Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce: Vítězslav Charvát Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: MgA. Blanka Chládková Brno 2012

2 Bibliografický záznam CHARVÁT, Vítězslav. Možnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu. [The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market] Brno, s. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Anotace Bakalářská práce Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu pojednává o hudebním trhu v České republice, který je přeplněný, co se amatérských kapel týče. Analyzuje festivaly, soutěţe a kluby, které u nás dávají moţnost vyniknout právě startujícím hudebním uskupením. V dalším bodě se snaţí rozluštit efektivnost manaţera u takové kapely a jeho jednotlivé činnosti a vlastnosti, kterými by mohl pomoci. Annotation Bachelor thesis The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market is about the music industry in the Czech republic, filled with amateur bands. It analysis festivals, competitions and clubs, which give those starting music groups opportunities. It also tries to recognize the effectivness of the group manager and his actions and qualities. Klíčová slova Hudební management, management umění, rocková kapela, hudba, hudební klub, soutěţ kapel, hudební festival Keywords music management, artsmanagement, rock band, music, music club, bands contest, music festival

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a pouţil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a pouţívána ke studijním účelům. V Brně dne Vítězslav Charvát

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi pomáhali při tvorbě této práce, konkrétně pak MgA. Hance Krejčí, PhD. za její konzultace a celé kapele Second- Hand HusBand za moţnost spolupracovat s nimi.

5 Obsah ÚVOD HUDEBNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUTĚŢE SVŠ Music Star STAROBRNO ROCK BATTLE Hard Rock Cafe Battle of the Bands ROCK ARÉNA LÍHEŇ Gambrinus Excelent Talents ČESKÝ YOUTUBE FEST Votvírák Talent MERCEDES BENZ Live Space Skutečná liga Šance Muzikus Startér LIVE XT FutureLine Závěr k soutěžím FESTIVALY Majálesy Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha Nekomerční majálesy Ostatní festivaly Rock for People Votvírák Sázavafest Open Air Music Fest Přeštěnice Basinfirefest Open Air Festival Jam Rock Brněnský Čarodějáles Závěr k festivalům KLUBY Kluby spojené se soutěží Hard Rock Cafe Praha Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club Palác Akropolis Music City Klub Hudební klub XT METRO MUSIC BAR Ostatní kluby H-Club Šumperk Hudební klub Melodka Brno Závěr ke klubům ZÁVĚR K HUDEBNÍMU PROSTŘEDÍ INFORMACE O KAPELE OBECNÉ INFORMACE Historie kapely Stylové zařazení SHHB BUDOVÁNÍ IDENTITY KAPELY Debutové CD Grafika CD... 27

6 Potisk CD Tisk bookletů Nahrávání a míchání Vydání CD Zastupování Webová prezentace Hudební servery Ostatní servery Logo kapely Další prvky vizuální identity Image na pódiu SHHB V HUDEBNÍM PROSTŘEDÍ SHHB v SVŠ Music Star SHHB v Hard Rock Cafe Battle of the Bands SHHB v ROCK ARÉNA LÍHEŇ SHHB ve Votvírák Talent SHHB a MERCEDES BENZ Live Space Závěr k hudebnímu prostředí a SHHB ROLE MANAŢERA SHHB A MANAŢERSKÉ ZASTOUPENÍ Manažer SHHB Konkrétní činnosti manažera SHHB Seznámení s myšlenkou Mapování prostředí Obeslání jednotlivých možností prosazení Práce na CD Internetová prezentace Tvorba loga a dalších prvků vizuální identity POTŘEBA MANAŢERA V ZAČÍNAJÍCÍ SKUPINĚ ZÁVĚR POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SLOVNÍK SEZNAM PŘÍLOH... 47

7 Úvod P o d le n á z vu t é t o ba k a lá ř s k é p r á c e b y s e mo h lo z d á t, ţ e s e je d n á o ná vo d, ja k p r o s la v it k a p e lu a d o st a t s e s n í d o v š e c h h it p a r á d u ná s a s na d i v z a hr a n ič í. T o h le z d á n í je o v š e m k la mn é. M ít p ř e s n ý ná vo d, t a k ne n í t ř e ba s t u d o va t a p s á t d ip lo mo vo u p r á c i. P ř e s t o e x ist u jí d v a d ů vo d y, k t e r é be z e s p o r u p ř is p ě l y k t o mu, a b y d a n á k a p e la d o s á h la t o ho, č e ho p r o z a t ím d o s á h la. P r v n í m bo d e m, k t e r ý je ve l m i d ů le ţ it ý, je s a mo t ná k a p e la, k t e r á má p ř e d p o k la d y k t o mu, a b y s e v hu d e b n í m p r o st ř e d í p r o s a d i la. D r u h ý m bo d e m je m yš le n k a, s e k t e r o u je t ř e ba p r a c o va t o d po č át k u p ů s o be n í v k a p e le, a s e k t e r o u s e mu s í z t o t o ţ n it vš ic h n i č le n o vé k a p e ly K a ž d ý o d e h r a n ý k o n c e r t, a ť u ž p r o j e d n o h o n e b o t i s í c d i v á k ů, j e p r o n ě c o d o b r ý. Ka ţ d ý je d e n k o nc e r t t o t iţ ne p ř iná š í je n z k u š e no s t, a le i mo ţ no s t, a b y s i k a p e l y ně k d o vš i m nul. N a ná s le d u j íc íc h s t r á nk á c h t ét o p r ác e s e t e d y n e o b je v í ná vo d, ja k z a č ín a j íc í r o c k o vo u k a p e lu z v id it e ln it, a le s p íš e p o z na t k y a z k u š e no s t i, k t e r é s e o b je v i l y bě he m p r á c e p r o d u k č n ího a bě h e m ma p o vá n í h u d e b n ího p r o s t ř e d í, t e d y f e s t iv a lů, k lu bů a s o u t ě ţ í. P o d s t a t n ý bu d e t a kt é ţ p o p is f u ng o vá n í k a p e l s ma na ţ e r e m a e f e k t iv no s t p r o d u k č n ího. P r v n í č á s t je v ě no vá n a hu d e b n í mu p r o s t ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, d r u há p a k p ř íp a d o vé s t u d ii z a b ý v a j íc í s e fu ng o v á n í m k o nk r é t n í k a p e l y n a hu d e b n í m t r hu, a p o s le d n í p o p is u je je d no t liv é č in no s t i ma na ţ e r a a je ho e f e k t iv no s t. 1

8 1 Hudební prostředí v České republice V t ét o k a p it o le n a le z ne me p o z na t k y k hu d e b n í mu p r o st ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, k t e r é s e z á r o ve ň t ýk a j í mo ţ no s t í p r o s a z e n í z a č ín a j íc í k a p e l y. Z a b ýv á s e t e d y p o p ise m s o u t ě ţ í, f e s t iv a lů a k lu b ů, k t e r é ja k ý mk o l iv z p ů s o be m u m o ţ ňu j í z v id it e ln ě n í s t a r t u jíc ím hu d e b n í m u s k u p e n í m. P ř e s t o, ţ e t a ko vé mo ţ no s t i e x ist u jí, p r o s a d it s e na hu d e b n í m t r hu, k t e r ý je p ř e p lně n ý ( a le s p o ň c o s e a ma t é r s k ýc h s k u p in t ýč e ), ne n í je d no d u c hé. Z a a ma t é r s k o u s k u p i nu s e v t o mt o p ř íp a d ě p o va ţ u je t a, je ţ n e mů ţ e p ř in é s t č l e nů m p ř i mě ř e n ý a t r va l ý f in a nč n í p ř í je m. 1.1 Soutěže C o s e t ýč e s o u t ě ţ í hu d e b n íc h k a p e l, j s o u bu ď t o s p o jo v á n y s hu d e b n í m i s e r ve r y ne bo f e s t iva l y. T ř e t ím d r u he m jso u s o u t ě ţ e, kt e r é jso u ná ho d ně o r g a n iz o va n é r ů z n ý m i s p o le č no s t mi, k o n k r é t ně p a k je j ic h ma r k e t ing o v ý m i o d d ě le n í m i. T y jso u p a k ve l m i lá k a v ým a ú č i n n ý m e ve nt ma r k e t ing o v ý m t a he m n a p ř ík la d u f ir e m, je ţ s e z a b ýv a j í p ivo v a r n ic t v í m ( S V Š M u s ic S t a r St a r o br no, R a d e g a s t L íh e ň R a d e g a s t, G a mbr in u s E x c e le nt T a le nt s G a mbr in u s a t d. ) SVŠ Music Star S V Š je z k r a t k a St a r o br ně n s k é ve č e r n í š k o ly, c o ţ je p r o je k t p ivo va r u S t a r o br no, k t e r ý v yt vo ř ila k o mu n ik a č n í a g e nt u r a M e d ia A g e, s. r. o. V po dst a t ě s e je d n á o p r o je k t, k t e r ý b ě ţ í j iţ n ě k o lik á t ým r o k e m v B r ně, O lo mo u c i a Z lí n ě, a je u r č e n p r o s t u d e nt y v yso k ýc h š k o l. Ka ţ d ý z a r e g ist r o va n ý ú č a s t n ík š k o ly z ís k á vá u r č it é v ýho d y, ja k o s le v y na p r o d u k t y S t a r o br na ne bo na p r o d u k t y p a r t n e r ů a h la v n ě s le v y na k o nc e r t y a a k c e p o ř á d a né S V Š. T e nt o p r o je k t p r o b íhá c e l ý r o k 2

9 a je r o z d ě le n n a d va s e me s t r y, a b y t a k p ř ip o mín a l r o k a k a d e m ic k ý. S V Š v r o c e u s p o ř á d a la s o u t ě ţ s ná z v e m S V Š M u s ic S t a r, kt e r á b yla p r á v ě p r o z a č ína j íc í k a p e l y. V ít ě z t é t o s o ut ě ţ e s i mo h l o d né s t ho d no t né c e n y, a le p ř e d e vš í m mo ţ no s t v yst u p o va t na je d no m z br ně n s k ýc h fe s t iva lů Č a r o d ě já le s A vš a k ne v ýho d n ý p r o s t o r k v yst o u p e n í, k t e r ý b y l u r č e n na me n š í s t a g e ve 1 4 : 0 0, k d y s e br á n y a k c e t e p r ve o t e v ír a j í a na hla v n í m p ó d iu v yst u p u je z ná má k a p e la, z a s e t a k o vo u r a d o s t ne p ř in á š í. N a d r u ho u s t r a nu s e ne s m í z a p o mín a t n a ú vo d n í m yš le n k u, ţ e k a ţ d é v yst o u p e n í je k ně č e mu d o br é. P r v n í m k r o k e m b y la be z p la t ná r e g i s t r a c e, k d y s k u p in y mu s e l y z a s la t n a hr á vk u ve fo r má t u mp 3, k t e r á p a k b y la v yst a ve n a n a w e bo v ýc h s t r á nk á c h, k d e b y lo p r o s t u d e nt y S V Š u mo ţ n ě no h la s o va t p r o s vé f a vo r it y. T ř i ne j le p š í k a p e l y p o s t o u p il y d o f in á lo vé ho k o la, k t e r é s e o d e hr á v a lo v je d no m z ne jz n á mě jš íc h br n ě nsk ýc h k lu bů M e t r o M u s ic B a r ( v iz p ř ílo ha č. 1 P la k á t S V Š ) STAROBRNO ROCK BATTLE 2012 V p o d s t at ě jd e o s t e jno u s o u t ě ţ, ja k o b yla S V Š M u s ic S t a r v r o c e N e s la p o d t it u l M e t r e m na Č a r o d ě já le s a o p ě t s li bo va la n e j le p š í k a p e le v yst o u p e n í n a j iţ z m iňo va né m Č a r o d ě já le s e. S t e jně t a k v ít ě z n á k a p e la v yst u p o va la v ne p ř í l iš a t r a kt iv n í m č a s e, a t o ja k o p r v n í v 1 5 : 0 0 na je d né z ve d le jš íc h sta g e, kt e r á s e jme no va la s a mo z ř e jmě p o d le z m iňo v a né ho p ivo v a r u S t a r o br no. Č a r o d ě já le s je v p o s le d n íc h le t e c h p o t la č o vá n k o nk u r e n č n í c e lo r e p u b l ik o vo u a k c í M a já le s, k t e r ý je lé p e d r a ma t u r g ic k y p r o p r a c o va n ý a č ít á s p o u s t u d ílč íc h a k t iv it s p o je n ýc h s e s t u d e nt s k ý m i o s la v a m i ( v íc e v iz k a p it o la M a já le s y). 3

10 1.1.3 Hard Rock Cafe Battle of the Bands H a r d R o c k C a f e B a t t le o f t he B a nd s je d a lš í z t ě c h s o u t ě ţ í, k t e r é jso u s o u č á s t í e ve nt ma r k e t ing u ně ja k é f ir m y, v t o mt o p ř íp a d ě s e je d n á o H a r d R o c k C a fe. N a r o z d íl o d s o u t ě ţ e p ř e d c ho z í b y la B a t t le o f t h e B a nd s c e lo s vě t o vá, o vše m p o s t u p s o ut ě ţ e n í je t é mě ř s t e jn ý. N e jd ř ív e o d e s la t p ř ih lá š k u, z a lí b it s e p o r o t ě a p a k u ţ v yst o u p it ţ iv ě v H a r d R o c k C a f e P r a ha ( v iz p ř ílo h a č. 2 P la k á t H a r d R o c k C a fe ). Č t yř i n e j le p š í k a p e l y s vě t a mě l y š a n c i v yh r á t v yst u p o vá n í na p r e s t iţ n í m f e s t iv a le H a r d R o c k C a l l in g v L o nd ýn s k é m H yd e P a r k u, k t e r ý je p o va ţ o v á n z a je d n u z ne jd ů le ţ it ě jš íc h hu d e b n íc h u d á lo s t í V e lk é B r it á n ie v p o s le d n íc h p ě t i le t e c h. N a f e s t iv a lu v yst o u p il i k u p ř ík la d u Ae r o s mit h, E r ic C la p t o n, P a u l M c C a r t ne y, S t e v ie Wo nd e r, T he W ho a d a lš í ROCK ARÉNA LÍHEŇ P r v n í r o č n ík t é t o s o ut ě ţ e s e o d e hr á l v r o c e p o d ná z ve m L íh e ň. V r o c e d o š lo k p r o po je n í s e s o u t ě ţ í R o c k Ar é n a a s o u t ě ţ na s b ír a la p ř e s z ú č a s t ně n ýc h k a p e l. S o u t ě ţ v d ne š n í p o d o bě n e s e p ř íd o me k R A D E G AS T, c o ţ z na č í, ţ e e v e nt ma r k e t ing č e s k ýc h p i vo va r ů s e p r o f i lu je ja s n ý m s mě r e m. L íh e ň má v e l m i p o d o b ná p r a v id la j a k o všec h n y o s t a t n í s o u t ě ţ e o bd o bné ho c ha r a k t e r u. R e g ist r a c e na je d no m z hu d e b n íc h s e r ve r ů, v t o mt o p ř íp a d ě r o c k. c z, h la s o vá n í f a no u š k ů s k r z e R á d io H e y a hu d e b n í s e r v e r y, ţ iv é v yst o u p e n í v je d no m z k lu bů R o c k & R o ll G a r a g e R e s t a u r a nt a M u s ic c lu b v O s t r a v ě. V p r a v id le c h r o k u b y la s l ibo v á na p r o fe s io n á ln í p o r o t a, s e k t e r o u s e bo hu ţ e l vě t š in a k a p e l ne s e t k a la v G a r a g e c lu bu t o t iţ r o z ho d o va l b a r ma n, z vu k a ř a je d e n z o r g a n iz á t o r ů a k c e, c o ţ js o u do hr o ma d y t ř i h la s y, z č e ho ţ je d e n mů ţ e v ýr a z ně o v l iv n it v yst o u p e n í k a p e l y ( z vu k a ř ) a d r u h ý p ř i v yst o u p e n í ne má n a ho d no c e n í č a s ( ba r ma n). J e n u t né k o n s t a t o va t, ţ e r o č n ík ( R a d e g a s t 4

11 L íh e ň ) s e p o s u nu l v t o mt o o hle d u z na č ně k u p ř e d u. V e f in á le k a p e l y ho d no t ilo r o v n ýc h 1 8 p o r o t c ů z r ů z n ýc h o bo r ů po ř a d at e lé, z vu k a ř i, p r o d u k č n í f e s t iva lů, p a r t ne ř i, hu d e b n íc i a t d. M e z i p o r o t c i b y l i č le no vé k a p e l y A ir f a r e ( a g e nt u r a, k t e r á je z a s t u p u je, P o po f f p r o d u c t io n, je je d n í m z o r g a n iz á t o r ů s o ut ě ţ e ), kt e r á p a t ř í v d ne š n í d o bě me z i p ř e d n í k a p e l y n a š í hu d e b n í s c é n y. V ít ě z o vé je d e ná c t é ho r o č n ík u s i o d ne s l i ba l íč e k le t n íc h v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, ho d no t né c e n y a t ýd e n n í d o vo le no u v I t á li i. D r u hé míst o b y lo o c e ně no me n š í m b a l íč k e m v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, t ýd e n n í m p r o ná je m hu d e b n ího s t u d ia Wo o d ma n z d a r ma ( M a r c e l L e s n í k - ma j it e l k lu bu G a r a g e i j me no v a né ho s t u d ia ). Z d e s e o p ě t r ýsu je u r č it ý p o s u n k u p ř e d u, k d y je o c e ně no v íc e k a p e l v íc e c e na m i, k t e r é js o u a t r a kt iv n ě jš í ne ţ v p ř e d c ho z íc h r o č n íc íc h Gambrinus Excelent Talents 2012 D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á je e ve nt m a r k e t ing o v ý m t a he m je d no ho z č e s k ýc h p ivo v a r ů. T a t o s o ut ě ţ je p r o p o je na s o f ic iá ln í m M a já le s e m ( v iz k a p it o la M a já le s y), k t e r ý j e v B r ně k o nk u r e nč n í a k c í Č a r o d ě já le s u, t e n je na o p a k p r o p o je n s e z n a č k o u S t a r o br no ( r o k u jiţ z m iňo va n ý S V Š M u s ic S t a r, r o k u St a r o br no R o c k B a t t le ). M o ţ no s t h la s o vá n í u S V Š M u s ic S t a r b y la p o d mín ě n a r e g ist r a c í u S t a r o br ně ns k é ve č e r n í š k o ly, a b y t a k d o š lo k ú p ln é mu p r o p o je n í s e z n a č k o u S t a r o br no. S t e jno u c e s t o u s e v yd á vá i G a mb r in u s, k t e r ý s p a d á d o ko nc e r nu P lz e ň s k é ho p r a z d r o je. H la s o vá n í v s o u t ě ţ i G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s je p o d mín ě no r e g ist r a c í na f a c e bo o k u a ná s le d n ý m f a no u š k o v s t v ím s t r á n k y G a mb r in u s E xc e le nt, c o ţ je je d e n z p r o d u kt ů z miň o va né ho p ivo va r u. Z a t ímc o v ít ě z o vé S V Š M u s ic S t a r d o s t a li p o u z e je d nu b e č k u p iva S t a r o br no, v ít ě z o v é T a le nt u d o s t a li p ivo G a mb r in u s E xc e le nt na c e l ý r o k z d a r ma a n a v íc mo ţ no s t u s k u t e č ně n í 5

12 na hr á v k y je d n é p ís n ě v p r o fe s io ná l n í m s t u d iu p o d v e d e n í m z n á mé ho č e s k é ho p r o d u c e nt a B o r ise C a r lo f f a, k t e r ý s p o lu p r a c o v a l s k a p e la m i ja k o AI R F AR E, Kr yšt o f a C ha r l ie S t r a ig ht. H la v n í m c í le m s o u t ě ţíc íc h je v š a k z ř e j mě v yst u p o vá n í na je d no m z M a já le s ů, k t e r é jso u p o ř á d á n y ve č t yř e c h mě s t e c h Č e s k é r e p u b l ik y, a t o v B r ně, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a P r a z e ČESKÝ YOUTUBE FEST D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á s l ib u je v yst u p o vá n í n a ř a d ě f e s t iv a lů, k o nk r é t ně p a k J a m R o c k ( Ţ a mb e r k ), U n it e d I s la n d s ( P r a ha ), P r a g u e c it y f e s t iva l ( P r a ha ), R o c k fo r p e o p le ( H r a d e c Kr á lo v é ), S á z a v a f e s t ( B e n e š o v), O p e n A ir f e s t iv a l ( P a n e nsk ý T ýne c ). Kr o mě v yst o u p e n í z a r u č u je ně k o lik mě s íc ů r e g ist r a c e v s ít i z k u s e b n y. c o m ( int e r n e t o v ý s e r ve r s hr o ma ţ ď u j íc í in fo r ma c e o vo ln ýc h z k u š e b n á c h p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e ). P ř ih lá s it s e mo ho u k a p e ly ne bo hu d e b n íc i s e s vo u o r ig in á l n í t vo r bo u v č e s k é m ja z yc e. K a ţ d ý s o u t ě ţ íc í mů ţ e p ř ih lá s it a ţ 5 k lip ů v d é lc e ma x. 5 min u t. P o s k o nč e n í p ř ih la š o v a c í f á z e ( v r o c e s e p ř ih lá s i lo p ř e s k lip ů ) z a s e d n e p o r o t a a v yb e r e 1 5 f in a l ist ů, z n ic h s i p a k k o mu n it a Y o u T u be s v ým i h la s y z vo lí v ít ě z e. P o r o t a je s lo ţ e n a z e č le nů s k u p in y T a t a B o js ( p ř e d s e d o vé p o r o t y M i la n C a is, M a r d o š a ), A lb e r t a Č e r né ho z C ha r l ie S t r a ig ht ( z a t ím z ř e jmě n e jú s p ě š ně jš í č e s k á m la d á hu d e b n í s k u p in a ), F la t t u s ( lo ň s k ý v ít ě z ), J a r d y H u d c e z ir e p o r t a L u k á š e P a u lů z O S A. V e lm i z a j í ma vá je s k u t e č no s t, ţ e t u t o so ut ě ţ s p o lu o r g a n iz u je p r á vě O c hr a n n ý s va z a u t o r s k ý p r o p r á va k d ílů m h u d e b n í m, o. s. ( d á le je n O S A), k t e r ý s e p r á vě v p o s le d n íc h le t e c h z a č ín á vě no v a t t a le nt ů m z na š í r e p u b l ik y. V r o c e ve s p o lu p r á c i s B o h e m ia J a z z Fe s t o r g a n iz o va l s o u t ě ţ o ne jle p š í j a z z o vo u s k la d bu m la d é ho a u t o r a do 3 0 le t. N e d á v no p ř iše l s p r o g r a my P a r t ne r s t v í O S A, ja k o 6

13 O S A ţ iv ě p o d p o r a hu d e b n íc h p r o d u k c í, O S A p o má há d o br o č in n é k o nc e r t y, V yr o b e no s O S A p o d p o r a p ř i v ýr o bě, v yd á vá n í a z p ř íst u p ně n í h u d e b n íc h d ě l, O S A t a le nt p o d po r a z a č ín a j íc íc h m la d ýc h hu d e b n íc h a u t o r ů, ko nc e r t ů a fe s t iva lů p r e z e nt u jíc í m la d é hu d e b n í a u t o r y a s t u d ijn í p o b yt y p r o hu d e b n í a u t o r y s p o je n é s v yt vo ř e n ím hu d e b n ího a u t o r s k é ho d íla. D a lš í m z o r g a n iz á t o r ů je irepo r t, c o ţ je mu s ic a n d s t yl e ma g a z ín, k t e r ý má i v e l m i d o br ý i nt e r ne t o v ý s e r v e r ir e p o r t. c z. Z d e mů ţ e me n a lé z t p o d o bu s me d i á ln í m z a j išt ě n í m s o u t ě ţ e R o c k Ar é n a L íh e ň ( n yn í u ţ R a d e g a s t L íh e ň), k t e r o u po ř á d á s e r ve r r o c k. c z a me d iá l n ě ji p o d p o r u je č a s o p is R o c k &P o p Votvírák Talent S o ut ě ţ, kt e r á ne n í ma r k e t ing o v ý m z á mě r e m ţ á d né s p o le č no s t i a d á vá p ř í mo u mo ţ no s t z a hr á t s i na fe s t iva lu V o t v ír á k ( M i lo v ic e ). O p ě t je vš a k p r o po je na s ma g a z ín e m a s e r ve r e m, a t o s he lp mu s ic. c z, k t e r ý z a j iš ť u je h e lp ba nd, c o ţ je p r o je k t, k t e r ý p o s k yt u je f u l l s e r v is k a p e lá m, s c í le m p o má h a t č e s k ý m h u d e b n ík ů m s p r o d u k c í k o nc e r t ů, v yd á vá n í m C D, na t á č e n í k l ip ů, d o p r a vo u, p u b l i c r e la t io ns ( d á le je n PR), ma n a g e me nt e m a t d. Z e z ná m ýc h u s k u p e n í vš a k z a s t u p u je je n k a p e lu D O G A, k t e r á v yst u p u je ne je n na č e s k é s c é n ě o d r o k u d o po s u d. P r a v id la jso u ve l m i je d no d u c há a podo b ná ja k o v o s t a t n íc h s o u t ě ţ íc h. D ů le ţ it é je p ř ih lá s it s e, p o s t o u p it d o u ţ š ího v ýb ě r u, v yp ln it d o t a z n ík ( v iz p ř ílo ha č. 3 D o t a z n ík V o t v ír á k T a le nt ) a p ř e s vě d č it c o ne jv íc e f a no u š k ů, a b y h la s o va l i p o mo c í t e xt o v ýc h z p r á v. P r o po d po r u h la s o vá n í jso u v yr o be n y p la k á t y ( v iz p ř ílo ha č. 4 P la k á t V o t v ír á k T a le nt ), k t e r é o d po v íd a j í s v ý m v iz u á le m p r o p a g a č n í mu p la k á t u c e lé a k c e. P r o b íh a j í d v ě f in á le, d o k t e r ýc h p o s t o u p í 1 0 k a p e l, v ít ě z í vţ d y v š a k je n je d na, z č e ho ţ v yp l yno u d va v yst u p u j íc í. 7

14 1.1.8 MERCEDES BENZ Live Space T ř e t í r o č n ík hu d e b n í s o u t ě ţ e, k t e r é s e mo ho u z ú č a s t n it v š e c h n y k a p e l y b e z o me z e n í ţ á nr u a vě k u s m in i má ln í m p o č t e m t ř í č le n ů, k t e r é d o d a né ho t e r mín u z a š lo u s p r á v ně v yp ln ě no u p ř ih lá š k u a d e mo na hr á vk u s e t ř e mi a u t o r s k ými p ís n ě m i a k t e r é ne ma j í p la t no u s m lo u vu s hu d e b n í m v yd a va t e lst v í m v Č e s k é r e p u b l ic e a n i m i mo Č R. C í le m je u mo ţ n it v yd a t C D vč e t ně ve š k e r é me d iá ln í p o d p o r y, a t o jiţ b ě he m p r ů b ě hu s o u t ě ţ e fo r mo u v ys í lá n í T V p o ř a d ů, na t o č en ýc h z je d no t liv ýc h k o l, r á d io v ýc h s p o t ů a r e k la m y v t iš t ě n ýc h mé d i íc h, d á le p a k na t o č e n í v id e o k lip u, k t e r ý bu d e z a ř a z e n d o t ř ímě s íč n í r o t a c e na T V Ó č k o, s ing l p o d p o r o va n ý r á d ie m K is s H á d y a c e lk o vé f in a nč n í p ln ě n í 1 5 0, 000 Kč. S o u t ě ţ M E R C E D E S B E N Z L iv e S p a c e p o ř á d á p r o d u k č n í a v yd a v a t e lská s p o le č no s t R G M E nt e r t a in me nt. O d bo r n á p o r o t a s lo ţ e ná z p ř e d n íc h z á s t u p c ů č e s k é ho hu d e b n ího p r ů m ys lu ( P a ve l A nd ě l, H yn e k C hu d á r e k a J iř í B a lv ín T V Ó č k o, M a r t in R i g le r R á d io K is s H á d y, H o nz a P o no c n ý C ir c u s P o no r k a, M ila n C a is T a t a B o js, H o nz a Č e c ht ic k ý O h m S q u a r e ) v yb r a la 2 5 k a p e l p o s t u p u jíc íc h d o 5 z á k la d n íc h k o l, k d e o d a lš íc h k r o c íc h r o z ho d u jí n á všt ě v n íc i je d no t liv ýc h k o n c e r t ů, p o s lu c h a č i a n á všt ě v n íc i p a r t n e r s k ýc h w e bů, a t o po mo c í t e le fo n ic k é ho h la s o vá n í. S o ut ě ţ je p o jme no v á na p o g e n e r á ln í m p a r t ne r o v i a k c e, t e d y p o M e r c e d e s B e nz, p r o t o je mo ţ né j i z a ř a d it v e d le o s t at n íc h, k t e r é p ů s o b í ja k o e v e nt ma r k e t ing o v ý t a h u r č it é s p o le č no s t i. C o s e t ýč e p ř e d c ho z íc h r o č n ík ů, ne s l y ná z e v p o u z e R G M L iv e S p a c e, i k d yţ mě l y g e ne r á l n í p a r t ne r y. Dr u h ý r o č n ík z a š t iť o va l o p ě t M e r c e d e s B e nz, k t e r ý t a k p r o p a go va l s vů j p r o d u kt v p o d o bě a u t o mo b i lu S ma r t. V p r vn í m r o č n ík u s e p o mo c í R G M L iv e S p a c e p r e z e nt o va la P o š t o vn í s p o ř it e lna ( o bc ho d n í z n a č k a Č S O B, a. s. ). 8

15 Z int e r n e t o v é d is k u z e n a w e bo vé p r e z e nt a c i v ít ě z né k a p e l y z lo ň s k é ho r o č n ík u lz e v yč í s t u r č it o u ne s p o k o je no s t a ne s p ln ě n í p o d mí n e k č i s l ib ů z e s t r a n y o r g a n iz á t o r a s o u t ě ţ e, k t e r ý ho vo ř il o me d iá ln í p o d p o ř e, z v id it e ln ě n í na t u z e msk ýc h f e s t iv a le c h č i p r e z e nt a c i s i n g l u v r á d i íc h. J e t e d y o t á z k o u, ja k d o p a d ne le t o š n í r o č n ík a z d a l i R G M d o d r ţ í p ln ě n í p r o v ít ě z e. P o d le p o s le d n íc h in fo r ma c í n a p r o f i lu ba n d z o ne. c z k a p e la M a k e N o S e n s e ( v ít ě z o v é lo ň s k é ho h la s o vá n í d iv á k ů ) u k o nč i l a s vo ji č in no s t, k d y je d n í m z d ů vo d ů b y lo p r á v ě ne d o d r ţ e n í s l ib ů z e s t r a n y R G M Skutečná liga S o ut ě ţ fu ng u je v Č R j iţ o d r o k u , d n e s p ř e s a hu je s v ý m vě h la s e m hr a n ic e na š e ho s t á t u a n e jv íc e z a hr a n ič n íc h k a p e l r e g ist r u je z e S lo ve n s k a. Ko ná s e k a ţ d o r o č ně v o bd o b í Z á k la d n í k o la s e o d e hr á va j í v P r a z e v k lu bu M u s ic C it y C lu b a n a d a lš í k o la s e s o u t ě ţ p ř e s o u vá d o k lu bu p o d le g e nd á r n í z na č k o u H a r d R o c k C a f e P r a ha, k d e z a 7 le t e x ist e nc e v yst o u p ilo p ř e s k a p e l n a v íc e ne ţ k o nc e r t e c h. V ít ě z o vé : M a g ma H o t e l ( ), P a nk ix ( ), X - L e ft T o D ie ( ), H e nt a i C o r p o r a t io n ( ), F ina l F ic t io n ( ), S e g me nt ( ), S e a s o n C r a c k ( ). Z t ě c ht o k a p e l s e p r o s a d il s n a d je n S e g me nt, k t e r ý vš a k s vo jí s lá v y d o s á h l d ík y j in é s o u t ě ţ i, z na č ně k o me r č n í Č e s k o S lo ve n s k o má t a le nt. S o ut ě ţ s e st a la s o u č á s t í r o z s á h lé h o w e bo vé ho p o r t á lu B a nd ma p. c z o b s a hu j íc ího k o mp le t n í s e r v is p r o k a p e ly, mu z ik a nt y, k lu b y a f a no u š k y. H la v n í m i p a r t ne r y p r o je k t u js o u v yd a va t e lst v í Č e s k á mu z ik a, B a nd ma p. c z, M u s ic C it y, R e d B u l l a v ýr o bc i t r e nd o v ýc h a s t ylo v ýc h p r o d u kt ů. J iţ 8. r o č n ík ú s p ě š né ho k o nc e p t u hu d e b n í s o u t ě ţ e p r o ne p r o fe s io n á ln í k a p e l y S k u t e č né lig y p ř in á š í ve lk é no v in k y s v ě t lo s vě t a s p a t ř il t it u le k s o u t ě ţ e s ná z ve m t he S t a g e u r č e n ý p r o u d íle n í 9

16 me z in á r o d n íc h c e n M T A ( M u s i c T a le nt A w a r d s ), k t e r é v z n ik l y na p o d p o r u u mě lc ů a je j ic h k a r ié r y. S e r ve r ba n d ma p. c z v ýr a z n ě p ř ip o mín á b a nd z o ne. c z, k t e r ý má me z i u mě lc i v yb u d o va né j mé no, p r o t o bu d e j ist ě z a j í ma v é p o z o r o va t s o u bo j t ě c ht o d vo u s e r ve r ů v p r ů bě hu n a d c há z e j íc íc h le t. Ke d n i s e r ve r ba n d ma p. c z č ít á k a p e l, s e r ve r ba nd z o ne. c z k a p e l. S k u t e č ná l ig a p ř in e s e v ít ě z i m no ţ s t v í c e n e ne r g y d r in k R e d B u l l na c e l ý r o k z d a r ma, v yst u p o vá n í na f e s t iva lu B a s in f ir e f e s t r o k u a , 3 0 ho d in na hr á v á n í v e s t u d iu Fau s t a d a lš í c e n y jso u p r ů b ě ţ ně a k t u a liz o vá n y. V 7. r o č n ík u s i v ít ě z o d ne s l c e n y v p o d o bě p r o f i l u v č a s o p isu R o c k &P o p, na hr á v á n í a v yd á n í C D, p r o s t o r ve 2 0 ju k e bo xe c h n a M o r a v ě, v yb a v e n í z hu d e b n ího o bc ho d u M u s ic C it y, n a hr á vá n í ve s t u d iu Fau s t, no t e bo o k, v yst o u p e n í v H a r d R o c k C a fe P r a h a a mno ho d a lš ího. T a t o s o ut ě ţ je v š a k v je d no m bo d ě o d liš n á o d o s t at n íc h, u mo ţ ň u je t o t iţ v yst o u p it vše m k a p e lá m p ř ímo p ř e d p o r o t o u, be z nu t no s t i z a s lá n í d e mo na hr á v k y. V š ic h n i t e d y mo h ou z á p o lit p ř i ţ iv ýc h v yst o u p e n íc h, k t e r á j s o u ve l m i č a s t o s vo u k va l it o u o d liš n á o d z a s la n ýc h n a hr á v e k. Z d e lz e p o z o r o va t u r č it o u p o do bno s t s v yst o u p e n í m d r a ma t ic k ý m, k t e r é je vţ d y o v liv n ě no d iv á k y ( jd e o k o mu n i k a c i me z i v yst u p u j íc í m a d iv á k e m). U ve lk ýc h k o n c e r t ů z ná m ýc h s k u p in, k t e r é nav š t ě vu j í d e s e t it is íc e l id í, ja k o b y s e d iv á c i s t á v a l i d a lš í m hu d e b n í m n á s t r o je m, d a lš í m h la s e m č i d a lš í m č le n e m k a p e l y Šance Muzikus D a lš í s o u t ě ţ, kt e r á je p o d mín ě na r e g ist r a c í n a hu d e b n í m p o r t á lu, a t o na mu z ik u s. c z, k t e r ý p a t ř í s t e jno j me n né mu na k la d a t e lst v í v yd á v a jíc í mu č a s o p is y M u z ik u s a H a r mo n ie. P o d mín k o u je t a k é a u t o r s k á t vo r ba v č e s k é m n e bo s lo ve nsk é m ja z yc e. N a mu z ik u s. c z k a p e l y z íská v a j í bo d y o d p o r o t y a je j ic h 10

17 f a no u š k ů. V e f in á le s e u t k á 8 k a p e l s ne j v ě t š ím p o č t e m bo d ů, a t o na ţ iv é m k o nc e r t ě, k d e p o r o t a v ybe r e 3 8 k a p e l. M e z i v ít ě z e p a k r o z d ě lu je 8 t z v. f e s t iv a lo v ýc h s lo t ů, c o ţ v p r a x i z n a me ná hr a c í č a s na f e s t iva lu, k o n k r é t n ě na R o c k fo r P e o p le T a le nt / J a mst a g e, S á z a va f e s t, P ř e š t ě n ic e O p e n a ir M u s ic f e s t. J e d n á s e t e d y o s o u t ě ţ, k t e r á je s p e c ia l iz o v a ná na p o s k yt o vá n í hr a c íc h č a s ů na le t n íc h f e s t iva le c h Startér LIVE XT3 D o s o ut ě ţ e S t a r t é r L I V E X T 3 s e mo ho u p ř ih lá s it k a p e l y, k t e r é ma j í v la s t n í a u t o r s k o u t vo r bu, ne ma j í hu d e b n í p r o d u k c i ja k o h la v n í z d r o j p ř í j mu, n e v yd a l y ţ á d n ý o f ic iá ln í no s ič, ne jso u s m lu v ně v á z á né k hu d e b n í a g e nt u ř e a n e u m íst il y s e v t é t o č i p o d o b né s o u t ě ţ i d o t ř et ího m íst a. V z á k la d n íc h k o le c h, k t e r á s e o d e hr á va j í v p r a ţ s k é m k lu b u X T 3, je ho d no c e n í k o mb in a c í h la s ů p o r o t y s p o č t y h la s ů o d d iv á k ů, k t e ř í h la s u j í p o mo c í l íst e č k u v ho z e né ho d o u r n y. D o ma lé ho f in á le p o s t u p u jí t ř i ne j le p š í, z t o ho p o t é v yp l yn e v ít ě z mě s íc e, k t e r ý d o s t a ne š a nc i v yst o u p it v s e m i f in á le a p r o bo jo v a t s e t a k a ţ d o ve lk é ho f in á le a v yhr á t mo ţ n o s t v yst o u p it na f e s t iva lu R o c k fo r P e o p le č i S á z a v a f e s t FutureLine G r a nt o vá s o u t ě ţ p r o mla d é k a p e l y, k t e r á je v ýs le d k e m s p o lu p r á c e J u n io r k lu bu N a C h me ln ic i a na k la d a t e lst v í M u z ik u s s p o d p o r o u S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů ( p ř ip o mín k u je je d n á n í M in ist e r s t va Ku lt u r y, I nt e r g r a mu, O S A a d a lš íc h in s t it u c í v z á j mu o c hr a n y hu d e b n ík ů ). C í le m s o u t ě ţ e je u mo ţ n it z a č ín a j íc í m k a p e lá m p r e z e nt o va t s e v je d no m z v ýz n a mn ýc h p r a ţ s k ýc h k lu bů v P a lá c i Ak r o p o lis. O p ě t je p o d mí n ě ná r e g ist r a c í n a mu z ik u s. c z, ná s le d n ý m v yt vo ř e n í m p r o f i lu a v lo ţ e n í s k la d b y v e fo r má t u mp 3 n a 11

18 z miňo v a né m s e r v e r u. Ka p e l y jso u ho d no c e n y ja k na int e r ne t u, t a k i n a k o nc e r t e c h, a t o fa no u š k y i p o r o t o u. Mo ho u v yhr á t hr a c í č a s y n a f e s t iv a lu R o c k fo r P e o p le č i T h e B e s t o f F u t u r e L in e, f in a n č n í p o d p o r u o d S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů a ho d no t né c e n y o d M u z ik u s Závěr k soutěžím J a k j iţ b y lo z m ín ě no, s o u t ě ţ e js o u v e lm i č a s t o s p o jo vá n y s fe s t iva l y, k t e r é t a k d á va j í p r o s t o r a mo ţ no s t z a č ína j íc í m k a p e lá m v yst o u p it ve d le z n á m ýc h k a p e l č e s k ýc h a n ě k d y i z a hr a n ič n íc h. V ě t š ino u js o u p o d mín ě n y r e g i s t r a c í na int e r ne t o v ýc h s e r ve r e c h, p o k r a č u jí ţ iv ý m i v yst o u p e n í m i p ř e d p o r o t o u a s lib u j í n e je n h mo t né c e n y o d p a r t ne r ů, a le i s lo t y n a f e s t iv a le c h, n a hr á vá n í v p r o fe s io ná ln íc h s t u d iíc h a p ř e d e v š í m u r č it ý p r ů n ik d o p o vě d o mí h u d e b n íh o p r o s t ř e d í. S o ut ě ţ e jso u mno hd y ho d no c e n y p r o fe s io ná ln í p o r o t o u, t a k ţ e p o k u d k a p e la ne v yhr a je, mů ţ e s e a le s p o ň d o z vě d ě t o d bo r n ý ná z o r na s vo je v yst u p o va n í p ř e d d iv á k e m. O vš e m ne v š e c h n y k a p e l y ma jí ma n a ţ e r s k é z a s t o u p e n í, c o ţ mů ţ e v p r a x i z na me n a t, ţ e s vé v ít ě z s t v í k a p e la ne mu s í s p r á v n ě v yu ţ ít. M a na ţ e r, k t e r ý s e j iţ ně ja k o u d o bu p o h yb u je v h u d e b n í m p r ů mys lu a má k o nt a k t y, k t e r é jso u mi mo c ho d e m z v lá š t ě v t ét o br a n ţ i ve l m i d ů le ţ it é, mů ţ e p a k k a p e le v ýr a z ně p o mo c i. 1.2 Festivaly Fe s t iva l y jso u ve l m i ú z c e p r o p o je n y s v ýš e j me no va n ý m i s o u t ě ţ e mi p r o z a č ín a j íc í hu d e b n í u s k u p e n í. J e n má lo f e s t iva lů d á v á p r o s t o r k a p e lá m, k t e r é b y ne p r o š ly p r o vě r k o u v p o d o bě s o u t ě ţ e ho d no c e né o d bo r no u p o r o t o u. N ut no po do t k no u t, ţ e je ř e č o fe s t iva le c h c e lo r e p u b l ik o v é h o d no t y, k t e r é b y k a p e le mo h l y p ř in é s t me d iá ln í o h la s, p o č e t né p u b l ik u m č i p r o s la v e n í. 12

19 1.2.1 Majálesy V s o u č a s né d o bě s e p o c e lé r e p u b l ic e r o z má há t r e nd s t u d e nt s k ýc h m a já le s ů a me n š íc h a k c í, k t e r é s i s la v n é a d r a hé k a p e l y ne mo ho u d o vo lit a p r o t o č a s t o o s lo vu j í s v é z ná mé č i s k u p in y z e š k o ly, k t e r é o d e hr a jí k o nc e r t z a ú hr a d u c e s t o v né ho. M o ţ ná i me n š í a k c e b y mo h l y b ýt c e s t o u, ja k s e p r o s la v it, o s t at ně k a ţ d ý o d e hr a n ý k o nc e r t je z k u š e no s t í a p ř íno s e m p r o z a č ín a j íc í s k u p in u. O p a k e m je M a já l e s, k t e r ý s e s t á v á ja k o b y o f ic iá ln í m, a t o t e n, c o s e o d e hr á v á v P r a z e, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a B r ně. M no hd y je n a z ír á n ja k o k o me r č n í a na t ř i r ů z ná p ó d ia p ř in á š í t o ne j le p š í, c o mů ţ e me u ná s s l yš e t a v id ě t. O vš e m d ík y s v é k o me r č no s t i p r á vě t e nt o M a já le s mů ţ e p o s k yt no u t t a k é pó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. Ved le t o ho s t o jí m a já le s y n e k o me r č n í, k t e r é s e p o ř á d a jí s na d p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e. Z t ě c h vě t š íc h je t o na p ř ík la d M a já le s Č e s k é B u d ě jo v ic e a V U T M a j á le s v B r ně Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha J a k u ţ b y lo ř e č e no, d ík y s vé k o me r č no s t i p r á v ě o f ic iá ln í M a já le s p ř in á š í p ó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. V k a p it o le je z mí n ě na s o u t ě ţ G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s , k t e r á d á vá mo ţ no s t d o st a t s e na je d e n z o f ic iá ln íc h m a já le s ů, je n ţ p ř ip r a v i l p r o k a ţ d é z mě s t v la s t n í int e r ne t o vé s t r á nk y a p ř e d e vš í m v la s t n í s o u t ě ţ k a p e l, t y t a k ma j í mo ţ no s t v yst u p o va t v b l íz k é m mě s t ě ve d le n e jz ná mě jš íc h k a p e l Č e s k é r e p u b l ik y a p ř e d e v š í m s e z v id it e l n it a n a s b ír a t k o nt a k t y i c e n n é z k u š e no s t i Nekomerční majálesy N e k o me r č n í m i m a já le s y jso u m yš l e n y t y, k t e r é jso u n íz k o r o z p o čt o vé a ne jso u u s p o ř á d á n y s c í le m v ýd ě lk u a n a jd e me je v me n š íc h i v ě t š íc h mě s t e c h a d o k o nc e i v e s n ic íc h. V ě t š ino u p a k mu s í o s lo vo v a t p r á vě z a č ín a j íc í 13

20 k a p e l y, k t e r é hr a jí z a o bč e r s t ve n í a ú hr a d u c e s t o v né ho, t y p a k ma j í š a nc i p ř e d v é s t s e a d o s t a t s e d o po vě d o mí l id í. M íst n í k a p e l y z me nš íc h mě s t a ve s n ic s e s t á va j í v e l m i o b l íb e né p r á v ě v m íst ě s v é ho vz n ik u a b l íz k é m o k o l í. J e d ů le ţ it é ř íc t, ţ e ve vě t š in ě p ř íp a d ů s e je d n á o k a p e l y t z v. r e v i v a lo vé ne bo z á ba vo vé, k t e r é hr a j í p ř e vz a t ý r e p e r t o á r. T a k o vé p a k ma j í je n ve l m i ma lo u š a nc i p r o s a d it s e v c e lo r e p u b lik o vé m mě ř ít k u, i k d yţ e x ist u j í v ý j i mk y r e v iv a lo v ýc h k a p e l, k t e r é s e p o s t u p e m č a s u v yp r a c o v a l y n a o f ic iá ln ě n e jle p š í r e v iv a l. E x ist u j í d o ko nc e i R e v iv a l f e s t iv a l y a c e lo s vě t o vé s o u t ě ţ e, c o ţ je t é ma, na k t e r é b y s e d a la v yp r a c o va t z v l á š t n í a na l ýz a, ba i c e lá d ip lo mo v á p r á c e Ostatní festivaly M imo m a já le s y a d a lš í s t u d e nt s k é o s l a v y č i o s la v y v ít á n í ja r a je u n á s č í m d á l v íc e f e s t iv a l ů a ně k t e r é z n ic h d á va j í š a nc i v yn ik no u t p r á vě z a č ín a j íc í m k a p e lá m. M no hd y v š a k mu s í p r o jít n ě ja k o u s o u t ě ţ í, k t e r á je v ě t š ino u o k r a jo vě s p o je n a p r á vě s fe s t iva l y v Č e s k é r e p u b l ic e, c o ţ u ţ je vša k r o z e b ír á no v t é t o pr á c i v ýše, v iz k a p it o la S o u t ě ţ e Rock for People Z ř e j mě ne jv ě t š í r o c k o v ý f e s t iv a l u n á s, k t e r ý k a ţ d o r o č ně p ř it a hu je d e s e t it is íc e l id í d o a r e á lu u H r a d c e Kr á lo vé. P r v n í r o č n ík s e k o na l r o k u v Č e s k é m B r o d ě, v r o c e do š lo k p ř e s u nu n a b ýv a lé vo je n s k é le t išt ě u H r a d c e Kr á lo v é - n yn í t z v. Fest iv a lp a r k, k t e r ý p o jme ne j e n v íc e ná v š t ě v n ík ů, a le u ve d e i mno he m v íc e k a p e l. N a p r v n í m r o č n ík u s e p ř e d s t a v i lo 1 8 k a p e l a vst u p e nk u s i k o u p ilo k o le m l id í. V ýt ě ţ e k ,- Kč b y l p ř e d á n ú s t a vu p r o me nt á lně p o s t iţ e né d ě t i. R o k u , k d y s e o d e hr á l 1 7. r o č n ík, na v š t ív i lo R o c k fo r P e o p le ( d á le je n R f P ) p ř e s 14

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Management sportovní Ekonomická analýza vybraného

Více

Konkurenceschopnost cateringových společností v České republice Diplomová práce. Bc. Lucie Bartoňková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Konkurenceschopnost cateringových společností v České republice Diplomová práce. Bc. Lucie Bartoňková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Konkurenceschopnost cateringových společností v České republice Diplomová práce Bc. Lucie Bartoňková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ PRÁZDNINY PRO DĚTI VE VĚKU 9 AŢ 12 LET PROJECT OF SUMMER FOOTBALL HOLIDAY FOR CHILDREN AGED FROM NINE TO TWELVE

PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ PRÁZDNINY PRO DĚTI VE VĚKU 9 AŢ 12 LET PROJECT OF SUMMER FOOTBALL HOLIDAY FOR CHILDREN AGED FROM NINE TO TWELVE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

NÍZKOROZPOČTOVÁ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ. Michal Kratochvíl

NÍZKOROZPOČTOVÁ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ. Michal Kratochvíl NÍZKOROZPOČTOVÁ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ Michal Kratochvíl Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu Přílohy Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně Zdroj: Lucie Fišlová, referent majetkové správy, Filharmonie Brno Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního

Více

olarcikova Da rear Dobr<, den,

olarcikova Da rear Dobr<, den, olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok 2013 - kulturni Stodolni [] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, 2013 1:02 PM TO: Kolarcikova Dagmar

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku

Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku Bakalářská práce Diana Weinlichová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea

Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea Hana Máčová Využití internetu jako marketingového nástroje v neziskových organizacích Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Návrh marketingové

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

Co byste měli vědět o naší škole

Co byste měli vědět o naší škole Dvořákovo gymnázium a SOŠE ročenka 2010/2011 Co byste měli vědět o naší škole Dvořákovo gymnázium je čtyřletá nebo osmiletá všeobecně vzdělávací škola. à vyučování přírodovědným a humanitním předmětům

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 BŘEZEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Česká technická norma (str. 10) Alles für den Gast (str. 10) Den otevřených dveří (str. 16) ZNAČKOVÉ RESTAURACE POTREFENÁ HUSA RESTAURACE.

Více

Analýza společensko sportovní akce Analysis of a social sports event

Analýza společensko sportovní akce Analysis of a social sports event Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy a sportu Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor (kombinace): Management sportovní Analýza

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

ECDL koncept počítačové gramotnosti

ECDL koncept počítačové gramotnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Oborová katedra Matematiky, statistiky a informačních technologií ECDL koncept počítačové gramotnosti Bakalářská práce Autor: Vojtěch Zeman, DiS. Informační technologie,

Více