Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících"

Transkript

1 Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené

2 Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené V rámci informační kampaně projektu CHD NET byl zpracován Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Portfolio zahrnuje individuální prezentace jednotlivých dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP s nabídkou možné přeshraniční spolupráce. Katalog je určen zaměstnavatelům, resp. veřejnosti na obou stranách hranice. Za účelem jeho představení zástupcům chráněných dílen a zaměstnavatelům zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska byl v dubnu 2010 uspořádán workshop: prezentace internetového portálu CHD NET. V průběhu roku 2010 proběhne výstava chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska s cílem podporovat navazování nových partnerství a spolupráce. Celá kampaň bude zakončena v měsíci říjnu 2010 odbornou konferencí, která zhodnotí výsledky dosažené realizací tohoto projektu a jejímž ústředním tématem bude plnění povinného podílu u zaměstnavatelů s více jak 25 zaměstnanci.

3 Vážení, rádi bychom vám představili Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené, který vytvořila Jihočeská rozvojová o. p. s. ve spolupráci s hornorakouským partnerem v rámci realizace projektu CHD NET. Katalog jsme utvářeli s myšlenkou podporovat výrobky a služby chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Katalog je přehledně řazen dle okresů a pravidelně bude aktualizován. Chráněné dílny a zaměstnavatelé zaměstnávající OZP budou mít možnost upravovat poskytnutá data. Ty dílny a zaměstnavatelé zaměstnávající OZP, kteří se do prezentace z různých důvodů nezapojili, budou mít příležitost zviditelnit se při pravidelných obnovách. Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku by měl být zároveň i prvním krokem k částečné centralizaci marketingu chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP v uvedených regionech. Společná a cílená prezentace chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP by měla napomoci k ucelenější nabídce výrobků a služeb a v návaznosti pak na plnění povinného podílu jako takového. Katalog bude distribuován mezi největší zaměstnavatele Jihočeského kraje a na úřady státní správy a samospráv. Dále bude součástí internetového portálu CHD NET. Projektový tým, který se na vzniku katalogu podílel, potěší, stane-li se kvalitní informační databází chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením v Jihočeském kraji a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Horním Rakousku. Doufáme, že bude přispívat k rozvoji přeshraniční spolupráce, občanské společnosti a ke vzniku nových sociálních služeb v Jihočeském kraji. Věříme, že se nám povedlo zpracovat účelnou prezentaci zaměstnavatelů, kteří se významně podílejí na integraci osob se zdravotním postižením na trh práce a do společnosti. Potěší nás, najdou-li v katalogu jihočeští podnikatelé obchodní partnery z řad prezentovaných chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem podnikání, v provozování chráněných dílen a ve vaší snaze zaměstnávat a podporovat osoby zdravotně postižené. Úvodní slovo Projektový tým CHD NET

4 Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jejímž úkolem je umožnit pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením. Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen osoby s těžším zdravotním postižením ), orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen osoby zdravotně znevýhodněné ). Vysvětlení některých pojmů souvisejících s chráněnými dílnami Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.

5 Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle 81 odst. 1) s platností od je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Jak tuto povinnost splnit? 1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%) 2. Odvodem do státního rozpočtu Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku. 3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (tzv. náhradní plnění) 4. nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v odstavci Do plnění povinného podílu je možno započítat odebírání výrobků nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH, se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Do plnění povinného podílu je možno započítat jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz 18 Vyhl. č. 518/2004 Sb.) Orientační tabulka: (při průměrné měsíční mzdě ,- Kč) Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením Počet zaměstnanců Povinný počet zaměstnanců se zdravotním postižením Odvod do státního rozpočtu v Kč Odběr zboží nebo služeb od chráněné dílny v Kč Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

6 Předkladatelem a realizátorem projektu s názvem CHD NET, spolufinancovaného Evropskou unií z Opera čního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika , prioritní osa 1 - Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, je Jiho česká rozvojová o.p.s. Hlavním záměrem projektu CHD NET je rozvoj přeshranič ního chráněného trhu práce a podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Celková doba realizace je 20 měsíců, internetový portál, který v rámci projektu vznikne, však bude zájemcům k dispozici i po skonč ení hlavní č ásti projektu. Projekt CHD NET Smysl projektu spočívá: v podpoře chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, v podpoře vzájemné spolupráce chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Jihočeském kraji s pracovními dílnami a ostatními zaměstnavateli v Horním Rakousku, ve výměně zkušeností a know-how ohledně integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce v ČR a Horním Rakousku, ve zvyšování informovanosti veřejnosti o systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR a Horním Rakousku. Výše uvedené cíle budou naplňovány prostřednictvím těchto aktivit: zpracování studie legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním postižením v ČR a Horním Rakousku, vznik internetového portálu, zpracování katalogu chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, realizace výstavy výrobků a služeb chráněných a pracovních dílen v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, realizace odborného workshopu a závěrečné konference Veškeré další informace naleznete na internetové adrese nebo na stránkách, pod odkazem Projekty > Projekt CHD NET.

7 Jiho česká rozvojová o.p.s., založena v červnu 2004 s posláním rozvoje Jiho českého kraje, tvoří sou část DfK Group - skupiny spole čností působící celorepublikově v oblastech seniorské problematiky, rozvoje lidských zdrojů a regionálního rozvoje a dále v Jiho českém kraji v oblasti gastronomických služeb. Jihočeská rozvojová poskytuje tyto obecně prospěšné služby: Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje - podpora rozvoje podnikání, podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji, podpora přeshraniční meziregionální spolupráce - navazování kontaktů, společné akce, výměna informací, komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji, podpora rozvoje lidských zdrojů, podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb a programů, které jsou v souladu s posláním společnosti. Výše uvedené veřejně prospěšné služby společnost poskytuje buď vlastními silami, či prostřednictvím jiných osob (organizátorů akcí) ve formě: realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů, grantových programů (krajských i národních), bezplatného poradenství, organizace akcí určených široké veřejnosti, bezplatného informačního servisu. Při Jihočeské rozvojové o. p. s. působí občanská poradna, jejímž posláním je pomoc občanům. Nabídka služeb občanské poradny: bezplatná, nezávislá důvěrná a nestranná pomoc praktické, věcné a správné informace o tom, jaká jsou práva a povinnosti klienta kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc doprovod či pomoc při vyjednávání Klient občanské poradny = každý člověk v obtížné situaci, který nemá vlastní zdroje k řešení situace.

8 Historie organizace ARTEGRA (zkratka pro Arbeit und Integration práce a za členění ) Werkstätten GmbH za čala v roce Na jaře tohoto roku se poprvé jednalo o rozdělení tehdejšího zařízení Spolku sociální pomoci Rohrbach, Altenfeldner Werkstätten - St. Elisabeth na dvě neziskové spole čnosti. Na jedné straně vznikla ARTEGRA Werkstätten GmbH a na straně druhé Altenfeldner Werkstätten GmbH - dvě doplň ující se dceřinné společ nosti ve stejné oblasti. Tehdejší zřizovatel - Sozialhilfeverband (Spolek sociální pomoci) Rohrbach oživil tyto dvě firmy na konci roku 2002 a vložil je do kompetentních rukou do rukou sociální sítě ARCUS Sozialnetzwerk GmbH se sídlem v Sarleinsbachu. Díky založení této firmy byla trvale pozitivně ovlivněna budoucnost péč e o postižené ob čany v okrese Rohrbach. ARTEGRA Werkstätten GmbH je chráněná dílna podle 11 hornorakouského zákona o osobách s postižením (OÖCHG). Definice chráněné dílny : Chráněná dílna je zařízení, které poskytuje lidem se zdravotním postižením možnost vykonávat výděle nou činnost v rámci chráněného pracovního místa. Chráněné dílny ještě navíc poskytují neziskové výrobní provozy nebo podniky služeb a dále se zde realizuje další pracovní a osobní vzdělávání v rámci individualizovaného osobního rozvoje od zkušební doby až po outplacement. ARTEGRA Werkstätten GmbH Chráněná dílna plní duální úkol s následujícími cíli: nabízet chráněná pracovní místa, která se co možná nejvíce blíží pracovním místům na všeobecném trhu práce a umožnit pracovníkům s postižením přechod do podniku na všeobecném trhu práce (mimo chráněnou dílnu) cílovou skupinou nabídky služeb chráněné dílny jsou lidé s postižením ve výdělečném věku, kteří jsou momentálně odkázáni na chráněná pracovní místa, neboť prokazatelně nezvládli ostatní opatření pro začlenění do běžného pracovního trhu, jejichž výkonnost umožňuje dlouhodobou produktivní práci, která odpovídá zadanému pracovnímu výkonu. Přijímací řízení pro lidi s postižením: Úvodní rozhovor s dotyčným a jeho rodinnými příslušníky Poznávací fáze za účelem seznámení a orientování se Podání žádosti na úrovni spolkové země Horní Rakousko prostřednictvím obecního úřadu Zkušební doba Přijetí do řádného pracovního poměru se sociálně pracovní péčí a pracovním doprovodem Budete-li mít další otázky, jsme Vám kdykoliv k dispozici. ARTEGRA GmBH. Jednatel: Werner Gahleitner Adresa: Böhmerwaldstraße 21a A-4121 Altenfelden Telefon: +43 (0) 7283 / Fax: +43 (0) 7283 /

9 ALFA PRINT POLYFLEX, s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: B. Smetany 67/a, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Václava Houbová jednatelka Telefon: Fax: Web: Reklamní služby služby ČESKOBUDĚJOVICKO Textil s reklamními výšivkami, gravírování, samolepicí etikety. Reklamní předměty s potiskem, gravitováním. Celkem zaměstnanců: z toho počet OZP, OTZP:

10 AMENA s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Jana Čarka 1863/7, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Dagmar Krejzová, Libor Valda jednatelé společnosti Telefon: , Fax: Web: Textilní a oděvní výroba služby Reklamní činnost a marketing služby ČESKOBUDĚJOVICKO Polštáře, sedáky, šité hračky, povlečení, oděvy a oděvní doplňky se zaměřením na hendikepované, sedící a rehabilitační vaky, opravy a úpravy oděvů, zakázkové krejčovství. Výroba reklamního textilu a doplňků výšivky (až 15 barev). Celkem zaměstnanců: 12 z toho počet OZP, OTZP: 9

11 AVÍZO s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Bezdrevská 769, Zliv IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Vladimír Šíma Telefon: Fax: Web: Výroba bublinkové fólie výroba Výroba protinárazových obálek výroba ČESKOBUDĚJOVICKO Bublinková fólie, protinárazové obálky. Celkem zaměstnanců: 98 z toho počet OZP, OTZP: 89

12 CISS CZ spol. s r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: U Jeslí 619, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Petr Procházka jednatel Telefon: Fax: Web: Správa a údržba nemovitostí služby Ostraha majetku a osob služby Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej služby Zprostředkovatelská činnost služby ČESKOBUDĚJOVICKO Správa nemovitostí, domovnické práce, úklidy pravidelné a mimořádné, péče o zeleň, zimní údržba, provoz recepce a vrátnice, obchod. Celkem zaměstnanců: z toho počet OZP, OTZP: 18

13 DELTA výrobní družstvo invalidů Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Plzeňská 44, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jaroslav Šíma předseda družstva Telefon: Fax: Web: Montážní práce služby Kovovýroba výroba Poskytování technických služeb služby Nákup a prodej služby ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 30 z toho počet OZP, OTZP: 26

14 Domov sv. Anežky, o.p.s. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Čihovice 30, Týn nad Vltavou IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Šesták, Ph.D. ředitel společnosti Telefon: , Fax: Web: Výroba užitkové a ozdobné keramiky výroba Výroba propagačních, dárkových a užitných předmětů výroba Truhlářská výroba výroba Potisk a výroba reklamních předmětů služby Tkaní a textilní výroba služby Údržba zeleně služby Úklidové práce služby Reklamní předměty s logem a nápisy: propisky, zapalovače, připínací odznaky, magnety, přívěsky na klíče, bloky. Dárková, propagační, reklamní a užitková keramika s nápisy nebo logem: hrnky, talíře, vázy, džbány, konvice, sady. Novoročenky, pohlednice, vizitky. Drobné dárkové a užitné předměty: papírové dárkové tašky, fotorámečky, pletené košíčky, placky, přívěšky na klíče. Tkané výrobky: batůžky, prostírání, maňásci, kloboučky, polštářky, kapsáře, oděvní doplňky, ponča. Truhlářské výrobky: kancelářský nábytek, nábytek do interiéru, mobiliář, geodetické kolíky, palety, dřevěné židle, stoly, pergoly, přístřešky, skříně, komody, atd. ČESKOBUDĚJOVICKO 1 U svaté Kateřiny, Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou Celkem zaměstnanců: 36 z toho počet OZP, OTZP: 24

15 FCS Plus s.r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Na výsluní 7, Borovany IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. František Stodolovský jednatel Telefon: Fax: Web: Třídící práce a lehké výrobní práce pro automobilový průmysl služby ČESKOBUDĚJOVICKO Třídící práce na montážních komponentech. Celkem zaměstnanců: 60 z toho počet OZP, OTZP: 49

16 Chráněná dílna Jana Valešová Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Jižní 67, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Michal Valeš vedoucí CHD Zdeněk Valeš vedoucí provozu dokončovacích prací Telefon: , Fax: Web: Výroba, obrábění drobných předmětů kovů a plastů výroba, služby Řezání a výřezy z polystyrenu služby Výroba polystyrénových EPP RC modelů letadel a stavebnic výroba Elektronika pro ovládání 4osé řezačky polystyrenu výroba, služby Zařízení pro nanášení lesklých kovových povlaků na různé materiály služby Dokončovací práce polygrafické služby Stříkací zařízení pro nanášení povlaků. Výřezy z polystyrenu a EPP, frézování drobných komponentů. Ovládací elektronika pro řezání polystyrenu. Manuelní dokončovací práce polygrafické a kartonážní výroby. ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 7 z toho počet OZP, OTZP: 5 Záměr rozšíření kapacit pro zaměstnání dalších ZP pracovníků.

17 JIVATEX s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Okružní 593, České Budějovice 4 IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Václav Drhovský - jednatel Telefon: Fax: Web: Výroba bytového textilu výroba, služby Molitanové desky výroba, služby Výroba matrací všech druhů služby Výroba rouna různých typů služby Polštáře, výplňkové polštářky, anatomicky tvarované polštáře, sedáky, molitanové desky jakýchkoliv rozměrů, provedení, variací, tvarů molitanové podložky na spaní, do dětské postýlky, na vnitřní i venkovní židle či křesílka, na zahradní nábytek, tlumící podložky. Pro hotely, restaurace zástěry, naprony, ubrusy, příručníky. ČESKOBUDĚJOVICKO 2 Výroba: Okružní 593, České Budějovice Prodejna: OD PRIOR, Lannova 22, České Budějovice (1. patro, napravo od schodiště) Celkem zaměstnanců: 15 z toho počet OZP, OTZP: 14

18 KARTONÁŽ KOKLAR s.r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Pod Skálou 131, Boršov nad Vltavou IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jaroslav Koklar jednatel firmy Telefon: Fax: Web: Výroba obalů kartonáže krabice výroba ČESKOBUDĚJOVICKO Vyrábíme obaly, krabice všeho druhu = klopové, víkové, skládačkové, archivní, dárkové krabice potahované, pouzdra, proložky, přepážky, aj. Celkem zaměstnanců: 6 z toho počet OZP, OTZP: 5

19 NAZARET, středisko DM CČSM Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Branka č. 588, Trhové Sviny IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Karel Filip - ředitel Telefon: Fax: Web: Keramická dílna výroba Textilní dílna výroba Výtvarná dílna výroba ČESKOBUDĚJOVICKO Květináče, hrnky, svícínky, misky, drobné upomínkové předměty, tkané koberce, tašky, pohlednice, kalendáře. 3 CHD keramická, výtvarná, textilní: jsou umístěny v objektu podzámčí Borovany, Žižkovo nám. 1 Celkem zaměstnanců: 17 z toho počet OZP, OTZP: 11

20 PCO hlídací služba, s r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: U Jeslí 619, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jiří Nárovec obchodní ředitel Telefon: , Fax: Web: Fyzická ostraha objektů služby Vrátnická, recepční a informační služba služby Elektronická ostraha objektů služby Pult centralizované ochrany (PCO) služby Dodávka a montáž EZS, EPS služby Dodávka a montáž docházkových a kamerových systémů služby Kompletace a montáž výrobků výroba Třídění, balení, skládání a měření výrobků výroba Drobné manuální práce výroba Fyzická a elektronická ostraha objektů, dodávka a montáž elektronických zabezpečovacích a poplachových systémů, systémů požární signalizace, docházkových a kamerových systémů, dodávka a montáž bezpečnostních fólií, zámků a trezorů, kompletace, montáž a strojní úpravy výrobků, třídění, čištění, balení, skládání a měření výrobků, drobné manuelní práce. ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 550 z toho počet OZP, OTZP: 400 Certifikát ISO 9001:2001 Reference: KERN - LIEBERS CR, spol. s r.o., WÜRTH ELEKTRONIK IBE CZ s.r.o., TV PRODUCTS CZ s.r.o., TRW - Car Stará Boleslav, POSTAVDELINGEN s.r.o.

21 PROFIMEX, spol. s r.o. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Vrbenská 2083, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Václav Hrdlička Telefon: Fax: Web: Výroba a prodej pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek výroba Velkoobchod a maloobchod služby ČESKOBUDĚJOVICKO Vyrábíme pracovní oděvy pro všechny profese včetně výrobků ze speciálních materiálů. Dodáváme kompletní sortiment pracovních pomůcek. Zajišťujeme potisky a výšivky reklamního textilu včetně návrhu. 2 Výroba: Pod Tratí 421, Týn nad Vltavou Prodejna: OD Bety, Horní Brašov, Týn nad Vltavou Celkem zaměstnanců: z toho počet OZP, OTZP: 6

22 Tiskárna Vltavín, s.r.o. Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Budějovická 82, Týn nad Vltavou IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: František Fiala majitel Telefon: , Fax: Web: Kartonážní práce a výroba krabic služby Řezání proložek a přířezů služby Lepení služby Šití služby Výsek služby Potisk reklamních a propagačních předmětů služby Tisk, přítisk polygrafie Výroba přepravních krabic z vlnité lepenky dle FEFCO. Řezání proložek a přířezů pro adjustaci zboží v krabicích. Výsek, perforace, lepení jako dokončovací práce k polygrafickým výrobkům. Tisk, potisk, přítisk, loga na krabice, letáky, tiskopisy, časopisy, knihy, návody, poštovní obálky aj. polygrafické výrobky. ČESKOBUDĚJOVICKO Celkem zaměstnanců: 11 z toho počet OZP, OTZP: 4 Spolupráce s tiskárnou František Fiala, Týn nad Vltavou tiskárna vlastní certifikát ISO 9001 Plánováno rozšíření pracovních míst, využití strojního vybavení na 2 směny po 6ti hodinách.

23 WEDET s.r.o. Chráněná dílna Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Jižní 67, České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Michal Valeš jednatel společnosti Dana Valešová vedoucí CHPD Telefon: , Fax: Web: Reklamní a velkoplošný tisk služby Řezaná grafika služby Reklamní předměty, vizitky výroba, služby Tvorba webových stránek služby Zpracování 3D vizualizací služby Vakuové lisování z plastů služby Obchodní činnost ČESKOBUDĚJOVICKO Katalogy, brožury, letáky, vizitky, šablony, polepy aut, výkladů apod., billboardy, bannery, reklamní a informační tabule, světelná reklama, potištěné reklamní předměty, bloky, kalendáře, výlisky z plastů Celkem zaměstnanců: 12 z toho počet OZP, OTZP: 10

24 PROUTEK občanské sdružení Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Plasná 3, Kardašova Řečice IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kostečka ředitel Telefon: Fax: Web: Textilní výroba výroba Dřevovýroba výroba Výroba mýdel výroba Úklidové práce výjezdní program služby JINDŘICHOHRADECKO Bylinková mýdla, dekorační polštáře, panenky, medvědi, batikovaný oděv a tašky. Dřevěné výrobky. Celkem zaměstnanců: 28 z toho počet OZP, OTZP: 16

25 Calla Int. spol. s r.o. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Zahradní 679, Protivín IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Petr Jirášek jednatel Telefon: Fax: Web: Mzdová práce balicí činnosti, kompletační práce služby PÍSECKO Celkem zaměstnanců: 8 z toho počet OZP, OTZP: 7

26 Chráněná dílna HORIZONT Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Alšovo náměstí 75, Písek IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jindřiška Trtková statutární zástupce Telefon: , Fax: Web: www. oshorizont.cz Keramická dílna výroba Tkalcovská dílna výroba Dílna šití výroba Úprava textilních výrobků výroba Výtvarný ateliér výroba, služby Úklidy interiérů služby Sociálně terapeutické dílny služby Prodejní služby služby Celkem zaměstnanců: 7,95 z toho počet OZP, OTZP: 3,5 1,5 Keramická dílna užitková, dárková a dekorativní keramika, upomínková keramika. Tkalcovská dílna tkané koberce, tašky, ubrusy, prostírání. Dílna šití šití hraček, pouzder na telefony a brýle, zástěr, chňapej, šátků, polštářů. Úprava textilních výrobků barvení, batikování. Výtvarný ateliér grafické práce a tisky, paspartování obrazů, aranžování výstav. Úklidy interiérů úklidové služby. Sociálně terapeutické dílny sociální služby. Prodejní služby. 2 Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Písek, Alšovo náměstí 75 Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Protivín, Masarykovo náměstí 21 PÍSECKO

27 OTAVA, výrobní družstvo Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Vinařického 374, Písek IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Petr Kostohryz vedoucí výrobně technického útvaru Telefon: Fax: Web: Výroba bovdenových spojení služby Výroba kabelové konfekce služby Výroba induktivních elementů služby Výroba oděvů, oděvních doplňků a textilního zboží výroba Kompletační a montážní práce služby Výroba bovdenových spojení, kabelové konfekce, induktivních elementů. Výroba oděvů, oděvních doplňků a textilního zboží. Kompletační a montážní práce. 6 poboček Písek, Strakonice, Lhenice, Český Krumlov, Milevsko, Prachatice 5 CHD Písek, Strakonice, Český Krumlov, Milevsko, Prachatice Celkem zaměstnanců: 461 z toho počet OZP, OTZP: 351 PÍSECKO Certifikát ISO 9001 : 2001

28 PM PRODUCTION s.r.o. Chráněná dílna: NE Chráněná pracovní místa: NE Poštovní adresa: Harantova 1756, Písek IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Michal Walter jednatel Telefon: Fax: Web: Ostraha objektů služby Úklidový servis služby Prodej čistících a úklidových prostředků obchod Provoz solné jeskyně služby Reklamní činnost, marketing služby PÍSECKO Celkem zaměstnanců: 29 z toho počet OZP, OTZP: 22

29 CHD Spektrum s.r.o. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Menšíkova 1149, Prachatice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Pavla Čechová Švepešová jednatelka společnosti Telefon: Fax: Web: Kompletace výrobků výroba Hostinská činnost služby Obchodní činnost služby PRACHATICKO Třídění a montáž plastových uzávěrů do potravinářského, kosmetického a jiného průmyslu, catering, závodní stravování, vakuové a ruční balení výrobků. 2 Dub 25, Dub u Prachatic Tovární 184, Vimperk Celkem zaměstnanců: 60 z toho počet OZP, OTZP: 46

30 STROOM DUB o.p.s. Chráněná pracovní místa: ANO Poštovní adresa: Dub 26, Dub u Prachatic IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Pavla Čechová Švepešová ředitelka společnosti Telefon: Fax: Web: Keramická dílna výroba Šicí dílna výroba, služby Prádelna služby Tkalcovna výroba Zahradní keramika (květináče, truhlíky, vázy), užitková keramika (misky, tácy, zvonečky, ), keramické reklamní předměty (medaile, kachle, zápichy), zakázková výroba keramiky Šicí dílna + tkalcovna tkaní koberců, prostírání, šití polštářů (vyšívané, s aplikací), tašky tkané, látkové Prádelna praní a drobné opravy prádla na zakázku PRACHATICKO Celkem zaměstnanců: 14 z toho počet OZP, OTZP: 8

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. Týn nad Vltavou Čihovice mikroregion Vltavotýnsko VÍTEJTE V ČIHOVICÍCH

DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. Týn nad Vltavou Čihovice mikroregion Vltavotýnsko VÍTEJTE V ČIHOVICÍCH DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. Týn nad Vltavou Čihovice mikroregion Vltavotýnsko VÍTEJTE V ČIHOVICÍCH Domov sv. Anežky, o.p.s. Domov sv. Anežky vznikl díky mnohaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

K atalog. chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog. chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší PADRINO Promo originální dárky s lidskou duší Projekt PADRINO realizujeme již čtvrtým rokem Projekt PADRINO identifikoval nové potřeby našich klientů Projekt PADRINO je skvělý nástroj na budování sociálního

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Skupina ČSOB Souhrnná prezentace skupiny ČSOB l Plnění povinnosti zaměstnávání OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti podle Zákona o zaměstnanosti:

Více

představujeme se Dobrý den, rád bych Vám představil Tiskárnu Osík. Jsme rodinnou firmou a základy našeho vzniku sahají do roku 1993.

představujeme se Dobrý den, rád bych Vám představil Tiskárnu Osík. Jsme rodinnou firmou a základy našeho vzniku sahají do roku 1993. představujeme se Dobrý den, rád bych Vám představil Tiskárnu Osík. Jsme rodinnou firmou a základy našeho vzniku sahají do roku 1993. Pracujeme s moderní předtiskovou, tiskovou a dokončovací technikou na

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

případné vybalení a zabalení zboží

případné vybalení a zabalení zboží CENÍK POTISKU PLATNÝ OD 14.2.2011 Tampotisk (propisky, zapalovače, drobné plastové zboží...) počet kusů první barva další barva do 99 450,00 370,00 od 100 4,50 3,70 od 200 3,00 2,30 od 300 2,50 1,80 od

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

RAUDO výrobní družstvo invalidů člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR PREZENTACE FIRMY

RAUDO výrobní družstvo invalidů člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR PREZENTACE FIRMY PREZENTACE FIRMY O FIRMĚ RAUDO výrobní družstvo invalidů je obchodní a servisní firma zaměstnávající více jak 60 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. V roce 2010 získala statut chráněné dílny.

Více

ERGONES - PRÁCE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH

ERGONES - PRÁCE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 16. března 2013, Kongresové centrum Praha 2013 BMI sdružení ERGONES - PRÁCE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Jan PŘÍBORSKÝ TyfloCentrum

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ víc než PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ KDO JSME? Rodinná firma Založena v roce 1996 Výrobní plocha: 2222 m Zaměstnanci: 30 Jednatel: Karel Brix CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ? PROKLIENTSKÁ ORIENTACE KOMUNIKACE HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB CENÍK PRACÍ A SLUŽEB uvedené ceny včetně příslušné daně z přidané hodnoty ( DPH ) platnost ceníku od 1. června 2014 KOPÍROVÁNÍ TISK do rozměru SRA3 (320mm x 450 mm) (PDF, PLT, DWG, CRD, PSD, AI, DOCX,

Více

Katalog prostředků podpory prodeje

Katalog prostředků podpory prodeje Katalog prostředků podpory prodeje Katalog prostředků podpory prodeje Vážení obchodní partneři, cílem tohoto katalogu je napomoci Vám ke zvýšení prodeje a současně propagovat značku Rockwool. Je určen

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Zakázky jsme schopni realizovat po celé naši krásné vlasti a jsme schopni a ochotni vyrazit i za hranice, vždyť slované jsme všichni.

Zakázky jsme schopni realizovat po celé naši krásné vlasti a jsme schopni a ochotni vyrazit i za hranice, vždyť slované jsme všichni. Dobrá reklama je nedílnou součástí ůspěchu moderních firem. Jsme dobře vybaveni, abychom mohli zrealizovat plnou prezentaci Vaší společnosti. Nabízíme profesionální služby v oblasti reklamy a širokou škálu

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

PODPORA NA TRHU PRÁCE CZ.1.04/3.3.05/68.00164

PODPORA NA TRHU PRÁCE CZ.1.04/3.3.05/68.00164 PODPORA NA TRHU PRÁCE CZ.1.04/3.3.05/68.00164 JOB CLUB manuál KONÍČEK, občanské sdružení Na Zlaté stoce 14 370 05 České Budějovice / 386 321 476, 774 429 779 CO JE JOB CLUB Job Club je poradenský program,

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč Ceník výrobků O.s. Okna Dostává se Vám do rukou ceník výrobků Chráněných dílen "Okénko" na tvorbě výrobků se podíleli lidé s tělesným, mentálním, zdravotním nebo kombinovaným. Jakýkoliv nabízený výrobek

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SDRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN: Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu Trojlístek Sociálně terapeutickou dílnu Rukodělnou CÍLOVÁ

Více

Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,- Vyvolání negativu + uložení na CD (bez fotografií) 169,- Vyvolání ostatní

Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,- Vyvolání negativu + uložení na CD (bez fotografií) 169,- Vyvolání ostatní www. Vinohradská 160, 130 00 Praha 3 271 73 74 60, 602 89 09 42, 777 66 71 72 minilabfuji@volny.cz CENÍK SLUŽEB.cz Otevřeno Po Čt 9,00 17,00 Pá 9,00 16,30 Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,-

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Seznam propagačních předmětů, včetně vymezení požadovaného potisku, resp. grafického označení

Seznam propagačních předmětů, včetně vymezení požadovaného potisku, resp. grafického označení Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek Seznam propagačních předmětů, včetně vymezení požadovaného potisku, resp. grafického označení Číslo polož ky 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Specifikace

Více

NOVINKY II. Ukázka výběr předmětů a akce

NOVINKY II. Ukázka výběr předmětů a akce NOVINKY II. Ukázka výběr předmětů a akce S132900 modrá S132901 červená S132902 šedá propisovací tužka včetně zvýrazňovače rozměry: 142 x 8 mm základní cena od 300 ks: 8,20 Kč/ks S132941 6 voskovek v papírové

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Nabídka výrobků VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

Nabídka výrobků VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY Nabídka výrobků VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY Vězeňská služba České republiky prostřednictvím jednotlivých provozoven Střediska hospodářské činnosti ve věznicích a vazebních věznicích nabízí výrobu nábytku,

Více

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002 Společensky účelná pracovní místa

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002 Společensky účelná pracovní místa Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002 Společensky účelná pracovní místa Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond? V letech 2008-2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v

Více

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vládní návrh předložen v květnu 2013 49 novela zákona o zaměstnanosti (od 1.10. 2004) Současně jsou novelizovány zákon č.

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ SOUČASNÁ PRAXE A VYHLÍDKY

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ SOUČASNÁ PRAXE A VYHLÍDKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ SOUČASNÁ PRAXE A VYHLÍDKY Sborník příspěvků z konference pořádané dne 22. 10. 2015 J. PŘIBOVÁ (ÚŘAD PRÁCE): MOŽNÁ PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZE STRANY ÚŘADU PRÁCE

Více

CENÍK KANCELÁŘSKÝCH PRACÍ 2012

CENÍK KANCELÁŘSKÝCH PRACÍ 2012 CENÍK KANCELÁŘSKÝCH PRACÍ 2012 PRÁCE S DOBROU NÁLADOU Dílna ladílna je dílna s chráněnými pracovními místy, na kterých pracují naši kamarádi s mentálním postižením. Pracuje zde nejlepší proškolený tým

Více

...OCHRANA OD HLAVY AŽ K PATĚ..

...OCHRANA OD HLAVY AŽ K PATĚ.. ...OCHRANA OD HLAVY AŽ K PATĚ.. Kontaktní údaje: Bohumíra Četyny 3025/13 700 30 Ostrava-Bělský Les Telefon: +420 59 1124 428 Mobil: +420 724 902 430 +420 606 761654 ..RYCHLE A KVALITNĚ.. Přehled nabízených

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan DRS-1 Drátěný regál 1 Kapacita: 700 kalendářů Rozměry: 75 x 180 x 60 cm (š. v. h.) PRS Prezentační stojan Kapacita: 57 ramen pro zavěšení nástěnných i stolních kalendářů Rozměry: 120 x 200 x 50 cm (š.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

A centrum Kladno s.r.o.

A centrum Kladno s.r.o. A centrum Kladno s.r.o. Na Stráni 2588, 272 01 Kladno GPS 50 8'45.31"N, 14 5'40.50"E www.acentrum.cz zakazky@acentrum.cz tel. 312 256 000 603 900 001 606 900 000 fax 312 256 001 Ceník kopírovacích služeb

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7 Obsah OBSAH 1. Úvod 7 2. Obaly z papíru, kartónu a lepenek 11 2.1. Členění obalů z papíru, kartónu a lepenek 11 2.2. Členění podle použití 13 2.2.1. Přepravní obaly 13 2.2.2. Skupinové obaly 13 2.2.3.

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více