Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01"

Transkript

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY za období motto naší školy: VÁHA ČMELÁKOVA TĚLA VZHLEDEM K NOSNOSTI JEHO KŘÍDEL MU ČINÍ NEMOŽNÝM, ABY LÉTAL. ON TO ALE NEVÍ A TAK LÉTÁ. Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav

2 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Oblasti hodnocení: 1. Vzdělávací program školy 2. Podmínky ke vzdělávání. 3. Průběh vzdělávání žáků 4. Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání 5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 8. Závěr I. Úvod Zpráva z vlastního hodnocení naší školy vychází ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č.225/2009 Sb. Pedagogický sbor si odhlasoval realizační tým šesti hodnotitelů a jako vedoucího týmu opět zvolil zástupkyni ředitelky Mgr. Trepákovou. Do hodnotícího procesu školy se zapojili všichni zaměstnanci, většina rodičů či klíčových pracovníků a probíhaly již zdařilé pokusy o zapojení žáků do sebehodnocení výkonu, avšak jejich zapojení do hodnocení školy nepovažujeme za zcela relevantní. Pro získání informací jsme použili velké množství pro nás dostupných nástrojů: rozbor dokumentace školy; pozorování; diskuse a rozhovory; dotazníkové metody; hospitace vedením školy a vzájemné hospitace; SWOT analýzu; inspekční zprávy- ČŠI ze dne 30. března 2011; prezentace školy. 2

3 II. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, Mladá Boleslav IČO: Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělávání: denní Ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Gabriela Solničková Zástupe ředitele: Mgr. Helena Trepáková Kontakty: tel.: , fax: web: Přehled vzdělávacích programů školy: Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, schváleného MŠMT ČR, pod. č. j /97-22 s platností od Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č. j / , s platností od Školní vzdělávací program Škola pro život, čj. ZŠ Pg/21-10/Sol, s platností od Celková kapacita školy:57 Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: září 2008 říjen

4 III. Oblasti hodnocení: 1. Vzdělávací program školy Soulad školního programu s RVP; Kvalita školního vzdělávacího programu - vztah s podmínkami školy, soulad s představou žáků nebo jejich zákonných zástupců, Individuální vzdělávací programy pro žáky Žáci jsou vzdělávány podle dobíhajících vzdělávací programů Pomocné školy, č. j /97-22 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, č.j / a od školního roku 2010/2011 postupně nabíhá Školní vzdělávací program Škola pro život, čj. ZŠ Pg/21-10/Sol. Škola žádala o výjimku - náběh vzdělávání všech ročníků podle našeho ŠVP ve školním roce 2010/2011, z důvodu kombinovaného složení tříd z žáků různých ročníků a z důvodu velkého rozdílu počtu hodin u některých vyučovacích předmětů podle dobíhajícího a nového vzdělávacího programu, avšak žádost byla zamítnuta. Z dotazníkového šetření vyplývá, že zaměstnanci školy považují tvorbu ŠVP, které se aktivně všichni zúčastnili, za kvalitní a odpovědnou. Dále pedagogové ohodnotili ŠVP vzhledem k jejich užití v praxi takto s ŠVP se většině učitelům(67%) pracuje dobře, shledávají pouze drobné nedostatky; dalším (22%) se pracuje s ŠVP velmi dobře a nenalézají nedostatky, pouze jeden učitel posuzuje možnost práce s ŠVP za obtížnou. V lednu 2010 provedla ČŠI srovnávací analýzu ŠVP s platným zněním RVP, zjištěné nedostatky byly zkonzultovány telefonicky a okamžitě odstraněny. Ze sdělení České školské inspekce vyplynulo, že Školní vzdělávací program nebyl v souladu s RVP ZŠS v bodech: neuvedení mezinárodní spolupráce i v případě, že se neuskutečňuje; chyby byly nalezeny ve zpracování učebního plánu v tabulce - v učebním plánu chybělo viditelné oddělení 1. a 2. stupně, chybný součet časové dotace u předmětů v 8. ročníku, nedostatečně srozumitelný zápis časových dotací u jednotlivých ročníků a předmětů, což vedlo k posouzení, jako nedodržení počtu povinných hodin. Nedorozumění bylo během pohovoru a písemné úpravy vyjasněno a opraveno. ČŠI po šetření požaduje rozpracování volitelných předmětů do celé struktury vyučovacích předmětů termín září 2011 schválení vzdělávacího programu pro volitelné předměty na pedagogické radě Dále požaduje ČŠI vypracovat škálu hodnocení, podle které bude hodnocena úroveň školních znalostí vypracováno, schváleno na pedagogické radě a zapracováno do kapitoly Hodnocení žáků a do školního řádu splatností od září Vnitřní kontrola Školního vzdělávacího programu probíhá průběžně, učitelé podle ŠVP zpracovávají v měsíci září IVP, nalezené nedostatky se zaznamenávají, připomínky jsou 4

5 předmětem diskusí na pedagogických radách a metodických sdruženích. Zkušenosti s výukou podle ŠVP budou konzultovány vždy na poslední pedagogické radě ve školním roce a během čtvrtého metodického sdružení. Veškeré materiály budou podkladem pro vypracování dodatku, popř. nové verze ŠVP, aby tento co nejvíce odpovídal specifickým potřebám vzdělávání žáků naší školy. Individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pro každého žáka vytváří učitelé, tj. speciální pedagogové individuální vzdělávací plány, které akceptují všechna doporučení lékařů a SPC i dalších odborníků. Výběr vhodného učiva vychází ze vzdělávacích programů žáků, tj. v současné době z platných dobíhajících programů Pomocné školy a Rehabilitačního stupně PŠ a v 1. a 7. ročnících z nabíhajícího ŠVP. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány v měsíci říjnu daného školního roku s rodiči a ostatními pedagogy. Individuální vzdělávací plány a jejich plnění kontroluje vedení školy čtvrtletně. Nalezené chyby jsou následně pedagogy odstraněny. Jedná se většinou o nedostatek informací o žákovi, strohé hodnocení činností, hodnocení s neměřitelnou hodnotou, špatné formulování dílčích výstupů a učiva u plánu podle ŠVP. S nástupem nového ŠVP bylo nutné posílit metodické vedení v této oblasti, což je úkolem zástupkyně ředitelky a koordinátorky ŠVP. Hodnocení naší práce s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ČŠI je velmi kladné. Též ze SWOT analýzy vyplynulo, že tuto oblast považujeme za svoji silnou stránku. Návrh opatření: zvýšení metodického vedení v oblasti ŠVP osvojení a zautomatizování nové terminologie a zvládání práce s ŠVP tvorba IVP, průběh vyučování průběžné vyhledávání nedostatků, doplňování, úpravy, sběr podkladů pro změnu ŠVP nebo dodatky k ŠVP - týmová práce všech zaměstnanců hlavní diskuse vždy na poslední pedagogické radě a metodickém sdružení 2. Podmínky ke vzdělávání Vliv personálních podmínek na vzdělávání Ve třídách souběžně pracují dva pedagogové učitel, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky a vychovatel se středoškolským vzděláním v oboru pedagogiky. V šesti třídách pracuje i třetí pedagogický pracovník, což je 5

6 asistent pedagoga určený pro práci s žáky, kterým byl odsouhlasen KÚ SČK. Požadavkem na vzdělání asistenta pedagoga je kurz pro asistenty pedagoga se závěrečnou zkouškou. Během tříletého období si začali doplňovat vzdělání pedagogové, kteří jej nesplňovali: čtyři učitelé, pět vychovatelů a kurz pro asistenty pedagoga navštěvovalo šest našich asistentů. Pouze jedna učitelka nemá odpovídající aprobaci vysoké pedagogické školy (zástup za kolegyni na mateřské dovolené). ČŠI v inspekční zprávě považuje za přínosné získání speciálně pedagogické kvalifikace vychovatelek, což zatím uznali dvěma vychovatelkám. Škola zajistila postupně pro sedm vychovatelek roční kurz se závěrečnou zkouškou Vzdělání k vyšší profesionalitě ve Stochově, zaměřený na všechny oblasti speciální pedagogiky. Paní ředitelka si doplnila manažerskou přípravu Studiem pro ředitele škol a školských zařízení I. první i druhou část a zástupkyně ředitelky manažerskou přípravu Studiem pro ředitele škol a školských zařízení I. Z čehož vyplývá velmi zodpovědný přístup k personálním podmínkám školy. Všichni pedagogové se každým rokem účastní DVPP navštěvují kurzy pro doplnění progresivních metod a postupů, též navštěvují zařízení podobná našemu typu. Další předávání informací mezi pedagogy pak zajišťuje metodické sdružení, které probíhá čtyřikrát během každého školního roku. Velmi se osvědčily i tzv. vzájemné hospitace ve třídách, které nám umožňují praktické předávání zkušeností. Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání Naše třídy se nacházejí v pronajatých prostorách Centra 83 a Domova pod Lipou (poskytovatel sociálních služeb budovy Krajského úřadu Středočeského kraje). Jejich technický stav je v pořádku. Pouhé výhrady ze stran rodičů a zaměstnanců jsou k provozu výtahu starší venkovní typ umožňuje pouze pomalou rychlost a v zimním období vydává skřípající zvuky. Každý rok je výtah kontrolován a seřízen odbornou revizní prohlídkou. V létě 2010 byla škola vytopena vodou (praskla hadice na WC) a vyčerpávající organizační prací p. ředitelky a za přispění pracovního úsilí všech zaměstnanců byla havárie odstraněna do začátku školního roku. Největším problémem, což je i obsahem výtek ze stran pedagogů a rodičů, je nevyhovující velikost tříd (největší 22m2), šaten a nedostatečné skladové prostory, chybějící kočárkárna a vzhledem chybějící sborovně nenabízí škola vhodné podmínky pro jednání s rodiči. Ačkoliv jsou prvotní reakcí k tématu vybavení školy slyšet vždy povzdechy o nedostatku financí, o touze pracovat s moderními učebnicemi, pomůckami a výukovými 6

7 programy, po hlubším zamyšlení během společné diskuse přiznávají pedagogové neznalost vybavení celé školy. Ve svém povědomí mají pouze pomůcky nacházející se ve své třídě, ale i o nich mnohdy ztrácejí přehled. Efektivita využívání finančních zdrojů Během tříletého období se zlepšilo vybavení školy počítačovou technikou (využití nabídky vyřazených počítačů Škoda Auto a.s., nákup notebooků z projektu EU peníze školám). Škola zakoupila didaktickou pomůcku Logico Piccolo, dokupují se pracovní sešity k učebnicím a v malé míře se využívá nabídka nových učebnic a sešitů. Každým rokem využíváme možnost mimořádných zapojení do projektů KÚ a MŠMT na nákup finančně nákladných rehabilitačních pomůcek (masážní stůl, počítačový komunikační program Boardmaker atd.). Samozřejmě nám není vždy vyhověno, ale škola tuto možnost velice vítá. Finančních prostředků přidělených státním rozpočtem je stále méně a ani příspěvek KÚ SČK jej dostatečně nevyrovná. Vedení školy se snaží o úsporný program, avšak ani při těchto opatřeních nedokážeme zamezit minusovou finanční bilanci. Též ČŠI posuzuje využití finančních prostředků za hospodárné v souladu s účelem jejich poskytnutí. Od byly zvýšeny platy vysokoškolsky vzdělaných pedagogů. Avšak nezbývají finanční prostředky na nenárokové složky platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v požadované míře. Proto naše škola aktivně hledá další zdroje finančních prostředků. Rozvoj ekonomických zdrojů Škola má velkou snahu o získávání sponzorských darů, které jsou pro naši existenci již nezbytné. Ze sponzorského daru byla vybavena jedna třída nábytkem a podlahovými krytinami, doplácely se poplatky za internet a sponzorské dary z řad rodičů umožňují žákům zaplacení autobusů na školní výlet. Další sponzorské dary pak slouží na nákup učebních pomůcek, školních potřeb, vybavení heren. Škola se zapojuje do grantových aktivit města Mladá Boleslav (zájmové činnosti) a Společnosti lidí pro pomoc mentálně postiženým (rekreačně-rehabilitační pobyty). Pedagogové školy se okamžitě zapojili do projektu EU peníze školám. V současné době na zpracování šablon pracuje 8 zaměstnanců, kteří vpracovávají 14 sad učebních materiálů. Dosavadní přidělené finanční prostředky byly využity v souladu s doporučením projektu EU na pokrytí nákladů vzniklých tvorbou sad a potřebné materiální vybavení sloužící především čtenářské a informační gramotnosti žáků. 7

8 Návrh opatření: podpora školy při vzdělávání zaměstnanců, volba DVPP v souladu s potřebami školy a další předávání získaných dovedností a schopností na metodických sdruženích připravenost využít nabídky na zlepšení prostorových podmínek školy vyjednávání s magistrátem města Mladá Boleslav, s Krajským úřadem Středočeského kraje... otevřená inventura školních pomůcek, učebnic apod. všem zaměstnancům školy prohlídka a seznámení se s vybavením všech tříd a s možností výměny či zapůjčením pomůcek ostatních tříd připravenost školy na možnost využití mimořádných finančních nabídek souvislosti se zapojením do projektu KÚ SČK a MŠMT určených na pořízení finančně náročných rehabilitačních pomůcek získávání sponzorských darů využívání projektů vhodných pro základní školy speciální 3. Průběh vzdělávání žáků Průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP Při hodnocení průběhu vzdělávání setrvává nadále problém vlastního sebehodnocení. Během diskusí vyplynulo, že zaměstnanci zvládají pochválit druhé, ale při sebehodnocení zaujímají k vlastní osobě spíše kritický postoj. Naopak kritiku a výtky neradi sdělují spolupracovníkům. Žádný z pedagogů nemá problém chválit ani napomínat žáky. Podle posledních zjištění se mírně postoj k sebehodnocení zlepšil (z dvaadvaceti dotázaných se dva zvládnou veřejně pochválit a šest to již zvládá částečně), přesto většinově zvítězila volba sebehodnotících rozhovorů v uzavřeném kruhu (osoba a ředitelka školy) nikoliv ústní forma sebehodnocení veřejná. Nikdo z pedagogů se neodvážil ohodnotit vlastní průběh vzdělávání (plánování, přípravu, systematičnost, flexibilitu, použití metod, vyváženost struktury vyučovací hodiny, ) známkou výbornou, většinově se ohodnotili známkou velmi dobrou, jen čtyři si přidělili známku dostatečnou. 8

9 Z nabídnutých činností vzdělávacího procesu považují pedagogové (shodně učitelé i vychovatelé) za svoji silnou stránku individuální přístup k žákům, respektování jejich individuálního tempa. Učitelé pak z dalších možností vybrali- volbu účelných metod a vychovatelé společně s asistenty- motivaci žáků a názornou podporu výuky. Z výsledků šetření tedy jednoznačně vyplývá, že pro všechny zaměstnance je na prvním místě žák, coby individualita osobnost, od čehož se pak odvíjí celá výuka i výchovné zaměření. Za slabinu v průběhu vzdělávání pedagogové považují plánování a vyváženost struktury vyučovací hodiny (uvádějí potíže s dodržením časového rozvrhu hodiny), na třetím místě se nachází- pravidelné hodnocení žáků. Tyto informace se samozřejmě promítnou do metodického vedení pedagogů a do náplně hospitační činnosti. Z dotazníkového šetření vyplývá, že pedagogové dávají jednoznačně přednost hodnocení žáka průběžnému formou ústní pochvaly či výtky přímo žákovi nebo formou známek do sešitů a pracovních listů. Hodnocení do žákovských knížek je až na třetím zvoleném místě a navíc jde spíše o motivační charakter hodnotící škálou 1, 2 a 3. Možnost hodnotit žáky i známkami 4 a 5 zvolili pouze čtyři pedagogové a ve volbě se nachází až na posledním místě. Pedagogové často automaticky vedou žáky k vlastnímu sebehodnocení výkonu a chování, vyjmenovávají i mnoho způsobů sebehodnocení, pouze zapojení žáků s hlubokým mentálním postižení spatřují za nemožné. Průběh vzdělávání je kontrolován hospitační činností a v tomto tříletém období bylo během hospitací zjištěno jen několik málo drobných nedostatků při výuce, které byly prodiskutovány během pohospitačních rozhovorů. Většinou se jednalo o vhodnost metodického postupu nebo jeho tempo. Shledané chyby ve vedení individuálních plánů, katalogových listů, třídních knih a výkazů, byly po upozornění pedagogy okamžitě odstraněny. Hodnocení průběhu vzdělávání ČŠI je kladné a neshledává nedostatky. Vyzdvihuje klidnou a přátelskou atmosféru, individuální přístup, využívání alternativních metod, dodržování zásad psychohygieny, průběžné hodnocení žáků, vedení žáků k samostatnosti a soběstačnosti. Též po obsahové stránce nespatřuje nedostatky shlédnutá výuka byla zaměřena na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, estetickou výchovu, na rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností. Vyučovací hodiny probíhaly podle stanoveného rozvrhu, IVP žáků a tématických plánů. 9

10 Návrh opatření: pokračování v nácviku sebehodnocení zaměstnanců, hledání přijatelných způsobů, zvládání sebechvály, přijetí kritiky zavést systematické a pravidelné sebehodnocení žáků vlastního výkonu a chování zaměření metodického sdružení na slabiny průběhu vzdělávání vycházející ze SWOT analýzy 4. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání Výsledky vzdělávání každého žáka jsou posuzovány vzhledem k jeho individuálnímu vzdělávacímu plánu, který je vytvářen podle možností a schopností žáka a v souladu se vzdělávacím programem každého žáka. Žáci 1. a 7. již byly vzdělávány podle ŠVP Škola pro život. Žáci si ve škole osvojují dovednosti a schopnosti, které u nich rozvíjí klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské a pracovní. Výsledky vzdělávání žáků, tedy dosažení určité úrovně ve vzdělávání, mají pro pedagogy, jak uvádějí, motivační charakter (i malé pokroky motivují k dalšímu úsilí), avšak neposuzují podle tohoto ukazatele svoji pedagogickou úspěšnost. Faktorů, které ovlivňují výsledky vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením, je mnoho. Poměřování rychlosti pokroku žáka vzhledem ke svým schopnostem vzdělávat by vedla ke skepsi. Avšak vedení školy se domnívá, že problémem je i špatné chápání pojmu výsledek vzdělávání, protože i v našich podmínkách je tento výsledek zpětnou vazbou k naší vykonané práci. Na výsledcích vzdělávacího procesu se odráží jednotný přístup, důslednost rodičů a pedagogů při výchově a vzdělání žáků. Pokud má škola velkou podporu u rodičů, děti mají ve škole lepší výsledky vzdělávání, zejména pak i v oblasti chování. Po ukončení povinné školní docházky přechází mnoho našich absolventů do Centra 83 a Domova pod Lípou (poskytovatel sociálních služeb), někteří docházejí pracovat jejich chráněných dílen, jen velmi malý počet pokračuje ve vzdělávání v praktických školách nebo na odborném učilišti pro absolventy speciálních škol (dříve PŠ). Hlavním důvodem jsou obavy rodičů z náročnosti učiva a negativních důsledků adaptace a odloučení od rodiny. 10

11 Návrh opatření: zaměřit kontrolu individuálních vzdělávacích plánů (čtvrtletní) i na hodnocení výsledků vzdělávání a sledovat, zda probíhá následná úprava plánů, vzdělávacích cílů a konkrétních činností přivedení rodičů k zodpovědnému postoji za výsledky ve vzdělávání svých dětí zadávání úkolů přímo v IVP, zadávání domácích úkolů zaměřit metodické školení na objasnění pojmu výsledky vzdělávání u žáků s těžkým MP 5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Kvalita výchovného poradenství Úkoly z oblasti poradenských služeb plní výchovná poradkyně ruku v ruce s třídními učiteli a ředitelkou školy. Výchovná poradkyně sbírá nabídky odborného poradenství vhodné pro naše žáky SPC, střediska rané péče, pedagogicko-psychologické poradny, asociace pomáhající lidem se specifickým postižením, Avšak s diskuse vyplynulo, že chybí přehled z návštěv poraden a nástin další spolupráce. Se změnou třídního učitele nebo přechodem z jiné školy se často vytratila informovanost o již fungující odborné poradenské péči. Výchovná poradkyně zajišťuje informovanost rodičů o možnostech dalšího studia, zprostředkovává přijímací řízení, organizuje návštěvy vhodných škol pro další studium našim žákům, rodičům i pedagogům. V této oblasti nebyly shledány nedostatky, ačkoliv výsledek počtu absolventů pokračujících ve vzdělávání je pro statistiku úspěšnosti nepříznivý. Rodiče v posledních chvílích mění svůj postoj k dalšímu vzdělávání a využívají jistoty pro ně známých poskytovatelů služeb. V období hodnocení škola spolupracovala s odborníky psychology, lékaři a speciálními pedagogy z SPC v Mladé Boleslavi, SPC pro hluchoslepé Beroun, SPC Jedličkův ústav Liberec, Asociací pro lidi s autismem Apla, s dětskou neuroložkou v MB MUDr. Schaferovou, psychiatričkou MUDr. Štegerovou, s rehabilitačním zařízením v areálu Centra 83, klinickou logopedkou Mgr. Klemovou, hypoterapií, canisterapií, 11

12 Přístup k informacím a jejich přenos Škola zabezpečuje informovanost rodičů nebo klíčových pracovníků při každodenním styku při předávání dětí, písemně prostřednictvím žákovských knížek, dále jsou nabízeny konzultace a v každém pololetí se scházejí osoby zodpovědné za výchovu a výuku na třídních schůzkách. Vyskytují se pouze ojedinělé ohlasy nespokojenosti na nedostatek informací, jedná se o stále stejné rodiče. Informace v žákovských knížkách považují za nesrozumitelné, ale možnosti konzultací nevyužívají. Informace o naší škole a jejich činnostech si může široká veřejnost zjistit prostřednictvím www stránek (www.zsspecmb.cz). Bohužel sami nejsme spokojeni s aktualizacemi a ukládáním nových informací na webové stránky způsobenou naším správcem. Nejedná se o pedagoga z naší školy a bohužel jeho pracovní vytížení mu neumožňuje pracovat na našich webových stránkách podle našich představ. Kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy V dotazníkovém šetření rodiče přiznávají, že do aktivit školy se zapojují, pokud jsou požádáni o pomoc. Většinou se jedná o konkrétní pomoc při přípravě festivalu Slunce svítí všem, případně při dopravě žáků na rehabilitační pobyt. Rodiče se též podle šetření v dotazníku podílejí na tvorbě IVP žáků, skutečnost je však taková, že aktivní spolupráce v této oblasti je velmi malá. Rodiče spíše IVP pouze přečtou a podepíší, neboť pedagogům důvěřují, jak vyplynulo z jejich odpovědí dotazníků. Někteří rodiče se aktivně zapojují do hledání sponzorů školy, případně sami poskytnou sponzorský dar (zaplacení autobusu na školní výlet, odměny do soutěží apod.). Vzhledem k mentálnímu postižení žáků naší školy nelze příliš využívat iniciativy žáků. Žáci jsou schopni školu reprezentovat ve výtvarných soutěžích, formou aktivit v EVVO, ale nejedná se o jejich iniciativu, pouze činnosti řízeném pedagogy. Vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání Žáci naši školu navštěvují rádi, navazují dobré kontakty mezi sebou, mají i pěkný vztah k pedagogům, těší se na vyučování i na jiné aktivity organizované školou. Učitele vnímají jako autoritu, ale i jako osoby, na které se mohou obrátit se svými osobními problémy. Vztahy mezi školou a rodiči jsou velmi ovlivněné tím, o které pracoviště se jedná. 12

13 Vztahy rodičů se školou jsou na odloučeném pracovišti Lipník zprostředkované přes Domov pod Lipou. Jedná se většinou o rodiče, kteří o školní vzdělání svých dětí příliš zájmu neprojevují a vztahy školy a Domova pod Lipou jsou velmi napjaté. Domov školu nebere jako partnera, ale jako někoho, kdo narušuje jeho práci. Zaměstnanci Domova pod Lipou nechtějí stále chápat potřebu vzdělávání mentálně postižených žáků a tak jsou vztahy mezi oběma organizacemi dlouhodobě špatné. Na pracovišti v Mladé Boleslavi jsou vztahy mezi rodiči i pedagogy celkem dobré, škola se snaží s rodiči spolupracovat v co největší míře a být jim partnerem v oblasti výchovy a vzdělání žáků. Z dotazníkového šetření vyplývá, že rodiče pedagogům důvěřují, jsou většinou s jejich prací spokojeni a vidí výsledky jejich práce u svých dětí. Někteří rodiče se účastní i rehabilitačních pobytů a mají tak možnost nahlédnout do práce pedagogů a pochopit některé výchovné postupy, které pedagogové používají v daných situacích. Pochopitelně se najdou ojediněle i někteří rodiče, kteří školu vnímají jako instituci, která jim děti dopoledne pohlídá, a vzdělávání dětí nepovažují za důležité. Vztahy mezi pracovištěm školy v Mladé Boleslavi a poskytovatelem sociálních služeb Centrem 83 jsou stále na dobré úrovni a pracoviště spolupracují, avšak pedagogové poukazují na problematičtější vzájemnou komunikaci. Bohužel se i sociální zařízení dostávají do nesnadných finančních situací, navíc počet zájemců o zařazení do Centra 83 přibývá a stávající klienti neodcházejí, takže jsou i požadavky z jejich strany na ukončení pronájmu budovy v jejich areálu. Čemuž plně rozumíme, jen nenalézáme uspokojivé řešení problému. Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Komunikace mezi školou a zřizovatelem KÚ SČK je funkční, pouze pracovní. Ačkoliv proběhly osobní návštěvy v naší škole, nepodařilo se zřizovateli proniknout do problematiky naší základní školy speciální. Časté požadavky na základní školství nenabízí varianty pro zpracování na školách speciálních. Rozhodně se nesnažíme vybočovat, ale chceme zadané požadavky plnit poctivě, s čímž bývají mnohdy velké potíže. Školská rada spolupracuje s vedením školy, rodiče se však se školskou radou nenaučili spolupracovat. Přestože ve škole jsou k nahlédnutí zápisy ze zasedání školské rady, rodiče uvádějí, že o práci školské rady nemají informace a na zástupkyni rodičů se téměř s ničím neobracejí. Většinou problémy řeší ihned přímo s třídními učiteli. Schránka důvěry umístěná u vchodu do školy není využívána. 13

14 Klima, kultura, étos školy Z dotazníkového šetření, SWOT analýzy a rozhovoru s rodiči během třídních schůzek vyplývá celková spokojenost rodičů s naší školou. Klima školy je velmi přátelské, domácké prostředí umožňuje žákům navazovat s pedagogy dobré vztahy. Škola vychází žákům vstříc v uspokojování jejich potřeb opatřováním speciálních pomůcek, snahou o bezbariérové prostředí a individuálním přístupem k žáků, trpělivostí a odborným vzděláním pedagogů. Škola plně respektuje osobnost žáka a umožňuje rozvoj osobnosti všech žáků, učí je k toleranci, samostatnosti a zodpovědnosti. Návrh opatření: vytvoření tabulky přehled využívaného odborného poradenství doposud, datum posledního vyšetření, sledovat další postup, podle potřeby zajištění návštěv, supervizí, konzultací možnost samostatných aktualizací webových stránek podpořit rodičovskou iniciativu, umožnit zorganizování dne rodiče baví žáky např. den dětí, poslední den školy zlepšení komunikace mezi pracovníky Domova po Lipou a zaměstnanci školy na Lipníku zajistit nácvik řešení konfliktů a emocionálně zabarvených rozhovorů rodičů a zaměstnanců školy 6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení školy, plánování řídících činností a efektivita organizace školy, systém vedení pedagogických pracovníků Řízení školy zhodnotili všichni zaměstnanci zcela shodně. Určili, že v naší škole je vedení otevřené k diskusím, řešení problémů, tj. demokratické. Během diskuse vyplynulo, že nejvíce oceňují vstřícný, lidský přístup vedení k zaměstnancům a žákům, a ochotu řešit jakékoliv problémy. Během tříletého období ředitelka školy přepracovala vizi školy a konečnou podobu si z výběru zvolili a odhlasovali zaměstnanci na pedagogické radě. Každý rok předkládá 14

15 ředitelka na 1. pracovní poradě (v srpnu) zcela konkrétní a přehledný plán školy, který vychází z organizace školního roku a začleňuje ostatní plány školy plán metodického sdružení, výchovného poradenství, plán vlastního hodnocení školy, plán hospitační činnosti a plán EVVO a ICT, i s propojením s tématickými plány jednotlivých tříd. Z čehož vyplývá úzká spolupráce všech zainteresovaných pracovníků. ČŠI řadí plánování naší školy na úroveň průměrnou. Hlavním důvodem jsou nedostatečné písemné podklady pro projednávání všech plánovacích činností. Nevýhodou malé školy je zaneprázdnění ředitele každodenními činnostmi s přípravou podkladů pro účetnictví, mzdy, vyřizování telefonních hovorů, sjednávání objednávek a další sekretářské práce, potom zbývá jen malý prostor na manažerské činnosti včetně propracovanějšího plánování a přímé pedagogické práce. Škola má funkční organizační strukturu, avšak velice zde chybí ekonomická pracovní síla sekretářka, účetní. Nehledě na to, že míra vyučovací povinnosti ředitelky je 7 vyučovacích hodin a zástupkyně z důvodů šetření mzdových finančních prostředků má úvazek jako každá učitelka 22 vyuč. hodin. Ředitelka školy zvládá delegovat práci na zaměstnance. Ve škole samostatně fungují a spolupracují metodická poradkyně, výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP, koordinátor autoevaluace, koordinátor EVVO a ICT, předsedkyně školské rady, dále pak inventarizační komise, vedoucí kabinetu školních pomůcek, učebnic a pověřená osoba vedením dokumentace BOZP a PO. Ředitelka školy koordinuje práci jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím poradprovozních a pedagogických. ČŠI hodnotí školu za organizačně funkční, avšak vytýká obsah zápisů z pedagogických rad. Z jejich pohledu zápisy z jednání pedagogických rad nedokládají jejich poradní charakter, pouze zaznamenávají projednávání průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků a dalších organizačních záležitostí. Na písemné záznamy všech činností školy bude muset být kladen vyšší důraz, než tomu bylo doposud. Kvalita a efektivita školní dokumentace Jak již bylo výše uvedeno, během tohoto tříletého období byla vytvořena nová podoba vize školy, dále byly přepracovány a schváleny vnitřní směrnice týkající se podávání stížností ( ), upravující výkon vnitřní kontroly ( ) a byl vytvořen protokol sexuality ( ). 15

16 Na popud kontroly ČŠI byl vypracován nový Školní řád, byla provedena jeho aktualizace a odstraněny nedostatky v části Pravidla hodnocení žáků. Nutné bylo vypracování škály hodnocení, podle které bude hodnocena úroveň školních znalostí, tj. vytvoření měřitelného slovního hodnocení v poměru očekávaného výstupu a skutečného výkonu žáka. Dále pak vytvoření zásad a pravidel pro sebehodnocení žáků. Metodická podpora kvality výuky, další vzdělávání pracovníků Hlavní náplní práce zástupkyně školy je metodické vedení pedagogů a obzvláště zavádění nových pedagogů do praxe, sledování výběru vhodných metodických postupů u nově přijatých žáků. V činnosti ji pak napomáhá metodická poradkyně, která organizuje metodické sdružení čtyřikrát ročně, kde jde především o předávání nových poznatků a zkušeností mezi pedagogy. DVPP aktuálně preferuje doplnění a rozšíření kvalifikace pedagogů, formy alternativní komunikace, metodiku vzdělávání autistů, problematiku sexuality lidí s MP. Plán DVPP vypracovává ředitelka školy a splňuje všechny náležitosti, též umožňuje pedagogům další samostatné hledání požadovaných školení, která jsou zařazena do plánu později. Pedagogové pozitivně hodnotí nabídku školení, kterou ředitelka školy pečlivě sleduje a během tohoto tříletého období se jí podařilo vyhledat několik velmi kvalitních a navíc financovaných EU, tedy pro školu byly bez finanční zátěže. Bohužel stále existuje potřeba určitých témat, která se zdarma nenabízejí a pedagogové nedostatek financí na DVPP vnímají negativně. Poptávka a potřeba pedagogů převyšuje finanční možnosti školy. Metodická poradkyně provedla dotazníkové šetření mezi pedagogy a vyhodnotila všechna pozitiva a negativa, podle kterých budeme vyvíjet další účelné DVPP. Mezi pozitiva patří zájem a chuť zaměstnanců se vzdělávat, nabídku kurzů považují za dostatečnou a většina zaměstnanců získané vědomosti zavádí do každodenní praxe, což svědčí o správném výběru školení vhodném pro naše podmínky školy. Většina zaměstnanců zná svoje silné a slabé stránky, čehož se dá využít pro zkvalitnění další práce. Za negativa je považováno neodpovídající odborné vzdělání několika málo zaměstnancům vzhledem ke svému pracovnímu zařazení. Pouze 40% zaměstnanců si hledá potřebná školení, kurzy, studia mimo seznam poskytnutý zaměstnavatelem (zaměstnavatel ne vždy musí mít informace o všech aktuálních školeních, kurzech, studijních programech), 16

17 Kontrolní systém V lednu 2009 byla vypracována nová směrnice upravující výkon vnitřní kontroly, podle které se kontrolní činnost řídí. Jednotlivé kontroly mají zadané zodpovědné osoby daného úseku. Poctivou práci odvádí i inventarizační komise, složená většinou z již osvědčených zaměstnanců školy. Vedení školy provádí průběžnou kontrolu, která je zaměřována na plnění pracovních povinností zaměstnanců školy, realizaci stanovených úkolů, vedení požadované dokumentace apod. podle plánu hospitační činnosti a kontrol dokumentace. S plánem a cíli hospitací jsou pedagogové seznámeni na pedagogické radě, je jim umožněna diskuze a vyjádření se k náplni hospitační činnosti, na závěr si konečnou podobu plánu odhlasují. Z diskuse a při hodnotících rozhovorech vyplynul příznivý ohlas na probíhající vzájemné hospitace učitelů ve třídách a zájem vychovatelů a asistentů pedagoga též se účastnit vzájemných hospitací. Vedení školy má každým rokem v plánu stanovenou hospitaci u každého pedagoga jedenkrát za pololetí. Podle vyšší vytíženosti ředitelky nebo zástupkyně školy je převáděna činnost na jednu z nich (např. při vyšším počtu školení jedné, ujímá se hospitační činnosti druhá). Též je vedení školy přítomno pohospitačním rozhovorům proběhnutých vzájemných hospitacích mezi učiteli, kde se konzultují jednotlivá zjištění. Ředitelka školy zahajuje každý školní den prohlídkou všech tříd ve Václavkově ulici (v místě, kde sídlí ředitelka). Konzultuje aktuální problémy pedagogů a žáků, sleduje pracovní morálku zaměstnanců a kázeň ve třídách. Snaží se i pravidelně navštěvovat dislokovaná pracoviště. Vedení školy je fyzicky přítomné každodennímu školnímu životu, má možnost sledovat pedagogy v různých situacích. Vzhledem k tomu, že jde o malou školu, zná ředitelka školy i její zástupkyně všechny pedagogy školy i jejich přínos pro školu, ale i jejich slabiny. Veškeré vytčené nedostatky sdělené vedením se pedagogové vždy snažili okamžitě odstranit. Vedení školy rozhodně není uzavřené v ředitelně školy. Návrh opatření: vedení písemných podkladů pro projednávání všech plánovacích činností požádání o mzdové prostředky na zajištění ekonomické pracovní síly, tj. sekretářky delegování úkolů ředitelkou školy na další zaměstnance školy větší prostor pro diskuze zaměstnanců, možnost vyjádření se i k postupným krokům řídících činností, schvalování plánů, jednotlivých postupů při autoevaluaci apod. 17

18 změna schématu zápisů z jednání pedagogických rad, vytvoření metodiky pro efektivnost zápisů, tak aby dokládala veškerou činnost z pedagogických rad zavedení nových Pravidel hodnocení žáků slovní hodnocení s měřitelnou hodnotou výkonu škálou A, B, C, D, N slučování tříd během nepřítomnosti vyučujícího učitele a zápisy do třídních knih tímto učitelem účelné metodické vedení pedagogů, zvýšená podpora nastupujících pedagogů, sledování metodických postupů u nově přijatých žáků zajišťování informací o aktuálních školeních, kurzech, studijních programech, pečlivé zvažování výběru školení, kurzů, studia vzhledem k využitelnosti v praxi; zpětné ověření, zda zaměstnanec využívá získané poznatky ze školení, kurzu v praxi; konzultace s kolegy možnosti upravení získaných poznatků podle potřeb jednotlivých žáků (především v případě zaměstnanců, kteří zřídka využívají získané poznatky ze školení, kurzů při výuce), zefektivnění hospitační činnosti vedením školy četnější, s možností využívání krátkých vstupů; zhotovení zápisu i z krátkých vstupů; projednávání zjištění na pedagogické radě a s metodickými orgány 7. Úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Zlepšování kvality výsledků vzdělávání Ke zlepšování kvality výsledků vzdělávání jednoznačně přispělo studium zbývající zaměstnanců (většiny), tj. doplňování si potřebné kvalifikace. Studium speciální pedagogiky, ať již formou dlouhodobého studia nebo formou kurzů, posouvá naší práci z úrovně polemik a dohadů na úroveň vyšší, tj. odbornou, profesionální. Též nám výrazně napomohlo zlepšit kvalitu výuky vybavení modernější počítačovou technikou, poněvadž žáci s MP potřebují výuku s podporou názorného materiálu a výuka za pomoci počítačových programů je pro ně velice motivující. Mnoho pedagogů prošlo kurzem PowerPointu a v současné době si zvládá pro výuku vytvářet prezentace, které mají u našich žáků veliký ohlas. Zavádění alternativních komunikačních metod a především během tohoto tříletého období absolvování kurzů znakové řeči, v neposlední řadě i přijetí neslyšící asistentky pedagoga, umožnilo přijímání a hlavně kvalitní výuku neslyšících žáků s mentálním 18

19 postižením. Tuto skutečnost velice oceňují rodiče neslyšících žáků, poněvadž umístění jejich dětí do speciálních škol pro neslyšící odmítali pro nepřirozenou odluku od rodiny. Možnosti speciálně pedagogických terapií, které nabízí škola často za pomoci existujících služeb Centra 83 - canisterapie, hypoterapie, aromaterapie, rehabilitační cvičení, využívání snoezelenu apod. vytváří jednoznačně kvalitní výuku pro žáky s těžkým mentálním postižením nesrovnatelně lepší než jiné školy Mladé Boleslavi a v jejím okolí. Důkazem zlepšování kvality výsledků vzdělávání je i proměna, kterou prošly individuální vzdělávací plány (IVP) na naší škole. Při pohledu do dnešních IVP nikdo nepochybuje, že pedagog žáka dobře zná, je odborně připraven na práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zvládá pružně reagovat na změny a IVP mnohdy i během školního roku přizpůsobuje a upravuje potřebám žáka. Spolupráce s partnery, organizace akcí školy, zapojení školy do projektů Úzká spolupráce školy probíhá s pracovníky Centra 83 a Domova pod Lipou ve vzájemné součinnosti organizujeme společně sportovní, kulturní a tématicky zaměřené dny, dále pak rehabilitační pobyty a různá vystoupení. Škola též ráda spolupracuje při organizaci a realizaci sportovních a kulturních akcí (např. Velikonoční hry, Vánoční besídka) se základními školami Mladé Boleslavi (1. ZŠ, 6. ZŠ) a neopomíjí na své akce zvát Mateřskou školu speciální Pastelka a Dětský domov v Klaudiánově nemocnici. Spolupracujeme též s mladoboleslavskou školou praktickou, celým názvem- ZŠ, MŠ, Dětský domov, Přípravný stupeň ZŠ speciální, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum a Školní jídelna, Mladá Boleslav. Žáci a jejich učitelé nás navštěvují při našich kulturních akcích, ale též přicházejí na exkurze nebo jen navštívit svoje bývalé spolužáky. Společně s Centrem 83 a se Společností lidí pro pomoc mentálně postiženým pomáháme s organizací festivalu Slunce svítí všem vystoupení divadelních, tanečních a hudebních souborů lidí s MP z celé ČR a partnerského města Pezinoku. Se společností SPMP též organizujeme rekreačně rehabilitační pobyty, tábory pro handicapované lidi v MB a okolí. Škola se zapojuje do projektů KÚ SČK a MŠMT, které nám umožňuje financování nákladných rehabilitačních pomůcek, do projektů Magistrátu města MB finanční dotace na zájmovou činnost. 19

20 Prezentace školy Škola se pro veřejnost prezentuje prostřednictvím webových stránek a v místním tisku. Prezentujeme se i na veřejných vystoupeních, kdy obecenstvo vždy zaujmeme nejen vlastním vystoupením, ale i skutečností, že umožňujeme účast na vystoupení všem žákům bez výjimky a tudíž se na jevišti nachází celá škola (určitě 50 lidí). Jedná se o vánoční vystoupení v kostele sv. Havla a na festivalu zájmově umělecké činnosti lidí s mentálním postižením Slunce svítí všem. Škola se též prezentuje zapojením do projektů pořádaných Ekocentrem Zahrada MB v rámci EVVO, kdy zasílá výtvory do soutěží ( např. modely ekosystému mladoboleslavska). Celé třídy se účastní mnoha výtvarných soutěží, zasílají obrázky a občas obdrží i malou odměnu. Vždy na výročí školy pořádáme akce nejen pro žáky a rodiče současné či bývalé, ale též pro širokou veřejnost, včetně dnů otevřených dveří. Stále však z diskuzí a též ze SWOT analýzy vyplývá, že vnímáme jako hrozbu nedostatečné povědomí o naší škole, s čímž jsme rozhodnuti se poprat a podniknout další kroky k nápravě. Návrh opatření: posílit spolupráci se základními školami, kde jsou integrovaní žáci s handicapem a s mentálním postižením posílit oblast prezentace školy besedy s pediatry a rodiči handicapovaných dětí s možností návštěv tzv. ukázkových vyučovacích hodin vytvoření loga školy a prezentačního letáku 20

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2011/2012 Gabriela Solničková, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více