Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin utekl jako voda a ve Vašich rukách je další, už desáté vydání Rosických listů. Přes prázdniny se potvrdilo a dalo do pohybu několik, pro naši obec velice důležitých záležitostí. První věc, s kterou Vás chci seznámit, je nečekané a nesmyslné vyřazení nejenom naší obce úředníky ministerstva zemědělství z možnosti čerpat peníze z některých Strukturálních fondů EU. To se týká hlavně naší kanalizace. Tento stav je pokračováním politiky velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc), které, ač počtem obyvatel tvoří 20% naší republiky, spotřebují 80% přerozdělených sdílených daní. Řada poslanců i senátorů je na naší straně a proto doufám, že dojde ke změně. Pro kanalizaci hledáme jinou cestu, jak k nám potřebných ,- Kč dostat. Jako nejschůdnější se mně jeví regionální fondy a Program rozvoje venkova. O průběhu a úspěšnosti jednání Vás budu i nadále informovat. Koncem srpna jsme zahájili opravu místních komunikací v Boru. Jak jsem již psal, na tuto akci nám přispěl Pardubický kraj ,- Kč z Programu obnovy venkova. Tato dotace je ukázkou, jak by měly fungovat i další dotační tituly, bez zbytečných nároků a nákladů na administrativu, s důrazem na místní znalost a kompetentnost lidí, kteří o dotaci rozhodují. Další, dlouhodobě úspěšný dotační systém, jsou opravy křížků, kapliček a dalších historických záležitostí v rámci grantů Svazku obcí Košumberska. Oba, v posledním vydání RL zmiňované křížky jsou postupně opravovány. Spolu s křížky dostala nový nátěr i kaplička v Brčekolech. Na tržnici jsme se pustili do opravy části budovy bývalé chodby za účelem vytvoření prostor pro podnikání. Tyto práce provádí zaměstnanci obce a jsou pokračováním snahy o co největší využití prostor bývalé cihelny. Prosperující Rosické trhy nám poskytují dostatek prostředků na veškeré opravy a rekonstrukce v areálu prováděné. K výčtu letních aktivit musím přidat údržbu veřejné zeleně. Protože radikálně ubývá občanů, kteří chtějí sušit seno a tím udržovat veřejná prostranství, a protože nárůst ploch, které udržuje obec na své náklady, aniž by byly jejím majetkem, je obrovský, přistoupili jsme k jednání s vlastníky pozemků (např SÚS, bytové družstvo, pozemkový fond atd.) o úhradě nákladů na údržbu. Závěrem chci poděkovat našim spoluobčanům, kteří se zúčastňují zasedání zastupitelstva obce. Věřím, že občanů, kteří mají zájem o veřejné dění, bude přibývat a problémy, před kterými nezavíráme oči, budou řešit ti, kterým to přísluší - a těmi jsou Vaši zastupitelé. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Vybraná usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích. RO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.p.č. 294/3, p.p.č. 138/5, p.p.č. 1503/13, 1503/57 a 1503/58 a p.p.č. 274, všechny v k.ú. Rosice u Chrasti, p.p.č. 842, 5/3, a p.č. st. 100/2 v k.ú. Bor u Chroustovic, p.p.č. 316/16 v k.ú. Brčekoly a studny s pozemkem na části p.p.č. 518/6 v k.ú. Synčany RO bere na vědomí výpověď z pronájmu části pozemku p.č. 516/1 v k.ú. Synčany a schvaluje zveřejnění záměru na odprodej tohoto pozemku. RO schvaluje jako zhotovitele restaurátorských prací na kříž v Rosicích (1771) a kříž z 19. stol. p. Jaroslava Košvance. RO schvaluje jako zhotovitele oprav místních komunikací u čp. 6 a 24, a u čp. 23 v Boru u Chroustovic Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. RO schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace mezi Obcí Rosice a RECPROJEKTem s.r.o., se sídlem B. Němcové 2625 v Pardubicích na dílo Rosice protipovodňová opatření spojená s revitalizací toku Žejbro RO schvaluje převedení finančního sponzorského daru ZŠ ve výši 25 tis. Kč do rezervního fondu ZŠ. RO schvaluje připojení se Obce Rosice prostřednictvím starosty ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci. RO schvaluje nákup travní sekačky do výše 20 tis. Kč. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení Zastupitelstva Obce Rosice ze zasedání konaného dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích. Zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 zastupitelů. Starosta zasedání zahájil a informoval zastupitele obce (ZO), že pan Mirko Eliášek se vzdal mandátu. Novým členem ZO se stává Stanislav Krejčí, který složil slib a Rada obce mu dle platných zákonů předala osvědčení. ZO projednalo plnění usnesení a zápisu z min. zasedání ZO za období od min zasedání ZO. Starosta otevřel k bodu diskusi. Nebyl vznesen dotaz či připomínka. ZO schvaluje rozpočtové změny č dle přiloženého návrhu. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti a to dle geometrického plánu č /2007 zhotoveného Václavem Hodačem, s. r. o.: p.p.č. 247/2, p.p.č. 247/3, p.p.č. 247/4, p.p.č. 247/5, všechny za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti: p.p.č. 294/3 za vzájemně dohodnutou smluvní cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti dle geometrického plánu /2007 zhotoveného firmou Geodet a Les, a. s.: p.p.č. 138/5 za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti p.p.č. 174/10 (zástavba u VPS) za cenu 150 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti p.p.č. 1508/21 za cenu 30 Kč/m 2. 2

3 ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Bor u Chroustovic: p.p.č. 842, ppč. 5/3 a p.č. st. 100/2, za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemku v k.ú. Brčekoly: podle g.p /2007 zhotoveného firmou Geodet a Les, a. s.: p.p.č. 316/16, Brčekoly 32 za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemku a studny na p.p.č. 518/19 v k.ú. Syčany dle geom. plánu č /2007 zhotoveného firmou Václav Hodač, s. r. o., za cenu Kč. ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Svazkem obcí Košumberska a panem Jaroslavem Košvancem č. KDK/07/07 a KDK/07/08 na opravy a restaurátorské práce spojené s opravou křížků v majetku obce. ZO bere na vědomí přehled vytříděného odpadu a objem obdržených finančních prostředků od společnosti EKO-KOM, a. s. za rok ZO bere na vědomí Smlouvu o upsání akcií a započtení pohledávek mezi Obcí Rosice a VAK Chrudim, a. s. ZO schválilo opravu místních komunikací v místní části Bor, kterou provede SÚS PK středisko Luže v celkové ceně Kč. ZO schvaluje dodávku a montáž zásobníkových ohřívačů vody do WC v ZŠ Rosice firmou EKO- PLYN, N+N, s. r. o. v ceně ,74 Kč. ZO schvaluje finanční dar ve výši Kč Českému svazu bojovníků za svobodu na vydání publikace o druhém odboji na našem okrese. ZO schvaluje souhlas na použití pozemků p.p.č a 1548 (cesta na Beránku směr Zájezdec) v k.ú. Rosice u Chrasti pro účely výstavby a servisu pro stanici GSM Vodafone. S tím, že cesta bude po skončení výstavby uvedena do původního stavu. Tato cesta není trvale využívána, proto obec nezaručuje její sjízdnost. ZO schvaluje petici za uspořádání referenda o umístění základny národního raketového systému obrany Spojených států v České republice a její zveřejnění na úřední desce a vyhlášení obecním rozhlasem. Abychom dali občanům možnost se vyjádřit. ZO schvaluje provedení nátěru střechy nad pecí v areálu tržnice (cca 1200 m 2 ). ZO bere na vědomí nájemní smlouvu č. 62 N 07/49 s pozemkovým fondem. SVOZ AMBULANTNÍHO ODPADU Podzimní svoz nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 22. září 2007 v Rosicích u Tůmových čp. 173 od 8.00 do 9.00 hodin u Základní školy 9.00 do u stadionu do u prodejny Jednota do v Synčanech u zvoničky od do v Brčekolech u kapličky do v Boru u kapličky do Každý předá v určený den a čas svůj odpad přímo do sběrného vozu za pomoci pracovníků společnosti EKO Hlinecko. 3

4 Při ambulantním svozu lze do sběrného vozidla odložit následující odpad: ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory, rádia, počítače a podobná zařízení, nábytek, podlahové krytiny, keramiku, pneumatiky, plast. předměty, akumulátory, železo, olejové filtry, mastné hadry, léky, asfalt. lepenky, nádoby od barev, ředidel, lepidel, kyselin, zářivky, výbojky apod. Do tohoto svozu nepatří: zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, dřevní hmota. PODĚKOVÁNÍ My všichni rosičtí vrabci, holubi a slepice mnohokrát děkujeme neznámému sponzorovi za štědrou nadílku kvalitního zrna po celé obci a přilehlém okolí. Před nadcházející zimou je potřeba trochu nabrat na váze, což se nám všem díky Vaší dobrotivosti snadno podařilo, a i když se říká, že s jídlem roste chuť, tak se nám přes veškerou snahu komunikace v obci uklidit nepodařilo. Možná jsme měli pozvat kamarády sysly, určitě by na ně taky zbylo dost. K ZAMYŠLENÍ Divná doba Dnes máme větší domy, ale menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Málo čteme, ale hodně koukáme na televizi. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Kupujeme víc, ale těšíme se z toho míň. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Vytvořili jsme víc počítačů pro víc informací, ale mnohem méně komunikujeme. Odmítáme spalovny, větrné elektrárny, ale nemáme jiné řešení. Zachraňujeme kdejakého chřástala, ale osud lidstva je nám lhostejný. Hmmm, divná doba T+J 4

5 POZVÁNKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obec Rosice si Vás dovoluje pozvat na SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT barokní hudby, který se koná v neděli 30. září 2007 od 16,00 hodin v kostele sv. Václava v Rosicích. Zazní skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, G.Bizeta aj. Vystoupí Kateřina Jirešová varhany Pavla Klepeštová zpěv Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela. Přijďte se svátečně naladit! Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začalo v pondělí 3. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do 31. srpna Provoz a vnitřní režim školy Režim činnosti ve škole : Vyučování začíná v 7.45 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový 5

6 vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.20 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou dle rozvrhu určeny k pobytu dětí v tělocvičně školy. Provoz školní družiny ve školním roce 2007/2008 Přihlášení: od 3. září 2007 (6.45 hod.) ve školní družině u paní vychovatelky Aleny Dostálové (školní družina je v přízemí školy vedle ředitelny). Provoz školní družiny: školní rok 2007/2008 Po - Pá od 6.50 do 7.25 a od do Poplatek: bez poplatku M.Barták, ř.š. ROSICKÉ KOMUNITNÍ TRHY ŠKOLA Je konec prázdnin a opět se vám hlásí KOMUNITNÍ ŠKOLA ROSICE o. s. ŠKOLA PRO VŠECHNY GENERACE Naším cílem je nabídnout vám všem občanům Rosic a přilehlých obcí něco pro relaxaci po těžké práci, něco pro vaši fyzickou zdatnost, ale také vám chceme nabídnout výuku cizího jazyka s rodilou mluvčí. Také bychom vás, kteří máte zájem o počítače, naučili to, co třeba ještě neznáte. Jak vás naše nabídka osloví poznáme až podle vašeho zájmu. Naše škola je vám všem otevřená a těšíme se na spolupráci s vámi. Karate Určeno: všem žákům od 10 let Předpoklady:dobrý zdravotní stav Obsah: září leden, únor červen, pondělí 18:00 19:00 hod., středa 18:00 19:00 hod. Rozsah: 30 hodin (2x týdně/hod.) Lektor: Jaroslav Kocián Cena: 950,- Kč/pololetí (v ceně je zahrnut nájem tělocvičny a lektor) S karate jsme začali ve druhém pololetí loňského školního roku. Čtyřem mladým karatistům se podařilo udělat zkoušky na bílý pásek. Velkým překvapením bylo, že na prázdninovém soustředění získal Stanislav Slavík pásek žlutý. Míčové hry Určeno: žákům druhého stupně 6

7 Předpoklady: dobrý zdravotní stav Obsah: odbíjená, košíková, florbal Termín: říjen květen, čtvrtek 15:00 17:00 Rozsah: 40 hodin (1x týdně/2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 800,- Kč/školní rok Divadelní kroužek Určeno: dětem od 10 do 15 let Obsah: příprava drobných představení, vystoupení na vánočním jarmarku a na akademii Termín: září leden, únor červen, čtvrtek 15:30 17:00 hod. Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2hod.) Lektor: Jana Hrubá Cena: 450,- Kč/pololetí Hrajeme si s flétničkou Určeno: dětem od třídy Obsah: hraní a zpívání pro radost Termín: září leden, únor červen, dobu upřesníme Rozsah: 15 hod. (1x týdně/hod.) Lektor: Bronislava Rabasová Cena: 200,- Kč/pololetí Orientální tanec Určeno: všem, kteří chtějí tancovat pro radost a pro zdraví. Na věku, váze a zdatnosti nezáleží. Termín: září leden, únor červen, úterý 17:00 18:00 hod. nebo 20:00 21:00 hod. (podle zájmu) Rozsah: 18 hod. (1x týdně/hod.) Lektor: Jana Zejfartová Cena: 450,-Kč/pololetí Keramika Určeno: Obsah: Termín: Rozsah: Lektor: Cena: dětem a dospělým účastníci se v kurzech naučí různé keramické techniky, dekorace glazurou, engobou, oxidy a vyzkouší si práci s různými typy hlín září leden, únor červen, pondělí 15:30 17:00 hod. a 17:00 18:30 hod. 30 hod. (1x týdně/2hod.) Ludmila Kociánová 950,-Kč/pololetí Anglický jazyk pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají chuť se naučit anglický jazyk Obsah: výuka Aj rodilým mluvčím zajímavou formou Termín: říjen leden, únor červen, úterý 17:00 18:30 hod. Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: rodilý mluvčí Cena: 2500,-Kč/pololetí Každý student obdrží zdarma studijní materiály 7

8 Šachový kroužek Určeno: všem žákům, kteří si rádi zahrají šachy Termín: září leden, únor - červen Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: Petra Brožková Cena: 100,-Kč/pololetí Technický kroužek Určeno: žákům od ročníku Obsah: práce se stavebnicemi Fischer, hlavolamy, číselné hádanky, karuko a sudoku Termín: říjen květen, úterý 15:00 17:00 hod. Rozsah: 40 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 750,- Kč/školní rok Počítače pro seniory Určeno: seniorům Obsah: základní obsluha PC Termín: od 2. října vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 8 hod. (4x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 450,-Kč Tvorba webových stránek pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: základy tvorby jednoduchého webu Termín: od 6. listopadu vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 20 hodin (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1000,- Kč MS Office pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: Word, Excel, pošta Termín: od 19. února vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 20 hod. (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1000,-Kč VÍKENDOVÉ KURZY KERAMIKY Chcete si vymodelovat výrobky nebo dárky pro blízké z keramické hlíny a nemáte možnost chodit pravidelně? Tak právě pro vás jsme připravili víkendy v hlíně. Určeno: dospělým Rozsah: 5 hod./měsíc Termín: každá první sobota v měsíci od 10:00 15:00 hod. Lektor: Ludmila Kociánová 8

9 Cena: 80,-Kč/hod. PALIČKOVÁNÍ Znali byste rádi tajemství paličkování? Tak nyní máte možnost naučit se základní techniky - plátýnko a polohod - a na váš vánoční stromek si upaličkovat vánoční ozdoby. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: tři soboty po 5 hodinách/ 15 hod. Termín: a vždy od 10:00 15:00 Lektor: Pavlína Michalcová Cena: 550,-Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, lektor, materiál podvinky, nitě a pro prvních 9 přihlášených i paličky) ARANŽOVÁNÍ s paní Lenochovou Pokud se vám líbilo aranžovat a vyzdobit si svůj byt vlastními výrobky, máte opět šanci přijít na podzimní aranžování. Vzhledem k tomu, že se aranžuje i ze živých květin, které se musí zakoupit, je podmínkou přihlásit se včas a zaplatit zálohu nejpozději do 18. září 07. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 8 hod. Termín: pátek od 17:00 19:00 hod., sobota od 9:00 15:00 hod. Lektor: paní Lenochová Cena: 350,-Kč DRÁTOVÁNÍ s panem Šimkem Pan Šimek vyšel vstříc vašemu přání pokračovat v drátování. Celou dobu se pečlivě připravoval a vymyslel pro vás další lahůdky. Určitě se máte na co těšit. Určeno: dětem a dospělým Rozsah: 12 hod. Termín: sobota, motýl a další zvířata, strom života, drátujeme hrnec vždy od 14:00 hodin Lektor: pan Šimek Cena: 600,-Kč (můžete platit i jednotlivé kurzy po 200,-Kč), v ceně je zahrnuto kurzovné a materiál. ZÁKLADY MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ Malovat na hedvábí a udělat vlastnoručně malované dárky svým blízkým je určitě zajímavé. Pokud se chcete naučit základy, tak neváhejte a přijďte. Nebudete litovat. Určeno: dětem i dospělým Obsah: výklad a ukázky technik Rozsah: 12 hod. Termín: sobota od 10:00 16:00 hod od 10:00 16:00 hod Lektor: Petra Stejskalová Cena: podle počtu kurzistů 500,- 700,- Kč Naučíte se 4 základní techniky: akvarelová malba na hedvábí; muchláš (mačkaná technika spojená se stříkanou); konturová technika; tradiční japonská vosková technika kombinovaná o voskový tisk. Každý si odnese 4 hotové výrobky Cena zahrnuje kurzovné, barvy a hedvábí. Vzhledem k nutnosti zakoupit hedvábí podle počtu kurzistů je třeba předem zaplatit zálohu 50% a to do 1. října 07 9

10 ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍKŮ Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 hod. Termín: od 14:00 17:00 Lektor: paní Štěpánková Cena: 130,-Kč VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ s paní Lenochovou Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 6 hod. Termín: od 16:00 19:00 hod. nebo od 16:00 19:00 hod. Lektor: paní Lenochová Cena: 200,- Kč KURZY, KTERÉ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NA DRUHÉ POLOLETÍ Malování na sklo s Marcelou Kohoutovou Velikonoční aranžování s paní Lenochovou Velikonoční zdobení perníků Ubrousková technika Termíny včas upřesníme ve vývěsce KOŠ před školou, v Rosických listech a na stránkách Komunitní školy Rosice Přihlásit se můžete u koordinátora KOŠ Ludmily Kociánové na tel nebo na ové adrese Za Komunitní školu Rosice koordinátor Ludmila Kociánová OKÉNKO DO HISTORIE Ves Bor leží 12 km jihozápadně od Vysokého Mýta. První historická zpráva o vsi pochází z roku Před rokem 1848 platil Bor polovinu desátek biskupské vrchnosti v Chrasti a druhou polovinu do Chroustovic, kam patřila panstvím a byla přifařena. V roce 1838 měl Bor 174 obyvatel o 34 domech. Bor měl charakter převážně zemědělský. V blízkosti byly opukové lomy, z nichž se bral kámen na místní stavby. Údaje z roku 1857 ukazují, že Bor nebyl tehdy samostatnou politickou obcí, kterou byly Chroustovice. Tou se stal až v roce V roce 1890 žilo v obci Bor 293 obyvatel ve 24 domech, v roce obyvatel a v roce obyvatel v 52 domech. Vlastní školu jednotřídku - získal Bor v roce Tato škola byla umístěna v nevyhovují budově. Vlastní školní budova byla postavena v roce Kapličky v Boru 10

11 Kaplička v Boru na návsi byla vysvěcena 3. července Kaplička je zasvěcena blahoslavené Panně Marii. Postavena byla nákladem ze sbírky občanů. Druhá kaplička v Boru byla postavena na počátku 19. století. Stanislav Machala ROSICKÉ TRHY V ROCE 2007 V roce 2002 by málokdo věřil, že Rosické trhy se budou konat nepřetržitě již šestým rokem a zájem prodejců i návštěvníků bude rok od roku stoupat, o čemž nás přesvědčují dosahované výsledky jak v účasti prodejců tak i návštěvníků. Díky trhům se obec Rosice stala pojmem nejen v blízkém okolí, ale i v celém regionu. Kromě trvalé propagace těchto trhů má na výsledcích letošního roku významný podíl i trvale příznivé počasí, které k účasti na trzích přímo vybízí. Možno říci, že již začátkem tohoto roku, kdy trhy začaly, tj. 3. března, byla účast nad očekávání a nebyla srovnatelná s minulými měsíci předcházejících let. Podíváme-li se na I. pololetí letošního roku, musíme říci, že výsledky byly nejlepší za celou dobu trvání Rosických trhů. Stává se již tradicí, že jarní a podzimní měsíce jsou pro pořádání trhů ty nejlepší, neboť letní měsíce červenec a srpen jsou ve znamení dovolených a prázdnin, čímž návštěvnost trhů klesá. Přesto můžeme být i v letošním roce s návštěvností spokojeni. Je potěšitelné, že zákaz prodeje živé zvěře v červenci a srpnu neohrozil pořádání trhů, a nyní, kdy prodej byl opět povolen, nastává očekávaný rozvoj trhů, neboť prodej živých zvířat se stal široko daleko známý a oblíbený, o čemž svědčí přítomnost návštěvníků z Pardubic, Hradce Králové, Havlíčkova Brodu a Středočeského kraje. Zatímco některé trhy v blízkém okolí se potýkají se svojí budoucností, nelze to říci o našich trzích, jejichž průběh je na dobré úrovni, a to nejen díky obětavé práci pracovníků trhů, ale i opatřením Obecního úřadu Rosice, který věnuje těmto trhům trvalou pozornost. Bude-li tato pozornost Rosickým trhům ze strany obecního úřadu věnována i nadále, můžeme s jistotou říci, že Rosické trhy nebudou mít v budoucnosti konkurenci a stanou se vyhledávaným místem nejen pro trhy, ale i pro další kulturní a sportovní události. 11

12 V současné době je trvalá snaha vedení trhů a obce o rozšíření sortimentu nabízeného zboží s tím cílem, aby všichni, kteří se trhů zúčastní, nakoupili vše, co potřebují, a odcházeli z trhů spokojeni nejen s nákupem, ale i s příjemně stráveným sobotním dopolednem. Ohlédneme-li se na začátek letošního roku, můžeme říci, že již prvního trhu konaného se zúčastnilo přes 500 návštěvníků a 100 prodejců, z nichž si přes 30 prodejců předplatilo svá prodejní místa. V dubnu počet návštěvníků přesáhl 2000 a prodejců 160. Tím se ukázala nutnost otevření dalšího vjezdu od Řestok. Potvrdilo se, že prodej sadby, květin, okrasných stromků a živé zvěře se stal velmi proslulým v širokém okolí. Přes 2000 návštěvníků a 100 prodejců v měsících květnu a červnu se stalo samozřejmostí. Koncem června vydala Krajská veterinární správa mimořádné veterinární opatření s tím, že od je zákaz prodeje živé zvěře na všech tržnicích. Tento zákaz měl nepříznivý dopad i na Rosické trhy v červenci a srpnu. Prodej byl opět povolen novým nařízením platným od 15. srpna. V měsících červenci a srpnu se projevil pokles účasti na trzích, a to jak návštěvníků tak i prodejců, ale poslední trhy vykazují opět oživení, které by mělo v příštích měsících narůstat. O celkové situaci v II. pololetí a celého roku budete seznámeni v příštích číslech Rosických listů. Ing. Karel Matoušek DYNAMO ROZPIS SOUTĚŽÍ V KOPANÉ podzim Datum Žáci Dorost Muži Rosice Dřenice Chroustovice Rosice Rosice Nasavrky odj. 13:15 zač. 14:00 zač. 17:00 9. září středa 12. září sobota 15. září 16. září sobota 22. září 23. září pátek 28. září sobota 29. září Luže Rosice odj. 16:00 zač. 17:00 Hroch. Týnec Rosice odj. 9:00 Rosice Svratouch volno Rosice Ronov zač. 17:00 Rosice Rozhovice Ctětín Rosice odj. 15:30 zač. 16:30 Svratouch Rosice odj. 9:00 Rosice Luže Hroch. Týnec Rosice odj. 15:00 zač. 16:30 Rosice Chrast zač. 16:30 Vítanov Rosice odj. 14:30 zač. 16:30 12

13 30. září sobota 6. října 7. října sobota 13. října 14. října sobota 20. října 21. října sobota 27. října 28. října sobota 3. listopadu 4. listopadu Mířetice Rosice odj. 8:30 zač. 9:30 Rosice Křižanovice Ronov Rosice odj. 8:45 Rosice Bradlo Bořice Rosice odj. 9:00 Rosice Svídnice Rváčov Rosice odj. 12:00 zač. 13:00 Rosice Tuněchody Bojanov Rosice odj. 9:00 Rosice Proseč Skuteč Rosice odj. 10:30 zač. 11:30 Rosice Mířetice zač. 16:00 Heř. Městec Rosice odj. 14:00 zač. 16:00 Rosice Bítovany zač. 15:30 Ronov Rosice odj. 12:30 zač. 14:30 Rosice Svídnice zač. 14:00 Petr Dachovský Z DOB SOUČASNÝCH I DÁVNO MINULÝCH... Chvála mravencům aneb Jezdecký den v Rosicích Možná Vám připadá titulek nesmyslný. Ale ne, nezbláznil jsem se ani nehodlám vědecky rozebírat vliv pocení mravenců na rezavění podkov. Chtěl bych jen obyčejně poděkovat nejen obci, ZD Rosice, ale i ostatním sponzorům. Když jsem začal jezdecký den chystat, bylo mně jasné, že je to dost práce a že nás na ni moc nebude. Pak se ale čas nachýlil a začal se vozit materiál na závodiště. S každou jízdou se na louce zvyšoval počet místních děcek všech věků a velikostí a do pomáhání se vrhli s vervou, až mně hlavou prolétlo: Hele mravenci. Přezdívka se ujala a stačilo pak zavelet: Potřebuju 3 mravence tam a tam a už se tam hrnulo půl mraveniště. Není dnes bohužel tak běžné, aby si lidé tak pomáhali, ale mezi mravenci je to zřejmě jinak. Takže ještě jednou díky vám, mravenci. A za rok vás zase čekám na louce, klidně vezměte s sebou i brouka Pytlíka. Váš Ferda - Jindra Urban 13

14 V neděli 26. srpna se v Rosicích uskutečnila pro většinu z nás naprosto ojedinělá akce. Stáj Equi PaM uspořádala na louce Na Labouni jezdecký den. I přesto, že parkurové skákání je v Rosicích něco nezvyklého, dokázala celá akce přilákat spoustu návštěvníků. Určitě k tomu přispělo hezké počasí, ale největší zásluhu na zorganizování celého programu má ing. J. Urban. I když ho příprava programu stála jistě mnoho práce a sil, budeme věřit, že se dočkáme v příštím roce jezdeckého dne opět. To, že kůň je krásné a ušlechtilé zvíře, je stará známá pravda. Že je kolem koní ale spousta dřiny, to je pravda také. V kalendáři pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů Rolník jsem se dočetla, jaká operace bylo kování koní: Kování koní Podává profes. Závodný Hospodář musí dbáti, aby kopyta koňská byla vždy v náležitém stavu, aby se dokonale mazala dobrým tukem, (vaselinem), by byla stále vláčná, aby každých pět šest neděl se překovala. Kování dějž se jak zákon nařizuje jen oprávněným tomu kovářem, a i tomuto nutno ještě pohlížeti na prsty. Jsou-li kopyta příliš křehká, nepostačí mazání tukem, tu zabalíme je na noc do hadru s kravským lejnem, po případě radno i vlhkými hadry je obložiti, jelikož tím se stanou pružnějšími, měkčími. Kdyby se v zimě kůň zašlápnul do korunky, nemeškejme poslati pro zvěrolékaře, aby včas vada se odstranila, by později nevznikla v stěně rohové trhlina, čímž by se stal kůň ku práci neschopným na delší dobu a mnohdy navždy. Zásady podkovářské dají se v krátkosti takto naznačiti: Podkova nesmí se jen přibíti na ohrubu kopyta a spodní plochu má nejvýš 5 mm přesahovati a musí se přizpůsobiti tvaru kopyta. Přibíjením podkovy nesmí se nikdy poraniti neb otlačiti masité části kopyta. Podkova nesmí se nikdy přibíjet horká nebo žhavá ležeti delší dobu na spodní ploše kopyta, ježto se tím roh zbytečně vysušuje. Na zimu jinak kovati nutno než v létě, neboť na náledí by se koně s obyčejným kováním smekali. V zimě tedy ková se na ostro, a nebo do obyčejných podkov upevní se zvláštní ozubce na šroub. Rovněž máme pro každý chorobný stav kopyt míti vždy zvláštní podkovy. V létě dáváme koním kočárovým nejlépe podkovy úplně bez ozubců, hospodářským pak vždy s ozubci, by dobře mohli se o zem opírati a se nesmekati. ROLNÍK kalendář pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů zapůjčila paní Vlasta Santová. - rok 1929 mně laskavě 14

15 Foto: Martina Malinská TANEČNÍ SKUPINA IGNIS Do úspěšné taneční skupiny hledáme nové tanečnice!!! Co nabízíme? fajn kolektiv tréninky 2krát týdně účast na celorepubliko-vých soutěžích účast na plesech a jiných společenských akcích Co požadujeme? věk minimálně 14 let cítění hudby chuť tančit taneční zkušenosti vítány Poplatek: 100Kč za pololetí + kostým a cestovné v případě účasti ve formaci Kontakty: Tel. : nebo

16 SDH ROSICE ZVE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSICE si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku o POHÁR STAROSTY OBCE, která se uskuteční v sobotu 15. září 2007 v areálu Rosických trhů Program: 19:30 prezence, 20:00 nástup, 20:15 - zahájení soutěže. V průběhu i po skončení útoků bude hrát oblíbená skupina ŠMEHYDLO. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. října 2007 Neprodejné 16

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom,

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim převzal vládu od léta, příroda hýří barvami a pomalu se připravuje na zimu. K podzimu se váže i jeden hluboce

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA F F SRPEN 2013 Obsah Mezinárodní odborné symposium v Příboře 4. a 5. srpna 2013 Z jednání rady města Optimalizace řízení Městského úřadu Příbor Město Příbor má schválený Tržní řád

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více