Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce: Vítězslav Charvát Vedoucí práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Oponent práce: MgA. Blanka Chládková Brno 2012

2 Bibliografický záznam CHARVÁT, Vítězslav. Možnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu. [The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market] Brno, s. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Anotace Bakalářská práce Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu pojednává o hudebním trhu v České republice, který je přeplněný, co se amatérských kapel týče. Analyzuje festivaly, soutěţe a kluby, které u nás dávají moţnost vyniknout právě startujícím hudebním uskupením. V dalším bodě se snaţí rozluštit efektivnost manaţera u takové kapely a jeho jednotlivé činnosti a vlastnosti, kterými by mohl pomoci. Annotation Bachelor thesis The Possibilities of Establishing a Market Presence for a Starting Rock Band on the Music Market is about the music industry in the Czech republic, filled with amateur bands. It analysis festivals, competitions and clubs, which give those starting music groups opportunities. It also tries to recognize the effectivness of the group manager and his actions and qualities. Klíčová slova Hudební management, management umění, rocková kapela, hudba, hudební klub, soutěţ kapel, hudební festival Keywords music management, artsmanagement, rock band, music, music club, bands contest, music festival

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a pouţil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a pouţívána ke studijním účelům. V Brně dne Vítězslav Charvát

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi pomáhali při tvorbě této práce, konkrétně pak MgA. Hance Krejčí, PhD. za její konzultace a celé kapele Second- Hand HusBand za moţnost spolupracovat s nimi.

5 Obsah ÚVOD HUDEBNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUTĚŢE SVŠ Music Star STAROBRNO ROCK BATTLE Hard Rock Cafe Battle of the Bands ROCK ARÉNA LÍHEŇ Gambrinus Excelent Talents ČESKÝ YOUTUBE FEST Votvírák Talent MERCEDES BENZ Live Space Skutečná liga Šance Muzikus Startér LIVE XT FutureLine Závěr k soutěžím FESTIVALY Majálesy Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha Nekomerční majálesy Ostatní festivaly Rock for People Votvírák Sázavafest Open Air Music Fest Přeštěnice Basinfirefest Open Air Festival Jam Rock Brněnský Čarodějáles Závěr k festivalům KLUBY Kluby spojené se soutěží Hard Rock Cafe Praha Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club Palác Akropolis Music City Klub Hudební klub XT METRO MUSIC BAR Ostatní kluby H-Club Šumperk Hudební klub Melodka Brno Závěr ke klubům ZÁVĚR K HUDEBNÍMU PROSTŘEDÍ INFORMACE O KAPELE OBECNÉ INFORMACE Historie kapely Stylové zařazení SHHB BUDOVÁNÍ IDENTITY KAPELY Debutové CD Grafika CD... 27

6 Potisk CD Tisk bookletů Nahrávání a míchání Vydání CD Zastupování Webová prezentace Hudební servery Ostatní servery Logo kapely Další prvky vizuální identity Image na pódiu SHHB V HUDEBNÍM PROSTŘEDÍ SHHB v SVŠ Music Star SHHB v Hard Rock Cafe Battle of the Bands SHHB v ROCK ARÉNA LÍHEŇ SHHB ve Votvírák Talent SHHB a MERCEDES BENZ Live Space Závěr k hudebnímu prostředí a SHHB ROLE MANAŢERA SHHB A MANAŢERSKÉ ZASTOUPENÍ Manažer SHHB Konkrétní činnosti manažera SHHB Seznámení s myšlenkou Mapování prostředí Obeslání jednotlivých možností prosazení Práce na CD Internetová prezentace Tvorba loga a dalších prvků vizuální identity POTŘEBA MANAŢERA V ZAČÍNAJÍCÍ SKUPINĚ ZÁVĚR POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK SLOVNÍK SEZNAM PŘÍLOH... 47

7 Úvod P o d le n á z vu t é t o ba k a lá ř s k é p r á c e b y s e mo h lo z d á t, ţ e s e je d n á o ná vo d, ja k p r o s la v it k a p e lu a d o st a t s e s n í d o v š e c h h it p a r á d u ná s a s na d i v z a hr a n ič í. T o h le z d á n í je o v š e m k la mn é. M ít p ř e s n ý ná vo d, t a k ne n í t ř e ba s t u d o va t a p s á t d ip lo mo vo u p r á c i. P ř e s t o e x ist u jí d v a d ů vo d y, k t e r é be z e s p o r u p ř is p ě l y k t o mu, a b y d a n á k a p e la d o s á h la t o ho, č e ho p r o z a t ím d o s á h la. P r v n í m bo d e m, k t e r ý je ve l m i d ů le ţ it ý, je s a mo t ná k a p e la, k t e r á má p ř e d p o k la d y k t o mu, a b y s e v hu d e b n í m p r o st ř e d í p r o s a d i la. D r u h ý m bo d e m je m yš le n k a, s e k t e r o u je t ř e ba p r a c o va t o d po č át k u p ů s o be n í v k a p e le, a s e k t e r o u s e mu s í z t o t o ţ n it vš ic h n i č le n o vé k a p e ly K a ž d ý o d e h r a n ý k o n c e r t, a ť u ž p r o j e d n o h o n e b o t i s í c d i v á k ů, j e p r o n ě c o d o b r ý. Ka ţ d ý je d e n k o nc e r t t o t iţ ne p ř iná š í je n z k u š e no s t, a le i mo ţ no s t, a b y s i k a p e l y ně k d o vš i m nul. N a ná s le d u j íc íc h s t r á nk á c h t ét o p r ác e s e t e d y n e o b je v í ná vo d, ja k z a č ín a j íc í r o c k o vo u k a p e lu z v id it e ln it, a le s p íš e p o z na t k y a z k u š e no s t i, k t e r é s e o b je v i l y bě he m p r á c e p r o d u k č n ího a bě h e m ma p o vá n í h u d e b n ího p r o s t ř e d í, t e d y f e s t iv a lů, k lu bů a s o u t ě ţ í. P o d s t a t n ý bu d e t a kt é ţ p o p is f u ng o vá n í k a p e l s ma na ţ e r e m a e f e k t iv no s t p r o d u k č n ího. P r v n í č á s t je v ě no vá n a hu d e b n í mu p r o s t ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, d r u há p a k p ř íp a d o vé s t u d ii z a b ý v a j íc í s e fu ng o v á n í m k o nk r é t n í k a p e l y n a hu d e b n í m t r hu, a p o s le d n í p o p is u je je d no t liv é č in no s t i ma na ţ e r a a je ho e f e k t iv no s t. 1

8 1 Hudební prostředí v České republice V t ét o k a p it o le n a le z ne me p o z na t k y k hu d e b n í mu p r o st ř e d í v Č e s k é r e p u b l ic e, k t e r é s e z á r o ve ň t ýk a j í mo ţ no s t í p r o s a z e n í z a č ín a j íc í k a p e l y. Z a b ýv á s e t e d y p o p ise m s o u t ě ţ í, f e s t iv a lů a k lu b ů, k t e r é ja k ý mk o l iv z p ů s o be m u m o ţ ňu j í z v id it e ln ě n í s t a r t u jíc ím hu d e b n í m u s k u p e n í m. P ř e s t o, ţ e t a ko vé mo ţ no s t i e x ist u jí, p r o s a d it s e na hu d e b n í m t r hu, k t e r ý je p ř e p lně n ý ( a le s p o ň c o s e a ma t é r s k ýc h s k u p in t ýč e ), ne n í je d no d u c hé. Z a a ma t é r s k o u s k u p i nu s e v t o mt o p ř íp a d ě p o va ţ u je t a, je ţ n e mů ţ e p ř in é s t č l e nů m p ř i mě ř e n ý a t r va l ý f in a nč n í p ř í je m. 1.1 Soutěže C o s e t ýč e s o u t ě ţ í hu d e b n íc h k a p e l, j s o u bu ď t o s p o jo v á n y s hu d e b n í m i s e r ve r y ne bo f e s t iva l y. T ř e t ím d r u he m jso u s o u t ě ţ e, kt e r é jso u ná ho d ně o r g a n iz o va n é r ů z n ý m i s p o le č no s t mi, k o n k r é t ně p a k je j ic h ma r k e t ing o v ý m i o d d ě le n í m i. T y jso u p a k ve l m i lá k a v ým a ú č i n n ý m e ve nt ma r k e t ing o v ý m t a he m n a p ř ík la d u f ir e m, je ţ s e z a b ýv a j í p ivo v a r n ic t v í m ( S V Š M u s ic S t a r St a r o br no, R a d e g a s t L íh e ň R a d e g a s t, G a mbr in u s E x c e le nt T a le nt s G a mbr in u s a t d. ) SVŠ Music Star S V Š je z k r a t k a St a r o br ně n s k é ve č e r n í š k o ly, c o ţ je p r o je k t p ivo va r u S t a r o br no, k t e r ý v yt vo ř ila k o mu n ik a č n í a g e nt u r a M e d ia A g e, s. r. o. V po dst a t ě s e je d n á o p r o je k t, k t e r ý b ě ţ í j iţ n ě k o lik á t ým r o k e m v B r ně, O lo mo u c i a Z lí n ě, a je u r č e n p r o s t u d e nt y v yso k ýc h š k o l. Ka ţ d ý z a r e g ist r o va n ý ú č a s t n ík š k o ly z ís k á vá u r č it é v ýho d y, ja k o s le v y na p r o d u k t y S t a r o br na ne bo na p r o d u k t y p a r t n e r ů a h la v n ě s le v y na k o nc e r t y a a k c e p o ř á d a né S V Š. T e nt o p r o je k t p r o b íhá c e l ý r o k 2

9 a je r o z d ě le n n a d va s e me s t r y, a b y t a k p ř ip o mín a l r o k a k a d e m ic k ý. S V Š v r o c e u s p o ř á d a la s o u t ě ţ s ná z v e m S V Š M u s ic S t a r, kt e r á b yla p r á v ě p r o z a č ína j íc í k a p e l y. V ít ě z t é t o s o ut ě ţ e s i mo h l o d né s t ho d no t né c e n y, a le p ř e d e vš í m mo ţ no s t v yst u p o va t na je d no m z br ně n s k ýc h fe s t iva lů Č a r o d ě já le s A vš a k ne v ýho d n ý p r o s t o r k v yst o u p e n í, k t e r ý b y l u r č e n na me n š í s t a g e ve 1 4 : 0 0, k d y s e br á n y a k c e t e p r ve o t e v ír a j í a na hla v n í m p ó d iu v yst u p u je z ná má k a p e la, z a s e t a k o vo u r a d o s t ne p ř in á š í. N a d r u ho u s t r a nu s e ne s m í z a p o mín a t n a ú vo d n í m yš le n k u, ţ e k a ţ d é v yst o u p e n í je k ně č e mu d o br é. P r v n í m k r o k e m b y la be z p la t ná r e g i s t r a c e, k d y s k u p in y mu s e l y z a s la t n a hr á vk u ve fo r má t u mp 3, k t e r á p a k b y la v yst a ve n a n a w e bo v ýc h s t r á nk á c h, k d e b y lo p r o s t u d e nt y S V Š u mo ţ n ě no h la s o va t p r o s vé f a vo r it y. T ř i ne j le p š í k a p e l y p o s t o u p il y d o f in á lo vé ho k o la, k t e r é s e o d e hr á v a lo v je d no m z ne jz n á mě jš íc h br n ě nsk ýc h k lu bů M e t r o M u s ic B a r ( v iz p ř ílo ha č. 1 P la k á t S V Š ) STAROBRNO ROCK BATTLE 2012 V p o d s t at ě jd e o s t e jno u s o u t ě ţ, ja k o b yla S V Š M u s ic S t a r v r o c e N e s la p o d t it u l M e t r e m na Č a r o d ě já le s a o p ě t s li bo va la n e j le p š í k a p e le v yst o u p e n í n a j iţ z m iňo va né m Č a r o d ě já le s e. S t e jně t a k v ít ě z n á k a p e la v yst u p o va la v ne p ř í l iš a t r a kt iv n í m č a s e, a t o ja k o p r v n í v 1 5 : 0 0 na je d né z ve d le jš íc h sta g e, kt e r á s e jme no va la s a mo z ř e jmě p o d le z m iňo v a né ho p ivo v a r u S t a r o br no. Č a r o d ě já le s je v p o s le d n íc h le t e c h p o t la č o vá n k o nk u r e n č n í c e lo r e p u b l ik o vo u a k c í M a já le s, k t e r ý je lé p e d r a ma t u r g ic k y p r o p r a c o va n ý a č ít á s p o u s t u d ílč íc h a k t iv it s p o je n ýc h s e s t u d e nt s k ý m i o s la v a m i ( v íc e v iz k a p it o la M a já le s y). 3

10 1.1.3 Hard Rock Cafe Battle of the Bands H a r d R o c k C a f e B a t t le o f t he B a nd s je d a lš í z t ě c h s o u t ě ţ í, k t e r é jso u s o u č á s t í e ve nt ma r k e t ing u ně ja k é f ir m y, v t o mt o p ř íp a d ě s e je d n á o H a r d R o c k C a fe. N a r o z d íl o d s o u t ě ţ e p ř e d c ho z í b y la B a t t le o f t h e B a nd s c e lo s vě t o vá, o vše m p o s t u p s o ut ě ţ e n í je t é mě ř s t e jn ý. N e jd ř ív e o d e s la t p ř ih lá š k u, z a lí b it s e p o r o t ě a p a k u ţ v yst o u p it ţ iv ě v H a r d R o c k C a f e P r a ha ( v iz p ř ílo h a č. 2 P la k á t H a r d R o c k C a fe ). Č t yř i n e j le p š í k a p e l y s vě t a mě l y š a n c i v yh r á t v yst u p o vá n í na p r e s t iţ n í m f e s t iv a le H a r d R o c k C a l l in g v L o nd ýn s k é m H yd e P a r k u, k t e r ý je p o va ţ o v á n z a je d n u z ne jd ů le ţ it ě jš íc h hu d e b n íc h u d á lo s t í V e lk é B r it á n ie v p o s le d n íc h p ě t i le t e c h. N a f e s t iv a lu v yst o u p il i k u p ř ík la d u Ae r o s mit h, E r ic C la p t o n, P a u l M c C a r t ne y, S t e v ie Wo nd e r, T he W ho a d a lš í ROCK ARÉNA LÍHEŇ P r v n í r o č n ík t é t o s o ut ě ţ e s e o d e hr á l v r o c e p o d ná z ve m L íh e ň. V r o c e d o š lo k p r o po je n í s e s o u t ě ţ í R o c k Ar é n a a s o u t ě ţ na s b ír a la p ř e s z ú č a s t ně n ýc h k a p e l. S o u t ě ţ v d ne š n í p o d o bě n e s e p ř íd o me k R A D E G AS T, c o ţ z na č í, ţ e e v e nt ma r k e t ing č e s k ýc h p i vo va r ů s e p r o f i lu je ja s n ý m s mě r e m. L íh e ň má v e l m i p o d o b ná p r a v id la j a k o všec h n y o s t a t n í s o u t ě ţ e o bd o bné ho c ha r a k t e r u. R e g ist r a c e na je d no m z hu d e b n íc h s e r ve r ů, v t o mt o p ř íp a d ě r o c k. c z, h la s o vá n í f a no u š k ů s k r z e R á d io H e y a hu d e b n í s e r v e r y, ţ iv é v yst o u p e n í v je d no m z k lu bů R o c k & R o ll G a r a g e R e s t a u r a nt a M u s ic c lu b v O s t r a v ě. V p r a v id le c h r o k u b y la s l ibo v á na p r o fe s io n á ln í p o r o t a, s e k t e r o u s e bo hu ţ e l vě t š in a k a p e l ne s e t k a la v G a r a g e c lu bu t o t iţ r o z ho d o va l b a r ma n, z vu k a ř a je d e n z o r g a n iz á t o r ů a k c e, c o ţ js o u do hr o ma d y t ř i h la s y, z č e ho ţ je d e n mů ţ e v ýr a z ně o v l iv n it v yst o u p e n í k a p e l y ( z vu k a ř ) a d r u h ý p ř i v yst o u p e n í ne má n a ho d no c e n í č a s ( ba r ma n). J e n u t né k o n s t a t o va t, ţ e r o č n ík ( R a d e g a s t 4

11 L íh e ň ) s e p o s u nu l v t o mt o o hle d u z na č ně k u p ř e d u. V e f in á le k a p e l y ho d no t ilo r o v n ýc h 1 8 p o r o t c ů z r ů z n ýc h o bo r ů po ř a d at e lé, z vu k a ř i, p r o d u k č n í f e s t iva lů, p a r t ne ř i, hu d e b n íc i a t d. M e z i p o r o t c i b y l i č le no vé k a p e l y A ir f a r e ( a g e nt u r a, k t e r á je z a s t u p u je, P o po f f p r o d u c t io n, je je d n í m z o r g a n iz á t o r ů s o ut ě ţ e ), kt e r á p a t ř í v d ne š n í d o bě me z i p ř e d n í k a p e l y n a š í hu d e b n í s c é n y. V ít ě z o vé je d e ná c t é ho r o č n ík u s i o d ne s l i ba l íč e k le t n íc h v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, ho d no t né c e n y a t ýd e n n í d o vo le no u v I t á li i. D r u hé míst o b y lo o c e ně no me n š í m b a l íč k e m v yst o u p e n í s R a d e g a s t e m, t ýd e n n í m p r o ná je m hu d e b n ího s t u d ia Wo o d ma n z d a r ma ( M a r c e l L e s n í k - ma j it e l k lu bu G a r a g e i j me no v a né ho s t u d ia ). Z d e s e o p ě t r ýsu je u r č it ý p o s u n k u p ř e d u, k d y je o c e ně no v íc e k a p e l v íc e c e na m i, k t e r é js o u a t r a kt iv n ě jš í ne ţ v p ř e d c ho z íc h r o č n íc íc h Gambrinus Excelent Talents 2012 D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á je e ve nt m a r k e t ing o v ý m t a he m je d no ho z č e s k ýc h p ivo v a r ů. T a t o s o ut ě ţ je p r o p o je na s o f ic iá ln í m M a já le s e m ( v iz k a p it o la M a já le s y), k t e r ý j e v B r ně k o nk u r e nč n í a k c í Č a r o d ě já le s u, t e n je na o p a k p r o p o je n s e z n a č k o u S t a r o br no ( r o k u jiţ z m iňo va n ý S V Š M u s ic S t a r, r o k u St a r o br no R o c k B a t t le ). M o ţ no s t h la s o vá n í u S V Š M u s ic S t a r b y la p o d mín ě n a r e g ist r a c í u S t a r o br ně ns k é ve č e r n í š k o ly, a b y t a k d o š lo k ú p ln é mu p r o p o je n í s e z n a č k o u S t a r o br no. S t e jno u c e s t o u s e v yd á vá i G a mb r in u s, k t e r ý s p a d á d o ko nc e r nu P lz e ň s k é ho p r a z d r o je. H la s o vá n í v s o u t ě ţ i G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s je p o d mín ě no r e g ist r a c í na f a c e bo o k u a ná s le d n ý m f a no u š k o v s t v ím s t r á n k y G a mb r in u s E xc e le nt, c o ţ je je d e n z p r o d u kt ů z miň o va né ho p ivo va r u. Z a t ímc o v ít ě z o vé S V Š M u s ic S t a r d o s t a li p o u z e je d nu b e č k u p iva S t a r o br no, v ít ě z o v é T a le nt u d o s t a li p ivo G a mb r in u s E xc e le nt na c e l ý r o k z d a r ma a n a v íc mo ţ no s t u s k u t e č ně n í 5

12 na hr á v k y je d n é p ís n ě v p r o fe s io ná l n í m s t u d iu p o d v e d e n í m z n á mé ho č e s k é ho p r o d u c e nt a B o r ise C a r lo f f a, k t e r ý s p o lu p r a c o v a l s k a p e la m i ja k o AI R F AR E, Kr yšt o f a C ha r l ie S t r a ig ht. H la v n í m c í le m s o u t ě ţíc íc h je v š a k z ř e j mě v yst u p o vá n í na je d no m z M a já le s ů, k t e r é jso u p o ř á d á n y ve č t yř e c h mě s t e c h Č e s k é r e p u b l ik y, a t o v B r ně, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a P r a z e ČESKÝ YOUTUBE FEST D a lš í z e s o u t ě ţ í, k t e r á s l ib u je v yst u p o vá n í n a ř a d ě f e s t iv a lů, k o nk r é t ně p a k J a m R o c k ( Ţ a mb e r k ), U n it e d I s la n d s ( P r a ha ), P r a g u e c it y f e s t iva l ( P r a ha ), R o c k fo r p e o p le ( H r a d e c Kr á lo v é ), S á z a v a f e s t ( B e n e š o v), O p e n A ir f e s t iv a l ( P a n e nsk ý T ýne c ). Kr o mě v yst o u p e n í z a r u č u je ně k o lik mě s íc ů r e g ist r a c e v s ít i z k u s e b n y. c o m ( int e r n e t o v ý s e r ve r s hr o ma ţ ď u j íc í in fo r ma c e o vo ln ýc h z k u š e b n á c h p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e ). P ř ih lá s it s e mo ho u k a p e ly ne bo hu d e b n íc i s e s vo u o r ig in á l n í t vo r bo u v č e s k é m ja z yc e. K a ţ d ý s o u t ě ţ íc í mů ţ e p ř ih lá s it a ţ 5 k lip ů v d é lc e ma x. 5 min u t. P o s k o nč e n í p ř ih la š o v a c í f á z e ( v r o c e s e p ř ih lá s i lo p ř e s k lip ů ) z a s e d n e p o r o t a a v yb e r e 1 5 f in a l ist ů, z n ic h s i p a k k o mu n it a Y o u T u be s v ým i h la s y z vo lí v ít ě z e. P o r o t a je s lo ţ e n a z e č le nů s k u p in y T a t a B o js ( p ř e d s e d o vé p o r o t y M i la n C a is, M a r d o š a ), A lb e r t a Č e r né ho z C ha r l ie S t r a ig ht ( z a t ím z ř e jmě n e jú s p ě š ně jš í č e s k á m la d á hu d e b n í s k u p in a ), F la t t u s ( lo ň s k ý v ít ě z ), J a r d y H u d c e z ir e p o r t a L u k á š e P a u lů z O S A. V e lm i z a j í ma vá je s k u t e č no s t, ţ e t u t o so ut ě ţ s p o lu o r g a n iz u je p r á vě O c hr a n n ý s va z a u t o r s k ý p r o p r á va k d ílů m h u d e b n í m, o. s. ( d á le je n O S A), k t e r ý s e p r á vě v p o s le d n íc h le t e c h z a č ín á vě no v a t t a le nt ů m z na š í r e p u b l ik y. V r o c e ve s p o lu p r á c i s B o h e m ia J a z z Fe s t o r g a n iz o va l s o u t ě ţ o ne jle p š í j a z z o vo u s k la d bu m la d é ho a u t o r a do 3 0 le t. N e d á v no p ř iše l s p r o g r a my P a r t ne r s t v í O S A, ja k o 6

13 O S A ţ iv ě p o d p o r a hu d e b n íc h p r o d u k c í, O S A p o má há d o br o č in n é k o nc e r t y, V yr o b e no s O S A p o d p o r a p ř i v ýr o bě, v yd á vá n í a z p ř íst u p ně n í h u d e b n íc h d ě l, O S A t a le nt p o d po r a z a č ín a j íc íc h m la d ýc h hu d e b n íc h a u t o r ů, ko nc e r t ů a fe s t iva lů p r e z e nt u jíc í m la d é hu d e b n í a u t o r y a s t u d ijn í p o b yt y p r o hu d e b n í a u t o r y s p o je n é s v yt vo ř e n ím hu d e b n ího a u t o r s k é ho d íla. D a lš í m z o r g a n iz á t o r ů je irepo r t, c o ţ je mu s ic a n d s t yl e ma g a z ín, k t e r ý má i v e l m i d o br ý i nt e r ne t o v ý s e r v e r ir e p o r t. c z. Z d e mů ţ e me n a lé z t p o d o bu s me d i á ln í m z a j išt ě n í m s o u t ě ţ e R o c k Ar é n a L íh e ň ( n yn í u ţ R a d e g a s t L íh e ň), k t e r o u po ř á d á s e r ve r r o c k. c z a me d iá l n ě ji p o d p o r u je č a s o p is R o c k &P o p Votvírák Talent S o ut ě ţ, kt e r á ne n í ma r k e t ing o v ý m z á mě r e m ţ á d né s p o le č no s t i a d á vá p ř í mo u mo ţ no s t z a hr á t s i na fe s t iva lu V o t v ír á k ( M i lo v ic e ). O p ě t je vš a k p r o po je na s ma g a z ín e m a s e r ve r e m, a t o s he lp mu s ic. c z, k t e r ý z a j iš ť u je h e lp ba nd, c o ţ je p r o je k t, k t e r ý p o s k yt u je f u l l s e r v is k a p e lá m, s c í le m p o má h a t č e s k ý m h u d e b n ík ů m s p r o d u k c í k o nc e r t ů, v yd á vá n í m C D, na t á č e n í k l ip ů, d o p r a vo u, p u b l i c r e la t io ns ( d á le je n PR), ma n a g e me nt e m a t d. Z e z ná m ýc h u s k u p e n í vš a k z a s t u p u je je n k a p e lu D O G A, k t e r á v yst u p u je ne je n na č e s k é s c é n ě o d r o k u d o po s u d. P r a v id la jso u ve l m i je d no d u c há a podo b ná ja k o v o s t a t n íc h s o u t ě ţ íc h. D ů le ţ it é je p ř ih lá s it s e, p o s t o u p it d o u ţ š ího v ýb ě r u, v yp ln it d o t a z n ík ( v iz p ř ílo ha č. 3 D o t a z n ík V o t v ír á k T a le nt ) a p ř e s vě d č it c o ne jv íc e f a no u š k ů, a b y h la s o va l i p o mo c í t e xt o v ýc h z p r á v. P r o po d po r u h la s o vá n í jso u v yr o be n y p la k á t y ( v iz p ř ílo ha č. 4 P la k á t V o t v ír á k T a le nt ), k t e r é o d po v íd a j í s v ý m v iz u á le m p r o p a g a č n í mu p la k á t u c e lé a k c e. P r o b íh a j í d v ě f in á le, d o k t e r ýc h p o s t o u p í 1 0 k a p e l, v ít ě z í vţ d y v š a k je n je d na, z č e ho ţ v yp l yno u d va v yst u p u j íc í. 7

14 1.1.8 MERCEDES BENZ Live Space T ř e t í r o č n ík hu d e b n í s o u t ě ţ e, k t e r é s e mo ho u z ú č a s t n it v š e c h n y k a p e l y b e z o me z e n í ţ á nr u a vě k u s m in i má ln í m p o č t e m t ř í č le n ů, k t e r é d o d a né ho t e r mín u z a š lo u s p r á v ně v yp ln ě no u p ř ih lá š k u a d e mo na hr á vk u s e t ř e mi a u t o r s k ými p ís n ě m i a k t e r é ne ma j í p la t no u s m lo u vu s hu d e b n í m v yd a va t e lst v í m v Č e s k é r e p u b l ic e a n i m i mo Č R. C í le m je u mo ţ n it v yd a t C D vč e t ně ve š k e r é me d iá ln í p o d p o r y, a t o jiţ b ě he m p r ů b ě hu s o u t ě ţ e fo r mo u v ys í lá n í T V p o ř a d ů, na t o č en ýc h z je d no t liv ýc h k o l, r á d io v ýc h s p o t ů a r e k la m y v t iš t ě n ýc h mé d i íc h, d á le p a k na t o č e n í v id e o k lip u, k t e r ý bu d e z a ř a z e n d o t ř ímě s íč n í r o t a c e na T V Ó č k o, s ing l p o d p o r o va n ý r á d ie m K is s H á d y a c e lk o vé f in a nč n í p ln ě n í 1 5 0, 000 Kč. S o u t ě ţ M E R C E D E S B E N Z L iv e S p a c e p o ř á d á p r o d u k č n í a v yd a v a t e lská s p o le č no s t R G M E nt e r t a in me nt. O d bo r n á p o r o t a s lo ţ e ná z p ř e d n íc h z á s t u p c ů č e s k é ho hu d e b n ího p r ů m ys lu ( P a ve l A nd ě l, H yn e k C hu d á r e k a J iř í B a lv ín T V Ó č k o, M a r t in R i g le r R á d io K is s H á d y, H o nz a P o no c n ý C ir c u s P o no r k a, M ila n C a is T a t a B o js, H o nz a Č e c ht ic k ý O h m S q u a r e ) v yb r a la 2 5 k a p e l p o s t u p u jíc íc h d o 5 z á k la d n íc h k o l, k d e o d a lš íc h k r o c íc h r o z ho d u jí n á všt ě v n íc i je d no t liv ýc h k o n c e r t ů, p o s lu c h a č i a n á všt ě v n íc i p a r t n e r s k ýc h w e bů, a t o po mo c í t e le fo n ic k é ho h la s o vá n í. S o ut ě ţ je p o jme no v á na p o g e n e r á ln í m p a r t ne r o v i a k c e, t e d y p o M e r c e d e s B e nz, p r o t o je mo ţ né j i z a ř a d it v e d le o s t at n íc h, k t e r é p ů s o b í ja k o e v e nt ma r k e t ing o v ý t a h u r č it é s p o le č no s t i. C o s e t ýč e p ř e d c ho z íc h r o č n ík ů, ne s l y ná z e v p o u z e R G M L iv e S p a c e, i k d yţ mě l y g e ne r á l n í p a r t ne r y. Dr u h ý r o č n ík z a š t iť o va l o p ě t M e r c e d e s B e nz, k t e r ý t a k p r o p a go va l s vů j p r o d u kt v p o d o bě a u t o mo b i lu S ma r t. V p r vn í m r o č n ík u s e p o mo c í R G M L iv e S p a c e p r e z e nt o va la P o š t o vn í s p o ř it e lna ( o bc ho d n í z n a č k a Č S O B, a. s. ). 8

15 Z int e r n e t o v é d is k u z e n a w e bo vé p r e z e nt a c i v ít ě z né k a p e l y z lo ň s k é ho r o č n ík u lz e v yč í s t u r č it o u ne s p o k o je no s t a ne s p ln ě n í p o d mí n e k č i s l ib ů z e s t r a n y o r g a n iz á t o r a s o u t ě ţ e, k t e r ý ho vo ř il o me d iá ln í p o d p o ř e, z v id it e ln ě n í na t u z e msk ýc h f e s t iv a le c h č i p r e z e nt a c i s i n g l u v r á d i íc h. J e t e d y o t á z k o u, ja k d o p a d ne le t o š n í r o č n ík a z d a l i R G M d o d r ţ í p ln ě n í p r o v ít ě z e. P o d le p o s le d n íc h in fo r ma c í n a p r o f i lu ba n d z o ne. c z k a p e la M a k e N o S e n s e ( v ít ě z o v é lo ň s k é ho h la s o vá n í d iv á k ů ) u k o nč i l a s vo ji č in no s t, k d y je d n í m z d ů vo d ů b y lo p r á v ě ne d o d r ţ e n í s l ib ů z e s t r a n y R G M Skutečná liga S o ut ě ţ fu ng u je v Č R j iţ o d r o k u , d n e s p ř e s a hu je s v ý m vě h la s e m hr a n ic e na š e ho s t á t u a n e jv íc e z a hr a n ič n íc h k a p e l r e g ist r u je z e S lo ve n s k a. Ko ná s e k a ţ d o r o č ně v o bd o b í Z á k la d n í k o la s e o d e hr á va j í v P r a z e v k lu bu M u s ic C it y C lu b a n a d a lš í k o la s e s o u t ě ţ p ř e s o u vá d o k lu bu p o d le g e nd á r n í z na č k o u H a r d R o c k C a f e P r a ha, k d e z a 7 le t e x ist e nc e v yst o u p ilo p ř e s k a p e l n a v íc e ne ţ k o nc e r t e c h. V ít ě z o vé : M a g ma H o t e l ( ), P a nk ix ( ), X - L e ft T o D ie ( ), H e nt a i C o r p o r a t io n ( ), F ina l F ic t io n ( ), S e g me nt ( ), S e a s o n C r a c k ( ). Z t ě c ht o k a p e l s e p r o s a d il s n a d je n S e g me nt, k t e r ý vš a k s vo jí s lá v y d o s á h l d ík y j in é s o u t ě ţ i, z na č ně k o me r č n í Č e s k o S lo ve n s k o má t a le nt. S o ut ě ţ s e st a la s o u č á s t í r o z s á h lé h o w e bo vé ho p o r t á lu B a nd ma p. c z o b s a hu j íc ího k o mp le t n í s e r v is p r o k a p e ly, mu z ik a nt y, k lu b y a f a no u š k y. H la v n í m i p a r t ne r y p r o je k t u js o u v yd a va t e lst v í Č e s k á mu z ik a, B a nd ma p. c z, M u s ic C it y, R e d B u l l a v ýr o bc i t r e nd o v ýc h a s t ylo v ýc h p r o d u kt ů. J iţ 8. r o č n ík ú s p ě š né ho k o nc e p t u hu d e b n í s o u t ě ţ e p r o ne p r o fe s io n á ln í k a p e l y S k u t e č né lig y p ř in á š í ve lk é no v in k y s v ě t lo s vě t a s p a t ř il t it u le k s o u t ě ţ e s ná z ve m t he S t a g e u r č e n ý p r o u d íle n í 9

16 me z in á r o d n íc h c e n M T A ( M u s i c T a le nt A w a r d s ), k t e r é v z n ik l y na p o d p o r u u mě lc ů a je j ic h k a r ié r y. S e r ve r ba n d ma p. c z v ýr a z n ě p ř ip o mín á b a nd z o ne. c z, k t e r ý má me z i u mě lc i v yb u d o va né j mé no, p r o t o bu d e j ist ě z a j í ma v é p o z o r o va t s o u bo j t ě c ht o d vo u s e r ve r ů v p r ů bě hu n a d c há z e j íc íc h le t. Ke d n i s e r ve r ba n d ma p. c z č ít á k a p e l, s e r ve r ba nd z o ne. c z k a p e l. S k u t e č ná l ig a p ř in e s e v ít ě z i m no ţ s t v í c e n e ne r g y d r in k R e d B u l l na c e l ý r o k z d a r ma, v yst u p o vá n í na f e s t iva lu B a s in f ir e f e s t r o k u a , 3 0 ho d in na hr á v á n í v e s t u d iu Fau s t a d a lš í c e n y jso u p r ů b ě ţ ně a k t u a liz o vá n y. V 7. r o č n ík u s i v ít ě z o d ne s l c e n y v p o d o bě p r o f i l u v č a s o p isu R o c k &P o p, na hr á v á n í a v yd á n í C D, p r o s t o r ve 2 0 ju k e bo xe c h n a M o r a v ě, v yb a v e n í z hu d e b n ího o bc ho d u M u s ic C it y, n a hr á vá n í ve s t u d iu Fau s t, no t e bo o k, v yst o u p e n í v H a r d R o c k C a fe P r a h a a mno ho d a lš ího. T a t o s o ut ě ţ je v š a k v je d no m bo d ě o d liš n á o d o s t at n íc h, u mo ţ ň u je t o t iţ v yst o u p it vše m k a p e lá m p ř ímo p ř e d p o r o t o u, be z nu t no s t i z a s lá n í d e mo na hr á v k y. V š ic h n i t e d y mo h ou z á p o lit p ř i ţ iv ýc h v yst o u p e n íc h, k t e r á j s o u ve l m i č a s t o s vo u k va l it o u o d liš n á o d z a s la n ýc h n a hr á v e k. Z d e lz e p o z o r o va t u r č it o u p o do bno s t s v yst o u p e n í m d r a ma t ic k ý m, k t e r é je vţ d y o v liv n ě no d iv á k y ( jd e o k o mu n i k a c i me z i v yst u p u j íc í m a d iv á k e m). U ve lk ýc h k o n c e r t ů z ná m ýc h s k u p in, k t e r é nav š t ě vu j í d e s e t it is íc e l id í, ja k o b y s e d iv á c i s t á v a l i d a lš í m hu d e b n í m n á s t r o je m, d a lš í m h la s e m č i d a lš í m č le n e m k a p e l y Šance Muzikus D a lš í s o u t ě ţ, kt e r á je p o d mín ě na r e g ist r a c í n a hu d e b n í m p o r t á lu, a t o na mu z ik u s. c z, k t e r ý p a t ř í s t e jno j me n né mu na k la d a t e lst v í v yd á v a jíc í mu č a s o p is y M u z ik u s a H a r mo n ie. P o d mín k o u je t a k é a u t o r s k á t vo r ba v č e s k é m n e bo s lo ve nsk é m ja z yc e. N a mu z ik u s. c z k a p e l y z íská v a j í bo d y o d p o r o t y a je j ic h 10

17 f a no u š k ů. V e f in á le s e u t k á 8 k a p e l s ne j v ě t š ím p o č t e m bo d ů, a t o na ţ iv é m k o nc e r t ě, k d e p o r o t a v ybe r e 3 8 k a p e l. M e z i v ít ě z e p a k r o z d ě lu je 8 t z v. f e s t iv a lo v ýc h s lo t ů, c o ţ v p r a x i z n a me ná hr a c í č a s na f e s t iva lu, k o n k r é t n ě na R o c k fo r P e o p le T a le nt / J a mst a g e, S á z a va f e s t, P ř e š t ě n ic e O p e n a ir M u s ic f e s t. J e d n á s e t e d y o s o u t ě ţ, k t e r á je s p e c ia l iz o v a ná na p o s k yt o vá n í hr a c íc h č a s ů na le t n íc h f e s t iva le c h Startér LIVE XT3 D o s o ut ě ţ e S t a r t é r L I V E X T 3 s e mo ho u p ř ih lá s it k a p e l y, k t e r é ma j í v la s t n í a u t o r s k o u t vo r bu, ne ma j í hu d e b n í p r o d u k c i ja k o h la v n í z d r o j p ř í j mu, n e v yd a l y ţ á d n ý o f ic iá ln í no s ič, ne jso u s m lu v ně v á z á né k hu d e b n í a g e nt u ř e a n e u m íst il y s e v t é t o č i p o d o b né s o u t ě ţ i d o t ř et ího m íst a. V z á k la d n íc h k o le c h, k t e r á s e o d e hr á va j í v p r a ţ s k é m k lu b u X T 3, je ho d no c e n í k o mb in a c í h la s ů p o r o t y s p o č t y h la s ů o d d iv á k ů, k t e ř í h la s u j í p o mo c í l íst e č k u v ho z e né ho d o u r n y. D o ma lé ho f in á le p o s t u p u jí t ř i ne j le p š í, z t o ho p o t é v yp l yn e v ít ě z mě s íc e, k t e r ý d o s t a ne š a nc i v yst o u p it v s e m i f in á le a p r o bo jo v a t s e t a k a ţ d o ve lk é ho f in á le a v yhr á t mo ţ n o s t v yst o u p it na f e s t iva lu R o c k fo r P e o p le č i S á z a v a f e s t FutureLine G r a nt o vá s o u t ě ţ p r o mla d é k a p e l y, k t e r á je v ýs le d k e m s p o lu p r á c e J u n io r k lu bu N a C h me ln ic i a na k la d a t e lst v í M u z ik u s s p o d p o r o u S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů ( p ř ip o mín k u je je d n á n í M in ist e r s t va Ku lt u r y, I nt e r g r a mu, O S A a d a lš íc h in s t it u c í v z á j mu o c hr a n y hu d e b n ík ů ). C í le m s o u t ě ţ e je u mo ţ n it z a č ín a j íc í m k a p e lá m p r e z e nt o va t s e v je d no m z v ýz n a mn ýc h p r a ţ s k ýc h k lu bů v P a lá c i Ak r o p o lis. O p ě t je p o d mí n ě ná r e g ist r a c í n a mu z ik u s. c z, ná s le d n ý m v yt vo ř e n í m p r o f i lu a v lo ţ e n í s k la d b y v e fo r má t u mp 3 n a 11

18 z miňo v a né m s e r v e r u. Ka p e l y jso u ho d no c e n y ja k na int e r ne t u, t a k i n a k o nc e r t e c h, a t o fa no u š k y i p o r o t o u. Mo ho u v yhr á t hr a c í č a s y n a f e s t iv a lu R o c k fo r P e o p le č i T h e B e s t o f F u t u r e L in e, f in a n č n í p o d p o r u o d S va z u a u t o r ů a int e r p r e t ů a ho d no t né c e n y o d M u z ik u s Závěr k soutěžím J a k j iţ b y lo z m ín ě no, s o u t ě ţ e js o u v e lm i č a s t o s p o jo vá n y s fe s t iva l y, k t e r é t a k d á va j í p r o s t o r a mo ţ no s t z a č ína j íc í m k a p e lá m v yst o u p it ve d le z n á m ýc h k a p e l č e s k ýc h a n ě k d y i z a hr a n ič n íc h. V ě t š ino u js o u p o d mín ě n y r e g i s t r a c í na int e r ne t o v ýc h s e r ve r e c h, p o k r a č u jí ţ iv ý m i v yst o u p e n í m i p ř e d p o r o t o u a s lib u j í n e je n h mo t né c e n y o d p a r t ne r ů, a le i s lo t y n a f e s t iv a le c h, n a hr á vá n í v p r o fe s io ná ln íc h s t u d iíc h a p ř e d e v š í m u r č it ý p r ů n ik d o p o vě d o mí h u d e b n íh o p r o s t ř e d í. S o ut ě ţ e jso u mno hd y ho d no c e n y p r o fe s io ná ln í p o r o t o u, t a k ţ e p o k u d k a p e la ne v yhr a je, mů ţ e s e a le s p o ň d o z vě d ě t o d bo r n ý ná z o r na s vo je v yst u p o va n í p ř e d d iv á k e m. O vš e m ne v š e c h n y k a p e l y ma jí ma n a ţ e r s k é z a s t o u p e n í, c o ţ mů ţ e v p r a x i z na me n a t, ţ e s vé v ít ě z s t v í k a p e la ne mu s í s p r á v n ě v yu ţ ít. M a na ţ e r, k t e r ý s e j iţ ně ja k o u d o bu p o h yb u je v h u d e b n í m p r ů mys lu a má k o nt a k t y, k t e r é jso u mi mo c ho d e m z v lá š t ě v t ét o br a n ţ i ve l m i d ů le ţ it é, mů ţ e p a k k a p e le v ýr a z ně p o mo c i. 1.2 Festivaly Fe s t iva l y jso u ve l m i ú z c e p r o p o je n y s v ýš e j me no va n ý m i s o u t ě ţ e mi p r o z a č ín a j íc í hu d e b n í u s k u p e n í. J e n má lo f e s t iva lů d á v á p r o s t o r k a p e lá m, k t e r é b y ne p r o š ly p r o vě r k o u v p o d o bě s o u t ě ţ e ho d no c e né o d bo r no u p o r o t o u. N ut no po do t k no u t, ţ e je ř e č o fe s t iva le c h c e lo r e p u b l ik o v é h o d no t y, k t e r é b y k a p e le mo h l y p ř in é s t me d iá ln í o h la s, p o č e t né p u b l ik u m č i p r o s la v e n í. 12

19 1.2.1 Majálesy V s o u č a s né d o bě s e p o c e lé r e p u b l ic e r o z má há t r e nd s t u d e nt s k ýc h m a já le s ů a me n š íc h a k c í, k t e r é s i s la v n é a d r a hé k a p e l y ne mo ho u d o vo lit a p r o t o č a s t o o s lo vu j í s v é z ná mé č i s k u p in y z e š k o ly, k t e r é o d e hr a jí k o nc e r t z a ú hr a d u c e s t o v né ho. M o ţ ná i me n š í a k c e b y mo h l y b ýt c e s t o u, ja k s e p r o s la v it, o s t at ně k a ţ d ý o d e hr a n ý k o nc e r t je z k u š e no s t í a p ř íno s e m p r o z a č ín a j íc í s k u p in u. O p a k e m je M a já l e s, k t e r ý s e s t á v á ja k o b y o f ic iá ln í m, a t o t e n, c o s e o d e hr á v á v P r a z e, P lz n i, H r a d c i Kr á lo v é a B r ně. M no hd y je n a z ír á n ja k o k o me r č n í a na t ř i r ů z ná p ó d ia p ř in á š í t o ne j le p š í, c o mů ţ e me u ná s s l yš e t a v id ě t. O vš e m d ík y s v é k o me r č no s t i p r á vě t e nt o M a já le s mů ţ e p o s k yt no u t t a k é pó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. Ved le t o ho s t o jí m a já le s y n e k o me r č n í, k t e r é s e p o ř á d a jí s na d p o c e lé Č e s k é r e p u b l ic e. Z t ě c h vě t š íc h je t o na p ř ík la d M a já le s Č e s k é B u d ě jo v ic e a V U T M a j á le s v B r ně Komerční Majáles Brno, Plzeň, Hradec, Praha J a k u ţ b y lo ř e č e no, d ík y s vé k o me r č no s t i p r á v ě o f ic iá ln í M a já le s p ř in á š í p ó d iu m p r o s t u d e nt s k é k a p e l y. V k a p it o le je z mí n ě na s o u t ě ţ G a mbr in u s E xc e le nt T a le nt s , k t e r á d á vá mo ţ no s t d o st a t s e na je d e n z o f ic iá ln íc h m a já le s ů, je n ţ p ř ip r a v i l p r o k a ţ d é z mě s t v la s t n í int e r ne t o vé s t r á nk y a p ř e d e vš í m v la s t n í s o u t ě ţ k a p e l, t y t a k ma j í mo ţ no s t v yst u p o va t v b l íz k é m mě s t ě ve d le n e jz ná mě jš íc h k a p e l Č e s k é r e p u b l ik y a p ř e d e v š í m s e z v id it e l n it a n a s b ír a t k o nt a k t y i c e n n é z k u š e no s t i Nekomerční majálesy N e k o me r č n í m i m a já le s y jso u m yš l e n y t y, k t e r é jso u n íz k o r o z p o čt o vé a ne jso u u s p o ř á d á n y s c í le m v ýd ě lk u a n a jd e me je v me n š íc h i v ě t š íc h mě s t e c h a d o k o nc e i v e s n ic íc h. V ě t š ino u p a k mu s í o s lo vo v a t p r á vě z a č ín a j íc í 13

20 k a p e l y, k t e r é hr a jí z a o bč e r s t ve n í a ú hr a d u c e s t o v né ho, t y p a k ma j í š a nc i p ř e d v é s t s e a d o s t a t s e d o po vě d o mí l id í. M íst n í k a p e l y z me nš íc h mě s t a ve s n ic s e s t á va j í v e l m i o b l íb e né p r á v ě v m íst ě s v é ho vz n ik u a b l íz k é m o k o l í. J e d ů le ţ it é ř íc t, ţ e ve vě t š in ě p ř íp a d ů s e je d n á o k a p e l y t z v. r e v i v a lo vé ne bo z á ba vo vé, k t e r é hr a j í p ř e vz a t ý r e p e r t o á r. T a k o vé p a k ma j í je n ve l m i ma lo u š a nc i p r o s a d it s e v c e lo r e p u b lik o vé m mě ř ít k u, i k d yţ e x ist u j í v ý j i mk y r e v iv a lo v ýc h k a p e l, k t e r é s e p o s t u p e m č a s u v yp r a c o v a l y n a o f ic iá ln ě n e jle p š í r e v iv a l. E x ist u j í d o ko nc e i R e v iv a l f e s t iv a l y a c e lo s vě t o vé s o u t ě ţ e, c o ţ je t é ma, na k t e r é b y s e d a la v yp r a c o va t z v l á š t n í a na l ýz a, ba i c e lá d ip lo mo v á p r á c e Ostatní festivaly M imo m a já le s y a d a lš í s t u d e nt s k é o s l a v y č i o s la v y v ít á n í ja r a je u n á s č í m d á l v íc e f e s t iv a l ů a ně k t e r é z n ic h d á va j í š a nc i v yn ik no u t p r á vě z a č ín a j íc í m k a p e lá m. M no hd y v š a k mu s í p r o jít n ě ja k o u s o u t ě ţ í, k t e r á je v ě t š ino u o k r a jo vě s p o je n a p r á vě s fe s t iva l y v Č e s k é r e p u b l ic e, c o ţ u ţ je vša k r o z e b ír á no v t é t o pr á c i v ýše, v iz k a p it o la S o u t ě ţ e Rock for People Z ř e j mě ne jv ě t š í r o c k o v ý f e s t iv a l u n á s, k t e r ý k a ţ d o r o č ně p ř it a hu je d e s e t it is íc e l id í d o a r e á lu u H r a d c e Kr á lo vé. P r v n í r o č n ík s e k o na l r o k u v Č e s k é m B r o d ě, v r o c e do š lo k p ř e s u nu n a b ýv a lé vo je n s k é le t išt ě u H r a d c e Kr á lo v é - n yn í t z v. Fest iv a lp a r k, k t e r ý p o jme ne j e n v íc e ná v š t ě v n ík ů, a le u ve d e i mno he m v íc e k a p e l. N a p r v n í m r o č n ík u s e p ř e d s t a v i lo 1 8 k a p e l a vst u p e nk u s i k o u p ilo k o le m l id í. V ýt ě ţ e k ,- Kč b y l p ř e d á n ú s t a vu p r o me nt á lně p o s t iţ e né d ě t i. R o k u , k d y s e o d e hr á l 1 7. r o č n ík, na v š t ív i lo R o c k fo r P e o p le ( d á le je n R f P ) p ř e s 14

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ D i va d e l n í f a k u l t a At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í D i v a d e l n í m a n a ž e r s t ví Zpověď hochštaplera Felixe Krulla:

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 OBSAH: PŘEDMLUVA... 7 1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9 1.1 Obecně o nezávislých... 9 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 1.3 Výjimky... 18 1.4 Nedostatečná

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 3 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s!

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s! Skupina LE PNEUMATIQ je považována za jednu z nejvíc zábavných a energických elektronických kapel v České republice - do roku 2013 však vstupuje se zásadní změnou, která by měla přinést ještě větší oživení

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e Obsah Slovo úvodem T o m á š T y l i...11 O becné poznám ky V la d im ír B e n e š m l... 12 H istorick é rem in isce n c e V la d im ír B e n e š s t... 15 1 Vybrané k ap itoly z a n a to m ie a fy zio

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

SEZNAM PŘÍLOH. - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace

SEZNAM PŘÍLOH. - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace SEZNAM PŘÍLOH - technická zpráva - seznam souřadnic a výšek - místopisy - situace T e c h n ic k á zp rá v a Z akázka:edcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba M o s t e v. Č. 2 3 2-0 0 4 p ř e s d rá h u Č D č.1

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze.

Akce navazuje na Mistrovství Evropy 2010 a Mistrovství světa 2011 ve Fotbal Freestylu obě pořádané v Praze. SUPER BALL 2012 SUPER BALL 2012: Prague Football Freestyle Contest celosvětový turnaj ve Fotbal Freestylu je vyvrcholením celé sezóny, na které se soustředí maximální pozornost všech hráčů a příznivců

Více

Prezentace hudebního festivalu. Staňte se partnery největšího jihočeského festivalu

Prezentace hudebního festivalu. Staňte se partnery největšího jihočeského festivalu Prezentace hudebního festivalu Staňte se partnery největšího jihočeského festivalu Hlavní hvězdy, které vystoupily v minulosti na našem festivalu: Česko-slovenská scéna: Chinaski, Olympic, Divoke Bill,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických

Více

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení,

Více

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu PTRZNÍ PLTNTI DKNTC: Ú JK - BLT BRN: PLICI ČKÉ RPBLIKY - DPRNÍ INPKTRÁT BRN: č.j.: KRPB-.../ČJ-05-0600DIBrno, dne.../.../05 Platnost pouze pro PDZ a ZK. Dne.../.../05 GITRÁT ĚT BRN - DBR DPRY: BRNĚNKÉ

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol CELOROČNÍ PROJEKT

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15 Obsah 1 Kupujeme a prodáváme automobil...11 K upujem e n ové a u t o... 11 Finanční o tá z k y... 11 Technické o tá z k y... 12 Prostorová hlediska...13 Jízdní vlastnosti...13 Nabízená výbava...13 Jízdní

Více