Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících"

Transkript

1 Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené

2 Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené V rámci informační kampaně projektu CHD NET byl zpracován Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Portfolio zahrnuje individuální prezentace jednotlivých dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP s nabídkou možné přeshraniční spolupráce. Katalog je určen zaměstnavatelům, resp. veřejnosti na obou stranách hranice. Za účelem jeho představení zástupcům chráněných dílen a zaměstnavatelům zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska byl v dubnu 2010 uspořádán workshop: prezentace internetového portálu CHD NET. V průběhu roku 2010 proběhne výstava chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska s cílem podporovat navazování nových partnerství a spolupráce. Celá kampaň bude zakončena v měsíci říjnu 2010 odbornou konferencí, která zhodnotí výsledky dosažené realizací tohoto projektu a jejímž ústředním tématem bude plnění povinného podílu u zaměstnavatelů s více jak 25 zaměstnanci.

3 Vážení, rádi bychom vám představili Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené, který vytvořila Jihočeská rozvojová o. p. s. ve spolupráci s hornorakouským partnerem v rámci realizace projektu CHD NET. Katalog jsme utvářeli s myšlenkou podporovat výrobky a služby chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Katalog je přehledně řazen dle okresů a pravidelně bude aktualizován. Chráněné dílny a zaměstnavatelé zaměstnávající OZP budou mít možnost upravovat poskytnutá data. Ty dílny a zaměstnavatelé zaměstnávající OZP, kteří se do prezentace z různých důvodů nezapojili, budou mít příležitost zviditelnit se při pravidelných obnovách. Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku by měl být zároveň i prvním krokem k částečné centralizaci marketingu chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP v uvedených regionech. Společná a cílená prezentace chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP by měla napomoci k ucelenější nabídce výrobků a služeb a v návaznosti pak na plnění povinného podílu jako takového. Katalog bude distribuován mezi největší zaměstnavatele Jihočeského kraje a na úřady státní správy a samospráv. Dále bude součástí internetového portálu CHD NET. Projektový tým, který se na vzniku katalogu podílel, potěší, stane-li se kvalitní informační databází chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením v Jihočeském kraji a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Horním Rakousku. Doufáme, že bude přispívat k rozvoji přeshraniční spolupráce, občanské společnosti a ke vzniku nových sociálních služeb v Jihočeském kraji. Věříme, že se nám povedlo zpracovat účelnou prezentaci zaměstnavatelů, kteří se významně podílejí na integraci osob se zdravotním postižením na trh práce a do společnosti. Potěší nás, najdou-li v katalogu jihočeští podnikatelé obchodní partnery z řad prezentovaných chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem podnikání, v provozování chráněných dílen a ve vaší snaze zaměstnávat a podporovat osoby zdravotně postižené. Úvodní slovo Projektový tým CHD NET

4 Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jejímž úkolem je umožnit pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením. Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen osoby s těžším zdravotním postižením ), orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen osoby zdravotně znevýhodněné ). Vysvětlení některých pojmů souvisejících s chráněnými dílnami Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.

5 Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle 81 odst. 1) s platností od je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Jak tuto povinnost splnit? 1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%) 2. Odvodem do státního rozpočtu Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku. 3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (tzv. náhradní plnění) 4. nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v odstavci Do plnění povinného podílu je možno započítat odebírání výrobků nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH, se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Do plnění povinného podílu je možno započítat jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz 18 Vyhl. č. 518/2004 Sb.) Orientační tabulka: (při průměrné měsíční mzdě ,- Kč) Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením Počet zaměstnanců Povinný počet zaměstnanců se zdravotním postižením Odvod do státního rozpočtu v Kč Odběr zboží nebo služeb od chráněné dílny v Kč Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

6 Předkladatelem a realizátorem projektu s názvem CHD NET, spolufinancovaného Evropskou unií z Opera čního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika , prioritní osa 1 - Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, je Jiho česká rozvojová o.p.s. Hlavním záměrem projektu CHD NET je rozvoj přeshranič ního chráněného trhu práce a podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Celková doba realizace je 20 měsíců, internetový portál, který v rámci projektu vznikne, však bude zájemcům k dispozici i po skonč ení hlavní č ásti projektu. Projekt CHD NET Smysl projektu spočívá: v podpoře chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, v podpoře vzájemné spolupráce chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Jihočeském kraji s pracovními dílnami a ostatními zaměstnavateli v Horním Rakousku, ve výměně zkušeností a know-how ohledně integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce v ČR a Horním Rakousku, ve zvyšování informovanosti veřejnosti o systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR a Horním Rakousku. Výše uvedené cíle budou naplňovány prostřednictvím těchto aktivit: zpracování studie legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním postižením v ČR a Horním Rakousku, vznik internetového portálu, zpracování katalogu chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, realizace výstavy výrobků a služeb chráněných a pracovních dílen v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, realizace odborného workshopu a závěrečné konference Veškeré další informace naleznete na internetové adrese nebo na stránkách, pod odkazem Projekty > Projekt CHD NET.

7 Jiho česká rozvojová o.p.s., založena v červnu 2004 s posláním rozvoje Jiho českého kraje, tvoří sou část DfK Group - skupiny spole čností působící celorepublikově v oblastech seniorské problematiky, rozvoje lidských zdrojů a regionálního rozvoje a dále v Jiho českém kraji v oblasti gastronomických služeb. Jihočeská rozvojová poskytuje tyto obecně prospěšné služby: Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje - podpora rozvoje podnikání, podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji, podpora přeshraniční meziregionální spolupráce - navazování kontaktů, společné akce, výměna informací, komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji, podpora rozvoje lidských zdrojů, podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb a programů, které jsou v souladu s posláním společnosti. Výše uvedené veřejně prospěšné služby společnost poskytuje buď vlastními silami, či prostřednictvím jiných osob (organizátorů akcí) ve formě: realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů, grantových programů (krajských i národních), bezplatného poradenství, organizace akcí určených široké veřejnosti, bezplatného informačního servisu. Při Jihočeské rozvojové o. p. s. působí občanská poradna, jejímž posláním je pomoc občanům. Nabídka služeb občanské poradny: bezplatná, nezávislá důvěrná a nestranná pomoc praktické, věcné a správné informace o tom, jaká jsou práva a povinnosti klienta kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc doprovod či pomoc při vyjednávání Klient občanské poradny = každý člověk v obtížné situaci, který nemá vlastní zdroje k řešení situace.

8 Historie organizace ARTEGRA (zkratka pro Arbeit und Integration práce a za členění ) Werkstätten GmbH za čala v roce Na jaře tohoto roku se poprvé jednalo o rozdělení tehdejšího zařízení Spolku sociální pomoci Rohrbach, Altenfeldner Werkstätten - St. Elisabeth na dvě neziskové spole čnosti. Na jedné straně vznikla ARTEGRA Werkstätten GmbH a na straně druhé Altenfeldner Werkstätten GmbH - dvě doplň ující se dceřinné společ nosti ve stejné oblasti. Tehdejší zřizovatel - Sozialhilfeverband (Spolek sociální pomoci) Rohrbach oživil tyto dvě firmy na konci roku 2002 a vložil je do kompetentních rukou do rukou sociální sítě ARCUS Sozialnetzwerk GmbH se sídlem v Sarleinsbachu. Díky založení této firmy byla trvale pozitivně ovlivněna budoucnost péč e o postižené ob čany v okrese Rohrbach. ARTEGRA Werkstätten GmbH je chráněná dílna podle 11 hornorakouského zákona o osobách s postižením (OÖCHG). Definice chráněné dílny : Chráněná dílna je zařízení, které poskytuje lidem se zdravotním postižením možnost vykonávat výděle nou činnost v rámci chráněného pracovního místa. Chráněné dílny ještě navíc poskytují neziskové výrobní provozy nebo podniky služeb a dále se zde realizuje další pracovní a osobní vzdělávání v rámci individualizovaného osobního rozvoje od zkušební doby až po outplacement. ARTEGRA Werkstätten GmbH Chráněná dílna plní duální úkol s následujícími cíli: nabízet chráněná pracovní místa, která se co možná nejvíce blíží pracovním místům na všeobecném trhu práce a umožnit pracovníkům s postižením přechod do podniku na všeobecném trhu práce (mimo chráněnou dílnu) cílovou skupinou nabídky služeb chráněné dílny jsou lidé s postižením ve výdělečném věku, kteří jsou momentálně odkázáni na chráněná pracovní místa, neboť prokazatelně nezvládli ostatní opatření pro začlenění do běžného pracovního trhu, jejichž výkonnost umožňuje dlouhodobou produktivní práci, která odpovídá zadanému pracovnímu výkonu. Přijímací řízení pro lidi s postižením: Úvodní rozhovor s dotyčným a jeho rodinnými příslušníky Poznávací fáze za účelem seznámení a orientování se Podání žádosti na úrovni spolkové země Horní Rakousko prostřednictvím obecního úřadu Zkušební doba Přijetí do řádného pracovního poměru se sociálně pracovní péčí a pracovním doprovodem Budete-li mít další otázky, jsme Vám kdykoliv k dispozici. ARTEGRA GmBH. Jednatel: Werner Gahleitner Adresa: Böhmerwaldstraße 21a A-4121 Altenfelden Telefon: +43 (0) 7283 / Fax: +43 (0) 7283 /

9 ALFA PRINT POLYFLEX, s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: B. Smetany 67/a, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Václava Houbová jednatelka Telefon: Fax: Web: Reklamní služby služby ČESKOBUDĚJOVICKO Textil s reklamními výšivkami, gravírování, samolepicí etikety. Reklamní předměty s potiskem, gravitováním. Celkem zaměstnanců: z toho počet OZP, OTZP:

10 AMENA s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Jana Čarka 1863/7, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Dagmar Krejzová, Libor Valda jednatelé společnosti Telefon: , Fax: Web: Textilní a oděvní výroba služby Reklamní činnost a marketing služby ČESKOBUDĚJOVICKO Polštáře, sedáky, šité hračky, povlečení, oděvy a oděvní doplňky se zaměřením na hendikepované, sedící a rehabilitační vaky, opravy a úpravy oděvů, zakázkové krejčovství. Výroba reklamního textilu a doplňků výšivky (až 15 barev). Celkem zaměstnanců: 12 z toho počet OZP, OTZP: 9

11 AVÍZO s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Bezdrevská 769, Zliv IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Vladimír Šíma Telefon: Fax: Web: Výroba bublinkové fólie výroba Výroba protinárazových obálek výroba ČESKOBUDĚJOVICKO Bublinková fólie, protinárazové obálky. Celkem zaměstnanců: 98 z toho počet OZP, OTZP: 89

12 CISS CZ spol. s r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: U Jeslí 619, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Petr Procházka jednatel Telefon: Fax: Web: Správa a údržba nemovitostí služby Ostraha majetku a osob služby Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej služby Zprostředkovatelská činnost služby ČESKOBUDĚJOVICKO Správa nemovitostí, domovnické práce, úklidy pravidelné a mimořádné, péče o zeleň, zimní údržba, provoz recepce a vrátnice, obchod. Celkem zaměstnanců: z toho počet OZP, OTZP: 18

13 DELTA výrobní družstvo invalidů Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Plzeňská 44, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jaroslav Šíma předseda družstva Telefon: Fax: Web: Montážní práce služby Kovovýroba výroba Poskytování technických služeb služby Nákup a prodej služby ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 30 z toho počet OZP, OTZP: 26

14 Domov sv. Anežky, o.p.s. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Čihovice 30, Týn nad Vltavou IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Šesták, Ph.D. ředitel společnosti Telefon: , Fax: Web: Výroba užitkové a ozdobné keramiky výroba Výroba propagačních, dárkových a užitných předmětů výroba Truhlářská výroba výroba Potisk a výroba reklamních předmětů služby Tkaní a textilní výroba služby Údržba zeleně služby Úklidové práce služby Reklamní předměty s logem a nápisy: propisky, zapalovače, připínací odznaky, magnety, přívěsky na klíče, bloky. Dárková, propagační, reklamní a užitková keramika s nápisy nebo logem: hrnky, talíře, vázy, džbány, konvice, sady. Novoročenky, pohlednice, vizitky. Drobné dárkové a užitné předměty: papírové dárkové tašky, fotorámečky, pletené košíčky, placky, přívěšky na klíče. Tkané výrobky: batůžky, prostírání, maňásci, kloboučky, polštářky, kapsáře, oděvní doplňky, ponča. Truhlářské výrobky: kancelářský nábytek, nábytek do interiéru, mobiliář, geodetické kolíky, palety, dřevěné židle, stoly, pergoly, přístřešky, skříně, komody, atd. ČESKOBUDĚJOVICKO 1 U svaté Kateřiny, Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou Celkem zaměstnanců: 36 z toho počet OZP, OTZP: 24

15 FCS Plus s.r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Na výsluní 7, Borovany IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. František Stodolovský jednatel Telefon: Fax: Web: Třídící práce a lehké výrobní práce pro automobilový průmysl služby ČESKOBUDĚJOVICKO Třídící práce na montážních komponentech. Celkem zaměstnanců: 60 z toho počet OZP, OTZP: 49

16 Chráněná dílna Jana Valešová Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Jižní 67, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Michal Valeš vedoucí CHD Zdeněk Valeš vedoucí provozu dokončovacích prací Telefon: , Fax: Web: Výroba, obrábění drobných předmětů kovů a plastů výroba, služby Řezání a výřezy z polystyrenu služby Výroba polystyrénových EPP RC modelů letadel a stavebnic výroba Elektronika pro ovládání 4osé řezačky polystyrenu výroba, služby Zařízení pro nanášení lesklých kovových povlaků na různé materiály služby Dokončovací práce polygrafické služby Stříkací zařízení pro nanášení povlaků. Výřezy z polystyrenu a EPP, frézování drobných komponentů. Ovládací elektronika pro řezání polystyrenu. Manuelní dokončovací práce polygrafické a kartonážní výroby. ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 7 z toho počet OZP, OTZP: 5 Záměr rozšíření kapacit pro zaměstnání dalších ZP pracovníků.

17 JIVATEX s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Okružní 593, České Budějovice 4 IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Václav Drhovský - jednatel Telefon: Fax: Web: Výroba bytového textilu výroba, služby Molitanové desky výroba, služby Výroba matrací všech druhů služby Výroba rouna různých typů služby Polštáře, výplňkové polštářky, anatomicky tvarované polštáře, sedáky, molitanové desky jakýchkoliv rozměrů, provedení, variací, tvarů molitanové podložky na spaní, do dětské postýlky, na vnitřní i venkovní židle či křesílka, na zahradní nábytek, tlumící podložky. Pro hotely, restaurace zástěry, naprony, ubrusy, příručníky. ČESKOBUDĚJOVICKO 2 Výroba: Okružní 593, České Budějovice Prodejna: OD PRIOR, Lannova 22, České Budějovice (1. patro, napravo od schodiště) Celkem zaměstnanců: 15 z toho počet OZP, OTZP: 14

18 KARTONÁŽ KOKLAR s.r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Pod Skálou 131, Boršov nad Vltavou IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jaroslav Koklar jednatel firmy Telefon: Fax: Web: Výroba obalů kartonáže krabice výroba ČESKOBUDĚJOVICKO Vyrábíme obaly, krabice všeho druhu = klopové, víkové, skládačkové, archivní, dárkové krabice potahované, pouzdra, proložky, přepážky, aj. Celkem zaměstnanců: 6 z toho počet OZP, OTZP: 5

19 NAZARET, středisko DM CČSM Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Branka č. 588, Trhové Sviny IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Karel Filip - ředitel Telefon: Fax: Web: Keramická dílna výroba Textilní dílna výroba Výtvarná dílna výroba ČESKOBUDĚJOVICKO Květináče, hrnky, svícínky, misky, drobné upomínkové předměty, tkané koberce, tašky, pohlednice, kalendáře. 3 CHD keramická, výtvarná, textilní: jsou umístěny v objektu podzámčí Borovany, Žižkovo nám. 1 Celkem zaměstnanců: 17 z toho počet OZP, OTZP: 11

20 PCO hlídací služba, s r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: U Jeslí 619, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jiří Nárovec obchodní ředitel Telefon: , Fax: Web: Fyzická ostraha objektů služby Vrátnická, recepční a informační služba služby Elektronická ostraha objektů služby Pult centralizované ochrany (PCO) služby Dodávka a montáž EZS, EPS služby Dodávka a montáž docházkových a kamerových systémů služby Kompletace a montáž výrobků výroba Třídění, balení, skládání a měření výrobků výroba Drobné manuální práce výroba Fyzická a elektronická ostraha objektů, dodávka a montáž elektronických zabezpečovacích a poplachových systémů, systémů požární signalizace, docházkových a kamerových systémů, dodávka a montáž bezpečnostních fólií, zámků a trezorů, kompletace, montáž a strojní úpravy výrobků, třídění, čištění, balení, skládání a měření výrobků, drobné manuelní práce. ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 550 z toho počet OZP, OTZP: 400 Certifikát ISO 9001:2001 Reference: KERN - LIEBERS CR, spol. s r.o., WÜRTH ELEKTRONIK IBE CZ s.r.o., TV PRODUCTS CZ s.r.o., TRW - Car Stará Boleslav, POSTAVDELINGEN s.r.o.

21 PROFIMEX, spol. s r.o. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Vrbenská 2083, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Václav Hrdlička Telefon: Fax: Web: Výroba a prodej pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek výroba Velkoobchod a maloobchod služby ČESKOBUDĚJOVICKO Vyrábíme pracovní oděvy pro všechny profese včetně výrobků ze speciálních materiálů. Dodáváme kompletní sortiment pracovních pomůcek. Zajišťujeme potisky a výšivky reklamního textilu včetně návrhu. 2 Výroba: Pod Tratí 421, Týn nad Vltavou Prodejna: OD Bety, Horní Brašov, Týn nad Vltavou Celkem zaměstnanců: z toho počet OZP, OTZP: 6

22 Tiskárna Vltavín, s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Budějovická 82, Týn nad Vltavou IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: František Fiala majitel Telefon: , Fax: Web: Kartonážní práce a výroba krabic služby Řezání proložek a přířezů služby Lepení služby Šití služby Výsek služby Potisk reklamních a propagačních předmětů služby Tisk, přítisk polygrafie Výroba přepravních krabic z vlnité lepenky dle FEFCO. Řezání proložek a přířezů pro adjustaci zboží v krabicích. Výsek, perforace, lepení jako dokončovací práce k polygrafickým výrobkům. Tisk, potisk, přítisk, loga na krabice, letáky, tiskopisy, časopisy, knihy, návody, poštovní obálky aj. polygrafické výrobky. ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 11 z toho počet OZP, OTZP: 4 Spolupráce s tiskárnou František Fiala, Týn nad Vltavou tiskárna vlastní certifikát ISO 9001 Plánováno rozšíření pracovních míst, využití strojního vybavení na 2 směny po 6ti hodinách.

23 WEDET s.r.o. Chráněná dílna Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Jižní 67, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Michal Valeš jednatel společnosti Dana Valešová vedoucí CHPD Telefon: , Fax: Web: Reklamní a velkoplošný tisk služby Řezaná grafika služby Reklamní předměty, vizitky výroba, služby Tvorba webových stránek služby Zpracování 3D vizualizací služby Vakuové lisování z plastů služby Obchodní činnost ČESKOBUDĚJOVICKO Katalogy, brožury, letáky, vizitky, šablony, polepy aut, výkladů apod., billboardy, bannery, reklamní a informační tabule, světelná reklama, potištěné reklamní předměty, bloky, kalendáře, výlisky z plastů Celkem zaměstnanců: 12 z toho počet OZP, OTZP: 10

24 PROUTEK občanské sdružení Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Plasná 3, Kardašova Řečice IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kostečka ředitel Telefon: Fax: Web: Textilní výroba výroba Dřevovýroba výroba Výroba mýdel výroba Úklidové práce výjezdní program služby JINDŘICHOHRADECKO Bylinková mýdla, dekorační polštáře, panenky, medvědi, batikovaný oděv a tašky. Dřevěné výrobky. Celkem zaměstnanců: 28 z toho počet OZP, OTZP: 16

25 Calla Int. spol. s r.o. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Zahradní 679, Protivín IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Petr Jirášek jednatel Telefon: Fax: Web: Mzdová práce balicí činnosti, kompletační práce služby PÍSECKO Celkem zaměstnanců: 8 z toho počet OZP, OTZP: 7

26 Chráněná dílna HORIZONT Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Alšovo náměstí 75, Písek IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jindřiška Trtková statutární zástupce Telefon: , Fax: Web: www. oshorizont.cz Keramická dílna výroba Tkalcovská dílna výroba Dílna šití výroba Úprava textilních výrobků výroba Výtvarný ateliér výroba, služby Úklidy interiérů služby Sociálně terapeutické dílny služby Prodejní služby služby Celkem zaměstnanců: 7,95 z toho počet OZP, OTZP: 3,5 1,5 Keramická dílna užitková, dárková a dekorativní keramika, upomínková keramika. Tkalcovská dílna tkané koberce, tašky, ubrusy, prostírání. Dílna šití šití hraček, pouzder na telefony a brýle, zástěr, chňapej, šátků, polštářů. Úprava textilních výrobků barvení, batikování. Výtvarný ateliér grafické práce a tisky, paspartování obrazů, aranžování výstav. Úklidy interiérů úklidové služby. Sociálně terapeutické dílny sociální služby. Prodejní služby. 2 Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Písek, Alšovo náměstí 75 Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Protivín, Masarykovo náměstí 21 PÍSECKO

27 OTAVA, výrobní družstvo Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Vinařického 374, Písek IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Petr Kostohryz vedoucí výrobně technického útvaru Telefon: Fax: Web: Výroba bovdenových spojení služby Výroba kabelové konfekce služby Výroba induktivních elementů služby Výroba oděvů, oděvních doplňků a textilního zboží výroba Kompletační a montážní práce služby Výroba bovdenových spojení, kabelové konfekce, induktivních elementů. Výroba oděvů, oděvních doplňků a textilního zboží. Kompletační a montážní práce. 6 poboček Písek, Strakonice, Lhenice, Český Krumlov, Milevsko, Prachatice 5 CHD Písek, Strakonice, Český Krumlov, Milevsko, Prachatice Celkem zaměstnanců: 461 z toho počet OZP, OTZP: 351 PÍSECKO Certifikát ISO 9001 : 2001

28 PM PRODUCTION s.r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Harantova 1756, Písek IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Michal Walter jednatel Telefon: Fax: Web: Ostraha objektů služby Úklidový servis služby Prodej čistících a úklidových prostředků obchod Provoz solné jeskyně služby Reklamní činnost, marketing služby PÍSECKO Celkem zaměstnanců: 29 z toho počet OZP, OTZP: 22

29 CHD Spektrum s.r.o. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Menšíkova 1149, Prachatice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Pavla Čechová Švepešová jednatelka společnosti Telefon: Fax: Web: Kompletace výrobků výroba Hostinská činnost služby Obchodní činnost služby PRACHATICKO Třídění a montáž plastových uzávěrů do potravinářského, kosmetického a jiného průmyslu, catering, závodní stravování, vakuové a ruční balení výrobků. 2 Dub 25, Dub u Prachatic Tovární 184, Vimperk Celkem zaměstnanců: 60 z toho počet OZP, OTZP: 46

30 STROOM DUB o.p.s. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Dub 26, Dub u Prachatic IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Pavla Čechová Švepešová ředitelka společnosti Telefon: Fax: Web: Keramická dílna výroba Šicí dílna výroba, služby Prádelna služby Tkalcovna výroba Zahradní keramika (květináče, truhlíky, vázy), užitková keramika (misky, tácy, zvonečky, ), keramické reklamní předměty (medaile, kachle, zápichy), zakázková výroba keramiky Šicí dílna + tkalcovna tkaní koberců, prostírání, šití polštářů (vyšívané, s aplikací), tašky tkané, látkové Prádelna praní a drobné opravy prádla na zakázku PRACHATICKO Celkem zaměstnanců: 14 z toho počet OZP, OTZP: 8

K atalog podnikatelů. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog podnikatelů. v rámci projektu Podnikání bez překážek v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez překážek Mezi úspěšné předkladatele projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013 Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz Vážení přátelé, opět mám milou povinnost pozvat Vás k přečtení výroční zprávy

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

PODNIKEJTE POMALU ZKUŠENOSTI SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PODNIKEJTE POMALU ZKUŠENOSTI SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PODNIKEJTE POMALU ZKUŠENOSTI SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010 Studie: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN 23. - 24. 5. 2008, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ PROGRAM SEMINÁŘE: Zákon o sociálních službách - zkušenosti a výsledky

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ

METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ 2013 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Manuál dobrých praxí. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Manuál dobrých praxí. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Manuál dobrých praxí Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Manuál dobrých praxí Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Manuál dobrých praxí Společensky odpovědné zadávání veřejných

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více