Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01"

Transkript

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY za období motto naší školy: VÁHA ČMELÁKOVA TĚLA VZHLEDEM K NOSNOSTI JEHO KŘÍDEL MU ČINÍ NEMOŽNÝM, ABY LÉTAL. ON TO ALE NEVÍ A TAK LÉTÁ. Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav

2 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Oblasti hodnocení: 1. Vzdělávací program školy 2. Podmínky ke vzdělávání. 3. Průběh vzdělávání žáků 4. Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání 5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 8. Závěr I. Úvod Zpráva z vlastního hodnocení naší školy vychází ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č.225/2009 Sb. Pedagogický sbor si odhlasoval realizační tým šesti hodnotitelů a jako vedoucího týmu opět zvolil zástupkyni ředitelky Mgr. Trepákovou. Do hodnotícího procesu školy se zapojili všichni zaměstnanci, většina rodičů či klíčových pracovníků a probíhaly již zdařilé pokusy o zapojení žáků do sebehodnocení výkonu, avšak jejich zapojení do hodnocení školy nepovažujeme za zcela relevantní. Pro získání informací jsme použili velké množství pro nás dostupných nástrojů: rozbor dokumentace školy; pozorování; diskuse a rozhovory; dotazníkové metody; hospitace vedením školy a vzájemné hospitace; SWOT analýzu; inspekční zprávy- ČŠI ze dne 30. března 2011; prezentace školy. 2

3 II. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, Mladá Boleslav IČO: Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělávání: denní Ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Gabriela Solničková Zástupe ředitele: Mgr. Helena Trepáková Kontakty: tel.: , fax: web: Přehled vzdělávacích programů školy: Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, schváleného MŠMT ČR, pod. č. j /97-22 s platností od Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č. j / , s platností od Školní vzdělávací program Škola pro život, čj. ZŠ Pg/21-10/Sol, s platností od Celková kapacita školy:57 Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: září 2008 říjen

4 III. Oblasti hodnocení: 1. Vzdělávací program školy Soulad školního programu s RVP; Kvalita školního vzdělávacího programu - vztah s podmínkami školy, soulad s představou žáků nebo jejich zákonných zástupců, Individuální vzdělávací programy pro žáky Žáci jsou vzdělávány podle dobíhajících vzdělávací programů Pomocné školy, č. j /97-22 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, č.j / a od školního roku 2010/2011 postupně nabíhá Školní vzdělávací program Škola pro život, čj. ZŠ Pg/21-10/Sol. Škola žádala o výjimku - náběh vzdělávání všech ročníků podle našeho ŠVP ve školním roce 2010/2011, z důvodu kombinovaného složení tříd z žáků různých ročníků a z důvodu velkého rozdílu počtu hodin u některých vyučovacích předmětů podle dobíhajícího a nového vzdělávacího programu, avšak žádost byla zamítnuta. Z dotazníkového šetření vyplývá, že zaměstnanci školy považují tvorbu ŠVP, které se aktivně všichni zúčastnili, za kvalitní a odpovědnou. Dále pedagogové ohodnotili ŠVP vzhledem k jejich užití v praxi takto s ŠVP se většině učitelům(67%) pracuje dobře, shledávají pouze drobné nedostatky; dalším (22%) se pracuje s ŠVP velmi dobře a nenalézají nedostatky, pouze jeden učitel posuzuje možnost práce s ŠVP za obtížnou. V lednu 2010 provedla ČŠI srovnávací analýzu ŠVP s platným zněním RVP, zjištěné nedostatky byly zkonzultovány telefonicky a okamžitě odstraněny. Ze sdělení České školské inspekce vyplynulo, že Školní vzdělávací program nebyl v souladu s RVP ZŠS v bodech: neuvedení mezinárodní spolupráce i v případě, že se neuskutečňuje; chyby byly nalezeny ve zpracování učebního plánu v tabulce - v učebním plánu chybělo viditelné oddělení 1. a 2. stupně, chybný součet časové dotace u předmětů v 8. ročníku, nedostatečně srozumitelný zápis časových dotací u jednotlivých ročníků a předmětů, což vedlo k posouzení, jako nedodržení počtu povinných hodin. Nedorozumění bylo během pohovoru a písemné úpravy vyjasněno a opraveno. ČŠI po šetření požaduje rozpracování volitelných předmětů do celé struktury vyučovacích předmětů termín září 2011 schválení vzdělávacího programu pro volitelné předměty na pedagogické radě Dále požaduje ČŠI vypracovat škálu hodnocení, podle které bude hodnocena úroveň školních znalostí vypracováno, schváleno na pedagogické radě a zapracováno do kapitoly Hodnocení žáků a do školního řádu splatností od září Vnitřní kontrola Školního vzdělávacího programu probíhá průběžně, učitelé podle ŠVP zpracovávají v měsíci září IVP, nalezené nedostatky se zaznamenávají, připomínky jsou 4

5 předmětem diskusí na pedagogických radách a metodických sdruženích. Zkušenosti s výukou podle ŠVP budou konzultovány vždy na poslední pedagogické radě ve školním roce a během čtvrtého metodického sdružení. Veškeré materiály budou podkladem pro vypracování dodatku, popř. nové verze ŠVP, aby tento co nejvíce odpovídal specifickým potřebám vzdělávání žáků naší školy. Individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pro každého žáka vytváří učitelé, tj. speciální pedagogové individuální vzdělávací plány, které akceptují všechna doporučení lékařů a SPC i dalších odborníků. Výběr vhodného učiva vychází ze vzdělávacích programů žáků, tj. v současné době z platných dobíhajících programů Pomocné školy a Rehabilitačního stupně PŠ a v 1. a 7. ročnících z nabíhajícího ŠVP. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány v měsíci říjnu daného školního roku s rodiči a ostatními pedagogy. Individuální vzdělávací plány a jejich plnění kontroluje vedení školy čtvrtletně. Nalezené chyby jsou následně pedagogy odstraněny. Jedná se většinou o nedostatek informací o žákovi, strohé hodnocení činností, hodnocení s neměřitelnou hodnotou, špatné formulování dílčích výstupů a učiva u plánu podle ŠVP. S nástupem nového ŠVP bylo nutné posílit metodické vedení v této oblasti, což je úkolem zástupkyně ředitelky a koordinátorky ŠVP. Hodnocení naší práce s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ČŠI je velmi kladné. Též ze SWOT analýzy vyplynulo, že tuto oblast považujeme za svoji silnou stránku. Návrh opatření: zvýšení metodického vedení v oblasti ŠVP osvojení a zautomatizování nové terminologie a zvládání práce s ŠVP tvorba IVP, průběh vyučování průběžné vyhledávání nedostatků, doplňování, úpravy, sběr podkladů pro změnu ŠVP nebo dodatky k ŠVP - týmová práce všech zaměstnanců hlavní diskuse vždy na poslední pedagogické radě a metodickém sdružení 2. Podmínky ke vzdělávání Vliv personálních podmínek na vzdělávání Ve třídách souběžně pracují dva pedagogové učitel, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky a vychovatel se středoškolským vzděláním v oboru pedagogiky. V šesti třídách pracuje i třetí pedagogický pracovník, což je 5

6 asistent pedagoga určený pro práci s žáky, kterým byl odsouhlasen KÚ SČK. Požadavkem na vzdělání asistenta pedagoga je kurz pro asistenty pedagoga se závěrečnou zkouškou. Během tříletého období si začali doplňovat vzdělání pedagogové, kteří jej nesplňovali: čtyři učitelé, pět vychovatelů a kurz pro asistenty pedagoga navštěvovalo šest našich asistentů. Pouze jedna učitelka nemá odpovídající aprobaci vysoké pedagogické školy (zástup za kolegyni na mateřské dovolené). ČŠI v inspekční zprávě považuje za přínosné získání speciálně pedagogické kvalifikace vychovatelek, což zatím uznali dvěma vychovatelkám. Škola zajistila postupně pro sedm vychovatelek roční kurz se závěrečnou zkouškou Vzdělání k vyšší profesionalitě ve Stochově, zaměřený na všechny oblasti speciální pedagogiky. Paní ředitelka si doplnila manažerskou přípravu Studiem pro ředitele škol a školských zařízení I. první i druhou část a zástupkyně ředitelky manažerskou přípravu Studiem pro ředitele škol a školských zařízení I. Z čehož vyplývá velmi zodpovědný přístup k personálním podmínkám školy. Všichni pedagogové se každým rokem účastní DVPP navštěvují kurzy pro doplnění progresivních metod a postupů, též navštěvují zařízení podobná našemu typu. Další předávání informací mezi pedagogy pak zajišťuje metodické sdružení, které probíhá čtyřikrát během každého školního roku. Velmi se osvědčily i tzv. vzájemné hospitace ve třídách, které nám umožňují praktické předávání zkušeností. Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání Naše třídy se nacházejí v pronajatých prostorách Centra 83 a Domova pod Lipou (poskytovatel sociálních služeb budovy Krajského úřadu Středočeského kraje). Jejich technický stav je v pořádku. Pouhé výhrady ze stran rodičů a zaměstnanců jsou k provozu výtahu starší venkovní typ umožňuje pouze pomalou rychlost a v zimním období vydává skřípající zvuky. Každý rok je výtah kontrolován a seřízen odbornou revizní prohlídkou. V létě 2010 byla škola vytopena vodou (praskla hadice na WC) a vyčerpávající organizační prací p. ředitelky a za přispění pracovního úsilí všech zaměstnanců byla havárie odstraněna do začátku školního roku. Největším problémem, což je i obsahem výtek ze stran pedagogů a rodičů, je nevyhovující velikost tříd (největší 22m2), šaten a nedostatečné skladové prostory, chybějící kočárkárna a vzhledem chybějící sborovně nenabízí škola vhodné podmínky pro jednání s rodiči. Ačkoliv jsou prvotní reakcí k tématu vybavení školy slyšet vždy povzdechy o nedostatku financí, o touze pracovat s moderními učebnicemi, pomůckami a výukovými 6

7 programy, po hlubším zamyšlení během společné diskuse přiznávají pedagogové neznalost vybavení celé školy. Ve svém povědomí mají pouze pomůcky nacházející se ve své třídě, ale i o nich mnohdy ztrácejí přehled. Efektivita využívání finančních zdrojů Během tříletého období se zlepšilo vybavení školy počítačovou technikou (využití nabídky vyřazených počítačů Škoda Auto a.s., nákup notebooků z projektu EU peníze školám). Škola zakoupila didaktickou pomůcku Logico Piccolo, dokupují se pracovní sešity k učebnicím a v malé míře se využívá nabídka nových učebnic a sešitů. Každým rokem využíváme možnost mimořádných zapojení do projektů KÚ a MŠMT na nákup finančně nákladných rehabilitačních pomůcek (masážní stůl, počítačový komunikační program Boardmaker atd.). Samozřejmě nám není vždy vyhověno, ale škola tuto možnost velice vítá. Finančních prostředků přidělených státním rozpočtem je stále méně a ani příspěvek KÚ SČK jej dostatečně nevyrovná. Vedení školy se snaží o úsporný program, avšak ani při těchto opatřeních nedokážeme zamezit minusovou finanční bilanci. Též ČŠI posuzuje využití finančních prostředků za hospodárné v souladu s účelem jejich poskytnutí. Od byly zvýšeny platy vysokoškolsky vzdělaných pedagogů. Avšak nezbývají finanční prostředky na nenárokové složky platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v požadované míře. Proto naše škola aktivně hledá další zdroje finančních prostředků. Rozvoj ekonomických zdrojů Škola má velkou snahu o získávání sponzorských darů, které jsou pro naši existenci již nezbytné. Ze sponzorského daru byla vybavena jedna třída nábytkem a podlahovými krytinami, doplácely se poplatky za internet a sponzorské dary z řad rodičů umožňují žákům zaplacení autobusů na školní výlet. Další sponzorské dary pak slouží na nákup učebních pomůcek, školních potřeb, vybavení heren. Škola se zapojuje do grantových aktivit města Mladá Boleslav (zájmové činnosti) a Společnosti lidí pro pomoc mentálně postiženým (rekreačně-rehabilitační pobyty). Pedagogové školy se okamžitě zapojili do projektu EU peníze školám. V současné době na zpracování šablon pracuje 8 zaměstnanců, kteří vpracovávají 14 sad učebních materiálů. Dosavadní přidělené finanční prostředky byly využity v souladu s doporučením projektu EU na pokrytí nákladů vzniklých tvorbou sad a potřebné materiální vybavení sloužící především čtenářské a informační gramotnosti žáků. 7

8 Návrh opatření: podpora školy při vzdělávání zaměstnanců, volba DVPP v souladu s potřebami školy a další předávání získaných dovedností a schopností na metodických sdruženích připravenost využít nabídky na zlepšení prostorových podmínek školy vyjednávání s magistrátem města Mladá Boleslav, s Krajským úřadem Středočeského kraje... otevřená inventura školních pomůcek, učebnic apod. všem zaměstnancům školy prohlídka a seznámení se s vybavením všech tříd a s možností výměny či zapůjčením pomůcek ostatních tříd připravenost školy na možnost využití mimořádných finančních nabídek souvislosti se zapojením do projektu KÚ SČK a MŠMT určených na pořízení finančně náročných rehabilitačních pomůcek získávání sponzorských darů využívání projektů vhodných pro základní školy speciální 3. Průběh vzdělávání žáků Průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP Při hodnocení průběhu vzdělávání setrvává nadále problém vlastního sebehodnocení. Během diskusí vyplynulo, že zaměstnanci zvládají pochválit druhé, ale při sebehodnocení zaujímají k vlastní osobě spíše kritický postoj. Naopak kritiku a výtky neradi sdělují spolupracovníkům. Žádný z pedagogů nemá problém chválit ani napomínat žáky. Podle posledních zjištění se mírně postoj k sebehodnocení zlepšil (z dvaadvaceti dotázaných se dva zvládnou veřejně pochválit a šest to již zvládá částečně), přesto většinově zvítězila volba sebehodnotících rozhovorů v uzavřeném kruhu (osoba a ředitelka školy) nikoliv ústní forma sebehodnocení veřejná. Nikdo z pedagogů se neodvážil ohodnotit vlastní průběh vzdělávání (plánování, přípravu, systematičnost, flexibilitu, použití metod, vyváženost struktury vyučovací hodiny, ) známkou výbornou, většinově se ohodnotili známkou velmi dobrou, jen čtyři si přidělili známku dostatečnou. 8

9 Z nabídnutých činností vzdělávacího procesu považují pedagogové (shodně učitelé i vychovatelé) za svoji silnou stránku individuální přístup k žákům, respektování jejich individuálního tempa. Učitelé pak z dalších možností vybrali- volbu účelných metod a vychovatelé společně s asistenty- motivaci žáků a názornou podporu výuky. Z výsledků šetření tedy jednoznačně vyplývá, že pro všechny zaměstnance je na prvním místě žák, coby individualita osobnost, od čehož se pak odvíjí celá výuka i výchovné zaměření. Za slabinu v průběhu vzdělávání pedagogové považují plánování a vyváženost struktury vyučovací hodiny (uvádějí potíže s dodržením časového rozvrhu hodiny), na třetím místě se nachází- pravidelné hodnocení žáků. Tyto informace se samozřejmě promítnou do metodického vedení pedagogů a do náplně hospitační činnosti. Z dotazníkového šetření vyplývá, že pedagogové dávají jednoznačně přednost hodnocení žáka průběžnému formou ústní pochvaly či výtky přímo žákovi nebo formou známek do sešitů a pracovních listů. Hodnocení do žákovských knížek je až na třetím zvoleném místě a navíc jde spíše o motivační charakter hodnotící škálou 1, 2 a 3. Možnost hodnotit žáky i známkami 4 a 5 zvolili pouze čtyři pedagogové a ve volbě se nachází až na posledním místě. Pedagogové často automaticky vedou žáky k vlastnímu sebehodnocení výkonu a chování, vyjmenovávají i mnoho způsobů sebehodnocení, pouze zapojení žáků s hlubokým mentálním postižení spatřují za nemožné. Průběh vzdělávání je kontrolován hospitační činností a v tomto tříletém období bylo během hospitací zjištěno jen několik málo drobných nedostatků při výuce, které byly prodiskutovány během pohospitačních rozhovorů. Většinou se jednalo o vhodnost metodického postupu nebo jeho tempo. Shledané chyby ve vedení individuálních plánů, katalogových listů, třídních knih a výkazů, byly po upozornění pedagogy okamžitě odstraněny. Hodnocení průběhu vzdělávání ČŠI je kladné a neshledává nedostatky. Vyzdvihuje klidnou a přátelskou atmosféru, individuální přístup, využívání alternativních metod, dodržování zásad psychohygieny, průběžné hodnocení žáků, vedení žáků k samostatnosti a soběstačnosti. Též po obsahové stránce nespatřuje nedostatky shlédnutá výuka byla zaměřena na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, estetickou výchovu, na rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností. Vyučovací hodiny probíhaly podle stanoveného rozvrhu, IVP žáků a tématických plánů. 9

10 Návrh opatření: pokračování v nácviku sebehodnocení zaměstnanců, hledání přijatelných způsobů, zvládání sebechvály, přijetí kritiky zavést systematické a pravidelné sebehodnocení žáků vlastního výkonu a chování zaměření metodického sdružení na slabiny průběhu vzdělávání vycházející ze SWOT analýzy 4. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání Výsledky vzdělávání každého žáka jsou posuzovány vzhledem k jeho individuálnímu vzdělávacímu plánu, který je vytvářen podle možností a schopností žáka a v souladu se vzdělávacím programem každého žáka. Žáci 1. a 7. již byly vzdělávány podle ŠVP Škola pro život. Žáci si ve škole osvojují dovednosti a schopnosti, které u nich rozvíjí klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské a pracovní. Výsledky vzdělávání žáků, tedy dosažení určité úrovně ve vzdělávání, mají pro pedagogy, jak uvádějí, motivační charakter (i malé pokroky motivují k dalšímu úsilí), avšak neposuzují podle tohoto ukazatele svoji pedagogickou úspěšnost. Faktorů, které ovlivňují výsledky vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením, je mnoho. Poměřování rychlosti pokroku žáka vzhledem ke svým schopnostem vzdělávat by vedla ke skepsi. Avšak vedení školy se domnívá, že problémem je i špatné chápání pojmu výsledek vzdělávání, protože i v našich podmínkách je tento výsledek zpětnou vazbou k naší vykonané práci. Na výsledcích vzdělávacího procesu se odráží jednotný přístup, důslednost rodičů a pedagogů při výchově a vzdělání žáků. Pokud má škola velkou podporu u rodičů, děti mají ve škole lepší výsledky vzdělávání, zejména pak i v oblasti chování. Po ukončení povinné školní docházky přechází mnoho našich absolventů do Centra 83 a Domova pod Lípou (poskytovatel sociálních služeb), někteří docházejí pracovat jejich chráněných dílen, jen velmi malý počet pokračuje ve vzdělávání v praktických školách nebo na odborném učilišti pro absolventy speciálních škol (dříve PŠ). Hlavním důvodem jsou obavy rodičů z náročnosti učiva a negativních důsledků adaptace a odloučení od rodiny. 10

11 Návrh opatření: zaměřit kontrolu individuálních vzdělávacích plánů (čtvrtletní) i na hodnocení výsledků vzdělávání a sledovat, zda probíhá následná úprava plánů, vzdělávacích cílů a konkrétních činností přivedení rodičů k zodpovědnému postoji za výsledky ve vzdělávání svých dětí zadávání úkolů přímo v IVP, zadávání domácích úkolů zaměřit metodické školení na objasnění pojmu výsledky vzdělávání u žáků s těžkým MP 5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Kvalita výchovného poradenství Úkoly z oblasti poradenských služeb plní výchovná poradkyně ruku v ruce s třídními učiteli a ředitelkou školy. Výchovná poradkyně sbírá nabídky odborného poradenství vhodné pro naše žáky SPC, střediska rané péče, pedagogicko-psychologické poradny, asociace pomáhající lidem se specifickým postižením, Avšak s diskuse vyplynulo, že chybí přehled z návštěv poraden a nástin další spolupráce. Se změnou třídního učitele nebo přechodem z jiné školy se často vytratila informovanost o již fungující odborné poradenské péči. Výchovná poradkyně zajišťuje informovanost rodičů o možnostech dalšího studia, zprostředkovává přijímací řízení, organizuje návštěvy vhodných škol pro další studium našim žákům, rodičům i pedagogům. V této oblasti nebyly shledány nedostatky, ačkoliv výsledek počtu absolventů pokračujících ve vzdělávání je pro statistiku úspěšnosti nepříznivý. Rodiče v posledních chvílích mění svůj postoj k dalšímu vzdělávání a využívají jistoty pro ně známých poskytovatelů služeb. V období hodnocení škola spolupracovala s odborníky psychology, lékaři a speciálními pedagogy z SPC v Mladé Boleslavi, SPC pro hluchoslepé Beroun, SPC Jedličkův ústav Liberec, Asociací pro lidi s autismem Apla, s dětskou neuroložkou v MB MUDr. Schaferovou, psychiatričkou MUDr. Štegerovou, s rehabilitačním zařízením v areálu Centra 83, klinickou logopedkou Mgr. Klemovou, hypoterapií, canisterapií, 11

12 Přístup k informacím a jejich přenos Škola zabezpečuje informovanost rodičů nebo klíčových pracovníků při každodenním styku při předávání dětí, písemně prostřednictvím žákovských knížek, dále jsou nabízeny konzultace a v každém pololetí se scházejí osoby zodpovědné za výchovu a výuku na třídních schůzkách. Vyskytují se pouze ojedinělé ohlasy nespokojenosti na nedostatek informací, jedná se o stále stejné rodiče. Informace v žákovských knížkách považují za nesrozumitelné, ale možnosti konzultací nevyužívají. Informace o naší škole a jejich činnostech si může široká veřejnost zjistit prostřednictvím www stránek (www.zsspecmb.cz). Bohužel sami nejsme spokojeni s aktualizacemi a ukládáním nových informací na webové stránky způsobenou naším správcem. Nejedná se o pedagoga z naší školy a bohužel jeho pracovní vytížení mu neumožňuje pracovat na našich webových stránkách podle našich představ. Kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy V dotazníkovém šetření rodiče přiznávají, že do aktivit školy se zapojují, pokud jsou požádáni o pomoc. Většinou se jedná o konkrétní pomoc při přípravě festivalu Slunce svítí všem, případně při dopravě žáků na rehabilitační pobyt. Rodiče se též podle šetření v dotazníku podílejí na tvorbě IVP žáků, skutečnost je však taková, že aktivní spolupráce v této oblasti je velmi malá. Rodiče spíše IVP pouze přečtou a podepíší, neboť pedagogům důvěřují, jak vyplynulo z jejich odpovědí dotazníků. Někteří rodiče se aktivně zapojují do hledání sponzorů školy, případně sami poskytnou sponzorský dar (zaplacení autobusu na školní výlet, odměny do soutěží apod.). Vzhledem k mentálnímu postižení žáků naší školy nelze příliš využívat iniciativy žáků. Žáci jsou schopni školu reprezentovat ve výtvarných soutěžích, formou aktivit v EVVO, ale nejedná se o jejich iniciativu, pouze činnosti řízeném pedagogy. Vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání Žáci naši školu navštěvují rádi, navazují dobré kontakty mezi sebou, mají i pěkný vztah k pedagogům, těší se na vyučování i na jiné aktivity organizované školou. Učitele vnímají jako autoritu, ale i jako osoby, na které se mohou obrátit se svými osobními problémy. Vztahy mezi školou a rodiči jsou velmi ovlivněné tím, o které pracoviště se jedná. 12

13 Vztahy rodičů se školou jsou na odloučeném pracovišti Lipník zprostředkované přes Domov pod Lipou. Jedná se většinou o rodiče, kteří o školní vzdělání svých dětí příliš zájmu neprojevují a vztahy školy a Domova pod Lipou jsou velmi napjaté. Domov školu nebere jako partnera, ale jako někoho, kdo narušuje jeho práci. Zaměstnanci Domova pod Lipou nechtějí stále chápat potřebu vzdělávání mentálně postižených žáků a tak jsou vztahy mezi oběma organizacemi dlouhodobě špatné. Na pracovišti v Mladé Boleslavi jsou vztahy mezi rodiči i pedagogy celkem dobré, škola se snaží s rodiči spolupracovat v co největší míře a být jim partnerem v oblasti výchovy a vzdělání žáků. Z dotazníkového šetření vyplývá, že rodiče pedagogům důvěřují, jsou většinou s jejich prací spokojeni a vidí výsledky jejich práce u svých dětí. Někteří rodiče se účastní i rehabilitačních pobytů a mají tak možnost nahlédnout do práce pedagogů a pochopit některé výchovné postupy, které pedagogové používají v daných situacích. Pochopitelně se najdou ojediněle i někteří rodiče, kteří školu vnímají jako instituci, která jim děti dopoledne pohlídá, a vzdělávání dětí nepovažují za důležité. Vztahy mezi pracovištěm školy v Mladé Boleslavi a poskytovatelem sociálních služeb Centrem 83 jsou stále na dobré úrovni a pracoviště spolupracují, avšak pedagogové poukazují na problematičtější vzájemnou komunikaci. Bohužel se i sociální zařízení dostávají do nesnadných finančních situací, navíc počet zájemců o zařazení do Centra 83 přibývá a stávající klienti neodcházejí, takže jsou i požadavky z jejich strany na ukončení pronájmu budovy v jejich areálu. Čemuž plně rozumíme, jen nenalézáme uspokojivé řešení problému. Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Komunikace mezi školou a zřizovatelem KÚ SČK je funkční, pouze pracovní. Ačkoliv proběhly osobní návštěvy v naší škole, nepodařilo se zřizovateli proniknout do problematiky naší základní školy speciální. Časté požadavky na základní školství nenabízí varianty pro zpracování na školách speciálních. Rozhodně se nesnažíme vybočovat, ale chceme zadané požadavky plnit poctivě, s čímž bývají mnohdy velké potíže. Školská rada spolupracuje s vedením školy, rodiče se však se školskou radou nenaučili spolupracovat. Přestože ve škole jsou k nahlédnutí zápisy ze zasedání školské rady, rodiče uvádějí, že o práci školské rady nemají informace a na zástupkyni rodičů se téměř s ničím neobracejí. Většinou problémy řeší ihned přímo s třídními učiteli. Schránka důvěry umístěná u vchodu do školy není využívána. 13

14 Klima, kultura, étos školy Z dotazníkového šetření, SWOT analýzy a rozhovoru s rodiči během třídních schůzek vyplývá celková spokojenost rodičů s naší školou. Klima školy je velmi přátelské, domácké prostředí umožňuje žákům navazovat s pedagogy dobré vztahy. Škola vychází žákům vstříc v uspokojování jejich potřeb opatřováním speciálních pomůcek, snahou o bezbariérové prostředí a individuálním přístupem k žáků, trpělivostí a odborným vzděláním pedagogů. Škola plně respektuje osobnost žáka a umožňuje rozvoj osobnosti všech žáků, učí je k toleranci, samostatnosti a zodpovědnosti. Návrh opatření: vytvoření tabulky přehled využívaného odborného poradenství doposud, datum posledního vyšetření, sledovat další postup, podle potřeby zajištění návštěv, supervizí, konzultací možnost samostatných aktualizací webových stránek podpořit rodičovskou iniciativu, umožnit zorganizování dne rodiče baví žáky např. den dětí, poslední den školy zlepšení komunikace mezi pracovníky Domova po Lipou a zaměstnanci školy na Lipníku zajistit nácvik řešení konfliktů a emocionálně zabarvených rozhovorů rodičů a zaměstnanců školy 6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení školy, plánování řídících činností a efektivita organizace školy, systém vedení pedagogických pracovníků Řízení školy zhodnotili všichni zaměstnanci zcela shodně. Určili, že v naší škole je vedení otevřené k diskusím, řešení problémů, tj. demokratické. Během diskuse vyplynulo, že nejvíce oceňují vstřícný, lidský přístup vedení k zaměstnancům a žákům, a ochotu řešit jakékoliv problémy. Během tříletého období ředitelka školy přepracovala vizi školy a konečnou podobu si z výběru zvolili a odhlasovali zaměstnanci na pedagogické radě. Každý rok předkládá 14

15 ředitelka na 1. pracovní poradě (v srpnu) zcela konkrétní a přehledný plán školy, který vychází z organizace školního roku a začleňuje ostatní plány školy plán metodického sdružení, výchovného poradenství, plán vlastního hodnocení školy, plán hospitační činnosti a plán EVVO a ICT, i s propojením s tématickými plány jednotlivých tříd. Z čehož vyplývá úzká spolupráce všech zainteresovaných pracovníků. ČŠI řadí plánování naší školy na úroveň průměrnou. Hlavním důvodem jsou nedostatečné písemné podklady pro projednávání všech plánovacích činností. Nevýhodou malé školy je zaneprázdnění ředitele každodenními činnostmi s přípravou podkladů pro účetnictví, mzdy, vyřizování telefonních hovorů, sjednávání objednávek a další sekretářské práce, potom zbývá jen malý prostor na manažerské činnosti včetně propracovanějšího plánování a přímé pedagogické práce. Škola má funkční organizační strukturu, avšak velice zde chybí ekonomická pracovní síla sekretářka, účetní. Nehledě na to, že míra vyučovací povinnosti ředitelky je 7 vyučovacích hodin a zástupkyně z důvodů šetření mzdových finančních prostředků má úvazek jako každá učitelka 22 vyuč. hodin. Ředitelka školy zvládá delegovat práci na zaměstnance. Ve škole samostatně fungují a spolupracují metodická poradkyně, výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP, koordinátor autoevaluace, koordinátor EVVO a ICT, předsedkyně školské rady, dále pak inventarizační komise, vedoucí kabinetu školních pomůcek, učebnic a pověřená osoba vedením dokumentace BOZP a PO. Ředitelka školy koordinuje práci jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím poradprovozních a pedagogických. ČŠI hodnotí školu za organizačně funkční, avšak vytýká obsah zápisů z pedagogických rad. Z jejich pohledu zápisy z jednání pedagogických rad nedokládají jejich poradní charakter, pouze zaznamenávají projednávání průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků a dalších organizačních záležitostí. Na písemné záznamy všech činností školy bude muset být kladen vyšší důraz, než tomu bylo doposud. Kvalita a efektivita školní dokumentace Jak již bylo výše uvedeno, během tohoto tříletého období byla vytvořena nová podoba vize školy, dále byly přepracovány a schváleny vnitřní směrnice týkající se podávání stížností ( ), upravující výkon vnitřní kontroly ( ) a byl vytvořen protokol sexuality ( ). 15

16 Na popud kontroly ČŠI byl vypracován nový Školní řád, byla provedena jeho aktualizace a odstraněny nedostatky v části Pravidla hodnocení žáků. Nutné bylo vypracování škály hodnocení, podle které bude hodnocena úroveň školních znalostí, tj. vytvoření měřitelného slovního hodnocení v poměru očekávaného výstupu a skutečného výkonu žáka. Dále pak vytvoření zásad a pravidel pro sebehodnocení žáků. Metodická podpora kvality výuky, další vzdělávání pracovníků Hlavní náplní práce zástupkyně školy je metodické vedení pedagogů a obzvláště zavádění nových pedagogů do praxe, sledování výběru vhodných metodických postupů u nově přijatých žáků. V činnosti ji pak napomáhá metodická poradkyně, která organizuje metodické sdružení čtyřikrát ročně, kde jde především o předávání nových poznatků a zkušeností mezi pedagogy. DVPP aktuálně preferuje doplnění a rozšíření kvalifikace pedagogů, formy alternativní komunikace, metodiku vzdělávání autistů, problematiku sexuality lidí s MP. Plán DVPP vypracovává ředitelka školy a splňuje všechny náležitosti, též umožňuje pedagogům další samostatné hledání požadovaných školení, která jsou zařazena do plánu později. Pedagogové pozitivně hodnotí nabídku školení, kterou ředitelka školy pečlivě sleduje a během tohoto tříletého období se jí podařilo vyhledat několik velmi kvalitních a navíc financovaných EU, tedy pro školu byly bez finanční zátěže. Bohužel stále existuje potřeba určitých témat, která se zdarma nenabízejí a pedagogové nedostatek financí na DVPP vnímají negativně. Poptávka a potřeba pedagogů převyšuje finanční možnosti školy. Metodická poradkyně provedla dotazníkové šetření mezi pedagogy a vyhodnotila všechna pozitiva a negativa, podle kterých budeme vyvíjet další účelné DVPP. Mezi pozitiva patří zájem a chuť zaměstnanců se vzdělávat, nabídku kurzů považují za dostatečnou a většina zaměstnanců získané vědomosti zavádí do každodenní praxe, což svědčí o správném výběru školení vhodném pro naše podmínky školy. Většina zaměstnanců zná svoje silné a slabé stránky, čehož se dá využít pro zkvalitnění další práce. Za negativa je považováno neodpovídající odborné vzdělání několika málo zaměstnancům vzhledem ke svému pracovnímu zařazení. Pouze 40% zaměstnanců si hledá potřebná školení, kurzy, studia mimo seznam poskytnutý zaměstnavatelem (zaměstnavatel ne vždy musí mít informace o všech aktuálních školeních, kurzech, studijních programech), 16

17 Kontrolní systém V lednu 2009 byla vypracována nová směrnice upravující výkon vnitřní kontroly, podle které se kontrolní činnost řídí. Jednotlivé kontroly mají zadané zodpovědné osoby daného úseku. Poctivou práci odvádí i inventarizační komise, složená většinou z již osvědčených zaměstnanců školy. Vedení školy provádí průběžnou kontrolu, která je zaměřována na plnění pracovních povinností zaměstnanců školy, realizaci stanovených úkolů, vedení požadované dokumentace apod. podle plánu hospitační činnosti a kontrol dokumentace. S plánem a cíli hospitací jsou pedagogové seznámeni na pedagogické radě, je jim umožněna diskuze a vyjádření se k náplni hospitační činnosti, na závěr si konečnou podobu plánu odhlasují. Z diskuse a při hodnotících rozhovorech vyplynul příznivý ohlas na probíhající vzájemné hospitace učitelů ve třídách a zájem vychovatelů a asistentů pedagoga též se účastnit vzájemných hospitací. Vedení školy má každým rokem v plánu stanovenou hospitaci u každého pedagoga jedenkrát za pololetí. Podle vyšší vytíženosti ředitelky nebo zástupkyně školy je převáděna činnost na jednu z nich (např. při vyšším počtu školení jedné, ujímá se hospitační činnosti druhá). Též je vedení školy přítomno pohospitačním rozhovorům proběhnutých vzájemných hospitacích mezi učiteli, kde se konzultují jednotlivá zjištění. Ředitelka školy zahajuje každý školní den prohlídkou všech tříd ve Václavkově ulici (v místě, kde sídlí ředitelka). Konzultuje aktuální problémy pedagogů a žáků, sleduje pracovní morálku zaměstnanců a kázeň ve třídách. Snaží se i pravidelně navštěvovat dislokovaná pracoviště. Vedení školy je fyzicky přítomné každodennímu školnímu životu, má možnost sledovat pedagogy v různých situacích. Vzhledem k tomu, že jde o malou školu, zná ředitelka školy i její zástupkyně všechny pedagogy školy i jejich přínos pro školu, ale i jejich slabiny. Veškeré vytčené nedostatky sdělené vedením se pedagogové vždy snažili okamžitě odstranit. Vedení školy rozhodně není uzavřené v ředitelně školy. Návrh opatření: vedení písemných podkladů pro projednávání všech plánovacích činností požádání o mzdové prostředky na zajištění ekonomické pracovní síly, tj. sekretářky delegování úkolů ředitelkou školy na další zaměstnance školy větší prostor pro diskuze zaměstnanců, možnost vyjádření se i k postupným krokům řídících činností, schvalování plánů, jednotlivých postupů při autoevaluaci apod. 17

18 změna schématu zápisů z jednání pedagogických rad, vytvoření metodiky pro efektivnost zápisů, tak aby dokládala veškerou činnost z pedagogických rad zavedení nových Pravidel hodnocení žáků slovní hodnocení s měřitelnou hodnotou výkonu škálou A, B, C, D, N slučování tříd během nepřítomnosti vyučujícího učitele a zápisy do třídních knih tímto učitelem účelné metodické vedení pedagogů, zvýšená podpora nastupujících pedagogů, sledování metodických postupů u nově přijatých žáků zajišťování informací o aktuálních školeních, kurzech, studijních programech, pečlivé zvažování výběru školení, kurzů, studia vzhledem k využitelnosti v praxi; zpětné ověření, zda zaměstnanec využívá získané poznatky ze školení, kurzu v praxi; konzultace s kolegy možnosti upravení získaných poznatků podle potřeb jednotlivých žáků (především v případě zaměstnanců, kteří zřídka využívají získané poznatky ze školení, kurzů při výuce), zefektivnění hospitační činnosti vedením školy četnější, s možností využívání krátkých vstupů; zhotovení zápisu i z krátkých vstupů; projednávání zjištění na pedagogické radě a s metodickými orgány 7. Úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Zlepšování kvality výsledků vzdělávání Ke zlepšování kvality výsledků vzdělávání jednoznačně přispělo studium zbývající zaměstnanců (většiny), tj. doplňování si potřebné kvalifikace. Studium speciální pedagogiky, ať již formou dlouhodobého studia nebo formou kurzů, posouvá naší práci z úrovně polemik a dohadů na úroveň vyšší, tj. odbornou, profesionální. Též nám výrazně napomohlo zlepšit kvalitu výuky vybavení modernější počítačovou technikou, poněvadž žáci s MP potřebují výuku s podporou názorného materiálu a výuka za pomoci počítačových programů je pro ně velice motivující. Mnoho pedagogů prošlo kurzem PowerPointu a v současné době si zvládá pro výuku vytvářet prezentace, které mají u našich žáků veliký ohlas. Zavádění alternativních komunikačních metod a především během tohoto tříletého období absolvování kurzů znakové řeči, v neposlední řadě i přijetí neslyšící asistentky pedagoga, umožnilo přijímání a hlavně kvalitní výuku neslyšících žáků s mentálním 18

19 postižením. Tuto skutečnost velice oceňují rodiče neslyšících žáků, poněvadž umístění jejich dětí do speciálních škol pro neslyšící odmítali pro nepřirozenou odluku od rodiny. Možnosti speciálně pedagogických terapií, které nabízí škola často za pomoci existujících služeb Centra 83 - canisterapie, hypoterapie, aromaterapie, rehabilitační cvičení, využívání snoezelenu apod. vytváří jednoznačně kvalitní výuku pro žáky s těžkým mentálním postižením nesrovnatelně lepší než jiné školy Mladé Boleslavi a v jejím okolí. Důkazem zlepšování kvality výsledků vzdělávání je i proměna, kterou prošly individuální vzdělávací plány (IVP) na naší škole. Při pohledu do dnešních IVP nikdo nepochybuje, že pedagog žáka dobře zná, je odborně připraven na práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zvládá pružně reagovat na změny a IVP mnohdy i během školního roku přizpůsobuje a upravuje potřebám žáka. Spolupráce s partnery, organizace akcí školy, zapojení školy do projektů Úzká spolupráce školy probíhá s pracovníky Centra 83 a Domova pod Lipou ve vzájemné součinnosti organizujeme společně sportovní, kulturní a tématicky zaměřené dny, dále pak rehabilitační pobyty a různá vystoupení. Škola též ráda spolupracuje při organizaci a realizaci sportovních a kulturních akcí (např. Velikonoční hry, Vánoční besídka) se základními školami Mladé Boleslavi (1. ZŠ, 6. ZŠ) a neopomíjí na své akce zvát Mateřskou školu speciální Pastelka a Dětský domov v Klaudiánově nemocnici. Spolupracujeme též s mladoboleslavskou školou praktickou, celým názvem- ZŠ, MŠ, Dětský domov, Přípravný stupeň ZŠ speciální, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum a Školní jídelna, Mladá Boleslav. Žáci a jejich učitelé nás navštěvují při našich kulturních akcích, ale též přicházejí na exkurze nebo jen navštívit svoje bývalé spolužáky. Společně s Centrem 83 a se Společností lidí pro pomoc mentálně postiženým pomáháme s organizací festivalu Slunce svítí všem vystoupení divadelních, tanečních a hudebních souborů lidí s MP z celé ČR a partnerského města Pezinoku. Se společností SPMP též organizujeme rekreačně rehabilitační pobyty, tábory pro handicapované lidi v MB a okolí. Škola se zapojuje do projektů KÚ SČK a MŠMT, které nám umožňuje financování nákladných rehabilitačních pomůcek, do projektů Magistrátu města MB finanční dotace na zájmovou činnost. 19

20 Prezentace školy Škola se pro veřejnost prezentuje prostřednictvím webových stránek a v místním tisku. Prezentujeme se i na veřejných vystoupeních, kdy obecenstvo vždy zaujmeme nejen vlastním vystoupením, ale i skutečností, že umožňujeme účast na vystoupení všem žákům bez výjimky a tudíž se na jevišti nachází celá škola (určitě 50 lidí). Jedná se o vánoční vystoupení v kostele sv. Havla a na festivalu zájmově umělecké činnosti lidí s mentálním postižením Slunce svítí všem. Škola se též prezentuje zapojením do projektů pořádaných Ekocentrem Zahrada MB v rámci EVVO, kdy zasílá výtvory do soutěží ( např. modely ekosystému mladoboleslavska). Celé třídy se účastní mnoha výtvarných soutěží, zasílají obrázky a občas obdrží i malou odměnu. Vždy na výročí školy pořádáme akce nejen pro žáky a rodiče současné či bývalé, ale též pro širokou veřejnost, včetně dnů otevřených dveří. Stále však z diskuzí a též ze SWOT analýzy vyplývá, že vnímáme jako hrozbu nedostatečné povědomí o naší škole, s čímž jsme rozhodnuti se poprat a podniknout další kroky k nápravě. Návrh opatření: posílit spolupráci se základními školami, kde jsou integrovaní žáci s handicapem a s mentálním postižením posílit oblast prezentace školy besedy s pediatry a rodiči handicapovaných dětí s možností návštěv tzv. ukázkových vyučovacích hodin vytvoření loga školy a prezentačního letáku 20

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-314/11-J. Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-314/11-J. Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-314/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš U stadionu 285, 595 01 Velká

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více