VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 září

2 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí za školní rok 2013/2014 (dále jen škola) Výroční zpráva byla zpracována v souladu s vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 255/2009 Sb. v následujícím členění: Obsah 1 Základní údaje o škole Identifikační údaje školy Postavení a činnost školy Základní údaje o činnosti Doplňující údaje o činnosti Řízení školy, vedení školy, školská rada Řízení školy Vedení školy a Školská rada Vybrané úspěchy školy Přehled oborů vzdělávání a návrh optimalizace Struktura tříd a oborů Žádosti o změny v rejstříku škol Návrh zřizovatele na optimalizaci škol Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogové školy Nepedagogičtí pracovníci Přijímací řízení Povinné přijímací zkoušky určené zřizovatelem Realizace pokynu zřizovatele Přijímací řízení na COP Přijímací řízení na obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Přijímací řízení na obory středního vzdělání s výučním listem: Přijímací řízení na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou-nástavby Přijímací řízení pro Vyšší odbornou školu Výsledky vzdělávání žáků Vyhodnocení prospěchu na konci šk.r. 2013/ Prospěch Chování Kázeňská a výchovná opatření Docházka Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky Výsledky absolutoria Vyšší odborné školy Práce s talentovanými žáky, osobní rozvoj a mimoškolní aktivity Odborné zájmy tématické akce a exkurze Odborné tématické akce Odborné exkurze Soutěže a projekty žáků Odborné soutěže

3 8.2.2 Sportovní soutěže Osobní rozvoj a mimoškolní aktivity Středoškolská odborná činnost Prevence rizikového chování, EVVO a výchovné poradenství Činnost Školního poradenského pracoviště a Školní výchovná rada Vymezení ŠPP Současné cíle ŠPP Primární prevence Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Boj proti násilí a rasové diskriminaci EVVO enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta Další vzdělávání pedagogů školy Vzdělávání učitelů formou samostudia Vzdělávání učitelů a managementu školy Státní maturity Vzdělávání lektorů dospělých Vzdělávání v oblasti prevence a EVVO Vzdělávání učitelů VVP Vzdělávání učitelů OP Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Nejvýznamnější aktivity v oblasti prezentace a propagace Ostatní aktivity v oblasti prezentace a propagace Prezentace v tisku Prezentace na veřejnosti burzy a návštěvy ZŠ Ostatní prezentační aktivity WEB stránky školy Informace o Školních vzdělávacích programech Další významné činnosti školy Výsledky inspekční činnosti ČŠI, kontrolní a hospitační činnost Kontroly České školní inspekce Komplexní kontroly ČŠI v předešlém období Kontroly ČŠI Ostatní kontroly Kontroly státních orgánů Kontroly projektů Kontrolní a hospitační činnost ve škole Zapojení do mezinárodních aktivit a programů Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty Význam zapojení COP do projektů Realizované projekty Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Spolupráce s odborovými organizacemi Generální partner školy Spolupráce se sociálními partnery Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, soudní spory. Stížnosti, petice a soudní spory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

4 17.2 Stížnosti, petice Soudní spory Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření Základní údaje o škole Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 byla zřízena na dobu neurčitou Jihočeským krajem, zřizovací listinou ze dne jako jeho příspěvková organizace. 1.1 Identifikační údaje školy Adresa zřizovatele: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice PSČ Veřejnoprávní korporace - IČ: Adresa školy: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421 Sezimovo Ústí PSČ Identifikační číslo školy: Daňové identifikační číslo: CZ Čísla účtů: /0600 GE Money Bank a.s., Tábor Adresy pro dálkový přístup: 4

5 Škola sdružuje: IZO: IZO: IZO: IZO: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Odloučená pracoviště školy: 1) Sezimovo Ústí II, Dukelská 639 2) Sezimovo Ústí II, Dukelská 640 3) Sezimovo Ústí II, Lipová 499 4) Sezimovo Ústí II, Pionýrů 641 5) Tábor, Angela Kančeva Postavení a činnost školy Základní údaje o činnosti Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu pravomocí daných zřizovací listinou. Odpovědnost školy vyplývá ze zákonných norem (zejména ze Školského zákona) a zřizovací listiny. Hlavní činností školy je poskytování středního vzdělání ve Střední škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech dále uvedených. Dále škola poskytuje stravování ve školní jídelně a ubytování v domovech mládeže. Současně škola poskytuje další činnosti dle zřizovací listiny, které jsou obecně specifikovány dále. Vzdělávací programy školy lze rozčlenit do tří směrů - strojírenského, elektrotechnického, ekonomického. Škola v širším pojetí hlavních a dalších činnostech zabezpečuje: 1) Vzdělávání žáků : - střední vzdělání s výučním listem - střední vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové střední vzdělání s maturitní zkouškou 2) Informačně vzdělávací středisko Jihočeského kraje - IVS Zahájilo činnost Předmětem činnosti je: - nová koncepce poradenských služeb MPSV k uplatnění na trhu práce - nabídka rekvalifikací - nabídka vzdělávání 3) Další vzdělávání: - školení, semináře a konference - rekvalifikační a odborné kurzy ve spolupráci s úřadem práce, podnikatelskými 5

6 subjekty a ostatními institucemi - další vzdělávání pedagogických pracovníků - činnosti autorizované osoby ověřování výsledků a uznávání dalšího vzdělávání pro vybrané profesní kvalifikace 4) Dále zabezpečuje: - veškeré činnosti a služby související s uvedenou hlavní činností, tzn. mimoškolní a zájmovou činnost, ubytování žáků a frekventantů kurzů, stravování a další služby. 5) Metodickou pomoc: - instruktorům praktického vyučování u zaměstnavatelů podílejících se na odborném výcviku žáků - při tvorbě školních vzdělávacích programů v rámci činnosti Regionálního konzultačního centra Jihočeského kraje 6) Odborné a poradenské služby: - poradenskou a informační činnost - ověřování základních a experimentálních pedagogických dokumentů včetně odborných vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky - certifikaci kvalifikačních dokladů - při realizaci profesních kvalifikačních zkoušek 6) Plní úkoly společného pracoviště - Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 7) Plní úkoly konzultačního střediska - Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, která realizuje ve škole bakalářský a magisterský studijní program Veřejná správa a regionální rozvoj Doplňující údaje o činnosti Studium i pro OZP Díky vybudovanému výtahu pro osoby s tělesným postižením a četnými úpravami interiérů umožnila škola bezbariérový přístup pro OZP. Zároveň bylo ve škole s podporou projektu ESF RAMPS VIP III zřízeno Školní poradenské pracoviště. Denně tak může být handicapovaným žákům k dispozici školní speciální pedagog a školní psycholog. V současné době škola nabízí osobám s tělesným postižením řadu vhodných vzdělávacích programů. Žáci s tělesným postižením jsou integrováni do řádné výuky běžných tříd. Ve školním roce 2013/14 byl v běžné výuce integrován jeden chlapec s těžkým postižením pohybového aparátu (vozíčkář). Díky vstřícnosti zřizovatele a práci Školního poradenského pracoviště mu byla poskytnuta asistentka pedagoga. Dalšími žáky s vážnými somatickými problémy, kteří byli integrováni do výuky byl jeden chlapec s těžkou vadou zraku (využívající kompenzační pomůcky podle pokynů SPC) a jeden chlapec s těžkou vadou srdce. 6

7 Integraci tělesně postižených žáků a občanů řeší samostatné projekty školy, naplňované od r (viz dále projekty školy). V systému komplexní péče se opíraly o Rehabilitační středisko nemocnice Tábor, asistenční službu SOANZ, Úřad práce, Pedagogicko psychologickou poradnu a organizace sdružující OZP. První byl realizován od roku 2004 v Akčním plánu rozvoje kraje, následné 4 projekty pak ve Společném regionálním operačním programu ESF. Školní jídelna a stravování Školní jídelna je umístěna přímo v budově školy a zajišťuje kompletní nabídku celodenní stravy pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky. Jídelna má 116 míst pro strávníky. Ve školním roce 2013/14 vařila školní kuchyně denně*) 507 obědů, 141 snídaní, 139 večeří a 31 druhých večeří (možnost pro ubytované žáky). Objednávky i výdej stravy jsou prováděny pomocí čipových identifikačních karet. Vybavení kuchyně dává možnost rozšíření na 1150 i více jídel. Na úseku stravování bylo 11 zaměstnanců, včetně vedoucí stravování. 1. Orientační tabulka pro šk.r. 2013/14: Počet jídelen Celková kapacita Počet strávníků*) Počet vařených jídel*) Počet zaměstnanců celkem *) = počítán průměrný počet strávníků a jídel v běžný pracovní den. Z počtu strávníků 734 bylo 465 žáků a studentů školy. 2 Řízení školy, vedení školy, školská rada Problematice vlastního řízení školy byla ze strany ředitele a vedení školy věnována ve školním roce 2013/14 maximální pozornost. Dokladem toho je i úspěšné naplňování zavedeného systému managementu kvality QMS. Již v předcházejícím období škola získala certifikát shody systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 ze dne Tento systém vyžadoval definování všech probíhajících procesů v rámci školy, jejich neustálé zlepšování ve všech činnostech. Škola získala certifikaci kvality na procesy vedení školy, teoretického vzdělávání a praktického vyučování a dále na mimoškolní činnosti. Ve dnech proběhl dozorový audit, kdy škola úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001:2009 na další období. Ve školním roce 2013/2014 pak škola plně využívala zavedený systém řízení, i když certifikát kvality již dozorový orgán v r nerevidoval. Systém je i nadále využíván a zlepšován a úspěšně zaveden i do samotné výuky žáků. V systému řízení managementu kvality věnovalo vedení školy největší pozornost procesům ve výuce včetně využití učebních pomůcek, a to jak po stránce personální, tak po stránce organizační a obsahové. 7

8 2.1 Řízení školy Jako hlavní článek řízení pracovali na úrovni vedení školy ředitel školy a jeho zástupci - vedoucí jednotlivých úseků. Metodicky i organizačně dále zajišťovali výuku pověření vedoucí učitelé dle odborných kabinetů. Na vedoucí pracovníky jsou přeneseny povinnosti a kompetence v řízení, a to jak pedagogické, tak i organizační a správní. Součástí systému řízení školy se staly pravidelné úterní konference jako prostor pro informace, diskuse, seznámení kolegů s aktivitami jiných úseků i drobnější organizační pokyny. Konference probíhaly každé úterý od 7:15 do 7:55 v aule školy a účastnili se jich všichni pedagogové. Z jednání jsou vedeny stručné zápisy. V souladu se zákonem vyhlásil zřizovatel školy v březnu 2012 výběrové řízení na místo ředitele školy. Do konkurzu se přihlásilo 5 uchazečů. V červnu 2012 obhájil stávající ředitel Ing. František Kamlach tuto pozici a byl Radou Jihočeského kraje potvrzen na další období do funkce. 2.2 Vedení školy a Školská rada Vedení školy je řídícím orgánem ředitele školy, který řeší a dále rozpracovává zásadní úkoly pro zajištění chodu školy jako vzdělávací instituce směřující k naplnění hlavních cílů této vzdělávací instituce. Hlavní cíle školy byly schváleny po projednání se Školskou radou. Ředitel školy: Ing. František Kamlach Ing. František Kamlach, , Mgr. Miloš Blecha, statutární zástupce ředitele teoretické vyučování a všeobecně vzdělávací předměty , Ing. Hana Petrů, zástupkyně ředitele školy další vzdělávání, aktivity celoživotního učení, IVS, ČVUT, ČZU Praha, projektové aktivity

9 Ing. Tomáš Vančura, zástupce ředitele školy teoretické vyučování strojírenské a elektrotechnické obory studia, oblast ICT , Ing. Jaroslav Svoboda, zástupce ředitele školy praktické vyučování praxe a odborný výcvik žáků, sociální partneři školy z oblasti firem, VOŠ , Roman Tikalský, vedoucí výchovy mimo vyučování ubytování žáků, mimoškolní aktivity žáků , Vlastimil Řezáč, vedoucí úseku správy zařízení školy správa zařízení školy , Ing. Irena Řežábková, vedoucí ekonomického úseku ekonomický úsek školy Školská rada SŠ + VOŠ Rada Jihočeského kraje dne usnesením č. 533/14/RK-39 potvrdila složení nové školské rady SŠ ve složení: Ing. Jan Javorský pedagog školy, předseda ŠR Mgr. Libuše Špinglová pedagožka školy Ing. Stanislav Licehamr zákonný zástupce žáků Jan Veselý zákonný zástupce žáků Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, Csc. za zřizovatele Ing. Pavel Kaczor, PhD. za zřizovatele Oproti minulému období byla na základě rozhodnutí zřizovatele v tomto období Školská rada SŠ a VOŠ sloučena. 9

10 3 Vybrané úspěchy školy Výroční zpráva 2013/2014 VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí Díky aktivitám v širokém spektru činností získala škola ve školním roce 2013/2014 řadu úspěchů. Z pohledu významu a naplňování strategie školy lze uvést: Po celý školní rok 2013/14 se na školu kontaktovaly nejrůznější instituce na základě nejvýznamnější prezentace školy na celonárodní úrovni-udělení Národní ceny kvality České republiky. Ředitel Ing. František Kamlach převzal toto ocenění dne ve Španělském sále Pražského hradu. Význam tohoto ocenění se pak jako červená nit promítal do zájmu institucí a firem o naši školu a následné zapojení do řady projektů, především v oblasti spolupráce s zaměstnavateli; Celostátně významná propagace školy proběhla ve dnech 15. a , kdy se konalo v pražské Betlémské kapli velké slavnostní shromáždění u příležitosti 150. výročí počátku výuky Strojírenství na ČVUT v Praze. Pan ředitel Kamlach před zástupci nejvyšších státních institucí převzal z rukou děkana ČVUT pamětní medaili za významnou spolupráci školy a fakulty strojní ČVUT Praha; V rámci realizace projektu Tvorba efektivního systému dalšího vzdělávání pro kvalitu a dostupnost (Solární energetické zdroje) v OPVK, oblast podpory 3.2 další vzdělávání, jehož cílem bylo vybavit 6 pracovišť alternativních zdrojů energie včetně školení v oblasti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie, kdy 5 učitelů OP školy absolvovalo 120 hodinový kurz k alternativním zdrojům a vytvořili kompletní podklady a didaktické materiály pro výuku 50 kurzů (na 142 hodin výuky); Projekt Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji V rámci Integrovaného operačního programu byla realizována nabídka a aktivity IVS v areálu COP. Škola tak v rámci své hlavní činnosti rozšířila aktivity směrem k uchazečům o zaměstnání v Jihočeském kraji a nabízí a zprostředkovává vzdělávání a rekvalifikace. Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí prostřednictvím školy nový koncept poradenského centra, jehož posláním je poradenství a nabídka vzdělávání k uplatnění se na trhu práce; Díky grantovému programu Jihočeského kraje byl školou realizován Stipendijní motivační program pro posílení motivace žáků vybraných učebních oborů. Finanční částkou ,- Kč bylo podpořeno 48 žáků oborů Obráběč kovů, Elektromechanik a Strojní mechanik; V rámci projektu ZVaS Zlepšení podmínek pro výuku a praktické dovednosti žáků v přírodovědných předmětech na SŠ, SOŠ a SOU v OP VK, jehož cílem je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ, SOŠ a SOU v Jihočeském kraji v přírodovědných předmětech (chemie, fyziky, matematiky a enviromentální výchovy) škola tak získá nové vybavení laboratoří pro výuku fyziky, biologie a EVVO v ceně ,- Kč Jedná se především o měřící čidla, notebooky a SW Edlab; 26 učitelů školy vytvořilo v rámci realizace projektu Tvorba DUM - Šablony 960 sad (DUM) elektronických studijních materiálů pro podporu výuky VVP i OP (učitelé VVP + OP), které pomohly k posílení aktivní výuky; Ocenění za spolupráci školy se zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi získala školní prezentace na výstavě Vzdělání a řemeslo. Výstava probíhala ve dnech až v areálu Výstaviště a.s. České Budějovice. Škola se svými partnery ČVUT Fakultou strojní a Fakultou elektrotechnickou prezentovala úroveň výuky technických předmětů a perspektivy technických oborů na COP. Své místo měl v expozici i generální partner školy - ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Temelín. Společný projekt tří škol a ČEZ, a.s. Jaderné elektrárny Temelín; 10

11 Úspěchy škole také přinesly její aktivity v oblasti celoživotního učení. Škola je tzv. autorizovanou osobou podle zákona o dalším vzdělávání a může tak vykonávat ověření výsledků předchozího vzdělávání a učení v dílčích kvalifikacích. Proběhly zkoušky profesních kvalifikací a 29 uchazečů získalo certifikát v 9 profesních kvalifikacích; 12 učitelů VOŠ bylo zapojeno do realizace projektu Tvorba elektronických studijních opor VOŠ OPORY. Bylo vytvořeno 25 výukových studijních opor po modulech se zaměřením na systém MOODLE- editace kurzů, doplnění materiálů, testy, zpětná vazba od studentů, zadávání úkolů. Soubor školení a seminářů pro 12 učitelů OP i VVP v rámci realizace projektu Tvorba elektronických studijních opor VOŠ. V rámci projektu OPORY bylo provedeno 6 školení se zaměřením na systém MOODLE- editace kurzů, doplnění materiálů, testy, zpětná vazba od studentů, zadávání úkolů. V rámci motivačního programu MŠMT Excelence MŠMT 2013 získali žáci, úspěšní ve sledovaných soutěžích celkem 7 bodů, což představuje získání finanční dotace pro podporu soutěží ve výši ,- Kč ; Experiment L+ H MŠMT novelizace Školského zákona přinesla možnost absolventům SŠ dosáhnout nového stupně vzdělání a ukončit střední vzdělání závěrečnou zkouškou s výučním listem i maturitní zkouškou. V ČR je realizováno pouze na 6 školách. Škola zpracovala pro MŠMT návrh řešení pro vybrané obory skupiny L a dne jí bylo pod č.j. MSMT-18477/ povoleno pokusné ověřování nového modelu L+H, který umožní žákům školy v oborech L získat ve 3.ročníku výuční list a ve 4. ročníku řádně maturovat. Ve školním roce 2013/14 poprvé proběhly ZZ žáků L oborů a tak 18 žáků postupuje do maturitního ročníku s výučním listem oboru Obráběč kovů / Mechanik elektrotechnik; Díky grantu Jihočeského kraje Rekonstrukce sektoru pro skok vysoký a vrh koulí, byl nákladem grandu 250 tis. Kč již vybudovaný lehkoatletický areál školy rozšířen o další moderní sportoviště na území školního hřiště v ulici Pionýrů v Sezimovo Ústí. RAMPS VIP III díky projektům ESF VIPI a VIP II Kariéra ve škole již řadu let pracuje komplexní Školní poradenské pracoviště. Škola byla zařazena i do následného projektu RAMPS-VIP III Rozvoj a podpora poradenských pracovišť a získala tak nejen podporu svého ŠPP, ale také financování školní psycholožky a školní speciální pedagožky, a to do Obsahově je pro šk.r. 2014/15 činnost ŠPP, školní psycholožky a školního speciálního pedagoga dál zabezpečena Rozvojovým programem MSMT-9621/ ; Akreditované středisko pro ECDL testování - škola ve školním roce 2013/14 rozšířila svou nabídku o počítačovou kvalifikaci dle konceptu ECDL-CZ. Koncept ECDL zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů, které umožňují přihlášeným osobám získat doklady o mezinárodně uznávané kvalifikaci pro práci s počítačem, tzv. evropský počítačový řidičák. Ve školním roce 2013/14 bylo do testování ECDL zapojeno 36 žáků COP, 19 učitelů COP a 5 uchazečů z jiných škol. Úplná osvědčení ECDL Core byla předána 7 učitelům a 4 žákům. Ostatní pokračují v programu; Modernizaci dílen a praktické výuky novými obráběcími a tvářecími stroji umožnila realizace projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu:cz.1.07/1.1.00/ ; Významnou prezentací školy na celorepublikové úrovni byl dvoustránkový článek Škola jako stavebnice v Učitelských novinách č.3/2014 s.10, s.11 UN Profil. Rozhovor redaktora 11

12 UN Petra Husníka a ředitele školy Ing. Kamlacha postupně představuje modulový systém výuky jako český unikát, 4 velkoplošné barevné fotografie představují COP jako moderní vzdělávací instituci; Projekt sportovních tříd od byla plně zahájena realizace projektu, který připravila COP společně s FC MAS Táborsko v novém ŠVP. Nabízí sportovcům nové zaměření oboru Ekonomika a podnikání Řízení sportu. Od jara 2012 je v rámci tato nabídka pro sportovce, kteří chtějí studovat obory zaměřené na řízení sportu zajímavou alternativou při výběru střední školy; Certifikované moduly podmínky pro vydání významného interního certifikátu splnilo celkem 218 žáků z 2., 3. a 4. ročníků. Certifikát se stal důležitým dokladem, který rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů COP a zaměstnavatelům popisuje konkrétní dovednosti, které zvládá; V závěru školního roku se škole podařilo zrealizovat projekt Snížení energetické náročnosti VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a zřizovatele byla vyměněna okna školy včetně zateplení pláště budovy s nákladem 6 mil. Kč. Také v oblasti odborných zájmů a soutěží škola získala řadu významných ocenění: 1. a 3 místo v soutěži programování PLC pod záštitou společnosti SCHNEIDER proběhla soutěž PLC programování při výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.; 1. a 2. místo v Double soutěži CNC programování pod záštitou společnosti Kovosvit proběhla soutěž CNC programování při výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích; 2 x 2.místo v soutěži KYBERROBOT na Technické univerzitě v Liberci náš žák Jan Záviš (ETS4) obsadil krásné 2. místo v soutěži KYBER ROBOT kategorie BIOLOID. Úspěch žáků školy umocnil Karel Chytra (ET3), který v kategorii Libovolný robot SŠ získal také 2. místo; 1. místo v krajské soutěži v programování projekt EXELENCE krajská soutěž v programování v kategoriích Vyšší programovací jazyky a v Tvorba www stránek. V kategorii Vyšší programovací jazyky obsadil náš žák třetího ročníku Jiří Košata, obor Informační technologie 1. místo; 1. místo; tři 2. místa a dvě 3. místa na Středoškolské odborné činnosti s výbornými výsledky reprezentovalo na krajské přehlídce SOČ 9 žáků školy; Ocenění na SREETECH ČVUT získal žák třetího ročníku oboru Elektrotechnika - počítače a robotika ocenění pořadatele za aktivní účast na přehlídce technických středoškolských projektů STRETECH na ČVUT Praha. Vystavoval svou konstrukci a řešení mobilního programovatelného robota; 1. místo v okresním přeboru ve fotbalu Pohár Josefa Masopusta a 1. místo v okresním přeboru ve florbalu; Čestné uznání v celostátní soutěži CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE NOVÝ SVĚT SPOLUPRÁCE získal tým žáků z oboru Ekonomika podnikání v prestižní celorepublikové soutěži, kterou v České republice pořádá organizace Junior Achievement na půdě Vysoké školy ekonomické Praha. 12

13 4 Přehled oborů vzdělávání a návrh optimalizace 4.1 Struktura tříd a oborů Třída Kód oboru Název oboru ŠVP Třídní učitel EP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání řízení sportu Ing. Miroslava Tročilová ESG M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika Elektrotechnika automatizace v energetice M/01 Strojírenství Počítačová grafika a animace ESM H/01 Elektromechanik pro Elektromechanik pro zařízení a přístroje zařízení a přístroje digitální technika H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik opravy, montáže a svařování ITM M/01 Informační technologie L/01 Mechanik elektrotechnik Informační technologie správa sítí a programování Montáž a servis průmyslových počítačů MP L/01 Mechanik seřizovač Mechanik programátor programování a obsluha technologických pracovišť OK H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů obsluha CNC strojů Ing. Antonín Juránek Mgr. Miloslav Fiala Mgr. Josef Čepička Mgr. Libuše Špinglová Mgr. Petra Jančíková POE L/51 Podnikání Podnikání Ing. Jiří Bumba L/52 Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika PO1A L/51 Podnikání Podnikání Mgr. Margita Šimečková PO1B L/51 Podnikání Podnikání EOK H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje digitální technika H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů obsluha CNC strojů H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik opravy, montáže a svařování Mgr. Jan Rybníček 13

14 EP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání řízení sportu Mgr. Marie Blafková M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - informatika ET M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika Elektrotechnika automatizace v energetice ISG M/01 Informační technologie Informační technologie správa sítí a programování M/01 Strojírenství Počítačová grafika a animace Ing. Václav Šedivý Ing. Jiří Šorm MP L/01 Mechanik seřizovač Mechanik programátor programování a obsluha technologických pracovišť Ing. Karel Knotek POE L/51 Podnikání Podnikání Mgr. Miluše L/52 Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika Ratzková PO2D L/51 Podnikání Podnikání Mgr. Jitka Nosková AEM H/0 Autoelektrikář Autoelektrikář - autotronik H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje digitální technika EOP H/01 Elektrikář Elektrikář programovatelné elektroinstalace H/01 Operátor skladování Operátor skladování logistika ESG M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - informatika M/01 Strojírenství Strojírenství počítačová grafika ET M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika IT M/01 Informační technologie Elektrotechnika - mechatronika Informační technologie správa sítí a programování Ing. Miloň Jedlička Ing. Jaromír Štěpánek Mgr. Taťána Horehleďová Ing. Miloš Rak Mgr. Jaroslav Pejša 14

15 MEP L/01 Mechanik seřizovač Mechanik programátor programování a obsluha technologických pracovišť L/01 Mechanik elektrotechnik Montáž a servis průmyslových počítačů Ing. Josef Machač PO3A L/51 Podnikání Podnikání Ing. Jan Javorský PO3B L/51 Podnikání Podnikání EP M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání - informatika ETS M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika počítače a robotika M/01 Strojírenství Strojírenství počítačová grafika IT M/01 Informační technologie Informační technologie správa sítí a programování MEP L/01 Mechanik seřizovač Mech.seřizovač-progr. a obsluha technolog. pracovišť L/01 Mechanik elektrotechnik VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy Mechanik elektrotechnik počítačové řízení Mgr. Ludmila Vandová PhDr. Jiří Černý Mgr. Radka Šímová Ing. Alena Georgievová Ing. Jan Fuka Ing. Jiří Roubal, Ph.D. Ing. Vladimír Chalupa Počet žáků školy byl 705 (viz zahajovací výkaz) Forma studia Počet tříd Počet žáků Počet pedagog. pracovníků - učitelé*) Denní ,6 Nástavbové denní 2 49 Dálkové VOŠ ,8 CELKEM ,4 7,5 *) Přepočtených Počet pedagog. pracovníků vychovatelé; asist. pedagoga*) 15

16 Ve školním roce bylo odučeno vyučovacích hodin, z toho 3,45 % neaprobovaně. Externí pedagogové představovali z celkového přepočteného počtu 0,3 pracovníků = 0,54 %. 9 pedagogů (vyjma externistů) a 2 ostatních pracovníků školy mělo pracovní poměr na dobu určitou. 4.2 Žádosti o změny v rejstříku škol V souladu s 149, odst 1 a 2 a 147 odst. 1, písm. f Školského zákona škola požádala o provedení změny v rejstříku škol v mimořádném termínu následovně: Popis požadované změny: 1) Žádost o zařazení nového studijního oboru VOŠ N/01 Elektrotechnika mechatronické systémy v kombinované formě studia a 3 zaměřeních oboru Mechatronika Informační a řídící technika Automatizace v energetice. Důvodem byl zvýšený zájem zaměstnavatelů Jihočeského kraje o tyto absolventy a požadavek zájemců o jiné formy studia. Současně se žádostí byl předložen Akreditační komisi MŠMT nový vzdělávací program VOŠ. Akreditační komise MŠMT schválila akreditaci nového vzdělávacího programu OŠMT KÚ Jihočeského kraje provedlo změnu v rejstříku škol a povolení výuky nového oboru VOŠ k Výuky byla k zahájena. 4.3 Návrh zřizovatele na optimalizaci škol Dne byl škole zalán prostřednictvím OŠMT KÚ návrh radního pro oblast školství JUDr. Vytisky ve formě Optimalizační karty 6c, která byla navržena k zařazení do celkového komplexu 2. vlny optimalizace sítě škol a školských zařízení. Optimalizační karta 6c předpokládá sloučení VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421 a SŠ spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského Na základě žádosti JUDr. Vytisky a KÚ škola zpracovala koncepční rámcový návrh řešení navržené optimalizace s těmito závěry: Návrh je racionálním řešením současné situace odborného školství na táborsku; došlo by k úspoře 10 tříd; 12 úvazků učitele a 6 pracovníků vedení a správy školy; kapacita (včetně potřebných učeben a laboratoří) VOŠ, SŠ, COP by sloučení umožnila; náklady stěhování SŠ spojů a informatika do budov VOŠ, SŠ, COP by bylo možné zajistit z vlastních rozpočtů škol; nevznikl by problém se zajištěním realizace a dlouhodobé udržitelnosti probíhajících projektů OP VK; náklady na provoz škol by výrazně klesly a efektivita využití kapacit a budov se zvýšila. Koncepční rámcový návrh řešení navržené optimalizace škola předala JUDr. Vytiskovi. Projekt optimalizace 6c zatím nebyl realizován, je předmětem politických jednání a je zcela v kompetenci zřizovatele. 16

17 5 Personální zabezpečení činnosti školy Personální zabezpečení činnosti školy se i ve školním roce 2013/14 dařilo zajistit většinou aprobovanými učiteli školy. Čtyři učitelé absolvovali v průběhu školního roku další studium k doplnění kvalifikace. Především se jednalo o učitele odborných předmětů, kteří přišli do školy s titulem Ing. z firem s velkou praxí a doplňovali si pedagogické vzdělání. 5.1 Pedagogové školy Počet pedagogických pracovníků školy k byl 109,3, přepočtených 67,6 v následující struktuře: Funkce Počet*) Poznámka Ředitel, zástupci ředitele 4 Učitelé všeobecných předmětů 22,6 Učitelé odborných předmětů 26,1 Učitelé praktického Učitelé praxe a učitelé OV 6,8 vyučování Vychovatelé 7,5 Asistent pedagoga 0,7 Celkem: 67,6 Pozn.: *) přepočtených na celý úvazek 5.2 Nepedagogičtí pracovníci Počet nepedagogických pracovníků školy k byl 45, z toho v hlavní činnosti přepočtených 40,8 v následující struktuře: Úsek školy Počet prac. - fyzický Počet prac. *) Hlavní činnost Další vzdělávání; projekty 3 1,83 Stravování a ubytování 12 11,51 Správa školy 24 21,82 Ekonomický útvar 4 3,68 Administrace 2 1,96 CELKEM 45 40,8 *) přepočtených 17

18 6 Přijímací řízení Přijímací řízení ve školním roce výrazně ovlivnily 3 faktory. 1) Změna vyhlášky MŠMT a možnost podávat 2 přihlášky na SŠ 2) Pokračující silný demografický pokles žáků 9. tříd ZŠ 3) Malý zájem uchazečů o technické obory 6.1 Povinné přijímací zkoušky určené zřizovatelem Jihočeský kraj jako zřizovatel školy řešil celospolečenské problémy odrážející výše uvedené faktory a rozhodnutím rady JčK ze dne (sdělení VO č. 9/2013) stanovila odborným školám tuto povinnost: u ostatních středních škol formou realizace písemné přijímací zkoušky., příslušnou váhou hodnocení přijímací zkoušky minimálně ve výši 50% a prospěchu ze základní školy ve výši maximálně 50%. 6.2 Realizace pokynu zřizovatele Povinně zavedenou písemnou přijímací zkoušku naše škola respektovala a připravila pro maturitní obory přijímací zkoušky s následující kritéria a strukturou % [bodového] systému: a) 50 % Písemná zkouška Písemný test ze 2-3 předmětů dle zaměření oboru žáka (školy) b) 30% Zhodnocení prospěchu žáka ze ZŠ (8. třída a ½ 9. třídy) c) 20% Ústní zkouška pohovor 6.3 Přijímací řízení na COP Přijímací řízení: A. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. B. Obory středního vzdělání s výučním listem. C. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - určeno pro absolventy učebních oborů do l. ročníku nástavbového studia L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (denní forma) a L/51 PODNIKÁNÍ (denní a dálková forma). D. Pro studenty VOŠ, obor 26-4-N/01 ELEKTROTECHNIKA MECHATRONICKÉ SYSTÉMY Termíny přijímacího řízení: - 1. kolo obory H, M, L: kolo obory H, M, L: kolo nástavbového studia: kolo nástavbového studia: kolo přij. řízení na VOŠ:

19 6.3.1 Přijímací řízení na obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Přijímací řízení bylo společné. Žáci a uchazeči přihlášení na čtyřleté obory středního vzdělání konali přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládala: 1. Ze zhodnocení studijních výsledků ze základní školy (8. a 9. ročník) váha 30 %. 2. Písemné zkoušky profilového předmětu podle vybraného oboru studia formou testu váha 50 %. 3. Ústní pohovor váha 20 %, kde se hodnotilo: - výsledky soutěží a olympiád, - obecně technický a společensko-vědní přehled (podle oborů). 1. Zhodnocení studijních výsledků ze základní školy (8. a 9. ročník) bylo převedeno do bodové škály takto: Celkový průměr ze ZŠ Počet bodů 1,00 2, ,01-2, ,11-2, ,21-2, ,31-2, ,41-2, ,51-2, ,61-2, ,71-3, ,01-3, ,31 a níže 0 Žákovi a uchazeči, který byl hodnocen na základní školy v 8. a 9. ročníku známkou nedostatečný, bylo za každou tuto známku odečteno z celkového počtu 5 bodů. 2. Zhodnocení výsledků písemné části přijímací zkoušky z profilového předmětu, konané formou testu, bylo převedeno do bodové škály takto: Správné odpovědi - počet Počet bodů

20 Pod Zhodnocení výsledků ústního pohovoru přijímací zkoušky bylo převedeno do bodové škály takto: - výsledky soutěží a olympiád: 0 až 5 bodů - obecný technický a společensko-vědní přehled (podle oborů): 0 až 15 bodů Výsledky přijímacího řízení: Kód oboru Název oboru + ŠVP Forma studia Přihlášeno Přijatí na základě přijímací zkoušky Nepřijatí M/01 Informační technologie - správa sítí a programování DE M/ M/ L/ L/ M/01 Elektrotechnika - počítače a robotika DE Elektrotechnika - automatizace v energetice DE Strojírenství-počítačová grafika a animace DE Mechanik elektrotechnik - montáž a servis průmyslových počítačů DE Mechanik seřizovač - mechanik programátor programování a obsluha DE technologických pracovišť Ekonomika a podnikání informatika DE Ekonomika a podnikání řízení sportu DE Celkem

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: 12 907 731 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2014/2015 září 2015 1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: 12 907 731 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 září 2013 1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: 12 907 731 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2015/2016 září 2016 1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Závěrečná konference projektu, 23. června 2014 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Mgr. Pavel Janus Celková

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 4. KOLO 1 Obory vzdělání nabízené pro školní rok 2012/2013 1.1 Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou Název oboru (název ŠVP) 1 Kód oboru vzdělání Počet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008 681 Termín konání inspekce: 11. a 14. prosinec

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více