Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009

2 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé ve své historii zapojilo do čerpání finančních prostředků z mezinárodních zdrojů. V rámci společného projektu muzeí Plzeňského kraje, jehoţ administrativním garantem se stal zřizovatel muzeí, tj. Plzeňský kraj, byly muzeu přiděleny prostředky z Norských fondů, a to na restaurátorské práce. Jedná se o restaurování 10 starých tisků, převáţně století z fondu muzejní knihovny, dále na restaurování devíti obrazů z fondu výtvarného umění oddělení historie a společenských věd (další obraz, navrţený k restaurování, byl v průběhu administrativního řízení o získání dotace jiţ restaurován z prostředků ISO MK ČR), dále na restaurování 2 kusů praporců praporce cechu ostrostřelců a praporce vojenských vyslouţilců z Rokycan a na restaurování souboru šesti kusů barokních kasulí z fary v Číţkově, z téhoţ oddělení. Další z navrţených předmětů, korouhev školní mládeţe z Rokycan a hornický prapor z Mirošova jiţ byly v mezidobí před moţností čerpání dotace restaurovány z prostředků muzea a prostředků ISO. Finanční dotace z Norských fondů byla získána téţ na posuvné regály pro muzejní knihovnu. Bohuţel, tato část záměru nese s sebou velké otazníky ve vztahu k realizaci, neboť ta je podmíněna existencí nových depozitářů. Otázka depozitářů pro muzeum však zůstala i po roce 2008 nevyjasněna, ačkoliv získání nového objektu mělo podporu vedení Plzeňského kraje jiţ v předchozím období a podporu má i od nové krajské reprezentace, vzniklé po volbách v říjnu Druhým zahraničním finančním zdrojem se stal ROP NUTS II jihozápad, prioritní osa 3, oblast podpory revitalizace památek a vyuţití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, kam ředitelka muzea připravila ve spolupráci s externí poradenskou firmou NAVIGA4, s.r.o. Praha, dva projekty. První se týkal revitalizace vodního náhonu a nádrţky technické památky vodní hamr v Dobřívě, který předpokládá odbahnění koryta umělého vodního toku a tím zajištění plné funkčnosti celého vodního díla, jímţ hamr je. V průběhu přípravy bylo nutno provést ekonomickou studii proveditelnosti tohoto záměru a řadu dalších expertiz a připravit projektovou dokumentaci. Tento projekt byl úspěšný a získal dotaci ve výši 92,5% nákladů na realizaci. Zbývající část bude uhrazena z prostředků zřizovatele a muzea. Smlouva na čerpání dotace byla podepsána v první polovině ledna Druhým projektem, kterým se muzeum ucházelo o dotaci ze stejného dotačního titulu, bylo vytvoření nové stálé expozice v objektu muzea v Rokycanech, s názvem Příroda pro budoucnost. Tato expozice, která je dlouhodobě připravovaným záměrem,však dotaci nezískala, i kdyţ umístění v pořadí bylo velmi těsné a získání dotace muzeu uniklo skutečně jen o malý kousek. Projekt bude znovu, s některými úpravami a doplněními, na základě získaných zkušeností podán v roce 2009, v 5. výzvě. Krokem, který přiblíţí muzejní sbírky veřejnosti v rámci současných prezentačních moţností, se v roce 2008 stalo spuštění on-line katalogu paleontologických sbírek. I kdyţ se ve vztahu k velikosti celého tohoto významného sbírkového fondu jedná pouze o zlomek předmětů, zkušenosti, které pracovníci muzea s jeho přípravou získali, budou odrazovým můstkem k tomu, aby připravili v následujících letech digitální prezentací další části. Katalog je umístěn na webových stránkách muzea paleontologické oddělení. Další, velmi důleţitou činností z hlediska budoucího vývoje muzea, se stal dokument Koncepce činnosti muzea na léta , který byl zpracován ředitelkou muzea na základě poţadavku zřizovatele v červenci V koncepci byly částečně zohledněny i podklady získané z jednotlivých odborných oddělení v rámci aktualizace plánů jednotlivých podsbírek. 2

3 Nejdůleţitějším úkolem pro další období však zůstává i nadále získání vhodných depozitářů a přestěhování sbírek. Vhodných jak prostorově, tak vybavených způsobem, který odpovídá standardům péče o významné kulturní dědictví v 21. století. S tím souvisí i generální inventarizace sbírkových fondů, zejména fondů oddělení historie a společenských věd, kde je dosud mnoho předmětů z minulosti odborně nezpracovaných, fondy nejsou kompletně digitálně evidovány v programu Demus, sceleny a řádně uloţeny. Tato inventarizace je nezbytná i v souvislosti s novelami zákona o účetnictví, jejichţ platnost nastala od a které, pokud nebudou novelizovány nebo zrušeny, velmi významně zasáhnou do chodu a odborné práce celého muzea. V Rokycanech 15. února 2009 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla nadále realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea, stejně jako v letech minulých. Podíleli se na ní všichni odborní pracovníci muzea a je v této zprávě presentována podle jednotlivých odborných oddělení. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, poradního orgánu ředitelky muzea, se v souladu s plánem práce pro rok 2008 uskutečnilo v tomto roce jedenkrát a to V r bylo předloţeno 8 nabídek ke koupi, koupě byly realizovány kupními smlouvami č.1-8/2008. Pro oddělení historie byl zakoupen šicí stroj zn. Mundlos, který doplnil vývojovou řadu těchto mechanismů ve sbírce, dále drobné oděvní doplňky do fondu textilu, menší soubor nábytku z počátku 20. století a z předválečného období, a dále drobné vybavení občanské domácnosti z poloviny 20. století. Nákupy realizované pro odborná oddělení přírodních věd a oddělení informací a knihovnu jsou zmíněny v sumáři akvizic těchto oddělení. Paleontologické oddělení nerealizovalo ţádnou akvizici formu nákupu. V r pracovali v poradním sboru pro nákup sbírek PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru) a členové PhDr. A. Voříšková ( HM NM v Praze), RNDr. F. Němec (ZČM Plzeň), Mgr. F. Povolný( Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová, RNDr. Rudolf Prokop CSc.(NM Praha) a PhDr. Dagmar Braunová (ZČM Plzeň). Vedením administrativy sboru byla pověřena v prvním pololetí roku Bc. R. Kříţková Červená, od 1.7. po odchodu dříve uvedené pracovnice na MD pak Mgr. Jana Bělová, do Ředitelka muzea se jednání poradního sboru zúčastnila s hlasem poradním. U některých předmětů, navrţených ke koupi Mgr. Bělovou bylo stanovisko sboru negativní, u jiných byla cena poţadovaná ze strany prodávajícího navrţena niţší, v návaznosti na význam předmětu a obvyklou běţnou cenou nákupů tohoto typu sbírek v rámci ČR. Nebylo schváleno vyřazení ţádných předmětů ze sbírek, ačkoliv pracovnice oddělení Mgr. Bělová podala návrh na vyřazení dokumentů pod př.č. 2516/1983 a 2502/1983, zařazených do fondu papírový materiál. Po projednání s členy poradního sboru bylo rozhodnuto ve sbírkách jej ponechat a zajistit restaurování dokumentů z některého z dotačních titulů.. 3

4 Dále byl projednán převod archiválií týkajících se Zbiroţského hřbitova z r a obce a farnosti Lhota pod Radčem chybným rozhodnutím pracovníka historického oddělení omylem zapsaných pod př.č /2008 do historických sbírek muzea. Předměty byly předány do Státního oblastního archivu v Rokycanech (nebyly dosud evidovány v CES). Odsouhlasen byl převod mezi fondy muzea, a to 1 dřevěného pilotu získaného v oddělení paleontologie do sbírek historických, fondu archeologie. Z doprovodné dokumentace oddělení paleontologie byly vyřazeny horniny, získané pro výstavní účely, neboť potřebné vzorky jiţ byly do sbírek zapsány a duplikáty byly proto přebytečné..) Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Počet předmětů zapsaných do Celkem doprovodné dokumentace počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie Oddělení přírodních věd Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v termínech stanovených zákonem 122/2000Sb., vţdy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel botanická 4151 Další-přírodovědná dokumentace 4631 entomologická Jiná-společenskovědná knihy 7792 mineralogická 696 mykologická 710 Negativy a diapozitivy 3045 paleontologická petrografická 435 zoologická 285 Celkem*(včetně čísel zrušených) Evidence sbírek v programu CESÍK je shromaţďována na PC v oddělení paleontologie, kam je zapisují pověření pracovníci (Bc. Kříţková Červená do , Bc. A. Česal od za historické oddělení, Dr. Šandová - přírodovědné oddělení, M. Korandová oddělení 4

5 paleontologické a Dr. Sýkorová (do ), Mgr. V. Zdráhal (od ) oddělení informací a knihovna. Oddělení historie a společenských věd Za rok 2008 bylo získáno 6130 sbírkových předmětů, které byly zapsány pod 1503 přírůstkovými čísly.. Předměty do chronologické evidence zapisovaly pověřené pracovnice oddělení Bc. Kříţková Červená (do ), od do Mgr. J. Bělová. Do knihy doprovodné dokumentace bylo zapsáno 377 evidenčních čísel HXD (zapsala Mgr. Bělová, pověřená vedením knihy doprovodné dokumentace). Počet nově zapsaných přírůstkových čísel / / I / IV. čtvrtletí / Bc. Kříţková Červená Mgr. Bělová Bc. Kříţková přepisovala zároveň původní ručně psané záznamy z přírůstkových knih do programu Demus. Z důvodu chybně provedeného exportu a importu dat mezi jednotlivými počítači v oddělení, nebudou moci tyto záznamy být vyuţity a bude nutné je při čištění databáze odstranit. Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence / počet /počet I /počet IV. čtvrtletí /počet Bc. Kříţková Červená Mgr. Bělová Bc. Česal Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů / / I / IV. čtvrtletí / Etnografie Textil Ţelezářství Numismatika Výtvarné umění-obrazy Výtvarné umění plastika Výtvarné umění grafika Fotografie- pozitivy Fotografie- negativy Fotografie- CD Technika

6 Historie Hudební archiv Pozůstalosti Papírový materiál Porcelán Faleristika Umělecký průmysl Pohlednice Kartografie Hračky Velká část předmětů do oddělení historie je získávána dary od občanů. Pracovníci oddělení jsou povinni po přijetí daru zajistit jeho evidenci v chronologické evidenci podsbírky jiná-společenskovědná a dárci odeslat děkovný list s uvedením čísla, pod kterým je předmět vidován. Značnou část nově evidovaných sbírek tvořily předměty získané v uplynulých letech a dosud odborně nezpracované nebo evidované dočasně pouze v doprovodné dokumentaci, převedené do sbírek aţ v r a Chybou pracovníků oddělení J. Bělové a A. Česala došlo k omylu a v děkovném listu adresovaném dárci byl uveden jiný předmět, neţ ten, který muzeu skutečně daroval. Za toto se muzeum dárcům velice omlouvá. Nejvýznamnějšími dary od jednotlivců v roce 2008 byly osobní dokumenty po legionáři panu V.Novákovi z Radnicka a odbojářích Š. Rybáčkovi a J. Waldmannovi z Radnicka, které muzeu se souhlasem rodiny předala k pořízení digitálních kopií p. L. Kotvová. Dále další osobní dokumenty z rodiny pana M. Dobromysla z Rokycan, fotografie členů rodiny Stádlerovy z Rokycan (dárce PhDr. J. Hánová), fotografie rokycanské radnice a vlajky, která na ní byla vyvěšena v r (dárce ing. Tomáš Rada), osobní listiny a doklady rodiny Drahošovy a Vildovy z Mýta (předal s četnými osobními psanými poznámkami a vzpomínkami p. Drahoš, dnes ţijící na Slovensku), krejcar z r (dárce J. Stařík), soubor textilu a osobních předmětů Dr. F. Hyndrákové z Rokycan a kapesní lékárna Medica z konce 19. stol. od dra. Jana Tomáška z Rokycan a soubor přístrojů (magnetofony a gramofonové desky) od pana Silvera Koreluse z Rokycan. Darovací smlouvou byly předány i soubory (145 a 139) grafik, které byly získány do 3. a 4. ročníku Bienále grafiky Rokycany Agenturou AMArt Rokycany, jako jedním z pořadatelů soutěţe, jedna grafika byla předána formou individuální darovací smlouvy (Elena Martém, Švédsko). Do fondu výtvarného umění byly předány téţ obrazy - dary výtvarníků, kteří měli v r v muzeu autorské výstavy (V. Nosek, H. Dvořáčková, P. Niebauer, M. Schlossar). Formou předání nálezu od instituce byl do sbírek předán depot mincí (praţské groše), nalezených při archeologickém průzkumu, provedeném občanským sdruţením Archaia z 6

7 Prahy v místě stavby nové budovy Hasičského záchranného sboru v Rokycanech dne Součástí depotu byly téţ fragmenty tkaniny. Součástí předávacího protokolu byly téţ podrobné popisy mincí, restaurátorský průzkum a zhodnocení textilních fragmentů a dokumentace. Část předmětů byla zapsána do evidence aţ počátkem roku Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány Sbírky podle způsobu nabytí I IV.čtvrtletí Č. Č. Č. Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Předměty zapsané do doprovodné dokumentace (HXD), které nebyly přímo zapsány do podsbírky jiné společenskovědné, ale svým tématem s ní souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace. Jednalo se o uvedené předměty a jejich počty: Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace I IV. čtvrtletí digitálních snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2008 zapsáno celkem 24 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2008 aţ N24/2008 Celkem se jednalo o 589 předmětů z z podsbírek botanické, mykologické, zoologické a podsbírky další-přírodovědná dokumentace. Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena dr. Šandová. 7

8 Počet nově zapsaných přírůstkových čísel počet počet I počet IV. čtvrtletí počet Dr. Šandová Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek: Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I IV. čtvrtletí Další přírodovědná dokumentace botanika zoologie mykologie entomologie celkem Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu nabytí Č. Č. I Č. IV.čtvrtletí Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem Z toho předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Fotografická dokumentace rostlinných druhů Iris variegata u břehu Holoubkovského rybníka 8

9 Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do sbírek jsou zapsány v přírodovědném oddělení do doprovodné dokumentace (NXD). Vedením knihy doprovodné dokumentace je pověřena Mgr. J. Nobilisová. Jednalo se duplikáty snímků, vytvořených při dokumentaci v terénu, při dokumentaci kulturních akcí a při výstavách realizovaných pracovníky přírodovědného oddělení (doprovodné programy) a o informační materiály, související s tématy jednotlivých podsbírek oddělení. Předměty doprovodné dokumentace jsou řádně uloţeny v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace (NXD) I IV. čtvrtletí digitální snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek (duplikáty obr na CD) DV,CD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové - duplikáty celkem V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace změn krajiny, dokumentace vodních toků a rybníků a břehových porostů (PP Kařezské rybníky), dokumentace lemů komunikací (významná stromořadí) v regionu, sběr mechorostů, hub a vyšších rostlin, se zaměřením na rostliny synantropní a rostliny vzácné a dokumentaci změn krajiny v souvislosti s výstavbou a proměnou krajiny a biotopů v jednotlivých ročních obdobích. Výzkum se uskutečnil na lokalitách Osek, Kařez, Kařízek, Holoubkov - Trhoň, Pavlovsko, Ejpovice, Jivinská hora, Rokycany, Bušovice. Nově získané přírůstky byly výsledkem výzkumné terénní práce dr. Šandové, 1 poloţka Z. Hájek a 1 poloţka E. Legátová. Uskutečnily se dvě koupě materiálu. Do podsbírky mykologické (KS7/2008), prostřednictvím poradního sboru, a to 119 makrofyt od sběratele O. Jindřicha. Jedná se o dokladový materiál k výzkumu mykofyt na Rokycansku a v Brdech. Součástí nákupu touto kupní smlouvou byl i nákup 93 barevných diapozitivů jednotlivých druhů hub, fotografovaných přímopři sběru v terénu. Tyé byly zařazeny do podsbírky další-přírodovědná dokumentace. Do zoologických sbírek byly získány 3 dermoplastické preparáty - srnce obecného samce a samice a prasete divokého ( ZM22 ZM24), a to koupí od preparátora pana Petra Zedníka z Prahy. Exponáty byly předány spolu s kompletními údaji potřebnými pro jejich řádnou odbornou evidenci, zastřeleny byly v honitbě na Konopišti a jsou určeny pro novou přírodovědnou expozici. Sbírky byly průběţně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. 9

10 Paleontologické oddělení V rámci sbírkotvorné činnosti v oddělení paleontologie v roce 2008 přibylo 18 nových přírůstkových čísel, tj předmětů. Ve sledovaném období nebyla realizována ţádná koupě. Přírůstky zapsala do přírůstkové knihy oddělení (index P) Martina Korandová. Nejzajímavější akvizicí se stal paleontologický a mineralogický materiál věnovaný muzeu sběratelem Josefem Moravcem z Nepomuku, který obsahoval materiál z lokalit Díly, Osek, Rumpál, Osecký vrch, Čilina, Skryje, Jince, Kosov, Mýto sv. Štěpán a dále materiál z oblasti starého Plzence aj. (ze skupin Echinodermata sp., Conularia sp., Gastropoda sp., Brachipoda sp.. aj) a který vyţaduje odborné zhodnocení specialisty na příslušné skupiny a proto byl materiál zařazen do doprovodné dokumentace.. Počet nově zapsaných přírůstkových čísel počet I IV. čtvrtletí M. Korandová Dr. Lang Přírůstky oddělení paleontologie v r podle jednotlivých podsbírek Počet zapsaných přírůstkových čísel sbírkových předmětů podle fondů I IV. čtvrtletí paleontologie mineralogie petrologie Fotografie- pozitivy Fotografie- negativy Fotografie digitální - CD Přírůstky paleontologického oddělení v roce 2008 podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí I IV.čtvrtletí Č. Č. Č. Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť

11 Celkem Předměty související se sbírkou, ale nezapsané do fondu (duplikáty, multiplikáty) jsou vedeny v evidenci doprovodné dokumentace (identifikační znak PXD). Evidenci vedla dokumentátorka Martina Korandová, která byla od pověřena vedením celého oddělení. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace získané před r digitální snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek I IV. čtvrtletí DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií negativy Diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace získané v r digitálních snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky získané v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek počet počet I počet IV. čtvrtletí počet DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií (pozitivy) negativy diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové celkem

12 Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v nákupu literatury pro jednotlivá odborná oddělení, získávání regionální literatury do konzervačního fondu dary a koupěmi, ve výměně publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem a zápisu starších, dosud neevidovaných knih. Touto činností se zabývala vedoucí knihovny Dr. Sýkorová do , kdy odešla do důchodu. Před svým odchodem zapracovala nového vedoucího oddělení Mgr. Zdráhala, který nastoupil v únoru 2008 Celkem bylo do knihovního fondu získáno 700 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j.. Za rok 2008 nebyl evidován ţádný přírůstek starých tisků, do fondu regionální literatury bylo získáno 133 knih. Počet zapsaných I IV.čtvrtletí počet č. přírůstkových počet č. počet č. počet č. čísel Regionální literatura Odborná literatura Z toho :Šnajdrova knihovna Z toho knihovna R. Černého celkem čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných (převodem) kupou Počet knih získaných výměnou Počet knih získaných převodem Počet knih získaných jiným způsobem jakým Nejvýznamnější akvizicí knihovny v r byl dar mnohasvazkové Encyklopedie Britannica dárce pana Milana Prajzlera z Rokycan. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2008 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení realizována s ohledem na prioritní povinnosti oddělení, kterými byly zápis nezpracovaných sbírek z minulých let do chronologické a systematické evidence a inventarizace sbírek. Dále pak s ohledem na personální změny související s odchodem pracovnice Bc. Kříţkové na mateřskou dovolenou. Vědeckovýzkumná činnost oddělení pokračovala v rámci výzkumného projektu Mgr. Jany Bělové Ţelezná a litinová funerální plastika monitoringem litiny na hřbitově v Liblíně a dokončováním textu studie z výzkumu litiny pro tisk. Rukopis práce byl předán 12

13 k recenzi a připomínkování před jejím plánovaným vydáním muzeem, ředitelce muzea a galerie severního Plzeňska PhDr. Ireně Bukačové. Její připomínky budou předány autorce k doplnění rukopisu týká se především doplnění technologie výroby. Materiál z výzkumu byl také průběţně prezentován na akcích souvisejících s touto problematikou např. na konferenci v muzeu v Blansku, na semináři v rámci setkání kovářů na Helfštýně a v časopise Kovárna pro radost.(viz oddíly prezentace muzea a publikované práce pracovníků muzea). Bc. Kříţková Červená provedla doplnění fotodokumentace lidových staveb v obcích Bušovice, Drahoňův Újezd, Chotětín, Lhota pod Radčem, Líšná, Přísednice, Terešov, Těškov v rámci výzkumu lidové architektury v regionu a částečnou sumarizaci sesbíraných dat o venkovských interiérech pro seminář lidového stavitelství a prezentovala je zde krátkou předběţnou zprávou na semináři ve Volduchách. Plánovaná studie nebyla zpracována. Dále se zabývala výzkumem archivních dokumentů k tématu Pekařského a mlýnského druţstva v Bušovicích. Bc. A. Česal se v průběhu roku podílel na záchranných archeologických výzkumech, v rámci smlouvy o spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Výsledky výzkumů byly a ve formě zpráv z výzkumů předány do plzeňského muzea. Archeologické dohledy se uskutečnily na následujících lokalitách: Rokycany, zásyp půdy bývalého augustiniánského kláštera ; v ul. Dolní Příkopy Rokycany, stavba bowlingové haly majitele P. Pešty; stavba rodinného domu Kornatice; odpadní jímka Podmokly; archeologický dohled ve firmě Wexler v souvislosti s výstavbou tovární haly č. 4 Přírodovědné oddělení V rámci výzkumu synantropní vegetace bylo pokračováno ve výzkumu ruderálů v obci Kařez. Dále byla prováděna determinace botanického materiálu z výzkumu květeny Brd z předchozích let v rámci zpracovávaného grantového úkolu o květeně Brd ve spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami a Západočeským muzeem v Plzni. Dokumentace změn krajiny na Rokycansku a fotodokumentace biotopů byla prováděna v obcích Kařez a Kařízek, Holoubkov oblast klidu Trhoň, Jivinská hora, PR Zvoníčkovna, a Bušovice a zařazena do podsbírky další přírodovědné dokumentace. Nadále byla prováděna dokumentace významných krajinných prvků, jako jsou potoky, rybníky, významné a chráněné stromy a stromořadí, a to v různých ročních obdobích. Výzkumnou činnost oddělení zajišťovala dr. Šandová. Oddělení paleontologie V oddělení se uskutečnil výzkum původu stavebního kamene pouţitého pro stavbu zámku ve Svinné, pro soukromého majitele. Zpracovaná výzkumná zpráva byla majiteli T. Hánovi předána včetně obrazové dokumentace. Při výzkumu byly téţ vyuţity archivní materiály muzea a oddělení historie. 13

14 Výzkumnou činnost oddělení zajišťoval dr. Lang. Terénní činnost byla omezena z důvodu jeho dlouhodobější nemoci a následné nemoţnosti chůze v terénu. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních je prováděna systematická evidence v programu Demus, (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace), floristický výzkum z Brd je zpracován v programu Fldok. Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v jednotlivých odděleních muzea v r je uveden podle jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo v oddělení historie v r zapsáno celkem 2276 inv. č., tj sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) počet I IV. čtvrtletí Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená Mgr. Marková Mgr. Lehner Celkem Počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I IV. čtvrtletí Etnografie Textil Ţelezářství Fotografie Výtvarné umění-obrazy Výtvarné umění plastika Výtvarné umění grafika Fotografie- pozitivy( sign F) Fotografie - negativy( sign. Neg) Fotografie CD Papírový materiál Hudební archiv

15 Historie Pohlednice Technika Celkem Zároveň byly na oddělení i pracovníky-průvodci přepisovány evidenční karty, původně psané strojem, v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001). Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v tabulce. Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do programu Demus-Katalog počet počet I počet IV. čtvrtletí počet Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená L. Klírová J. Švec M. Vatahová Mgr. Lehner Valentová celkem Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I IV. čtvrtletí Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená Mgr. Lehner celkem V souladu s desetiletým harmonogramem inventarizace byla prováděna řádná periodická revize fondů hračky, hodiny a hrací strojky (příkaz ředitelky č. 9/2008) a dohledávány předměty z fondů inventarizovaných v předchozích letech, které při řádné inventarizaci nebyly nalezeny (výtvarné umění -obrazy, plastika, grafika, rytiny, litografie - do r. 2007), fondu archeologie, fondu umělecký průmysl (cín), fondu numismatika (mince, bankovky, státovky, šeky, ceniny, cenné papíry, nouzová platidla, poukázky, ţetony do r. 2006), fondu fotografie (příkaz ředitelky č.26/2008) a mimořádné namátkové inventarizace v souvislosti se změnou správce depozitáře (příkaz č. 16/2008,č. 25/2008, 26/2008). Pro provedení inventarizací byla vţdy stanovena inventarizační komise. Vzhledem k tomu, ţe depozitáře oddělení jsou velmi stísněné, můţe být nenalezení předmětů primárně zapříčiněno jejich uloţením k jiným fondům z prostorových důvodů, druhotně i nedbalostí pracovníků při ukládání, proto jako přednostní řešení bude jejich dohledání. Zjištěné závady byly s odpovědnými pracovníky ředitelkou projednány a uloţena nápravná opatření. 15

16 Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloţeny na odborném oddělení a u ředitelky muzea. V souvislosti s odchodem správce depozitářů oddělení Bc. Kříţkové Červené na mateřskou dovolenou byla ředitelkou muzea nařízena mimořádná namátková průřezová revize různých fondů oddělení historie dle příkazu k inventarizaci č.16/2008, na jejímţ základě převzal spravování depozitářů Bc. A. Česal. V souvislosti s odchodem Mgr. Bělové k z muzea byla nařízena kompletní mimořádná inventarizace fondů ţelezo a kovy a fondu nábytek, které jmenovaná pracovnice spravovala na základě řádné inventarizace uskutečněné v letech a 2005 a namátková inventarizace fondu fotografie (fotoarchiv), jehoţ řádná inventarizace proběhla za její účasti v r a mimořádná namátková inventarizace různými fondy, jejichţ správu převzal od Bc. A. Česal. Tyto mimořádné inventarizace se uskutečnily v listopadu a prosinci 2008 (příkazy č. 25/2008 a 26/2008). Pro mimořádné inventarizace byly do inventarizačních komisí jmenováni pracovníci z oddělení paleontologie (M. Korandová) a přírodovědného oddělení (Mgr. Nobilisová), pracovníci přejímající sbírkové fondy (Mgr. Lehner, Bc. Valentová) a pracovníci předávající fondy. Vzniklé inventarizační rozdíly byly řešeny průběţně. Některé z předmětů byly dohledány jiţ v průběhu roku 2008 a na dohledání dalších se pracuje i v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I IV. čtvrtletí archeologie 9/ etnografie 9/ faleristika 9/ historie 9/ hračky 9/ militaria 9/ papírový materiál 9/ porcelán 9/ pozůstalosti 9/ sklo 9/ technika 9/ textil 9/ umělecký průmysl 9/ výtvarné umění 9/ ţelezo-litina 9/ mimořádna16/ archeologie č.25/ etnografie č.25/ faleristika č.25/ historie č.25/ militaria č. 25/ porcelán č. 25/ pozůstalost č 25/ sklo č. 25/ technika č. 25/ umělecký průmysl č.25/2008 výtvarné umění č.25/

17 fotografie č. 26/ ţelezo-litina č. 26/ nábytek č. 26/ celkem Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 586 předmětů v programu Demus 2001 a Bach. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace, mykologie a zoologie. Na evidenci se podílely Mgr. J. Nobilisová, Z. Rejšková a dr. Šandová. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) počet počet I IV. čtvrtletí Dr. Šandová Mgr. Nobilisová Z. Rejšková celkem Počet zkatalogizovaných předmětů I IV. čtvrtletí (zapsaných do systematické evidence) / / / / podle fondů botanika entomologie zoologie mykologie další přírodovědná dokumentace celkem V průběhu zpracování jsou odstraňovány i formální chyby (překlepy, nestejné mezery, chybně vloţená interpunkční znaménka), aby byla zajištěna přesná moţnost filtrování záznamů. Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-2001 a Bach v PC I IV. čtvrtletí Dr. Šandová Mgr. Nobilisová celkem K evidenčním kartám další doprovodné dokumentace byla v průběhu roku přidávána obrazová dokumentace celkem 460 (naskenování obrázků ke kartě) - prováděla Z. Rejšková ve spolupráci s dr. Šandovou. Bylo vytištěno celkem 463 nových evidenčních karet, svázáno a odevzdáno k archivaci na ředitelství muzea (Z. Rejšková, J. Nobilisová) Všechny evidenční záznamy byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). 17

18 Inventarizace sbírek v roce 2008 se v přírodovědném oddělení týkala nových přírůstků za rok 2008 z podsbírky mykologické, zoologické, další přírodovědné dokumentace a podsbírky botanické sběry za rok , na základě příkazu k inventarizaci č. 1/2008, bylo revidováno 1178 předmětů. Sbírky jsou řádně uloţeny v depozitáři objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny ţádné inventarizační rozdíly. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond počet počet I IV. čtvrtletí botanika zoologie Další přírodovědná dokumentace mykologie celkem Paleontologické oddělení Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy ve sledovaném období byl k zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus Paleontologie. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. Při odborné katalogizaci spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných zápůjček a s externím spolupracovníkem doc. M. Merglem ze ZČU v Plzni. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC. Rotace dat z DEMUS katalog do DEMUS evidence se prováděla podle potřeby v průběhu celého sledovaného období (M. Korandová). Poslední zálohování dat vypálením na CD proběhlo dle stavu k a bylo předáno k archivaci ředitelce muzea. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) Počet č. I IV. čtvrtletí Dr. Lang M. Korandová celkem Počet katalogizovaných předmětů podle podsbírek paleontologického oddělení Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I IV. čtvrtletí paleontologie Mineralogie Petrologie Celkem

19 V průběhu práce se sbírkami byly upřesňovány záznamy v databázi Do počítačových databází, do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. (provedla M. Korandová), jejich počty jsou zřejmé z následující tabulky. Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-paleontologie počet I IV. čtvrtletí Dr. Lang M. Korandová Celkem Pozn. II. čtvrtletí počet odkazuje převáţně na údaje o PXD materiálu Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová, která prováděla průběţně zápisy po celý rok. V rámci zpřesnění evidence byl v r započato s digitalizací sbírkových předmětů, pro niţ bylo zakoupeno vybavení v r Zařízení bylo vyuţito i při dokumentaci sbírek ostatních oddělení pro prezentaci na portálu MK ČR presentace sbírek zapsaných v CES a při přípravě on-line katalogu části fondu graptolitů. Na tyto dva úkoly získalo oddělení prostřednictví Plzeňského kraje grant, jehoţ realizaci zajistila z důvodu dlouhodobé nemoci dr. Langa dokumentátorka M. Korandová ve spolupráci s ředitelkou muzea a s kurátory sbírek oddělení historie (Bc. Česal) a oddělení informací ( Mgr. Zdráhal, J. Pěnkavová) a přírodních věd (Mgr. Nobilisová). Dle příkazu ředitelky k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část), nerevidované v posledních letech. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehoţ 1 výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, 2. výtisk je uloţen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE počet je uveden v následující tabulce. V měsíci září a říjnu se pak uskutečnila mimořádná namátková inventarizace části fondu, a to podsbírky paleontologické, mineralogické a petrologické v souvislosti s odchodem dr. Langa z oddělení. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Celkem bylo v průběhu roku revidováno předmětů. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) počet počet I počet IV. čtvrtletí počet paleontologie celkem Průběţně během celého sledovaného období se vyměňovaly lokační štítky u jednotlivých předmětů ve sbírce prováděla M. Korandová Oddělení informací a knihovna V průběhu prvního pololetí došlo v oddělení k personálním změnám v souvislosti s odchodem vedoucí knihovny Dr. Sýkorové do starobního důchodu k Nový 19

20 vedoucí knihovny Mgr. Zdráhal, který nastoupil na základě konkurzního řízení, po zapracování a převzetí agendy se s knihovnicí p. Pěnkavovou v oblasti katalogizace soustředili na úpravy jiţ zapsaných záznamů, aby odstranili vzniklé nesrovnalosti. Katalogizace (systematická evidence) byla prováděna v průběhu roku v systému Clavius. Při úpravách záznamů a převodech v databázi spolupracovali s odbornou firmou, která je tvůrcem tohoto knihovního evidenčního systému. Oba pracovníci knihovny byli do práce s novým softwarovým vybavením proškoleni. Počet zapsaných inventárních čísel - nová katalogizace počet č. počet počet č. počet I počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet Dr. Sýkorová J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Počet opravených záznamů počet č. počet č. I počet č. IV.čtvrtletí počet č. Dr. Sýkorová J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V souvislosti s nástupem nových pracovníků v oddělení byly prováděny namátkové mimořádné inventarizace a předávání knihovního fondu a to jak kontrola fondu regionální literatury, tak i části fondu odborné literatury uloţeného v depozitáři v Mýtě, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize. Inventarizaci prováděla Dr. Sýkorová a Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Počet revidovaných knih počet č. počet č. I počet č. IV.čtvrtletí počet č. Odb. literatura (ST) Regionální literatury časopisy celkem Ochrana sbírek 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 1 OBSAH Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... 3 Vědeckovýzkumná činnost... 7 Evidence a inventarizace sbírek... 10 Ochrana sbírek... 12 Konzervace

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 2017. I. Úvod

Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 2017. I. Úvod Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 2017 I. Úvod Předkládaná Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012-2017 (dále jen Koncepce muzeí PK) má charakter střednědobého programu

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body:

Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body: Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2010 Zpráva

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 Zpráva o činnosti za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace 2.1. výstavy... 22 2.2. sbírkotvorné

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Zpravoval kolektiv pracovníků: - Mgr. Radoslav Vlk, Ph. D. náměstek Útvaru pro odbornou

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Znojmo OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost - sbírkotvorné oddělení... 7 - oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace - plán výstav 23 -

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Závěrečný účet tvoří:

Závěrečný účet tvoří: Závěrečný účet za rok 2013 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2013 Zpráva

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2008 1 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění plánu

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 9 občanů Omluveni: p. Václav Kašák, p. Vlastislav

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Kladno, březen 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA... 3 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více