Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU ) OBOR K/401 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ - DOBÍHAJÍCÍ ) OBOR K/801 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ DOBÍHAJÍCÍ ) OBOR K/81 GYMNÁZIUM ) OBOR K/41 GYMNÁZIUM... 8 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY... 8 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 9 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ) STUDIJNÍ OBOR K/81 GYMNÁZIUM ) STUDIJNÍ OBOR K/41 GYMNÁZIUM...11 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ) SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD PRVNÍ POLOLETÍ ) SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD DRUHÉ POLOLETÍ ) MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ...20 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (ŠKOLNÍ ROK ) ) OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE (ŠKOLNÍ ROK ) ) OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU FUNKCE HODNOTITELE ÚSTNÍ ZKOUŠKY I PÍSEMNÉ PRÁCE A OSVĚDČENÍ K VÝKONU FUNKCE ZADAVATELE...23 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ) VÝSLEDKY SOUTĚŢÍ, OLYMPIÁD A DALŠÍCH AKTIVIT ŢÁKŮ ) ČINNOST ŢÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY ) POŘÁDÁNÍ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ) HUMANITÁRNÍ A CHARITATIVNÍ ČINNOST ) PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ) PŘEHLED REALIZOVANÝCH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ, OSTATNÍ REALIZOVANÉ AKCE ) POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, EXKURZE A KURZY...30 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ32 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ) ZÁVAZNÉ UKAZATELE ORGANIZACE NA ROK ) VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE A VÝČET DALŠÍCH DOTACÍ, KTERÉ BYLY ORGANIZACI POSKYTNUTY V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVATELŮ A ÚČELU POUŢITÍ ) NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU ) DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE ) NEJDŮLEŢITĚJŠÍ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE , TJ. OD DO K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ...45 L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOT. UČENÍ 47 M. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ...48 N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ) SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ ) SPOLUPRÁCE S RODIČI ŢÁKŮ...50

3 3) SPOLUPRÁCE S JAZYKOVOU ŠKOLOU S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY FRÝDEK-MÍSTEK ) MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU ŠKOLOU ) ČINNOST ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU...51

4 A. Základní údaje o škole Název: Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Sídlo: Jana Palacha 794, Bohumín Identifikátor zařízení: IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ Kapacita školy: 480 ţáků Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Miroslav Bialoň Zástupce ředitele: RNDr. Tomáš Hudec Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: usnesením rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 se zřizuje dnem 1. září Předseda: Mgr. Jana Josieková Charakteristika školy: České státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumíně zaloţeno v roce Současná budova školy byla postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika výraznými rekonstrukcemi. 1

5 Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 2. července 1996 s účinností od 1. září Aktuálně platné rozhodnutí o zařazení je ze dne 13. ledna 2009, č. j. 440/ Dne 22. června 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT č. j /95-61 propůjčen čestný název (po dlouholetém řediteli Františku Ţivném). Hlavním účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu ţáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je: poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Doplňkovou činnost organizace vymezuje Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace s účinností od : provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku. Rozdělení ţáků dle studijních oborů, tříd a pohlaví k 30. září 2009 ukazuje následující přehledná tabulka: KÓD OBORU POČET TŘÍD POČET ŢÁKŮ chlapci dívky celkem PRŮMĚRNÁ NAPLNĚNOST TŘÍD K/ , K/ , K/ , K/ ,00 celkem ,81 Gymnázium má ve vztahu k počtu ţáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. V průběhu školního roku disponovalo 27 učebnami, z nichţ je 17 odborných (učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, keramická dílna, 2 učebny informatiky a výpočetní techniky, 3 jazykové učebny vybavené sluchátky, 3 laboratoře biologická, fyzikální a chemická a jeden multimediální sál s kapacitou 60 míst). 2

6 Odborné učebny Učebna dějepisu Jazyková učebna Jedna z učeben výpočetní techniky Učebna hudební výchovy Třídy a odborné učebny jsou funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení učeben patří zpětné projektory, zatemnění, promítací plátna, nástěnný obrazový materiál, v odborných učebnách jsou k dispozici televizory, počítače, dataprojektory a videopřehrávače. Ţákovské lavice a ţidle jsou v naprosté většině učeben nové přizpůsobené široké věkové struktuře ţáků. Záměrem vedení školy je postupná obměna zbývajícího nevyhovujícího ţákovského nábytku, která započala v roce 2006 (jedna učebna), pokračovala v roce 2007 (7 učeben vybaveno výškově stavitelným nábytkem), v roce 2008 (jedna učebna) a v roce 2010 (4 učebny). Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku tělesné výchovy. Ţáci mají k dispozici tělocvičnu, sál pro aerobik, dvě posilovny, tři stoly na stolní tenis v prostoru u posiloven a v areálu školy dvě hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. Tělocvična a hřiště s umělohmotným povrchem 3

7 Náhled do posilovny Kabinety vyučujících, knihovna, pracovna ředitele školy, zástupce ředitele školy, ekonomky (účetní), vrátnice a sekretariát jsou vybaveny počítači a tiskárnami, všechny jsou síťově propojeny s moţností připojení na Internet. Počítače v kabinetech vyučujících jsou většinou nové, pořízené zejména v roce

8 B. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky K/801 Gymnázium všeobecné dobíhající, studium denní, délka studia 8 roků K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia 8 roků K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky Učební plány realizovaných oborů 1) Obor K/401 Gymnázium všeobecné - dobíhající čtyřleté denní studium Realizováno ve druhém aţ čtvrtém ročníku. Výuka byla realizována dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem, dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne s účinností od 1. září 2006 a dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne 27. září 2006 s účinností od 1. října Učební osnovy schválilo MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 Anglický jazyk Cizí jazyk 2 JN, JR, JFr Latina Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika 2 2, ,5 Chemie 2, ,5 Biologie 2,5 2, Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět l Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny C E L K E M

9 2) Obor K/801 Gymnázium všeobecné dobíhající osmileté denní studium Realizováno ve čtvrtém a šestém aţ osmém ročníku. Výuka byla realizována dle generalizovaného učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem, dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne s účinností od 1. září 2006 a dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne 27. září 2006 s účinností od 01. října Učební osnovy schválilo MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Ročník Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk Cizí jazyk 1 JA Cizí jazyk 2 JN,JR,JF Latina Občanský výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika ,5 2 2, Chemie ,5 2, Biologie ,5 2, Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět l Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny C E L K E M

10 3) Obor K/81 Gymnázium osmileté denní studium Realizováno v prvním aţ třetím a pátém ročníku. Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro osmileté gymnázium. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Vyučovací předmět Niţší stupeň I II III IV Časová dotace celkem Vyšší stupeň V VI VII VIII Časová dotace celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika ,5 7,5 2,5 2, Chemie ,5 6,5 2 2, ,5 Biologie , ,5 Zeměpis Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Tělesná výchova Estetická výchova Informatika a výp technika Volitelné předměty l Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem předepsaných hodin

11 4) Obor K/41 Gymnázium Realizováno v prvním ročníku. Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Vyučovací předmět I II III IV Časová dotace celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika 2,5 2, Chemie 2 2, ,5 Biologie 2, ,5 Zeměpis Základy spol. věd Dějepis Tělesná výchova Estetická výchova Informatika a výp. technika Volitelné předměty l Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem předepsaných hodin Volitelné předměty Ve školním roce byly dle zájmu ţáků vyučovány následující volitelné předměty: a) dvouleté (ţáci si je volí pro předposlední a poslední rok studia) základy ekonomiky a administrativy latina programování konverzace v anglickém jazyce konverzace v ruském jazyce seminář z fyziky a chemie seminář z biologie b) jednoleté společenskovědní seminář seminář z dějepisu seminář ze zeměpisu konverzace v anglickém jazyce tvorba webových stránek seminář z biologie seminář z matematiky konverzace v ruském jazyce Nepovinné předměty sborový zpěv 8

12 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací činnost zabezpečovalo v průběhu školního roku celkem 39 vyučujících, z toho 8 muţů (20,51 %) a 31 ţen (79,49 %). Všichni pedagogové školy mají vysokoškolské vzdělání. Nepedagogických zaměstnanců bylo ve škole celkem 9, pracovali na pozicích ekonomka, personalistka (úvazek 0,75), knihovnice a sekretářka, školník, údrţbář (úvazek 0,5) a čtyři uklízečky (z toho jedna má úvazek 0,25). Z nich mají vysokoškolské vzdělání dvě zaměstnankyně. Pedagogický sbor je stabilní, průměrný věk vyučujících činí 43,3 let. Obměna vyučujících se realizuje zejména v důsledku odchodů do starobního důchodu. Úvazky učitelů maximálně respektují jejich kvalifikaci, 8 vyučujících vyučovalo se zkráceným úvazkem (hlavně ze zdravotních důvodů), nadúvazkové hodiny se v celém sboru vyskytovaly v průměrném týdenním počtu 30 hodin. Rodičovskou dovolenou čerpají k dvě vyučující. Ve školním roce působili ve škole dva začínající učitelé, vyučujících s praxí 1 5 let vyučovalo pět, pedagogů s praxí nad 32 let vyučovalo celkem osm. Začínajícím učitelům byl přidělen uvádějící učitel, který je metodicky vedl, byly realizovány náslechové a hospitační hodiny. Podrobný přehled o zaměstnancích školy dle věku ukazuje následující tabulka: Kategorie zaměstnanců do 30 let let 46 důch. věk celkem z toho Důchodový věk celkem z toho Celkem celkem z toho celkem z toho ţen ţen ţen ţen pedagogové nepedagogové C E L K E M celkem z toho ţen 9

13 D. Údaje o přijímacím řízení 1) Studijní obor K/81 Gymnázium A) Kritéria hodnocení ţáků Ţáci vykonali písemnou přijímací zkoušku ve dnech 22. a 23. dubna 2010 formou písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, kterou připravili zaměstnanci školy. Jeden ţák konal přijímací zkoušku z důvodu onemocnění v náhradním termínu dne 5. května Škola započítala prospěch dosaţený v základní škole (vysvědčení za druhé pololetí 4. a v prvním pololetí 5. ročníku) a body získané u přijímací zkoušky následovně: Přijímací zkouška matematika maximálně 36 bodů Přijímací zkouška český jazyk maximálně 36 bodů Prospěch ze základní školy maximálně 36 bodů* První místo v krajském kole soutěţe vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2008/ body Výstupní hodnocení ze ZŠ 2 body Maximálně moţný celkový počet získaných bodů 112 bodů V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhoduje počet bodů za prospěch ze základní školy, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky a nakonec počet bodů získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka. * Posuzován je prospěch na konci 4. třídy ZŠ a v pololetí 5. třídy ZŠ; ţáci, kteří mají na obou vysvědčeních studijní průměr 1,00 získávají plný počet 36 bodů. Za kaţdou dvojku obdrţenou z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, vlastivěda, matematika, přírodopis se odčítávají 2 body, za kaţdou trojku z týchţ předmětů 3 body. Uchazeči byli seřazeni podle počtu dosaţených bodů, přijati byli ţáci na místě, další místo bylo ponecháno pro odvolací řízení. B) Výsledky přijímacího řízení protokol Termín pro podání přihlášky: do Datum konání přijímací zkoušky: a Datum konání náhradního termínu PZ: Počet přihlášených: 42 Dostavili se k vykonání PZ: 40 Nedostavili se k vykonání PZ: 2 Přijato: 29 Nepřijato: 11 Doručili zápisový lístek: 26 Nedoručili zápisový lístek: 3 Stáhli zápisový lístek: 1 Nastoupí ke studiu: 25 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 4 V odvolacím řízení přijato: 4 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 4 10

14 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 4 Celkový počet přijatých ţáků do 1. ročníku niţšího stupně víceletého gymnázia tak k 31. srpnu 2010 činil 29 ţáků. 1) Studijní obor K/41 Gymnázium 1. kolo přijímacího řízení A) Kritéria hodnocení ţáků počet přijímaných uchazečů: 30 Uchazeči, jejichţ průměrný prospěch na vysvědčeních z 8. a 9. třídy byl 1,00, přijímací zkoušku nekonali. Byli přijati pouze na základě svých vynikajících studijních výsledků v ZŠ. Ostatní uchazeči přijímací zkoušku vykonali ve dnech 22. a 23. dubna 2010 formou písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, kterou připravili zaměstnanci školy. Hodnocení uchazečů konajících přijímací zkoušku: Přijímací zkouška matematika maximálně 30 bodů Přijímací zkouška český jazyk maximálně 30 bodů Prospěch ze základní školy maximálně 36 bodů * První místo v celostátním kole soutěţe vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2008/ body Výstupní hodnocení ze ZŠ 2 body Maximálně moţný celkový počet získaných bodů 100 bodů V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhoduje počet bodů za prospěch ze základní školy, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky a nakonec počet bodů získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka. Pokud jsou všechny bodové údaje stejné, rozhodují skutečnosti obsaţené ve výstupním hodnocení. * Posuzován je prospěch na konci 8. třídy ZŠ a v pololetí 9. třídy ZŠ; ţáci, kteří mají na obou vysvědčeních studijní průměr 1,00, získávají plný počet 36 bodů. Za kaţdou dvojku obdrţenou z předmětů: český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská nauka se odečítávají 2 body, za kaţdou trojku z týchţ předmětů 3 body, za kaţdou čtyřku 4 body. Uchazeči byli seřazeni podle počtu dosaţených bodů, přijati byli všichni uchazeči s prospěchem 1,00 v 8. a 9. třídě ZŠ a uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů, a to tak, aby celkový počet přijatých byl 30 ţáků. Přijati mohli být pouze uchazeči, jejichţ celkový průměrný prospěch vypočítaný ze všech tří klasifikačních období (pololetí 8. třídy, závěrečné vysvědčení 8. třídy a pololetní vysvědčení 9. třídy) není vyšší neţ 1,75 a v 8. a 9. třídě ZŠ nebyli klasifikováni sníţeným stupněm z chování. B) Výsledky přijímacího řízení protokol Termín pro podání přihlášky: do Datum konání přijímací zkoušky: a Počet přihlášených: 37 Dostavili se k vykonání PZ: 33 Nedostavili se k vykonání PZ: 4 Přijato: 30 11

15 Nepřijato: 3 Doručili zápisový lístek: 20 Nedoručili zápisový lístek: 10 Stáhli zápisový lístek: 1 Nastoupí ke studiu: 19 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 3 V odvolacím řízení přijato: 3 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 3 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 2 Nastoupí ke studiu: 1 2. kolo přijímacího řízení A) Kritéria hodnocení ţáků Pro nedostatečný počet zájemců, kteří neodevzdali zápisový lístek v řádném termínu pro první kolo, byly realizovány další čtyři kola přijímacího řízení. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, přijati mohli být pouze uchazeči dle těchto kritérií: 1. Přijímací zkoušky se nekonaly. 2. Uchazeči byli seřazeni sestupně od nejlepšího průměrného prospěchu po nejhorší dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (tj. první a druhé pololetí 8. třídy ZŠ a první pololetí 9. třídy ZŠ), dle níţe uvedených zásad: Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá. Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa. Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří klasifikačních období. V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch těchto uchazečů přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, ţe výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodnou o pořadí nejprve prospěch v pololetí 9. třídy a pak prospěch na závěrečném vysvědčení z 8. třídy a nakonec prospěch na pololetním vysvědčení v 8. třídě. Pokud ani toto nerozhodne, rozhodují údaje obsaţené ve výstupním hodnocení ze ZŠ (účast na soutěţích, olympiádách apod). 3. Uchazeči museli být v uvedených hodnotících obdobích klasifikováni z chování výhradně stupněm velmi dobré. 4. Přijati mohli být pouze uchazeči, jejichţ celkový průměrný prospěch vypočítaný ze všech tří klasifikačních období není vyšší neţ 1,700 (2. kolo PŘ), neţ 1,800 (3. a 4. kolo PŘ) a 1,925 (5. kolo PŘ). Uchazeči byli přijímáni aţ do naplnění stanovené kapacity. B) Výsledky přijímacího řízení protokol 2. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 11 Přijato: 6 Usnesení o zastavení správního řízení: 5 Nepřijato: 0 12

16 Doručili zápisový lístek: 2 Nedoručili zápisový lístek: 4 Stáhli zápisový lístek: 1 Nastoupí ke studiu: 1 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 0 V odvolacím řízení přijato: 0 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 0 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 0 3. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 0 Nastoupí ke studiu: 0 4. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 0 Nastoupí ke studiu: 0 5. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 1 Přijato: 1 Nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 1 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 1 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 0 V odvolacím řízení přijato: 0 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 0 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 0 Přestoţe proběhlo 5. kol přijímacího řízení, nastoupilo 1. září 2010 do prvního ročníku studia pouze 22 ţáků. 13

17 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacímu programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1) Souhrnná statistika tříd první pololetí Niţší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.P ,428 38,23-2.P ,380 39,33-3.P ,546 42,23-4.P ,688 51,96 - Vyšší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 5.P ,753 62,86-6.P ,540 66,33 0,04 7.P ,564 95,32-8.P , ,35 - Čtyřleté gymnázium Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.A ,033 32,90-1.B ,098 61,08-2.A ,018 73,10-2.B ,050 56,47-3.A ,943 59,30-3.B ,891 63,45-4.A , ,68-4.B ,087 93,39 - Škola celkem v 1. pololetí školního roku Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml ,792 64,60 0,002 Vysvětlivky: V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = neklasifikován 14

18 Přehled prospěchu školy podle předmětů za 1. pololetí školního roku Předmět Počet klasifikovaných ţáků Průměr Chování 443 1,000 Výtvarná výchova 203 1,000 Hudební výchova 195 1,000 Tělesná výchova 428 1,058 Zeměpis 361 2,069 Matematika 442 2,314 Český jazyk a literatura 442 2,095 Základy společenských věd 324 1,827 Jazyk ruský 188 2,048 Jazyk anglický 443 1,995 Jazyk německý 87 2,184 Jazyk francouzský 138 1,739 Dějepis 361 1,898 Fyzika 442 1,957 Chemie 331 2,057 Biologie 443 1,896 Informatika a výpočetní technika 278 1,234 Občanská výchova 119 1,420 Programování 21 1,810 Základy ekonom. a administrativy 97 1,320 Konverzace v jazyce anglickém 137 1,978 Konverzace v jazyce ruském 18 1,611 Společenskovědní seminář 27 1,000 Seminář z dějepisu 35 2,343 Seminář z matematiky 34 2,294 Seminář z biologie 36 1,472 Seminář z fyziky a chemie 13 1,000 Seminář ze zeměpisu 28 2,893 Latina 35 1,086 Tvorba www stránek 10 1,800 Sborový zpěv 21 1,000 Výchovná opatření v 1. pololetí školního roku Pochvala třídního učitele 0 Napomenutí třídního učitele 0 Důtka ředitele školy 10 Důtka třídního učitele 1 Podmíněné vyloučení ţáka 0 Vyloučení ţáka 0 15

19 2) Souhrnná statistika tříd druhé pololetí Niţší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.P ,415 42,17 0,03 2.P ,359 59,83-3.P ,527 54,13-4.P ,722 69,82 - Vyšší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 5.P ,636 61,27-6.P ,599 60,44-7.P , ,21 0,04 8.P ,054 80,13 - Čtyřleté gymnázium Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka Třída ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.A ,170 66,53 0,42 1.B ,199 95,30 0,15 2.A ,933 94,80-2.B ,930 89,14 1,00 3.A ,853 77,26 0,07 3.B ,797 77,93-4.A , ,90 0,07 4.B ,271 96,45 0,20 Škola celkem ve 2. pololetí školního roku Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka Počet ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml ,808 78,39 0,12 Vysvětlivky: V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = neklasifikován 16

20 Přehled prospěchu školy podle předmětů za 2. pololetí školního roku Předmět Počet klasifikovaných ţáků Průměr Chování 444 1,002 Výtvarná výchova 204 1,000 Hudební výchova 195 1,021 Tělesná výchova 427 1,091 Zeměpis 362 1,867 Matematika 444 2,372 Český jazyk a literatura 444 2,061 Základy společenských věd 325 1,868 Jazyk ruský 189 2,127 Jazyk anglický 444 2,054 Jazyk německý 87 2,345 Jazyk francouzský 138 1,754 Dějepis 362 1,787 Fyzika 444 2,043 Chemie 332 2,105 Biologie 444 1,777 Informatika a výpočetní technika 280 1,282 Občanská výchova 119 1,403 Programování 21 2,095 Základy ekonom. a administrativy 97 1,351 Konverzace v jazyce anglickém 138 2,109 Konverzace v jazyce ruském 17 1,941 Společenskovědní seminář 27 1,963 Seminář z dějepisu 35 1,943 Seminář z matematiky 34 2,412 Seminář z biologie 37 1,514 Seminář z fyziky a chemie 13 1,000 Seminář ze zeměpisu 28 2,964 Latina 35 1,086 Tvorba www stránek 10 2,200 Sborový zpěv 14 1,000 Výchovná opatření ve 2. pololetí školního roku Pochvala třídního učitele 19 Pochvala ředitele školy 2 Důtka ředitele školy 3 Důtka třídního učitele 7 Podmíněné vyloučení ţáka 0 Vyloučení ţáka 0 17

21 3) Maturitní zkoušky ve školním roce dubna 2010 písemná maturitní zkouška z jazyka českého května 2010 ústní maturitní zkoušky Předsedové maturitních komisí 4.A Mgr. Jan Sklenář Gymnázium Slezská Ostrava, příspěvková organizace 4.B Mgr. Petra Psíková Gymnázium Slezská Ostrava, příspěvková organizace 8.P Mgr. Šárka Koláčková Gymnázium Slezská Ostrava, příspěvková organizace Třídní učitelé 4.A Mgr. Jana Sochorová 4.B Mgr. Marcela Piperková 8.P Mgr. Hana Šrámková Témata maturitních písemných prací z jazyka českého 1) Nevaţ se, odvaţ se a zapal si! (Úvaha o způsobu ţivota mladé generace) 2) Stojím sám na prázdném nádraţí... (Líčení) 3) Vaţme si země, dokud je ţivá a hostí vody, ptáky, květiny... S. K. Neumann (Volný slohový útvar o ekologických problémech současnosti) 4) Je lepší shořet neţ vyhasnout. Kurt Cobain (Charakteristika osobnosti, která ovlivnila svými postoji pozitivně lidstvo) Přehled prospěchu žáků školy u maturitní zkoušky Předmět Počet klasifikovaných ţáků Průměr Zeměpis 27 2,778 Matematika 29 1,690 Český jazyk a literatura 82 2,415 Základy společenských věd 21 2,333 Jazyk ruský 7 2,286 Jazyk anglický 78 2,603 Jazyk německý 4 3,250 Dějepis 27 2,556 Fyzika 5 1,600 Jazyk francouzský 2 1,000 Chemie 6 1,500 Biologie 20 2,000 Informatika a výpočetní technika 6 2,167 Základy ekonomiky a administrativy 15 2,333 18

22 Celkový průměrný prospěch u maturitní zkoušky 2,372 prospěl s vyznamenáním 19 Stupeň prospěl 61 hodnocení neprospěl 2 prospěchu nehodnocen 0 Vyhodnocení přijímacího řízení na vysoké školy, vyšší odborné a jazykové školy Počet ţáků na konci posledního ročníku studia: 4.A 28 ţáků 4.B 31 ţáků 8.P 23 ţáků Z celkového počtu 82 ţáků bylo přijato: na vysoké školy: 70 ţáků = 85,4 % z celkového počtu ţáků, na vyšší odborné školy a jazykové školy: 1 ţák = 1,2 % z celkového počtu ţáků na jiné střední školy: 1 ţák = 1,2 % z celkového počtu ţáků Celkem bude dále studovat 72 ţáků = 87,8 % z celkového počtu maturujících ţáků. Rozbor podle maturujících tříd: 4.A 4.B 8.P VŠ VOŠ Jazykové školy Střední škola v zaměstnání nezaměstnaní ÚP nerozhodnuto nezjištěno C E L K E M

23 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů byla realizována dle minimálního preventivního programu zpracovaného v souladu s Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / ze dne 16. října 2007 a zahrnovala především aktivity, které svým obsahem pomáhají ţákům čelit rizikovému chování a zároveň je vedou k zodpovědnosti za zdraví své i svých spoluţáků. Součástí minimálního preventivního programu jsou rovněţ přílohy, které stanovují jednotný postup při zjištění šikany ve škole či při podezření na uţití omamné látky ţákem, s nimiţ byli seznámeni všichni vyučující prostřednictvím metodika prevence sociálně patologických jevů. Školní preventivní tým tvořili: ředitel školy, jeho zástupce, metodici prevence a koordinátor ICT. Do programu prevence se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci, kteří úzce spolupracovali s celým preventivním týmem. V průběhu prvního týdne školní docházky byl pro ţáky primy připraven adaptační kurz, jehoţ cílem bylo usnadnit dětem vstup na jiný typ školy, vytvořit spolupracující tým zaloţený na kvalitních mezilidských vztazích a posílit sebedůvěru v nově vzniklém kolektivu. Ţáci niţších ročníků gymnázia absolvovali ve spolupráci s Centrem primární prevence Renarkon besedy, které byly součástí dlouhodobého preventivního programu Buď OK a byly zaměřeny na posilování sebeúcty a sebedůvěry, na komunikační dovednosti, na schopnost řešit konflikty a vztahy ve třídě, na nebezpečí virtuální komunikace, závislosti na internetu apod. Zaměstnanci PPP Bohumín připravili pro ţáky besedy a přednášky na téma: styly učení, verbální a nonverbální komunikace a sexuální výchova. V rámci projektu prevence kriminality proběhl víkendový kurz pořádaný pracovníky Městské policie Bohumín v rámci projektu Právo na školách, jehoţ se účastnili ţáci tercie a kvarty. Cílem kurzu je v modelových situacích pochopit úlohu zákonů, získat smysl pro spravedlnost, poctivost, toleranci a v neposlední řadě sníţit kriminalitu na základě lepší spolupráce ţákpolicista, ţák-učitel, ţák-občan. Ţáci prvních ročníků vyššího gymnázia měli přednášky a besedy zaměřeny na rizika uţívání návykových látek, které pro ně připravili zaměstnanci společnosti Renarkon. Úspěšný byl proţitkový program připravený pro ţáky druhých ročníků a sexty přímo ve středisku CPP Renarkon v Ostravě a nazvaný Hrou proti AIDS. Aktivity třetích ročníků jsme tentokrát zaměřili na témata zabývající se problematikou tolerance menšin se zaměřením na kulturu jiných národů a etnik v souvislosti s kaţdodenním ţivotem společnosti. Nebezpečí závislosti škodlivých účinků alkoholu, tabáku a jiných návykových látek se také snaţí zaměstnanci školy čelit prostřednictvím témat zařazených do vyučovacích hodin některých vybraných vyučovacích předmětů, například základů společenských věd, biologie, chemie, výtvarné, tělesné či občanské výchovy. Jako prevenci proti negativním jevům škola ţákům nabízí řadu volnočasových aktivit, např. - přístup do učeben IVT a na internet i v odpoledních hodinách - zájmové sportovní hry - činnost ve školním sportovním klubu - výuku anglického jazyka v kurzech jazykové školy - krouţek sborového zpěvu a hudebních aktivit - dramatický krouţek 20

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více