Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009

2 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé ve své historii zapojilo do čerpání finančních prostředků z mezinárodních zdrojů. V rámci společného projektu muzeí Plzeňského kraje, jehoţ administrativním garantem se stal zřizovatel muzeí, tj. Plzeňský kraj, byly muzeu přiděleny prostředky z Norských fondů, a to na restaurátorské práce. Jedná se o restaurování 10 starých tisků, převáţně století z fondu muzejní knihovny, dále na restaurování devíti obrazů z fondu výtvarného umění oddělení historie a společenských věd (další obraz, navrţený k restaurování, byl v průběhu administrativního řízení o získání dotace jiţ restaurován z prostředků ISO MK ČR), dále na restaurování 2 kusů praporců praporce cechu ostrostřelců a praporce vojenských vyslouţilců z Rokycan a na restaurování souboru šesti kusů barokních kasulí z fary v Číţkově, z téhoţ oddělení. Další z navrţených předmětů, korouhev školní mládeţe z Rokycan a hornický prapor z Mirošova jiţ byly v mezidobí před moţností čerpání dotace restaurovány z prostředků muzea a prostředků ISO. Finanční dotace z Norských fondů byla získána téţ na posuvné regály pro muzejní knihovnu. Bohuţel, tato část záměru nese s sebou velké otazníky ve vztahu k realizaci, neboť ta je podmíněna existencí nových depozitářů. Otázka depozitářů pro muzeum však zůstala i po roce 2008 nevyjasněna, ačkoliv získání nového objektu mělo podporu vedení Plzeňského kraje jiţ v předchozím období a podporu má i od nové krajské reprezentace, vzniklé po volbách v říjnu Druhým zahraničním finančním zdrojem se stal ROP NUTS II jihozápad, prioritní osa 3, oblast podpory revitalizace památek a vyuţití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, kam ředitelka muzea připravila ve spolupráci s externí poradenskou firmou NAVIGA4, s.r.o. Praha, dva projekty. První se týkal revitalizace vodního náhonu a nádrţky technické památky vodní hamr v Dobřívě, který předpokládá odbahnění koryta umělého vodního toku a tím zajištění plné funkčnosti celého vodního díla, jímţ hamr je. V průběhu přípravy bylo nutno provést ekonomickou studii proveditelnosti tohoto záměru a řadu dalších expertiz a připravit projektovou dokumentaci. Tento projekt byl úspěšný a získal dotaci ve výši 92,5% nákladů na realizaci. Zbývající část bude uhrazena z prostředků zřizovatele a muzea. Smlouva na čerpání dotace byla podepsána v první polovině ledna Druhým projektem, kterým se muzeum ucházelo o dotaci ze stejného dotačního titulu, bylo vytvoření nové stálé expozice v objektu muzea v Rokycanech, s názvem Příroda pro budoucnost. Tato expozice, která je dlouhodobě připravovaným záměrem,však dotaci nezískala, i kdyţ umístění v pořadí bylo velmi těsné a získání dotace muzeu uniklo skutečně jen o malý kousek. Projekt bude znovu, s některými úpravami a doplněními, na základě získaných zkušeností podán v roce 2009, v 5. výzvě. Krokem, který přiblíţí muzejní sbírky veřejnosti v rámci současných prezentačních moţností, se v roce 2008 stalo spuštění on-line katalogu paleontologických sbírek. I kdyţ se ve vztahu k velikosti celého tohoto významného sbírkového fondu jedná pouze o zlomek předmětů, zkušenosti, které pracovníci muzea s jeho přípravou získali, budou odrazovým můstkem k tomu, aby připravili v následujících letech digitální prezentací další části. Katalog je umístěn na webových stránkách muzea paleontologické oddělení. Další, velmi důleţitou činností z hlediska budoucího vývoje muzea, se stal dokument Koncepce činnosti muzea na léta , který byl zpracován ředitelkou muzea na základě poţadavku zřizovatele v červenci V koncepci byly částečně zohledněny i podklady získané z jednotlivých odborných oddělení v rámci aktualizace plánů jednotlivých podsbírek. 2

3 Nejdůleţitějším úkolem pro další období však zůstává i nadále získání vhodných depozitářů a přestěhování sbírek. Vhodných jak prostorově, tak vybavených způsobem, který odpovídá standardům péče o významné kulturní dědictví v 21. století. S tím souvisí i generální inventarizace sbírkových fondů, zejména fondů oddělení historie a společenských věd, kde je dosud mnoho předmětů z minulosti odborně nezpracovaných, fondy nejsou kompletně digitálně evidovány v programu Demus, sceleny a řádně uloţeny. Tato inventarizace je nezbytná i v souvislosti s novelami zákona o účetnictví, jejichţ platnost nastala od a které, pokud nebudou novelizovány nebo zrušeny, velmi významně zasáhnou do chodu a odborné práce celého muzea. V Rokycanech 15. února 2009 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla nadále realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea, stejně jako v letech minulých. Podíleli se na ní všichni odborní pracovníci muzea a je v této zprávě presentována podle jednotlivých odborných oddělení. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, poradního orgánu ředitelky muzea, se v souladu s plánem práce pro rok 2008 uskutečnilo v tomto roce jedenkrát a to V r bylo předloţeno 8 nabídek ke koupi, koupě byly realizovány kupními smlouvami č.1-8/2008. Pro oddělení historie byl zakoupen šicí stroj zn. Mundlos, který doplnil vývojovou řadu těchto mechanismů ve sbírce, dále drobné oděvní doplňky do fondu textilu, menší soubor nábytku z počátku 20. století a z předválečného období, a dále drobné vybavení občanské domácnosti z poloviny 20. století. Nákupy realizované pro odborná oddělení přírodních věd a oddělení informací a knihovnu jsou zmíněny v sumáři akvizic těchto oddělení. Paleontologické oddělení nerealizovalo ţádnou akvizici formu nákupu. V r pracovali v poradním sboru pro nákup sbírek PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru) a členové PhDr. A. Voříšková ( HM NM v Praze), RNDr. F. Němec (ZČM Plzeň), Mgr. F. Povolný( Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová, RNDr. Rudolf Prokop CSc.(NM Praha) a PhDr. Dagmar Braunová (ZČM Plzeň). Vedením administrativy sboru byla pověřena v prvním pololetí roku Bc. R. Kříţková Červená, od 1.7. po odchodu dříve uvedené pracovnice na MD pak Mgr. Jana Bělová, do Ředitelka muzea se jednání poradního sboru zúčastnila s hlasem poradním. U některých předmětů, navrţených ke koupi Mgr. Bělovou bylo stanovisko sboru negativní, u jiných byla cena poţadovaná ze strany prodávajícího navrţena niţší, v návaznosti na význam předmětu a obvyklou běţnou cenou nákupů tohoto typu sbírek v rámci ČR. Nebylo schváleno vyřazení ţádných předmětů ze sbírek, ačkoliv pracovnice oddělení Mgr. Bělová podala návrh na vyřazení dokumentů pod př.č. 2516/1983 a 2502/1983, zařazených do fondu papírový materiál. Po projednání s členy poradního sboru bylo rozhodnuto ve sbírkách jej ponechat a zajistit restaurování dokumentů z některého z dotačních titulů.. 3

4 Dále byl projednán převod archiválií týkajících se Zbiroţského hřbitova z r a obce a farnosti Lhota pod Radčem chybným rozhodnutím pracovníka historického oddělení omylem zapsaných pod př.č /2008 do historických sbírek muzea. Předměty byly předány do Státního oblastního archivu v Rokycanech (nebyly dosud evidovány v CES). Odsouhlasen byl převod mezi fondy muzea, a to 1 dřevěného pilotu získaného v oddělení paleontologie do sbírek historických, fondu archeologie. Z doprovodné dokumentace oddělení paleontologie byly vyřazeny horniny, získané pro výstavní účely, neboť potřebné vzorky jiţ byly do sbírek zapsány a duplikáty byly proto přebytečné..) Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Počet předmětů zapsaných do Celkem doprovodné dokumentace počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie Oddělení přírodních věd Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v termínech stanovených zákonem 122/2000Sb., vţdy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel botanická 4151 Další-přírodovědná dokumentace 4631 entomologická Jiná-společenskovědná knihy 7792 mineralogická 696 mykologická 710 Negativy a diapozitivy 3045 paleontologická petrografická 435 zoologická 285 Celkem*(včetně čísel zrušených) Evidence sbírek v programu CESÍK je shromaţďována na PC v oddělení paleontologie, kam je zapisují pověření pracovníci (Bc. Kříţková Červená do , Bc. A. Česal od za historické oddělení, Dr. Šandová - přírodovědné oddělení, M. Korandová oddělení 4

5 paleontologické a Dr. Sýkorová (do ), Mgr. V. Zdráhal (od ) oddělení informací a knihovna. Oddělení historie a společenských věd Za rok 2008 bylo získáno 6130 sbírkových předmětů, které byly zapsány pod 1503 přírůstkovými čísly.. Předměty do chronologické evidence zapisovaly pověřené pracovnice oddělení Bc. Kříţková Červená (do ), od do Mgr. J. Bělová. Do knihy doprovodné dokumentace bylo zapsáno 377 evidenčních čísel HXD (zapsala Mgr. Bělová, pověřená vedením knihy doprovodné dokumentace). Počet nově zapsaných přírůstkových čísel / / I / IV. čtvrtletí / Bc. Kříţková Červená Mgr. Bělová Bc. Kříţková přepisovala zároveň původní ručně psané záznamy z přírůstkových knih do programu Demus. Z důvodu chybně provedeného exportu a importu dat mezi jednotlivými počítači v oddělení, nebudou moci tyto záznamy být vyuţity a bude nutné je při čištění databáze odstranit. Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence / počet /počet I /počet IV. čtvrtletí /počet Bc. Kříţková Červená Mgr. Bělová Bc. Česal Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů / / I / IV. čtvrtletí / Etnografie Textil Ţelezářství Numismatika Výtvarné umění-obrazy Výtvarné umění plastika Výtvarné umění grafika Fotografie- pozitivy Fotografie- negativy Fotografie- CD Technika

6 Historie Hudební archiv Pozůstalosti Papírový materiál Porcelán Faleristika Umělecký průmysl Pohlednice Kartografie Hračky Velká část předmětů do oddělení historie je získávána dary od občanů. Pracovníci oddělení jsou povinni po přijetí daru zajistit jeho evidenci v chronologické evidenci podsbírky jiná-společenskovědná a dárci odeslat děkovný list s uvedením čísla, pod kterým je předmět vidován. Značnou část nově evidovaných sbírek tvořily předměty získané v uplynulých letech a dosud odborně nezpracované nebo evidované dočasně pouze v doprovodné dokumentaci, převedené do sbírek aţ v r a Chybou pracovníků oddělení J. Bělové a A. Česala došlo k omylu a v děkovném listu adresovaném dárci byl uveden jiný předmět, neţ ten, který muzeu skutečně daroval. Za toto se muzeum dárcům velice omlouvá. Nejvýznamnějšími dary od jednotlivců v roce 2008 byly osobní dokumenty po legionáři panu V.Novákovi z Radnicka a odbojářích Š. Rybáčkovi a J. Waldmannovi z Radnicka, které muzeu se souhlasem rodiny předala k pořízení digitálních kopií p. L. Kotvová. Dále další osobní dokumenty z rodiny pana M. Dobromysla z Rokycan, fotografie členů rodiny Stádlerovy z Rokycan (dárce PhDr. J. Hánová), fotografie rokycanské radnice a vlajky, která na ní byla vyvěšena v r (dárce ing. Tomáš Rada), osobní listiny a doklady rodiny Drahošovy a Vildovy z Mýta (předal s četnými osobními psanými poznámkami a vzpomínkami p. Drahoš, dnes ţijící na Slovensku), krejcar z r (dárce J. Stařík), soubor textilu a osobních předmětů Dr. F. Hyndrákové z Rokycan a kapesní lékárna Medica z konce 19. stol. od dra. Jana Tomáška z Rokycan a soubor přístrojů (magnetofony a gramofonové desky) od pana Silvera Koreluse z Rokycan. Darovací smlouvou byly předány i soubory (145 a 139) grafik, které byly získány do 3. a 4. ročníku Bienále grafiky Rokycany Agenturou AMArt Rokycany, jako jedním z pořadatelů soutěţe, jedna grafika byla předána formou individuální darovací smlouvy (Elena Martém, Švédsko). Do fondu výtvarného umění byly předány téţ obrazy - dary výtvarníků, kteří měli v r v muzeu autorské výstavy (V. Nosek, H. Dvořáčková, P. Niebauer, M. Schlossar). Formou předání nálezu od instituce byl do sbírek předán depot mincí (praţské groše), nalezených při archeologickém průzkumu, provedeném občanským sdruţením Archaia z 6

7 Prahy v místě stavby nové budovy Hasičského záchranného sboru v Rokycanech dne Součástí depotu byly téţ fragmenty tkaniny. Součástí předávacího protokolu byly téţ podrobné popisy mincí, restaurátorský průzkum a zhodnocení textilních fragmentů a dokumentace. Část předmětů byla zapsána do evidence aţ počátkem roku Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány Sbírky podle způsobu nabytí I IV.čtvrtletí Č. Č. Č. Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Předměty zapsané do doprovodné dokumentace (HXD), které nebyly přímo zapsány do podsbírky jiné společenskovědné, ale svým tématem s ní souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace. Jednalo se o uvedené předměty a jejich počty: Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace I IV. čtvrtletí digitálních snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2008 zapsáno celkem 24 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2008 aţ N24/2008 Celkem se jednalo o 589 předmětů z z podsbírek botanické, mykologické, zoologické a podsbírky další-přírodovědná dokumentace. Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena dr. Šandová. 7

8 Počet nově zapsaných přírůstkových čísel počet počet I počet IV. čtvrtletí počet Dr. Šandová Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek: Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I IV. čtvrtletí Další přírodovědná dokumentace botanika zoologie mykologie entomologie celkem Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu nabytí Č. Č. I Č. IV.čtvrtletí Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem Z toho předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Fotografická dokumentace rostlinných druhů Iris variegata u břehu Holoubkovského rybníka 8

9 Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do sbírek jsou zapsány v přírodovědném oddělení do doprovodné dokumentace (NXD). Vedením knihy doprovodné dokumentace je pověřena Mgr. J. Nobilisová. Jednalo se duplikáty snímků, vytvořených při dokumentaci v terénu, při dokumentaci kulturních akcí a při výstavách realizovaných pracovníky přírodovědného oddělení (doprovodné programy) a o informační materiály, související s tématy jednotlivých podsbírek oddělení. Předměty doprovodné dokumentace jsou řádně uloţeny v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace (NXD) I IV. čtvrtletí digitální snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek (duplikáty obr na CD) DV,CD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové - duplikáty celkem V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace změn krajiny, dokumentace vodních toků a rybníků a břehových porostů (PP Kařezské rybníky), dokumentace lemů komunikací (významná stromořadí) v regionu, sběr mechorostů, hub a vyšších rostlin, se zaměřením na rostliny synantropní a rostliny vzácné a dokumentaci změn krajiny v souvislosti s výstavbou a proměnou krajiny a biotopů v jednotlivých ročních obdobích. Výzkum se uskutečnil na lokalitách Osek, Kařez, Kařízek, Holoubkov - Trhoň, Pavlovsko, Ejpovice, Jivinská hora, Rokycany, Bušovice. Nově získané přírůstky byly výsledkem výzkumné terénní práce dr. Šandové, 1 poloţka Z. Hájek a 1 poloţka E. Legátová. Uskutečnily se dvě koupě materiálu. Do podsbírky mykologické (KS7/2008), prostřednictvím poradního sboru, a to 119 makrofyt od sběratele O. Jindřicha. Jedná se o dokladový materiál k výzkumu mykofyt na Rokycansku a v Brdech. Součástí nákupu touto kupní smlouvou byl i nákup 93 barevných diapozitivů jednotlivých druhů hub, fotografovaných přímopři sběru v terénu. Tyé byly zařazeny do podsbírky další-přírodovědná dokumentace. Do zoologických sbírek byly získány 3 dermoplastické preparáty - srnce obecného samce a samice a prasete divokého ( ZM22 ZM24), a to koupí od preparátora pana Petra Zedníka z Prahy. Exponáty byly předány spolu s kompletními údaji potřebnými pro jejich řádnou odbornou evidenci, zastřeleny byly v honitbě na Konopišti a jsou určeny pro novou přírodovědnou expozici. Sbírky byly průběţně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. 9

10 Paleontologické oddělení V rámci sbírkotvorné činnosti v oddělení paleontologie v roce 2008 přibylo 18 nových přírůstkových čísel, tj předmětů. Ve sledovaném období nebyla realizována ţádná koupě. Přírůstky zapsala do přírůstkové knihy oddělení (index P) Martina Korandová. Nejzajímavější akvizicí se stal paleontologický a mineralogický materiál věnovaný muzeu sběratelem Josefem Moravcem z Nepomuku, který obsahoval materiál z lokalit Díly, Osek, Rumpál, Osecký vrch, Čilina, Skryje, Jince, Kosov, Mýto sv. Štěpán a dále materiál z oblasti starého Plzence aj. (ze skupin Echinodermata sp., Conularia sp., Gastropoda sp., Brachipoda sp.. aj) a který vyţaduje odborné zhodnocení specialisty na příslušné skupiny a proto byl materiál zařazen do doprovodné dokumentace.. Počet nově zapsaných přírůstkových čísel počet I IV. čtvrtletí M. Korandová Dr. Lang Přírůstky oddělení paleontologie v r podle jednotlivých podsbírek Počet zapsaných přírůstkových čísel sbírkových předmětů podle fondů I IV. čtvrtletí paleontologie mineralogie petrologie Fotografie- pozitivy Fotografie- negativy Fotografie digitální - CD Přírůstky paleontologického oddělení v roce 2008 podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí I IV.čtvrtletí Č. Č. Č. Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť

11 Celkem Předměty související se sbírkou, ale nezapsané do fondu (duplikáty, multiplikáty) jsou vedeny v evidenci doprovodné dokumentace (identifikační znak PXD). Evidenci vedla dokumentátorka Martina Korandová, která byla od pověřena vedením celého oddělení. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace získané před r digitální snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek I IV. čtvrtletí DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií negativy Diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace získané v r digitálních snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky získané v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek počet počet I počet IV. čtvrtletí počet DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií (pozitivy) negativy diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové celkem

12 Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v nákupu literatury pro jednotlivá odborná oddělení, získávání regionální literatury do konzervačního fondu dary a koupěmi, ve výměně publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem a zápisu starších, dosud neevidovaných knih. Touto činností se zabývala vedoucí knihovny Dr. Sýkorová do , kdy odešla do důchodu. Před svým odchodem zapracovala nového vedoucího oddělení Mgr. Zdráhala, který nastoupil v únoru 2008 Celkem bylo do knihovního fondu získáno 700 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j.. Za rok 2008 nebyl evidován ţádný přírůstek starých tisků, do fondu regionální literatury bylo získáno 133 knih. Počet zapsaných I IV.čtvrtletí počet č. přírůstkových počet č. počet č. počet č. čísel Regionální literatura Odborná literatura Z toho :Šnajdrova knihovna Z toho knihovna R. Černého celkem čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných (převodem) kupou Počet knih získaných výměnou Počet knih získaných převodem Počet knih získaných jiným způsobem jakým Nejvýznamnější akvizicí knihovny v r byl dar mnohasvazkové Encyklopedie Britannica dárce pana Milana Prajzlera z Rokycan. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2008 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení realizována s ohledem na prioritní povinnosti oddělení, kterými byly zápis nezpracovaných sbírek z minulých let do chronologické a systematické evidence a inventarizace sbírek. Dále pak s ohledem na personální změny související s odchodem pracovnice Bc. Kříţkové na mateřskou dovolenou. Vědeckovýzkumná činnost oddělení pokračovala v rámci výzkumného projektu Mgr. Jany Bělové Ţelezná a litinová funerální plastika monitoringem litiny na hřbitově v Liblíně a dokončováním textu studie z výzkumu litiny pro tisk. Rukopis práce byl předán 12

13 k recenzi a připomínkování před jejím plánovaným vydáním muzeem, ředitelce muzea a galerie severního Plzeňska PhDr. Ireně Bukačové. Její připomínky budou předány autorce k doplnění rukopisu týká se především doplnění technologie výroby. Materiál z výzkumu byl také průběţně prezentován na akcích souvisejících s touto problematikou např. na konferenci v muzeu v Blansku, na semináři v rámci setkání kovářů na Helfštýně a v časopise Kovárna pro radost.(viz oddíly prezentace muzea a publikované práce pracovníků muzea). Bc. Kříţková Červená provedla doplnění fotodokumentace lidových staveb v obcích Bušovice, Drahoňův Újezd, Chotětín, Lhota pod Radčem, Líšná, Přísednice, Terešov, Těškov v rámci výzkumu lidové architektury v regionu a částečnou sumarizaci sesbíraných dat o venkovských interiérech pro seminář lidového stavitelství a prezentovala je zde krátkou předběţnou zprávou na semináři ve Volduchách. Plánovaná studie nebyla zpracována. Dále se zabývala výzkumem archivních dokumentů k tématu Pekařského a mlýnského druţstva v Bušovicích. Bc. A. Česal se v průběhu roku podílel na záchranných archeologických výzkumech, v rámci smlouvy o spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Výsledky výzkumů byly a ve formě zpráv z výzkumů předány do plzeňského muzea. Archeologické dohledy se uskutečnily na následujících lokalitách: Rokycany, zásyp půdy bývalého augustiniánského kláštera ; v ul. Dolní Příkopy Rokycany, stavba bowlingové haly majitele P. Pešty; stavba rodinného domu Kornatice; odpadní jímka Podmokly; archeologický dohled ve firmě Wexler v souvislosti s výstavbou tovární haly č. 4 Přírodovědné oddělení V rámci výzkumu synantropní vegetace bylo pokračováno ve výzkumu ruderálů v obci Kařez. Dále byla prováděna determinace botanického materiálu z výzkumu květeny Brd z předchozích let v rámci zpracovávaného grantového úkolu o květeně Brd ve spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami a Západočeským muzeem v Plzni. Dokumentace změn krajiny na Rokycansku a fotodokumentace biotopů byla prováděna v obcích Kařez a Kařízek, Holoubkov oblast klidu Trhoň, Jivinská hora, PR Zvoníčkovna, a Bušovice a zařazena do podsbírky další přírodovědné dokumentace. Nadále byla prováděna dokumentace významných krajinných prvků, jako jsou potoky, rybníky, významné a chráněné stromy a stromořadí, a to v různých ročních obdobích. Výzkumnou činnost oddělení zajišťovala dr. Šandová. Oddělení paleontologie V oddělení se uskutečnil výzkum původu stavebního kamene pouţitého pro stavbu zámku ve Svinné, pro soukromého majitele. Zpracovaná výzkumná zpráva byla majiteli T. Hánovi předána včetně obrazové dokumentace. Při výzkumu byly téţ vyuţity archivní materiály muzea a oddělení historie. 13

14 Výzkumnou činnost oddělení zajišťoval dr. Lang. Terénní činnost byla omezena z důvodu jeho dlouhodobější nemoci a následné nemoţnosti chůze v terénu. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních je prováděna systematická evidence v programu Demus, (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace), floristický výzkum z Brd je zpracován v programu Fldok. Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v jednotlivých odděleních muzea v r je uveden podle jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo v oddělení historie v r zapsáno celkem 2276 inv. č., tj sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) počet I IV. čtvrtletí Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená Mgr. Marková Mgr. Lehner Celkem Počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I IV. čtvrtletí Etnografie Textil Ţelezářství Fotografie Výtvarné umění-obrazy Výtvarné umění plastika Výtvarné umění grafika Fotografie- pozitivy( sign F) Fotografie - negativy( sign. Neg) Fotografie CD Papírový materiál Hudební archiv

15 Historie Pohlednice Technika Celkem Zároveň byly na oddělení i pracovníky-průvodci přepisovány evidenční karty, původně psané strojem, v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001). Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v tabulce. Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do programu Demus-Katalog počet počet I počet IV. čtvrtletí počet Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená L. Klírová J. Švec M. Vatahová Mgr. Lehner Valentová celkem Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I IV. čtvrtletí Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená Mgr. Lehner celkem V souladu s desetiletým harmonogramem inventarizace byla prováděna řádná periodická revize fondů hračky, hodiny a hrací strojky (příkaz ředitelky č. 9/2008) a dohledávány předměty z fondů inventarizovaných v předchozích letech, které při řádné inventarizaci nebyly nalezeny (výtvarné umění -obrazy, plastika, grafika, rytiny, litografie - do r. 2007), fondu archeologie, fondu umělecký průmysl (cín), fondu numismatika (mince, bankovky, státovky, šeky, ceniny, cenné papíry, nouzová platidla, poukázky, ţetony do r. 2006), fondu fotografie (příkaz ředitelky č.26/2008) a mimořádné namátkové inventarizace v souvislosti se změnou správce depozitáře (příkaz č. 16/2008,č. 25/2008, 26/2008). Pro provedení inventarizací byla vţdy stanovena inventarizační komise. Vzhledem k tomu, ţe depozitáře oddělení jsou velmi stísněné, můţe být nenalezení předmětů primárně zapříčiněno jejich uloţením k jiným fondům z prostorových důvodů, druhotně i nedbalostí pracovníků při ukládání, proto jako přednostní řešení bude jejich dohledání. Zjištěné závady byly s odpovědnými pracovníky ředitelkou projednány a uloţena nápravná opatření. 15

16 Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloţeny na odborném oddělení a u ředitelky muzea. V souvislosti s odchodem správce depozitářů oddělení Bc. Kříţkové Červené na mateřskou dovolenou byla ředitelkou muzea nařízena mimořádná namátková průřezová revize různých fondů oddělení historie dle příkazu k inventarizaci č.16/2008, na jejímţ základě převzal spravování depozitářů Bc. A. Česal. V souvislosti s odchodem Mgr. Bělové k z muzea byla nařízena kompletní mimořádná inventarizace fondů ţelezo a kovy a fondu nábytek, které jmenovaná pracovnice spravovala na základě řádné inventarizace uskutečněné v letech a 2005 a namátková inventarizace fondu fotografie (fotoarchiv), jehoţ řádná inventarizace proběhla za její účasti v r a mimořádná namátková inventarizace různými fondy, jejichţ správu převzal od Bc. A. Česal. Tyto mimořádné inventarizace se uskutečnily v listopadu a prosinci 2008 (příkazy č. 25/2008 a 26/2008). Pro mimořádné inventarizace byly do inventarizačních komisí jmenováni pracovníci z oddělení paleontologie (M. Korandová) a přírodovědného oddělení (Mgr. Nobilisová), pracovníci přejímající sbírkové fondy (Mgr. Lehner, Bc. Valentová) a pracovníci předávající fondy. Vzniklé inventarizační rozdíly byly řešeny průběţně. Některé z předmětů byly dohledány jiţ v průběhu roku 2008 a na dohledání dalších se pracuje i v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I IV. čtvrtletí archeologie 9/ etnografie 9/ faleristika 9/ historie 9/ hračky 9/ militaria 9/ papírový materiál 9/ porcelán 9/ pozůstalosti 9/ sklo 9/ technika 9/ textil 9/ umělecký průmysl 9/ výtvarné umění 9/ ţelezo-litina 9/ mimořádna16/ archeologie č.25/ etnografie č.25/ faleristika č.25/ historie č.25/ militaria č. 25/ porcelán č. 25/ pozůstalost č 25/ sklo č. 25/ technika č. 25/ umělecký průmysl č.25/2008 výtvarné umění č.25/

17 fotografie č. 26/ ţelezo-litina č. 26/ nábytek č. 26/ celkem Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 586 předmětů v programu Demus 2001 a Bach. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace, mykologie a zoologie. Na evidenci se podílely Mgr. J. Nobilisová, Z. Rejšková a dr. Šandová. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) počet počet I IV. čtvrtletí Dr. Šandová Mgr. Nobilisová Z. Rejšková celkem Počet zkatalogizovaných předmětů I IV. čtvrtletí (zapsaných do systematické evidence) / / / / podle fondů botanika entomologie zoologie mykologie další přírodovědná dokumentace celkem V průběhu zpracování jsou odstraňovány i formální chyby (překlepy, nestejné mezery, chybně vloţená interpunkční znaménka), aby byla zajištěna přesná moţnost filtrování záznamů. Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-2001 a Bach v PC I IV. čtvrtletí Dr. Šandová Mgr. Nobilisová celkem K evidenčním kartám další doprovodné dokumentace byla v průběhu roku přidávána obrazová dokumentace celkem 460 (naskenování obrázků ke kartě) - prováděla Z. Rejšková ve spolupráci s dr. Šandovou. Bylo vytištěno celkem 463 nových evidenčních karet, svázáno a odevzdáno k archivaci na ředitelství muzea (Z. Rejšková, J. Nobilisová) Všechny evidenční záznamy byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). 17

18 Inventarizace sbírek v roce 2008 se v přírodovědném oddělení týkala nových přírůstků za rok 2008 z podsbírky mykologické, zoologické, další přírodovědné dokumentace a podsbírky botanické sběry za rok , na základě příkazu k inventarizaci č. 1/2008, bylo revidováno 1178 předmětů. Sbírky jsou řádně uloţeny v depozitáři objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny ţádné inventarizační rozdíly. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond počet počet I IV. čtvrtletí botanika zoologie Další přírodovědná dokumentace mykologie celkem Paleontologické oddělení Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy ve sledovaném období byl k zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus Paleontologie. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. Při odborné katalogizaci spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných zápůjček a s externím spolupracovníkem doc. M. Merglem ze ZČU v Plzni. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC. Rotace dat z DEMUS katalog do DEMUS evidence se prováděla podle potřeby v průběhu celého sledovaného období (M. Korandová). Poslední zálohování dat vypálením na CD proběhlo dle stavu k a bylo předáno k archivaci ředitelce muzea. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) Počet č. I IV. čtvrtletí Dr. Lang M. Korandová celkem Počet katalogizovaných předmětů podle podsbírek paleontologického oddělení Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I IV. čtvrtletí paleontologie Mineralogie Petrologie Celkem

19 V průběhu práce se sbírkami byly upřesňovány záznamy v databázi Do počítačových databází, do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. (provedla M. Korandová), jejich počty jsou zřejmé z následující tabulky. Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-paleontologie počet I IV. čtvrtletí Dr. Lang M. Korandová Celkem Pozn. II. čtvrtletí počet odkazuje převáţně na údaje o PXD materiálu Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová, která prováděla průběţně zápisy po celý rok. V rámci zpřesnění evidence byl v r započato s digitalizací sbírkových předmětů, pro niţ bylo zakoupeno vybavení v r Zařízení bylo vyuţito i při dokumentaci sbírek ostatních oddělení pro prezentaci na portálu MK ČR presentace sbírek zapsaných v CES a při přípravě on-line katalogu části fondu graptolitů. Na tyto dva úkoly získalo oddělení prostřednictví Plzeňského kraje grant, jehoţ realizaci zajistila z důvodu dlouhodobé nemoci dr. Langa dokumentátorka M. Korandová ve spolupráci s ředitelkou muzea a s kurátory sbírek oddělení historie (Bc. Česal) a oddělení informací ( Mgr. Zdráhal, J. Pěnkavová) a přírodních věd (Mgr. Nobilisová). Dle příkazu ředitelky k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část), nerevidované v posledních letech. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehoţ 1 výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, 2. výtisk je uloţen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE počet je uveden v následující tabulce. V měsíci září a říjnu se pak uskutečnila mimořádná namátková inventarizace části fondu, a to podsbírky paleontologické, mineralogické a petrologické v souvislosti s odchodem dr. Langa z oddělení. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Celkem bylo v průběhu roku revidováno předmětů. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) počet počet I počet IV. čtvrtletí počet paleontologie celkem Průběţně během celého sledovaného období se vyměňovaly lokační štítky u jednotlivých předmětů ve sbírce prováděla M. Korandová Oddělení informací a knihovna V průběhu prvního pololetí došlo v oddělení k personálním změnám v souvislosti s odchodem vedoucí knihovny Dr. Sýkorové do starobního důchodu k Nový 19

20 vedoucí knihovny Mgr. Zdráhal, který nastoupil na základě konkurzního řízení, po zapracování a převzetí agendy se s knihovnicí p. Pěnkavovou v oblasti katalogizace soustředili na úpravy jiţ zapsaných záznamů, aby odstranili vzniklé nesrovnalosti. Katalogizace (systematická evidence) byla prováděna v průběhu roku v systému Clavius. Při úpravách záznamů a převodech v databázi spolupracovali s odbornou firmou, která je tvůrcem tohoto knihovního evidenčního systému. Oba pracovníci knihovny byli do práce s novým softwarovým vybavením proškoleni. Počet zapsaných inventárních čísel - nová katalogizace počet č. počet počet č. počet I počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet Dr. Sýkorová J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Počet opravených záznamů počet č. počet č. I počet č. IV.čtvrtletí počet č. Dr. Sýkorová J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V souvislosti s nástupem nových pracovníků v oddělení byly prováděny namátkové mimořádné inventarizace a předávání knihovního fondu a to jak kontrola fondu regionální literatury, tak i části fondu odborné literatury uloţeného v depozitáři v Mýtě, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize. Inventarizaci prováděla Dr. Sýkorová a Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Počet revidovaných knih počet č. počet č. I počet č. IV.čtvrtletí počet č. Odb. literatura (ST) Regionální literatury časopisy celkem Ochrana sbírek 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 únor 2013 Úvod Stejně jako v roce 2011, tak i v roce 2012 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Únor 2011 Úvod V 2010 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Únor 2010 Úvod V roce 2009 se muzeum soustředilo na tři hlavní úkoly. Prvním z nich byla generální inventarizace sbírkových fondů oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 1 OBSAH Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... 3 Vědeckovýzkumná činnost... 7 Evidence a inventarizace sbírek... 10 Ochrana sbírek... 12 Konzervace

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body:

Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 lze charakterizovat těmito body: Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2010 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2010 Zpráva

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2008 Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 3. 2009 Vyhotovil: Bc. Šárka Hulíková, ředitelka muzea I. ODBORNÁ ČINNOST a) Sbírkotvorná činnost akvizice,

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor Národní archiv Archivní 4, 149 01 Praha 4 Chodovec telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 fax: 974 847 214 e-mail: posta@nacr.cz ID datové schránky: fe3aixh http://www.nacr.cz *NACRX001PJHX* NACRX001PJHX

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net EVIDENCE MAJETKU Na základě ustanovení

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ. I. část Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ. I. část Základní ustanovení Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové vydává příkazem č. 3/2007 v souladu s Článkem III Zřizovací listiny Muzea východních Čech v Hradci Králové, vydané dnem 1. října 2001 Zastupitelstvem Královéhradeckého

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-779/10-P Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace Sídlo: Všeruby 145, 330 16 IČO:

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje).

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje). ÚVOD CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Slovácké muzeum patří mezi nejvýraznější regionální muzea v České republice. Instituce byla založena v roce 1914. Jejím hlavním posláním je činnost sbírkotvorná a péče o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Česká televize 2014 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Sídlo archivu: Česká televize, Kavčí Hory 140

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Badatelský řád a ceník služeb

Badatelský řád a ceník služeb Badatelský řád a ceník služeb Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje V zájmu zabezpečení ochrany sbírkového fondu při jejich pouţívání ke studijním účelům Muzeum Karlovy Vary s účinností od 1. 7.

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více