Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce: Vítězslav Charvát Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: MgA. Blanka Chládková Brno 2012

2 Bibliografický záznam CHARVÁT, Vítězslav. Možnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu. [The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market] Brno, s. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Anotace Bakalářská práce Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu pojednává o hudebním trhu v České republice, který je přeplněný, co se amatérských kapel týče. Analyzuje festivaly, soutěţe a kluby, které u nás dávají moţnost vyniknout právě startujícím hudebním uskupením. V dalším bodě se snaţí rozluštit efektivnost manaţera u takové kapely a jeho jednotlivé činnosti a vlastnosti, kterými by mohl pomoci. Annotation Bachelor thesis The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market is about the music industry in the Czech republic, filled with amateur bands. It analysis festivals, competitions and clubs, which give those starting music groups opportunities. It also tries to recognize the effectivness of the group manager and his actions and qualities. Klíčová slova Hudební management, management umění, rocková kapela, hudba, hudební klub, soutěţ kapel, hudební festival Keywords music management, artsmanagement, rock band, music, music club, bands contest, music festival

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a pouţil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a pouţívána ke studijním účelům. V Brně dne Vítězslav Charvát

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi pomáhali při tvorbě této práce, konkrétně pak MgA. Hance Krejčí, PhD. za její konzultace a celé kapele Second- Hand HusBand za moţnost spolupracovat s nimi.

5 Obsah ÚVOD HUDEBNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUTĚŢE SVŠ Music Star STAROBRNO ROCK BATTLE Hard Rock Cafe Battle of the Bands ROCK ARÉNA LÍHEŇ Gambrinus Excelent Talents ČESKÝ YOUTUBE FEST Votvírák Talent MERCEDES BENZ Live Space Skutečná liga Šance Muzikus Startér LIVE XT FutureLine Závěr k soutěžím FESTIVALY Majálesy Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha Nekomerční majálesy Ostatní festivaly Rock for People Votvírák Sázavafest Open Air Music Fest Přeštěnice Basinfirefest Open Air Festival Jam Rock Brněnský Čarodějáles Závěr k festivalům KLUBY Kluby spojené se soutěží Hard Rock Cafe Praha Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club Palác Akropolis Music City Klub Hudební klub XT METRO MUSIC BAR Ostatní kluby H-Club Šumperk Hudební klub Melodka Brno Závěr ke klubům ZÁVĚR K HUDEBNÍMU PROSTŘEDÍ INFORMACE O KAPELE OBECNÉ INFORMACE Historie kapely Stylové zařazení SHHB BUDOVÁNÍ IDENTITY KAPELY Debutové CD Grafika CD... 27

6 Potisk CD Tisk bookletů Nahrávání a míchání Vydání CD Zastupování Webová prezentace Hudební servery Ostatní servery Logo kapely Další prvky vizuální identity Image na pódiu SHHB V HUDEBNÍM PROSTŘEDÍ SHHB v SVŠ Music Star SHHB v Hard Rock Cafe Battle of the Bands SHHB v ROCK ARÉNA LÍHEŇ SHHB ve Votvírák Talent SHHB a MERCEDES BENZ Live Space Závěr k hudebnímu prostředí a SHHB ROLE MANAŢERA SHHB A MANAŢERSKÉ ZASTOUPENÍ Manažer SHHB Konkrétní činnosti manažera SHHB Seznámení s myšlenkou Mapování prostředí Obeslání jednotlivých možností prosazení Práce na CD Internetová prezentace Tvorba loga a dalších prvků vizuální identity POTŘEBA MANAŢERA V ZAČÍNAJÍCÍ SKUPINĚ ZÁVĚR POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SLOVNÍK SEZNAM PŘÍLOH... 47

7 Úvod P o d le n á z vu t é t o ba k a lá ř s k é p r á c e b y s e mo h lo z d á t, ţ e s e je d n á o ná vo d, ja k p r o s la v it k a p e lu a d o st a t s e s n í d o v š e c h h it p a r á d u ná s a s na d i v z a hr a n ič í. T o h le z d á n í je o v š e m k la mn é. M ít p ř e s n ý ná vo d, t a k ne n í t ř e ba s t u d o va t a p s á t d ip lo mo vo u p r á c i. P ř e s t o e x ist u jí d v a d ů vo d y, k t e r é be z e s p o r u p ř is p ě l y k t o mu, a b y d a n á k a p e la d o s á h la t o ho, č e ho p r o z a t ím d o s á h la. P r v n í m bo d e m, k t e r ý je ve l m i d ů le ţ it ý, je s a mo t ná k a p e la, k t e r á má p ř e d p o k la d y k t o mu, a b y s e v hu d e b n í m p r o st ř e d í p r o s a d i la. D r u h ý m bo d e m je m yš le n k a, s e k t e r o u je t ř e ba p r a c o va t o d po č át k u p ů s o be n í v k a p e le, a s e k t e r o u s e mu s í z t o t o ţ n it vš ic h n i č le n o vé k a p e ly K a ž d ý o d e h r a n ý k o n c e r t, a ť u ž p r o j e d n o h o n e b o t i s í c d i v á k ů, j e p r o n ě c o d o b r ý. Ka ţ d ý je d e n k o nc e r t t o t iţ ne p ř iná š í je n z k u š e no s t, a le i mo ţ no s t, a b y s i k a p e l y ně k d o vš i m nul. N a ná s le d u j íc íc h s t r á nk á c h t ét o p r ác e s e t e d y n e o b je v í ná vo d, ja k z a č ín a j íc í r o c k o vo u k a p e lu z v id it e ln it, a le s p íš e p o z na t k y a z k u š e no s t i, k t e r é s e o b je v i l y bě he m p r á c e p r o d u k č n ího a bě h e m ma p o vá n í h u d e b n ího p r o s t ř e d í, t e d y f e s t iv a lů, k lu bů a s o u t ě ţ í. P o d s t a t n ý bu d e t a kt é ţ p o p is f u ng o vá n í k a p e l s ma na ţ e r e m a e f e k t iv no s t p r o d u k č n ího. P r v n í č á s t je v ě no vá n a hu d e b n í mu p r o s t ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, d r u há p a k p ř íp a d o vé s t u d ii z a b ý v a j íc í s e fu ng o v á n í m k o nk r é t n í k a p e l y n a hu d e b n í m t r hu, a p o s le d n í p o p is u je je d no t liv é č in no s t i ma na ţ e r a a je ho e f e k t iv no s t. 1

8 1 Hudební prostředí v České republice V t ét o k a p it o le n a le z ne me p o z na t k y k hu d e b n í mu p r o st ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, k t e r é s e z á r o ve ň t ýk a j í mo ţ no s t í p r o s a z e n í z a č ín a j íc í k a p e l y. Z a b ýv á s e t e d y p o p ise m s o u t ě ţ í, f e s t iv a lů a k lu b ů, k t e r é ja k ý mk o l iv z p ů s o be m u m o ţ ňu j í z v id it e ln ě n í s t a r t u jíc ím hu d e b n í m u s k u p e n í m. P ř e s t o, ţ e t a ko vé mo ţ no s t i e x ist u jí, p r o s a d it s e na hu d e b n í m t r hu, k t e r ý je p ř e p lně n ý ( a le s p o ň c o s e a ma t é r s k ýc h s k u p in t ýč e ), ne n í je d no d u c hé. Z a a ma t é r s k o u s k u p i nu s e v t o mt o p ř íp a d ě p o va ţ u je t a, je ţ n e mů ţ e p ř in é s t č l e nů m p ř i mě ř e n ý a t r va l ý f in a nč n í p ř í je m. 1.1 Soutěže C o s e t ýč e s o u t ě ţ í hu d e b n íc h k a p e l, j s o u bu ď t o s p o jo v á n y s hu d e b n í m i s e r ve r y ne bo f e s t iva l y. T ř e t ím d r u he m jso u s o u t ě ţ e, kt e r é jso u ná ho d ně o r g a n iz o va n é r ů z n ý m i s p o le č no s t mi, k o n k r é t ně p a k je j ic h ma r k e t ing o v ý m i o d d ě le n í m i. T y jso u p a k ve l m i lá k a v ým a ú č i n n ý m e ve nt ma r k e t ing o v ý m t a he m n a p ř ík la d u f ir e m, je ţ s e z a b ýv a j í p ivo v a r n ic t v í m ( S V Š M u s ic S t a r St a r o br no, R a d e g a s t L íh e ň R a d e g a s t, G a mbr in u s E x c e le nt T a le nt s G a mbr in u s a t d. ) SVŠ Music Star S V Š je z k r a t k a St a r o br ně n s k é ve č e r n í š k o ly, c o ţ je p r o je k t p ivo va r u S t a r o br no, k t e r ý v yt vo ř ila k o mu n ik a č n í a g e nt u r a M e d ia A g e, s. r. o. V po dst a t ě s e je d n á o p r o je k t, k t e r ý b ě ţ í j iţ n ě k o lik á t ým r o k e m v B r ně, O lo mo u c i a Z lí n ě, a je u r č e n p r o s t u d e nt y v yso k ýc h š k o l. Ka ţ d ý z a r e g ist r o va n ý ú č a s t n ík š k o ly z ís k á vá u r č it é v ýho d y, ja k o s le v y na p r o d u k t y S t a r o br na ne bo na p r o d u k t y p a r t n e r ů a h la v n ě s le v y na k o nc e r t y a a k c e p o ř á d a né S V Š. T e nt o p r o je k t p r o b íhá c e l ý r o k 2

9 a je r o z d ě le n n a d va s e me s t r y, a b y t a k p ř ip o mín a l r o k a k a d e m ic k ý. S V Š v r o c e u s p o ř á d a la s o u t ě ţ s ná z v e m S V Š M u s ic S t a r, kt e r á b yla p r á v ě p r o z a č ína j íc í k a p e l y. V ít ě z t é t o s o ut ě ţ e s i mo h l o d né s t ho d no t né c e n y, a le p ř e d e vš í m mo ţ no s t v yst u p o va t na je d no m z br ně n s k ýc h fe s t iva lů Č a r o d ě já le s A vš a k ne v ýho d n ý p r o s t o r k v yst o u p e n í, k t e r ý b y l u r č e n na me n š í s t a g e ve 1 4 : 0 0, k d y s e br á n y a k c e t e p r ve o t e v ír a j í a na hla v n í m p ó d iu v yst u p u je z ná má k a p e la, z a s e t a k o vo u r a d o s t ne p ř in á š í. N a d r u ho u s t r a nu s e ne s m í z a p o mín a t n a ú vo d n í m yš le n k u, ţ e k a ţ d é v yst o u p e n í je k ně č e mu d o br é. P r v n í m k r o k e m b y la be z p la t ná r e g i s t r a c e, k d y s k u p in y mu s e l y z a s la t n a hr á vk u ve fo r má t u mp 3, k t e r á p a k b y la v yst a ve n a n a w e bo v ýc h s t r á nk á c h, k d e b y lo p r o s t u d e nt y S V Š u mo ţ n ě no h la s o va t p r o s vé f a vo r it y. T ř i ne j le p š í k a p e l y p o s t o u p il y d o f in á lo vé ho k o la, k t e r é s e o d e hr á v a lo v je d no m z ne jz n á mě jš íc h br n ě nsk ýc h k lu bů M e t r o M u s ic B a r ( v iz p ř ílo ha č. 1 P la k á t S V Š ) STAROBRNO ROCK BATTLE 2012 V p o d s t at ě jd e o s t e jno u s o u t ě ţ, ja k o b yla S V Š M u s ic S t a r v r o c e N e s la p o d t it u l M e t r e m na Č a r o d ě já le s a o p ě t s li bo va la n e j le p š í k a p e le v yst o u p e n í n a j iţ z m iňo va né m Č a r o d ě já le s e. S t e jně t a k v ít ě z n á k a p e la v yst u p o va la v ne p ř í l iš a t r a kt iv n í m č a s e, a t o ja k o p r v n í v 1 5 : 0 0 na je d né z ve d le jš íc h sta g e, kt e r á s e jme no va la s a mo z ř e jmě p o d le z m iňo v a né ho p ivo v a r u S t a r o br no. Č a r o d ě já le s je v p o s le d n íc h le t e c h p o t la č o vá n k o nk u r e n č n í c e lo r e p u b l ik o vo u a k c í M a já le s, k t e r ý je lé p e d r a ma t u r g ic k y p r o p r a c o va n ý a č ít á s p o u s t u d ílč íc h a k t iv it s p o je n ýc h s e s t u d e nt s k ý m i o s la v a m i ( v íc e v iz k a p it o la M a já le s y). 3

10 1.1.3 Hard Rock Cafe Battle of the Bands H a r d R o c k C a f e B a t t le o f t he B a nd s je d a lš í z t ě c h s o u t ě ţ í, k t e r é jso u s o u č á s t í e ve nt ma r k e t ing u ně ja k é f ir m y, v t o mt o p ř íp a d ě s e je d n á o H a r d R o c k C a fe. N a r o z d íl o d s o u t ě ţ e p ř e d c ho z í b y la B a t t le o f t h e B a nd s c e lo s vě t o vá, o vše m p o s t u p s o ut ě ţ e n í je t é mě ř s t e jn ý. N e jd ř ív e o d e s la t p ř ih lá š k u, z a lí b it s e p o r o t ě a p a k u ţ v yst o u p it ţ iv ě v H a r d R o c k C a f e P r a ha ( v iz p ř ílo h a č. 2 P la k á t H a r d R o c k C a fe ). Č t yř i n e j le p š í k a p e l y s vě t a mě l y š a n c i v yh r á t v yst u p o vá n í na p r e s t iţ n í m f e s t iv a le H a r d R o c k C a l l in g v L o nd ýn s k é m H yd e P a r k u, k t e r ý je p o va ţ o v á n z a je d n u z ne jd ů le ţ it ě jš íc h hu d e b n íc h u d á lo s t í V e lk é B r it á n ie v p o s le d n íc h p ě t i le t e c h. N a f e s t iv a lu v yst o u p il i k u p ř ík la d u Ae r o s mit h, E r ic C la p t o n, P a u l M c C a r t ne y, S t e v ie Wo nd e r, T he W ho a d a lš í ROCK ARÉNA LÍHEŇ P r v n í r o č n ík t é t o s o ut ě ţ e s e o d e hr á l v r o c e p o d ná z ve m L íh e ň. V r o c e d o š lo k p r o po je n í s e s o u t ě ţ í R o c k Ar é n a a s o u t ě ţ na s b ír a la p ř e s z ú č a s t ně n ýc h k a p e l. S o u t ě ţ v d ne š n í p o d o bě n e s e p ř íd o me k R A D E G AS T, c o ţ z na č í, ţ e e v e nt ma r k e t ing č e s k ýc h p i vo va r ů s e p r o f i lu je ja s n ý m s mě r e m. L íh e ň má v e l m i p o d o b ná p r a v id la j a k o všec h n y o s t a t n í s o u t ě ţ e o bd o bné ho c ha r a k t e r u. R e g ist r a c e na je d no m z hu d e b n íc h s e r ve r ů, v t o mt o p ř íp a d ě r o c k. c z, h la s o vá n í f a no u š k ů s k r z e R á d io H e y a hu d e b n í s e r v e r y, ţ iv é v yst o u p e n í v je d no m z k lu bů R o c k & R o ll G a r a g e R e s t a u r a nt a M u s ic c lu b v O s t r a v ě. V p r a v id le c h r o k u b y la s l ibo v á na p r o fe s io n á ln í p o r o t a, s e k t e r o u s e bo hu ţ e l vě t š in a k a p e l ne s e t k a la v G a r a g e c lu bu t o t iţ r o z ho d o va l b a r ma n, z vu k a ř a je d e n z o r g a n iz á t o r ů a k c e, c o ţ js o u do hr o ma d y t ř i h la s y, z č e ho ţ je d e n mů ţ e v ýr a z ně o v l iv n it v yst o u p e n í k a p e l y ( z vu k a ř ) a d r u h ý p ř i v yst o u p e n í ne má n a ho d no c e n í č a s ( ba r ma n). J e n u t né k o n s t a t o va t, ţ e r o č n ík ( R a d e g a s t 4

11 L íh e ň ) s e p o s u nu l v t o mt o o hle d u z na č ně k u p ř e d u. V e f in á le k a p e l y ho d no t ilo r o v n ýc h 1 8 p o r o t c ů z r ů z n ýc h o bo r ů po ř a d at e lé, z vu k a ř i, p r o d u k č n í f e s t iva lů, p a r t ne ř i, hu d e b n íc i a t d. M e z i p o r o t c i b y l i č le no vé k a p e l y A ir f a r e ( a g e nt u r a, k t e r á je z a s t u p u je, P o po f f p r o d u c t io n, je je d n í m z o r g a n iz á t o r ů s o ut ě ţ e ), kt e r á p a t ř í v d ne š n í d o bě me z i p ř e d n í k a p e l y n a š í hu d e b n í s c é n y. V ít ě z o vé je d e ná c t é ho r o č n ík u s i o d ne s l i ba l íč e k le t n íc h v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, ho d no t né c e n y a t ýd e n n í d o vo le no u v I t á li i. D r u hé míst o b y lo o c e ně no me n š í m b a l íč k e m v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, t ýd e n n í m p r o ná je m hu d e b n ího s t u d ia Wo o d ma n z d a r ma ( M a r c e l L e s n í k - ma j it e l k lu bu G a r a g e i j me no v a né ho s t u d ia ). Z d e s e o p ě t r ýsu je u r č it ý p o s u n k u p ř e d u, k d y je o c e ně no v íc e k a p e l v íc e c e na m i, k t e r é js o u a t r a kt iv n ě jš í ne ţ v p ř e d c ho z íc h r o č n íc íc h Gambrinus Excelent Talents 2012 D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á je e ve nt m a r k e t ing o v ý m t a he m je d no ho z č e s k ýc h p ivo v a r ů. T a t o s o ut ě ţ je p r o p o je na s o f ic iá ln í m M a já le s e m ( v iz k a p it o la M a já le s y), k t e r ý j e v B r ně k o nk u r e nč n í a k c í Č a r o d ě já le s u, t e n je na o p a k p r o p o je n s e z n a č k o u S t a r o br no ( r o k u jiţ z m iňo va n ý S V Š M u s ic S t a r, r o k u St a r o br no R o c k B a t t le ). M o ţ no s t h la s o vá n í u S V Š M u s ic S t a r b y la p o d mín ě n a r e g ist r a c í u S t a r o br ně ns k é ve č e r n í š k o ly, a b y t a k d o š lo k ú p ln é mu p r o p o je n í s e z n a č k o u S t a r o br no. S t e jno u c e s t o u s e v yd á vá i G a mb r in u s, k t e r ý s p a d á d o ko nc e r nu P lz e ň s k é ho p r a z d r o je. H la s o vá n í v s o u t ě ţ i G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s je p o d mín ě no r e g ist r a c í na f a c e bo o k u a ná s le d n ý m f a no u š k o v s t v ím s t r á n k y G a mb r in u s E xc e le nt, c o ţ je je d e n z p r o d u kt ů z miň o va né ho p ivo va r u. Z a t ímc o v ít ě z o vé S V Š M u s ic S t a r d o s t a li p o u z e je d nu b e č k u p iva S t a r o br no, v ít ě z o v é T a le nt u d o s t a li p ivo G a mb r in u s E xc e le nt na c e l ý r o k z d a r ma a n a v íc mo ţ no s t u s k u t e č ně n í 5

12 na hr á v k y je d n é p ís n ě v p r o fe s io ná l n í m s t u d iu p o d v e d e n í m z n á mé ho č e s k é ho p r o d u c e nt a B o r ise C a r lo f f a, k t e r ý s p o lu p r a c o v a l s k a p e la m i ja k o AI R F AR E, Kr yšt o f a C ha r l ie S t r a ig ht. H la v n í m c í le m s o u t ě ţíc íc h je v š a k z ř e j mě v yst u p o vá n í na je d no m z M a já le s ů, k t e r é jso u p o ř á d á n y ve č t yř e c h mě s t e c h Č e s k é r e p u b l ik y, a t o v B r ně, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a P r a z e ČESKÝ YOUTUBE FEST D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á s l ib u je v yst u p o vá n í n a ř a d ě f e s t iv a lů, k o nk r é t ně p a k J a m R o c k ( Ţ a mb e r k ), U n it e d I s la n d s ( P r a ha ), P r a g u e c it y f e s t iva l ( P r a ha ), R o c k fo r p e o p le ( H r a d e c Kr á lo v é ), S á z a v a f e s t ( B e n e š o v), O p e n A ir f e s t iv a l ( P a n e nsk ý T ýne c ). Kr o mě v yst o u p e n í z a r u č u je ně k o lik mě s íc ů r e g ist r a c e v s ít i z k u s e b n y. c o m ( int e r n e t o v ý s e r ve r s hr o ma ţ ď u j íc í in fo r ma c e o vo ln ýc h z k u š e b n á c h p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e ). P ř ih lá s it s e mo ho u k a p e ly ne bo hu d e b n íc i s e s vo u o r ig in á l n í t vo r bo u v č e s k é m ja z yc e. K a ţ d ý s o u t ě ţ íc í mů ţ e p ř ih lá s it a ţ 5 k lip ů v d é lc e ma x. 5 min u t. P o s k o nč e n í p ř ih la š o v a c í f á z e ( v r o c e s e p ř ih lá s i lo p ř e s k lip ů ) z a s e d n e p o r o t a a v yb e r e 1 5 f in a l ist ů, z n ic h s i p a k k o mu n it a Y o u T u be s v ým i h la s y z vo lí v ít ě z e. P o r o t a je s lo ţ e n a z e č le nů s k u p in y T a t a B o js ( p ř e d s e d o vé p o r o t y M i la n C a is, M a r d o š a ), A lb e r t a Č e r né ho z C ha r l ie S t r a ig ht ( z a t ím z ř e jmě n e jú s p ě š ně jš í č e s k á m la d á hu d e b n í s k u p in a ), F la t t u s ( lo ň s k ý v ít ě z ), J a r d y H u d c e z ir e p o r t a L u k á š e P a u lů z O S A. V e lm i z a j í ma vá je s k u t e č no s t, ţ e t u t o so ut ě ţ s p o lu o r g a n iz u je p r á vě O c hr a n n ý s va z a u t o r s k ý p r o p r á va k d ílů m h u d e b n í m, o. s. ( d á le je n O S A), k t e r ý s e p r á vě v p o s le d n íc h le t e c h z a č ín á vě no v a t t a le nt ů m z na š í r e p u b l ik y. V r o c e ve s p o lu p r á c i s B o h e m ia J a z z Fe s t o r g a n iz o va l s o u t ě ţ o ne jle p š í j a z z o vo u s k la d bu m la d é ho a u t o r a do 3 0 le t. N e d á v no p ř iše l s p r o g r a my P a r t ne r s t v í O S A, ja k o 6

13 O S A ţ iv ě p o d p o r a hu d e b n íc h p r o d u k c í, O S A p o má há d o br o č in n é k o nc e r t y, V yr o b e no s O S A p o d p o r a p ř i v ýr o bě, v yd á vá n í a z p ř íst u p ně n í h u d e b n íc h d ě l, O S A t a le nt p o d po r a z a č ín a j íc íc h m la d ýc h hu d e b n íc h a u t o r ů, ko nc e r t ů a fe s t iva lů p r e z e nt u jíc í m la d é hu d e b n í a u t o r y a s t u d ijn í p o b yt y p r o hu d e b n í a u t o r y s p o je n é s v yt vo ř e n ím hu d e b n ího a u t o r s k é ho d íla. D a lš í m z o r g a n iz á t o r ů je irepo r t, c o ţ je mu s ic a n d s t yl e ma g a z ín, k t e r ý má i v e l m i d o br ý i nt e r ne t o v ý s e r v e r ir e p o r t. c z. Z d e mů ţ e me n a lé z t p o d o bu s me d i á ln í m z a j išt ě n í m s o u t ě ţ e R o c k Ar é n a L íh e ň ( n yn í u ţ R a d e g a s t L íh e ň), k t e r o u po ř á d á s e r ve r r o c k. c z a me d iá l n ě ji p o d p o r u je č a s o p is R o c k &P o p Votvírák Talent S o ut ě ţ, kt e r á ne n í ma r k e t ing o v ý m z á mě r e m ţ á d né s p o le č no s t i a d á vá p ř í mo u mo ţ no s t z a hr á t s i na fe s t iva lu V o t v ír á k ( M i lo v ic e ). O p ě t je vš a k p r o po je na s ma g a z ín e m a s e r ve r e m, a t o s he lp mu s ic. c z, k t e r ý z a j iš ť u je h e lp ba nd, c o ţ je p r o je k t, k t e r ý p o s k yt u je f u l l s e r v is k a p e lá m, s c í le m p o má h a t č e s k ý m h u d e b n ík ů m s p r o d u k c í k o nc e r t ů, v yd á vá n í m C D, na t á č e n í k l ip ů, d o p r a vo u, p u b l i c r e la t io ns ( d á le je n PR), ma n a g e me nt e m a t d. Z e z ná m ýc h u s k u p e n í vš a k z a s t u p u je je n k a p e lu D O G A, k t e r á v yst u p u je ne je n na č e s k é s c é n ě o d r o k u d o po s u d. P r a v id la jso u ve l m i je d no d u c há a podo b ná ja k o v o s t a t n íc h s o u t ě ţ íc h. D ů le ţ it é je p ř ih lá s it s e, p o s t o u p it d o u ţ š ího v ýb ě r u, v yp ln it d o t a z n ík ( v iz p ř ílo ha č. 3 D o t a z n ík V o t v ír á k T a le nt ) a p ř e s vě d č it c o ne jv íc e f a no u š k ů, a b y h la s o va l i p o mo c í t e xt o v ýc h z p r á v. P r o po d po r u h la s o vá n í jso u v yr o be n y p la k á t y ( v iz p ř ílo ha č. 4 P la k á t V o t v ír á k T a le nt ), k t e r é o d po v íd a j í s v ý m v iz u á le m p r o p a g a č n í mu p la k á t u c e lé a k c e. P r o b íh a j í d v ě f in á le, d o k t e r ýc h p o s t o u p í 1 0 k a p e l, v ít ě z í vţ d y v š a k je n je d na, z č e ho ţ v yp l yno u d va v yst u p u j íc í. 7

14 1.1.8 MERCEDES BENZ Live Space T ř e t í r o č n ík hu d e b n í s o u t ě ţ e, k t e r é s e mo ho u z ú č a s t n it v š e c h n y k a p e l y b e z o me z e n í ţ á nr u a vě k u s m in i má ln í m p o č t e m t ř í č le n ů, k t e r é d o d a né ho t e r mín u z a š lo u s p r á v ně v yp ln ě no u p ř ih lá š k u a d e mo na hr á vk u s e t ř e mi a u t o r s k ými p ís n ě m i a k t e r é ne ma j í p la t no u s m lo u vu s hu d e b n í m v yd a va t e lst v í m v Č e s k é r e p u b l ic e a n i m i mo Č R. C í le m je u mo ţ n it v yd a t C D vč e t ně ve š k e r é me d iá ln í p o d p o r y, a t o jiţ b ě he m p r ů b ě hu s o u t ě ţ e fo r mo u v ys í lá n í T V p o ř a d ů, na t o č en ýc h z je d no t liv ýc h k o l, r á d io v ýc h s p o t ů a r e k la m y v t iš t ě n ýc h mé d i íc h, d á le p a k na t o č e n í v id e o k lip u, k t e r ý bu d e z a ř a z e n d o t ř ímě s íč n í r o t a c e na T V Ó č k o, s ing l p o d p o r o va n ý r á d ie m K is s H á d y a c e lk o vé f in a nč n í p ln ě n í 1 5 0, 000 Kč. S o u t ě ţ M E R C E D E S B E N Z L iv e S p a c e p o ř á d á p r o d u k č n í a v yd a v a t e lská s p o le č no s t R G M E nt e r t a in me nt. O d bo r n á p o r o t a s lo ţ e ná z p ř e d n íc h z á s t u p c ů č e s k é ho hu d e b n ího p r ů m ys lu ( P a ve l A nd ě l, H yn e k C hu d á r e k a J iř í B a lv ín T V Ó č k o, M a r t in R i g le r R á d io K is s H á d y, H o nz a P o no c n ý C ir c u s P o no r k a, M ila n C a is T a t a B o js, H o nz a Č e c ht ic k ý O h m S q u a r e ) v yb r a la 2 5 k a p e l p o s t u p u jíc íc h d o 5 z á k la d n íc h k o l, k d e o d a lš íc h k r o c íc h r o z ho d u jí n á všt ě v n íc i je d no t liv ýc h k o n c e r t ů, p o s lu c h a č i a n á všt ě v n íc i p a r t n e r s k ýc h w e bů, a t o po mo c í t e le fo n ic k é ho h la s o vá n í. S o ut ě ţ je p o jme no v á na p o g e n e r á ln í m p a r t ne r o v i a k c e, t e d y p o M e r c e d e s B e nz, p r o t o je mo ţ né j i z a ř a d it v e d le o s t at n íc h, k t e r é p ů s o b í ja k o e v e nt ma r k e t ing o v ý t a h u r č it é s p o le č no s t i. C o s e t ýč e p ř e d c ho z íc h r o č n ík ů, ne s l y ná z e v p o u z e R G M L iv e S p a c e, i k d yţ mě l y g e ne r á l n í p a r t ne r y. Dr u h ý r o č n ík z a š t iť o va l o p ě t M e r c e d e s B e nz, k t e r ý t a k p r o p a go va l s vů j p r o d u kt v p o d o bě a u t o mo b i lu S ma r t. V p r vn í m r o č n ík u s e p o mo c í R G M L iv e S p a c e p r e z e nt o va la P o š t o vn í s p o ř it e lna ( o bc ho d n í z n a č k a Č S O B, a. s. ). 8

15 Z int e r n e t o v é d is k u z e n a w e bo vé p r e z e nt a c i v ít ě z né k a p e l y z lo ň s k é ho r o č n ík u lz e v yč í s t u r č it o u ne s p o k o je no s t a ne s p ln ě n í p o d mí n e k č i s l ib ů z e s t r a n y o r g a n iz á t o r a s o u t ě ţ e, k t e r ý ho vo ř il o me d iá ln í p o d p o ř e, z v id it e ln ě n í na t u z e msk ýc h f e s t iv a le c h č i p r e z e nt a c i s i n g l u v r á d i íc h. J e t e d y o t á z k o u, ja k d o p a d ne le t o š n í r o č n ík a z d a l i R G M d o d r ţ í p ln ě n í p r o v ít ě z e. P o d le p o s le d n íc h in fo r ma c í n a p r o f i lu ba n d z o ne. c z k a p e la M a k e N o S e n s e ( v ít ě z o v é lo ň s k é ho h la s o vá n í d iv á k ů ) u k o nč i l a s vo ji č in no s t, k d y je d n í m z d ů vo d ů b y lo p r á v ě ne d o d r ţ e n í s l ib ů z e s t r a n y R G M Skutečná liga S o ut ě ţ fu ng u je v Č R j iţ o d r o k u , d n e s p ř e s a hu je s v ý m vě h la s e m hr a n ic e na š e ho s t á t u a n e jv íc e z a hr a n ič n íc h k a p e l r e g ist r u je z e S lo ve n s k a. Ko ná s e k a ţ d o r o č ně v o bd o b í Z á k la d n í k o la s e o d e hr á va j í v P r a z e v k lu bu M u s ic C it y C lu b a n a d a lš í k o la s e s o u t ě ţ p ř e s o u vá d o k lu bu p o d le g e nd á r n í z na č k o u H a r d R o c k C a f e P r a ha, k d e z a 7 le t e x ist e nc e v yst o u p ilo p ř e s k a p e l n a v íc e ne ţ k o nc e r t e c h. V ít ě z o vé : M a g ma H o t e l ( ), P a nk ix ( ), X - L e ft T o D ie ( ), H e nt a i C o r p o r a t io n ( ), F ina l F ic t io n ( ), S e g me nt ( ), S e a s o n C r a c k ( ). Z t ě c ht o k a p e l s e p r o s a d il s n a d je n S e g me nt, k t e r ý vš a k s vo jí s lá v y d o s á h l d ík y j in é s o u t ě ţ i, z na č ně k o me r č n í Č e s k o S lo ve n s k o má t a le nt. S o ut ě ţ s e st a la s o u č á s t í r o z s á h lé h o w e bo vé ho p o r t á lu B a nd ma p. c z o b s a hu j íc ího k o mp le t n í s e r v is p r o k a p e ly, mu z ik a nt y, k lu b y a f a no u š k y. H la v n í m i p a r t ne r y p r o je k t u js o u v yd a va t e lst v í Č e s k á mu z ik a, B a nd ma p. c z, M u s ic C it y, R e d B u l l a v ýr o bc i t r e nd o v ýc h a s t ylo v ýc h p r o d u kt ů. J iţ 8. r o č n ík ú s p ě š né ho k o nc e p t u hu d e b n í s o u t ě ţ e p r o ne p r o fe s io n á ln í k a p e l y S k u t e č né lig y p ř in á š í ve lk é no v in k y s v ě t lo s vě t a s p a t ř il t it u le k s o u t ě ţ e s ná z ve m t he S t a g e u r č e n ý p r o u d íle n í 9

16 me z in á r o d n íc h c e n M T A ( M u s i c T a le nt A w a r d s ), k t e r é v z n ik l y na p o d p o r u u mě lc ů a je j ic h k a r ié r y. S e r ve r ba n d ma p. c z v ýr a z n ě p ř ip o mín á b a nd z o ne. c z, k t e r ý má me z i u mě lc i v yb u d o va né j mé no, p r o t o bu d e j ist ě z a j í ma v é p o z o r o va t s o u bo j t ě c ht o d vo u s e r ve r ů v p r ů bě hu n a d c há z e j íc íc h le t. Ke d n i s e r ve r ba n d ma p. c z č ít á k a p e l, s e r ve r ba nd z o ne. c z k a p e l. S k u t e č ná l ig a p ř in e s e v ít ě z i m no ţ s t v í c e n e ne r g y d r in k R e d B u l l na c e l ý r o k z d a r ma, v yst u p o vá n í na f e s t iva lu B a s in f ir e f e s t r o k u a , 3 0 ho d in na hr á v á n í v e s t u d iu Fau s t a d a lš í c e n y jso u p r ů b ě ţ ně a k t u a liz o vá n y. V 7. r o č n ík u s i v ít ě z o d ne s l c e n y v p o d o bě p r o f i l u v č a s o p isu R o c k &P o p, na hr á v á n í a v yd á n í C D, p r o s t o r ve 2 0 ju k e bo xe c h n a M o r a v ě, v yb a v e n í z hu d e b n ího o bc ho d u M u s ic C it y, n a hr á vá n í ve s t u d iu Fau s t, no t e bo o k, v yst o u p e n í v H a r d R o c k C a fe P r a h a a mno ho d a lš ího. T a t o s o ut ě ţ je v š a k v je d no m bo d ě o d liš n á o d o s t at n íc h, u mo ţ ň u je t o t iţ v yst o u p it vše m k a p e lá m p ř ímo p ř e d p o r o t o u, be z nu t no s t i z a s lá n í d e mo na hr á v k y. V š ic h n i t e d y mo h ou z á p o lit p ř i ţ iv ýc h v yst o u p e n íc h, k t e r á j s o u ve l m i č a s t o s vo u k va l it o u o d liš n á o d z a s la n ýc h n a hr á v e k. Z d e lz e p o z o r o va t u r č it o u p o do bno s t s v yst o u p e n í m d r a ma t ic k ý m, k t e r é je vţ d y o v liv n ě no d iv á k y ( jd e o k o mu n i k a c i me z i v yst u p u j íc í m a d iv á k e m). U ve lk ýc h k o n c e r t ů z ná m ýc h s k u p in, k t e r é nav š t ě vu j í d e s e t it is íc e l id í, ja k o b y s e d iv á c i s t á v a l i d a lš í m hu d e b n í m n á s t r o je m, d a lš í m h la s e m č i d a lš í m č le n e m k a p e l y Šance Muzikus D a lš í s o u t ě ţ, kt e r á je p o d mín ě na r e g ist r a c í n a hu d e b n í m p o r t á lu, a t o na mu z ik u s. c z, k t e r ý p a t ř í s t e jno j me n né mu na k la d a t e lst v í v yd á v a jíc í mu č a s o p is y M u z ik u s a H a r mo n ie. P o d mín k o u je t a k é a u t o r s k á t vo r ba v č e s k é m n e bo s lo ve nsk é m ja z yc e. N a mu z ik u s. c z k a p e l y z íská v a j í bo d y o d p o r o t y a je j ic h 10

17 f a no u š k ů. V e f in á le s e u t k á 8 k a p e l s ne j v ě t š ím p o č t e m bo d ů, a t o na ţ iv é m k o nc e r t ě, k d e p o r o t a v ybe r e 3 8 k a p e l. M e z i v ít ě z e p a k r o z d ě lu je 8 t z v. f e s t iv a lo v ýc h s lo t ů, c o ţ v p r a x i z n a me ná hr a c í č a s na f e s t iva lu, k o n k r é t n ě na R o c k fo r P e o p le T a le nt / J a mst a g e, S á z a va f e s t, P ř e š t ě n ic e O p e n a ir M u s ic f e s t. J e d n á s e t e d y o s o u t ě ţ, k t e r á je s p e c ia l iz o v a ná na p o s k yt o vá n í hr a c íc h č a s ů na le t n íc h f e s t iva le c h Startér LIVE XT3 D o s o ut ě ţ e S t a r t é r L I V E X T 3 s e mo ho u p ř ih lá s it k a p e l y, k t e r é ma j í v la s t n í a u t o r s k o u t vo r bu, ne ma j í hu d e b n í p r o d u k c i ja k o h la v n í z d r o j p ř í j mu, n e v yd a l y ţ á d n ý o f ic iá ln í no s ič, ne jso u s m lu v ně v á z á né k hu d e b n í a g e nt u ř e a n e u m íst il y s e v t é t o č i p o d o b né s o u t ě ţ i d o t ř et ího m íst a. V z á k la d n íc h k o le c h, k t e r á s e o d e hr á va j í v p r a ţ s k é m k lu b u X T 3, je ho d no c e n í k o mb in a c í h la s ů p o r o t y s p o č t y h la s ů o d d iv á k ů, k t e ř í h la s u j í p o mo c í l íst e č k u v ho z e né ho d o u r n y. D o ma lé ho f in á le p o s t u p u jí t ř i ne j le p š í, z t o ho p o t é v yp l yn e v ít ě z mě s íc e, k t e r ý d o s t a ne š a nc i v yst o u p it v s e m i f in á le a p r o bo jo v a t s e t a k a ţ d o ve lk é ho f in á le a v yhr á t mo ţ n o s t v yst o u p it na f e s t iva lu R o c k fo r P e o p le č i S á z a v a f e s t FutureLine G r a nt o vá s o u t ě ţ p r o mla d é k a p e l y, k t e r á je v ýs le d k e m s p o lu p r á c e J u n io r k lu bu N a C h me ln ic i a na k la d a t e lst v í M u z ik u s s p o d p o r o u S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů ( p ř ip o mín k u je je d n á n í M in ist e r s t va Ku lt u r y, I nt e r g r a mu, O S A a d a lš íc h in s t it u c í v z á j mu o c hr a n y hu d e b n ík ů ). C í le m s o u t ě ţ e je u mo ţ n it z a č ín a j íc í m k a p e lá m p r e z e nt o va t s e v je d no m z v ýz n a mn ýc h p r a ţ s k ýc h k lu bů v P a lá c i Ak r o p o lis. O p ě t je p o d mí n ě ná r e g ist r a c í n a mu z ik u s. c z, ná s le d n ý m v yt vo ř e n í m p r o f i lu a v lo ţ e n í s k la d b y v e fo r má t u mp 3 n a 11

18 z miňo v a né m s e r v e r u. Ka p e l y jso u ho d no c e n y ja k na int e r ne t u, t a k i n a k o nc e r t e c h, a t o fa no u š k y i p o r o t o u. Mo ho u v yhr á t hr a c í č a s y n a f e s t iv a lu R o c k fo r P e o p le č i T h e B e s t o f F u t u r e L in e, f in a n č n í p o d p o r u o d S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů a ho d no t né c e n y o d M u z ik u s Závěr k soutěžím J a k j iţ b y lo z m ín ě no, s o u t ě ţ e js o u v e lm i č a s t o s p o jo vá n y s fe s t iva l y, k t e r é t a k d á va j í p r o s t o r a mo ţ no s t z a č ína j íc í m k a p e lá m v yst o u p it ve d le z n á m ýc h k a p e l č e s k ýc h a n ě k d y i z a hr a n ič n íc h. V ě t š ino u js o u p o d mín ě n y r e g i s t r a c í na int e r ne t o v ýc h s e r ve r e c h, p o k r a č u jí ţ iv ý m i v yst o u p e n í m i p ř e d p o r o t o u a s lib u j í n e je n h mo t né c e n y o d p a r t ne r ů, a le i s lo t y n a f e s t iv a le c h, n a hr á vá n í v p r o fe s io ná ln íc h s t u d iíc h a p ř e d e v š í m u r č it ý p r ů n ik d o p o vě d o mí h u d e b n íh o p r o s t ř e d í. S o ut ě ţ e jso u mno hd y ho d no c e n y p r o fe s io ná ln í p o r o t o u, t a k ţ e p o k u d k a p e la ne v yhr a je, mů ţ e s e a le s p o ň d o z vě d ě t o d bo r n ý ná z o r na s vo je v yst u p o va n í p ř e d d iv á k e m. O vš e m ne v š e c h n y k a p e l y ma jí ma n a ţ e r s k é z a s t o u p e n í, c o ţ mů ţ e v p r a x i z na me n a t, ţ e s vé v ít ě z s t v í k a p e la ne mu s í s p r á v n ě v yu ţ ít. M a na ţ e r, k t e r ý s e j iţ ně ja k o u d o bu p o h yb u je v h u d e b n í m p r ů mys lu a má k o nt a k t y, k t e r é jso u mi mo c ho d e m z v lá š t ě v t ét o br a n ţ i ve l m i d ů le ţ it é, mů ţ e p a k k a p e le v ýr a z ně p o mo c i. 1.2 Festivaly Fe s t iva l y jso u ve l m i ú z c e p r o p o je n y s v ýš e j me no va n ý m i s o u t ě ţ e mi p r o z a č ín a j íc í hu d e b n í u s k u p e n í. J e n má lo f e s t iva lů d á v á p r o s t o r k a p e lá m, k t e r é b y ne p r o š ly p r o vě r k o u v p o d o bě s o u t ě ţ e ho d no c e né o d bo r no u p o r o t o u. N ut no po do t k no u t, ţ e je ř e č o fe s t iva le c h c e lo r e p u b l ik o v é h o d no t y, k t e r é b y k a p e le mo h l y p ř in é s t me d iá ln í o h la s, p o č e t né p u b l ik u m č i p r o s la v e n í. 12

19 1.2.1 Majálesy V s o u č a s né d o bě s e p o c e lé r e p u b l ic e r o z má há t r e nd s t u d e nt s k ýc h m a já le s ů a me n š íc h a k c í, k t e r é s i s la v n é a d r a hé k a p e l y ne mo ho u d o vo lit a p r o t o č a s t o o s lo vu j í s v é z ná mé č i s k u p in y z e š k o ly, k t e r é o d e hr a jí k o nc e r t z a ú hr a d u c e s t o v né ho. M o ţ ná i me n š í a k c e b y mo h l y b ýt c e s t o u, ja k s e p r o s la v it, o s t at ně k a ţ d ý o d e hr a n ý k o nc e r t je z k u š e no s t í a p ř íno s e m p r o z a č ín a j íc í s k u p in u. O p a k e m je M a já l e s, k t e r ý s e s t á v á ja k o b y o f ic iá ln í m, a t o t e n, c o s e o d e hr á v á v P r a z e, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a B r ně. M no hd y je n a z ír á n ja k o k o me r č n í a na t ř i r ů z ná p ó d ia p ř in á š í t o ne j le p š í, c o mů ţ e me u ná s s l yš e t a v id ě t. O vš e m d ík y s v é k o me r č no s t i p r á vě t e nt o M a já le s mů ţ e p o s k yt no u t t a k é pó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. Ved le t o ho s t o jí m a já le s y n e k o me r č n í, k t e r é s e p o ř á d a jí s na d p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e. Z t ě c h vě t š íc h je t o na p ř ík la d M a já le s Č e s k é B u d ě jo v ic e a V U T M a j á le s v B r ně Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha J a k u ţ b y lo ř e č e no, d ík y s vé k o me r č no s t i p r á v ě o f ic iá ln í M a já le s p ř in á š í p ó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. V k a p it o le je z mí n ě na s o u t ě ţ G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s , k t e r á d á vá mo ţ no s t d o st a t s e na je d e n z o f ic iá ln íc h m a já le s ů, je n ţ p ř ip r a v i l p r o k a ţ d é z mě s t v la s t n í int e r ne t o vé s t r á nk y a p ř e d e vš í m v la s t n í s o u t ě ţ k a p e l, t y t a k ma j í mo ţ no s t v yst u p o va t v b l íz k é m mě s t ě ve d le n e jz ná mě jš íc h k a p e l Č e s k é r e p u b l ik y a p ř e d e v š í m s e z v id it e l n it a n a s b ír a t k o nt a k t y i c e n n é z k u š e no s t i Nekomerční majálesy N e k o me r č n í m i m a já le s y jso u m yš l e n y t y, k t e r é jso u n íz k o r o z p o čt o vé a ne jso u u s p o ř á d á n y s c í le m v ýd ě lk u a n a jd e me je v me n š íc h i v ě t š íc h mě s t e c h a d o k o nc e i v e s n ic íc h. V ě t š ino u p a k mu s í o s lo vo v a t p r á vě z a č ín a j íc í 13

20 k a p e l y, k t e r é hr a jí z a o bč e r s t ve n í a ú hr a d u c e s t o v né ho, t y p a k ma j í š a nc i p ř e d v é s t s e a d o s t a t s e d o po vě d o mí l id í. M íst n í k a p e l y z me nš íc h mě s t a ve s n ic s e s t á va j í v e l m i o b l íb e né p r á v ě v m íst ě s v é ho vz n ik u a b l íz k é m o k o l í. J e d ů le ţ it é ř íc t, ţ e ve vě t š in ě p ř íp a d ů s e je d n á o k a p e l y t z v. r e v i v a lo vé ne bo z á ba vo vé, k t e r é hr a j í p ř e vz a t ý r e p e r t o á r. T a k o vé p a k ma j í je n ve l m i ma lo u š a nc i p r o s a d it s e v c e lo r e p u b lik o vé m mě ř ít k u, i k d yţ e x ist u j í v ý j i mk y r e v iv a lo v ýc h k a p e l, k t e r é s e p o s t u p e m č a s u v yp r a c o v a l y n a o f ic iá ln ě n e jle p š í r e v iv a l. E x ist u j í d o ko nc e i R e v iv a l f e s t iv a l y a c e lo s vě t o vé s o u t ě ţ e, c o ţ je t é ma, na k t e r é b y s e d a la v yp r a c o va t z v l á š t n í a na l ýz a, ba i c e lá d ip lo mo v á p r á c e Ostatní festivaly M imo m a já le s y a d a lš í s t u d e nt s k é o s l a v y č i o s la v y v ít á n í ja r a je u n á s č í m d á l v íc e f e s t iv a l ů a ně k t e r é z n ic h d á va j í š a nc i v yn ik no u t p r á vě z a č ín a j íc í m k a p e lá m. M no hd y v š a k mu s í p r o jít n ě ja k o u s o u t ě ţ í, k t e r á je v ě t š ino u o k r a jo vě s p o je n a p r á vě s fe s t iva l y v Č e s k é r e p u b l ic e, c o ţ u ţ je vša k r o z e b ír á no v t é t o pr á c i v ýše, v iz k a p it o la S o u t ě ţ e Rock for People Z ř e j mě ne jv ě t š í r o c k o v ý f e s t iv a l u n á s, k t e r ý k a ţ d o r o č ně p ř it a hu je d e s e t it is íc e l id í d o a r e á lu u H r a d c e Kr á lo vé. P r v n í r o č n ík s e k o na l r o k u v Č e s k é m B r o d ě, v r o c e do š lo k p ř e s u nu n a b ýv a lé vo je n s k é le t išt ě u H r a d c e Kr á lo v é - n yn í t z v. Fest iv a lp a r k, k t e r ý p o jme ne j e n v íc e ná v š t ě v n ík ů, a le u ve d e i mno he m v íc e k a p e l. N a p r v n í m r o č n ík u s e p ř e d s t a v i lo 1 8 k a p e l a vst u p e nk u s i k o u p ilo k o le m l id í. V ýt ě ţ e k ,- Kč b y l p ř e d á n ú s t a vu p r o me nt á lně p o s t iţ e né d ě t i. R o k u , k d y s e o d e hr á l 1 7. r o č n ík, na v š t ív i lo R o c k fo r P e o p le ( d á le je n R f P ) p ř e s 14

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor divadelní manažerství Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

Zobrazení starozákonního krále Davida v Bibli olomoucké a jeho ikonologický význam BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Zobrazení starozákonního krále Davida v Bibli olomoucké a jeho ikonologický význam BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Zobrazení starozákonního krále Davida v Bibli olomoucké a jeho ikonologický význam BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ D i va d e l n í f a k u l t a At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í D i v a d e l n í m a n a ž e r s t ví Zpověď hochštaplera Felixe Krulla:

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát

Více

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i va d e l n í m

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Filozofi c k á f a k u l t a

Filozofi c k á f a k u l t a U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Filozofi c k á f a k u l t a Ú s t a v r o m á n s k ýc h s t u d i í B A K A LÁ Ř S K Á P R Á C E Iv e t a Le g á t o v á D v ě s e t k á n í s N o v ým s

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 OBSAH: PŘEDMLUVA... 7 1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9 1.1 Obecně o nezávislých... 9 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 1.3 Výjimky... 18 1.4 Nedostatečná

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Obhajoba absolventského výkonu

Obhajoba absolventského výkonu Obhajoba absolventského výkonu R o l e : J o h n y P a t e e n a M i k a v i n s c e n a c i M r z á k i n s h m a a n s k ý V ý b ě r a b s o l v e n t s k é r o l e H l a v n í m d ů v o d e m p r o

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 3 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s!

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s! Skupina LE PNEUMATIQ je považována za jednu z nejvíc zábavných a energických elektronických kapel v České republice - do roku 2013 však vstupuje se zásadní změnou, která by měla přinést ještě větší oživení

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46 PŘED M LU VA... 18 STRUKTURA UČEBNICE... 20 POUŽITA LITERATURA... 23 SEZNAM ZKRATEK... 24 BOKMÁL, NYNORSK A NORSKÉ DIALEKTY... 25 ÚVOD DO NORSKÉ VÝSLOVNOSTI...28 N orská a b e c e d a... 32 Щ 1. LEKCE.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR

Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakul ta Ateliér di vadelního manaže rst ví Divadelní mana žerství Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR Diplomov á

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e...

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... Ú v o d...1 1 K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a... 1 2 C o n a le z n e te v t é t o k n iz e... 1 2 T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... 1 3 1. S e z n á m e n í s d a ta b á z e m i...1 5 1.1

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e Obsah Slovo úvodem T o m á š T y l i...11 O becné poznám ky V la d im ír B e n e š m l... 12 H istorick é rem in isce n c e V la d im ír B e n e š s t... 15 1 Vybrané k ap itoly z a n a to m ie a fy zio

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

SEZNAM PŘÍLOH. - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace

SEZNAM PŘÍLOH. - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace SEZNAM PŘÍLOH - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace T e c h n ic k á zp rá v a Z akázka:edcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba M o s t e v. Č. 2 3 2-0 0 4 p ř e s d rá h u Č D č.1

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á á č Č č š é é č ř š í é ž í á ý š í ř é č ý ř č í ý ě ě é í í á é ý ě é š ú ň á í í ě ě ň í ý é Í ý ý ů í ů ň á á í é Č á č Ž ž Č ý č Ž í ř é í ř é ě í ě č á í č š ý í í č ř ď ě č ě ý í ů í č é á ě Ž é

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze.

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze. SUPER BALL 2012 SUPER BALL 2012: Prague Football Freestyle Contest celosvětový turnaj ve Fotbal Freestylu je vyvrcholením celé sezóny, na které se soustředí maximální pozornost všech hráčů a příznivců

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více