Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU ) OBOR K/401 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ - DOBÍHAJÍCÍ ) OBOR K/801 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ DOBÍHAJÍCÍ ) OBOR K/81 GYMNÁZIUM ) OBOR K/41 GYMNÁZIUM... 8 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY... 8 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 9 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ) STUDIJNÍ OBOR K/81 GYMNÁZIUM ) STUDIJNÍ OBOR K/41 GYMNÁZIUM...11 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ) SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD PRVNÍ POLOLETÍ ) SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD DRUHÉ POLOLETÍ ) MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ...20 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (ŠKOLNÍ ROK ) ) OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE (ŠKOLNÍ ROK ) ) OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU FUNKCE HODNOTITELE ÚSTNÍ ZKOUŠKY I PÍSEMNÉ PRÁCE A OSVĚDČENÍ K VÝKONU FUNKCE ZADAVATELE...23 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ) VÝSLEDKY SOUTĚŢÍ, OLYMPIÁD A DALŠÍCH AKTIVIT ŢÁKŮ ) ČINNOST ŢÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY ) POŘÁDÁNÍ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ) HUMANITÁRNÍ A CHARITATIVNÍ ČINNOST ) PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ) PŘEHLED REALIZOVANÝCH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ, OSTATNÍ REALIZOVANÉ AKCE ) POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, EXKURZE A KURZY...30 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ32 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ) ZÁVAZNÉ UKAZATELE ORGANIZACE NA ROK ) VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE A VÝČET DALŠÍCH DOTACÍ, KTERÉ BYLY ORGANIZACI POSKYTNUTY V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVATELŮ A ÚČELU POUŢITÍ ) NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU ) DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE ) NEJDŮLEŢITĚJŠÍ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE , TJ. OD DO K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ...45 L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOT. UČENÍ 47 M. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ...48 N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ) SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ ) SPOLUPRÁCE S RODIČI ŢÁKŮ...50

3 3) SPOLUPRÁCE S JAZYKOVOU ŠKOLOU S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY FRÝDEK-MÍSTEK ) MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU ŠKOLOU ) ČINNOST ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU...51

4 A. Základní údaje o škole Název: Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Sídlo: Jana Palacha 794, Bohumín Identifikátor zařízení: IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ Kapacita školy: 480 ţáků Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Miroslav Bialoň Zástupce ředitele: RNDr. Tomáš Hudec Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: usnesením rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 se zřizuje dnem 1. září Předseda: Mgr. Jana Josieková Charakteristika školy: České státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumíně zaloţeno v roce Současná budova školy byla postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika výraznými rekonstrukcemi. 1

5 Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 2. července 1996 s účinností od 1. září Aktuálně platné rozhodnutí o zařazení je ze dne 13. ledna 2009, č. j. 440/ Dne 22. června 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT č. j /95-61 propůjčen čestný název (po dlouholetém řediteli Františku Ţivném). Hlavním účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu ţáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je: poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Doplňkovou činnost organizace vymezuje Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace s účinností od : provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku. Rozdělení ţáků dle studijních oborů, tříd a pohlaví k 30. září 2009 ukazuje následující přehledná tabulka: KÓD OBORU POČET TŘÍD POČET ŢÁKŮ chlapci dívky celkem PRŮMĚRNÁ NAPLNĚNOST TŘÍD K/ , K/ , K/ , K/ ,00 celkem ,81 Gymnázium má ve vztahu k počtu ţáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. V průběhu školního roku disponovalo 27 učebnami, z nichţ je 17 odborných (učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, keramická dílna, 2 učebny informatiky a výpočetní techniky, 3 jazykové učebny vybavené sluchátky, 3 laboratoře biologická, fyzikální a chemická a jeden multimediální sál s kapacitou 60 míst). 2

6 Odborné učebny Učebna dějepisu Jazyková učebna Jedna z učeben výpočetní techniky Učebna hudební výchovy Třídy a odborné učebny jsou funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení učeben patří zpětné projektory, zatemnění, promítací plátna, nástěnný obrazový materiál, v odborných učebnách jsou k dispozici televizory, počítače, dataprojektory a videopřehrávače. Ţákovské lavice a ţidle jsou v naprosté většině učeben nové přizpůsobené široké věkové struktuře ţáků. Záměrem vedení školy je postupná obměna zbývajícího nevyhovujícího ţákovského nábytku, která započala v roce 2006 (jedna učebna), pokračovala v roce 2007 (7 učeben vybaveno výškově stavitelným nábytkem), v roce 2008 (jedna učebna) a v roce 2010 (4 učebny). Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku tělesné výchovy. Ţáci mají k dispozici tělocvičnu, sál pro aerobik, dvě posilovny, tři stoly na stolní tenis v prostoru u posiloven a v areálu školy dvě hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. Tělocvična a hřiště s umělohmotným povrchem 3

7 Náhled do posilovny Kabinety vyučujících, knihovna, pracovna ředitele školy, zástupce ředitele školy, ekonomky (účetní), vrátnice a sekretariát jsou vybaveny počítači a tiskárnami, všechny jsou síťově propojeny s moţností připojení na Internet. Počítače v kabinetech vyučujících jsou většinou nové, pořízené zejména v roce

8 B. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia 4 roky K/801 Gymnázium všeobecné dobíhající, studium denní, délka studia 8 roků K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia 8 roků K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky Učební plány realizovaných oborů 1) Obor K/401 Gymnázium všeobecné - dobíhající čtyřleté denní studium Realizováno ve druhém aţ čtvrtém ročníku. Výuka byla realizována dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem, dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne s účinností od 1. září 2006 a dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne 27. září 2006 s účinností od 1. října Učební osnovy schválilo MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Předmět Ročník I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 Anglický jazyk Cizí jazyk 2 JN, JR, JFr Latina Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika 2 2, ,5 Chemie 2, ,5 Biologie 2,5 2, Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět l Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny C E L K E M

9 2) Obor K/801 Gymnázium všeobecné dobíhající osmileté denní studium Realizováno ve čtvrtém a šestém aţ osmém ročníku. Výuka byla realizována dle generalizovaného učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem, dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne s účinností od 1. září 2006 a dle Změny učebních dokumentů č. j / ze dne 27. září 2006 s účinností od 01. října Učební osnovy schválilo MŠMT ČR dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním ročníkem. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Ročník Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk Cizí jazyk 1 JA Cizí jazyk 2 JN,JR,JF Latina Občanský výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika ,5 2 2, Chemie ,5 2, Biologie ,5 2, Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět l Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny C E L K E M

10 3) Obor K/81 Gymnázium osmileté denní studium Realizováno v prvním aţ třetím a pátém ročníku. Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro osmileté gymnázium. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Vyučovací předmět Niţší stupeň I II III IV Časová dotace celkem Vyšší stupeň V VI VII VIII Časová dotace celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika ,5 7,5 2,5 2, Chemie ,5 6,5 2 2, ,5 Biologie , ,5 Zeměpis Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Tělesná výchova Estetická výchova Informatika a výp technika Volitelné předměty l Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem předepsaných hodin

11 4) Obor K/41 Gymnázium Realizováno v prvním ročníku. Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. Učební plán Gymnázia Františka Ţivného, Bohumín, školní rok Vyučovací předmět I II III IV Časová dotace celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika 2,5 2, Chemie 2 2, ,5 Biologie 2, ,5 Zeměpis Základy spol. věd Dějepis Tělesná výchova Estetická výchova Informatika a výp. technika Volitelné předměty l Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem předepsaných hodin Volitelné předměty Ve školním roce byly dle zájmu ţáků vyučovány následující volitelné předměty: a) dvouleté (ţáci si je volí pro předposlední a poslední rok studia) základy ekonomiky a administrativy latina programování konverzace v anglickém jazyce konverzace v ruském jazyce seminář z fyziky a chemie seminář z biologie b) jednoleté společenskovědní seminář seminář z dějepisu seminář ze zeměpisu konverzace v anglickém jazyce tvorba webových stránek seminář z biologie seminář z matematiky konverzace v ruském jazyce Nepovinné předměty sborový zpěv 8

12 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací činnost zabezpečovalo v průběhu školního roku celkem 39 vyučujících, z toho 8 muţů (20,51 %) a 31 ţen (79,49 %). Všichni pedagogové školy mají vysokoškolské vzdělání. Nepedagogických zaměstnanců bylo ve škole celkem 9, pracovali na pozicích ekonomka, personalistka (úvazek 0,75), knihovnice a sekretářka, školník, údrţbář (úvazek 0,5) a čtyři uklízečky (z toho jedna má úvazek 0,25). Z nich mají vysokoškolské vzdělání dvě zaměstnankyně. Pedagogický sbor je stabilní, průměrný věk vyučujících činí 43,3 let. Obměna vyučujících se realizuje zejména v důsledku odchodů do starobního důchodu. Úvazky učitelů maximálně respektují jejich kvalifikaci, 8 vyučujících vyučovalo se zkráceným úvazkem (hlavně ze zdravotních důvodů), nadúvazkové hodiny se v celém sboru vyskytovaly v průměrném týdenním počtu 30 hodin. Rodičovskou dovolenou čerpají k dvě vyučující. Ve školním roce působili ve škole dva začínající učitelé, vyučujících s praxí 1 5 let vyučovalo pět, pedagogů s praxí nad 32 let vyučovalo celkem osm. Začínajícím učitelům byl přidělen uvádějící učitel, který je metodicky vedl, byly realizovány náslechové a hospitační hodiny. Podrobný přehled o zaměstnancích školy dle věku ukazuje následující tabulka: Kategorie zaměstnanců do 30 let let 46 důch. věk celkem z toho Důchodový věk celkem z toho Celkem celkem z toho celkem z toho ţen ţen ţen ţen pedagogové nepedagogové C E L K E M celkem z toho ţen 9

13 D. Údaje o přijímacím řízení 1) Studijní obor K/81 Gymnázium A) Kritéria hodnocení ţáků Ţáci vykonali písemnou přijímací zkoušku ve dnech 22. a 23. dubna 2010 formou písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, kterou připravili zaměstnanci školy. Jeden ţák konal přijímací zkoušku z důvodu onemocnění v náhradním termínu dne 5. května Škola započítala prospěch dosaţený v základní škole (vysvědčení za druhé pololetí 4. a v prvním pololetí 5. ročníku) a body získané u přijímací zkoušky následovně: Přijímací zkouška matematika maximálně 36 bodů Přijímací zkouška český jazyk maximálně 36 bodů Prospěch ze základní školy maximálně 36 bodů* První místo v krajském kole soutěţe vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2008/ body Výstupní hodnocení ze ZŠ 2 body Maximálně moţný celkový počet získaných bodů 112 bodů V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhoduje počet bodů za prospěch ze základní školy, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky a nakonec počet bodů získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka. * Posuzován je prospěch na konci 4. třídy ZŠ a v pololetí 5. třídy ZŠ; ţáci, kteří mají na obou vysvědčeních studijní průměr 1,00 získávají plný počet 36 bodů. Za kaţdou dvojku obdrţenou z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, vlastivěda, matematika, přírodopis se odčítávají 2 body, za kaţdou trojku z týchţ předmětů 3 body. Uchazeči byli seřazeni podle počtu dosaţených bodů, přijati byli ţáci na místě, další místo bylo ponecháno pro odvolací řízení. B) Výsledky přijímacího řízení protokol Termín pro podání přihlášky: do Datum konání přijímací zkoušky: a Datum konání náhradního termínu PZ: Počet přihlášených: 42 Dostavili se k vykonání PZ: 40 Nedostavili se k vykonání PZ: 2 Přijato: 29 Nepřijato: 11 Doručili zápisový lístek: 26 Nedoručili zápisový lístek: 3 Stáhli zápisový lístek: 1 Nastoupí ke studiu: 25 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 4 V odvolacím řízení přijato: 4 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 4 10

14 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 4 Celkový počet přijatých ţáků do 1. ročníku niţšího stupně víceletého gymnázia tak k 31. srpnu 2010 činil 29 ţáků. 1) Studijní obor K/41 Gymnázium 1. kolo přijímacího řízení A) Kritéria hodnocení ţáků počet přijímaných uchazečů: 30 Uchazeči, jejichţ průměrný prospěch na vysvědčeních z 8. a 9. třídy byl 1,00, přijímací zkoušku nekonali. Byli přijati pouze na základě svých vynikajících studijních výsledků v ZŠ. Ostatní uchazeči přijímací zkoušku vykonali ve dnech 22. a 23. dubna 2010 formou písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, kterou připravili zaměstnanci školy. Hodnocení uchazečů konajících přijímací zkoušku: Přijímací zkouška matematika maximálně 30 bodů Přijímací zkouška český jazyk maximálně 30 bodů Prospěch ze základní školy maximálně 36 bodů * První místo v celostátním kole soutěţe vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2008/ body Výstupní hodnocení ze ZŠ 2 body Maximálně moţný celkový počet získaných bodů 100 bodů V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhoduje počet bodů za prospěch ze základní školy, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky a nakonec počet bodů získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka. Pokud jsou všechny bodové údaje stejné, rozhodují skutečnosti obsaţené ve výstupním hodnocení. * Posuzován je prospěch na konci 8. třídy ZŠ a v pololetí 9. třídy ZŠ; ţáci, kteří mají na obou vysvědčeních studijní průměr 1,00, získávají plný počet 36 bodů. Za kaţdou dvojku obdrţenou z předmětů: český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská nauka se odečítávají 2 body, za kaţdou trojku z týchţ předmětů 3 body, za kaţdou čtyřku 4 body. Uchazeči byli seřazeni podle počtu dosaţených bodů, přijati byli všichni uchazeči s prospěchem 1,00 v 8. a 9. třídě ZŠ a uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů, a to tak, aby celkový počet přijatých byl 30 ţáků. Přijati mohli být pouze uchazeči, jejichţ celkový průměrný prospěch vypočítaný ze všech tří klasifikačních období (pololetí 8. třídy, závěrečné vysvědčení 8. třídy a pololetní vysvědčení 9. třídy) není vyšší neţ 1,75 a v 8. a 9. třídě ZŠ nebyli klasifikováni sníţeným stupněm z chování. B) Výsledky přijímacího řízení protokol Termín pro podání přihlášky: do Datum konání přijímací zkoušky: a Počet přihlášených: 37 Dostavili se k vykonání PZ: 33 Nedostavili se k vykonání PZ: 4 Přijato: 30 11

15 Nepřijato: 3 Doručili zápisový lístek: 20 Nedoručili zápisový lístek: 10 Stáhli zápisový lístek: 1 Nastoupí ke studiu: 19 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 3 V odvolacím řízení přijato: 3 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 3 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 2 Nastoupí ke studiu: 1 2. kolo přijímacího řízení A) Kritéria hodnocení ţáků Pro nedostatečný počet zájemců, kteří neodevzdali zápisový lístek v řádném termínu pro první kolo, byly realizovány další čtyři kola přijímacího řízení. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, přijati mohli být pouze uchazeči dle těchto kritérií: 1. Přijímací zkoušky se nekonaly. 2. Uchazeči byli seřazeni sestupně od nejlepšího průměrného prospěchu po nejhorší dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (tj. první a druhé pololetí 8. třídy ZŠ a první pololetí 9. třídy ZŠ), dle níţe uvedených zásad: Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá. Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa. Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří klasifikačních období. V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch těchto uchazečů přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, ţe výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodnou o pořadí nejprve prospěch v pololetí 9. třídy a pak prospěch na závěrečném vysvědčení z 8. třídy a nakonec prospěch na pololetním vysvědčení v 8. třídě. Pokud ani toto nerozhodne, rozhodují údaje obsaţené ve výstupním hodnocení ze ZŠ (účast na soutěţích, olympiádách apod). 3. Uchazeči museli být v uvedených hodnotících obdobích klasifikováni z chování výhradně stupněm velmi dobré. 4. Přijati mohli být pouze uchazeči, jejichţ celkový průměrný prospěch vypočítaný ze všech tří klasifikačních období není vyšší neţ 1,700 (2. kolo PŘ), neţ 1,800 (3. a 4. kolo PŘ) a 1,925 (5. kolo PŘ). Uchazeči byli přijímáni aţ do naplnění stanovené kapacity. B) Výsledky přijímacího řízení protokol 2. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 11 Přijato: 6 Usnesení o zastavení správního řízení: 5 Nepřijato: 0 12

16 Doručili zápisový lístek: 2 Nedoručili zápisový lístek: 4 Stáhli zápisový lístek: 1 Nastoupí ke studiu: 1 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 0 V odvolacím řízení přijato: 0 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 0 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 0 3. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 0 Nastoupí ke studiu: 0 4. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 0 Nastoupí ke studiu: 0 5. kolo Termín pro podání přihlášky: Datum konání přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky Počet přihlášených: 1 Přijato: 1 Nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 1 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 1 Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 0 V odvolacím řízení přijato: 0 V odvolacím řízení nepřijato: 0 Doručili zápisový lístek: 0 Nedoručili zápisový lístek: 0 Stáhli zápisový lístek: 0 Nastoupí ke studiu: 0 Přestoţe proběhlo 5. kol přijímacího řízení, nastoupilo 1. září 2010 do prvního ročníku studia pouze 22 ţáků. 13

17 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacímu programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1) Souhrnná statistika tříd první pololetí Niţší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.P ,428 38,23-2.P ,380 39,33-3.P ,546 42,23-4.P ,688 51,96 - Vyšší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 5.P ,753 62,86-6.P ,540 66,33 0,04 7.P ,564 95,32-8.P , ,35 - Čtyřleté gymnázium Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.A ,033 32,90-1.B ,098 61,08-2.A ,018 73,10-2.B ,050 56,47-3.A ,943 59,30-3.B ,891 63,45-4.A , ,68-4.B ,087 93,39 - Škola celkem v 1. pololetí školního roku Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml ,792 64,60 0,002 Vysvětlivky: V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = neklasifikován 14

18 Přehled prospěchu školy podle předmětů za 1. pololetí školního roku Předmět Počet klasifikovaných ţáků Průměr Chování 443 1,000 Výtvarná výchova 203 1,000 Hudební výchova 195 1,000 Tělesná výchova 428 1,058 Zeměpis 361 2,069 Matematika 442 2,314 Český jazyk a literatura 442 2,095 Základy společenských věd 324 1,827 Jazyk ruský 188 2,048 Jazyk anglický 443 1,995 Jazyk německý 87 2,184 Jazyk francouzský 138 1,739 Dějepis 361 1,898 Fyzika 442 1,957 Chemie 331 2,057 Biologie 443 1,896 Informatika a výpočetní technika 278 1,234 Občanská výchova 119 1,420 Programování 21 1,810 Základy ekonom. a administrativy 97 1,320 Konverzace v jazyce anglickém 137 1,978 Konverzace v jazyce ruském 18 1,611 Společenskovědní seminář 27 1,000 Seminář z dějepisu 35 2,343 Seminář z matematiky 34 2,294 Seminář z biologie 36 1,472 Seminář z fyziky a chemie 13 1,000 Seminář ze zeměpisu 28 2,893 Latina 35 1,086 Tvorba www stránek 10 1,800 Sborový zpěv 21 1,000 Výchovná opatření v 1. pololetí školního roku Pochvala třídního učitele 0 Napomenutí třídního učitele 0 Důtka ředitele školy 10 Důtka třídního učitele 1 Podmíněné vyloučení ţáka 0 Vyloučení ţáka 0 15

19 2) Souhrnná statistika tříd druhé pololetí Niţší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.P ,415 42,17 0,03 2.P ,359 59,83-3.P ,527 54,13-4.P ,722 69,82 - Vyšší stupeň víceletého gymnázia Třída Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 5.P ,636 61,27-6.P ,599 60,44-7.P , ,21 0,04 8.P ,054 80,13 - Čtyřleté gymnázium Počet Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka Třída ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml. 1.A ,170 66,53 0,42 1.B ,199 95,30 0,15 2.A ,933 94,80-2.B ,930 89,14 1,00 3.A ,853 77,26 0,07 3.B ,797 77,93-4.A , ,90 0,07 4.B ,271 96,45 0,20 Škola celkem ve 2. pololetí školního roku Z toho hodnoceno Sníţená známka Průměrný Absence na ţáka Počet ţáků V P 5 N z chování prospěch celkem neoml ,808 78,39 0,12 Vysvětlivky: V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = neklasifikován 16

20 Přehled prospěchu školy podle předmětů za 2. pololetí školního roku Předmět Počet klasifikovaných ţáků Průměr Chování 444 1,002 Výtvarná výchova 204 1,000 Hudební výchova 195 1,021 Tělesná výchova 427 1,091 Zeměpis 362 1,867 Matematika 444 2,372 Český jazyk a literatura 444 2,061 Základy společenských věd 325 1,868 Jazyk ruský 189 2,127 Jazyk anglický 444 2,054 Jazyk německý 87 2,345 Jazyk francouzský 138 1,754 Dějepis 362 1,787 Fyzika 444 2,043 Chemie 332 2,105 Biologie 444 1,777 Informatika a výpočetní technika 280 1,282 Občanská výchova 119 1,403 Programování 21 2,095 Základy ekonom. a administrativy 97 1,351 Konverzace v jazyce anglickém 138 2,109 Konverzace v jazyce ruském 17 1,941 Společenskovědní seminář 27 1,963 Seminář z dějepisu 35 1,943 Seminář z matematiky 34 2,412 Seminář z biologie 37 1,514 Seminář z fyziky a chemie 13 1,000 Seminář ze zeměpisu 28 2,964 Latina 35 1,086 Tvorba www stránek 10 2,200 Sborový zpěv 14 1,000 Výchovná opatření ve 2. pololetí školního roku Pochvala třídního učitele 19 Pochvala ředitele školy 2 Důtka ředitele školy 3 Důtka třídního učitele 7 Podmíněné vyloučení ţáka 0 Vyloučení ţáka 0 17

21 3) Maturitní zkoušky ve školním roce dubna 2010 písemná maturitní zkouška z jazyka českého května 2010 ústní maturitní zkoušky Předsedové maturitních komisí 4.A Mgr. Jan Sklenář Gymnázium Slezská Ostrava, příspěvková organizace 4.B Mgr. Petra Psíková Gymnázium Slezská Ostrava, příspěvková organizace 8.P Mgr. Šárka Koláčková Gymnázium Slezská Ostrava, příspěvková organizace Třídní učitelé 4.A Mgr. Jana Sochorová 4.B Mgr. Marcela Piperková 8.P Mgr. Hana Šrámková Témata maturitních písemných prací z jazyka českého 1) Nevaţ se, odvaţ se a zapal si! (Úvaha o způsobu ţivota mladé generace) 2) Stojím sám na prázdném nádraţí... (Líčení) 3) Vaţme si země, dokud je ţivá a hostí vody, ptáky, květiny... S. K. Neumann (Volný slohový útvar o ekologických problémech současnosti) 4) Je lepší shořet neţ vyhasnout. Kurt Cobain (Charakteristika osobnosti, která ovlivnila svými postoji pozitivně lidstvo) Přehled prospěchu žáků školy u maturitní zkoušky Předmět Počet klasifikovaných ţáků Průměr Zeměpis 27 2,778 Matematika 29 1,690 Český jazyk a literatura 82 2,415 Základy společenských věd 21 2,333 Jazyk ruský 7 2,286 Jazyk anglický 78 2,603 Jazyk německý 4 3,250 Dějepis 27 2,556 Fyzika 5 1,600 Jazyk francouzský 2 1,000 Chemie 6 1,500 Biologie 20 2,000 Informatika a výpočetní technika 6 2,167 Základy ekonomiky a administrativy 15 2,333 18

22 Celkový průměrný prospěch u maturitní zkoušky 2,372 prospěl s vyznamenáním 19 Stupeň prospěl 61 hodnocení neprospěl 2 prospěchu nehodnocen 0 Vyhodnocení přijímacího řízení na vysoké školy, vyšší odborné a jazykové školy Počet ţáků na konci posledního ročníku studia: 4.A 28 ţáků 4.B 31 ţáků 8.P 23 ţáků Z celkového počtu 82 ţáků bylo přijato: na vysoké školy: 70 ţáků = 85,4 % z celkového počtu ţáků, na vyšší odborné školy a jazykové školy: 1 ţák = 1,2 % z celkového počtu ţáků na jiné střední školy: 1 ţák = 1,2 % z celkového počtu ţáků Celkem bude dále studovat 72 ţáků = 87,8 % z celkového počtu maturujících ţáků. Rozbor podle maturujících tříd: 4.A 4.B 8.P VŠ VOŠ Jazykové školy Střední škola v zaměstnání nezaměstnaní ÚP nerozhodnuto nezjištěno C E L K E M

23 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů byla realizována dle minimálního preventivního programu zpracovaného v souladu s Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / ze dne 16. října 2007 a zahrnovala především aktivity, které svým obsahem pomáhají ţákům čelit rizikovému chování a zároveň je vedou k zodpovědnosti za zdraví své i svých spoluţáků. Součástí minimálního preventivního programu jsou rovněţ přílohy, které stanovují jednotný postup při zjištění šikany ve škole či při podezření na uţití omamné látky ţákem, s nimiţ byli seznámeni všichni vyučující prostřednictvím metodika prevence sociálně patologických jevů. Školní preventivní tým tvořili: ředitel školy, jeho zástupce, metodici prevence a koordinátor ICT. Do programu prevence se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci, kteří úzce spolupracovali s celým preventivním týmem. V průběhu prvního týdne školní docházky byl pro ţáky primy připraven adaptační kurz, jehoţ cílem bylo usnadnit dětem vstup na jiný typ školy, vytvořit spolupracující tým zaloţený na kvalitních mezilidských vztazích a posílit sebedůvěru v nově vzniklém kolektivu. Ţáci niţších ročníků gymnázia absolvovali ve spolupráci s Centrem primární prevence Renarkon besedy, které byly součástí dlouhodobého preventivního programu Buď OK a byly zaměřeny na posilování sebeúcty a sebedůvěry, na komunikační dovednosti, na schopnost řešit konflikty a vztahy ve třídě, na nebezpečí virtuální komunikace, závislosti na internetu apod. Zaměstnanci PPP Bohumín připravili pro ţáky besedy a přednášky na téma: styly učení, verbální a nonverbální komunikace a sexuální výchova. V rámci projektu prevence kriminality proběhl víkendový kurz pořádaný pracovníky Městské policie Bohumín v rámci projektu Právo na školách, jehoţ se účastnili ţáci tercie a kvarty. Cílem kurzu je v modelových situacích pochopit úlohu zákonů, získat smysl pro spravedlnost, poctivost, toleranci a v neposlední řadě sníţit kriminalitu na základě lepší spolupráce ţákpolicista, ţák-učitel, ţák-občan. Ţáci prvních ročníků vyššího gymnázia měli přednášky a besedy zaměřeny na rizika uţívání návykových látek, které pro ně připravili zaměstnanci společnosti Renarkon. Úspěšný byl proţitkový program připravený pro ţáky druhých ročníků a sexty přímo ve středisku CPP Renarkon v Ostravě a nazvaný Hrou proti AIDS. Aktivity třetích ročníků jsme tentokrát zaměřili na témata zabývající se problematikou tolerance menšin se zaměřením na kulturu jiných národů a etnik v souvislosti s kaţdodenním ţivotem společnosti. Nebezpečí závislosti škodlivých účinků alkoholu, tabáku a jiných návykových látek se také snaţí zaměstnanci školy čelit prostřednictvím témat zařazených do vyučovacích hodin některých vybraných vyučovacích předmětů, například základů společenských věd, biologie, chemie, výtvarné, tělesné či občanské výchovy. Jako prevenci proti negativním jevům škola ţákům nabízí řadu volnočasových aktivit, např. - přístup do učeben IVT a na internet i v odpoledních hodinách - zájmové sportovní hry - činnost ve školním sportovním klubu - výuku anglického jazyka v kurzech jazykové školy - krouţek sborového zpěvu a hudebních aktivit - dramatický krouţek 20

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více