Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin utekl jako voda a ve Vašich rukách je další, už desáté vydání Rosických listů. Přes prázdniny se potvrdilo a dalo do pohybu několik, pro naši obec velice důležitých záležitostí. První věc, s kterou Vás chci seznámit, je nečekané a nesmyslné vyřazení nejenom naší obce úředníky ministerstva zemědělství z možnosti čerpat peníze z některých Strukturálních fondů EU. To se týká hlavně naší kanalizace. Tento stav je pokračováním politiky velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc), které, ač počtem obyvatel tvoří 20% naší republiky, spotřebují 80% přerozdělených sdílených daní. Řada poslanců i senátorů je na naší straně a proto doufám, že dojde ke změně. Pro kanalizaci hledáme jinou cestu, jak k nám potřebných ,- Kč dostat. Jako nejschůdnější se mně jeví regionální fondy a Program rozvoje venkova. O průběhu a úspěšnosti jednání Vás budu i nadále informovat. Koncem srpna jsme zahájili opravu místních komunikací v Boru. Jak jsem již psal, na tuto akci nám přispěl Pardubický kraj ,- Kč z Programu obnovy venkova. Tato dotace je ukázkou, jak by měly fungovat i další dotační tituly, bez zbytečných nároků a nákladů na administrativu, s důrazem na místní znalost a kompetentnost lidí, kteří o dotaci rozhodují. Další, dlouhodobě úspěšný dotační systém, jsou opravy křížků, kapliček a dalších historických záležitostí v rámci grantů Svazku obcí Košumberska. Oba, v posledním vydání RL zmiňované křížky jsou postupně opravovány. Spolu s křížky dostala nový nátěr i kaplička v Brčekolech. Na tržnici jsme se pustili do opravy části budovy bývalé chodby za účelem vytvoření prostor pro podnikání. Tyto práce provádí zaměstnanci obce a jsou pokračováním snahy o co největší využití prostor bývalé cihelny. Prosperující Rosické trhy nám poskytují dostatek prostředků na veškeré opravy a rekonstrukce v areálu prováděné. K výčtu letních aktivit musím přidat údržbu veřejné zeleně. Protože radikálně ubývá občanů, kteří chtějí sušit seno a tím udržovat veřejná prostranství, a protože nárůst ploch, které udržuje obec na své náklady, aniž by byly jejím majetkem, je obrovský, přistoupili jsme k jednání s vlastníky pozemků (např SÚS, bytové družstvo, pozemkový fond atd.) o úhradě nákladů na údržbu. Závěrem chci poděkovat našim spoluobčanům, kteří se zúčastňují zasedání zastupitelstva obce. Věřím, že občanů, kteří mají zájem o veřejné dění, bude přibývat a problémy, před kterými nezavíráme oči, budou řešit ti, kterým to přísluší - a těmi jsou Vaši zastupitelé. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Vybraná usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích. RO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.p.č. 294/3, p.p.č. 138/5, p.p.č. 1503/13, 1503/57 a 1503/58 a p.p.č. 274, všechny v k.ú. Rosice u Chrasti, p.p.č. 842, 5/3, a p.č. st. 100/2 v k.ú. Bor u Chroustovic, p.p.č. 316/16 v k.ú. Brčekoly a studny s pozemkem na části p.p.č. 518/6 v k.ú. Synčany RO bere na vědomí výpověď z pronájmu části pozemku p.č. 516/1 v k.ú. Synčany a schvaluje zveřejnění záměru na odprodej tohoto pozemku. RO schvaluje jako zhotovitele restaurátorských prací na kříž v Rosicích (1771) a kříž z 19. stol. p. Jaroslava Košvance. RO schvaluje jako zhotovitele oprav místních komunikací u čp. 6 a 24, a u čp. 23 v Boru u Chroustovic Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. RO schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace mezi Obcí Rosice a RECPROJEKTem s.r.o., se sídlem B. Němcové 2625 v Pardubicích na dílo Rosice protipovodňová opatření spojená s revitalizací toku Žejbro RO schvaluje převedení finančního sponzorského daru ZŠ ve výši 25 tis. Kč do rezervního fondu ZŠ. RO schvaluje připojení se Obce Rosice prostřednictvím starosty ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci. RO schvaluje nákup travní sekačky do výše 20 tis. Kč. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení Zastupitelstva Obce Rosice ze zasedání konaného dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích. Zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 zastupitelů. Starosta zasedání zahájil a informoval zastupitele obce (ZO), že pan Mirko Eliášek se vzdal mandátu. Novým členem ZO se stává Stanislav Krejčí, který složil slib a Rada obce mu dle platných zákonů předala osvědčení. ZO projednalo plnění usnesení a zápisu z min. zasedání ZO za období od min zasedání ZO. Starosta otevřel k bodu diskusi. Nebyl vznesen dotaz či připomínka. ZO schvaluje rozpočtové změny č dle přiloženého návrhu. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti a to dle geometrického plánu č /2007 zhotoveného Václavem Hodačem, s. r. o.: p.p.č. 247/2, p.p.č. 247/3, p.p.č. 247/4, p.p.č. 247/5, všechny za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti: p.p.č. 294/3 za vzájemně dohodnutou smluvní cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti dle geometrického plánu /2007 zhotoveného firmou Geodet a Les, a. s.: p.p.č. 138/5 za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti p.p.č. 174/10 (zástavba u VPS) za cenu 150 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti p.p.č. 1508/21 za cenu 30 Kč/m 2. 2

3 ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Bor u Chroustovic: p.p.č. 842, ppč. 5/3 a p.č. st. 100/2, za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemku v k.ú. Brčekoly: podle g.p /2007 zhotoveného firmou Geodet a Les, a. s.: p.p.č. 316/16, Brčekoly 32 za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemku a studny na p.p.č. 518/19 v k.ú. Syčany dle geom. plánu č /2007 zhotoveného firmou Václav Hodač, s. r. o., za cenu Kč. ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Svazkem obcí Košumberska a panem Jaroslavem Košvancem č. KDK/07/07 a KDK/07/08 na opravy a restaurátorské práce spojené s opravou křížků v majetku obce. ZO bere na vědomí přehled vytříděného odpadu a objem obdržených finančních prostředků od společnosti EKO-KOM, a. s. za rok ZO bere na vědomí Smlouvu o upsání akcií a započtení pohledávek mezi Obcí Rosice a VAK Chrudim, a. s. ZO schválilo opravu místních komunikací v místní části Bor, kterou provede SÚS PK středisko Luže v celkové ceně Kč. ZO schvaluje dodávku a montáž zásobníkových ohřívačů vody do WC v ZŠ Rosice firmou EKO- PLYN, N+N, s. r. o. v ceně ,74 Kč. ZO schvaluje finanční dar ve výši Kč Českému svazu bojovníků za svobodu na vydání publikace o druhém odboji na našem okrese. ZO schvaluje souhlas na použití pozemků p.p.č a 1548 (cesta na Beránku směr Zájezdec) v k.ú. Rosice u Chrasti pro účely výstavby a servisu pro stanici GSM Vodafone. S tím, že cesta bude po skončení výstavby uvedena do původního stavu. Tato cesta není trvale využívána, proto obec nezaručuje její sjízdnost. ZO schvaluje petici za uspořádání referenda o umístění základny národního raketového systému obrany Spojených států v České republice a její zveřejnění na úřední desce a vyhlášení obecním rozhlasem. Abychom dali občanům možnost se vyjádřit. ZO schvaluje provedení nátěru střechy nad pecí v areálu tržnice (cca 1200 m 2 ). ZO bere na vědomí nájemní smlouvu č. 62 N 07/49 s pozemkovým fondem. SVOZ AMBULANTNÍHO ODPADU Podzimní svoz nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 22. září 2007 v Rosicích u Tůmových čp. 173 od 8.00 do 9.00 hodin u Základní školy 9.00 do u stadionu do u prodejny Jednota do v Synčanech u zvoničky od do v Brčekolech u kapličky do v Boru u kapličky do Každý předá v určený den a čas svůj odpad přímo do sběrného vozu za pomoci pracovníků společnosti EKO Hlinecko. 3

4 Při ambulantním svozu lze do sběrného vozidla odložit následující odpad: ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory, rádia, počítače a podobná zařízení, nábytek, podlahové krytiny, keramiku, pneumatiky, plast. předměty, akumulátory, železo, olejové filtry, mastné hadry, léky, asfalt. lepenky, nádoby od barev, ředidel, lepidel, kyselin, zářivky, výbojky apod. Do tohoto svozu nepatří: zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, dřevní hmota. PODĚKOVÁNÍ My všichni rosičtí vrabci, holubi a slepice mnohokrát děkujeme neznámému sponzorovi za štědrou nadílku kvalitního zrna po celé obci a přilehlém okolí. Před nadcházející zimou je potřeba trochu nabrat na váze, což se nám všem díky Vaší dobrotivosti snadno podařilo, a i když se říká, že s jídlem roste chuť, tak se nám přes veškerou snahu komunikace v obci uklidit nepodařilo. Možná jsme měli pozvat kamarády sysly, určitě by na ně taky zbylo dost. K ZAMYŠLENÍ Divná doba Dnes máme větší domy, ale menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Málo čteme, ale hodně koukáme na televizi. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Kupujeme víc, ale těšíme se z toho míň. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Vytvořili jsme víc počítačů pro víc informací, ale mnohem méně komunikujeme. Odmítáme spalovny, větrné elektrárny, ale nemáme jiné řešení. Zachraňujeme kdejakého chřástala, ale osud lidstva je nám lhostejný. Hmmm, divná doba T+J 4

5 POZVÁNKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obec Rosice si Vás dovoluje pozvat na SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT barokní hudby, který se koná v neděli 30. září 2007 od 16,00 hodin v kostele sv. Václava v Rosicích. Zazní skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, G.Bizeta aj. Vystoupí Kateřina Jirešová varhany Pavla Klepeštová zpěv Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela. Přijďte se svátečně naladit! Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začalo v pondělí 3. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do 31. srpna Provoz a vnitřní režim školy Režim činnosti ve škole : Vyučování začíná v 7.45 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový 5

6 vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.20 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou dle rozvrhu určeny k pobytu dětí v tělocvičně školy. Provoz školní družiny ve školním roce 2007/2008 Přihlášení: od 3. září 2007 (6.45 hod.) ve školní družině u paní vychovatelky Aleny Dostálové (školní družina je v přízemí školy vedle ředitelny). Provoz školní družiny: školní rok 2007/2008 Po - Pá od 6.50 do 7.25 a od do Poplatek: bez poplatku M.Barták, ř.š. ROSICKÉ KOMUNITNÍ TRHY ŠKOLA Je konec prázdnin a opět se vám hlásí KOMUNITNÍ ŠKOLA ROSICE o. s. ŠKOLA PRO VŠECHNY GENERACE Naším cílem je nabídnout vám všem občanům Rosic a přilehlých obcí něco pro relaxaci po těžké práci, něco pro vaši fyzickou zdatnost, ale také vám chceme nabídnout výuku cizího jazyka s rodilou mluvčí. Také bychom vás, kteří máte zájem o počítače, naučili to, co třeba ještě neznáte. Jak vás naše nabídka osloví poznáme až podle vašeho zájmu. Naše škola je vám všem otevřená a těšíme se na spolupráci s vámi. Karate Určeno: všem žákům od 10 let Předpoklady:dobrý zdravotní stav Obsah: září leden, únor červen, pondělí 18:00 19:00 hod., středa 18:00 19:00 hod. Rozsah: 30 hodin (2x týdně/hod.) Lektor: Jaroslav Kocián Cena: 950,- Kč/pololetí (v ceně je zahrnut nájem tělocvičny a lektor) S karate jsme začali ve druhém pololetí loňského školního roku. Čtyřem mladým karatistům se podařilo udělat zkoušky na bílý pásek. Velkým překvapením bylo, že na prázdninovém soustředění získal Stanislav Slavík pásek žlutý. Míčové hry Určeno: žákům druhého stupně 6

7 Předpoklady: dobrý zdravotní stav Obsah: odbíjená, košíková, florbal Termín: říjen květen, čtvrtek 15:00 17:00 Rozsah: 40 hodin (1x týdně/2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 800,- Kč/školní rok Divadelní kroužek Určeno: dětem od 10 do 15 let Obsah: příprava drobných představení, vystoupení na vánočním jarmarku a na akademii Termín: září leden, únor červen, čtvrtek 15:30 17:00 hod. Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2hod.) Lektor: Jana Hrubá Cena: 450,- Kč/pololetí Hrajeme si s flétničkou Určeno: dětem od třídy Obsah: hraní a zpívání pro radost Termín: září leden, únor červen, dobu upřesníme Rozsah: 15 hod. (1x týdně/hod.) Lektor: Bronislava Rabasová Cena: 200,- Kč/pololetí Orientální tanec Určeno: všem, kteří chtějí tancovat pro radost a pro zdraví. Na věku, váze a zdatnosti nezáleží. Termín: září leden, únor červen, úterý 17:00 18:00 hod. nebo 20:00 21:00 hod. (podle zájmu) Rozsah: 18 hod. (1x týdně/hod.) Lektor: Jana Zejfartová Cena: 450,-Kč/pololetí Keramika Určeno: Obsah: Termín: Rozsah: Lektor: Cena: dětem a dospělým účastníci se v kurzech naučí různé keramické techniky, dekorace glazurou, engobou, oxidy a vyzkouší si práci s různými typy hlín září leden, únor červen, pondělí 15:30 17:00 hod. a 17:00 18:30 hod. 30 hod. (1x týdně/2hod.) Ludmila Kociánová 950,-Kč/pololetí Anglický jazyk pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají chuť se naučit anglický jazyk Obsah: výuka Aj rodilým mluvčím zajímavou formou Termín: říjen leden, únor červen, úterý 17:00 18:30 hod. Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: rodilý mluvčí Cena: 2500,-Kč/pololetí Každý student obdrží zdarma studijní materiály 7

8 Šachový kroužek Určeno: všem žákům, kteří si rádi zahrají šachy Termín: září leden, únor - červen Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: Petra Brožková Cena: 100,-Kč/pololetí Technický kroužek Určeno: žákům od ročníku Obsah: práce se stavebnicemi Fischer, hlavolamy, číselné hádanky, karuko a sudoku Termín: říjen květen, úterý 15:00 17:00 hod. Rozsah: 40 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 750,- Kč/školní rok Počítače pro seniory Určeno: seniorům Obsah: základní obsluha PC Termín: od 2. října vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 8 hod. (4x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 450,-Kč Tvorba webových stránek pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: základy tvorby jednoduchého webu Termín: od 6. listopadu vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 20 hodin (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1000,- Kč MS Office pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: Word, Excel, pošta Termín: od 19. února vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 20 hod. (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1000,-Kč VÍKENDOVÉ KURZY KERAMIKY Chcete si vymodelovat výrobky nebo dárky pro blízké z keramické hlíny a nemáte možnost chodit pravidelně? Tak právě pro vás jsme připravili víkendy v hlíně. Určeno: dospělým Rozsah: 5 hod./měsíc Termín: každá první sobota v měsíci od 10:00 15:00 hod. Lektor: Ludmila Kociánová 8

9 Cena: 80,-Kč/hod. PALIČKOVÁNÍ Znali byste rádi tajemství paličkování? Tak nyní máte možnost naučit se základní techniky - plátýnko a polohod - a na váš vánoční stromek si upaličkovat vánoční ozdoby. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: tři soboty po 5 hodinách/ 15 hod. Termín: a vždy od 10:00 15:00 Lektor: Pavlína Michalcová Cena: 550,-Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, lektor, materiál podvinky, nitě a pro prvních 9 přihlášených i paličky) ARANŽOVÁNÍ s paní Lenochovou Pokud se vám líbilo aranžovat a vyzdobit si svůj byt vlastními výrobky, máte opět šanci přijít na podzimní aranžování. Vzhledem k tomu, že se aranžuje i ze živých květin, které se musí zakoupit, je podmínkou přihlásit se včas a zaplatit zálohu nejpozději do 18. září 07. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 8 hod. Termín: pátek od 17:00 19:00 hod., sobota od 9:00 15:00 hod. Lektor: paní Lenochová Cena: 350,-Kč DRÁTOVÁNÍ s panem Šimkem Pan Šimek vyšel vstříc vašemu přání pokračovat v drátování. Celou dobu se pečlivě připravoval a vymyslel pro vás další lahůdky. Určitě se máte na co těšit. Určeno: dětem a dospělým Rozsah: 12 hod. Termín: sobota, motýl a další zvířata, strom života, drátujeme hrnec vždy od 14:00 hodin Lektor: pan Šimek Cena: 600,-Kč (můžete platit i jednotlivé kurzy po 200,-Kč), v ceně je zahrnuto kurzovné a materiál. ZÁKLADY MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ Malovat na hedvábí a udělat vlastnoručně malované dárky svým blízkým je určitě zajímavé. Pokud se chcete naučit základy, tak neváhejte a přijďte. Nebudete litovat. Určeno: dětem i dospělým Obsah: výklad a ukázky technik Rozsah: 12 hod. Termín: sobota od 10:00 16:00 hod od 10:00 16:00 hod Lektor: Petra Stejskalová Cena: podle počtu kurzistů 500,- 700,- Kč Naučíte se 4 základní techniky: akvarelová malba na hedvábí; muchláš (mačkaná technika spojená se stříkanou); konturová technika; tradiční japonská vosková technika kombinovaná o voskový tisk. Každý si odnese 4 hotové výrobky Cena zahrnuje kurzovné, barvy a hedvábí. Vzhledem k nutnosti zakoupit hedvábí podle počtu kurzistů je třeba předem zaplatit zálohu 50% a to do 1. října 07 9

10 ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍKŮ Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 hod. Termín: od 14:00 17:00 Lektor: paní Štěpánková Cena: 130,-Kč VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ s paní Lenochovou Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 6 hod. Termín: od 16:00 19:00 hod. nebo od 16:00 19:00 hod. Lektor: paní Lenochová Cena: 200,- Kč KURZY, KTERÉ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NA DRUHÉ POLOLETÍ Malování na sklo s Marcelou Kohoutovou Velikonoční aranžování s paní Lenochovou Velikonoční zdobení perníků Ubrousková technika Termíny včas upřesníme ve vývěsce KOŠ před školou, v Rosických listech a na stránkách Komunitní školy Rosice Přihlásit se můžete u koordinátora KOŠ Ludmily Kociánové na tel nebo na ové adrese Za Komunitní školu Rosice koordinátor Ludmila Kociánová OKÉNKO DO HISTORIE Ves Bor leží 12 km jihozápadně od Vysokého Mýta. První historická zpráva o vsi pochází z roku Před rokem 1848 platil Bor polovinu desátek biskupské vrchnosti v Chrasti a druhou polovinu do Chroustovic, kam patřila panstvím a byla přifařena. V roce 1838 měl Bor 174 obyvatel o 34 domech. Bor měl charakter převážně zemědělský. V blízkosti byly opukové lomy, z nichž se bral kámen na místní stavby. Údaje z roku 1857 ukazují, že Bor nebyl tehdy samostatnou politickou obcí, kterou byly Chroustovice. Tou se stal až v roce V roce 1890 žilo v obci Bor 293 obyvatel ve 24 domech, v roce obyvatel a v roce obyvatel v 52 domech. Vlastní školu jednotřídku - získal Bor v roce Tato škola byla umístěna v nevyhovují budově. Vlastní školní budova byla postavena v roce Kapličky v Boru 10

11 Kaplička v Boru na návsi byla vysvěcena 3. července Kaplička je zasvěcena blahoslavené Panně Marii. Postavena byla nákladem ze sbírky občanů. Druhá kaplička v Boru byla postavena na počátku 19. století. Stanislav Machala ROSICKÉ TRHY V ROCE 2007 V roce 2002 by málokdo věřil, že Rosické trhy se budou konat nepřetržitě již šestým rokem a zájem prodejců i návštěvníků bude rok od roku stoupat, o čemž nás přesvědčují dosahované výsledky jak v účasti prodejců tak i návštěvníků. Díky trhům se obec Rosice stala pojmem nejen v blízkém okolí, ale i v celém regionu. Kromě trvalé propagace těchto trhů má na výsledcích letošního roku významný podíl i trvale příznivé počasí, které k účasti na trzích přímo vybízí. Možno říci, že již začátkem tohoto roku, kdy trhy začaly, tj. 3. března, byla účast nad očekávání a nebyla srovnatelná s minulými měsíci předcházejících let. Podíváme-li se na I. pololetí letošního roku, musíme říci, že výsledky byly nejlepší za celou dobu trvání Rosických trhů. Stává se již tradicí, že jarní a podzimní měsíce jsou pro pořádání trhů ty nejlepší, neboť letní měsíce červenec a srpen jsou ve znamení dovolených a prázdnin, čímž návštěvnost trhů klesá. Přesto můžeme být i v letošním roce s návštěvností spokojeni. Je potěšitelné, že zákaz prodeje živé zvěře v červenci a srpnu neohrozil pořádání trhů, a nyní, kdy prodej byl opět povolen, nastává očekávaný rozvoj trhů, neboť prodej živých zvířat se stal široko daleko známý a oblíbený, o čemž svědčí přítomnost návštěvníků z Pardubic, Hradce Králové, Havlíčkova Brodu a Středočeského kraje. Zatímco některé trhy v blízkém okolí se potýkají se svojí budoucností, nelze to říci o našich trzích, jejichž průběh je na dobré úrovni, a to nejen díky obětavé práci pracovníků trhů, ale i opatřením Obecního úřadu Rosice, který věnuje těmto trhům trvalou pozornost. Bude-li tato pozornost Rosickým trhům ze strany obecního úřadu věnována i nadále, můžeme s jistotou říci, že Rosické trhy nebudou mít v budoucnosti konkurenci a stanou se vyhledávaným místem nejen pro trhy, ale i pro další kulturní a sportovní události. 11

12 V současné době je trvalá snaha vedení trhů a obce o rozšíření sortimentu nabízeného zboží s tím cílem, aby všichni, kteří se trhů zúčastní, nakoupili vše, co potřebují, a odcházeli z trhů spokojeni nejen s nákupem, ale i s příjemně stráveným sobotním dopolednem. Ohlédneme-li se na začátek letošního roku, můžeme říci, že již prvního trhu konaného se zúčastnilo přes 500 návštěvníků a 100 prodejců, z nichž si přes 30 prodejců předplatilo svá prodejní místa. V dubnu počet návštěvníků přesáhl 2000 a prodejců 160. Tím se ukázala nutnost otevření dalšího vjezdu od Řestok. Potvrdilo se, že prodej sadby, květin, okrasných stromků a živé zvěře se stal velmi proslulým v širokém okolí. Přes 2000 návštěvníků a 100 prodejců v měsících květnu a červnu se stalo samozřejmostí. Koncem června vydala Krajská veterinární správa mimořádné veterinární opatření s tím, že od je zákaz prodeje živé zvěře na všech tržnicích. Tento zákaz měl nepříznivý dopad i na Rosické trhy v červenci a srpnu. Prodej byl opět povolen novým nařízením platným od 15. srpna. V měsících červenci a srpnu se projevil pokles účasti na trzích, a to jak návštěvníků tak i prodejců, ale poslední trhy vykazují opět oživení, které by mělo v příštích měsících narůstat. O celkové situaci v II. pololetí a celého roku budete seznámeni v příštích číslech Rosických listů. Ing. Karel Matoušek DYNAMO ROZPIS SOUTĚŽÍ V KOPANÉ podzim Datum Žáci Dorost Muži Rosice Dřenice Chroustovice Rosice Rosice Nasavrky odj. 13:15 zač. 14:00 zač. 17:00 9. září středa 12. září sobota 15. září 16. září sobota 22. září 23. září pátek 28. září sobota 29. září Luže Rosice odj. 16:00 zač. 17:00 Hroch. Týnec Rosice odj. 9:00 Rosice Svratouch volno Rosice Ronov zač. 17:00 Rosice Rozhovice Ctětín Rosice odj. 15:30 zač. 16:30 Svratouch Rosice odj. 9:00 Rosice Luže Hroch. Týnec Rosice odj. 15:00 zač. 16:30 Rosice Chrast zač. 16:30 Vítanov Rosice odj. 14:30 zač. 16:30 12

13 30. září sobota 6. října 7. října sobota 13. října 14. října sobota 20. října 21. října sobota 27. října 28. října sobota 3. listopadu 4. listopadu Mířetice Rosice odj. 8:30 zač. 9:30 Rosice Křižanovice Ronov Rosice odj. 8:45 Rosice Bradlo Bořice Rosice odj. 9:00 Rosice Svídnice Rváčov Rosice odj. 12:00 zač. 13:00 Rosice Tuněchody Bojanov Rosice odj. 9:00 Rosice Proseč Skuteč Rosice odj. 10:30 zač. 11:30 Rosice Mířetice zač. 16:00 Heř. Městec Rosice odj. 14:00 zač. 16:00 Rosice Bítovany zač. 15:30 Ronov Rosice odj. 12:30 zač. 14:30 Rosice Svídnice zač. 14:00 Petr Dachovský Z DOB SOUČASNÝCH I DÁVNO MINULÝCH... Chvála mravencům aneb Jezdecký den v Rosicích Možná Vám připadá titulek nesmyslný. Ale ne, nezbláznil jsem se ani nehodlám vědecky rozebírat vliv pocení mravenců na rezavění podkov. Chtěl bych jen obyčejně poděkovat nejen obci, ZD Rosice, ale i ostatním sponzorům. Když jsem začal jezdecký den chystat, bylo mně jasné, že je to dost práce a že nás na ni moc nebude. Pak se ale čas nachýlil a začal se vozit materiál na závodiště. S každou jízdou se na louce zvyšoval počet místních děcek všech věků a velikostí a do pomáhání se vrhli s vervou, až mně hlavou prolétlo: Hele mravenci. Přezdívka se ujala a stačilo pak zavelet: Potřebuju 3 mravence tam a tam a už se tam hrnulo půl mraveniště. Není dnes bohužel tak běžné, aby si lidé tak pomáhali, ale mezi mravenci je to zřejmě jinak. Takže ještě jednou díky vám, mravenci. A za rok vás zase čekám na louce, klidně vezměte s sebou i brouka Pytlíka. Váš Ferda - Jindra Urban 13

14 V neděli 26. srpna se v Rosicích uskutečnila pro většinu z nás naprosto ojedinělá akce. Stáj Equi PaM uspořádala na louce Na Labouni jezdecký den. I přesto, že parkurové skákání je v Rosicích něco nezvyklého, dokázala celá akce přilákat spoustu návštěvníků. Určitě k tomu přispělo hezké počasí, ale největší zásluhu na zorganizování celého programu má ing. J. Urban. I když ho příprava programu stála jistě mnoho práce a sil, budeme věřit, že se dočkáme v příštím roce jezdeckého dne opět. To, že kůň je krásné a ušlechtilé zvíře, je stará známá pravda. Že je kolem koní ale spousta dřiny, to je pravda také. V kalendáři pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů Rolník jsem se dočetla, jaká operace bylo kování koní: Kování koní Podává profes. Závodný Hospodář musí dbáti, aby kopyta koňská byla vždy v náležitém stavu, aby se dokonale mazala dobrým tukem, (vaselinem), by byla stále vláčná, aby každých pět šest neděl se překovala. Kování dějž se jak zákon nařizuje jen oprávněným tomu kovářem, a i tomuto nutno ještě pohlížeti na prsty. Jsou-li kopyta příliš křehká, nepostačí mazání tukem, tu zabalíme je na noc do hadru s kravským lejnem, po případě radno i vlhkými hadry je obložiti, jelikož tím se stanou pružnějšími, měkčími. Kdyby se v zimě kůň zašlápnul do korunky, nemeškejme poslati pro zvěrolékaře, aby včas vada se odstranila, by později nevznikla v stěně rohové trhlina, čímž by se stal kůň ku práci neschopným na delší dobu a mnohdy navždy. Zásady podkovářské dají se v krátkosti takto naznačiti: Podkova nesmí se jen přibíti na ohrubu kopyta a spodní plochu má nejvýš 5 mm přesahovati a musí se přizpůsobiti tvaru kopyta. Přibíjením podkovy nesmí se nikdy poraniti neb otlačiti masité části kopyta. Podkova nesmí se nikdy přibíjet horká nebo žhavá ležeti delší dobu na spodní ploše kopyta, ježto se tím roh zbytečně vysušuje. Na zimu jinak kovati nutno než v létě, neboť na náledí by se koně s obyčejným kováním smekali. V zimě tedy ková se na ostro, a nebo do obyčejných podkov upevní se zvláštní ozubce na šroub. Rovněž máme pro každý chorobný stav kopyt míti vždy zvláštní podkovy. V létě dáváme koním kočárovým nejlépe podkovy úplně bez ozubců, hospodářským pak vždy s ozubci, by dobře mohli se o zem opírati a se nesmekati. ROLNÍK kalendář pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů zapůjčila paní Vlasta Santová. - rok 1929 mně laskavě 14

15 Foto: Martina Malinská TANEČNÍ SKUPINA IGNIS Do úspěšné taneční skupiny hledáme nové tanečnice!!! Co nabízíme? fajn kolektiv tréninky 2krát týdně účast na celorepubliko-vých soutěžích účast na plesech a jiných společenských akcích Co požadujeme? věk minimálně 14 let cítění hudby chuť tančit taneční zkušenosti vítány Poplatek: 100Kč za pololetí + kostým a cestovné v případě účasti ve formaci Kontakty: Tel. : nebo

16 SDH ROSICE ZVE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSICE si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku o POHÁR STAROSTY OBCE, která se uskuteční v sobotu 15. září 2007 v areálu Rosických trhů Program: 19:30 prezence, 20:00 nástup, 20:15 - zahájení soutěže. V průběhu i po skončení útoků bude hrát oblíbená skupina ŠMEHYDLO. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. října 2007 Neprodejné 16

Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2008; ročník 3.; vydání 4.

Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2008; ročník 3.; vydání 4. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2008; ročník 3.; vydání 4. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, je před námi poslední prázdninový víkend. Jak už je v naší obci dobrým zvykem, bude nabitý událostmi a akcemi.

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ

Vyskeřský ZPRAVODAJ. Vyskeřská šlápota 19. 9. 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřský ZPRAVODAJ 06/2015 ZÁŘÍ Vyskeřská šlápota 19. 9. Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 5. 8. 2015 Zastupitelstvo obce schválilo: Rozpočtové opatření č. 3/2015. Zrušení směrnice k zadávání veřejných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Z á p i s ze 17. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 10. prosince 2013

Z á p i s ze 17. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 10. prosince 2013 Z á p i s ze 17. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 10. prosince 2013 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku 2015-2016 V letošním školním roce bylo do školní družiny zapsáno celkem 30 dětí (maximálně možný počet dětí na jedno oddělení). Zájem o školní

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Obecní úřad Všeradov Všeradov 39, Hlinsko, tel ,

Obecní úřad Všeradov Všeradov 39, Hlinsko, tel , Obecní úřad Všeradov Všeradov 39, 539 01 Hlinsko, tel. 602303772, e-mail: pdatelna@vseradov.cz Výpis z usnesení zastupitelstva obce Všeradov V souladu s obecně platnými právními předpisy a Jednacím řádem

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 8, konaného dne 19. 8. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006 Přítomni: Křivka, Mencl, Telecká, Kment, Melounová, Neomluven: Kareš, Šlingr Omluven: Čápová, Hladík na dobu nezbytně nutnou, Ověřovatelé

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013 v 19 hodin Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice Návrh programu: 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

3. Problémy k řešení v územně plánovací činnosti

3. Problémy k řešení v územně plánovací činnosti 3. Problémy k řešení v územně plánovací činnosti 3.1. Priority ORP Chrudim v územně plánovací činnosti 1. Podpora rozvojových lokalit pro vznik pracovních příležitost 2. Podpora obnovitelných zdrojů energie

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více