Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce: Vítězslav Charvát Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: MgA. Blanka Chládková Brno 2012

2 Bibliografický záznam CHARVÁT, Vítězslav. Možnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu. [The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market] Brno, s. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Anotace Bakalářská práce Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu pojednává o hudebním trhu v České republice, který je přeplněný, co se amatérských kapel týče. Analyzuje festivaly, soutěţe a kluby, které u nás dávají moţnost vyniknout právě startujícím hudebním uskupením. V dalším bodě se snaţí rozluštit efektivnost manaţera u takové kapely a jeho jednotlivé činnosti a vlastnosti, kterými by mohl pomoci. Annotation Bachelor thesis The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market is about the music industry in the Czech republic, filled with amateur bands. It analysis festivals, competitions and clubs, which give those starting music groups opportunities. It also tries to recognize the effectivness of the group manager and his actions and qualities. Klíčová slova Hudební management, management umění, rocková kapela, hudba, hudební klub, soutěţ kapel, hudební festival Keywords music management, artsmanagement, rock band, music, music club, bands contest, music festival

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a pouţil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a pouţívána ke studijním účelům. V Brně dne Vítězslav Charvát

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi pomáhali při tvorbě této práce, konkrétně pak MgA. Hance Krejčí, PhD. za její konzultace a celé kapele Second- Hand HusBand za moţnost spolupracovat s nimi.

5 Obsah ÚVOD HUDEBNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUTĚŢE SVŠ Music Star STAROBRNO ROCK BATTLE Hard Rock Cafe Battle of the Bands ROCK ARÉNA LÍHEŇ Gambrinus Excelent Talents ČESKÝ YOUTUBE FEST Votvírák Talent MERCEDES BENZ Live Space Skutečná liga Šance Muzikus Startér LIVE XT FutureLine Závěr k soutěžím FESTIVALY Majálesy Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha Nekomerční majálesy Ostatní festivaly Rock for People Votvírák Sázavafest Open Air Music Fest Přeštěnice Basinfirefest Open Air Festival Jam Rock Brněnský Čarodějáles Závěr k festivalům KLUBY Kluby spojené se soutěží Hard Rock Cafe Praha Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club Palác Akropolis Music City Klub Hudební klub XT METRO MUSIC BAR Ostatní kluby H-Club Šumperk Hudební klub Melodka Brno Závěr ke klubům ZÁVĚR K HUDEBNÍMU PROSTŘEDÍ INFORMACE O KAPELE OBECNÉ INFORMACE Historie kapely Stylové zařazení SHHB BUDOVÁNÍ IDENTITY KAPELY Debutové CD Grafika CD... 27

6 Potisk CD Tisk bookletů Nahrávání a míchání Vydání CD Zastupování Webová prezentace Hudební servery Ostatní servery Logo kapely Další prvky vizuální identity Image na pódiu SHHB V HUDEBNÍM PROSTŘEDÍ SHHB v SVŠ Music Star SHHB v Hard Rock Cafe Battle of the Bands SHHB v ROCK ARÉNA LÍHEŇ SHHB ve Votvírák Talent SHHB a MERCEDES BENZ Live Space Závěr k hudebnímu prostředí a SHHB ROLE MANAŢERA SHHB A MANAŢERSKÉ ZASTOUPENÍ Manažer SHHB Konkrétní činnosti manažera SHHB Seznámení s myšlenkou Mapování prostředí Obeslání jednotlivých možností prosazení Práce na CD Internetová prezentace Tvorba loga a dalších prvků vizuální identity POTŘEBA MANAŢERA V ZAČÍNAJÍCÍ SKUPINĚ ZÁVĚR POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SLOVNÍK SEZNAM PŘÍLOH... 47

7 Úvod P o d le n á z vu t é t o ba k a lá ř s k é p r á c e b y s e mo h lo z d á t, ţ e s e je d n á o ná vo d, ja k p r o s la v it k a p e lu a d o st a t s e s n í d o v š e c h h it p a r á d u ná s a s na d i v z a hr a n ič í. T o h le z d á n í je o v š e m k la mn é. M ít p ř e s n ý ná vo d, t a k ne n í t ř e ba s t u d o va t a p s á t d ip lo mo vo u p r á c i. P ř e s t o e x ist u jí d v a d ů vo d y, k t e r é be z e s p o r u p ř is p ě l y k t o mu, a b y d a n á k a p e la d o s á h la t o ho, č e ho p r o z a t ím d o s á h la. P r v n í m bo d e m, k t e r ý je ve l m i d ů le ţ it ý, je s a mo t ná k a p e la, k t e r á má p ř e d p o k la d y k t o mu, a b y s e v hu d e b n í m p r o st ř e d í p r o s a d i la. D r u h ý m bo d e m je m yš le n k a, s e k t e r o u je t ř e ba p r a c o va t o d po č át k u p ů s o be n í v k a p e le, a s e k t e r o u s e mu s í z t o t o ţ n it vš ic h n i č le n o vé k a p e ly K a ž d ý o d e h r a n ý k o n c e r t, a ť u ž p r o j e d n o h o n e b o t i s í c d i v á k ů, j e p r o n ě c o d o b r ý. Ka ţ d ý je d e n k o nc e r t t o t iţ ne p ř iná š í je n z k u š e no s t, a le i mo ţ no s t, a b y s i k a p e l y ně k d o vš i m nul. N a ná s le d u j íc íc h s t r á nk á c h t ét o p r ác e s e t e d y n e o b je v í ná vo d, ja k z a č ín a j íc í r o c k o vo u k a p e lu z v id it e ln it, a le s p íš e p o z na t k y a z k u š e no s t i, k t e r é s e o b je v i l y bě he m p r á c e p r o d u k č n ího a bě h e m ma p o vá n í h u d e b n ího p r o s t ř e d í, t e d y f e s t iv a lů, k lu bů a s o u t ě ţ í. P o d s t a t n ý bu d e t a kt é ţ p o p is f u ng o vá n í k a p e l s ma na ţ e r e m a e f e k t iv no s t p r o d u k č n ího. P r v n í č á s t je v ě no vá n a hu d e b n í mu p r o s t ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, d r u há p a k p ř íp a d o vé s t u d ii z a b ý v a j íc í s e fu ng o v á n í m k o nk r é t n í k a p e l y n a hu d e b n í m t r hu, a p o s le d n í p o p is u je je d no t liv é č in no s t i ma na ţ e r a a je ho e f e k t iv no s t. 1

8 1 Hudební prostředí v České republice V t ét o k a p it o le n a le z ne me p o z na t k y k hu d e b n í mu p r o st ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, k t e r é s e z á r o ve ň t ýk a j í mo ţ no s t í p r o s a z e n í z a č ín a j íc í k a p e l y. Z a b ýv á s e t e d y p o p ise m s o u t ě ţ í, f e s t iv a lů a k lu b ů, k t e r é ja k ý mk o l iv z p ů s o be m u m o ţ ňu j í z v id it e ln ě n í s t a r t u jíc ím hu d e b n í m u s k u p e n í m. P ř e s t o, ţ e t a ko vé mo ţ no s t i e x ist u jí, p r o s a d it s e na hu d e b n í m t r hu, k t e r ý je p ř e p lně n ý ( a le s p o ň c o s e a ma t é r s k ýc h s k u p in t ýč e ), ne n í je d no d u c hé. Z a a ma t é r s k o u s k u p i nu s e v t o mt o p ř íp a d ě p o va ţ u je t a, je ţ n e mů ţ e p ř in é s t č l e nů m p ř i mě ř e n ý a t r va l ý f in a nč n í p ř í je m. 1.1 Soutěže C o s e t ýč e s o u t ě ţ í hu d e b n íc h k a p e l, j s o u bu ď t o s p o jo v á n y s hu d e b n í m i s e r ve r y ne bo f e s t iva l y. T ř e t ím d r u he m jso u s o u t ě ţ e, kt e r é jso u ná ho d ně o r g a n iz o va n é r ů z n ý m i s p o le č no s t mi, k o n k r é t ně p a k je j ic h ma r k e t ing o v ý m i o d d ě le n í m i. T y jso u p a k ve l m i lá k a v ým a ú č i n n ý m e ve nt ma r k e t ing o v ý m t a he m n a p ř ík la d u f ir e m, je ţ s e z a b ýv a j í p ivo v a r n ic t v í m ( S V Š M u s ic S t a r St a r o br no, R a d e g a s t L íh e ň R a d e g a s t, G a mbr in u s E x c e le nt T a le nt s G a mbr in u s a t d. ) SVŠ Music Star S V Š je z k r a t k a St a r o br ně n s k é ve č e r n í š k o ly, c o ţ je p r o je k t p ivo va r u S t a r o br no, k t e r ý v yt vo ř ila k o mu n ik a č n í a g e nt u r a M e d ia A g e, s. r. o. V po dst a t ě s e je d n á o p r o je k t, k t e r ý b ě ţ í j iţ n ě k o lik á t ým r o k e m v B r ně, O lo mo u c i a Z lí n ě, a je u r č e n p r o s t u d e nt y v yso k ýc h š k o l. Ka ţ d ý z a r e g ist r o va n ý ú č a s t n ík š k o ly z ís k á vá u r č it é v ýho d y, ja k o s le v y na p r o d u k t y S t a r o br na ne bo na p r o d u k t y p a r t n e r ů a h la v n ě s le v y na k o nc e r t y a a k c e p o ř á d a né S V Š. T e nt o p r o je k t p r o b íhá c e l ý r o k 2

9 a je r o z d ě le n n a d va s e me s t r y, a b y t a k p ř ip o mín a l r o k a k a d e m ic k ý. S V Š v r o c e u s p o ř á d a la s o u t ě ţ s ná z v e m S V Š M u s ic S t a r, kt e r á b yla p r á v ě p r o z a č ína j íc í k a p e l y. V ít ě z t é t o s o ut ě ţ e s i mo h l o d né s t ho d no t né c e n y, a le p ř e d e vš í m mo ţ no s t v yst u p o va t na je d no m z br ně n s k ýc h fe s t iva lů Č a r o d ě já le s A vš a k ne v ýho d n ý p r o s t o r k v yst o u p e n í, k t e r ý b y l u r č e n na me n š í s t a g e ve 1 4 : 0 0, k d y s e br á n y a k c e t e p r ve o t e v ír a j í a na hla v n í m p ó d iu v yst u p u je z ná má k a p e la, z a s e t a k o vo u r a d o s t ne p ř in á š í. N a d r u ho u s t r a nu s e ne s m í z a p o mín a t n a ú vo d n í m yš le n k u, ţ e k a ţ d é v yst o u p e n í je k ně č e mu d o br é. P r v n í m k r o k e m b y la be z p la t ná r e g i s t r a c e, k d y s k u p in y mu s e l y z a s la t n a hr á vk u ve fo r má t u mp 3, k t e r á p a k b y la v yst a ve n a n a w e bo v ýc h s t r á nk á c h, k d e b y lo p r o s t u d e nt y S V Š u mo ţ n ě no h la s o va t p r o s vé f a vo r it y. T ř i ne j le p š í k a p e l y p o s t o u p il y d o f in á lo vé ho k o la, k t e r é s e o d e hr á v a lo v je d no m z ne jz n á mě jš íc h br n ě nsk ýc h k lu bů M e t r o M u s ic B a r ( v iz p ř ílo ha č. 1 P la k á t S V Š ) STAROBRNO ROCK BATTLE 2012 V p o d s t at ě jd e o s t e jno u s o u t ě ţ, ja k o b yla S V Š M u s ic S t a r v r o c e N e s la p o d t it u l M e t r e m na Č a r o d ě já le s a o p ě t s li bo va la n e j le p š í k a p e le v yst o u p e n í n a j iţ z m iňo va né m Č a r o d ě já le s e. S t e jně t a k v ít ě z n á k a p e la v yst u p o va la v ne p ř í l iš a t r a kt iv n í m č a s e, a t o ja k o p r v n í v 1 5 : 0 0 na je d né z ve d le jš íc h sta g e, kt e r á s e jme no va la s a mo z ř e jmě p o d le z m iňo v a né ho p ivo v a r u S t a r o br no. Č a r o d ě já le s je v p o s le d n íc h le t e c h p o t la č o vá n k o nk u r e n č n í c e lo r e p u b l ik o vo u a k c í M a já le s, k t e r ý je lé p e d r a ma t u r g ic k y p r o p r a c o va n ý a č ít á s p o u s t u d ílč íc h a k t iv it s p o je n ýc h s e s t u d e nt s k ý m i o s la v a m i ( v íc e v iz k a p it o la M a já le s y). 3

10 1.1.3 Hard Rock Cafe Battle of the Bands H a r d R o c k C a f e B a t t le o f t he B a nd s je d a lš í z t ě c h s o u t ě ţ í, k t e r é jso u s o u č á s t í e ve nt ma r k e t ing u ně ja k é f ir m y, v t o mt o p ř íp a d ě s e je d n á o H a r d R o c k C a fe. N a r o z d íl o d s o u t ě ţ e p ř e d c ho z í b y la B a t t le o f t h e B a nd s c e lo s vě t o vá, o vše m p o s t u p s o ut ě ţ e n í je t é mě ř s t e jn ý. N e jd ř ív e o d e s la t p ř ih lá š k u, z a lí b it s e p o r o t ě a p a k u ţ v yst o u p it ţ iv ě v H a r d R o c k C a f e P r a ha ( v iz p ř ílo h a č. 2 P la k á t H a r d R o c k C a fe ). Č t yř i n e j le p š í k a p e l y s vě t a mě l y š a n c i v yh r á t v yst u p o vá n í na p r e s t iţ n í m f e s t iv a le H a r d R o c k C a l l in g v L o nd ýn s k é m H yd e P a r k u, k t e r ý je p o va ţ o v á n z a je d n u z ne jd ů le ţ it ě jš íc h hu d e b n íc h u d á lo s t í V e lk é B r it á n ie v p o s le d n íc h p ě t i le t e c h. N a f e s t iv a lu v yst o u p il i k u p ř ík la d u Ae r o s mit h, E r ic C la p t o n, P a u l M c C a r t ne y, S t e v ie Wo nd e r, T he W ho a d a lš í ROCK ARÉNA LÍHEŇ P r v n í r o č n ík t é t o s o ut ě ţ e s e o d e hr á l v r o c e p o d ná z ve m L íh e ň. V r o c e d o š lo k p r o po je n í s e s o u t ě ţ í R o c k Ar é n a a s o u t ě ţ na s b ír a la p ř e s z ú č a s t ně n ýc h k a p e l. S o u t ě ţ v d ne š n í p o d o bě n e s e p ř íd o me k R A D E G AS T, c o ţ z na č í, ţ e e v e nt ma r k e t ing č e s k ýc h p i vo va r ů s e p r o f i lu je ja s n ý m s mě r e m. L íh e ň má v e l m i p o d o b ná p r a v id la j a k o všec h n y o s t a t n í s o u t ě ţ e o bd o bné ho c ha r a k t e r u. R e g ist r a c e na je d no m z hu d e b n íc h s e r ve r ů, v t o mt o p ř íp a d ě r o c k. c z, h la s o vá n í f a no u š k ů s k r z e R á d io H e y a hu d e b n í s e r v e r y, ţ iv é v yst o u p e n í v je d no m z k lu bů R o c k & R o ll G a r a g e R e s t a u r a nt a M u s ic c lu b v O s t r a v ě. V p r a v id le c h r o k u b y la s l ibo v á na p r o fe s io n á ln í p o r o t a, s e k t e r o u s e bo hu ţ e l vě t š in a k a p e l ne s e t k a la v G a r a g e c lu bu t o t iţ r o z ho d o va l b a r ma n, z vu k a ř a je d e n z o r g a n iz á t o r ů a k c e, c o ţ js o u do hr o ma d y t ř i h la s y, z č e ho ţ je d e n mů ţ e v ýr a z ně o v l iv n it v yst o u p e n í k a p e l y ( z vu k a ř ) a d r u h ý p ř i v yst o u p e n í ne má n a ho d no c e n í č a s ( ba r ma n). J e n u t né k o n s t a t o va t, ţ e r o č n ík ( R a d e g a s t 4

11 L íh e ň ) s e p o s u nu l v t o mt o o hle d u z na č ně k u p ř e d u. V e f in á le k a p e l y ho d no t ilo r o v n ýc h 1 8 p o r o t c ů z r ů z n ýc h o bo r ů po ř a d at e lé, z vu k a ř i, p r o d u k č n í f e s t iva lů, p a r t ne ř i, hu d e b n íc i a t d. M e z i p o r o t c i b y l i č le no vé k a p e l y A ir f a r e ( a g e nt u r a, k t e r á je z a s t u p u je, P o po f f p r o d u c t io n, je je d n í m z o r g a n iz á t o r ů s o ut ě ţ e ), kt e r á p a t ř í v d ne š n í d o bě me z i p ř e d n í k a p e l y n a š í hu d e b n í s c é n y. V ít ě z o vé je d e ná c t é ho r o č n ík u s i o d ne s l i ba l íč e k le t n íc h v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, ho d no t né c e n y a t ýd e n n í d o vo le no u v I t á li i. D r u hé míst o b y lo o c e ně no me n š í m b a l íč k e m v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, t ýd e n n í m p r o ná je m hu d e b n ího s t u d ia Wo o d ma n z d a r ma ( M a r c e l L e s n í k - ma j it e l k lu bu G a r a g e i j me no v a né ho s t u d ia ). Z d e s e o p ě t r ýsu je u r č it ý p o s u n k u p ř e d u, k d y je o c e ně no v íc e k a p e l v íc e c e na m i, k t e r é js o u a t r a kt iv n ě jš í ne ţ v p ř e d c ho z íc h r o č n íc íc h Gambrinus Excelent Talents 2012 D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á je e ve nt m a r k e t ing o v ý m t a he m je d no ho z č e s k ýc h p ivo v a r ů. T a t o s o ut ě ţ je p r o p o je na s o f ic iá ln í m M a já le s e m ( v iz k a p it o la M a já le s y), k t e r ý j e v B r ně k o nk u r e nč n í a k c í Č a r o d ě já le s u, t e n je na o p a k p r o p o je n s e z n a č k o u S t a r o br no ( r o k u jiţ z m iňo va n ý S V Š M u s ic S t a r, r o k u St a r o br no R o c k B a t t le ). M o ţ no s t h la s o vá n í u S V Š M u s ic S t a r b y la p o d mín ě n a r e g ist r a c í u S t a r o br ně ns k é ve č e r n í š k o ly, a b y t a k d o š lo k ú p ln é mu p r o p o je n í s e z n a č k o u S t a r o br no. S t e jno u c e s t o u s e v yd á vá i G a mb r in u s, k t e r ý s p a d á d o ko nc e r nu P lz e ň s k é ho p r a z d r o je. H la s o vá n í v s o u t ě ţ i G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s je p o d mín ě no r e g ist r a c í na f a c e bo o k u a ná s le d n ý m f a no u š k o v s t v ím s t r á n k y G a mb r in u s E xc e le nt, c o ţ je je d e n z p r o d u kt ů z miň o va né ho p ivo va r u. Z a t ímc o v ít ě z o vé S V Š M u s ic S t a r d o s t a li p o u z e je d nu b e č k u p iva S t a r o br no, v ít ě z o v é T a le nt u d o s t a li p ivo G a mb r in u s E xc e le nt na c e l ý r o k z d a r ma a n a v íc mo ţ no s t u s k u t e č ně n í 5

12 na hr á v k y je d n é p ís n ě v p r o fe s io ná l n í m s t u d iu p o d v e d e n í m z n á mé ho č e s k é ho p r o d u c e nt a B o r ise C a r lo f f a, k t e r ý s p o lu p r a c o v a l s k a p e la m i ja k o AI R F AR E, Kr yšt o f a C ha r l ie S t r a ig ht. H la v n í m c í le m s o u t ě ţíc íc h je v š a k z ř e j mě v yst u p o vá n í na je d no m z M a já le s ů, k t e r é jso u p o ř á d á n y ve č t yř e c h mě s t e c h Č e s k é r e p u b l ik y, a t o v B r ně, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a P r a z e ČESKÝ YOUTUBE FEST D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á s l ib u je v yst u p o vá n í n a ř a d ě f e s t iv a lů, k o nk r é t ně p a k J a m R o c k ( Ţ a mb e r k ), U n it e d I s la n d s ( P r a ha ), P r a g u e c it y f e s t iva l ( P r a ha ), R o c k fo r p e o p le ( H r a d e c Kr á lo v é ), S á z a v a f e s t ( B e n e š o v), O p e n A ir f e s t iv a l ( P a n e nsk ý T ýne c ). Kr o mě v yst o u p e n í z a r u č u je ně k o lik mě s íc ů r e g ist r a c e v s ít i z k u s e b n y. c o m ( int e r n e t o v ý s e r ve r s hr o ma ţ ď u j íc í in fo r ma c e o vo ln ýc h z k u š e b n á c h p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e ). P ř ih lá s it s e mo ho u k a p e ly ne bo hu d e b n íc i s e s vo u o r ig in á l n í t vo r bo u v č e s k é m ja z yc e. K a ţ d ý s o u t ě ţ íc í mů ţ e p ř ih lá s it a ţ 5 k lip ů v d é lc e ma x. 5 min u t. P o s k o nč e n í p ř ih la š o v a c í f á z e ( v r o c e s e p ř ih lá s i lo p ř e s k lip ů ) z a s e d n e p o r o t a a v yb e r e 1 5 f in a l ist ů, z n ic h s i p a k k o mu n it a Y o u T u be s v ým i h la s y z vo lí v ít ě z e. P o r o t a je s lo ţ e n a z e č le nů s k u p in y T a t a B o js ( p ř e d s e d o vé p o r o t y M i la n C a is, M a r d o š a ), A lb e r t a Č e r né ho z C ha r l ie S t r a ig ht ( z a t ím z ř e jmě n e jú s p ě š ně jš í č e s k á m la d á hu d e b n í s k u p in a ), F la t t u s ( lo ň s k ý v ít ě z ), J a r d y H u d c e z ir e p o r t a L u k á š e P a u lů z O S A. V e lm i z a j í ma vá je s k u t e č no s t, ţ e t u t o so ut ě ţ s p o lu o r g a n iz u je p r á vě O c hr a n n ý s va z a u t o r s k ý p r o p r á va k d ílů m h u d e b n í m, o. s. ( d á le je n O S A), k t e r ý s e p r á vě v p o s le d n íc h le t e c h z a č ín á vě no v a t t a le nt ů m z na š í r e p u b l ik y. V r o c e ve s p o lu p r á c i s B o h e m ia J a z z Fe s t o r g a n iz o va l s o u t ě ţ o ne jle p š í j a z z o vo u s k la d bu m la d é ho a u t o r a do 3 0 le t. N e d á v no p ř iše l s p r o g r a my P a r t ne r s t v í O S A, ja k o 6

13 O S A ţ iv ě p o d p o r a hu d e b n íc h p r o d u k c í, O S A p o má há d o br o č in n é k o nc e r t y, V yr o b e no s O S A p o d p o r a p ř i v ýr o bě, v yd á vá n í a z p ř íst u p ně n í h u d e b n íc h d ě l, O S A t a le nt p o d po r a z a č ín a j íc íc h m la d ýc h hu d e b n íc h a u t o r ů, ko nc e r t ů a fe s t iva lů p r e z e nt u jíc í m la d é hu d e b n í a u t o r y a s t u d ijn í p o b yt y p r o hu d e b n í a u t o r y s p o je n é s v yt vo ř e n ím hu d e b n ího a u t o r s k é ho d íla. D a lš í m z o r g a n iz á t o r ů je irepo r t, c o ţ je mu s ic a n d s t yl e ma g a z ín, k t e r ý má i v e l m i d o br ý i nt e r ne t o v ý s e r v e r ir e p o r t. c z. Z d e mů ţ e me n a lé z t p o d o bu s me d i á ln í m z a j išt ě n í m s o u t ě ţ e R o c k Ar é n a L íh e ň ( n yn í u ţ R a d e g a s t L íh e ň), k t e r o u po ř á d á s e r ve r r o c k. c z a me d iá l n ě ji p o d p o r u je č a s o p is R o c k &P o p Votvírák Talent S o ut ě ţ, kt e r á ne n í ma r k e t ing o v ý m z á mě r e m ţ á d né s p o le č no s t i a d á vá p ř í mo u mo ţ no s t z a hr á t s i na fe s t iva lu V o t v ír á k ( M i lo v ic e ). O p ě t je vš a k p r o po je na s ma g a z ín e m a s e r ve r e m, a t o s he lp mu s ic. c z, k t e r ý z a j iš ť u je h e lp ba nd, c o ţ je p r o je k t, k t e r ý p o s k yt u je f u l l s e r v is k a p e lá m, s c í le m p o má h a t č e s k ý m h u d e b n ík ů m s p r o d u k c í k o nc e r t ů, v yd á vá n í m C D, na t á č e n í k l ip ů, d o p r a vo u, p u b l i c r e la t io ns ( d á le je n PR), ma n a g e me nt e m a t d. Z e z ná m ýc h u s k u p e n í vš a k z a s t u p u je je n k a p e lu D O G A, k t e r á v yst u p u je ne je n na č e s k é s c é n ě o d r o k u d o po s u d. P r a v id la jso u ve l m i je d no d u c há a podo b ná ja k o v o s t a t n íc h s o u t ě ţ íc h. D ů le ţ it é je p ř ih lá s it s e, p o s t o u p it d o u ţ š ího v ýb ě r u, v yp ln it d o t a z n ík ( v iz p ř ílo ha č. 3 D o t a z n ík V o t v ír á k T a le nt ) a p ř e s vě d č it c o ne jv íc e f a no u š k ů, a b y h la s o va l i p o mo c í t e xt o v ýc h z p r á v. P r o po d po r u h la s o vá n í jso u v yr o be n y p la k á t y ( v iz p ř ílo ha č. 4 P la k á t V o t v ír á k T a le nt ), k t e r é o d po v íd a j í s v ý m v iz u á le m p r o p a g a č n í mu p la k á t u c e lé a k c e. P r o b íh a j í d v ě f in á le, d o k t e r ýc h p o s t o u p í 1 0 k a p e l, v ít ě z í vţ d y v š a k je n je d na, z č e ho ţ v yp l yno u d va v yst u p u j íc í. 7

14 1.1.8 MERCEDES BENZ Live Space T ř e t í r o č n ík hu d e b n í s o u t ě ţ e, k t e r é s e mo ho u z ú č a s t n it v š e c h n y k a p e l y b e z o me z e n í ţ á nr u a vě k u s m in i má ln í m p o č t e m t ř í č le n ů, k t e r é d o d a né ho t e r mín u z a š lo u s p r á v ně v yp ln ě no u p ř ih lá š k u a d e mo na hr á vk u s e t ř e mi a u t o r s k ými p ís n ě m i a k t e r é ne ma j í p la t no u s m lo u vu s hu d e b n í m v yd a va t e lst v í m v Č e s k é r e p u b l ic e a n i m i mo Č R. C í le m je u mo ţ n it v yd a t C D vč e t ně ve š k e r é me d iá ln í p o d p o r y, a t o jiţ b ě he m p r ů b ě hu s o u t ě ţ e fo r mo u v ys í lá n í T V p o ř a d ů, na t o č en ýc h z je d no t liv ýc h k o l, r á d io v ýc h s p o t ů a r e k la m y v t iš t ě n ýc h mé d i íc h, d á le p a k na t o č e n í v id e o k lip u, k t e r ý bu d e z a ř a z e n d o t ř ímě s íč n í r o t a c e na T V Ó č k o, s ing l p o d p o r o va n ý r á d ie m K is s H á d y a c e lk o vé f in a nč n í p ln ě n í 1 5 0, 000 Kč. S o u t ě ţ M E R C E D E S B E N Z L iv e S p a c e p o ř á d á p r o d u k č n í a v yd a v a t e lská s p o le č no s t R G M E nt e r t a in me nt. O d bo r n á p o r o t a s lo ţ e ná z p ř e d n íc h z á s t u p c ů č e s k é ho hu d e b n ího p r ů m ys lu ( P a ve l A nd ě l, H yn e k C hu d á r e k a J iř í B a lv ín T V Ó č k o, M a r t in R i g le r R á d io K is s H á d y, H o nz a P o no c n ý C ir c u s P o no r k a, M ila n C a is T a t a B o js, H o nz a Č e c ht ic k ý O h m S q u a r e ) v yb r a la 2 5 k a p e l p o s t u p u jíc íc h d o 5 z á k la d n íc h k o l, k d e o d a lš íc h k r o c íc h r o z ho d u jí n á všt ě v n íc i je d no t liv ýc h k o n c e r t ů, p o s lu c h a č i a n á všt ě v n íc i p a r t n e r s k ýc h w e bů, a t o po mo c í t e le fo n ic k é ho h la s o vá n í. S o ut ě ţ je p o jme no v á na p o g e n e r á ln í m p a r t ne r o v i a k c e, t e d y p o M e r c e d e s B e nz, p r o t o je mo ţ né j i z a ř a d it v e d le o s t at n íc h, k t e r é p ů s o b í ja k o e v e nt ma r k e t ing o v ý t a h u r č it é s p o le č no s t i. C o s e t ýč e p ř e d c ho z íc h r o č n ík ů, ne s l y ná z e v p o u z e R G M L iv e S p a c e, i k d yţ mě l y g e ne r á l n í p a r t ne r y. Dr u h ý r o č n ík z a š t iť o va l o p ě t M e r c e d e s B e nz, k t e r ý t a k p r o p a go va l s vů j p r o d u kt v p o d o bě a u t o mo b i lu S ma r t. V p r vn í m r o č n ík u s e p o mo c í R G M L iv e S p a c e p r e z e nt o va la P o š t o vn í s p o ř it e lna ( o bc ho d n í z n a č k a Č S O B, a. s. ). 8

15 Z int e r n e t o v é d is k u z e n a w e bo vé p r e z e nt a c i v ít ě z né k a p e l y z lo ň s k é ho r o č n ík u lz e v yč í s t u r č it o u ne s p o k o je no s t a ne s p ln ě n í p o d mí n e k č i s l ib ů z e s t r a n y o r g a n iz á t o r a s o u t ě ţ e, k t e r ý ho vo ř il o me d iá ln í p o d p o ř e, z v id it e ln ě n í na t u z e msk ýc h f e s t iv a le c h č i p r e z e nt a c i s i n g l u v r á d i íc h. J e t e d y o t á z k o u, ja k d o p a d ne le t o š n í r o č n ík a z d a l i R G M d o d r ţ í p ln ě n í p r o v ít ě z e. P o d le p o s le d n íc h in fo r ma c í n a p r o f i lu ba n d z o ne. c z k a p e la M a k e N o S e n s e ( v ít ě z o v é lo ň s k é ho h la s o vá n í d iv á k ů ) u k o nč i l a s vo ji č in no s t, k d y je d n í m z d ů vo d ů b y lo p r á v ě ne d o d r ţ e n í s l ib ů z e s t r a n y R G M Skutečná liga S o ut ě ţ fu ng u je v Č R j iţ o d r o k u , d n e s p ř e s a hu je s v ý m vě h la s e m hr a n ic e na š e ho s t á t u a n e jv íc e z a hr a n ič n íc h k a p e l r e g ist r u je z e S lo ve n s k a. Ko ná s e k a ţ d o r o č ně v o bd o b í Z á k la d n í k o la s e o d e hr á va j í v P r a z e v k lu bu M u s ic C it y C lu b a n a d a lš í k o la s e s o u t ě ţ p ř e s o u vá d o k lu bu p o d le g e nd á r n í z na č k o u H a r d R o c k C a f e P r a ha, k d e z a 7 le t e x ist e nc e v yst o u p ilo p ř e s k a p e l n a v íc e ne ţ k o nc e r t e c h. V ít ě z o vé : M a g ma H o t e l ( ), P a nk ix ( ), X - L e ft T o D ie ( ), H e nt a i C o r p o r a t io n ( ), F ina l F ic t io n ( ), S e g me nt ( ), S e a s o n C r a c k ( ). Z t ě c ht o k a p e l s e p r o s a d il s n a d je n S e g me nt, k t e r ý vš a k s vo jí s lá v y d o s á h l d ík y j in é s o u t ě ţ i, z na č ně k o me r č n í Č e s k o S lo ve n s k o má t a le nt. S o ut ě ţ s e st a la s o u č á s t í r o z s á h lé h o w e bo vé ho p o r t á lu B a nd ma p. c z o b s a hu j íc ího k o mp le t n í s e r v is p r o k a p e ly, mu z ik a nt y, k lu b y a f a no u š k y. H la v n í m i p a r t ne r y p r o je k t u js o u v yd a va t e lst v í Č e s k á mu z ik a, B a nd ma p. c z, M u s ic C it y, R e d B u l l a v ýr o bc i t r e nd o v ýc h a s t ylo v ýc h p r o d u kt ů. J iţ 8. r o č n ík ú s p ě š né ho k o nc e p t u hu d e b n í s o u t ě ţ e p r o ne p r o fe s io n á ln í k a p e l y S k u t e č né lig y p ř in á š í ve lk é no v in k y s v ě t lo s vě t a s p a t ř il t it u le k s o u t ě ţ e s ná z ve m t he S t a g e u r č e n ý p r o u d íle n í 9

16 me z in á r o d n íc h c e n M T A ( M u s i c T a le nt A w a r d s ), k t e r é v z n ik l y na p o d p o r u u mě lc ů a je j ic h k a r ié r y. S e r ve r ba n d ma p. c z v ýr a z n ě p ř ip o mín á b a nd z o ne. c z, k t e r ý má me z i u mě lc i v yb u d o va né j mé no, p r o t o bu d e j ist ě z a j í ma v é p o z o r o va t s o u bo j t ě c ht o d vo u s e r ve r ů v p r ů bě hu n a d c há z e j íc íc h le t. Ke d n i s e r ve r ba n d ma p. c z č ít á k a p e l, s e r ve r ba nd z o ne. c z k a p e l. S k u t e č ná l ig a p ř in e s e v ít ě z i m no ţ s t v í c e n e ne r g y d r in k R e d B u l l na c e l ý r o k z d a r ma, v yst u p o vá n í na f e s t iva lu B a s in f ir e f e s t r o k u a , 3 0 ho d in na hr á v á n í v e s t u d iu Fau s t a d a lš í c e n y jso u p r ů b ě ţ ně a k t u a liz o vá n y. V 7. r o č n ík u s i v ít ě z o d ne s l c e n y v p o d o bě p r o f i l u v č a s o p isu R o c k &P o p, na hr á v á n í a v yd á n í C D, p r o s t o r ve 2 0 ju k e bo xe c h n a M o r a v ě, v yb a v e n í z hu d e b n ího o bc ho d u M u s ic C it y, n a hr á vá n í ve s t u d iu Fau s t, no t e bo o k, v yst o u p e n í v H a r d R o c k C a fe P r a h a a mno ho d a lš ího. T a t o s o ut ě ţ je v š a k v je d no m bo d ě o d liš n á o d o s t at n íc h, u mo ţ ň u je t o t iţ v yst o u p it vše m k a p e lá m p ř ímo p ř e d p o r o t o u, be z nu t no s t i z a s lá n í d e mo na hr á v k y. V š ic h n i t e d y mo h ou z á p o lit p ř i ţ iv ýc h v yst o u p e n íc h, k t e r á j s o u ve l m i č a s t o s vo u k va l it o u o d liš n á o d z a s la n ýc h n a hr á v e k. Z d e lz e p o z o r o va t u r č it o u p o do bno s t s v yst o u p e n í m d r a ma t ic k ý m, k t e r é je vţ d y o v liv n ě no d iv á k y ( jd e o k o mu n i k a c i me z i v yst u p u j íc í m a d iv á k e m). U ve lk ýc h k o n c e r t ů z ná m ýc h s k u p in, k t e r é nav š t ě vu j í d e s e t it is íc e l id í, ja k o b y s e d iv á c i s t á v a l i d a lš í m hu d e b n í m n á s t r o je m, d a lš í m h la s e m č i d a lš í m č le n e m k a p e l y Šance Muzikus D a lš í s o u t ě ţ, kt e r á je p o d mín ě na r e g ist r a c í n a hu d e b n í m p o r t á lu, a t o na mu z ik u s. c z, k t e r ý p a t ř í s t e jno j me n né mu na k la d a t e lst v í v yd á v a jíc í mu č a s o p is y M u z ik u s a H a r mo n ie. P o d mín k o u je t a k é a u t o r s k á t vo r ba v č e s k é m n e bo s lo ve nsk é m ja z yc e. N a mu z ik u s. c z k a p e l y z íská v a j í bo d y o d p o r o t y a je j ic h 10

17 f a no u š k ů. V e f in á le s e u t k á 8 k a p e l s ne j v ě t š ím p o č t e m bo d ů, a t o na ţ iv é m k o nc e r t ě, k d e p o r o t a v ybe r e 3 8 k a p e l. M e z i v ít ě z e p a k r o z d ě lu je 8 t z v. f e s t iv a lo v ýc h s lo t ů, c o ţ v p r a x i z n a me ná hr a c í č a s na f e s t iva lu, k o n k r é t n ě na R o c k fo r P e o p le T a le nt / J a mst a g e, S á z a va f e s t, P ř e š t ě n ic e O p e n a ir M u s ic f e s t. J e d n á s e t e d y o s o u t ě ţ, k t e r á je s p e c ia l iz o v a ná na p o s k yt o vá n í hr a c íc h č a s ů na le t n íc h f e s t iva le c h Startér LIVE XT3 D o s o ut ě ţ e S t a r t é r L I V E X T 3 s e mo ho u p ř ih lá s it k a p e l y, k t e r é ma j í v la s t n í a u t o r s k o u t vo r bu, ne ma j í hu d e b n í p r o d u k c i ja k o h la v n í z d r o j p ř í j mu, n e v yd a l y ţ á d n ý o f ic iá ln í no s ič, ne jso u s m lu v ně v á z á né k hu d e b n í a g e nt u ř e a n e u m íst il y s e v t é t o č i p o d o b né s o u t ě ţ i d o t ř et ího m íst a. V z á k la d n íc h k o le c h, k t e r á s e o d e hr á va j í v p r a ţ s k é m k lu b u X T 3, je ho d no c e n í k o mb in a c í h la s ů p o r o t y s p o č t y h la s ů o d d iv á k ů, k t e ř í h la s u j í p o mo c í l íst e č k u v ho z e né ho d o u r n y. D o ma lé ho f in á le p o s t u p u jí t ř i ne j le p š í, z t o ho p o t é v yp l yn e v ít ě z mě s íc e, k t e r ý d o s t a ne š a nc i v yst o u p it v s e m i f in á le a p r o bo jo v a t s e t a k a ţ d o ve lk é ho f in á le a v yhr á t mo ţ n o s t v yst o u p it na f e s t iva lu R o c k fo r P e o p le č i S á z a v a f e s t FutureLine G r a nt o vá s o u t ě ţ p r o mla d é k a p e l y, k t e r á je v ýs le d k e m s p o lu p r á c e J u n io r k lu bu N a C h me ln ic i a na k la d a t e lst v í M u z ik u s s p o d p o r o u S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů ( p ř ip o mín k u je je d n á n í M in ist e r s t va Ku lt u r y, I nt e r g r a mu, O S A a d a lš íc h in s t it u c í v z á j mu o c hr a n y hu d e b n ík ů ). C í le m s o u t ě ţ e je u mo ţ n it z a č ín a j íc í m k a p e lá m p r e z e nt o va t s e v je d no m z v ýz n a mn ýc h p r a ţ s k ýc h k lu bů v P a lá c i Ak r o p o lis. O p ě t je p o d mí n ě ná r e g ist r a c í n a mu z ik u s. c z, ná s le d n ý m v yt vo ř e n í m p r o f i lu a v lo ţ e n í s k la d b y v e fo r má t u mp 3 n a 11

18 z miňo v a né m s e r v e r u. Ka p e l y jso u ho d no c e n y ja k na int e r ne t u, t a k i n a k o nc e r t e c h, a t o fa no u š k y i p o r o t o u. Mo ho u v yhr á t hr a c í č a s y n a f e s t iv a lu R o c k fo r P e o p le č i T h e B e s t o f F u t u r e L in e, f in a n č n í p o d p o r u o d S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů a ho d no t né c e n y o d M u z ik u s Závěr k soutěžím J a k j iţ b y lo z m ín ě no, s o u t ě ţ e js o u v e lm i č a s t o s p o jo vá n y s fe s t iva l y, k t e r é t a k d á va j í p r o s t o r a mo ţ no s t z a č ína j íc í m k a p e lá m v yst o u p it ve d le z n á m ýc h k a p e l č e s k ýc h a n ě k d y i z a hr a n ič n íc h. V ě t š ino u js o u p o d mín ě n y r e g i s t r a c í na int e r ne t o v ýc h s e r ve r e c h, p o k r a č u jí ţ iv ý m i v yst o u p e n í m i p ř e d p o r o t o u a s lib u j í n e je n h mo t né c e n y o d p a r t ne r ů, a le i s lo t y n a f e s t iv a le c h, n a hr á vá n í v p r o fe s io ná ln íc h s t u d iíc h a p ř e d e v š í m u r č it ý p r ů n ik d o p o vě d o mí h u d e b n íh o p r o s t ř e d í. S o ut ě ţ e jso u mno hd y ho d no c e n y p r o fe s io ná ln í p o r o t o u, t a k ţ e p o k u d k a p e la ne v yhr a je, mů ţ e s e a le s p o ň d o z vě d ě t o d bo r n ý ná z o r na s vo je v yst u p o va n í p ř e d d iv á k e m. O vš e m ne v š e c h n y k a p e l y ma jí ma n a ţ e r s k é z a s t o u p e n í, c o ţ mů ţ e v p r a x i z na me n a t, ţ e s vé v ít ě z s t v í k a p e la ne mu s í s p r á v n ě v yu ţ ít. M a na ţ e r, k t e r ý s e j iţ ně ja k o u d o bu p o h yb u je v h u d e b n í m p r ů mys lu a má k o nt a k t y, k t e r é jso u mi mo c ho d e m z v lá š t ě v t ét o br a n ţ i ve l m i d ů le ţ it é, mů ţ e p a k k a p e le v ýr a z ně p o mo c i. 1.2 Festivaly Fe s t iva l y jso u ve l m i ú z c e p r o p o je n y s v ýš e j me no va n ý m i s o u t ě ţ e mi p r o z a č ín a j íc í hu d e b n í u s k u p e n í. J e n má lo f e s t iva lů d á v á p r o s t o r k a p e lá m, k t e r é b y ne p r o š ly p r o vě r k o u v p o d o bě s o u t ě ţ e ho d no c e né o d bo r no u p o r o t o u. N ut no po do t k no u t, ţ e je ř e č o fe s t iva le c h c e lo r e p u b l ik o v é h o d no t y, k t e r é b y k a p e le mo h l y p ř in é s t me d iá ln í o h la s, p o č e t né p u b l ik u m č i p r o s la v e n í. 12

19 1.2.1 Majálesy V s o u č a s né d o bě s e p o c e lé r e p u b l ic e r o z má há t r e nd s t u d e nt s k ýc h m a já le s ů a me n š íc h a k c í, k t e r é s i s la v n é a d r a hé k a p e l y ne mo ho u d o vo lit a p r o t o č a s t o o s lo vu j í s v é z ná mé č i s k u p in y z e š k o ly, k t e r é o d e hr a jí k o nc e r t z a ú hr a d u c e s t o v né ho. M o ţ ná i me n š í a k c e b y mo h l y b ýt c e s t o u, ja k s e p r o s la v it, o s t at ně k a ţ d ý o d e hr a n ý k o nc e r t je z k u š e no s t í a p ř íno s e m p r o z a č ín a j íc í s k u p in u. O p a k e m je M a já l e s, k t e r ý s e s t á v á ja k o b y o f ic iá ln í m, a t o t e n, c o s e o d e hr á v á v P r a z e, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a B r ně. M no hd y je n a z ír á n ja k o k o me r č n í a na t ř i r ů z ná p ó d ia p ř in á š í t o ne j le p š í, c o mů ţ e me u ná s s l yš e t a v id ě t. O vš e m d ík y s v é k o me r č no s t i p r á vě t e nt o M a já le s mů ţ e p o s k yt no u t t a k é pó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. Ved le t o ho s t o jí m a já le s y n e k o me r č n í, k t e r é s e p o ř á d a jí s na d p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e. Z t ě c h vě t š íc h je t o na p ř ík la d M a já le s Č e s k é B u d ě jo v ic e a V U T M a j á le s v B r ně Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha J a k u ţ b y lo ř e č e no, d ík y s vé k o me r č no s t i p r á v ě o f ic iá ln í M a já le s p ř in á š í p ó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. V k a p it o le je z mí n ě na s o u t ě ţ G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s , k t e r á d á vá mo ţ no s t d o st a t s e na je d e n z o f ic iá ln íc h m a já le s ů, je n ţ p ř ip r a v i l p r o k a ţ d é z mě s t v la s t n í int e r ne t o vé s t r á nk y a p ř e d e vš í m v la s t n í s o u t ě ţ k a p e l, t y t a k ma j í mo ţ no s t v yst u p o va t v b l íz k é m mě s t ě ve d le n e jz ná mě jš íc h k a p e l Č e s k é r e p u b l ik y a p ř e d e v š í m s e z v id it e l n it a n a s b ír a t k o nt a k t y i c e n n é z k u š e no s t i Nekomerční majálesy N e k o me r č n í m i m a já le s y jso u m yš l e n y t y, k t e r é jso u n íz k o r o z p o čt o vé a ne jso u u s p o ř á d á n y s c í le m v ýd ě lk u a n a jd e me je v me n š íc h i v ě t š íc h mě s t e c h a d o k o nc e i v e s n ic íc h. V ě t š ino u p a k mu s í o s lo vo v a t p r á vě z a č ín a j íc í 13

20 k a p e l y, k t e r é hr a jí z a o bč e r s t ve n í a ú hr a d u c e s t o v né ho, t y p a k ma j í š a nc i p ř e d v é s t s e a d o s t a t s e d o po vě d o mí l id í. M íst n í k a p e l y z me nš íc h mě s t a ve s n ic s e s t á va j í v e l m i o b l íb e né p r á v ě v m íst ě s v é ho vz n ik u a b l íz k é m o k o l í. J e d ů le ţ it é ř íc t, ţ e ve vě t š in ě p ř íp a d ů s e je d n á o k a p e l y t z v. r e v i v a lo vé ne bo z á ba vo vé, k t e r é hr a j í p ř e vz a t ý r e p e r t o á r. T a k o vé p a k ma j í je n ve l m i ma lo u š a nc i p r o s a d it s e v c e lo r e p u b lik o vé m mě ř ít k u, i k d yţ e x ist u j í v ý j i mk y r e v iv a lo v ýc h k a p e l, k t e r é s e p o s t u p e m č a s u v yp r a c o v a l y n a o f ic iá ln ě n e jle p š í r e v iv a l. E x ist u j í d o ko nc e i R e v iv a l f e s t iv a l y a c e lo s vě t o vé s o u t ě ţ e, c o ţ je t é ma, na k t e r é b y s e d a la v yp r a c o va t z v l á š t n í a na l ýz a, ba i c e lá d ip lo mo v á p r á c e Ostatní festivaly M imo m a já le s y a d a lš í s t u d e nt s k é o s l a v y č i o s la v y v ít á n í ja r a je u n á s č í m d á l v íc e f e s t iv a l ů a ně k t e r é z n ic h d á va j í š a nc i v yn ik no u t p r á vě z a č ín a j íc í m k a p e lá m. M no hd y v š a k mu s í p r o jít n ě ja k o u s o u t ě ţ í, k t e r á je v ě t š ino u o k r a jo vě s p o je n a p r á vě s fe s t iva l y v Č e s k é r e p u b l ic e, c o ţ u ţ je vša k r o z e b ír á no v t é t o pr á c i v ýše, v iz k a p it o la S o u t ě ţ e Rock for People Z ř e j mě ne jv ě t š í r o c k o v ý f e s t iv a l u n á s, k t e r ý k a ţ d o r o č ně p ř it a hu je d e s e t it is íc e l id í d o a r e á lu u H r a d c e Kr á lo vé. P r v n í r o č n ík s e k o na l r o k u v Č e s k é m B r o d ě, v r o c e do š lo k p ř e s u nu n a b ýv a lé vo je n s k é le t išt ě u H r a d c e Kr á lo v é - n yn í t z v. Fest iv a lp a r k, k t e r ý p o jme ne j e n v íc e ná v š t ě v n ík ů, a le u ve d e i mno he m v íc e k a p e l. N a p r v n í m r o č n ík u s e p ř e d s t a v i lo 1 8 k a p e l a vst u p e nk u s i k o u p ilo k o le m l id í. V ýt ě ţ e k ,- Kč b y l p ř e d á n ú s t a vu p r o me nt á lně p o s t iţ e né d ě t i. R o k u , k d y s e o d e hr á l 1 7. r o č n ík, na v š t ív i lo R o c k fo r P e o p le ( d á le je n R f P ) p ř e s 14

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012)

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012) LE PNEUMATIQ vešli do povědomí českého publika jako skupina, která předvádí naživo především drum`n`bass, ale pravidelně zabrousí i do breakbeatu, dubstepu a ostatních žánrů elektronické taneční hudby.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ýú š ř Í ď ř Í šť ý ř ř ř ř ď ý ř ř ů ú š ň ý ř š ř ž ú ř ý ú ý ú ý ř ř ý Š Š ř šť ř ř ý ř Š Š Č ř ř ó ř ý ď ř Í ž ů ř ř ň ý šť š Ž Ť Í ú ůř ř ú Í ú ž ř Š šů ř ř ó Š ř š ř Ž ů Í ř Í ř ň ý šť ř ř ú ň Ž

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015

N.S.E.F. Production, KD Mlejn a kytary.cz vyhlašují 11. ročník soutěže kapel naživo Skutečná Liga pro nominace k udílení cen MTA 2015 Agentura N. S. E. F. PRODUCTION vyhlašuje 11. ročník Skutečné ligy, mezinárodní soutěže kapel bez rozdílu žánrů. Jako jediná soutěž v České republice umožní Skutečná liga rozsáhlému počtu kapel zúčastnit

Více

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze.

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze. SUPER BALL 2012 SUPER BALL 2012: Prague Football Freestyle Contest celosvětový turnaj ve Fotbal Freestylu je vyvrcholením celé sezóny, na které se soustředí maximální pozornost všech hráčů a příznivců

Více

ů ž ř ř ě Ě Í Á Ě ŠŤ Í ŘÍ Í č ú ý Ý Ě Í Ý Š Ě Í ěí ú ěť ě ý Ó č č ě ý ž ž ř ý č ý ž ý ů č ý ň ý č ě Ž ť č ž ý ý ř č č ě ý š ě š é š é ě š ě ů šť ý ů ě ů ý ť ů ů ý ýš ě žíč ž ě ř Ž ú Í ů é ť ě é ž ý ř š

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ř ř ůč ůč ů ř ý é č éč č Í ř š ř Ž ž ž éú š ř ň ž č ý š ý ý ž ů ř č ž ů ýů ř č ý é ý ú ř š ý ý ř ř č ů é ř ř ř é é ř ý ž ř Ž ř š Í é ž ř š č ý č é ů é č é ř ž ř č ž č ý ž ř ř ý ý ý č č ž č é ř ž ř ř ú

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ý ý Č ž ý ž ů ď ý ů ů Ýú ž ž ý ž ý ů ý Š ž Ř ý Š ý ý ý ů ý ů ý ž ý ž Ř Š Š ý ž ý ý Š ý ú ý ů ý ž ý Š ý ý ý ý ů ž ý ú ý ůž ň ůž Š ů Č ž ý ž ý ů ů ý ž ž ý ů ý Ů ý ů ý Ů ý ů ů ý ů ů ú ž Ž Š Č ú ýž ý ž ý ý

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více