Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012"

Transkript

1 Státní zdravotní ústav Praha robárova 48, Praha 10, eská republika Výro ní zpráva za rok 2012 Státní zdravotní ústav Praha, 2013

2 O B S A H 1. POSTAVENÍ A ÚKOLY SZÚ V OCHRAN A PODPO E VE EJNÉHO ZDRAVÍ ORGANIZA NÍ STRUKTURA SZÚ INNOST CENTER A DAL ÍCH ODBORNÝCH PRACOVI Centrum epidemiologie a mikrobiologie Centrum hygieny práce a pracovního léka ství Centrum podpory ve ejného zdraví Centrum toxikologie a zdravotní bezpe nosti Centrum zdraví a ivotního prost edí Centrum zdraví, vý ivy a potravin Úst edí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Pracovi t mana era Národního programu HIV/AIDS pro R Odd lení biostatistiky a informatiky St edisko pro kvalitu a autorizaci St edisko v deckých informací MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VÝZKUMNÁ A PUBLIKA NÍ INNOST Publikace SZÚ za rok Výzkumné projekty e ené v roce 2012 podpo ené tuzemskými grantovými agenturami Mezinárodní výzkumné projekty e ené v roce VÝSLEDKY HOSPODA ENÍ SZÚ ZA ROK SEZNAM ZKRATEK /66

3 1. Postavení a úkoly SZÚ v ochran a podpo e ve ejného zdraví editelka ústavu: Ing Jitka Sosnovcová Pracovní tým: 438 pracovník (celkový p epo tený stav za rok 2012) Státní zdravotní ústav (dále také SZÚ ) byl p vodn z ízen zákonem. 218/1925 Sb. jako organizace, jejím úkolem je vykonávati pro státní zdravotní správu odborn -v decké práce a zkoumání, kterých jest t eba k ú inným zdravotním opat ením, podporovati výchovu v preventivní medicin, jako i pe ovati o praktickou odbornou výchovu zdravotnického personálu. Sou asné legislativní zakotvení SZÚ je v 86 odst. 2 zákona. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen zákon ). SZÚ je p ísp vkovou organizací v p ímé ídící p sobnosti Ministerstva zdravotnictví a je zdravotnickým za ízením ( 86 odst. 3 zákona). Statutárním orgánem ústavu je editel, kterého na návrh hlavního hygienika R jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Státní zdravotní ústav hraje v systému eského ve ejného zdravotnictví unikátní roli. Od svého vzniku a po sou asnost je odbornou institucí, která zast e uje ve keré aktivity vztahující se k fungování ve ejn zdravotnického systému v republice a svojí inností komplexn pokrývá celé spektrum oblastí ochrany a podpory ve ejného zdraví. Poslání, hlavní innosti a úkoly SZÚ jsou formulovány v 86 odst. 1 a 4 zákona a ve Statutu ústavu, schváleném Ministerstvem zdravotnictví. V roce 2011 se odborná innost ústavu v zásad realizovala v intencích dlouhodobé strategie ochrany ve ejného zdraví v R. Jedním z nejvýznamn j ích úkol SZÚ je p íprava podklad pro národní zdravotní politiku v oblasti ochrany a podpory ve ejného zdraví. V roce 2011 se odborníci ústavu podíleli ve spolupráci s MZ nejen na p íprav národní legislativy, ale i relevantních p edpis Evropské unie, jejich transpozici do právního ádu R a na implementaci do praxe. Své poslání napl uje SZÚ zejména prost ednictvím metodické a referen ní innosti. V rámci SZÚ p sobí n kolik desítek národních referen ních center, laborato í a pracovi, která zaji ují v t í ást laboratorních, ale i hodnotících inností spojených s ochranou ve ejného zdraví. N které národní referen ní laborato e mají sv j statut stvrzen v p edpisech EU, jiné jsou metodickou základnou pro zdravotnické innosti, které lenské státy garantují samostatn. Významnou aktivitou ústavu je monitorování a výzkum vztah ivotních podmínek a zdraví. Dlouhodobé monitorovací programy p inesly i v roce 2011 adu zajímavých výsledk v r zných oblastech, od epidemiologie a po popis vztah zdraví k ivotnímu prost edí. Výsledky produkované ve spolupráci s regionálními zdravotními ústavy a krajskými hygienickými stanicemi jsou nepostradatelné pro práci na v decky opodstatn né legislativ. Roste také míra práce zam ené na poskytování r zných zdravotnických údaj do WHO a EU. Základem odborné práce specialist ústavu je v decko-výzkumná innost. SZÚ se podílí na ad mezinárodních výzkumných projekt. V oblasti ochrany a podpory zdraví, kde jsou jednotlivé výzkumné projekty v t inou velmi nákladné, je d raz kladen na sdílení znalostí s dal ími odbornými týmy. Ústavu to umo uje vyu ívat nejvysp lej í techniku, která v tuzemsku není dostupná, a know-how produkované nesrovnateln v t ím po tem 3/66

4 specialist, ne je k dispozici v SZÚ, ale i v R. Snahou ústavu je zapojit do výzkumu v t í po et mlad ích pracovník a zvý it po et publikací ve v deckých asopisech s impakt faktorem. Souhrnn lze hlavní sm ry v decko-výzkumné innosti charakterizovat takto: monitorování vlastností a diverzity mikrobiálních agens infek ních nemocí a epidemiologická analýza záva nosti jejich výskytu psychosociální determinanty zdraví, zdravotní rizika ivotního prost edí zdravotní rizika expozice faktor m pracovního prost edí zdravotní rizika expozice chemickým látkám z výrobk ur ených spot ebiteli, podpora a ochrana zdraví spot ebitele bezpe nost potravin a aplikovaná vý iva SZÚ se významnou m rou podílí na pregraduálním a postgraduálním vzd lávání zdravotnických i nezdravotnických pracovník. D le itým úkolem SZÚ je komunikace informací a poznatk v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí sm rem k iroké ve ejnosti. Mnoho odborník ústavu je zváno do médií, aby komentovali r zné aktuální problémy související s ochranou a podporou zdraví. Nedílnou slo kou práce ústavu je také autoriza ní a akredita ní innost. SZÚ spolupracuje s adou dal ích v decko-výzkumných organizací, s orgány státní správy, odbornými spole nostmi a dal ími institucemi p sobícími v oblasti ochrany a podpory ve ejného zdraví. 2. Organiza ní struktura SZÚ V roce 2008 do lo v SZÚ z podn tu Ministerstva zdravotnictví k hlubokým organiza ním zm nám, které vyústily ve vytvo ení nové organiza ní struktury a ve výraznou redukci po tu pracovník. P vodní roz len ní SZÚ na odborná centra definovaná podle hlavní pracovní nápln bylo zm n no na len ní spo ívající v odd lení inností laboratorního a nelaboratorního charakteru. innosti, jako je zpracovávání odborných stanovisek, i ú ast na p íprav národní legislativy v oblasti ve ejného zdraví, které jsou vykonávané p edev ím pro MZ a dal í orgány ochrany ve ejného zdraví, byly soust ed ny do nov vzniklého Centra odborných inností v ochran a podpo e ve ejného zdraví a innosti, u kterých p eva uje m ící a vy et ovací, tzv. laboratorní charakter, do Centra laboratorních inností v ochran a podpo e ve ejného zdraví. Toto organiza ní len ní bylo zavedeno Uvedené rozd lení se v ak neosv d ilo. Pln ní úkol SZÚ pro státní správu, ale i innosti referen ní, metodické, expertizní, znalecké, konzulta ní, výchovn -vzd lávací a výzkumné vy adují multioborový p ístup, který byl v rámci reorganizace ústavu v roce 2008 pop en. P i stanovování priorit a cíl i p i pln ní konkrétních úkol docházelo k rozt í t nému vedení. Sou innost mezi jednotlivými odd leními obou Center nebyla nijak zast e ena a uskute ovala se pouze díky neformální spolupráci p etrvávající z minulosti. Tento nekoncep ní p ístup k e ení problematiky v ak byl neefektivní a dlouhodob neudr itelný. Proto se vedení ústavu rozhodlo vrátit k p vodnímu principu organiza ního uspo ádání SZÚ podle p evládající oblasti e ené problematiky. To má umo nit jednotné, nerozt í t né vedení p i pln ní po adovaných cíl a zárove zachovat mo nost spolupráce mezi jednotlivými odbornými útvary SZÚ podle pot eb konkrétního úkolu. K této organiza ní zm n do lo ke dni /66

5 Obr. 1: Organiza ní struktura SZÚ platná od 1. dubna 2011 Ředitel Útvary ředitele Odborná centra Ekonomicko technická správa Kancelář ředitele Centrum zdraví a životního prostředí Centrum zdraví, výživy a potravin Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Centrum podpory veřejného zdraví Centrum epidemiologie a mikrobiologie Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti Ekonomický odbor Sekretariát Národní antibiotický program Národní manažer HIV/AIDS SKA Oddělení hygieny ovzduší a odpadů Oddělení hygieny vody Oddělení analýzy bezpečnosti potravin Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy Oddělení chemické bezpečnosti Oddělení hygieny práce Oddělení podpory zdraví Oddělení psychosociálních determinant zdraví Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU Provoznětechnický odbor Koordinace výzkumu a zahraniční spolupráce Oddělení pracovního lékařství Oddělení hygieny dětí a mladistvých Oddělení bakteriální rezistence a alimentárních bakteriálních nákaz Oddělení alternativních toxikologických metod Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Oddělení biostatistiky a informatiky Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pra covišti Oddělení mykobakterií Oddělení toxikogenomiky Středisko vědeckých informací Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz Oddělení biomedicíny a welfare pokusných zvířat Zaměstnanecký odbor Oddělení sexuálně přenosných infekcí Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Oddělení DDD Oddělení pro přípravu půd a umývárny 5/66

6 3. innost Center a dal ích odborných pracovi 3.1.Centrum epidemiologie a mikrobiologie Vedoucí centra: MUDr. Pavla K í ová, CSc. Pracovní tým:137,053 p epo tených pracovních úvazk Poslání Centra Posláním Centra je zaji t ní odborné innosti v oborech epidemiologie a mikrobiologie, se zam ením na oblast metodickou, referen ní, koordina ní, expertizní, konzulta ní, výzkumnou a vzd lávací. Centrum epidemiologie a mikrobiologie se významným zp sobem podílí na mezinárodní spolupráci, v etn aktivní participace v evropských sítích a pracovních skupinách Evropské Unie a sítích WHO pro hlá ení infek ních nemocí. Ú astní se v národních i mezinárodních surveillance programech a výzkumných projektech. Laborato e CEM, které jsou komplexem 25 Národních referen ních laborato í (NRL), se podílí na realizaci program surveillance infek ních onemocn ní v národním i mezinárodním m ítku, provádí vysoce specializovaná vy et ení pro r zná klinická pracovi t v R, podílí se na zavád ní nových metodik a rozvoji stávajících metodik ve spolupracujících mikrobiologických laborato ích R formou stá í a ov ováním výsledk. V echny NRL procházejí auditem IA v rámci akreditace dle norem ISO a ISO Laborato e CEM úsp n absolvují mezinárodní kontrolu kvality (EQAS, OECD, LabNet, INSTAND, EDQM, QCMD, WHO, Syphilis Serology proficiency testing program, External Quality Assessment Scheme - EQA EM Virus Diagnosis, Koch v Institut, Berlin). Rozhodnutím MZ bylo v CEM v zá í 2012 vytvo eno nové NRC pro infekce spojené se zdravotní pé í (NRC HAI). Systém Externího hodnocení kvality (EHK) v léka ské mikrobiologii, po ádaný Akredita ním pracovi t m Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (AP CEM SZÚ), je od roku 2010 akreditován v rámci Expertní skupiny pro zkou ení zp sobilosti (ESPT) SZÚ eským institutem pro akreditaci ( IA) dle normy SN EN ISO/IEC jako organizátor program zkou ení zp sobilosti pod registra ním íslem Pro obor léka ská mikrobiologie je akreditováno 34 okruh zkou ení zp sobilosti. Na organizování EHK se podílí v t ina NRL Centra epidemiologie a mikrobiologie. V roce 2012 byl SZÚ ustanoven Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC) jako tzv. Coordinating Competent Body), reprezentovaný editelkou SZÚ. Státní zdravotní ústav se tak dostal do pozice hlavního vstupního a výstupního místa pro komunikaci s ECDC, má roli koordina ní p i zaji ování úkol pro ECDC. innost CCB zaji uje Centrum epidemiologie a mikrobiologie. V rámci CCB p sobí tzv. Národní koordinátor. SZÚ v t inu inností pro ECDC zaji uje z vlastních zdroj, n které ve spolupráci s dal ími institucemi a ú ady. K otázkám odborným, technickým a strategickým specificky pro jednotlivé problematiky bylo nominováno 11 National Focal Points for Diseases groups a 7 National Focal Points for Public Health Functions. V roce 2012 získal SZÚ statut kolícího místa pro program ECDC: European Public Health Microbiology (EUPHEM). Od zá í pracuje v Centru epidemiologie a mikrobiologie 6/66

7 EUPHEM fellow. Program EUPHEM je dvouletý a b hem n ho EUPHEM fellow jednak realizuje projekty ve spolupráci s pracovníky kolícího místa, jednak absolvuje kolící akce organizované ECDC, které klade d raz na propojení mikrobiologie s epidemiologií p i e ení a realizaci projekt. Projekty pokrývají celé spektrum infek ních onemocn ní a zahrnují komplexní metodologický p ístup v oblasti surveillance, aplikace moderních laboratorních a epidemiologických metod, et ení v ohnisku onemocn ní, výzkumu, ústící v prezentaci a publikaci výsledk. Pr b h realizace EUPHEM je pravideln hlá en do ECDC Programové priority v roce 2012 Pokra ování v novelizaci program surveillance infek ních nemocí podle po adavk ECDC Ve spolupráci s OBI poskytování dat do nadnárodních systém, p edev ím TESSy ECDC, v souladu s po adavky Rozhodnutí komise (EC) ze dne 28/IV/2008, kterým se stanoví definice p ípad pro hlá ení p enosných nemocí do sít Spole enství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. 2119/98/ES Pokra ování v p íprav zadávací dokumentace a dal ích souvisejících podklad pro zavedení nového celostátního hlásícího systému p enosných infek ních onemocn ní New EPIDAT e ení úkol spojených se zkvalit ováním surveillance infek ních onemocn ní Pokra ování v epidemiologickém i mikrobiologickém zaji t ní program surveillance infek ních onemocn ní dle vyhlá ky Aktualizace Národního pandemického plánu R, e ení úkol spojených se zkvalit ováním surveillance infek ních onemocn ní Pln ní mandatorních odborných inností, ú ast na odborných jednáních ECDC, hlá ení epidemiologických i mikrobiologických dat do TESSy (ECDC) a dal ích mezinárodních databází v etn molekulárn -biologických charakteristik vybraných patogen Zkvalit ování a rozvíjení EHK program se zam ením na edukativní i kontrolní funkci tohoto nástroje laboratorní kontroly Participace z pov ení MZ v komisích Ministerstva ivotního prost edí e ících problematiku v oblasti Vlivu klimatických zm n na zdraví a Úmluvy o biologické rozmanitosti (biodiversity) Ú ast na odborných jednáních po ádaných ECDC Spolupráce s ECDC v projektu EU-IBD (The European Invasive Bacterial Diseases Surveillance Network) a hlá ení dat získaných v rámci surveillance do databáze TESSy (The European Surveillance System) Pokra ování celorepublikového programu Surveillance invazivních pneumokokových a meningokokových onemocn ní Implementace celorepublikového programu Surveillance invazivních pneumokokových a meningokokových onemocn ní do mezinárodních databází (TESSy) Typizace kmen S. agalactiae, S. pyogenes a S. pneumoniae pro epidemiologické ú ely, zji t ní zdroje infekce a prevenci onemocn ní p ípravu typov specifických vakcín Zavedení Multiplex PCR metody pro typizaci Streptococcus agalactiae 7/66

8 Zavedení PCR metody pro typizaci Streptococcus pneumonie Hlá ení molekulárních dat meningokokových infekcí do mezinárodních databází (EMERT, MLST) Zavedení Real-Time PCR pro detekci genu toxicity u C. diphtheriae a C. ulcerans Spolupráce p i zaji t ní surveillance programu invazivních onemocn ní zp sobených H. influenzae v eské republice Charakterizace H. influenzae klasickými i molekulárními metodami Spolupráce p i sledování citlivosti H. influenzae na antibiotika Pln ní Národního antibiotického programu monitorování stavu citlivosti/rezistence u patogen vyvolávajících komunitní respira ní infekce, zji t ní stavu citlivosti na antibiotika u rodu Campylobacter (C. jejuni, C. coli) a rodu Salmonella Monitoring výskytu gramnegativních bakterií produkujících karbapenemázy Surveillance invazivních bakteriálních izolát v rámci evropského projektu EARS-Net Mapování klonální struktury rezistentních bakteriálních kmen pomocí metod molekulární typizace Mandatorní konfirma ní vy et ení pro r zná virová i bakteriální agens Ú ast na aktivitách Státního zdravotního dozoru nad tuberkulózou a pohlavn p enosnými chorobami a Národního programu kontroly TB, spolupráce s Národní jednotkou dohledu nad TB, zaji t ní ISBT a kontrola RT, hlá ení do mezinárodních databází Monitoring multirezistentní a extenzivn rezistentní tuberkulózy v R Pé e o banku MDR kmen Mycobacterium tuberculosis prevalujících na území R Sjednocení kritických koncentrací lék v testovacích p dách, detekce interferonu gamma v diagnostice aktivní a p edev ím latentní TB Studium molekulární epidemiologie a multirezistence k antituberkulotik m Studium taxonomie, molekulární epidemiologie a antibiotické multirezistence u podmín n patogenních bakterií ze skupiny gramnegativních nefermentujících ty ek (zvlá t rody Acinetobacter a Pseudomonas) Zaji t ní surveillance spalni ek a kongenitálního zard nkového syndromu ve fázi eliminace, diagnostika spalni ek, zard nek, p íu nic a parvoviru B19 pro zdravotnická za ízení Zkvalitn ní diagnostiky zard nek, p íu nic, spalni ek provád ní izolace vir na tká ových kulturách (Vero a geneticky modifikované Vero/hSLAM bu ky pro spalni ky a zard nky) Molekulárn biologická diagnostika zard nek, p íu nic, spalni ek Spolupráce p i genotypizaci viru parotitidy a spalni ek s WHO regionální referen ní laborato í RKI v Berlín Vy et ování dilata ních zán tlivých kardiomyopatií metodou PCR ze vzork myokardiálních biopsií a periferní krve na p ítomnost parvoviru B19 jako mo ného etiologického agens Pln ní mandatorních odborných inností, ú ast na odborných jednáních ECDC, hlá ení epidemiologických i mikrobiologických dat do TESSy (ECDC) a dal ích mezinárodních databází (CISID) 8/66

9 Virologická surveillance ARI v etn ch ipky, p ipravenost na mimo ádné epidemické situace P ipravenost na diagnostiku nového koronaviru Aktivní ú ast v Evropské síti referen ních laborato í pro ch ipku (CNRL) Sekvenování vybraných izolát ch ipkového viru Surveillance akutních chabých paréz (POLIO/LABNET) Surveillance zevního prost edí vy et ování odpadních vod v isti kách vybraných MZ na p ítomnost enterovir Vy et ování enterovir ve stolicích pacient s dg: neurologická a pr jmová onemocn ní Izolace a identifikace enterovir v likvorech, stolicích, v odpadních vodách a v bioptických materiálech. Identifikace izolát zaslaných ze spolupracujících laborato í Vedení sbírky enterovir a vir ch ipky, p íprava materiál pro laborato e R v rámci EHK a vyhodnocování výsledk Sérologie enterovir u pacient s neurologickými, kardiologickými, ko ními a endokrinologickými diagnózami, dále sérologie poliovir u d tí po vakcinaci, cizinc, osob s imunodeficiencemi, malignitami, osob jedoucích do endemických oblastí, sérologie hantavir u pacient s respira ními a urologickými dg Vy et ování adenovir, norovir ve stolicích pacient s dg pr jmová onemocn ní Podpora a e ení p ípad vy et ování VZV protilátek p i po adavku na o kování proti varicele Pokra ování ve vy et ování cílených na etiologii dilata ních zán tlivých kardiomyopatií na základ laboratorního vy et ování metodou PCR ze vzork myokardiálních biopsií a periferní krve Vy et ování na p ítomnost resp. virovou nálo herpetických vir z autopsií plod po um lém p eru ení t hotenství indikovaném ze zdravotních d vod Komplexní diagnostika herpetických vir ve specifických diferenciáln diagnostických situacích Pln ní mandatorních odborných inností NRL pro AIDS, NRL pro chlamydie, NRL pro dg. syfilis a NRL pro virové hepatitidy. Rozvíjení molekulární diagnostiky agens v rámci grantových úkol i v superkonziliární diagnostice pro pot eby klinických terénních pracovi (HIV, chlamydie, VH). Ú ast na jednání pracovních setkání ECDC v oblasti STI, HIV a virových hepatitid, spolupráce na p íprav finálních dataset pro hlá ení STI ECDC prost ednictvím TESSy Zavád ní nových test, optimalizace a porovnávání metod diagnostiky bakteriálních infekcí p ená ených klí aty, interpretace výsledk sérologických test na Borrelia burgdorferi s.l., vyzkou ení real-time PCR v diagnostice borelióz, sérologická diagnostika Anaplasma phagocytophilum a Bartonella henselae a B. quintana, zavedení real-time PCR testu na Anaplasma phagocytophilum. Sekvenování DNA za ú elem determinace druh spirochét v krvi, likvoru i bioptických tkáních. Sledování prevalence spirochét u klí at Ixodes ricinus z vybraných lokalit Sledování epidemiologické situace leptospiróz v eské republice, provád ní diagnostických test 9/66

10 Elektronmikroskopická detekce vir a spirochét pro ú ely diagnostiky, zvy ování záchytnosti elektronmikroskopické detekce spirochét Sledování dynamiky klinických a imunologických parametr u HIV + pacient p ed a po získání toxoplasmózy Hodnocení ú innosti biocidních (mikrobicidních, virucidních, fungicidních, insekticidních a repelentních) p ípravk p ed jejich uvedením na trh (zák.. 120/2002 Sb.) a ú innosti sterilizátor Analýza stavu a monitorování léka sky významných mikroorganism k desinfek ním prost edk m pou ívaným v R (testování zam eno na r zné mikroorganismy izolované z prost edí i z klinického materiálu) Stanovení a diskutování priorit innosti nového NRC HAI Na základ po adavku ECDC zku ební provoz podle nového zp sobu spolupráce a komunikace s ECDC prost ednictvím národní koordinující kompetentní instituce (CCB). Zaji t ní realizace kolícího programu ECDC European Public Health Microbiology Významné výsledky práce P íprava podklad pro národní zdravotní politiku P ipomínkování zákon, vyhlá ek, podíl na p íprav metodických pokyn Novelizace národních program surveillance infek ních nemocí podle po adavk EU (Definice p ípad pro hlá ení do sít Spole enství, novelizace z 2012) Podíl na realizaci Národního ak ního plánu (NAP) ke zvý ení proo kovanosti proti sezónní ch ipce a NAP k implementaci revidovaných Mezinárodních zdravotnických p edpis V rámci WHO polioeradika ního programu sledování a vyhodnocování surveillance akutních chabých paréz Poskytnutí podklad pro MZ pro víceú elový sérologický p ehled plánovaný na rok 2012 Hodnocení vzork pro EHK organizované SZÚ Ú ast v mezinárodních projektech EUper-labnet a EU-Dip-labnet Spolupráce na koordinaci surveillance tuberkulózy v R s vazbou na ECDC Novely metodik hlá ení do ISBT a Registru TB Hlá ení epidemiologických i mikrobiologických dat do EPIDATu, TESSy (ECDC) a dal ích mezinárodních databází p edev ím WHO a ECDC Zpracovávání virologických údaj pro MZ a OOVZ, p edev ím v oblasti akutních respira ních infekcí P ipomínkování zákon, vyhlá ek, podíl na p íprav metodických pokyn P íprava koncepce a priorit oboru epidemiologie Spolupráce na zaji ování epidemiologické i laboratorní surveillance program infek ních onemocn ní Recenzní innost materiál z MZ p edev ím k program m surveillance 10/66

11 Hlá ení epidemiologických a mikrobiologických dat do mezinárodních databází TESSy (ECDC), UNAIDS WHO Vypracování Metodického návodu Program prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní pé í ve zdravotnických za ízeních po adovaný zákonem o zdravotních slu bách - p edán MZ Vypracování postupu Standardní opat ení k eliminaci rizika p enosu infek ních agens p i poskytování zdravotní pé e - uve ejn ní ve v stníku MZ Vypracování metodického pokynu Kontrola výskytu importovaných p ípad kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu - uve ejn ní ve v stníku MZ P íprava první série dat za SSI a ICU komponentu inciden ní surveillance HAI-Net k odeslání do TESSY P ipomínky k normám CEN a ISO pro normaliza ní ústav Metodická a referen ní innost v ochran a podpo e zdraví P íprava podklad pro novelizaci p ílohy vyhlá ky. 473/2008 Sb. ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bd losti pro vybrané infekce Spolupráce na realizaci epidemiologické a laboratorní surveillance dávivého ka le a zá krtu Biotypizace a stanovení toxigenicity C. diphtheriae Konfirma ní vy et ování pertuse a parapertuse Pokra ování ve spolupráci p i zaji t ní celorepublikového programu surveillance invazivních pneumokokových onemocn ní a hlá ení surveillance dat mezinárodní databáze TESSy, typizace kmen S. pneumoniae pro epidemiologické ú ely. Identifikace kmen a ov ování výsledk pro terénní laborato e Pokra ování ve spolupráci p i zaji t ní celorepublikového programu surveillance invazivních meningokokových onemocn ní a hlá ení surveillance dat mezinárodní databáze TESSy, typizace kmen N. meningitidis pro epidemiologické ú ely, identifikace kmen a ov ování výsledk pro terénní laborato e Pokra ování ve spolupráci p i zaji t ní celorepublikového programu surveillance invazivních hemofilových onemocn ní a hlá ení surveillance dat mezinárodní databáze TESSy, typizace kmen H. influenzae pro epidemiologické ú ely, identifikace kmen a ov ování výsledk pro terénní laborato e Organizace a národní koordinace surveillance EARS-Net pod zá titou ECDC Organizace surveillance antibiotické resistence respira ních patogen (PSMR) Zavád ní nových a inovovaných metod fenotypového a genotypového pr kazu produkce karbapenemáz u gramnegativních bakterií Vypracování Metodického postupu (V stník MZ) Kontrola výskytu importovaných p ípad kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) Zabezpe ení lyofilizace kultur a kompletní agendy EHK-Bakteriologická diagnostika (výb r kmen, lyofilizace, hodnotící komentá ) Feno- a genotypizace kmen S. aureus a st evních bakterií (p edev ím salmonel a enterohemoragických E. coli) izolovaných z toxikóz a dal ích záva ných infekcí Genotypizace rezistentních bakterií (S. aureus) 11/66

12 Konfirmace výsledk test citlivosti a identifikací mykobakterií, provád ní test citlivosti na základní a dal í antituberkulotika molekulárn biologickými metodami, dále test roz í ené citlivosti na AT a dal í antibakteriální léky Provád ní test bun né imunitní odpov di makroorganismu pro diagnostiku TB, detekci latentní TB infekce, vy et ování kontakt a vy et ování p ed zahájením biologické terapie Konzultace pro laboratorní a klinické pracovníky oboru TRN Porady vedoucích mykobakteriologických laborato í, konfirmace výsledk test citlivosti, konfirmace test identifikace, konzulta ní innost zvl. p i interpretaci laboratorních výsledk Molekulárn -genetická analýza nemocni ních izolát rodu Acinetobacter pro epidemiologické a terapeutické ú ely (epidemiologická genotypizace na kmenové úrovni a ur ení fenotypu a genotypu rezistence) Konfirma ní vy et ování spalni ek, zard nek a p íu nic v rámci pokyn MZ, archivace referen ních materiál, dour ování zasílaných izolát spalni ek v souladu s platnou legislativou (vyhl.. 233/2011 Sb.). Pr kazy DNA parvoviru B19 u pacient s hematologickými poruchami, u pacient imunodeficitních a zejména u pacient s kardiomyopatiemi Diagnostika teratogenních vir (zard nky, parvovirus B19) u t hotných en Sérologické ov ování suspektních klinických p ípad onemocn ní spalni kami, zard nkami, p íu nicemi a parvovirózou B19 a ov ování postvakcina ní i postinfek ní imunity Zpracování výstup z epidemií ch ipky, reflexe pro aktualizace Národního pandemického plánu Zavád ní a udr ování diagnostických postup pro ur ení nových a/nebo neobvyklých respira ních patogen (nové koronaviry, subtypy ch ipky H5, H7, H9) Molekulárn epidemiologická analýza epidemických výskyt HAV a sledování dynamiky virové nálo e HAV v krvi a stolici v pr b hu hospitalizace (pokra ování v analýze epidemie 2008/2009 Spolupráce s Výzkumným ústavem veterinárního léka ství na zavedení metodiky detekce HEV RNA do praxe NRL VH Pln ní mandatorních odborných inností NRL pro AIDS, NRL pro chlamydie, NRL pro dg. syfilis a NRL pro virové hepatitidy (konfirma ní, diagnostická a specializovaná vy et ení uvedených infekcí) Monitorovací vy et ení virové nálo e (HIV, HBV, HCV), ur ování rezistencí HIV k antiretrovirové terapii, v etn metody stanovení tropismu HIV jak z virové RNA, tak i z provirové DNA Nov zavedena metoda detekce rezistence k inhibitor m integrázy HIV Superkonziliární vy et ení k diferenciaci sérovar Chlamydia trachomatis LGV Nov zavedena webová aplikace pro sb r dat o po tu vy et ení HIV v R Elektronmikroskopický pr kaz vir p i náhlém úmrtí v pitevním materiálu (trachea, plíce), detekce a determinace vir v bioptickém materiálu a ve stolici v akutních klinicky významných p ípadech, ultrastrukturální hodnocení ch ipkových vakcín. Detekce vir v bun ných kulturách pou ívaných pro medicínské ú ely 12/66

13 Vy et ování souboru 454 klí at na p ítomnost spirochét - monitoring pro pot eby Hygienické stanice hlavního m sta Prahy Distribuce kmen leptospir terénním laborato ím pro diagnostické ú ely Diagnostika záva ných a nejednozna ných p ípad toxoplasmózy konfirmace výsledk sérologických test a jejich interpretace - p edev ím u t hotných en, novorozenc a osob po transplantaci orgán. Isolace a kultivace toxoplasem z plodové vody, likvoru a dal ích materiál P íprava vzork a vyhodnocení výsledk Externího hodnocení kvality diagnostických laborato í t chto obor : Sérologie lymeské boreliózy (2 kola /130zú astn ných laborato í), Sérologie toxoplasmózy (2 kola/106 laborato í), Sérologie leptospir (1 kolo/14 laborato í) Monitorování a výzkum vztah ivotních podmínek a zdraví NRL pro salmonely je gestorem sb ru a archivace kmen salmonel v rámci plánovaného systematického a proporcionálního sb ru a podílí se na zprost edkování informací mezinárodního systému EPIS klinickým laborato ím a krajským odborník m. Sledování TB u vybraných i rizikových skupin obyvatel R (nap. neo kované d ti, imigranti, bezdomovci, v z ové) Surveillance enterovir ve vn j ím prost edí Sb r klí at (vlajkování) a sledování prevalence spirochét u jednotlivých stadií Ixodes ricinus z vybraných lokalit Výzkumná innost NÁRODNÍ Spolupráce na studii (EPI-Pertussis-CZ) Sero-prevalence of Bordetella pertussis in adults in the Czech Republic Spolu e itel projektu IGA NT /2010 Analýza mobilních genetických element nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v R Molekulární vy et ování epidemie TB ve v znicích R e itel projektu IGA NT Studium vhodnosti pou ití v R meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie Spolu e itel projektu GA R 203/09/0256 s názvem Výzkum t kavých látek uvol ovaných bakteriálními kulturami metodou hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty Cílená vy et ení zam ená na etiologii dilata ních zán tlivých kardiomyopatií na základ laboratorního vy et ování metodou PCR ze vzork myokardiálních biopsií a periferní krve Cílené vy et ování genetických vlastností izolát ch ipkového viru u t kých pr b h ch ipkové infekce Spolu e itel projektu MPO v programu TIP ev.. FR-TI1/391 s názvem: Výzkum technologie sensitivní a kvantitativní detekce lidského imunodeficientního viru HIV a optimalizace aplikovaného diagnostického procesu vyu ívajícího tuto technologii Spolu e itel grantového projektu monitorujícího rezistenci Treponema pallidum subsp. pallidum k makrolidovým antibiotik m 13/66

14 Spolu e itel grantového projektu Sou asný výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v R: sérologická a molekulárn biologická studie e itel IGA projektu: Ovlivn ní imunitního a klinického stavu HIV-pozitivních pacient bezp íznakovou infekcí parazitickým prvokem Toxoplasma gondii" Spolu e itel IGA projektu: Neuroinfekce p ená ené klí aty klinické projevy a diagnostika Spolu e itel IGA projektu: Vliv imunitní dysregulace a latentní toxoplazmózy na morfologické zm ny mozku u schizofrenie: animální modely a prospektivní volumometrická studie u pacient Analýza stavu, povahy a monitorování rezistence léka sky významných mikroorganizm k dezinfek ním p ípravk m pou ívaným v R Obhajoba grantu (Min. pr myslu): Vývoj a praktické testování biocidních p ípravk sm ujících ke zvý ení jejich ú innosti a roz í ení mo nosti pou ití e ení projektu NAKI. 63: Ochrana kni ního fondu a dokument aplikací esenciálních olej. MEZINÁRODNÍ Spolu e itel projektu ECDC SpID-net project Assessing the impact of vaccination with conjugate vaccines on the epidemiology of invasive pneumococcal disease in Europe The WHO/IUATLD Global Project on Antituberculosis Drug Resistence.European Surveillance of Multidrug Resistant Tuberculosis Extensive Drug Resistence in TB Global Survey of Drug Resistence Patterns Among MT Isolates from Supranational Reference Laboratories Spolupráce na projektu celogenomové sekven ní analýzy u rodu Acinetobacter (http://www.broadinstitute.org/files/shared/genomebio/acinetobacter_wp.pdf). Role LBG byla výb r a poskytnutí izolát pro sekvenaci a jejich taxonomickofylogenetická analýza. ECDC aktivní ú ast v pracovní skupin za len né do v Evropské síti referen ních laborato í pro ch ipku (CNRL) Dohlá ení sekvencí za rok 2010 v projektu Evropské komise LSHP-CT EuropeHIVResistance Ú ast na studiích European Society for Antiviral Resistance, nap. Resistance to Integrase Strand-Transfer inhibitors (INSTI) among Recently HIV-1-Infected Subjects in Europe: A Study of the SPREAD programme e ení zahrani ního grantu s problematikou ú innosti mikroenkapsulovaných biocidních p ípravk na r zné skupiny zdravotn významného hmyzu v etn tvorby a zavád ní nových metodik testování biocid Ú ast v evropské bodové prevalen ní studii a projektu HALT Vzd lávání a výchova odborné a laické ve ejnosti Ve spolupráci s P írodov deckou fakultou UK v Praze vedení a realizace kurzu léka ské bakteriologie pro studenty p írodov deckého zam ení 14/66

15 P edná ky, konzultace, praktická výuka, organizace pracovních sch zek a seminá, sd lení pro média Jednodenní odborné konference Konzulta ní dny jednotlivých NRL Konzultace a praktická výuka pracovník mikrobiologických laborato í, stá e pro za ínající pracovníky, p edná ková innost na seminá ích a konferencích pro odbornou ve ejnost, p edná ková a kolící innost pre- i postgraduální v rámci IPVZ a odborných spole ností LS JEP Metodické vedení hygienické slu by, kolení v oboru, konzulta ní a publika ní innost v ochran a podpo e ve ejného zdraví Výcvik pracovník, kte í v roce 2012 provedli evropskou bodovou prevalen ní studii zam enou na infekce spojené se zdravotní pé í a pou ívání antimikrobiálních lé iv v evropských nemocnicích poskytujících akutní pé i. Metodická innost ve form participace na novelizaci zákon a vyhlá ek v oblasti ochrany ve ejného zdraví Ú ast v redak ní rad webových stránek SZÚ, podíl na p íprav jednotlivých sekcí a na p íprav lánk pro laickou i odbornou ve ejnost M sí ní publikace epidemiologických dat HIV/AIDS P edná ková innost pro Nevládní neziskové organizace v oblasti prevence STI a HIV na tuzemských i mezinárodních akcích Výuka certifikovaného kurzu pro sestry kontroly a prevence infekcí V rámci studijního pobytu zástupc ministerstva zdravotnictví Bosny a Hercegoviny byl p ipraven workshop k implementaci doporu ení rady EU pro surveillance infek ních onemocn ní, uvá livé pou ívání antibiotik a pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní pé í Jiné innosti hodné z etele V roce 2012 bylo realizováno minimáln 207 základních interakcí mezi ECDC a SZÚ, p evá n iniciovaných ze strany ECDC. Jednalo se p edev ím o ádosti o poskytnutí dat do evropských hlásících systém nebo do ad hoc dotazník. Bylo nominováno minimáln 65 odborník ze SZÚ i jiných institucí k ú asti na mítincích, konferencích a koleních po ádaných ECDC a k innosti v odborných skupinách. Státní zdravotní ústav se aktivn podílel na p íprav nové struktury komunikace mezi ECDC a lenskými státy. ECDC komunikuje s lenskými státy p es Management Board ( len a zástupce), Advisory forum ( len a zástupce) a Competent Bodies (v R je to MZ a SZÚ). Po celý rok 2012 probíhalo zku ební období nového zp sobu komunikace mezi ECDC a R. Pracovníci SZÚ se aktivn podíleli na p ipomínkování a p íprav podkladových dokument k této nové struktu e pomocí elektronické komunikace nebo p ímou ú astí na mítincích po ádaných ECDC. Opakovaná ú ast a reprezentace R na mezinárodních akcích Evropské komise, ECDC, WHO, OSN a dal ích z pov ení MZ. N kolik stovek interakcí mezi ECDC a R prost ednictvím SZÚ jako CCB. V rámci vzd lávacího programu EUPHEM (ECDC) byla zahájena p íprava frekventantky tohoto programu v rámci projekt a aktivit dle pravidel kolícího programu. Pr kaz a genetická charakterizace multirezistentního kmene Acinetobacter baumannii nesoucího geny pro karbapenemázy NDM-1 a OXA-23 (J Antimicrob Chemother 67:1550 2, Euro Surveill 17: pii=20121). Identifikace nového taxonu rodu Acinetobacter s produkcí karbapenemázy typu OXA-23 (J Antimicrob Chemother 67: ). Pr kaz sou asného 15/66

16 výskytu a í ení kmen A. baumannii nesoucích r zné beta-laktamázy (OXA-164 nebo OXA- 23 a PER-1. Ur ení evolu ních vztah u karbapenemáz typu OXA-51, druhov inherentních pro A. baumannii (J Clin Microbiol 50:1900 4). Definování spektra diagnosticky vyu itelných volativních produkt metabolizmu u Pseudomonas aeruginosa izolovaných od pacient s cystickou fibrózou (J Appl Microbiol 113:701 13). V prosinci 2012 Laborato e Centra epidemiologie a mikrobiologie úsp n obhájily rozsah Osv d ení o akreditaci jako Zdravotnická laborato (22 laborato í, 100 vy et ovacích metod) i jako Zku ební laborato (26 laborato í, 117 zku ebních metod). V roce 2012 se program zkou ení zp sobilosti AP CEM zú astnilo celkem 406 laborato í. Bylo organizováno 49 cykl, co p edstavuje administraci tém jednotlivých vzork. Poskytování zdravotní pé e v rámci v eobecného zdravotního poji t ní. 3.2.Centrum hygieny práce a pracovního léka ství Vedoucí centra: MUDr. Michael Vít, Ph.D. (od ) MUDr. Beatrica Dlouhá (do ) Pracovní tým: pr m rný po et pracovník v roce 2012 odpovídal 53,1 p epo teným úvazk m. Léka i tvo ili 22 %, zdravotni tí pracovní-neléka i 43 %, jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví a nezdravotni tí pracovníci 35 % Poslání Centra Centrum hygieny práce a pracovního léka ství SZÚ (dále také CHPPL ) p sobí jako v decko-výzkumná a expertní základna Ministerstva zdravotnictví a státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany a podpory zdraví p i práci. Zabývá se zejména hodnocením rizika vlivu chemických, fyzikálních i psychosociálních faktor práce a pracovního prost edí na zdraví lov ka a mo nostmi ochrany p ed tímto p sobením Programové priority v roce 2012 Zahrnovaly spektrum inností od slo itých laboratorních analýz v rámci v decko-výzkumné, referen ní a expertizní innosti, p es zpracovávání podklad a analýz k nejr zn j ím, odborn náro ným problém m, a po ú ast na transpozici legislativy EU v oblasti BOZP do národního právního systému R a její implementaci do praxe Významné výsledky práce P íprava podklad pro národní zdravotní politiku Pracovníci CHPPL se podíleli na tvorb podklad a p ipomínkování celé ady právních p edpis. Mezi nejvýznamn j í pat ily: p ipomínky k dokumentu technické komise. 137 EU o po adavcích na postupy m ení chemických látek v ovzdu í na pracovi ti, který je p ipravován jako norma SN EN 482 p ipomínky k pozicím R týkajícím se návrh sm rnic EU o za azení a rozhodnutí o neza azení biocidních ú inných látek do p ílohy I sm rnice. 98/8/ES p ipomínky k návrhu novely zákona. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví 16/66

17 p ipomínky k novele zákona. 120/2002 Sb., o podmínkách uvád ní biocidních p ípravk a ú inných látek na trh, a jeho provád cích p edpis p ipomínky k novele zákona. 266/2006 Sb., o úrazovém poji t ní zam stnanc p ipomínky k novele na ízení vlády. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých ivností podklady pro MZ k novele na ízení vlády. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci; návrh novely vyhlá ky. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel biologických expozi ních test, podmínky odb ru biologického materiálu pro provád ní biologických expozi ních test a nále itosti hlá ení prací s azbestem a biologickými initeli, návrh na aktualizaci p ílohy. 2 Limitní hodnoty ukazatel biologických expozi ních test a podmínky odb ru biologického materiálu pro provád ní biologických expozi ních test návrh novely vyhlá ky. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovi t, které jsou zakázány t hotným enám, kojícím matkám do konce devátého m síce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nich mohou mladiství výjime n tyto práce konat z d vodu p ípravy na povolání p ipomínky k návrhu nové vyhlá ky. 334/2004 Sb., o mechaniza ních prost edcích na ochranu rostlin podklady a p ipomínky k návrhu vyhlá ky. 206/2012 Sb., o odborné zp sobilosti pro nakládání s p ípravky p ipomínky k nové vyhlá ce. 32/2012 Sb. a tvorba p ílohové ásti o p ípravcích a dal ích prost edcích na ochranu rostlin p ipomínky k vyhlá ce. 33/2012 Sb., kterou se m ní vyhlá ka. 327/2004 Sb., o ochran v el, zv e, vodních organism a dal ích necílových organism p i pou ití p ípravk na ochranu rostlin podklady k nové vyhlá ce o nále itostech poskytování informací o n kterých nebezpe ných chemických sm sích a detergentech, form jejich elektronické podoby a datovém rozhraní p ipomínky k návrhu vyhlá ky. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání p ipomínky k návrhu vyhlá ky o pracovn léka ských slu bách p íprava novelizované metodiky na m ení a hodnocení mikroklimatických parametr pracovního prost edí a vnit ního prost edí staveb Metodická a referen ní innost v ochran a podpo e zdraví V rámci CHPPL p sobilo v roce 2012 celkem 8 národních referen ních laborato í i pracovi. Národní referen ní centrum pro pr myslové chemické látky mj. vypracovalo 25 toxikologických posudk ve form placených expertíz a 15 posudk pro státní orgány. Národní referen ní centrum pro pesticidy vypracovalo pro Ministerstvo zdravotnictví celkem 170 toxikologických posudk v rámci odborného hodnocení zdravotního rizika p ípravk na ochranu rostlin. 17/66

18 Národní referen ní laborato pro analýzu toxických plyn v ovzdu í pracovi mj. provedla m ení expozicím ethylenoxidu v sterilizovnách zdravotnického materiálu, pokra ovala v et eních v prostorách zd ných objekt na skrytou kontaminaci depozity kapalné rtuti, v etn vybraných prostor základních kol. Dále vypracovala metodiku, která umo uje detekovat skrytý rozklad polytetrafluorethylenu (Teflonu). Národní referen ní laborato pro biologické monitorování expozice chemickým látkám v pracovním prost edí zavedla metody pro stanovení 2-hydroxyethylvalinového aduktu a dal ích adukt v globinu jako biomarker chronické expozice alkyla ním látkám. Mén obvyklé BET zahrnovaly biologické monitorování expozice 4,4 -methylendifenyldiaminu a trichlorethylenu. NRL se podílela na projektu EC DEMOCOPHES (Human biomonitoring). P ipravila návrh aktualizace p ílohy. 2 Limitní hodnoty ukazatel biologických expozi ních test a podmínky odb ru biologického materiálu pro provád ní biologických expozi ních test vyhlá ky. 432/2003 Sb. Národní referen ní laborato pro m ení a posuzování hluku v pracovním prost edí a vibrace se v roce 2012 podílela na tvorb Metodického návodu pro m ení a posuzování hluku v pracovním prost edí a vibrací, na novelizaci Metodického opat ení HEM v návaznosti na na ízení vlády. 272/2011 Sb., dále na návrhu novely vyhlá ky. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, ásti hluk a vibrace. V rámci cíleného SZD byla ov ena metodika m ení segmentálních vibrací p ená ených na prsty. Zajistila jeden kontrolní audit autorizované laborato e. Celkem 8 laborato í se zú astnilo mezilaboratorní porovnávací zkou ky pro laborato e autorizované i akreditované k m ení hluku a vibrací p ená ených na lov ka. Národní referen ní laborato pro pra nost a mikroklima v pracovním prost edí mj. provád la z pov ení Ministerstva dopravy m ení mikroklimatu, osv tlení, pra nosti, koncentrací CO a CO 2 v ovzdu í a hodnotila vybrané ergonomické parametry v lokomotivách a speciálních drá ních vozidlech eských drah. P ipravila podklady pro novelizaci na ízení vlády. 361/2007 Sb. V roce 2012 byly provedeny 2 kontrolní audity zku ebních laborato í u adatel o autorizaci. Národní referen ní laborato pro neionizující elektromagnetická pole a zá ení mj. provedla v oblasti nízkých frekvencí hodnocení expozice u elektrického svá ení v automobilovém pr myslu. V oblasti vysokých frekvencí se p evá ná ást hodnocení expozice týkala základnových stanic pro mobilní komunikaci. Dále provedla adu výpo etního hodnocení expozi ní situace v okolí intenzivních optických zdroj a radar v mikrovlnném pásmu. Ing. Jelínek se aktivn ú astnil (jako expert za R) jednání pracovní skupiny pro sociální otázky Rady Evropy k p ipravované sm rnici na ochranu zdraví zam stnanc p ed neionizujícím zá ením, která nahradí sm rnici 2004/40/EC. NRL se v rámci p ipomínkového ízení vyjad ovala k 9 normám typu SN. Národní referen ní pracovi t pro fyziologii a psychofyziologii práce se mj. v novalo hodnocení ergonomických rizik vedoucích k po kození pohybového aparátu. P ipravilo podklady pro sjednocení hygienických kritérií p iznávání n kterých nemocí z povolání (syndrom karpálního tunelu, syndrom kubitálního tunelu). Byly shromá d ny podklady k p íprav metodiky pro posuzování onemocn ním páte e jako nemoci z povolání. M ení v rámci ov ení podmínek vzniku nemoci z povolání byla provedena zejména pro kraje St edo eský a Jiho eský a Prahu. Uskute nila se studie pracovní zát e a ergonomie vytipovaných pracovi eské po ty. e ena byla problematika sjednocení kategorizace n kterých typ prací. P ipravena byla metodika pro úkol hlavního hygienika k problematice ergonomie pracovi zejména v automobilovém a elektrotechnickém pr myslu. 18/66

19 V roce 2012 pokra ovala 8. ro níkem sout Podnik podporující zdraví, p i ní se hodnotí aktivity, které podniky organizují pro své zam stnance nad rámec zákonných povinností. Celkový po et zam stnanc ú astnících se aktivit podpory zdraví v R vzrostl v tomto roce na pracovník. V roce 2012 se sout e zú astnilo 10 podnik, z toho 7 podnik bylo v kategorii velké (s po tem zam stnanc v t ím ne 250 osob) a 3 podniky pat ily mezi st ední ( zam stnanc ). Slavnostní udílení cen prob hlo v Kaiser tejnském paláci dne 23. íjna 2012, kde byl rovn vyhlá en 9. ro ník sout e pro rok Monitorování a výzkum vztah ivotních podmínek a zdraví V rámci Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva je v gesci Centra hygieny práce a pracovního léka ství subsystém VII: Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich d sledky. CHPPL se podílí na innosti t í informa ních systém : Expozice rizikovým faktor m práce je monitorována v Registru kategorizace prací ( KaPr ) a v Registru osob profesionáln exponovaných chemickým karcinogen m ( REGEX ). N které zdravotní dopady t chto expozic m ené výskytem nemocí z povolání, resp. ohro ení nemocí z povolání, jsou sledovány v Národním registru nemocí z povolání. KAPR: V souvislosti s kategorizací bylo poskytnuto 6 konzultací, v etn vyhledávání prací s methanolem. Pr b n byl aktualizován a dopl ován íselník chemických látek o nové hodnoty PEL a NPK-P doporu ené Komisí pro stanovení hodnot p ípustných expozi ních limit a nejvy ích p ípustných koncentrací v pracovním prost edí, která je z ízena v SZÚ. REGEX: Od roku 2009 jsou údaje vkládány do programu vytvo eného jako modul v informa ním systému KaPr. P esto e KHS mají sbírat data v rámci státního zdravotního dozoru, po ty registrovaných v databázi se mezi kraji výrazn li í, nejsou provád ny aktualizace a z t chto d vod nelze data pou ít k odhadu expozi ních trend ani k hodnocení zdravotních rizik. Národní registr nemocí z povolání: V roce 2012 bylo ohlá eno celkem p ípad profesionálních onemocn ní, z toho p ípad nemocí z povolání a 57 p ípad ohro ení nemocí z povolání. (Ve srovnání s rokem 2011 jde o významný pokles o 13 %). Bylo zpracováno 28 analýz dat pro r zné subjekty. Pokra ovaly p ípravné práce k p evedení Registru nemocí z povolání na jednotnou technologickou platformu ereg Výzkumná innost V roce 2012 e ili pracovníci CHPPL v oblasti pracovního léka ství celkem 7 grantových projekt, z toho 4 podporované agenturami tuzemskými (IGA MZ 1 projekt, GA M MT 1 projekt, GA AV R 1 projekt, GA R 1 projekt) a 3 mezinárodní projekty podporované Evropskou komisí. Dále byli zapojeni do projekt e ených na jiných odborných centrech SZÚ a v jiných institucích (AV R, 1. LF UK). Publikováno bylo 33 v deckých prací z tématického okruhu ochrany zdraví p i práci, 12 z nich v impaktovaných asopisech (celkový sou et impakt faktor je 24,228) Vzd lávání a výchova odborné a laické ve ejnosti V rámci akreditace pro uskute ování vzd lávacího programu pro specializa ní obor pracovní léka ství v ásti vzd lávacího programu (tj. hodnocení pracovního prost edí a pracovních inností a hodnocení zdravotních rizik p i práci) se na CHPPL kolili 2 léka i. 19/66

20 Bylo uspo ádáno 6 konzulta ních dn s tématikou pracovní léka ství a hygiena práce, fyzikální faktory pracovního prost edí, fyziologie a psychologie práce, nanomateriály a nanotechnologie z pohledu hygieny práce, podpora zdraví na pracovi ti ve velkých a malých podnicích a problematika chemické bezpe nosti na pracovi ti Jiné innosti hodné z etele CHPPL je od roku 1975 sídlem WHO spolupracujícího centra pro pracovní léka ství, které je zapojeno do celosv tové sít t chto V roce 2011 získalo redesignaci na dal í 4 roky. V sou asné dob je aktivn zapojeno do WHO Global Plan of Action on Workers Health dv ma projekty: (1) Lung Function Reduction Associated with Different Levels of Occupational Exposure to Asbestos Particles a (2) Czech National Occupational Health Profile. Indicators of Exposure and of Health Outcomes. Pracovníci CHPPL zastupují eskou republiku v ad mezinárodní organizací, jako jsou r zné pracovní skupiny Evropské komise, EUROSTAT, Committee for Risk Assessment of the European Chemicals Agency, Working Party on Manufactured Nanomaterials, and Expert Group for QSAR p i OECD, WHO International Advisory Committee on EMF, Scientific Committee on Emerging Health Risks, European Network Workplace Health Promotion aj. Odd lení pracovního léka ství poskytuje komplexní pracovn léka ské slu by 25 smluvním podnik m a SZÚ. Dal ím esti podnik m jsou specializovaná vy et ení poskytována na vy ádání. Komise PEL projednala a doporu ila expozi ní limity pro 8 látek a zpracovala p ipomínky k 14 návrh m SCOEL. Pracovníci CHPPL p sobí v tripartitní Pracovní skupin pro expozi ní limity chemických látek v pracovním prost edí p i Rad vlády pro BOZP. Více podrobností lze nalézt ve Zpráv o innosti Státního zdravotního ústavu v oblasti ochrany zdraví p i práci za rok Centrum podpory ve ejného zdraví Vedoucí centra: MUDr. Marie Nejedlá Pracovní tým: 37,956 pracovních úvazk Poslání Centra Posláním Centra je zaji t ní odborné metodické, výzkumné, vzd lávací, referen ní, koordina ní, expertizní, poradenské a konzulta ní innosti v oblasti podpory zdraví, primární prevence chronických neinfek ních onemocn ní a v hygien d tí a mladistvých. Jedná se p edev ím o tvorbu koncep ních materiál, spolupráci na tvorb zákonných norem, p ípravu stanovisek k zákonným dokument m a podklad pro dokumenty zdravotní politiky, spolupráci a p ípravu podklad a stanovisek ke strategiím ochrany a podpory zdraví, ú ast na jednáních odborných komisí a dal ích odborných orgán atd. Ve výzkumné innosti se centrum podílí na e ení národních (IGA, GA R, GA AV R) i mezinárodních projekt, jako i na realizaci interven ních projekt podpory zdraví v rámci MZ a M MT. Vzd lávací innost je realizována ú astí vysoko kolských u itel centra na pregraduální výuce (zvl. na 3. LF UK a FF UK v Praze), ale té vedením student postgraduálního doktorského studia a zaji ováním vzd lávacích akreditovaných kurs a seminá. 20/66

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Státní zdravotní ústav. Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Česká republika. Výroční zpráva. za rok 2015

Státní zdravotní ústav. Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Česká republika. Výroční zpráva. za rok 2015 Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Česká republika Výroční zpráva za rok 2015 Státní zdravotní ústav Praha, 2016 O B S A H 1 POSTAVENÍ A ÚKOLY SZÚ V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ...

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

"Novinky" v sytému autorizací

Novinky v sytému autorizací "Novinky" v sytému autorizací v ochraně veřejn ejného zdraví RNDr. Vítězslav V Jiřík Státn tní zdravotní ústav, Praha 1 Účel autorizace Účelem autorizace je zavést systém kvality a zvyšovat kvalitu většiny

Více

STATUT Endokrinologického ústavu

STATUT Endokrinologického ústavu STATUT Endokrinologického ústavu Článek I. Úvodní ustanovení 1. Endokrinologický ústav (dále jen EÚ ) je součástí zdravotnické soustavy podle 2 odst. 1 a 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ 74 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové Telefon: +420 495 058 111 Fax: +420 495 522 842 Internet: http://www.zuhk.cz Zdravotní ústav se sídlem v Hradci

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena - obor, který se zabývá zdravým způsobem života z hlediska jedince i společnosti a dodržováním pravidel tohoto způsobu. Epidemiologie - je vědy, která se zabývá výskytem

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Aktualizace je prováděna čtvrtletně.... 2... 4... 7... 8... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20...

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tento organizační řád upravuje organizační a řídicí strukturu součásti veřejné vysoké školy Fakulty chemické Vysokého

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností 1 Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)]

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)] RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2009 (26.11) (OR. en) 16006/09 SAN 314 MI 429 RECH 414 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 15618/09 SAN

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ snižování ZDRAVOTNÍCH NEROVNOSTÍ-PODPORA ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ OBSAH Cíle projektu... 1

Více

Zdravotní zabezpečení v přijímacích střediscích a zařízeních pro zajištění cizinců

Zdravotní zabezpečení v přijímacích střediscích a zařízeních pro zajištění cizinců Zdravotní zabezpečení v přijímacích střediscích a zařízeních pro zajištění cizinců Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu III. Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu I. Úvod Usnesením č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 schválila Bezpečnostní rada státu (dále

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Vzhledem k tomu, že nepřipadají v úvahu závažné dopady ani nelze očekávat ohrožení realizace některé státem

Více

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví Důvody předložení Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví Senát Parlamentu ČR usnesením č. 499 ze dne 26. ledna 2012, které bylo přijato v souvislosti s projednáváním

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

1. Prevence zubního kazu

1. Prevence zubního kazu NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ SZÚ 1. Prevence zubního kazu ZDRAVÝ ZOUBEK interaktivní preventivní program Program ZDRAVÝ ZOUBEK je určen pro děti MŠ a 1. - 4. třídu ZŠ (4 10 let). Zahrnuje interaktivní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. srpna 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 25. srpna 2003 VYHLÁŠKA č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 7. srpna 2003 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců b) personální

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Informace nakladatelství

Informace nakladatelství Informace nakladatelství Nabídka publikací Otevřený informační portál pro podnikovou ekologii a ŽP Povinnosti firem v podnikové ekologii Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie.

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty veterinárního

Více

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antibiotická politika je soubor opatření pro účinné a bezpečné používání antimikrobních látek v humánní i veterinární

Více

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL POPIS místního/regionálního systému realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Organizační zázemí zodpovědné osoby a pracovníci PZM a MA21;

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více