 A CZK 140 0,000 CZ PHA FIN.BV 6,95/10 A CZK ,000 CZ SM VAK OVA 5,00/15 A CZK ,000 CZ ST.DLUHOP. 2,55/10 A CZK ,768 CZ ST.DLUHOP. 3,55/12 A CZK ,427 CZ ST.DLUHOP. 3,70/13 A CZK ,289 CZ ST.DLUHOP. 3,75/20 A CZK ,419 CZ ST.DLUHOP. 3,80/15 A CZK ,049 CZ ST.DLUHOP. 4,00/17 A CZK ,304 31

32 ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) CZ ST.DLUHOP. 4,10/11 A CZK ,414 CZ ST.DLUHOP. 4,20/36 A CZK ,041 CZ ST.DLUHOP. 4,60/18 A CZK ,812 CZ ST.DLUHOP. 4,70/22 A CZK ,896 CZ ST.DLUHOP. 4,85/57 A CZK ,745 CZ ST.DLUHOP. 5,00/19 A CZK ,406 CZ ST.DLUHOP. 5,70/24 A CZK ,173 CZ ST.DLUHOP. 6,40/10 A CZK ,795 CZ ST.DLUHOP. 6,55/11 A CZK ,446 CZ ST.DLUHOP. 6,95/16 A CZK ,691 CZ ST.DLUHOP. VAR/12 A CZK ,849 CZ ST.DLUHOP. VAR/16 A CZK ,150 CZ SŽDC 4,60/11 A CZK ,000 CZ ŠKODA AUTO VAR/10 A CZK ,931 CZ UNIPETROL VAR/13 C CZK ,000 CZ VIG RE ZAJ.0,00/14 C EUR 100 0,000 CZ ZONER SOF.10,00/14 C CZK ,450 32

33 KONTAKTY / CONTACTS ADRESA / ADDRESS Burza cenných papírů Praha, a.s. / Prague Stock Exchange Rybná 14 / Rybná Praha 1 / Prague 1 Česká republika / Czech Republic TELEFONNÍ SPOJENÍ / PHONE NUMBERS Ústředna / Switch-Board Sekretariát GŘ/ Secretariat Kontakt s médii / Media Relations Obchodování / Trading Department Cenné papíry / Listing Department Členské otázky / Membership Issues Šíření burzovních informací / Dissemination of Exchange Information ELEKTRONICKÁ POŠTA / Obecná schránka / Information Service... Šíření burzovních informací / Dissemination of PSE s Information... Správa webu a FTP burzy / Webmaster of PSE s Web Site... Elektronická podatelna burzy pouze pro příjem podání ve správním řízení opatřených elektronickým podpisem... Internetové stránky / Web Pages

34 ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE 34

35 PRODUKTY / PRODUCTS Předmětem transakcí na Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE), je elektrická energie ve formě komoditních futures a spot kontraktů s fyzickým i finančním vypořádáním záleží na typu produktu. Fyzické vypořádání je založeno na závazku obou stran obchodu k budoucímu dodání/zaplacení určitého počtu MWh po celou dobu daného dodávkového období a za sjednanou cenu. Finanční vypořádání je založeno na závazku obou stran obchodu k budoucímu finančnímu vyrovnání cenových rozdílů předmětu obchodu po dobu daného dodávkového období. Období dodání podle délky období dodání sjednaného množství elektrické energie se jednotlivé kontrakty, se kterými je obchodováno na PXE, dělí na hodinové, denní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. Kontrakty dále rozdělujeme do dvou základních skupin podle toho, zda dodání elektrické energie má probíhat: ve všech hodinách všech dnů distribučního období (tzv. BASE LOAD), od pondělí do pátku v čase od 8.00 do (tzv. PEAK LOAD), a to bez ohledu státní svátky, resp. dny pracovního volna, ty jsou v tomto případě považovány za pracovní dny. Z toho vyplývají tyto základní produkty, se kterými se na PXE obchoduje: base load roční, peak load roční, base load čtvrtletní, peak load čtvrtletní, base load měsíční, peak load měsíční, base load denní, peak load denní, hodina. Elektrická energie je dodávána v konstantní hodnotě hodinového výkonu 1 MW ve všech hodinách všech dnů sjednaného období dodávky nebo odběru. Místem dodání jsou elektrizační soustavy České republiky, Slovenska a Maďarska, doprava elektřiny není v ceně kontraktu zahrnuta. The subject of the transactions at the Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE) is electricity in the form of commodity futures and spot contracts with physical and financial settlement depending on the product type. Physical settlement is based on the obligation of both parties to the trade to deliver/pay for a certain volume of MWh in a given future delivery period and for an agreed price. Financial settlement is based on the obligation of both parties to the trade to provide future financial settlement of the price differences regarding the subject of the trade, during the delivery period. According to the length of the period of delivery of the agreed volume of electricity, the individual contract trades at the PXE are hourly, daily, monthly, quarterly, or annual. Furthermore, contracts are divided into two basic groups according to whether the electricity supply should take place: at all hours of all days of the distribution period (the so called BASE LOAD), or only between Monday and Friday and between 8am and 8pm (the so called PEAK LOAD) -in this case, state holidays are not taken into account; they are considered work days. This results in these basic products being traded at the PXE: Annual Base Load, Annual Peak Load, Quarterly Base Load, Quarterly Peak Load, Monthly Base Load, Monthly Peak Load, Daily Base Load, Daily Peak Load, Hour. Electrical energy is supplied at the constant value of an hourly output of 1 MW at all hours of all days of the agreed period of delivery or consumption. The place of delivery are the electricity transmission grids of the Czech Republic, Slovakia and Hungary; electricity transmission is not included in the contract price. 35

36 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA 2009 Počet burzovních dní / Number of Trading Sessions 251 KONTRAKTY FUTURES / FUTURES MARKET Objem obchodů / Volume [MWh] z toho/ which of BASE LOAD PEAK LOAD Objem obchodů / Value [EURm] 1 396,113 z toho/ which of BASE LOAD 1 285,964 PEAK LOAD 110,149 Počet kontraktů / Traded Contracts [MW] z toho/ which of BASE LOAD PEAK LOAD Počet obchodů / Number of Trades z toho/ which of BASE LOAD PEAK LOAD 538 Průměrný denní objem / Daily Average Value [MWh] ,04 z toho/ which of BASE LOAD ,67 PEAK LOAD 6 668,37 SPOTOVÝ TRH / SPOT MARKET Objem obchodů / Volume [MWh] 240 Objem obchodů / Value [EURm] 0,017 Počet kontraktů / Traded Contracts [MW] 10 Počet obchodů / Number of Trades 2 36

37 MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Počty kontraktů a objemy / Traded contracts, volumes and values ČESKÉ FUTURES / CZECH FUTURES Base Load Peak Load Celkem / Total Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,344 Celkem/Total , , ,410 SLOVENSKÉ FUTURES / SLOVAK FUTURES Base Load Peak Load Celkem / Total Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,199 Celkem/Total , , ,743 37

38 MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Počty kontraktů a objemy / Traded contracts, volumes and values MAĎARSKÉ FUTURES / HUNGARIAN FUTURES Base Load Peak Load Celkem / Total Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,372 Celkem/Total , , ,960 SPOT Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) , , , , , , , , , , , ,000 38

39 MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Vývoj kurzu month ahead v roce 2009 / Month ahead PX prices 2009 MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Roční dodávka CZ BL CAL-10 / Czech base load year futures BL CAL-10 [EUR] [EUR] [GWh] 39 Objem / Volume (GWh) Kurz / Price (EUR)

40 PŘEHLED PRODUKTŮ / LIST OF PRODUCTS Produkty futures obchodované k / Futures products traded at Dec. 30, 2009 Název Name Kurz Price [EUR] Název Name Kurz Price [EUR] CZECH BASE LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 42,25 HUNGARY PEAK LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 58,00 CZECH BASE LOAD MARCH 2010 FUTURES 39,75 HUNGARY PEAK LOAD MARCH 2010 FUTURES 52,25 CZECH BASE LOAD APRIL 2010 FUTURES 38,50 HUNGARY PEAK LOAD APRIL 2010 FUTURES 50,90 CZECH BASE LOAD MAY 2010 FUTURES 37,20 HUNGARY PEAK LOAD MAY 2010 FUTURES 49,70 CZECH BASE LOAD JUNE 2010 FUTURES 39,40 HUNGARY PEAK LOAD JUNE 2010 FUTURES 54,70 CZECH BASE LOAD JULY 2010 FUTURES 40,40 HUNGARY PEAK LOAD JULY 2010 FUTURES 54,00 CZECH BASE LOAD QUARTER FUTURES 38,50 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER FUTURES 51,70 CZECH BASE LOAD QUARTER FUTURES 42,00 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER FUTURES 58,60 CZECH BASE LOAD QUARTER FUTURES 49,75 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER FUTURES 71,50 CZECH BASE LOAD QUARTER FUTURES 41,00 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER FUTURES 59,00 CZECH BASE LOAD YEAR 2011 FUTURES 49,80 HUNGARY PEAK LOAD YEAR 2011 FUTURES 73,25 CZECH BASE LOAD YEAR 2012 FUTURES 55,25 HUNGARY PEAK LOAD YEAR 2012 FUTURES 81,00 CZECH BASE LOAD YEAR 2013 FUTURES 56,00 HUNGARY PEAK LOAD YEAR 2013 FUTURES 79,00 CZECH PEAK LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 58,00 SLOVAK BASE LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 42,30 CZECH PEAK LOAD MARCH 2010 FUTURES 53,00 SLOVAK BASE LOAD MARCH 2010 FUTURES 39,80 CZECH PEAK LOAD APRIL 2010 FUTURES 50,80 SLOVAK BASE LOAD APRIL 2010 FUTURES 38,55 CZECH PEAK LOAD MAY 2010 FUTURES 51,30 SLOVAK BASE LOAD MAY 2010 FUTURES 37,25 CZECH PEAK LOAD JUNE 2010 FUTURES 55,00 SLOVAK BASE LOAD JUNE 2010 FUTURES 39,45 CZECH PEAK LOAD JULY 2010 FUTURES 52,00 SLOVAK BASE LOAD JULY 2010 FUTURES 41,00 CZECH PEAK LOAD QUARTER FUTURES 52,50 SLOVAK BASE LOAD QUARTER FUTURES 38,55 CZECH PEAK LOAD QUARTER FUTURES 58,75 SLOVAK BASE LOAD QUARTER FUTURES 42,05 CZECH PEAK LOAD QUARTER FUTURES 71,50 SLOVAK BASE LOAD QUARTER FUTURES 49,80 CZECH PEAK LOAD QUARTER FUTURES 56,00 SLOVAK BASE LOAD QUARTER FUTURES 42,00 CZECH PEAK LOAD YEAR 2011 FUTURES 71,90 SLOVAK BASE LOAD YEAR 2011 FUTURES 49,85 CZECH PEAK LOAD YEAR 2012 FUTURES 78,00 SLOVAK BASE LOAD YEAR 2012 FUTURES 55,30 CZECH PEAK LOAD YEAR 2013 FUTURES 79,00 SLOVAK BASE LOAD YEAR 2013 FUTURES 60,00 HUNGARY BASE LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 42,90 SLOVAK PEAK LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 58,05 HUNGARY BASE LOAD MARCH 2010 FUTURES 40,00 SLOVAK PEAK LOAD MARCH 2010 FUTURES 53,05 HUNGARY BASE LOAD APRIL 2010 FUTURES 40,25 SLOVAK PEAK LOAD APRIL 2010 FUTURES 50,85 HUNGARY BASE LOAD MAY 2010 FUTURES 38,00 SLOVAK PEAK LOAD MAY 2010 FUTURES 51,35 HUNGARY BASE LOAD JUNE 2010 FUTURES 39,00 SLOVAK PEAK LOAD JUNE 2010 FUTURES 55,05 HUNGARY BASE LOAD JULY 2010 FUTURES 42,00 SLOVAK PEAK LOAD JULY 2010 FUTURES 53,00 HUNGARY BASE LOAD QUARTER FUTURES 38,85 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER FUTURES 52,55 HUNGARY BASE LOAD QUARTER FUTURES 44,00 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER FUTURES 58,80 HUNGARY BASE LOAD QUARTER FUTURES 49,50 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER FUTURES 71,55 HUNGARY BASE LOAD QUARTER FUTURES 43,00 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER FUTURES 57,00 HUNGARY BASE LOAD YEAR 2011 FUTURES 52,85 SLOVAK PEAK LOAD YEAR 2011 FUTURES 71,95 HUNGARY BASE LOAD YEAR 2012 FUTURES 58,00 SLOVAK PEAK LOAD YEAR 2012 FUTURES 78,05 HUNGARY BASE LOAD YEAR 2013 FUTURES 60,00 SLOVAK PEAK LOAD YEAR 2013 FUTURES 78,00 40

41 KONTAKTY / CONTACTS ADRESA / ADDRESS POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s / POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) Rybná 14 / Rybná Praha 1 / Prague 1 Česká republika / Czech Republic TELEFONNÍ SPOJENÍ / PHONE NUMBERS Sekretariát GŘ / Secretariat Kontakt s médii / Media Relations Členské otázky / Membership Issues Obchodování / Trading Department ELEKTRONICKÁ POŠTA / Obecná schránka / Information Service... Správa webu / Webmaster of PXE s Web Site... Internetové stránky / Web Pages

42 ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE 42

Měsíční statistika Září 2009 Monthly Statistics September 2009

Měsíční statistika Září 2009 Monthly Statistics September 2009 Měsíční statistika Září 2009 Monthly Statistics September 2009 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) (End of Month) Měsíční změna Monthly

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Hodnota

Více

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010

ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 ROČENKA 2010 / FACT BOOK 2010 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013 1.8. 14.8. 27.8. 7.9. 20.9. 4.. 17.. 30...11. 23.11. 6.. 19.. 8.1.13 21.1.13 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 PX, PX-GLOB 1.7.13 2.7.13

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) Měsíční změna

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. /

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. / ROČENKA 2008 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. / Clearing & Settlement OBSAH CONTENT Burza cenných papírů

Více

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 5.8.13 16.8.13 29.8.13 11.9.13 24.9.13 7..13 18..13 1.11.13 14.11.13 27.11.13..13 23..13.1.14 23.1.14

Více

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016 2.2.15 13.2.15 26.2.15 11.3.15 24.3.15 8.4.15 21.4.15 5.5.15 19.5.15 1.6.15 12.6.15 25.6.15 9.7.15 22.7.15 4.8.15 17.8.15 28.8.15.9.15 23.9.15 7..15 20..15 3.11.15 16.11.15 30.11.15 11.12.15 28.12.15 12.1.16

Více

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015 2.1.15 15.1.15 28.1.15 10.2.15 23.2.15 6.3.15 19.3.15 1.4.15 16.4.15 29.4.15 14.5.15 27.5.15 9.6.15 22.6.15 3.7.15 17.7.15 30.7.15 12.8.15 25.8.15 7.9.15 18.9.15 2.10.15 15.10.15 29.10.15 11.11.15 25.11.15

Více

Měsíční statistika Březen 2015 Monthly Statistics March 2015

Měsíční statistika Březen 2015 Monthly Statistics March 2015 1.4.14 14.4.14 29.4.14 14.5.14 27.5.14 9.6.14 20.6.14 3.7.14 16.7.14 29.7.14 11.8.14 22.8.14 4.9.14 17.9.14 30.9.14 13.10.14 24.10.14 7.11.14 21.11.14 4.12.14 17.12.14 6.1.15 19.1.15 30.1.15 12.2.15 25.2.15

Více

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014 2.1.14 15.1.14 28.1.14 10.2.14 20.2.14 5.3.14 18.3.14 31.3.14 11.4.14 28.4.14 13.5.14 26.5.14 6.6.14 19.6.14 2.7.14 15.7.14 28.7.14 8.8.14 21.8.14 3.9.14 16.9.14 29.9.14 10.10.14 23.10.14 6.11.14 20.11.14

Více

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014 1.11.13 14.11.13 27.11.13 10.12.13 23.12.13 10.1.14 23.1.14 5.2.14 17.2.14 28.2.14 13.3.14 26.3.14 8.4.14 23.4.14 7.5.14 21.5.14 3.6.14 16.6.14 27.6.14 10.7.14 23.7.14 5.8.14 18.8.14 29.8.14 11.9.14 24.9.14

Více

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016 1.9.15 14.9.15 25.9.15 9.10.15 22.10.15 5.11.15 19.11.15 2..15 15..15 30..15 14.1.16 27.1.16 9.2.16 22.2.16 4.3.16 17.3.16 1.4.16 14.4.16 27.4.16 10.5.16 23.5.16 3.6.16 16.6.16 29.6.16 14.7.16 27.7.16

Více

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16 7.10.16 20.10.16 3.11.16 16.11.16 30.11.16 13.12.16 27.12.16 9.1.17

Více

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015 3.11.14 14.11.14 28.11.14 11.12.14 29.12.14 13.1.15 26.1.15 6.2.15 19.2.15 4.3.15 17.3.15 30.3.15 14.4.15 27.4.15 12.5.15 25.5.15 5.6.15 18.6.15 1.7.15 15.7.15 28.7.15 10.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15

Více

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016 1.7.15 15.7.15 28.7.15.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15 13..15 26..15 9.11.15 23.11.15 4.12.15 17.12.15 5.1.16 18.1.16 29.1.16 11.2.16 24.2.16 8.3.16 21.3.16 5.4.16 18.4.16 29.4.16 12.5.16 25.5.16 7.6.16

Více

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016 1.10.15 14.10.15 27.10.15 10.11.15 24.11.15 7.12.15 18.12.15 6.1.16 19.1.16 1.2.16 12.2.16 25.2.16 9.3.16 22.3.16 6.4.16 19.4.16 2.5.16 13.5.16 26.5.16 8.6.16 21.6.16 4.7.16 19.7.16 1.8.16 12.8.16 25.8.16

Více

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016 2.11.15 13.11.15 27.11.15 10.12.15 23.12.15 11.1.16 22.1.16 4.2.16 17.2.16 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 23 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 23 M ěsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Obor Sector

Více

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2007 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS 22. 1. Index PX uzavřel na hodnotě

Více

ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ROČENKA 2006 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 1 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ / EXCHANGE NEWS Index PX 50 nad hranicí 1500 bodů

Více

ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012

ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012 ROČENKA 2012 / FACT BOOK 2012 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

ROČENKA 2016 / FACT BOOK 2016

ROČENKA 2016 / FACT BOOK 2016 ROČENKA 2016 / FACT BOOK 2016 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 22 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 22 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor Sector

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 21 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 21 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 2001 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 2001 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 21 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 21 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor Sector

Více

Měsíční statistika Leden 2015 Monthly Statistics January 2015

Měsíční statistika Leden 2015 Monthly Statistics January 2015 3.2.14 14.2.14 27.2.14 12.3.14 25.3.14 7.4.14 22.4.14 6.5.14 20.5.14 2.6.14 13.6.14 26.6.14 9.7.14 22.7.14 4.8.14 15.8.14 28.8.14 10.9.14 23.9.14 6.10.14 17.10.14 31.10.14 13.11.14 27.11.14 10.12.14 23.12.14

Více

Měsíční statistika / Monthly Statistics

Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE Měsíční statistika / Monthly Statistics Duben 2 / April 2 BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI / EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor

Více

Měsíční statistika / Monthly Statistics

Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE Měsíční statistika / Monthly Statistics Říjen 2 / October 2 BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI / EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index

Více

ROČENKA 2015 / FACT BOOK 2015

ROČENKA 2015 / FACT BOOK 2015 ROČENKA 2015 / FACT BOOK 2015 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

ROČENKA 2011 / FACT BOOK 2011

ROČENKA 2011 / FACT BOOK 2011 ROČENKA 2011 / FACT BOOK 2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Mìsíèní statistika / Monthly Statistics

Mìsíèní statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRÙ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE Mìsíèní statistika / Monthly Statistics Záøí 2 / September 2 BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MÌSÍCI / EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index

Více

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015 1.12.215 2.12.215 3.12.215 4.12.215 5.12.215 6.12.215 7.12.215 8.12.215 9.12.215 1.12.215 11.12.215 12.12.215 13.12.215 14.12.215 15.12.215 16.12.215 17.12.215 18.12.215 19.12.215 2.12.215 21.12.215 22.12.215

Více

Měsíční statistika Listopad 2015 Monthly Statistics November 2015

Měsíční statistika Listopad 2015 Monthly Statistics November 2015 2.11.215 3.11.215 4.11.215 5.11.215 6.11.215 7.11.215 8.11.215 9.11.215 1.11.215 11.11.215 12.11.215 13.11.215 14.11.215 15.11.215 16.11.215 17.11.215 18.11.215 19.11.215 2.11.215 21.11.215 22.11.215 23.11.215

Více

Měsíční statistika Březen 2016 Monthly Statistics March 2016

Měsíční statistika Březen 2016 Monthly Statistics March 2016 1.3.216 2.3.216 3.3.216 4.3.216 5.3.216 6.3.216 7.3.216 8.3.216 9.3.216 1.3.216 11.3.216 12.3.216 13.3.216 14.3.216 15.3.216 16.3.216 17.3.216 18.3.216 19.3.216 2.3.216 21.3.216 22.3.216 23.3.216 24.3.216

Více

Měsíční statistika Červenec 2015 Monthly Statistics July 2015

Měsíční statistika Červenec 2015 Monthly Statistics July 2015 1.7.215 2.7.215 3.7.215 4.7.215 5.7.215 6.7.215 7.7.215 8.7.215 9.7.215 1.7.215 11.7.215 12.7.215 13.7.215 14.7.215 15.7.215 16.7.215 17.7.215 18.7.215 19.7.215 2.7.215 21.7.215 22.7.215 23.7.215 24.7.215

Více

Měsíční statistika Duben 2015 Monthly Statistics April 2015

Měsíční statistika Duben 2015 Monthly Statistics April 2015 1.4.215 2.4.215 3.4.215 4.4.215 5.4.215 6.4.215 7.4.215 8.4.215 9.4.215 1.4.215 11.4.215 12.4.215 13.4.215 14.4.215 15.4.215 16.4.215 17.4.215 18.4.215 19.4.215 2.4.215 21.4.215 22.4.215 23.4.215 24.4.215

Více

Měsíční statistika Květen 2014 Monthly Statistics May 2014

Měsíční statistika Květen 2014 Monthly Statistics May 2014 4.5.214 5.5.214 7.5.214 8.5.214 9.5.214 1.5.214 11.5.214 12.5.214 1 14.5.214 15.5.214 1 17.5.214 18.5.214 19.5.214 2.5.214 21.5.214 22.5.214 2 24.5.214 25.5.214 2 27.5.214 28.5.214 29.5.214 3.5.214 / [MWh]

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vliv finanční politiky akciové společnosti na kurz akcie Bc. David Franek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2003 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 2003 LEDEN S účinností od 1. března schválila burzovní komora změny v Burzovních pravidlech

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 THE PRAGUE STOCK EXCHANGE IN 2003 EXCHANGE NEWS 2003 JANUARY With effect from 1 April, the Exchange Chamber approved changes to the parts of

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1996 FACT BOOK PRAHA 1997 PRAGUE 1997 BCPP, 1997 Pražská burza v roce 1996 5 Podmínky přijetí cenných papírů na burzovní trh 6 Přehled cenných papírů

Více

Měsíční statistika Květen 2015 Monthly Statistics May 2015

Měsíční statistika Květen 2015 Monthly Statistics May 2015 6.5.215 7.5.215 8.5.215 11.5.215 12.5.215 13.5.215 14.5.215 1 16.5.215 17.5.215 18.5.215 1 2.5.215 21.5.215 22.5.215 23.5.215 24.5.215 2 26.5.215 27.5.215 28.5.215 2 Měsíční statistika Květen 215 ly Statistics

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002 STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2002 FACT BOOK PRAGUE STOCK EXCHANGE 2002 P R A H A 2003 PRAGUE 2003 Burza cenných papírů Praha, a.s., 2003 Úvod Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan Trhy s cennými papíry Michal Radvan 1 Trhy Trh výrobních faktorů x trh s výrobky x finanční trh Finanční x peněžní x kapitálový x úvěrový x pojistný trh Trh majetkových CP x dluhových CP x podmíněných

Více

PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2004

PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2004 2004 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 2004 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2004 STATISTICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ OBJEMY OBCHODŮ NA TRHU AKCIÍ A PL Roční bilance 30. 7. 2004 1. 9. 2004 11. 11. 2004 30. 12. 2004 K tomuto

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Měsíční statistika Únor 2016 Monthly Statistics February 2016

Měsíční statistika Únor 2016 Monthly Statistics February 2016 1.2.216 2.2.216 3.2.216 4.2.216 5.2.216 6.2.216 7.2.216 8.2.216 9.2.216 1.2.216 11.2.216 12.2.216 13.2.216 14.2.216 15.2.216 16.2.216 17.2.216 18.2.216 19.2.216 2.2.216 21.2.216 22.2.216 23.2.216 24.2.216

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Měsíční statistika Květen 2016 Monthly Statistics May 2016

Měsíční statistika Květen 2016 Monthly Statistics May 2016 2.5.216 3.5.216 4.5.216 5.5.216 6.5.216 7.5.216 8.5.216 9.5.216 1.5.216 11.5.216 12.5.216 13.5.216 14.5.216 15.5.216 16.5.216 17.5.216 18.5.216 19.5.216 2.5.216 21.5.216 22.5.216 23.5.216 24.5.216 25.5.216

Více

Přehled emitovaných HZL k 30. 6. 2015

Přehled emitovaných HZL k 30. 6. 2015 ISIN-EMISE HZL CZ0002000110 Název emise HZL KB 8,125/04 Objem emise (mil. Kč) Přehled emitovaných HZL k 30. 6. 2015 Název tranže Objem tranže (mil. Kč) Datum vydání Datum splatnosti Úrokový výnos (%) Poznámka

Více

Datum uveřejnění. Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie

Datum uveřejnění. Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie Údaje zveřejněné Raiffeisenbank a.s., v návaznosti na plnění informačních í dle 120, odst. 7, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, obchodního zákoníku a zákona upravujícího účetnictví

Více

STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1999 PRAGUE 1999

STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1999 PRAGUE 1999 STATISTICKÁ RO ČEN KA B U R ZY CENNÝCH PAPÍRŮ PR A H A, A.S. 1998 FACT BO O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1998 PRAHA 1999 PRAGUE 1999 BCPP, a.s., 1999 Ročenka 199 8 Burza cenných papírů Praha, a.s., připravila

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 UNIVYC, A.S. OBSAH

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 UNIVYC, A.S. OBSAH UNIVYC, a.s. Výroční zpráva 2008 UNIVYC, a.s., stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., je nejvýznamnějším subjektem v oblasti vypořádání obchodů s investičními nástroji v České

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009)

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009) MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU Marek Hatlapatka Analytik ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Jan Procházka Analytik Unipetrol prochazka@cyrrus.cz Karel Potměšil Analytik Orco, ECM, Zentiva, AAA,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,675-0.2 0.8 0.9 S&P 500 USA 1,272-0.2 1.1 1.1 Nasdaq USA 2,703-0.2 1.9 1.5 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,808-1.0 0.6 0.0 DAX Německo

Více

Měsíc na akciových trzích:

Měsíc na akciových trzích: Měsíční přehled akciových trhů za březen 2012 1 MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÝCH TRHŮ březen 2012 Datum vydání: 5. dubna 2012 Měsíc na akciových trzích: Obchodování v březnu se neslo ve znamení vysoké volatility,

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%)

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,732-0.2 0.3 1.4 S&P 500 USA 1,284-0.2 0.8 2.1 Nasdaq USA 2,735-0.1 0.9 2.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,916 1.3 2.8 3.9 DAX Německo

Více

Přehled emitovaných HZL k

Přehled emitovaných HZL k Přehled emitovaných k 30. 6. 2016 emise CZ0002000110 KB 8,125/04 4 000 4 000 13.5.1999 13.5.2004 8,125 KB CZ0002000102 KB 8,00/04 1 500 1 500 15.6.1999 15.6.2004 8,00 CZ0002000151 KB VAR/07 1 100 1 100

Více

Vybrané otázky kapitálového trhu externisté

Vybrané otázky kapitálového trhu externisté Vybrané otázky kapitálového trhu externisté Obsah: 1. Obchodování na BCPP, a.s. 2. Kapitálový trh - Vypořádání obchodů s cennými papíry Obchodování na BCPP, a.s. 26.3.2013 Jana Horová OBSAH : 1) Základní

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

30.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006 internet KB (http://www.kb.cz/file/cs/com/annual_reports/kb-vyrocni_zprava_2006.pdf), BCPP, RMS, DVF,RNS,LSE

30.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006 internet KB (http://www.kb.cz/file/cs/com/annual_reports/kb-vyrocni_zprava_2006.pdf), BCPP, RMS, DVF,RNS,LSE Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.5.2007 do 31.5.2008

Více

Ekofórum. Organizace kapitálového trhu v ČR

Ekofórum. Organizace kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekofórum dne 1. prosince 2011 se koná v RB 337 ekofórum v rámci projektu OPPA: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Aplikace fundamentální analýzy při investici do akcií Komerční banky

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Aplikace fundamentální analýzy při investici do akcií Komerční banky VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Aplikace fundamentální analýzy při investici do akcií Komerční banky Bakalářská práce Autor: Petr Hasil Vedoucí práce: Ing. Petr Jiříček Jihlava

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

Raiffeisen Český akciový fond

Raiffeisen Český akciový fond Raiffeisen Český akciový fond Pololetní zpráva 2008/2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at Pololetní zpráva za období od 1. prosince 2008 do 31. května 2009 Investiční společnost:

Více

Vývoj vybraných indexů

Vývoj vybraných indexů MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU (vydáno 8.7.2011) Marek Hatlapatka Analytik ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Jan Procházka Analytik Unipetrol prochazka@cyrrus.cz Karel Potměšil Analytik Orco,

Více

Finanční trhy. Indexy finančních trhů

Finanční trhy. Indexy finančních trhů Finanční trhy Indexy finančních trhů Indexy, jejich použití a význam (I) Agregátní indikátor, který informuje o celkovém vývoji a situaci na trhu (tržní indexy) nebo v určitém odvětví (odvětvové indexy).

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Použití modelu Value at Risk u akcií z

Použití modelu Value at Risk u akcií z Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Článek se zaměřuje na model Value at Risk, který se v současnosti často používá na

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Výnosy a riziko vybraných investičních nástrojů českého kapitálového trhu

Výnosy a riziko vybraných investičních nástrojů českého kapitálového trhu Výnosy a riziko vybraných investičních nástrojů českého kapitálového trhu Yields and Risk of Selected Investment Instruments of the Czech Capital Market Pavel Duspiva, Lukáš Kruml Abstract: Purpose of

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. STATISTICKÁ ROČENKA BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 1995 FACT BOOK PRAHA 1996 PRAGUE 1996 BCPP, 1996 OBSAH Pražská burza v roce 1995 5 Podmínky pro přijetí cenných papírů na burzovní trh 6 Souhrnný přehled

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY - ALTERNATIVA PORTFOLIA

FINANČNÍ DERIVÁTY - ALTERNATIVA PORTFOLIA FINANČNÍ DERIVÁTY - ALTERNATIVA PORTFOLIA Zdeněk Makovský, Liběna Tetřevová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie Abstract: The article deals with the problems of financial derivatives

Více

t/t (%) ytd (%) závěr

t/t (%) ytd (%) závěr RANNÍ PŘEHLED 21. VI. 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Praţská burza Pražská burza si během dne lehce polepšila nicméně nakonec uzavřela slabší o 0,4 %. Investorům dělá stále vrásky Řecko, které by mělo

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více