Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009

2 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé ve své historii zapojilo do čerpání finančních prostředků z mezinárodních zdrojů. V rámci společného projektu muzeí Plzeňského kraje, jehoţ administrativním garantem se stal zřizovatel muzeí, tj. Plzeňský kraj, byly muzeu přiděleny prostředky z Norských fondů, a to na restaurátorské práce. Jedná se o restaurování 10 starých tisků, převáţně století z fondu muzejní knihovny, dále na restaurování devíti obrazů z fondu výtvarného umění oddělení historie a společenských věd (další obraz, navrţený k restaurování, byl v průběhu administrativního řízení o získání dotace jiţ restaurován z prostředků ISO MK ČR), dále na restaurování 2 kusů praporců praporce cechu ostrostřelců a praporce vojenských vyslouţilců z Rokycan a na restaurování souboru šesti kusů barokních kasulí z fary v Číţkově, z téhoţ oddělení. Další z navrţených předmětů, korouhev školní mládeţe z Rokycan a hornický prapor z Mirošova jiţ byly v mezidobí před moţností čerpání dotace restaurovány z prostředků muzea a prostředků ISO. Finanční dotace z Norských fondů byla získána téţ na posuvné regály pro muzejní knihovnu. Bohuţel, tato část záměru nese s sebou velké otazníky ve vztahu k realizaci, neboť ta je podmíněna existencí nových depozitářů. Otázka depozitářů pro muzeum však zůstala i po roce 2008 nevyjasněna, ačkoliv získání nového objektu mělo podporu vedení Plzeňského kraje jiţ v předchozím období a podporu má i od nové krajské reprezentace, vzniklé po volbách v říjnu Druhým zahraničním finančním zdrojem se stal ROP NUTS II jihozápad, prioritní osa 3, oblast podpory revitalizace památek a vyuţití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, kam ředitelka muzea připravila ve spolupráci s externí poradenskou firmou NAVIGA4, s.r.o. Praha, dva projekty. První se týkal revitalizace vodního náhonu a nádrţky technické památky vodní hamr v Dobřívě, který předpokládá odbahnění koryta umělého vodního toku a tím zajištění plné funkčnosti celého vodního díla, jímţ hamr je. V průběhu přípravy bylo nutno provést ekonomickou studii proveditelnosti tohoto záměru a řadu dalších expertiz a připravit projektovou dokumentaci. Tento projekt byl úspěšný a získal dotaci ve výši 92,5% nákladů na realizaci. Zbývající část bude uhrazena z prostředků zřizovatele a muzea. Smlouva na čerpání dotace byla podepsána v první polovině ledna Druhým projektem, kterým se muzeum ucházelo o dotaci ze stejného dotačního titulu, bylo vytvoření nové stálé expozice v objektu muzea v Rokycanech, s názvem Příroda pro budoucnost. Tato expozice, která je dlouhodobě připravovaným záměrem,však dotaci nezískala, i kdyţ umístění v pořadí bylo velmi těsné a získání dotace muzeu uniklo skutečně jen o malý kousek. Projekt bude znovu, s některými úpravami a doplněními, na základě získaných zkušeností podán v roce 2009, v 5. výzvě. Krokem, který přiblíţí muzejní sbírky veřejnosti v rámci současných prezentačních moţností, se v roce 2008 stalo spuštění on-line katalogu paleontologických sbírek. I kdyţ se ve vztahu k velikosti celého tohoto významného sbírkového fondu jedná pouze o zlomek předmětů, zkušenosti, které pracovníci muzea s jeho přípravou získali, budou odrazovým můstkem k tomu, aby připravili v následujících letech digitální prezentací další části. Katalog je umístěn na webových stránkách muzea paleontologické oddělení. Další, velmi důleţitou činností z hlediska budoucího vývoje muzea, se stal dokument Koncepce činnosti muzea na léta , který byl zpracován ředitelkou muzea na základě poţadavku zřizovatele v červenci V koncepci byly částečně zohledněny i podklady získané z jednotlivých odborných oddělení v rámci aktualizace plánů jednotlivých podsbírek. 2

3 Nejdůleţitějším úkolem pro další období však zůstává i nadále získání vhodných depozitářů a přestěhování sbírek. Vhodných jak prostorově, tak vybavených způsobem, který odpovídá standardům péče o významné kulturní dědictví v 21. století. S tím souvisí i generální inventarizace sbírkových fondů, zejména fondů oddělení historie a společenských věd, kde je dosud mnoho předmětů z minulosti odborně nezpracovaných, fondy nejsou kompletně digitálně evidovány v programu Demus, sceleny a řádně uloţeny. Tato inventarizace je nezbytná i v souvislosti s novelami zákona o účetnictví, jejichţ platnost nastala od a které, pokud nebudou novelizovány nebo zrušeny, velmi významně zasáhnou do chodu a odborné práce celého muzea. V Rokycanech 15. února 2009 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla nadále realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea, stejně jako v letech minulých. Podíleli se na ní všichni odborní pracovníci muzea a je v této zprávě presentována podle jednotlivých odborných oddělení. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, poradního orgánu ředitelky muzea, se v souladu s plánem práce pro rok 2008 uskutečnilo v tomto roce jedenkrát a to V r bylo předloţeno 8 nabídek ke koupi, koupě byly realizovány kupními smlouvami č.1-8/2008. Pro oddělení historie byl zakoupen šicí stroj zn. Mundlos, který doplnil vývojovou řadu těchto mechanismů ve sbírce, dále drobné oděvní doplňky do fondu textilu, menší soubor nábytku z počátku 20. století a z předválečného období, a dále drobné vybavení občanské domácnosti z poloviny 20. století. Nákupy realizované pro odborná oddělení přírodních věd a oddělení informací a knihovnu jsou zmíněny v sumáři akvizic těchto oddělení. Paleontologické oddělení nerealizovalo ţádnou akvizici formu nákupu. V r pracovali v poradním sboru pro nákup sbírek PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru) a členové PhDr. A. Voříšková ( HM NM v Praze), RNDr. F. Němec (ZČM Plzeň), Mgr. F. Povolný( Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová, RNDr. Rudolf Prokop CSc.(NM Praha) a PhDr. Dagmar Braunová (ZČM Plzeň). Vedením administrativy sboru byla pověřena v prvním pololetí roku Bc. R. Kříţková Červená, od 1.7. po odchodu dříve uvedené pracovnice na MD pak Mgr. Jana Bělová, do Ředitelka muzea se jednání poradního sboru zúčastnila s hlasem poradním. U některých předmětů, navrţených ke koupi Mgr. Bělovou bylo stanovisko sboru negativní, u jiných byla cena poţadovaná ze strany prodávajícího navrţena niţší, v návaznosti na význam předmětu a obvyklou běţnou cenou nákupů tohoto typu sbírek v rámci ČR. Nebylo schváleno vyřazení ţádných předmětů ze sbírek, ačkoliv pracovnice oddělení Mgr. Bělová podala návrh na vyřazení dokumentů pod př.č. 2516/1983 a 2502/1983, zařazených do fondu papírový materiál. Po projednání s členy poradního sboru bylo rozhodnuto ve sbírkách jej ponechat a zajistit restaurování dokumentů z některého z dotačních titulů.. 3

4 Dále byl projednán převod archiválií týkajících se Zbiroţského hřbitova z r a obce a farnosti Lhota pod Radčem chybným rozhodnutím pracovníka historického oddělení omylem zapsaných pod př.č /2008 do historických sbírek muzea. Předměty byly předány do Státního oblastního archivu v Rokycanech (nebyly dosud evidovány v CES). Odsouhlasen byl převod mezi fondy muzea, a to 1 dřevěného pilotu získaného v oddělení paleontologie do sbírek historických, fondu archeologie. Z doprovodné dokumentace oddělení paleontologie byly vyřazeny horniny, získané pro výstavní účely, neboť potřebné vzorky jiţ byly do sbírek zapsány a duplikáty byly proto přebytečné..) Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Počet předmětů zapsaných do Celkem doprovodné dokumentace počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie Oddělení přírodních věd Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v termínech stanovených zákonem 122/2000Sb., vţdy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel botanická 4151 Další-přírodovědná dokumentace 4631 entomologická Jiná-společenskovědná knihy 7792 mineralogická 696 mykologická 710 Negativy a diapozitivy 3045 paleontologická petrografická 435 zoologická 285 Celkem*(včetně čísel zrušených) Evidence sbírek v programu CESÍK je shromaţďována na PC v oddělení paleontologie, kam je zapisují pověření pracovníci (Bc. Kříţková Červená do , Bc. A. Česal od za historické oddělení, Dr. Šandová - přírodovědné oddělení, M. Korandová oddělení 4

5 paleontologické a Dr. Sýkorová (do ), Mgr. V. Zdráhal (od ) oddělení informací a knihovna. Oddělení historie a společenských věd Za rok 2008 bylo získáno 6130 sbírkových předmětů, které byly zapsány pod 1503 přírůstkovými čísly.. Předměty do chronologické evidence zapisovaly pověřené pracovnice oddělení Bc. Kříţková Červená (do ), od do Mgr. J. Bělová. Do knihy doprovodné dokumentace bylo zapsáno 377 evidenčních čísel HXD (zapsala Mgr. Bělová, pověřená vedením knihy doprovodné dokumentace). Počet nově zapsaných přírůstkových čísel / / I / IV. čtvrtletí / Bc. Kříţková Červená Mgr. Bělová Bc. Kříţková přepisovala zároveň původní ručně psané záznamy z přírůstkových knih do programu Demus. Z důvodu chybně provedeného exportu a importu dat mezi jednotlivými počítači v oddělení, nebudou moci tyto záznamy být vyuţity a bude nutné je při čištění databáze odstranit. Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence / počet /počet I /počet IV. čtvrtletí /počet Bc. Kříţková Červená Mgr. Bělová Bc. Česal Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů / / I / IV. čtvrtletí / Etnografie Textil Ţelezářství Numismatika Výtvarné umění-obrazy Výtvarné umění plastika Výtvarné umění grafika Fotografie- pozitivy Fotografie- negativy Fotografie- CD Technika

6 Historie Hudební archiv Pozůstalosti Papírový materiál Porcelán Faleristika Umělecký průmysl Pohlednice Kartografie Hračky Velká část předmětů do oddělení historie je získávána dary od občanů. Pracovníci oddělení jsou povinni po přijetí daru zajistit jeho evidenci v chronologické evidenci podsbírky jiná-společenskovědná a dárci odeslat děkovný list s uvedením čísla, pod kterým je předmět vidován. Značnou část nově evidovaných sbírek tvořily předměty získané v uplynulých letech a dosud odborně nezpracované nebo evidované dočasně pouze v doprovodné dokumentaci, převedené do sbírek aţ v r a Chybou pracovníků oddělení J. Bělové a A. Česala došlo k omylu a v děkovném listu adresovaném dárci byl uveden jiný předmět, neţ ten, který muzeu skutečně daroval. Za toto se muzeum dárcům velice omlouvá. Nejvýznamnějšími dary od jednotlivců v roce 2008 byly osobní dokumenty po legionáři panu V.Novákovi z Radnicka a odbojářích Š. Rybáčkovi a J. Waldmannovi z Radnicka, které muzeu se souhlasem rodiny předala k pořízení digitálních kopií p. L. Kotvová. Dále další osobní dokumenty z rodiny pana M. Dobromysla z Rokycan, fotografie členů rodiny Stádlerovy z Rokycan (dárce PhDr. J. Hánová), fotografie rokycanské radnice a vlajky, která na ní byla vyvěšena v r (dárce ing. Tomáš Rada), osobní listiny a doklady rodiny Drahošovy a Vildovy z Mýta (předal s četnými osobními psanými poznámkami a vzpomínkami p. Drahoš, dnes ţijící na Slovensku), krejcar z r (dárce J. Stařík), soubor textilu a osobních předmětů Dr. F. Hyndrákové z Rokycan a kapesní lékárna Medica z konce 19. stol. od dra. Jana Tomáška z Rokycan a soubor přístrojů (magnetofony a gramofonové desky) od pana Silvera Koreluse z Rokycan. Darovací smlouvou byly předány i soubory (145 a 139) grafik, které byly získány do 3. a 4. ročníku Bienále grafiky Rokycany Agenturou AMArt Rokycany, jako jedním z pořadatelů soutěţe, jedna grafika byla předána formou individuální darovací smlouvy (Elena Martém, Švédsko). Do fondu výtvarného umění byly předány téţ obrazy - dary výtvarníků, kteří měli v r v muzeu autorské výstavy (V. Nosek, H. Dvořáčková, P. Niebauer, M. Schlossar). Formou předání nálezu od instituce byl do sbírek předán depot mincí (praţské groše), nalezených při archeologickém průzkumu, provedeném občanským sdruţením Archaia z 6

7 Prahy v místě stavby nové budovy Hasičského záchranného sboru v Rokycanech dne Součástí depotu byly téţ fragmenty tkaniny. Součástí předávacího protokolu byly téţ podrobné popisy mincí, restaurátorský průzkum a zhodnocení textilních fragmentů a dokumentace. Část předmětů byla zapsána do evidence aţ počátkem roku Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány Sbírky podle způsobu nabytí I IV.čtvrtletí Č. Č. Č. Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Předměty zapsané do doprovodné dokumentace (HXD), které nebyly přímo zapsány do podsbírky jiné společenskovědné, ale svým tématem s ní souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace. Jednalo se o uvedené předměty a jejich počty: Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace I IV. čtvrtletí digitálních snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2008 zapsáno celkem 24 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2008 aţ N24/2008 Celkem se jednalo o 589 předmětů z z podsbírek botanické, mykologické, zoologické a podsbírky další-přírodovědná dokumentace. Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena dr. Šandová. 7

8 Počet nově zapsaných přírůstkových čísel počet počet I počet IV. čtvrtletí počet Dr. Šandová Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek: Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I IV. čtvrtletí Další přírodovědná dokumentace botanika zoologie mykologie entomologie celkem Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu nabytí Č. Č. I Č. IV.čtvrtletí Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem Z toho předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť Celkem Fotografická dokumentace rostlinných druhů Iris variegata u břehu Holoubkovského rybníka 8

9 Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do sbírek jsou zapsány v přírodovědném oddělení do doprovodné dokumentace (NXD). Vedením knihy doprovodné dokumentace je pověřena Mgr. J. Nobilisová. Jednalo se duplikáty snímků, vytvořených při dokumentaci v terénu, při dokumentaci kulturních akcí a při výstavách realizovaných pracovníky přírodovědného oddělení (doprovodné programy) a o informační materiály, související s tématy jednotlivých podsbírek oddělení. Předměty doprovodné dokumentace jsou řádně uloţeny v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace (NXD) I IV. čtvrtletí digitální snímky v rámci dokumentace muzejních akcí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek (duplikáty obr na CD) DV,CD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové - duplikáty celkem V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace změn krajiny, dokumentace vodních toků a rybníků a břehových porostů (PP Kařezské rybníky), dokumentace lemů komunikací (významná stromořadí) v regionu, sběr mechorostů, hub a vyšších rostlin, se zaměřením na rostliny synantropní a rostliny vzácné a dokumentaci změn krajiny v souvislosti s výstavbou a proměnou krajiny a biotopů v jednotlivých ročních obdobích. Výzkum se uskutečnil na lokalitách Osek, Kařez, Kařízek, Holoubkov - Trhoň, Pavlovsko, Ejpovice, Jivinská hora, Rokycany, Bušovice. Nově získané přírůstky byly výsledkem výzkumné terénní práce dr. Šandové, 1 poloţka Z. Hájek a 1 poloţka E. Legátová. Uskutečnily se dvě koupě materiálu. Do podsbírky mykologické (KS7/2008), prostřednictvím poradního sboru, a to 119 makrofyt od sběratele O. Jindřicha. Jedná se o dokladový materiál k výzkumu mykofyt na Rokycansku a v Brdech. Součástí nákupu touto kupní smlouvou byl i nákup 93 barevných diapozitivů jednotlivých druhů hub, fotografovaných přímopři sběru v terénu. Tyé byly zařazeny do podsbírky další-přírodovědná dokumentace. Do zoologických sbírek byly získány 3 dermoplastické preparáty - srnce obecného samce a samice a prasete divokého ( ZM22 ZM24), a to koupí od preparátora pana Petra Zedníka z Prahy. Exponáty byly předány spolu s kompletními údaji potřebnými pro jejich řádnou odbornou evidenci, zastřeleny byly v honitbě na Konopišti a jsou určeny pro novou přírodovědnou expozici. Sbírky byly průběţně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. 9

10 Paleontologické oddělení V rámci sbírkotvorné činnosti v oddělení paleontologie v roce 2008 přibylo 18 nových přírůstkových čísel, tj předmětů. Ve sledovaném období nebyla realizována ţádná koupě. Přírůstky zapsala do přírůstkové knihy oddělení (index P) Martina Korandová. Nejzajímavější akvizicí se stal paleontologický a mineralogický materiál věnovaný muzeu sběratelem Josefem Moravcem z Nepomuku, který obsahoval materiál z lokalit Díly, Osek, Rumpál, Osecký vrch, Čilina, Skryje, Jince, Kosov, Mýto sv. Štěpán a dále materiál z oblasti starého Plzence aj. (ze skupin Echinodermata sp., Conularia sp., Gastropoda sp., Brachipoda sp.. aj) a který vyţaduje odborné zhodnocení specialisty na příslušné skupiny a proto byl materiál zařazen do doprovodné dokumentace.. Počet nově zapsaných přírůstkových čísel počet I IV. čtvrtletí M. Korandová Dr. Lang Přírůstky oddělení paleontologie v r podle jednotlivých podsbírek Počet zapsaných přírůstkových čísel sbírkových předmětů podle fondů I IV. čtvrtletí paleontologie mineralogie petrologie Fotografie- pozitivy Fotografie- negativy Fotografie digitální - CD Přírůstky paleontologického oddělení v roce 2008 podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí I IV.čtvrtletí Č. Č. Č. Č. předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu předměty získané převodem od právnické osoby Odúmrť

11 Celkem Předměty související se sbírkou, ale nezapsané do fondu (duplikáty, multiplikáty) jsou vedeny v evidenci doprovodné dokumentace (identifikační znak PXD). Evidenci vedla dokumentátorka Martina Korandová, která byla od pověřena vedením celého oddělení. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace získané před r digitální snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek I IV. čtvrtletí DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií negativy Diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace získané v r digitálních snímky (dokumentace muzejních akcí) Digitální snímky získané v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek počet počet I počet IV. čtvrtletí počet DVD nosiče MC nosiče videokazety Duplikáty a multiplikáty fotografií (pozitivy) negativy diapozitivy Ostatní předměty nesbírkové celkem

12 Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v nákupu literatury pro jednotlivá odborná oddělení, získávání regionální literatury do konzervačního fondu dary a koupěmi, ve výměně publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem a zápisu starších, dosud neevidovaných knih. Touto činností se zabývala vedoucí knihovny Dr. Sýkorová do , kdy odešla do důchodu. Před svým odchodem zapracovala nového vedoucího oddělení Mgr. Zdráhala, který nastoupil v únoru 2008 Celkem bylo do knihovního fondu získáno 700 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j.. Za rok 2008 nebyl evidován ţádný přírůstek starých tisků, do fondu regionální literatury bylo získáno 133 knih. Počet zapsaných I IV.čtvrtletí počet č. přírůstkových počet č. počet č. počet č. čísel Regionální literatura Odborná literatura Z toho :Šnajdrova knihovna Z toho knihovna R. Černého celkem čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných (převodem) kupou Počet knih získaných výměnou Počet knih získaných převodem Počet knih získaných jiným způsobem jakým Nejvýznamnější akvizicí knihovny v r byl dar mnohasvazkové Encyklopedie Britannica dárce pana Milana Prajzlera z Rokycan. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2008 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení realizována s ohledem na prioritní povinnosti oddělení, kterými byly zápis nezpracovaných sbírek z minulých let do chronologické a systematické evidence a inventarizace sbírek. Dále pak s ohledem na personální změny související s odchodem pracovnice Bc. Kříţkové na mateřskou dovolenou. Vědeckovýzkumná činnost oddělení pokračovala v rámci výzkumného projektu Mgr. Jany Bělové Ţelezná a litinová funerální plastika monitoringem litiny na hřbitově v Liblíně a dokončováním textu studie z výzkumu litiny pro tisk. Rukopis práce byl předán 12

13 k recenzi a připomínkování před jejím plánovaným vydáním muzeem, ředitelce muzea a galerie severního Plzeňska PhDr. Ireně Bukačové. Její připomínky budou předány autorce k doplnění rukopisu týká se především doplnění technologie výroby. Materiál z výzkumu byl také průběţně prezentován na akcích souvisejících s touto problematikou např. na konferenci v muzeu v Blansku, na semináři v rámci setkání kovářů na Helfštýně a v časopise Kovárna pro radost.(viz oddíly prezentace muzea a publikované práce pracovníků muzea). Bc. Kříţková Červená provedla doplnění fotodokumentace lidových staveb v obcích Bušovice, Drahoňův Újezd, Chotětín, Lhota pod Radčem, Líšná, Přísednice, Terešov, Těškov v rámci výzkumu lidové architektury v regionu a částečnou sumarizaci sesbíraných dat o venkovských interiérech pro seminář lidového stavitelství a prezentovala je zde krátkou předběţnou zprávou na semináři ve Volduchách. Plánovaná studie nebyla zpracována. Dále se zabývala výzkumem archivních dokumentů k tématu Pekařského a mlýnského druţstva v Bušovicích. Bc. A. Česal se v průběhu roku podílel na záchranných archeologických výzkumech, v rámci smlouvy o spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Výsledky výzkumů byly a ve formě zpráv z výzkumů předány do plzeňského muzea. Archeologické dohledy se uskutečnily na následujících lokalitách: Rokycany, zásyp půdy bývalého augustiniánského kláštera ; v ul. Dolní Příkopy Rokycany, stavba bowlingové haly majitele P. Pešty; stavba rodinného domu Kornatice; odpadní jímka Podmokly; archeologický dohled ve firmě Wexler v souvislosti s výstavbou tovární haly č. 4 Přírodovědné oddělení V rámci výzkumu synantropní vegetace bylo pokračováno ve výzkumu ruderálů v obci Kařez. Dále byla prováděna determinace botanického materiálu z výzkumu květeny Brd z předchozích let v rámci zpracovávaného grantového úkolu o květeně Brd ve spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami a Západočeským muzeem v Plzni. Dokumentace změn krajiny na Rokycansku a fotodokumentace biotopů byla prováděna v obcích Kařez a Kařízek, Holoubkov oblast klidu Trhoň, Jivinská hora, PR Zvoníčkovna, a Bušovice a zařazena do podsbírky další přírodovědné dokumentace. Nadále byla prováděna dokumentace významných krajinných prvků, jako jsou potoky, rybníky, významné a chráněné stromy a stromořadí, a to v různých ročních obdobích. Výzkumnou činnost oddělení zajišťovala dr. Šandová. Oddělení paleontologie V oddělení se uskutečnil výzkum původu stavebního kamene pouţitého pro stavbu zámku ve Svinné, pro soukromého majitele. Zpracovaná výzkumná zpráva byla majiteli T. Hánovi předána včetně obrazové dokumentace. Při výzkumu byly téţ vyuţity archivní materiály muzea a oddělení historie. 13

14 Výzkumnou činnost oddělení zajišťoval dr. Lang. Terénní činnost byla omezena z důvodu jeho dlouhodobější nemoci a následné nemoţnosti chůze v terénu. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních je prováděna systematická evidence v programu Demus, (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace), floristický výzkum z Brd je zpracován v programu Fldok. Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v jednotlivých odděleních muzea v r je uveden podle jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo v oddělení historie v r zapsáno celkem 2276 inv. č., tj sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) počet I IV. čtvrtletí Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená Mgr. Marková Mgr. Lehner Celkem Počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I IV. čtvrtletí Etnografie Textil Ţelezářství Fotografie Výtvarné umění-obrazy Výtvarné umění plastika Výtvarné umění grafika Fotografie- pozitivy( sign F) Fotografie - negativy( sign. Neg) Fotografie CD Papírový materiál Hudební archiv

15 Historie Pohlednice Technika Celkem Zároveň byly na oddělení i pracovníky-průvodci přepisovány evidenční karty, původně psané strojem, v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001). Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v tabulce. Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do programu Demus-Katalog počet počet I počet IV. čtvrtletí počet Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená L. Klírová J. Švec M. Vatahová Mgr. Lehner Valentová celkem Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I IV. čtvrtletí Mgr. Bělová Bc. Česal Bc. Kříţková Červená Mgr. Lehner celkem V souladu s desetiletým harmonogramem inventarizace byla prováděna řádná periodická revize fondů hračky, hodiny a hrací strojky (příkaz ředitelky č. 9/2008) a dohledávány předměty z fondů inventarizovaných v předchozích letech, které při řádné inventarizaci nebyly nalezeny (výtvarné umění -obrazy, plastika, grafika, rytiny, litografie - do r. 2007), fondu archeologie, fondu umělecký průmysl (cín), fondu numismatika (mince, bankovky, státovky, šeky, ceniny, cenné papíry, nouzová platidla, poukázky, ţetony do r. 2006), fondu fotografie (příkaz ředitelky č.26/2008) a mimořádné namátkové inventarizace v souvislosti se změnou správce depozitáře (příkaz č. 16/2008,č. 25/2008, 26/2008). Pro provedení inventarizací byla vţdy stanovena inventarizační komise. Vzhledem k tomu, ţe depozitáře oddělení jsou velmi stísněné, můţe být nenalezení předmětů primárně zapříčiněno jejich uloţením k jiným fondům z prostorových důvodů, druhotně i nedbalostí pracovníků při ukládání, proto jako přednostní řešení bude jejich dohledání. Zjištěné závady byly s odpovědnými pracovníky ředitelkou projednány a uloţena nápravná opatření. 15

16 Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloţeny na odborném oddělení a u ředitelky muzea. V souvislosti s odchodem správce depozitářů oddělení Bc. Kříţkové Červené na mateřskou dovolenou byla ředitelkou muzea nařízena mimořádná namátková průřezová revize různých fondů oddělení historie dle příkazu k inventarizaci č.16/2008, na jejímţ základě převzal spravování depozitářů Bc. A. Česal. V souvislosti s odchodem Mgr. Bělové k z muzea byla nařízena kompletní mimořádná inventarizace fondů ţelezo a kovy a fondu nábytek, které jmenovaná pracovnice spravovala na základě řádné inventarizace uskutečněné v letech a 2005 a namátková inventarizace fondu fotografie (fotoarchiv), jehoţ řádná inventarizace proběhla za její účasti v r a mimořádná namátková inventarizace různými fondy, jejichţ správu převzal od Bc. A. Česal. Tyto mimořádné inventarizace se uskutečnily v listopadu a prosinci 2008 (příkazy č. 25/2008 a 26/2008). Pro mimořádné inventarizace byly do inventarizačních komisí jmenováni pracovníci z oddělení paleontologie (M. Korandová) a přírodovědného oddělení (Mgr. Nobilisová), pracovníci přejímající sbírkové fondy (Mgr. Lehner, Bc. Valentová) a pracovníci předávající fondy. Vzniklé inventarizační rozdíly byly řešeny průběţně. Některé z předmětů byly dohledány jiţ v průběhu roku 2008 a na dohledání dalších se pracuje i v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I IV. čtvrtletí archeologie 9/ etnografie 9/ faleristika 9/ historie 9/ hračky 9/ militaria 9/ papírový materiál 9/ porcelán 9/ pozůstalosti 9/ sklo 9/ technika 9/ textil 9/ umělecký průmysl 9/ výtvarné umění 9/ ţelezo-litina 9/ mimořádna16/ archeologie č.25/ etnografie č.25/ faleristika č.25/ historie č.25/ militaria č. 25/ porcelán č. 25/ pozůstalost č 25/ sklo č. 25/ technika č. 25/ umělecký průmysl č.25/2008 výtvarné umění č.25/

17 fotografie č. 26/ ţelezo-litina č. 26/ nábytek č. 26/ celkem Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 586 předmětů v programu Demus 2001 a Bach. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace, mykologie a zoologie. Na evidenci se podílely Mgr. J. Nobilisová, Z. Rejšková a dr. Šandová. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) počet počet I IV. čtvrtletí Dr. Šandová Mgr. Nobilisová Z. Rejšková celkem Počet zkatalogizovaných předmětů I IV. čtvrtletí (zapsaných do systematické evidence) / / / / podle fondů botanika entomologie zoologie mykologie další přírodovědná dokumentace celkem V průběhu zpracování jsou odstraňovány i formální chyby (překlepy, nestejné mezery, chybně vloţená interpunkční znaménka), aby byla zajištěna přesná moţnost filtrování záznamů. Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-2001 a Bach v PC I IV. čtvrtletí Dr. Šandová Mgr. Nobilisová celkem K evidenčním kartám další doprovodné dokumentace byla v průběhu roku přidávána obrazová dokumentace celkem 460 (naskenování obrázků ke kartě) - prováděla Z. Rejšková ve spolupráci s dr. Šandovou. Bylo vytištěno celkem 463 nových evidenčních karet, svázáno a odevzdáno k archivaci na ředitelství muzea (Z. Rejšková, J. Nobilisová) Všechny evidenční záznamy byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). 17

18 Inventarizace sbírek v roce 2008 se v přírodovědném oddělení týkala nových přírůstků za rok 2008 z podsbírky mykologické, zoologické, další přírodovědné dokumentace a podsbírky botanické sběry za rok , na základě příkazu k inventarizaci č. 1/2008, bylo revidováno 1178 předmětů. Sbírky jsou řádně uloţeny v depozitáři objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny ţádné inventarizační rozdíly. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond počet počet I IV. čtvrtletí botanika zoologie Další přírodovědná dokumentace mykologie celkem Paleontologické oddělení Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy ve sledovaném období byl k zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus Paleontologie. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. Při odborné katalogizaci spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných zápůjček a s externím spolupracovníkem doc. M. Merglem ze ZČU v Plzni. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC. Rotace dat z DEMUS katalog do DEMUS evidence se prováděla podle potřeby v průběhu celého sledovaného období (M. Korandová). Poslední zálohování dat vypálením na CD proběhlo dle stavu k a bylo předáno k archivaci ředitelce muzea. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) Počet č. I IV. čtvrtletí Dr. Lang M. Korandová celkem Počet katalogizovaných předmětů podle podsbírek paleontologického oddělení Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I IV. čtvrtletí paleontologie Mineralogie Petrologie Celkem

19 V průběhu práce se sbírkami byly upřesňovány záznamy v databázi Do počítačových databází, do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. (provedla M. Korandová), jejich počty jsou zřejmé z následující tabulky. Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-paleontologie počet I IV. čtvrtletí Dr. Lang M. Korandová Celkem Pozn. II. čtvrtletí počet odkazuje převáţně na údaje o PXD materiálu Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová, která prováděla průběţně zápisy po celý rok. V rámci zpřesnění evidence byl v r započato s digitalizací sbírkových předmětů, pro niţ bylo zakoupeno vybavení v r Zařízení bylo vyuţito i při dokumentaci sbírek ostatních oddělení pro prezentaci na portálu MK ČR presentace sbírek zapsaných v CES a při přípravě on-line katalogu části fondu graptolitů. Na tyto dva úkoly získalo oddělení prostřednictví Plzeňského kraje grant, jehoţ realizaci zajistila z důvodu dlouhodobé nemoci dr. Langa dokumentátorka M. Korandová ve spolupráci s ředitelkou muzea a s kurátory sbírek oddělení historie (Bc. Česal) a oddělení informací ( Mgr. Zdráhal, J. Pěnkavová) a přírodních věd (Mgr. Nobilisová). Dle příkazu ředitelky k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část), nerevidované v posledních letech. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehoţ 1 výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, 2. výtisk je uloţen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE počet je uveden v následující tabulce. V měsíci září a říjnu se pak uskutečnila mimořádná namátková inventarizace části fondu, a to podsbírky paleontologické, mineralogické a petrologické v souvislosti s odchodem dr. Langa z oddělení. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Celkem bylo v průběhu roku revidováno předmětů. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) počet počet I počet IV. čtvrtletí počet paleontologie celkem Průběţně během celého sledovaného období se vyměňovaly lokační štítky u jednotlivých předmětů ve sbírce prováděla M. Korandová Oddělení informací a knihovna V průběhu prvního pololetí došlo v oddělení k personálním změnám v souvislosti s odchodem vedoucí knihovny Dr. Sýkorové do starobního důchodu k Nový 19

20 vedoucí knihovny Mgr. Zdráhal, který nastoupil na základě konkurzního řízení, po zapracování a převzetí agendy se s knihovnicí p. Pěnkavovou v oblasti katalogizace soustředili na úpravy jiţ zapsaných záznamů, aby odstranili vzniklé nesrovnalosti. Katalogizace (systematická evidence) byla prováděna v průběhu roku v systému Clavius. Při úpravách záznamů a převodech v databázi spolupracovali s odbornou firmou, která je tvůrcem tohoto knihovního evidenčního systému. Oba pracovníci knihovny byli do práce s novým softwarovým vybavením proškoleni. Počet zapsaných inventárních čísel - nová katalogizace počet č. počet počet č. počet I počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet Dr. Sýkorová J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Počet opravených záznamů počet č. počet č. I počet č. IV.čtvrtletí počet č. Dr. Sýkorová J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V souvislosti s nástupem nových pracovníků v oddělení byly prováděny namátkové mimořádné inventarizace a předávání knihovního fondu a to jak kontrola fondu regionální literatury, tak i části fondu odborné literatury uloţeného v depozitáři v Mýtě, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize. Inventarizaci prováděla Dr. Sýkorová a Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Počet revidovaných knih počet č. počet č. I počet č. IV.čtvrtletí počet č. Odb. literatura (ST) Regionální literatury časopisy celkem Ochrana sbírek 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

OBSAH. Titulní stránka ročenky

OBSAH. Titulní stránka ročenky OBSAH Článek Titulní stránka ročenky Obsah Činnost Státního oblastního archivu v Plzni v roce 2005 Činnost státních okresních archivů v roce 2005 Personální stav SOA Plzeň v roce 2005 Nová budova v Nepomuku

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2009

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2009 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2009 Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 3. 2010 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Trutnov, 28. 2. 2014 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. PERSONÁLNÍ STAV 3. PORADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více