OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ - MĚSTO OKRES PLZEŇ - SEVER OKRES PLZEŇ - JIH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH."

Transkript

1 OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ - MĚSTO OKRES PLZEŇ - SEVER OKRES PLZEŇ - JIH OKRES ROKYCANY OKRES DOMAŢLICE OKRES KLATOVY OKRES TACHOV INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŢBY

2 Vysvětlivky a pouţité zkratky Typ školy: ST - státní škola Cizí jazyk: AJ - anglický jazyk SO - soukromá škola NJ - německý jazyk CI - církevní škola FJ - francouzský jazyk ŠJ - španělský jazyk Jiné: PLP - povinná lékařská prohlídka RJ - ruský jazyk OZP - osoby zdravotně znevýhodněné nebo se zdravotním IJ - italský jazyk postiţením L - latina ŠVP - školní vzdělávací program : PŠD - ţáci s dokončenou povinnou školní docházkou Ukončení : MT - maturita ZŠ5 - ţáci 5. tříd ZŠ VL - výuční list ZŠ7 - ţáci 7. tříd ZŠ A - absolutorium DZŠ - dospělí se základním vzděláním JI - jiné VYU - vyučenci MAT - maturanti : NA - nástavbové : DE - denní VO - vyšší odborné (pomaturitní) DA - dálkové ZVL - zkrácené s výučním listem DI - distanční (dříve externí) ZM - zkrácené s maturitou VE - večerní AJ - anglický jazyk M - matematika PT - pohybové testy : CJ - cizí jazyk OSP - obecné studijní předpoklady TV - tělesná výchova Č - český jazyk PO - pohovor TZ - talentová zkouška F - fyzika PS - psychologické testy VZ - test všeobecných znalostí spěch - udává pouze orientační průměrný prospěch ţáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor. Dosaţený prospěch však nemusí znamenat automatické přijetí na školu. Některé školy tento údaj neudávají. přihl / odevzdáno ZL - počet přihlášených uchazečů do 1.kola PZ / počet vrácených zápisových lístků PZ v minulém školním roce - počet přijatých v minulém školním roce za všechna přijímací kola - počty ţáků, které škola plánuje přijmout - 2 -

3 INFORMAČNÍ AKCE PRO RODIČE A ŢÁKY V PLZEŇSKÉM KRAJI PLZEŇ: PERSPEKTIVA TECHNICKÝCH OBORŮ VE 3. TISÍCILETÍ , SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň STOD : VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL - koná se od hod. v Kulturním domě ve Stodě, Nádraţní 477 ROKYCANY: PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A AKADEMIE ŘEMESEL - koná se dne v hod. v Sokolovně v Rokycanech DOMAŽLICE: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ - koná se v MKS Domaţlice dne KLATOVY: AKADEMIE ŘEMESEL - koná se dne v kulturním domě DRUŢBA v Klatovech. TACHOV: KAM NA ŠKOLU, KAM DO UČENÍ, KAM ZA VZDĚLÁNÍM - koná se v kulturně společenském areálu MŢE v Tachově dne v době hod

4 OKRES PLZEŇ - MĚSTO str. Gymnázium, Mikulášské nám Gymnázium Luďka Pika Masarykovo gymnázium Sportovní gymnázium Gymnázium Františka Křiţíka, s.r.o Církevní gymnázium Konzervatoř Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s.r.o... 8 Obchodní akademie... 9 Plzeňská obchodní akademie, s.r.o... 9 VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Střední průmyslová škola dopravní Střední průmyslová škola stavební Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o Střední odborná škola profesora Švejcara. 15 Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu Střední škola informatiky a finančních sluţeb Hotelová škola Střední odborná škola a SOU obchodu, sluţeb a provozu hotelů, s.r.o Integrovaná střední škola ţivnostenská Střední odborné učiliště elektrotechnické Střední odborné učiliště stavební Odborné učiliště a Praktická škola Střední odborné učiliště obchodu a řemesel s.r.o. Starý Plzenec...21 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o

5 Škola: G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, M i k u l á š s k é n á m. 23 Adresa: Mikulášské náměstí 23, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Josef Trneček Pracovník pro informace: Mgr. Jarmila Světlíková Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: 13. a pro zájemce o 4-leté, 6-leté a 8-leté studium. Ubytování lze zajistit v DM Částkova ul., Plzeň. Stravování je zajištěno podle ročníků v jídelně 12. ZŠ a Církevního gymnázia. P o z n á m k y pro s PŠD, ZŠ5 a ZŠ7: Ve čtyřletém studiu bude otevřena 1 třída se zaměřením všeobecným a 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. V osmiletém studiu bude jedna třída se všeobecným zaměřením. V šestiletém studiu bude otevřena v Plzni 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy a v Přešticích 1 třída se zaměřením všeobecným. se konají formou SCIO testů. Podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy. P o z n á m k y k distančnímu studiu: K distančnímu studiu mohou být přijati uchazeči s nedokončenou střední školou i do vyššího ročníku K/41 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota všeobecné K/41 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota matemat. a přírodní vědy K/61 Gymnázium (místo Vzdělání brána do ţivotavzdělávání Přeštice) všeobecné K/61 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota matemat. a přírodní vědy K/81 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota - všeobecné K/41 Gymnázium Vzdělání brána do ţivota - (distanční studium) všeobecné spěch OZP PLP plán 4 MT 94 / Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne 4 MT 40 / Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne 6 MT 10 / Č, M, OSP DE - ZŠ7 - Ano Ne 6 MT 54 / Č, M, OSP DE - ZŠ7 - Ano Ne 8 MT 148 / Č, M, OSP DE - ZŠ5 - Ano Ne 4-5 MT 0 / Č, M, OSP DI - DZŠ - Ano Ne Škola: G Y M N Á Z I U M L U Ď K A P I K A, P l z e ň, O p a v s k á 21 Adresa: Opavská 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Jaromír Kašpar Pracovník pro informace: Mgr. Miroslava Fenclová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ Stravování: ano ,- Kč/měs. WWW: Den otevřených dveří: , informační den do oboru osmiletého (79-41-K/81) formou SCIO testů. VŠECH oborů budeme otvírat přípravné, event. vyrovnávací kurzy od února Do čtyřletého a šestiletého oboru bude naprostá většina uchazečů přijata bez PZ podle kritérií, která budou zveřejněna na webových stránkách školy. Uchazeči, kteří nesplní kritéria pro prominutí PZ, budou konat PZ z obecných studijních předpokladů společnosti SCIO. Na všechny obory budou přijímáni pouze ţáci se znalostí anglického jazyka (pro osmileté studium na úrovni 5. ročníku, pro čtyřleté studium na úrovni 9. ročníku). Obor K/610 Gymnázium je bilingvní studium s vybranými předměty ve španělském jazyce (není poţadována ani základní znalost španělštiny). Ubytování lze zajistit v DM Koterovská 85, Plzeň (4 stanice autobusem) - tel Cena ubytování: 1100,- Kč/měs. Případně lze ubytování zajistit v DM jiných škol. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka 2012/113 spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Učit se pro ţivot, ne pro školu 4 MT 110 / OSP DE - PŠD - Ano Ne K/610 Gymnázium - vybrané Otevřený svět 6 MT 58 / OSP DE - ZŠ7 - Ano Ne předměty v cizím jazyce K/81 Gymnázium Učíš se pro sebe 8 MT 114 / Č, M DE - ZŠ5 - Ano Ne - 5 -

6 Škola: M A S A R Y K O V O G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, P e t á k o v a 2 Adresa: Petákova č.p. 2055/2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Margit Turníková Pracovník pro informace: Mgr. J. Drahokoupilová, Mgr. I. Kloudová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: DM jiných škol Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 25,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: v hod. a v hod. - pro zájemce o 8-leté studium v hod. a v hod. - pro zájemce o 4-leté studium Přípravné kurzy pro PZ budou probíhat od února do dubna Přihlášky k dispozici od ledna 2012 ve vrátnici a na webových stránkách školy. Ubytování lze zajistit v domovech mládeţe jiných škol. Stravování ve výdejně jídel gymnázia. spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 4 MT 88 / Č, M DE - PŠD 1,5 Ano Ne průměrnosti K/41 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti 4 MT 70 / Č, M DE - PŠD 1,5 Ano Ne průměrnosti K/81 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 8 MT 106 / Č, M DE - ZŠ5 1,5 Ano Ne průměrnosti K/81 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti průměrnosti 8 MT 71 / Č, M DE - ZŠ5 1,5 Ano Ne Škola: S P O R T O V N Í G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, T á b o r s k á 28 Adresa: Táborská 28, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Milena Majerová Pracovník pro informace: Mgr. Svášková, Mgr. Lintimer Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1 200,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, RJ, ŠJ Stravování: ano 120,- Kč/den (celodenní) WWW: 35,- Kč/den (jen obědy) Den otevřených dveří: pro zájemce o obor s talentovou zkouškou K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté - třídy A); pro zájemce o obor K/41 Gymnázium (čtyřleté - třídy B); o obor K/81 Gymnázium (osmileté - vyšší stupeň); pro zájemce o obor K/81 Gymnázium (osmileté - niţší stupeň). Zdravotní prohlídka se vyţaduje pouze na formulářích školy (ne na přihlášce), formuláře uchazečům škola zašle na základě došlé přihlášky. Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M (u 4-letých oborů): u oboru K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - do průměru 1,70 (bez známky 4) ve sledovaných obdobích (I. a II. pol. 8. tř.) u oboru K/41 Gymnázium - do průměru 1,30 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích (II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.) U 8-letého oboru K/81 Gymnázium vykonávají všichni zájemci přijímací z Č a M. Na obor K/41 Gymnázium se sportovní přípravou je nutné odevzdat přihlášku do z Č a M a talentové se konají v lednu 2012, přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. Součástí přijímacího řízení jsou talentové (pro obor K/41 Gymnázium se sportovní přípravou) nebo pohybové testy (pro obor K/41 Gymnázium a obor K/81Gymnázium). Tyto vykonávají všichni zájemci o studium. Na přihlášku je nutné napsat sport, který zájemce o studium vykonává. V rámci přijímacího řízení budeme přijímat ţáky z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia (obor K/81 Gymnázium). Předpokládáme 4 volná místa. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ - ŠJ nebo AJ - NJ). ý cizí jazyk naši ţáci studují teprve prvním rokem. Přijetí bez PZ do průměru 1,50 (bez známky 3). Den otevřených dveří spěch OZP PLP K/41 Gymnázium se Gymnázium vstupní brána 4 MT 46 / Č, M, TZ DE - PŠD 1,7 Ne Ano sportovní přípravou na vysokou školu K/41 Gymnázium Gymnázium vstupní brána 4 MT 50 / Č, M, PT DE - PŠD 1,3 Ne Ano na vysokou školu K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána 8 MT 81 / Č, M, PT DE - ZŠ5 1,2 Ne Ano na vysokou školu K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána 8 MT 7 / Č, M, PT DE - PŠD 1,5 Ne Ano na vysokou školu - 6 -

7 Škola: G Y M N Á Z I U M F R A N T I Š K A K Ř I Ţ Í K A, s. r. o. Adresa: Sokolovská 54, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Šárka Chvalová Pracovník pro informace: V. Měřičková, H. Strnadová Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ Stravování: ano 660,- Kč/měsíc (prima - kvarta), 700,- Kč/měsíc (I. - IV. ročník) WWW: Den otevřených dveří: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studium: únor - březen Přesný termín na webových stránkách školy. Zkoušky nanečisto pro 8-leté studium: únor Přesný termín na webových stránkách školy. Posílena výuka AJ. Vyučuje se předmět osobnostní výchova. roční spěch OZP PLP K/41 Gymnázium Vzdělání na míru 4 MT 15 / ,- Č, M, AJ, PO, DE - PŠD 1,90 Ano Ne PS K/81 Gymnázium Vzdělání na míru 8 MT 35 / ,- PO, PS DE - ZŠ5 1,50 Ano Ne Škola: C Í R K E V N Í G Y M N Á Z I U M P l z e ň Adresa: Mikulášské nám. 15, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: / 15 Ředitel: Mgr. Daniel Petříček Pracovník pro informace: Eva Svejkovská Tel: / 14 Fax: Typ školy: CI Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, IJ, ŠJ, RJ Stravování: ano 25,- Kč/oběd niţší gymnázium WWW: 26,- Kč/oběd vyšší gymnázium Den otevřených dveří: od hod. P o z n á m k y pro ZŠ5: Zaměření gymnázia je všeobecné, důraz se klade na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků AJ + NJ nebo AJ + FJ, od 4. ročníku latina. Od 7. ročníku dělení tříd na větev přírodovědnou a společenskovědní, volitelný předmět RJ a ŠJ. Vyučuje se předmět religionistika. P o z n á m k y pro obory dálkového : Dálkové 4-leté studium - bez přijímacích zkoušek, školné ,- Kč/rok. Výuka probíhá 1x za 14 dní v sobotu ( hod.). roční spěch OZP PLP K/81 Gymnázium Kompas 1 8 MT 209 / Č, M DE - ZŠ5 - Ano Ne K/41 Gymnázium Kompas 3 4 MT 10 / ,- - DA - DZŠ, VYU - Ano Ne - 7 -

8 Škola: K O N Z E R V A T O Ř, P l z e ň, K o p e c k é h o s a d y 10 Adresa: Kopeckého sady 10, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Miroslav Brejcha Pracovník pro informace: M. Chocholoušková Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, IJ Stravování: ano 28,- Kč/oběd, 74,- Kč celodenní stravné WWW: Týden otevřených dveří: Přihlášky se podávají do na ředitelství školy. P o z n á m k y pro s PŠD: studium zpěvu je nutný lékařský posudek foniatra. Talentové se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu (dle oboru) a z hudební teorie. V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření i na skladbu a dirigování. Kombinovaná (dálková) forma vzdělávání se ve školním roce otevírat nebude. spěch OZP PLP P/01 Hudba ŠVP-KP-Hudba 6 A 25 / TZ DE VO PŠD - Ne Ne P/01 Zpěv ŠVP-KP-Zpěv 6 A 23 / TZ DE VO PŠD - Ne Ano Škola: S O U K R O M Á S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A - Z Á M E Č E K, s.r.o. Adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: ak. malíř J. Šindelář Pracovník pro informace: Mgr. R. Šindelářová Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: Na základě telefonické domluvy prohlídka školy kdykoliv. Ubytování - internátní ubytování v Plzni. Stravování - kaţdodenní dovoz rychlého občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice. P o z n á m k y pro s PŠD: Termín podání přihlášek Na přihlášce uvést vţdy i druhou variantu studijního oboru, o který by uchazeč měl zájem. talentové - studijní kresba, kreativní test, specifický úkol dle oboru. Poţaduje se předloţení domácích prací (10-20 ks): studijní kresba a malba, volná tvorba dle volby oboru. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od poloviny října 2011, úterý od hod., cena 800,- Kč. Moţnost slevy na školném! 5 nejúspěšnějších studentů v ročníku sleva ,- aţ ,- Kč (školné jen 7 000,- nebo ,- Kč). Obsah vzdělávání - u všech oborů posílen o fotografii a odborné vyuţití informačních a komunikačních technologií. spěch OZP PLP roční M/01 Uţitá malba Malba v umění, designu a 4 MT 6 / ,- TZ DE - PŠD - Ano Ano architektuře M/05 Grafický design Grafický design a média 4 MT 17 / ,- TZ DE - PŠD - Ano Ano M/16 Kamenosochařství Kamenosochařství a 3D 4 MT 0 / ,- TZ DE - PŠD - Ano Ano tvorba M/02 Uţitá fotografie a média Uţitá fotografie a 4 MT 10 / ,- TZ DE - PŠD - Ano Ano audiovizuální tvorba M/01 Konzervátorství a Konzervování a restaurování 4 MT 4 / ,- TZ DE - PŠD - Ano Ano restaurátorství kamene M/16 Kamenosochařství Kamenosochařství a 3D 2 MT 0 / ,- TZ DE ZM MAT - Ano Ano tvorba - 8 -

9 Škola: O B C H O D N Í A K A D E M I E, P l z e ň, n á m. T. G. M a s a r y k a 13 Adresa: nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miloslav Skuhravý Pracovník pro informace: Mgr. Miloslav Skuhravý Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: v hod. P o z n á m k y pro s PŠD: Ţáci nebudou konat přijímací. přijetí bude rozhodující klasifikace za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Bliţší informace budou zveřejněny na úřední desce školy. Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. ročníku vybírají z patnácti volitelných předmětů a tím získávají jedno ze dvou zaměření: 1) příprava na vysoké školy, 2) příprava na praxi. Vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum je zaloţen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a budou se lépe adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského. spěch OZP PLP M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň 4 MT 301 / DE - PŠD - Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum, Plzeň 4 MT 137 / DE - PŠD - Ano Ne Škola: P L Z E Ň S K Á O B C H O D N Í A K A D E M I E, s.r.o. Adresa: Politických vězňů 5, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Lenka Čáková Pracovník pro informace: D. Pašková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: , , a vţdy od do hodin. Stravování ve škole formou školního bufetu. Ubytování - škola spolupracuje s domovy mládeţe v Plzni. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si ţáci mohou zvolit obor - Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Sociálně-právní a Obchod a podnikání. roční spěch OZP PLP M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 4 MT 13 / ,- - DE - PŠD - Ano Ne M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 5 MT 5 / ,- - DA - DZŠ - Ano Ne - 9 -

10 Škola: V O Š A S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A E L E K T R O T E C H N I C K Á, P l z e ň, K o t e r o v s k á 85 Adresa: Koterovská 85, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Vladimír Šípek Pracovník pro informace: SPŠE - Mgr. Pěchouček, Mgr. Hošková Tel: , Fax: VOŠ - Ing. Zikmundová Typ školy: ST Ubytování: ano SPŠE: 1100,- Kč/měs., VOŠ: 1200,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: ano 23,- Kč snídaně, 32,- Kč oběd, 28,- Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.) a ( hod.) Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny. Výuka FJ, ŠJ a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk pro začátečníky. Ubytování v Domově mládeţe v areálu školy. Stravování ve školní jídelně. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si ţáci oboru Elektrotechnika vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměřením na předměty např. Automatizační technika, Telekomunikace, Výpočetní technika, Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika. V oboru Technické lyceum si ţáci vybírají zaměření na předměty např. Počítačové sítě, Grafika a multimédia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika. V oboru Informační technologie je třeba zaměření zapsat do přihlášky (viz. přehled oborů). Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek dle prospěchu na ZŠ a výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád. P o z n á m k y pro obory VOŠ: se platí ve dvou splátkách ročně. se konají poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo) z M a CJ (AJ, NJ). Studenty s dobrým prospěchem ze SŠ můţe ředitel školy přijmout bez přijímacích zkoušek. Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do pro 1. kolo a do pro 2. kolo. přihl./ odevzdáno ZL roční spěch OZP PLP M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 81 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Informační technologie Informační technologie - správa sítí a tvorba webových 4 MT 0 - DE - PŠD - Ano Ne 120 aplikací 276 / M/01 Informační technologie Informační technologie MT 0 - DE informatika v ekonomice a PŠD - Ano Ne cestovním ruchu M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika 4 MT 164 / DE - PŠD - Ne Ne N/05 Informační technologie 3 A ,- CJ, M DE VO MAT - Ano Ne N/04 Stavebnictví 3 A ,- CJ, M DE VO MAT - Ano Ne N/03 Ekonomika a podnikání 3 A ,- CJ, M DE VO MAT - Ano Ne N/11 Management 3 A ,- CJ, M DE VO MAT - Ano Ne

11 Škola: S P Š S T R O J N I C K Á a S O Š P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, K l a t o v s k á 109 Adresa: Klatovská 109, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Rostislav Študent Pracovník pro informace: PaedDr. Lubomír Čihák Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 26,- Kč/ oběd WWW: Den otevřených dveří: a (Klatovská školní dílny v Majerově ulici + Centrum praktického vyučování, Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky). V oboru Obráběč kovů zaměření soustruţení a frézování. V oboru Pedagogické lyceum se bude vyučovat anglický a ruský jazyk. O přijetí rozhoduje průměrný prospěch z osmé a deváté třídy. Ubytování si ţáci zajišťují sami v Domově mládeţe Hotelové školy, SOU stavebního nebo VOŠ a SPŠ elektrotechnické. Stravování ve školní jídelně - pouze obědy. Od došlo ke sloučení SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara. Nový název školy je SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara. spěch OZP PLP Obory technické M/01 Strojírenství Strojírenství 4 MT 76 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika - Mechatronika 4 MT 80 / DE - PŠD - Ne Ano L/01 Mechanik strojů a Mechanik strojů a zařízení 4 MT 22 / DE - PŠD - Ne Ano zařízení L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 4 MT 49 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Modelář Modelář 3 VL 8 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik - Zámečník 3 VL 50 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 3 VL 70 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Kovář Strojní kovář 3 VL 8 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Truhlář Truhlář 3 VL 44 / DE - PŠD - Ne Ano L/51 vozní technika vozní technika 2 MT 20 / DE NA VYU - Ano Ne Obory humanitní M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 4 MT 166 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Informační sluţby Informační sluţby - knihovnictví 4 MT 53 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Sociální činnost Pečovatelská činnost 4 MT 65 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost 4 MT 115 / DE - PŠD - Ano Ne M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum humanitní 4 MT 88 / DE - PŠD - Ano Ne M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum tělesná výchova 4 MT 64 / DE - PŠD - Ne Ano

12 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A D O P R A V N Í, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jiří Svoboda Pracovník pro informace: Ing. Nováková (Karlovarská) Tel: , ; Fax: Ing. Kašpar (Křimice) , ; Typ školy: ST Ubytování: ano 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 20,- Kč snídaně, 27,- Kč oběd, 21,- Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: od do hod., od 8.00 do hod. a od do hodin. Ubytování ve vlastních internátech Plzeň Karlovarská a Plzeň-Křimice. P o z n á m k y pro s PŠD: se na ţádný obor vzdělání konat nebudou. Pořadí přijímaných ţáků je dáno prospěchem ze ZŠ dle stanovených kritérií: hodnotí se prospěch z profilových předmětů (u oboru vzdělání voz a ekonomika dopravy je to ČJ a CJ, u oboru vzdělání Podnikání je to M, ČJ, CJ, u ostatních oborů vzdělání M, F) a průměry za 8.a 9.ročník ZŠ. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání. obory voz a ekonomika dopravy se zaměřením Dopravní sluţby v EU a Ţelezničář je nutné doloţit lékařskou prohlídku od ţelezničního lékaře. Počty přihlášených jsou ovlivněny moţností 3 přihlášek. Všichni ţáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání). Počty přijatých ţáků jsou uvedeny včetně ţáků, kteří nenastoupili. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP M/01 Dopravní prostředky Diagnostika a opravy vozidel 4 MT 78 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 voz a ekonomika Silniční doprava 4 MT 40 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Dopravní sluţby v EU 4 MT 30 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Letecká doprava 4 MT 55 / DE - PŠD - Ne Ano dopravy M/01 voz a ekonomika Logistika 4 MT 110 / DE - PŠD - Ano Ano dopravy M/01 Mechanizace a sluţby Výpočetní technika a automatizace 4 MT 28 / DE - PŠD - Ne Ano mechanizovaných sluţeb M/01 Mechanizace a sluţby Poţární prevence 4 MT 52 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Mechanizace a sluţby Ekologie 4 MT 44 / DE - PŠD - Ne Ano L/01 Autotronik Autotronik 4 MT 89 / DE - PŠD - Ne Ano H/02 Karosář Autoklempíř 3 VL 28 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Autolakýrník Autolakýrník 3 VL 22 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Mechanik opravář Automechanik 3 VL 60 / DE - PŠD - Ne Ano motorových vozidel H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář 3 VL 32 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Čalouník Čalouník 3 VL 9 / DE - PŠD - Ano Ano H/01 Ţelezničář Ţelezničář 3 VL 17 / DE - PŠD - Ne Ano L/51 Podnikání Podnikání 2 MT 51 / Č, CJ, M DE NA VYU - Ne Ano

13 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A S T A V E B N Í, P l z e ň, C h o d s k é n á m. 2 Adresa: Chodské nám. 2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jaroslav Kunte Pracovník pro informace: F. Mašek, J. Fedorová, Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1000,- Kč Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 24,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.) a ( hod.). Škola má bezbariérový přístup. Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo v DM při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská SCIO testy (Č, M, OSP) vykonávají všichni uchazeči. Základním kritériem pro přijetí ţáka je zájem o studium naší školy a další předpoklady k technickému studiu, vyjádřené ve výstupním hodnocení ţáka ze základní školy. Ţáci, u kterých budou tyto okolnosti uvedeny, budou přijímáni přednostně před ostatními. nanečisto Obor Stavebnictví se postupně dělí na zaměření Pozemní stavitelství, Stavební obnova, Dopravní stavitelství a Vodohospodářské a ekologické stavby. Zaměření je vhodné uvést na přihlášku. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční M/01 Technické lyceum 4 MT 43 / Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví - Pozemní 4 MT 0 Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne stavitelství M/01 Stavebnictví - Stavební obnova 4 MT 105 / Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne M/01 Stavebnictví - Dopravní 4 MT 0 Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne stavitelství M/01 Stavebnictví - Vodohospodářské 4 MT 0 Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne a ekologické stavby M/01 Geodézie - Katastr nemovitostí 4 MT 14 / Č, M, OSP DE - PŠD - Ano Ne Škola: S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A A V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Květa Vachudová Pracovník pro informace: Z. Radová (SZŠ), Bc. Uhlířová (VOŠ) Tel: (SZŠ), (VOŠ) Fax: Typ školy: ST Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ Stravování: ano 64,- Kč/den WWW: Den otevřených dveří: od hod. pro SZŠ. VOŠ bude upřesněno na webových stránkách školy. Ubytování a stravování poskytuje SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. P o z n á m k y pro s PŠD: Studenti budou přijati na základě výsledků ze základní školy. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční M/04 Zdravotnické lyceum 4 MT 114 / DE - PŠD - Ano Ano M/01 Zdravotnický asistent 4 MT 156 / DE - PŠD - Ne Ano M/01 Laboratorní asistent 4 MT 115 / DE - PŠD - Ano Ano N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 3 A 74 / ,- PO, B, SPV DE VO MAT - Ne Ano N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 A 30 / ,- PO, B, SPV DE VO MAT - Ne Ano N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 3 A 42 / ,- PO, B, SPV DE VO MAT - Ne Ano N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A 23 / ,- PO, B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 3 A 34 / ,- PO, B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 3 A 0 / ,- PO, B, CH DE VO MAT - Ne Ano N/01 Sociální práce 3 A 51 / ,- PO, B, SPV DE VO MAT - Ne Ano

14 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O C H R A N Y O S O B A M A J E T K U P l z e ň s.r.o. Adresa: Krašovská 30, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Danuše Temelová Pracovník pro informace: Danuše Vargová Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: 2. a , 10. a Ubytování a stravování zajištěno ve spolupráci s učilišti. Ve škole je bufet. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Bezpečnostně právní Ochrana osob a majetku 4 MT 49 / ,- TV, PS DE - PŠD 2,0 Ne Ano činnost M/01 Veřejnosprávní činnost Právní administrativa 4 MT 17 / ,- - DE - PŠD 2,0 Ano Ano L/501 Veřejně pořádková činnost Veřejně pořádková činnost 3 MT 13 / ,- - DA NA VYU - Ne Ano Škola: S P O R T O V N Í A P O D N I K A T E L S K Á S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o. Adresa: sady 5. května 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Jan Sinkule Pracovník pro informace: Alena Leváková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1200,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano cca 1400,- Kč/měs. (celodenní), 23,- Kč oběd/den WWW: Školu je moţno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Úspěšnost přijetí ţáků na VŠ je 87,6%. P o z n á m k y pro s PŠD: Přijímání bez přijímacích testů. U oboru M/01 Ekonomika a podnikání se volí zaměření: A - firemní management a marketing B - sportovní management - konají se talentové, informace na tel , p. Šlechta C - výpočetní technika D - personalistika a psychologie managementu Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP M/01 Ekonomika a podnikání v poznámce 4 MT 75 / ,- - DE - PŠD - Ano Ne L/524 Podnikání 3 MT 13 / ,- - DA NA VYU - Ano Ne

15 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, M a j e r o v a 1 Adresa: Majerova 1, Plzeň Okres: PM IČ: Škola je od sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou, Klatovská 109, Plzeň (viz str. 11 této broţury). Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O B C H O D U, U Ţ I T É H O U M Ě N Í A D E S I G N U, P l z e ň, N e r u d o v a 33 Adresa: Nerudova 33, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Marie Klesová Pracovník pro informace: Mgr. Široká, Mgr. Grimpliniová, J. Dostálová Tel: , , Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: nabízené: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: bufet WWW: Den otevřených dveří: ( hod.) a ( hod). Zároveň dne proběhne soutěţ Region 2012 v odborných znalostech a dovednostech ţáků uměleckých výtvarných oborů a oborů Aranţér a davač a oborech zaměřených na cestovní ruch. Ubytování je moţné zajistit na plzeňských domovech mládeţe. Stravování - bufet v budově školy, jídelny SPŠ stavební nebo Hotelové školy. Do oborů vzdělání s mat. zkouškou Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru je třeba podat přihlášku nejpozději do Uchazečům nabízíme přípravné kurzy k talent. zkouškám. Kritéria pro přijetí: Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru: průměrný prospěch ze ZŠ (1. pol. 8. tř. a 2. pol. 8. tř.), prospěch z Č a CJ, výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu, výsledky talentových zkoušek (předkládají se domácí práce - 20 ks), bonifikace ţáků z gymnázií a absolventů uměleckých oborů; Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), prospěch z Č, CJ a M, výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu, bonifikace ţáků z gymnázií; davač: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu; Aranţér: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěţích doloţené kopií diplomu. spěch OZP PLP M/05 Grafický design Grafický design 4 MT 83 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/11 Design interiéru Design interiéru 4 MT 41 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/17 Multimediální tvorba Multimediální tvorba 4 MT 14 / TZ DE - PŠD 1,70 Ne Ano M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - zahraniční 4 MT 114 / DE - PŠD 1,70 Ne Ano obchod M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - cestovní 4 MT 173 / DE - PŠD 1,70 Ne Ano ruch L/01 Obchodník Ekonomika vnitřního obchodu 4 MT 59 / DE - PŠD 1,80 Ne Ano H/01 davač davač 3 VL 32 / DE - PŠD 2,20 Ne Ano H/01 Aranţér Aranţér 3 VL 57 / DE - PŠD 2,20 Ne Ano

16 Škola: S T Ř E D N Í Š K O L A I N F O R M A T I K Y A F I N A N Č N Í C H S L U Ţ E B, P l z e ň, K l a t o v s k á 200 G Adresa: Klatovská 200 G, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: RNDr. Lenka Holubová Pracovník pro informace: Ing. Přemysl Šmídl, RNDr. L. Holubová Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ano 1000,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 76,- Kč/celodenní WWW: 26,- Kč/oběd Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.), ( hod.). Škola je bezbariérová. Ubytování ve vlastním DM, moţnost obědů v jídelně školy, k dispozici školní bufet. P o z n á m k y pro s PŠD: Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek - hodnocen bude prospěch tří posledních klasifikačních období (Č, CJ, M). Moţnosti zaměření - u školního vzdělávacího programu Informační technologie: počítačové sítě a systémy, programování - u školního vzdělávacího programu Logistické a finanční sluţby: poštovnictví, finančnictví, logistika veřejné správy, logistika cestovního ruchu, informatika v ekonomice Ţáci mají moţnost v průběhu vzdělávání získat certifikát o absolvování kurzu Microsoft Office Specialist v rámci vzdělávacího programu Microsoft IT Academy a získat certifikáty v rámci programu Cisco Networking Academy gram (CCN1, CCNA2). spěch OZP PLP M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 192 / DE - PŠD - Ano Ano M/01 Logistické a finanční Logistické a finanční sluţby 4 MT 147 / DE - PŠD - Ano Ano sluţby H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulant logistického provozu 3 VL 0 / DE - PŠD - Ano Ano M/01 Logistické a finanční sluţby Logistické a finanční sluţby 4 MT 0 / DA - DZŠ Ne Ne Škola: H O T E L O V Á Š K O L A, P l z e ň, U B o r s k é h o p a r k u 3 Adresa: U Borského parku 3, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miroslav Široký Pracovník pro informace: Ing. Radová, Ing. Mayerová, Tel: budova U Borského parku 3 Fax: Mgr. Holeček, Mgr. Machová budova Bendova 22 Typ školy: ST Ubytování: ano 1050,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 60,- Kč/den (celodenní) WWW: 25,- Kč/oběd Den otevřených dveří: od 8.00 do hodin. Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř. ZŠ. Uváděný prospěch je pouze doporučený. Výuka oborů vzdělání Cukrář, Pekař, Řezník, Ekonomika a podnikání v potravinářství probíhá na odloučeném pracovišti - Bendova ul. 22, Plzeň. Ostatní obory se vyučují v budově U Borského park u 3. spěch OZP PLP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání v potravinářství 4 MT 45 / DE - PŠD 1,5 Ne Ano M/01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4 MT 240 / DE - PŠD 1,5 Ne Ano H/01 Pekař Pekař 3 VL 27 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Cukrář Cukrář 3 VL 92 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Řezník - uzenář Řezník - uzenář 3 VL 14 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař 3 VL 181 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Číšník, servírka 3 VL 119 / DE - PŠD 3,0 Ne Ano L/51 Gastronomie Gastronomie 2 MT 50 / DE NA VYU 2,0 Ne Ano

17 Škola : S O Š A S O U O B C H O D U, S L U Ţ E B A P R O V O Z U H O T E L Ů, s.r.o. Adresa: Nade Mţí 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Jitka Sochorová Pracovník pro informace: Monika Hubičková Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1 100,- Kč, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 30,- Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( ). Návštěvy školních tříd a jednotlivců nebo menších skupin je moţné dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří. Ubytování a celodenní stravování lze zajistit v Domově mládeţe a školní jídelně v DM SOUE, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany. P o z n á m k y pro : Všichni uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ. Cestovní ruch lze studovat i ve zkrácené formě (pouze pro absolventy SŠ). Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k ţákovi. Škola je certifikovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro dílčí kvalifikace v oborech Stravovací a ubytovací sluţby, Kuchař - číšník (po jejich úspěšném absolvování lze sloţit závěrečné a získat výuční list), Průvodce cestovního ruchu. Škola nabízí také jazykové kurzy pro veřejnost: Angličtina pro ţáky 4. tříd směřujících na gymnázia Angličtina v praxi pro začátečníky a mírně pokročilé Příprava angličtiny na PET a FCE i na státní maturitu obou úrovní Anglické divadlo Francouzština pro začátečníky a mírně pokročilé Němčina přípravný kurz na státní maturitu obou úrovní Němčina v praxi pro začátečníky a mírně pokročilé Španělština pro začátečníky Tandemová výuka španělštiny pro pokročilé(španělský a český lektor) Kurz lékařské latiny Ruština pro začátečníky a mírně pokročilé Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční M/01 Hotelnictví Hotelnictví 4 MT 20 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano M/02 Cestovní ruch Animátor 4 MT 20 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař - číšník 3 VL 19 / ,- - DE - PŠD - Ne Ano M/02 Cestovní ruch Animátor 1 MT 0 / ,- - DE ZM MAT - Ne Ano H/01 Kuchař - číšník Kuchař - číšník 3 VL 14 / ,- - DA - DZŠ - Ne Ne L/51 Podnikání Podnikání 2 MT 18 / ,- - DE NA VYU - Ne Ano L/51 Podnikání Podnikání 3 MT 12 / ,- - DA NA VYU - Ne Ne

18 Škola: I N T E G R O V A N Á S T Ř E D N Í Š K O L A Ţ I V N O S T E N S K Á, P l z e ň, Š k r o u p o v a 13 Adresa: Škroupova 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Věra Ulčová Pracovník pro informace: Lenka Kadečková Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: , a Při dnech otevřených dveří proběhne kadeřnická a kosmetická soutěţ pro ţáky ZŠ. Školu je moţné navštívit kdykoliv po telefonické domluvě s paní L. Kadečkovou. Do oboru Modelářství a návrhářství oděvů je třeba podat přihlášku do P o z n á m k y pro s PŠD: Kritéria přijetí: Modelářství a návrhářství oděvů: prům. prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol.7. roč., 1. pol. a 2. pol. 8. roč.), prospěch z ČJ, D, VV, výsledky talent. (předloţení ks dom. prací), bonifikace ţáků z gymnázií. Ekonomika a podnikání, Oděvnictví: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, M, CJ. Kosmetické sluţby: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, CJ, CH, bonifikace za účast v kosmetické soutěţi. Kadeřník: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj, CH, bonifikace za účast v kadeřnické soutěţi. Krejčí: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj Podnikání denní nástavbové studium: průměrný prospěch ze SOU (2. pol. 1. roč., 2. pol. 2. roč., 1. pol. 3. roč.), prospěch z ČJ, M, CJ. Podnikání dálkové nástavbové studium: test z ČJ a CJ. Obor Ekonomika a podnikání má dvě zaměření: Bankovnictví a pojišťovnictví a nově Management v umění a reklamě. spěch, který je uvedený v tabulce je jen doporučující. Kód oboru Název oboru - RVP NázevŠVP Délka spěch OZP PLP M/07 Modelářství a Návrhář 4 MT 16 / TZ DE - PŠD 1,9 Ne Ano návrhářství oděvů M/01 Oděvnictví Oděvní design 4 MT 15 / DE - PŠD 1, M/01 Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví, 4 MT 97 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano Ne Ano Management v umění a reklamě L/01 Kosmetické sluţby Kosmetické sluţby 4 MT 131 / DE - PŠD 1,9 Ne Ano H/01 Krejčí Krejčí pro dámské oděvy a bytový textil 3 VL 0 / DE - PŠD 2,2 Ne Ano H/01 Kadeřník Kadeřník, kadeřnice 3 VL 174 / DE - PŠD 2,2 Ne Ano L/51 Podnikání Podnikatel 2 MT 128 / DE NA VYU 1,9 Ne Ne L/51 Podnikání Podnikatel 3 MT 76 / ČJ, CJ DA NA VYU 1,9 Ne Ne

19 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě E L E K T R O T E CH N I C K É, P l z e ň, V e j p r n i c k á 56 Adresa: Vejprnická 56, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jaroslav Černý Pracovník pro informace: Mgr. M. Kavková Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano cca 1100,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano cca 1300,- Kč/měs. - celodenní WWW: Den otevřených dveří: , ( hod.), ( hod.), ( hod.), ( hod.). Individuální návštěva a prohlídka školy moţná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Je moţné navštívit také Svět fyziky - komplex sálů, kde se vám bude věnovat odborný průvodce. P o z n á m k y pro s PŠD: Obor Informační technologie - aplikační software v administrativě je vhodný zejména pro dívky (ale neodmítáme ani chlapce). spěch OZP PLP M/01 Informační technologie Informační technologie - přenosové sítě 4 MT 59 / DE - PŠD - Ano Ne M/01 Informační technologie Informační technologie - aplikační 4 MT 95 / DE - PŠD - Ano Ne software v administrativě M/01 Telekomunikace Telekomunikace 4 MT 37 / DE - PŠD - Ano Ne L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik - elektronická 4 MT 58 / DE - PŠD - Ano Ano zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik - silnoproudá 4 MT 32 / DE - PŠD - Ne Ano zařízení L/02 Mechanik instalatérských Mechanik instalatérských a 4 MT 30 / DE - PŠD - Ne Ano a elektrotech. zařízení elektrotechnických zařízení H/01 Elektrikář Elektrikář - slaboproud 3 VL 44 / DE - PŠD - Ano Ano H/02 Elektrikář silnoproud Elektrikář - silnoproud 3 VL 36 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 VL 34 / DE - PŠD - Ne Ano L/501 Elektrotechnika Elektrotechnika 2 MT 32 / DE NA VYU - Ano Ne L/506 vozní elektrotechnika vozní elektrotechnika 2 MT 10 / DE NA VYU - Ano Ne L/501 Elektrotechnika Elektrotechnika 3 MT 23 / DA NA VYU - Ano Ne L/506 vozní technika vozní technika 3 MT 13 / DA NA VYU - Ano Ne H/01 Elektrikář Elektrikář 1 VL 64 / DA ZVL VYU, MAT - Ano Ano

20 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě S T A V E B N Í, P l z e ň, B o r s k á 55 Adresa: Borská 55, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miloslav Šteffek Pracovník pro informace: PaedDr. V. Světlík Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1000,- Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 1300,- Kč/měs. WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.), ( hod.) a ( hod.). Moţnost ubytování a stravování v areálu školy. K dispozici je tělocvična, hřiště, posilovna, herna stolního tenisu, kinosál, PC s internetem pro ţáky. Do oboru Tesařské práce a Zednické práce budou přednostně přijímáni ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami. spěch OZP PLP H/01 Klempíř Klempíř 3 VL 13 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Truhlář Truhlář 3 VL 95 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Instalatér Instalatér 3 VL 82 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Tesař Tesař 3 VL 26 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Zedník Zedník 3 VL 40 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Pokrývač Pokrývač 3 VL 13 / DE - PŠD - Ne Ano H/01 Malíř a lakýrník Malíř a lakýrník 3 VL 27 / DE - PŠD - Ne Ano E/01 Tesařské práce Tesařské práce 3 VL 8 / DE - PŠD - Ne Ano E/01 Zednické práce Zednické práce 3 VL 6 / DE - PŠD - Ne Ano L/51 Nábytkářská a dřevařská 2 MT 17 / DE NA VYU - Ano Ano výroba L/51 Stavební provoz 2 MT 18 / DE NA VYU - Ano Ano

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŽLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Dny otevřených dveří Plzeň-město

Dny otevřených dveří Plzeň-město Dny otevřených dveří Plzeň-město Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s. r. o. Nade Mţí 1, Plzeň Skvrňany Lenka Bauerová, tel. 377 381 141 5. 11. 2015 (10:00-17:00 hod.), 19. 11. 2015

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/17

Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/17 Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/17 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 12. 1. 2016 Masarykovo gymnázium Petákova 2,

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2016/2017 [0] OBSAH

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p., 1 Humpolec 2 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 2 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 2 Fax: 2 2 Email:

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 35 Adresa: Tyršova č.p. 35, 2 Moravské Budějovice IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 23 Kontakt: tel. 3 23 33 Fax: 5 5 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc CRITS Vyšší odborná škola sociální Olomouc dresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 77 00 Olomouc IČ: 64627233 Ředitel: Mgr. Martin Bednář, Ph.D., tel. 585 20 020 Kontakt: Marta Čedroňová, tel. 585 20 020 Typ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Masarykovo náměstí č.p. 1207/8, Šumperk - Šumperk, 78701 IČ: 49589792 Ředitel: Mgr. Milan Maceček, tel. 588 188 500 Ubytování: REDIZO: 600018016 Kontakt: Mgr. Tomáš

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání,

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov ART ECON Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 261/91, 796 1 Prostějov IČ: 2783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 82 777 223 Kontakt: Marková, Skládalová, tel. 82 777 2, 23 Typ školy: Soukromá

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus G ym n á z i u m J i h l a v a Gymnázia státní IČ: 605 45 984 Adresa Ředitel : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus Zkratka názvu: GYM Stravování: Ne Ubytování : Ne WWW prezentace : www.gymnaziumjihlava.cz

Více

Seznam škol. IČO Název školy Adresa školy Telefon školy

Seznam škol. IČO Název školy Adresa školy Telefon školy Seznam škol IČO Název školy Adresa školy Telefon školy 44555512 44555423 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné Škola: Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 Adresa: č.p. 181, Křivoklát - Písky, 27023 IČ: 00069434 Ředitel: Ing. Vratislav Dlohoš, 313 558 128-9 Ubytování: 600 Kč/měs

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno. prohlídka 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT 85 53 60 žádné DE - PŠD Ano Ne

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno. prohlídka 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT 85 53 60 žádné DE - PŠD Ano Ne Gymnázium J.A.Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Komenského náměstí č.p. 209, Nové Strašecí - Nové Strašecí, 27101 IČ: 47019697 Ředitel: Mgr. Richard Spiegl, tel. 311 242 501 Ubytování: REDIZO:

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 1994/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 4087859 Ředitel: Ing. Jan Císař, tel. 55 708 7 Kontakt: lic. Šárka dělová, tel. 55 7 335 Typ školy: Soukromá Fax:

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 466/34, 95 1 Rýmařov IČ: 61331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 554 21 1 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel.

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, stějov - stějov, 79601 IČ: 25500783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 582 777 223 Ubytování: Ano - jiný subjekt REDIZO: 600015297 Kontakt: Olga

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV KDE NÁS NAJDETE? VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Výukové centrum Hlušice Hlušice 1, 503 56 ŠKOLNÍ BUDOVY

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 53 11 Hranice 25999 Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Ředitel: PhDr. Radovan Langer, tel. 581 1 9 Kontakt: Mgr. Marta Křenková, tel. 581 1 9 Fax: ní Email:

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky Matematika, jazyk český a fyzika 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více