Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí"

Transkript

1 Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob (SHELTERING) Řešitelé projektu: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Poskytovatel projektu: Ministerstva vnitra České republiky Doba řešení projektu:

2 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j.: CERO 6/2015 Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí /Certifikovaná metodika/ Praha 2015 Stránka 2

3 Certifikoval: brig. gen. Ing. Miloš Svoboda náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Projednáno a certifikováno: 13. dubna 2015 Zpracovali: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ing. Danuše Kratochvílová, ml. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ing. Danuše Kratochvílová Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Hegar Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Oponovali: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. Ředitel ústavu ochrany obyvatelstva, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Stránka 3

4 OBSAH I. Obecná ustanovení... 5 Čl. 1 Charakteristika metodiky... 5 Čl. 2 Předmět metodiky... 5 Čl. 3 Vymezení pojmů... 6 II. Základní charakteristiky... 7 Čl. 4 Provizorní ukrytí... 7 Čl. 5 Stavební látky... 7 III. Technické požadavky... 9 Čl. 6 Technické požadavky na stavby chránící před účinky nebezpečné chemické látky... 9 Čl. 7 Technické požadavky na stavby chránící před účinky radioaktivní látky Čl. 8 Související technická opatření IV. Závěrečná ustanovení Čl. 9 Doplňující opatření Čl. 10 Účinnost Příloha 1 Fyzikální vlastnosti stavebních látek Příloha 2 Součinitele spárové průvzdušnosti okenních spár Stránka 4

5 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Charakteristika metodiky (1) Metodika řeší zvýšení přirozených ochranných vlastností novostaveb (dále jen stavby ) za účelem jejich využívání k provizornímu ukrytí osob při úniku nebezpečných chemických nebo radioaktivních látek v oblastech ohrožených účinky těchto látek. Provizorní ukrytí se řeší zejména v zónách havarijního plánování 1 a dalších oblastech, ohrožených únikem nebezpečných chemických nebo radioaktivních látek, které byly stanoveny analýzou ohrožení. (2) Metodika se týká celých staveb, které se nacházejí v oblastech, ohrožených únikem nebezpečných chemických nebo radioaktivních látek. (3) Metodika je určena pro projektanty, Hasičský záchranný sbor České republiky a pracovníky státní správy a samosprávy řešících problematiku ochrany obyvatelstva. Dále je využitelná pro odborné subjekty zabývající se výzkumem a vývojem této problematiky. Čl. 2 Předmět metodiky (1) Předmětem metodiky je souhrn doporučených praktik a postupů uplatnitelných ve vybraných stavbách a vedoucích ke zkvalitnění jejich přirozených ochranných vlastností při úniku nebezpečných chemických a radioaktivních látek. (2) Podstatou metodiky je snaha o zvýšení bezpečnosti obyvatelstva nacházejícího se ve stavbách, jejichž přirozené ochranné vlastnosti budou využívány k provizornímu ukrytí při úniku nebezpečných chemických nebo radioaktivních látek. (3) Cílem metodiky je stanovit technické požadavky pro přípravu staveb k provizornímu ukrytí a zavádět je ke zkvalitnění přirozených ochranných vlastností staveb do praxe. (4) Metodika pro tento účel: a) charakterizuje přirozené ochranné vlastnosti staveb, b) specifikuje základní požadavky na ochranné vlastnosti stavebního materiálu. 1 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stránka 5

6 Čl. 3 Vymezení pojmů (1) V metodice jsou užívány pojmy, které jsou vymezeny související právní úpravou, a dále pojmy definované v odst. 2 tohoto článku. (2) Pro účely této metodiky se rozumí: a) provizorním ukrytím forma ukrytí, jež spočívá ve využití přirozených ochranných vlastností staveb s dodatečnou minimální úpravou prostorů (uzavření oken, dveří, utěsnění otvorů, vypnutí ventilace apod.); přehled těchto staveb není zahrnut do havarijního plánu kraje nebo plánu ukrytí obce. b) ochrannými vlastnostmi stavby odolnost stavby proti působení vnějších negativních vlivů. Stránka 6

7 II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Čl. 4 Provizorní ukrytí (1) Kvalita provizorního ukrytí je závislá na přirozených ochranných vlastnostech staveb. Je podmíněna použitými stavebními materiály, ze kterých se vytvářejí konstrukce staveb, jejich výplně a ochrany a také tím, jak budou tyto materiály odolávat různým vlivům, které na ně budou působit. (2) Metodiku je doporučeno uplatnit pro zvýšení přirozených ochranných vlastností staveb při projektování a výstavbě následujících typů staveb: a) stavby ubytovacího zařízení, b) stavby občanského vybavení (stavba pro zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště včetně internátů a kolejí), c) stavby pro bydlení (bytové domy), d) rodinné domy, e) podzemní stavby. Čl. 5 Stavební látky (1) Stavební látky jsou materiály anorganického nebo organického původu s vhodnými mechanickofyzikálními vlastnostmi, které se používají pro stavební účely. (2) Stavební látky by měly odolávat kombinaci různých vlivů, které na ně působí. Jde o vlivy mechanické (zatížení, otřesy, obrus), fyzikální (vlhkostní, teplotní, povětrnostní) a chemické (agresivní vody, chemikálie). (3) Vlastnosti a technické parametry stavebních látek jsou charakterizovány ve stávajícím systému technických norem 2. (4) Základní požadavky na stavební materiály z hlediska účelnosti, bezpečnosti a trvanlivosti staveb vyjadřují fyzikální vlastnosti (viz příloha 1) vztahující se k: a) požární ochraně (žáruvzdornost, stálost v ohni, tepelná roztažnost, tepelná vodivost, akumulační schopnost); b) ochraně před mechanickým namáháním (pevnost v tlaku, tahu, smyku, ohybu a krutu, pružnost a tvárnost, tvrdost; trvanlivost; opotřebovatelnost); c) ochraně před účinky vody (nasákavost, vlhkost, difúze, vzlínavost, vodotěsnost, mrazuvzdornost); d) ochraně proti hluku (vzduchová a kroková neprůzvučnost, rychlost šíření zvuku); e) ochraně před průnikem nebezpečných látek (plošná hustota, objemová hmotnost, hutnost, pórovitost. 2 ČSN EN až 21: Zkušební metody malt pro zdivo; ČSN EN až 2: Specifikace malt pro zdivo; ČSN : Cihlářské výrobky. Společná ustanovení; ČSN : Výroba a kontrola betonových stavebních dílců; ČSN EN 13369: Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; ČSN EN ISO 9229: Tepelné izolace Terminologie; ČSN EN 13969: Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky; ČSN EN 14618: Umělý kámen - Terminologie a klasifikace; ČSN EN 12670: Přírodní kámen Terminologie. Stránka 7

8 (5) Stavební látky s vlastnostmi vysoce účinnými proti nebezpečným chemickým a radioaktivním látkám jsou látky s vysokou plošnou hustotou, vysokou objemovou hmotností, vysokou hutností a nízkou pórovitostí. Stránka 8

9 III. TECHNICKÉ POŽADAVKY Čl. 6 Technické požadavky na stavby chránící před účinky nebezpečné chemické látky (1) Všeobecným požadavkem je, aby prostor využívaný k provizornímu ukrytí byl těsný. Těsnost je určujícím prvkem k zamezení pronikání nebezpečných chemických látek z vnějšího prostředí do stavby a možnosti okamžitého využití stavby k provizornímu ukrytí osob bez dalších úprav po úniku nebezpečných chemických látek. Této těsnosti lze dosáhnout přirozeným, nuceným nebo přetlakovým větráním stavby 3. (2) Přirozené větrání (infiltrace) je založeno na tzv. komínovém efektu, kdy pohyb větracího vzduchu vyvolává rozdíl hustot vzduchu uvnitř a vně objektu a působení větru. Větrací účinek je v průběhu dne značně proměnlivý. Přirozená výměna vzduchu je tak založena na výměně vzduchu v uzavřeném prostoru, která vzniká účinkem rozdílů tlaků vnějšího a vnitřního vzduchu na stěnu, a při níž vzduch proudí spárami oken a dveří a porézní stěnou. Je to samočinné větrání, při němž intenzita výměny vzduchu závisí na vnějších (klimatizačních) podmínkách. Při větru a rozdílných teplotách vnitřního a vnějšího vzduchu se tlaky způsobené větrem a teplotním rozdílem sčítají. (3) Nucené větrání je takové, které užívá nucený přívod vzduchu ventilátorem. Hlavním výkonovým parametrem, kterého chceme dosáhnout, je množství (průtok) větracího vzduchu (m 3.h -1 ). Ten musí být prokázán měřením při zkoušce. Odvod vzduchu je zajištěn únikem okny, dveřmi, větracími otvory, průduchy, šachtami a netěsnostmi stavebních konstrukcí a není řízen ani regulován. Z hlediska tlakových poměrů zde přirozeně vzniká určitý mírný přetlak, jakožto druhotný (související) projev. Jeho velikost však není definičně určena ani sledována. V případě improvizovaného ukrytí by neměl minimální přetlak při úniku nebezpečné látky při nuceném větrání klesnout pod 9,8066 Pa (1 mm H 2O). (4) Přetlakové větrání je takové, které rovněž užívá nucený přívod vzduchu ventilátorem. Hlavním výkonovým parametrem, který by měl být v tomto případě dosažen, je přetlak min. 30 Pa v prostoru provizorního ukrytí. Tento přetlak by měl být doložen měřením při zkoušce. Druhotný a současně se projevující výkonový parametr je množství (průtok) větracího vzduchu (m 3 h). Odvod vzduchu je zajištěn únikem otvory a netěsnostmi stavebních konstrukcí. K dosažení stanoveného přetlaku je však odvod vzduchu řízen a regulován. (5) Pobytem ukrývaných osob v prostorech stavby dochází ke zhoršování vnitřního klimatu. Nejvýše přípustné parametry vnitřního klimatu jsou 4 : a) nejvyšší koncentrace oxidu uhličitého CO 2 = 2 %, b) nejmenší koncentrace kyslíku O 2 = 18 %, c) nejvyšší teplota (vlhkého teploměru) t efmax = 27 C. (6) Při určování vnitřního mikroklimatu jsou stanoveny tyto parametry 5 : a) spotřeba kyslíku O 2 = 25 l os -1 h -1, b) množství vydýchaného oxidu uhličitého CO 2 = 20 l os -1 h TOMAN, S. Požární větrání chráněných únikových cest, navrhování a některé problémy [online]. TZB-info, 2011 [cit ]. Dostupné z: 4 ČSN :2010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. 5 ČSN :2010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. Stránka 9

10 (7) V případě větrání prostoru ve stavbě při úniku nebezpečné látky přetlakovým větráním nebo nuceným větráním přes filtry k zachycování NCHL se počítá s minimální čistou podlahovou plochou pro jednu ukrývanou osobu 2 m 2. (8) Ve stavbě by měla být zajištěna minimální infiltrace vzduchu póry stěn stavby, a to kvalitním provedení obvodového pláště, vnitřních omítek a malby, provedení kvalitního utěsnění spár mezi panely stavby tmely nebo jiným těsnícím materiálem. (9) Minimální infiltrace vzduchu netěsnostmi oken a dveří v obvodovém plášti se zajistí navržením vhodného typu oken (viz příloha 2) a dveří s nízkým součinitelem spárové průvzdušností nebo navržením vhodného způsobu dotěsnění spáry oken a dveří s vyšší spárovou průvzdušnosti. (10) Infiltrace v prostorech stavby by se měla pohybovat v rozmezí hodnot I = 0,1 až 0,8 l h -1. Nejvhodnějšími jsou prostory opatřené dokonale těsnými plastovými okny s větracími ventilačními otvory a dokonale utěsněnými dveřmi (I = 0,1 l h -1 ). Velmi vhodné jsou prostory s plastovými, dřevěnými nebo kovovými okny a dveřmi s kovovými rámy a gumovým těsněním s utěsněným obvodovým pláštěm, kde stavební plášť je těsnější a větrání je zajišťováno vytvářením regulovaných štěrbin v plastových oknech při současném utěsnění prostupů instalací (I = 0,3 l h -1 ). Vhodné jsou také prostory běžného provedení s dřevěnými okny a dveřmi, u nichž je provedeno dotěsnění běžným těsněním a v konstrukci stavby se nenachází neutěsněné stavební průduchy (I = 0,8 l h -1 ). (11) U vyšších staveb se doporučuje k minimalizaci odsávání vzduchu schodištěm rozdělit stavbu vertikálně, oddělit schodiště a výtahové šachty od ostatních prostorů stavby a volit vhodné provedení vstupního prostoru do stavby. (12) Těsnost staveb lze zvýšit zateplením omítek. Na izolace proti vlivům chemických látek lze použít obklady z kyselinotvorné kameniny, kyselinovzdorné tmely, fólie a desky z plastů nebo kaučuků, sklolamináty, plastbetony aj. Čl. 7 Technické požadavky na stavby chránící před účinky radioaktivní látky (1) Rozhodujícím činitelem snižujícím vnější ozáření je výše plošné hmotnosti (kg m -2 ) obvodového pláště, zdí, příček a stropů oddělujících prostor od vnějšího prostředí. Ta by měla být co největší. (2) Tloušťka nezapuštěné obvodové zdi prostoru k provizornímu ukrytí by měla být u staveb cihelné konstrukce alespoň 45 cm, kamenné 35 cm a železobetonové 30 cm. 6 (3) Prostory stavby sloužící k provizornímu ukrytí, které sousedí s vnějším prostorem, by měly mít co nejmenší počet a plochu otvorů. (4) Na izolace proti účinkům záření je vhodné použít těžké betony, barytové betony a malty, mající velkou objemovou hmotnost a stínící schopnost. 6 KOLEKTIV AUTORŮ. Sebeochrana obyvatelstva ukrytím. Praha: Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Stránka 10

11 Čl. 8 Související technická opatření (1) Dokumentace pro ohlášení stavby k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení obsahuje Souhrnnou technickou zprávu, která v bodě Ochrana obyvatelstva popisuje splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Dokumentaci z hlediska ochrany obyvatelstva kontroluje hasičský záchranný sbor kraje. (2) Revize technických zařízení ve stavbách se zajišťují a provádějí v pravidelných lhůtách a rozsahu stanoveném platnými normami. Stránka 11

12 IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 9 Doplňující opatření (1) Při aplikaci technických opatření, uvedených v této metodice, do projektů staveb dojde ke zvýšení přirozených ochranných vlastností staveb a tím ke zvýšení bezpečnosti osob využívající stavby k provizornímu ukrytí. (2) Zavádění ochranných opatření do projektové dokumentace vyžaduje užší spolupráci projektanta s hasičským záchranným sborem kraje, který projektantovi na požádání vypracuje analýzu ohrožení dotčené stavby. (3) Přínos metodiky lze spatřovat zejména v následujících oblastech: a) zavedení nového termínu provizorní ukrytí pro zpřehlednění problematiky ukrytí a používání termínu. Podstatou byla snaha vyřešit možnou záměnu stávajících termínů improvizované ukrytí a improvizovaný úkryt. b) stanovení požadavků pro zodolnění staveb využívaných pro provizorní ukrytí, které nejsou komplexně řešeny předpisem. c) usnadnění činnosti projektantům, HZS krajů, orgánům samosprávy. (4) Tuto metodiku lze přiměřeně využít také pro zvýšení přirozených ochranných vlastností: a) průmyslových staveb. V tomto případě se může jednat o celou stavbu nebo její část, která bude určena pro provizorní ukrytí zaměstnanců. V této souvislosti je doporučováno pro ověření správné realizace stavby provést před jejím dokončením BlowerDoor Test 7. b) staveb dotčených požadavky civilní ochrany z důvodu jejich předurčenosti k budování improvizovaných úkrytů 8. Čl. 10 Účinnost Tato metodika nabývá účinnosti dnem 1. května Např. Metoda B dle ČSN EN 13829:2001 Tepelné chování budov Stanovení průvzdušnosti budov Tlaková metoda. 8 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stránka 12

13 Příloha 1 Fyzikální vlastnosti stavebních látek Hustota je definována hmotností objemové jednotky látky bez dutin a pórů. Vypočte se podle vzorce (1): m [kg.m -3 ] (1) kde ρ = hustota látky [kg.m -3 ]; m = hmotnost látky [kg]; V h= objem bez dutin a pórů [m 3 ]. Vh Objemová hmotnost je definována hmotností objemové jednotky látky v přirozeném stavu. Vypočte se ze vzorce (2): m [kg.m -3 ] (2) V kde ϱ = objemová hmotnost [kg.m -3 ]; m = hmotnost látky [kg]; V = objem včetně dutin a pórů [m 3 ]. Hutnost je souvislé vyplnění daného objemu částicemi látky, bez prázdných míst. Je bezrozměrné číslo. Vypočte se podle vzorce (3): h Vh v V [bezrozměrné číslo] (3) kde h = hutnost [bezrozměrné číslo]; V h = objem látky bez dutin a pórů[m 3 ]; V= celkový objem látky [m 3 ]; ρ V = objemová hmotnost [kg.m -3 ]; ρ= hustota [kg.m -3 ]. Při nesoudružných látkách je hutnost proměnlivá a vyjadřuje se mírou zhutnění. Vypočte se podle vzorce (4): Sh h V h [bezrozměrné číslo] (4) V kde S h = míra zhutnění [bezrozměrné číslo]; h = hutnost nezhutněné látky; h = hutnost zhutněné látky; V = objem zhutněné látky [m 3 ];V = objem nezhutněné látky [m 3 ]. Pórovitost je poměr objemu pórů a dutin v určitém objemu látky. Pórovitost podstatně ovlivňuje vlastností látek, zejména objemovou hmotnost, nasákavost, odolnost proti mrazu, pevnost a tepelnou vodivost. Pórovitost se vyjadřuje buď jako bezrozměrné číslo, nebo v procentech. Vypočte se podle vzorce (5): Vp v p 1 1 h V [bezrozměrné číslo] (5) Stránka 13

14 kde p = pórovitost [bezrozměrné číslo]; V p = objem pórů a dutin látky [m 3 ]; V = objem látky [m 3 ]; ϱ = hustota [kg.m -3 ]; ρ V = objemová hmotnost [kg.m -3 ];h= hutnost látky [bezrozměrné číslo]. Mezerovitost vytvářejí mezery mezi zrny sypkých látek. Vyjadřuje se poměrem objemu mezer mezi jednotlivými zrny a celkovým objemem látky. Mezerovitost je proměnná hodnota závislá na stupni zhutnění látky. Obvykle se udává v procentech. Vypočte se podle vzorce (6): M Vm s.100 (1 ).100 V zk [%] (6) kde M = mezerovitost [%]; V m = objem mezer mezi jednotlivými zrny [m 3 ]; V = celkový objem látky [m 3 ]; ϱ s= sypná hmotnost [kg.m -3 ]; ϱ zk = objemová hmotnost zrn kameniva [kg.m -3 ]. Zrnitost je velmi důležitá vlastnost sypkých látek. Vyjadřuje procentuální poměr zrn různé velikosti. Od zrnitosti závisí sypná hmotnost, propustnost, stlačitelnost a další vlastností sypkých látek. U mletých materiálů se místo zrnitosti používá název jemnost mletí. Pokud postačuje jen určení průměrné velikosti zrn v jemně mleté látce, stanovuje se tzv. měrný povrch, který vyjadřuje celkovou povrchovou plochu všech zrn v jednotkovém množství látky [m 2.kg -1 ]. Nasákavost je schopnost látky přijímat vodu (jinou kapalinu). Nepříznivě ovlivňuje jiné vlastnosti zejména objemovou hmotnost, objemovou stálost, pevnost, mrazuvzdornost a tepelnou vodivost. Určuje se z poměru množství kapaliny vniklé do látky ku množství suché látky. Udává se v procentech. Poměr může být vyjádřený z hmotností (hmotnostní nasákavost) nebo z objemů (objemová nasákavost). Vypočte se podle vzorce (7), (8): mk mn ms nh [%] (7) ms ms n v Vk mn ms V V. k [%] (8) kde n h = hmotnostní nasákavost [%]; m k =hmotnost nasáklé kapaliny [kg]; m s= hmotnost vysušeného vzorku [kg]; m n = hmotnost nasáklého vzorku [kg]; n v = objemová nasákavost [%]; V k = objem nasáklé kapaliny [m 3 ] hustoty ρ k [kg.m -3 ]; V = objem vzorku [m 3 ]. Vlhkost je množství vody v látce, která se dá odstranit vysušením. Ustálená - rovnovážná vlhkost zabudovaného materiálu je charakterizovaná jako stav, při kterém dochází v materiálů k úplné vlhkostní rovnováze (nasycení vodní párou a vypařování) s vlhkostí okolního prostředí. Difúze je pronikání vodní páry z teplejšího místa na místo studenější, z místa s větším tlakem vodní páry ve vzduchu k místu s menším tlakem. Difúzní odpor vrstvy a celkový odpor zdiva je odpor vrstvy a vrstev zdiva kladený prostupu vodní páry. Platí zásada, že ve směru prostupu vodní páry má difúzní odpor vrstev konstrukce klesat. Pro větší část roku je směr toku difúzní vodní páry z vnitřních Stránka 14

15 prostorů. Uprostřed léta se směr difúze vodní páry na čas obrací. To má jen malý význam, protože v této době jsou poměry mezi vnější a vnitřní stranou obvodového zdiva jen málo rozdílné. Vypočte se podle vzorce (9), (10): d.d [m] (9) kde d μ = difúzní odpor vrstvy[m]; μ= součinitel difúzního odporu; d = tloušťka vrstvy[m]. d c d d... d 1 2 n [m] (10) kde d μc = celkový odpor zdiva[m]; d μ1 +d μ2 +d μn= součet jednotlivých dílčích odporů [m]. Vzlínavost je zvláštní druh nasákavosti. Vzniká v důsledku působení kapilárních a sorpčních sil v látce při částečném ponoření látky do vody. Vzlínavost závisí na druhu, velikosti a rozložení pórů a na množství a druhu kapilár v látce. Čím více kapilár látka obsahuje, tím větší množství vody nasákne a tím výše voda v látce vystoupí. Vzlínavost se posuzuje podle výšky zavlhnutí látky od hladiny vody. Vodotěsnost je schopnost látky zamezit pronikání vody, která na látku působí pod tlakem. Mírou vodotěsnosti je tlak vody, při kterém voda neprosákla látkou podle předepsaných podmínek. Vodotěsnost závisí na struktuře látky, kapilár, trhlinek, otevřené pórovitosti a na tloušťce látky. Důležitá je u materiálů krytin, izolací a potrubí. Mrazuvzdornost je schopnost látky nasáknuté vodou odolávat střídavému zmrazování a rozmrazování. Při nasáklých látkách poměry zhoršuje zvětšující se objem vody při zamrznutí. Mrazuvzdornost ovlivňuje tvar a velikost pórů a kapilár, poměr povrchové plochy, objem vzorku. Trvanlivost je odolnost látky proti působení komplexu vnějších a vnitřních vlivů. Z vnějších jsou to především vlivy povětrnostní (střídání teplot a vlhkostí, působení vody apod.), agresivní (působení agresivních vod, pár a plynů), biologické (působení plísní, hub, hmyzu a živočichů), mechanické (způsob a druh namáhání), jako i umístění materiálu v konstrukci. Mezi vnitřní patří struktura a skladba materiálu z jednotlivých složek, jeho fyzikální a chemické vlastností a také způsob výroby. Trvanlivostí se obyčejně rozumí čas, za který vnější vlivy nezpůsobí takové zhoršení vlastností materiálů, které by ohrozilo jeho funkci ve stavební konstrukci. Vysoká trvanlivost se vyžaduje zejména od konstrukčních materiálů, protože na nich závisí stabilita stavby. Pevnost je odpor látky proti porušení v důsledku vnitřního napětí při zatížení. Napětí způsobuje vnější zatížení. Je to síla působící na jednotku plochy namáhaného průřezu. Na pevnost látek má vliv jejich složení, struktura, způsob zpracování, ale také tvar a velikost tělesa, rychlost zatěžování ale i jiné vlivy jako je vlhkost, teplota apod. Stránka 15

16 Pevnost v tlaku je mezní napětí vyvolané statickým zatížením tlakem na jednotku plochy, které ještě snese zkušební těleso. Vypočte se podle vzorce (11): F S d pd [Pa, MPa] (11) o kde δ pd = pevnost v tlaku [Pa, MPa]; F d = síla, při které se vzorek porušil [N]; S o= plocha vzorku [m 2 ]. Pevnost v tahu je mezní napětí vyvolané statickým zatížením tahem na jednotku plochy, které ještě snese zkušební těleso. Označuje se σ pt a vypočte se podle předchozího vztahu. U většiny stavebních materiálů je pevnost v tahu několikrát nižší než pevnost v tlaku. Pevnost v ohybu (pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku za ohybu) je mezní napětí v uvažovaném průřezu vyvolané namáháním ohybem, které ještě snese zkušební těleso. Vypočte se podle vzorce (12): M W po [Pa, MPa] (12) o kde δ po= pevnost v ohybu [Pa, MPa]; M = ohybový moment při porušení [N m]; Wo= průřezový modul v ohybu [m 3 ]. Pevnost ve smyku je mezní napětí vyvolané zatížením na jednotku plochy, které zkušební těleso namáhané střihem ještě snese. Hodnota pevnosti ve smyku většiny stavebních materiálů je řádově stejná jako pevnost v tahu. Vypočte se podle vzorce (13): F S s s [Pa, MPa] (13) o kde τ s= pevnost ve smyku [Pa, MPa]; F s= maximální síla při přestřižení [N];S o = původní průřez v místě přestřižení [m 2 ]; Pevnost v krutu je mezní napětí v průřezu namáhaném kroucením, které zkušební těleso ještě snese. Vypočte se podle vzorce (14): M W k k [Pa, MPa] (14) k kde τ k = pevnost v krutu [Pa, MPa]; M k = krouticí moment při porušení [N m]; W k = průřezový modul v kroucení [m 3 ]. Mimo uvedených základních druhů pevnosti existují jejich různé kombinace. Dále se vyskytují speciální druhy pevnosti jako pevnost dynamická, nárazová a vrubová houževnatost a další. Negativně na pevnost působí únava materiálu v důsledku postupujícího poškozování v průběhu vícenásobného zatěžování a různorodost (heterogennost) povahy stavebních látek. Stránka 16

17 Pružnost a tvárnost. Vlivem vnějšího zatížení se tuhé látky deformují (přetvářejí), mění svůj tvar a rozměry, jako důsledek změny vzdálenosti mezi strukturálními částicemi, popřípadě změny struktury. Deformační vlastnosti se nejčastěji vyjadřují v tzv. poměrných přetvořeních, které charakterizují poměrnou změnu tvaru vzhledem k původnímu tvaru prvku. Podle způsobu zatížení rozeznáváme: - poměrné prodloužení (zkrácení)se vyjadřuje podílem změny délky tělesa k původní délce tělesa. Vypočte se podle vzorce (15): l (15) kde ɛ = poměrné prodloužení (zkrácení); l = změna délky tělesa [m]; l o = původní délka tělesa [m]. lo - poměrné posunutí vyjadřuje tangens úhlu, o který se v důsledku smykového napětí změní původně pravý úhel tělesa, - poměrné zkroucení vyjadřuje úhel zkroucení dělený délkou krouceného tělesa. Deformace, které po odlehčení tělesa zaniknou, se nazývají pružné (vratné) a schopnost látky nabýt původní tvar pružnost. Deformace, které zůstanou i po odlehčení, jsou nepružné (nevratné) trvalé. Když při deformacích nenastávají makroskopické změny struktury, označují se jako tvárné - plastické a příslušná schopnost materiálu tvárnost - plasticita. Podle časového průběhu se rozlišují deformace okamžité (časově nezávislé), které vzniknou ihned po zatížení a mizí spolu s odlehčením prvku a opožděné (časově závislé), které se po zatížení s časem postupně zvětšují a po odlehčení postupně zmenšují. Tvrdost je odpor materiálu proti trvalé deformaci. Závisí zejména na druhu chemické vazby a struktuře látky, její pevnosti, teploty, vlhkosti apod. Tvrdost ovlivňuje i jiné vlastnosti jako např. obrusnost, odolnost proti nárazu, odolnost proti otlačení. Opotřebovatelnost látek souvisí s jejich tvrdostí, i když ji ovlivňují další činitelé. Je to vlastně úbytek materiálu při jeho obrušování nebo otloukání. Obrusnost je důležitá u materiálů, které se používají na dlažby. Obrusnost se vypočte jako ztráta objemu nebo úbytku výšky podle vzorce (16), (17): m V v [m 3 ] (16) m l v. S V S [m] (17) kde V= ztráta objemu [m 3 ]; l = úbytek výšky [m]; m = ztráta hmotnosti po broušení [kg]; ρ v = objemová hmotnost [kg.m -3 ]; S = broušená plocha zkoušeného tělesa [m 2 ]. Tepelná vodivost je schopnost látky vést teplo. Vyjadřuje se součinitelem tepelné vodivosti λ [W.m - 1.K -1 ], který udává materiálem přenášený tepelný výkon, plochou 1m 2 při tloušťce 1m a rozdílu teplot Stránka 17

18 1K. Za dobré tepelné izolace se považují látky, které mají součinitel tepelné vodivosti menší než 0,35 W.m -1.K -1. Pokud součinitel klesne pod hodnotu 0,10 W.m -1.K -1 jde o vysoce izolační látky. Tepelná vodivost závisí na složení a struktuře látky, její pórovitosti, vlhkosti, vrstevnatosti a teplotě při které vede teplo. Zásadité látky vedou teplo hůře než kyselé. Tepelná vodivost roste se stoupající hustotou a vlhkosti materiálu. Klesá s rostoucí pórovitosti. Tepelná vodivost stavebních látek je důležitá z hlediska zabezpečení požadované teploty ve stavbách a návrhu tepelných izolací. Akumulační schopnost je schopnost látky při ohřátí přijmout určité množství tepla, které při ochlazování odevzdává okolí. Závisí na specifické tepelné kapacitě látky, její tepelné vodivosti a objemové hmotnosti. Vypočte se podle vzorce [18]: b c.. v [W 2.s.m -4.K -2 ] (18) kde b = akumulační schopnost látky [W 2.s.m -4.K -2 ]; c = tepelná kapacita látky [W.s kg -1.K -1 ]; λ = tepelná vodivost látky[w.m -1.K -1 ]; ϱ v = objemová hmotnost látky [kg.m -3 ] Akumulační schopnost látky je tím větší, čím víc tepla je látka schopná přijmout a čím pomaleji ji odevzdává okolí. Souvisí tedy s tepelnou vodivostí látek, která vyjadřuje rychlost vyrovnávání teplot v tělese a udává se součinitelem tepelné vodivosti a. Součinitel tepelné vodivosti se vypočte podle vzorce (19): a c. [m 2.s -1 ] (19) v kde a = součinitel tepelné vodivosti [m 2.s -1 ]; λ = tepelná vodivost [W.m -1.K -1 ]; c =specifická tepelná kapacita látky [W.s kg -1.K -1 ];ϱ v=objemová hmotnost látky[kg.m -3 ]. Tepelná roztažnost je vratná změna objemu tělesa způsobená změnou vnější teploty. Při zvyšování teploty se těleso prodlužuje, při klesání zkracuje ve všech třech směrech. Tepelná roztažnost se většinou posuzuje podle změny délky l [m], která se vypočte podle vzorce (20): l. lo. t [m] (20) kde l= změna délky [m]; α = součinitel lineární teplotní roztažnosti [K -1 ] (pozn.: pohybuje se u většiny stavebních látek od [K -1 ] do [K -1 ]. Vyšší je jen u plastu [K -1 ] až [K -1 ]); lo = původní délka [m]; t = změna teploty [K]. Součinitel objemové roztažnosti lze určit podle vzorce (21): 3 [K -1 ] (21) kde γ = součinitel objemové roztažnosti [K -1 ]; α = součinitel lineární teplotní roztažnosti [K -1 ]. Stránka 18

19 Žáruvzdornost je odolnost látky proti vysokým teplotám (1500 C a vyšším). Posuzují se vlastnosti látek jako je únosnost v žáru, objemové změny, odolnost proti změnám teploty a další. Pro správnou volbu materiálu je třeba dokonale poznat podmínky, při kterých budou materiály plnit svou funkci. Stálost v ohni se posuzuje podle chování materiálu vystavenému ohni. Ohnivzdorné látky nehoří a v ohni podstatně nemění své vlastnosti (např. cihla, beton). Některé látky sice nehoří, ale mění své vlastnosti (např. ocel, některé horniny). U hořlavých látek (organických) je z hlediska požární odolnosti stavebních konstrukcí důležitá teplota vzplanutí a vznícení. U stavebních materiálů jsou důležité také akustické vlastnosti. Při dopadu zvukové energie, šířící se vzduchem, na hmotné rozhraní se její část odrazí a část pohltí hmotné rozhraní, popřípadě jim projde. Odražený zvuk způsobuje ozvěnu nebo dozvuk, které mají význam pro řešení interiérů z akustického hlediska. Mezi akustické vlastnosti patří: - zvuková pohltivost je schopnost látky pohlcovat zvuk při dopadu. Vyjadřuje se součinitelem pohltivosti (pozn.: bezrozměrné číslo od 0 do 1), - neprůzvučnost, která může být vzduchová a kroková. Vzduchová neprůzvučnost vyjadřuje odpor látky, proti pronikání zvuku, který se šíři z jednoho uzavřeného prostředí do druhého. Vyjadřuje se stupněm vzduchové neprůzvučnosti (db). Kroková neprůzvučnost vyjadřuje odpor látky proti šíření se zvuku vyvolaného chůzi, nárazy, chvěním přenášený přímo konstrukcí. Vyjadřuje se hladinou normového krokového hluku. Rychlost šíření zvuku závisí na hmotnosti prostředí. V hmotnějším prostředí, v látkách s vyšší objemovou hmotností (akusticky tvrdé) se šíří zvuk rychleji. Tyto látky zvuk dobře odrážejí. Látky s nízkou objemovou hmotností (akusticky měkké) vedou zvuk hůře a lépe ho pohlcují. Jsou to látky pórovité, případně i pružné. Stránka 19

20 Příloha 2 Součinitele spárové průvzdušnosti okenních spár Typ okna a okenní spáry Součinitel spárové průvzdušnosti (m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 ) Okno dřevěné jednoduché netěsné 1, Okno dřevěné zdvojené, netěsněné spáry 1, Okna dřevěná nebo plastová, kovová těsněná 0,10-0, Okno dřevěné s těsněním Kovotěs 0, Okno těsněné molitanovými pásky 0, Okno těsněné neoprenovými profily 0,2-0, Zdroj: Přirozené větrání [online]. Panelové domy EkoWATT, 2010 [cit ]. Dostupné z: Stránka 20

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. M. Figalla Ing. Al-Hajjar Petr Pokorný vedoucí zkušební

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben Stavební fyzika Základní údaje k prvkům Schöck Isokorb Železobeton/železobeton Stavební fyzika 149 Stavební fyzika Tepelné mosty Teplota rosného bodu Teplota rosného bodu θ τ představuje takovou teplotu,

Více

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Izolační vlastnosti (schopnosti) stavebních materiálů o o o o vnitřní struktura

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu ENERGETICKÁ SANACE Zateplení při zachování vzhledu AKTIVNÍ ÚČAST NA OCHRANĚ OVZDUŠÍ Čeká nás ještě spousta práce Ochrana ovzduší se týká všech! Energie a ochrana ovzduší patří k nejožehavějším tématům

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné Lindab Construline Stěnový systém Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné Moderní stavitel hledá optimální způsob stavby z hlediska ekonomického, technologického i ekologického. Ekonomické nároky

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Perfektní sanace vnějších soklů!

Perfektní sanace vnějších soklů! Nové použití osvědčeného systému! Perfektní sanace vnějších soklů! www.premix.cz 1 2 3 Snadné provedení, dlouhodobá spolehlivost! Příprava podkladu Tato operace je rozhodující pro vytvoření rovnoměrné,

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

VANADIS 10 Super Clean

VANADIS 10 Super Clean 1 VANADIS 10 Super Clean 2 Charakteristika VANADIS 10 je Cr-Mo-V legovaná prášková ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení Vysoká pevnost v tlaku

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015

FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015 Cihly plněné vatou Co se stane když do cihly naprší? FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015 Ing. Robert Blecha, technický poradce 724 030 468, robert.blecha@wienerberger.com Obsah: Cihla T Profi Vlastnosti

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje na SPŠS Havlíčkův Brod zavřeným a otevřeným VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV

Více

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ Zbyněk Svoboda FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, e-mail: svobodaz@fsv.cvut.cz The following paper contains overview of recommended calculation methods for

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více