Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Srpen 2007; ročník 2.; vydání 4. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin utekl jako voda a ve Vašich rukách je další, už desáté vydání Rosických listů. Přes prázdniny se potvrdilo a dalo do pohybu několik, pro naši obec velice důležitých záležitostí. První věc, s kterou Vás chci seznámit, je nečekané a nesmyslné vyřazení nejenom naší obce úředníky ministerstva zemědělství z možnosti čerpat peníze z některých Strukturálních fondů EU. To se týká hlavně naší kanalizace. Tento stav je pokračováním politiky velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc), které, ač počtem obyvatel tvoří 20% naší republiky, spotřebují 80% přerozdělených sdílených daní. Řada poslanců i senátorů je na naší straně a proto doufám, že dojde ke změně. Pro kanalizaci hledáme jinou cestu, jak k nám potřebných ,- Kč dostat. Jako nejschůdnější se mně jeví regionální fondy a Program rozvoje venkova. O průběhu a úspěšnosti jednání Vás budu i nadále informovat. Koncem srpna jsme zahájili opravu místních komunikací v Boru. Jak jsem již psal, na tuto akci nám přispěl Pardubický kraj ,- Kč z Programu obnovy venkova. Tato dotace je ukázkou, jak by měly fungovat i další dotační tituly, bez zbytečných nároků a nákladů na administrativu, s důrazem na místní znalost a kompetentnost lidí, kteří o dotaci rozhodují. Další, dlouhodobě úspěšný dotační systém, jsou opravy křížků, kapliček a dalších historických záležitostí v rámci grantů Svazku obcí Košumberska. Oba, v posledním vydání RL zmiňované křížky jsou postupně opravovány. Spolu s křížky dostala nový nátěr i kaplička v Brčekolech. Na tržnici jsme se pustili do opravy části budovy bývalé chodby za účelem vytvoření prostor pro podnikání. Tyto práce provádí zaměstnanci obce a jsou pokračováním snahy o co největší využití prostor bývalé cihelny. Prosperující Rosické trhy nám poskytují dostatek prostředků na veškeré opravy a rekonstrukce v areálu prováděné. K výčtu letních aktivit musím přidat údržbu veřejné zeleně. Protože radikálně ubývá občanů, kteří chtějí sušit seno a tím udržovat veřejná prostranství, a protože nárůst ploch, které udržuje obec na své náklady, aniž by byly jejím majetkem, je obrovský, přistoupili jsme k jednání s vlastníky pozemků (např SÚS, bytové družstvo, pozemkový fond atd.) o úhradě nákladů na údržbu. Závěrem chci poděkovat našim spoluobčanům, kteří se zúčastňují zasedání zastupitelstva obce. Věřím, že občanů, kteří mají zájem o veřejné dění, bude přibývat a problémy, před kterými nezavíráme oči, budou řešit ti, kterým to přísluší - a těmi jsou Vaši zastupitelé. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Vybraná usnesení ze schůze Rady Obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích. RO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.p.č. 294/3, p.p.č. 138/5, p.p.č. 1503/13, 1503/57 a 1503/58 a p.p.č. 274, všechny v k.ú. Rosice u Chrasti, p.p.č. 842, 5/3, a p.č. st. 100/2 v k.ú. Bor u Chroustovic, p.p.č. 316/16 v k.ú. Brčekoly a studny s pozemkem na části p.p.č. 518/6 v k.ú. Synčany RO bere na vědomí výpověď z pronájmu části pozemku p.č. 516/1 v k.ú. Synčany a schvaluje zveřejnění záměru na odprodej tohoto pozemku. RO schvaluje jako zhotovitele restaurátorských prací na kříž v Rosicích (1771) a kříž z 19. stol. p. Jaroslava Košvance. RO schvaluje jako zhotovitele oprav místních komunikací u čp. 6 a 24, a u čp. 23 v Boru u Chroustovic Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. RO schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace mezi Obcí Rosice a RECPROJEKTem s.r.o., se sídlem B. Němcové 2625 v Pardubicích na dílo Rosice protipovodňová opatření spojená s revitalizací toku Žejbro RO schvaluje převedení finančního sponzorského daru ZŠ ve výši 25 tis. Kč do rezervního fondu ZŠ. RO schvaluje připojení se Obce Rosice prostřednictvím starosty ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci. RO schvaluje nákup travní sekačky do výše 20 tis. Kč. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení Zastupitelstva Obce Rosice ze zasedání konaného dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích. Zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 zastupitelů. Starosta zasedání zahájil a informoval zastupitele obce (ZO), že pan Mirko Eliášek se vzdal mandátu. Novým členem ZO se stává Stanislav Krejčí, který složil slib a Rada obce mu dle platných zákonů předala osvědčení. ZO projednalo plnění usnesení a zápisu z min. zasedání ZO za období od min zasedání ZO. Starosta otevřel k bodu diskusi. Nebyl vznesen dotaz či připomínka. ZO schvaluje rozpočtové změny č dle přiloženého návrhu. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti a to dle geometrického plánu č /2007 zhotoveného Václavem Hodačem, s. r. o.: p.p.č. 247/2, p.p.č. 247/3, p.p.č. 247/4, p.p.č. 247/5, všechny za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti: p.p.č. 294/3 za vzájemně dohodnutou smluvní cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti dle geometrického plánu /2007 zhotoveného firmou Geodet a Les, a. s.: p.p.č. 138/5 za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti p.p.č. 174/10 (zástavba u VPS) za cenu 150 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Rosice u Chrasti p.p.č. 1508/21 za cenu 30 Kč/m 2. 2

3 ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Bor u Chroustovic: p.p.č. 842, ppč. 5/3 a p.č. st. 100/2, za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemku v k.ú. Brčekoly: podle g.p /2007 zhotoveného firmou Geodet a Les, a. s.: p.p.č. 316/16, Brčekoly 32 za cenu 30 Kč/m 2. ZO schvaluje prodej pozemku a studny na p.p.č. 518/19 v k.ú. Syčany dle geom. plánu č /2007 zhotoveného firmou Václav Hodač, s. r. o., za cenu Kč. ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Svazkem obcí Košumberska a panem Jaroslavem Košvancem č. KDK/07/07 a KDK/07/08 na opravy a restaurátorské práce spojené s opravou křížků v majetku obce. ZO bere na vědomí přehled vytříděného odpadu a objem obdržených finančních prostředků od společnosti EKO-KOM, a. s. za rok ZO bere na vědomí Smlouvu o upsání akcií a započtení pohledávek mezi Obcí Rosice a VAK Chrudim, a. s. ZO schválilo opravu místních komunikací v místní části Bor, kterou provede SÚS PK středisko Luže v celkové ceně Kč. ZO schvaluje dodávku a montáž zásobníkových ohřívačů vody do WC v ZŠ Rosice firmou EKO- PLYN, N+N, s. r. o. v ceně ,74 Kč. ZO schvaluje finanční dar ve výši Kč Českému svazu bojovníků za svobodu na vydání publikace o druhém odboji na našem okrese. ZO schvaluje souhlas na použití pozemků p.p.č a 1548 (cesta na Beránku směr Zájezdec) v k.ú. Rosice u Chrasti pro účely výstavby a servisu pro stanici GSM Vodafone. S tím, že cesta bude po skončení výstavby uvedena do původního stavu. Tato cesta není trvale využívána, proto obec nezaručuje její sjízdnost. ZO schvaluje petici za uspořádání referenda o umístění základny národního raketového systému obrany Spojených států v České republice a její zveřejnění na úřední desce a vyhlášení obecním rozhlasem. Abychom dali občanům možnost se vyjádřit. ZO schvaluje provedení nátěru střechy nad pecí v areálu tržnice (cca 1200 m 2 ). ZO bere na vědomí nájemní smlouvu č. 62 N 07/49 s pozemkovým fondem. SVOZ AMBULANTNÍHO ODPADU Podzimní svoz nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 22. září 2007 v Rosicích u Tůmových čp. 173 od 8.00 do 9.00 hodin u Základní školy 9.00 do u stadionu do u prodejny Jednota do v Synčanech u zvoničky od do v Brčekolech u kapličky do v Boru u kapličky do Každý předá v určený den a čas svůj odpad přímo do sběrného vozu za pomoci pracovníků společnosti EKO Hlinecko. 3

4 Při ambulantním svozu lze do sběrného vozidla odložit následující odpad: ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory, rádia, počítače a podobná zařízení, nábytek, podlahové krytiny, keramiku, pneumatiky, plast. předměty, akumulátory, železo, olejové filtry, mastné hadry, léky, asfalt. lepenky, nádoby od barev, ředidel, lepidel, kyselin, zářivky, výbojky apod. Do tohoto svozu nepatří: zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, dřevní hmota. PODĚKOVÁNÍ My všichni rosičtí vrabci, holubi a slepice mnohokrát děkujeme neznámému sponzorovi za štědrou nadílku kvalitního zrna po celé obci a přilehlém okolí. Před nadcházející zimou je potřeba trochu nabrat na váze, což se nám všem díky Vaší dobrotivosti snadno podařilo, a i když se říká, že s jídlem roste chuť, tak se nám přes veškerou snahu komunikace v obci uklidit nepodařilo. Možná jsme měli pozvat kamarády sysly, určitě by na ně taky zbylo dost. K ZAMYŠLENÍ Divná doba Dnes máme větší domy, ale menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Málo čteme, ale hodně koukáme na televizi. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Kupujeme víc, ale těšíme se z toho míň. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Vytvořili jsme víc počítačů pro víc informací, ale mnohem méně komunikujeme. Odmítáme spalovny, větrné elektrárny, ale nemáme jiné řešení. Zachraňujeme kdejakého chřástala, ale osud lidstva je nám lhostejný. Hmmm, divná doba T+J 4

5 POZVÁNKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obec Rosice si Vás dovoluje pozvat na SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT barokní hudby, který se koná v neděli 30. září 2007 od 16,00 hodin v kostele sv. Václava v Rosicích. Zazní skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, G.Bizeta aj. Vystoupí Kateřina Jirešová varhany Pavla Klepeštová zpěv Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela. Přijďte se svátečně naladit! Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začalo v pondělí 3. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do 31. srpna Provoz a vnitřní režim školy Režim činnosti ve škole : Vyučování začíná v 7.45 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový 5

6 vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.20 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou dle rozvrhu určeny k pobytu dětí v tělocvičně školy. Provoz školní družiny ve školním roce 2007/2008 Přihlášení: od 3. září 2007 (6.45 hod.) ve školní družině u paní vychovatelky Aleny Dostálové (školní družina je v přízemí školy vedle ředitelny). Provoz školní družiny: školní rok 2007/2008 Po - Pá od 6.50 do 7.25 a od do Poplatek: bez poplatku M.Barták, ř.š. ROSICKÉ KOMUNITNÍ TRHY ŠKOLA Je konec prázdnin a opět se vám hlásí KOMUNITNÍ ŠKOLA ROSICE o. s. ŠKOLA PRO VŠECHNY GENERACE Naším cílem je nabídnout vám všem občanům Rosic a přilehlých obcí něco pro relaxaci po těžké práci, něco pro vaši fyzickou zdatnost, ale také vám chceme nabídnout výuku cizího jazyka s rodilou mluvčí. Také bychom vás, kteří máte zájem o počítače, naučili to, co třeba ještě neznáte. Jak vás naše nabídka osloví poznáme až podle vašeho zájmu. Naše škola je vám všem otevřená a těšíme se na spolupráci s vámi. Karate Určeno: všem žákům od 10 let Předpoklady:dobrý zdravotní stav Obsah: září leden, únor červen, pondělí 18:00 19:00 hod., středa 18:00 19:00 hod. Rozsah: 30 hodin (2x týdně/hod.) Lektor: Jaroslav Kocián Cena: 950,- Kč/pololetí (v ceně je zahrnut nájem tělocvičny a lektor) S karate jsme začali ve druhém pololetí loňského školního roku. Čtyřem mladým karatistům se podařilo udělat zkoušky na bílý pásek. Velkým překvapením bylo, že na prázdninovém soustředění získal Stanislav Slavík pásek žlutý. Míčové hry Určeno: žákům druhého stupně 6

7 Předpoklady: dobrý zdravotní stav Obsah: odbíjená, košíková, florbal Termín: říjen květen, čtvrtek 15:00 17:00 Rozsah: 40 hodin (1x týdně/2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 800,- Kč/školní rok Divadelní kroužek Určeno: dětem od 10 do 15 let Obsah: příprava drobných představení, vystoupení na vánočním jarmarku a na akademii Termín: září leden, únor červen, čtvrtek 15:30 17:00 hod. Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2hod.) Lektor: Jana Hrubá Cena: 450,- Kč/pololetí Hrajeme si s flétničkou Určeno: dětem od třídy Obsah: hraní a zpívání pro radost Termín: září leden, únor červen, dobu upřesníme Rozsah: 15 hod. (1x týdně/hod.) Lektor: Bronislava Rabasová Cena: 200,- Kč/pololetí Orientální tanec Určeno: všem, kteří chtějí tancovat pro radost a pro zdraví. Na věku, váze a zdatnosti nezáleží. Termín: září leden, únor červen, úterý 17:00 18:00 hod. nebo 20:00 21:00 hod. (podle zájmu) Rozsah: 18 hod. (1x týdně/hod.) Lektor: Jana Zejfartová Cena: 450,-Kč/pololetí Keramika Určeno: Obsah: Termín: Rozsah: Lektor: Cena: dětem a dospělým účastníci se v kurzech naučí různé keramické techniky, dekorace glazurou, engobou, oxidy a vyzkouší si práci s různými typy hlín září leden, únor červen, pondělí 15:30 17:00 hod. a 17:00 18:30 hod. 30 hod. (1x týdně/2hod.) Ludmila Kociánová 950,-Kč/pololetí Anglický jazyk pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají chuť se naučit anglický jazyk Obsah: výuka Aj rodilým mluvčím zajímavou formou Termín: říjen leden, únor červen, úterý 17:00 18:30 hod. Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: rodilý mluvčí Cena: 2500,-Kč/pololetí Každý student obdrží zdarma studijní materiály 7

8 Šachový kroužek Určeno: všem žákům, kteří si rádi zahrají šachy Termín: září leden, únor - červen Rozsah: 30 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: Petra Brožková Cena: 100,-Kč/pololetí Technický kroužek Určeno: žákům od ročníku Obsah: práce se stavebnicemi Fischer, hlavolamy, číselné hádanky, karuko a sudoku Termín: říjen květen, úterý 15:00 17:00 hod. Rozsah: 40 hod. (1x týdně/2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 750,- Kč/školní rok Počítače pro seniory Určeno: seniorům Obsah: základní obsluha PC Termín: od 2. října vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 8 hod. (4x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 450,-Kč Tvorba webových stránek pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: základy tvorby jednoduchého webu Termín: od 6. listopadu vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 20 hodin (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1000,- Kč MS Office pro začátečníky Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: Word, Excel, pošta Termín: od 19. února vždy v úterý od 15:00 17:00 hod. Rozsah: 20 hod. (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1000,-Kč VÍKENDOVÉ KURZY KERAMIKY Chcete si vymodelovat výrobky nebo dárky pro blízké z keramické hlíny a nemáte možnost chodit pravidelně? Tak právě pro vás jsme připravili víkendy v hlíně. Určeno: dospělým Rozsah: 5 hod./měsíc Termín: každá první sobota v měsíci od 10:00 15:00 hod. Lektor: Ludmila Kociánová 8

9 Cena: 80,-Kč/hod. PALIČKOVÁNÍ Znali byste rádi tajemství paličkování? Tak nyní máte možnost naučit se základní techniky - plátýnko a polohod - a na váš vánoční stromek si upaličkovat vánoční ozdoby. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: tři soboty po 5 hodinách/ 15 hod. Termín: a vždy od 10:00 15:00 Lektor: Pavlína Michalcová Cena: 550,-Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, lektor, materiál podvinky, nitě a pro prvních 9 přihlášených i paličky) ARANŽOVÁNÍ s paní Lenochovou Pokud se vám líbilo aranžovat a vyzdobit si svůj byt vlastními výrobky, máte opět šanci přijít na podzimní aranžování. Vzhledem k tomu, že se aranžuje i ze živých květin, které se musí zakoupit, je podmínkou přihlásit se včas a zaplatit zálohu nejpozději do 18. září 07. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 8 hod. Termín: pátek od 17:00 19:00 hod., sobota od 9:00 15:00 hod. Lektor: paní Lenochová Cena: 350,-Kč DRÁTOVÁNÍ s panem Šimkem Pan Šimek vyšel vstříc vašemu přání pokračovat v drátování. Celou dobu se pečlivě připravoval a vymyslel pro vás další lahůdky. Určitě se máte na co těšit. Určeno: dětem a dospělým Rozsah: 12 hod. Termín: sobota, motýl a další zvířata, strom života, drátujeme hrnec vždy od 14:00 hodin Lektor: pan Šimek Cena: 600,-Kč (můžete platit i jednotlivé kurzy po 200,-Kč), v ceně je zahrnuto kurzovné a materiál. ZÁKLADY MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ Malovat na hedvábí a udělat vlastnoručně malované dárky svým blízkým je určitě zajímavé. Pokud se chcete naučit základy, tak neváhejte a přijďte. Nebudete litovat. Určeno: dětem i dospělým Obsah: výklad a ukázky technik Rozsah: 12 hod. Termín: sobota od 10:00 16:00 hod od 10:00 16:00 hod Lektor: Petra Stejskalová Cena: podle počtu kurzistů 500,- 700,- Kč Naučíte se 4 základní techniky: akvarelová malba na hedvábí; muchláš (mačkaná technika spojená se stříkanou); konturová technika; tradiční japonská vosková technika kombinovaná o voskový tisk. Každý si odnese 4 hotové výrobky Cena zahrnuje kurzovné, barvy a hedvábí. Vzhledem k nutnosti zakoupit hedvábí podle počtu kurzistů je třeba předem zaplatit zálohu 50% a to do 1. října 07 9

10 ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍKŮ Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 3 hod. Termín: od 14:00 17:00 Lektor: paní Štěpánková Cena: 130,-Kč VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ s paní Lenochovou Určeno: dětem i dospělým Rozsah: 6 hod. Termín: od 16:00 19:00 hod. nebo od 16:00 19:00 hod. Lektor: paní Lenochová Cena: 200,- Kč KURZY, KTERÉ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NA DRUHÉ POLOLETÍ Malování na sklo s Marcelou Kohoutovou Velikonoční aranžování s paní Lenochovou Velikonoční zdobení perníků Ubrousková technika Termíny včas upřesníme ve vývěsce KOŠ před školou, v Rosických listech a na stránkách Komunitní školy Rosice Přihlásit se můžete u koordinátora KOŠ Ludmily Kociánové na tel nebo na ové adrese Za Komunitní školu Rosice koordinátor Ludmila Kociánová OKÉNKO DO HISTORIE Ves Bor leží 12 km jihozápadně od Vysokého Mýta. První historická zpráva o vsi pochází z roku Před rokem 1848 platil Bor polovinu desátek biskupské vrchnosti v Chrasti a druhou polovinu do Chroustovic, kam patřila panstvím a byla přifařena. V roce 1838 měl Bor 174 obyvatel o 34 domech. Bor měl charakter převážně zemědělský. V blízkosti byly opukové lomy, z nichž se bral kámen na místní stavby. Údaje z roku 1857 ukazují, že Bor nebyl tehdy samostatnou politickou obcí, kterou byly Chroustovice. Tou se stal až v roce V roce 1890 žilo v obci Bor 293 obyvatel ve 24 domech, v roce obyvatel a v roce obyvatel v 52 domech. Vlastní školu jednotřídku - získal Bor v roce Tato škola byla umístěna v nevyhovují budově. Vlastní školní budova byla postavena v roce Kapličky v Boru 10

11 Kaplička v Boru na návsi byla vysvěcena 3. července Kaplička je zasvěcena blahoslavené Panně Marii. Postavena byla nákladem ze sbírky občanů. Druhá kaplička v Boru byla postavena na počátku 19. století. Stanislav Machala ROSICKÉ TRHY V ROCE 2007 V roce 2002 by málokdo věřil, že Rosické trhy se budou konat nepřetržitě již šestým rokem a zájem prodejců i návštěvníků bude rok od roku stoupat, o čemž nás přesvědčují dosahované výsledky jak v účasti prodejců tak i návštěvníků. Díky trhům se obec Rosice stala pojmem nejen v blízkém okolí, ale i v celém regionu. Kromě trvalé propagace těchto trhů má na výsledcích letošního roku významný podíl i trvale příznivé počasí, které k účasti na trzích přímo vybízí. Možno říci, že již začátkem tohoto roku, kdy trhy začaly, tj. 3. března, byla účast nad očekávání a nebyla srovnatelná s minulými měsíci předcházejících let. Podíváme-li se na I. pololetí letošního roku, musíme říci, že výsledky byly nejlepší za celou dobu trvání Rosických trhů. Stává se již tradicí, že jarní a podzimní měsíce jsou pro pořádání trhů ty nejlepší, neboť letní měsíce červenec a srpen jsou ve znamení dovolených a prázdnin, čímž návštěvnost trhů klesá. Přesto můžeme být i v letošním roce s návštěvností spokojeni. Je potěšitelné, že zákaz prodeje živé zvěře v červenci a srpnu neohrozil pořádání trhů, a nyní, kdy prodej byl opět povolen, nastává očekávaný rozvoj trhů, neboť prodej živých zvířat se stal široko daleko známý a oblíbený, o čemž svědčí přítomnost návštěvníků z Pardubic, Hradce Králové, Havlíčkova Brodu a Středočeského kraje. Zatímco některé trhy v blízkém okolí se potýkají se svojí budoucností, nelze to říci o našich trzích, jejichž průběh je na dobré úrovni, a to nejen díky obětavé práci pracovníků trhů, ale i opatřením Obecního úřadu Rosice, který věnuje těmto trhům trvalou pozornost. Bude-li tato pozornost Rosickým trhům ze strany obecního úřadu věnována i nadále, můžeme s jistotou říci, že Rosické trhy nebudou mít v budoucnosti konkurenci a stanou se vyhledávaným místem nejen pro trhy, ale i pro další kulturní a sportovní události. 11

12 V současné době je trvalá snaha vedení trhů a obce o rozšíření sortimentu nabízeného zboží s tím cílem, aby všichni, kteří se trhů zúčastní, nakoupili vše, co potřebují, a odcházeli z trhů spokojeni nejen s nákupem, ale i s příjemně stráveným sobotním dopolednem. Ohlédneme-li se na začátek letošního roku, můžeme říci, že již prvního trhu konaného se zúčastnilo přes 500 návštěvníků a 100 prodejců, z nichž si přes 30 prodejců předplatilo svá prodejní místa. V dubnu počet návštěvníků přesáhl 2000 a prodejců 160. Tím se ukázala nutnost otevření dalšího vjezdu od Řestok. Potvrdilo se, že prodej sadby, květin, okrasných stromků a živé zvěře se stal velmi proslulým v širokém okolí. Přes 2000 návštěvníků a 100 prodejců v měsících květnu a červnu se stalo samozřejmostí. Koncem června vydala Krajská veterinární správa mimořádné veterinární opatření s tím, že od je zákaz prodeje živé zvěře na všech tržnicích. Tento zákaz měl nepříznivý dopad i na Rosické trhy v červenci a srpnu. Prodej byl opět povolen novým nařízením platným od 15. srpna. V měsících červenci a srpnu se projevil pokles účasti na trzích, a to jak návštěvníků tak i prodejců, ale poslední trhy vykazují opět oživení, které by mělo v příštích měsících narůstat. O celkové situaci v II. pololetí a celého roku budete seznámeni v příštích číslech Rosických listů. Ing. Karel Matoušek DYNAMO ROZPIS SOUTĚŽÍ V KOPANÉ podzim Datum Žáci Dorost Muži Rosice Dřenice Chroustovice Rosice Rosice Nasavrky odj. 13:15 zač. 14:00 zač. 17:00 9. září středa 12. září sobota 15. září 16. září sobota 22. září 23. září pátek 28. září sobota 29. září Luže Rosice odj. 16:00 zač. 17:00 Hroch. Týnec Rosice odj. 9:00 Rosice Svratouch volno Rosice Ronov zač. 17:00 Rosice Rozhovice Ctětín Rosice odj. 15:30 zač. 16:30 Svratouch Rosice odj. 9:00 Rosice Luže Hroch. Týnec Rosice odj. 15:00 zač. 16:30 Rosice Chrast zač. 16:30 Vítanov Rosice odj. 14:30 zač. 16:30 12

13 30. září sobota 6. října 7. října sobota 13. října 14. října sobota 20. října 21. října sobota 27. října 28. října sobota 3. listopadu 4. listopadu Mířetice Rosice odj. 8:30 zač. 9:30 Rosice Křižanovice Ronov Rosice odj. 8:45 Rosice Bradlo Bořice Rosice odj. 9:00 Rosice Svídnice Rváčov Rosice odj. 12:00 zač. 13:00 Rosice Tuněchody Bojanov Rosice odj. 9:00 Rosice Proseč Skuteč Rosice odj. 10:30 zač. 11:30 Rosice Mířetice zač. 16:00 Heř. Městec Rosice odj. 14:00 zač. 16:00 Rosice Bítovany zač. 15:30 Ronov Rosice odj. 12:30 zač. 14:30 Rosice Svídnice zač. 14:00 Petr Dachovský Z DOB SOUČASNÝCH I DÁVNO MINULÝCH... Chvála mravencům aneb Jezdecký den v Rosicích Možná Vám připadá titulek nesmyslný. Ale ne, nezbláznil jsem se ani nehodlám vědecky rozebírat vliv pocení mravenců na rezavění podkov. Chtěl bych jen obyčejně poděkovat nejen obci, ZD Rosice, ale i ostatním sponzorům. Když jsem začal jezdecký den chystat, bylo mně jasné, že je to dost práce a že nás na ni moc nebude. Pak se ale čas nachýlil a začal se vozit materiál na závodiště. S každou jízdou se na louce zvyšoval počet místních děcek všech věků a velikostí a do pomáhání se vrhli s vervou, až mně hlavou prolétlo: Hele mravenci. Přezdívka se ujala a stačilo pak zavelet: Potřebuju 3 mravence tam a tam a už se tam hrnulo půl mraveniště. Není dnes bohužel tak běžné, aby si lidé tak pomáhali, ale mezi mravenci je to zřejmě jinak. Takže ještě jednou díky vám, mravenci. A za rok vás zase čekám na louce, klidně vezměte s sebou i brouka Pytlíka. Váš Ferda - Jindra Urban 13

14 V neděli 26. srpna se v Rosicích uskutečnila pro většinu z nás naprosto ojedinělá akce. Stáj Equi PaM uspořádala na louce Na Labouni jezdecký den. I přesto, že parkurové skákání je v Rosicích něco nezvyklého, dokázala celá akce přilákat spoustu návštěvníků. Určitě k tomu přispělo hezké počasí, ale největší zásluhu na zorganizování celého programu má ing. J. Urban. I když ho příprava programu stála jistě mnoho práce a sil, budeme věřit, že se dočkáme v příštím roce jezdeckého dne opět. To, že kůň je krásné a ušlechtilé zvíře, je stará známá pravda. Že je kolem koní ale spousta dřiny, to je pravda také. V kalendáři pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů Rolník jsem se dočetla, jaká operace bylo kování koní: Kování koní Podává profes. Závodný Hospodář musí dbáti, aby kopyta koňská byla vždy v náležitém stavu, aby se dokonale mazala dobrým tukem, (vaselinem), by byla stále vláčná, aby každých pět šest neděl se překovala. Kování dějž se jak zákon nařizuje jen oprávněným tomu kovářem, a i tomuto nutno ještě pohlížeti na prsty. Jsou-li kopyta příliš křehká, nepostačí mazání tukem, tu zabalíme je na noc do hadru s kravským lejnem, po případě radno i vlhkými hadry je obložiti, jelikož tím se stanou pružnějšími, měkčími. Kdyby se v zimě kůň zašlápnul do korunky, nemeškejme poslati pro zvěrolékaře, aby včas vada se odstranila, by později nevznikla v stěně rohové trhlina, čímž by se stal kůň ku práci neschopným na delší dobu a mnohdy navždy. Zásady podkovářské dají se v krátkosti takto naznačiti: Podkova nesmí se jen přibíti na ohrubu kopyta a spodní plochu má nejvýš 5 mm přesahovati a musí se přizpůsobiti tvaru kopyta. Přibíjením podkovy nesmí se nikdy poraniti neb otlačiti masité části kopyta. Podkova nesmí se nikdy přibíjet horká nebo žhavá ležeti delší dobu na spodní ploše kopyta, ježto se tím roh zbytečně vysušuje. Na zimu jinak kovati nutno než v létě, neboť na náledí by se koně s obyčejným kováním smekali. V zimě tedy ková se na ostro, a nebo do obyčejných podkov upevní se zvláštní ozubce na šroub. Rovněž máme pro každý chorobný stav kopyt míti vždy zvláštní podkovy. V létě dáváme koním kočárovým nejlépe podkovy úplně bez ozubců, hospodářským pak vždy s ozubci, by dobře mohli se o zem opírati a se nesmekati. ROLNÍK kalendář pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů zapůjčila paní Vlasta Santová. - rok 1929 mně laskavě 14

15 Foto: Martina Malinská TANEČNÍ SKUPINA IGNIS Do úspěšné taneční skupiny hledáme nové tanečnice!!! Co nabízíme? fajn kolektiv tréninky 2krát týdně účast na celorepubliko-vých soutěžích účast na plesech a jiných společenských akcích Co požadujeme? věk minimálně 14 let cítění hudby chuť tančit taneční zkušenosti vítány Poplatek: 100Kč za pololetí + kostým a cestovné v případě účasti ve formaci Kontakty: Tel. : nebo

16 SDH ROSICE ZVE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSICE si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku o POHÁR STAROSTY OBCE, která se uskuteční v sobotu 15. září 2007 v areálu Rosických trhů Program: 19:30 prezence, 20:00 nástup, 20:15 - zahájení soutěže. V průběhu i po skončení útoků bude hrát oblíbená skupina ŠMEHYDLO. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. října 2007 Neprodejné 16

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Trinklová Jindřiška, Němec Roman Němcová Věra, Severová Leona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více