VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 září

2 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí za školní rok 2013/2014 (dále jen škola) Výroční zpráva byla zpracována v souladu s vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 255/2009 Sb. v následujícím členění: Obsah 1 Základní údaje o škole Identifikační údaje školy Postavení a činnost školy Základní údaje o činnosti Doplňující údaje o činnosti Řízení školy, vedení školy, školská rada Řízení školy Vedení školy a Školská rada Vybrané úspěchy školy Přehled oborů vzdělávání a návrh optimalizace Struktura tříd a oborů Žádosti o změny v rejstříku škol Návrh zřizovatele na optimalizaci škol Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogové školy Nepedagogičtí pracovníci Přijímací řízení Povinné přijímací zkoušky určené zřizovatelem Realizace pokynu zřizovatele Přijímací řízení na COP Přijímací řízení na obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Přijímací řízení na obory středního vzdělání s výučním listem: Přijímací řízení na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou-nástavby Přijímací řízení pro Vyšší odbornou školu Výsledky vzdělávání žáků Vyhodnocení prospěchu na konci šk.r. 2013/ Prospěch Chování Kázeňská a výchovná opatření Docházka Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky Výsledky absolutoria Vyšší odborné školy Práce s talentovanými žáky, osobní rozvoj a mimoškolní aktivity Odborné zájmy tématické akce a exkurze Odborné tématické akce Odborné exkurze Soutěže a projekty žáků Odborné soutěže

3 8.2.2 Sportovní soutěže Osobní rozvoj a mimoškolní aktivity Středoškolská odborná činnost Prevence rizikového chování, EVVO a výchovné poradenství Činnost Školního poradenského pracoviště a Školní výchovná rada Vymezení ŠPP Současné cíle ŠPP Primární prevence Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Boj proti násilí a rasové diskriminaci EVVO enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta Další vzdělávání pedagogů školy Vzdělávání učitelů formou samostudia Vzdělávání učitelů a managementu školy Státní maturity Vzdělávání lektorů dospělých Vzdělávání v oblasti prevence a EVVO Vzdělávání učitelů VVP Vzdělávání učitelů OP Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Nejvýznamnější aktivity v oblasti prezentace a propagace Ostatní aktivity v oblasti prezentace a propagace Prezentace v tisku Prezentace na veřejnosti burzy a návštěvy ZŠ Ostatní prezentační aktivity WEB stránky školy Informace o Školních vzdělávacích programech Další významné činnosti školy Výsledky inspekční činnosti ČŠI, kontrolní a hospitační činnost Kontroly České školní inspekce Komplexní kontroly ČŠI v předešlém období Kontroly ČŠI Ostatní kontroly Kontroly státních orgánů Kontroly projektů Kontrolní a hospitační činnost ve škole Zapojení do mezinárodních aktivit a programů Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty Význam zapojení COP do projektů Realizované projekty Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Spolupráce s odborovými organizacemi Generální partner školy Spolupráce se sociálními partnery Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, soudní spory. Stížnosti, petice a soudní spory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

4 17.2 Stížnosti, petice Soudní spory Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření Základní údaje o škole Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 byla zřízena na dobu neurčitou Jihočeským krajem, zřizovací listinou ze dne jako jeho příspěvková organizace. 1.1 Identifikační údaje školy Adresa zřizovatele: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice PSČ Veřejnoprávní korporace - IČ: Adresa školy: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421 Sezimovo Ústí PSČ Identifikační číslo školy: Daňové identifikační číslo: CZ Čísla účtů: /0600 GE Money Bank a.s., Tábor Adresy pro dálkový přístup: 4

5 Škola sdružuje: IZO: IZO: IZO: IZO: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Odloučená pracoviště školy: 1) Sezimovo Ústí II, Dukelská 639 2) Sezimovo Ústí II, Dukelská 640 3) Sezimovo Ústí II, Lipová 499 4) Sezimovo Ústí II, Pionýrů 641 5) Tábor, Angela Kančeva Postavení a činnost školy Základní údaje o činnosti Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu pravomocí daných zřizovací listinou. Odpovědnost školy vyplývá ze zákonných norem (zejména ze Školského zákona) a zřizovací listiny. Hlavní činností školy je poskytování středního vzdělání ve Střední škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech dále uvedených. Dále škola poskytuje stravování ve školní jídelně a ubytování v domovech mládeže. Současně škola poskytuje další činnosti dle zřizovací listiny, které jsou obecně specifikovány dále. Vzdělávací programy školy lze rozčlenit do tří směrů - strojírenského, elektrotechnického, ekonomického. Škola v širším pojetí hlavních a dalších činnostech zabezpečuje: 1) Vzdělávání žáků : - střední vzdělání s výučním listem - střední vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové střední vzdělání s maturitní zkouškou 2) Informačně vzdělávací středisko Jihočeského kraje - IVS Zahájilo činnost Předmětem činnosti je: - nová koncepce poradenských služeb MPSV k uplatnění na trhu práce - nabídka rekvalifikací - nabídka vzdělávání 3) Další vzdělávání: - školení, semináře a konference - rekvalifikační a odborné kurzy ve spolupráci s úřadem práce, podnikatelskými 5

6 subjekty a ostatními institucemi - další vzdělávání pedagogických pracovníků - činnosti autorizované osoby ověřování výsledků a uznávání dalšího vzdělávání pro vybrané profesní kvalifikace 4) Dále zabezpečuje: - veškeré činnosti a služby související s uvedenou hlavní činností, tzn. mimoškolní a zájmovou činnost, ubytování žáků a frekventantů kurzů, stravování a další služby. 5) Metodickou pomoc: - instruktorům praktického vyučování u zaměstnavatelů podílejících se na odborném výcviku žáků - při tvorbě školních vzdělávacích programů v rámci činnosti Regionálního konzultačního centra Jihočeského kraje 6) Odborné a poradenské služby: - poradenskou a informační činnost - ověřování základních a experimentálních pedagogických dokumentů včetně odborných vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky - certifikaci kvalifikačních dokladů - při realizaci profesních kvalifikačních zkoušek 6) Plní úkoly společného pracoviště - Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 7) Plní úkoly konzultačního střediska - Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, která realizuje ve škole bakalářský a magisterský studijní program Veřejná správa a regionální rozvoj Doplňující údaje o činnosti Studium i pro OZP Díky vybudovanému výtahu pro osoby s tělesným postižením a četnými úpravami interiérů umožnila škola bezbariérový přístup pro OZP. Zároveň bylo ve škole s podporou projektu ESF RAMPS VIP III zřízeno Školní poradenské pracoviště. Denně tak může být handicapovaným žákům k dispozici školní speciální pedagog a školní psycholog. V současné době škola nabízí osobám s tělesným postižením řadu vhodných vzdělávacích programů. Žáci s tělesným postižením jsou integrováni do řádné výuky běžných tříd. Ve školním roce 2013/14 byl v běžné výuce integrován jeden chlapec s těžkým postižením pohybového aparátu (vozíčkář). Díky vstřícnosti zřizovatele a práci Školního poradenského pracoviště mu byla poskytnuta asistentka pedagoga. Dalšími žáky s vážnými somatickými problémy, kteří byli integrováni do výuky byl jeden chlapec s těžkou vadou zraku (využívající kompenzační pomůcky podle pokynů SPC) a jeden chlapec s těžkou vadou srdce. 6

7 Integraci tělesně postižených žáků a občanů řeší samostatné projekty školy, naplňované od r (viz dále projekty školy). V systému komplexní péče se opíraly o Rehabilitační středisko nemocnice Tábor, asistenční službu SOANZ, Úřad práce, Pedagogicko psychologickou poradnu a organizace sdružující OZP. První byl realizován od roku 2004 v Akčním plánu rozvoje kraje, následné 4 projekty pak ve Společném regionálním operačním programu ESF. Školní jídelna a stravování Školní jídelna je umístěna přímo v budově školy a zajišťuje kompletní nabídku celodenní stravy pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky. Jídelna má 116 míst pro strávníky. Ve školním roce 2013/14 vařila školní kuchyně denně*) 507 obědů, 141 snídaní, 139 večeří a 31 druhých večeří (možnost pro ubytované žáky). Objednávky i výdej stravy jsou prováděny pomocí čipových identifikačních karet. Vybavení kuchyně dává možnost rozšíření na 1150 i více jídel. Na úseku stravování bylo 11 zaměstnanců, včetně vedoucí stravování. 1. Orientační tabulka pro šk.r. 2013/14: Počet jídelen Celková kapacita Počet strávníků*) Počet vařených jídel*) Počet zaměstnanců celkem *) = počítán průměrný počet strávníků a jídel v běžný pracovní den. Z počtu strávníků 734 bylo 465 žáků a studentů školy. 2 Řízení školy, vedení školy, školská rada Problematice vlastního řízení školy byla ze strany ředitele a vedení školy věnována ve školním roce 2013/14 maximální pozornost. Dokladem toho je i úspěšné naplňování zavedeného systému managementu kvality QMS. Již v předcházejícím období škola získala certifikát shody systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 ze dne Tento systém vyžadoval definování všech probíhajících procesů v rámci školy, jejich neustálé zlepšování ve všech činnostech. Škola získala certifikaci kvality na procesy vedení školy, teoretického vzdělávání a praktického vyučování a dále na mimoškolní činnosti. Ve dnech proběhl dozorový audit, kdy škola úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001:2009 na další období. Ve školním roce 2013/2014 pak škola plně využívala zavedený systém řízení, i když certifikát kvality již dozorový orgán v r nerevidoval. Systém je i nadále využíván a zlepšován a úspěšně zaveden i do samotné výuky žáků. V systému řízení managementu kvality věnovalo vedení školy největší pozornost procesům ve výuce včetně využití učebních pomůcek, a to jak po stránce personální, tak po stránce organizační a obsahové. 7

8 2.1 Řízení školy Jako hlavní článek řízení pracovali na úrovni vedení školy ředitel školy a jeho zástupci - vedoucí jednotlivých úseků. Metodicky i organizačně dále zajišťovali výuku pověření vedoucí učitelé dle odborných kabinetů. Na vedoucí pracovníky jsou přeneseny povinnosti a kompetence v řízení, a to jak pedagogické, tak i organizační a správní. Součástí systému řízení školy se staly pravidelné úterní konference jako prostor pro informace, diskuse, seznámení kolegů s aktivitami jiných úseků i drobnější organizační pokyny. Konference probíhaly každé úterý od 7:15 do 7:55 v aule školy a účastnili se jich všichni pedagogové. Z jednání jsou vedeny stručné zápisy. V souladu se zákonem vyhlásil zřizovatel školy v březnu 2012 výběrové řízení na místo ředitele školy. Do konkurzu se přihlásilo 5 uchazečů. V červnu 2012 obhájil stávající ředitel Ing. František Kamlach tuto pozici a byl Radou Jihočeského kraje potvrzen na další období do funkce. 2.2 Vedení školy a Školská rada Vedení školy je řídícím orgánem ředitele školy, který řeší a dále rozpracovává zásadní úkoly pro zajištění chodu školy jako vzdělávací instituce směřující k naplnění hlavních cílů této vzdělávací instituce. Hlavní cíle školy byly schváleny po projednání se Školskou radou. Ředitel školy: Ing. František Kamlach Ing. František Kamlach, , Mgr. Miloš Blecha, statutární zástupce ředitele teoretické vyučování a všeobecně vzdělávací předměty , Ing. Hana Petrů, zástupkyně ředitele školy další vzdělávání, aktivity celoživotního učení, IVS, ČVUT, ČZU Praha, projektové aktivity

9 Ing. Tomáš Vančura, zástupce ředitele školy teoretické vyučování strojírenské a elektrotechnické obory studia, oblast ICT , Ing. Jaroslav Svoboda, zástupce ředitele školy praktické vyučování praxe a odborný výcvik žáků, sociální partneři školy z oblasti firem, VOŠ , Roman Tikalský, vedoucí výchovy mimo vyučování ubytování žáků, mimoškolní aktivity žáků , Vlastimil Řezáč, vedoucí úseku správy zařízení školy správa zařízení školy , Ing. Irena Řežábková, vedoucí ekonomického úseku ekonomický úsek školy Školská rada SŠ + VOŠ Rada Jihočeského kraje dne usnesením č. 533/14/RK-39 potvrdila složení nové školské rady SŠ ve složení: Ing. Jan Javorský pedagog školy, předseda ŠR Mgr. Libuše Špinglová pedagožka školy Ing. Stanislav Licehamr zákonný zástupce žáků Jan Veselý zákonný zástupce žáků Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, Csc. za zřizovatele Ing. Pavel Kaczor, PhD. za zřizovatele Oproti minulému období byla na základě rozhodnutí zřizovatele v tomto období Školská rada SŠ a VOŠ sloučena. 9

10 3 Vybrané úspěchy školy Výroční zpráva 2013/2014 VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí Díky aktivitám v širokém spektru činností získala škola ve školním roce 2013/2014 řadu úspěchů. Z pohledu významu a naplňování strategie školy lze uvést: Po celý školní rok 2013/14 se na školu kontaktovaly nejrůznější instituce na základě nejvýznamnější prezentace školy na celonárodní úrovni-udělení Národní ceny kvality České republiky. Ředitel Ing. František Kamlach převzal toto ocenění dne ve Španělském sále Pražského hradu. Význam tohoto ocenění se pak jako červená nit promítal do zájmu institucí a firem o naši školu a následné zapojení do řady projektů, především v oblasti spolupráce s zaměstnavateli; Celostátně významná propagace školy proběhla ve dnech 15. a , kdy se konalo v pražské Betlémské kapli velké slavnostní shromáždění u příležitosti 150. výročí počátku výuky Strojírenství na ČVUT v Praze. Pan ředitel Kamlach před zástupci nejvyšších státních institucí převzal z rukou děkana ČVUT pamětní medaili za významnou spolupráci školy a fakulty strojní ČVUT Praha; V rámci realizace projektu Tvorba efektivního systému dalšího vzdělávání pro kvalitu a dostupnost (Solární energetické zdroje) v OPVK, oblast podpory 3.2 další vzdělávání, jehož cílem bylo vybavit 6 pracovišť alternativních zdrojů energie včetně školení v oblasti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie, kdy 5 učitelů OP školy absolvovalo 120 hodinový kurz k alternativním zdrojům a vytvořili kompletní podklady a didaktické materiály pro výuku 50 kurzů (na 142 hodin výuky); Projekt Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji V rámci Integrovaného operačního programu byla realizována nabídka a aktivity IVS v areálu COP. Škola tak v rámci své hlavní činnosti rozšířila aktivity směrem k uchazečům o zaměstnání v Jihočeském kraji a nabízí a zprostředkovává vzdělávání a rekvalifikace. Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí prostřednictvím školy nový koncept poradenského centra, jehož posláním je poradenství a nabídka vzdělávání k uplatnění se na trhu práce; Díky grantovému programu Jihočeského kraje byl školou realizován Stipendijní motivační program pro posílení motivace žáků vybraných učebních oborů. Finanční částkou ,- Kč bylo podpořeno 48 žáků oborů Obráběč kovů, Elektromechanik a Strojní mechanik; V rámci projektu ZVaS Zlepšení podmínek pro výuku a praktické dovednosti žáků v přírodovědných předmětech na SŠ, SOŠ a SOU v OP VK, jehož cílem je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ, SOŠ a SOU v Jihočeském kraji v přírodovědných předmětech (chemie, fyziky, matematiky a enviromentální výchovy) škola tak získá nové vybavení laboratoří pro výuku fyziky, biologie a EVVO v ceně ,- Kč Jedná se především o měřící čidla, notebooky a SW Edlab; 26 učitelů školy vytvořilo v rámci realizace projektu Tvorba DUM - Šablony 960 sad (DUM) elektronických studijních materiálů pro podporu výuky VVP i OP (učitelé VVP + OP), které pomohly k posílení aktivní výuky; Ocenění za spolupráci školy se zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi získala školní prezentace na výstavě Vzdělání a řemeslo. Výstava probíhala ve dnech až v areálu Výstaviště a.s. České Budějovice. Škola se svými partnery ČVUT Fakultou strojní a Fakultou elektrotechnickou prezentovala úroveň výuky technických předmětů a perspektivy technických oborů na COP. Své místo měl v expozici i generální partner školy - ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Temelín. Společný projekt tří škol a ČEZ, a.s. Jaderné elektrárny Temelín; 10

11 Úspěchy škole také přinesly její aktivity v oblasti celoživotního učení. Škola je tzv. autorizovanou osobou podle zákona o dalším vzdělávání a může tak vykonávat ověření výsledků předchozího vzdělávání a učení v dílčích kvalifikacích. Proběhly zkoušky profesních kvalifikací a 29 uchazečů získalo certifikát v 9 profesních kvalifikacích; 12 učitelů VOŠ bylo zapojeno do realizace projektu Tvorba elektronických studijních opor VOŠ OPORY. Bylo vytvořeno 25 výukových studijních opor po modulech se zaměřením na systém MOODLE- editace kurzů, doplnění materiálů, testy, zpětná vazba od studentů, zadávání úkolů. Soubor školení a seminářů pro 12 učitelů OP i VVP v rámci realizace projektu Tvorba elektronických studijních opor VOŠ. V rámci projektu OPORY bylo provedeno 6 školení se zaměřením na systém MOODLE- editace kurzů, doplnění materiálů, testy, zpětná vazba od studentů, zadávání úkolů. V rámci motivačního programu MŠMT Excelence MŠMT 2013 získali žáci, úspěšní ve sledovaných soutěžích celkem 7 bodů, což představuje získání finanční dotace pro podporu soutěží ve výši ,- Kč ; Experiment L+ H MŠMT novelizace Školského zákona přinesla možnost absolventům SŠ dosáhnout nového stupně vzdělání a ukončit střední vzdělání závěrečnou zkouškou s výučním listem i maturitní zkouškou. V ČR je realizováno pouze na 6 školách. Škola zpracovala pro MŠMT návrh řešení pro vybrané obory skupiny L a dne jí bylo pod č.j. MSMT-18477/ povoleno pokusné ověřování nového modelu L+H, který umožní žákům školy v oborech L získat ve 3.ročníku výuční list a ve 4. ročníku řádně maturovat. Ve školním roce 2013/14 poprvé proběhly ZZ žáků L oborů a tak 18 žáků postupuje do maturitního ročníku s výučním listem oboru Obráběč kovů / Mechanik elektrotechnik; Díky grantu Jihočeského kraje Rekonstrukce sektoru pro skok vysoký a vrh koulí, byl nákladem grandu 250 tis. Kč již vybudovaný lehkoatletický areál školy rozšířen o další moderní sportoviště na území školního hřiště v ulici Pionýrů v Sezimovo Ústí. RAMPS VIP III díky projektům ESF VIPI a VIP II Kariéra ve škole již řadu let pracuje komplexní Školní poradenské pracoviště. Škola byla zařazena i do následného projektu RAMPS-VIP III Rozvoj a podpora poradenských pracovišť a získala tak nejen podporu svého ŠPP, ale také financování školní psycholožky a školní speciální pedagožky, a to do Obsahově je pro šk.r. 2014/15 činnost ŠPP, školní psycholožky a školního speciálního pedagoga dál zabezpečena Rozvojovým programem MSMT-9621/ ; Akreditované středisko pro ECDL testování - škola ve školním roce 2013/14 rozšířila svou nabídku o počítačovou kvalifikaci dle konceptu ECDL-CZ. Koncept ECDL zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů, které umožňují přihlášeným osobám získat doklady o mezinárodně uznávané kvalifikaci pro práci s počítačem, tzv. evropský počítačový řidičák. Ve školním roce 2013/14 bylo do testování ECDL zapojeno 36 žáků COP, 19 učitelů COP a 5 uchazečů z jiných škol. Úplná osvědčení ECDL Core byla předána 7 učitelům a 4 žákům. Ostatní pokračují v programu; Modernizaci dílen a praktické výuky novými obráběcími a tvářecími stroji umožnila realizace projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu:cz.1.07/1.1.00/ ; Významnou prezentací školy na celorepublikové úrovni byl dvoustránkový článek Škola jako stavebnice v Učitelských novinách č.3/2014 s.10, s.11 UN Profil. Rozhovor redaktora 11

12 UN Petra Husníka a ředitele školy Ing. Kamlacha postupně představuje modulový systém výuky jako český unikát, 4 velkoplošné barevné fotografie představují COP jako moderní vzdělávací instituci; Projekt sportovních tříd od byla plně zahájena realizace projektu, který připravila COP společně s FC MAS Táborsko v novém ŠVP. Nabízí sportovcům nové zaměření oboru Ekonomika a podnikání Řízení sportu. Od jara 2012 je v rámci tato nabídka pro sportovce, kteří chtějí studovat obory zaměřené na řízení sportu zajímavou alternativou při výběru střední školy; Certifikované moduly podmínky pro vydání významného interního certifikátu splnilo celkem 218 žáků z 2., 3. a 4. ročníků. Certifikát se stal důležitým dokladem, který rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů COP a zaměstnavatelům popisuje konkrétní dovednosti, které zvládá; V závěru školního roku se škole podařilo zrealizovat projekt Snížení energetické náročnosti VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a zřizovatele byla vyměněna okna školy včetně zateplení pláště budovy s nákladem 6 mil. Kč. Také v oblasti odborných zájmů a soutěží škola získala řadu významných ocenění: 1. a 3 místo v soutěži programování PLC pod záštitou společnosti SCHNEIDER proběhla soutěž PLC programování při výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.; 1. a 2. místo v Double soutěži CNC programování pod záštitou společnosti Kovosvit proběhla soutěž CNC programování při výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích; 2 x 2.místo v soutěži KYBERROBOT na Technické univerzitě v Liberci náš žák Jan Záviš (ETS4) obsadil krásné 2. místo v soutěži KYBER ROBOT kategorie BIOLOID. Úspěch žáků školy umocnil Karel Chytra (ET3), který v kategorii Libovolný robot SŠ získal také 2. místo; 1. místo v krajské soutěži v programování projekt EXELENCE krajská soutěž v programování v kategoriích Vyšší programovací jazyky a v Tvorba www stránek. V kategorii Vyšší programovací jazyky obsadil náš žák třetího ročníku Jiří Košata, obor Informační technologie 1. místo; 1. místo; tři 2. místa a dvě 3. místa na Středoškolské odborné činnosti s výbornými výsledky reprezentovalo na krajské přehlídce SOČ 9 žáků školy; Ocenění na SREETECH ČVUT získal žák třetího ročníku oboru Elektrotechnika - počítače a robotika ocenění pořadatele za aktivní účast na přehlídce technických středoškolských projektů STRETECH na ČVUT Praha. Vystavoval svou konstrukci a řešení mobilního programovatelného robota; 1. místo v okresním přeboru ve fotbalu Pohár Josefa Masopusta a 1. místo v okresním přeboru ve florbalu; Čestné uznání v celostátní soutěži CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE NOVÝ SVĚT SPOLUPRÁCE získal tým žáků z oboru Ekonomika podnikání v prestižní celorepublikové soutěži, kterou v České republice pořádá organizace Junior Achievement na půdě Vysoké školy ekonomické Praha. 12

13 4 Přehled oborů vzdělávání a návrh optimalizace 4.1 Struktura tříd a oborů Třída Kód oboru Název oboru ŠVP Třídní učitel EP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání řízení sportu Ing. Miroslava Tročilová ESG M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika Elektrotechnika automatizace v energetice M/01 Strojírenství Počítačová grafika a animace ESM H/01 Elektromechanik pro Elektromechanik pro zařízení a přístroje zařízení a přístroje digitální technika H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik opravy, montáže a svařování ITM M/01 Informační technologie L/01 Mechanik elektrotechnik Informační technologie správa sítí a programování Montáž a servis průmyslových počítačů MP L/01 Mechanik seřizovač Mechanik programátor programování a obsluha technologických pracovišť OK H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů obsluha CNC strojů Ing. Antonín Juránek Mgr. Miloslav Fiala Mgr. Josef Čepička Mgr. Libuše Špinglová Mgr. Petra Jančíková POE L/51 Podnikání Podnikání Ing. Jiří Bumba L/52 Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika PO1A L/51 Podnikání Podnikání Mgr. Margita Šimečková PO1B L/51 Podnikání Podnikání EOK H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje digitální technika H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů obsluha CNC strojů H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik opravy, montáže a svařování Mgr. Jan Rybníček 13

14 EP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání řízení sportu Mgr. Marie Blafková M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - informatika ET M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika Elektrotechnika automatizace v energetice ISG M/01 Informační technologie Informační technologie správa sítí a programování M/01 Strojírenství Počítačová grafika a animace Ing. Václav Šedivý Ing. Jiří Šorm MP L/01 Mechanik seřizovač Mechanik programátor programování a obsluha technologických pracovišť Ing. Karel Knotek POE L/51 Podnikání Podnikání Mgr. Miluše L/52 Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika Ratzková PO2D L/51 Podnikání Podnikání Mgr. Jitka Nosková AEM H/0 Autoelektrikář Autoelektrikář - autotronik H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje digitální technika EOP H/01 Elektrikář Elektrikář programovatelné elektroinstalace H/01 Operátor skladování Operátor skladování logistika ESG M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - informatika M/01 Strojírenství Strojírenství počítačová grafika ET M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika IT M/01 Informační technologie Elektrotechnika - mechatronika Informační technologie správa sítí a programování Ing. Miloň Jedlička Ing. Jaromír Štěpánek Mgr. Taťána Horehleďová Ing. Miloš Rak Mgr. Jaroslav Pejša 14

15 MEP L/01 Mechanik seřizovač Mechanik programátor programování a obsluha technologických pracovišť L/01 Mechanik elektrotechnik Montáž a servis průmyslových počítačů Ing. Josef Machač PO3A L/51 Podnikání Podnikání Ing. Jan Javorský PO3B L/51 Podnikání Podnikání EP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - informatika ETS M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika M/01 Strojírenství Strojírenství počítačová grafika IT M/01 Informační technologie Informační technologie správa sítí a programování MEP L/01 Mechanik seřizovač Mech.seřizovač-progr. a obsluha technolog. pracovišť L/01 Mechanik elektrotechnik VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy Mechanik elektrotechnik počítačové řízení Mgr. Ludmila Vandová PhDr. Jiří Černý Mgr. Radka Šímová Ing. Alena Georgievová Ing. Jan Fuka Ing. Jiří Roubal, Ph.D. Ing. Vladimír Chalupa Počet žáků školy byl 705 (viz zahajovací výkaz) Forma studia Počet tříd Počet žáků Počet pedagog. pracovníků - učitelé*) Denní ,6 Nástavbové denní 2 49 Dálkové VOŠ ,8 CELKEM ,4 7,5 *) Přepočtených Počet pedagog. pracovníků vychovatelé; asist. pedagoga*) 15

16 Ve školním roce bylo odučeno vyučovacích hodin, z toho 3,45 % neaprobovaně. Externí pedagogové představovali z celkového přepočteného počtu 0,3 pracovníků = 0,54 %. 9 pedagogů (vyjma externistů) a 2 ostatních pracovníků školy mělo pracovní poměr na dobu určitou. 4.2 Žádosti o změny v rejstříku škol V souladu s 149, odst 1 a 2 a 147 odst. 1, písm. f Školského zákona škola požádala o provedení změny v rejstříku škol v mimořádném termínu následovně: Popis požadované změny: 1) Žádost o zařazení nového studijního oboru VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy v kombinované formě studia a 3 zaměřeních oboru Mechatronika Informační a řídící technika Automatizace v energetice. Důvodem byl zvýšený zájem zaměstnavatelů Jihočeského kraje o tyto absolventy a požadavek zájemců o jiné formy studia. Současně se žádostí byl předložen Akreditační komisi MŠMT nový vzdělávací program VOŠ. Akreditační komise MŠMT schválila akreditaci nového vzdělávacího programu OŠMT KÚ Jihočeského kraje provedlo změnu v rejstříku škol a povolení výuky nového oboru VOŠ k Výuky byla k zahájena. 4.3 Návrh zřizovatele na optimalizaci škol Dne byl škole zalán prostřednictvím OŠMT KÚ návrh radního pro oblast školství JUDr. Vytisky ve formě Optimalizační karty 6c, která byla navržena k zařazení do celkového komplexu 2. vlny optimalizace sítě škol a školských zařízení. Optimalizační karta 6c předpokládá sloučení VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421 a SŠ spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského Na základě žádosti JUDr. Vytisky a KÚ škola zpracovala koncepční rámcový návrh řešení navržené optimalizace s těmito závěry: Návrh je racionálním řešením současné situace odborného školství na táborsku; došlo by k úspoře 10 tříd; 12 úvazků učitele a 6 pracovníků vedení a správy školy; kapacita (včetně potřebných učeben a laboratoří) VOŠ, SŠ, COP by sloučení umožnila; náklady stěhování SŠ spojů a informatika do budov VOŠ, SŠ, COP by bylo možné zajistit z vlastních rozpočtů škol; nevznikl by problém se zajištěním realizace a dlouhodobé udržitelnosti probíhajících projektů OP VK; náklady na provoz škol by výrazně klesly a efektivita využití kapacit a budov se zvýšila. Koncepční rámcový návrh řešení navržené optimalizace škola předala JUDr. Vytiskovi. Projekt optimalizace 6c zatím nebyl realizován, je předmětem politických jednání a je zcela v kompetenci zřizovatele. 16

17 5 Personální zabezpečení činnosti školy Personální zabezpečení činnosti školy se i ve školním roce 2013/14 dařilo zajistit většinou aprobovanými učiteli školy. Čtyři učitelé absolvovali v průběhu školního roku další studium k doplnění kvalifikace. Především se jednalo o učitele odborných předmětů, kteří přišli do školy s titulem Ing. z firem s velkou praxí a doplňovali si pedagogické vzdělání. 5.1 Pedagogové školy Počet pedagogických pracovníků školy k byl 109,3, přepočtených 67,6 v následující struktuře: Funkce Počet*) Poznámka Ředitel, zástupci ředitele 4 Učitelé všeobecných předmětů 22,6 Učitelé odborných předmětů 26,1 Učitelé praktického Učitelé praxe a učitelé OV 6,8 vyučování Vychovatelé 7,5 Asistent pedagoga 0,7 Celkem: 67,6 Pozn.: *) přepočtených na celý úvazek 5.2 Nepedagogičtí pracovníci Počet nepedagogických pracovníků školy k byl 45, z toho v hlavní činnosti přepočtených 40,8 v následující struktuře: Úsek školy Počet prac. - fyzický Počet prac. *) Hlavní činnost Další vzdělávání; projekty 3 1,83 Stravování a ubytování 12 11,51 Správa školy 24 21,82 Ekonomický útvar 4 3,68 Administrace 2 1,96 CELKEM 45 40,8 *) přepočtených 17

18 6 Přijímací řízení Přijímací řízení ve školním roce výrazně ovlivnily 3 faktory. 1) Změna vyhlášky MŠMT a možnost podávat 2 přihlášky na SŠ 2) Pokračující silný demografický pokles žáků 9. tříd ZŠ 3) Malý zájem uchazečů o technické obory 6.1 Povinné přijímací zkoušky určené zřizovatelem Jihočeský kraj jako zřizovatel školy řešil celospolečenské problémy odrážející výše uvedené faktory a rozhodnutím rady JčK ze dne (sdělení VO č. 9/2013) stanovila odborným školám tuto povinnost: u ostatních středních škol formou realizace písemné přijímací zkoušky., příslušnou váhou hodnocení přijímací zkoušky minimálně ve výši 50% a prospěchu ze základní školy ve výši maximálně 50%. 6.2 Realizace pokynu zřizovatele Povinně zavedenou písemnou přijímací zkoušku naše škola respektovala a připravila pro maturitní obory přijímací zkoušky s následující kritéria a strukturou % [bodového] systému: a) 50 % Písemná zkouška Písemný test ze 2-3 předmětů dle zaměření oboru žáka (školy) b) 30% Zhodnocení prospěchu žáka ze ZŠ (8. třída a ½ 9. třídy) c) 20% Ústní zkouška pohovor 6.3 Přijímací řízení na COP Přijímací řízení: A. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. B. Obory středního vzdělání s výučním listem. C. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - určeno pro absolventy učebních oborů do l. ročníku nástavbového studia L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (denní forma) a L/51 PODNIKÁNÍ (denní a dálková forma). D. Pro studenty VOŠ, obor 26-4-N/01 ELEKTROTECHNIKA MECHATRONICKÉ SYSTÉMY Termíny přijímacího řízení: - 1. kolo obory H, M, L: kolo obory H, M, L: kolo nástavbového studia: kolo nástavbového studia: kolo přij. řízení na VOŠ:

19 6.3.1 Přijímací řízení na obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Přijímací řízení bylo společné. Žáci a uchazeči přihlášení na čtyřleté obory středního vzdělání konali přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládala: 1. Ze zhodnocení studijních výsledků ze základní školy (8. a 9. ročník) váha 30 %. 2. Písemné zkoušky profilového předmětu podle vybraného oboru studia formou testu váha 50 %. 3. Ústní pohovor váha 20 %, kde se hodnotilo: - výsledky soutěží a olympiád, - obecně technický a společensko-vědní přehled (podle oborů). 1. Zhodnocení studijních výsledků ze základní školy (8. a 9. ročník) bylo převedeno do bodové škály takto: Celkový průměr ze ZŠ Počet bodů 1,00 2, ,01-2, ,11-2, ,21-2, ,31-2, ,41-2, ,51-2, ,61-2, ,71-3, ,01-3, ,31 a níže 0 Žákovi a uchazeči, který byl hodnocen na základní školy v 8. a 9. ročníku známkou nedostatečný, bylo za každou tuto známku odečteno z celkového počtu 5 bodů. 2. Zhodnocení výsledků písemné části přijímací zkoušky z profilového předmětu, konané formou testu, bylo převedeno do bodové škály takto: Správné odpovědi - počet Počet bodů

20 Pod Zhodnocení výsledků ústního pohovoru přijímací zkoušky bylo převedeno do bodové škály takto: - výsledky soutěží a olympiád: 0 až 5 bodů - obecný technický a společensko-vědní přehled (podle oborů): 0 až 15 bodů Výsledky přijímacího řízení: Kód oboru Název oboru + ŠVP Forma studia Přihlášeno Přijatí na základě přijímací zkoušky Nepřijatí M/01 Informační technologie - správa sítí a programování DE M/ M/ L/ L/ M/01 Elektrotechnika - počítače a robotika DE Elektrotechnika - automatizace v energetice DE Strojírenství-počítačová grafika a animace DE Mechanik elektrotechnik - montáž a servis průmyslových počítačů DE Mechanik seřizovač - mechanik programátor programování a obsluha DE technologických pracovišť Ekonomika a podnikání informatika DE Ekonomika a podnikání řízení sportu DE Celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Přerov, 5. října 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Statistické údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více