Kvalita elektrické energie-průvodce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita elektrické energie-průvodce"

Transkript

1 Kvalita elektrické energie-průvodce Uzemnûní & EMC UzemÀovací systémy základní konstrukãní hlediska Uzemnûní & EMC

2 Uzemnění & EMC Uzemňovací systémy základní konstrukční hlediska Autor: Henryk Markiewicz & Antoni Klajn, Wroclaw University of Technology Autoři překladu: Josef Gavlas, Miloslav Kužela, Pavel Santarius, FEI Technická univerzita Ostrava, Leden 2005 Tento Průvodce byl vytvořen v rámci programu Leonardo Power Quality Initiative (LPQI), což je evropský vzdělávací program podporovaný Evropskou komisí (v rámci programu Leonardo da Vinci) a Mezinárodní asociací mědi (International Copper Assotiation). Více informací naleznete na Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) HCPC je nezisková organizace financovaná producenty mědi a výrobci zpracovávajícími měď. Jejím cílem je podporovat používání mědi a měděných slitin a napomáhat jejich správné a účinné aplikaci. Služby HCPC, mezi něž patří i poskytování informací a technického poradenství, jsou dostupné zájemcům o využití mědi ve všech oborech. Sdružení rovněž slouží jako prostředník mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými uživateli a udržuje těsné styky s obdobnými střediskami mědi ve světě. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava (FEI - TUO) Fakulta elektrotechniky a informatiky zahájila svou činnost na VŠB Technické univerzitě v Ostravě od 1. ledna Fakulta zajišťuje všechny formy vysokoškolského studia (tj. bakalářské, magisterské a doktorské) ve studijním programu Elektrotechnika a informatika s ucelenou strukturou elektrotechnických oborů a inženýrské informatiky. Nedílnou součástí činností pedagogů na fakultě je i vědecko-výzkumná činnost, kde jedním z nosných programů je kvalita elektrické energie s hlavním zaměřením na problematiku monitorování parametrů kvality a na problematiku harmonických v elektrických sítích. European Copper Institute (ECI) European Copper Institute je organizací založenou podporujícími členy ICA (International Copper Association) a IWCC (International Wrought Copper Council). ECI zastupuje největší světové producenty mědi a přední evropské výrobce při propagaci mědi v Evropě. ECI, který byl založen v roce 1996, se opírá o síť deseti národních organizací mědi (Copper Development Associations - 'CDAs') v Beneluxu, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Polsku, Skandinávii, Španělsku a Spojeném království. Navazuje na činnost sdružení Copper Products Development Association založeného v roce 1959 a INCRA (International Copper Research Association) založeného v roce Upozornění Obsah tohoto materiálu nemusí nutně vyjadřovat názor Evropského společenství a není pro něj ani závazný. European Copper Institute a Hungarian Copper Promotion Centre odmítají odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé či vedlejší škody, které mohou být způsobeny nesprávným využitím informací v této publikaci. Copyright European Copper Institute a Copper Development Association. Česká verze byla připravena ve spolupráci HCPC a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické Univerzity Ostrava. Reprodukce je možná za předpokladu, že materiál bude otištěn v nezkrácené podobě a s uvedením zdroje.

3 Uzemnění & EMC Úvod Základní informace o vlastnostech uzemňování jsou uvedeny v Části 6.3.1, Uzemňovací systémy základy výpočtu a návrh". Tato část nabízí rady pro projektování a pojednává o praktických otázkách týkajících se výpočtu a hledisek návrhu. Hlavními problémy jsou: Zemnící odpor pro různá provedení zemnící elektrody Materiál užívaný pro konstrukci zemnící elektrody Koroze zemnících elektrod V Části jsou uvedeny základní definice a vztahy pro výpočet zemnícího odporu a rozložení potenciálu pro idealizovanou uzemňovací elektrodu tvaru polokoule. Podobné metody umožňují formulovat vztahy pro jiná uspořádání uzemňovacích elektrod. Všechny tyto vztahy jsou odvozeny za nesprávných předpokladů, že země má homogenní strukturu a je nekonečná. Kromě toho měrný odpor země ρ se mění s obsahem půdní vlhkosti a tedy s ročním obdobím. Kvůli tomu hodnota zemnícího odporu vypočítaná podle zde daného vztahu by neměla být považována za přesnou. Na druhé straně v praxi při výpočtu nebo měření zemnícího odporu není nutná vysoká úroveň přesnosti. Tento parametr má pouze nepřímý vliv na provoz elektrické sítě a zařízení, stejně jako na ochranu před úrazem elektrickým proudem. V současných normách a směrnicích většiny zemí nejsou předepsány maximální možné hodnoty zemnícího odporu, ale jsou pouze doporučeny nejnižší možné hodnoty [1]. Tedy hodnoty zemnícího odporu stanovené podle vztahů uvedených níže by měly být brány jako přibližné a v praxi může být uvažována dovolená nepřesnost + 30%. Kvůli tomu není důvod definovat přesné vztahy, zvláště pro síťové a složité uzemňovací systémy. Předností odvozených vztahů pro provedení s jednoduchou uzemňovací elektrodou je, že umožňují si jasně představit základní vztah mezi zemnícím odporem a geometrií elektrody. Samozřejmě je vždy doporučováno používat nejpřesnější dostupný vztah. V praxi, ačkoliv jsou používány vztahy pro návrh uzemňovacího systému, nejpřesnější informací týkající se zemnícího odporu je aktuální měření na místě. Dále bude věnována pozornost výpočtu odporu uzemnění a rozložení zemnícího povrchového potenciálu povrchu pro různé uzemňovací elektrody. Typické uzemňovací elektrody tvoří: jednoduché povrchové uzemňovací elektrody ve tvaru horizontálně uspořádaných pásků nebo drátů vedených rovně nebo v kruhu tyčové (vertikální) elektrody dostačující délky procházející skrz půdní vrstvy různých vodivostí, což je zvláště účinné když mělké vrstvy mají nízkou vodivost ve srovnání s hlubšími vrstvami, nebo když existují závažné důvody omezení plochy určené pro instalaci uzemňovací elektrody. síťové elektrody, obvykle budované jako mříž horizontálně umístěná v malé hloubce pod povrchem země vodič fungující jakou uzemňovací elektroda vodič s odkrytým kovovým pláštěm, stínění nebo armování zajišťující spojení se zemí s podobným odporem jako má pásový typ uzemňovacích elektrod základové uzemňovací elektrody jsou vodivé kovové části uložené v betonu, který je v kontaktu se zemí na velké ploše. 1

4 Funkce uzemňovacích systémů a základní požadavky Uzemňovací systém má zajistit: ochranné uzemnění funkční uzemnění elektroenergetických systémů ochranu před přepětím. Ochranný uzemňovací systém zajišťuje propojení nebo vodivé spojení všech kovových částí (nekrytých a cizích vodivých částí), kterých by se mohla dotknout osoba nebo zvíře. Za běžných bezporuchových poměrů není mezi těmito částmi potenciál, ale v případě poruchy se na nich může objevit nebezpečný potenciál v důsledku průchodu poruchového proudu. Funkcí uzemňovacího systému je ochrana života před úrazem elektrickým proudem, základní podmínkou je, aby zemní potenciál V E při očekávaném zkratovém proudu I E nepřevýšil dovolené dotykové napětí V F : Tedy maximální dovolená hodnota zemnícího odporu je: kde I E je jednofázový zkratový proud za nejhorších podmínek. V průmyslových instalacích i v rozvodnách často bývají uzemňovací systémy nízkého a vysokého napětí společné z důvodu omezené dostupné zemnící plochy. V instalacích s izolovanou zemí (IT) by mělo být ochranné uzemnění provedeno jako společný systém s vysokonapěťovým ochranným uzemnění nezávisle na typu provozu středního bodu (uzlu) (tj. izolovaný nebo kompenzovaný). Funkční uzemnění se týká určitých bodů elektrického systému, které musí být spojeny s uzemňovacím systémem, aby byl zajištěn řádný provoz. Typickým příkladem je uzemnění středního bodu transformátoru. Ochranné uzemnění před přepětím svede proudy při přepětí do země. Proudy přepětí mohou dosahovat velmi vysokých vrcholových hodnot i p a mohou být příčinou velmi vysokých hodnot potenciálu uzemňovací elektrody V E, který může být vypočítán podle následujícího vztahu: kde: L je indukčnost uzemňovací elektrody a bleskosvodů R p je nárazový odpor uzemňovací elektrody V závislosti na proudu přepětí a vlastnostech uzemňovacího systému může potenciál V E dosáhnout velmi vysokých hodnot, až několik stovek nebo dokonce tisíců kv. Protože jsou tyto hodnoty mnohem vyšší než pracovní síťová napětí, přepětí často způsobí zpětný přeskok nebo indukovaná přepětí v síti. Tedy úplná ochrana instalací proti přepětí vyžaduje zajištění systémem bleskojistek a jiskřišť. Odpor a rozložení povrchového potenciálu typických provedení uzemňovací elektrody Jednoduché povrchové uzemňovací elektrody jsou kovové tyče, pásy nebo trubky umístěné horizontálně pod povrchem země v dané hloubce t, jak ukazuje Obrázek 1. Obvykle délka těchto 2

5 elementů l je mnohem větší než t. Za tohoto předpokladu je rozložení povrchového potenciálu uzemňovací elektrody ve směru x kolmého k délce l popsáno následujícím vztahem: kde: V x = povrchový potenciál země (V) V E = potenciál uzemňovací elektrody (V) při proudu uzemněním I E (A) ρ = zemní odpor (ςm.m)) l = délka uzemňovací elektrody Další symboly jsou vysvětleny na Obrázku 1. Relativní hodnota potenciálu V x * je dána: kde: V x * = relativní hodnota povrchového potenciálu Rozložení povrchového potenciálu podle vztahů (4 a 4a) je ukázána na Obrázku 1, pro konkrétní hodnoty rozměrů uzemňovací elektrody. Odpor uzemnění jednoduchého potrubí uloženého v zemi může být vypočítán podle následujícího vztahu: uzemňovací elektroda délka l = 10 m průměr d = 0,02 m umístěná v hloubce t = 0,7 m Obrázek 1 Rozložení povrchového potenciálu v kolmém směru k horizontálnímu potrubí Horizontální uzemňovací elektrody jsou obvykle vyráběny z pásků obdélníkového průřezu, obvykle mm široké (b) a 4-5 mm tlusté (c). V takovém případě může být skutečný ekvivalentní průměr d e vypočten podle: a nahradit průřez ve vztahu (5). V některé literatuře se vyskytuje výpočet d e = b/2. Odpor různých provedení horizontálně umístěných jednoduchých uzemňovacích elektrod může být vypočítán použitím následujícího vztahu: Obrázek 2 Schéma jednoduché kruhové uzemňovací elektrody, podle vztahu (8) 3

6 kde B je koeficient závislý na provedení elektrody (uvedeno v Tabulce 1) a i Σ je součet délek elementů všech elektrod. Odpor uzemňovací elektrody ve tvaru kruhu s průměrem D, vytvořené z pásku tloušťky c (Obrázek 2), umístěné v typické hloubce pod povrchem země t = 1 m může být vypočítán použitím následujícího vztahu [4]: kde k je koeficient zobrazený na Obrázku 3 (všechny veličiny jsou jako ve vztahu (4)). Tyčové vertikální elektrody jsou dlouhé kovové tyče nebo trubky uložené vertikálně v zemi, aby procházely skrz hluboké vrstvy země. Jak uvádí Část 6.3.1, odpor země značně závisí na její hloubce kvůli vyšší vlhkosti půdy v hlubších vrstvách. Tyčové elektrody vytvářejí spojení s hlubšími vrstvami kde je pravděpodobnost vyššího obsahu vlhkosti a nižšího odporu, což je zejména vhodné tam, kde je pro elektrodu vyžadována malá povrchová plocha. Vertikální Popis Uzemňovací elektroda Půdorys Koeficient B ve vztahu (7) Přímá Dvouramenná, pravoúhlá Tříramenná, symetrická Čtyřramenná, symetrická Šestiramenná, symetrická Dvouramenná, paralelní Čtvercová Obdélník, s různým poměry l 1 /l 2 (1,5; 2; 3; 4) Tabulka 1 Hodnoty koeficientu B (7) pro různé geometrické uspořádání rovinných elektrod elektrody jsou tedy vyžadovány obzvláště na místech husté výstavby nebo tam, kde je povrch pokryt asfaltem nebo betonem. Vertikální uzemňovací elektrody jsou často používány navíc k horizontálním, aby se snížil celkový zemnící odpor. Závažným nedostatkem jednoduchých vertikálních tyčových elektrod je nežádoucí rozložení povrchového potenciálu, které může být vypočítáno podle následujícího vztahu. Předpokladem je 4

7 rovnoměrné rozložení zemního proudu I E v celé délce elektrody. kde: x = vzdálenost od uzemňovací elektrody l = délka elektrody Další veličiny jako v (4). Příklad rozložení relativního povrchového potenciálu V x * = f(x) pro určitý rozměr elektrody je ukázán na Obrázku 4. Srovnání průběhů na Obrázcích 1 a 4 dokazuje, že gradienty potenciálu na povrchu země jsou podstatně vyšší pro vertikální elektrodu a dotyková napětí jsou nepřijatelná. Přibližný vztah pro odpor vertikální uzemňovací elektrodu je: Obrázek 3 Závislost koeficientu k = f (D/a) použitého ve vztahu (8) Obrázek 4 Rozložení povrchového potenciálu V x * = f(x) v okolí vertikální tyčové elektrody délky l = 3m a průměru d = 0,04 m Obrázek 5 Zemnící odpor (rozptylový odpor) tyčové elektrody délky l a průměru 0,02 m v homogenní zemi s odporem r [2] kde r je poloměr tyčové elektrody. Obrázek 5 ukazuje závislost odporu na délce tyče pro elektrodu v zemi s různým odporem. 5

8 Pro případ n vertikálních elektrod (Obrázek 6) umístěných v řadě ve stejné vzdálenosti a od sebe je výsledný zemnící odpor [4, 8]: kde R1, R2, R3 R n jsou odpory uzemnění určené pro každou tyč, myšleno bez vlivu ostatních uzemňovacích tyčí a k je nazýván koeficientem plnění" nebo provozu",a k 1 Obrázek 6 Paralelní umístění tyčových elektrod, R1 R4 odpory jednotlivých elektrod, a vzdálenosti elektrod, l délka elektrody Hodnota k je větší než 1 díky vzájemnému působení elektrických polí vytvářených sousedícími elektrodami. Ve skutečnosti symetrie toku proudu pro každou jednotlivou elektrodu je deformována a proudová hustota se v zemi mění. Literatura [8] uvádí přesné hodnoty koeficientu k pro různá uspořádání paralelních tyčových elektrod. Pro jednoduché uspořádání ukázané na Obrázku 6 může být hodnota k vypočtena [4]: pro a 2l, k 1,25 a pro a 4l, k 1 Síťové elektrody jsou používány hlavně v uzemňovacích systémech velkých oblastí, například v rozvodnách. Mříž plná elektrod je obvykle vytvořena tak, že odpovídá rozměru instalace a zaručuje vhodné, přibližně stejné, rozložení povrchového potenciálu. Zemnící odpor síťových elektrod může být vypočítán využitím následujícího zjednodušeného vztahu: kde r e je ekvivalentní poloměr. Pro čtverec nebo přibližný čtverec je skutečná plocha nahrazena kruhovou plochou s ekvivalentním poloměrem. Pro obdélníkové plochy je ekvivalentní poloměr roven součtu vnějších stran dělených π, jestliže elektrody tvoří velmi dlouhý o b d é l n í k (Obrázek 7b) (l Σ = součet délek stran všech síťových stran mříže). Obrázek 7 Příklady síťových uzemňovacích elektrod vysvětlující metodu výpočtu ekvivalentního poloměru re ve vztahu (11), pro dva tvary uzemňovací elektrody: téměř podobná čtverci (a) a dlouhý obdélník (b) Základové uzemňovací elektrody jsou vodivé kovové části uložené v betonovém základu budov. Beton umístěný přímo v zemi má přirozený obsah vlhkosti a může být považován za vodivý materiál s vodivostí podobnou zemní. Nízkého odporu může být dosaženo díky velké ploše 6

9 tohoto typu elektrody. Navíc beton chrání kovové části před korozí a ocelové elektrodové prvky uložené v betonu nepotřebují přídavnou korozívní ochranu. Základové uzemňovací elektrody jsou v současné době doporučované jako velmi praktické řešení uzemňování budov [6, 7]. V praxi existují dvě základní provedení základové uzemňovací elektrody: v základu bez betonové výztuže (Obrázek 8) v základu s betonovou výztuží (Obrázek 9). obou případech uzemňovací elektroda je vytvořena z: ocelového pásku obdélníkového průřezu ne menšího než 30 mm x 3,5 mm nebo ocelové tyče kruhového prů-řezu s průměrem větším než 10 mm. Ocelové části mohou být galvanicky pokoveny (např. zinkem), ale není to nutné, jestliže vrstva betonu pokrývající elektrodu je větší než 50 mm [6], protože beton zajišťuje dostačující ochranu proti korozi, jak ukazuje Obrázek 8. V základu bez betonové výztuže (Obrázek 8) elektroda obvykle kopíruje základ budovy, tzn. je umístěna pod hlavními stěnami. V budovách s rozsáhlými základy je elektroda obvykle provedena ve tvaru vzájemně spojených smyček, které pokrývají části základových obrysů. V základech s betonovou výztuží je uzemňovací elektroda umístěna nad nejnižší vrstvou izolace proti vlhkosti zemina odvodňovací kanál svorka zemnící elektrody Obrázek 8 Ilustrace umístění základové uzemňovací elektrody v základu bez betonové výztuže izolace proti vlhkosti zemina odvodňovací kanál zemnící elektroda svorka zemnící elektrody Obrázek 9 Ilustrace umístění základové uzemňovací elektrody v základu s betonovou výztuží výztuže drátěným pletivem (Obrázek 9), což zajišťuje dostačující korozívní ochranu elektrody. Elektroda by měla být přichycena k betonové výztuži drátěnými vodiči v úsecích vzdálených méně než 2 m. Není nutné vytvářet důkladné elektrické spojení v každém bodě, protože spojení je zajištěno betonem. Jestliže je základ sestaven ze samostatných panelů vzájemně spojených stěna základ stěna min. 1,5 m min. 1,5 m základ spodní podkladová vrstva zemina a = min. 5cm podlaha betonová podkladová vrstva spodní podkladová vrstva podpěra drátěný vodič betonová výztuž podlaha zemina 7

10 dilatačními spárami, měly by být uzemňovací elektrody všech panelů galvanicky propojeny. Tato propojení musí být pružná a musí být umístěna tak, aby byla přístupná za účelem měření a údržby [6]. Základový zemnící odpor může být vypočítán použitím následujícího zjednodušeného vztahu [2]: kde: R je v Ω V je objem základu v m 3. Svorka základové uzemňovací elektrody by měla mít vzdálenost minimálně 1,5 m od úrovně podlahy (Obrázek 8 a 9). Měla by být umístěna pokud možno nedaleko hlavní uzemňovací svorky instalace budovy. Propojení základové uzemňovací elektrody a ochrany před bleskem by mělo být umístěno vně budovy. Výpočtové programy, které jsou nyní k dispozici, umožňují přesný výpočet parametrů pro různé kombinované provedení uzemňovacích elektrod, zahrnující složité struktury půdních vrstev. Existujícím omezením použití je pouze půdní struktura, měrný odpor země, jehož změny v průběhu roku nejsou prakticky známé. Přesný výpočet může být prováděn pouze pro určité období a bude se podstatně lišit pro různá období. V každém případě vysoká přesnost takových výpočtů není potřebná, v praxi je obvykle dostačující přesnost + 30%. Proto tedy je tedy běžně dostačující používání jednoduchých vztahů. Samozřejmě pokud je to pro projekt nezbytné, schopnost systému může být ověřena pouze měřením hodnoty odporu po výstavbě. 8

11 Příklady výpočtu Ve všech příkladech se předpokládá, že země má homogenní strukturu s měrným odporem ρ = 100 Ωm. Příklad A) Odpor jednoduché elektrody, umístěné horizontálně 1 m hluboko v zemi, s následujícími rozměry: šířka b = 40 mm tloušťka c = 5 mm délka l = 5 m může být vypočten využitím vztahů (6) a (7) a Tabulky 1. Ekvivalentní průměr d e (6) je následující: Odpor uzemňovací elektrody: (Koeficient B z Tabulky 1 je roven 1.) Příklad B) Elektroda skládající se ze dvou 5 m tyčí, uspořádaná jako čtyřramenná symetrická, má následujícími parametry: d e = 0,025 m l = 2,5 m B = 8,45. Odpor uzemňovací elektrody: Příklad C) Horizontálně umístěná kruhová elektroda (Obrázek 2), 1 m hluboko, s průměrem D = 5 m, vyrobená ze stejného pásku jako v příkladu A. Koeficient k na Obrázku 3 může být odhadnut pro D/a = 5/0,0025 = 2000, kde a = c/2, Obrázek 2. Odpor uzemňovací elektrody může být vypočten využitím vztahu (8).: 9

12 Příklad D) Vertikálně umístěná tyčová elektroda s průměrem 20 mm a délkou 5 m, má odpor vypočítaný podle vztahu (10): Podobná hodnota může být odečtena z diagramu na Obrázku 5. Příklad E) Pravoúhlá, horizontálně umístěná síťová uzemňovací elektroda má rozměry jak je ukázáno na Obrázku 10. Odpor je vypočítán použitím vztahu (11) a ekvivalentní poloměr r e je vypočítán jak ukazuje Obrázek 7. Součet délek ramen v jediné smyčce je: (1.5m + 1m) * 2 = 5m. Součet délek všech smyček uvnitř mříže: Odpor uzemňovací elektrody: Obrázek 10 Nákres síťové uzemňovací elektrody (Příklad E) Konstrukční hlediska uzemňovacích elektrod Uzemňovací systémy by měly být konstruovány takovým způsobem a z takových materiálů, aby fungovaly správně po celou předpokládanou dobu existence za přijatelné stavební náklady. Požadované vlastnosti jsou následující: Nízký zemnící odpor a vhodné rozložení povrchového potenciálu Přiměřená proudová přenosová schopnost Dlouhá životnost. Zemnící odpor by neměl převyšovat hodnoty požadované směrnicemi nebo normami za nejnepříznivějších klimatických podmínek (velmi suché počasí, silné mrazy). Jestliže nejsou stanoveny podmínky, zemnící odpor by měl být co nejnižší. Rozložení povrchového potenciálu by mělo být takové, aby dotykové a krokové napětí nepřekročilo dovolené hodnoty. Nejpříznivější rozložení potenciálu na povrchu země je dosaženo při použití horizontálně umístěných síťových uzemňovacích elektrod. Někdy je nezbytné umístit navíc horizontální prvky k dosažení požadovaného rozložení potenciálu na povrchu země. Tato problematika byla objasněna v Části 6.3.1, Uzemňovací systémy základy výpočtu a návrh". Proudová přenosová schopnost je nejvyšší hodnota proudu který může být přenesen přes uzemňovací elektrodu do země bez nadměrného zahřívání částí uzemnění a okolní půdy. Při příliš velkých hodnotách proudu a proudové hustotě se odpařuje voda v zemi na rozhraní zemní elektrody a zanechává suchou zem s vysokým odporem. Životnost uzemňovací elektrody je její životnost od stavby do času, kdy v důsledku koroze kovových částí ztratí elektrickou průchodnost. Životnost uzemňovací elektrody by měla 10

13 přesahovat předpokládanou životnost instalace. Pro hlavní energetická zařízení by měla životnost přesáhnout 25 let a elektrická vedení let. Uzemńovací systém by měl zahrnovat také cykly opravy a údržby. Životnost uzemňovacího systému závisí hlavně na její schopnosti odolávat korozi. Uzemňovací elektrody, které jsou přímo v kontaktu se zemí nebo s vodou, pracují v korozívních podmínkách. Jsou zde tři hlavní faktory určující míru koroze kovových předmětů v zemi: Stejnosměrný proud v zemi Chemické znečištění země Elektrochemické (galvanické) jevy mezi různými kovy umístěnými v zemi. Koroze způsobená stejnosměrným proudem se vyskytuje hlavně v blízkosti stejnosměrných sítí (například stejnosměrné drážní systémy). Jsou zde normy a předpisy (např. DIN VDE 0150) týkající se požadavků pro takové případy. Koroze způsobená chemickými látkami v zemi není běžně příliš důležitá, postihuje pouze systémy v chemických závodech a v blízkosti oceánů. V takových případech by uzemňovací elektrody měly být vyrobeny z kovů odolných specifické chemické korozi. Aby byla chemická koroze minimalizována, doporučuje se v některých případech měření ph země. Pro zásadité země (ph>7) se doporučují měděné elektrody, pro kyselé země jsou upřednostňovány elektrody vyrobené z hliníku, zinku nebo pozinkované oceli. Galvanická koroze je způsobena tokem stejnosměrného proudu v obvodu, který je napájen z rozdílu elektrochemických potenciálů mezi dvěmi kovovými objekty ve vlhké zemi, která je v takovém případě elektrolytem. Z běžně užívaných elektrodových kovů má měď nejnižší potenciál. Ostatní kovy mají kladný potenciál ve srovnání s potenciálem mědi (Tabulka 2). Tento nepřetržitě protékající malý stejnosměrný proud vyvolává tok kovových iontů z anody ke katodě. Takže kov ubývá z anody a usazuje se na katodě. Z tohoto hlediska může být volena vhodná kombinace kovů. Například vhodným řešením je ocel pokrytá mědí, protože množství mědi zůstává stejné. Opačným příkladem je ocel pokrytá zinkem, kdy zinek je vždy anoda a jeho množství se nepřetržitě snižuje. Elektrochemický potenciál oceli uložené v betonu je velmi blízký mědi. Tedy ocelové konstrukce stavebních základů tvoří katody ve vtahu k ostatním ocelovým nebo zinkovým předmětům umístěným v zemi (nejedná se pouze o uzemňovací elektrody, ale také například o vodní potrubí). To znamená, že velké základy způsobují závažnou korozi těchto kovových předmětů v důsledku elektrochemické koroze. Kov Zinek nebo pozinkovaná ocel Ocel Ocel v betonu Elektrochemický potenciál k měděné elektrodě (V) 0,9 1,0 0,4 0,7 0 0,3 Tabulka 2 Hodnoty elektrochemického potenciálu různých kovů vzhledem k měděné elektrodě [2] Nejčastěji používané materiály elektrod jsou: Ocel (například v základových uzemňovacích systémech) Pozinkovaná ocel Ocel pokrytá mědí Vysoce legovaná ocel Měď a slitiny mědi. Mechanickou pevnost a korozívní podmínky vyžadující minimální rozměry uzemňovacích elektrod udává Tabulka 3 [5]. 11

14 Minimální velikost Materiál Typ elektrody Průměr (mm) jádro Průřez (mm 2 ) Tloušťka (mm) Povlak / plášť Jediné Střední hodnoty hodnoty (µm) (µm) Pásek 2) Profil (včetně plechu) zinkovaná ponořením Trubka Kruhová tyč pro zemnící tyč Ocel Kruhový vodič pro horizontální zemnící elektrodu s olověným pláštěm 1) Kruhový vodič pro horizontální zemnící elektrodu s měděným pláštěm lisovaným s měděným pláštěm elektrolytickým Kruhová tyč pro zemnící tyč Kruhová tyč pro zemnící tyč Pásek holá Kruhový vodič pro horizontální zemnící elektrodu Měď Splétaný kabel Trubka pocínovaná pozinkovaná s olověným pláštěm 1) Splétaný kabel Pásek Splétaný kabel Kruhový vodič 1) nevhodné pro přímé uložení do betonu 2) pásek, válcovaný nebo stříhaný s oblou hranou 3) v extrémních případech, kdy zkušenosti ukazují, že riziko koroze a mechanického poškození je mimořádně nízké, může být použito 16 mm 2 4) pro samostatné stanoviště Tabulka 3 Typ a minimální rozměry materiálu uzemňovacích elektrod zaručují mechanickou pevnost a korozívní odolnost [5] Minimální průřezy pro uzemňovací vodič pro náležitou mechanickou pevnost a odolnost proti korozi jsou [5]: Měď 16 mm 2 Hliník 35 mm 2 Ocel 50 mm 2. 12

15 Závěry Při konstrukci uzemňovacího systému by se měla uvážit následující: Funkce Elektrické vlastnosti Materiál. Hlavní elektrické vlastnosti uzemňovacího systému jsou: Zemnící odpor Rozložení povrchového potenciálu Proudová přenosová schopnost. Nejvhodnější rozložení povrchového potenciálu mají horizontální elektrody, speciálně síťové elektrody, kdy povrchový potenciál může být regulován relativně jednoduše. Pro případ vertikálních elektrod je rozložení potenciálu nejhorší a kdy se vyskytují největší hodnoty dotykového napětí. Na druhé straně použití vertikálních elektrod může jednoduše trvale snížit hodnotu zemnícího odporu, který je v podstatě nezávislý na období. Vertikální elektrody jsou také používány v kombinaci s horizontálními elektrodami proto, aby bylo dosaženo nižších hodnot zemnícího odporu. Výběr materiálu elektrody je obvykle kompromisem mezi cenou a životností uzemňovací elektrody. Koroze materiálu a korozívní agresivita jsou hlavními faktory omezující životnost uzemňovacího systému. Literatura [1] IEC , Electrical installations of buildings [2] Rudolph W, Winter O, EMV nach VDE 0100, VDE-Schriftenreihe 66, VDE-Verlag GmbH. Berlin, Offenbach, 1995 [3] ABB Switchgear Manual, 10th edition, Düsseldorf, Cornelsen Verlag 1999 [4] Batz H et al, Elektroenergieanlagen, VEB Verlag Technik Berlin, 1989 [5] HD 637 S1 (Harmonisation Document) "Power installations exceeding 1 kv a.c." [6] RWE Energie Bau-Handbuch, 12th Edition, Editor: Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung, HEA-e.V [7] DIN 18014, Fundamenterder, Berlin, Beuth Verlag [8] Wolkowinski K, Uziemienia urzaden elektroenergetycznych (Earthing systems of electrical power devices), in Polish, Warsaw, WNT,

16 Poznámky 20

17 21

18 Prof. Henryk Markiewicz Dr. Antoni Klajn Hungarian Copper Promotion Centre Képíró u. 9 H Budapest Maďarsko Tel.: Tel.: Website: VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky 17. listopadu 15 CZ Ostrava-Poruba Tel.: Tel.: Website: homen.vsb.cz/san50/ European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B Brussels Belgium Tel.: Fax: Website:

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Harmonické. Harmonické. Kvalita elektrické energie - průvodce. Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích s hojným vyskytem harmonických 3.5.

Harmonické. Harmonické. Kvalita elektrické energie - průvodce. Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích s hojným vyskytem harmonických 3.5. Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích 3.5.1 Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Harmonické Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Poruchy napětí. Flikr 5.1.4

Kvalita elektrické energie - průvodce. Poruchy napětí. Flikr 5.1.4 Kvalita elektrické energie - průvodce Poruchy napětí Flikr 5.1.4 Poruchy napětí Poruchy napětí Část 5.1.4. Flikr Autoři:Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bień, AGH University of Science and Technology April

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 Instalace podlahového topení: Nainstalujte skříňku rozdělovače 6, viz.obrázek, a rozdělovač 5 -ideální je střed domu Propojte potrubím rozdělovač se zdrojem tepla

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Přesný střih Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. František Mí ko Úvod SN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p nebo ve vod Všeobecné

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Konstrukce podlah se dělí podle základních funkčních požadavků, které na ně klade provoz budovy, poloha v budově nebo hygienické a jiné předpisy na

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Měřidla. Existují dva druhy měření: V této kapitole se seznámíte s většinou klasických druhů měřidel a se způsobem jejich použití. A co že má dělat měření na prvním místě mezi kapitolami o ručním obrábění kovu? Je to jednoduché - proto,

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Návrh optimálního skladu maziv

Návrh optimálního skladu maziv Návrh optimálního skladu maziv Jste vinen? Bez mazání by byl průmysl ochromen. Je fakt, že soukolí průmyslu se otáčí doslova kolem dobře namazaného provozu. Proto je třeba říci, že prostor pro skladování

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

Kondenzátory nízkého napětí

Kondenzátory nízkého napětí Firma ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk jako tradiční český výrobce silnoproudých kondenzátorů s více jak 70 - letou tradicí vyrábí a dodává na trh řadu kompenzačních kondenzátorů nízkého a vysokého napětí, hradících

Více

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ 2 Filtr srážkových vod AS-PURAIN FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ Platnost od 28.1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

Product name: Date: 24.02.2011. Description: www.cybertronic-labs.cz. Cybertronic Elektronic Descaler

Product name: Date: 24.02.2011. Description: www.cybertronic-labs.cz. Cybertronic Elektronic Descaler Product name: CED Date: 24.02.2011 Manufacturer: Description: CYBERTRONIC Labs www.cybertronic-labs.cz Cybertronic Elektronic Descaler OBSAH: Seznam symbolů 03 Všeobecné pokyny 04 Reklamační podmínky 04

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Naprosto jedinečná Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Kuželíková ložiska SKF pro špičkové výkony Konstrukce a výroba technických

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce, ZSE NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů Často je zapotřebí opracovat pultrudované profily před jejich konečným použitím. Jde o jednoduchý proces. Obrábění pultrudovaných profilů se dá porovnat s obráběním dřeva, a proto se také používá stejného

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm o veřejných zakázkách Města Předmět (název) zakázky: Dodávka kancelářských kontejnerů

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více