Archiv pracovních příležitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archiv pracovních příležitostí"

Transkript

1 Archiv pracovních příležitostí 2015 Institut komunika?ních studií a žurnalistiky akademický pracovník na polovi?ní pracovní úvazek se zam??ením na výuku a výzkum v oblasti nových médií, sociálních sítí a teoretických koncept? žurnalistiky akademický pracovník polovi?ní pracovní úvazek se zam??ením na sociologii médií a kultury akademický pracovník na polovi?ní pracovní úvazek se zam??ením na marketingovou komunikaci a public relations v kontextu ekonomie se zam??ením na výzkum a výuku v oblasti mediální výchovy se zam??ením na marketingovou komunikaci a public relations v kontextu ekonomie, psychologie?i sociální psychologie Institut sociologických studií pro výzkum a výuku v oblasti vzd?lávací politiky a ve?ejné správy Kabinet jazykové p?ípravy Lektor/lektorka francouzského jazyka Institut politických studií Vedoucí katedry bezpe?nostních studií Vedoucí katedry politologie Obsazení 2 míst akademických pracovník? na 0,10 úvazek Katedra mezinárodních vztah? Vedoucí katedry mezinárodních vztah? Ekonomické odd?lení Vedoucí ekonomického odd?lení Osobní odd?lení Vedoucí osobního odd?lení Vedoucí kateder Institut mezinárodních studií Lektor?eštiny Katedra západoevropských studií katedra N?meckých a rakouských studií Katedra amerických studií Institut ekonomických studií 2-3 místa akademických pracovník? D?kanát Tajemnice/tajemník fakulty Správce SIS Referent/referentka zahrani?ního odd?lení?editel/?editelka d?kanátu Vedoucí odd?lení zahraní?ních styk? 2014 Centrum pro sociální a ekonomické strategie Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Provozn?-technické odd?lení Vrátný/vrátná Kabinet jazykové p?ípravy Vedoucí Kabinetu jazykové p?ípravy Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 1

2 Studijní odd?lení Vedoucí studijního odd?lení Institut politologických studií?editel/?editelka Institutu politologických studií 4 místa akademických pracovník? na 0,1 úvazku Odd?lení v?dy Pracovník odd?lení v?dy St?edisko v?deckých informací Vedoucí St?ediska v?deckých informací Institut mezinárodních studií?editel/?editelka Institutu mezinárodních studií Katedry ruských a východoevropských studií se zam??ením na Ma?arsko a Slovensko Katedry ruských a východoevropských studií se zam??ením na Balkán pro katedru amerických studií pro katedru západoevropských studií na 50% úvazku - zam??ení na zahrani?ní politiku Evropské unie a jejích?lenských stát? a otázky demokratizace pro katedru západoevropských studií na 100% úvazku - zam??ení na francouzskou spole?nost a politiku a geografii západní Evropy Institut sociologických studií Výb?rové?ízení docent/ka nebo profesor/ka Institut ekonomických studií?editel/?editelka Institutu ekonomických studií 2 místa akademických pracovník? pro obor ekonomie Výb?rové?ízení na obsazení šesti míst akademických pracovník? Odd?lení zahrani?ních styk? Referent ekonomického odd?lení a odd?lení zahrani?ních styk? UK FSV Institut komunika?ních studií a žurnalistiky Vedoucí rozhlasové a televizní laborato?e?editel/?editelka Institutu komunika?ních studií a žurnalistiky se zam??ením na kulturální studia médií a transformace mediální kultury se zam??ením na výuku a výzkum v oblasti médií a mediální tvorby - historie médií a kultury ve 20. stol - politická participace Centrum informatiky a výpo?etní techniky Vedoucí Centra informatiky a výpo?etní techniky Pracovník uživatelské podpory na 0,5 úvazku Správce systém?/sít? Správce systém?/sít? Akademický pracovník na místo akademického pracovníka/ nice pro katedru sociologie Institutu sociologických studií. Výše úvazku: 0,75. Administrátor studijního informa?ního systému D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy p?ijme koordinátora odd?lení zahrani?ních styk? - navazující bakalá?ské a magisterské programy v angli?tin?. vrátného/vrátnou na úvazek 5,5 hodin denn?. na místo akademického pracovníka pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na polovi?ní pracovní úvazek. pracovníka na pozici uživatelská podpora na obsazení pozice vedoucího/ vedoucí katedry mezinárodních vztah? Institutu politologických studií (jedná se o akademického pracovníka) na plný pracovní úvazek. Bylo zve?ejn?no: MF Dnes D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 2

3 vypisuje výb?rové?ízení na 1 místo akademického pracovníka na kated?e mezinárodních vztah? Institutu politologických studií se specializací na Bezpe?nostní studia v rozsahu 0,5 úvazku. D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy vypisuje výb?rové?ízení pro lnstitut politologických studií pracovníka na pozici administrátor Fakulta sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze p?ijme technického pracovníka pro rozhlasovou a televizní laborato? Institutu komunika?ních studií a žurnalistiky FSV UK. D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení na obsazení místa v?deckého pracovníka (vedoucí kontinuálního sb?ru dat) pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky se zam??ením na kvantitativní výzkum obsahu médií a sociálních sítí (organizace sb?ru dat a jejich analýza) na 0,3 pracovního úvazku. na místo v?deckého pracovníka pro CESES na 0,5 úvazek se zam??ením na evropskou sociální politiku. pro Institut mezinárodních studií, katedru N?meckých a rakouských studií na místo akademického pracovníka z oboru politologie se zam??ením na n?mecky mluvící zem? a st?ední Evropu na polovi?ní pracovní úvazek. pro Institut ekonomických studií (IES, na obsazení 6 míst akademických pracovník? na 0,1 úvazek. D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy vypisuje výb?rové?ízení na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Institutu komunika? ních studií a žurnalistiky se zam??ením na garantování oboru marketingové komunikace a PR a rozvoj v?decké a pedagogické?innosti v tomto oboru na celý pracovní úvazek. pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na dv? místa akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zam??ením na v?deckou práci a výuku v oblasti marketingové komunikace a public relations na plný pracovní úvazek. pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zam??ením na výuku a výzkum v oblasti nová média a sociální sít? na celý pracovní úvazek. Vyšlo : MF Dnes pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zam??ením na výuku a výzkum v oblasti digitální žurnalistiky, p?ípadn? videožurnalistiky na celý pracovní úvazek. Vyšlo : MF Dnes na místo akademického pracovníka pro katedru politologie Institutu politologických studií se specializací na politickou geografii/geopolitiku v rozsahu 1,0 úvazku. pro Institut mezinárodních studií, katedru N?meckých a rakouských studií na místo akademického pracovníka se zam??ením na literární d?jiny s d?razem na n?mecky psanou literaturu 20. století na polovi?ní pracovní úvazek. na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztah? Institutu politologických studií na plný pracovní úvazek. Fakulta sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze p?ijme na plný pracovní úvazek pracovníka/ pracovnici pro oblast komunikace a vn?jších vztah?. na obsazení místa akademického pracovníka pro katedru sociologie Institutu sociologických studií na celý úvazek. Fakulta sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze, Institut mezinárodních studií Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 3

4 p?ijme pracovníka/pracovnici do sekretariátu na?áste?ný úvazek (minimáln? 0,5) jako zástup za mate?skou dovolenou. pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zam??ením na výuku v oblasti ekonomické teorie marketingu, finan?ního managementu a?ízení zna?ky na polovi?ní pracovní úvazek. na místo vedoucího rozhlasové a televizní laborato?e Institutu komunika?ních studií a žurnalistiky FSV UK na celý pracovní úvazek. na pracovní pozici vedoucí/vedoucího ekonomického odd?lení Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze (na plný úvazek). na místo akademického pracovníka na polovi?ní úvazek pro katedru politologie Institutu politologických studií ve specializaci analýza politických stran, stranických systém? a teorie a praxe volebních systém?. na 2 místa akademických pracovník? pro katedru mezinárodních vztah? Institutu politologických studií se specializací na Bezpe?nostní studia v rozsahu 0,5 úvazku. na pozici vedoucího/cí katedry západoevropských studií pro Institut mezinárodních studií na plný pracovní úvazek. na obsazení místa?editele Institutu sociologických studií FSV UK. na obsazení místa vedoucího katedry ve?ejné a sociální politiky. pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zam??ením na teorií médií, výzkum médií a psychologii komunikace, p?ípadn? psychologii médií na celý pracovní úvazek. Vyjde : MF Dnes pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zam??ením na výuku a výzkum v oblasti nová média a sociální sít? na celý pracovní úvazek. Vyjde : MF Dnes pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka se zam??ením na výuku a výzkum v oblasti digitální žurnalistiky, p?ípadn? videožurnalistiky na celý pracovní úvazek. Vyjde : MF Dnes D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze vypisuje pro katedru ve?ejné a sociální politiky D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze vypisuje pro katedru ve?ejné a sociální politiky výb?rové?ízení na 1 místo akademického pracovníka na výuku p?edm?t? v oblasti kvalitativní metodologie a sociální politiky. Výše úvazku: 0,3 Vyjde : MF Dnes na plný úvazek provozního pracovníka. Nápl? práce: denní roznos interní pošty mezi budovami fakulty, výpomoc p?i údržb? budovy, zástup ve vrátnici a v podateln? po dobu dovolené nebo nemoci, drobný úklid. D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy vypisuje výb?rové?ízení na místo akademického pracovníka pro Institut politologických studií (studijní obor International Economic and Political Studies) na 0,25 úvazek. Vyšlo: MF Dnes dne Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 4

5 na?áste?ný úvazek pro v?deckého pracovníka na dobu od do Úvazek zahrnuje výzkumnou, publika?ní a eventuáln? i pedagogickou?innost v rámci katedry západoevropských studií IMS UK FSV a projektu TRANSWORLD se zam??ením na evropskou integraci a transatlantické vztahy. Vyšlo: MF Dnes dne D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení na obsazení místa v?deckého pracovníka pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky, katedru mediálních studií se zam??ením na výzkum v oblasti demokratického a ob?anského potenciálu médií (s d?razem na nová média) na celý pracovní úvazek. D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky, katedru mediálních studií na 0,4 pracovního úvazku pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na obsazení 2 míst akademických pracovník? na 0,10 úvazek FSV UK p?ijme do Centra informatiky a výpo?etní techniky pracovníka na plný pracovní úvazek. pro Institut komunika?ních studií a žurnalistiky na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations se zam??ením na výuku v oblasti ekonomické teorie marketingu, finan?ního managementu a?ízení zna?ky na polovi?ní pracovní úvazek. na pozici vedoucí/vedoucího katedry n?meckých a rakouských studií plný pracovní úvazek na pracovní pozici vedoucí odd?lení zahrani?ních styk? Fakulty sociálních v?d (na plný úvazek). pro Institut politologických studií na obsazení: 2 míst akademických pracovník? na 0,10 úvazek na pozici vedoucího/vedoucí studijního odd?lení na plný úvazek na obsazení místa odborného asistenta v Kabinetu jazykové p?ípravy FSV UK na výuku angli?tiny pro studenty sociologie na 0,5 úvazek Fakulta sociálních v?d Univerzity Karlovy p?ijme pro Institut ekonomických studií koordinátora/ku grantových a rozvojových projekt? na 0.5 úvazek administrativního pracovníka/ci do sekretariátu?editele, úvazek 1,0 na plný úvazek pracovníka údržby budovy - domovníka pro Institut mezinárodních studií, katedru amerických studií na místo: odborný asistent (polovi?ní úvazek) se zam??ením na moderní d?jiny a sou?asnost severoamerického regionu D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy vypisuje výb?rové?ízení pro Institut ekonomických studií (IES, ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení: vedoucího katedry financí a kapitálových trh? D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy vypisuje výb?rové?ízení pro Institut ekonomických studií (IES, ies.fsv.cuni.cz/) na obsazení: 6 míst akademických pracovník? na 0,1 úvazek v?deckého pracovníka na 0,2 úvazek - v oblasti ekonomie a financi na místo akademického pracovníka pro katedru sociologie Institutu sociologických studií na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 5

6 Institutu komunika?ních studií a žurnalisticky se zam??ením na výuku v oblasti marketingové komunikace a public relations na celý pracovní úvazek na plný úvazek pracovníka/ pracovnici pro oblast komunikace a vn?jších vztah? pracovníka na pozici SPRÁVCE SÍT? na plný úvazek vedoucího / vedoucí provozn? technického odd?lení pro Institut politologických studií na plný pracovní úvazek administrativního pracovníka/pracovnici (spojené s funkcí tajemníka/tajemnice institutu). pro katedru politologie Institutu politologických studií na obsazení místa: odborného asistenta se zam??ením na problematiku sou?asných politických systém? a problematiku moderních d? jin na plný úvazek, odborného asistenta se zam??ením na problematiku politického myšlení na 0,5 úvazek. D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení na obsazení pozice vedoucího/vedoucí katedry mezinárodních vztah? Institutu politologických studií do Centra informatiky a výpo?etní techniky pracovníka na 0,5 úvazek na obsazení místa odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií FSV UK se zam??ením na politickou geografii (na obecnou problematiku nebo na vybraný sv?tový region) pro studijní obor Geopolitical Studies na 0,5 úvazek. pro Institut ekonomických studií na místa t?ech v?deckých pracovník?, každý na 0,2 úv. na výzkumnou?innost v oblasti ekonomie a financí. na pracovní pozici sekretá?/sekretá?ka d?kana Fakulty sociálních v?d (na plný úvazek). Fakulta sociálních v?d, UK p?ijme pracovníka/ci do odd?lení v?dy na místo akademického pracovníka pro katedru sociologie Institutu sociologických studií na 0,4 úvazek. na místo 1 2 akademických pracovník? pro katedru ve?ejné a sociální politiky Institutu sociologických studií na výuku p?edm?t? v oblasti sociální politiky, výše úvazku 0,5 1. na pracovní pozici tajemnice/tajemník Fakulty sociálních v?d (na plný úvazek). na pracovní pozici vedoucí odd?lení zahrani?ních styk? Fakulty sociálních v?d (na plný úvazek). na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations akademického pracovníka pro katedru mediálních studií odborný asistent se zam??ením na problematiku?eskoslovenského politického systému na 0,5 úvazek, datum nástupu?ervenec 2011 odborný asistent se zam??ením na problematiku?eskoslovenského a?eského politického systému na 0,5 úvazek, datum nástupu?ervenec odborný asistent (?áste?ný úvazek) se zam??ením na moderní d?jiny a sou?asnost kavkazského regionu, odborný asistent (?áste?ný úvazek) se zam??ením na moderní d?jiny a sou?asnost Balkánu. na obsazení 6 míst akademických pracovník? na úvazek 0,1 pro Institut ekonomických studií Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 6

7 pro Institut sociologických studií, katedru sociologie na místo akademického pracovníka (celý úvazek) na výuku sociální antropologie a sociální konstrukce identit. na obsazení místa: vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení na obsazení místa: akademického pracovníka (asistenta) na?áste?ný úvazek pro katedru amerických studií Institutu mezinárodních studií se zam??ením na vn?jší vztahy Spojených stát? s d?razem na jižní a jihovýchodní Asii zejména po roce 1945 a na?ešení této tématiky v rámci výzkumného zám?ru. Fakulta sociálních v?d Univerzity Karlovy p?ijme pracovníka(ci) do mzdové ú?tárny D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výb?rová?ízení na obsazení následujících míst vedoucích kateder: Institut ekonomických studií vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodá?ské politiky vedoucí katedry financí a kapitálových trh? vedoucí katedry institucionální ekonomie vedoucí katedry makroekonomie a ekonometrie vedoucí katedry mikroekonomie a matematických metod Institut komunika?ních studií a žurnalistiky vedoucí katedry mediálních studií vedoucí katedry žurnalistiky vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Institut mezinárodních studií vedoucí katedry amerických studií vedoucí katedry n?meckých a rakouských studií vedoucí katedry ruských a východoevropských studií vedoucí katedry západoevropských studií Institut politologických studií vedoucí katedry politologie Institut sociologických studií vedoucí katedry sociologie D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení na obsazení místa: vedoucí/vedoucího St?ediska v?deckých informací. pro objekt v Opletalov? ulici, Praha 1 domovníka (drobná údržba domu a okolí, nap?. záme?nické, instalatérské a elektro práce, úklid chodníku, zástup ve vrátnici apod.) na plný pracovní úvazek administrativní pracovnici/pracovníka na studijní odd?lení (referát doktorského studia a dalších forem vzd?lávání) na plný pracovní úvazek. administrativního pracovníka/pracovnici do Institutu sociologických studií (katedra sociologie) na 0,6 pracovní úvazek. na obsazení místa vedoucí Kabinetu jazykové p?ípravy na obsazení místa vedoucího Centra informatiky a výpo?etní techniky. na obsazení míst?editel Institutu ekonomických studií,?editel Institutu komunika?ních studií a žurnalistiky,?editel Institutu mezinárodních studií,?editel Institutu politologických studií Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 7

8 D?kan Fakulty sociálních v?d UK vypisuje pro katedru ve?ejné a sociální politiky výb?rové?ízení na 1 místo akademického pracovníka na výuku p?edm?t? v oblasti rodinné a sociální politiky na obsazení místa akademického pracovníka na plný úvazek pro katedru n?meckých a rakouských studií na výuku p?edm?t? souvisejících s politickou kulturou a vztahem historie a politiky ve vazb? na n?mecko francouzské vztahy a na?ešení této tématiky v rámci výzkumného zám?ru Institutu mezinárodních studií Evropský integra?ní proces a jeho dilemata na plný úvazek pracovníka/ pracovnici odd?lení komunikace a vn?jších vztah? pro Institut ekonomických studií na místo akademického pracovníka na plný úvazek pro katedru makroekonomie a ekonometrie na výuku p?edm?t? Introductory Econometrics a Econometrics I, II na obsazení 6 míst akademických pracovník? na plný úvazek pro Institut ekonomických studií D?kan Fakulty sociálních v?d UK vypisuje pro Institut sociologických studií katedru sociologie výb?rové?ízení na místo akademického pracovníka (0,2 úvazek) na výuku p?edm?t? Management sociologických dat a Analytické metody výzkumu. Pracovišt? CESES FSV UK hledá pracovníka IT na úvazek 0,4 Pracovišt? d?kanátu Fakulty sociálníh v?d UK hledá pracovníka na provedení archivace materiálu ekonomického odd?lení fakulty na místo vedoucího rozhlasové a televizní laborato?e pro katedru žurnalistiky na místo v?deckého pracovníka pro CESES na 0,5 úvazku na místo v?deckého pracovníka pro katedru ve?ejné a sociální politiky na 0,5 úvazku na místo akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Institutu komunika?ních studií a žurnalistiky se zam??ením na výuku teorie a praxe marketingu na celý pracovní úvazek Fakulta sociálních v?d UK vypisuje výb?rové?ízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího St?ediska v?deckých informací pro Institut ekonomických studií na místo Knihovna Fakulty sociálních v?d UK p?ijme skladníka pro zajiš?ování výp?j?ek a práci v depozitá?ích na 5 hodin denn? na místo: dvou v?deckých pracovník? pro CESES na 0,5 úv D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení pro Institut ekonomických studií na pozici D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje výb?rové?ízení pro Institut ekonomických studií na pozici D?kan Fakulty sociálních v?d UK v Praze vypisuje pro katedru ve?ejné a sociální politiky ISS výb?rové?ízení na obsazení administrativního pracovníka/pracovnici do odd?lení zahrani?ních styk? Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 8

9 referentku do studijního odd?lení (zástup za mate?skou, ev. rodi?. dovolenou) na polovi?ní úvazek referentku/referenta na 6 míst akademických pracovník? na plný úvazek pro Institut ekonomických studií referentku do studijního odd?lení na dv? místa v?deckých pracovník? (vždy 0,5 úvazek) pro výzkumný zám?r Rozvoj?eské spole?nosti v EU: D?kan Fakulty sociálních v?d Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výb?rové?ízení na obsazení místa?editele Institutu sociologických studií na místo odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,75 úvazek se zam??ením na?eský a evropský politický extremismus pracovníka/pracovnici do pokladny na plný úvazek (možnost i zkráceného úvazku). D?kan Fakulty sociálních v?d UK vypisuje pro Institut sociologických studií FSV UK výb?rové?ízení na místo vedoucího katedry ve?ejné a sociální politiky Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních v?d p?ijme administrativního pracovníka/pracovnici do odd?lení zahrani?ních styk? na místo v?deckého pracovníka (0,5 úvazku) pro výzkumný zám?r na obsazení 5 míst pedagogických pracovník? Institutu politologických studií v oboru Bezpe?nostní studia Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních v?d p?ijme administrativního pracovníka/pracovnici do odd?lení zahrani?ních styk? na místo asistenta/odborného asistenta (?áste?ný úvazek) na místo -pedagoga pro výuku anglického jazyka pro politology na plný úvazek (zástup za rodi?. dovolenou) -pedagoga pro výuku anglického jazyka pro žurnalisty na 0,5 úvazek mzdovou ú?etní na plný úvazek akadem. prac. do Inst. ekonom. studii pedag. prac. IES -60% uv. a 20% uv. na místa v?deckých pracovník? (0,5 úvazky) na místo odborného asistenta pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,25 úvazek zam??ení politická geografie. Fakulta sociálních v?d UK St?edisko v?deckých informací p?ijme knihovníka/ci pro práci s elektronickými informa?ními zdroji a katalogizaci zahrani?ní literatury provoz. pracovníka na denní roznášku vnitrofakultní pošty Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 9

10 pracovníka/ci do odd. v?dy na plný úvazek. D?kan Fakulty sociálních v?d UK vypisuje pro katedru ve?ejné a sociální politiky ISS výb?rové?ízení na obsazení 1 místa asistenta/odborného asistenta pro výuku p? edm?t?: k p?ijetí 2 student? doktorského studia na místo: na místo pedagogického pracovníka na?áste?ný úvazek pro katedru sociologie ISS na místo pedagogického pracovníka na?áste?ný úvazek pro katedru evropské ekonomické integrace a hospodá? ské politiky IES na místo pedag. pracovníka (odb. asist.) pro katedru politologie Institutu politologických studií na 0,25 úvazek na místo pedagogického pracovníka na plný úvazek pro katedru financí a kapitálových trh? IES Compiled Dec 22, :58:55 AM by Document Globe 10

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 OBSAH OBSAH...2 PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ NA FSV UK...3 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ...4

Více

Termín pro konání státních zkoušek

Termín pro konání státních zkoušek Termín pro konání státních zkoušek TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017 Termíny státních zkoušek dle harmonogramu pro akademický rok 2016/2017 2017 Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017 (jen

Více

3 Společenské vědy, obchod a právo

3 Společenské vědy, obchod a právo 3 Společenské vědy, obchod a právo 310 Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy je studium společenských věd a věd o lidském chování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Ústavní právo a státověda II

Ústavní právo a státověda II Ústavní právo a státověda II pro Váš náplň u obor em? u spokojen se u (z, zk) Teorie práva II pro Váš náplň u obor em? u spokojen se u (z, zk) Ekonomie II pro náplň u em? u u (z, zk) České právní dějiny

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V p?ípad? akutní pot?eby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, pot?eby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat prod?kana pro výuku?i

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována zejména vysoce kvalifikovanými

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Lidé. Členové katedry PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry. doc. PhDr. Miloš Calda - garant oboru Americká studia

Lidé. Členové katedry PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry. doc. PhDr. Miloš Calda - garant oboru Americká studia Lidé Na Katedře severoamerických studií pracují ti nejlepší odborníci ve svém oboru. Kromě interních zaměstnanců a studentů doktorského studia katedra úzce spolupracuje také s několika experty externími

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

Odborná zaměření a uplatnění absolventa

Odborná zaměření a uplatnění absolventa Odborná zaměření a uplatnění absolventa Školní rok 2015/16 Odborná zaměření oboru Ekonomika a podnikání V rámci oboru Ekonomika a podnikání jsou nabízena tato zaměření: Cestovní ruch - uplatnění managementu,

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Více

Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů na VS na vysokých školách. Rada ČSSI Zdeněk Zajíček David Melichar 15.12.2010

Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů na VS na vysokých školách. Rada ČSSI Zdeněk Zajíček David Melichar 15.12.2010 Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů na VS na vysokých školách Rada ČSSI Zdeněk Zajíček David Melichar 15.12.2010 Poptávka po absolventech Deleguje moc Společnost Uplatňuje moc Financuje

Více

INOVACE PROPEDEUTIKY VOBLASTI SOCIOLOGIE PRO OBOR HUMANITNÍ VĚDY

INOVACE PROPEDEUTIKY VOBLASTI SOCIOLOGIE PRO OBOR HUMANITNÍ VĚDY INOVACE PROPEDEUTIKY VOBLASTI SOCIOLOGIE PRO OBOR HUMANITNÍ VĚDY PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická VSTUPNÍ PODMÍNKY Předmět sociologie

Více

4 Studijní a pedagogická činnost

4 Studijní a pedagogická činnost 4 Studijní a pedagogická činnost 4.1 Studijní programy Vysoká škola ekonomická v Praze uskutečňuje výuku v celkem sedmi studijních programech: Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Mezinárodní

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Informace o přijímacím řízení na doktorandské studium v ak. roce 2005/2006

Informace o přijímacím řízení na doktorandské studium v ak. roce 2005/2006 Informace o přijímacím řízení na doktorandské studium v ak. roce 2005/2006 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA DOKTORANDSKÉ STUDIUM Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Akademický rok 2005/2006

Více

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PS I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta provozně ekonomická. Obor: Provoz a ekonomika TEZE. Diplomové práce na téma:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta provozně ekonomická. Obor: Provoz a ekonomika TEZE. Diplomové práce na téma: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika TEZE Diplomové práce na téma: Reklama ve společnosti a společnost v reklamě (sociologická analýza reklamy) Vedoucí

Více

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2009 Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 Obsah tiskové zprávy: VÝSLEDKY PRAVIDLA POROTA ZDŮVODNĚNÍ ČESKÁ SPOŘITELNA ZDŮVODNĚNÍ

Více

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Ústav ekonomie Institute of Economics Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management

Více

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013 Vyhodnocení ankety Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 01 Respondenti ankety podle oboru jejich absolutoria Celkem 117 respondentů všech oborů IMS z let 000 01 49 % absolventů magisterského studia

Více

UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ

UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. Katedra Veřejné a sociální politiky FSV UK Konference (O)slaďování Jihlava, 7. 8. března 2013 Motivace

Více

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - LS

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - LS PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - LS 1 2 3 4 5 6 7 8 8.00-09.20 9.30-10.50 11.00-12.20 12.30-13.50 14.00-15.20 15.30-16.50 17.00-18.20 18.30-19.50 po út Cv: Politologie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2006/2007 1 Studijní obory bakalářské

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Brána vědě/ní otevřená II. Popularizace vědy, výzkumu a činností Univerzity Pardubice

Brána vědě/ní otevřená II. Popularizace vědy, výzkumu a činností Univerzity Pardubice Brána vědě/ní otevřená II. Popularizace vědy, výzkumu a činností Univerzity Pardubice UPa + 7 partnerů 5 pardubických středních škol a 2 instituce: UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity o řešení dílčího projektu v podpogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Kód. studijního oboru (KKOV)

Kód. studijního oboru (KKOV) 2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností V následujícím textu se používají zkratky pro fakulty: FFÚ Fakulta financí a účetnictví FIS Fakulta informatiky a statistiky FMV Fakulta mezinárodních

Více

Opatření děkana. 2015 Opatření děkana. Opatření děkana č. 31/2015 Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK

Opatření děkana. 2015 Opatření děkana. Opatření děkana č. 31/2015 Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK 2015 č. 31/2015 Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK č. 30/2015 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2015 č. 29/2015 Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními

Více

Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku Informace pro studenty 1. ročníku Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového plánu) bude v akademickém roce 2007/2008 probíhat v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále AJM), proto jsou zde

Více

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY zvláštní stránka s aktualitami v AJ (budou zde jen ty důležitější)

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY zvláštní stránka s aktualitami v AJ (budou zde jen ty důležitější) JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická AKTUALITY Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? KONTAKTY AKTUALITY zvláštní stránka s aktualitami v AJ (budou zde jen ty

Více

Historie FSV UK Institucionalizace sociálněvědních oborů na Karlově Univerzitě: předchůdci Fakulty sociálních věd, její vznik a vývoj

Historie FSV UK Institucionalizace sociálněvědních oborů na Karlově Univerzitě: předchůdci Fakulty sociálních věd, její vznik a vývoj Historie FSV UK Institucionalizace sociálněvědních oborů na Karlově Univerzitě: předchůdci Fakulty sociálních věd, její vznik a vývoj Barbara Köpplová, Jan Jirák Ustavením Fakulty sociálních věd se v roce

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní plány Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ:

Více

Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity

Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity V letošním roce proběhne speciální den otevřených dveří na 8 fakultách. Přírodovědecká fakulta

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

Předmluva Nově v tomto vydání Organizace a obsah knihy Pedagogické pokyny Doplňkové materiály Poděkování. Celkový pohled na cestovní ruch 1

Předmluva Nově v tomto vydání Organizace a obsah knihy Pedagogické pokyny Doplňkové materiály Poděkování. Celkový pohled na cestovní ruch 1 Obsah Předmluva Nově v tomto vydání Organizace a obsah knihy Pedagogické pokyny Doplňkové materiály Poděkování ix x xi xii xv xvi Celkový pohled na cestovní ruch 1 Cestovní ruch v perspektivě 2 Úvod 3

Více

sexta, druhý ročník Celkem hodin 33 34 33 32 132 70

sexta, druhý ročník Celkem hodin 33 34 33 32 132 70 Komentář: Gymnázium v Rumburku má čtyřletý a osmiletý vzdělávací program. Zde je ukázka učebního plánu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Tabulace učebního plánu je jednoduchá a

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b)

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b) TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra tělesné výchovy Studentská 2, Liberec 461 17 tel.: +(420) 485 355 121 URL: www.ktv.fp.tul.cz Sportovní management - otázky

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Přehled požadovaného pokrytí podnikových procesů novým IS

Přehled požadovaného pokrytí podnikových procesů novým IS Proces Subprocesy OBCHOD 1. Marketing IS 1.1 Public relations IS 1.2 Marketingové analýzy IS 1.3 Správa produktového portfolia IS 2. Obchod IS 2.1 Vyhledávání zákazníků IS 2.2 Poptávkové a nabídkové řízení

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr ročník celková délka semestru výuka zkouškové období 2. 29. 9. 2014-22. 2. 2015 29. 9. 2014-11. 1. 2014 12. 1. 2015-22. 2. 2015 3. 29. 9. 2014-1. 2. 2015 29.

Více

Mediální výchova nejen ve školním kontextu

Mediální výchova nejen ve školním kontextu Mediální výchova nejen ve školním kontextu Mgr. Zdeněk Sloboda Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP pro RRTV, 14. 10. 2015, Ostrov nad Ohří Terminologické vymezení Mediální socializace

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd Fakulta sociálních věd Na této stránce najdete kompletní nabídku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Analytici

Více

Předměty. Povinné předměty Sylaby ke všem povinným předmětům ke stažení zde. Compiled Jan 25, :30:58 PM by Document Globe 1

Předměty. Povinné předměty Sylaby ke všem povinným předmětům ke stažení zde. Compiled Jan 25, :30:58 PM by Document Globe 1 Předměty Sylaby oborových předmětů Povinné předměty Povinně volitelné přednášky ve specializaci Nabídka volitelných předmětů pro studenty SIAS v LS 2015/2016 Volitelné přednášky vypisované v SIAS Volitelné

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří

Institut politologických studií den otevřených dveří Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN, PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ, POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU

UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN, PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ, POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN, PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ, POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Kód a název RVP: 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti Název ŠVP: Poznávat, obdivovat a šířit knihu Délka a forma vzdělávání:

Více

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Postoje a zkušenosti studentů speciální pedagogiky v oblasti užívaní návykových látek

Postoje a zkušenosti studentů speciální pedagogiky v oblasti užívaní návykových látek Postoje a zkušenosti studentů speciální pedagogiky v oblasti užívaní návykových látek Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2010 Martin Kaliba a kol. Univerzita Hradec Králové Závěrečná zpráva

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016 STUDIJNÍ PLÁNY a další informace o studiu v akademickém roce 2015/2016 OB SAH: Vítejte na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem I. Základní data o FSE UJEP. II. Vedení a struktura FSE UJEP III. Studijní

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

LESNICKÁ POLITIKA Přednáška č. 1

LESNICKÁ POLITIKA Přednáška č. 1 LESNICKÁ POLITIKA Přednáška č. 1 Úvod do politologie JAROMÍR VAŠÍČEK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 OSNOVA - úvod do politologie

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU GABRIELA FILIPOVÁ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Metoda Konspekt KONSPEKT Standard pro popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů 26 předmětových

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více